ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β."

Transcript

1 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 8 " ΣΑΘΑΣ " 9 " ΘΔΥΑΡΑΣ " 10 " ΘΔΥΑΡΖ-ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. " 11 " ΜΠΓΗΑΣΕΗΓΖ " 12 " ΓΔΧΡΓΑΚΑ " 17 " ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ " Α19 " ΡΑΠΣΖ-ΓΗΑΝΝΤΛΖ ΚΗΝΖΣΖΡΗΔ ΜΖΥΑΝΔ 18 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΘΑΝΑΠΤΛ ΑΝΣ. Π.Π. ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ ΗΗ Γ 7 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 8 " ΜΠΔΛΛΤ " 9 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 10 " ΣΑΘΑΣ-ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ " 12 ΘΔΥΑΡΑΣ " 17 " ΘΔΥΑΡΖ " 18 " ΜΠΓΗΑΣΕΗΓΖ " ΔΖΔ " ΡΑΠΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 18 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΠΠ " ΑΡΥΗΣΔΚΣΝΗΚΖ & Ε 17 ΣΠΑΛΖ ΔΤ. ΚΑΣΑΗΣΖ ΛΔΗΣΤΡΓΗΑ Ζ/Τ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 1

2 5η ΗΓ ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ 4η ΗΓ ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ 3η ΗΓ 2η ΗΓ ΣΑΘΑΣ 1η ΗΓ ΣΑΘΑΣ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΣΡΗΣΖ 17/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΣΔΥΝΛ. ΖΛ. & Α 4 ΣΑΘΑΣ ΖΛ ΚΑΣΑΗΣΖ ΖΛΝ ΤΛΗΚΧΝ 5 " ΡΑΠΣΖ " 7 " ΜΠΔΛΛΤ-ΒΛΑΠΤΛ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 9 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 10 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " 11 " ΘΔΥΑΡΖ " 12 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 17 " ΣΑΚΑΛ " 18 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. " ΣΔΥΝΛ. ΖΛ. & Α 4 ΣΑΘΑΣ ΖΛ ΚΑΣΑΗΣΖ ΖΛΝ ΤΛΗΚΧΝ 5 " ΡΑΠΣΖ " 7 " ΜΠΔΛΛΤ-ΒΛΑΠΤΛ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 9 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 10 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " 11 " ΘΔΥΑΡΖ " 12 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 17 " ΣΑΚΑΛ " 18 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡ. Γ 8 ΣΗΜΠΛΣΔΦΑΝΑΚ ΚΑΣΑΗΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 9 " ΥΗΝΑ " 10 " ΒΛΑΥΣΑΘΖ " 11 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. " 12 " ΛΤΡΖ-ΓΔΛΖ ΑΝΓΡΔΑ " 17 " ΓΗΑΝΝΤΣ " 18 " ΝΣΑΛΑΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣ. Σ 4 ΥΗΝΑ ΝΗΚ. ΚΑΣΑΗΣΖ ΗΥΤ 5 " ΒΛΑΥΣΑΘΖ " 8 " ΛΤΡΖ " 9 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. " 10 " ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΛ " 11 " ΝΑΞΑΚΖ " 12 " ΓΔΛΖ ΑΝΓΡΔΑ " 17 " ΓΗΑΝΝΤΣ " 18 " ΝΣΑΛΑΑ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 2

3 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΚΑΦΑΛΖ 2η ΗΓ ΤΦΑΝΣΖ 1η ΗΓ ΤΦΑΝΣΖ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 18/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΖΜΑΣΧΝ Γ 4 ΤΦΑΝΣΖ ΣΑΚΑΛ " 5 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 7 " ΑΝΑΣΑΠΤΛ " 8 " ΛΖ " 9 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 10 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 11 " ΣΠΑΛΖ " 12 " ΓΡΠΤΛ " 17 " ΦΤΡΝΑΡΖ " Α19 " ΚΑΣΑΗΣΖ " ΔΖΔ " ΚΔΡΑΜΗΓΑ ΦΖΦ. ΔΠΔΞ. ΖΜΑΣΧΝ Σ 18 ΤΦΑΝΣΖ ΣΑΓΚΑΡΖ ΔΠΗΛΓΖ Β ΤΣ ΤΛΛ ΔΠΔΞΔΡ Ζ 18 ΤΦΑΝΣΖ ΡΑΠΣΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΔΠΗΛΓΖ Β Δ.Ζ.Δ. & Δ 4 ΘΔΥΑΡΖ ΑΝΓΡ. ΛΖ-ΣΠΑΛΖ ΑΤΣΜΑΣΗΜΗ 5 " ΣΑΓΚΑΡΖ " 7 " ΚΑΣΑΗΣΖ-ΓΡΠΤΛ " 8 " ΡΑΠΣΖ " 9 " ΑΝΑΣΑΠΤΛ " 10 " ΚΑΦΑΛΖ " 11 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 12 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ " 17 " ΣΑΚΑΛ " 18 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ ΥΔΓΗΑΖ & ΑΝΑΛΤΖ Ε 12 ΘΔΥΑΡΖ ΑΝΓΡ. ΜΠΓΗΑΣΕΗΓΖ ΖΛ. ΔΓΚΑΣ. ΜΔ Ζ/Τ 17 " ΚΑΣΑΗΣΖ ΔΠΗΛΓΖ Α 18 " ΡΑΠΣΖ ΦΡΑΓΚΤΛΖ ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Τ & Ε ΜΗΚ ΚΑΦΑΛΖ ΥΑΓΔΛΖ ΛΚΛ ΤΠΖΡΔ. ΔΠΗΛΓΖ Β ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 3

4 5η ΗΓ ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. 4η ΗΓ 3η ΗΓ 2η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ 1η ΗΓ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΠΔΜΠΣΖ 19/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ & Δ 8 ΜΠΤΡΓΠΤΛ ΑΘΑΝΑΠΤΛ ΑΝΣ. ΣΔΥΝΛΓΗΑ 9 " ΘΔΥΑΡΖ ΔΠΗΛΓΖ Α 10 " ΡΑΠΣΖ-ΜΔΝΣΖ " 11 " ΚΑΡΔΛΖ " 12 " ΚΑΦΑΛΖ ΑΝΑΛΓ ΦΖΦ ΑΝΑΛ ΠΡ 17 " ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ Π.Π..Α.Δ. Η Γ 4 ΚΗΑΓΑ ΦΧΣ. ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 5 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ " 7 " ΓΗΑΝΝΑΚΠΤΛ " 8 " ΣΗΜΠΛΣΔΦΑΝΑΚΖ " 9 " ΔΡΓΑ-ΚΑΡΑΣΔΡΓΗ " 10 " ΦΧΣΠΤΛ " 11 " ΜΗΜ " 12 " ΛΤΜΖ " 17 " ΣΧΛΤ " 18 " ΓΗΑΝΝΤΣ " ΔΖΔ " ΝΣΑΛΑΑ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 4

5 5η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 4η ΗΓ ΓΡΠΤΛ 3η ΗΓ ΣΑΘΑΣ 2η ΗΓ ΣΑΘΑΣ 1η ΗΓ 8,30-11,00 ΤΦΑΝΣΖ ΑΠ. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ.Α.Δ. ΗΗ Δ 4 ΤΦΑΝΣΖ ΑΠ. ΣΑΚΑΛ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΕΑΥΑΡΑΚΖ-ΝΑΞΑΚΖ " 8 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ. " 9 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " 10 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 11 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. " 12 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΓΔΧΡΓ. " 17 " ΓΗΑΝΝΤΛΖ-ΛΧΛΖ " 18 " ΦΤΡΝΑΡΖ " Α19 " ΚΑΣΑΗΣΖ " ΔΖΔ " ΡΑΠΣΖ ΦΤΗΚΖ Α 4 ΣΑΘΑΣ ΕΑΥΑΡΑΚΖ (Α-Κ) 5 " ΡΑΠΣΖ-ΣΑΚΑΛ " 7 " ΚΑΣΑΗΣΖ " 8 " ΜΠΔΛΛΤ-ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 9 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 10 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " 11 " ΚΑΡΔΛΖ " 12 " ΚΑΦΑΛΖ " 17 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ. " 18 " ΛΧΛΖ ΦΤΗΚΖ Α 4 ΣΑΘΑΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ (Λ-Χ) 5 " ΡΑΠΣΖ " 7 " ΚΑΣΑΗΣΖ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 9 " ΚΑΡΔΛΖ " 10 " ΚΑΦΑΛΖ " 11 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ " 12 " ΓΔΛΖ ΥΑΡΑΛ. " 17 " ΠΣΑΜΗΑΝ " 18 " ΣΑΓΚΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΧΝΗΔ ΜΔΧ Σ 8 ΓΡΠΤΛ ΓΔΧΡΓΑΚΠΤΛ ΓΡΑΜΜΧΝ Τ.Σ. 9 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ ΔΠΗΛΓΖ Α 10 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 11 " ΥΑΓΔΛΖ-ΠΤΡΓΗΧΣΖ " 12 " ΓΑΛΔΣΑΚΖ " 17 " ΛΤΜΖ " 18 " ΜΠΡΑΣΖ ΣΔΥΝΛΓΗΑ Ε 10 ΠΤΡΓΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΑΚΠΤΛ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ 11 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ-ΜΠΡΑΣΖ ΔΠΗΛΓΖ Α 12 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ 17 ΛΤΜΖ " 18 " ΦΗΛΗΠΠΤΛ ΔΗΓ. ΘΔΜΑΣΑ ΣΖΛΔΠΗΚ. Ζ ΜΗΚ ΥΑΓΔΛΖ ΓΑΛΔΣΑΚΖ ΔΠΗΛΓΖ Β ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 5

6 5η ΗΓ 4η ΗΓ ΒΛΑΥΠΤΛ 3η ΗΓ ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ 2η ΗΓ ΚΑΡΔΛΖ - ΓΡΠΤΛ 1η ΗΓ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 23/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡΣΔΥΝΗΚΔ Σ 8 ΓΡΠΤΛ ΚΑΣΑΗΣΖ ΔΦΑΡΜΓΔ 9 " ΜΠΔΛΛΤ ΔΠΗΛΓΖ Α 10 " ΣΑΚΑΛ-ΘΔΥΑΡΖ " 11 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ " 12 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ ΜΗΚΡΤΠΛΓ. ΗΗ Δ 17 ΚΑΡΔΛΖ ΑΝΑΣΑΠΤΛ ΔΠΗΛΓΖ Β 18 " ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΠΡΓΡ. ΔΛΔΓΥ Δ 17 ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ ΚΑΣΑΗΣΖ PLC 18 " ΜΠΔΛΛΤ-ΛΤΡΖ ΔΠΗΛΓΖ Α " " " " " " " ΦΖΦΗΑΚΑ Γ 4 ΒΛΑΥΠΤΛ ΚΑΣΑΗΣΖ-ΓΗΑΝΝΤΛΖ ΤΣΖΜΑΣΑ 5 " ΓΗΑΝΝΑΚΠΤΛ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 8 " ΘΔΥΑΡΑΣ-ΓΑΛΔΣΑΚΖ " 9 " ΛΤΡΖ-ΣΠΑΛΖ " 10 " ΑΘΑΝΑΠΤΛ ΑΝΣ. " 11 " ΦΧΣΠΤΛ " 12 " ΣΗΜΠΛΣΔΦΑΝΑΚΖ " 17 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. " 18 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ-ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ " ΔΖΔ " ΓΗΑΝΝΤΣ " Α19 " ΡΑΠΣΖ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 6

7 5η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 4η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ-ΚΝΣΑΡΗΝΖ 3η ΗΓ 2η ΗΓ ΜΠΗΓΤΝΖ 1η ΗΓ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΣΡΗΣΖ 24/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΣΔΥΝΛΓΗΑ Σ 17 ΜΠΗΓΤΝΖ ΚΑΣΑΗΣΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ 18 " ΜΠΔΛΛΤ-ΡΑΠΣΖ ΔΠΗΛΓΖ Β ΦΧΣΣΔΥΝΗΑ Ε 8 ΚΝΣΑΡΗΝΖ ΛΤΜΖ ΔΠΗΛΓΖ Α 9 " ΓΔΧΡΓΑΚΑ 10 ΦΡΑΓΚΤΛΖ 11 ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. 12 ΑΘΑΝΑΠΤΛ ΑΝΣ. ΓΗΚΣΤΑ ΔΛΔΓΥΤ Ζ Ε18 ΥΑΓΔΛΖ ΚΑΣΑΗΣΖ ΔΠΗΛΓΖ Β ΒΗΜΖΥΑΝΗΚΑ Δ 4 ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΚΑΣΑΗΣΖ-ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. ΖΛΔΚΣΡΝΗΚΑ 5 " ΒΛΑΥΣΑΘΖ ΗΥΤ 7 " ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΛ " 8 " ΠΔΣΡΠΤΛ " 9 " ΔΡΓΑ-ΠΣΑΜΗΑΝ " 10 " ΛΤΜΖ " 11 " ΓΔΛΖ ΑΝΓΡΔΑ " 12 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 17 " ΠΤΡΓΗΧΣΖ " 18 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ " ΔΖΔ " ΓΗΑΝΝΤΣ-ΝΣΑΛΑΑ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 7

8 5η ΗΓ 4η ΗΓ ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. 3η ΗΓ ΚΑΦΑΛΖ 2η ΗΓ 1η ΗΓ ΒΛΑΥΠΤΛ-ΣΑΘΑΣ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 25/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΑ Δ 12 ΣΑΘΑΣ ΖΛ. ΜΠΔΛΛΤ ΔΠΗΛΓΖ Α 17 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 18 " ΜΔΝΣΖ-ΦΤΡΝΑΡΖ " ΜΓΖ " ΛΖ " ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΔΓΗΑΖ Ε ΔΖΔ ΒΛΑΥΠΤΛ Π. ΡΑΠΣΖ-ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΔΠΗΛΓΖ Β " ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Γ 5 ΚΑΦΑΛΖ ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ ΔΠΗΚΗΝΧΝΗΧΝ 7 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 8 " ΣΠΑΛΖ-ΓΑΛΔΣΑΚΖ " 9 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ " 10 " ΣΑΓΚΑΡΖ " 11 " ΠΣΑΜΗΑΝ " 12 " ΜΠΓΗΑΣΕΗΓΖ " 17 " ΝΑΞΑΚΖ " 18 " ΑΝΣΧΝΠΤΛ Γ. " ΔΖΔ " ΓΗΑΝΝΤΛΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & Σ 10 ΣΗΠΤΡΗΑΡΖ ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ ΤΓΗΔΗΝΖ 11 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 12 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ-ΣΠΑΛΖ " 17 " ΦΡΑΓΚΤΛΖ-ΠΣΑΜΗΑΝ ΡΓΑΝ ΤΝΣΖΡ ΒΗΜ ΠΡ 18 " ΣΑΓΚΑΡΖ Π.Π. ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 8

9 5η ΗΓ 4η ΗΓ ΑΝΣΧΝΠΤΛ 3η ΗΓ 2η ΗΓ ΒΛΑΥΠΤΛ-ΓΡΠΤΛ 1η ΗΓ ΓΡΠΤΛ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΠΔΜΠΣΖ 26/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡΣΔΥΝΗΑ Η Α 4 ΓΡΠΤΛ ΜΠΔΛΛΤ-ΘΔΥΑΡΖ (Α-Κ) 5 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ " 7 " ΣΑΚΑΛ-ΠΣΑΜΗΑΝ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 9 " ΕΑΥΑΡΑΚΖ " 10 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 11 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " 12 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 17 " ΒΛΑΠΤΛ " 18 " ΡΑΠΣΖ ΖΛΔΚΣΡΣΔΥΝΗΑ Η Α 4 ΓΡΠΤΛ ΜΠΔΛΛΤ-ΘΔΥΑΡΖ (Λ-Χ) 5 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ " 7 " ΣΑΚΑΛ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ 9 ΕΑΥΑΡΑΚΖ 10 ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 11 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ 12 ΦΡΑΓΚΤΛΖ 17 ΜΠΤΡΓΠΤΛ 18 ΠΣΑΜΗΑΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & Ε Α19 ΒΛΑΥΠΤΛ ΚΑΡΔΛΖ-ΣΠΑΛΖ ΓΗΗΚΖΖ ΔΡΓΧΝ ΔΖΔ " ΡΑΠΣΖ-ΒΛΑΠΤΛ " " ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ Σ 4 ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΣΧΛΤ-ΚΗΑΓΑ ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ 5 " ΜΗΜ-ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 7 " ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ " 8 ΔΡΓΑ-ΑΘΑΝΑΠΤΛ ΑΝΣ. " 9 ΓΔΛΖ ΑΝΓΡΔΑ " 10 ΣΑΓΚΑΡΖ " 11 ΜΠΓΗΑΣΕΗΓΖ " 12 " ΝΑΞΑΚΖ " 17 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 18 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ " ΔΖΔ " ΓΗΑΝΝΤΣ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 9

10 5η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 4η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 3η ΗΓ 2η ΗΓ ΚΑΡΔΛΖ 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΜΔΣΑΦΡΑ & Ε 4 ΥΗΝΑ ΝΗΚ. ΜΠΔΛΛΤ-ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. ΓΗΑΝΜΖ ΖΛ. ΔΝ. 5 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ. " 7 " ΣΑΚΑΛ " 8 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 9 " ΕΑΥΑΡΑΚΖ " 10 " ΡΑΠΣΖ " 11 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 12 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ " 17 " ΘΔΥΑΡΖ " 18 " ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΔΞΜ. ΚΤΚΛΧΜ Γ 4 ΦΡΑΓΚΤΛΖ Ν. ΜΠΔΛΛΤ-ΑΝΣΧΝΠΤΛ ΥΡ. ΜΔ Ζ/Τ 5 " ΑΓΓΔΛΠΤΛ ΥΡ. " 7 " ΥΗΝΑ " 8 " ΣΑΚΑΛ " 9 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ " 10 " ΕΑΥΑΡΑΚΖ " 11 " ΚΑΦΑΛΖ " 12 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΠΤΛΤ " 17 " ΑΝΑΣΑΠΤΛ " 18 " ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ " ΔΖΔ " ΡΑΠΣΖ-ΓΔΧΡΓΑΚΑ " Α19 " ΜΠΤΡΓΠΤΛ ΣΔΥΝΗΚΖ Σ 10 ΣΗΜΠΛΣΔΦΑΝ. ΣΠΑΛΖ-ΠΣΑΜΗΑΝ ΝΜΘΔΗΑ 11 " ΓΔΧΡΓΑΚΠΤΛ " 12 " ΘΔΥΑΡΑΣ " 17 " ΚΝΣΑΡΗΝΖ " 18 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ " ΔΖΔ " ΝΣΑΛΑΑ ΣΑΓΚΑΡΖ ΜΗΚΡΤΠΛΓΗΣ. Η Γ 4 ΥΑΓΔΛΖ ΒΛΑΥΣΑΘΖ-ΜΠΡΑΣΖ " 5 " ΓΔΧΡΓΑΚΠΤΛ " 7 " ΓΗΑΝΝΑΚΠΤΛ " 8 " ΠΔΣΡΠΤΛ " 9 " ΘΔΥΑΡΑΣ " 10 " ΓΔΛΖ ΥΑΡ. " 11 " ΠΑΠΑΦΧΣΗΤ " 12 " ΣΑΓΚΑΡΖ " 17 " ΣΠΑΛΖ " 18 " ΠΣΑΜΗΑΝ " ΔΖΔ " ΝΣΑΛΑΑ ΠΡΪΣΑΜΕΝ ελίδα 10