Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου"

Transcript

1 Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες Οδηγίες i. Όδευση 5-6 ii. Σωληνώσεις Συνδέσεις Υλικά 7-8 iii. Χώροι Εγκατάστασης Συσκευών 9-10 iv. Συσκευές Αερίου 11 v. Απαγωγή Καυσαερίων vi. Οικιακές Μαγειρικές Συσκευές 14 vii. Επαγγελµατικά Μαγειρεία 15 viii. Λεβητοστάσια 16 Συχνές Ερωτήσεις 17 1

3 Εισαγωγή Με πρωτοβουλία της Εµπορικής ιεύθυνσης της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σας παρουσιάζουµε την προσπάθεια συλλογής και καταγραφής των απαιτήσεων του Τεχνικού Κανονισµού και της Εταιρείας*, που προήλθε από την σχετική τεχνική εµπειρία που έχει αποκοµιστεί, όσον αφορά την ορθή κατασκευή και τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Σκοπός της έκδοσης του παρόντος εντύπου και κύριος στόχος της Εταιρείας, αποτελεί η διευκρίνιση των σηµείων που χρίζουν αποσαφήνιση, καθώς υπήρξαν ζητήµατα διαφορετικής ερµηνείας του Κανονισµού, οι οποίες επέφεραν διαφωνίες µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών (µελετητών, επιβλεπόντων µηχανικών, εγκαταστατών και των µηχανικών ελεγκτών της ΕΠΑ). * Για όσα ζητήµατα δεν αναφέρονται, ισχύουν στο ακέραιο τους οι απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισµού. Οι σχετικές αναφορές που παρουσιάζονται δεν υποκαθιστούν σε καµία περίπτωση τις απαιτήσεις του Κανονισµού, αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά ως ειδικές απαιτήσεις των ΕΠΑ επί πλέον των σχετικών διατάξεων, όπου έχει κριθεί σκόπιµο για λόγους ασφαλείας. 2

4 Σηµεία ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Η ΕΠΑ διαπιστώνει την συµβατότητα σύνδεσης της Εσωτερικής Εγκατάστασης µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου, υπό την έννοια της τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού και της συµµόρφωσης µε τα στοιχεία του συµβολαίου κατασκευής και της εγκατάστασης παροχής αερίου της Εταιρείας. «Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.» Υπουργική Απόφαση Αριθ. 3/Α/11346 ΦΕΚ 963, Τεύχος Β από 15 Ιουλίου 2003 Κύριος σκοπός αποτελεί η διακρίβωση της ύπαρξης όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση της παροχής φυσικού αερίου. Ειδικότερα, εξετάζεται η αντιστοιχία της Μελέτης και της Τεχνικής Έκθεσης µε την κατασκευή, συνοψίζοντας στα παρακάτω σηµεία ελέγχου: Σηµεία ελέγχου: 1. την ορθότητα των στοιχείων του Πελάτη και τα στοιχεία του µελετητή 2. την ύπαρξη αναφοράς ότι η Μελέτη έχει συνταχθεί βάσει του Κανονισµού 3. τη συµφωνία θερµικής ισχύος της εγκατάστασης µε το τοποθετηµένο µετρητή 4. την περιγραφή των υλικών µε τις αντίστοιχες αναφορές στις προδιαγραφές και την συµφωνία τους µε τον Κανονισµό. 5. την όδευση και στήριξη των σωληνώσεων καθώς και τη τήρηση της διαστασιολόγησης σύµφωνα µε τη Μελέτη και το Κανονισµό. 3

5 6. την καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης των συσκευών σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 7. την απουσία ελεύθερων παροχών στην Εσωτερική Εγκατάσταση. 8. την ύπαρξη ανοιγµάτων αερισµού και την καταλληλότητα τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 9. τη διάταξη απαγωγής καυσαερίων και τη καταλληλότητα τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 10. την ύπαρξη υπολογισµών πτώσης πίεσης µε αποδεκτό αποτέλεσµα βάσει του Κανονισµού 11. την ύπαρξη υπολογισµών διαστασιολόγησης καµινάδας µε αποδεκτό αποτέλεσµα βάσει του Κανονισµού (όπου απαιτείται). 12. την ύπαρξη σχεδίων (αξονοµετρικό-κάτοψη-κατακόρυφο) που συµφωνούν µε την όδευση. Ειδικότερα για λεβητοστάσια: α) την ύπαρξη µηχανισµού επαναφοράς στη πόρτα, β) την ύπαρξη µεταλλικής - πυράντοχης πόρτας, γ) τη καταλληλότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, δ) τη στεγανοποίηση του λεβητοστασίου µε παρακείµενους χώρους, ε) τη τοποθέτηση VPS (αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας, όπου απαιτείται), στ) τη τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου (αν απαιτείται), ζ) τη καθαρότητα του χώρου από εύφλεκτα υλικά. 4

6 Κατευθυντήριες Οδηγίες i) Όδευση Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. ιέλευση ή στήριξη γραµµής αερίου από άλλη ιδιοκτησία Απαιτείται προσκόµιση Υ.., άδειας του ιδιοκτήτη του χώρου διέλευσης ή στήριξης 2. ιέλευση γραµµής αερίου εντός όδευσης διαφυγής ή από κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο οικοδοµής ιέλευση του αγωγού (συγκολλητή σύνδεση) εντός καναλιού ή φρεατίου (µε διασφαλισµένη τη στεγανότητα). Τα κανάλια ή φρεάτια πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης, που να καλύπτει τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης. 3. ιέλευση γραµµής αερίου από κλειστό χώρο όπου φυλάσσονται ξύλα ή άλλης µορφής στερεά καύσιµα, ή υλικά όπως διαλυτικά µέσα, υγρά ή αέρια καύσιµα εν είναι αποδεκτή όδευση 4. Όδευση της γραµµής αερίου και προστασία εκτεθειµένης/εµφανής σωλήνωσης πάνω σε δάπεδα, εκτεθειµένης σε κρούσεις και µηχανική καταπόνηση( π.χ. ταράτσες) Απαιτείται ιδιαίτερη προστασία της σωλήνωσης, η οποία είναι εκτεθειµένη σε καταπόνηση, µε µεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο Π 5. ιέλευση - τοποθέτηση σωλήνωσης αερίου σε κανάλι εκτός εδάφους ή σε ψευδοροφή Είναι απαραίτητη η διασφάλιση του αερισµού του χώρου διέλευσης και να είναι εµφανής στα άκρα του καναλιού ή της ψευδοροφής η αντιδιαβρωτική προστασία του αγωγού. Επιπρόσθετα πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια στον φάκελο της µελέτης. 5

7 6. Ελάχιστη απόσταση αγωγού αερίου από την συσκευή ή από την καπνοδόχο εν περιγράφεται στον κανονισµό, ορίζεται ως ελάχιστη απόσταση 10 cm 7. Στήριξη της γραµµής αερίου σε µεταλλική κατασκευή τοποθετηµένης αποκλειστικά για τη διέλευση του αγωγού αερίου, αποφεύγοντας την διαµόρφωση της τοιχοποιίας Αποδεκτή µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και η στήριξη είναι επαρκής 8. Απαιτήσεις για εντοιχισµένη εγκατάσταση αγωγού αερίου Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον κανονισµό και επιπρόσθετα υποβάλλονται σχέδια που αποτυπώνουν µε ακρίβεια την όδευση και ορίζουν τα σηµεία των συνδέσεων. Συνίσταται η τοποθέτηση σχετικής σήµανσης στον χώρο. Οι οδεύσεις των σωλήνων πριν από την επικάλυψη φωτογραφίζονται µε µέριµνα του εγκαταστάτη ή του επιβλέποντος και παραδίδονται µαζί µε τον φάκελο της εγκατάστασης. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται µε ευκρίνεια οι θέσεις του αγωγού, οι αλλαγές των οδεύσεων και οι απολήξεις. Επιπλέον, στις φωτογραφίες πρέπει να περιλαµβάνονται και σταθερά σηµεία (π.χ. κουφώµατα, διάδροµοι κλπ.) ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός προσδιορισµός των οδεύσεων των σωλήνων µετά την επικάλυψή τους µε το επίχρισµα. 9. Μονωτικοί Σύνδεσµοι Καθοδική Προστασία Σε µεταλλικούς αγωγούς, απαιτείται η χρήση µονωτικών συνδέσµων στα άκρα του κάθε τµήµατος όταν το συνολικό µήκος είναι > 5m (για περισσότερα του ενός τµήµατος, απαιτείται παρεµβολή συνδέσµων). Επίσης απαιτείται καθοδική προστασία όταν το µήκος του µεταλλικού αγωγού είναι > 20 m, µε πλήρη περιγραφή στο φάκελο της µελέτης. 6

8 Κατευθυντήριες Οδηγίες ii) Σωληνώσεις Συνδέσεις Υλικά Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Σύνδεση µε τη συσκευή αερίου εν πρέπει να υπάρχουν επιπλέον λυόµενες συνδέσεις και εξαρτήµατα. Απαιτείται βάνα αποκοπής πριν την συσκευή που παραµένει σε πιθανή αποµάκρυνση της συσκευής και µια λυόµενη σύνδεση. Προτείνεται: Βάνα µε λυόµενη σύνδεση απευθείας στη συσκευή Βάνα και εύκαµπτος σύνδεσµος µε ρακόρ απευθείας στη συσκευή Σύνδεση σύµφωνα µε τις οδηγίες και εξαρτήµατα του κατασκευαστή (µε την αντίστοιχη αναφορά στον φάκελο της µελέτης). 2. Ύπαρξη περιττών συνδέσεων (αλλεπάλληλη τοποθέτηση σωληνοµαστών και µούφων κτλ) εν είναι αποδεκτή 3. Σύνδεση µεταξύ διαφορετικών υλικών αγωγού Χαλκός-χάλυβα: αποδεκτή σύνδεση εφόσον παρεµβάλλεται κατάλληλο εξάρτηµα µετάβασης από Χαλκό σε χάλυβα. Συγκολλητή χαλυβδοσωλήνα γαλβανιζέ µαύρη ή γαλβανιζέ - γαλβανιζέ: δεν γίνεται αποδεκτή 7

9 4. Απόσταση τοποθέτησης κεντρικής αποφρακτικής διάταξης από τον µετρητή αερίου Όσο πλησιέστερα στον µετρητή επιτρέπει ο χώρος εγκατάστασης 5. Εγκατάσταση ηλεκτροβαλβίδας Η ηλεκτροβαλβίδα υποχρεωτικά τοποθετείται και συνδέεται εκτός λεβητοστασίου (κατά προτίµηση µετά τον µετρητή ή κατά το δυνατόν στην αρχή της γραµµής αερίου). Αν τοποθετηθεί µετά τον µετρητή επιβάλλεται να παρεµβάλλεται µεταξύ της ηλεκτροβαλβίδας και του µετρητή, χειροκίνητη αποφρακτική διάταξη. 6. Τοποθέτηση αποφρακτικής διάταξης σε αγωγούς διακλάδωσης Απαιτείται η τοποθέτηση αποφρακτικής διάταξης µετά το ταυ και σε σηµείο, κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον αγωγό τροφοδοσίας (εξαιρούνται οι περιπτώσεις αγωγού διακλάδωσης µε µήκος<3m) 7. Τοποθέτηση αποφρακτικής διάταξης σε µη προσβάσιµο χώρο εν είναι αποδεκτή 8. Μέγιστο επιτρεπόµενο µήκος εύκαµπτου συνδέσµου ως στοιχείου σύνδεσης στη συσκευή Συνίσταται ως µέγιστο µήκος: 1m για µαγειρικές συσκευές και 40 cm για επίτοιχους λέβητες. 9. Κατασκευή προστατευτικού σωλήνα σε µη αεριζόµενους κενούς χώρους Είναι αποδεκτή η κατασκευή µόνο συγκολλητού σωλήνα. 10. Τοποθέτηση αποφρακτικών διατάξεων στις περιπτώσεις µικρού µήκους σωληνογραµµής. Είναι αποδεκτή η τοποθέτηση µίας αποφρακτικής διάταξης µόνο µε περιπτώσεις µε µήκος σωληνογραµµής <1m. 8

10 Κατευθυντήριες Οδηγίες iii) Χώροι Εγκατάστασης Συσκευών Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Τοποθέτηση συσκευής αερίου σε χώρο άλλης ιδιοκτησίας Απαιτείται προσκόµιση Υ.., άδειας του ιδιοκτήτη 2. Τοποθέτηση συσκευής αερίου σε διάδροµο που εξυπηρετεί ως µοναδική έξοδος διαφυγής εν είναι αποδεκτή 3. Τοποθέτηση συσκευής αερίου σε κοινόχρηστους χώρους εν είναι αποδεκτή ως θέση εγκατάστασης, η τοποθέτηση συσκευών αερίου σε κοινόχρηστα κλιµακοστάσια και σε κοινόχρηστους διαδρόµους. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της συσκευής αερίου σε κοινόχρηστο χώρο όπως π.χ. πυλωτή, απαιτείται προσκόµιση Υ.. του ιδιοκτήτη περί αποδοχής της θέσης της συσκευής από την γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών. 4. Τοποθέτηση συσκευής αερίου σε µη άµεσα προσβάσιµο χώρο (π.χ. πατάρια, εξωτερικούς τοίχους κ.λ.π) εν είναι αποδεκτή 5. Τοποθέτηση συσκευής εξωτερικά στον τοίχο της οικοδοµής στο ισόγειο, στο πεζοδρόµιο. εν είναι αποδεκτή 6. Τοποθέτηση συσκευής εκτός ρυµοτοµικής γραµµής. εν είναι αποδεκτή 9

11 7. Στήριξη επίτοιχης συσκευής σε µεταλλική κατασκευή Είναι αποδεκτή λύση, εφόσον είναι προσβάσιµος ο χώρος εγκατάστασης και µε µέγιστο πλάτος εξοχής της συσκευής αερίου τα 40 cm. Στο φάκελο της µελέτης, απαιτείται να εµπεριέχεται σαφή αναφορά για την καταλληλότητα της θέσης και την στήριξη της συσκευής στην σιδηροκατασκευή. 8. Τοποθέτηση συσκευής αερίου σε κλειστούς χώρους στάθµευσης Οι συσκευές που τοποθετούνται σε κλειστούς χώρους στάθµευσης πρέπει να προορίζονται για την συγκεκριµένη χρήση. Επίσης πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την απόσταση από τα οχήµατα καθώς και προστασία από κρούσεις. 9. Τοποθέτηση συσκευής αερίου δίπλα σε λέβητα πετρελαίου εν είναι αποδεκτή 10. Απόσταση συσκευής αερίου ή καπναγωγού από µονάδα ψύξης; εν περιγράφεται στον κανονισµό, ορίζεται ως ελάχιστη απόσταση 50 cm. 10

12 Κατευθυντήριες Οδηγίες iv) Συσκευές Αερίου Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Εγκατάσταση συσκευών αερίου για την παραγωγή ψύξης Εγκατάσταση σύµφωνα µε τον τύπο και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Απαιτείται σαφής αναφορά στο φάκελο της µελέτης και υποβάλλονται οι σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης. 2. Εγκατάσταση συσκευών αερίου τύπου C12 και C13 µε θερµική ισχύ άνω των 28 kw Επιτρέπεται η εγκατάσταση αντίστοιχων συσκευών µε µέγιστη ονοµαστική θερµική ισχύ έως 28 kw 3. Εγκατάσταση συσκευών τύπου Β3,C3,C8 µε ισχύ µεγαλύτερη από 28kW Εγκατάσταση σύµφωνα µε τον τύπο και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Απαιτείται σαφής αναφορά στο φάκελο της µελέτης και υποβάλλονται οι σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης. Για συσκευές τύπου Β3, C8 ή µέγιστη θερµική ισχύς ανά συσκευή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 30 kw. 4. Απαιτήσεις για εντοιχισµένες εγκαταστάσεις Απαιτείται αναλυτική περιγραφή στη µελέτη και υποβολή φωτογραφιών µε τα στάδια της εγκατάστασης 5. Απόσταση εγκατάστασης µεταξύ συσκευών τύπου C1 Απαιτείται ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 50cm µεταξύ των συσκευών. Επίσης πρέπει να τηρείται απόσταση 1 m µεταξύ των στοµίων απαγωγής καυσαερίων. 11

13 Κατευθυντήριες Οδηγίες v) Απαγωγή Καυσαερίων Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Προέκτασης µήκους καπνοδόχου συσκευής τύπου C1,C3,C4,C5 ή C8 µε εξαρτήµατα που δεν είναι του κατασκευαστή της συσκευής Γίνεται αποδεκτή, µόνο σε περίπτωση που προσκοµιστεί γραπτή βεβαίωση εκ µέρους της κατασκευάστριας εταιρίας (της συσκευής), που υποβάλλεται µαζί µε τον φάκελο της µελέτης. 2. Συσκευές συµπύκνωσης και απαγωγή καυσαερίων Απαιτείται η υποβολή των σχετικών προδιαγραφών εγκατάστασης, που υποβάλλονται µαζί µε τον φάκελο της µελέτης, καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισµούς για την απαγωγή των καυσαερίων (ΕΝ 13384) 3. Χρήση καπνοδόχου µεγαλύτερης διατοµής από αυτή που προκύπτει µε τον υπολογισµό καπνοδόχου και κίνδυνος συµπυκνωµάτων Επιβάλλεται η αναγραφή στην τεχνική έκθεση και η ενηµέρωση του πελάτη. 4. Ύπαρξη µηχανισµού σκίασης (τέντα) σε µπαλκόνι απέναντι από το στόµιο συσκευής C12 µε οµόκεντρη καπνοδόχο. Απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη, µε τον φάκελο της µελέτης, ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ο µηχανισµός δεν θα εµποδίζει την σωστή απαγωγή των καυσαερίων. 5. Προέκταση µήκους καπναγωγού Εξετάζεται κατά περίπτωση. Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού του κατασκευαστή ή αντίγραφο του τεχνικού φυλλαδίου της συσκευής. 12

14 6. Απόσταση µεταξύ δύο καπναγωγών συσκευών τύπου Β, που εισέρχονται από κοινού σε κεντρική καπνοδόχο εν περιγράφεται στον κανονισµό, ορίζεται ως ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση 50 cm, εκτός αν ορίζονται διαφορετικές προδιαγραφές από τον κατασκευαστή (υποβολή σχετικών προδιαγραφών). Εξαιρούνται οι συσκευές τύπου Β3 οι οποίες τοποθετούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 7 του κανονισµού. 13

15 Κατευθυντήριες Οδηγίες vi) Οικιακές Μαγειρικές Συσκευές Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Άνοιγµα αερισµού σε χώρο που συνυπάρχουν τζάκι και κουζίνα αερίου Απαιτείται άνοιγµα τουλάχιστον 150cm 2 2. Τοποθέτηση αποφρακτικής διάταξης πριν την συσκευή αερίου µέσα σε ντουλάπι του πάγκου της κουζίνας Αν δεν είναι εφικτό λόγω της διαµόρφωσης να είναι ορατή, τότε µόνο γίνεται αποδεκτή ως λύση. 3. ιέλευση εύκαµπτου συνδέσµου από χωρίσµατα ντουλαπιών εν είναι αποδεκτή 4. Εγκατάσταση µαγειρικής συσκευής: ισχύος 11 kw σε χώρο που δεν διαθέτει όγκο 20m 3 Εγκατάσταση µαγειρικής συσκευής ισχύος > 11 kw Απαιτείται µόνιµο άνοιγµα αερισµού 150cm 2 προς το ύπαιθρο 14

16 Κατευθυντήριες Οδηγίες vii) Επαγγελµατικά Μαγειρεία Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Μαγειρείο µε συνολική ονοµαστική θερµική φόρτιση > 50kW Απαιτείται µανδάλωση της απαγωγής καυσαερίων µε την τροφοδοσία αερίου 2. Αερισµός επαγγελµατικού µαγειρείου συνολικής ονοµαστικής θερµικής φόρτισης: µεγαλύτερης από 50 kw µικρότερης από 50kW χωρίς τον απαιτούµενο όγκο (2 m 3 ανά 1 kw) Απαιτείται η υποβολή µελέτης αερισµού που θα αποδεικνύει την επαρκή προσαγωγή αέρα καύσης και την ανανέωση του αέρα του χώρου µε φυσικό τρόπο µέσω ανοιγµάτων κατάλληλων διαστάσεων 15

17 Κατευθυντήριες Οδηγίες viii) Λεβητοστάσια Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Θυρίδες αερισµού σε λεβητοστάσιο, που αποκρίνονται σε φωταγωγό (µε φυσικό αερισµό) Εξετάζεται κατά περίπτωση. Απαιτείται η υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου στο χώρο του λεβητοστασίου. 2. Υπολογισµός απαιτούµενου ανοίγµατος αερισµού Υπολογισµός δύο ανοιγµάτων αερισµού σε λεβητοστάσιο (προσαγωγής, απαγωγής) που προκύπτουν από τον τύπο: Α = F x a x [2,5 x (ΣPn + 70 )] ή ενός ισοδύναµου ανοίγµατος ίσου µε το άθροισµα των 2 διατοµών που προκύπτουν από τον παραπάνω τύπο. 3. Χρήση αεραγωγών σε λεβητοστάσιο Απαιτείται η κατασκευή δύο αεραγωγών. Η διαστασιολόγησή τους, προκύπτει από αντίστοιχο διάγραµµα από αυτό που αναφέρεται στον κανονισµό (8.3) και βασίζεται στην εξίσωση για τον υπολογισµό του άµεσου αερισµού {Α = F x a x [2,5 x (ΣPn + 70 )}, µε την αντίστοιχη αναγωγή που προκύπτει συνυπολογίζοντας το µήκος του αεραγωγού και τα ισοδύναµα µήκη από τις µεταβολές διεύθυνσης. 4. Υλικά κατασκευής αεραγωγών και συνδέσεις τους Πρέπει να είναι στεγανές κατασκευές. Στην περίπτωση που πρόκειται να διέλθουν από κοινόχρηστους διαδρόµους επιβάλλεται να διαθέτουν την απαιτούµενη πυραντοχή. 5. Σε λεβητοστάσιο υπάρχει µία συσκευή αερίου και µία πετρελαίου εν είναι αποδεκτή εγκατάσταση 16

18 Συχνές Ερωτήσεις Θέµατα προς εξέταση Αντιµετώπιση 1. Πρέπει να είναι συνδεδεµένα τα εύκαµπτα στο µετρητή και τη συσκευή κατά την αυτοψία. Ναι, σε κάθε περίπτωση 2. Απουσία (ή µη τοποθέτηση) καπνοδόχου σε επίτοιχη συσκευή τύπου C. εν είναι αποδεκτό 3. Mη Ταύτιση Θέσης Συσκευής (Χώρου) µε την κατατεθειµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης. εν είναι αποδεκτό 4. Μη Ταύτιση Όδευσης Εσωτερικής Εγκατάστασης και Υλικών µε την Κατατεθειµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης. εν είναι αποδεκτό 5. Μη ολοκληρωµένη (Ηµιτελής Εσωτερική Εγκατάσταση) εν είναι αποδεκτό 6. εξαµενή πετρελαίου στο χώρο του λεβητοστασίου εν είναι αποδεκτό (απαιτείται αποξήλωση ή αποµόνωση ή πλήρωση της δεξαµενής µε νερό ή υποβολή πιστοποιητικού χηµικού καθαρισµού) 7. Θυρίδες αερισµού λεβητοστασίου προς εσωτερικό χώρο εν είναι αποδεκτό 8. Εύκαµπτος σύνδεσµος στην έξοδο του µετρητή Απαιτείται να µην εξέχει από το ερµάριο του µετρητή 9. Εύκαµπτος αντικραδασµικός σύνδεσµος στην όδευση της εσωτερικής εγκατάστασης Επιτρέπεται µόνο όταν είναι πλήρως αιτιολογηµένη η χρήση του και κατόπιν σχετικής έγκρισης (αντισεισµικός αρµός κτλ). 17

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κανονισµός φυσικού αερίου - Πεδίο εφαρµογής κανονισµού ΦΕΚ 963β/15/7/03 - Ορόλοςτουµελετητή - επιβλέποντος αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα