1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ"

Transcript

1 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ. ΦΤΥΟΛ.) ΑΘΖΝΑ 171 (3) 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) 151 (4) 3 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 170 (4) 4 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 172 (5) 5 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 135 (8) 73 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΜΔΣΑΦΡ. & ΓΗΔΡ/ΝΔΗΑ ΗΟΝΗΟ - ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ή ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 385 (5) 6 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 137 (7) 74 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΜΔΣΑΦΡ. & ΓΗΔΡ/ΝΔΗΑ ΗΟΝΗΟ - ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 386 (6) 7 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 139 (11) 75 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 403 (6) 8 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛ/ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 182 (11) 76 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) 405 (7) 9 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛ/ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 183 (11) 77 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΑΘΛ. ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΔΡΡΔ) ΓΛΧΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 186 (11) 78 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 101 (11) 79 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΦΗΛ/ΦΗΑ - ΠΑΗΓ/ΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛ/ΦΗΑ ΠΑΗΓ/ΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛ/ΦΗΑ - ΠΑΗΓ/ΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΠΑΣΡΑ ΦΗΛ/ΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝ. ΠΟΤΓ. ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΠΑΣΡΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΓΖΜ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΚΠ/Ζ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥ. ΖΛΗΚΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΣΡΑ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΗΓ. ΝΖΠΗΑΓ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 177 (2) 99 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 104 (2) 100 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ ΗΣΟΡΗΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 145 (2) 101 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 108 (2) 102 ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΝΟΜΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡ. & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΘΖΝΑ ΝΟΜΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥ/ΓΗΑ & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΝΟΜΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΣΡΑ 169 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 106 ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ (ΑΚΣ) ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΝΑΤΠΛΗΟ) ΘΔΑΣΡΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 168 (12) Α/Α ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ Κ.Α ΕΙΡΑ 41 ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ - ΣΡΑΣΗΧΣ.ΝΟΜ.ΤΜΒ. (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓ/ΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 159 (16) Α/Α ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ Κ.Α ΕΙΡΑ 45 ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ & ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 413 (9) 46 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 414 (9) 47 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 357 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΒΔΛΛΑ 114 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 373 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 115 ΚΡΖΣΖ ΠΟΛΗΣ. ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΖΜ. ΓΗΟΗΚ. ΑΘΖΝΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 124 Α/Α Σ.Ε.Ι. Κ.Α ΕΙΡΑ 53 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΘΖΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ & ΗΣΟΡΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 524 (9) 62 ΔΠΗΚ/ΝΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕ. ΔΝΖΜΔΡ. ΑΘΖΝΑ 148 (15) 125 ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) 696 (9) 63 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 153 ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΚΘΔΔΧΝ 126 ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 743 (9) 64 ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 147 ΠΡΟΣΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 127 ΝΖΧΝ (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) 184 ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 128 (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΛΑΒ. & ΑΝΑΣ. ΠΟΤΓΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΗ) 741 ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 67 ΛΑΒΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 192 (9) 130 ΖΠΔΗΡΟΤ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ) 68 ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 188 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ 131 ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ

2 2ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ Α/Α (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ 132 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 250 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 201 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΧΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡ/ΝΣΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 249 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 204 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 247 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 205 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΤΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΤΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΦΤΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΦΤΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΥΖΜΔΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 269 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 215 (ΛΑΜΗΑ) ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΣΡΑ 267 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 216 ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΥΖΜΔΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 270 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 217 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΥΖΜΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΥΖΜΔΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 265 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ 283 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 310 (12) Α/Α ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 156 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) - ΟΠΛΑ 801 (11) 157 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) - ΧΜΑΣΑ 806 (11) 158 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ 821 (11) 159 ΔΠΗΣ. ΦΤ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΑΘΛ. ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΔΡΡΔ) ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (ΜΑ) 826 (11) 160 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ 827 (11) 161 ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤ. ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΧΜΑΣΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΘΖΝΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΠΑΣΡΑ 141 (12) Α/Α ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Κ.Α. ΕΙΡΑ 168 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΑΗΓ/ΚΟ ΓΖΜ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) 334 Α/Α Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 172 ΔΚΠ/Ζ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥ. ΖΛΗΚΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛ. ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ/Ζ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΡΟΓΟ) ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 166 (15) 238 ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΑΗΓ/ΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) 158 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 239 (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 156 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 240 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΣΡΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΑΗΓ. ΝΖΠΗΑΓ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓ/ΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΡΗΑ 533 (2) 183 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ - ΑΡΥΗΣΔΚΣ. ΣΟΠΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) 556 (2) 184 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 408 ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΒΑΛΑ 246 (ΓΡΑΜΑ) 550 (2) 185 ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 406 ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΛΑΜΗΑ 247 (ΚΑΡΠΔΝΖI) 551 (2) 186 ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΡΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡ. & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΦΑΡ/ΝΧΝ ΜΑΘΖΜ. & ΦΤ. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΜΠ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 324 ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ 199 ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ 325

3 3ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 250 ΗΑΣΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ) ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΣΔΗΑ) ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΛΑΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΠΑΡΣΖ) ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΑΘΖΝΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΠΑΣΡΑ (ΑΗΓΗΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΛΖΜΝΟ) ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΛΑΜΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΣΡΑ (ΑΗΓΗΟ) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ & ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ 281 (14) 299 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 282 (14) 300 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΣΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 277 (14) 301 ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 653 (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 306 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ) ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΛΑΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ) 744 A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α. ΕΙΡΑ (1) 313 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥ/ΓΗΑ & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 354 (1) 314 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΦΑΡ/ΝΧΝ ΜΑΘΖΜ. & ΦΤ. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΜΠ 246 (1) 315 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 272 (1) 316 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 200 (1) 317 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 288 (1) 318 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) 370 (10) 359 ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ (ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ) ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ 201 ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 362 ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥ/ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 227 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 365 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡ/ΝΣΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 211 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 368 ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 332 ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΔΑΛΗΑ 369 (ΒΟΛΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛ/ΧΝ ΔΜΠ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣ. ΑΘΖΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΟΝΗΟΤ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛ/ΝΗΧΝ ΑΘΖΝΑ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΔΡ/ΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) 476 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 379 (ΛΑΜΗΑ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (ΤΡΟ) ΑΗΓΑΗΟΤ (ΑΜΟ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΣΡΑ 213 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 381 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΒΔΡΟΗΑ) ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) 4ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 343 ΜΖΥ/ΚΧΝ Ζ/Τ ΣΖΛ/ΝΗΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ ΔΜΠ 229 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΛ/ΡΓΧΝ ΔΜΠ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ (ΛΑΡΗΑ) ΜΖΥ/ΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΡΑΚΖ (ΞΑΝΘΖ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΧΝ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) 242 ΓΗΑΥ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΓΤΣ. 391 ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΑ/ΓΗΑ & ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΧΝ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΝΑΟΤΑ) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 336

4 4ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 394 ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (.Σ.Τ.Α.) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΛΑΡΗΑ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (ΠΑΡΣΖ) ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΩΜΑΣΑ ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ (Δ) - ΟΠΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ (Δ) - ΩΜΑΣΑ ΣΖΛΔΠ/ΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΣΡΑ ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (ΜΑ) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΗΚΑΡΩΝ (Η) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ (ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ (ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΥΔΓ. & ΠΑΡΑΓ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΗΛΚΗ) ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 513 (16) A/A ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ Κ.Α. ΕΙΡΑ 469 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΩΝ ΚΔΗΜΖΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΔΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΩΝ ΚΔΗΜΖΛΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΕΑΚΤΝΘΟ) 698 (12) A/A ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Κ.Α. ΕΙΡΑ 473 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 818 ΠΑΣΡΑ 475 (ΑΜΑΛΗΑΓΑ) 525 ΗΟΝΗΩΝ 476 ΝΖΩΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) 733 A/A Σ.Ε.Ι. Κ.Α. ΕΙΡΑ 477 ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) 734 (1) 409 ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 725 (1) 410 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΖΝΑ 480 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (1) 411 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 717 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (1) 412 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΔΡΡΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΑΘΖΝΑ 716 (1) 413 ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΩΝ ΠΑΣΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΛΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) 739 (1) 414 ΤΝΣΖΡ. ΑΡΥΑΗΟΣ. & ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΖ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΘΖΝΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) 453 ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΤΣ. 487 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΩΡΗΝΑ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ) ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΡΩΝ 455 (1) 489 ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΑΡΗΑ (ΣΡΗΚΑΛΑ) ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) 495 ΠΡΟΣΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 491 (ΕΑΚΤΝΘΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΛΩΣΟΫΦ/ΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΛΑΜΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΑΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ - ΑΡΥΗΣΔΚΣ. ΣΟΠΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΡΑΜΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΒΑΛΑ (ΓΡΑΜΑ) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΛΑΜΗΑ (ΚΑΡΠΔΝΖI) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΛΑΡΗΑ ΕΩΪΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΣΡΑ ΕΩΪΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΑΡΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΡΩΝ 475 A/A Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. Κ.Α. ΕΙΡΑ 439 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΥΑΝΗΑ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΖΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ & ΜΟΤΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΛΖΞΟΤΡΗ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΔΡΡΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΛΑΜΗΑ 506 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΓΤΣΗΚΖ 457 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΣΟΡΗΑ) 735

5 5ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ A/A ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΔΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) Σ.Δ.Ι. Κ.Α ΔΙΡΑ 509 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΔΓΔΑ) ΓΗΟΗΚ. ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΘΖΝΑ 631 (9) 511 ΓΗΔΘΝΩΝ & ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚ. ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠ. ΟΗΚΟΝ. ΠΟΤΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΗΚΟΝ. ΥΔ. & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜ. & ΣΡΑΠΔΕ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΛΑΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ 589 (3) 517 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΡΡΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΣΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ ΛΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΘΖΝΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΡΖΣΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΘΖΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΡΖΣΖ (ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΘΔΑΛΗΑ (ΒΟΛΟ) ΔΜΠΟΡΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΛΑΜΗΑ (ΑΜΦΗΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 361 ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΤΣ. 579 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΦΛΩΡΗΝΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ 152 ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ (9) 580 ΖΠΔΗΡΟΤ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ) 602 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΛΗΒΑΓΔΗΑ) ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΗΑΓΑ) 525 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΖΝΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΥΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΡΑΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (ΠΑΡΣΖ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΑΡΗΑ 565 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 539 ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟΤ (ΑΘΖΝΑ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΡΡΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΡΑΚΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ (ΠΡΔΒΔΕΑ) 578 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝ. 545 ΑΘΖΝΑ 240 (9) 596 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΖΝΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 336 (9) 597 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ (ΠΔΣΔ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΝΑΟΤΑ) 365 (9) 598 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΣΡΑ 607 ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 548 (ΘΔ/ΝΗΚΖ) 176 (9) 599 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) 558 (12) A/A ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ Κ.Α ΔΙΡΑ 601 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ) 527 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 549 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΤΓ) 865 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ - ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ 603 ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 598 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 604 ΠΑΣΡΑ 728 (12) A/A ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ) Κ.Α ΔΙΡΑ 605 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 A/A ΑΝΩΣΔΡΔ ΥΟΛΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..Σ.Δ.) Κ.Α ΔΙΡΑ (12) A/A ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) Κ.Α ΔΙΡΑ (9) 606 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΡΟΓΟΤ (Α..Σ.Δ.Ρ.) ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 872 (9) 607 ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΡΖΣΖ (Α..Σ.Δ.Α.Ν.) 614 (13) A/A ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) Κ.Α ΔΙΡΑ A/A Σ.Δ.Ι. Κ.Α ΔΙΡΑ 608 ΣΜΖΜΑ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ 871 ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 554 (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΗ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΣΟΡΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ (ΘΖΒΑ) ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ) 549

6 Α ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΧΣΗ YΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟY ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΓΔΛΣΙΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β ) To παξφλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν κπνξνχλ λα ππνβάινπλ: -νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) θαη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη ππνςήθηνη απηνί αλ δελ απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ζεσξείηαη άθπξε. -νη απφθνηηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ, ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ή ηζφηηκνπ άιινπ ηχπνπ ιπθείνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ νη απφθνηηνη εκεξεζίσλ ΓΔΛ, ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ή ηζφηηκνπ άιινπ ηχπνπ ιπθείνπ σο θάηνρνη απνιπηεξίνπ θαη ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο κε ηειεπηαίν έηνο εμέηαζεο ην 2009 ή 2010, είλαη ππνςήθηνη ρσξίο λέα εμέηαζε, γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ κε ηε βαζκνινγία πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ηνπ εκεξήζηνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β) ην 2009 ή ην Πξέπεη λα μέξεηο φηη: 1) Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηεζαη φζν ζπρλά ζέιεηο ηελ ηζηνζειίδα θαη λα ηξνπνπνηείο ην ειεθηξνληθφ κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζεο ζηε δηεχζπλζε θαη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. 2) Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζνπ, ζα γίλεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο δε γίλεηαη δεθηό θαλέλα κεραλνγξαθηθό δειηίν. Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ, ην κεραλνγξαθηθό δειηίν νύηε δηνξζώλεηαη νύηε αιιάδεη νύηε αληηθαζίζηαηαη σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζρνιώλ θαη ηε ζεηξά απηώλ. 3) Μπνξείο λα δειψζεηο φζεο ζρνιέο επηζπκείο, αθφκε θαη φιεο, απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ΔΝΑ (1) ή ΓYΟ (2) ην πνιχ απφ ηα πέληε επηζηεκνληθά πεδία. Μπνξείο λα δειψζεηο ηηο ζρνιέο κε φπνηα ζεηξά επηζπκείο αλεμάξηεηα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ πεξηιακβάλνληαη. Αλ δειψζεηο πξνηίκεζε γηα ζρνιή πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα δχν επηζηεκνληθά πεδία, ηε δειψλεηο ΜΟΝΟ κηα θνξά. 4) Τπνςήθηνο Δζπεξηλνύ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) δελ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο. 5) Γελ εηζάγεζαη ζε ζρνιή γηα ηελ νπνία δελ δήισζεο πξνηίκεζε. Αλ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζνπ εηζάγεζαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιέο από απηέο πνπ έρεηο δειώζεη πξνηίκεζε, ηφηε ζα εηζαρζείο ζε απηή πνπ έρεηο δειψζεη κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. Η ζεηξά ησλ πξνηηκήζεψλ ζνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζνπ επηζπκία, δειαδή πξψηα λα δειψλεηο ηε ζρνιή πνπ πξαγκαηηθά επηζπκείο λα εηζαρζείο, άζρεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ ζνπ, θαη κεηά ηηο ινηπέο. 6) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζνπ κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζε ζρνιή πνπ δήισζεο πξνηίκεζε, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν Γεληθφ Βαζκφ Πξφζβαζεο θαη αλ ππάξρεη ηζνβαζκία θαη ζην Γεληθφ Βαζκφ Πξφζβαζεο, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ νηθείνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Αλ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία, εηζάγνληαη φινη νη ηζνβαζκνχληεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά πνπ δήισζε ν θαζέλαο ηε ζρνιή απηή, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξαηησηηθέο ή Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε ηξαηησηηθέο ή Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ σο ηξίην ζηε ζεηξά θξηηήξην επηινγήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεηξά πξνηίκεζεο, νπφηε πξνεγείηαη απηφο πνπ δήισζε ηε ζρνιή κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. - Η αξίζκεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ζνπ λα είλαη ζπλερφκελε μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 1. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά ή επαλαιήςεηο ησλ αξηζκψλ ηεο ζεηξάο πξνηίκεζήο ζνπ. - ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη λα δειώζεηο ζρνιή ζηελ νπνία είζαη ήδε ζπνπδαζηήο από πξνεγνύκελν έηνο. Β ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΠΙΛΟΓΗ Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο: 1. Λήςε απνιπηεξίνπ θαη βεβαίσζε πξφζβαζεο έηνπο πκκεηνρή ζηηο γξαπηέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 3. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ κηζνχ ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (αλ απαηηνχληαη δχν εηδηθά καζήκαηα, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηνπ κηζνχ ηεο κεγίζηεο βαζκνινγίαο ηζρχεη ζην θαζέλα ρσξηζηά). Η επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ππνςεθίσλ. Σα απνηειέζκαηα επηινγήο (εηζαγνκέλσλ ζηηο ζρνιέο) ζα αλαθνηλσζνχλ ζην ιχθεην ην νπνίν έρεη εθδψζεη ηε ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο κε βάζε ηελ νπνία ππέβαιεο ην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ δειηίν. Όινη φζνη ζα εηζαρζνχλ ζε ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα παξαιάβνπλ ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ηνπο απφ ην ίδην ιχθεην δέθα πέληε (15) εκέξεο πεξίπνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η εγγξαθή ζηε ζρνιή επηηπρίαο γίλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο. Γ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οξηζκέλα ηκήκαηα ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη γη απηφ ν ππνςήθηνο γηα ηα ηκήκαηα απηά απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη πξφζζεηα ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα: (1) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα "ΔΛΔYΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ" θαη "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ". (2) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα "ΑΡΜΟΝΙΑ" θαη "ΔΛΔΓΥΟ ΜΟYΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ". (3) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (4) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (5) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (6) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (7) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα "ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (8) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν απφ ηα ηξία εηδηθά καζήκαηα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ". (9) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ", "ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ". (10) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ΔΛΔYΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ. (11) Γηα ην ηκήκα απηφ απαηηείηαη εμέηαζε ζε ηξία απφ ηα εμήο ηέζζεξα αγσλίζκαηα "ΓΡΟΜΟ 400 κ. γηα αγφξηα ή 200 κ. γηα θνξίηζηα", "ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ", "ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 θ. γηα αγφξηα ή 4 θ. γηα θνξίηζηα" θαη "50 κ. ΚΟΛYΜΒΗΗ ΔΛΔYΘΔΡΟ". (12) Γηα λα είζαη ππνςήθηνο γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πξέπεη λα έρεηο θξηζεί ηθαλφο ζηηο νηθείεο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο, ςπρνηερληθέο) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαηά πεξίπησζε. (Γηα ηηο Α.Δ.Ν. απαηηείηαη κφλν πγεηνλνκηθή εμέηαζε). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιεηο ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φζνη εηζαρζνχλ ζηηο Α.Δ.Ν. εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηελ θνιχκβεζε θαη γηα φζνπο απνηχρνπλ δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε κέρξη επηηπρνχο επαλεμέηαζεο.καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο ΑΔΝ θαη ζηηο πξναγσγηθέο/απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ησλ ΑΔΝ νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνχληαη ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα κε γξαπηέο εμεηάζεηο ή κε γξαπηέο/πξνθνξηθέο/πξαθηηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ο ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ηζρχεη γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπνπδαζηέο (ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ πνπδψλ θαη ηα σξνιφγηα/αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο). Η ρνιή Αζηπθπιάθσλ, θαζώο θαη νη ρνιέο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ιεηηνπξγνχλ κε παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη φζνη εηζάγνληαη ζε απηέο θαηαλέκνληαη ζηα παξαξηήκαηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαηά πεξίπησζε θαη κε θξηηήξην ηε δήισζε πξνηίκεζεο πνπ ππνβάιινπλ ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο. (13) ην Σκήκα Αλζππνππξαγώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο εηζάγνληαη ΜΟΝΟ Ππξνλφκνη, Αξρηππξνζβέζηεο θαη Ππξνζβέζηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δειψλνπλ ΜΟΝΟ φζνη ππεξεηνχλ ήδε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. (14) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ηκήκαηα Λνγνζεξαπείαο, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ παξνπζηάδεη θψθσζε-βαξεθνΐα, δπζαξζξία, ηξαχιηζκα, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ - άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. Όζνη εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα απηά, ππνβάιινληαη ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη αλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, δηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα απηφ. (15) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα Διιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα. (16) Γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη κφλν ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Δηδηθά δε ζηα Πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ δεθηνί γίλνληαη κφλν άξξελεο ππνςήθηνη.

7 Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη πςειφ επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη επάξθεηα κνπζηθνζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1) Δπξσπατθήο (θιαζηθήο) Μνπζηθήο, 2) Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, 3) Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο, 4) χγρξνλεο Μνπζηθήο θαη ζηηο αληίζηνηρεο αλά θαηεχζπλζε εηδηθεχζεηο θαιιηηερληθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Δ ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην Σκήκα παξέρεη πηπρία ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:1) Μνπζηθή χλζεζε, 2)Μνπζηθή Δθηέιεζε, 3) Μνπζηθέο Δπηζηήκεο. Ο ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο Μνπζηθήο Δθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πηπρίν κε εηδίθεπζε ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ζηε κνλσδία ή ζηε κνπζηθή δηεχζπλζε, νθείιεη λα δηαζέηεη επαξθέο επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν πνπ ζθνπεχεη λα επηιέμεη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ 1 2 3 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα