Sony Ericsson GreenHeart TM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sony Ericsson GreenHeart TM"

Transcript

1 Sony Ericsson GreenHeart TM 11o πλέδξην Info-ComWorld 3 Nνεκβξίνπ 2009

2 2

3 Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Η θηινζνθία καο Η θηινζνθία καο ζηε βηώζηκε αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο αξρέο: Η πξνζηαζία ηεο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο ζε έλαλ πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλν θόζκν Η ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο καο επηξξνήο ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ καο Η ζεηηθή καο επίδξαζε ζε απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξντόληα καο Η βειηίσζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην πεξηβάιινλ 3

4 Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Οη ηόρνη καο Θα κεηώζνπκε ην απνηύπσκα CO2 γηα όιεο ηηο ελέξγεηεο καο θαηά 20% έωρ το 2015 Θα κεηώζνπκε ηελ επηξξνή ηνπ θύθινπ δσήο ησλ ηειεθώλσλ καο θαηά 15% έωρ το 2015 Θα σςλλέξοςμε 1 εκατομμύπια τηλέυωνα το σπόνο κέζσ ηνπ δηθνύ καο πξνγξάκκαηνο απόζπξζεο ην αξγόηεξν μέσπι το 2011

5 Γηεζλείο ηάζεηο Σν ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ έρεη δξακαηηθά εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα Source Ericsson Consumer Labs Branding report 2008

6 Πώο ζθέθηνληαη νη θαηαλαισηέο Οη κεγάινη νξγαληζκνί έρνπλ ηελ επζύλε λα νδεγήζνπλ ηηο αιιαγέο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Αθόκε θαη νη κηθξέο πξνζθνξέο ηνπ θάζε ηδηώηε κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά γηα έλα θαιύηεξν, πην πξάζηλν θόζκν. Πηζηεύσ όηη ε ηερλνινγία, ε ζύγρξνλε ηερλνινγία, έρεη ηελ πξννπηηθή λα ζώζεη ην πεξηβάιινλ Η πξνζηαζί ηνπ θόζκνπ ζηνλ νπνίν ζα δήζνπλ ηα παηδηά καο έρεη ηε κέγηζηε ζεκαζία. Σα πξάζηλα πξντόληα έρνπλ ζπλήζσο πεξίεξγε όςε. Με ελδηαθέξεη ην πεξηβάιινλ αιιά δελ ζέισ λα ζπκβηβάδνκαη ζε ό,ηη αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ αγνξάδσ. ITO 15% CR 6% FP 16% EXP 13% BP 18% PY 9% MM 15% MY 9%

7 Η έκπλεπζε καο It is not about making normal products green, it is about making green products normal. John Grant, The Green Marketing Manifesto

8 Η απνζηνιή καο GreenHeart είλαη ε δέζκεπζή καο λα επηηύρνπκε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή επηξξνή ζηε πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα αλαπηύζνληαο ιύζεηο πξάζηλεο θαηλνηνκίαο θαη εθαξκόδνληάο ηηο ζε όιν ην εύξνο ηεο πξντνληηθήο καο γθάκαο.

9 ΠΡΩΣΟΙ ΣΟ 1998 ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ - Πεξηβαινληηθή πξσηνβνπιία, Καηάξγεζε ηεο κπαηαξίαο NiCd παγθόζκηα BFR out of boards, casings, cables Lead out PVC out Antimony free Best standby Beryllium ΠΡΩΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 2002 charger replacement Υσξίο βξσκησκέλνπο επηβξαδπληέο θιόγαο Bio or Recycled plastics E-manual Zero charger Applications Μαθξά ηζηνξία πεξηβαιινληηθήο πξσηνπνξίαο Πάλσ από 10 ρξόληα πξσηνβνπιηώλ γηα ηε βησζηκόηεηα Fuel and solar cells Universal USB zero charger Substance control Recycling program ΠΡΩΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΣΟ 2004 Απόιπηε ζπκκόξθσζε ζηνπο Declaration πεξηνξηζκνύο επηθίλδπλσλ materials πιηθώλ database Green Heart web Phone for life Opt in accessories Corporate collaboration Refurbishment First supplier code of conduct πλερείο βειηηώζεηο Clear source Research collaboration

10 Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε

11 Η πξνζέγγηζή καο γηα ην GreenHeart GreenHeart Καινοτόμα Πποϊόντα Φοπτιστήρ Χαμηλήρ Κατανάλωσηρ Δθαξκνγή CO2 Δθαξκνγή CO2 Ηιεθηξνληθό Δγρεηξίδην Ηιεθηξνληθό Δγρεηξίδην Μηθξή πζθεπαζία Μηθξή πζθεπαζία Αλαθπθισκέλα Πιαζηηθά Αλαθπθισκέλα Πιαζηηθά Μεγαλύτεπη γκάμα πποϊόντων Έιεγρνο Οπζηώλ E-manual Μηθξή πζθεπαζία ύζηεκα Αλαθνξάο Πξντόλησλ PVC free

12 GreenHeart Καηλνηόκα Πξντόληα 2009 C901 Η θαιύηεξε εκπεηξία θσηνγξαθίαο κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ

13 GreenHeart Καηλνηόκα Πξντόληα 2009 Naite Οξγαλώζηε ηε δσή ζαο κε έλα ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ

14 Από ηη απνηειείηαη ην GreenHeart Οηθνινγηθή βαθή Έιεγρνο νπζηώλ Αλαθπθισκέλα Πιαζηηθά Πξόγξακκα απόζπξζεο Ηιεθηξνληθό Δγρεηξίδην GreenHeart PHF Φνξηηζηήο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ Walkmate Eco Μηθξόηεξεο ζπζθεπαζίεο

15 Βαθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ Watercolours Η Water-borne βαθή είλαη αηζζεηηθά εμίζνπ σξαία κε βαθή solvent-based θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ έθζεζε ζε Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο (VOC). Αληινύκε ην λεξό ηνπηθά, κεηώλνληαο έηζη ηηο εθπνκπέο C0 2 από ηε κεηαθνξά. 50% ιηγόηεξεο ελώζεηο VOC * * Γηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κπνγηέο θαη δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο Back to menu

16 Αλαθπθισκέλα Πιαζηηθά Φαληαζηηθό Πιαζηηθό! Υξεζηκνπνηώληαο αλαθπθισκέλα πιαζηηθά δίλνπκε έλα «δεύηεξν ζπίηη» ζε κπνπθάιηα λεξνύ θαη CD, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην απνηύπσκα άλζξαθα ηνπ πιαζηηθνύ. Η αλαθύθισζε θαηαλαιώλεη ζαθώο ιηγόηεξε ελέξγεηα απ όηη ε παξαγσγή πιαζηηθνύ Πεξηζζόηεξν από 60% ιηγόηεξν CO 2 * Μπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειέθσλν Back to menu

17 Ηιεθηξνληθό Δγρεηξίδην Πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζε ζαο αλά πάζα ζηηγκή θαη όρη από βηβιίν Έρνπκε αληηθαηαζηήζεη ηα ράξηηλα εγρεηξίδηα κε ειεθηξνληθά ζην ηειέθσλν ζαο, ώζηε λα είλαη πάληα εθεί όηαλ ην ρξεηάδεζηε. Βνεζάεη επίζεο ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ραξηηνύ θαη ησλ επηπηώζεσλ κεηαθνξάο ηνπ. 350 ηόλνη ραξηί γηα έλα εθαηνκκύξην ηειέθσλα, νη νπνίνη ηζνύληαη κε δέληξα θαη θπβηθά κέηξα λεξό Back to menu

18 Πξάζηλε θόξηηζε Ο θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ θνξηηζηήο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο Energy Star επηπέδνπ V θαη ζα επηηπγράλεη απώιεηα ελέξγεηαο ζε αλακνλή κηθξόηεξε ησλ 30 mw. Απηό ζα εμαζθαιίδεη ηελ κηθξόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη ππελζύκηζε απνζύλδεζεο ηνπ θνξηηζηή από ηελ παξνρή ξεύκαηνο, πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο εμαζθάιηζεο κεδεληθή θαηαλάισζεο. 10 θνξέο ιηγόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε αλακνλή από ην κέζν όξν ηεο αγνξάο Back to menu

19 Μηθξόηεξεο πζθεπαζίεο Σν κηθξό είλαη όκνξθν Σν ηειέθσλν είλαη παθεηαξηζκέλν κέζα ζε κηα εληππσζηαθή αιιά πην ειαθξηά θαη κηθξή ζπζθεπαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαθύιαμε πνιύηηκσλ θπζηθώλ πόξσλ όπσο θαη ζηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνύ πξνθύπηνπλ από ηε κεηαθνξά Ληγόηεξν από 80% ιηγόηεξν CO 2 από κεηαθνξέο 300 % πεξηζζόηεξα ηειέθσλα αλά παιέηα Shoe box (C902) Cuboid box (GH) Back to menu

20 Walk Mate Eco Έθδνζε GreenHeart Η αιιαγή ζηηο ζπλήζεηέο καο Go green Με ην WalkMate κπνξείο πξαγκαηηθά λα θάλεηο ηε δηαθνξά! Σν WalkMate ζε βνεζά λα πάξεηο κηα πην πξάζηλε απόθαζε, δείρλνληαο ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 όηαλ πεξπαηάηε ζε ζύγθξηζε κε ην λα έρεηε νδεγήζεη ηελ ίδηα απόζηαζε. Back to menu

21 Αθνπζηηθά GreenHeart Σα MH300 είλαη ηα πην πξάζηλα αθνπζηηθά Σα αθνπζηηθά μεπεξλνύλ ηηο λνκηθέο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 100% αλαθπθισκέλα πιαζηηθά ζε 4 από 5 ζθιεξά πιαζηηθά κέξε Back to menu

22 Πξόγξακκα αλαθύθισζεο Αλαθύθισζε ζεκαίλεη όηη ηα θηλεηά ηειέθσλα απνζηέιινληαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα αμηνπνίεζεο ησλ πιηθώλ ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα πιηθά επαλαρξεζηκνπνηνύληαη κεηώλνληαο ηηο αλάγθεο γηα λέεο πξώηεο ύιεο. Δπηπιένλ, απηό νδεγεί ζηε κείσζε ησλ νηθνινγηθώλ απβιήησλ, εμνηθνλνκώληαο ελέξγεηα θαη απαξαίηεηεο ρεκηθέο νπζίεο. Π.ρ. 15 ηόλνη επαλαρξεζηκνπνηνύκελνπ ραιθνύ γηα 1 εθαηνκκύξην ηειέθσλα. Back to menu

23 Απόιπηνο έιεγρνο θαη θαηάξγεζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ Θα ζπλερίζνπκε λα θαηαξγνύκε ηα αθαηάιιεια πιηθά θαη είκαζηε πξσηνπόξνη ζε απηό. Σν 2010 ζα ζπλερίζνπκε κε ηα Αληηκόλην θαη and Βεξύιιην. Παξάιιεια, αλαθνηλώλνπκε ηηο πιήξεηο ιίζηεο ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ ed/environmentaldeclaration/ PVC 100% free Beryllium 100% free Bromine (Chloride) Flame Retardants 99.9% free Antimony 99.9% free Back to menu

24 ην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ΟΛΟΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - Πηζηεύνπκε όηη όζν πεξηζζόηεξνη ηόζν ην θαιύηεξν! ΓΔΝ ΝΟΔΙΣΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΙΟ ΘΑ ΛΑΝΑΡΔΙ ΣΟ ΠΙΟ ΠΡΑΙΝΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ! - Απηό πνπ κεηξάεη είλαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά θαη ε κέγηζηε επηξξνή ΓΙΑ ΔΜΑ ΠΡΑΙΝΟ ΗΜΑΙΝΔΙ: ΟΥΙ ΤΜΒΙΒΑΜΟΙ

25 Σν κήλπκά καο Have a Green Heart

26 Thank you 26