ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Καηά ην ζρεδηαζκφ δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ καο.γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, γηα ηελ αζθαιή νηθνλνκηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζαο ζπληζηνχκε λα ιάβεηε ππφςε ζαο φια ηα ζεκεία ησλ νδεγηψλ ρξήζεο. 1.2 Οδηγίερ σπήζεωρ Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην ηζρχνπλ γηα φια ηα κνληέια εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα ηεξήζεη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο,θαζψο ζα πξέπεη ε εγθαηάζηαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έκπεηξν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα ηδάθηα Regal, δε θέξνπλ θακία επζχλε ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ ή πιηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηε κε ζσζηή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο, θαζψο θαη κε ηε κε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. 2 ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΕΑΚΗ 2.1 Καύζιμη ύλη-ςλικά καηαζκεςήρ Σα ελεξγεηαθά ηδάθηα regal είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν EN 13229/A /A2 αξ. ΔΛΟΣ 1915,γηα εληηζέκελεο ζπζθεπέο πεξηιακβαλνκέλσλ αλνηθηψλ εζηηψλ πνπ θαίλε ζηεξεά θαχζηκα θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ κέγηζηε απφδνζε κε ηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο θαηνηθηψλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. Πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγνχλ κε μχια. Ζ εζηία ζαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμνινθιήξνπ απφ ράιπβα αληνρήο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνζθέξνληαο ζηεγαλφηεηα ζηε κε δηαθπγή θαπζαεξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζσζηή ελαιιαγή ζεξκφηεηαο απφ ην ρψξν θαχζεο ζην ρψξν θπθινθνξίαο ησλ αεξνζαιάκσλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη ζηξφβηινη ζηα εμεξρφκελα θαπζαέξηα. Σν θξχζηαιιν απφ ηηο εζηίεο ηεο Regal είλαη θεξακηθφ πάρνπο t=4mm κε κεγάιε ζεξκηθή αληνρή έσο 750 Cᵒ. 2.2 Σοποθέηηζη εζηιών-πλεονεκηήμαηα Aero 3 ηπόπορ λειηοςπγίαρ Ο ρψξνο θαχζεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, γηα ηε κέγηζηε απφδνζε θαη νηθνλνκία ηεο εζηίαο.ζ πφξηα ηεο εζηίαο είλαη αλνηγφκελε πξνο ηα επάλσ, γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν θαχζεο, θαζψο θαη νξηδφληηα αλνηγφκελε γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ θξπζηάιινπ. εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εζηηψλ Aero 3 Δηζαγσγή πξσηνγελνχο λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαχζεο κέζσ ξπζκηδφκελνπ θιείζηξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρνπκε ηελ έληαζε ηεο θαχζεο παξέρνληαο νμπγφλν φπνηε ην επηζπκνχκε. Γεπηεξνγελή θαχζε πάλσ απφ ηελ πξσηνγελή κε πξνζεξκαζκέλν λσπφ αέξα ν νπνίνο εηζέξρεηαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ ρψξνπ θαχζεο ππφ γσλία 65 κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο θαχζεο πάλσ απφ ηα μχια πνιχ εληππσζηαθή,ξίρλνληαο ηα CO ζηελ έμνδν θαπζαεξίσλ ζην ειάρηζην θαη αλεβάδνληαο ηελ απφδνζε ζηα κέγηζηα. Αεξνθνπξηίλα ηξηηνγελήο κε πξνθαζνξηζκέλν λσπφ αέξα ν νπνίνο πεξλά αλάκεζα απφ ην γπαιί θαη ηε θιφγα κε επηηξέπνληαο ηνλ θαπλφ ηεο θαχζεο λα ιεξψζεη ην θξχζηαιιν. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν θαχζεο μεπεξάζεη ηνπο 500 C ηφηε παξνπζηάδεηαη ε ηξηηνγελήο θαχζε πάλσ ζην θξχζηαιιν ηεο πφξηαο αληνρήο ceran έσο 750 C. Σξεηο αεξνζαιάκνπο κε ην δεχηεξν λα είλαη θνληά ζηελ θαχζε αλεβάδνληαο ζηα κέγηζηα ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν, παίξλνληαο εμσηεξηθφ θξέζθν αέξα κε ηελ πγξαζία ηνπ, ρσξίο λα αλαθπθιψλνπκε ηνλ αέξα ηνπ δσκαηίνπ θξαηψληαο ηελ πγξαζία ηνπ ρψξνπ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα.

2 3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 3.1 Υώπορ ηοποθέηηζηρ Καηά ηε κεηαθνξά απαγνξεχεηαη λα αλαπνδνγπξίδεηαη ή λα κεηαθέξεηε ην ηδάθη ζε νξηδφληηα ζέζε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηδαθηνχ είλαη ηέηνηνο πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξάιιεια κε ηνλ ηνίρν ή ππφ γσλία. Σν δάπεδν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εζηία ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αληέμεη ην βάξνο ηεο, θαζψο θαη ηε κεηέπεηηα επέλδπζε ηεο εζηίαο ζαο. Οη ηνίρνη πεξηκεηξηθά ηεο εζηίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ππξάληνρα αδξαλή πιηθά. 3.2 Δξωηεπικοί αεπαγωγοί Aero 3 Καζψο ην ελεξγεηαθφ ηδάθη είλαη κηα εγθαηάζηαζε θαχζεο ζην ρψξν θαηνηθίαο θαη ιακβάλεη αέξα απφ ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα ηελ επαξθή παξνρή θαζαξνχ αέξα. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απαηηήζεηο ή ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ ζαο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ελαιιαγή αέξα θη νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εμσηεξηθφο αεξαγσγφο. Ο αεξαγσγφο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 120mm θαη πεξίπνπ 100mm απφζηαζε απφ ην πάησκα. Δηδηθά ζε κηθξνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κε κνλσηηθά θνπθψκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ αεξαγσγνχ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνχ. Οη εζηίεο Regal κε ην ζχζηεκα aero3 ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε δπν εμφδνπο λσπνχ αέξα δηακέηξνπ Φ120mm αλ είλαη δπλαηφλ, αλ φρη ηφηε ηνπιάρηζηνλ κε κία δηακέηξνπ Φ120mm. Ζ κία ζα ηνπνζεηεζεί ζην κνηέξ* αέξα θαη ε άιιε ζα είλαη ειεχζεξε θάησ απφ ηνλ ρψξν ηεο εζηίαο. (*πληζηάηε κνηέξ αέξα παξνρήο απφ m3)

3 3.3 ύνδεζη μοηέπ με εζηία Αλ αγνξάζαηε καδί κε ην ηδάθη ζαο θαη ην θηη ηνπ βεληηιαηέξ ζα βξείηε ζηε ζπζθεπαζία ην ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ζχλδεζεο θαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδαθηνχ. πληζηάηαη λα κελ επελδχζεηε ην ηδάθη ζαο πξηλ βεβαησζείηε φηη φια ιεηηνπξγνχλ θαιψο. Λεηηνπξγήζηε ινηπφλ ην ηδάθη ζαο 1-2 κέξεο ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη κεηά πξνρσξήζηε ζηελ θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνηχπσλ. Ζ εηαηξία Regal απνπνηείηαη θάζε επζχλε γηα δεκίεο ζε πιηθά,αλζξψπνπο, δψα, απφ θαθή εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο. Ζ επζχλε ηεο εηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηεο εζηίαο. Ζ εηαηξία Regal επηθπιάζζεηαη λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 4 ΚΑΜΗΝΑΓΑ 4.1 Πποδιαγπαθέρ Ζ θακηλάδα πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: H θαηαζθεπή θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Δλδεδεηγκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη ε αλνμείδσηε ιακαξίλα, κε κνλσκέλν ηνλ αγσγφ ψζηε λα δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία θαη λα βνεζά ζην ζσζηφ ειθπζκφ γηα ηε απνθπγή πγξνπνίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ. Ζ εζσηεξηθή ηεο δηάκεηξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

4 Σν χςνο ηεο θακηλάδαο είλαη αλάινγν κε ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ.(βι. παξαθ.πηλ.) ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΈΞΟΔΟ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΕΛΑΥΙΣΟ ΜΗΚΟ ΕΛΑΥΙΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ 4.2 Σι ππέπει να πποζέξοςμε Φ200 Φ250 Φ m 4-6m 3-4m 4-6m 3-4m 4-6m 25X25 Φ25cm 20X20 Φ20cm 25X25 Φ25cm 20X20 Φ20cm 35X35 Φ35cm 30X30 Φ30cm Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε θαισδίσλ θαζψο θαη άιισλ εχθιεθησλ πιηθψλ κέζα απφ ην ρψξν ηεο θακηλάδαο. Ζ θακηλάδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δελ ζα πξέπεη λα έρεη θιίζε κεγαιχηεξε απφ 45ᵒ. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζε φιε ηε δηαδξνκή ησλ θαπζαεξίσλ. πξνθαιέζεη δεκίεο ζην ίδην ην ηδάθη. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα ξεηηλψδε μχια(έιαην, πεχθν, θ.η.ι.)γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηεο εζηίαο θαζψο θαη ηνπ θεξακηθνχ θξπζηάιινπ κε θαηάινηπα πίζζαο. Ζ ηζρχ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαχζε μχισλ κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε βακκέλσλ μχισλ,πιαζηηθψλ θ.η.ι. ηα νπνία παξάγνπλ αέξηα επηβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν θαζψο θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 5.2 Ππώηο άναμμα Καηά ην πξψην άλακκα ηεο εζηίαο ζα πξέπεη λα αεξίδεηαη θαιά ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο, θαζψο ζα πξέπεη λα ζηεγλψζεη ε εθαξκνζκέλε πξνζηαηεπηηθή βαθή,ππάξρεη πεξίπησζε λα παξαηεξεζεί θαπλφο θαζψο θαη έληνλε νζκή. Θα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ νη ιαβέο ρεηξηζκνχ θαη ην πξνζηαηεπηηθφ ηδάκη κε έλα παλί. Οη ξχπνη πνπ δελ απνκαθξχλνληαη θαίγνληαη θαηπξνθαινχλ θειίδεο νη νπνίεο αξγφηεξα δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. Σηο πξψηεο δχν εκέξεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ην ηδάθη θεηδσιά κε κηθξά θνξηία μχινπ ψζηε λα δψζεηε ρξφλν ζηα δηάθνξα πιηθά ηνπ ηδαθηνχ ζαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα αθπγξαλζνχλ ρσξίο κεγάια ζεξκηθά ζνθ. 5 ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 5.1 Καύζιμη ύλη Γηα ηελ θαχζε ζην ελεξγεηαθφ ηδάθη ελδείθλπληαη μχια θαιά απνμεξακέλα κε ρακειή πγξαζία (εκείσζε :Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία-κε βάζε ηελ θαχζε-iso 331:1983 θαη ISO 687:1974, Αθαηέξγαζην μχιν 12% έσο 25% βάζε πηλ.δλοσ ΔΝ13229:2001). Ζ κε ζσζηή πγξαζία ησλ μχισλ θαη δε ηα πγξά, πξνθαινχλ απμεκέλεο επηθαζήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακηλάδαο (θίλδπλνο θσηηάο ηεο), επηζηξνθή θαπζαεξίσλ θαη κείσζε απφδνζεο ηνπ ηδαθηνχ. Υξήζε θαπζίκσλ δηαθνξεηηθψλ απ φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα 5.3 Σπόπορ ανάμμαηορ εζηίαρ Γηα ην άλακκα δελ ρξεζηκνπνηνχκε εχθιεθηα πιηθά (νηλφπλεπκα, βελδίλε, πεηξέιαην θ.η.ι.),φπσο θαη γηα ην ζβήζηκν ηεο θιφγαο δελ ρξεζηκνπνηνχκε λεξφ. Εεκίεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξαπάλσ ρξήζε δελθαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. Διέγρνπκε ην ηάκπεξ εηζαγσγήο εμσηεξηθνχ αέξα λα είλαη αλνηρηφ. Ζ εμφδνπ ζεξκνχ αέξα πάλσ ζηε θνχζθα λα είλαη αλνηρηή. Ο δηαθφπηεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ βεληηιαηέξ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Σν κέγεζνο ησλ μχισλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πιάηνο θαη ζην βάζνο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ηεο αληίζηνηρεο εζηίαο.(βι.ζρ.πηλαθα)

5 Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγεηαθνχ ηδαθηνχ ζαο ζα κπνξέζεηε λα θαζνξίζεηε ηε ξχζκηζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο. Αλνίγνπκε κε ηε ιαβή ρεηξηζκνχ ηελ πφξηα θφξησζεο θαη ηνπνζεηνχκε ηα μχια ζχκθσλα κε ην ζρ.1.βάδνπκε ην πξνζάλακκα ζην επάλσ κέξνο ησλ μχισλ θαη ην αλάβνπκε, ζηε ζπλέρεηα θαηεβάδνπκε ηελ πφξηα ηεο εζηίαο 200mm πξηλ απφ ην θιείζηκν ηεο(ζρ2). Μφιηο δεκηνπξγεζεί κία δσληαλή θιφγα θαη αλεβάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία (έλδεημε ζεξκνζηάηε 40 C ) θιείλνπκε ηελ πφξηα. Ζ ξχζκηζε ηνπ αέξα γίλεηαη κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ αεξνθξάρηε. Όηαλ είλαη λα επαλαηνπνζεηήζνπκε μχια ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα πξνζεθηηθά ζα ηελ αθήζνπκε γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα ζηνπο 5cm αλνηρηή θαη θαηφπηλ ζα ηελ αλνίμνπκε εληειψο γηα ηελ απνθπγή ππνπίεζεο. Θα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην γάληη ηεο REGAL γηα απνθπγή εγθαχκαηνο. Όηαλ ην ηδάθη είλαη αλακκέλν δελ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηε απνξξνθεηήξαο ή αλεκηζηήξαο πνπ αθαηξνχλ αέξα απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο 6 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 6.1 Καθαπιζμόρ εζηίαρ (ζρ.2) Σα ηδάθηα REGAL είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηα έμνδα ζπληήξεζεο, ρσξίο ηνπο λα ακεινχκε ηνπο απινχο θαλφλεο θαζαξηφηεηαο. Κάζε εβδνκάδα ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ν αεξνζάιακνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην επάλσ θαη πίζσ κέξνο ηνπ ρψξνπ θαχζεο, απφ ηπρφλ επηθαζήζεηο.(βι.παξ.ζρ.1) (ζρ.1)

6 6.2 Καθαπιζμόρ κεπαμικού κπςζηάλλος (ζρ.2) (ζρ.1) Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εζηίαο απφ ηε ζηάρηε αθήλνληαο έλα κηθξφ ζηξψκα 2cm επάλσ ζην βεξκηθνπιίηε. Ο θαζαξηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπζθεπή ζβεζηή θαη θξχα θαη λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηε ζηάρηε πνπ απνκαθξχλνπκε φηη είλαη εληειψο ζβεζηή. Γηα λα θαζαξίζνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θεξακηθνχ καο θξπζηάιινπ ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα κε ην θιεηδάθη Allen(ζρ.2) πνπ ζαο παξέρνπκε. Θα πξέπεη ην θξχζηαιιν λα είλαη θξχν πξηλ ην θαζαξίζνπκε, θαη κε πιηθά ηα νπνία δελ ζα καο ραξάμνπλ ην ηδάκη. Σν θξχζηαιιν ζηα ηδάθηα REGAL είλαη θεξακηθά πάρνπο 4mm κεγάιεο ζεξκηθήο αληνρήο 750 C.

7 6.3 Σι ππέπει να πποζέξοςμε ιδιαίηεπα Μηα θνξά ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα γίλεηε έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνχ ζαο. Γηα ηε απνθπγή εγθαπκάησλ δελ πξέπεη λα αγγίδνπκε θαλέλα εκθαλή ζεκείν ηνπ ηδαθηνχ θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο φηνπ θξπψζεη ε εζηία. Μελ πιεζηάδεηαη έπηπια εχθιεθηα αληηθείκελα ζην ηδάθη ηδηαίηεξα ηε λχρηα θαζψο θαη φηαλ απνπζηάδεηε απφ ην ρψξν. Όια ηα εχθιεθηα πιηθά (θνπξηίλεο, πθάζκαηα, μχιηλα έπηπια) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 80cm. Όηαλ είλαη αλακκέλν ην ηδάθη κελ ελεξγνπνηείηε αλεκηζηήξα ή απνξξνθεηήξα πνπ αθαηξνχλ αέξα απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο. Ζ εζηία ζαο είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία ρξήδεη πξνζνρήο θαη ζσζηήο ρξήζεο. Γελ πξέπεη πνηέ λα ππεξβαίλεηε ηα φξηα θαη ηελ αληνρή ηεο, θαίγνληαο ηελ ζπλερψο πνιιέο ψξεο ζην κέγηζην ηεο, πξνζπαζψληαο λα ζεξκάλεηε πνιχ κεγαιχηεξνπο ρψξνπο απ φηη πξαγκαηηθά ε εζηία κπνξεί λα ζεξκάλεη. Μηα κε ζσζηή ρξήζε ζα πξνθαιέζεη θζνξά θαη βιάβε ηφζν ζηελ εζηία ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο, ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηεο θακηλάδαο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηεο εζηίαο ζαο, ζηηο νπνίεο ζα βξείηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο εζηίαο ζαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο δελ ηζρχεη θαη δελ ζαο θαιχπηεη ε εγγχεζε. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εζηίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπξφκελεο πφξηαο, είλαη ε ζσζηή θαη ηαθηηθή ιίπαλζε ηνπ κεραληζκνχ (γιηζίεξα-θφθθηλν ζεκείν βι.ζρ.3) κε εηδηθφ ιηπαληηθφ γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη πξνηεηλφκελνη βαζκνί θαχζεο ησλ εζηηψλ θπκαίλνληαη απφ ηνπο 65 C έσο 120 C.ε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο πεηπραίλνπκε ηνλ απηνθαζαξηζκφ ηνπ βεξκηθνπιίηε, θαζψο επίζεο απνθεχγνπκε ην καχξηζκα ηνπ θξπζηάιινπ (πξνυπφζεζε πγξαζία μχισλ <25%).ε ζεξκνθξαζίεο <80 C ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα ην καχξηζκα ηνπ βεξκηθνπιίηε θαζψο θαη ηνπ θξπζηάιινπ. ε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ ηνπο 120 C ζα παξαηεξήζνπκε ηελ μεξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. (ζρ.3)

8 (Με ζσζηή θιίζε ηνπνζέηεζεο θακηλάδαο) (σζηή θιίζε ηνπνζέηεζεο θακηλάδαο)

9 ΒΛΑΒΖ ΑΗΣΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ Γεκηνπξγία δπζάξεζησλ νζκψλ. ηέγλσκα ηεο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο. Αλάςηε ηελ εζηία γηα ηηο πξψηεο κέξεο αεξίδνληαο ην ρψξν ζαο θαιά. Πνιχ κηθξή απφδνζε. Πνιχ κηθξφο ειθπζκφο θακηλάδαο. Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ηεο θακηλάδαο. Σν ελεξγεηαθφ ηδάθη δελ ζεξκαίλεη πιένλ επαξθψο. Δλνριεηηθή δεκηνπξγία θαπλνχ. Κάπληζκα εζηίαο φηαλ αλνίγεη ε πφξηα. Πνιχ πγξή θαχζηκε χιε-κηθξφο ειθπζκφο θακηλάδαο. Με ζηεγαλνί ζσιήλεο θαπζαεξίσλ. Μηθξφο ειθπζκφο θαπλνδφρνπ. Γξήγνξν άλνηγκα πφξηαο. Σα μχια ζαο πξέπεη λα έρνπλ κηθξά πνζνζηά πγξαζίαο.(βι.ζρεη.πηλ.) Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιελψζεσλ ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο.εάλ ρξεηαζηεί ζηεγαλνπνηήζηε ηηο ελψζεηο κε αινπκηλνηαηλία. Εεηήζηε έιεγρν γηα ηνλ ειθπζκφ ηεο θαπλνδφρνπ. εθψζηε ηε θακηλάδα ζην θαηάιιειν χςνο (βι.ζρ.πηλ.) Θα πξέπεη λα αλνίγεηε ηελ πφξηα ηεο εζηίαο νκαιά θαη φρη έσο ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. Μεηξήζηε κεξηθά δεπη.θαη νινθιεξψζηε ην άλνηγκα. Λεξψλεη ην θξχζηαιιν ππεξβνιηθά. Αθαηάιιεια θαη πγξά μχια. Διιηπήο αέξαο ζην ζάιακν θαχζεο. Σα μχια ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε πγξαζία. Αλνίμηε ην πξσηνγελή αέξα κε ην ξπζκηζηή θαχζε.

10 ΠΡΟΣΔΗΝOΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΟ ΞΤΛΟΤ ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΞΥΛΟΥ FLAT mm FLAT 80X80 350mm FLAT 95 XL 450mm FLAT mm CORNER mm FLAT 60X8O 350mm FLAT mm FLAT 125(Tunnel) 420mm CORNER mm FLAT mm Pi mm PRISMA mm FLAT 95 (Tunnel) FLAT 80(Tunnel) 450mm PI LONG 420mm 450mm CORNER mm Pi mm PRISMA mm Pi mm PRISMA mm

11 ΕΓΓΤΗΗ ΔΕΛΣΙΟ ΕΓΓΤΗΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΓΟΡΑ : ΑΡ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ: Ανηιππόζωπορ.: υραγίδα αντιπροσώπου Ζ εηαηξία REGAL εγγπάηαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δάλ παξνπζηαζηνχλ ειαηηψκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ή εηαηξία δεζκεχεηαη λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ειαηησκαηηθφ εμάξηεκα. Μεηαθνξηθά πξνο/απφ ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ καο βαξχλνπλ ηνλ πειάηε. Ζ εηαηξία Regal δελ αλαγλσξίδεη θακία δεκία ή έμνδα γηα επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ειαηησκαηηθφ ηκήκα ηνπ ηδαθηνχ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ζ εγγχεζε έρεη ηζρχ 5 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο αλεμαξηήησο εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο(δθηφο απφ ηα ειεθηξνινγηθά κέξε πνπ έρνπλ 2 έηε). Ζ εκεξνκελία απηή αλαγξάθεηαη άλσζελ ζην Γειηίν Δγγχεζεο. Σν ηηκνιφγην/απφδεημε πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην παξφλ Γειηίν πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο. ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΓΤΗΗ Απνπζία ζθξαγίδαο θαη ζηνηρείσλ πξνκεζεπηή Απνπζία λφκηκεο απφδεημεο αγνξάο κε εκεξνκελία θη αξηζκφ Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ εγγχεζεο θαη ε θχιαμή ηνπ πξσηνηχπνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο. ΑΙΣΙΕ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΕΓΓΤΗΗ Σξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο ζπζθεπήο Υξήζε δηαθνξεηηθή απφ απηήλ αθξηβψο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηία εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πνπ ζα ιάβεη ππ' φςε ηνπ φινπο ηνπο Καλνληζκνχο ελ ηζρχ. ΕΞΑΙΡΕΕΙ Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη: Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, επελδχζεηο, ηδάκηα, βεξκηθνπιίηεο. Εεκίεο απφ θαθή κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα