Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start)."

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), Released: January 30, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start). Θωµάς Νικοδέλης & Ηρακλής Κόλλιας ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Βιοκινητικής Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη των διαφορών στην αρχική θέση ετοιµότητας, ανάµεσα στη κλασική εκκίνηση, (grab) και την παραλλαγή της, µε το ένα πόδι πίσω (track), και πως αυτές επηρεάζουν τα κινηµατικά χαρακτηριστικά της υπόλοιπης εκτέλεσης της εκκίνησης. Έξι κολυµβήτριες εθνικού επιπέδου, συµµετείχαν στην εργασία (Ηλικία:19.08±2.7 έτη, Σωµατική µάζα: 61.5±4.68kg, Ύψος:1.72±0.41m). Οι αθλήτριες εκτέλεσαν από τρεις προσπάθειες σε κάθε τεχνική. Για ανάλυση επιλέχθηκε η καλύτερη προσπάθεια, µε κριτήριο την µεγαλύτερη οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στο χρόνο ώθησης και στην ταχύτητα απογείωσης µεταξύ των δύο τεχνικών, η απόσταση του κέντρου µάζας (ΚΜ) στον οριζόντιο άξονα, από την άκρη του βατήρα, κατά τη θέση ετοιµότητας και η γωνία εισόδου στο νερό (γωνία τροχιάς του ΚΜ) ήταν µεγαλύτερες µε την τεχνική track. Η µέγιστη επιτάχυνση του ΚΜ κατά την ώθηση ήταν υψηλότερη µε την τεχνική grab. Παρατηρήθηκε επίσης ότι υπάρχει τάση µικρότερης γωνίας απογείωσης του KM µε την τεχνική track. Η µορφή της καµπύλης της επιτάχυνσης στον οριζόντιο άξονα ήταν διαφορετική στις δύο τεχνικές. Στην track παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές στο αρχικό στάδιο της ώθησης, ενώ στην grab παρουσιάστηκαν µεγαλύτερες τιµές στο τελικό στάδιό της. Αυτό θα µπορούσε να αποτελεί πλεονέκτηµα της track, καθώς δηµιουργούνται προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη ώθηση, κάτι που όµως δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Οι διαφορές που βρέθηκαν στις παραµέτρους µεταξύ των τεχνικών track και grab, δείχνουν ότι η track, ως σχετικά νέα τεχνική, έχει δυνατότητες να γίνει µια αποτελεσµατική τεχνική εκκίνησης, αν επιδεχθεί κάποιες βελτιώσεις, τουλάχιστον για κάποιες κατηγορίες αθλητών και αγωνισµάτων. Λέξεις κλειδιά: κολυµβητική εκκίνηση, grab start, track start. Kinematic Differences between Grab and Track Swimming Starts. Thomas Nikodelis & Heracles Kollias Abstarct The purpose of the present study was to investigate the differences in starting position between grab start, (grab) and track start, (track), in swimming and their influence in the rest kinematic characteristics of the two techniques. Six female swimmers of national level participated in the study. (Age: 19.08±2.7 years, Body weight: 61.5±4.68 Kg, Height: 1.72±0.41m). The athletes executed three trials in each technique. The best trial, for each technique, considering the horizontal take off velocity, was selected for the analysis. The results indicated that there was no difference on impulse time and take of velocity between the two techniques, while the distance of the body s center of mass (CM), in the horizontal axis, from the edge of the starting block, during the ready position and the angle of attack in the water, (angle of the curve of the CM), were greater for track. The maximal acceleration of CM, during impulse phase, was higher for grab. A tendency was noticed with lower values, concerning angle of take off of the CM, for track. The form of the curve of the acceleration in the horizontal axis was different for the two techniques. Track presented higher values in the initial stage of impulse, while grab presented higher values in final stage of it. This could be an ιεύθυνση επικοινωνίας: Θωµάς Νικοδέλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Θεσσαλονίκη e mail:

2 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), advantage for track technique as it creates the condition for more efficient impulse, though this is not confirmed from the results of the present study. The differences that were found, in the parameters between the two techniques, track and grab, indicate that track, as a relatively new technique has the potentials to become an efficient technique, if it takes some improvements, at least for a certain class of athletes and events. Key words: swimming start, grab start, track start Εισαγωγή Η κολυµβητική εκκίνηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι σε κάθε αγώνισµα. Η συνεισφορά της εκκίνησης στο τελικό αποτέλεσµα αυξάνει, όσο µικρότερη είναι η απόσταση του αγωνίσµατος, καθώς η φάση της εκκίνησης καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο ποσοστό από τη συνολική διάρκεια. Οι χρόνοι εκκίνησης που καταγράφηκαν στην Ολυ- µπιάδα του Sydney (στα πρώτα 15 µέτρα κάθε κούρσας) ήταν από 0.8% έως 26.1% του συνολικού χρόνου, ανάλογα µε το αγώνισµα (Cossor & Mason, 2001). Στα τρία αγωνιστικά στυλ, πεταλούδα, πρόσθιο και ελεύθερο η εκκίνηση δίδεται έξω από το νερό ενώ στο ύπτιο µέσα στο νερό. Η εκκίνηση έξω από το νερό χωρίζεται σε τρεις χρονικές φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει τις ενέργειες που κάνει ο κολυµβητής πάνω στο βατήρα από τη στιγµή του σήµατος εκκίνησης έως τη στιγµή της απογείωσης. Η δεύτερη φάση, ή φάση πτήσης, ορίζεται από το τέλος της πρώτης φάσης, έως τη στιγµή της πρώτης επαφής µε το νερό. Η τρίτη φάση της εκκίνησης, ή φάση του γλιστρήµατος, ολοκληρώνεται τη στιγµή που ο αθλητής αρχίζει να κολυµπά (Hay, 1985). Η επιτυχία της δεύτερης φάσης εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνθήκες που δηµιουργεί η πρώτη. Η τρίτη φάση επηρεάζεται από την πρώτη φάση και από εσωτερικές δυνάµεις που εφαρµόζει ο αθλητής κατά την πτήση του, ή και κατά την είσοδο στο νερό, µε τη µορφή µεταβολών της σχετικής θέσης των µελών του σώµατος. Προκύπτει έτσι ότι το κυρίαρχο στοιχείο για µια επιτυχηµένη εκκίνηση, τουλάχιστον µέχρι και την είσοδο του σώµατος στο νερό, είναι η πρώτη φάση, επάνω στη οποία γίνεται µεγάλη προσπάθεια από αθλητές και προπονητές για συνεχή βελτίωση. Βέβαια, από την είσοδο του σώµατος στο νερό και µετά, οι προωθητικές δυνάµεις που ασκεί ο κολυµβητής παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο για το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή το συνολικό χρόνο εκκίνησης, (Sanders 2001). Η κολυµβητική εκκίνηση ουσιαστικά είναι ένα άλµα προς τα εµπρός µε τελικό στόχο την γρήγορη αποκόλληση από το βατήρα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και την ιδανική γωνία. Τα φυσικά µεγέθη της ισχύος και της ώθησης είναι αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς το ζητούµενο αποτέλεσµα, κατά την διάρκεια που ο αθλητής βρίσκεται στον βατήρα, είναι να εφαρµόσει πολύ γρήγορα µεγάλη ποσότητα δύναµης (ισχύς), αλλά και να εφαρµόσει όσο περισσότερη συνολικά δύναµη µπορεί για όσο χρόνο έχει επαφή µε τον βατήρα, (ώθηση). Εκτός από τη ταχύτητα απογείωσης που παίζει πρωτεύον ρόλο, υπάρχουν και άλλες παράµετροι στις επιµέρους φάσεις που µπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσµα. Οι σηµαντικότερες είναι, η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο κατά την απογείωση, (γωνία απογείωσης του κέντρου µάζας), η στροφορµή που έχει το σώµα στην απογείωση και η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο κατά την είσοδο στο νερό, (γωνία εισόδου του κέντρου µάζας). Στην πρώτη φάση µια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραµέτρους, που µπορεί να επηρεάσουν την απόδοση, είναι η εξέλιξη της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας και κυρίως της οριζόντιας συνιστώσας της. Η οριζόντια επιτάχυνση είναι το αποτέλεσµα της οριζόντιας συνιστώσας της εφαρµοζόµενης δύναµης και καθορίζει την τελική οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Το ολοκλήρωµα της επιτάχυνσης µέχρι µια δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελεί τη ταχύτητα κίνησης στη στιγµή αυτή, (Halliday et al., 1974). Αυτό ισχύει για κάθε µορφή εκκίνησης, όπως και για το στίβο ακόµη, µια και η συγκεκριµένη µεταβλητή αποτελεί ουσιαστικά έκφραση της εκρηκτικότητας ενός αθλητή. Με βάση λοιπόν τις απαιτήσεις της κίνησης από µηχανικής πλευράς και µε γνώµονα τα παραπάνω, σήµερα έχουν επικρατήσει δύο διαφορετικές τεχνικές εκκίνησης, όσον αφορά τη θέση των ποδιών. Η τεχνική µε τα δύο πόδια στην άκρη του Εικόνα 1 grab

3 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Εικόνα 2. track Εικόνα 3. slingshot βατήρα (grab start), (εικόνα 1), όπου τα δάχτυλα και των δύο ποδιών γαντζώνουν το βατήρα, και αυτή µε το ένα πόδι στην άκρη του βατήρα να γαντζώνει και το άλλο πιο πίσω, κατά τεκµήριο να στηρίζεται στα δάχτυλα,(track start), (εικόνα 2), παρόµοια της εκκίνησης των δρόµων ταχύτητας στο στίβο. Υπάρχει ακόµη και µια διαφοροποιη- µένη µορφής αυτής, που εφαρµόζεται σπανιότερα από µερικούς αθλητές και κυρίως κατά τις σκυταλοδροµίες. Σε αυτή ο κολυµβητής µετακινεί το βάρος του πολύ πίσω πάνω στο βατήρα και συγκρατεί το σώµα του, µε δυνατή λαβή των χεριών στην άκρη του, τα οποία είναι τεντωµένα. Πρόκειται για τη λεγόµενη slingshot start, (εικόνα 3). Αν και δεν έχουν παρατηρηθεί διαφορές στο τελικό αποτέλεσµα, (χρόνος στα πρώτα 15 µέτρα), ανάµεσα στις δύο εκτελέσεις της track, εντούτοις υπάρχουν διαφορές ανάµεσα τους, στην αρχική θέση, στο χρόνο ώθησης και τη ταχύτητα απογείωσης, (Vilas-Boas et al., 2001). Η slingshot όµως δεν αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης στην παρούσα εργασία καθώς τα άτοµα που συµµετείχαν δεν είχαν εµπειρία σε αυτή, αλλά και η χρήση της δεν είναι ευρεία. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις που θα απασχολήσουν τη µελέτη, τα χέρια έχουν λαβή στην άκρη του βατήρα. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι όπως έχει αποδειχθεί ερευνητικά, όσον αφορά τα δυναµικά χαρακτηριστικά των δύο ποδιών στην εκκίνηση στο στίβο, το πίσω πόδι αναπτύσσει µεγαλύτερη τιµή δύναµης και πάντα πιο γρήγορα από το µπροστά, πράγµα που σίγουρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη συνολική ισχύ του συστήµατος (Mero et al., 1983). Σχετικά µε την κολύµβηση όµως, δεν έχει ακό- µη γίνει απόλυτα ξεκάθαρο ποια από τις δύο τεχνικές είναι η πλέον αποτελεσµατική, καθώς η έρευνα στο συγκεκριµένο ζήτηµα είναι περιορισµένη. Σε µια συγκριτική µελέτη των δύο εκκινήσεων, (Allen, 1998), όπου συµµετείχαν 15 άτοµα, 8 γυναίκες και 7 άνδρες, κολυµβητές κολεγίου, διαπιστώθηκαν διαφορές στην απόσταση πτήσης ανάµεσα στις δύο τεχνικές, µε τη τεχνική grab να υπερτερεί, ενώ βρέθηκε σηµαντική διαφορά υπέρ της τεχνικής track, στη κάθετη δύναµη των ποδιών, που αποδόθηκε στη θέση του πίσω ποδιού. Παρόλα αυτά όµως οι συµµετέχοντες δεν είχαν την ίδια εµπειρία και στα δύο είδη εκκίνησης καθώς χρησιµοποιούσαν τη µια από τις δύο και χρειάστηκε να εξασκηθούν και στην άλλη τεχνική πριν λάβουν µέρος στην έρευνα. Έτσι τόσο η επίδραση της µάθησης όσο και η σύσταση του δείγµατος δηµιουργούν περιορισµούς στην εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των δύο τεχνικών. Επιπλέον το εύρηµα της µεγαλύτερης κάθετης δύναµης στην track δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής, ενώ δεν είναι απίθανο να οφείλεται και σε κακή εκτέλεση. Σε άλλη µια παρόµοια ερευνητική προσπάθεια, διατυπώθηκε το συµπέρασµα ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην γωνία απογείωσης, στην απόσταση πτήσης, αλλά και στην τελική ταχύτητα απογείωσης όπου και υπερτερεί η track start, (Breed et al., 2000). Ενώ η κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας κατά την είσοδο των χεριών, (γωνία εισόδου) δεν διέφερε. Σηµαντικό µειονέκτηµα της εργασίας αυτής όµως ήταν ότι οι συµµετέχοντες δεν ήταν κολυµβητές και συνεπώς τα αποτελέσµατα τους δεν µπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά και για αθλητές υψηλού επιπέδου. Μια ακόµη αξιόλογη προσπάθεια διερεύνησης των δύο διαφορετικών τεχνικών (Juergens, 1996), για να ξεπεράσει το πρόβληµα της ίδιας εµπειρίας των συµµετεχόντων και στις δύο τεχνικές, πήρε ως δείγµα 10 κολυµβήτριες κολεγίου που στους αγώνες χρησιµοποιούσαν και τις δύο εκκινήσεις και κατά συνέπεια είχαν το ίδιο επίπεδο κινητικής εµπειρίας και στις δύο τεχνικές. Με µια ολοκληρω- µένη δυναµική και κινηµατική ανάλυση, διαπιστώθηκε µια στατιστική υστέρηση της grab σε σχέση µε την track. Όµως οι συγκρίσεις της µελέτης αναφέρονται στην εκτέλεση slingshot της track µε το σώµα πολύ πίσω στο βατήρα και όχι στη κλασι-

4 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), κή εκτέλεση της. Κατά συνέπεια, οι διαφορές που εντοπίστηκαν ήταν αναµενόµενες, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήδη έχει δειχθεί ότι τα δύο είδη της track διαφέρουν µεταξύ τους. Η slingshot λοιπόν είναι ακόµη µακρύτερα όσο αφορά την αρχική θέση από την grab από ότι είναι η κλασική track και άρα πιο διαφορετική. Επίσης σε µια σύγκριση συνδυασµών των δύο µορφών εκκίνησης µε δύο διαφορετικούς τρόπους εισόδου και ενώ βρέθηκε πλεονέκτηµα της track start στο χρόνο εισόδου, δεν βρέθηκε πλεονέκτηµα στο χρόνο που κάνει ο κολυµβητής για να καλύψει τα πρώτα 8 µέτρα. Συµπερασµατικά λοιπόν αυτή η διαφορά δεν κρίθηκε ικανή για να καθορίσει πλεονέκτηµα της track start έναντι της grab start. Έτσι εν κατακλείδι οι ερευνητές θεώρησαν ότι η πιο αποτελεσµατική προσέγγιση για κάθε κολυµβητή θα πρέπει να είναι η αρχική εκµάθηση και εξάσκηση και των δύο τεχνικών προτού αποφασίσει ποια εκκίνηση είναι καλύτερη για αυτόν, (Kirner et al., 1989). Συνοψίζοντας, τη παραπάνω ανασκόπηση φαίνεται να υπάρχει πλεονέκτηµα της track start έναντι της grab start σε κάποια σηµεία, χωρίς όµως αυτό να έχει γίνει ακόµη ξεκάθαρο και πολύ περισσότερο χωρίς να έχει αποδειχθεί εάν είναι καθοριστικό για την απόδοση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν η µια από τις δύο τεχνικές είναι περισσότερο αποτελεσµατική από την άλλη, σε σχέση πάντα µε το κριτήριο της µεγαλύτερης ταχύτητας απογείωσης, και να µελετήσει πώς οι διαφορές στην αρχική θέση ετοιµότητας, ανάµεσα στα δύο είδη εκκίνησης, επηρεάζουν και τα υπόλοιπα κινηµατικά χαρακτηριστικά τις εκτέλεσης, κατά την διάρκεια της ώθησης, κατά την στιγµή της απογείωσης, και κατά τη στιγµή της πρώτης επαφής µε το νερό. είγµα Μέθοδος και ιαδικασία Στην έρευνα συµµετείχαν εθελοντικά 6 αθλήτριες εθνικού επιπέδου. οι οποίες είχαν την ίδια εµπειρία και στα δύο είδη εκκίνησης. Τα ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κολυµβητριών Ανθρωποµετρικό Χαρακτηριστικό M SD Ηλικία (έτη) Ύψος (m) Μάζα (kg) Πειραµατικό πρωτόκολλο Όργανα µέτρησης Οι αθλήτριες εκτέλεσαν µε τυχαία σειρά τα δύο είδη εκκίνησης κάνοντας από τρεις συνεχόµενες προσπάθειες σε κάθε στυλ εκκίνησης. Ανάµεσα στις προσπάθειες υπήρχε επαρκές διάλειµµα ανάληψης 3-5 λεπτών. Η έναρξη της κάθε προσπάθειας γινόταν µε το παράγγελµα του προπονητή και οι αθλήτριες εκτελούσαν αγωνιστικά την εκκίνηση µέχρι την έξοδο τους από το νερό. Όλες οι προσπάθειες καταγράφηκαν µε S-VHS PANASONIC κάµερα στα 50 Ηz και shutter speed 1/2000. Χρησιµοποιήθηκε απλός διαβαθµιστής µήκους 2 µέτρων. Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων Η µεταφορά των εικόνων του video στον Η/Υ έγινε µε κάρτα AV Master (FAST electronics UK Ltd.) µε το πρόγραµµα Adobe Premiere 5.1 (Adobe Systems Incorporated). Έγινε απλή δισδιάστατη ανάλυση. Για τη διαβάθµιση του επιπέδου της κίνησης χρησιµοποιήθηκαν τα δύο ακραία σηµεία του διαβαθµιστή. Η ψηφιοποίηση και η ανάλυση 22 ανατοµικών σηµείων του σώµατος για κάθε εικόνα, έγινε µε ειδικά προγράµµατα που κατασκευάσθηκαν γι αυτόν το σκοπό. Οι συντεταγµένες θέσης του ΚΜ του σώµατος για κάθε εικόνα υπολογίσθηκαν χρησιµοποιώντας τη γενική εξίσωση: n ( ( ) ) C = P - P - KM.. i i Di qi m i= 1 όπου: C Κ.Μ. είναι η συντεταγµένη του Κ.Μ. του σώµατος. Pi είναι η συντεταγµένη του κοντινού σηµείου του i ου µέλους. D i είναι η συντεταγµένη του µακρινού σηµείου του i ου µέλους. Q i και m i είναι η απόσταση του Κ.Μ. του i ου µέλους από το κοντινό σηµείο και η µάζα του i ου µέλους σχετικά µε την συνολική µάζα του σώµατος (Dempster, 1955). n είναι ο αριθµός των µελών του σώ- µατος. Η εξοµάλυνση των συντεταγµένων έγινε µε ψηφιακά κατωδιαβατά φίλτρα Butterworth 2 ου βαθµού. Η επιλογή της συχνότητας αποκοπής κυ- µάνθηκε από 4 µέχρι 6.5 Hz ανάλογα µε το θόρυβο που υπολογίστηκε µε τη µέθοδο του αθροίσµατος των διαφορών (Winter 1990). Για συγκριτική ανάλυση επιλέχθηκε η καλύτερη προσπάθεια από κάθε τεχνική, µε κριτήριο την µεγαλύτερη οριζόντια ταχύτητα απογείωσης. Μετά τον υπολογισµό των παραµέτρων και µε σκοπό την καλύτερη ποιοτική σύγκριση των δύο τεχνικών, όλες οι γραφικές παραστάσεις εκφράστηκαν σε εκατοστιαία κλίµακα του συνολικού χρόνου, µε πολυώνυµα αριθµητικής παρεµβολής τύπου Lagrange. Από τη κινηµατική ανάλυση επιλέχθηκαν οι ακόλουθες µεταβλητές για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία : Για την αξιολόγηση της αρχικής θέσης ισορροπίας: Οριζόντια απόσταση του κέντρου µάζας από i

5 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), την άκρη του βατήρα (dist). Για την αξιολόγηση της κίνησης από την αρχική θέση ισορροπίας µέχρι την απογείωση: α) µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxahor), β) µέγιστη συνισταµένη επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxa), γ) οριζόντια ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Utohor), δ) συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Uto), ε) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της απογείωσης (γωνία απογείωσης) (slopeto), στ) χρόνος από την αρχική θέση µέχρι την απογείωση (χρόνος ώθησης) (timeto) - ως αρχική θέση ορίσθηκε µια εικόνα πριν την πρώτη εµφάνιση κίνησης οποιουδήποτε σηµείου του σώµατος, ζ) µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας (max VH) - στην περίπτωση της track µετρήθηκε η ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού, ενώ στη grab η ταχύτητα της φτέρνας του δεξιού ποδιού, η) κάθετη ταχύτητα της φτέρνας κατά την απογείωση (tovh) -στην περίπτωση της track µετρήθηκε η ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού, ενώ στη grab η ταχύτητα της φτέρνας του δεξιού ποδιού. θ) Κάθετη ταχύτητα του 7ου αυχενικού κατά την απογείωση (tov_7th). Για την αξιολόγηση της θέσης του σώµατος τη στιγµή της πρώτης επαφής των χεριών µε το νερό: α) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής. (γωνία εισόδου) (slopeco), β) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής (slopetco). Η σύγκριση των δύο εκκινήσεων για όλες τις παραπάνω παραµέτρους έγινε χρησιµοποιώντας t-test για εξαρτώµενα δείγµατα. Στατιστική ανάλυση Το στατιστικό µοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν το t-test για εξαρτηµένα δείγµατα και η ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS Σχήµα 1. οριζόντια επιτάχυνση του Κ. Μ. (m/sec 2 ). Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Τα περιγραφικά στατιστικά καθώς και τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ποιοτική ανάλυση Αποτελέσµατα Αρχικά εξετάστηκαν ποιοτικά οι καµπύλες της επιτάχυνσης και της οριζόντιας επιτάχυνσης. Το ολοκλήρωµα της επιτάχυνσης αποτελεί την τελική ταχύτητα απογείωσης, η οποία είναι και καθοριστική για την απόσταση πτήσης. Η οριζόντια ταχύτητα απογείωσης είναι στην προκειµένη περίπτωση η σηµαντική συνιστώσα. Από τα γραφικά του σχήµατος 1, φαίνεται ότι η οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας εξελίσσεται µε διαφορετικό τρόπο για τις δύο τεχνικές εκκίνησης. Στην τεχνική track παρουσιάζει αρχικά µεγαλύτερες τιµές, ενώ στην τεχνική grab, εµφανίζει την πιο σηµαντική αύξηση λίγο πριν την απογείωση. Σχήµα 2. θέση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα. Η τιµή είναι θετική όσο το κέντρο µάζας βρίσκεται πιο πίσω από την άκρη του βατήρα. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Επίσης σηµαντική διαφορά παρουσίασαν και οι µεταβλητές µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας, (maxahor), (t=4.629, df=5, p<.001) και µέγιστη επιτάχυνση του κέντρου µάζας, (maxa) (t=6.978, df=5, p<.001). µε την grab να πετυχαίνει υψηλότερες τιµές. H οριζόντια ταχύτητα απογείωσης (Utohor) καθώς και η συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης (Uto) δεν παρουσίασαν καµία διαφοροποίηση (σχήµατα 3, 4). Από τη στατιστική ανάλυση paired samples t- test, όπως φαίνεται στο πίνακα 3, η αρχική θέση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα (dist) διαφοροποιείται σηµαντικά, (t = , df = 5, p<.000), όπου στη περίπτωση της track βρίσκεται πιο πίσω. (σχήµα 2). Παρατηρήθηκε ακόµη τάση διαφοροποίησης στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας κατά την απογείωση, (slopeto), (t=1.93, df=5, p=.112). Η

6 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά των επιλεγµένων µεταβλητών και t-test για εξαρτηµένα δείγµατα (p<.05) Μεταβλητές Grab Track Μ SD Μ SD T Sig. οριζόντια απόσταση του κέντρου µάζας από την άκρη του βατήρα (dist) µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxahor) µέγιστη συνισταµένη επιτάχυνση του κέντρου µάζας (maxa) οριζόντια ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Utohor) συνισταµένη ταχύτητα απογείωσης του κέντρου µάζας (Uto) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της απογείωσης (γωνία απογείωσης) (slopeto) χρόνος από την αρχική θέση µέχρι την απογείωση (χρόνος ώθησης) (timeto) µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας (max VH) κάθετη ταχύτητα της φτέρνας κατά την απογείωση (tovh) Κάθετη ταχύτητα του 7ου αυχενικού κατά την απογείωση (tov_7th) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής. (γωνία εισόδου) (slopeco) κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το οριζόντιο επίπεδο τη στιγµή της επαφής (slopetco) διαφορά αυτή όµως δεν επιβεβαιώθηκε από τη στατιστική ανάλυση, πιθανά λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος. Ο χρόνος ώθησης, (timeto), δεν παρουσίασε διαφορές. Η µέγιστη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού στην track ήταν µεγαλύτερη από αυτή της φτέρνας του δεξιού ποδιού στη grab, (maxvh), (t=-3.24, df=5, p=.022). Στη στιγµή της απογείωσης η διαφορά στη κάθετη ταχύτητα της φτέρνας του πίσω ποδιού στη track σε σχέση µε αυτή του δεξιού ποδιού στη grab, (tovh), παρουσίασε µια ισχυρή τάση υπέρ της track (t=-2.4, df=5, p=.06). Βρέθηκε επιπλέον µια τάση στις κάθετες ταχύτητες του 7 ου αυχενικού σπονδύλου, (tov_7 th ), µε την track να σηµειώνει µικρότερες, αρνητικές πάντα τιµές (t=2.21, df=5, p=.07), άρα µεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης του 7 ου αυχενικού, µε φορά προς τα κάτω. Κατά την στιγ- µή της εισόδου στο νερό, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας µε το επίπεδο Σχήµα 3. Οριζόντια ταχύτητα του κέντρου µάζας µέχρι τη στιγµή της απογείωσης. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία. Σχήµα 4. Συνισταµένη ταχύτητα του κέντρου µάζας µέχρι τη στιγµή της απογείωσης. Ο µέσος όρος όλων των προσπαθειών της κάθε τεχνικής, µε τη διάρκεια από την έναρξη της κίνησης µέχρι την απογείωση, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία

7 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), του νερού, (γωνία εισόδου), (slopeco), (t=3.2, df=5, p=.02), καθώς και στην κλίση της τροχιάς του κέντρου µάζας του κορµού µε το επίπεδο του νερού, (slopetco), (t=3.8, df=5, p=.012), µε την track να έχει µεγαλύτερες τιµές. Συζήτηση Η διερεύνηση των επιλεγµένων παραµέτρων έδειξε ότι αν και υπήρχε ένα αρχικό µειονέκτηµα λόγω πιο πίσω αρχικής θέσης του κέντρου µάζας (11.4 cm) στην track, οι αθλήτριες κατάφεραν να καλύψουν αυτό το µειονέκτηµα και τελικά να απόγειωθούν στον ίδιο χρόνο µε τη grab. Αν αυτό συνδυαστεί και µε τις καµπύλες της οριζόντιας επιτάχυνσης του κέντρου µάζας, τότε φαίνεται ότι στην track υπήρχε σηµαντική επιτάχυνση στην αρχή της κίνησης η οποία βοηθούσε την αθλήτρια να κινηθεί πιο γρήγορα αρχικά, ενώ στο τέλος έπεφτε η τιµή της επιτάχυνσης, σε σχέση µε την grab και έτσι το αποτέλεσµα και για τις δύο περιπτώσεις ήταν η ίδια ταχύτητα απογείωσης. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στην αρχική τοποθέτηση των ποδιών. Καταρχήν η τοποθέτηση αυτή δεν υπολείπεται σε δυνατότητα αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης προωθητικών δυνάµεων από τα πόδια. H διαφοροποίηση στην αρχική γωνία του γονάτου του πίσω ποδιού (112 ο ). και του µπροστά (137 ο ),σε σχέση µε τη γωνία των γονάτων στην εκκίνηση µε τα δύο πόδια µπροστά (126.7 ο ). που µετρήθηκαν στις αθλήτριες, αποτελούν τιµές κοντά στην ιδανική γωνία του γονάτου για παραγωγή µέγιστης ισοµετρικής δύναµης από τους πρόσθιους µηριαίους, (Murray et al., 1980). Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα από τις αθλήτριες να εφαρ- µόσουν σηµαντική δύναµη τραβώντας µε τα χέρια τους, καθώς το κέντρο µάζας, πριν την έναρξη της κίνησης, βρισκόταν ανάµεσα στο µπροστά και το πίσω πόδι και συνεπώς η πιθανότητα να ανατραπούν προς τα µπροστά ήταν περιορισµένη. Στη grab αντίθετα, προσπαθούσαν να κρατήσουν την ισορροπία τους και να µην περάσει το κέντρο µάζας τους µπροστά από το σηµείο στήριξης, (την άκρη του βατήρα), και ακυρωθούν, πράγµα που συµβαίνει συχνά στους αγώνες. Εξάλλου η χρησι- µοποίηση των χεριών είναι ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα, αφού στην διάρκεια εκτέλεσης της track η οριζόντια ώθηση προέρχεται κατά το 1/3 από τα χέρια ενώ στη grab τα χέρια συµµετέχουν ελάχιστα (Breed et al., 2000). Αντίθετα, προς το τέλος της κίνησης, στην track, όπου πλέον τα χέρια αλλά και το πίσω πόδι δεν είχαν σηµείο επαφής µε το βατήρα και άρα δυνατότητα εφαρµογής δύναµης, η επιτάχυνση σηµείωσε πτώση σε σχέση µε την τεχνική grab, καθώς στη τελευταία περίπτωση υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις ώθησης, αφού µπορούσαν ακόµη να ωθούν και τα δύο πόδια. Στην εκκίνηση των δρόµων ταχύτητας στο στίβο συµβαίνει κάτι παρόµοιο, µε το πίσω πόδι να ωθεί για λιγότερο χρόνο από το µπροστά καθώς ξεκολλάει πρώτο από το µπλοκ. Μάλιστα κατά τους (Hess & Gundlach, 1993), που διερευνήσανε την εκκίνηση των 100 µέτρων στο στίβο, ο χρόνος ώθησης στο πίσω µπλοκ ήταν 0.18sec, ενώ στο µπροστά διπλάσιος, 0.36sec. Βέβαια στη παρούσα εργασία το πίσω πόδι κατάφερε να έχει επαφή µε το βατήρα και να εφαρµόζει δύναµη για 89.6% του συνολικού χρόνου ώθησης. Αυτό ενισχύει το γεγονός ότι το µειονέκτηµα της track, ώθηση µε το ένα πόδι στο τέλος της κίνησης, δεν αποτέλεσε παράγοντα ικανό να επηρεάσει σηµαντικά το αποτέλεσµα, αφού η ταχύτητα απογείωσης και η οριζόντια ταχύτητα απογείωσης δεν διέφεραν, καθώς η χρονική δράση του ήταν πολύ µικρή. Αν τα παραπάνω συνδυασθούν και µε τις ση- µαντικά µεγαλύτερες µέγιστες τιµές της οριζόντιας και συνισταµένης επιτάχυνσης του Κ.Μ. που παρατηρήθηκαν στην grab, τότε αυτό οδηγεί στο συ- µπέρασµα ότι η track ήταν το ίδιο αποτελεσµατική και ταυτόχρονα πιο οικονοµική. Από τη στιγµή λοιπόν που το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο µε µικρότερες µέγιστες τιµές επιτάχυνσης για την track, δυνητικά η συγκεκριµένη τεχνική έχει καλύτερες προϋποθέσεις βελτίωσης µε µια καλύτερη ίσως εκτέλεση. Οι ίδιες ταχύτητες απογείωσης βέβαια είναι ένα εύρηµα αντίθετο µε προηγούµενες µελέτες, (Breed et al., 2000), (Juergens, 1996), στις οποίες όµως µεγαλύτερες τιµές παρουσιάστηκαν στην track, πράγµα που ενισχύει τη παραπάνω λογική. Ακόµη στη γωνία απογείωσης υπήρχε µια διαφορά περίπου 3 ο µοιρών κατά µέσο όρο, η οποία αν και δεν ήταν στατιστικά σηµαντική είναι σύµφωνη µε τη βιβλιογραφία. Αυτή η διαφορά στην γωνία απογείωσης και ακόµη περισσότερο στη γωνία εισόδου προέρχεται από τη προς τα πάνω κίνηση του πίσω ποδιού στη track. Εξάλλου αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των κάθετων ταχυτητων δύο ακραίων σηµείων του σώµατος, των φτερνών και του 7 ου αυχενικού, όπου φαίνεται η αυξη- µένη περιστροφή της αθλήτριας στην track. Συµπεράσµατα Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δύο εκκινήσεων εντόπισε σηµαντικές κινηµατικές διαφορές. Εντούτοις δεν κατέληξε σε συµπέρασµα που να καταδεικνύει την υπεροχή µιας από τις δύο τεχνικές, αναφορικά µε το αποτέλεσµα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στη τεχνική track οι προϋποθέσεις για βελτίωση του αποτελέσµατος είναι καλύτερες, αφού µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή των χεριών, µπορεί να παραχθεί µεγα-

8 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), λύτερη συνολική ώθηση, αλλά και πιθανά µεγαλύτερη ισχύ σε περίπτωση υψηλότερων τιµών επιτάχυνσης. Αυτό για να γίνει εφικτό πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη εξάσκηση αλλά και σωστή διδασκαλία για τελειοποίηση της τεχνικής. Επειδή οι στοχοι αυτής της εκκίνησης και ο ιδανικός τρόπος εκτέλεσης της, δεν είναι ακόµη αποκρυσταλλωµένοι, ακόµη και για αθλήτριες επιπέδου και ανάλογης εµπειρίας στην track µε τις συµµετέχουσες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η µεγαλύτερη γωνία εισόδου είναι ένα χαρακτηριστικό της track που αν και δεν αναφέρεται από άλλες έρευνες ουσιαστικά είναι λογική ακολουθία της µικρότερης γωνίας απογείωσης. Κατά περίπτωση αυτό µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτη- µα, όπου χρειάζεται βαθύτερη είσοδος, όπως στο πρόσθιο, ή σε περίπτωση που ο κολυµβητής θα ακολουθήσει δελφινοειδή κίνηση µέσα στο νερό για µεγάλη απόσταση, (15 µέτρα). Εξάλλου η φάση της εκκίνησης η οποία σχετίζεται περισσότερο µε την τελική απόδοση είναι η φάση κάτω από το νερό (Sanders, 2001), και κατά συνέπεια θεωρείται και η πλέον σηµαντική για τους ερευνητές. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η ση- µασία της φάσης του γλιστρήµατος είναι τόσο ση- µαντική που εξηγεί το 96% της διακύµανσης του χρόνου στα 9.5µέτρα, (Bonnar, 2001). Η συγκεκρι- µένη έρευνα µάλιστα, δίνει πολύ χαµηλές συσχετίσεις του χρόνου από την είσοδο στο νερό ως τα πρώτα 9.5 µέτρα και της ταχύτητας απογείωσης, αλλά και της ταχύτητας πτήσης. Με βάση αυτό το εύρηµα αίρεται µερικώς η αξία των φάσεων ώθησης και πτήσης. Παρόλα αυτά οι φάσεις αυτές πρέπει να συνεχίζουν να αποτελούν αντικείµενο µελέτης, καθώς αποτελούν το προοίµιο του γλιστρήµατος και κατά συνέπεια ασκούν επιρροή σε αυτή τη φάση. Ακόµη το σηµαντικότερο είναι ότι αν και δεν συσχετίζονται χρονικά µε τα χρόνο από την είσοδο µέχρι τα πρώτα 9.5 µέτρα, στην αγωνιστική κολύµβηση και ειδικά στα sprint, µπορούν αναµφίβολα να κρίνουν το αποτέλεσµα. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να εξεταστεί µελλοντικά αν ενδιάµεσες θέσεις του πίσω ποδιού µπορούν να αλλάξουν τη γωνία απογείωσης και τη γωνία εισόδου. Η λειτουργία του γαστροκνηµίου και των πρόσθιων µηριαίων σε διαφορετικές κάθε φορά θέσεις, (γωνία άρθρωσης, µήκος µυός) σχετιζόµενη και µε την κινητικότητα της ποδοκνηµικής άρθρωσης, ίσως να αποτελέσουν παραµέτρους επιρροής της αποτελεσµατικότητας της τεχνικής της εκκίνησης µε το ένα πόδι πίσω. Για παράδειγ- µα η ευκαµψία της ποδοκνηµικής του πίσω ποδιού στη track αποτελεί παράµετρο που καθορίζει την σταθερότητα του πέλµατος στο βατήρα, τη δηµιουργία προδιάτασης και φυσικά το εύρος κίνησης της άρθρωσης, που είναι ουσιαστικός παράγοντας για τη δυνατότητα εφαρµογής προωθητικής δύνα- µης, (Παπαϊακώβου, 2001). Εν κατακλείδι προτείνεται περαιτέρω έρευνα πάνω στις δύο διαφορετικές τεχνικές, µε κινηµατική ανάλυση όλων των φάσεων της κάθε εκκίνησης καθώς και πλήρη δυναµική ανάλυση της φάσης της ώθησης, πρώτου εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τους παραπάνω προβληµατισµούς. Μεχρι να µπορέσει να ειπωθεί µε βεβαιότητα ποια εκκίνηση παρέχει περισσότερα πλεονεκτήµατα, η άποψη των (Kirner et al., 1989), είναι η ορθότερη προπονητική προσέγγιση. Πρέπει όλοι οι αθλητές να διδάσκονται και τις δύο εκκινήσεις από τη µικρή ηλικία και σταδιακά να οδηγούνται σε µια ατοµική επιλογή ανάλογα µε τις δυνατότητες τους και τις απαιτήσεις του κάθε αγωνίσµατος. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Σήµερα, στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται µε τη κολύµβηση, κύρια ως αθλητές, καθώς είναι ένα από τα πλέον µαζικά ατοµικά αθλήµατα. Η κολύµβηση ως σπορ είναι ψυχαγωγική, εκπαιδευτική αλλά παράλληλα αποτελεί και εφόδιο ζωής για τον κάθε άνθρωπο σε µια κρίσιµη κατάσταση. Η παρούσα εργασία εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για την εκκίνηση από το βατήρα, η οποία αποτελεί την έναρξη των τριών από τα τέσσερα κολυµβητικά στυλ. Κατά συνέπεια τα πορίσµατα της έχουν άµεσο ενδιαφέρον για το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται µε την αγωνιστική κολύµβηση, αλλά και για όσους ασχολούνται µε τη κολύµβηση για αναψυχή και για εκµάθηση. Βιβλιογραφία Allen, D. Μ., (1997). A kinetic and kinematic comparison of the grab start and track start in swimming. Master of Science Thesis, University of Wisconsin-LaCrosse. Bonnar, S. (2001). An analysis of selected temporal, anthropometric and kinematic factors, affecting the velocity of the grab and track starts in swimming. Honors Thesis, The university of Edinbourg, Edinbourg. Breed, R. P., McElroy, G. K., & Young, W.B. (2000). A biomechanical comparison of the grab, swing and track starts in swimming. Proceedings of the Olympic Scientific Congress (pp 473). Sidney. Cossor, J., & Mason, B. (2001). Swim start perform-

9 Θ. Νικοδέλης & Η. Κόλλιας / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ances at the Sydney 2000 Olympic Games. In J. Blackwell (Ed.) Proceedings of XIX Symposium on Biomechanics in Sports (pp19-29), San Francisco: University of California at San Francisco. Dempster, W. T. (1955). Space requirements of the seated operator. Ohio: Wright Patterson Air Force Base. Halliday, D., & Resnick, R. (1974). Fundamentals of Physics. New York ΝΥ: John Wiley & Sons. Hay, J. G. (1986). Te biomechanics of sports techniques. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Hess, W. D., & Gundlach, H. (1993). ρόµοι. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Juergens. C., (1994). A kinetic and kinematic comparison of the grab and track starts in competitive swimming. Master of Science Thesis, Oregon State University, Oregon. Kirner, K., Bock, M., & Welch, J. (1989). A Comparison of four different start combinations. Journal of Swimming Research, 5(2), Mero, A., Pekka Luhtanen, P., & Komi, P. V. (1983). A biomechanical study of the sprint start. Scandinavian Journal of Sports Science, 21, Murray, M. P., Gardner, G. M., Mollinger, L. A., & Susan B. Sepic, S. B. (1980). Strength of isometric and isokinetic contractions. Physical Therapy, 60(4). Sanders, R. (2001). Start Technique-Recent Findings, ISBS Coaches Information Service. Vilas-Boas, J.P., Cruz, M.J., Sousa, F., Conceicao, F., & Carcvalho, J.M. (2000). Integrated kinematic and dynamic analysis of two track-start techniques. In R. Sanders & Y. Hong (Eds.), Proceedings of XVIII Symposium on Biomechanics in Sports: Applied Program: Application of Biomechanical Study in Swimming (pp75-82). Hong Kong: Department of Sports Science and Physical Education, The Chinese University of Hong Kong. Winter, D. (1990). Biomechanics and motor control of Human movement. New York ΝΥ: John Willey & Sons. Παπαϊακώβου Γ., (2001). Η επίδραση της ευκαµψίας της ποδοκνηµικής στα κατακόρυφα άλµατα. ιδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Θέµατα προς ανάλυση: Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή

Ελεύθερο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ελεύθερο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1012. «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη»

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάμηνο) «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο άνθρωπος έχει αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή

Πεταλούδα ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα

Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα Σκοπός Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τιςβασικέςέννοιεςκαιτιςεφαρμογέςτης μηχανικής για τις κινήσεις σε ξηρά, νερό και αέρα. Νίκος Αγγελούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

PP #1 Μηχανικές αρχές και η εφαρµογή τους στην Ενόργανη Γυµναστική

PP #1 Μηχανικές αρχές και η εφαρµογή τους στην Ενόργανη Γυµναστική PP #1 Μηχανικές αρχές και η εφαρµογή τους στην Ενόργανη Γυµναστική Σηµαντικοί παράγοντες στην εκτέλεση από µηχανικής απόψεως ικανότητα απόκτησης ύψους ικανότητα περιστροφής ικανότητα αιώρησης ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης ΜΕΤΡΗΣΗ Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης Ανάλυση Βάδισης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΑΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΝΣΗΣ Σημείου Μέλους Γωνίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Η συχνότητα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή δύναµης. Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Ροπή δύναµης. Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. ιδάσκουσα: Λήδα Μαδεμλή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. ιδάσκουσα: Λήδα Μαδεμλή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ιδάσκουσα: Λήδα Μαδεμλή Είδη κατακόρυφων αλμάτων Άλμα από ημικάθισμα (squat jump) Αρχική θέση: κάμψη γόνατος 90 Άλμα με αντίθετη προπαρασκευαστική κίνηση (countermovement

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή

Ύπτιο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Περιεχόµενα Διάλεξης 1. Τι είναι, πότε χρησιµοποιούνται; 2. Πως λειτουργούν; 3. Σχεδιασµός ρουτίνας: Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση 2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση Ένας τροχός εκκινεί από την ηρεμία και επιταχύνει με γωνιακή ταχύτητα που δίνεται από την,

Διαβάστε περισσότερα

vi) Η δύναµη που δέχεται το σώµα στο σηµείο Ν έχει µέτρο 4Ν και

vi) Η δύναµη που δέχεται το σώµα στο σηµείο Ν έχει µέτρο 4Ν και Ταλαντώσεις 1) Σώµα 10g εκτελεί α.α.τ. γύρω από σηµείο Ο και η αποµάκρυνση δίνεται από τη σχέση: x=10ηµπt (cm), ζητούνται: i) Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει από το Ο σε σηµείο Μ όπου x=5cm ii) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ.

Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ. Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ. Υπεύθυνος έρευνας : Γ. Πίγκος, ιδάκτωρ Βιοκινητικής-Κινησιολογίας Συνεργάτες έρευνας: Θ. Βιλλιώτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός συστατικών προώθησης

Υπολογισµός συστατικών προώθησης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Συστατικά Κολυµβητικής Προώθησης Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 0 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 19 Μαρτίου, 006 Ώρα: 10:30-13:30 Θέµα 1 0 (µονάδες 10) α ) Το βέλος δέχεται σταθερή επιτάχυνση για όλη τη διάρκεια της κίνησης (

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Πέιραµα 4 ο : Σχέση ισοκινητικής ροπής των εκτεινόντων µυών του γονάτου µε την επίδοση στο κατακόρυφο άλµα (60º/sec, 180º/sec) Εισαγωγή Η ισοκινητική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2009-2015 Σελίδα 1 από 13 Μηχανική Στερεού Σώματος 1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο όμοιες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Νικόλαος Παναγιωτίδης

Συγγραφέας: Νικόλαος Παναγιωτίδης Τίτλος: Β Νόμος του Newton. Τάξη: Α Λυκείου Συγγραφέας: Νικόλαος Παναγιωτίδης e-mail: ekfe@dide.ioa.sch.gr ΕΚΦΕ: Ιωαννίνων 1 Υλικά: 1. Αμαξίδιο, 2. Τροχαλία, 3. Νήμα, 4. Κυλινδρικές μάζες 200 g με γάντζο,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση

Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση Στην αθλητική κοινότητα συµβαίνουν συχνά τραυµατισµοί µε αποτέλεσµα τη µείωση της λειτουργικής ικανότητας των αθλητών. Οι ανικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των αλτικών και ριπτικών κινήσεων

Μηχανική των αλτικών και ριπτικών κινήσεων Μηχανική των αλτικών και ριπτικών κινήσεων Νίκος Αγγελούσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αλητισμού Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Η υποδοχή του σερβίς είναι η φάση του παιχνιδιού κατά την οποία μια

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Ύπτιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Εργομηχανικής. Διάλεξη 2 Νόμοι του Νεύτωνα

Αρχές Εργομηχανικής. Διάλεξη 2 Νόμοι του Νεύτωνα MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Βαδίσματος

Φυσιολογία Βαδίσματος Φυσιολογία Βαδίσματος Διάλεξη 3 Εξοπλισμός Ποιοτική Χ Ποσοτική ανάλυση της κίνησης Ποιοτική Προπονητική Διάγνωση Απλά αριθμητικά αποτελέσματα Υποκειμενική Ποσοτική Ουσιαστική Βιομηχανική ανάλυση Πιο «αριθμητική»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Α.Ε. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Στατική τριβή τριβή ολίσθησης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Στατική τριβή τριβή ολίσθησης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Πεταλούδα Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μυϊκής Απόδοσης: Σχέση Φορτίου Ταχύτητας και Φορτίου Ισχύος, Αλτική Ικανότητα

Αξιολόγηση Μυϊκής Απόδοσης: Σχέση Φορτίου Ταχύτητας και Φορτίου Ισχύος, Αλτική Ικανότητα Αξιολόγηση Μυϊκής Απόδοσης: Σχέση Φορτίου Ταχύτητας και Φορτίου Ισχύος, Αλτική Ικανότητα Ηλίας Σμήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 3 ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-125 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 από ορισμένο ύψος με αρχική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Σώματος

Μηχανική Στερεού Σώματος Μηχανική Στερεού Σώματος 1. Ο ομογενής οριζόντιος δίσκος ακτίνας R και μάζας Μ, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του με γωνιακή ταχύτητα ω 1. Μυρμήγκι μάζας m= 2 M που αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 5

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 5 ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 5 1. Ένα κιβώτιο µάζας 60kg συγκρατείται από ένα ελατήριο σταθεράς k=4.00 10 3 Ν/m) το οποίο είναι συµπιεσµένο οριζόντια κατά ένα µήκος 1.5m. Το κιβώτιο αφήνεται ελεύθερο τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση βάδισης Λήδα Μαδεµλή 1 Σχετικάμετομάθημα Διαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Κεντρικά ερωτήματα ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΟΙ ΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Κεντρικά ερωτήματα ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΟΙ ΑΛΜΑΤΩΝ ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες Είναι η ικανότητα του μυοτενόντιου συστήματος να απογειώνει το σώμα Μπάσσα Ελένη, Ph.D Διδάσκουσα Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ηλικία Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Δυνάμεις. Δυναμική Ανάλυση. Δυναμική ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

21/6/2012. Δυνάμεις. Δυναμική Ανάλυση. Δυναμική ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗ Δυνάμεις Δυναμική Ανάλυση Δυνάμεις παράγονται από τον άνθρωπο για να ωθήσουν το σώμα ή ένα όργανο Η κατανόηση ενός αθλήματος ή μιας κίνησης απαιτεί την κατανόηση των δυνάμεων που ασκούνται Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης, Φυσικός http://phyiccore.wordpre.com/ Βασικές Έννοιες Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει να μελετάμε απλές κινήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 1 η κατηγορια ερωτησεων 1. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί Α.Α.Τ.φαινεται στο σχήμα : Με ποια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Πρόσθιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Αλκινόη Κατσικαδέλλη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-7276082 Fax : 210-7276028 ΣΠΟΥΔΕΣ 1990

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ Η επίθεση είναι συνυφασμένη στο βόλεϊ με το καρφί Η επίθεση είναι ένας γενικός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 7 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/013 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 211-212 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 212 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: 3/5/212 Τάξη: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-13 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Φυσική Τάξη Α Ημερομηνία: 27 Μαΐου 2013 Βαθμός:. Ώρα: 7 : 30 Ολογράφως:. Χρόνος: 2 ώρες Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 05 Έργο και Κινητική Ενέργεια ΦΥΣ102 1 Όταν μια δύναμη δρα σε ένα σώμα που κινείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα