Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start)."

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), Released: January 30, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start). Θωµάς Νικοδέλης & Ηρακλής Κόλλιας ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Βιοκινητικής Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη των διαφορών στην αρχική θέση ετοιµότητας, ανάµεσα στη κλασική εκκίνηση, (grab) και την παραλλαγή της, µε το ένα πόδι πίσω (track), και πως αυτές επηρεάζουν τα κινηµατικά χαρακτηριστικά της υπόλοιπης εκτέλεσης της εκκίνησης. Έξι κολυµβήτριες εθνικού επιπέδου, συµµετείχαν στην εργασία (Ηλικία:19.08±2.7 έτη, Σωµατική µάζα: 61.5±4.68kg, Ύψος:1.72±0.41m). Οι αθλήτριες εκτέλεσαν από τρεις προσπάθειες σε κάθε τεχνική. Για ανάλυση επιλέχθηκε η καλύτερη προσπάθεια, µε κριτήριο την µεγαλύτερη οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στο χρόνο ώθησης και στην ταχύτητα απογείωσης µεταξύ των δύο τεχνικών, η απόσταση του κέντρου µάζας (ΚΜ) στον οριζόντιο άξονα, από την άκρη του βατήρα, κατά τη θέση ετοιµότητας και η γωνία εισόδου στο νερό (γωνία τροχιάς του ΚΜ) ήταν µεγαλύτερες µε την τεχνική track. Η µέγιστη επιτάχυνση του ΚΜ κατά την ώθηση ήταν υψηλότερη µε την τεχνική grab. Παρατηρήθηκε επίσης ότι υπάρχει τάση µικρότερης γωνίας απογείωσης του KM µε την τεχνική track. Η µορφή της καµπύλης της επιτάχυνσης στον οριζόντιο άξονα ήταν διαφορετική στις δύο τεχνικές. Στην track παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές στο αρχικό στάδιο της ώθησης, ενώ στην grab παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές στο τελικό στάδιό της. Αυτό θα µπορούσε να αποτελεί πλεονέκτηµα της track, καθώς δηµιουργούνται προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη ώθηση, κάτι που όµως δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Οι διαφορές που βρέθηκαν στις παραµέτρους µεταξύ των τεχνικών track και grab, δείχνουν ότι η track, ως σχετικά νέα τεχνική, έχει δυνατότητες να γίνει µια αποτελεσµατική τεχνική εκκίνησης, αν επιδεχθεί κάποιες βελτιώσεις, τουλάχιστον για κάποιες κατηγορίες αθλητών και αγωνισµάτων. Λέξεις κλειδιά: κολυµβητική εκκίνηση, grab start, track start. Kinematic Differences between Grab and Track Swimming Starts. Thomas Nikodelis & Heracles Kollias Abstarct The purpose of the present study was to investigate the differences in starting position between grab start, (grab) and track start, (track), in swimming and their influence in the rest kinematic characteristics of the two techniques. Six female swimmers of national level participated in the study. (Age: 19.08±2.7 years, Body weight: 61.5±4.68 Kg, Height: 1.72±0.41m). The athletes executed three trials in each technique. The best trial, for each technique, considering the horizontal take off velocity, was selected for the analysis. The results indicated that there was no difference on impulse time and take of velocity between the two techniques, while the distance of the body s center of mass (CM), in the horizontal axis, from the edge of the starting block, during the ready position and the angle of attack in the water, (angle of the curve of the CM), were greater for track. The maximal acceleration of CM, during impulse phase, was higher for grab. A tendency was noticed with lower values, concerning angle of take off of the CM, for track. The form of the curve of the acceleration in the horizontal axis was different for the two techniques. Track presented higher values in the initial stage of impulse, while grab presented higher values in final stage of it. This could be an ιεύθυνση επικοινωνίας: Θωµάς Νικοδέλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Θεσσαλονίκη e mail:

2 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), advantage for track technique as it creates the condition for more efficient impulse, though this is not confirmed from the results of the present study. The differences that were found, in the parameters between the two techniques, track and grab, indicate that track, as a relatively new technique has the potentials to become an efficient technique, if it takes some improvements, at least for a certain class of athletes and events. Key words: swimming start, grab start, track start Εισαγωγή Η κολυµβητική εκκίνηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι σε κάθε αγώνισµα. Η συνεισφορά της εκκίνησης στο τελικό αποτέλεσµα αυξάνει, όσο µικρότερη είναι η απόσταση του αγωνίσµατος, καθώς η φάση της εκκίνησης καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο ποσοστό από τη συνολική διάρκεια. Οι χρόνοι εκκίνησης που καταγράφηκαν στην Ολυ- µπιάδα του Sydney (στα πρώτα 15 µέτρα κάθε κούρσας) ήταν από 0.8% έως 26.1% του συνολικού χρόνου, ανάλογα µε το αγώνισµα (Cossor & Mason, 2001). Στα τρία αγωνιστικά στυλ, πεταλούδα, πρόσθιο και ελεύθερο η εκκίνηση δίδεται έξω από το νερό ενώ στο ύπτιο µέσα στο νερό. Η εκκίνηση έξω από το νερό χωρίζεται σε τρεις χρονικές φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει τις ενέργειες που κάνει ο κολυµβητής πάνω στο βατήρα από τη στιγµή του σήµατος εκκίνησης έως τη στιγµή της απογείωσης. Η δεύτερη φάση, ή φάση πτήσης, ορίζεται από το τέλος της πρώτης φάσης, έως τη στιγµή της πρώτης επαφής µε το νερό. Η τρίτη φάση της εκκίνησης, ή φάση του γλιστρήµατος, ολοκληρώνεται τη στιγµή που ο αθλητής αρχίζει να κολυµπά (Hay, 1985). Η επιτυχία της δεύτερης φάσης εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνθήκες που δηµιουργεί η πρώτη. Η τρίτη φάση επηρεάζεται από την πρώτη φάση και από εσωτερικές δυνάµεις που εφαρµόζει ο αθλητής κατά την πτήση του, ή και κατά την είσοδο στο νερό, µε τη µορφή µεταβολών της σχετικής θέσης των µελών του σώµατος. Προκύπτει έτσι ότι το κυρίαρχο στοιχείο για µια επιτυχηµένη εκκίνηση, τουλάχιστον µέχρι και την είσοδο του σώµατος στο νερό, είναι η πρώτη φάση, επάνω στη οποία γίνεται µεγάλη προσπάθεια από αθλητές και προπονητές για συνεχή βελτίωση. Βέβαια, από την είσοδο του σώµατος στο νερό και µετά, οι προωθητικές δυνάµεις που ασκεί ο κολυµβητής παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο για το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή το συνολικό χρόνο εκκίνησης, (Sanders 2001). Η κολυµβητική εκκίνηση ουσιαστικά είναι ένα άλµα προς τα εµπρός µε τελικό στόχο την γρήγορη αποκόλληση από το βατήρα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και την ιδανική γωνία. Τα φυσικά µεγέθη της ισχύος και της ώθησης είναι αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς το ζητούµενο αποτέλεσµα, κατά την διάρκεια που ο αθλητής βρίσκεται στον βατήρα, είναι να εφαρµόσει πολύ γρήγορα µεγάλη ποσότητα δύναµης (ισχύς), αλλά και να εφαρµόσει όσο περισσότερη συνολικά δύναµη µπορεί για όσο χρόνο έχει επαφή µε τον βατήρα, (ώθηση). Εκτός από τη ταχύτητα απογείωσης που παίζει πρωτεύον ρόλο, υπάρχουν και άλλες παράµετροι στις επιµέρους φάσεις που µπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσµα. Οι σηµαντικότερες είναι, η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο κατά την απογείωση, (γωνία απογείωσης του κέντρου µάζας), η στροφορµή που έχει το σώµα στην απογείωση και η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο κατά την είσοδο στο νερό, (γωνία εισόδου του κέντρου µάζας). Στην πρώτη φάση µια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραµέτρους, που µπορεί να επηρεάσουν την απόδοση, είναι η εξέλιξη της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας και κυρίως της οριζόντιας συνιστώσας της. Η οριζόντια επιτάχυνση είναι το αποτέλεσµα της οριζόντιας συνιστώσας της εφαρµοζόµενης δύναµης και καθορίζει την τελική οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Το ολοκλήρωµα της επιτάχυνσης µέχρι µια δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελεί τη ταχύτητα κίνησης στη στιγµή αυτή, (Halliday et al., 1974). Αυτό ισχύει για κάθε µορφή εκκίνησης, όπως και για το στίβο ακόµη, µια και η συγκεκριµένη µεταβλητή αποτελεί ουσιαστικά έκφραση της εκρηκτικότητας ενός αθλητή. Με βάση λοιπόν τις απαιτήσεις της κίνησης από µηχανικής πλευράς και µε γνώµονα τα παραπάνω, σήµερα έχουν επικρατήσει δύο διαφορετικές τεχνικές εκκίνησης, όσον αφορά τη θέση των ποδιών. Η τεχνική µε τα δύο πόδια στην άκρη του Εικόνα 1 grab

3 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Εικόνα 2. track Εικόνα 3. slingshot βατήρα (grab start), (εικόνα 1), όπου τα δάχτυλα και των δύο ποδιών γαντζώνουν το βατήρα, και αυτή µε το ένα πόδι στην άκρη του βατήρα να γαντζώνει και το άλλο πιο πίσω, κατά τεκµήριο να στηρίζεται στα δάχτυλα,(track start), (εικόνα 2), παρόµοια της εκκίνησης των δρόµων ταχύτητας στο στίβο. Υπάρχει ακόµη και µια διαφοροποιη- µένη µορφής αυτής, που εφαρµόζεται σπανιότερα από µερικούς αθλητές και κυρίως κατά τις σκυταλοδροµίες. Σε αυτή ο κολυµβητής µετακινεί το βάρος του πολύ πίσω πάνω στο βατήρα και συγκρατεί το σώµα του, µε δυνατή λαβή των χεριών στην άκρη του, τα οποία είναι τεντωµένα. Πρόκειται για τη λεγόµενη slingshot start, (εικόνα 3). Αν και δεν έχουν παρατηρηθεί διαφορές στο τελικό αποτέλεσµα, (χρόνος στα πρώτα 15 µέτρα), ανάµεσα στις δύο εκτελέσεις της track, εντούτοις υπάρχουν διαφορές ανάµεσα τους, στην αρχική θέση, στο χρόνο ώθησης και τη ταχύτητα απογείωσης, (Vilas-Boas et al., 2001). Η slingshot όµως δεν αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης στην παρούσα εργασία καθώς τα άτοµα που συµµετείχαν δεν είχαν εµπειρία σε αυτή, αλλά και η χρήση της δεν είναι ευρεία. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις που θα απασχολήσουν τη µελέτη, τα χέρια έχουν λαβή στην άκρη του βατήρα. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι όπως έχει αποδειχθεί ερευνητικά, όσον αφορά τα δυναµικά χαρακτηριστικά των δύο ποδιών στην εκκίνηση στο στίβο, το πίσω πόδι αναπτύσσει µεγαλύτερη τιµή δύναµης και πάντα πιο γρήγορα από το µπροστά, πράγµα που σίγουρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη συνολική ισχύ του συστήµατος (Mero et al., 1983). Σχετικά µε την κολύµβηση όµως, δεν έχει ακό- µη γίνει απόλυτα ξεκάθαρο ποια από τις δύο τεχνικές είναι η πλέον αποτελεσµατική, καθώς η έρευνα στο συγκεκριµένο ζήτηµα είναι περιορισµένη. Σε µια συγκριτική µελέτη των δύο εκκινήσεων, (Allen, 1998), όπου συµµετείχαν 15 άτοµα, 8 γυναίκες και 7 άνδρες, κολυµβητές κολεγίου, διαπιστώθηκαν διαφορές στην απόσταση πτήσης ανάµεσα στις δύο τεχνικές, µε τη τεχνική grab να υπερτερεί, ενώ βρέθηκε σηµαντική διαφορά υπέρ της τεχνικής track, στη κάθετη δύναµη των ποδιών, που αποδόθηκε στη θέση του πίσω ποδιού. Παρόλα αυτά όµως οι συµµετέχοντες δεν είχαν την ίδια εµπειρία και στα δύο είδη εκκίνησης καθώς χρησιµοποιούσαν τη µια από τις δύο και χρειάστηκε να εξασκηθούν και στην άλλη τεχνική πριν λάβουν µέρος στην έρευνα. Έτσι τόσο η επίδραση της µάθησης όσο και η σύσταση του δείγµατος δηµιουργούν περιορισµούς στην εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των δύο τεχνικών. Επιπλέον το εύρηµα της µεγαλύτερης κάθετης δύναµης στην track δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής, ενώ δεν είναι απίθανο να οφείλεται και σε κακή εκτέλεση. Σε άλλη µια παρόµοια ερευνητική προσπάθεια, διατυπώθηκε το συµπέρασµα ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην γωνία απογείωσης, στην απόσταση πτήσης, αλλά και στην τελική ταχύτητα απογείωσης όπου και υπερτερεί η track start, (Breed et al., 2000). Ενώ η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας κατά την είσοδο των χεριών, (γωνία εισόδου) δεν διέφερε. Σηµαντικό µειονέκτηµα της εργασίας αυτής όµως ήταν ότι οι συµµετέχοντες δεν ήταν κολυµβητές και συνεπώς τα αποτελέσµατα τους δεν µπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά και για αθλητές υψηλού επιπέδου. Μια ακόµη αξιόλογη προσπάθεια διερεύνησης των δύο διαφορετικών τεχνικών (Juergens, 1996), για να ξεπεράσει το πρόβληµα της ίδιας εµπειρίας των συµµετεχόντων και στις δύο τεχνικές, πήρε ως δείγµα 10 κολυµβήτριες κολεγίου που στους αγώνες χρησιµοποιούσαν και τις δύο εκκινήσεις και κατά συνέπεια είχαν το ίδιο επίπεδο κινητικής εµπειρίας και στις δύο τεχνικές. Με µια ολοκληρω- µένη δυναµική και κινηµατική ανάλυση, διαπιστώθηκε µια στατιστική υστέρηση της grab σε σχέση µε την track. Όµως οι συγκρίσεις της µελέτης αναφέρονται στην εκτέλεση slingshot της track µε το σώµα πολύ πίσω στο βατήρα και όχι στη κλασι-

4 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), κή εκτέλεση της. Κατά συνέπεια, οι διαφορές που εντοπίστηκαν ήταν αναµενόµενες, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήδη έχει δειχθεί ότι τα δύο είδη της track διαφέρουν µεταξύ τους. Η slingshot λοιπόν είναι ακόµη µακρύτερα όσο αφορά την αρχική θέση από την grab από ότι είναι η κλασική track και άρα πιο διαφορετική. Επίσης σε µια σύγκριση συνδυασµών των δύο µορφών εκκίνησης µε δύο διαφορετικούς τρόπους εισόδου και ενώ βρέθηκε πλεονέκτηµα της track start στο χρόνο εισόδου, δεν βρέθηκε πλεονέκτηµα στο χρόνο που κάνει ο κολυµβητής για να καλύψει τα πρώτα 8 µέτρα. Συµπερασµατικά λοιπόν αυτή η διαφορά δεν κρίθηκε ικανή για να καθορίσει πλεονέκτηµα της track start έναντι της grab start. Έτσι εν κατακλείδι οι ερευνητές θεώρησαν ότι η πιο αποτελεσµατική προσέγγιση για κάθε κολυµβητή θα πρέπει να είναι η αρχική εκµάθηση και εξάσκηση και των δύο τεχνικών προτού αποφασίσει ποια εκκίνηση είναι καλύτερη για αυτόν, (Kirner et al., 1989). Συνοψίζοντας, τη παραπάνω ανασκόπηση φαίνεται να υπάρχει πλεονέκτηµα της track start έναντι της grab start σε κάποια σηµεία, χωρίς όµως αυτό να έχει γίνει ακόµη ξεκάθαρο και πολύ περισσότερο χωρίς να έχει αποδειχθεί εάν είναι καθοριστικό για την απόδοση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν η µια από τις δύο τεχνικές είναι περισσότερο αποτελεσµατική από την άλλη, σε σχέση πάντα µε το κριτήριο της µεγαλύτερης ταχύτητας απογείωσης, και να µελετήσει πώς οι διαφορές στην αρχική θέση ετοιµότητας, ανάµεσα στα δύο είδη εκκίνησης, επηρεάζουν και τα υπόλοιπα κινηµατικά χαρακτηριστικά τις εκτέλεσης, κατά την διάρκεια της ώθησης, κατά την στιγµή της απογείωσης, και κατά τη στιγµή της πρώτης επαφής µε το νερό. είγµα Μέθοδος και ιαδικασία Στην έρευνα συµµετείχαν εθελοντικά 6 αθλήτριες εθνικού επιπέδου. οι οποίες είχαν την ίδια εµπειρία και στα δύο είδη εκκίνησης. Τα ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κολυµβητριών Ανθρωποµετρικό Χαρακτηριστικό M SD Ηλικία (έτη) Ύψος (m) Μάζα (kg) Πειραµατικό πρωτόκολλο Όργανα µέτρησης Οι αθλήτριες εκτέλεσαν µε τυχαία σειρά τα δύο είδη εκκίνησης κάνοντας από τρεις συνεχόµενες προσπάθειες σε κάθε στυλ εκκίνησης. Ανάµεσα στις προσπάθειες υπήρχε επαρκές διάλειµµα ανάληψης 3-5 λεπτών. Η έναρξη της κάθε προσπάθειας γινόταν µε το παράγγελµα του προπονητή και οι αθλήτριες εκτελούσαν αγωνιστικά την εκκίνηση µέχρι την έξοδο τους από το νερό. Όλες οι προσπάθειες καταγράφηκαν µε S-VHS PANASONIC κάµερα στα 50 Ηz και shutter speed 1/2000. Χρησιµοποιήθηκε απλός διαβαθµιστής µήκους 2 µέτρων. Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων Η µεταφορά των εικόνων του video στον Η/Υ έγινε µε κάρτα AV Master (FAST electronics UK Ltd.) µε το πρόγραµµα Adobe Premiere 5.1 (Adobe Systems Incorporated). Έγινε απλή δισδιάστατη ανάλυση. Για τη διαβάθµιση του επιπέδου της κίνησης χρησιµοποιήθηκαν τα δύο ακραία σηµεία του διαβαθµιστή. Η ψηφιοποίηση και η ανάλυση 22 ανατοµικών σηµείων του σώµατος για κάθε εικόνα, έγινε µε ειδικά προγράµµατα που κατασκευάσθηκαν γι αυτόν το σκοπό. Οι συντεταγµένες θέσης του ΚΜ του σώµατος για κάθε εικόνα υπολογίσθηκαν χρησιµοποιώντας τη γενική εξίσωση: n ( ( ) ) C = P - P - KM.. i i Di qi m i= 1 όπου: C Κ.Μ. είναι η συντεταγµένη του Κ.Μ. του σώµατος. Pi είναι η συντεταγµένη του κοντινού σηµείου του i ου µέλους. D i είναι η συντεταγµένη του µακρινού σηµείου του i ου µέλους. Q i και m i είναι η απόσταση του Κ.Μ. του i ου µέλους από το κοντινό σηµείο και η µάζα του i ου µέλους σχετικά µε την συνολική µάζα του σώµατος (Dempster, 1955). n είναι ο αριθµός των µελών του σώ- µατος. Η εξοµάλυνση των συντεταγµένων έγινε µε ψηφιακά κατωδιαβατά φίλτρα Butterworth 2 ου βαθµού. Η επιλογή της συχνότητας αποκοπής κυ- µάνθηκε από 4 µέχρι 6.5 Hz ανάλογα µε το θόρυβο που υπολογίστηκε µε τη µέθοδο του αθροίσµατος των διαφορών (Winter 1990). Για συγκριτική ανάλυση επιλέχθηκε η καλύτερη προσπάθεια από κάθε τεχνική, µε κριτήριο την µεγαλύτερη οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Μετά τον υπολογισµό των παραµέτρων και µε σκοπό την καλύτερη ποιοτική σύγκριση των δύο τεχνικών, όλες οι γραφικές παραστάσεις εκφράστηκαν σε εκατοστιαία κλίµακα του συνολικού χρόνου, µε πολυώνυµα αριθµητικής παρεµβολής τύπου Lagrange. Από τη κινηµατική ανάλυση επιλέχθηκαν οι ακόλουθες µεταβλητές για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία : Για την αξιολόγηση της αρχικής θέσης ισορροπίας: Οριζόντια απόσταση του κέντρου µάζας από i

5 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), την άκρη του βατήρα (dist). Για την αξιολόγηση της κίνησης από την αρχική θέση ισορροπίας µέχρι την απογείωση: α) µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxahor), β) µέγιστη συνισταµένη επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxa), γ) οριζόντια ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Utohor), δ) συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Uto), ε) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της απογείωσης (γωνία απογείωσης) (slopeto), στ) χρόνος από την αρχική θέση µέχρι την απογείωση (χρόνος ώθησης) (timeto) - ως αρχική θέση ορίσθηκε µια εικόνα πριν την πρώτη εµφάνιση κίνησης οποιουδήποτε σηµείου του σώµατος, ζ) µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας (max VH) - στην περίπτωση της track µετρήθηκε η ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού, ενώ στη grab η ταχύτητα της φτέρνας του δεξιού ποδιού, η) κάθετη ταχύτητα της φτέρνας κατά την απογείωση (tovh) -στην περίπτωση της track µετρήθηκε η ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού, ενώ στη grab η ταχύτητα της φτέρνας του δεξιού ποδιού. θ) Κάθετη ταχύτητα του 7ου αυχενικού κατά την απογείωση (tov_7th). Για την αξιολόγηση της θέσης του σώµατος τη στιγµή της πρώτης επαφής των χεριών µε το νερό: α) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής. (γωνία εισόδου) (slopeco), β) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής (slopetco). Η σύγκριση των δύο εκκινήσεων για όλες τις παραπάνω παραµέτρους έγινε χρησιµοποιώντας t-test για εξαρτώµενα δείγµατα. Στατιστική ανάλυση Το στατιστικό µοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν το t-test για εξαρτηµένα δείγµατα και η ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS Σχήµα 1. οριζόντια επιτάχυνση του Κ. Μ. (m/sec 2 ). Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Τα περιγραφικά στατιστικά καθώς και τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ποιοτική ανάλυση Αποτελέσµατα Αρχικά εξετάστηκαν ποιοτικά οι καµπύλες της επιτάχυνσης και της οριζόντιας επιτάχυνσης. Το ολοκλήρωµα της επιτάχυνσης αποτελεί την τελική ταχύτητα απογείωσης, η οποία είναι και καθοριστική για την απόσταση πτήσης. Η οριζόντια ταχύτητα απογείωσης είναι στην προκειµένη περίπτωση η σηµαντική συνιστώσα. Από τα γραφικά του σχήµατος 1, φαίνεται ότι η οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας εξελίσσεται µε διαφορετικό τρόπο για τις δύο τεχνικές εκκίνησης. Στην τεχνική track παρουσιάζει αρχικά µεγαλύτερες τιµές, ενώ στην τεχνική grab, εµφανίζει την πιο σηµαντική αύξηση λίγο πριν την απογείωση. Σχήµα 2. θέση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα. Η τιµή είναι θετική όσο το κέντρο µάζας βρίσκεται πιο πίσω από την άκρη του βατήρα. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Επίσης σηµαντική διαφορά παρουσίασαν και οι µεταβλητές µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας, (maxahor), (t=4.629, df=5, p<.001) και µέγιστη επιτάχυνση του κέντρου µάζας, (maxa) (t=6.978, df=5, p<.001). µε την grab να πετυχαίνει υψηλότερες τιµές. H οριζόντια ταχύτητα απογείωσης (Utohor) καθώς και η συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης (Uto) δεν παρουσίασαν καµία διαφοροποίηση (σχήµατα 3, 4). Από τη στατιστική ανάλυση paired samples t- test, όπως φαίνεται στο πίνακα 3, η αρχική θέση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα (dist) διαφοροποιείται σηµαντικά, (t = , df = 5, p<.000), όπου στη περίπτωση της track βρίσκεται πιο πίσω. (σχήµα 2). Παρατηρήθηκε ακόµη τάση διαφοροποίησης στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας κατά την απογείωση, (slopeto), (t=1.93, df=5, p=.112). Η

6 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά των επιλεγµένων µεταβλητών και t-test για εξαρτηµένα δείγµατα (p<.05) Μεταβλητές Grab Track Μ SD Μ SD T Sig. οριζόντια απόσταση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα (dist) µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxahor) µέγιστη συνισταµένη επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxa) οριζόντια ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Utohor) συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Uto) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της απογείωσης (γωνία απογείωσης) (slopeto) χρόνος από την αρχική θέση µέχρι την απογείωση (χρόνος ώθησης) (timeto) µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας (max VH) κάθετη ταχύτητα της φτέρνας κατά την απογείωση (tovh) Κάθετη ταχύτητα του 7ου αυχενικού κατά την απογείωση (tov_7th) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής. (γωνία εισόδου) (slopeco) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής (slopetco) διαφορά αυτή όµως δεν επιβεβαιώθηκε από τη στατιστική ανάλυση, πιθανά λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος. Ο χρόνος ώθησης, (timeto), δεν παρουσίασε διαφορές. Η µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού στην track ήταν µεγαλύτερη από αυτή της φτέρνας του δεξιού ποδιού στη grab, (maxvh), (t=-3.24, df=5, p=.022). Στη στιγµή της απογείωσης η διαφορά στη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού στη track σε σχέση µε αυτή του δεξιού ποδιού στη grab, (tovh), παρουσίασε µια ισχυρή τάση υπέρ της track (t=-2.4, df=5, p=.06). Βρέθηκε επιπλέον µια τάση στις κάθετες ταχύτητες του 7 ου αυχενικού σπονδύλου, (tov_7 th ), µε την track να σηµειώνει µικρότερες, αρνητικές πάντα τιµές (t=2.21, df=5, p=.07), άρα µεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης του 7 ου αυχενικού, µε φορά προς τα κάτω. Κατά την στιγ- µή της εισόδου στο νερό, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το επίπεδο Σχήµα 3. Οριζόντια ταχύτητα του κέντρου µάζας µέχρι τη στιγµή της απογείωσης. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Σχήµα 4. Συνισταµένη ταχύτητα του κέντρου µάζας µέχρι τη στιγµή της απογείωσης. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία

7 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), του νερού, (γωνία εισόδου), (slopeco), (t=3.2, df=5, p=.02), καθώς και στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το επίπεδο του νερού, (slopetco), (t=3.8, df=5, p=.012), µε την track να έχει µεγαλύτερες τιµές. Συζήτηση Η διερεύνηση των επιλεγµένων παραµέτρων έδειξε ότι αν και υπήρχε ένα αρχικό µειονέκτηµα λόγω πιο πίσω αρχικής θέσης του κέντρου µάζας (11.4 cm) στην track, οι αθλήτριες κατάφεραν να καλύψουν αυτό το µειονέκτηµα και τελικά να απόγειωθούν στον ίδιο χρόνο µε τη grab. Αν αυτό συνδυαστεί και µε τις καµπύλες της οριζόντιας επιτάχυνσης του κέντρου µάζας, τότε φαίνεται ότι στην track υπήρχε σηµαντική επιτάχυνση στην αρχή της κίνησης η οποία βοηθούσε την αθλήτρια να κινηθεί πιο γρήγορα αρχικά, ενώ στο τέλος έπεφτε η τιµή της επιτάχυνσης, σε σχέση µε την grab και έτσι το αποτέλεσµα και για τις δύο περιπτώσεις ήταν η ίδια ταχύτητα απογείωσης. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στην αρχική τοποθέτηση των ποδιών. Καταρχήν η τοποθέτηση αυτή δεν υπολείπεται σε δυνατότητα αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης προωθητικών δυνάµεων από τα πόδια. H διαφοροποίηση στην αρχική γωνία του γονάτου του πίσω ποδιού (112 ο ). και του µπροστά (137 ο ),σε σχέση µε τη γωνία των γονάτων στην εκκίνηση µε τα δύο πόδια µπροστά (126.7 ο ). που µετρήθηκαν στις αθλήτριες, αποτελούν τιµές κοντά στην ιδανική γωνία του γονάτου για παραγωγή µέγιστης ισοµετρικής δύναµης από τους πρόσθιους µηριαίους, (Murray et al., 1980). Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα από τις αθλήτριες να εφαρ- µόσουν σηµαντική δύναµη τραβώντας µε τα χέρια τους, καθώς το κέντρο µάζας, πριν την έναρξη της κίνησης, βρισκόταν ανάµεσα στο µπροστά και το πίσω πόδι και συνεπώς η πιθανότητα να ανατραπούν προς τα µπροστά ήταν περιορισµένη. Στη grab αντίθετα, προσπαθούσαν να κρατήσουν την ισορροπία τους και να µην περάσει το κέντρο µάζας τους µπροστά από το σηµείο στήριξης, (την άκρη του βατήρα), και ακυρωθούν, πράγµα που συµβαίνει συχνά στους αγώνες. Εξάλλου η χρησι- µοποίηση των χεριών είναι ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα, αφού στην διάρκεια εκτέλεσης της track η οριζόντια ώθηση προέρχεται κατά το 1/3 από τα χέρια ενώ στη grab τα χέρια συµµετέχουν ελάχιστα (Breed et al., 2000). Αντίθετα, προς το τέλος της κίνησης, στην track, όπου πλέον τα χέρια αλλά και το πίσω πόδι δεν είχαν σηµείο επαφής µε το βατήρα και άρα δυνατότητα εφαρµογής δύναµης, η επιτάχυνση σηµείωσε πτώση σε σχέση µε την τεχνική grab, καθώς στη τελευταία περίπτωση υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις ώθησης, αφού µπορούσαν ακόµη να ωθούν και τα δύο πόδια. Στην εκκίνηση των δρόµων ταχύτητας στο στίβο συµβαίνει κάτι παρόµοιο, µε το πίσω πόδι να ωθεί για λιγότερο χρόνο από το µπροστά καθώς ξεκολλάει πρώτο από το µπλοκ. Μάλιστα κατά τους (Hess & Gundlach, 1993), που διερευνήσανε την εκκίνηση των 100 µέτρων στο στίβο, ο χρόνος ώθησης στο πίσω µπλοκ ήταν 0.18sec, ενώ στο µπροστά διπλάσιος, 0.36sec. Βέβαια στη παρούσα εργασία το πίσω πόδι κατάφερε να έχει επαφή µε το βατήρα και να εφαρµόζει δύναµη για 89.6% του συνολικού χρόνου ώθησης. Αυτό ενισχύει το γεγονός ότι το µειονέκτηµα της track, ώθηση µε το ένα πόδι στο τέλος της κίνησης, δεν αποτέλεσε παράγοντα ικανό να επηρεάσει σηµαντικά το αποτέλεσµα, αφού η ταχύτητα απογείωσης και η οριζόντια ταχύτητα απογείωσης δεν διέφεραν, καθώς η χρονική δράση του ήταν πολύ µικρή. Αν τα παραπάνω συνδυασθούν και µε τις ση- µαντικά µεγαλύτερες µέγιστες τιµές της οριζόντιας και συνισταµένης επιτάχυνσης του Κ.Μ. που παρατηρήθηκαν στην grab, τότε αυτό οδηγεί στο συ- µπέρασµα ότι η track ήταν το ίδιο αποτελεσµατική και ταυτόχρονα πιο οικονοµική. Από τη στιγµή λοιπόν που το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο µε µικρότερες µέγιστες τιµές επιτάχυνσης για την track, δυνητικά η συγκεκριµένη τεχνική έχει καλύτερες προϋποθέσεις βελτίωσης µε µια καλύτερη ίσως εκτέλεση. Οι ίδιες ταχύτητες απογείωσης βέβαια είναι ένα εύρηµα αντίθετο µε προηγούµενες µελέτες, (Breed et al., 2000), (Juergens, 1996), στις οποίες όµως µεγαλύτερες τιµές παρουσιάστηκαν στην track, πράγµα που ενισχύει τη παραπάνω λογική. Ακόµη στη γωνία απογείωσης υπήρχε µια διαφορά περίπου 3 ο µοιρών κατά µέσο όρο, η οποία αν και δεν ήταν στατιστικά σηµαντική είναι σύµφωνη µε τη βιβλιογραφία. Αυτή η διαφορά στην γωνία απογείωσης και ακόµη περισσότερο στη γωνία εισόδου προέρχεται από τη προς τα πάνω κίνηση του πίσω ποδιού στη track. Εξάλλου αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των κάθετων ταχυτητων δύο ακραίων σηµείων του σώµατος, των φτερνών και του 7 ου αυχενικού, όπου φαίνεται η αυξη- µένη περιστροφή της αθλήτριας στην track. Συµπεράσµατα Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δύο εκκινήσεων εντόπισε σηµαντικές κινηµατικές διαφορές. Εντούτοις δεν κατέληξε σε συµπέρασµα που να καταδεικνύει την υπεροχή µιας από τις δύο τεχνικές, αναφορικά µε το αποτέλεσµα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στη τεχνική track οι προϋποθέσεις για βελτίωση του αποτελέσµατος είναι καλύτερες, αφού µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή των χεριών, µπορεί να παραχθεί µεγα-

8 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), λύτερη συνολική ώθηση, αλλά και πιθανά µεγαλύτερη ισχύ σε περίπτωση υψηλότερων τιµών επιτάχυνσης. Αυτό για να γίνει εφικτό πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη εξάσκηση αλλά και σωστή διδασκαλία για τελειοποίηση της τεχνικής. Επειδή οι στοχοι αυτής της εκκίνησης και ο ιδανικός τρόπος εκτέλεσης της, δεν είναι ακόµη αποκρυσταλλωµένοι, ακόµη και για αθλήτριες επιπέδου και ανάλογης εµπειρίας στην track µε τις συµµετέχουσες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η µεγαλύτερη γωνία εισόδου είναι ένα χαρακτηριστικό της track που αν και δεν αναφέρεται από άλλες έρευνες ουσιαστικά είναι λογική ακολουθία της µικρότερης γωνίας απογείωσης. Κατά περίπτωση αυτό µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτη- µα, όπου χρειάζεται βαθύτερη είσοδος, όπως στο πρόσθιο, ή σε περίπτωση που ο κολυµβητής θα ακολουθήσει δελφινοειδή κίνηση µέσα στο νερό για µεγάλη απόσταση, (15 µέτρα). Εξάλλου η φάση της εκκίνησης η οποία σχετίζεται περισσότερο µε την τελική απόδοση είναι η φάση κάτω από το νερό (Sanders, 2001), και κατά συνέπεια θεωρείται και η πλέον σηµαντική για τους ερευνητές. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η ση- µασία της φάσης του γλιστρήµατος είναι τόσο ση- µαντική που εξηγεί το 96% της διακύµανσης του χρόνου στα 9.5µέτρα, (Bonnar, 2001). Η συγκεκρι- µένη έρευνα µάλιστα, δίνει πολύ χαµηλές συσχετίσεις του χρόνου από την είσοδο στο νερό ως τα πρώτα 9.5 µέτρα και της ταχύτητας απογείωσης, αλλά και της ταχύτητας πτήσης. Με βάση αυτό το εύρηµα αίρεται µερικώς η αξία των φάσεων ώθησης και πτήσης. Παρόλα αυτά οι φάσεις αυτές πρέπει να συνεχίζουν να αποτελούν αντικείµενο µελέτης, καθώς αποτελούν το προοίµιο του γλιστρήµατος και κατά συνέπεια ασκούν επιρροή σε αυτή τη φάση. Ακόµη το σηµαντικότερο είναι ότι αν και δεν συσχετίζονται χρονικά µε τα χρόνο από την είσοδο µέχρι τα πρώτα 9.5 µέτρα, στην αγωνιστική κολύµβηση και ειδικά στα sprint, µπορούν αναµφίβολα να κρίνουν το αποτέλεσµα. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να εξεταστεί µελλοντικά αν ενδιάµεσες θέσεις του πίσω ποδιού µπορούν να αλλάξουν τη γωνία απογείωσης και τη γωνία εισόδου. Η λειτουργία του γαστροκνηµίου και των πρόσθιων µηριαίων σε διαφορετικές κάθε φορά θέσεις, (γωνία άρθρωσης, µήκος µυός) σχετιζόµενη και µε την κινητικότητα της ποδοκνηµικής άρθρωσης, ίσως να αποτελέσουν παραµέτρους επιρροής της αποτελεσµατικότητας της τεχνικής της εκκίνησης µε το ένα πόδι πίσω. Για παράδειγ- µα η ευκαµψία της ποδοκνηµικής του πίσω ποδιού στη track αποτελεί παράµετρο που καθορίζει την σταθερότητα του πέλµατος στο βατήρα, τη δηµιουργία προδιάτασης και φυσικά το εύρος κίνησης της άρθρωσης, που είναι ουσιαστικός παράγοντας για τη δυνατότητα εφαρµογής προωθητικής δύνα- µης, (Παπαϊακώβου, 2001). Εν κατακλείδι προτείνεται περαιτέρω έρευνα πάνω στις δύο διαφορετικές τεχνικές, µε κινηµατική ανάλυση όλων των φάσεων της κάθε εκκίνησης καθώς και πλήρη δυναµική ανάλυση της φάσης της ώθησης, πρώτου εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τους παραπάνω προβληµατισµούς. Μεχρι να µπορέσει να ειπωθεί µε βεβαιότητα ποια εκκίνηση παρέχει περισσότερα πλεονεκτήµατα, η άποψη των (Kirner et al., 1989), είναι η ορθότερη προπονητική προσέγγιση. Πρέπει όλοι οι αθλητές να διδάσκονται και τις δύο εκκινήσεις από τη µικρή ηλικία και σταδιακά να οδηγούνται σε µια ατοµική επιλογή ανάλογα µε τις δυνατότητες τους και τις απαιτήσεις του κάθε αγωνίσµατος. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Σήµερα, στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται µε τη κολύµβηση, κύρια ως αθλητές, καθώς είναι ένα από τα πλέον µαζικά ατοµικά αθλήµατα. Η κολύµβηση ως σπορ είναι ψυχαγωγική, εκπαιδευτική αλλά παράλληλα αποτελεί και εφόδιο ζωής για τον κάθε άνθρωπο σε µια κρίσιµη κατάσταση. Η παρούσα εργασία εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για την εκκίνηση από το βατήρα, η οποία αποτελεί την έναρξη των τριών από τα τέσσερα κολυµβητικά στυλ. Κατά συνέπεια τα πορίσµατα της έχουν άµεσο ενδιαφέρον για το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται µε την αγωνιστική κολύµβηση, αλλά και για όσους ασχολούνται µε τη κολύµβηση για αναψυχή και για εκµάθηση. Βιβλιογραφία Allen, D. Μ., (1997). A kinetic and kinematic comparison of the grab start and track start in swimming. Master of Science Thesis, University of Wisconsin-LaCrosse. Bonnar, S. (2001). An analysis of selected temporal, anthropometric and kinematic factors, affecting the velocity of the grab and track starts in swimming. Honors Thesis, The university of Edinbourg, Edinbourg. Breed, R. P., McElroy, G. K., & Young, W.B. (2000). A biomechanical comparison of the grab, swing and track starts in swimming. Proceedings of the Olympic Scientific Congress (pp 473). Sidney. Cossor, J., & Mason, B. (2001). Swim start perform-

9 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ances at the Sydney 2000 Olympic Games. In J. Blackwell (Ed.) Proceedings of XIX Symposium on Biomechanics in Sports (pp19-29), San Francisco: University of California at San Francisco. Dempster, W. T. (1955). Space requirements of the seated operator. Ohio: Wright Patterson Air Force Base. Halliday, D., & Resnick, R. (1974). Fundamentals of Physics. New York ΝΥ: John Wiley & Sons. Hay, J. G. (1986). Te biomechanics of sports techniques. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Hess, W. D., & Gundlach, H. (1993). ρόµοι. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Juergens. C., (1994). A kinetic and kinematic comparison of the grab and track starts in competitive swimming. Master of Science Thesis, Oregon State University, Oregon. Kirner, K., Bock, M., & Welch, J. (1989). A Comparison of four different start combinations. Journal of Swimming Research, 5(2), Mero, A., Pekka Luhtanen, P., & Komi, P. V. (1983). A biomechanical study of the sprint start. Scandinavian Journal of Sports Science, 21, Murray, M. P., Gardner, G. M., Mollinger, L. A., & Susan B. Sepic, S. B. (1980). Strength of isometric and isokinetic contractions. Physical Therapy, 60(4). Sanders, R. (2001). Start Technique-Recent Findings, ISBS Coaches Information Service. Vilas-Boas, J.P., Cruz, M.J., Sousa, F., Conceicao, F., & Carcvalho, J.M. (2000). Integrated kinematic and dynamic analysis of two track-start techniques. In R. Sanders & Y. Hong (Eds.), Proceedings of XVIII Symposium on Biomechanics in Sports: Applied Program: Application of Biomechanical Study in Swimming (pp75-82). Hong Kong: Department of Sports Science and Physical Education, The Chinese University of Hong Kong. Winter, D. (1990). Biomechanics and motor control of Human movement. New York ΝΥ: John Willey & Sons. Παπαϊακώβου Γ., (2001). Η επίδραση της ευκαµψίας της ποδοκνηµικής στα κατακόρυφα άλµατα. ιδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Έργο και Ενέργεια. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 7 Έργο και Ενέργεια. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 7 Έργο και Ενέργεια Περιεχόµενα Κεφαλαίου 7 Το έργο σταθερής δύναµης Εσωτερικό Γινόµενο δύο διανυσµάτων Έργο µεταβλητής δύναµης Σχέση Ενέργειας και έργου 7-1 Το έργο σταθερής δύναµης Το έργο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 Μπογδάνης Βασίλειος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσαλλονίκης Κάτοχος μεταπτυχιακού Γνωστικής και Κινητικής Μάθησης Παράλληλη τεχνική και τώρα τι γίνεται; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 43 48 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 43 48 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ιάλεξη: «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ρομποτική

Εισαγωγή στην Ρομποτική Τμήμα Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εισαγωγή στην Ρομποτική 1 Γενική περιγραφή ρομποτικού βραχίονα σύνδεσμοι αρθρώσεις αρπάγη Περιστροφική Πρισματική Βάση ρομποτικού βραχίονα 3 Βασικές ρομποτικές αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Φυσική Γ Γυμνασίου Περιοδικές Κινήσεις Όλες οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι)

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 3 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Περιεχόμενα: Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων Επανάληψη: Διακριτά στοιχεία μηχανικών δυναμικών συστημάτων Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ 1. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων διοργανώνει τους 11 ους Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα