Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3"

Transcript

1 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Λέξεις κλειδιά: Ενόργανη επιθεώρηση, οµική αξιολόγηση, Συντήρηση, Γέφυρες από σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της οκταετούς ενόργανης παρακολούθησης, µε δίκτυα αισθητήρων, της µηχανικής συµπεριφοράς, υπό λειτουργικές και σεισµικές δράσεις, γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού. Πρώτα, µέσω της ενόργανης παρακολούθησης καταγράφονται µετρήσεις επιτάχυνσης, παραµόρφωσης, µετακίνησης, ταχύτητας ανέµου και θερµοκρασίας, ενός ελάχιστου αριθµού κρισίµων σηµείων των γεφυρών. Κατόπιν, µε την χρήση ειδικών µεθοδολογιών και υπολογιστικών κωδίκων, που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των ενοργανωµένων γεφυρών, προκύπτουν αποτελέσµατα, που αφορούν στην αναγνώριση των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές) των γεφυρών και στον αναλυτικό προσδιορισµό των παραµέτρων ακαµψίας και αντοχής τους. Τέλος, τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιούνται για την αναθεώρηση των δυναµικών προσοµοιώσεων των γεφυρών, ώστε τα σχετικά αναλυτικά αποτελέσµατα να ταυτίζονται µε τα πειραµατικώς αναγνωρισµένα δυναµικά χαρακτηριστικά τους. ABSTRACT : Ιn this paper, results from monitoring many reinforced concrete bridges of Egnatia Motorway, Northern Greece, by installed sensor networks, are given. The main scope of this continuous instrumental monitoring of selected bridges of the Egnatia Motorway is to measure strain, acceleration, displacement and temperature fields on a few critical points/sections of the bridge structure, in order to evaluate their static and dynamic performance, when subjected to ambient or seismic excitations. By the use of special software and methodologies, the 1 ρ. Πολ. Μηχ/κός, Προϊστάµενος Παρακολούθησης Μεγ. Τεχνικών Έργων, Εγνατία Οδός Α.Ε., GR-57001Θέρµη-Θεσσαλονίκη, 2 ρ. Πολ. Μηχ/κός, Γενικός ιευθυντής, Εγνατία Οδός Α.Ε., GR-57001Θέρµη-Θεσσαλονίκη, 3 ιπλ. Μηχ/κός Περιβάλλοντος, MSc, Τµήµα Μηχ/κών Περιβάλλοντος.Π.Θ., GR Ξάνθη, 1

2 dynamic characteristics of the bridges are identified and then their dynamic models are updated such as to fit the experimentally identified properties. Useful conclusions are also presented for supporting the final structural evaluation of the bridges and the decision of the extent and the type of repairs. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενόργανη παρακολούθηση των δοµικών κατασκευών είναι µία συµπληρωµατική µέθοδος δοµικού ελέγχου τους, που µπορεί να υποστηρίξει την επαρκή, έγκαιρη και οικονοµική συντήρησή τους µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον χρόνο. Υλοποιείται µε δίκτυα ειδικών οργάνων (αισθητήρων), που εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή ενσωµατώνονται στην µάζα του φορέα των κατασκευών (Σχήµα 1.). Ο στόχος είναι η καταγραφή, µε ειδικές καταγραφικές µονάδες, βασικών παραµέτρων της µηχανικής απόκρισης των δοµικών κατασκευών, όπως η επιτάχυνση, η παραµόρφωση και η µετακίνηση, υπό συνήθεις και σεισµικές δράσεις. Η καταγραφή αυτή περιλαµβάνει την αρχική µέτρηση, όπου αυτή είναι διαθέσιµη κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και τις περιοδικές µετρήσεις (µε συχνότητα µηνών ή ετών). Σχήµα 1. Αισθητήρες δυναµικής µέτρησης: (α) παραµόρφωσης, (β) µετακίνησης αρµού Η ως άνω ενόργανη παρακολούθηση συνδυάζεται µε/και συµπληρώνει τις ακόλουθες κύριες µεθόδους δοµικού ελέγχου, που εφαρµόζονται για τις γέφυρες από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού: 1. Οπτική επιθεώρηση. Ο εξ επαφής λεπτοµερής οπτικός έλεγχος όλων των δοµικών και λειτουργικών στοιχείων των γεφυρών από σκυρόδεµα είναι ο παραδοσιακός και ιδιαίτερα χρήσιµος πρωτογενής δοµικός έλεγχος. Εξετάζονται τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια (τακτική κύρια οπτική επιθεώρηση) και εκτάκτως µετά από εντοπισµό ενδείξεων βλάβης (έκτακτη οπτική επιθεώρηση) όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής: Βάθρα, ακρόβαθρα, πτερυγότοιχοι, εφέδρανα, φορείς 2

3 (κιβωτιοειδείς, πλακοδοκοί, πλάκες), αρµοί διαστολής, πεζοδρόµια. Τα βασικά δοµικά στοιχεία ελέγχονται εξ επαφής για τις ακόλουθες περιβαλλοντικές και άλλες επιδράσεις: ρηγµατώσεις, επιφανειακές φθορές (αποφλοίωση, απολέπιση, εξάνθηση, αποχρωµατισµός, διόγκωση κ.α.), οξείδωση, απώλεια διατοµής, διαρροή ή θραύση οπλισµού, µη αναµενόµενη τοπική ή συνολική παραµόρφωση - βλ. π.χ. Σχήµα 2(α). Σχήµα 2. Αποτελέσµατα οπτικής επιθεώρησης: (α) Απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης, (β) Υποσκαφή µεσοβάθρου Σηµαντικές ενδείξεις, που αφορούν εµµέσως στη δοµική ακεραιότητα των γεφυρών και καταγράφονται χωριστά, είναι π.χ.: (1). H υποσκαφή, λόγω πληµµυρικών παροχών, των επιφανειακών ή βαθειών θεµελιώσεων- βλ. Σχήµα 2(β). (2). Οι στροφές και καθιζήσεις των βάθρων, ακροβάθρων και πτερυγότοιχων (γέφυρες). (3). Οι µετακινήσεις παραµορφώσεις των στηθαίων, κιγκλιδωµάτων, συλλεκτήριων αποχετευτικών αγωγών και εν γένει των µη δοµικών συστηµάτων εκ της παραµόρφωσης του φορέα στον οποίο αναρτώνται ή πακτώνονται. Τα ευρήµατα τοπικών βλαβών της οπτικής επιθεώρησης είναι αυτά που καλείται να ερµηνεύσει η ενόργανη επιθεώρηση που ακολουθεί, κυρίως ως προς την επιρροή των τοπικών βλαβών στην συνολική δοµική ακεραιότητα του δοµικού στοιχείου ή του φορέα. 2. Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέµατος Η κρουσιµέτρηση - σχετ. Σχήµα 3 -και η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για την σκληρότητα, την αντοχή και το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος και σε συνδυασµό µε περιορισµένης έκτασης συµβατικούς ελέγχους (πυρήνες) αποτελούν αρκετά αξιόπιστη πειραµατική εκτίµηση της οµοιογένειας και της µέσης τιµής των ιδιοτήτων αυτών. 3

4 Τιµή Ανα π ή δησ ης ( R ) Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 M1RWCR M1RW1R M1RW2R M1RW3R M1RW4R M1RW5R M1RW6R M1RW7R M1RW8R M1RW9R M1RW10R Θέσεις δοκιµών fck,cube150,m (MPa) 0.90 fck,cube200,m (MPa) Σχήµα 3. Αποτελέσµατα κρουσιµέτρησης κατά µήκος του φορέα της γέφυρας Γ10, κατηγορίας αντοχής σκυροδέµατος Β45, στο τµήµα 5.1. (Πολύµυλος-Λευκόπετρα) της Εγνατίας Οδού (60 µετρήσεις/σπόνδυλο). M.O. Median: fck,cube200,95% (MPa) Είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιµο να έχουν προσδιορισθεί οι παραπάνω ιδιότητες ώστε τυχόν διαφορές µεταξύ της µηχανικής απόκρισης των ενόργανων µετρήσεων και του µοντέλου να µπορούν ευκολότερα και πιο αξιόπιστα να αξιολογηθούν. 3. Γεωδαιτική παρακολούθηση µετακινήσεων και µικροµετακινήσεωv. Αυτή γίνεται µε χρήση τοπογραφικών οργάνων, χωροβάτη, γεωδαιτικού σταθµού ή και σαρωτή laser και µε τη βοήθεια εγκατεστηµένων τοπογραφικών στόχων, ανακλαστήρων. Η συσχέτιση των τοπογραφικών µετρήσεων µε τις ενόργανες µετρήσεις αφορά κυρίως στην στατική συµπεριφορά των κατασκευών υπό φορτία που ασκούνται «αργά», µε αµελητέα χρονική διακύµανση της τιµής τους. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Η χάραξη σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων σε δύσκολο ορεινό ανάγλυφο, όπως συµβαίνει σε πολλά τµήµατα της Εγνατία Οδού, απαιτεί την κατασκευή χαραδρογεφυρών και κοιλαδογεφυρών µεγάλου µήκους, µε πολύ ψηλά βάθρα. Η ορθή χρήση των σύγχρονων µεθόδων και λογισµικών Στατικής και υναµικής Ανάλυσης και η πιστή εφαρµογή των Κανονισµών οδηγεί εν γένει σε ασφαλή σχεδιασµό για τις φορτίσεις και τους καταναγκασµούς που θα επιβληθούν στην γέφυρα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ωστόσο οι ακόλουθοι παράγοντες µπορούν να µεταβάλουν δυσµενώς τις αρχικές προβλέψεις, και συνεπώς πρέπει η επίδρασή τους στη λειτουργική και δοµική ακεραιότητα της γέφυρας να 4

5 αποτιµάται µέσω συµπληρωµατικών δοµικών ελέγχων, όπως της ενόργανης παρακολούθησης: H έκθεση της γέφυρας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν εκτεταµένες κακοτεχνίες και κατασκευαστικές αποκλίσεις, είναι ένας παράγοντας πρόωρης εκδήλωσης σηµαντικών φθορών (π.χ. ενανθράκωση του σκυροδέµατος, απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης). Ως γνωστόν, η σηµαντική απώλεια διατοµής οπλισµού προκαλεί ρηγµάτωση και απώλεια διατοµής σκυροδέµατος. Συνεπώς επηρεάζει την ακαµψία του φορέα της γέφυρας. Κατά τον σχεδιασµό γεφυρών µε πολύ µεγάλα χαρακτηριστικά (ύψος βάθρων, µήκος ανοίγµατος και συνολικό µήκος, βάθος θεµελίωσης), ή γεφυρών µε µη κανονική κατανοµή µάζας και ακαµψίας, η αυτονόητη συµµόρφωση µε τους εν ισχύ κανονισµούς µπορεί να µη είναι αρκετή για την ασφαλή πρόβλεψη της συµπεριφοράς τους στην πράξη. Έτσι απαιτείται συνήθως, ιδιαίτερα για αυτές τις γέφυρες, η αρχική και στην συνέχεια η τακτική ενόργανη παρακολούθηση τους, ώστε να µετρηθεί, να αναλυθεί και να γίνει κατανοητή η πραγµατική µηχανική συµπεριφορά τους και η συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του σχεδιασµού τους. Σε γέφυρες που οι φορείς τους στηρίζονται µέσω εφεδράνων σε βάθρα και ακρόβαθρα, οι ιδιότητες αυτών των συσκευών (π.χ. δυστένεια, δυστµησία) είναι δεσπόζουσες για την στατική και δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών. Στην περίπτωση, λοιπόν, χρήσης τέτοιων συσκευών σεισµικής µόνωσης είναι πολύ κρίσιµη η πιθανή µεταβολή ή απώλεια των βασικών ιδιοτήτων τους µε τον χρόνο (π.χ. απόσβεση, ακαµψία κ.α.). Συνεπώς, για την έγκαιρη διάγνωση της τυχόν δυσµενούς µεταβολής των ιδιοτήτων των συσκευών αυτών, είναι χρήσιµη η ενόργανη παρακολούθηση της δυναµικής συµπεριφοράς των γεφυρών. Οι περιορισµένης µετέντασης φορείς γεφυρών, παρ όλο που εκ της φύσεως της επιβολής της προέντασης υποβάλλονται εξ αρχής σε σηµαντικές τάσεις όχι µακριά από τα όρια διαρροής των υλικών τους (υπερτάνυση, προθλιβόµενη ίνα), δεν παύουν να κινδυνεύουν από κακή εφαρµογή της τσιµεντένεσης των σωλήνων προέντασης, χρόνιες απώλειες σηµαντικά µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες, κ.α. Τέτοιες αλλαγές πρέπει (και υπό προϋποθέσεις µπορούν) να διαγνωσθούν από την ενόργανη παρακολούθηση των προεντεταµένων φορέων. Οι γεωτεχνικές συνθήκες θεµελίωσης, ιδιαίτερα των εκτεταµένων και βαθειών θεµελιώσεων, λαµβάνονται υπόψη στον σχεδιασµό µε χρήση υψηλών συντελεστών ασφαλείας. Η πραγµατική, όµως, επιρροή τους στην µηχανική συµπεριφορά των βάθρων, στύλων, τοιχείων είναι απαραίτητο να αποτιµηθεί πειραµατικά (βαθµός στατικής και δυναµικής πάκτωσης) µε ενόργανη παρακολούθηση της κατασκευής. Υπενθυµίζεται ότι η δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών επηρεάζεται, ως γνωστόν, σηµαντικά λόγω της αλληλεπίδρασης µε το έδαφος. Η αξιόπιστη εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου µπορεί να γίνει µέσω της ενόργανης παρακολούθησης. Έτσι µπορούν να εκτιµηθούν π.χ. η συχνότητα και η ένταση σεισµικού κραδασµού, καθώς και η πιθανή 5

6 γειτνίαση µε ενεργό σεισµικό ρήγµα, σε συνδυασµό µε την αποτίµηση της επιρροής παραγόντων δυσµενούς αλλοίωσης της έντασης, του συχνοτικού περιεχοµένου και του συγχρονισµού του σεισµικού κραδασµού στη βάση των βάθρων, (όπως το γεωλογικό υπόστρωµα και το τοπογραφικό ανάγλυφο κατά µήκος της γέφυρας). Για την αξιόπιστη, λοιπόν, γνώση της επιρροής των παραπάνω παραγόντων στη δοµική ακεραιότητα και στη δοµική διακινδύνευση των γεφυρών, απαιτείται η αρχική και η συχνή ή µόνιµη ενόργανη παρακολούθηση της µηχανικής απόκρισης τους και της απόκρισης του εδάφους θεµελίωσής τους σε σεισµό. ΤΥΠΟΣ - ΙΑΤΑΞΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Ακολούθως παρουσιάζονται βασικά σηµεία των γενικών προδιαγραφών που τηρήθηκαν για τη διάταξη των διαφόρων τύπων αισθητήρων µόνιµης ενοργάνωσης των γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Βασικό κριτήριο της ενοργάνωσης αυτής ήταν το χαµηλό κόστος, χωρίς να µειώνεται η ακρίβεια και η αποτελεσµατικότητα της, µέσω της µόνιµης εγκατάστασης ενός ελάχιστου αριθµού αισθητήρων, σε διαφορετικές διατάξεις αναλόγως των δοµικών τύπων των γεφυρών. Στην περίπτωση αναγνώρισης βλαβών ή άλλων δοµικών µεταβολών είναι δυνατή η πύκνωση αυτών των διατάξεων µε χρήση έκτακτου κινητού εξοπλισµού που διαθέτει η εταιρεία. Ι. Θεµελίωση, κορµός, κεφαλή βάθρων. Ένα ή δύο τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις βάσεις µεσοβάθρων, αναλόγως του µήκους, της τοπογραφίας και της γεωτεχνικής µηκοτοµής. Επίσης, οριζόντια επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις κεφαλές των βάθρων που φέρουν (µέσω ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µονωτήρων) τον φορέα. Τα επιταχυνσιόµετρα των βάθρων πρέπει να ενεργοποιούνται και να καταγράφουν ταυτόχρονα και συγχρονισµένα µε τα επιταχυνσιόµετρα, µετακινησιόµετρα, παραµορφωσιόµετρα και ανεµόµετρα του φορέα. ΙΙ. Φορείς γεφυρών Ο φορέας της γέφυρας είναι συνήθως προεντεταµένος και δουλεύει υπό τα καθηµερινά λειτουργικά φορτία, αλλά και υπό σηµαντικά σεισµικά φορτία, χωρίς να ρηγµατώνεται (γενικώς γραµµική η σχέση έντασης παραµόρφωσης). Συνεπώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη η εγκατάσταση δύο παραµορφωσιοµέτρων ανά διατοµή (ένα στην κάτω παρειά άνω πέλµατος και ένα στην άνω παρειά κάτω πέλµατος), σε θέσεις max/min ροπής λόγω κινητών και σεισµού (πέριξ της στήριξης, κλείδα, άνοιγµα) βλ. Σχήµα 4. Τέλος, τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα τοποθετήθηκαν, µετά από µελέτη των ιδιοµορφών των γεφυρών, σε θέσεις στους κορµούς ή στο κάτω πέλµα του φορέα. 6

7 Σχήµα 4. (α), (β)ανακλαστήρες, (γ) Τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα κιβωτιοειδούς φορέα Πίνακας 1: Αισθητήρες ενοργάνωσης (τύπος, αριθµός) 12 γεφυρών της Εγνατίας Οδού Επιταχυν- παραµορφωσιό Αρµό Ανεµό Tµήµα σιόµετρα µετρα/θερµόµετρα µετρα µετρο Κρυσταλλοπηγής Γ Γ Μετσόβου Γ Γ Γ Γ s Γ s Βενέτικου 4.1.3s Γ s Γ s Τα προηγούµενα εφαρµόζονται για την µόνιµη ενοργάνωση δεκάδων γεφυρών κατά µήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργολαβιών κατασκευής ή συντήρησής τους. Οι γέφυρες επελέγησαν µε κριτήριο το µέγεθός τους, την δοµική αντιπροσωπευτικότητα τους και την ζώνη σεισµικότητας στην οποία ανήκουν. Στον Πίνακα 1 δίνονται στοιχεία για τον τύπο και τον αριθµό των αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε δώδεκα χαρακτηριστικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για την επεξεργασία, και κυρίως για την αναλυτική αξιολόγηση των ενόργανων µετρήσεων των παραµέτρων µηχανικής απόκρισης των ενοργανωµένων γεφυρών 7

8 της Εγνατίας Οδού, χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες και ειδικά λογισµικά επεξεργασίας σήµατος, αναγνώρισης ιδιοµορφών, αναθεώρησης επιλεγµένων τιµών ακαµψίας και µάζας του στατικού και δυναµικού µοντέλου των γεφυρών. Ο στόχος είναι η διάγνωση µεταβολών είτε ως προς την µελέτη είτε ως προς αρχικές ή προηγούµενες µετρήσεις. Εκτενείς σχετικές παρουσιάσεις της θεωρίας και των λογισµικών αυτών έχουν γίνει σε προηγούµενες εργασίες, βλ. Πανέτσος κ.ά. (2006, 2008), Ntotsios et al (2009a,b). Εδώ τονίζεται ότι στην ενόργανη επιθεώρηση των γεφυρών της Εγνατίας Οδού έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση αφενός καθολικών παραµέτρων µηχανικής απόκρισης, όπως είναι η επιτάχυνση, και αφετέρου στην πειραµατική αναγνώριση καθολικών χαρακτηριστικών του φορέα τους, όπως οι ιδιοσυχνότητες και οι ιδιοµορφές. Ο λόγος είναι ότι η µέτρηση επιταχύνσεων είναι πιο αξιόπιστη και γρήγορη και δεν απαιτεί γνώση της διέγερσης (ασθενείς περιβαλλοντικές ταλαντώσεις). Οι περιβαλλοντικές ταλαντώσεις είναι πάντα παρούσες και µετρήσιµες (άνεµος, κυκλοφορία). Η σαφώς πολυπλοκότερη και πιο απαιτητική φάση της αναγνώρισης των ιδιοσυχνοτήτων ιδιοµορφών υποστηρίζεται από τα ως άνω λογισµικά. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ι ΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες συνοπτικά τα δυναµικά χαρακτηριστικά και οι βάσει αυτών προσδιορισµένες δοµικές ιδιότητες (ακαµψία) των αναθεωρηµένων µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για συνολικά επτά (7) χαρακτηριστικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού: 1) Αριστερός και 2) εξιός κλάδος γέφυρας Μετσόβου, 3) Γ9 και 4) Γ10 Πολύµυλου - Λευκόπετρας, 5) Γ2 Παράκαµψης Καβάλας, 6) εξιός κλάδος ποταµογέφυρας Αξιού και 7) Αριστερός κλάδος ποταµογέφυρας Στρυµόνα. Οι τιµές των σχετικών πινάκων αναγνωρίσθηκαν και προσδιορίσθηκαν βάσει των ενόργανων µετρήσεων των τελευταίων 8 ετών. Οι µετρήσεις επιτάχυνσης έχουν αναλυθεί µε το ειδικό λογισµικό που ανέπτυξε η εταιρεία (ΑΣΠΡΟΓΕ, 2007) για τον προσδιορισµό των ιδιοµορφικών και δοµικών χαρακτηριστικών των γεφυρών. Στόχος είναι η εκτίµηση της παρούσας δοµικής κατάστασης των γεφυρών αυτών, η οποία θα αποτελέσει στο µέλλον τη βάση για την αποτίµηση της κατάστασης άλλων γεφυρών του ιδίου ή παρόµοιου τύπου. Α. Πειραµατική αναγνώριση ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Οι τιµές αυτές έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις. 8

9 Ιδιοµορφή Πίνακας 2.: Αναγνωρισµένες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων (σε Hz) για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού. Αρ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή εξ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή Αρ. κλάδος Μετσόβου Λειτουργία Γ10 Πολύµυλου Γ2 Καβάλας Ambient Γ9 Πολύµυλου Σεισµός 1 η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η ιαµήκης η Στρεπτική Στη συνέχεια και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των συντελεστών απόσβεσης για τις προηγούµενες γέφυρες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τιµές των ιδιοσυχνοτήτων και των συντελεστών απόσβεσης των δύο ποταµογεφυρών Στρυµόνα και Αξιού. Οι τιµές αυτές έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές διεγέρσεις. Ειδικότερα, στον Πίνακα 4 αναφέρονται προς σύγκριση τα αποτελέσµατα των τιµών δυσκαµψίας των εφεδράνων, φορέα και βάθρων που προέκυψαν για την γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου µε βάση την αναθεώρηση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων σε σεισµικές ταλαντώσεις. Τέλος, στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται οι τιµές και οι διακυµάνσεις των τιµών των δοµικών χαρακτηριστικών των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις. 9

10 Πίνακας 3: Αναγνωρισµένες (επί τοις εκατό -%) τιµές των συντελεστών απόσβεσης για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού. Ιδιοµορφή Αρ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή εξ.κλάδος Μετσόβου Κατασκευή Αρ. κλάδος Μετσόβου Φορέας Γ10 Πολύµυλου Γ2 Καβάλας Γ9 Πολύµυλου Λειτουργικά φορτία Σεισµικά φορτία 1 η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η ιαµήκης η Στρεπτική Ιδιοµορφή Πίνακας 4: Αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης των ποταµογεφυρών Αξιού (Π.Α.Θ.Ε. - δεξιός κλάδος) και Στρυµόνα Ποταµογέφυρα Αξιού Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) Ποταµογέφυρα Στρυµόνα Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) 1 η καµπτική η στρεπτική η στρεπτική η καµπτική , η καµπτική Β. Σύγκριση δοµικών χαρακτηριστικών Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται κυρίως οι σχετικές τιµές της δυσκαµψίας που αναφέρονται στον φορέα, στους πυλώνες και στα εφέδρανα (όπου υπάρχουν). Για τη γέφυρα του Μετσόβου αναφέρονται οι πολύτιµες αναλύσεις που έγιναν για την φάση κατασκευής µε βάση την 1 η καµπτική και την 1 η στροφική ιδιοµορφή. Στις ιδιοµορφές αυτές το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας 10

11 θεωρείται αξιόπιστο αφού η επιρροή του εδάφους στη δυναµική συµπεριφορά της γέφυρας όσον αφορά τις συγκεκριµένες ιδιοµορφές είναι αµελητέα. Πίνακας 5: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για τις γέφυρες Γ9 Πολύµυλου, Γ10 Πολύµυλου και Γ2 Καβάλας Παράµετρος Φορέας Βάθρα Εφέδρανα Γ9 Πολυµύλου λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία Γ2 Καβάλας Γ10 Πολυµύλου καµπτικές εγκάρσιες µόνο καµπτικές καµπτικές εγκάρσιες µόνο καµπτικές Πίνακας 6: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για τη γέφυρα του Μετσόβου Παράµετρος Πρόβολος Μ3 Αριστερός κλάδος Μετσόβου- Φάση ΑΕ Κατασκευής 1 η καµπτική 1 η 5 χαµηλότερες εξιός κλάδος Μετσόβου- Φάση Ε Κατασκευής Αριστερός κλάδος Μετσόβου Ολοκληρωµένος Φορέας στροφική Φορέας Βάθρα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την οκταετή εµπειρία της δοµικής επιθεώρησης των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού προκύπτει ως βασικό συµπέρασµα ότι η συστηµατική ενόργανη επιθεώρηση των µεγάλων γεφυρών είναι χρήσιµη και απαραίτητη, αφενός για την πειραµατική αναγνώριση της µηχανικής συµπεριφοράς τους και αφετέρου για τον έγκαιρο εντοπισµό δυσµενών µεταβολών της λόγω σηµαντικών βλαβών. Συνεπώς, η ενόργανη επιθεώρηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο δοµικής αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων για την συντήρηση µεγάλων τεχνικών έργων. Ειδικώτερα, τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ενόργανης επιθεώρησης δεκάδων γεφυρών, τόσο νέων της Εγνατίας Οδού όσο και φθαρµένων παλαιών, δείχνουν ότι η ακαµψία του φορέα είναι, υπό ασθενείς ταλαντώσεις 11

12 κυκλοφορίας και ανέµου, σηµαντικά µεγαλύτερη από την θεωρητική (σχεδιασµού) κατά 10 50%. Η ακαµψία των βάθρων, όµως, εµφανίζει σηµαντική διασπορά και είναι γενικά µικρότερη από την αντίστοιχη της θεώρησής τους ως πακτωµένων. Έτσι επαληθεύεται η σηµαντική επιρροή του εδάφους θεµελίωσης στη δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών. Τέλος, η πειραµατική αναγνώριση της µειωµένης ακαµψίας, πιθανόν σε συνδυασµό µε µεταβολή της κατανοµής της ακαµψίας, είναι µία σηµαντική ένδειξη ότι οι φθορές της γέφυρας, οπτικώς αναγνωρίσιµες ή µη, επηρεάζουν τη δοµική ακεραιότητα της και αποτελεί τεκµήριο άµεσης διορθωτικής ενέργειας επισκευής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο τρίτος συν-συγγραφέας (Κ.Λ.) εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. για την δυνατότητα που του δόθηκε, στα πλαίσια σχετικής Μεταπτυχιακής Πρακτικής Άσκησης, να ασχοληθεί, µεταξύ άλλων, και µε το θέµα της παρούσας εργασίας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΣΠΡΟΓΕ: «Ερευνητικό Πρόγραµµα για την Αντισεισµική Προστασία των Γεφυρών. Τελική Έκθεση», ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, (2007). E.Ntotsios, C. Papadimitriou, P. Panetsos, G. Karaiskos, K. Perros, P. Perdikaris (2009). Bridge Health Monitoring system based on vibration measurements. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: E.Ntotsios, C. Karakostas, V. Lekidis, P. Panetsos, I. Nikolaou, C. Papadimitriou, T. Salonikios (2009). Structural Identification of Egnatia Odos Bridges based on ambient and earthquake induced vibrations. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: Πανέτσος Π., Ρεντζεπέρης Ι., Λιώλιος Α., (2006) «Σύστηµα διαχείρισης της κύριας συντήρησης οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα». 15 ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη. Πανέτσος Π., Ντότσιος Ε., Παπαδηµητρίου Κ. (2008). «Αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των γεφυρών βάσει συνδυασµένης οπτικής και ενόργανης επιθεώρησής τους». Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισµικής Μηχανικής, Αθήνα. 12

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 054 Αξιολόγηση της Δομικής Κατάστασης των Γεφυρών βάσει Συνδυασμένης Οπτικής και Ταχείας Ενόργανης Επιθεώρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Mανώλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 2, Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Mανώλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 2, Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 3 Ενόργανη παρακολούθηση παραµορφώσεων γεφυρών από προεντεταµένο σκυρόδεµα µε χρήση αισθητήρων οπτικών ινών. Strain monitoring of post-tensioned bridges using Optical Fibre Bragg Grating sensors. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Email : ppapa@egnatia.gr ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός Ε. Σταθόπουλος Κ. Σταθόπουλος ιπλ. Πολ. Μηχανικός ρ. Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με σκοπό την σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway

Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway Ζωή ΜΠΑΡΜΠΑ 1, Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Αρµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (πρώην ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια στερεοσκοπίου Δυναμική ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Παρακολούθηση Δομικής Κατάστασης Γεφυρών Αξιοποίηση Μετρήσεων από Ενοργάνωση Γέφυρας Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας ΕγνατίαςΟδού Παναγιώτης Πανέτσος ρ. Πολιτικός ΜηχανικόςΑ.Π.Θ. Προϊστάµενος Παρακολούθησης Μεγάλων Τεχνικών της Εγνατίας Οδού, ιεύθυνση Συντήρησης Γενικάγια γιατιςγέφυρες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά 2, Νίκος Πνευµατικός 3,Χρήστος Μαχαίρας 4, Κώστας Κωσταβασίλης 5

Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά 2, Νίκος Πνευµατικός 3,Χρήστος Μαχαίρας 4, Κώστας Κωσταβασίλης 5 Νέος τρόπος κατασκευής τοξωτών γεφυρών µε χρήση του συστήµατος Τόξο του Οδυσσέα New method of arched bridge construction using the structural system Arc of Ulysses Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5363\Tefhi\03_SoW_5363.doc RS/EM/PE/20/34/35/5363/B02 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Παναγιώτης Πανέτσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-02-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 02 Φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα 01 Προκατασκευασµένες προεντεταµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ

ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ 1. Ανύψωση και αντικατάσταση εφεδράνων της γέφυρας του ποταμού Διακονιάρη στην Αχαΐα ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2009 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και µελέτη επεµβάσεων λειτουργικής και δοµικής αναβάθµισης γεφυρών και τεχνικών, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Ε ΑΦΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΦΟΡΤΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΧΙΟΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α.

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Σ.Ε.Σ. 2014-2020 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διαθέτουν «...σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του Τύπου Γέφυρας Αυτοκινητοδρόµου. Choice of the Type of a Motorway Bridge in a High Seismicity Region

Επιλογή του Τύπου Γέφυρας Αυτοκινητοδρόµου. Choice of the Type of a Motorway Bridge in a High Seismicity Region Επιλογή του Τύπου Γέφυρας Αυτοκινητοδρόµου σε Περιοχή Υψηλής Σεισµικότητας Choice of the Type of a Motorway Bridge in a High Seismicity Region Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ουρανία ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ AREND 2, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα