Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ)"

Transcript

1 Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Joint Rescue Coordination Center / Aviation Sector (JRCC)

2 -2- AVIATION SEARCH AND RESCUE ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας και Γιάζωζης. ελ Δναέρια Μέζα Έρεσνας και Γιάζωζης. ελ Αζθάλεια Πηήζεων - Γιαδικαζίες Δπιβίωζης. ελ Survival Kit. ελ Flight Plan ελ Πόηε ένα αεροζκάθος αγνοείηαι. ελ Σι ζσμβαίνει όηαν ένα αεροζκάθος αγνοείηαι. ελ Distress Beacons (ELT-PLB) ελ Distress Beacons 406 MHz (ELT) - Registration. ελ False Alarms Distress Beacons. ελ Σηλέθωνα - Γιεσθύνζεις Ανάγκης. ελ. 15

3 -3-1. Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Α- ε ρ ο π ο ρ ι κ ό ς Σ ο μ έ α ς ΑΣ) Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ είλαη ν ππεύζπλνο εζληθόο θνξέαο πνπ πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο θηλεηνπνηήζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηε δηεύζπλζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Έξεπλαο Γηάζσζεο ζε πεξίπησζε Αεροπορικού αηστήμαηος (Aviation Search and Rescue). Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ ελεξγεί απηόκαηα θαη άκεζα ζε πεξηπηώζεηο αγλννύκελσλ αεξνζθαθώλ, ειηθνπηέξσλ, αλεκνπηέξσλ, αιεμηπηώησλ θηι. ζε μεξά θαη ζάιαζζα, ζε αλαθνξέο MAYDAY, θαζώο θαη ζηα ζήκαηα Κηλδύλνπ ησλ Emergency Locator Transmitters (ELTs), ζε όιε ηελ Διιεληθή SRR (Search and Rescue Region) πεξηνρή, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ην Διιεληθό FIR (Flight Information Region). Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε κε πξνζσπηθό ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη έρεη σο έδξα ην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ζηνλ Πεηξαηά.

4 -4-2. ΔΝΑΔΡΙΑ ΜΔΑ ΔΡΔΤΝΑ-ΓΙΑΩΗ Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, εθηόο από ηα κέζα πνπ ηνπ δηαηίζεληαη γηα ζθνπνύο Δ-Γ (ειηθόπηεξα θαη αεξνζθάθε ηεο Π.Α.), είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηά από αίηεκά ηνπ, αεξνζθάθε, ειηθόπηεξα (ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά), πινία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, ειιηκεληζκέλα ηδησηηθά ζθάθε, παξαπιένληα ζηελ πεξηνρή πινία, νκάδεο πξνζσπηθνύ θαη κέζα ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Αξρώλ, σκαηείσλ, δηαθόξσλ ζπιιόγσλ θ.η.ι. πνπ δύλαληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηηο έξεπλεο.

5 -5-3. ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΣΗΔΩΝ / ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΒΙΩΗ Η αζθάλεια πηήζεων είναι ηο πιο ζημανηικό θέμα ποσ πρέπει να απαζτολεί έναν πιλόηο, γιαηί μπορεί να ζας ζώζει ή να επιζπεύζει ηη διάζωζή ζας από ηο ΔΚΔΓ/ΑΣ. ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙ- Ε ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΟΤΝ ΣΗ ΓΝΩ- Η ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΕΙ Ο ΥΡΗΣΗ: ΠΡΟ ΠΣΗΗ 1. Αθνινπζείηε πάληα θαηά γξάκκα ηνλ πξν πηήζεο έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο* ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. 2. ρεδηάζηε από πξηλ ηελ πηήζε, ηε δηαδξνκή (απνθεύγνληαο ηηο απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο), ηελ πεξηνρή, ην ύςνο, ην ρξόλν θαη ππνινγίζηε ηα θαύζηκα πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζπλ ηηο απαξαίηεηεο εθεδξείεο. 3. Αθνινπζείηε ηα πξνβιεπόκελα ύςε πηήζεσο, ηηο ζπρλόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη θαιείηε ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο, γηα λα κπνξείηε, λα κεηαδώζεηε, ή λα αθξναζηείηε νπνηαδήπνηε θιήζε ή θάπνην ζήκα θηλδύλνπ. 4. Δλεκεξσζείηε γηα ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πηήζε. 5. Τπνβάιεηε ζρέδην πηήζεο ζην πην θνληηλό αεξνδξόκην, κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ πιεξώκαηνο. Δπηπιένλ κε ην ηέινο ηεο πηήζεο θιείλεηε ην ζρέδην ελεκεξώλνληαο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 6. Φξνληίδεηε λα έρεηε πάληα καδί, ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό επηβίσζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ (λεξό, δεζηά ξνύρα, θξίζηκα θάξκαθα θαη life jacket κε θαθό ή strobe light). Δπηπιένλ κπνξείηε λα έρεηε Survival PLB 406 MHz. 7. Να γλσξίδεηε ηηο βαζηθέο αξρέο επηβίσζεο. *αεροζκάθος : είναι θάζε σσσκεσή, ικανή προς πτήση για τη μεταυορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών.(νόμος1815/1988-φεκ 250Α).

6 -6- ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΣΗΔΩΝ / ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΒΙΩΗ (ζσνέτεια 1) 8. Να ζπκπιεξώλεηε ην Flight Plan κε κεγάιε πξνζνρή θαη λα αλαθέξεηε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο θαη ζρεδίαζεο ηεο επηρείξεζεο Δ-Γ (Item 19), όηαλ θαη εθόζνλ απαηηεζεί IN-FLIGHT EMERGENCY 1. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηε όηη ππάξρεη κηα επηζθαιήο θαηάζηαζε κελ δηζηάζεηε λα ην αλαθέξεηε (VHF εκβέιεηα: ) 2. Αλ δελ έρεηε επαθή ρξεζηκνπνηήζηε ηηο ζπρλόηεηεο θηλδύλνπ 3. Μελ δηζηάζεηε λα αλαθέξεηε MAYDAY ή PAN-PAN θαη λα ηνπνζεηήζεηε θώδηθα 7700 (Emergency), 7600 (Lost Communications), ή 7500 (Αεξνπεηξαηεία) ζην transponder 4. Μηα αλαθνξά MAYDAY ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ραξαθηεξηζηηθό θιήζεο, ηε θύζε ηεο επηζθαινύο θαηάζηαζεο, ηηο πξνζέζεηο, ηελ παξνύζα ζέζε (GPS), ην ύςνο, ηελ πνξεία θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία όπσο ηνλ αξηζκό ησλ επηβαηλόλησλ 5. Σα θηλεηά ηειέθσλα πηζαλόλ λα ιεηηνπξγνύλ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα (εάλ δελ έρεηε άιιε επηινγή) 6. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΣΗΣΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΔΙΩΗ / ΠΡΟΘΑΛΑΩΗ ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΔΣΔ 7. Αζθαιίζηε ηηο δώλεο ηεο κέζεο θαη ησλ ώκσλ Αζθαιίζηε όια ηα ειεύζεξα θαη εθθξεκή αληηθείκελα 8. Δλεξγνπνηήζηε όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζπζθεπέο θηλδύλνπ ηνπ α/θ 9. Αθνινπζήζηε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ α/θ γηα αλαγθαζηηθή Π/Γ ή πξνζζαιάζζσζε 10. Βξείηε ηελ θαηάιιειε πεξηνρή λα εθηειέζεηε αλαγθαζηηθή Π/Γ ή πξνζζαιάζζσζε 11. Πξνεηνηκαζηείηε γηα άκεζε εγθαηάιεηςε ηνπ ζθάθνπο

7 -7- ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΣΗΔΩΝ / ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΒΙΩΗ (ζσνέτεια 2) ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΟΤΝ ΣΗ ΓΝΩΗ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΕΙ Ο ΥΡΗΣΗ: ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΡΟΤΗ / ΠΡΟΘΑΛΑ- ΩΗ 1. ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΔΣΔ-ΜΔΙΝΔΣΔ ΗΡΔΜΟΙ 2. Βεβαησζείηε όηη όινη νη επηβαίλνληεο είλαη καθξηά από ην αεξνζθάθνο. Πεξηζάιςηε ηπρόλ ηξαπκαηίεο 3. Πξνζπαζήζηε ν ρώξνο ηνπ αηπρήκαηνο λα εληνπίδεηαη εύθνια νπηηθά γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο έξεπλαο από αέξα 4. Βεβαησζείηε όηη ην ELT είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο PLB ελεξγνπνηήζηε ην. Δπίζεο εάλ έρεηε πξόζβαζε ζε VHF αζύξκαην πξνζπαζήζηε λα έξζεηε ζε επαθή κε άιια αεξνζθάθε ζηελ πεξηνρή, ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζπρλόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο θηλδύλνπ MHz, δεδνκέλνπ όηη όια ηα α/θ αθξνώληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα, ελώ ηα κέζα Δ-Γ έρνπλ δπλαηόηεηα homing ζηηο ζπρλόηεηεο θηλδύλνπ 5. Μελ απνκαθξύλεζηε από ην ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο, εθηόο αλ είλαη απνιύησο απαξαίηεην. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθήζηε θάπνηα ζεκάδηα πνπ λα νδεγήζνπλ ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε 6. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ εμνπιηζκό επηβίσζεο (πξνηείλεηαη λα ππάξρεη αλάινγα κε ηνπο επηβάηεο) 7. Δίλαη πηζαλόλ λα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία θαηαιύκαηνο θαη λα ρξεηαζηεί λα αλάςεηε θσηηά (εάλ είλαη δπλαηόλ). Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλνπλ πξηλ ηε δύζε ηνπ ήιηνπ 8. Μελ πξνζπαζήζεηε λα κεηαθηλεζείηε θαηά ηε λύρηα 9. Δξγαζηείηε σο νκάδα 10. Μελ εγθαηαιείπεηε ηελ πξνζπάζεηα 11. Μελ ζθέθηεζηε αξλεηηθά 12. Ο κεραληζκόο Γηάζσζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη είλαη θνληά

8 -8-4. SURVIVAL KIT (προηείνεηαι να είναι εθοδιαζμένα όλα ηα αεροζκάθη, με σλικά ανάλογα ηοσ αριθμού ηων επιβαινόνηων) 1. Σα Survival Kits είλαη ζρεδηαζκέλα λα ππνζηεξίδνπλ αλάινγα ηνπο επηβάηεο - πιήξσκα γηα 3-4 εκέξεο κε ηξνθή, λεξό θάξκαθα θαη εμνπιηζκό εληνπηζκνύ. 2. Σα Survival Kits είλαη MONO γηα θαηαζηάζεηο αλάγθεο θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν. 3. Δπηπιένλ ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ Survival Kits προηείνεηαι λα έρεηε καδί ζαο: Flashlights θαη επηπιένλ κπαηαξίεο. Μαραίξη. Δπηπιένλ λεξό. Δπηπιένλ ηξνθή πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο. Portable Locator Beacon (PLB). Αηνκηθό αζύξκαην. GPS. Κηλεηό ηειέθσλν θαη επηπιένλ κπαηαξίεο.

9 -9-5. FLIGHT PLAN 1. Η ζπκπιήξσζε ηνπ Flight Plan ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη λα αλαθέξνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο θαη ζρεδίαζεο ηεο επηρείξεζεο Δ-Γ (Item 19), όηαλ θαη εθόζνλ απαηηεζεί 2. Η κε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ Flight Plan, πηζαλόλ λα έρεη σο ζπλέπεηα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΓ/ΑΣ 3. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη λα αλαγξάθνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ πιεξώκαηνο ή άιια κέζα επηβίσζεο (πρ PLB)

10 ΠΟΣΔ ΔΝΑ ΑΔΡΟΚΑΦΟ ΑΓΝΟΔΙΣΑΙ ύκθσλα κε ηνλ ICAO, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ νη θάζεηο επείγνπζαο θαηάζηαζεο, κε ηηο νπνίεο ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκόο Δ-Γ. ΦΑΗ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ (UNCERFA) 1. Γελ έρεη επηηεπρζεί επηθνηλσλία κε ην Α/Φ ζε πεξίνδν 30 ιεπηώλ από ηo ρξόλν πνπ έπξεπε λα είρε θαιέζεη ή από ην ρξόλν κηαο αλεπηηπρνύο πξνζπάζεηαο επηθνηλσλίαο κε απηό (όπνην ζπκβεί πξώην). 2. Γελ έρεη αθηρζεί εληόο 30 ιεπηώλ από ηνλ ηειεπηαίν εθηηκώκελν ρξόλν άθημεο ETA (Estimate Time of Arrival), κε βάζε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηνπ ή ηελ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηώλ ΔΔΚ, (όπνην ζπκβεί ηειεπηαίν), εθηόο αλ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη ησλ επηβαηλόλησλ ηνπ. ΦΑΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ (ALERFA) 1. A/Φ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα πξνζγείσζεο θαη δελ πξνζγεηώζεθε ζε ρξόλν πέληε (5 ) ιεπηώλ από ηνλ εθηηκώκελν ρξόλν πξνζγείσζεο ελώ παξάιιεια ππάξρεη απώιεηα R/Σ επηθνηλσλίαο κε απηό. 2. Έρεη ιεθζεί πιεξνθνξία κε ηελ νπνία δηαθαίλεηαη όηη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ελαέξηνπ κέζνπ έρεη κεησζεί, όρη σζηόζν ζε ζεκείν πνπ ε αλαγθαζηηθή Π/Γ ή ε θαηάζηαζε θηλδύλνπ λα είλαη πηζαλή, εθηόο αλ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο πνπ κεηξηάδνπλ ην πξναίζζεκα αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ Α/Φ θαη ησλ επηβαηλόλησλ. ΦΑΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (DISTRESFA) 1. Δθηηκάηαη όηη ηα θαύζηκά ηνπ έρνπλ εμαληιεζεί ή είλαη αλεπαξθή γηα αζθαιή Π/Γ. 2. Έρνπλ ιεθζεί πιεξνθνξίεο πνπ δειώλνπλ όηη ε πηεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ Α/Φ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη αλακέλεηαη λα εθηειέζεη αλαγθαζηηθή Π/Γ. 3. Έρεη ιεθζεί πιεξνθνξία όηη ην Α/Φ ή Δ/Π έρεη εθηειέζεη ή πξόθεηηαη λα εθηειέζεη αλαγθαζηηθή Π/Γ.

11 ΣΙ ΤΜΒΑΙΝΔΙ ΟΣΑΝ ΔΝΑ Α/Φ ΑΓΝΟΔΙΣΑΙ. Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ κόιηο ελεκεξσζεί γηα θάπνηα θάζε θηλδύλνπ ζε α/θ, ελεξγεί άκεζα θαη απηόκαηα, πξνζπαζώληαο λα εληνπίζεη ηελ ζέζε ηνπ κέζσ ηνπ πιεξώκαηνο, ηνπ ηδηνθηήηε, ησλ αεξνδξνκίσλ, ησλ ππεξεζηώλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο αιιά θαη άιισλ αηόκσλ πνπ πηζαλόλ λα ζρεηίδνληαη κε ην αγλννύκελν α/θ ή ηνπο επηβάηεο. Δάλ ην αγλννύκελν α/θ δελ εληνπηζζεί θαηά ηελ αξρηθή θάζε, ηόηε ζα ζρεδηαζηεί θαη εθηειεζηεί κηα πιήξεο επηρείξεζε Δ-Γ. Η θιίκαθα θαη ν ρξόλνο αληίδξαζεο εμαξηόληαη από ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ηα κέζα Δ-Γ, ηελ πεξηνρή έξεπλαο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη αλ είλαη εκέξα ή λύρηα. Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ ζρεδηάδεη θαη εθηειεί ηηο επηρεηξήζεηο Δ-Γ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, ζηα Δζληθά εγρεηξίδηα Δ-Γ θαζώο θαη ηε Γηεζλή πξαθηηθή. Σν ΔΚΔΓ/ΑΣ έρεη ηελ επζύλε ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηεύζπλζεο ησλ δπλάκεσλ Δ-Γ (ηαθηηθή δηνίθεζε), γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε δηάζσζε ησλ αγλννπκέλσλ αηόκσλ

12 DISTRESS BEACONS (ELT-PLB) Σα α/θ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πνκπό ζεκάησλ θηλδύλνπ α/θ (ELT), ην νπνίν είλαη έλα από ηα απαξαίηεηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα Δ-Γ ελόο α/θ, πνπ επηηξέπεη ην γξήγνξν εληνπηζκό ηνπ από ηα κέζα Δ-Γ. Σα ζήκαηα θηλδύλνπ επεμεξγάδνληαη από ηνλ Διιεληθό Δπίγεην Γνξπθνξηθό ηαζκό (GRMCC), αμηνινγνύληαη θαη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ην ΔΚΔΓ, ζε θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ. Δπηπιένλ προηείνεηαι θαη ε απόθηεζε πξνζσπηθώλ πνκπώλ (PLB), πέξα από ηνλ εμνπιηζκό κε ELT ηνπ αεξνζθάθνπο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ημείωζη: Οη δνξπθόξνη ηνπ νξγαληζκνύ CO- SPAS- SARSAT από ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2009 επεμεξγάδνληαη ΜΟΝΟ ηε ζπρλόηεηα 406 MHz. Η 121,5 MHz δύλαηαη λα εληνπηζηεί ΜΟΝΟ αθνπζηηθά από γεηηληάδνληα α/θ.

13 DISTRESS BEACONS 406 MHz (ELT) / REGISTRATION Η θαηαρώξεζε (registration) ησλ distress beacons 406 MHz γηα ηα α/θ Διιεληθνύ Νενινγίνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ζηελ : Τπηρεζία Πολιηικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) Γνζη Σηλεπικοινωνιών Σατ. Θσρ Γλσθάδα Αθήνα Σηλ.: Fax : ημείωζη: Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία (ηει. επηθνηλωλίαο, αιιαγέο δ/λζεο, ζηνηρείωλ ηνπ αεξνζθάθνπο θηι), πνπ ππάξρνπλ ζηε registration form ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα θαζώο ζα επηζπεύζεη ηηο ελέξγεηεο εληνπηζκνύ θαη δηάζωζεο.

14 FALSE ALARM DISTRESS BEACONS Η ελεξγνπνίεζε ελόο 406 MHz beacon δεκηνπξγεί άκεζα έλα ζήκα θηλδύλνπ ην νπνίν ζηέιλεηαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο Δ-Γ. Γηα ην ιόγν απηό ηα beacons πξέπεη λα ελεξγνπνηνύληαη κόλν ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο. ε πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζεί γηα ν- πνηαδήπνηε άιιν ιόγν (test, κεραληθή βιάβε θηι), εθηόο θηλδύλνπ, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη άκεζα νη αξκόδηεο ππεξεζίεο Δ-Γ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Beacons/Testing your 406 MHz Beacon

15 Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΑΝΑΓΚΗ Εληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο- Δηάζωζεο / Αεξνπνξηθόο Σνκέαο (ΕΚΕΔ/ΑΣ) Join Rescue Coordination Centre (JRCC) Γ/ΝΗ :ΤΠηΠ / ΓΓΑ-Ν / ΔΚΔΓ / Α.Σ. Αθηή Βαζηιεηάδε 2 Πεηξαηάο Σ.Κ ΣΗΛ.: FΑΥ : SITE : Ειιεληθόο Επίγεηνο Δνξπθνξηθόο ηαζκόο - GReek Mission Control Centre (GRMCC) Γ/ΝΗ :ΤΠηΠ / ΓΓΑ-Ν / ΓΑΝ-Γ / GRMCC Αθηή Βαζηιεηάδε 2 Πεηξαηάο T.K ΣΗΛ.: /2 FΑΥ : SITE : Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) - Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA) Γ/ΝΗ : ΤΠΑ Βαζ. Γεσξγίνπ 1 Διιεληθό Σ.Κ ΣΗΛ.: (ΚΔΝΣΡΟ) FΑΥ : SITE : ΣΗΛ. ΑΝΑΓΚΗ Δσρωπαϊκό ηηλέθωνο ανάγκης 112 Πσροζβεζηική Τπηρεζία 199 Αζησνομία (Άμεζη Δπέμβαζη) 100 Λιμενικό ώμα 108

16 Fly Safe AVIATION SEARCH AND RESCUE

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Ραδηνεξαζηηερλώλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πόξσλ

Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Ραδηνεξαζηηερλώλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πόξσλ Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Ραδηνεξαζηηερλώλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πόξσλ Γξήγνξε Δθπαίδεπζε θαη Οδεγόο Γηαρείξηζεο Πόξσλ γηα ηνλ Ραδηνεξαζηηέρλε Έθηαθηεο Αλάγθεο πληάθηεο: Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο SV4LAX ARRL

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα