DCRL3 DCRL5 DCRL3 DCRL5 INSTRUCTIONS MANUAL ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ. Automatic Power Factor Controller. Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΠΡΟΟΧΗ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DCRL3 DCRL5 DCRL3 DCRL5 INSTRUCTIONS MANUAL ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ. Automatic Power Factor Controller. Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΠΡΟΟΧΗ!"

Transcript

1 DCRL3 DCRL5 GB DCRL3 DCRL5 I377 I GB 1213 Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ utomatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MNUL ΠΡΟΟΧΗ! Διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ πριν τθν εγκατάςταςθ ι χριςθ. Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να εγκαταςτακεί από εξειδικευμζνο προςωπικό, ςφμφωνα με τα ςθμερινά πρότυπα, για τθν αποφυγι ηθμιϊν ι κινδφνων ωσ προσ τθν αςφάλεια. Πριν από οποιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ ςτθν ςυςκευι, αφαιρζςτε όλεσ τισ τάςεισ μζτρθςθσ και παροχισ και γεφυρϊςτε τα άκρα ειςόδων των Μ/Τ ζνταςθσ. Τα προϊόντα που απεικονίηονται ςτο παρόν υπόκεινται ςε αλλαγζσ και αλλαγζσ χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. Τα τεχνικά ςτοιχεία & περιγραφζσ ςτθν τεκμθρίωςθ είναι ακριβι, αλλά κανζνα ςφάλμα, παράλειψθ ι απρόβλεπτθ δαπάνθ, δεν γίνεται αποδεκτό. Πρζπει να εγκαταςτακεί διακόπτθσ (ι διακ. φορτίου) ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ, κοντά ςτον εξοπλιςμό και ςε κοντινι απόςταςθ από το χειριςτι, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ: IEC / EN Κακαρίηετε τθ ςυςκευι με ζνα ςτεγνό μαλακό πανί. Μθν χρθςιμοποιείτε λειαντικά, υγρά απορρυπαντικά ι διαλφτεσ. Δςπεηήπιο ειίδα Δηζαγσγή 1 Πεξηγξαθή 2 Λεηηνπξγίεο πιεθηξνινγίνπ 2 Δλδείμεηο νζόλεο 2 Σξόπνη ιεηηνπξγίαο 3 Μεηξήζεηο 4 Δπεθηαζηκόηεηα 6 Θύξα πξνγξακκαηηζκνύ IR 6 Ρύζκηζε παξακέηξσλ κέζσ PC 7 Ρύζκηζε παξακέηξσλ κέζσ Tablet ή smartphone 7 Ρύζκηζε ησλ παξακέηξσλ (setup) από ηελ πξόζνςε 7 Πίλαθαο παξακέηξσλ 8 πλαγεξκνί 13 Πεξηγξαθή ζπλαγεξκνύ 13 Μελνύ εληνιώλ 15 Δγθαηάζηαζε 15 ρεδηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο 17 Σεξκαηηθή δηάηαμε 19 Μεραληθέο δηαζηάζεηο θαη νδεγόο θνπήο 19 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 20 Ιζηνξηθό αλαζεώξεζεο εγρεηξηδίνπ 20 Διζαγυγή Η κνλάδα απηόκαηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο DCRL έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο γηα εθαξκνγέο αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρύνο. Καηαζθεπαζκέλε κε εηδηθά εμαξηήκαηα θαη εμαηξεηηθά ζπκπαγήο, ε κνλάδα DCRL ζπλδπάδεη ηνλ κνληέξλν ζρεδηαζκό ηεο πξόζνςεο κε ηελ πξαθηηθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο από ην πίζσ κέξνο, όπνπ κνλάδεο ηεο ζεηξάο EXP κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ. Η νζόλε LCD παξέρεη ζηνλ ρξήζηε έλα ζαθέο θαη έμππλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. WRNING! Carefully read the manual before the installation or use. This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards. Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals. Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted. circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC /EN Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents. Index Page Index Page Introduction 1 Description 2 Keyboard functions 2 Display indications 2 Operating modes 3 Measures 4 Expandability 6 IR programming port 6 Parameter setting through PC 7 Parameter setting through tablets or Smarphones 7 Setting of parameters (setup) from front panel 7 Parameter table 8 larms 13 larm description 13 Command menu 15 Installation 15 Wiring diagrams 17 Terminal arrangement 19 Mechanical dimensions and Panel cutout 19 Technical carachteristics 20 Manual revision history 20 Introduction The DCRL automatic power factor control unit has been designed to offer state-of-the-art functions for power factor compensation applications. Built with dedicated components and extremely compact, the DCRL combines the modern design of the front panel with practical installation and the possibility of expansion from the rear, where one EXP series module can be slotted. The LCD screen provides a clear and intuitive user interface. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 1 / 20

2 Πεπιγπαθή Απηόκαηνο ειεγθηήο ζπληειεζηνύ ηζρύνο. Δγθαηάζηαζε πξόζνςεο ζε δηάζηαζε 96 x 96 mm. Οζόλε LCD κε νπίζζην θσηηζκό. Δθδόζεηο: o DCRL3 κε 3 ξειε θαη δπλαηόηεηα επέθηαζεο κέρξη 5. o DCRL5 κε 5 ξειε θαη δπλαηόηεηα επέθηαζεο κέρξη 7. 4 πιήθηξα πινήγεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ξπζκίζεηο. Μελύκαηα ζπλαγεξκώλ ζε 6 γιώζζεο. Δπέθηαζε δηθηύνπ κε 1 ππνδνρή γηα επεθηάζεηο ζεηξάο EXP: o Γηεπαθή επηθνηλσληώλ RS232, RS485, USB. o Πξόζζεηεο έμνδνη ξειε Μεηξήζεηο πςειήο αθξίβεηαο (TRMS). Δπξεία επηινγή ησλ ειεθηξηθώλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηάζεο θαη ηεο έληαζεο THD κε αξκνληθή αλάιπζε έσο 15ε. Σάζε εηζόδνπ μερσξηζηή από ηελ παξνρή, θαηάιιειε γηα ζπλδέζεηο εθαξκνγώλ κε Μ/Σ κέζεο ηάζεο. Δπξύ θάζκα ηάζεσλ ηξνθνδνζίαο ( VC). Δκπξόζζηα νπηηθή δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνύ: γαιβαληθή απνκόλσζε, ζηεγαλόηεηα, ζπκβαηόηεηα USB θαη WiFi. 2 επίπεδα πξνζηαζίαο κε θσδηθό πξόζβαζεο γηα ηηο ξπζκίζεηο. Αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ αξρηθώλ ξπζκίζεσλ. Δλζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο. Ληγόηεξα εξγαιεία εγθαηάζηαζεο. Description utomatic power factor controller. Flush-mount, standard 96x96mm housing. Backlit LCD screen. Versions: o DCRL3 with 3 relays, expandable to 5 max. o DCRL5 with 5 relays, expandable to 7 max. 4 navigation keys for function and settings. larm messages in 6 languages. Expansion bus with 1 slot for EXP series expansion modules: o RS232, RS485, USB communications interface. o dditional relay outputs. High accuracy TRMS measurements. Wide selection of electrical measures, including voltage and current THD with harmonic analysis up to 15 th order. Voltage input separated from power supply, suitable for VT connection in medium voltage applications. Wide-range power supply ( VC). Front optical programming interface: galvanically isolated, high speed, waterproof, USB and WiFi dongle compatible. 2-level password protection for settings. Backup copy of original commissioning settings. Built-in temperature sensor. Tool-less panel mount. Δμππόζθιο πληκηπολόγιο Πλήκηπο ΣΡΟΠΟΤ Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ κεηξήζεσλ, αιιά θαη γηα πξόζβαζε ζηα κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Πλήκηπα θαη - Υξεζηκνπνηείηαη γηα νξηζκό ηηκώλ θαη επηινγή βεκάησλ. Πλήκηπο MN-UT- Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο κεηαμύ ρεηξνθίλεηνπ θαη απηόκαηνπ. Front keyboard Key - Used to select among available measurements. Used also to access programming menus. and keys - Used to set values and to select steps. MN-UT key - Used to select operating mode between manual and automatic. Δνδείξειρ οθόνηρ Χειροκίνθτθ Επαγωγικι Δπαγσγηθή / Αυτόματθ Κατάςταςθ Κατάςταςθ Υεηξνθίλεηε Υσξεηηθή Modo Stato ventola Stato uscite λειτουργία ιεηηνπξγία / χωρθτικι λειτουργία utomatiico ανεμιςτιρα di εξόδου raffreddam. Stato step Κφρια ζνδειξθ Display principale Barra grafica Ραβδόγραμμα Display Δευτερεφουςα ζνδειξθ secondario Βιμα κατάςταςθσ llarme Ενεργόσ ςυναγερμόσ attivo Display Αλφαρικμθτικι ζνδειξθ alfanumerico Display indications Main display Bar graph Secondary display Manual Inductive / utomatic Cooling fan Output status mode capacitive mode status Step status ctive alarm lphanumeric display Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 2 / 20

3 Σπόποι λειηοςπγίαρ Τπάξρνπλ ηξεηο δπλαηνί ηξόπνη ιεηηνπξγίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: Λειηοςπγία TEST Όηαλ ε κνλάδα είλαη θαηλνύξγηα θαη δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, κπαίλεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία TEST επηηξέπνληαο ηνλ εγθαηαζηάηε λα ελεξγνπνηήζεη κε κε απηόκαην ηξόπν ηηο επηκέξνπο εμόδνπο ξειε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζσζηή θαισδίσζε ηνπ πίλαθα. Η ιεηηνπξγία TEST ππνδεηθλύεηαη από ηξεηο παύιεο --- πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θύξηα νζόλε. Η ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ εμόδσλ γίλεηαη απεπζείαο, παηώληαο ηα πιήθηξα θαη, αιιά ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο επαλαζύλδεζεο. Μόιηο πξνγξακκαηηζηνύλ νη παξάκεηξνη, ε κνλάδα ζα βγεη απηόκαηα από ηελ ιεηηνπξγία TEST. Λειηοςπγία MN θαη UT Σα εηθνλίδηα UT θαη MN δείρλνπλ ηελ απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Γηα κεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν MN/UT γηα έλα δεπηεξόιεπην. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο παξακέλεη απνζεθεπκέλνο αθόκα θαη κεηά από επαλαζύλδεζε ηεο δηαθνπείζαο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. Λειηοςπγία MN ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα από ηα βήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζεηε ή απνζπλδέζεηε ρεηξνθίλεηα. Γηα λα επηιέμεηε έλα βήκα, ρξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν ή. Σν επηιεγκέλν βήκα ζα αλαβνζβήλεη γξήγνξα. Πηέζηε γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ επηιεγκέλνπ βήκαηνο. Δάλ ε επηιεγκέλε βαζκίδα δελ έρεη αθόκε εμαληιήζεη ην ρξόλν επαλαζύλδεζεο, ην εηθνλίδην MN αλαβνζβήλεη δείρλνληαο όηη ε ζπλαιιαγή έρεη γίλεη απνδεθηή θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Η ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε ησλ βεκάησλ δηαηεξείηαη αθόκε θαη όηαλ ε ηάζε ηξνθνδνζίαο έρεη αθαηξεζεί. Όηαλ επηζηξέςεη ε ηξνθνδνζία, ζα επαλαθεξζεί ε αξρηθή θαηάζηαζε ησλ βεκάησλ. Λειηοςπγία UT ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία, ν ειεγθηήο ππνινγίδεη ηε βέιηηζηε δηακόξθσζε ησλ βεκάησλ ππθλσηώλ γηα ην θαζνξηζκέλν ζπλ θ. αλ θξηηήξηα επηινγήο ιακβάλνληαη ππόςε πνιιέο κεηαβιεηέο όπσο: ε ηζρύο ηνπ θάζε βήκαηνο, ν αξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηώλ, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο ρξήζεο, ν ρξόλνο επαλαζύλδεζεο, θιπ. Ο ειεγθηήο εκθαλίδεη ηελ επηθείκελε ζύλδεζε ή απνζύλδεζε ησλ βεκάησλ, κε ηελ αλαβνζβήζεκν ηνπ αξηζκνύ έλδεημεο (αξηζηεξά). Σν θιαζάξηζκα κπνξεί λα δηαξθέζεη ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εηζαγσγή ελόο βήκαηνο δελ είλαη δπλαηή ιόγσ ηνπ ρξόλνπ επαλαζύλδεζεο (ρξόλνο εθθόξηηζεο ππθλσηώλ). Operating modes There are three possible operating modes, listed below: TEST Mode When the unit is brand new and has never been programmed, it automatically enters in TEST mode that allows the installer to manually activate the individual relay outputs, so you can verify the correct wiring of the panel. The TEST mode is indicated by three dashes --- shown on the main display. The activation and deactivation of the outputs is done directly by pushing and buttons, but without considering the reconnection time. Once programming parameters are set, the unit will automatically exit the test mode. MN and UT Modes The icons UT and MN indicate the operating mode automatic or manual. To change the mode, press the MN / UT button for 1 second in a row. The operating mode remains stored even after removing and reapplying the power supply voltage. MN Mode When the unit is in manual mode, you can select one of the steps and manually connected or disconnect it. To select a step, use the or buttons. The selected step will flash quickly. Press to activate or deactivate the selected step. If the selected step has not yet exhausted the reconnection time, the MN icon will flash to indicate that the transaction has been accepted and will be conducted as soon as possible. Manual configuration of the steps is maintained even when the power supply voltage is removed. When the power returns, the original state of the steps is restored. UT Mode In automatic mode, the controller calculates the optimum configuration of capacitor steps in order to reach the set cos. The selection criteria takes into account many variables such as: the power of each step, the number of operations, the total time of use, the reconnection time, etc. The controller displays the imminent connection or disconnection of the steps with the flashing of their identification number (left). The flashing can last in cases in which the insertion of a step is not possible due to the reconnection time (discharge time of the capacitor). Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 3 / 20

4 Μεηπήζειρ Ο ειεγθηήο DCRL παξέρεη έλα ζύλνιν κεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αιθαξηζκεηηθή νζόλε, ζε ζπλδπαζκό κε ην ηξέρνλ ζπλθ πνπ εκθαλίδεηαη πάληα ζηελ θύξηα νζόλε. Πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα κεηαθηλεζείηε κέζα ζηηο κεηξήζεηο. Μεηά από 30 δεπηεξόιεπηα ρσξίο λα παηήζεηε θαλέλα θνπκπί, ε νζόλε επηζηξέθεη απηόκαηα ζηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή κέηξεζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν ζει.47. Αλ Ρ.47 έρεη ξπζκηζηεί ζαλ ROT, ηόηε νη κεηξήζεηο ελαιιάζζνληαη απηόκαηα θάζε 5 δεπηεξόιεπηα. ην θάησ κέξνο ηεο ιίζηα κεηξήζεσλ, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ηηκή ηνπ ζπλθ, ελεξγώληαο κε ηελ ίδηα ηηκή ηνπ P.19. Παξαθάησ είλαη έλαο πίλαθαο κε ηηο ελδεηθλπόκελεο κεηξήζεηο. Μέηπηζη Ένδειξη Πεπιγπαθή Delta-kvar kvar Απαηηνύκελα Kvars γηα ηελ επηζπκεηή ηηκή ζπλθ. Δάλ delta-kvar είλαη ζεηηθό πξέπεη λα εηζαρζνύλ ππθλσηέο, εάλ είλαη αξλεηηθό λα απνζπλδεζνύλ πλνιηθά kvar εγθαηάζηαζεο kvar Measures The DCRL provides a set of measurements displayed on the alphanumeric display, in conjunction with the current cosphi that is always displayed on the main display. Press the key to scroll through the measures in rotation. fter 30 seconds without pressing any buttons, the display automatically returns to the default measurement defined by parameter P.47. If P.47 is set on the ROT, then the measures rotate automatically every 5 seconds. t the bottom of the list of measures it is possible to set the setpoint of the cosphi, acting on the same value set with P.19. Below is a table with the measurements displayed. Measure Icon Description Delta-kvar kvar Kvars needed to reach the cosphi setpoint. If delta-kvar is positive cpacitors need to be inserted, if negative to be disconnected. Total kvar of the plant. kvar STEP Αξηζκόο ηζνδπλάκσλ βεκάησλ STEP Number of equivalent steps. Σάζη V RMS ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο V HI Μέγηζηε θνξπθή κέηξεζεο Ένηαζη RMS έληαζε ηεο εγθαηάζηαζεο HI Μέγηζηε θνξπθή κέηξεζεο Δβδομαδιαίο ζςνθ WPF Δβδνκαδ. κέζνο ζπληειεζηήο ηζρύνο PF ηηγκηαίνο ζπλνι. ζπληειεζηήο ηζρύνο Ένηαζη πςκνυη. %C.CU Έληαζε ππθλσηή ππνινγηζκέλε ζε % ηεο νλνκαζηηθήο ηεο Μέγηζηε θνξπθή κέηξεζεο %C.HI THD πςκνυηών THDC πλνιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε (THD) έληαζεο ππθλσηώλ (ππνινγίδεηαη). Μέγηζηε θνξπθή κέηξεζεο T.C.HI Θεπμοκπαζία C F Θεξκνθξαζία εζσηεξηθνύ αηζζεηήξα CHI FHI Μέγηζηε θνξπθή κέηξεζεο Σάζη THD THDV πλνιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε THD ηάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο Πεξηερόκελν αξκνληθώλ ηάζεο ζε % VH02 από 2.0 έσο 15.mo VH15 Ένηαζη THD THDI πλνιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε THD έληαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο Πεξηερόκελν αξκνληθώλ έληαζεο ζε % IH02 από 2.0 έσο 15.mo IH15 Ρύθμιζη ζςν θ IND CP Ρύζκηζε επηζπκεηνύ ζεκείνπ ζπλθ Voltage V RMS voltage of the plant current. V HI Maximum peak of measure. Current RMS current of the plant voltage. HI Maximum peak of measure. Weekly PF WPF Weekly average power factor. PF Instantaneous total power factor. Cap. current %C.CU Calculated capacitor current, in % of their nominal. Maximum peak of measure. %C.HI Cap. THD THDC Calculated capacitor current THD. T.C.HI Maximum peak of measure. Temperature C F Temperature of internal sensor. CHI FHI Maximum peak of measure. Voltage THD THDV Total harmonic distortion % (THD) of plant voltage. % voltage harmonic content from 2.nd VH02 up to 15.th order...vh15 Current THD THDI Total harmonic distortion % (THD) of plant current. % Current harmonic content from 2.nd IH02 up to 15.th order IH15 Cosphi setpoint IND CP Setting of desired cosphi setpoint Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 4 / 20

5 (ίδην κε P.19). (same as P.19). Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 5 / 20

6 Δπεκηαζιμόηηηα Υάξε ζην δίαπιν επέθηαζεο, ην DCRL κπνξεί λα επεθηαζεί κε κηα επηπιένλ κνλάδα ηεο ζεηξάο EXP... Οη ππνζηεξηδόκελεο κνλάδεο EXP κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: o πξόζζεηα βήκαηα o κνλάδεο επηθνηλσλίαο o κνλάδεο ςεθηαθώλ I/O Γηα λα εηζαγάγεηε κηα κνλάδα επέθηαζεο: o απελεξγνπνηείζηε ηελ ηξνθνδνζία ζην DCRL o αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηελ ππνδνρή επέθηαζεο o ηνπνζεηήζηε ην επάλσ άγθηζηξν ηεο κνλάδαο ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηεο θνξπθήο o γύξηε ηελ κνλάδα πξνο ηα θάησ εηζάγνληαο ηελ ππνδνρή o παηήζηε κέρξη ην θιηπ ζην θάησ κέξνο ηεο κνλάδαο λα αγθηζηξσζεί Expandability Thanks to expansion bus, the DCRL can be expanded with one EXP series module. The supported EXP modules can be grouped in the following categories: o additional steps o communication modules o digital I/O modules To insert an expansion module: o remove the power supply to DCRL. o remove the protecting cover of the expansion slot. o insert the upper hook of the module into the fixing hole on the top of the expansion slot. o rotate down the module body, inserting the connector on the bus. o push until the bottom clip snaps into its housing. Όηαλ έλα DCRL ηξνθνδνηείηαη αλαγλσξίδεη απηόκαηα ηε κνλάδα EXP πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε απηό. Οη κνλάδεο επέθηαζεο παξέρνπλ επηπιένλ πόξνπο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηάιιειν κελνύ ξύζκηζεο. Σν κελνύ ξπζκίζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επεθηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο, αθόκε θαη αλ νη κνλάδεο δελ είλαη ζσκαηηθά παξόληεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα πξόηππα ησλ κνλάδσλ επέθηαζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη: ΣΤΠΟ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΩΓΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΠΔΛΟΝ ΒΗΜΑΣΑ EXP ΡΔΛΔ 2 ΒΗΜΑΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΔ I/O EXP RELE ΜΔ ΜΔΣΑΓΧΓΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ EXP USB EXP RS-232 EXP RS-485 When the DCRL is powered on, it automatically recognises the EXP module that have been mounted. The expansion modules provide additional resources that can be used through the dedicated setup menus. The setup menus related to the expansions are always accessible, even if the expansion modules are not physically fitted. The following table indicates which models of expansion modules are supported: MODULE TYPE CODE FUNCTI DDITIL STEPS EXP STEP RELYS DIGITL I/O EXP RELY C/O COMMUNICTI EXP USB EXP RS-232 EXP RS-485 Θύπα ππογπαμμαηιζμού IR Η δηακόξθσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ DCRL κπνξεί λα γίλεη κέζα από ηελ κπξνζηηλή νπηηθή ζύξα, κέζσ ηνπ πιήθηξνπ πξνγξακκαηηζκνύ IR-USB ή ην πιήθηξν θσδηθό CX01-IR WiFi θσδηθόο CX02. Η ζύξα πξνγξακκαηηζκνύ έρεη ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα: o Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε θαη λα ζπληεξήζεηε ην DCRL ρσξίο πξόζβαζε ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ή άλνηγκα ηνπ ειεθηξηθό πίλαθα. o Δίλαη γαιβαληθά απνκνλσκέλε από ηα εζσηεξηθά θπθιώκαηα ηνπ DCRL, εμαζθαιίδνληαο ηελ κέγηζηε αζθάιεηα γηα ηνλ ρεηξηζηή. o Δπηηξέπεη κηα πςειή ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. o Πξνζθέξεη εκπξόζζηα πξνζηαζία IP54. o Πεξηνξίδεη ηελ πηζαλόηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο ζηελ δηακόξθσζε ηεο ζπζθεπήο, δεδνκέλνπ όηη απαηηεί ηελ παξνπζία ησλ πιήθηξσλ ή CX01 CX02. Απιά θξαηείζηε ην CX.. ζηελ κπξνζηηλή ζύξα θαη εηζάγεηε ηα βύζκαηα ζηηο ππνδνρέο, νπόηε ζα αλαγλσξηζηεί ε ζπζθεπή θαη απηό ζα θαλεί από ην πξάζηλν ρξώκα ηνπ LINK LED ζην πιήθηξν πξνγξακκαηηζκνύ. IR programming port The parameters of the DCRL can be configured through the front optical port, using the IR-USB code CX01 programming dongle, or with the IR-WiFi code CX02 dongle. This programming port has the following advantages: o You can configure and service the DCRL without access to the rear of the device or having to open the electrical panel. o It is galvanically isolated from the internal circuits of the DCRL, guaranteeing the greatest safety for the operator. o High speed data transfer. o IP54 front panel protection. o Limits the possibility of unauthorized access with device config, since it is necessary to have the CX01 or CX02 dongles. Simply hold the CX.. dongle up to the front panel, connecting the plugs to the relevant connectors, and the device will be acknowledged as shown by the LINK LED on the programming dongle flashing green. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 6 / 20

7 Ανηάπηορας προγραμμαηιζμού μέζω USB : CX01 USB programming dongle code CX01 Ρύθμιζη παπαμέηπυν μέζυ PC Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθό απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ DCRK γηα ηε κεηαθνξά (ή πξνγξακκαηηζκέλνπ) γηα κεηαθνξά παξακέηξσλ από ην DCRL ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ΗΤ θαη αληίζηξνθα. Μπνξεί λα γίλεη θαη κόλν παξακεηξνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κελνπ. Ανηάπηορας προγραμμαηιζμού μέζω WiFi: CX02 WiFi programming dongle code CX02 Parameter setting with PC You can use the DCRK Remote control software to transfer (previously programmed) set-up parameters from the DCRL to the hard drive of the PC and vice versa. The parameter may be partially transferred from the PC to the DCRL, transferring only the parameters of the specified menus. Ρύθμιζη ηυν παπαμέηπυν (setup) από ηην ππόζοτη Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ (setup): Πξνεηνηκάζηε ηνλ ειεγθηή ζε ιεηηνπξγία MN θαη απελεξγνπνηείζηε όια ηα βήκαηα. ηελ ιεηηνπξγία εκθάληζεο κεηξήζεσλ, παηήζηε ην πιήθηξν γηα 3 δεπηεξόιεπηα. Δκθαλίδεηαη ην SET ζελ θύξηα νζόλε. ημείυζη: Αλ έρεηε ξπζκίζεη θσδηθό πξόζβαζεο (P.21=), ζα εκθαληζηεί PS αληί SET. Ρπζκίζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο κε ηα πιήθηξα θαη κεηά πηέζηε MN-UT γηα ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Πηέζηε γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό ππνκελνύ (BS DV L...) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αιθαξηζκεηηθή νζόλε. Parameter setting (setup) from front panel To access the programming menu (setup) : Prepare the controller in MN mode, and disconnect all the steps. From the normal measurement display, press for 3 seconds to recall the main menu. SET is displayed on the main display. Note: if you have set the password (P.21 = ) instead of SET the display shows PS. Set the password using and then press MN-UT to proceed with the access. Press to select the desired submenu (BS DV L... ) that is shown on the alphanumeric display. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξαζέηεη ηα δηαζέζηκα ππνκελνύ: Κυδι Πεπιγπαθή BS Πξόζβαζε ζην Βαζηθό κελνπ DV Πξόζβαζε ζην πξνρσξεκέλν κελνπ L Πξόζβαζε ζην κελνπ ζπλαγεξκώλ CMD Πξόζβαζε ζην κελνπ εληνιώλ CUS Πξόζβαζε ζην πξνζαξκνδόκελν κελνπ EXIT Έμνδνο ρσξίο απνζήθεπζε (αθύξσζε) SVE Έμνδνη κε απνζήθεπζε ηξνπνπνηήζεσλ The following table lists the available submenus: Cod Description BS ccess to Base menu DV ccesso to dvanced menu L ccesso to larm menu CMD ccess to Command menu CUS ccess to Custom menu EXIT Exits without saving (cancel) SVE Exits saving modifications. Πηέζηε MN-UT γηα λα κπείηε ζην επηιεγκέλν ππνκελνπ. Όηαλ βξίζθεζηε ζε έλα ππνκελνύ, ε θύξηα νζόλε δείρλεη ηνλ θσδηθό ηεο επηιεγκέλεο παξακέηξνπ (π.ρ. P.01), ελώ νη αξηζκεηηθέο/ αιθαξηζκεηηθέο νζόλεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο δείρλνπλ ηελ ηηκή ή / θαη πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ. Πηέζηε ην MN-UT γηα επηινγή αληηθεηκέλσλ (όπσο θύιηζε κέζσ ησλ παξακέηξσλ P.01 P02 P03...), ή πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε παξάκεηξν. Όηαλ είλαη επηιεγκέλε κηα παξάκεηξνο, κε ηα πιήθηξα κπνξείηε λα απμήζεηε / κεηώζεηε ηελ αμία ηεο. Press MN- UT to access the submenu. When you are in a submenu, the main display shows the code of the selected parameter (eg P.01 ), while the numeric/alphanumeric displays at the bottom of the screen showsthe parameter value and / or description. Press MN- UT to advance in the selection of items (such as scroll through parameters P.01 P02 P03 ), or press to go back to the previous parameter. While a parameter is selected, with you can increase/decrease its value. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 7 / 20

8 Μόιηο θηάζεηε ζηελ ηειεπηαία παξάκεηξν ηνπ κελνύ, παηώληαο MN-UT γηα κηα αθόκε θνξά, ζα επηζηξέςεη ζηελ επηινγή ππνκελνύ. Κάληε ρξήζε ησλ γηα επηινγή SVE (απνζήθεπζε αιιαγώλ) ή EXIT γηα αθύξσζε. Once you reach the last parameter of the menu, by pressing MN- UT once more will return you to the submenu selection. Using select SVE to save the changes or EXIT to cancel. Δλαιιαθηηθά, κέζα από ηνλ πξνγξακκαηηζκό, θξαηώληαο MN- UT γηα ηξία δεπηεξόιεπηα ζα απνζεθεύζεηε νη αιιαγέο ζα γίλεη απεπζείαο έμνδνο. Δάλ δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν γηα 2 ζπλερόκελα ιεπηά, ην κελνύ ξύζκηζεο απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα, θαη ην ζύζηεκα επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή νζόλε ρσξίο απνζήθεπζε παξακέηξσλ (όπσο ην EXIT). εκείσζε: έλα αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ξύζκηζεο (ξπζκίζεηο πνπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κε ην πιεθηξνιόγην), κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζηε κλήκε eeprom ηεο DCRL. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα απνθαηαζηαζνύλ όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν ζηελ κλήκε εξγαζίαο. Σν «αληίγξαθν» ησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη νη εληνιέο «απνθαηάζηαζε» κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην κελνύ Δληνιώλ. lternatively, from within the programming, holding MN- UT for three seconds will save the changes and exit directly. If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system leaves the setup automatically and goes back to normal viewing without saving the changes done on parameters (like EXIT). N.B.: a backup copy of the setup data (settings that can be modified using the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the DCRL. This data can be restored when necessary in the work memory. The data backup 'copy' and 'restore' commands can be found in the Commands menu. Πίνακαρ παπαμέηπυν Σα παξαθάησ είλαη όιεο νη δηαζέζηκεο παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ, ζε κνξθή πίλαθα. Γηα θάζε παξάκεηξν ππνδεηθλύεηαη ε πηζαλή πεξηνρή ξύζκηζεο θαη ε εξγνζηαζηαθή πξνεπηινγή, καδί κε κηα επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο παξακέηξνπ. Η εκθαληδόκελε ζηελ νζόλε πεξηγξαθή ηεο παξακέηξνπ κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα δηαθέξεη από εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ραξαθηήξσλ. Χζηόζν ε παξάκεηξνο είλαη αιεζήο σο αλαθνξά. ημείυζη: νη παξάκεηξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα κε ζθηαζκέλν θόλην είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ειάρηζην πξνγξακκαηηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία. ΒΑΙΚΟ ΜΔΝΟΤ ΚΩΓ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ CC UdM DEF ΕΩΝΖ P.01 Πξσηεύνλ Μ/Σ Usr OFF OFF / P.02 Γεπηεξεύνλ Μ/Σ Usr 5 1 / 5 P.03 Μ/Σ θάζεο αλαθνξάο Usr L3 L1 L2 L3 P.04 Πνιηθόηεηα θαισδίσζεο Usr ut ut Μ/Σ έληαζεο Dir Inv P.05 Σάζε αλαθνξάο (κέηξεζεο) Usr L1-L2 L1-L2 φάσεων L2-L3 L3-L1 L1-N L2-N L3-N P.06 Μηθξόηεξε βαζκίδα ηζρύνο Usr Kvar P.07 Ολνκαζηηθή ηάζε Usr V 400V ππθλσηνύ P.08 Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα Usr Hz ut ut 50Hz 60Hz Var P.09 Υξόλνο επαλαζύλδεζεο dv sec P.10 Δπαηζζεζία Usr sec Parameter table Below are listed all the programming parameters in tabular form. For each parameter are indicated the possible setting range and factory default, as well as a brief explanation of the function of the parameter. The description of the parameter shown on the display can in some cases be different from what is reported in the table because of the reduced number of characters available. The parameter code can be used however as a reference. Note: the parameters shown in the table with a shaded background are essential to the operation of the system, thus they represent the minimum programming required for operation. BSE MENU COD DESCRIPTI CC UoM DEF RNGE P.01 CT primary Usr OFF OFF / P.02 CT secondary Usr 5 1 / 5 P.03 CT read phase Usr L3 L1 L2 L3 P.04 CT wiring polarity Usr ut ut Dir Inv P.05 Voltage read phase Usr L1-L2 L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-N L2-N L3-N P.06 Smallest step power Usr Kvar P.07 Rated capacitor voltage Usr V 400V P.08 Nominal frequency Usr Hz ut ut 50Hz 60Hz Var P.09 Reconnection time dv sec P.10 Sensitivity Usr sec Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 8 / 20

9 P.11 Λεηηνπξγία 1 βήκαηνο Usr OFF OFF 1 32 NO NC FN MN UT P.12 Λεηηνπξγία 2 βεκάησλ Usr OFF = P.13 Λεηηνπξγία 3 βεκάησλ Usr OFF = P.14 Λεηηνπξγία 4 βεκάησλ Usr OFF = P.15 Λεηηνπξγία 5 βεκάησλ Usr OFF = P.16 Λεηηνπξγία 6 βεκάησλ Usr OFF = P.17 Λεηηνπξγία 7 βεκάησλ Usr OFF = P.19 Δπηζπκεηή ηηκή ζπλ θ Usr Ind 0.50 Cap IND P.20 Γιώζζα κελπκάησλ Usr ENG ENG ζπλαγεξκνύ IT FR SP POR DEU P.01 Σηκή πξσηεύνληνο κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο. Παξάδεηγκα: κε Μ/T 800/5 ξπζκίζηε ζην 800. Δάλ ξπζκηζηεί ζε OFF, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ζα ζαο δεηεζεί λα ξπζκίζεηε ην CT κε άκεζε πξόζβαζε ζε απηήλ ηελ παξάκεηξν. P.02 Σηκή δεπηεξεύνληνο κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο. Παξάδεηγκα: κε Μ/Σ 800/5 ξπζκίζηε ζην 5. P.03 Καζνξίδεη ζε πνηα θάζε ε ζπζθεπή δηαβάδεη ην ζήκα έληαζεο. Η θαισδίσζε ησλ εηζόδσλ έληαζεο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηελ ηηκή πνπ έρεη νξηζηεί γηα απηήλ ηελ παξάκεηξν. Τπνζηεξίδνληαη όινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ παξακέηξσλ P.05. P.11 Step 1 function Usr OFF OFF 1 32 NO NC FN MN UT P.12 Step 2 function Usr OFF = P.13 Step 3 function Usr OFF = P.14 Step 4 function Usr OFF = P.15 Step 5 function Usr OFF = P.16 Step 6 function Usr OFF = P.17 Step 7 function Usr OFF = P.19 Cos-phi setpoint Usr Ind 0.50 Cap IND P.20 larm messages language Usr ENG ENG IT FR SP POR DEU P.01 - The value of the primary current transformer. Example: with CT 800/5 set 800. If set to OFF, after the power-up the device will prompt you to set the CT and allow direct access to this parameter. P.02 - Value of the secondary of the current transformers. Example: with CT 800/5 set 5. P.03 It defines on which phase the device reads the current signal. The wiring of current inputs must match the value set for this parameter. Supports all possible combinations of parameter P.05. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 9 / 20

10 P.04 Γηαβάδνληαο ηελ πνιηθόηεηα ζύλδεζεο ηνπ Μ/Σ έληαζεο. UT = Η πνιηθόηεηα αλαγλσξίδεηαη απηόκαηα κε ηελ ηξνθνδνζία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν όηαλ ην ζύζηεκα δελ δηαζέηεη γελλήηξηα Dir = Απελεξγνπνίεζε απηόκαηεο αλίρλεπζεο. Απεπζείαο ζύλδεζε. Inv = Απελεξγνπνίεζε απηόκαηεο αλίρλεπζεο. Αλάζηξνθε θαισδίσζε. P.05 Καζνξίδεη πνηα θαη ζε πόζεο θάζεηο, ε ζπζθεπή δηαβάδεη ην ζήκα ηάζεο. Η θαισδίσζε ησλ εηζόδσλ ηάζεο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηε ξύζκηζε γηα ηελ παξάκεηξν απηή. Τπνζηεξίδεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ παξακέηξσλ P.03 P.06 Αμία ζε kvar ηνπ κηθξόηεξνπ βήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν κε ην βήκα 1). Ολνκαζηηθή ηζρύο ηεο ζπζηνηρίαο ππθλσηώλ ζηελ νλνκαζηηθή ηάζε πνπ νξίδεηαη ζην P.07 (αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ ππθλσηώλ γηα ηξηθαζηθέο εθαξκνγέο) P.07 Ολνκαζηηθή ηάζε ηνπ ππθλσηή, ε νπνία νξίδεηαη ζην P.06. Δάλ νη ππθλσηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηαθνξεηηθή ηάζε (θαηώηεξε) από ηελ νλνκαζηηθή, ε πξνθύπηνπζα ηζρύο επαλαϋπνινγίδεηαη απηόκαηα από ηελ ζπζθεπή. P.08 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο: ut = Απηόκαηε επηινγή κεηαμύ 50 θαη 60 Hz, ζηελ εθθίλεζε 50 Hz = ζηαζεξά ζηα 50 Hz 60 Hz = ζηαζεξά ζηα 60 Hz Var = κεηαβιεηή κε ζπλερείο κεηξήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. P.09 Ο ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο απνζύλδεζεο ηνπ βήκαηνο θαη ηεο επόκελεο επαλαζύλδεζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ΜΑΝ ή UT. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ν αξηζκόο ηνπ βήκαηνο ζηελ θεληξηθή ζειίδα αλαβνζβήλεη. P.10 Δπαηζζεζία ζύλδεζεο: Παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηαρύηεηα αληίδξαζεο ηνπ ειεγθηή. Με κηθξέο ηηκέο ηνπ P.10 ν έιεγρνο είλαη γξήγνξνο (πην αθξηβήο γύξσ από ηελ δεηνύκελε ηηκή, αιιά κε πεξηζζόηεξα βήκαηα ζπλδέζεσλ). Με πςειέο ηηκέο, ζα ππάξμεη πην αξγή αληίδξαζε ηνπ ειεγθηή, κε ιηγόηεξεο κεηαγσγέο ησλ βεκάησλ. Ο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγνο κε ηα δεηνύκελα βήκαηα ηεο επηζπκεηήο ηηκήο: ρξόλνο αλακνλήο = (επαηζζεζία / αξηζκόο ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνύληαη). Παπάδειγμα: ζε ξύζκηζε επαηζζεζίαο 60, αλ έρεηε δεηήζεη βάξνο βήκαηνο 1 ζα έρεηε 60s (60/1 = 60). Γηα 4 βήκαηα ζα έρεηε 15s (60/4 = 15). P.11 P18 Λεηηνπξγία ξειε εμόδνπ 1 8: OFF = Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη = Βάξνο ηνπ βήκαηνο. Σν ξειέ νδεγεί ζπζηνηρία ππθλσηώλ κε ηζρύ n θνξέο (n = ), ε κηθξόηεξε ηηκή ηζρύνο πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξάκεηξν P.06. = Πάληα αλνηθηό. NO = πλαγεξκόο απελεξγνπνηεκέλνο. Σν ξειέ ελεξγνπνηείηαη όηαλ πξνθύςεη έλαο γεληθόο ζπλαγεξκό. NC = Δλεξγνπνηεκέλνο ζπλαγεξκόο. Σν ξειέ απελεξγνπνηείηαη όηαλ πξνθύςεη έλαο γεληθόο ζπλαγεξκό. FN = Σν ξειέ ειέγρεη ηνλ αλεκηζηήξα ςύμεο. MN = Δλεξγνπνηεκέλν ξειε όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία MN. UT = Δλεξγνπνηεκέλν ξειε όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία UT = Σν ξειέ ελεξγνπνηείηαη όηαλ ν ζπλαγεξκόο νξηζηεί σο ελεξγόο. P.19 Δπηζπκεηή ηηκή (ηηκή-ζηόρνο) ηνπ ζπλθ. Υξήζε ζε ηππηθέο εθαξκνγέο. P.20 - Γιώζζα θπιηόκελσλ κελπκάησλ ζπλαγεξκνύ. P.04 - Reading the connection polarity of the CT. UT = Polarity is automatically detected at power up. Can only be used when working with only one CT and when the system has no generator device. Dir = utomatic detection disabled. Direct connection. Inv = utomatic detection disabled. Reverse wiring (crossover). P.05 - Defines on which and on how many phases the device reads the voltage signal. The wiring of voltage inputs must match the setting for this parameter. Supports all possible combinations of parameter P.03. P.06 - Value in kvar of the smallest step installed (equivalent to the step weight 1). Rated power of the capacitor bank provided at the rated voltage specified in P.07 and referred to the total of the three capacitors for three-phase applications. P.07 - Rated plate capacitor, which is delivered in specified power P.06. If the capacitors are used to a voltage different (lower) than nominal, the resulting power is automatically recalculated by the device. P.08 - Working frequency of the system: ut = automatic selection between 50 and 60 Hz at power on. 50Hz = fixed to 50 Hz. 60Hz = fixed to 60 Hz. Var = variable, measured continuously and adjusted. P.09 - Minimum time that must elapse between the disconnection of one step and the subsequent reconnection both in MN or UT mode. During this time the number of the step on the main page is blinking. P.10 - Connection sensitivity. This parameter sets the speed of reaction of the controller. With small values of P.10 the regulation is fast (more accurate around the setpoint but with more step swithchings). With high values instead we ll have slower reactions of the regulation, with fewer switchings of the steps. The delay time of the reaction is inversely proportional to the request of steps to reach the setpoint: waiting time = (sensitivity / number of steps required). Example: setting the sensitivity to 60s, if you request the insertion of one step of weight 1 are expected 60s (60/1 = 60). If instead serve a total of 4 steps will be expected 15s (60/4 = 15). P11... P18 - Function of output relays 1...8: OFF = Not used = Weight of the step. This relay drives a bank of cpacitors which power is n times (n = 1 32) the smallest power defined with parameter P.06. = lways on. NO = larm normally de-energized. The relay is energized when any alarm with the Global alarm property arises. NC = larm normally energized. The relay is de-energized when any alarm with the Global alarm property arises. FN = The relay controls the cooling fan. MN = Relay is energized when device is in MN mode. UT = Relay is energized when device is in UT mode = The relay is energized when the alarm specified is active. P.19 - Setpoint (target value) of the cosphi. Used for standard applications. P.20 - Language of scrolling alarm messages. ΠΡΟΖΓΜΔΝΟ ΜΔΝΟΤ ΚΩΓ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ CC UdM DEF ΕΩΝΖ P.21 Δλεξγνπνίεζε θσδηθνύ dv OFF OFF πξόζβαζεο P.22 Κσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε Usr P.23 Πξνεγκέλνο θσδηθόο dv P.24 Σύπνο θαισδίσζεο Usr 3PH 3PH Σξηθαζηθό 1PH Μνλνθαζηθό P.25 Βήκα ξύζκηζεο ηεο ηζρύνο Usr OFF Δλεξγό OFF Αλελεξγό P.26 Αλνρή ζηελ επηζπκεηή ηηκή + Usr P.27 Αλνρή ζηελ επηζπκεηή ηηκή - Usr P.28 Λεηηνπξγία εηζαγσγ. βήκαηνο Usr STD STD Καλνληθό Lin Γξακκηθό P.29 Δπηζπκεηή ηηκή ζπκπαξαγ. Usr OFF OFF/ ζπλ θ IND 0.50 CP P.30 Usr sec OFF OFF / Δπαηζζεζία απνζύλδεζεο P.31 Μεηαβαηηθά βήκαηα απνζύλδεζεο ζην MN P.32 Usr OFF OFF Αλελεξγό Δλεξγό Σξέρνπζα ηηκή ζπλαγεξκνύ νξίνπ ππεξθόξησζεο ππθλ dv % 125 OFF / DVNCED MENU COD DESCRIPTI CC UoM DEF RNGE P.21 Password enable dv OFF OFF P.22 User password Usr P.23 dvanced password dv P.24 Wiring type Usr 3PH 3PH three-phase 1PH single-phase P.25 Step trimming Usr OFF Enabled OFF Disabled P.26 Setpoint clearance + Usr P.27 Setpoint clearance - Usr P.28 Step insertion mode Usr STD STD Standard Lin Linear P.29 Cogeneration cos Usr OFF OFF / setpoint 0.50 IND 0.50 CP P.30 Disconnection Usr sec OFF OFF / sensitivity P.31 Step disconnection passing Usr OFF OFF Disabled in MN Enabled P.32 Capacitor current overload dv % 125 OFF / alarm threshold Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 10 / 20

11 P.33 Όξην ππεξθόξησζεο γηα βήκα άκεζεο απνζύλδεζεο dv % 150 OFF / P.34 Πξσηεύνλ Μ/Σ ηάζεο Usr V OFF OFF / P.35 Γεπηεξεύνλ Μ/Σ ηάζεο Usr V P.36 ύζηεκα κέηξεζεο Usr C C Celsius Θεξκνθξαζίαο F Fahrenheit P.37 Θεξκνθξαζία εθθίλεζεο dv C αλεκηζηήξα ( F) P.38 Θεξκνθξαζία παύζεο dv C αλεκηζηήξα ( F) P.39 Όξην ζπλαγεξκνύ dv C ζεξκνθξαζίαο ( F) P.40 Όξην βήκαηνο απνηπρίαο dv % OFF OFF / ζπλαγεξκνύ P.41 Όξην ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο dv % 120 OFF / ηάζεο P.42 Όξην ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο dv % OFF OFF / ηάζεο P.43 Όξην ζπλαγεξκνύ THD V dv % OFF OFF / P.44 Όξην ζπλαγεξκνύ THD I dv % OFF OFF / P.45 Γηάζηεκα ζπληήξεζεο dv h P.46 Λεηηνπξγία ξαβδνγξάκκαηνο Usr Kvar Kvar ins/tot ins/tot Corr att/nom Delta kvar att/tot P.47 Πξνεπηιεγκέλε βνεζεηηθή Usr Delta Deltakvar κέηξεζε kvar V TPF settimanale % Corr Cond. THDC Temp THDV THDI ROT P.48 Φιαζάξηζκα θόληνπ Usr OFF OFF νζόλεο ζε ζπλαγεξκό P.49 Γηεύζπλζε ζεηξηαθνύ θόκβ. Usr P.50 Σαρύηεηα ζεηξηαθήο επηθνηλ. Usr bps 9.6k 1.2k 2.4k 4.8k 9.6k 19.2k 38.4k P.51 Μνξθή δεδνκέλσλ Usr 8 bit n 8 bit, no parità 8 bit, dispari 8bit, pari 7 bit, dispari 7 bit, pari P.52 Bit di stop Usr P.53 Πξσηόθνιιν Usr Modbus Modbus RTU RTU Modbus SCII P.21 Δάλ ξπζκηζηεί ζε OFF, απελεξγνπνηείηαη ε δηαρείξηζε θσδηθνύ πξόζβαζεο θαη ν θαζέλαο έρεη πξόζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο θαη εληνιέο ησλ κελνύ. P.22 Με P.21 ελεξγή, ε αμία πνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξόζβαζε ζε επίπεδν ρξήζηε. Γείηε ην θεθάιαην Κσδηθόο Πξόζβαζεο. P.23 Όπσο γηα P.22, κε αλαθνξά ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν πξόζβαζεο. P.24 Αξηζκόο θάζεσλ ηεο δηόξζσζεο ζπληειεζηή ηζρύνο ηνπ ζπζηήκαηνο. P.25 Δπηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο ηξέρνπζαο ηζρύνο ησλ βεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εηζαγσγήο ηνπο. Η κέηξεζε απηή ππνινγίδεηαη ζαλ ζπλνιηθή έληαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η κεηξνύκελε ηζρύο ησλ βεκάησλ πξνζαξκόδεηαη κεηά από δηαθνπή θαη εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ζηαηηζηηθήο βεκάησλ.. P.26 P.27 Αλνρή γύξσ από ην ζεκείν ξύζκηζεο. Όηαλ ην ζπλθ είλαη εληόο ηνπ εύξνπο πνπ νξίδεηαη από ηηο παξακέηξνπο απηέο, ζηε ιεηηνπξγία UT ε ζπζθεπή δελ ζπλδέεηε / απνζπλδέεη βήκαηα, αθόκε θαη αλ ε delta-kvar είλαη κεγαιύηεξε από ην κηθξόηεξν βήκα. εκείσζε: + ζεκαίλεη "πξνο ηελ επαγσγηθή», - κέζα "ρσξεηηθή". P.33 Capacitor overload dv % 150 OFF / immediate disconnection threshold P.34 VT primary Usr V OFF OFF / P.35 VT secondary Usr V P.36 Temperature UoM Usr C C Celsius F Fahrenheit P.37 Fan start temperature dv C ( F) P.38 Fan stop temperature dv C ( F) P.39 Temperature alarm dv C threshold ( F) P.40 Step failure alarm dv % OFF OFF / threshold P.41 Maximum voltage alarm dv % 120 OFF / threshold P.42 Minimum voltage alarm dv % OFF OFF / threshold P.43 THD V alarm threshold dv % OFF OFF / P.44 THD I alarm threshold dv % OFF OFF / P.45 Maintenance interval dv h P.46 Bar-graph function Usr Kvar Kvar ins/tot ins/tot Corr att/nom Delta kvar att/tot P.47 Default auxiliary measure Usr Delta Deltakvar kvar V Week TPF Cap. Current THDC Temp THDV THDI ROT P.48 Backlight flashing on alarm Usr OFF OFF P.49 Serial node address Usr P.50 Serial speed Usr bps 9.6k 1.2k 2.4k 4.8k 9.6k 19.2k 38.4k P.51 Data format Usr 8 bit n 8 bit, no parity 8 bit, odd 8bit, even 7 bit, odd 7 bit, even P.52 Stop bits Usr P.53 Protocol Usr Modbus Modbus RTU RTU Modbus SCII P.21 If set to OFF, password management is disabled and anyone has access to the settings and commands menu. P.22 With P.21 enabled, this is the value to specify for activating user level access. See Password access chapter. P.23 s for P.22, with reference to dvanced level access P.24 Number of phases of the power correction panel. P.25 - Enables the measurement of the actual power of the step, performed each time they are switched in. The measure is calculated, as the current measurement is referred to the whole load of the plant. The measured power of the steps is adjusted (trimmed) after each switching and is displayed on the step life statistic page. P.26 P.27 - Tolerance around the setpoint. When the cosphi is within the range delimited by these parameters, in UT mode the device does not connect / disconnect steps even if the delta-kvar is greater than the smallest step. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 11 / 20

12 P.28 - Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ησλ βεκάησλ εηζαγσγήο. Standard Καλνληθή ιεηηνπξγία κε ειεύζεξε επηινγή βεκάησλ Lineare - ηα βήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζε εμέιημε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κόλν κεηά από ηνλ αξηζκό βήκαηνο θαη ζύκθσλα κε ηελ LIFO (Last In First Out) ινγηθή. Ο ειεγθηήο δελ ζα ζπλδέζεη έλα βήκα, όηαλ ηα βήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά αμηνινγεκέλα θαη ε επηζπκεηή ηηκή έρεη μεπεξαζηεί. P.29 Δπηζπκεηή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ην ζύζηεκα πξνζθέξεη ελεξγή ηζρύ ζηνλ παξνρέα (κε αξλεηηθό ελεξγό ζπληειεζηή ηζρύνο / ελέξγεηαο).. P.30 Απνζύλδεζε ηεο επαηζζεζίαο. Μηα παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνύκελεν, αιιά απνζύλδεζεο! Αλ νξηζηεί ζε OFF ε απνζύλδεζε έρεη ηνλ ίδην ρξόλν αληίδξαζεο ηνπ ζεη ζύλδεζεο κε ηελ πξνεγνύκελε παξάκεηξν. P.31 Αλ νξηζηεί ζε, θαηά ηελ ελαιιαγή από ηε ιεηηνπξγία UT ζε ιεηηνπξγία MN, ηα βήκαηα πνπ απνζπλδέεηαη δηαδνρηθά. P.32 Καηώθιη γηα ηελ πξνζηαζία ππεξθόξηηζεο ππθλσηώλ (ζπλαγεξκόο 08), πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά από έλαλ αλαπόζπαζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο, αληηζηξόθσο αλάινγν κε ηελ αμία ηεο ππεξθόξησζεο. ημείυζη: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ πξνζηαζία κόλν αλ νη ππθλσηέο δελ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θηιηξαξίζκαηνο, όπσο πελία θιπ P.33 - Όξην πνπ ε ελζσκαησκέλε θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ ππεξθόξησζεο κεδελίδεηαη, πξνθαιώληαο ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ ζπλαγεξκνύ 08. P.34 P.35 Γεδνκέλα VTs γηα ρξήζε ζηα δηαγξάκκαηα ζύλδεζεο. P.36 Μνλάδα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο. P.37 P.38 Θεξκνθξαζία εθθίλεζεο-παύζεο αλεκηζηήξνο. (κνλάδεο P.36). P.39 Σν όξην ζπλαγεξκνύ ζεξκνθξαζίαο ζπλαγεξκνύ 07 είλαη πνιύ πςειό P.40 Πνζνζηηαίν θαηώθιη ηεο παξακέλνπζαο ηζρύνο ησλ βεκάησλ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αξρηθή ηζρύ. Κάησ από απηό ην όξην ην δεκηνπξγείηαη ην βήκα ζπλαγεξκνύ Α10. P.41 Όξην ζπλαγεξκνύ ηεο κέγηζηεο έληαζεο, κε ηελ νλνκαζηηθή ηάζε πνπ ζέηεη ην P.07, πέξαλ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ν ζπλαγεξκόο 06. Σάζε πνιύ πςειή. P.42 Όξην ζπλαγεξκνύ ρακειήο ηάζεο, κε ηελ νλνκαζηηθή ηάζε πνπ ζέηεη ην P.07, πέξαλ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ν ζπλαγεξκόο 05 Σάζε πνιύ ρακειή. P.43 Όξην ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο ηάζεο THD ζπζηήκαηνο, πέξαλ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ν ζπλαγεξκόο 10. THDV πνιύ πςειή. P.44 Όξην ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο έληαζεο THD ηνπ ζπζηήκαηνο, πέξαλ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ν ζπλαγεξκόο 11. THDI πνιύ πςειή. P.45 Γηάζηεκα ζπληήξεζεο ζε ώξεο κεηά ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ν ζπλαγεξκόο Α12. Δλεξγή κέηξεζε γηα όζν δηάζηεκα ε ζπζθεπή ηξνθνδνηείηαη. P.46 Λεηηνπξγία εκηθπθιηθνύ bar-graph. Kvar ins/tot :Σν ξαβδόγξακκα αληηπξνζσπεύεη ην πνζό ησλ kvar πνπ έρνπλ εηζαρζεί, ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο άεξγνπ ηζρύνο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ πίλαθα. Corr att/nom: Πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο έληαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε αλαθνξά ζην κέγηζην ξεύκα ηνπ Μ/Σ έληαζεο. Delta kvar: Γξαθηθή παξάζηαζε κε θέληξν ην κεδέλ. Αληηπξνζσπεύεη ηελ ζεηηθή / αξλεηηθή delta-kvar πνπ απαηηείηαη γηα λα θζάζεη ζηελ επηζπκεηή ηηκή, ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλα kvar. P.47 Πξνεπηιεγκέλε κέηξεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δεπηεξεύνπζα νζόλε. Θέηνληαο ηελ κέηξεζε σο ROT εκθαλίδεηαη κε δηαδνρηθή πεξηζηξνθή. P.48 Αλ νξηζηεί ζε, ζα αλαβνζβήλεη ν θσηηζκόο ηεο νζόλεο ζηελ παξνπζία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ελεξγώλ ζπλαγεξκώλ. P.49 Γηεύζπλζε πξσηνθόιινπ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο. P.50 Σαρύηεηα κεηάδνζεο ζύξαο επηθνηλσλίαο. P.51 Μνξθή δεδνκέλσλ. Ρπζκίζεηο 7 bit (ρξήζε κόλν γηα SCII). P.52 Stop bit number. P.53 Δπηινγή πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο. P.28 - Selecting mode of steps insertion. Standard mode - Normal operation with free selection of the steps Linear mode - the steps are connected in progression from left towards right only following the step number and according to the LIFO (Last In First Out) logic. The controller will not connect a step when the system steps are of different ratings and by connecting the next step, the set-point value would be exceeded. P.29 - Setpoint used when the system is generating active power to the supplier (with negative active power / power factor ). P.30 - Disconnection sensitivity. Same as the previous parameter but related to disconnection. If set to OFF the disconnection has the same reaction time of connection set with the previous parameter. P.31 - If set to, when switching from UT mode to MN mode, steps are disconnected in sequence. P.32 Trip threshold for the capacitors overload protection (alarm 08), that will arise after a integral delay time, inversely proportional to the value of the overload. Note: You can use this protection only if the capacitors are not equipped with filtering devices such as inductors or similar. P.33 - Threshold beyond which the integral delay for tripping of the overload alarm is zeroed, causing the immediate intervention of the 08 alarm. P.34 P.35 Data of VTs eventually used in the wiring diagrams. P.36 Unit of measure for temperature. P.37 P.38 - Start and stop temperature for the cooling fan of the panel, expressed in the unit set by P.36. P.39 - Threshold for generation of alarm 07 Panel temperature too high. P.40 - Percentage threshold of the residual power of the steps, compared with the original power programmed in general menu. Below this threshold the alarm 10 step failure is generated. P.41 - Maximum voltage alarm threshold, referred to the rated voltage set with P.07, beyond which the alarm 06 Voltage too high is generated. P.42 - Undervoltage alarm threshold, referred to the rated voltage set with P.07, below which the alarm 05 voltage too low is generated. P.43 - Maximum plant voltage THD alarm threshold, beyond which the alarm 10 THDV too high is generated. P.44 Maximum plant current THD alarm threshold beyond which the alarm 05 voltage too low is generated. P.45 Maintenace interval in hours. When it is elapsed, the alarm 12 maintenance interval will be generated. The hour count increments as long as the device is powered. P.46 Function of the semi-circular bar-graph. Kvar ins/tot: The bar graph represents the amount of kvar actually inserted, with reference to the total reactive power installed in the panel. Curr act/nom: Percentage of actual plant current with reference to the maximum current of the CT. Delta kvar: bar graph with central zero. It represts the positive/negative delta-kvar needed to reach the setpoint, compared to the total kvar installed. P.47 Default measure shown on the secondary display. Setting the parameter to ROT, the different measures will be shown with a sequential rotation. P.48 If set to, the display backlight flashes in presence of one or more active alarms. P.49 Serial (node) address of the communication protocol. P.50 Communication port transmission speed. P.51 Data format. 7 bit settings can only be used for SCII protocol. P.52 Stop bit number. P.53 Select communication protocol. MENΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΩΓ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ CC UdM DEF ΕΩΝΖ P.61 P.62 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ 01 dv L OFF L DISC +D Καζπζηέξεζε ζπλαγεξκνύ 01 dv P.63 Μνλάδ. Καζπζηέξ. Udm 01 dv min Min Sec. P.97 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ dv L OFF Α13 L DISC +D P.98 Καζπζηέξεζε ζπλαγεξκ.13 dv LRM MENU COD DESCRIPTI CC UoM DEF RNGE P larm enable dv L OFF L DISC +D P alarm delay dv 15 P delay uom dv min Min Sec. P larm enable dv L OFF L DISC +D P alarm delay dv Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 12 / 20

13 P.9 9 Μνλάδ. Καζπζηέξ.Udm 13 d v sec Min Sec P delay uom dv sec Min Sec P.61 Δλεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ 01 θαη θαζνξηζκόο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ειεγθηή, όηαλ είλαη ελεξγόο ν ζπλαγεξκόο: OFF Απελεξγνπνηεκέλνο ζπλαγεξκόο Δλεξγνπνηεκέλνο ζπλαγεξκόο L Δλεξγνπνηεκέλνο ζπλαγεξκόο, γεληθό ξειε ζπλαγεξκνύ (αλ θαζνξίζηεθε) DISC Δλεξγνπνηεκέλνο ζπλαγεξκόο, βήκα απνζύλδεζεο + D = Δλεξγνπνηεκέλν ξειέ ζπλαγεξκνύ θαη απνζπλδεδεκέλα βήκαηα. P.62 Υξόλνο θαζπζηέξεζεο ζπλαγεξκνύ 01. P.62 - Delay alarm 01. P.63 Μνλάδεο κέηξεζεο θαζπζηέξ.ζπλαγεξκνύ 01. P.63 - Unit of delay alarm 01. P.64 Όπσο P.61, γηα ζπλαγεξκό 02. P.64 Like P.61 for alarm 02. P.65 Όπσο P.62 γηα ζπλαγεξκό 02. P.65 Like P.62 for alarm 02. P.66 Όπσο P.63, γηα ζπλαγεξκό 02. P.66 Like P.63 for alarm 02. P.97 Όπσο P.61, γηα ζπλαγεξκό 13. P.97 Like P.61 for alarm 13. P.98 Όπσο P.62 γηα ζπλαγεξκό 13. P.98 Like P.62 for alarm 13. P.99 Όπσο P.63, γηα ζπλαγεξκό 13. P.99 Like P.63 for alarm 13. P.61 - Enable alarm 01 and defines the behavior of the controller when the alarm is active: OFF - larm disabled - larm enabled L - larm enabled, excitement global alarm relay (if set) DISC - larm enabled, logoff step + D = Excitement alarm relay and disconnection of the steps. ςναγεπμοί (alarms) Όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο ζπλαγεξκόο, ε νζόλε εκθαλίδεη: εηθνλίδηα ζπλαγεξκνύ, θσδηθό αλαγλώξηζεο θαη πεξηγξαθή ζηελ επηιεγκέλε γιώζζα. Αλ παηήζεηε ηα πιήθηξα πινήγεζεο ζειίδσλ, ε αλαγξαθή ζπλαγεξκνύ ζα εμαθαληζηεί ζηηγκηαία θαη ζα επαλεκθαληζηεί ζε δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ. Οη ζπλαγεξκνί επαλαθέξνληαη απηόκαηα κόιηο νη ζπλζήθεο πνπ ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζα εμαθαληζηνύλ.. ε πεξίπησζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπλαγεξκώλ, ην DCRL ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζπλαγεξκώλ. larms When an alarm is generated, the display will show an alarm icon, the code and the description of the alarm in the language selected. If the navigation keys in the pages are pressed, the scrolling message showing the alarm indications will disappear momentarily, to reappear again after 30 seconds. larms are automatically resetted as soon as the alarm conditions that have generated them disappear. In the case of one or more alarms, the behaviour of the DCRL depends on the properties settings of the active alarms. Πεπιγπαθή ζςναγεπμών larm description ΚΩ Γ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ COD LLRME DESCRIZIE Όια ηα δηαζέζηκα βήκαηα 01 Undercompensation 01 Τπναληηζηάζκηζε έρνπλ ζπλδεζεί, αιιά ην ζπλ θ είλαη πην επαγσγηθό από ην επηζπκεηό ζεκείν Όια ηα δηαζέζηκα βήκαηα 02 Overcompensation έρνπλ απνζπλδεζεί, αιιά 02 Τπεξαληηζηάζκηζε ην ζπλ θ είλαη πην επαγσγηθό από ην επηζπκεηό ζεκείν 03 Πνιύ ρακειή έληαζε Η έληαζε ζηηο εηζόδνπο ξεύκαηνο είλαη ρακειόηεξε από ην ειάρηζην εύξνο κέηξεζεο, θάηη πνπ είλαη θπζηνινγηθό όηαλ ε εγθαηάζηαζε δελ έρεη θνξηίν Πνιύ πςειή έληαζε Σν ξεύκα πνπ θπθινθνξεί ζηηο εηζόδνπο έληαζεο είλαη 04 πςειόηεξν από ην αλώηαην όξην ηνπ εύξνπο κέηξεζεο Η κεηξνύκελε ηάζε είλαη 05 Πνιύ ρακειή ηάζε ρακειόηεξε από ηελ 03 Current too low 04 Current too high ll the available steps are connected but the cosphi is still more inductive than the point ll the steps are disconnected but the cosphi is still more capacitive than the set point The current flowing in the current inputs is lower than minimum measuring range. This condition can occour normally if the plant has no load. The current flowing in the current inputs is lower than minimum measuring range. The measured voltage is lower than the 05 Voltage too low επηζπκεηή πνπ νξηζηεθε P.42. threshold set with P.42. Η κεηξνύκελε ηάζε είλαη 06 Πνιύ πςειή ηάζε πςειόηεξε από ηα όξηα πνπ 06 Voltage too high The measured voltage is higher than the ξπζκίζηεθαλ κε P.41 threshold set with P.41. Η ππνινγηδόκελε έληαζε Τπεξθόξησζε έληαζεο ππθλσηνύ είλαη πςειόηεξε από ηα 07 Capacitor current The calculated capacitor current overload 07 όξηα πνπ ηέζεθαλ ζηα Ρ33,Ρ34 overload is higher than threshold set with P.32 and Η ζεξκνθξαζία πάλει είλαη 08 Τςειή ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από ην θαηώηαην όξην πνπ ηέζεθε ζην Ρ.39. Τπήξμε κηα δηαθνπή ηεο 09 Μηθξνδηαθνπή ηάζεο εηζόδνπ κεγαιύηεξεο απν 8ms. Η ηάζε THD ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 10 Πνιύ πςειή ηάζε THD πςειόηεξε 11 Πνιύ πςειή έληαζε THD 08 Temperature too high 09 No-Voltage release 10 Voltage THD too high The panel temperature is higher than no-voltage release has occoured on the line voltage inputs, lasting more than The THD of the plant voltage is higher than the threshold set with P.43. από ηα όξηα ξύζκηζεο Ρ43 Η έληαζε THD ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη πςειόηεξε 11 Current THD too high The THD of the plant current is higher από ηα όξηα ξύζκηζεο Ρ44 than the threshold set with P.44. Σν δηάζηεκα ζπληήξεζεο Απαηηνύκελε ζπληήξεζε (Ρ.45) πνπ έρεη παξέιζεη. Maintenance requested The maintenance interval set with P.45 has elapsed. To reset the alarm use the 12 Δπαλαθνξά κε ην C.xx 12 commant C.x.x

14 13 Απνηπρία βήκαηνο Σα βήκαηα πνπ ππνιείπνληαη είλαη ιηγόηεξα από ην ειάρηζην όξην πνπ θαζνξίδεηαη κε ην Ρ Step failure The residual power of step xx is lower than minimum threshold set with P.40. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 14 / 20

15 Δνηολέρ Μενού Σν κελνύ εληνιώλ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θάπνησλ πεξηζηαζηαθώλ εξγαζηώλ όπσο: αλάγλσζε επαλαθνξάο θνξπθώλ, κεηξεηώλ εθθαζάξηζεο, επαλαθνξά ζπλαγεξκώλ, θιπ. Δάλ έρεη νξηζζεί θσδηθόο πξόζβαζεο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ, ηόηε ην κελνύ εληνιώλ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ απηόκαησλ ιεηηνπξγηώλ δηακόξθσζεο ηεο ζπζθεπήο. Με ηνλ ειεγθηή ζε ιεηηνπξγία MN, πηέζηε ην πιήθηξν γηα 5. Πηέζηε γηα επηινγή CMD. Παηήζηε MN-UT γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην κελνύ εληνιώλ. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή εληνιή κε ή MN-UT. Κξαηείζηε παηεκέλν γηα 3 ην αλ ζέιεηε λα εθηειέζεηε ηελ επηιεγκέλε εληνιή. Σν DCRL δείρλεη εληάμεη; Αληίζηξνθε κέηξεζε. Δάλ θξαηήζεηε παηεκέλν κέρξη ην ηέινο ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο ε εληνιή εθηειείηαη. Αλ ην αθήζεηε ηόηε ε εληνιή αθπξώλεηαη. Commands menu The commands menu allows executing some occasional operations like reading peaks resetting, counters clearing, alarms reset, etc. If the dvanced level password has been entered, then the commands menu allows executing the automatic operations useful for the device configuration. The following table lists the functions available in the commands menu, divided by the access level required. With controller in MN mode, press the button for 5 seconds. Press to select CMD. Press MN-UT to access the Commands menu. Select the desired command with or MN-UT. Press and hold for three seconds if you want to execute the selected command. DCRL shows OK? with a countdown. If you press and hold until the end of the countdown the command is executed, while if you release the key before the end, the command is canceled. ΚΩΓ. ΔΝΣΟΛΖ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΟΓΟΥΖ C01 Δπαλαθνξά ζπληήξεζεο Αλώηεξν Δπαλαθνξά δηαζηήκαηνο C02 Δπαλαθνξά κεηξεηνύ βεκάησλ Αλώηεξν ζπληήξεζεο.. Μεδεληζκόο ιεηηνπξγίαο κεηξεηή βεκάησλ COD COMMND C01 RESET MINTENNCE C02 RESET STEP COUNT PWD. CCESS DESCRIPTI LEVEL dvanced Reset maintenance service interval. dvanced Reset step operation counters. C03 Δπαλαθνξά θνπξέκαηνο βεκάησλ Αλώηεξν Αλαλέσζε αξρηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηζρύνο ζην ζηάδην πξνζαξκνγήο. C03 RESET STEP TRIMMING dvanced Reload originally programmed power into step trimming. C04 Δπαλαθνξά σξώλ βεκάησλ Αλώηεξν Μεδεληζκόο κεηξεηή σξώλ ιεηηνπξγίαο βεκάησλ C04 RESET STEP HOURS dvanced Reset step operation hour meters. C05 Δπαλαθνξά κέγηζησλ ηηκώλ C06 Δπαλαθνξά εβδνκαδηαίσλ TPF C07 Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο C08 Ρύζκηζε Backup C09 Ρύζκηζε επαλαθνξάο Αλώηεξν Αλώηεξν Δπαλαθνξά κέγηζησλ ηηκώλ θνξπθώλ Δπαλαθνξά εβδνκαδηαίαο θαηαγξαθήο ζπλόινπ TPF. Αλώηεξν Δπαλαθνξά ησλ παξακέηξσλ ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο Αλώηεξν Απνζήθεπζε αληίγξαθνπ αζθαιείαο ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε Αλώηεξν Δπαλαθνξά ησλ παξακέηξσλ ηνπ ρξήζηε C05 Reset max VLUES C06 RESET WEEKLY TPF dvanced dvanced Reset maximum peak values. Resets weekly total power factor history. C07 SETUP TO DEFULT dvanced Resets setup programming to factory default. C08 SETUP BCKUP dvanced Makes a backup copy of user setup parameters settings. C09 SETUP RESTORE dvanced Reloads setup parameters with the backup of user settings. Δγκαηάζηαζη Σν DCRL πξννξίδεηαη γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Με ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε εγγπάηαη εκπξόζζηα πξνζηαζία IP54. ην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα, ηνπνζεηείζηε ηα θιίπο ζηεξέσζεο ζηηο ζέζεηο ηνππο θαη πηέζηε ηα κέρξη λα θνπκπσζνπλ.. Πηέζηε θαη ζπξώμηε ηα θιίπο πξνο ηα εκπξόο, ώζηε λα απνθηήζεη πιήξε επαθή ν ειεγθηήο κε ηνλ πίλαθα ζαο. Installation DCRL is designed for flush-mount installation. With proper mounting, it guarantees IP54 front protection. From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in one of the two sliding guide, then press on the clip corner until the second guide snaps in. Push the clip forward pressing on its side and making it slide on the guides until it presses completely on the internal surface of the panel. Για τθν καλωδίωςθ, ανατρζξτε ςτα διαγράμματα ςφνδεςθσ που παρουςιάηονται ςτο ςχετικό τμιμα και τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτον πίνακα των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter and the requirements reported in the technical characteristics table Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 16 / 20

16 Γιαγπάμμαηα ζςνδεζμολογίαρ ΠΡΟΟΧΗ! Απνζπλδέζηε γξακκέο & παξνρή γηα εξγαζίεο ζηηο ζπλδέζεηο. Σςπική Σπιθαζική καλυδίυζη Wiring diagrams WRNING! Disconnect the line and the supply when operating on terminals. Standard Three-phase wiring ΣΤΠΙΚΖ ΣΡΙΦΑΙΚΖ ΚΑΛΩΓΙΩΖ (πποκαθοπιζμένη) Πποκαθοπιζμένη ζςνδεζμολογία για ηςπικέρ εθαπμογέρ Μέηξεζε ηάζεο 1 ph - ph αλάγλσζε ηάζεο L1-L2 Μέηξεζε έληαζεο Φάζε L3 Αληηζηάζκηζε γσλίαο θάζεσλ Μεηαμύ V (L1-L2 ) θαη I (L3)90 Μέηξεζε έληαζεο ππεξθόξησζεο ππθλσηνύ 1 αλάγλσζε ππνινγηδόκελε ζηηο L1-L2 Ρύζκηζε παξακέηξσλ P.03 = L3 P.05 = L1-L2 P.24 = 3PH THREE-PHSE STNDRD CNECTI (default) Default wiring configuration for standard applications. Voltage measure 1 ph-to-ph voltage reading L1-L2 Current measure L3 phase Phase angle offset Between V (L1-L2 ) and I (L3)90 Capacitor overload current measure 1 reading calculated on L1-L2 Parameter setting P.03 = L3 P.05 = L1-L2 P.24 = 3PH ΖΜΔΙΩΔΙ Γηα ηξηθαζηθή ζύλδεζε ε ηάζε εηζόδνπ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε θάζε ζε θάζε. Ο Μ/Σ έληαζεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ ηξίηε θάζε. Η πνιηθόηεηα ηεο έληαζεο θαη ηάζεο εηζόδνπ είλαη αδηάθνξε. NOTES For three-phase connection, the voltage input must be connected phase to phase; the current transformer must be connected on the remaining phase. The polarity of the current/voltage input is indifferent, Μονοθαζική καλυδίυζη Single-phase wiring ΜΟΝΟΦΑΙΚΖ ΤΝΓΔΖ ςνδεζμολογία για μονοθαζικέρ εθαπμογέρ Μέηξεζε ηάζεο 1 ph αλάγλσζε ηάζεο L1 - N Μέηξεζε έληαζεο Φάζε L1 Αληηζηάζκηζε γσλίαο θάζεσλ Μεηαμύ V (L1-N θαη I (L1)0 Μέηξεζε έληαζεο ππεξθόξησζεο ππθλσηνύ 1 αλάγλσζε ππνινγηδόκελε ζηηο L1 - N Ρύζκηζε παξακέηξσλ P.03 = L1 P.05 = L1-N P.24 = 1PH ΖΜΔΙΩΔΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η πολικόηηηα ηης ένηαζης και ηάζης ειζόδοσ είναι αδιάθορη. SINGLE-PHSE CNECTI Wiring configuration for single-phase applications Voltage measure 1 phase voltage reading L1-N Current measure L1 phase Phase angle offset Between V (L1-N ) and I (L1)0 Capacitor overload current measure 1 reading calculated on L1-N Parameter setting P.03 = L1 P.05 = L1-N P.24 = 1PH NOTES IMPORTNT! The polarity of the current/voltage input is indifferent, Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 17 / 20

17 Διαμόρφωςη με μζτρηςη τησ ΜΣ και διόρθωςη από την πλευρά τησ LV Configuration with MV measurement and correction on LV side Γιαμόπθυζη με μέηπηζη μέζυ ΜV και διόπθυζη Μέηξεζε ηάζεο 3 pf=ph κέηξεζεο ηάζεο L1-L2, L2-L3, L3-L1 ζηελ πιεπξά ηνπ MV Μέηξεζε έληαζεο Fasi L1-L2-L3 su media tensione Αληηζηάζκηζε γσλίαο θάζεσλ 90 Μέηξεζε έληαζεο ππεξθόξησζεο ππθλσηνύ disabilitato Ρύζκηζε παξακέηξσλ P.03 = L3 P34 = Πξσηεύνλ TV P.05 = L1-L2 P35 = Γεπηεξεύνλ TV P.24 = 3PH ΖΜΔΙΩΔΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η πολικόηηηα ηης ένηαζης και ηάζης ειζόδοσ είναι αδιάθορη. Configuration with MV measurement and correction Voltage measure 3 ph-to-ph voltage reading L1-L2, L2-L3, L3-L1 on MV side Current measure L1-L2-L3 phase Phase angle offset 90 Capacitor overload current measure disabilitato Parameter setting P.03 = L3 P.34 = VT primary P.05 = L1-L2 P35 = VT secondary P.24 = 3PH NOTES IMPORTNT! The polarity of the current/voltage input is not relevant. Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 18 / 20

18 ~ 5 ~ / / / / t t r r r r,, - - Θέζη ακποδεκηών C u e n Terminals position C u e n DCRL3 DCRL5 S1 14 S1 14 S CTCT) S (NO 5 11 C15 C15 440V~ 1,5 1 ux supply 9 1 ux supply V~ V~ 3 50/60Hz 50/60Hz 3,5 W 8 3,5 W 8 2 9,5 V 2 2 9,5 V C V~ V Input 6 V Input V~ V~ 50/60Hz 50/60Hz COM COM MX MX B CTCT) (NO 440V~ 1,5 C V~ B300 Μησανικέρ διαζηάζειρ και κοπή πίνακορ (mm) Mechanical dimensions and front panel cutout (mm) Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 19 / 20

19 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Technical characteristics Σποθοδοζία Supply Ολνκαζηηθή ηάζε Us V~ Rated voltage Us V~ V= V= Δύξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο V~ Operating voltage range V~ 93,5-300V= 93,5-300V= πρλόηεηα 45-66Hz Frequency 45-66Hz Καηαλάισζε ελέξγεηαο / απώιεηα 3,5W 9,5V Power consumption/dissipation 3.5W 9.5V Αζπιία ρξόλνπ ζε κηθξνδηαθνπέο 110V~ 35ms Immunity time for microbreakings 110V~ 35ms 220V 440V~ 80ms 220V 440V~ 80ms Fusibili raccomandati F1 (rapidi) Recommended fuses F1 (fast) Δίζοδοι ηάζηρ Voltage inputs Μέγηζηε νλνκαζηηθή ηάζε Ue 600VC L-L (346VC L-N) Maximum rated voltage Ue 600VC L-L (346VC L-N) Δύξνο κέηξεζεο V L-L (415VC L-N) Measuring range V L-L (415VC L-N) Δύξνο ζπρλόηεηαο 45 65Hz Hz Frequency range 45 65Hz Hz Μέζνδνο κέηξεζεο True (TRMS) Measuring method True RMS Αληίζηαζε εηζόδνπ κεηξήζεσλ > 0.55M L-N Measuring input impedance > 0.55M L-N > 1,10M L-L > 1,10M L-L Μέζνδνο θαισδίσζεο Μνλνθαζηθή, δηθαζηθή, ηξηθαζηθή, κε ή ρσξίο Wiring mode Single-phase, two-phase, three-phase with or νπδέηεξν θαη ηζνξξνπεκέλε ηξηθαζηθή without neutral or balanced three-phase system. πληζηώκελεο αζθάιεηεο F1 (rapidi) Recommended fuses F1 (fast) Δίζοδοι ένηαζηρ Current inputs Ολνκαζηηθή έληαζε Ie 1~ o 5~ Rated current Ie 1~ or 5~ Δύξνο κέηξεζεο Κιίκαθα 5: 0,025-6~ Measuring range For 5 scale: ~ Κιίκαθα 1: 0,025 1,2~ For 1 scale: ~ Δίδνο εηζόδνπ Παξαιιειηζκό κε ηξνθνδνζία κέζσ Μ/Σ Type of input Shunt supplied by an external current εμσηεξηθό ξεύκα (ρακειήο ηάζεο) 5 max transformer (low voltage). Max. 5 Μέζνδνο κέηξεζεο True (RMS) Measuring method True RMS Ιθαλόηεηα ππεξθόξησζεο +20% Ie Overload capacity +20% Ie Αηρκή ππεξθόξησζεο 50 γηα 1 δεπηεξόιεπην Overload peak 50 for 1 second Καηαλάισζε ξεύκαηνο 0,6V Power consumption 0.6V Ακπίβεια μέηπηζηρ Measuring accuracy Σάζε γξακκήο 0,5% f.s. 1digit Line voltage 0.5% f.s. 1digit Έξοδοι πελε: DCRL3 OUT 1-2 / DCRL5 OUT 1-4 Relay output: DCRL3 OUT 1-2 / DCRL5 OUT 1-4 Σύπνο επαθώλ Contact type DCRL3 2 x 1 NO + comune contatti DCRL3 2 x 1 NO + contact common DCRL5 4 x 1 NO + comune contatti DCRL5 4 x 1 NO + contact common Dati d impiego UL B300 UL Rating B300 30V= 1 βνεζεηηθή ππεξεζία 30V= 1 Pilot Duty Μέγηζηε νλνκαζηηθή ηάζε 440V~ Max rated voltage 440V~ Ολνκαζηηθή έληαζε C V~ C15-1,5 440V~ Rated current C V~ C15-1,5 440V~ Μέγηζην ξεύκα ζηνλ θνηλό αθξνδέθηε 10 Maximum current at contact common 10 Έξοδοι πελε: DCRL3 OUT 3 / DCRL5 OUT 5 Relay output: DCRL3 OUT 3 / DCRL5 OUT 5 Σύπνο επαθώλ 1 κεηαγσγηθή Contact type 1 changeover Dati d impiego UL B300 UL Rating B300 30V= 1 βνεζεηηθή ππεξεζία 30V= 1 pilot duty Μέγηζηε νλνκαζηηθή ηάζε 415V~ Max rated voltage 415V~ Ολνκαζηηθή έληαζε C V~ C15-1,5 440V~ (solo NO) Rated current C V~ C15-1,5 440V~ (NO only) Σάζη μόνυζηρ Insulation voltage Ολνκαζηηθή ηάζε κόλσζεο Ui 600V~ Rated insulation voltage Ui 600V~ Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε Uimp 9,5kV Rated impulse withstand voltage Uimp 9.5kV Σάζε αληνρήο ζπρλόηεηαο δηθηύνπ 5,2kV Power frequency withstand voltage 5,2kV Πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ λειηοςπγίαρ mbient operating conditions Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο C Operating temperature C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο C Storage temperature C ρεηηθή πγξαζία 80% (IEC/EN ) Relative humidity 80% (IEC/EN ) Μέγηζηνο βαζκνύ ξύπαλζεο Grado 2 Maximum pollution degree 2 Καηεγνξία ππέξηαζεο 3 Overvoltage category 3 Καηεγνξία κεηξήζεσλ III Measurement category III Κιηκαηηθή αθνινπζία Z/BDM (IEC/EN ) Climatic sequence Z/BDM (IEC/EN ) Αληνρή ζε θξνύζεηο 15g (IEC/EN ) Shock resistance 15g (IEC/EN ) Αληνρή ζε δνλήζεηο 0.7g (IEC/EN ) Vibration resistance 0.7g (IEC/EN ) ςνδέζειρ Connections Σύπνο αθξνδεθηώλ Βπζκαησηνί / αθαηξνύκελνη Terminal type Plug-in / removable Γηαηνκή θαισδίνπ (min - max) 0,2...2,5 mmq (2412 WG) Cable cross section (min max) mm² (24 12 WG) Δθηίκεζε UL 0, mm² (18-12 WG) UL Rating 0, mm² (18 12 WG) Γηαηνκή θαισδίνπ (min-e max) Cable cross section (min max) Ρνπή ζύζθημεο 0,56 Nm (5 LBin) Tightening torque 0.56 Nm (5 LBin) Πεπίβλημα Housing Δθδνρή Γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε Version Flush mount Τιηθό Polycarbonate Material Polycarbonate Βαζκόο πξνζηαζίαο Δκπξόζζηνο IP54 Αθξνδεθηώλ IP20i Degree of protection IP54 on front - IP20 terminals Βάξνο???g Weight???g Πιζηοποιήζειρ και ζςμμόπθυζη Certifications and compliance culus Δθθξεκήο culus Pending Πξόηππα αλαθνξάο IEC/EN , IEC/EN Reference standards IEC/EN , IEC/EN IEC/ EN IEC/ EN UL508 e CS C22.2-N 14 UL508 and CS C22.2-N 14 ήκαλαζε UL Υξεζηκνπνηείζηε κόλν ράιθηλνπο αγσγνύο UL Marking Use 60 C/75 C copper (CU) conductor only 60 C/75 C WG Range: WG κνλόθισλνπο ή πνιύθισλνπο. Ρνπή ζπζθημεο WG Range: WG stranded or solid 4.5lb.in/ ηεξέσζε ζε επίπεδν πίλαθα ηύπνπ 1 Field Wiring Terminals Tightening Torque: limentazione ausiliaria prelevata da un sistema con tensione fase-neutro 300V Η βοηθηηική πηγή ζσνδέεηαι ζε γραμμή θάζης-οσδεηέροσ με ηάζη 300V Ιζηοπικό αναθευπήζευν εγσειπιδίος Rev Data Note 00 16/12/2013 Πξώηε έθδνζε Manual revision history Rev Date Notes 00 16/12/2013 First release Doc: MHIT100B1012 (3).docx 13/12/2013 p. 20 / 20

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V)

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V) SERIES 5 C Long Life. Low impedance. (Rated Voltage 6.3~V.DC) FEATURES Load Life : 5 C 4~hours. Low impedance at khz with selected materials. SPECIFICATIONS Items Operating Temperature Range Rated Voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration Router (config) # router protocol [ keyword

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC TECHNICAL INFORMATION

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC  TECHNICAL INFORMATION www.osram.com IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE QTP-M 1x26-42 1 Benefits Extremly economical Good quality of light Excellent luminous flux Improved lumen maintenance Long service life time OSRAM + Guarantee

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead Aluminum Capacitors + 105 C, Tubular, Radial Lead FEATURES Wide temperature range Radial design in two and three lead configuration Ideal SMPS output filter PERFORMANCE CHARACTERISTICS Operating Temperature:

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2)

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) Ιωάννης Τόλλης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών NP-Completeness (2) x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 12 22 32 11 13 21

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H.

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H. E09-311 Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit Model name: MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Contents 1 Specifications 2 Dimensions 3 Center of gravity

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα