ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ IV (ΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΦΖ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟ C++) ΔΗΩΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4 ΛΟΡΗΘΜΗΚΖ ΚΗ ΟΜΔ ΔΟΜΔΝΩΝ Η ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ Η (PASCAL) ΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΗΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΗΚ ΤΣΖΜΣ 4 ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΔΟΜΔΝΩΝ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΛΗΚ, ΛΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΡΟΛΟΗ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΔΡΜΝΗΚ

2 ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΟΡΝΩΖ ΚΗ ΛΔΗΣΟΤΡΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΡΦΔΗΟΤ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΔΡΟΠΟΡΗΚΟΗ ΝΤΛΟΗ- ΔΚΟΖ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ- ΤΣΖΜΣ ΚΡΣΖΔΩΝ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΣΩΝ: ΣΟΜΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ & ΔΝΛΛΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΣΟΗΥΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΒΗΚΔ ΡΥΔ ΛΟΗΣΗΚΖ ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΔΡΟΜΔΣΦΟΡΔ: ΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΔΣΗΡΗ, ΔΡΟΡΟΜΗΟ- ΤΠΖΡΔΗΔ 1 1 ηέλεσορ ιοίκηζηρ και ΗΥΔΗΡΗΖ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ- ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΟΡΝΩΜΔΝΟ ΣΞΗΗ (ΠΚΔΣΟ), ΔΠΔΛΜΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ, ΣΞΗΗΩΣΗΚΔ ΣΤΠΗΚΟΣΖΣΔ ΗΣΟΡΗ ΣΔΥΝΖ I, II 4 4 ΦΩΣΟΡΦΗ 4 4 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΗΟ 4 4 ΡΜΜΗΚΟ ΥΔΗΟ 5 5 ΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

3 ΣΟΤΡΗΜΟ 3 3 ΟΡΝΩΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΗ ΞΔΝΟΟΥΔΗΩΝ Η,ΗΗ 3 3 ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ I, II ΛΗΚ ΔΡΜΝΗΚ MARKETING 3 3 ΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΛΛΗΚ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΣΣΔΗ - ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΔΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΣΩΝ 3 3 ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ ΚΗ ΠΡΟΪΟΝΣ ΡΣΟΠΟΗΗ - ΕΥΡΟΠΛΣΗΚΖ 3 3 ΕΥΡΟΠΛΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 1 4 5

4 ΛΛΗΚ ΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΜΔΗΡΗΚΖ Η ΣΟΗΥΔΗ ΕΥΡΟΠΛΣΗΚΖ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΣΣΔΗ - ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΔΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΣΩΝ 3 3

5 ΛΛΗΚ ΠΡΚΣΗΚΖ ΔΦΡΜΟΖ ΣΖΝ ΔΗΗΚΟΣΖΣ 3 3 ΣΔΥΝΖ ΜΔΗΡΗΚΖ ΗΗΗ ΤΝΘΔΖ ΜΔΝΟΤ ΣΔΜΥΗΜΟ ΚΡΔΣΩΝ Η ΣΡΟΦΟΝΩΗ - ΔΔΜΣΟΛΟΗΟ ΗΗΣΖΣΗΚΖ ΛΗΚ Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΡΥΔ ΜΛΞΖ Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΚΖΖ: ΦΛΔΗ & ΔΦΡΜΟΖ ΗΗ 4 Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΔΡΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΠΔΗ Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΡΥΔ ΔΦΡΜΟΖ ΦΤΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 4

6 Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ- ΠΔΡΗΔΖ Βοηθόρ Φςζικοθεπαπείαρ ΘΛΖΣΗΣΡΗΚΖ ΝΣΟΜΗ - ΦΤΗΟΛΟΗ ΔΡΜΣΟΛΟΗ ΣΟΗΥΔΗ ΥΖΜΔΗ- ΚΟΜΔΣΟΛΟΗ 1 1 ΔΗΗΚ ΘΔΜΣ ΦΤΗΚΖ 1 1 ΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΩΠΟΤ ΥΡΩΜΣΟΛΟΗ 1 1 ΜΚΗΗΕ ΗΘΖΣΗΚΖ ΚΡΩΝ ΗΘΖΣΗΚΖ ΔΝΟΚΡΗΝΟΛΟΗ 1 1 ΚΗΝΖΗΟΛΟΗ 1 1

7 ΤΜΝΣΗΚΖ ΠΘΟΛΟΗ- ΦΡΜΚΟΛΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΠΟΟΛΟΗ ΟΡΘΟΠΔΗΚΖ ΝΔΤΡΟΛΟΗ 1 1 ΠΡΚΣΗΚΔ ΚΖΔΗ ΠΟΟΛΟΗ ΔΦΡΜΟΜΔΝΖ ΦΤΗΚΟΘΔΡΠΔΗ

ΜΑΓΔΙΡ Γ1 ΙΔΚ ΛΑΓΚΑΓΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2019 Α ΔΞΑΜΗΝΟ: 9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 2 Θ Θ

ΜΑΓΔΙΡ Γ1 ΙΔΚ ΛΑΓΚΑΓΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2019 Α ΔΞΑΜΗΝΟ: 9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 2 Θ Θ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ΣΔΥΝΙΚΟ ΜΑΓΔΙΡΙΚΗ ΣΔΥΝΗ - ΑΡΥΙΜΑΓΔΙΡΑ, ΣΜΗΜΑ 1ο ΜΑΓΔΙΡ Γ1 9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ( ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ( ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΚΗΓΗΑΕ

Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΚΗΓΗΑΕ Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΟΣΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΚΗΓΗΑΕ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΚΡΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΧΠΟΤ ΟΡΓΑΝΧΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ * ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ * ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2014-2015* ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Α αίθοσζα Κ9.303 (Γ43-45) 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %&#'($)"!"#$# %"& '(")*+#, )* +,-./0 ΖΖΖ.ΛΨ ΘςΩ ΠΗΘΡΨ.ΦΡΠ 2010

!#$ %&#'($)!#$# %& '()*+#, )* +,-./0 ΖΖΖ.ΛΨ ΘςΩ ΠΗΘΡΨ.ΦΡΠ 2010 ΖΖΖΛΨ ΘςΩ ΠΗΘΡΨΦΡΠ ± ±,6%1 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ϕ ± ± ±± 9< + ± ± 9< +± ± ± ± ± ±± ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ± ± Η ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±±± ± ±± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή στην προσομοίωση

Eισαγωγή στην προσομοίωση Eισαγωγή στην προσομοίωση Σι είναι η προσομοίωση; ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΟΝΟΜΑΕΔΣΑΗ Ζ ΜΗΜΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Γιατί να χρησιμοποιήσω προσομοίωση; Σι είναι το σύστημα; Γιατί προσομοίωση; (1/2) Γιατί προσομοίωση;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΒΑΔΙ -- ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΛ o EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΝΔΟ-ΗΜΔΡΗΙΑ ΠΔΓΙΟ -- ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΥΟΛΔ ΗΓΡ KΩΔ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΖ. (ΟΡΔΣΗΑΓΑ). ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΔΩΠ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΠΑΝ.ΗΩΑΝΝΗΝ ΩΝ 9. ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ)

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΠΑΝ.ΗΩΑΝΝΗΝ ΩΝ 9. ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 3o EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 2016 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΓΠΘ 2. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΑΘΖΝΑ) 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) 4. ΒΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΔΕΥΤΕΡ ΤΕΤΡΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚ A ΔΣΟΠΡΟΣΤΣΙ ΜΘΗΜΤΙΚ A ΕΞΜΗΝΟ ' ΔΣΟΠΡΟΣΤΣΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΟΠΡΟΣΤΣΙ (Π) ΕΦΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΤΙΚΗ ΚΖΙΟΛΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΟΠΡΟΣΤΣΙ ΕΦΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΤΙΚΗ ΚΖΙΟΛΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΟΠΡΟΣΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Ημέρα: ΓΔΤΣΔΡΑ : Ημερομηνία: 2 /09/2013 ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ III ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Ημέρα: ΓΔΤΣΔΡΑ : Ημερομηνία: 2 /09/2013 ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ III ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΔΡΙΟΟ: ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Ημέρα: ΔΤΣΔΡΑ : Ημερομηνία: 2 /09/2013 ΩΡΑ ΔΞΑΜ. ΑΙΘΟΤΑ ΚΑΘΗΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ Δ ΗΑΣΡΑΚΖ ΗΑΣΡΑΚΖ ΗΑΣΡΑΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ III ΔΗΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΝΑΗΚΟΛΟΗΚΖ ΟΚΟΛΟΗΑ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ I- ΦΤΗΟΛΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ ΣΕΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΒΑΔΙ 2015:10426 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΑΘΗΝΑ) ΒΑΔΙ 2015:13373 ΓΠΘ ΓΔΩΠΟΝΙΚ Ο ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2017Β) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ')

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2017Β) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Θ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Δ) ΟΡΓΑΝΧΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ (Θ) ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Θ) ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2018Α) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ')

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2018Α) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΔΙΚΑΣΙΚΑ (Δ) ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΧΜΑΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ ΚΑΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ (Θ) ΔΙΚΑΣΙΚΑ (Δ) ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΧΜΑΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΗΣΔΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Ππόγπαμμα Δξεηάζεων

ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΗΣΔΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Ππόγπαμμα Δξεηάζεων Μ 37 ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 2/9/20 Παραζθεσή 8:00 2:00 Δπίθοσρος Σ 428 Καζεγεηής ζέηζος Μάρθος ΜΜ 37 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 6/9/20 Σρίηε 09:00 2:00 Λέθηορας Αλαγλφζηοπούιοσ Υρηζηίλα 428 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΜ 59 ΛΑΣΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ ΣΕΙ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΑΘΖΝΑ) ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ B 1 ΑΙΘΟΤΑ : 5 ΙΟΓΕΙΟ ΣΡΙΣΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ Ε 5 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) Ε 5 Χ Χ Χ Χ Χ Ε 5 Χ Χ Χ Χ Χ Ε 5 Θ 4 Χ Χ Χ Χ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι, ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ (ΑΘΖΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ, ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟ ΛΖΦΖ ΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤ (ΑΝΑΚΟΙΝΧ Ζ ΜΔ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ, ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟ ΛΖΦΖ ΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤ (ΑΝΑΚΟΙΝΧ Ζ ΜΔ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ, ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ΑΝΑΚΟΙΝΧΖ ΜΔ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ.228/02-08-2018) ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ-ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 13/9/2018 Με ηην σπ αριθμό 184/12-9-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ. Για ηην << Ππομήθεια Διδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ & Δξοπλιζμού Αζθάλειαρ Έπγυν>> ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ. Για ηην << Ππομήθεια Διδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ & Δξοπλιζμού Αζθάλειαρ Έπγυν>> ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΡΣΖΜ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Για ηην > 1 ΓΝΣΗ ΔΛΣΗΚ ΜΗ ΥΡΖΔΧ (ΥΡΧΜΣΟ ΜΠΛΔ ΝΗΣΡΗΛΗΟΤ) ΚΟΤΣΗ 100 ΣΔΜ 1.5 1.5.1 S,M S =60 & M=110 ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 ΕΞΑΜΗΝΟ Α'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' Τ.Ε.Ι. ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΠΡΡΤΗΜ ΔΡΜΣ ΤΜΗΜ ΔΣΟΠΟΝΙΣ & Δ.Φ.Π. ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ 2013-2014 ΕΞΜΗΝΟ ' ΔΕΥΤΕΡ ΤΕΤΡΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΩΡ ΜΘHMA ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΙΘ ΜΘHMA ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΙΘ ΜΘHMA ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΛΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2015Β ΣΔΣΑΡΣΗ, 02/03/ Α ΒΑΡΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΛΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2015Β ΣΔΣΑΡΣΗ, 02/03/ Α ΒΑΡΓΙΑ ΣΔΣΑΡΣΗ, 02/03/2016 - Α ΒΑΡΓΙΑ 16.00-18.00 1 ΓΗΚΣΤΑ Α ΔΗ. ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Θ 2 ΒΡΔΦ. Α1 ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Θ Λ1,Λ2 3 ΣΔΥΝ. ΖΤ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΖΤ Θ 4 ΓΟ Α ΓΗΚΑΗΟ Η Θ Λ1,Λ2 5 ΜΖΥ.ΛΟΓ. Α ΣΑΣΗΣΗΚΖ Η Θ Λ3,Λ4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΚ ) ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(Θ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΚ ) ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΚ ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(Θ ΤΕΧΝΙΚΑ(Ε) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013/14 ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013/14 ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΙ ΤΙΚ ΕΛΛ Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΜΗΝΟ 2013/14 ΤΜΗΜ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΒ ΟΜ ΙΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΕΞΜΗΝΟ ΩΡ Μάθηµα ΕΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΗ Εκπαιδευ ι Μάθηµα Εκπαιδευ ι ΤΣΚΛΙ Ο ΤΣΚΛΙ Ο ΤΣΚΛΙ Ο ΤΣΚΛΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ # ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 1 3284 8 7 10 10 9 10 2 3365 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ 3 3285 8 7 9 9 8 10 4 3286 ΑΦ ΑΦ 1 1 ΑΦ ΑΦ 5 3370 8 6 9 9 8 8 6 3368 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ 7 3287 ΑΦ ΑΦ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα)

Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα) Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Ισχύει για φοιτητές 5 ου έτους και άνω ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΘΗΜΤΟΣ Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα) ΜΘΗΜ ΕΞΜΗΝΟ ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΚΟ1 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία(Πολιτική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

15:30-17:30 ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η ΜΠΟΤΡΛΑΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η (ΑΡΥΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΗ (ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ)

15:30-17:30 ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η ΜΠΟΤΡΛΑΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η (ΑΡΥΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΗ (ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2017 ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2016-2017 ΓΔΤΣΔΡΑ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ Α43 08:00-10:00 ΥΡΖΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΤΡΩΝ Β ΕΤΟΣ/Δ ΕΞΜΗΝΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΔ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΤΜΗΜ: ΙΤΡΙΚΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ 9-10 ΜΙΚΡΟΒΙΟ Ι ΦΡΜΚΟ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟ Ι ΦΡΜΚΟ Ι 10-11 ΜΙΚΡΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Υ ,5. Σύνολο

Υ Υ ,5. Σύνολο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων A/A Πρώτο εξάμηνο σπουδών 1. Ιστορία της Τέχνης Υ 3 1 4 10 6 2. 3. 4. 5. 6. Βασικές αρχές σχεδίου / χρωματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ ΜΟΤ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ ΜΟΤ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ ΜΟΤ: ΣΟΜΔΑ: Δηδηθόηεηα ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 2 2 4 2 ΑΛΓΟΡΗΘΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 2 3 5 3 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΝΣΗ Δ. Ε. Β ΘΗΝΣ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Θ Η Μ Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Μ Μ Τ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΚΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 09-00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΣΙΟ ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Εσπερινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( )

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ) ΤΜΗΜ ΙΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΜΜ Β' ΕΞΜΗΝΟΥ ( 20-202 ) Διάρκεια μαθημάτων: 3 ΦΕΒΡ-25 ΜΪΟΥ 202 Διακοπές Πάσχα:9/4/2-22/4/2 ΓΙ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΔΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 3/2,27/2, 2/3, 26/3, 23/4, 7/5, 2/5. η εβδομάδα ΩΡ ΔΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC001919085 2014-03-13. : 5029 12/3/2014 :.. - : 5 & A.!"#: 21/2014 $%&$'$()*#: +$"-0 1+-.(+# 1(2-)$3 : 1.096.000,00 ) &+',-$.-$ /$... 6/5/2014 '"$4$0+# : +2(51"# 25--"# -/5$ /+0-" +3 -)" : $'." 134

Διαβάστε περισσότερα

%. * % #! ) ) - #. * - [!" 8 ] % % ) & - # " -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - % " %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!!

%. * % #! ) ) - #. * - [! 8 ] % % ) & - #  -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - %  %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!! 1 2 µ µ ηµ η η!"#η [!" 2 ] '(η η #")*η η +,/) (η'!ηµ η µ η ' #' [!" 8 ] editorial µ - µµ, µ -!-, µ" - µ #$ µ" µ -! % #$µ µ! µ& - 'µ µ ) µ% # - $ µ$ - )µ µ, - µ # µ µ' - µ! * # µ ") ' % # " -, - - % - #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Θέμα:«ΕΓΚΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2016Β» Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ. Θέμα:«ΕΓΚΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2016Β» Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Μαροφςι, 30 /9/2016 Σμήμα πουδϊν Προγραμμάτων και Οργάνωςησ Επαγγελματικήσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΤΠΟ ΖΜΑ ΓΗΑΤΛΟ. Α Π Ο : ΤΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΓΝΔΡ 2o ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΑ ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ -ΑΓ- Π Ρ O : Σ Ο :

ΔΝΣΤΠΟ ΖΜΑ ΓΗΑΤΛΟ. Α Π Ο : ΤΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΓΝΔΡ 2o ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΑ ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ -ΑΓ- Π Ρ O : Σ Ο : ΔΝΣΤΠΟ ΖΜΑ ΓΗΑΤΛΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΖΜΑΣΧΡΔΗΟΤ Αριθμός σήματος: ΒΑΘΜΟ ΑΜΔΟ ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΘΔΜΙΑ Α Π Ο : ΤΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΓΝΔΡ 2o ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΑ ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ F R O M : ΔΚΓΟΖ 121445/04-12 -ΑΓ- Π Ρ O : Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αντικείμενο Αιθ Ημ/νία εξετ. Ωρα εξετ.

Τμήμα Αντικείμενο Αιθ Ημ/νία εξετ. Ωρα εξετ. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Γ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Γ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 4

Α Β Γ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 4 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΟΥ: ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ Α Β Γ Δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 4 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (PASCAL)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ 7-9 Α22 Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ 1-3 Εργ. Στατ. Θεωρία Κατανομών 5-7

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ 7-9 Α22 Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ 1-3 Εργ. Στατ. Θεωρία Κατανομών 5-7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΚΔ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΡΜΜ ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ σελ. 1 ΜΘΗΜ ΔΕΥΤ. ΤΡΙΤΗ ΤΕΤ. ΕΜ ΡΣ ΔΙΔΣΚΟΝΤΕΣ 2ο ΕΞΜΗΝΟ ΥΟΧΡΕΩΤΙΚ Θεωρία Κατανομών Βρόντος απαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΜΟΤ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/ / ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.)

Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΜΟΤ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/ / ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.) ΚΑΘΗΓΗΣΕ Κ. ΓΟΞΗΑΓΖ 782/26-08-2010 383/16-06-2011 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (Κ.Θ.&Κ.) Α. ΚΟΝΣΖ 124/06-02-2012 572/05-06-2013 ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ (Γ.Δ..) Γ. ΚΟΤΕΔΛΖ ΥΧΡΗ 67/31-01-2007

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα Πίνακες Τι είναι πίνακας; Οι πίνακες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1/10/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1/10/2018 ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ 2018-2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΕΝΡΞΗΣ ΜΘΗΜΤΩΝ 1/10/2018 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Α/Α ΥΟΛΔΙΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330

Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Α/Α ΥΟΛΔΙΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330 ΔΡΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Α. ΔΡΓΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΝΔΥΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 201-201 1 Α ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΣΗΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 365,330 2 Β ΓΖΜΟΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΟΛΟΗΟΤ 3 ΗΓΑΛΗΟΤ 4 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΝΣΗ Δ. Ε. Β ΘΗΝΣ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Θ Η Μ Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Μ Μ Τ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΚΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 09-00 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΣΙΟ ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΟΠΣΔΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 ΑΚΑΓ. ΔΣΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗ ΔΠΟΠΣΔ

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΟΠΣΔΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 ΑΚΑΓ. ΔΣΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗ ΔΠΟΠΣΔ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΟΠΣΔΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2015-2016 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Α22 ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η 1. ΛΑΜΠΑΚΖ 2. ΓΖΜΟΤΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 11 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2016 Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΥΤΔΗ ΑΠΌ ΠΔΜΠΣΖ 17 ΜΑΡΣΗΟΤ 2016 ΣΡΗΣΖ

ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2016 Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΥΤΔΗ ΑΠΌ ΠΔΜΠΣΖ 17 ΜΑΡΣΗΟΤ 2016 ΣΡΗΣΖ ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 20 Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΥΤΔΗ ΑΠΌ ΠΔΜΠΣΖ 7 ΜΑΡΣΗΟΤ 20 Α/Α ΜΑΘΖΜΑ. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Ε) ΠΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ ΣΑΜΑΣΗ Δ.-ΓΚΟΤΜΠΛΙΑ Π.- ΜΟΤΣΑΚΑ Μ.-ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2017-2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 4. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 12. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟ- * 29 ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚ.

Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 12. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟ- * 29 ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚ. 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ * 1 ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚ.ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ * 2 ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ * 3 ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜ/ΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ * 4 ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ * 5 ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΠ Εδ ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΑΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΠ Εδ ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΜΗΜ ΤΕΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΕΞΜΗΝΟ.Ε. 2017-2018 ΩΡ ΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΘ ΙΘ ΙΘ ΙΘ ΙΘ 08.00 Φ 3 ΖΠ 5 ΖΠ Εη 10.00 11.00 3 ΖΠ 5 ΖΠ Εζ 12.00 13.00 3 ΖΠ Εη 14.00 15.00 3 ΖΠ Επ 5 ΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε.Β ΑΘΗΝΑΣ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε.Β ΑΘΗΝΑΣ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΔΝΣΗ Δ. Ε.Β ΘΗΝΣ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Θ Η Μ Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Μ Μ Τ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΚΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 08-09 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΣΙΟ ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΧΣΗΚΟ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ - ΠΔΙΡΜΣΙΚΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έναρξη μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Έναρξη μαθημάτων 0-0-08 ΜΘΗΜΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΜΘΗΜΤΩΝ A ΕΞΜΗΝΟΥ 08-09 ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΜΘΗΜΤΩΝ ΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΣΚΩΝ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ Μικροοικονομική Ι 8.00-0.00 N. αρσακέλης Πληροφορική Ι 08.00-0.00 ένα ωρο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

(9-10) (10-11) (11-12) (12-13) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ (13-14) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Θ 105 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ Θ

(9-10) (10-11) (11-12) (12-13) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ (13-14) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Θ 105 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ Θ UΤ.Ε.Ι. ΕΙΡΙ ΚΤΕΥΥΝΣΗ ΔΤE ΤΜΗΜ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΒΔΟΜΔΙΙΟ ΡΟΓΡΜΜ ΕΡΙΝΟ ΕΞΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΞΜΗΝΟ: Β ΩΡ ΔΕΥΤΕΡ Ι ΤΡΙΤΗ Ι ΤΕΤΡΤΗ Ι ΕΜΤΗ Ι ΡΣΚΕΥΗ Ι (9-10) (10-11) (11-12) (12-13) ΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΙΡ (13-14) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Μεταθζςεισ-Τοποθετήςεισ εκπαιδευτικών λόγω μετάθεςησ-βελτίωςησ-οριςτικήσ τοποθζτηςησ τησ Διεφθυνςησ Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου»

Θζμα: «Μεταθζςεισ-Τοποθετήςεισ εκπαιδευτικών λόγω μετάθεςησ-βελτίωςησ-οριςτικήσ τοποθζτηςησ τησ Διεφθυνςησ Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Α Γ/νζη Σ.Κ. Πληροθορίες Σηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κ ΧΙΜΡΙΝΟ 2019Β (ΠΡΩΙΝΟ ΡΙΟ) ΠΑΠΠΑ Γ.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΓΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΥΓΙΙΝΗΣ ΤΧΝΙΚΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΛΑΒΡΑΝΟΥ (ΠΡΩΙΝΟ ΡΙΟ) ΠΑΠΠΑ Γ.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ

Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ TEE Δελτίο Σύπου ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 16 Οκτωβρίου 2013 Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ Γεκαέξι ζςνδςαζμοί (ένανηι 22 ηο 2010) και ηπειρ μεμονυμένοι ςποτήθιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΔΞΑΜΖΝΟ Β' ΔΞΑΜΖΝΟ Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Θ Δ Θ Δ Θ Δ Θ Δ

Α' ΔΞΑΜΖΝΟ Β' ΔΞΑΜΖΝΟ Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Θ Δ Θ Δ Θ Δ Θ Δ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ ΜΟΤ: ΣΟΜΔΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σεσνικόρ Γικηύυν και Σηλεπικοινυνιών Α' Β' Γ' Γ' 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 2 4 6 2 ΑΛΓΟΡΗΘΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 2 2 4 3 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

27/09/2017 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

27/09/2017 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΘΗΝΣ,ΤΜΗΜ Σ..Ε.Τ., ΠΡΟΓΡΜΜ A ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ 27-8 (αρ.έγκρ.968/7-7-9, βελτ.528/2-5-, βελτ.4/5-6-26) ΗΜΕΡ ΙΘΟΥΣ ΜΘΗΜ ΟΜΔ ΩΡ Θ Ε ΣΥΝΟΛ Ο ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ριθµός σπουδαστ ών ΔΕΥΤΕΡ Κ62 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμαμτιστικό Περιβάλλον Πίνακες- 6ο κεφάλαιο ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμαμτιστικό Περιβάλλον Πίνακες- 6ο κεφάλαιο ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμαμτιστικό Περιβάλλον Πίνακες- 6ο κεφάλαιο Θέμα Α Α1. Να απαντήσετε με Σ- Λ. 1. Μια ακολουθία εντολών 0, 1 είναι κατανοητή από τον επεξεργαστή και µπορεί να εκτελεστεί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Α ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Α ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ) (εργ Β1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019 2η-3η 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y) (εργ. ισ) ΤΡΙΤΗ 9/4/2019 2η-3η

Διαβάστε περισσότερα

Constantia, Constantinou

Constantia, Constantinou Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ÅÃÄ ¼±Ä± ±¾¹»Ì³ à  ¼ à Constantia, Constantinou þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικός Λογισμός Ι /Μαθηματικά Ι ΜΑΣΟΥΡΟΣ Α-Θ 09:00-10:00 Ι-Λ 10:00-11:00 Μ-Π 11:00-12:00 Ρ-Ω 12:00-13:00. Θεωρία κατανομών/ Στατιστική Ι ΜΑΣΟΥΡΟΣ

Μαθηματικός Λογισμός Ι /Μαθηματικά Ι ΜΑΣΟΥΡΟΣ Α-Θ 09:00-10:00 Ι-Λ 10:00-11:00 Μ-Π 11:00-12:00 Ρ-Ω 12:00-13:00. Θεωρία κατανομών/ Στατιστική Ι ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΤΙ ΡΣ ΛΛΣ - ΤΜΗΜ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΗΜΤΩΝ ΦΟΙΣΜΟΥ ΠΡΟΡΜΜ ΞΤΣΗΣ ΘΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ ΧΙΜΡΙΝΟ Ξ. -18 1η βδ. ΥΤΡ ΤΡΙΤΗ ΤΤΡΤΗ ΠΜΠΤΗ ΠΡΣΚΥΗ ξάμ. 29 Ιανουαρίου 2018 30 Ιανουαρίου 2018 31 Ιανουαρίου 2018 1 Φεβρουαρίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Χειμερινού εξάμηνου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Χειμερινού εξάμηνου ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΝΟΥΡΙΟΥ Χειμερινού εξάμηνου 2012-2013 ΩΡ ΕΞΜΗΝΟ Β ΕΞΜΗΝΟ Γ ΕΞΜΗΝΟ Δ ΕΞΜΗΝΟ Ε ΕΞΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΜΗΝΟ Ζ ΕΞΜΗΝΟ Δευ 21 Ιαν.13 Μικροοικονομία ** Δημόσια Οικονομική νάλυση Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο και χολείο: Παράθυρα ανοιχτά στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Μουσείο και χολείο: Παράθυρα ανοιχτά στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Δ/ΝΗ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Μουσείο και χολείο: Παράθυρα ανοιχτά στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό ςμμεηέσοςν : Απσαιολογικό Μοςζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΗΜΙ ΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΧΣΗΚ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝ : ΦΤΙΚΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΤ ΣΜΗΜΣ ΚΙ ΣΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ1: ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΕ1: ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕ1: ΙΜΤΙΚΗ ΘΛΣΣΟΘΕΡΠΕΙ-ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟΘΕΡΠΕΙ Σύνολο ωρών ΔΕ1 35 7 42 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤ 1: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ-ΓΕΩΘΕΡΜΙ-ΧΗΜΕΙ ΙΜΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Φυσικοί Πόροι Περιβάλλον Υδρογεωλογία κ Γεωθερμία των θερμομεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΣΡΑ Η ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΔΡΔΧΖ ΣΧΝ ΛΗΘΧΝ

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΣΡΑ Η ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΔΡΔΧΖ ΣΧΝ ΛΗΘΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΣΡΑ Η ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΔΡΔΧΖ ΣΧΝ ΛΗΘΧΝ Ζ ΦΘΟΡΑ ΣΧΝ ΛΗΘΧΝ ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΤΝΟΥΖ ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΟΗ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΒΛΔΠΟΤΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΜΜ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ ΚΗΜΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14 4 Νοεμβρίου 2013 ' ΕΞΜΗΝΟ ΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. 8:00-8:45

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ ΗΜΕΡ/Ν Ι ΜΘΗΜ ΚΤΗΓΟΡΙ ΜΘΗΜΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 16-5- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚ 18-5- ΜΘΗΜΤΙΚ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιβλέπων: Καθηγητής Αρσένος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΈΣΟΤ /

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΈΣΟΤ / ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΈΣΟΤ 0-0 4-0-0 / --0 - ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 4 ΣΑΣΗΣΗΚΖ Η (Με-Χ) ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ (Με-Χ) 4-0 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Η (Με-Χ) ΣΑΣΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ -ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ -ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 5. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜ ΚΩΔ ΙΔΡΤΜΑ ΒΑΕΙ 2016 AΡΙΘΜΟ ΕΚΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟ 1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 326 ΓΔΩΠΟΝΗ ΚΟ ΠΑΝ 15.295 110 3,5 2. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 18:00-20:00 Π. αμφ, 002, 201, 202, 203, 204 8 ΔΕΧΡΗ16-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α - Ω ΔΕΧΡΗ16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 18:00-20:00 Π. αμφ, 002, 201, 202, 203, 204 8 ΔΕΧΡΗ16-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α - Ω ΔΕΧΡΗ16 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γεωργία. Εργαστ. Γεωργική Χημεία. Εργαστ. Εργαστήριο. Εργαστήριο Εδαφολογίας. Ζιζανιολογίας. Αγρόκτημα. Γενική Γεωργία.

Γενική Γεωργία. Εργαστ. Γεωργική Χημεία. Εργαστ. Εργαστήριο. Εργαστήριο Εδαφολογίας. Ζιζανιολογίας. Αγρόκτημα. Γενική Γεωργία. ΣΠΟΥΔΩΝ Α Ωρε ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - - - Εισγωγή Ζωοτεχνί Ανπργω γή Εισγωγή Ζωοτεχνί Ανπργω γή Εισγωγή Ζωοτεχνί Ανπργω γή Εισγωγή Ζωοτεχνί Εισγωγή Ζωοτεχνί Εισγωγή Ζωοτεχνί Χημεί Εδφολογί Χημεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ (ζύζηημα δύο γεωηρήζεων)

ΤΣΖΜΑ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ (ζύζηημα δύο γεωηρήζεων) ΤΣΖΜΑ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ (ζύζηημα δύο γεωηρήζεων) ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ Σεηραόροθη οικία 550m2 εγκαηεζηημένη ιζτύς 40,26 kw COP 5.24 47% ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ: Γιάηζος Υάρης & Ανθή ΘΔΖ: Γηροκομείο Πάηρων MEΛΔΣΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ) - ΗΜΕΡΗΣΙΟ Α' ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Σπουδών () Αρχές Οικονομίας ώρ./εβδ. 3/07-0-00 τ.β 369 Αρχές Οικονομίας Α. εδουσόπουλος, Π.Γιαλέρης, Ι.Σχιστού, Π.Τέντες, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα