Σν ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ζην Γξόκν γηα ηελ Αεηθνξία. Έλα παξάδεηγκα: «Δλέξγεηα, εζύ είζαη ε δωή κνπ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ζην Γξόκν γηα ηελ Αεηθνξία. Έλα παξάδεηγκα: «Δλέξγεηα, εζύ είζαη ε δωή κνπ»"

Transcript

1 Σν ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ζην Γξόκν γηα ηελ Αεηθνξία. Έλα παξάδεηγκα: «Δλέξγεηα, εζύ είζαη ε δωή κνπ» αξαθηλίδνπ νθία 1, Φαξκάθεο Ιωάλλεο 2 1.Μαζεκαηηθφο 2 ν Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Θεζζαινλίθεο, 2.Φπζηθφο, ππνςήθηνο δηδάθησξ ΑΠΘ Υπεχζπλνο ΠΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η ζπκθηιίωζε ηεο θνηλωλίαο κε ηε θύζε θαη ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ ζπλάλζξωπν ζηελ πξννπηηθή κηαο αεηθόξνπ αλάπηπμεο είλαη ε ζεκαληηθή πξόθιεζε ηεο αλζξωπόηεηαο ζηελ παξνύζα ζπγθπξία. Μηαο αλάπηπμεο πνπ ζα ζπληειείηαη ζην πιαίζην ηεο ηζνξξνπίαο ηωλ θπζηθώλ ζπζηεκάηωλ ηνπ πιαλήηε, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο αιιά θαη ηωλ κειινληηθώλ γελεώλ θαη ζα εμαζθαιίδεη νηθνινγηθή αεηθνξία θαη θνηλωληθή δηθαηνζύλε. Σν ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο - δηεξεπλώληαο ην δξόκν ηεο αεηθνξίαο - δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Αγωγή, γηα ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο θξηηηθήο ζπλείδεζεο θαη εζηθήο ζηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνύο ηνπ. Η παξνύζα αλαθνίλωζε αλαθέξεηαη ζε έλα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Αγωγήο πνπ εθπνλήζεθε ζην 2 ν ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο Θεζζαινλίθεο, κε ηίηιν: «Ελέξγεηα, εζύ είζαη ε δωή κνπ» έρνληαο ωο θύξην ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο γηα κηα βηώζηκε θνηλωλία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ελέξγεηα, κνξθέο ελέξγεηαο, ήπηεο κνξθέο, αλαλεώζηκεο, θαζαξέο κνξθέο, κεηαθνξέο, νηθηαθέο ζπζθεπέο, εμνηθνλόκεζε, πβξηδηθή απηνθίλεζε, αεηθνξία, νηθνινγηθό απνηύπωκα ΔΗΑΓΩΓΖ Ο δξφκνο γηα ηελ αεηθνξία απαηηεί κηα βαζηά αλαζεψξεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ νξακάησλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο, ηηο επηινγέο θαη ηα πξφηππα ηεο αλάπηπμεο. Απαηηνχληαη αιιαγέο ζηα πεδία ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη γεληθφηεξα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηελ θνηλσλία θαη ηε θχζε. Τν δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο πξέπεη λα είλαη δσηηθή ππφζεζε ηνπ πνιίηε, ν νπνίνο έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε ην πεξηβάιινλ, δε ζ αθνινπζεί άθξηηα ηνπο πάζεο θχζεσο εηδηθνχο, αιιά ζα πάξεη ηηο ηχρεο ηεο θνηλσλίαο ζηα ρέξηα ηνπ. Σην πιαίζην κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο ε γλψζε πξέπεη λα δηαρέεηαη ζην θνηλσληθφ ζψκα, ην νπνίν φκσο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κε δέρεηαη παζεηηθά απνθάζεηο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο, αιιά λα δηεξεπλά, λα δηεθδηθεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απαηηνχληαη δειαδή άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο κε αίζζεζε πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, πεξηβαιινληηθφ ήζνο θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αθεηεξία γηα έλα βαζχηεξν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη ηεο

2 πξαθηηθήο ησλ αλζξψπσλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηεο ζρέζεηο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη θχζεο. Ο πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο - ν νπνίνο δηδάζθεηαη ζην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΣΓΔ) - έξρεηαη λα πινπνηήζεη ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή. Οη εθπαηδεπφκελνη ζηα ΣΓΔ - θάηνρνη ησλ αλάινγσλ εθνδίσλ - ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο θαη απεηινχλ ηελ πγεία ηνπο. Η εκπινθή ηνπο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επίιπζήο ηνπο. Όκσο ε θξηηηθή ελαζρφιεζε κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλφηεηα, θαζψο απφ παζεηηθνί δέθηεο ησλ θαηαζηάζεσλ γίλνληαη ππεχζπλνη, θνξείο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Ο πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο πέξα απφ ηελ θαηάθηεζε πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο, εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ θνηλφηεηα ζε θξηηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλήζεηο πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, πξαγκαηηθψλ θαη ηνπηθψλ (Robottom & Hart, 1993). Σηεξίδεηαη ζε δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, εληζρχεηαη απφ άιινπο γξακκαηηζκνχο ηνπο νπνίνπο θαη εληζρχεη κε ηε ζεηξά ηνπ. Έηζη αλαδεηθλχεηαη ε ζηελή ζρέζε θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο γξακκαηηζκνχο πνπ απαξηίδνπλ ην πξφγξακκκα ζπνπδψλ ησλ ΣΓΔ. Η πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηζκφ έρεη βξεη ηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμή ηεο ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, δηφηη απηή πξνσζεί έλαλ θνηλσληθά θξηηηθφ πεξηβαιινληηθφ γξακκαηηζκφ. Δμεηάδεη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα σο θνηλσληθά δεκηνπξγήκαηα, ησλ νπνίσλ ε αληίιεςε θαη ε ζεκαζία αιιάδεη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε ζπκθέξνληα. Δλζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αζθεζνχλ ζε δίθαηεο, ζπκκεηνρηθέο θαη ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ γεληθά θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κε θχξην ζθνπφ ηε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε νηθνινγηθή παηδεία θαη ζπλείδεζε θαη επηπιένλ, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ην πεξηβάιινλ (Σαξαθηλίδνπ & Διεπζεξηάδνπ, 2008). Σπληζηά κηα πξαγκαηηθά ξηδνζπαζηηθή Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ηνπ πνιίηε πνπ ζηνρεχεη ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο status quo (Orr, 1992:45) Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ηαρχηαηε εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, αιιά θαη ε ζπλήζεηα λα δνχκε ζε κηα θνηλσλία εζηζκέλε ζηνλ επδαηκνληζκφ θαη ηελ ππεξθαηαλάισζε, αδηαθνξψληαο γηα ηηο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο, νδεγνχλ ζπρλά ζε αδηέμνδα κε απξφβιεπηεο νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη κηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζκηθή θξίζε ζηελ νπνία ε Πεξηβαιινληηθή Αγσγή πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε, ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ. (Σαξαθηλίδνπ & Αλαληάδεο, 2006). Τν ελεξγεηαθφ δήηεκα είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο ζε παγθφζκην επίπεδν (Φινγαΐηε & Βαζάια, 1999). Τα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πνπ εθπαηδεχνπλ ελήιηθεο ζην πιαίζην κηαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, δελ κπνξνχλ λα παξαιείςνπλ έλα ηέηνην ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε πνιίηε θαη γηα ηνλ πιαλήηε γεληθφηεξα.

3 Σην πιαίζην απηφ πινπνηήζεθε ην παξφλ πξφγξακκα ζην 2ν ΣΓΔ Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν: «Δλέξγεηα, εζχ είζαη ε δσή κνπ». ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ν πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο, εκπεξηέρεη ζηνηρεία δπζθνιίαο, αζάθεηαο, αληίθαζεο θαη απηνλνκίαο θαη εκπιέθεη φινπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο, ζε πνιχπινθεο νξγαλσηηθέο κεζφδνπο (Palmer, 1998). Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηνχληαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απνβιέπνπλ (Φινγαΐηε, 1998) : α) ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη ζε άιια εθηφο ηνπ ζρνιείνπ - καζεζηαθά πεξηβάιινληα β) ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηνηρείν πνπ απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν κάζεζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ε κέζνδνο project, δηφηη επηδηψθεη λα εγείξεη ηελ επηζπκία γηα απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ ηψξα θαη ζην κέιινλ (δηα βίνπ κάζεζε). Σην ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο εκπεηξίαο (ζηνραζκφο) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο - κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε - λα αλαπηχμνπλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο θαηάζηαζεο, ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ζηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (Κφθθνο, 2005). Σηε ζπλέρεηα, λα δχλαληαη λα αλαπηχμνπλ θαη θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε κεηαζρεκαηίδνπζα γλψζε, ε νπνία ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο, λα αληηιακβάλνληαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ, λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο λέαο επνρήο (Σαξαθηλίδνπ & Διεπζεξηάδνπ, 2008). Η ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδνο εμαζθαιίδεη ηε δηαζεκαηηθή, δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζέκαηνο. Ταπηφρξνλα επλνεί ηφζν ηε ζπιινγηθή, φζν θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Δπηπιένλ θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα εηδηθφηεξε δηδαθηηθή ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζην παξφλ πξφγξακκα είλαη ην παηρλίδη ξφισλ. Οη εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ ζε ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Έηζη θαηαλννχλ θαιχηεξα ην ίδην ην πξφβιεκα, δηαζαθελίδνπλ ηηο αμίεο ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ θαη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Αληηιακβάλνληαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ελνπνηψληαο ηε γλψζε κε ην ζπλαίζζεκα θαη ηαπηφρξνλα γεχνληαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηηο νπνίεο ηνικνχλ πιένλ λ αληηκεησπίζνπλ ελεξγά, φηαλ ρξεηαζηεί (Φινγαΐηε, 1998). Τν παηρλίδη ξφισλ ελδείθλπηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ (Παξαδεηζαλφο & Σαξαθηλίδνπ, 2005). Η αμηνιφγεζε, πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο, ζην πιαίζην ηεο ΠΑ, ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ γξακκαηηζκφ, φπσο θαη κε ηηο γεληθφηεξεο αξρέο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ

4 εθαξκφδνληαη ζην ΣΓΔ. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κφλν ζην γλσζηηθφ ηνκέα. Αθνξά θπξίσο ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ., 2003). ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΤΕΖΣΖΖ Τν παξφλ πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ νκάδα δεθαέμη εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηα έμη ηκήκαηα ηνπ Α θαη Β θχθινπ ηνπ 2 νπ ΣΓΔ Θεζζαινλίθεο. Σηελ νκάδα ζπκκεηείραλ δχν εθπαηδεπηηθνί: ηνπ αξηζκεηηθνχ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο γίλνληαλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο ψξεο ησλ projects θαη είραλ δηάξθεηα ηξηψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο. Γηα λα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα ρξεηάζηεθαλ νθηψ ζπλαληήζεηο. Φξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. Γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, αμηνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν, βηβιία ελεκεξσηηθά θαη επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά παθέηα απφ ηα ΚΠΔ (Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ, Καζηνξηάο), πεξηνδηθά ( Ν. Οηθνινγία, Οηθνηνπία, Οηθν-Δλεκέξσζε, γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θ.ά.), άξζξα εθεκεξίδσλ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη απφ ηηο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο θνξείο. Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ε πξφζθαηε αχμεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ, ε αχμεζε ησλ θαπζίκσλ ζηε ζέξκαλζε, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ παξαγσγή θαη γεληθά ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα πνπ ζπδεηηφηαλ ζηα ΜΜΔ. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ήηαλ φηη ην ζεκαηηθφ έηνο ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Αεηθνξίαο θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, πνπ ζέζπηζε ε UNESCO, ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Δλέξγεηα. Παξαθίλεζε θαη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη εξρφκελνη ζην ζρνιείν - πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο αληηκεηψπηδαλ θαζεκεξηλά ην πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Έηζη επηιέρζεθε ην παξφλ ζέκα θαη δφζεθε ν πξναλαθεξζείο ηίηινο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο (project) πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ, είλαη έλα ζέκα, ην νπνίν εκπιέθεη φινπο ζρεδφλ ηνπο γξακκαηηζκνχο νη νπνίνη δηδάζθνληαη ζηα ΣΓΔ (ζρ.1) πεξηβαιινληηθφο γισζζηθφο αξηζκεηηθφο πιεξνθνξηθφο θνηλσληθφο γεσγξαθία Δλέξγεηα, εζύ επηζηεκνληθφο είζαη ε δωή κνπ αηζζεηηθή αγσγή Σχήμα 1: εκπιεθφκελνη γξακκαηηζκνί Οη ζηφρνη θαη νη ηθαλφηεηεο - δεμηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ γηα ην παξφλ πξφγξακκα είλαη:

5 α) Γλώζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο: Η θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, ησλ κνξθψλ ηεο, ν δηαρσξηζκφο απηψλ, κέζνδνη παξαγσγήο, επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπο, εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξάμε, ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Η γλψζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη πιαλεηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε δηθή ηνπο εκπινθή κε απηφ. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, ηεο αιιειεμάξηεζήο ηεο κε ηνπο ίδηνπο θαη ηελ θνηλσλία θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. Η επίγλσζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ ελέξγεηα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη ε δπλαηφηεηα θξηηηθήο ζηελ εθαξκνγή ηεο. β) Ηθαλόηεηεο δεμηόηεηεο ζηάζεηο ζπκκεηνρή Η ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ ηηο αμίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ φια ηα δεηήκαηα, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, λα δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Πην εηδηθά κπνξνχκε λα αλαγάγνπκε ηηο ηθαλφηεηεο απηέο ζηνπο εμήο ηνκείο: Δπηζηεκνληθόο ηνκέαο: Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα δηεξεχλεζε, αλάιπζε, ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. Η αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηθαλφηεηαο αλάιπζεο θαη δηαζαθήληζεο ησλ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο. Ζζηθόο ηνκέαο: Η αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο ζε κηα εζηθή κε άμνλα ηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Η δπλαηφηεηα λα δηαζαθελίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ αηφκνπ θνηλσλίαο πεξηβάιινληνο Κνηλωληθνπνιηηηθόο ηνκέαο: Η ηθαλφηεηα λα δχλαληαη νη εθπαηδεπφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, λα αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, λα ζπδεηνχλ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη, λα πείζνπλ Η δπλαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Οηθνλνκηθόο ηνκέαο: Η αλάπηπμε δπλαηφηεηαο θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηινγψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο επηπηψζεσλ ηφζν ζε δηεζλή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή θαη ηνπηθή θιίκαθα, φζν θαη ζε πξνζσπηθή. Πξνζωπηθόο ηνκέαο: Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δηαζαθήληζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αμηψλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ην ζπλαίζζεκα φηη αλήθνπλ ζην ηεξάζηην δίθηπν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ είλαη ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ αηφκνπ - θνηλσλίαο - πεξηβάιινληνο. Έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηελ

6 απηνλνκία ηνπο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, σο δεκηνπξγνί θαη ζπληειεζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο δηεξεπλήζεθαλ νη ελφηεηεο: ελέξγεηα ζηε δσή καο, ηζηνξία ηεο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή καο, κνξθέο ελέξγεηαο, επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηεο, κεηαθνξέο, ΑΠΔ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, εγψ ηη θάλσ ηψξα; Αλαιπηηθά, αθνινπζήζεθε ε εμήο πνξεία: ζηελ πξψηε ζπλάληεζε νη εθπαηδεπφκελνη δήισζαλ εγγξάθσο ην ιφγν πνπ επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηη πεξηκέλνπλ απφ απηφ. Γηα ηε γλσξηκία ηεο νκάδαο - επεηδή ζπκκεηείραλ εθπαηδεπφκελνη απ φια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ δήισζε ν θαζέλαο έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ πνπ θάλεη ν ίδηνο θαζεκεξηλά ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. Σηε ζπλέρεηα - κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ - έγηλε ε αλίρλεπζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, δηαθάλεθε ε επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο, δηαπίζησζαλ φηη ε ελέξγεηα είλαη παληνχ - εθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο σο ειεθηξηθή - ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηε δηαηξνθή καο θ.ι.π. θαη πξνγξακκαηίζηεθε ε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαθνινχζεζαλ κηα εκεξίδα γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ δηνξγάλσζε ην δίθηπν Μεζφγεηνο SOS, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ελεξγεηαθφ δήηεκα ζηνλ πιαλήηε, θξάηεζαλ ζεκεηψζεηο, πήξαλ πινχζην έληππν πιηθφ θαη έθπγαλ κε έληνλν πξνβιεκαηηζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ γξακκαηηζκνχ ζπλέβαιιαλ παξάιιεια ζην λα ηνπο γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, ν ηξφπνο κέηξεζεο, ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζή ηεο. Σην πιαίζην ηνπ αξηζκεηηθνχ γξακκαηηζκνχ, νη εθπαηδεπφκελνη έθαλαλ ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηελ ελέξγεηα. Κάζε νκάδα επέιεμε ην δηθφ ηεο ζέκα φπσο: ιακπηήξεο νηθνλνκίαο, κεηαθνξέο, ζέξκαλζε θ.ά. Έηζη δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έιζνπλ ζε επαθή κε πνιχ θφζκν, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηέινο λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα, λα ηα θαηαγξάςνπλ θαη λα ηα αλαθνηλψζνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σε επφκελε ζπλάληεζε νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψζεθαλ - ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ - γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηα θσηνβνιηατθά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνλ πξνζθεθιεκέλν ειεθηξνληθφ ππεχζπλν ελφο θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ. Έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη απνδέρηεθαλ ηελ πξφζθιεζή ηνπ λα επηζθεθζνχλ ην θσηνβνιηατθφ πάξθν ζην Κηιθίο, ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ν ηδηνθηήηεο. Δθεί φινη ελζνπζηάζηεθαλ απφ ηελ ηερλνινγία, θάπνηνη κάιηζηα πνπ είραλ πην πνιιέο ηερληθέο γλψζεηο θαη αλεζπρίεο ηθαλνπνίεζαλ θαη ηελ ηειεπηαία ηνπο απνξία. Σε άιιεο ζπλαληήζεηο ζπδεηήζεθαλ ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη θαη ζηηο κεηαθνξέο. Τνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε έλλνηα ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο. Ο Υπεχζπλνο Π.Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηνπο ελεκέξσζε ιεπηνκεξψο γηα ηηο ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη, φπσο αβαζήο γεσζεξκία, ιακπηήξεο νηθνλνκίαο, κε ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο θ.ι.π. θαζψο θαη ζηηο κεηαθνξέο (πβξηδηθή απηνθίλεζε, νηθνινγηθή νδήγεζε, ζπληήξεζε θ.ά.). Οη εθπαηδεπφκελνη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πβξηδηθνχ απηνθηλήηνπ θαη δήισζαλ επηζπκία λα έρνπλ ηδίαλ εκπεηξία απφ έλαλ πεξίπαην κε έλα ηέηνην απηνθίλεην, ε νπνία θαη ηθαλνπνηήζεθε.

7 Σε κηα ζπλάληεζε πνπ αθνινχζεζε, ν Υπεχζπλνο ηνπ ΚΠΔ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ ζπδήηεζε καδί ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, σο πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ταπηφρξνλα ηνπο θάιεζε λα πινπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ ΚΠΔ. Η εκπεηξία απφ απηή ηε ζπδήηεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηνπο εκπινχηηζε κε πνιιά εξεζίζκαηα θαη γλψζεηο. Παξάιιεια έγηλαλ επηζθέςεηο ζε ρψξνπο κε ελεξγεηαθφ ελδηαθέξνλ φπσο: ζην Μνπζείν Ύδξεπζεο ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ γλψξηζαλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάζηεθαλ δηαρξνληθά γηα ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηελ πφιε. Σε αηνιηθφ θαη θσηνβνιηατθφ πάξθν ζην Κηιθίο, ζην Γεσζεξκηθφ Πεδίν ηνπ Λαγθαδά θαη ηεο Νέαο Απνιισλίαο (Λνπηξά, Θεξκνθήπηα) γηα λα δνπλ απφ θνληά ηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηείηαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ζην πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην ηεο ΓΔΗ ζηνλ Άγξα θαη ζηα Ληγληηηθά Πεδία ηεο Πηνιεκατδαο. Οη εθπαηδεπφκελνη αλαγλψξηζαλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη δηαπίζησζαλ ηηο επηπηψζεηο απηψλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο παξαθνινχζεζαλ ηα ζεκηλάξηα κε ζέκα: «Δλέξγεηα θαη Βησζηκφηεηα» ηνπ ΚΠΔ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ θαη «Σπδεηψληαο γηα ηελ Δλέξγεηα» ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Απηέο νη επηζθέςεηο θαη ηα ζεκηλάξηα ζπλέβαιιαλ ζηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, ιχζεθαλ νη απνξίεο ηνπο θαη εκπινπηίζηεθαλ νη γλψζεηο ηνπο. Τα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, ηα επεμεξγάζηεθαλ θαη εηνίκαζαλ θπιιάδην κε ζέκα: «1001 ηξφπνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή», ην νπνίν κνίξαζαλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Ωο αμηνιφγεζε, ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνηάζεθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ξφισλ, ππνδπφκελνη κηα ζχγρξνλε νηθνγέλεηα, ε νπνία έιαβε έλαλ ππεξβνιηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΗ. Οη εθπαηδεπφκελνη, αξθεηά ελεκεξσκέλνη πιένλ θαη πνιχ πξνβιεκαηηζκέλνη απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Πξνζδηφξηζαλ θαη αλέιαβαλ ξφινπο. Μέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ αλαδείρηεθαλ νη αληηπαξαζέζεηο, έγηλαλ νη ζπγθξνχζεηο, ηέζεθαλ ηα δηιήκκαηα, δηαθάλεθαλ ηα θνηλά ζπκθέξνληα. Έηζη, αληηιήθζεθαλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη πνιπκνξθία ηνπ ζέκαηνο. Βηψλνληαο νη ίδηνη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε έκαζαλ λα ζπλδηαιέγνληαη, λα ζπλαηζζάλνληαη ηελ επζχλε θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα βξνπλ ιχζεηο θνηλέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο, έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο. Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα αλαζηνραζηνχλ, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα θξηηηθή θαη ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη γλψζε, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Τν παηρλίδη ξφισλ θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην ΣΓΔ ηε Μέξα ηεο Δπαηζζεηνπνίεζεο, φπνπ αμηνινγήζεθε ζεηηθφηαηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ην παξαθνινχζεζαλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ ην επηβεβαίσζαλ θαη νη ίδηνη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - εγγξάθσο θαη αλψλπκα φηη δειαδή ήηαλ επραξηζηεκέλνη, δηφηη έκαζαλ πνιιά ελδηαθέξνληα θαη κε επράξηζην ηξφπν.

8 Η πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πνηθηινκνξθία ηνπ ζέκαηνο, ε πνιππινθφηεηα, ε ακεζφηεηα θαη ε δηαζεκαηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, εκπινπηηζκέλε κε επηζθέςεηο - εμνξκήζεηο γηα έξεπλα θαη ελεκέξσζε, θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν, νη επαθέο κε εηδηθνχο θαη επηζηήκνλεο, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη εθηφο απηνχ, θξάηεζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο σο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα θχιια εξγαζίαο (Αζαλαζίνπ, 2008) πνπ δφζεθαλ, βνήζεζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Οδήγεζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε έλαλ θιηκαθνχκελν πξνβιεκαηηζκφ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο θαζνδεγνχζαλ λα ζπλερίζνπλ. Δληζρχζεθε θχξηα ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, απνθηψληαο ηελ εκπεηξία ηεο δηεξεχλεζεο ελφο δεηήκαηνο, ηεο δηακφξθσζεο άπνςεο, ηεο δηαηχπσζεο απηήο, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ππεξάζπηζήο ηεο δεκφζηα. Η θπξηφηεξε δπζθνιία πνπ παξνπζηάζηεθε αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη έπξεπε ζπλερψο λα θηιηξάξνπλ θαη λα δηαζηαπξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απηέο ηνπο παξέρνληαη (πξνθνξηθή, έληππε, ειεθηξνληθή). Απηφ ζπλέβαιιε ζηελ άζθεζή ηνπο ζηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε, λα παίξλνπλ ζέζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Η ζπκκεηνρή θαη ε επίδνζή ηνπο ζην παηρλίδη ξφισλ ήηαλ αμηφινγε. Γλψζεηο, επαηζζεζίεο, ζπλεηδεηνπνίεζε, ηθαλφηεηα θαη ηαιέλην - γηα νξηζκέλνπο - επηρεηξήκαηα, ζπλεξγαηηθφηεηα, έληνλεο αληηπαξαζέζεηο, επηκνλή, αιιά θαη πξνζπκία γηα ππνρψξεζε θαη αλάιεςε δξάζεο, δηαθάλεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλλνηεο φπσο: «ελεξγεηαθφ δήηεκα», «αεηθνξία», «βηψζηκε αλάπηπμε», «νηθνινγηθφ απνηχπσκα» θαη δηθαηνζχλε, έγηλαλ βίσκά ηνπο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αζαλαζίνπ Φ. (2008). ΕΝΕΡΓΕΙΑ απ ηε θύζε ζηελ θνηλωλία. ΚΠΔ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ. Θεζ/λίθε Ι.Γ.ΔΚ.Δ. (2003). Πξνδηαγξαθέο πνπδώλ γηα ηα ρνιεία Δεύηεξεο Επθαηξίαο. Αζήλα. Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Κφθθνο Α. (2005). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ Αληρλεύνληαο ην πεδίν. Αζήλα. Μεηαίρκην. Orr, D. (1992). Ecological Literacy, New York. State University of New York Press. Palmer, J. (1998). Environmental Education in the 21 st Century: Theory, Practice, Progress and Promise. London. Rutledge. Παξαδεηζαλφο Α. & Σαξαθηλίδνπ Σ. (2005 ). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ελήιηθεο : επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 2 ν Πεξηβαιινληηθό πλέδξην Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε. Robottom I. & Hart P. (1993). Research in Environmental Education, Engaging the debate. Geelong. Victoria. Australia Deakin University and Griffith University. Σαξαθηλίδνπ Σ. & Αλαληάδεο Π. (2006). Ο θαηαλαισηήο : έλα δηαζεκαηηθφ ζρέδην δξάζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηβάιινληνο: cd. Κφληηζα Σαξαθηλίδνπ Σ. & Διεπζεξηάδνπ Γ. (2008). Η ΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Έλα παξάδεηγκα. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην ΠΕΕΚΠΕ:cd. Ναχπιην Φινγαΐηε Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα

9 Φινγαΐηε Δ. & Βαζάια Π. (1999). Σν ελεξγεηαθό δήηεκα. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Πεπιγπαθή και απόδοζε ζηεν Δλλενική Γλώζζα εκπαιδεςηικού πακέηος ηος Δπεςνεηικού και Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ- ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ- ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ TMHMA ΓΑΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ- ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα