Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 054 Αξιολόγηση της Δομικής Κατάστασης των Γεφυρών βάσει Συνδυασμένης Οπτικής και Ταχείας Ενόργανης Επιθεώρησής τους Assessment of the Structural Condition of Bridges based on their Combined Visual and Instrumental Inspection Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εφαρμόσθηκε συμπληρωματικά της οπτικής επιθεώρησης, η ταχεία ενόργανη παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ταλάντωσης (αmbient vibration) τριών γεφυρών, δύο παλαιών ποταμογεφυρών και μίας υπό κατασκευή χαραδρογέφυρας, στον άξονα της Εγνατίας Οδού (Ε.Ο.). Σκοπός ήταν η αποτίμηση της σημασίας των παρατηρηθεισών φθορών για την σεισμική ασφάλεια και την ακεραιότητα του φορέα των δύο παλιών ποταμογεφυρών (Στρυμόνα και ΠΑΘΕ), καθώς και η επιβεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των φάσεων κατασκευής της υπό κατασκευή νέας χαραδρογέφυρας του Μετσόβου. Για την επίτευξη του προηγούμενου σκοπού, αναγνωρίσθηκαν οι ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές και συντελεστές απόσβεσης των τριών γεφυρών βάσει λειτουργικών εκ κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών ταλαντώσεων, στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν τα αναλυτικά δυναμικά μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων τους και προέκυψαν οι πραγματικές ιδιότητες ακαμψίας τους. Προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για την δομική ακεραιότητα και την πραγματική συμπεριφορά των τριών γεφυρών ABSTRACT : The instrumental rapid monitoring of the dynamic response of three bridges, two of them old and one under construction, on the axis of Egnatia Motorway, was implemented in combination to their visual inspection. The aim was to assess the ιnfluence of the observed concrete deterioration to the structural integrity of the two old bridges (riverbridges over Stymonas and PATHE), as well as to ensure the succesfull completion of the structural phases of the under construction ravine bridge of Metsovo. To achieve this, the modal frequencies, modes and damping ratios of these bridges were identified from their ambient acceleration records, and their analytical dynamic models were updated to determine the actual stiffness properties of the bridges. Τμηματάρχης Τακτ. Συντήρησης Μεγ. Τεχν. Έργων, Εγνατία Οδός Α.Ε., Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3 Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τακτική οπτική παρακολούθηση των γεφυρών, σε χρονικά διαστήματα έως 5 ετών, αναλόγως της σημασίας και της τρωτότητάς τους, όπως και η έκτακτη ή ειδική οπτική επιθεώρησή τους, στην περίπτωση προσεισμικού ελέγχου, υλοποιείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες η υποδομή τους (αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι) έχει διανύσει ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής διάρκειας λειτουργίας της. Στόχος της εξ επαφής οπτικής επιθεώρησης των βασικών δομικών στοιχείων της γέφυρας είναι η αναγνώριση και καταγραφή της έκτασης και του τύπου των φθορών και ζημιών σε σκυρόδεμα, οπλισμό, εφέδρανα, αρμούς, επιδομή (στεγάνωση, στηθαία, πεζοδρόμια, αποχέτευση). Αναλόγως της σημασίας, της έκτασης και του τύπου της παρατηρηθείσας φθοράς, το δομικό στοιχείο και η γέφυρα βαθμολογούνται για τη δομική και λειτουργική επάρκειά τους (E.O.A.E. 006, CDT 000, FHWA 995, 00). Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των σοβαρών βλαβών, που είναι δυνατή η αναγνώρισή τους λόγω της εκδήλωσης σαφών και μεγάλης έκτασης ενδείξεων, όπως έντονης ρηγμάτωσης, αποφλοίωσης του σκυροδέματος και απώλειας διατομής χάλυβα οπλισμού ή/και προέντασης, δεν είναι εύκολη η ακριβής αποτίμηση της πραγματικής επιρροής που έχουν στην ασφάλεια και στην παραμένουσα αντοχή και ακαμψία των ίδιων των δομικών στοιχείων ή πολύ περισσότερο του συνολικού φορέα των γεφυρών. Συνεπώς η σε γενικές γραμμές εμπειρική διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης και βαθμολόγησης των ευρημάτων της σοβαρής φθοράς, λόγω των παραπάνω προβλημάτων είναι συνήθως ιδιαίτερα συντηρητική και οδηγεί σε αποφάσεις μεγάλης διάρκειας αποκλεισμού λωρίδων κυκλοφορίας (μέχρι την επισκευή), προσωρινού ή μόνιμου κλεισίματος της γέφυρας, με συνέπεια χρονοβόρες παρακάμψεις, ή ακόμη και την αντικατάσταση της γέφυρας. Για την λήψη τέτοιων αποφάσεων, συνήθως της πρώτης αξιολόγησης του επιθεωρητή γεφυρών, έπεται η αναλυτική διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στην στατική και δυναμική ακεραιότητα της γέφυρας η παρατηρηθείσα φθορά. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση το αναλυτικό μοντέλο στηρίζεται αφενός στις παραδοχές της μελέτης, αφού συνήθως δεν είναι διαθέσιμα τα κατασκευαστικά στοιχεία της γέφυρας (as built documents), αφετέρου στην λιγότερο ή περισσότερο αυθαίρετη προσομοίωση του μηχανισμού φθοράς που παρατηρήθηκε. Ορισμένες φορές δεν είναι διαθέσιμη ούτε η μελέτη παλιών γεφυρών. Για την ακριβέστερη αποτίμηση της επιρροής των παρατηρηθεισών σημαντικών φθορών των γεφυρών, ώστε να υποστηριχθεί ο φορέας διαχείρισης της συντήρησης τους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν στον χρόνο, στην έκταση και στο είδος των επισκευών, εξετάζεται στην παρούσα εργασία η εφαρμογή της ταχείας παρακολούθησης της δυναμικής απόκρισης των γεφυρών υπό περιβαλλοντικά και λειτουργικά φορτία (άνεμος, διέλευση οχημάτων), με στόχο την αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των γεφυρών και μέσω της αναθεώρησης του μοντέλου τους, τον προσδιορισμό των πραγματικών ιδιοτήτων μάζας και ακαμψίας τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται σε συνδυασμό και με άλλους ελέγχους και μετρήσεις, η αποτίμηση της επιρροής της διαπιστωμένης φθοράς στην μεταβολή της ακαμψίας της γέφυρας.

3 Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Εγνατία Οδός Α.Ε. (Ε.Ο.Α.Ε.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων ή και ίδιας χρηματοδότησης της εταιρείας, εφάρμοσε σε γέφυρές της μεθοδολογίες και συστήματα ενοργάνωσης με ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων για την μόνιμη ή έκτακτη συστηματική παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς τους (Ntotsios et al 008; Papadimitriou et al. 007, Karakostas et al. 006, Panetsos et al. 006). Το τμήμα Τακτικής Συντήρησης Μεγάλων Τεχνικών Έργων της Ε.Ο.Α.Ε. (Τ.Τ.Σ.), τη τελευταία διετία με χρήση ιδιόκτητου εξοπλισμού εφαρμόζει πλέον ευρύτερα τα προηγούμενα, για την ενόργανη παρακολούθηση και δομική αξιολόγηση παλιών και υπό κατασκευή γεφυρών του άξονα της Εγνατία Οδού (Ε.Ο.), στο πλαίσιο της ευθύνης του για τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των γεφυρών του αυτοκινητοδρόμου. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να παρουσιασθούν τα πρόσφατα αποτελέσματα από την ενόργανη παρακολούθηση και την αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας δύο παλαιών γεφυρών του άξονα της Ε.Ο., λόγω διαπιστωμένων βλαβών, καθώς και μίας υπό κατασκευή υψηλής χαραδρογέφυρας της Ε.Ο., λόγω της μεθοδολογίας κατασκευής της και λόγω της σημασίας της ως μιας από τις ψηλότερες και μεγαλύτερου μήκους προβόλου, γέφυρες στην Ευρώπη. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σε εφαρμογή της διαδικασίας και των οδηγιών οπτικής επιθεώρησης γεφυρών της Ε.Ο.Α.Ε. (Panetsos et. al. 006), διενεργήθηκε σε όλες τις γέφυρες του άξονα της Ε.Ο., αρχική οπτική επιθεώρηση με συνεργεία του Τ.Τ.Σ. Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της επιθεώρησης αυτής καταγράφηκαν στην Βάση Δεδομένων Γεφυρών της Ε.Ο.Α.Ε. και βαθμολογήθηκε η δομική και λειτουργική επάρκεια των γεφυρών βάσει του συστήματος αξιολόγησης της ΕΟΑΕ (E.O.A.E. 006, CDT 000. FHWA 995, 00). Ακολούθως περιγράφονται οι φορείς των δύο παλαιών γεφυρών μαζί με αναφορά στις σημαντικότερες εκ των αναγνωρισμένων φθορών τους, και ο φορέας και οι φάσεις κατασκευής της νέας γέφυρας Μετσόβου της Ε.Ο., που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. ΠΟΤΑΜΟΓΕΦΥΡΑ Π.Α.Θ.Ε. (ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) Η ποταμογέφυρα δεξιού κλάδου του Π.Α.Θ.Ε., βρίσκεται στο τμήμα Α/Κ Κλειδιού Θεσσαλονίκης του ΠΑΘΕ, το οποίο ταυτίζεται με το τμήμα 7 (Α/Κ Κλειδιού Α/Κ Γαλλικού) της Ε.Ο. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 70, και αποτελείται από 7 ανοίγματα. Ο φορέας αποτελείται από έξι αμφιέρειστες πλακοδοκούς, προεντεταμένες μήκους 30 m στα μεσαία ανοίγματα, οπλισμένες μήκους 5 m στα ακραία ανοίγματα, με πλάκα καταστρώματος πάχους 0,30 m περίπου και συνολικό ύψος,90 m περίπου. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 800 m περίπου, ενώ το πλάτος του καταστρώματος είναι 4,70 m και φέρει οδό τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ΛΕΑ. Οι δοκοί στηρίζονται μέσω εφεδράνων 4 στρώσεων ελαστομερούς ενισχυμένων με χαλύβδινα ελάσματα, διαστάσεων 400 Χ 300 Χ 5, στις δοκούς έδρασης των τοιχωματικών βάθρων. Αρμοί διαστολής έχουν τοποθετηθεί στα άκρα κάθε αμφιέρειστου τμήματος. 3

4 Σημειώνεται ότι σε κάθε άνοιγμα, τις πλακοδοκούς συνδέουν εγκαρσίως 4 νευρώσεις πάχους 5 cm και ύψους,70 m περίπου, ανά 5,80 περίπου μέτρα κατά μήκος του ανοίγματος, οι οποίες προσδίδουν σημαντική αστρεψία στον αμφιέρειστο φορέα καθώς και υπερστατικότητα, που με την σειρά της καθιστά λιγότερο τρωτό τον φορέα από τοπική βλάβη μίας εκ των έξι δοκών. Η γέφυρα παρουσιάζει έντονες φθορές σκυροδέματος, λόγω της πολύχρονης (επί 40 περίπου χρόνια) έκθεσης σε διαβρωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι φθορές παρατηρούνται κυρίως στις περιοχές μόνιμης διαβροχής από διαρροή αρμών και αποχέτευσης καταστρώματος. Έτσι στις τρεις ανά άνοιγμα θέσεις απευθείας απορροής της αποχέτευσης στον εξωτερικό κορμό των ακραίων πλακοδοκών, παρατηρούνται σημαντικές απώλειες διατομής τόσο σκυροδέματος όσο και χαλαρού οπλισμού, ενώ σε κάποια ανοίγματα η προχωρημένη οξείδωση των κάτω οπλισμών προέντασης έχει οδηγήσει στην θραύση τμήματος των συρματόσχοινων (Σχήμα (β)). Έντονη είναι η επιφανειακή φθορά και οξείδωση των οπλισμών των δοκών έδρασης και των κορμών των τοιχωματικών μεσοβάθρων, ενώ και τα εφέδρανα συνολικά έχουν αστοχήσει, λόγω οξείδωσης των χαλύβδινων ελασμάτων και σχετικής ολίσθησης μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων ελαστομερούς. Κάποιες ενδείξεις διαφορικής καθίζησης ακροβάθρων ή μεσοβάθρων πρέπει να παρακολουθούνται αλλά δεν περιλαμβάνονται στις φθορές που επειγόντως πρέπει να αντιμετωπισθούν. (α) (β) Σχήμα. Ποταμογέφυρα ΠΑΘΕ (δεξιός κλάδος) (α) Γενική όψη β) Βλάβες ακραίων δοκών. Η βαθμολογία της κατάστασης του σκυροδέματος των ακραίων δοκών, θα ήταν 3 με άριστα το 9 για το σύστημα της Ε.Ο. (προχωρημένη οξείδωση με απώλεια διατομής προέντασης), 4 με άριστα το για το σύστημα CALTRANS (σπασμένα σύρματα) και 3 με άριστα το 9 για το σύστημα της FWA (απώλεια διατομής που ίσως επηρεάζει το κύριο δομικό σύστημα). Δηλαδή η κατάσταση της ακραίας δοκού απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με λήψη κατά προτεραιότητα απόφασης επισκευών. 4

5 ΠΟΤΑΜΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) Η ποταμογέφυρα αριστερού κλάδου του Στρυμόνα ποταμού, κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 80, πολύ πριν την έναρξη κατασκευής της Ε.Ο. και αποτελείται από 8 ανοίγματα. Ο φορέας αποτελείται από πέντε αμφιέρειστες πλακοδοκούς, από προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηργορίας αντοχής Β5, μήκους 30 m, με πλάκα καταστρώματος πάχους 0,6 m και συνολικό ύψος,86 m. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 40 m περίπου, ενώ το πλάτος του καταστρώματος είναι 3,5 m και θα φέρει τον αριστερό κλάδο της Ε.Ο., μετά την αποπεράτωση της νέας γέφυρας του αριστερού κλάδου, μέσα στο 008. Οι δοκοί στηρίζονται μέσω τύπου ελαστομεταλλικών εφεδράνων, διαστάσεων 400 Χ 300 Χ 5, στις δοκούς έδρασης των δίστυλων πλαισιακών βάθρων. Αρμοί διαστολής έχουν τοποθετηθεί στα άκρα κάθε αμφιέρειστου τμήματος. Η γέφυρα παρουσιάζει έντονες φθορές σκυροδέματος, λόγω της πολύχρονης (επί 5 περίπου χρόνια) έκθεσης σε ακραίες διαβρωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες, λόγω παραθαλάσσιου περιβάλλοντος (έκθεση σε χλωριόντα). Οι φθορές παρατηρούνται κυρίως στις περιοχές μόνιμης διαβροχής από διαρροή αρμών και αποχέτευσης καταστρώματος. Έτσι στις θέσεις απευθείας απορροής της αποχέτευσης στους εξωτερικούς κορμούς των ακραίων πλακοδοκών παρατηρούνται σημαντικές απώλειες διατομής σκυροδέματος και χαλαρού οπλισμού, με αποκάλυψη τμήματος των σωλήνων προέντασης σε ορισμένες θέσεις (σχήμα ). Έντονη είναι η επιφανειακή φθορά και οξείδωση των οπλισμών των δοκών έδρασης και των κορμών των ακροβάθρων. (α) Σχήμα. Φθορές ποταμογέφυρας Στρυμόνα (α) Άποψη, (β) ακραίες δοκοί. (β) Η βαθμολογία της κατάστασης του σκυροδέματος των δοκών, θα ήταν 4 με άριστα το 9 για το σύστημα της Ε.Ο. (οξείδωση και φθορά που απαιτεί διερεύνηση της επιρροής της στο δομικό σύστημα), 3 με άριστα το για το σύστημα CALTRANS (οξείδωση χαλαρού οπλισμού) και 4 με άριστα το 9 για το σύστημα της FWA (απώλεια διατομής, αποφλοίωση, που ίσως επηρεάζει το κύριο δομικό σύστημα). Δηλαδή η κατάσταση της ακραίας δοκού απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση ώστε να αποτιμηθεί η βλάβη εκ χλωριόντων και λήψη κατά προτεραιότητα απόφασης επισκευών. 5

6 ΝΕΑ ΧΑΡΑΔΡΟΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) Η νέα χαραδρογέφυρα Μετσόβου η οποία κατασκευάζεται στο τμήμα 3. (Σήραγγα Ανθοχωρίου σήραγγα Ανηλίου) της Ε.Ο., γεφυρώνει την χαράδρα του ποταμού Μετσοβίτικου, 50 m περίπου ψηλότερα της κοίτης του ποταμού. Είναι η ψηλότερη γέφυρα της Ε.Ο. με μέγιστο ύψος βάθρου περίπου 0 m και συνολικό μήκος 357 m. Λόγω της έντονης ανισοϋψίας των δύο βασικών βάθρων της, Μ και Μ3 (0 m : 35 m ), το έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο μεσαίο άνοιγμα των 35 m, είναι ακόμη μεγαλύτερο κατά τις φάσεις κατασκευής, με συνολικό μήκος προβόλων του ψηλού βάθρου Μ, 50 περίπου μέτρων, λόγω της έκκεντρης ως προς το μέσο του ανοίγματος θέσης της κλείδας. Η κλείδα τοποθετείται έκκεντρα λόγω διαφορετικού ύψους φορέα στις στηρίξεις των δύο βάθρων (3,0 m στο Μ και,50 m στο Μ3), για άμβλυνση της έντονης μη κανονικότητας, που είναι και ο βασικός λόγος που η γέφυρα σχεδιάσθηκε για συντελεστή συμπεριφοράς q=,0 (ελαστική συμπεριφορά). Η γέφυρα έχει συνολικά τέσσερα ανοίγματα μήκους 44,78 m /7,87 m /35,00 m /40,00 m και τρία μεσόβαθρα εκ των οποίων το Μ, ύψους περίπου 45 m στηρίζει μέσω εφεδράνων εγκιβωτισμένου ελαστικού τον φορέα, ενώ τα Μ, Μ3 συνδέονται μονολιθικά με τον φορέα της γέφυρας. Η γέφυρα κατασκευάζεται με την μέθοδο της συμμετρικής προβολοδόμησης. Το πλάτος του καταστρώματος είναι 3,95 m. Ο φορέας είναι προεντεταμένος κιβωτιοειδής μονοκυψελικός με μέγιστο ύψος 3,5 m στις στηρίξεις και ελάχιστο 4,00 m στην κλείδα. (α) (β) Σχήμα 3. Όψεις της υπό κατασκευή χαραδρογέφυρας Μετσόβου (α) Γενική Άποψη (β) Κλείδα Μ-Μ3 Η γέφυρα ενοργανώθηκε μετά την ολοκλήρωση των σπονδύλων των προβόλων του βάθρου Μ3, όταν είχε συνολικό μήκος 5 m περίπου (σχήμα 3). Τα βάθρα Μ, Μ3 θεμελιώνονται μέσω βαθιών κυκλικών φρεάτων στις απότομες βραχώδεις πλαγιές της χαράδρας του Μετσοβίτικου ποταμού, βάθους 5 m και 5 m, αντίστοιχα, διατομής Ø,0 m. Η γέφυρα Μετσόβου επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Τ.Τ.Σ. με αφορμή την ενόργανη παρακολούθησή του, τόσο λόγω της σημαντικότητάς της όσο και λόγω του ενδιαφέροντος να ελεγχθεί το τελικό αποτέλεσμα μιας τόσο δυσχερούς και πρωτοπόρας κατασκευαστικής και μελετητικής προσπάθειας που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα, για τέτοιου τύπου φορέα. 6

7 ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Συμπληρωματικά της οπτικής επιθεώρησης ενοργανώθηκαν με περισσότερες της μίας διατάξεις αισθητήρων επιτάχυνσης, οι παλιές ποταμογέφυρες Στρυμόνα και Π.Α.Θ.Ε. και ο πρόβολος Μ3 της υπό κατασκευή γέφυρας Μετσόβου της Ε.Ο. Για την ενοργάνωση των γεφυρών χρησιμοποιήθηκε κινητό σύστημα καταγραφής της απόκρισης (σύστημα επιταχυνσιογράφων) που διαθέτει το Τ.Τ.Σ. της ΕΟΑΕ και το οποίο τοποθετήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα (λίγες ώρες ώς λίγες ημέρες) στις υπόψη γέφυρες, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 007. Το κινητό σύστημα ενοργάνωσης είναι της εταιρείας Kinemetrics Inc. Aποτελείται από καταγραφική μονάδα υψηλής ανάλυσης τύπου Κinemetrics K (9 bits), η οποία υποστηρίζει μέχρι 6 αισθητήρες (επιταχυνσιόμετρα) τύπου Εpisensor. Ενοργάνωση Ποταμογέφυρας Δεξιού Κλάδου Π.Α.Θ.Ε. (τμήμα 7 Ε.Ο./ Π.Α.Θ.Ε.) Επιλέχθηκε να ενοργανωθεί το 4ο από 8 συνολικά αμφιέρειστα ανοίγματα του φορέα της ποταμογέφυρας, με κριτήριο την έκταση και ένταση της βλάβης της ακραίας δεξιάς δοκού του (απώλεια προέντασης και σκυροδέματος). Εγκαταστάσθηκαν έξι μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα, σε δύο βασικές διατάξεις: α) στην η διάταξη στερεώθηκαν 3 επιταχυνσιόμετρα στον εξωτερικό κορμό της 6ης δεξιάς ακραίας δοκού και 3 στον αριστερό εξωτερικό κορμό της ης αριστερής ακραίας δοκού και β) στη η διάταξη στερεώθηκαν 3 επιταχυνσιόμετρα στον δεξιό κορμό της 5ης εσωτερικής δοκού και 3 στον εξωτερικό κορμό της ης αριστερής ακραίας δοκού. Στο Σχήμα 4, δίνονται οι δύο διατάξεις με τις τρεις ανά διάταξη παραλλαγές, που αφορούν τη διεύθυνση μέτρησης επιτάχυνσης του κάθε αισθητηρίου. Έτσι για κάθε διάταξη ελήφθησαν μετρήσεις με όλα τα αισθητήρια κατακόρυφα, με 5 αισθητήρια κατακόρυφα και το 6ο διαμήκες (παράλληλο στον άξονα της γέφυρας) και με 5 αισθητήρια κατακόρυφα και το 6ο εγκάρσιο (κάθετο στον άξονα της γέφυρας) LL6, RV3, RV3, RV6, RV3, RV, RV, RV3, RV, RV, ,0m 8,5m 4,0m Σχήμα 4. Διατάξεις εγκατάστασης μέτρησης αισθητήρων επιτάχυνσης στο 4 ο άνοιγμα δεξιού κλάδου της ποταμογέφυρας Π.Α.Θ.Ε

8 Στόχος των 6 συνολικά παραλλαγών ενόργανης παρακολούθησης, ήταν η αναγνώριση των κατακόρυφων καμπτικών και στρεπτικών (γύρω από το διαμήκη άξονα της γέφυρας) ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών και ποσοστών απόσβεσης, αφού η παρατηρηθείσα βλάβη εκτιμήθηκε αρχικώς ότι επηρεάζει κυρίως αυτές. Λόγω της αμφιέρειστης στήριξης του φορέα σε κάθε άνοιγμα, εκτιμήθηκε επίσης ότι οι υπόψη ιδιομορφές επηρεάζονται ελάχιστα ή καθόλου από τα βάθρα, τα εφέδρανα και τα γειτονικά ανοίγματα και έτσι δεν κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της ταχείας (λίγων ωρών) ενοργάνης παρακολούθησης, η τοποθέτηση πρόσθετων αισθητήρων στα βάθρα (δοκοί έδρασης, βάση βάθρων) και σε δοκούς γειτονικών ανοιγμάτων. Με τα έξι αισθητήρια, στις 6 διαφορετικές διατάξεις τους, ελήφθησαν ταυτόχρονες χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, διάρκειας 0 35 λεπτών της ώρας, από την εξακάναλη καταγραφική μονάδα του Τ.Τ.Σ. της Ε.Ο.Α.Ε, με συχνότητα δειγματοληψίας 50Hz. Ενοργάνωση Ποταμογέφυρας Αριστερού Κλάδου Στρυμόνα Ποταμού (τμήμα Ε.Ο.) Επιλέχθηκε να ενοργανωθεί το πρώτο από τα 8 αμφιέρειστα ανοίγματα του φορέα της ποταμογέφυρας, με κριτήριο την έκταση και ένταση της βλάβης των δοκών του. Εγκαταστάθηκε δίκτυο τριών, πέντε ή έξι μονοαξονικών επιταχυνσιομέτρων, ως εξής: α) στην η διάταξη στερεώθηκαν 3 επιταχυνσιόμετρα στον δεξιό κορμό της 5ης εσωτερικής δοκού του ου ανοίγματος β) στην η διάταξη στερεώθηκαν 3 επιταχυνσιόμετρα στον εξωτερικό κορμό της 5ης δεξιάς ακραίας δοκού του ου ανοίγματος και στον δεξιό εξωτερικό κορμό της 5ης δεξιάς ακραίας δοκού του ου ανοίγματος και γ) στην 3η διάταξη στερεώθηκαν 3 επιταχυνσιόμετρα στον εξωτερικό κορμό της 5ης δεξιάς ακραίας δοκού του ου ανοίγματος και 3 στον αριστερό εξωτερικό κορμό της ης αριστερής ακραίας δοκού του ου ανοίγματος. Στο Σχήμα 6, δίνεται η τρίτη διάταξη με τις τρεις παραλλαγές της, που αφορούν τη διεύθυνση μέτρησης επιτάχυνσης του κάθε αισθητηρίου. Έτσι στην πρώτη παραλλαγή της τρίτης διάταξης τα 6 αισθητήρια ήταν κατακόρυφα ενώ στη δεύτερη και τρίτη παραλλαγή της, τα 5 αισθητήρια ήταν κατακόρυφα και το 6ο διαμήκες (παράλληλο στον άξονα της γέφυρας) ή εγκάρσιο (κάθετο στον άξονα της γέφυρας), αντίστοιχα LV4 LV5 LT6, LL6, RV RV RV ,4m,3m 9,0m vertical longitudinal 0.30 transverse Σχήμα 5. Διατάξεις εγκατάστασης μέτρησης αισθητήρων επιτάχυνσης στο ο άνοιγμα αρ. κλάδου της παλιάς ποταμογέφυρας Στρυμόνα 8

9 Στόχος των 5 συνολικά παραλλαγών ενόργανης παρακολούθησης, ήταν η αναγνώριση των κατακόρυφων καμπτικών και στρεπτικών (γύρω από το διαμήκη άξονα της γέφυρας) ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών και ποσοστών απόσβεσης, αφού η παρατηρηθείσα βλάβη εκτιμήθηκε αρχικώς ότι επηρεάζει κυρίως αυτές. Λόγω της αμφιέρειστης και εδώ στήριξης του φορέα σε κάθε άνοιγμα, εκτιμήθηκε επίσης ότι οι υπόψη ιδιομορφές επηρεάζονται ελάχιστα ή καθόλου από τα βάθρα, τα εφέδρανα και τα γειτονικά ανοίγματα και έτσι δεν κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της ταχείας (λίγων ωρών) ενοργάνης παρακολούθησης, η τοποθέτηση πρόσθετων αισθητήρων στα βάθρα (δοκοί έδρασης, βάση βάθρων) και σε δοκούς γειτονικών ανοιγμάτων. Με τα έξι αισθητήρια, στις 5 διαφορετικές διατάξεις τους, ελήφθησαν ταυτόχρονες χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, διάρκειας 0 30 λεπτών της ώρας, από την εξακάναλη καταγραφική μονάδα του Τ.Τ.Σ. της Ε.Ο.Α.Ε, με συχνότητα δειγματοληψίας 50Hz. Ενοργάνωση υπό Κατασκευή Χαραδρογέφυρας Μετσόβου (τμήμα 3. της Ε.Ο.) Εγκαταστάθηκε στο εσωτερικό του κιβωτοειδούς φορέα του προβόλου Μ3 της υπό κατασκευή γέφυρας Μετσόβου (αριστερός κλάδος, Σχήμα 3), εξακάναλο κινητό σύστημα επιταχυνσιομέτρων. Η διάταξη του συστήματος των 6 επιταχυνσιομέτρων, που εγκαταστάθηκαν στην υπό κατασκευή γέφυρα Μετσόβου δίνεται στο Σχήμα 7. Λόγω συμμετρικής προβολοδόμησης και λόγω ολοκλήρωσης ίδιου αριθμού σπονδύλων πέριξ του βάθρου Μ3, επελέγη να τοποθετηθούν αισθητήρια μόνο στο δεξιό πρόβολο του βάθρου Μ3 (αριστερού κλάδου) με τις εξής βασικές διατάξεις: α) στην η διάταξη επιταχυνσιόμετρα στη κεφαλή του βάθρου Μ3, ένα να μετράει σε διαμήκη και ένα σε εγκάρσια οριζόντια διεύθυνση (Μ3L, Μ3T), και 4 επιταχυνσιόμετρα στον αριστερό και δεξιό κορμό του κιβωτιοειδού φορέα, στις διατομές σε απόσταση 46m και 68m ε από τον άξονα του Μ3, για μέτρηση κατακόρυφης επιτάχυνσης β) στην η διάταξη τα τελευταία κατακόρυφα επιταχυνσιόμετρα σε διατομή κοντύτερα στο άκρο του προβόλου, σε απόσταση 93m από τον άξονα του βάθρου Μ3. Και στις δύο διατάξεις το 6ο αισθητήριο μετρούσε εναλλακτικά στην κατακόρυφη και στην εγκάρσια, στον άξονα της γέφυρας, διεύθυνση (RV6 ή RT6). Στο σχήμα 7 δίνονται λεπτομέρειες των διατάξεων ενοργάνωσης. Μ3Τ Μ3L RV6_ RΤ6- LV5_ RΤ6 RV6 LV5 RV4 LV3 Σχήμα 6. Διάταξη αισθητήρων ενοργάνωσης δεξιού προβόλου Μ3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Για την αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των τριών γεφυρών, εφαρμόσθηκε κατάλληλη μεθοδολογία και το αντίστοιχο λογισμικό αναγνώρισης ιδιομορφικών χαρακτηριστικών γεφυρών βάσει μετρήσεων της δυναμικής τους απόκρισης σε 9

10 περιβαλλοντικές διεγέρσεις (άνεμος κυκλοφορία), που ανέπτυξε το εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων του Παν. Θεσσαλίας σε συνεργασία και με την Ε.Ο.Α.Ε. Στις ιδιομορφικές παραμέτρους περιλαμβάνονται οι ιδιοσυχνότητες, οι συντελεστές απόσβεσης και οι συνιστώσες των ιδιομορφών στα σημεία μέτρησης των γεφυρών. Η αναγνώριση των βέλτιστων τιμών των ιδιομορφικών παραμέτρων επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας τη διαφορά μεταξύ επιλεγμένων χαρακτηριστικών της μετρούμενης απόκρισης (π.χ. χρονοϊστοριών, συνιστωσών Fourier ή φασμάτων απόκρισης) και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών απόκρισης που προβλέπονται από ένα ιδιομορφικό μοντέλο (modal model) των γεφυρών. Στις μεθοδολογίες ιδιομορφικής αναγνώρισης βάσει των ταλαντώσεων που προκαλούνται από λειτουργικά φορτία που έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες επεξεργάζονται δεδομένα μόνο εξόδου, γίνεται η παραδοχή πως οι διεγέρσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν στοχαστικές διαδικασίες λευκού θορύβου (white noise process). Ο υπολογισμός τον ιδιομορφικών χαρακτηριστικών επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας το σταθμισμένο (weighted) μέτρο της διαφοράς (Ntotsios 008) N * T ( ω ˆ ω ) ( ω ˆ ω ) ω E( ψ) = tr ( kδ ; ) ( kδ ) ( kδ ; ) ( kδ ) S ψ S w S ψ S () k= l N0 N0 μεταξύ των συναρτήσεων διαφασματικής πυκνότητας (CPSD) S ˆ( kδω ) C που υπολογίζονται από τις μετρούμενες χρονο-ιστορίες της απόκρισης και των συναρτήσεων N0 N0 διαφασματικής πυκνότητας S( kδω; ψ ) C που προβλέπονται από ένα ιδιομορφικό μοντέλο, όπου N 0 είναι ο αριθμός των μετρούμενων βαθμών ελευθερίας (DOF), Δ ω είναι το βήμα στο διακριτό πεδίο συχνοτήτων, k = { l,..., N ω } είναι οι δείκτες που αντιστοιχίζουν τις συχνότητες ω = kδ ω, N ω είναι ο αριθμός των διακριτών σημείων στο πεδίο συχνοτήτων, N0 N0 w R το μητρώο που περιέχει τους συντελεστές βαρύτητας και ψ είναι το διάνυσμα των παραμέτρων που πρόκειται να αναγνωριστεί. Για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης που προκύπτει χρησιμοποιείται κατάλληλος αλγόριθμος τριών βημάτων ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στις εργασίες Ntotsios (008), Papadimitriou et al. (008). Προσδιορισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών Ποταμογέφυρας Δεξιού Κλάδου Π.Α.Θ.Ε. από τις Μετρήσεις Επιτάχυνσης από Λειτουργικά Φορτία Ενδεικτικά, στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται η κατακόρυφη επιτάχυνση που καταγράφηκε από αισθητήρα (RV) στο μέσο της φθαρμένης δοκού της ποταμογέφυρας του δεξιού κλάδου ΠΑΘΕ. 0

11 Σχήμα 7. Χρονοϊστορία επιτάχυνσης (cm/sec ) στο κανάλι RV Από την χρονοϊστορία του Σχήματος 7, φαίνεται ότι η ένταση της διέγερσης του φορέα της γέφυρας από διερχόμενη κυκλοφορία ήταν σημαντική, της τάξης 3% της επιτάχυνσης βαρύτητας g. Οι χρονοϊστορίες απόκρισης σε λειτουργικά φορτία που οφείλονται κυρίως στη διέλευση των οχημάτων επεξεργάσθηκαν με το αναπτυχθέν λογισμικό για τον προσδιορισμό των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή του λογισμικού έδωσε τη δυνατότητα αναγνώρισης αρκετών βασικών ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών και συντελεστών απόσβεσης. Ο τύπος των ιδιομορφών που αναγνωρίσθηκαν με αξιοπιστία, οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων και οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών απόσβεσης παρουσιάζονται στον Πίνακα, ενώ δύο βασικές ιδιομορφές, η η καμπτική και η η στρεπτική, δίνονται στο Σχήμα 8. Τα κόκκινα βέλη στο Σχήμα 8 βρίσκονται στα σημεία μέτρησης και το μήκος τους είναι ανάλογο της αντίστοιχης κανονικοποιημένης ιδιομορφικής συνιστώσας. Συγκεκριμένα, από τη διέλευση των οχημάτων διεγέρθηκαν και αναγνωρίστηκαν πέντε ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές της γέφυρας: δύο καμπτικές και τρεις στρεπτικές του φορέα. Πίνακας : Αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης και αναλυτικές ιδιοσυχνότητες της ποταμογέφυρας Π.Α.Θ.Ε. (δεξιός κλάδος) Καταγραφή Καταγραφή Αναλυτικό μοντέλο Τύπος Ιδιοσυχνότητες Συντελεστές Ιδιοσυχνότητες No Ιδιομορφών (Hz) Απόσβεσης (%) (Hz) η καμπτική η στρεπτική η καμπτική η στρεπτική η στρεπτική

12 (α) (β) Σχήμα 8. Αναγνωρισμένες ιδιομορφές της ποταμογέφυρας Π.Α.Θ.Ε. (δεξιός κλάδος) (α) η καμπτική (ω = 3,95Hz), (β) η στρεπτική (ω = 4,0Hz) Σημειώνεται ότι η διασπορά των τιμών των ιδιοσυχνοτήτων που αναγνωρίζονται από πολλαπλές καταγραφές είναι μικρότερη του %, ενώ η διασπορά των τιμών των συντελεστών απόσβεσης είναι της τάξης του 0 με 50%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία από άλλους ερευνητές. Τα πραγματικά δυναμικά χαρακτηριστικά της γέφυρας που προσδιορίσθηκαν από τις μετρήσεις, συγκρίθηκαν με αναλυτικά αποτελέσματα προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων που καταστρώθηκαν βάσει αποτύπωσης της γέφυρας και παραδοχών που θεωρήθηκαν βάσει του μήκους ανοίγματος και των δεδομένων της εποχής κατασκευής της γέφυρας. Όπως φαίνεται από τον Πινακα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναλυτικών προβλέψεων και αυτών που προέκυψαν από τις μετρήσεις σε συνθήκες συνήθους κυκλοφοριακού φόρτου. Σημαντικό είναι ότι παρ όλη την σημαντική αναγνωρισμένη βλάβη της ακραίας δοκού, με μεγάλη απώλεια διατομής σκυροδέματος και χάλυβα προέντασης, η η καμπτική ιδιοσυχνότητα είναι μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει το μοντέλο, που δείχνει ότι γενικώς δεν επηρεάζεται σημαντικά ακόμη η συνολική δομική ακεραιότητα της γέφυρας, Ωστόσο η η, η και 3η στρεπτική αλλά και η η καμπτική ιδιοσυχνότητα είναι σαφώς μικρότερες από αυτές που προβλέπει το μοντέλο, γεγονός που βεβαιώνει την όχι κρίσιμη αλλά σημαντική επιρροή της βλάβης. Τέλος αξιοσημείωτη είναι και η σημαντική εκκεντρότητα των αναγνωρισμένων καμπτικών και στρεπτικών ιδιομορφών (συνιστώσες φθαρμένης και υγιούς πλευράς) που εκτός από την μικρή επιρροή της έκκεντρης διέλευσης βαρέων φορτηγών, και του σφάλματος προσδιορισμού της ιδιομορφής, πρέπει να οφείλεται και στην αναγνωρισμένη βλάβη της μίας εκ των ακραίων δοκών. Σημειώνεται βέβαια ότι τα προηγούμενα συμπεράσματα δεν είναι τελικά, αφού αφενός η σύγκριση γίνεται με μοντέλο όχι της μελέτης αλλά όπως προέκυψε από την αποτύπωση της γέφυρας. Επίσης δεν υπήρξε μέτρηση πριν την φθορά και βεβαίως η πυκνότητα και ο αριθμός των μετρήσεων δεν εξαντλούν την επάρκεια ενός τέτοιου εγχειρήματος. Προσδιορισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών Ποταμογέφυρας Στρυμόνα (τμήμα.3 της Ε.Ο.) από τις Μετρήσεις Περιβαλλοντικής Επιτάχυνσης Ενδεικτικά, στο Σχήμα 9 παρουσιάζονται η κατακόρυφη επιτάχυνση που καταγράφηκε από αισθητήρα (RV) στο μέσο της δεξιάς δοκού και η οριζόντια εγκάρσια μετακίνηση από αισθητήρα (LΤ6).

13 Σχήμα 9. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης (cm/sec ) στο κανάλι RV, μετακίνησης (cm) στο κανάλι LΤ6 Από τις χρονοϊστορίες του Σχήματος 9, φαίνεται ότι η ένταση της διέγερσης του φορέα της γέφυρας από διερχόμενη κυκλοφορία ήταν σημαντική, της τάξης 3-4% της επιτάχυνσης βαρύτητας g. Από την κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα διεγέρθηκαν και αναγνωρίστηκαν καθαρά μέχρι τέσσερις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές της γέφυρας: δύο καμπτικές ιδιομορφές και δύο στρεπτικές ιδιομορφές. Ο τύπος των ιδιομορφών που αναγνωρίσθηκαν, οι βέλτιστες τιμές των ιδιοσυχνοτήτων και οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών απόσβεσης για όλα τα σετ μετρήσεων φαίνονται στον Πίνακα. Μερικές ενδεικτικές ιδιομορφές φαίνονται στο Σχήμα 0. Τα βέλη βρίσκονται στα σημεία μέτρησης και το μήκος τους είναι ανάλογο της αντίστοιχης κανονικοποιημένης ιδιομορφικής συνιστώσας. Πίνακας : Αναγνωρισμένες ιδιομορφές, ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης ποταμογέφυρας Στρυμόνα Καταγραφή Καταγραφή Αναλυτικό μοντέλο No Τύπος Ιδιομορφών Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) Ιδιοσυχνότητες (Hz) η καμπτική η στρεπτική η στρεπτική η καμπτική Mode # ( Hz, zeta:.888% Mode # (4.495 Hz, zeta: 0.860% z-axis z-axis y-axis x-axis 0 y-axis x-axis (α) (β) Σχήμα 0. Αναγνωρισμένες ιδιομορφές (α) η καμπτική (ω = 4.03 Hz) (β) η στρεπτική (ω = 4.4 Hz) 3

14 Σημειώνεται ότι και στη ποταμογέφυρα Στρυμόνα παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των πειραματικά προσδιορισμένων ιδιομορφικών χαρακτηριστικών και αυτών αναλυτικών προσομοιωμάτων που αντιστοιχούσαν με αυτά του σχεδιασμού της γέφυρας. Σημαντικό είναι ότι οι αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες της ης καμπτικής και της ης στρεπτικής ιδιομορφής είναι χαμηλότερες από αυτές που προβλέπει το μοντέλο, γεγονός που από μόνο του δείχνει ότι είναι πιθανόν η φθορά να έχει επηρεάσει την καμπτική και στρεπτική ακαμψία του φορέα. Προσδιορισμός δυναμικών χαρακτηριστικών προβόλου Μ3 της υπό κατασκευή νέας χαραδρογέφυρας Μετσόβου από τις μετρήσεις περιβαλλοντικής επιτάχυνσης Ενδεικτικά, στο Σχήμα παρουσιάζονται η εγκάρσια επιτάχυνση και μετακίνηση που καταγράφηκε από τον αισθητήρα (RΤ6) στο άκρο του προβόλου του βάθρου Μ3. Σχήμα. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης (cm/sec ) και μετακίνησης (cm) στο κανάλι RΤ6 Οι χρονοϊστορίες απόκρισης σε λειτουργικά φορτία που οφείλονται κυρίως στον άνεμο, στη διέλευση ελαφρού οχήματος στο κατάστρωμα της γέφυρας και άλλων μικροφορτίσεων για την ενσυρμάτιση των σωλήνων προέντασης, πολύ μικρής γενικά έντασης της τάξης του 0,6% της επιτάχυνσης της βαρύτητας, επεξεργάσθηκαν με το αναπτυχθέν λογισμικό για τον προσδιορισμό των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή του λογισμικού έδωσε τη δυνατότητα αναγνώρισης πολλών βασικών ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών και συντελεστών απόσβεσης. Ο τύπος των ιδιομορφών που αναγνωρίσθηκαν με αξιοπιστία, οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων και οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών απόσβεσης για όλα τα σετ μετρήσεων φαίνονται στον Πίνακα 3 για τις δέκα πρώτες ιδιομορφές. Ενδεικτικά, οι πρώτες 6 ιδιομορφές φαίνονται στο Σχήμα 3. Τα κόκκινα βέλη βρίσκονται στα σημεία μέτρησης και το μήκος τους είναι ανάλογο της αντίστοιχης κανονικοποιημένης ιδιομορφικής συνιστώσας. 4

15 Πίνακας 3: Αναγνωρισμένες ιδιομορφές, ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης προβόλου Μ3 χαραδρογέφυρας Μετσόβου No Αναγνωρισμένες Ιδιοσυχνότητες Καταγραφή Καταγραφή Αναλυτικό μοντέλο Ιδιοσυχνότητες (Hz) Συντελεστές Απόσβεσης (%) Ιδιοσυχνότητες (Hz) η στροφική (Rz) η διαμήκης η εγκάρσια η διαμήκης η καμπτική (κατάστρωμα) η εγκάρσια η καμπτική (κατάστρωμα) η στροφική (Rz) η καμπτική (κατάστρωμα) η εγκάρσια Channel Channel Modal Fit 0 PSD Frequency (Hz) Σχήμα. Σύγκριση συναρτήσεων διαφασματικής πυκνότητας μεταξύ μετρούμενων επιταχύνσεων και προβλεπόμενων από το ιδιομορφικό μοντέλο. Mode # (0.58 Hz) Mode # ( Hz) Mode # (0.60 Hz) z-axis z-axis z-axis x-axis x-axis x-axis -axis -axis -axis η Στρεπτική φορέα (R z ). η Διαμήκης (x) η εγκάρσια (y) Mode #4 ( Hz) Mode #5 (0.907 Hz) Mode #6 (.306 Hz) z-axis z-axis z-axis x-axis x-axis x-axis -axis -axis -axis η Διαμήκης (x) 3 η Διαμήκης (x)). η Εγκάρσια (y) Σχήμα 3. Οι έξι πρώτες αναγνωρισμένες ιδιομορφές του προβόλου Μ3 5

16 Σημειώνεται ότι για τον πρόβολο Μ3 της χαραδρογέφυρας Μετσόβου, στάθηκε δυνατή η αναγνώριση άνω των 5 πρώτων ιδιομορφών, με άριστη προσέγγιση του σταθμισμένου μέτρου της διαφοράς μεταξύ των συναρτήσεων διαφασματικής πυκνότητας του ιδιομορφικού μοντέλου με των μετρήσεων (Εξίσωση ()). Το πολύ αδύνατο σήμα των μετρήσεων ήταν αρκετό για αυτήν την ιδιαίτερα πετυχημένη αναγνώριση. Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 προκύπτουν διαφορές μεταξύ των πειραματικά προσδιορισμένων ιδιομορφικών χαρακτηριστικών και αυτών των αναλυτικών προσομοιωμάτων που αντιστοιχούν στη μελέτη της γέφυρας. Αξιoσημείωτο είναι ότι οι αναγνωρισμένες τιμές των ανώτερων ιδιομορφών, η 7η έως και η 0η, δείχνουν τον πρόβολο να ταλαντώνεται πιο έυκαμπτος από της μελέτης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ακραίοι σπόνδυλοι που συνεισφέρουν σε αυτές τις ιδιομορφές ήταν πολύ νεαρής ηλικίας (ημέρες έως μήνες μετά την σκυροδέτηση) σε συνδυασμό με την πιθανή υποεκτίμηση των μαζών των κινητών φορτίων κατασκευής στο άκρο της γέφυρας, στο μοντέλο. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ (ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ) Για την αναθεώρηση των δυναμικών μοντέλων των ενοργανωμένων γεφυρών εφαρμόσθηκε κατάλληλη μεθοδολογία και αντίστοιχο λογισμικό αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων κατασκευών βάσει μετρήσεων της δυναμικής τους απόκρισης (Papadimitriou et al. 008), που αναπτύχθηκε από το Εργαστηρίου Δυναμικής Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία και με την Ε.Ο.Α.Ε. Στόχος των μεθοδολογιών αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων είναι ο N υπολογισμός των παραμέτρων θ R θ μιας ομάδας γραμμικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων που περιγράφουν μια κατασκευή, έτσι ώστε οι ιδιοσυχνότητες και τα 0 ιδιοδιανύσματα { ω ( ), ( ) N r θ φr θ R, r =, L, m} που προβλέπονται από τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν καλύτερα τα ιδιομορφικά 0 χαρακτηριστικά { ˆ, ˆ N ωr φ r R, r =, L, m} που προκύπτουν πειραματικά από την κατασκευή, όπου m είναι ο αριθμός των ιδιομορφών που λαμβάνονται υπόψη, και N 0 είναι ο αριθμός των μετρούμενων βαθμών ελευθερίας. Το πρόβλημα της εύρεσης των βέλτιστων τιμών των παραμέτρων θ μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μονοκριτηριακό πρόβλημα ελαχιστοποίησης των σταθμισμένων ιδιομορφικών υπολοίπων (weighted modal residuals, Christodoulou και Papadimitriou 007). [ ω ( θ ) ˆ ω ] J( θ; w) = w + w β φ ( θ) ˆ φ m r r r r r ωr φr r= [ ˆ ωr ] ˆ φr () Ο πρώτος όρος στην εξίσωση () καλείται ιδιομορφικό υπόλοιπο για την r ιδοσυχνότητα και εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών για την r ιδιοσυχνότητα, ενώ ο δεύτερος όρος καλείται ιδιομορφικό υπόλοιπο για την 6

17 r ιδιομορφή και εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων από T το μοντέλο τιμών για τις ιδιομορφικές συνιστώσες της r ιδιομορφής, όπου z = z z είναι το σύνηθες Ευκλείδειο μέτρο και ˆ T T β r = φr φr( θ)/ φr ( θ) φr( θ ) είναι ένας συντελεστής κανονικοποίησης που εξασφαλίζει ότι οι μετρούμενες συνιστώσες των ιδιομορφών στους μετρούμενους βαθμούς ελευθερίας είναι κοντά στις προβλεπόμενες από το μοντέλο brφ r( q ) συνιστώσες για μία συγκεκριμένη τιμή των παραμέτρων q. Οι συντελεστές κανονικοποίησης προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση του μέτρου της διαφοράς φ ( ) ( ) ˆ r q βr q φ r( q ). Οι συντελεστές βαρύτητας w ω 0 και w 0 r φ, r =, L, m, ικανοποιούν τη συνθήκη m [ ] r w r ω + w = r φ =. Η αντικειμενική συνάρτηση J ( θ ; w) αντιπροσωπεύει το συνολικό μέτρο r της διαφοράς μεταξύ των μετρούμενων δεδομένων και των προβλεπόμενων από το μοντέλο ιδιομορφικών χαρακτηριστικών. Η ευαισθησία των αναθεωρημένων μοντέλων στην επιλογή των συντελεστών βαρύτητας έχει μελετηθεί από Christodoulou και Papadimitriou (007). Αναθεώρηση δυναμικού μοντέλου ου ανοίγματος της ποταμογέφυρας αριστερού κλάδου Στρυμόνα για τις πειραματικώς αναγνωρισθείσες ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές. Με βάση τις ιδιότητες υλικών και γεωμετρίας της μελέτης της παλαιάς ποταμογέφυρας Στρυμόνα της Ε.Ο,. κατασκευάστηκαν λεπτομερή μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Η προσομοίωση των δοκών και πλακών του αμφιέρειστου φορέα έγινε με τρισδιάστατα ευκλείδια πεπερασμένα στοιχεία δοκού, με χρήση των λογισμικού SAP000NLV, ενώ για τις ανάγκες της αναθεώρησης καταστρώθηκε μοντέλο και με το λογισμικό COMSOL Multiphysics. Για την σύνδεση των δοκών με τα πλακίδια πλάκας καταστρώματος χρησιμοποιήθηκαν άκαμπτα στοιχεία μηδενικής μάζας. Τα μοντέλο του SAP000NLV φαίνεται στο Σχήμα 5 και έχει 3 βαθμούς ελευθερίας, αντίστοιχα. Οι δοκοί θεωρήθηκε ότι στηρίζονται σε ακλόνητα βάθρα, μέσω ελατηρίων που προσομοιώνουν την οριζόντια δυστμησία και την ατένεια των ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Λόγω της αμφιέρειστης μόρφωσης κάθε ανοίγματος αλλά και λόγω της εστίασης στην κάμψη και στρέψη του φορέα θεωρήθηκε ικανοποιητική προσέγγιση η εξέταση του περιγραφόμενου υποφορέα της γέφυρας. Σχήμα 4. Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του αμφιέρειστου φορέα της γέφυρας Στρυμόνα Η μεθοδολογία αναθεώρησης του αρχικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας εφαρμόστηκε αρχικά χρησιμοποιώντας τα πειραματικώς αναγνωρισμένα μετρητικά δεδομένα μόνο της πρώτης καμπτικής ιδιομορφής, με σκοπό τον υπολογισμό της πραγματικής ακαμψίας της εσχάρας δοκών. Το παραμετροποιημένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων περιέχει μία παράμετρο q, η οποία περιγράφει την δυσκαμψία της εσχάρας των πλακοδοκών. Η παράμετρος πολλαπλασιάζει την ονομαστική τιμή της ακαμψίας της εσχάρας δοκών του αρχικού μοντέλου, συγκεκριμένα του μέτρου ελαστικότητας δοκών και πλάκας, 7

18 έτσι ώστε το μοντέλο που αντιστοιχεί σε τιμή της παραμέτρου q =.0, να αντιστοιχεί στο αρχικό μοντέλο της γέφυρας που χρησιμοποιήθηκε στη φάση του σχεδιασμού. Η τιμή που προέκυψε ήταν q = 0,94, για την οποία το αναθεωρημένο θεωρείται πλέον ως το ονομαστικό (nominal) μοντέλο της γέφυρας. Η τιμή της παραμέτρου αυτής όντας μικρότερη της μονάδας, δείχνει ήδη την πιθανή επιρροή της αναγνωρισθείσας βλάβης στην ακαμψία και στην δομική ακεραιότητα της γέφυρας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αναθεώρηση του ονομαστικού μοντέλου με δύο παραμέτρους. Η αναθεώρηση γίνεται τόσο για την περίπτωση που η μετρούμενη ιδιομορφή είναι μόνον η στρεπτική ιδιομορφή όσο και για την περίπτωση που μετρούμενες ιδιομορφές είναι η καμπτική και η στρεπτική ιδιομορφή του φορέα. Το παραμετροποιημένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων περιέχει δύο παραμέτρους q, q. Η πρώτη παράμετρος q περιγράφει την δυσκαμψία της εσχάρας δοκών και η δεύτερη παράμετρος q περιγράφει την ατένεια των ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Οι παράμετροι πολλαπλασιάζουν τις ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων των μοντέλων τις οποίες περιγράφουν, έτσι ώστε το μοντέλο που αντιστοιχεί σε τιμές των παραμέτρων q = q =,0 να αντιστοιχεί στο ονομαστικό μοντέλο της γέφυρας. Στην πρώτη περίπτωση, η τιμή της δυσκαμψίας της εσχάρας παραμένει.0, δηλαδή η ακαμψία δεν διορθώνεται περισσότερο από την πρώτη αναθεώρηση, ενώ η τιμή της ατένειας των εφεδράνων είναι 5 φορές μικρότερη από την αρχική τιμή ( q =0,9). Στον Πίνακα 4 συγκρίνονται οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το βέλτιστο αναγνωρισμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με τις αντίστοιχες τιμές των μετρούμενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα μόνο από την στρεπτική ιδιοσυχνότητα. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλματα ( Δ ω = ( ω ˆ ω) ˆ ω ) μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων ιδιοσυχνοτήτων τα οποία είναι μηδέν για την στρεπτική αλλά μεγαλύτερα για την καμπτική. Πίνακας 4. Μετρούμενες και προβλεπόμενες ιδιοσυχνότητες με τα επί τοις εκατό σφάλματα Ιδιοσυχνότητα Μετρούμενη Αναθεωρημένη Δ ω % η καμπτική % η στρεπτική % Στην δεύτερη περίπτωση, η τιμή της δυσκαμψίας της εσχάρας παραμένει.0, δηλαδή η ακαμψία δεν διορθώνεται περισσότερο από την πρώτη αναθεώρηση, ενώ η τιμή της ατένειας των εφεδράνων είναι 4 φορές περίπου μικρότερη από την αρχική τιμή ( q =0,56). Στον Πίνακα 5 συγκρίνονται οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το βέλτιστο αναγνωρισμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με τις αντίστοιχες τιμές των μετρούμενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα και από τις δύο αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλματα ( Δ ω = ( ω ˆ ω) ˆ ω ) μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων ιδιοσυχνοτήτων τα οποία είναι αρκετά καλά για την καμπτική έως και πολύ καλά για την στρεπτική ιδιομορφή. Πίνακας 5. Μετρούμενες και προβλεπόμενες ιδιοσυχνότητες με τα επί τοις εκατό σφάλματα Ιδιοσυχνότητα Μετρούμενη Αναθεωρημένη Δ ω % η καμπτική % η στρεπτική % 8

19 Αναθεώρηση δυναμικού μοντέλου προβόλου Μ3 της υπό κατασκευή νέας χαραδρογέφυρας Μετσόβου της Ε.Ο. για τις πειραματικώς αναγνωρισθείσες ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές. Με βάση τις ιδιότητες υλικών και γεωμετρίας της μελέτης της υπό κατασκευή νέας γέφυρας Μετσόβου της Ε.Ο. κατασκευάστηκαν λεπτομερή μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Η προσομοίωση τόσο των δύο εγκάρσιων τοιχείων του βάθρου όσο και του φορέα έγινε με τρισδιάστατα ευκλείδια πεπερασμένα στοιχεία δοκού, με χρήση των λογισμικών SAP000NLV, STATIK, ενώ για τις ανάγκες της αναθεώρησης καταστρώθηκε μοντέλο και με το λογισμικό COMSOL Multiphysics. Για την καλύτερη γραφική απεικόνιση των ανώτερων ιδιομορφών του φορέα προβόλου, προστέθηκε μια σειρά άκαμπτων δοκών μηδενικής μάζας εκατέρωθεν του κέντρου βάρους. Για την σύνδεση του καταστρώματος με τα ακρόβαθρα χρησιμοποιήθηκαν άκαμπτα στοιχεία μηδενικής μάζας. Τα τρία μοντέλα φαίνονται στο Σχήμα 5 και έχουν 594, 64 και 448 βαθμούς ελευθερίας, αντίστοιχα. Η θεμελίωση των τοιχωμάτων του βάθρου Μ3, προσομοιώθηκε με τιμή ελατηρίων που αντιστοιχεί στην πλήρη πάκτωση τους. Σχήμα 5. Μοντέλο προβόλου Μ3 της γέφυρας Μετσόβου με πεπερασμένα στοιχεία δοκού κατά Euler. Χρησιμοποιώντας τα μετρητικά δεδομένα που αναγνωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν από την υπό κατασκευή νέα γέφυρας Μετσόβου της Ε.Ο. εφαρμόστηκε η μεθοδολογία αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων για το μοντέλο της γέφυρας. Στον Πίνακα 6 συγκρίνονται οι μετρούμενες τιμές των 5 πρώτων ιδιοσυχνοτήτων με αυτές που προκύπτουν από το μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων για την περίπτωση που η γέφυρα συνδέεται άκαμπτα με τη θεμελίωση (fixed) και για την περίπτωση που η γέφυρα συνδέεται με τη θεμελίωση με σχεδόν άκαμπτα ελατήρια (stiff springs). Συγκρίνοντας τις τιμές των ιδιοσυχνοτήτων για τα δύο μοντέλα φαίνεται πως τα ελατήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δεύτερη περίπτωση είναι αρκετά άκαμπτα έτσι ώστε το μοντέλο να προσομοιώνει δυναμική συμπεριφορά σχεδόν όμοια με αυτή του πακτωμένου μοντέλου. Πίνακας 6. Αναγνωρισμένες τιμές των ιδιοσυχνοτήτων και τιμές που προβλέπονται από τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Measured (Hz) FEM (fixed) FEM (stiff springs)

20 Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται η η στρεπτική ιδιομορφή του φορέα γύρω από το βάθρο Μ3 (0.46 Hz) και η η καμπτική ιδιομορφή του φορέα - προβόλου (0.757 Hz), όπως αυτές υπολογίζονται από τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Παρατηρώντας την γραφική απεικόνιση των ιδιομορφικών συνιστωσών για την η στρεπτική ιδιομορφή, φαίνεται πως αυτή εξαρτάται μόνο από την ακαμψία των τοιχωμάτων του βάθρου Μ3. Αντίστοιχα, φαίνεται πως η η καμπτική ιδιομορφή του φορέα εξαρτάται μόνο από την ακαμψία του φορέα. Σχήμα 6: Ιδιομορφές μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας του Μετσόβου (α) η στρεπτική (ω = 0.46 Hz) (β) η καμπτική φορέα (ω = Hz) Η μεθοδολογία αναθεώρησης του αρχικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας εφαρμόστηκε αρχικά χρησιμοποιώντας τα πειραματικώς αναγνωρισμένα μετρητικά δεδομένα μόνο αυτών των δύο ιδιομορφών, με σκοπό τον υπολογισμό της πραγματικής ακαμψίας των τοιχωμάτων του βάθρου Μ3 και του φορέα. Το παραμετροποιημένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων περιέχει δύο παραμέτρους q και q. Η πρώτη παράμετρος q περιγράφει την δυσκαμψία των τοιχωμάτων Μ3, ενώ η δεύτερη παράμετρος q περιγράφει την δυσκαμψία του φορέα. Οι παράμετροι πολλαπλασιάζουν τις ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων των αρχικών μοντέλων τις οποίες περιγράφουν, έτσι ώστε το μοντέλο που αντιστοιχεί σε τιμές των παραμέτρων q= q= να αντιστοιχεί στο αρχικό μοντέλο της γέφυρας που χρησιμοποιήθηκε στη φάση του σχεδιασμού. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιμές ˆq των παραμέτρων q, καιq για τα ιδιομορφικά δεδομένα των δύο επιλεχθεισών ιδιομορφών. Στον Πίνακα 6, η τιμή της δυσκαμψίας των βάθρων είναι. φορές μεγαλύτερη από την αρχική τιμή, ενώ η τιμή της δυσκαμψίας του φορέα είναι.57 φορές μεγαλύτερη από την αρχική τιμή. Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που αντιστοιχεί στις βέλτιστες τιμές των παραμέτρων q και q θεωρείται πλέον ως το ονομαστικό (nominal) μοντέλο της γέφυρας. Πίνακας 7. Βέλτιστες τιμές ˆ q των παραμέτρων q Παράμετρος Τιμή E βάθρου.03 E φορέα.5694 Στον Πίνακα 8 συγκρίνονται οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το βέλτιστο αναγνωρισμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με τις αντίστοιχες τιμές των μετρούμενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την η και την 5 η μετρούμενη ιδιοσυχνότητα αντίστοιχα. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλματα ( Δ ω = ( ω ˆ ω) ˆ ω ) μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων ιδιοσυχνοτήτων τα οποία είναι μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι το μοντέλο προβλέπει ακριβώς όμοια συμπεριφορά με την μετρούμενη. 0

21 Πίνακας 8. Μετρούμενες και προβλεπόμενες ιδιοσυχνότητες με τα επί τοις εκατό σφάλματα Ιδιομορφή Mετρημένες Αναθεωρημένες Δ ω % st % 5 th % Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αναθεώρηση του ονομαστικού μοντέλου με τρεις παραμέτρους. Η αναθεώρηση γίνεται για την περίπτωση που οι μετρούμενες ιδιομορφές είναι οι πέντε πρώτες που έχουν αναγνωριστεί. Το παραμετροποιημένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων περιέχει τρεις παραμέτρους q, q και q 3. Η πρώτη παράμετρος q περιγράφει την δυσκαμψία του καταστρώματος, η δεύτερη παράμετρος q περιγράφει την δυσκαμψία των πυλώνων και η τρίτη παράμετρος q 3 περιγράφει την δυσκαμψία των ελατηρίων που έχουν τοποθετηθεί στη θεμελίωση της γέφυρας. Οι παράμετροι πολλαπλασιάζουν τις ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων των μοντέλων τις οποίες περιγράφουν, έτσι ώστε το μοντέλο που αντιστοιχεί σε τιμές των παραμέτρων q= q= q3= να αντιστοιχεί στο ονομαστικό μοντέλο της γέφυρας. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιμές ˆq των παραμέτρων χρησιμοποιώντας ιδιομορφικά δεδομένα από τις μετρούμενες ταλαντώσεις της γέφυρας σε περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 9, η τιμή της δυσκαμψίας των βάθρων Μ3 και του φορέα είναι σχεδόν όμοιες με τις αρχικές τιμές, ενώ η τιμή για τη δυσκαμψία των ελατηρίων στη βάση της γέφυρας είναι ελάχιστα μικρότερη από αυτή της πάκτωσης (0,97). Πίνακας 9. Βέλτιστες τιμές ˆ q των παραμέτρων q Παράμετρος Τιμή E φορέα E βάθρου E ελατηρίων Στον Πίνακα 0 συγκρίνονται οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το βέλτιστο αναγνωρισμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με τις αντίστοιχες τιμές των μετρούμενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις πέντε πρώτες μετρούμενες ιδιοσυχνότητες αντίστοιχα. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλματα ( Δ ω = ( ω ˆ ω) ˆ ω ) μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων ιδιοσυχνοτήτων. Πίνακας 0. Μετρούμενες και προβλεπόμενες ιδιοσυχνότητες με τα επί τοις εκατό σφάλματα Ιδιομορφή Mετρημένες Ονομαστικές Αναθεωρημένες Δ ω % η η η η η Με βάση τον Πίνακα 9, παρατηρείται ότι το σφάλμα μεταξύ των μετρούμενων και των προβλεπόμενων από το βέλτιστο μοντέλο ιδιοσυχνοτήτων κυμαίνεται από 0.% έως.8%. Τα μικρά σφάλματα στις ιδιοσυχνότητες επιβεβαιώνουν ότι η κατηγορία μοντέλων η οποία επιλέχθηκε επαρκεί για την μοντελοποίηση των πέντε ιδιομορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας τα οποία χρησιμοποιούνται στην αναθεώρηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κατ

22 ανάγκη ότι το μοντέλο αυτό επαρκεί και για την μοντελοποίηση των ανώτερων ιδιομορφικών χαρακτηριστικών τα οποία δεν συμμετέχουν στην αναθεώρηση. Συνήθως πολύ καλά μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων δίνουν και καλές εκτιμήσεις των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών που δεν συμμετέχουν στην αναθεώρηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της συνδυασμένης οπτικής επιθεώρησης και της ταχείας ενοργάνωσης τριών γεφυρών του άξονα της Εγνατίας Οδού, με ένα πολύ μικρό αριθμό αισθητήρων και για μικρής διάρκειας, λίγων ωρών, μετρήσεις της δυναμικής απόκρισης τους σε λειτουργικά φορτία, ή φορτία κατασκευής. Η προσπάθεια της ακριβέστερης αξιολόγησης της κατάστασης των παλαιών γεφυρών και της αποτίμησης της επιρροής της οτπικώς αναγνωρισθείσας βλάβης με την συμπληρωματική χρήση της ταχείας ενόργανης επιθεώρησης, έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα: Η ευαισθησία της μεθόδου της παρακολούθησης περιβαλλοντικών ταλαντώσεων (ambient vibrations) στην ύπαρξη βλάβης, είναι σημαντική αφού καταγράφεται στις μετρήσεις και αναγνωρίζεται στην μορφή των ιδιομορφών και στις τιμές των ιδιοσυχνοτήτων. Η δυνατότητα των μεθοδολογιών και των σχετικών λογισμικών πακέτων να αναγνωρίσουν τις βασικές ιδιομορφές και να αναθεωρήσουν τα δυναμικά μοντέλα των γεφυρών, δείχνοντας τις παραμέτρους της δομικής ακεραιότητας των γεφυρών που επηρεάζονται από την βλάβη είναι σημαντική και οδηγεί σε βασικά συμπεράσματα ακόμη και για πολύ αραιό κάναβο σημείων, ακόμη και στην περίπτωση απουσίας προηγούμενων μετρήσεων, ακόμη και απουσίας της μελέτης. Η ύπαρξη αρχικής μέτρησης στις σημαντικές γέφυρες με την ευκαιρεία της παραλαβής τους ή στην αρχή της λειτουργίας τους, πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα μίας ταχείας ενόργανης παρακολούθησης και αξιολόγησης της δυναμικής απόκρισης των γεφυρών. Η προσπάθεια της ενόργανης παρακολούθησης μεγάλων γεφυρών που κατασκευάζονται σε πολλές φάσεις, και ξεπερνούν τις συνήθεις νόρμες μελέτης και κατασκευής, με στόχο την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις μελετητικές παραδοχές, στέφθηκε με ανέλπιστη επιτυχία, εφόσον εντοπίσθηκαν όλες οι βασικές ιδιοσυχνότητες και ιδομορφές της γέφυρας Μετσόβου για αμελητέας έντασης διέγερση, εξ ήπιων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και ασθενούς ανέμου. Επιπλέον αποδείχθηκε μέσω επιτυχούς αναθεώρησης του μοντέλου η συμμόρφωση του φορέα ως προς την αναμενόμενη ακαμψία βάθρου και προβόλου, ενώ αναγνωρίσθηκε και ο βαθμός πάκτωσης του βάθρου που όπως ήταν αναμενόμενο ήταν πάκτωση. Η ταχεία ενόργανη επιθεώρηση της δυναμικής απόκρισης γεφυρών σε λειτουργικά φορτία, αποδεικνύεται ως μία αξιόπιστη μέθοδος γρήγορης και κυρίως ακριβέστερης αξιολόγησης

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 Αποτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γεφυρών της Εγνατίας Οδού με Βάση την Απόκρισή τους σε Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παπαδημητρίου

Κώστας Παπαδημητρίου ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Κώστας Παπαδημητρίου Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων (ΕΔΣ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου

Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου Β.Α. Λεκίδης, Χ.Ζ. Καρακώστας & Θ. Σαλονικιός Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών K. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενοργάνωση Στεγάστρου από Ferrocement στο ΚΠΙΣΝ και Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοχαρακτηριστικών

Ενοργάνωση Στεγάστρου από Ferrocement στο ΚΠΙΣΝ και Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοχαρακτηριστικών Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016 Ενοργάνωση Στεγάστρου από Ferrocement στο ΚΠΙΣΝ και Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοχαρακτηριστικών Θωμάς Σαλονικιός Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Πολυβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Συστήματα με Κατανεμημένη Μάζα και Δυσκαμψία 1. Εξίσωση Κίνησης χωρίς Απόσβεση: Επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ. 85+674 του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. U.C. Berkeley, ckatsaras@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Θεόδωρος Ψυχογιός Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, tpsycho@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Παν. Πάτρας, tpanagiotakos@dencopc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β. ΛΕΚΙ ΗΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙνστιτούτοΤεχνικήςΣεισµολογίαςκαιΑντισεισµικώνΚατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Λεωφ. ΓεωργικήςΣχολής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η χρήση του γεωαφρού EPS (διεθνής ονομασία «geofoam EPS») σε γεωτεχνικές εφαρμογές σε συνεργασία με εδαφικά υλικά ξεκίνησε σε Ευρώπη και ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,,

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,, Hμερίδα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΠΜ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής I.Φ. Μοσχονάς, Υ.Δ. Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη,, 13-2-09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Επιθεώρηση, Αξιολόγηση, Παθολογία και Συντήρηση εφεδράνων ελληνικών γεφυρών από σκυρόδεµα. Αποτίµηση της επιρροής των διαφόρων κατηγοριών φθοράς τους στη δοµική ακεραιότητα των γεφυρών Παναγιώτης Πανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/6/2008 Τα σύγχρονα δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΑΣΠ καθηγητών του ΑΠΘ. Εμπεριέχει 22 παραδείγματα κτηρίων..τον Φεβρουάριο του 2011, έγινε η δεύτερη διευρωπαϊκή Slide με κτήριο

. ΟΑΣΠ καθηγητών του ΑΠΘ. Εμπεριέχει 22 παραδείγματα κτηρίων..τον Φεβρουάριο του 2011, έγινε η δεύτερη διευρωπαϊκή Slide με κτήριο Κατά την αντισεισμική μελέτη ενός κτηρίου, ένας δομοστατικός μηχανικός οφείλει να γνωρίζει τις παραδοχές που κάνει το τεχνικό λογισμικό που χρησιμοποιεί Συγχρόνως, πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Νικόλαος Φαρδής Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. TU Delft, nfardis@denco.gr Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΝΟΤΗΤΑ Μέθοδος σταδιακής προώθησης

10 η ΕΝΟΤΗΤΑ Μέθοδος σταδιακής προώθησης ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ Μέθοδος σταδιακής προώθησης Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών

Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών Θεσσαλονίκη, 10 1 Νοεμβρίου 016 Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών Κωνσταντίνος Φακής Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ., costasfakis@yahoo.gr Εισαγωγή Η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Δυναμικά Μοντέλα Συνεχούς Μέσου

Δυναμική Μηχανών I. Δυναμικά Μοντέλα Συνεχούς Μέσου Δυναμική Μηχανών I 8 1 Δυναμικά Μοντέλα Συνεχούς Μέσου 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς του κίονα-δοκιμίου και του αποσβεστήρα σωματιδίων

1. Διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς του κίονα-δοκιμίου και του αποσβεστήρα σωματιδίων Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με MIS 38392 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» και Εθνικούς Πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου είναι η μελέτη της κατασκευής του πλοίου σε σχέση με την ικανότητα της να φέρει ασφαλώς τις κάθε είδους δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα