Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3"

Transcript

1 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Λέξεις κλειδιά: Ενόργανη επιθεώρηση, οµική αξιολόγηση, Συντήρηση, Γέφυρες από σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της οκταετούς ενόργανης παρακολούθησης, µε δίκτυα αισθητήρων, της µηχανικής συµπεριφοράς, υπό λειτουργικές και σεισµικές δράσεις, γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού. Πρώτα, µέσω της ενόργανης παρακολούθησης καταγράφονται µετρήσεις επιτάχυνσης, παραµόρφωσης, µετακίνησης, ταχύτητας ανέµου και θερµοκρασίας, ενός ελάχιστου αριθµού κρισίµων σηµείων των γεφυρών. Κατόπιν, µε την χρήση ειδικών µεθοδολογιών και υπολογιστικών κωδίκων, που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των ενοργανωµένων γεφυρών, προκύπτουν αποτελέσµατα, που αφορούν στην αναγνώριση των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές) των γεφυρών και στον αναλυτικό προσδιορισµό των παραµέτρων ακαµψίας και αντοχής τους. Τέλος, τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιούνται για την αναθεώρηση των δυναµικών προσοµοιώσεων των γεφυρών, ώστε τα σχετικά αναλυτικά αποτελέσµατα να ταυτίζονται µε τα πειραµατικώς αναγνωρισµένα δυναµικά χαρακτηριστικά τους. ABSTRACT : Ιn this paper, results from monitoring many reinforced concrete bridges of Egnatia Motorway, Northern Greece, by installed sensor networks, are given. The main scope of this continuous instrumental monitoring of selected bridges of the Egnatia Motorway is to measure strain, acceleration, displacement and temperature fields on a few critical points/sections of the bridge structure, in order to evaluate their static and dynamic performance, when subjected to ambient or seismic excitations. By the use of special software and methodologies, the 1 ρ. Πολ. Μηχ/κός, Προϊστάµενος Παρακολούθησης Μεγ. Τεχνικών Έργων, Εγνατία Οδός Α.Ε., GR-57001Θέρµη-Θεσσαλονίκη, 2 ρ. Πολ. Μηχ/κός, Γενικός ιευθυντής, Εγνατία Οδός Α.Ε., GR-57001Θέρµη-Θεσσαλονίκη, 3 ιπλ. Μηχ/κός Περιβάλλοντος, MSc, Τµήµα Μηχ/κών Περιβάλλοντος.Π.Θ., GR Ξάνθη, 1

2 dynamic characteristics of the bridges are identified and then their dynamic models are updated such as to fit the experimentally identified properties. Useful conclusions are also presented for supporting the final structural evaluation of the bridges and the decision of the extent and the type of repairs. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενόργανη παρακολούθηση των δοµικών κατασκευών είναι µία συµπληρωµατική µέθοδος δοµικού ελέγχου τους, που µπορεί να υποστηρίξει την επαρκή, έγκαιρη και οικονοµική συντήρησή τους µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον χρόνο. Υλοποιείται µε δίκτυα ειδικών οργάνων (αισθητήρων), που εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή ενσωµατώνονται στην µάζα του φορέα των κατασκευών (Σχήµα 1.). Ο στόχος είναι η καταγραφή, µε ειδικές καταγραφικές µονάδες, βασικών παραµέτρων της µηχανικής απόκρισης των δοµικών κατασκευών, όπως η επιτάχυνση, η παραµόρφωση και η µετακίνηση, υπό συνήθεις και σεισµικές δράσεις. Η καταγραφή αυτή περιλαµβάνει την αρχική µέτρηση, όπου αυτή είναι διαθέσιµη κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και τις περιοδικές µετρήσεις (µε συχνότητα µηνών ή ετών). Σχήµα 1. Αισθητήρες δυναµικής µέτρησης: (α) παραµόρφωσης, (β) µετακίνησης αρµού Η ως άνω ενόργανη παρακολούθηση συνδυάζεται µε/και συµπληρώνει τις ακόλουθες κύριες µεθόδους δοµικού ελέγχου, που εφαρµόζονται για τις γέφυρες από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού: 1. Οπτική επιθεώρηση. Ο εξ επαφής λεπτοµερής οπτικός έλεγχος όλων των δοµικών και λειτουργικών στοιχείων των γεφυρών από σκυρόδεµα είναι ο παραδοσιακός και ιδιαίτερα χρήσιµος πρωτογενής δοµικός έλεγχος. Εξετάζονται τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια (τακτική κύρια οπτική επιθεώρηση) και εκτάκτως µετά από εντοπισµό ενδείξεων βλάβης (έκτακτη οπτική επιθεώρηση) όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής: Βάθρα, ακρόβαθρα, πτερυγότοιχοι, εφέδρανα, φορείς 2

3 (κιβωτιοειδείς, πλακοδοκοί, πλάκες), αρµοί διαστολής, πεζοδρόµια. Τα βασικά δοµικά στοιχεία ελέγχονται εξ επαφής για τις ακόλουθες περιβαλλοντικές και άλλες επιδράσεις: ρηγµατώσεις, επιφανειακές φθορές (αποφλοίωση, απολέπιση, εξάνθηση, αποχρωµατισµός, διόγκωση κ.α.), οξείδωση, απώλεια διατοµής, διαρροή ή θραύση οπλισµού, µη αναµενόµενη τοπική ή συνολική παραµόρφωση - βλ. π.χ. Σχήµα 2(α). Σχήµα 2. Αποτελέσµατα οπτικής επιθεώρησης: (α) Απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης, (β) Υποσκαφή µεσοβάθρου Σηµαντικές ενδείξεις, που αφορούν εµµέσως στη δοµική ακεραιότητα των γεφυρών και καταγράφονται χωριστά, είναι π.χ.: (1). H υποσκαφή, λόγω πληµµυρικών παροχών, των επιφανειακών ή βαθειών θεµελιώσεων- βλ. Σχήµα 2(β). (2). Οι στροφές και καθιζήσεις των βάθρων, ακροβάθρων και πτερυγότοιχων (γέφυρες). (3). Οι µετακινήσεις παραµορφώσεις των στηθαίων, κιγκλιδωµάτων, συλλεκτήριων αποχετευτικών αγωγών και εν γένει των µη δοµικών συστηµάτων εκ της παραµόρφωσης του φορέα στον οποίο αναρτώνται ή πακτώνονται. Τα ευρήµατα τοπικών βλαβών της οπτικής επιθεώρησης είναι αυτά που καλείται να ερµηνεύσει η ενόργανη επιθεώρηση που ακολουθεί, κυρίως ως προς την επιρροή των τοπικών βλαβών στην συνολική δοµική ακεραιότητα του δοµικού στοιχείου ή του φορέα. 2. Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέµατος Η κρουσιµέτρηση - σχετ. Σχήµα 3 -και η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για την σκληρότητα, την αντοχή και το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος και σε συνδυασµό µε περιορισµένης έκτασης συµβατικούς ελέγχους (πυρήνες) αποτελούν αρκετά αξιόπιστη πειραµατική εκτίµηση της οµοιογένειας και της µέσης τιµής των ιδιοτήτων αυτών. 3

4 Τιµή Ανα π ή δησ ης ( R ) Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 M1RWCR M1RW1R M1RW2R M1RW3R M1RW4R M1RW5R M1RW6R M1RW7R M1RW8R M1RW9R M1RW10R Θέσεις δοκιµών fck,cube150,m (MPa) 0.90 fck,cube200,m (MPa) Σχήµα 3. Αποτελέσµατα κρουσιµέτρησης κατά µήκος του φορέα της γέφυρας Γ10, κατηγορίας αντοχής σκυροδέµατος Β45, στο τµήµα 5.1. (Πολύµυλος-Λευκόπετρα) της Εγνατίας Οδού (60 µετρήσεις/σπόνδυλο). M.O. Median: fck,cube200,95% (MPa) Είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιµο να έχουν προσδιορισθεί οι παραπάνω ιδιότητες ώστε τυχόν διαφορές µεταξύ της µηχανικής απόκρισης των ενόργανων µετρήσεων και του µοντέλου να µπορούν ευκολότερα και πιο αξιόπιστα να αξιολογηθούν. 3. Γεωδαιτική παρακολούθηση µετακινήσεων και µικροµετακινήσεωv. Αυτή γίνεται µε χρήση τοπογραφικών οργάνων, χωροβάτη, γεωδαιτικού σταθµού ή και σαρωτή laser και µε τη βοήθεια εγκατεστηµένων τοπογραφικών στόχων, ανακλαστήρων. Η συσχέτιση των τοπογραφικών µετρήσεων µε τις ενόργανες µετρήσεις αφορά κυρίως στην στατική συµπεριφορά των κατασκευών υπό φορτία που ασκούνται «αργά», µε αµελητέα χρονική διακύµανση της τιµής τους. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Η χάραξη σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων σε δύσκολο ορεινό ανάγλυφο, όπως συµβαίνει σε πολλά τµήµατα της Εγνατία Οδού, απαιτεί την κατασκευή χαραδρογεφυρών και κοιλαδογεφυρών µεγάλου µήκους, µε πολύ ψηλά βάθρα. Η ορθή χρήση των σύγχρονων µεθόδων και λογισµικών Στατικής και υναµικής Ανάλυσης και η πιστή εφαρµογή των Κανονισµών οδηγεί εν γένει σε ασφαλή σχεδιασµό για τις φορτίσεις και τους καταναγκασµούς που θα επιβληθούν στην γέφυρα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ωστόσο οι ακόλουθοι παράγοντες µπορούν να µεταβάλουν δυσµενώς τις αρχικές προβλέψεις, και συνεπώς πρέπει η επίδρασή τους στη λειτουργική και δοµική ακεραιότητα της γέφυρας να 4

5 αποτιµάται µέσω συµπληρωµατικών δοµικών ελέγχων, όπως της ενόργανης παρακολούθησης: H έκθεση της γέφυρας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν εκτεταµένες κακοτεχνίες και κατασκευαστικές αποκλίσεις, είναι ένας παράγοντας πρόωρης εκδήλωσης σηµαντικών φθορών (π.χ. ενανθράκωση του σκυροδέµατος, απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης). Ως γνωστόν, η σηµαντική απώλεια διατοµής οπλισµού προκαλεί ρηγµάτωση και απώλεια διατοµής σκυροδέµατος. Συνεπώς επηρεάζει την ακαµψία του φορέα της γέφυρας. Κατά τον σχεδιασµό γεφυρών µε πολύ µεγάλα χαρακτηριστικά (ύψος βάθρων, µήκος ανοίγµατος και συνολικό µήκος, βάθος θεµελίωσης), ή γεφυρών µε µη κανονική κατανοµή µάζας και ακαµψίας, η αυτονόητη συµµόρφωση µε τους εν ισχύ κανονισµούς µπορεί να µη είναι αρκετή για την ασφαλή πρόβλεψη της συµπεριφοράς τους στην πράξη. Έτσι απαιτείται συνήθως, ιδιαίτερα για αυτές τις γέφυρες, η αρχική και στην συνέχεια η τακτική ενόργανη παρακολούθηση τους, ώστε να µετρηθεί, να αναλυθεί και να γίνει κατανοητή η πραγµατική µηχανική συµπεριφορά τους και η συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του σχεδιασµού τους. Σε γέφυρες που οι φορείς τους στηρίζονται µέσω εφεδράνων σε βάθρα και ακρόβαθρα, οι ιδιότητες αυτών των συσκευών (π.χ. δυστένεια, δυστµησία) είναι δεσπόζουσες για την στατική και δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών. Στην περίπτωση, λοιπόν, χρήσης τέτοιων συσκευών σεισµικής µόνωσης είναι πολύ κρίσιµη η πιθανή µεταβολή ή απώλεια των βασικών ιδιοτήτων τους µε τον χρόνο (π.χ. απόσβεση, ακαµψία κ.α.). Συνεπώς, για την έγκαιρη διάγνωση της τυχόν δυσµενούς µεταβολής των ιδιοτήτων των συσκευών αυτών, είναι χρήσιµη η ενόργανη παρακολούθηση της δυναµικής συµπεριφοράς των γεφυρών. Οι περιορισµένης µετέντασης φορείς γεφυρών, παρ όλο που εκ της φύσεως της επιβολής της προέντασης υποβάλλονται εξ αρχής σε σηµαντικές τάσεις όχι µακριά από τα όρια διαρροής των υλικών τους (υπερτάνυση, προθλιβόµενη ίνα), δεν παύουν να κινδυνεύουν από κακή εφαρµογή της τσιµεντένεσης των σωλήνων προέντασης, χρόνιες απώλειες σηµαντικά µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες, κ.α. Τέτοιες αλλαγές πρέπει (και υπό προϋποθέσεις µπορούν) να διαγνωσθούν από την ενόργανη παρακολούθηση των προεντεταµένων φορέων. Οι γεωτεχνικές συνθήκες θεµελίωσης, ιδιαίτερα των εκτεταµένων και βαθειών θεµελιώσεων, λαµβάνονται υπόψη στον σχεδιασµό µε χρήση υψηλών συντελεστών ασφαλείας. Η πραγµατική, όµως, επιρροή τους στην µηχανική συµπεριφορά των βάθρων, στύλων, τοιχείων είναι απαραίτητο να αποτιµηθεί πειραµατικά (βαθµός στατικής και δυναµικής πάκτωσης) µε ενόργανη παρακολούθηση της κατασκευής. Υπενθυµίζεται ότι η δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών επηρεάζεται, ως γνωστόν, σηµαντικά λόγω της αλληλεπίδρασης µε το έδαφος. Η αξιόπιστη εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου µπορεί να γίνει µέσω της ενόργανης παρακολούθησης. Έτσι µπορούν να εκτιµηθούν π.χ. η συχνότητα και η ένταση σεισµικού κραδασµού, καθώς και η πιθανή 5

6 γειτνίαση µε ενεργό σεισµικό ρήγµα, σε συνδυασµό µε την αποτίµηση της επιρροής παραγόντων δυσµενούς αλλοίωσης της έντασης, του συχνοτικού περιεχοµένου και του συγχρονισµού του σεισµικού κραδασµού στη βάση των βάθρων, (όπως το γεωλογικό υπόστρωµα και το τοπογραφικό ανάγλυφο κατά µήκος της γέφυρας). Για την αξιόπιστη, λοιπόν, γνώση της επιρροής των παραπάνω παραγόντων στη δοµική ακεραιότητα και στη δοµική διακινδύνευση των γεφυρών, απαιτείται η αρχική και η συχνή ή µόνιµη ενόργανη παρακολούθηση της µηχανικής απόκρισης τους και της απόκρισης του εδάφους θεµελίωσής τους σε σεισµό. ΤΥΠΟΣ - ΙΑΤΑΞΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Ακολούθως παρουσιάζονται βασικά σηµεία των γενικών προδιαγραφών που τηρήθηκαν για τη διάταξη των διαφόρων τύπων αισθητήρων µόνιµης ενοργάνωσης των γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Βασικό κριτήριο της ενοργάνωσης αυτής ήταν το χαµηλό κόστος, χωρίς να µειώνεται η ακρίβεια και η αποτελεσµατικότητα της, µέσω της µόνιµης εγκατάστασης ενός ελάχιστου αριθµού αισθητήρων, σε διαφορετικές διατάξεις αναλόγως των δοµικών τύπων των γεφυρών. Στην περίπτωση αναγνώρισης βλαβών ή άλλων δοµικών µεταβολών είναι δυνατή η πύκνωση αυτών των διατάξεων µε χρήση έκτακτου κινητού εξοπλισµού που διαθέτει η εταιρεία. Ι. Θεµελίωση, κορµός, κεφαλή βάθρων. Ένα ή δύο τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις βάσεις µεσοβάθρων, αναλόγως του µήκους, της τοπογραφίας και της γεωτεχνικής µηκοτοµής. Επίσης, οριζόντια επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις κεφαλές των βάθρων που φέρουν (µέσω ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µονωτήρων) τον φορέα. Τα επιταχυνσιόµετρα των βάθρων πρέπει να ενεργοποιούνται και να καταγράφουν ταυτόχρονα και συγχρονισµένα µε τα επιταχυνσιόµετρα, µετακινησιόµετρα, παραµορφωσιόµετρα και ανεµόµετρα του φορέα. ΙΙ. Φορείς γεφυρών Ο φορέας της γέφυρας είναι συνήθως προεντεταµένος και δουλεύει υπό τα καθηµερινά λειτουργικά φορτία, αλλά και υπό σηµαντικά σεισµικά φορτία, χωρίς να ρηγµατώνεται (γενικώς γραµµική η σχέση έντασης παραµόρφωσης). Συνεπώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη η εγκατάσταση δύο παραµορφωσιοµέτρων ανά διατοµή (ένα στην κάτω παρειά άνω πέλµατος και ένα στην άνω παρειά κάτω πέλµατος), σε θέσεις max/min ροπής λόγω κινητών και σεισµού (πέριξ της στήριξης, κλείδα, άνοιγµα) βλ. Σχήµα 4. Τέλος, τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα τοποθετήθηκαν, µετά από µελέτη των ιδιοµορφών των γεφυρών, σε θέσεις στους κορµούς ή στο κάτω πέλµα του φορέα. 6

7 Σχήµα 4. (α), (β)ανακλαστήρες, (γ) Τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα κιβωτιοειδούς φορέα Πίνακας 1: Αισθητήρες ενοργάνωσης (τύπος, αριθµός) 12 γεφυρών της Εγνατίας Οδού Επιταχυν- παραµορφωσιό Αρµό Ανεµό Tµήµα σιόµετρα µετρα/θερµόµετρα µετρα µετρο Κρυσταλλοπηγής Γ Γ Μετσόβου Γ Γ Γ Γ s Γ s Βενέτικου 4.1.3s Γ s Γ s Τα προηγούµενα εφαρµόζονται για την µόνιµη ενοργάνωση δεκάδων γεφυρών κατά µήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργολαβιών κατασκευής ή συντήρησής τους. Οι γέφυρες επελέγησαν µε κριτήριο το µέγεθός τους, την δοµική αντιπροσωπευτικότητα τους και την ζώνη σεισµικότητας στην οποία ανήκουν. Στον Πίνακα 1 δίνονται στοιχεία για τον τύπο και τον αριθµό των αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε δώδεκα χαρακτηριστικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για την επεξεργασία, και κυρίως για την αναλυτική αξιολόγηση των ενόργανων µετρήσεων των παραµέτρων µηχανικής απόκρισης των ενοργανωµένων γεφυρών 7

8 της Εγνατίας Οδού, χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες και ειδικά λογισµικά επεξεργασίας σήµατος, αναγνώρισης ιδιοµορφών, αναθεώρησης επιλεγµένων τιµών ακαµψίας και µάζας του στατικού και δυναµικού µοντέλου των γεφυρών. Ο στόχος είναι η διάγνωση µεταβολών είτε ως προς την µελέτη είτε ως προς αρχικές ή προηγούµενες µετρήσεις. Εκτενείς σχετικές παρουσιάσεις της θεωρίας και των λογισµικών αυτών έχουν γίνει σε προηγούµενες εργασίες, βλ. Πανέτσος κ.ά. (2006, 2008), Ntotsios et al (2009a,b). Εδώ τονίζεται ότι στην ενόργανη επιθεώρηση των γεφυρών της Εγνατίας Οδού έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση αφενός καθολικών παραµέτρων µηχανικής απόκρισης, όπως είναι η επιτάχυνση, και αφετέρου στην πειραµατική αναγνώριση καθολικών χαρακτηριστικών του φορέα τους, όπως οι ιδιοσυχνότητες και οι ιδιοµορφές. Ο λόγος είναι ότι η µέτρηση επιταχύνσεων είναι πιο αξιόπιστη και γρήγορη και δεν απαιτεί γνώση της διέγερσης (ασθενείς περιβαλλοντικές ταλαντώσεις). Οι περιβαλλοντικές ταλαντώσεις είναι πάντα παρούσες και µετρήσιµες (άνεµος, κυκλοφορία). Η σαφώς πολυπλοκότερη και πιο απαιτητική φάση της αναγνώρισης των ιδιοσυχνοτήτων ιδιοµορφών υποστηρίζεται από τα ως άνω λογισµικά. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ι ΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες συνοπτικά τα δυναµικά χαρακτηριστικά και οι βάσει αυτών προσδιορισµένες δοµικές ιδιότητες (ακαµψία) των αναθεωρηµένων µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για συνολικά επτά (7) χαρακτηριστικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού: 1) Αριστερός και 2) εξιός κλάδος γέφυρας Μετσόβου, 3) Γ9 και 4) Γ10 Πολύµυλου - Λευκόπετρας, 5) Γ2 Παράκαµψης Καβάλας, 6) εξιός κλάδος ποταµογέφυρας Αξιού και 7) Αριστερός κλάδος ποταµογέφυρας Στρυµόνα. Οι τιµές των σχετικών πινάκων αναγνωρίσθηκαν και προσδιορίσθηκαν βάσει των ενόργανων µετρήσεων των τελευταίων 8 ετών. Οι µετρήσεις επιτάχυνσης έχουν αναλυθεί µε το ειδικό λογισµικό που ανέπτυξε η εταιρεία (ΑΣΠΡΟΓΕ, 2007) για τον προσδιορισµό των ιδιοµορφικών και δοµικών χαρακτηριστικών των γεφυρών. Στόχος είναι η εκτίµηση της παρούσας δοµικής κατάστασης των γεφυρών αυτών, η οποία θα αποτελέσει στο µέλλον τη βάση για την αποτίµηση της κατάστασης άλλων γεφυρών του ιδίου ή παρόµοιου τύπου. Α. Πειραµατική αναγνώριση ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Οι τιµές αυτές έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις. 8

9 Ιδιοµορφή Πίνακας 2.: Αναγνωρισµένες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων (σε Hz) για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού. Αρ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή εξ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή Αρ. κλάδος Μετσόβου Λειτουργία Γ10 Πολύµυλου Γ2 Καβάλας Ambient Γ9 Πολύµυλου Σεισµός 1 η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η ιαµήκης η Στρεπτική Στη συνέχεια και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των συντελεστών απόσβεσης για τις προηγούµενες γέφυρες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τιµές των ιδιοσυχνοτήτων και των συντελεστών απόσβεσης των δύο ποταµογεφυρών Στρυµόνα και Αξιού. Οι τιµές αυτές έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές διεγέρσεις. Ειδικότερα, στον Πίνακα 4 αναφέρονται προς σύγκριση τα αποτελέσµατα των τιµών δυσκαµψίας των εφεδράνων, φορέα και βάθρων που προέκυψαν για την γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου µε βάση την αναθεώρηση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων σε σεισµικές ταλαντώσεις. Τέλος, στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται οι τιµές και οι διακυµάνσεις των τιµών των δοµικών χαρακτηριστικών των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις. 9

10 Πίνακας 3: Αναγνωρισµένες (επί τοις εκατό -%) τιµές των συντελεστών απόσβεσης για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού. Ιδιοµορφή Αρ. κλάδος Μετσόβου Κατασκευή εξ.κλάδος Μετσόβου Κατασκευή Αρ. κλάδος Μετσόβου Φορέας Γ10 Πολύµυλου Γ2 Καβάλας Γ9 Πολύµυλου Λειτουργικά φορτία Σεισµικά φορτία 1 η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Εγκάρσια η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η Καµπτική η ιαµήκης η Στρεπτική Ιδιοµορφή Πίνακας 4: Αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης των ποταµογεφυρών Αξιού (Π.Α.Θ.Ε. - δεξιός κλάδος) και Στρυµόνα Ποταµογέφυρα Αξιού Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) Ποταµογέφυρα Στρυµόνα Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) 1 η καµπτική η στρεπτική η στρεπτική η καµπτική , η καµπτική Β. Σύγκριση δοµικών χαρακτηριστικών Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται κυρίως οι σχετικές τιµές της δυσκαµψίας που αναφέρονται στον φορέα, στους πυλώνες και στα εφέδρανα (όπου υπάρχουν). Για τη γέφυρα του Μετσόβου αναφέρονται οι πολύτιµες αναλύσεις που έγιναν για την φάση κατασκευής µε βάση την 1 η καµπτική και την 1 η στροφική ιδιοµορφή. Στις ιδιοµορφές αυτές το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας 10

11 θεωρείται αξιόπιστο αφού η επιρροή του εδάφους στη δυναµική συµπεριφορά της γέφυρας όσον αφορά τις συγκεκριµένες ιδιοµορφές είναι αµελητέα. Πίνακας 5: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για τις γέφυρες Γ9 Πολύµυλου, Γ10 Πολύµυλου και Γ2 Καβάλας Παράµετρος Φορέας Βάθρα Εφέδρανα Γ9 Πολυµύλου λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία λειτουργικά σεισµικά φορτία φορτία Γ2 Καβάλας Γ10 Πολυµύλου καµπτικές εγκάρσιες µόνο καµπτικές καµπτικές εγκάρσιες µόνο καµπτικές Πίνακας 6: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για τη γέφυρα του Μετσόβου Παράµετρος Πρόβολος Μ3 Αριστερός κλάδος Μετσόβου- Φάση ΑΕ Κατασκευής 1 η καµπτική 1 η 5 χαµηλότερες εξιός κλάδος Μετσόβου- Φάση Ε Κατασκευής Αριστερός κλάδος Μετσόβου Ολοκληρωµένος Φορέας στροφική Φορέας Βάθρα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την οκταετή εµπειρία της δοµικής επιθεώρησης των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού προκύπτει ως βασικό συµπέρασµα ότι η συστηµατική ενόργανη επιθεώρηση των µεγάλων γεφυρών είναι χρήσιµη και απαραίτητη, αφενός για την πειραµατική αναγνώριση της µηχανικής συµπεριφοράς τους και αφετέρου για τον έγκαιρο εντοπισµό δυσµενών µεταβολών της λόγω σηµαντικών βλαβών. Συνεπώς, η ενόργανη επιθεώρηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο δοµικής αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων για την συντήρηση µεγάλων τεχνικών έργων. Ειδικώτερα, τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ενόργανης επιθεώρησης δεκάδων γεφυρών, τόσο νέων της Εγνατίας Οδού όσο και φθαρµένων παλαιών, δείχνουν ότι η ακαµψία του φορέα είναι, υπό ασθενείς ταλαντώσεις 11

12 κυκλοφορίας και ανέµου, σηµαντικά µεγαλύτερη από την θεωρητική (σχεδιασµού) κατά 10 50%. Η ακαµψία των βάθρων, όµως, εµφανίζει σηµαντική διασπορά και είναι γενικά µικρότερη από την αντίστοιχη της θεώρησής τους ως πακτωµένων. Έτσι επαληθεύεται η σηµαντική επιρροή του εδάφους θεµελίωσης στη δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών. Τέλος, η πειραµατική αναγνώριση της µειωµένης ακαµψίας, πιθανόν σε συνδυασµό µε µεταβολή της κατανοµής της ακαµψίας, είναι µία σηµαντική ένδειξη ότι οι φθορές της γέφυρας, οπτικώς αναγνωρίσιµες ή µη, επηρεάζουν τη δοµική ακεραιότητα της και αποτελεί τεκµήριο άµεσης διορθωτικής ενέργειας επισκευής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο τρίτος συν-συγγραφέας (Κ.Λ.) εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. για την δυνατότητα που του δόθηκε, στα πλαίσια σχετικής Μεταπτυχιακής Πρακτικής Άσκησης, να ασχοληθεί, µεταξύ άλλων, και µε το θέµα της παρούσας εργασίας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΣΠΡΟΓΕ: «Ερευνητικό Πρόγραµµα για την Αντισεισµική Προστασία των Γεφυρών. Τελική Έκθεση», ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, (2007). E.Ntotsios, C. Papadimitriou, P. Panetsos, G. Karaiskos, K. Perros, P. Perdikaris (2009). Bridge Health Monitoring system based on vibration measurements. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: E.Ntotsios, C. Karakostas, V. Lekidis, P. Panetsos, I. Nikolaou, C. Papadimitriou, T. Salonikios (2009). Structural Identification of Egnatia Odos Bridges based on ambient and earthquake induced vibrations. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: Πανέτσος Π., Ρεντζεπέρης Ι., Λιώλιος Α., (2006) «Σύστηµα διαχείρισης της κύριας συντήρησης οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα». 15 ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη. Πανέτσος Π., Ντότσιος Ε., Παπαδηµητρίου Κ. (2008). «Αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των γεφυρών βάσει συνδυασµένης οπτικής και ενόργανης επιθεώρησής τους». Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισµικής Μηχανικής, Αθήνα. 12

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 054 Αξιολόγηση της Δομικής Κατάστασης των Γεφυρών βάσει Συνδυασμένης Οπτικής και Ταχείας Ενόργανης Επιθεώρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Mανώλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 2, Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Mανώλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 2, Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 3 Ενόργανη παρακολούθηση παραµορφώσεων γεφυρών από προεντεταµένο σκυρόδεµα µε χρήση αισθητήρων οπτικών ινών. Strain monitoring of post-tensioned bridges using Optical Fibre Bragg Grating sensors. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 Αποτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γεφυρών της Εγνατίας Οδού με Βάση την Απόκρισή τους σε Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εταιρία συµβούλων µηχανικών Αντικείµενα: Ποιοτικός Έλεγχος οµικών Υλικών Σύµβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου Έργων Επιθεωρήσεις Κατασκευών Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από

Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από Σκυρόδεµα στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παναγιώτης Πανέτσος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε., ιεύθυνση Μελετών, 571 Θέρµη-Θεσσαλονίκη Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Email : ppapa@egnatia.gr ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός Ε. Σταθόπουλος Κ. Σταθόπουλος ιπλ. Πολ. Μηχανικός ρ. Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με σκοπό την σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 1: δυναμικά φορτία Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων Τριαξονική Επιρροή δοκιμή μικροπαραμέτρων Αντοχή Γωνία διαστολικότητας στην Γωνία εσωτερικής τριβής Κρίσιμη γωνία τριβής Κορυφαία γωνία τριβής Δυστμησία Ξηρά μη συνεκτικά εδάφη Μικροδομή Τριαξονική δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/6/2008 Τα σύγχρονα δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µελέτη µεταλλικής καµινάδας ύψους 80 µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway

Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway Συντήρηση αρµών καταστρώµατος γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Maintenance of Concrete Bridge Expansion Joints of the Egnatia Motorway Ζωή ΜΠΑΡΜΠΑ 1, Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Αρµός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Πολυβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Συστήματα με Κατανεμημένη Μάζα και Δυσκαμψία 1. Εξίσωση Κίνησης χωρίς Απόσβεση: Επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (πρώην ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Παρακολούθηση Δομικής Κατάστασης Γεφυρών Αξιοποίηση Μετρήσεων από Ενοργάνωση Γέφυρας Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού

Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας. ΕγνατίαςΟδού Σύστηµα Συντήρησης Γεφυρών τηςεγνατίας ΕγνατίαςΟδού Παναγιώτης Πανέτσος ρ. Πολιτικός ΜηχανικόςΑ.Π.Θ. Προϊστάµενος Παρακολούθησης Μεγάλων Τεχνικών της Εγνατίας Οδού, ιεύθυνση Συντήρησης Γενικάγια γιατιςγέφυρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1.Αποτελέσματα 5 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ACE-Hellas A.E. SCADA PRO Νέα εδοµένα Παναγιώτης Γκιόκας Πολιτικός Μηχανικός Το SCADA Pro περιλαµβάνει την δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΟΥΝΙ ΑΝΝΕΤ & ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη ενός εξαώροφου κτιρίου, το οποίο μονώνεται σεισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντώσεις σε πατώµατα συντιθέµενα από προκατασκευασµένες πλάκες µε διαµήκεις οπές (Hollow - Core Slabs) Σχέδιο προδιαγραφής

Ταλαντώσεις σε πατώµατα συντιθέµενα από προκατασκευασµένες πλάκες µε διαµήκεις οπές (Hollow - Core Slabs) Σχέδιο προδιαγραφής Ταλαντώσεις σε πατώµατα συντιθέµενα από προκατασκευασµένες πλάκες µε διαµήκεις οπές (Hollow - Core Slabs) Σχέδιο προδιαγραφής Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.. Κρεµµύδα

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα