1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ"

Transcript

1 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ. ΦΤΥΟΛ.) ΑΘΖΝΑ 171 (3) 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) 151 (4) 3 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 170 (4) 4 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 172 (5) 5 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 135 (8) 73 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΜΔΣΑΦΡ. & ΓΗΔΡ/ΝΔΗΑ ΗΟΝΗΟ - ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ή ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 385 (5) 6 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 137 (7) 74 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΜΔΣΑΦΡ. & ΓΗΔΡ/ΝΔΗΑ ΗΟΝΗΟ - ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 386 (6) 7 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 139 (11) 75 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 403 (6) 8 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛ/ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 182 (11) 76 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) 405 (7) 9 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛ/ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 183 (11) 77 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΑΘΛ. ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΔΡΡΔ) ΓΛΧΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 186 (11) 78 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 101 (11) 79 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΦΗΛ/ΦΗΑ - ΠΑΗΓ/ΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛ/ΦΗΑ ΠΑΗΓ/ΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛ/ΦΗΑ - ΠΑΗΓ/ΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΠΑΣΡΑ ΦΗΛ/ΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝ. ΠΟΤΓ. ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΠΑΣΡΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΓΖΜ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΚΠ/Ζ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥ. ΖΛΗΚΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΣΡΑ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓ. ΝΖΠΗΑΓ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 177 (2) 99 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 104 (2) 100 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ ΗΣΟΡΗΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 145 (2) 101 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 108 (2) 102 ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΝΟΜΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡ. & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΘΖΝΑ ΝΟΜΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥ/ΓΗΑ & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΝΟΜΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΣΡΑ 169 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 106 ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ (ΑΚΣ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΝΑΤΠΛΗΟ) ΘΔΑΣΡΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 168 (12) Α/Α ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ Κ.Α ΕΙΡΑ 41 ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ - ΣΡΑΣΗΧΣ.ΝΟΜ.ΤΜΒ. (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓ/ΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 159 (16) Α/Α ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ Κ.Α ΕΙΡΑ 45 ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ & ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 413 (9) 46 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 414 (9) 47 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 357 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΒΔΛΛΑ 114 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 373 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 115 ΚΡΖΣΖ ΠΟΛΗΣ. ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΖΜ. ΓΗΟΗΚ. ΑΘΖΝΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 124 Α/Α Σ.Ε.Ι. Κ.Α ΕΙΡΑ 53 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΘΖΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ & ΗΣΟΡΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 524 (9) 62 ΔΠΗΚ/ΝΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕ. ΔΝΖΜΔΡ. ΑΘΖΝΑ 148 (15) 125 ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) 696 (9) 63 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 153 ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΚΘΔΔΧΝ 126 ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 743 (9) 64 ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 147 ΠΡΟΣΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 127 ΝΖΧΝ (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) 184 ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 128 (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΛΑΒ. & ΑΝΑΣ. ΠΟΤΓΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΗ) 741 ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 67 ΛΑΒΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 192 (9) 130 ΖΠΔΗΡΟΤ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ) 68 ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 188 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ 131 ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ

2 2ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ Α/Α (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ 132 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 250 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 201 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΧΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡ/ΝΣΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 249 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 204 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 247 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 205 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΤΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΤΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΦΤΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΦΤΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΥΖΜΔΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 269 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 215 (ΛΑΜΗΑ) ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΣΡΑ 267 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 216 ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΥΖΜΔΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 270 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 217 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΥΖΜΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΥΖΜΔΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 265 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ 283 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 310 (12) Α/Α ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 156 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) - ΟΠΛΑ 801 (11) 157 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) - ΧΜΑΣΑ 806 (11) 158 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ 821 (11) 159 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΑΘΛ. ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΔΡΡΔ) ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (ΜΑ) 826 (11) 160 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ 827 (11) 161 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΧΜΑΣΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΘΖΝΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΠΑΣΡΑ 141 (12) Α/Α ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Κ.Α. ΕΙΡΑ 168 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓ/ΚΟ ΓΖΜ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) 334 Α/Α Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 172 ΔΚΠ/Ζ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥ. ΖΛΗΚΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛ. ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 166 (15) 238 ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) 158 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 239 (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 156 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 240 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΣΡΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΑΗΓ. ΝΖΠΗΑΓ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓ/ΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΡΗΑ 533 (2) 183 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ - ΑΡΥΗΣΔΚΣ. ΣΟΠΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) 556 (2) 184 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 408 ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΒΑΛΑ 246 (ΓΡΑΜΑ) 550 (2) 185 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 406 ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΛΑΜΗΑ 247 (ΚΑΡΠΔΝΖI) 551 (2) 186 ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΡΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡ. & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΦΑΡ/ΝΧΝ ΜΑΘΖΜ. & ΦΤ. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΜΠ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 324 ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ 199 ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ 325

3 3ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 250 ΗΑΣΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ) ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΣΔΗΑ) ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΛΑΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΠΑΡΣΖ) ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΠΑΣΡΑ (ΑΗΓΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΛΖΜΝΟ) ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΛΑΜΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΣΡΑ (ΑΗΓΗΟ) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ & ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ 281 (14) 299 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 282 (14) 300 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΣΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 277 (14) 301 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 653 (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 306 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ) ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΛΑΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ) 744 A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ (1) 313 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥ/ΓΗΑ & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 354 (1) 314 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΦΑΡ/ΝΧΝ ΜΑΘΖΜ. & ΦΤ. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΜΠ 246 (1) 315 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 272 (1) 316 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 200 (1) 317 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 288 (1) 318 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) 370 (10) 359 ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ (ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ) ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ 201 ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 362 ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 227 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 365 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡ/ΝΣΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 211 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 368 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 332 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΔΑΛΗΑ 369 (ΒΟΛΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛ/ΧΝ ΔΜΠ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣ. ΑΘΖΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛ/ΝΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΔΡ/ΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) 476 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 379 (ΛΑΜΗΑ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (ΤΡΟ) ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 213 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 381 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΒΔΡΟΗΑ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 4ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 343 ΜΖΥ/ΚΧΝ Ζ/Τ ΣΖΛ/ΝΗΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΔΜΠ 229 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΛ/ΡΓΧΝ ΔΜΠ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΧΝ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) 242 ΓΗΑΥ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΓΤΣ. 391 ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΑ/ΓΗΑ & ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΝΑΟΤΑ) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 336

4 4ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 394 ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (.Σ.Τ.Α.) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΛΑΡΗΑ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (ΠΑΡΣΖ) ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΩΜΑΣΑ ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ (Δ) - ΟΠΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ (Δ) - ΩΜΑΣΑ ΣΖΛΔΠ/ΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΣΡΑ ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (ΜΑ) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ (ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ (ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΥΔΓ. & ΠΑΡΑΓ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΗΛΚΗ) ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 513 (16) A/A ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 469 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΩΝ ΚΔΗΜΖΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΔΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΩΝ ΚΔΗΜΖΛΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΕΑΚΤΝΘΟ) 698 (12) A/A ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Κ.Α. ΕΙΡΑ 473 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 818 ΠΑΣΡΑ 475 (ΑΜΑΛΗΑΓΑ) 525 ΗΟΝΗΩΝ 476 ΝΖΩΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) 733 A/A Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 477 ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) 734 (1) 409 ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 725 (1) 410 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΖΝΑ 480 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (1) 411 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 717 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (1) 412 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΔΡΡΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΑΘΖΝΑ 716 (1) 413 ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΩΝ ΠΑΣΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) 739 (1) 414 ΤΝΣΖΡ. ΑΡΥΑΗΟΣ. & ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΖ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΘΖΝΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 453 ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΤΣ. 487 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΩΡΗΝΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΡΩΝ 455 (1) 489 ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΑΡΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) 495 ΠΡΟΣΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 491 (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΛΩΣΟΫΦ/ΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΛΑΜΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΑΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ - ΑΡΥΗΣΔΚΣ. ΣΟΠΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΡΑΜΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΡΑΜΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΛΑΜΗΑ (ΚΑΡΠΔΝΖI) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ ΕΩΪΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΕΩΪΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΑΡΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΡΩΝ 475 A/A Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. Κ.Α. ΕΙΡΑ 439 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΖΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ & ΜΟΤΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΛΖΞΟΤΡΗ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΔΡΡΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΛΑΜΗΑ 506 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΓΤΣΗΚΖ 457 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΣΟΡΗΑ) 735

5 5ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ A/A ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΔΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) Σ.Δ.Ι. Κ.Α ΔΙΡΑ 509 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΔΓΔΑ) ΓΗΟΗΚ. ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΘΖΝΑ 631 (9) 511 ΓΗΔΘΝΩΝ & ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚ. ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠ. ΟΗΚΟΝ. ΠΟΤΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΗΚΟΝ. ΥΔ. & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜ. & ΣΡΑΠΔΕ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΛΑΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ 589 (3) 517 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΡΡΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΣΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ ΛΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΘΖΝΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΘΖΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΡΖΣΖ (ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΛΑΜΗΑ (ΑΜΦΗΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 361 ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΤΣ. 579 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΩΡΗΝΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 152 ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ (9) 580 ΖΠΔΗΡΟΤ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ) 602 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΛΗΒΑΓΔΗΑ) ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΗΑΓΑ) 525 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΖΝΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΠΑΡΣΖ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΑΡΗΑ 565 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 539 ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΡΡΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΠΡΔΒΔΕΑ) 578 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. 545 ΑΘΖΝΑ 240 (9) 596 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 336 (9) 597 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ (ΠΔΣΔ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΝΑΟΤΑ) 365 (9) 598 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ 607 ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 548 (ΘΔ/ΝΗΚΖ) 176 (9) 599 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) 558 (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ Κ.Α ΔΙΡΑ 601 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ) 527 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 549 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΤΓ) 865 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ 603 ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 598 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 604 ΠΑΣΡΑ 728 (12) A/A ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ) Κ.Α ΔΙΡΑ 605 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 A/A ΑΝΩΣΔΡΔ ΥΟΛΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..Σ.Δ.) Κ.Α ΔΙΡΑ (12) A/A ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) Κ.Α ΔΙΡΑ (9) 606 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΡΟΓΟΤ (Α..Σ.Δ.Ρ.) ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 872 (9) 607 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΡΖΣΖ (Α..Σ.Δ.Α.Ν.) 614 (13) A/A ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) Κ.Α ΔΙΡΑ A/A Σ.Δ.Ι. Κ.Α ΔΙΡΑ 608 ΣΜΖΜΑ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ 871 ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 554 (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΗ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ (ΘΖΒΑ) ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ) 549

6 Α ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΧΣΗ YΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟY ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΓΔΛΣΙΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β ) To παξφλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν κπνξνχλ λα ππνβάινπλ: -νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) θαη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη ππνςήθηνη απηνί αλ δελ απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ζεσξείηαη άθπξε. -νη απφθνηηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ, ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ή ηζφηηκνπ άιινπ ηχπνπ ιπθείνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ νη απφθνηηνη εκεξεζίσλ ΓΔΛ, ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ή ηζφηηκνπ άιινπ ηχπνπ ιπθείνπ σο θάηνρνη απνιπηεξίνπ θαη ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο κε ηειεπηαίν έηνο εμέηαζεο ην 2009 ή 2010, είλαη ππνςήθηνη ρσξίο λέα εμέηαζε, γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ κε ηε βαζκνινγία πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ηνπ εκεξήζηνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β) ην 2009 ή ην Πξέπεη λα μέξεηο φηη: 1) Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηεζαη φζν ζπρλά ζέιεηο ηελ ηζηνζειίδα θαη λα ηξνπνπνηείο ην ειεθηξνληθφ κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζεο ζηε δηεχζπλζε θαη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. 2) Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζνπ, ζα γίλεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο δε γίλεηαη δεθηό θαλέλα κεραλνγξαθηθό δειηίν. Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ, ην κεραλνγξαθηθό δειηίν νύηε δηνξζώλεηαη νύηε αιιάδεη νύηε αληηθαζίζηαηαη σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζρνιώλ θαη ηε ζεηξά απηώλ. 3) Μπνξείο λα δειψζεηο φζεο ζρνιέο επηζπκείο, αθφκε θαη φιεο, απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ΔΝΑ (1) ή ΓYΟ (2) ην πνιχ απφ ηα πέληε επηζηεκνληθά πεδία. Μπνξείο λα δειψζεηο ηηο ζρνιέο κε φπνηα ζεηξά επηζπκείο αλεμάξηεηα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ πεξηιακβάλνληαη. Αλ δειψζεηο πξνηίκεζε γηα ζρνιή πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα δχν επηζηεκνληθά πεδία, ηε δειψλεηο ΜΟΝΟ κηα θνξά. 4) Τπνςήθηνο Δζπεξηλνύ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) δελ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο. 5) Γελ εηζάγεζαη ζε ζρνιή γηα ηελ νπνία δελ δήισζεο πξνηίκεζε. Αλ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζνπ εηζάγεζαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιέο από απηέο πνπ έρεηο δειώζεη πξνηίκεζε, ηφηε ζα εηζαρζείο ζε απηή πνπ έρεηο δειψζεη κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. Η ζεηξά ησλ πξνηηκήζεψλ ζνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζνπ επηζπκία, δειαδή πξψηα λα δειψλεηο ηε ζρνιή πνπ πξαγκαηηθά επηζπκείο λα εηζαρζείο, άζρεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ ζνπ, θαη κεηά ηηο ινηπέο. 6) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζνπ κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζε ζρνιή πνπ δήισζεο πξνηίκεζε, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν Γεληθφ Βαζκφ Πξφζβαζεο θαη αλ ππάξρεη ηζνβαζκία θαη ζην Γεληθφ Βαζκφ Πξφζβαζεο, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ νηθείνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Αλ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία, εηζάγνληαη φινη νη ηζνβαζκνχληεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά πνπ δήισζε ν θαζέλαο ηε ζρνιή απηή, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξαηησηηθέο ή Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε ηξαηησηηθέο ή Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ σο ηξίην ζηε ζεηξά θξηηήξην επηινγήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεηξά πξνηίκεζεο, νπφηε πξνεγείηαη απηφο πνπ δήισζε ηε ζρνιή κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. - Η αξίζκεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ζνπ λα είλαη ζπλερφκελε μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 1. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά ή επαλαιήςεηο ησλ αξηζκψλ ηεο ζεηξάο πξνηίκεζήο ζνπ. - ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη λα δειώζεηο ζρνιή ζηελ νπνία είζαη ήδε ζπνπδαζηήο από πξνεγνύκελν έηνο. Β ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΠΙΛΟΓΗ Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο: 1. Λήςε απνιπηεξίνπ θαη βεβαίσζε πξφζβαζεο έηνπο πκκεηνρή ζηηο γξαπηέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 3. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ κηζνχ ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (αλ απαηηνχληαη δχν εηδηθά καζήκαηα, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηνπ κηζνχ ηεο κεγίζηεο βαζκνινγίαο ηζρχεη ζην θαζέλα ρσξηζηά). Η επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ππνςεθίσλ. Σα απνηειέζκαηα επηινγήο (εηζαγνκέλσλ ζηηο ζρνιέο) ζα αλαθνηλσζνχλ ζην ιχθεην ην νπνίν έρεη εθδψζεη ηε ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο κε βάζε ηελ νπνία ππέβαιεο ην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ δειηίν. Όινη φζνη ζα εηζαρζνχλ ζε ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα παξαιάβνπλ ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ηνπο απφ ην ίδην ιχθεην δέθα πέληε (15) εκέξεο πεξίπνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η εγγξαθή ζηε ζρνιή επηηπρίαο γίλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο. Γ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οξηζκέλα ηκήκαηα ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη γη απηφ ν ππνςήθηνο γηα ηα ηκήκαηα απηά απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη πξφζζεηα ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα: (1) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα "ΔΛΔYΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ" θαη "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ". (2) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα "ΑΡΜΟΝΙΑ" θαη "ΔΛΔΓΥΟ ΜΟYΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ". (3) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (4) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (5) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (6) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (7) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (8) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν απφ ηα ηξία εηδηθά καζήκαηα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (9) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (10) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ΔΛΔYΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ. (11) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε ηξία απφ ηα εμήο ηέζζεξα αγσλίζκαηα "ΓΡΟΜΟ 400 κ. γηα αγφξηα ή 200 κ. γηα θνξίηζηα", "ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ", "ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 θ. γηα αγφξηα ή 4 θ. γηα θνξίηζηα" θαη "50 κ. ΚΟΛYΜΒΗΗ ΔΛΔYΘΔΡΟ". (12) Γηα λα είζαη ππνςήθηνο γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πξέπεη λα έρεηο θξηζεί ηθαλφο ζηηο νηθείεο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο, ςπρνηερληθέο) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαηά πεξίπησζε. (Γηα ηηο Α.Δ.Ν. απαηηείηαη κφλν πγεηνλνκηθή εμέηαζε). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιεηο ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φζνη εηζαρζνχλ ζηηο Α.Δ.Ν. εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηελ θνιχκβεζε θαη γηα φζνπο απνηχρνπλ δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε κέρξη επηηπρνχο επαλεμέηαζεο.καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο ΑΔΝ θαη ζηηο πξναγσγηθέο/απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ησλ ΑΔΝ νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνχληαη ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα κε γξαπηέο εμεηάζεηο ή κε γξαπηέο/πξνθνξηθέο/πξαθηηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ο ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ηζρχεη γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπνπδαζηέο (ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ πνπδψλ θαη ηα σξνιφγηα/αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο). Η ρνιή Αζηπθπιάθσλ, θαζώο θαη νη ρνιέο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ιεηηνπξγνχλ κε παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη φζνη εηζάγνληαη ζε απηέο θαηαλέκνληαη ζηα παξαξηήκαηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαηά πεξίπησζε θαη κε θξηηήξην ηε δήισζε πξνηίκεζεο πνπ ππνβάιινπλ ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο. (13) ην Σκήκα Αλζππνππξαγώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο εηζάγνληαη ΜΟΝΟ Ππξνλφκνη, Αξρηππξνζβέζηεο θαη Ππξνζβέζηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δειψλνπλ ΜΟΝΟ φζνη ππεξεηνχλ ήδε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. (14) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ηκήκαηα Λνγνζεξαπείαο, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ παξνπζηάδεη θψθσζε-βαξεθνΐα, δπζαξζξία, ηξαχιηζκα, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ - άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. Όζνη εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα απηά, ππνβάιινληαη ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη αλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, δηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα απηφ. (15) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα Διιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα. (16) Γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη κφλν ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Δηδηθά δε ζηα Πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ δεθηνί γίλνληαη κφλν άξξελεο ππνςήθηνη.

7 Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη πςειφ επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη επάξθεηα κνπζηθνζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1) Δπξσπατθήο (θιαζηθήο) Μνπζηθήο, 2) Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, 3) Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο, 4) χγρξνλεο Μνπζηθήο θαη ζηηο αληίζηνηρεο αλά θαηεχζπλζε εηδηθεχζεηο θαιιηηερληθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Δ ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην Σκήκα παξέρεη πηπρία ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:1) Μνπζηθή χλζεζε, 2)Μνπζηθή Δθηέιεζε, 3) Μνπζηθέο Δπηζηήκεο. Ο ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο Μνπζηθήο Δθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πηπρίν κε εηδίθεπζε ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ζηε κνλσδία ή ζηε κνπζηθή δηεχζπλζε, νθείιεη λα δηαζέηεη επαξθέο επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν πνπ ζθνπεχεη λα επηιέμεη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα