Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις"

Transcript

1 Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για την οµάδα προϊόντων «θερµοµόνωση». Στη συνοδευτική ενηµερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαµβάνονται παραποµπές για περισσότερες πληροφορίες. Η διάρθρωση των συστάσεων για τις προµήθειες έχει τη µορφή δύο οµάδων κριτηρίων: Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι τα κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή σε όλα τα κράτη µέλη και καλύπτουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριµένου προϊόντος. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιµοποιούνται µε ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση του κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυµούν να προµηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή να συνεπάγονται ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση µε άλλα προϊόντα της ίδιας χρήσης. Στο πλαίσιο των στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων, οι κατευθυντήριες γραµµές ακολουθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας των δηµόσιων συµβάσεων και εξηγούν τους καλύτερους τρόπους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε στάδιο: Αντικείµενο: ο τίτλος της προκήρυξης διαγωνισµού, δηλαδή µια σύντοµη περιγραφή του προς προµήθεια προϊόντος, εργασίας ή υπηρεσίας. Τεχνικές προδιαγραφές: παρέχουν µια σαφή, ακριβή και πλήρη περιγραφή των απαιτήσεων και προτύπων µε τα οποία πρέπει να είναι σύµµορφα τα αγαθά, εργασίες ή υπηρεσίες. Περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται όλες οι προσφορές. Καθορισµός ειδικών περιβαλλοντικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων ορίων πρόκρισης και επιπέδων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται συγκεκριµένα προϊόντα. Κριτήρια επιλογής: κρίνεται η δυνατότητα/ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης από τους προσφέροντες. Βοηθούν στον εντοπισµό των κατάλληλων προµηθευτών, π.χ. προκειµένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού ή κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και διαδικασιών. Κριτήρια ανάθεσης: τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή θα συγκρίνει τις προσφορές και θα αποφασίσει την ανάθεση. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν είναι κριτήρια πρόκρισης/απόρριψης δηλαδή, οι προσφορές προϊόντων που δεν πληρούν τα κριτήρια µπορούν να παραµένουν υποψήφιες µέχρι την τελική απόφαση, ανάλογα µε τη βαθµολογία τους στα υπόλοιπα κριτήρια ανάθεσης. Ρήτρα εκτέλεσης της σύµβασης: προσδιορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης, π.χ. ως προς τους τρόπους προµήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών ή οδηγιών για τα προϊόντα τις οποίες πρέπει να παρέχει ο προµηθευτής. Σηµειωτέον ότι ο ανάδοχος δεσµεύεται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων είναι δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ αυτών θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή, έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο φορέα ή άλλες, κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση κατά πόσον οι υποβαλλόµενες αποδείξεις είναι κατάλληλες από τεχνικής/νοµικής πλευράς. 1/16

2 1. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής Προκειµένου να οριστούν τα παρόντα κριτήρια πράσινων δηµόσιων συµβάσεων, ως θερµοµόνωση νοούνται τα υλικά που χρησιµοποιούνται για να διατηρούν τα κτίρια δροσερότερα το καλοκαίρι και θερµότερα το χειµώνα, περιορίζοντας τη ροή θερµότητας µέσω των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου 1. Η θερµοµόνωση έχει έξι κύριες εφαρµογές, οι οποίες ορίζονται λεπτοµερέστερα στην ενηµερωτική έκθεση που επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο προϊόντων: 1. Μόνωση διπλού τοίχου µε διάκενο 2. Μόνωση συµπαγούς τοίχου 3. Μόνωση σοφιτών 4. Μόνωση δαπέδων 5. Μόνωση οροφών 6. Μόνωση σωληνώσεων και αγωγών. Στο πλαίσιο των υφιστάµενων οικολογικών σηµάτων, τα µονωτικά προϊόντα τείνουν να ορίζονται µε βάση το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα. Τέσσερις είναι οι κύριες κατηγορίες υλικών: Ανόργανες ορυκτές ίνες Οργανικά παράγωγα καυσίµων Oργανικά φυτικά/ζωικά παράγωγα Άλλα. Τα υφιστάµενα οικολογικά σήµατα δεν καλύπτουν τη µόνωση σωληνώσεων και αγωγών ούτε τα µονωτικά προϊόντα φυλλοειδούς τύπου. Τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο εφαρµόζονται µόνο στα υλικά που εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες 1-5. Τα περισσότερα θερµοµονωτικά προϊόντα καλύπτονται από την οδηγία για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (βλ. σηµείο 6.2), οριζόµενα σε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και αξιολογούµενα µε µεθόδους δοκιµών που καθορίζονται στα εν λόγω πρότυπα. Τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών πρέπει να φέρουν το σήµα CE. Το σήµα CE συνοδεύεται από ειδικές τεχνικές πληροφορίες για συγκεκριµένες επιδόσεις των εν λόγω προϊόντων. 2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της θερµοµόνωσης, τα επικίνδυνα υλικά έχουν καίριας σηµασίας περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως κατά τη χηµική σύνθεση των διογκωτικών µέσων. Πρόκειται για επιπτώσεις στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, καθώς και στην υγεία του ανθρώπου, δεδοµένου ότι πολλές από τις ουσίες χαρακτηρίζονται καρκινογόνες ή ερεθιστικές για τα άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα. Η επικινδυνότητα των εν λόγω ουσιών καθιστά πολλές από αυτές ακατάλληλες για υγειονοµική ταφή σε χώρους ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Ορισµένες µπορούν να ανακυκλωθούν, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί µια άλλη κύρια επίπτωση, ιδίως κατά την κατασκευή και τη µεταφορά. Ωστόσο, ο περιορισµός της χρήσης ενέργειας σε κτίρια, µε την επιλογή µόνωσης υψηλής απόδοσης, µε ικανοποιητική θερµική αντοχή, είναι ζωτικής σηµασίας παράγοντας και πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο µέληµα. Η πρακτική αυτή θα µειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρηστική φάση, περιορίζοντας την ανάγκη καυσίµων για τη θέρµανση χώρων, έτσι ώστε να αντισταθµίζεται η ενέργεια που ενσωµατώνεται στα µονωτικά 1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3 rd ed. John Wiley & Sons. 2/16

3 υλικά. Από τη στιγµή που θα αποφασιστεί η επιθυµητή θερµική αντοχή, υπάρχουν ακόµη περιθώρια εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων µονωτικών υλικών που ικανοποιούν τη βασική αυτή απαίτηση. Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις που συνοψίζονται στο επόµενο σχήµα. 3/16

4 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση Π Σ Ενεργειακή κατανάλωση, ιδίως κατά την κατασκευή και µεταφορά. Ενεργειακή κατανάλωση στο κτίριο ως αποτέλεσµα ανεπαρκούς µόνωσης. Ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και των υδάτων, λόγω της χρήσης επικίνδυνων υλικών, π.χ. διογκωτικών µέσων. Χρήση/εξόρυξη πρώτων υλών. Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων. Παραγωγή αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων αποβλήτων και των συσκευασιών, και διάθεσή τους. Προµήθεια της ενεργειακά αποδοτικότερης µόνωσης. Προµήθεια κατάλληλης για τη συγκεκριµένη κατάσταση µόνωσης, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο όφελος. Προµήθεια µόνωσης που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων υλικών. Προώθηση της αποτελεσµατικής συντήρησης της µόνωσης ώστε να επεκτείνεται η ωφέλιµη διάρκεια ζωής της. Προώθηση της διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής, π.χ. συστήµατα επιστροφής/επαναχρησιµοποίησης/ανακύκλωσης. Προµήθεια προϊόντων που είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να αποσυναρµολογούνται και να ανακυκλώνονται µε ευκολία. Προώθηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Προαγωγή της χρήσης ανακυκλωµένων υλικών στη µόνωση και συσκευασία, είτε άµεσα είτε, στην περίπτωση της συσκευασίας, µέσω της συµµετοχής σε διαπιστευµένο σύστηµα ανακύκλωσης. Σηµειωτέον ότι η σειρά των επιπτώσεων δεν αντανακλά κατ ανάγκην τη σειρά της σηµασίας τους. 3. Κριτήρια Π Σ για τη θερµοµόνωση 3.1. Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ για τη θερµοµόνωση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων θερµοµόνωσης. TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Βάσει της απαιτούµενης απόδοσης των κτιρίων στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η θερµική αγωγιµότητα του προϊόντος 4/16

5 θερµοµόνωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 0,044 W/mK. Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση. 2. Το προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει, απευθείας ή µέσω έκπλυσης, καµία ουσία πέραν των υφιστάµενων οριακών τιµών που καθορίζονται στους ακόλουθους κανονισµούς: α) Ουσίες που ρυθµίζονται στην ΕΕ µέσω του κανονισµού 842/2006/EΚ για τα φθοριούχα αέρια. β) εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 67/548/ΕΟΚ ως καρκινογόνα (R40, R45, R49), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), µεταλλαξιογόνα (R46, R68), τοξικά (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (R42), προκαλούντα κληρονοµικές γενετικές βλάβες (R46), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (R48), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων (R68). γ) εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων 2 ως καρκινογόνα (H ), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (H ), µεταλλαξιογόνα (H ), τοξικά (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (H334), προκαλούντα κληρονοµικές ή γενετικές βλάβες (H340), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (H ), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων (H371). Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίζει κατάλληλες αποδείξεις συµµόρφωσης µε το εν λόγω κριτήριο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για τα ακόλουθα: 1. Τα υλικά µε βάση το ξύλο (π.χ. φελλός, κυτταρίνη) που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή θερµοµονωτικών υλικών και προέρχονται από δάση τα οποία αποτελούν το αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης, κατά τρόπον ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και τα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση αειφόρου και νόµιµης δασικής διαχείρισης, υπό τον όρο τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και αφορούν το προϊόν. Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε αυτά των πανευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφόρο δασική διαχείριση, οι οποίες εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισσαβόνας για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις δασικές αρχές της ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio de Janeiro, Ιούνιος του 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, µε τα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που έχουν θεσπιστεί στο 2 σ /16

6 πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ITTO, διαδικασία του Μόντρεαλ, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των UNEP/FAO). Επαλήθευση: Η αειφόρος και νόµιµη προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου µπορεί να καταδειχθεί µε την εγκατάσταση συστήµατος ιχνηλάτησης στην αλυσίδα παραγωγής (chain of custody). Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτα µέρη, συχνά ως µέρος των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Θα γίνονται επίσης δεκτά ως αποδεικτικά συµµόρφωσης, πιστοποιητικά αλυσίδας παραγωγής για την ξυλεία/τις ίνες ξύλου που πιστοποιούνται ως FSC [2], PEFC [3] ή οποιαδήποτε άλλα ισοδύναµα µέσα απόδειξης. Εάν η ξυλεία/οι ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη νοµιµότητας [4]. Άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά περιλαµβάνουν τα σχετικά και έγκυρα πιστοποιητικά CITES ή άλλα ισοδύναµα και επαληθεύσιµα µέσα, όπως είναι η εφαρµογή συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι προσφέροντες οφείλουν να επισηµαίνουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου και να υποβάλλουν δήλωση περί της νοµιµότητάς τους. Κατ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της ξυλείας/των ινών ξύλου καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος µέχρι το προϊόν. ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τον κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής/αριθµό παρτίδας τις τιµές R και τις αντίστοιχες φράσεις H για τα προϊόντα κατά τον χρόνο της κατασκευής τους το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το προϊόν το βάρος και το πάχος την επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα υλικά 3 : η εκατοστιαία αναλογία κάθε υλικού που περιέχεται πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια κατά µάζα και όγκο τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης ή καταληκτική ηµεροµηνία εγκατάστασης τον χρόνο µετά την εγκατάσταση κατά τον οποίο το προϊόν θα έχει επανέλθει στο ονοµαστικό πάχος του οδηγίες µεταφοράς και εγκατάστασης γραπτές οδηγίες αποθήκευσης. Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του [2] FSC (Forest Stewardship Council/Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών): [3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/Πρόγραµµα Υποστήριξης της ασικής Πιστοποίησης): [4] Το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade/Επιβολή της ασικής Νοµοθεσίας, ιακυβέρνηση και Εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Tο σχέδιο δράσης σκιαγραφεί σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθορίζει δε ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας, ώστε να κατοχυρώνεται η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια, πρέπει να υπογράφονται εθελοντικές συµφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της ΕΕ. Τα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα σε χώρεςεταίρους VPA θα αδειοδοτούνται για τη νοµιµότητα της παραγωγής περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο 3 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO /16

7 τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση. 7/16

8 3.2. Αναλυτικά κριτήρια Π Σ για τη θερµοµόνωση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων θερµοµόνωσης. TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. Βάσει της απαιτούµενης απόδοσης των κτιρίων στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η θερµική αγωγιµότητα του προϊόντος θερµοµόνωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 0,044 W/mK. Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση.. 4. Το προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει, απευθείας ή µέσω έκπλυσης, καµία ουσία πέραν των υφιστάµενων οριακών τιµών που καθορίζονται στους ακόλουθους κανονισµούς: α) Ουσίες που ρυθµίζονται στην ΕΕ µέσω του κανονισµού 842/2006/EΚ για τα φθοριούχα αέρια. β) εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 67/548/ΕΟΚ ως καρκινογόνα (R40, R45, R49), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), µεταλλαξιογόνα (R46, R68), τοξικά (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (R42), προκαλούντα κληρονοµικές γενετικές βλάβες (R46), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (R48), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων (R68). γ) εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων 4 ως καρκινογόνα (H ), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (H ), µεταλλαξιογόνα (H ), τοξικά (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (H334), προκαλούντα κληρονοµικές ή γενετικές βλάβες (H340), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (H ), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων (H371). Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίζει κατάλληλες αποδείξεις συµµόρφωσης µε το εν λόγω κριτήριο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 4 8/16

9 Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για τα ακόλουθα: 2. Τα υλικά µε βάση το ξύλο (π.χ. φελλός, κυτταρίνη) που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή θερµοµονωτικών υλικών και προέρχονται από δάση τα οποία αποτελούν το αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης, κατά τρόπον ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και τα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση αειφόρου και νόµιµης δασικής διαχείρισης, υπό τον όρο τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και αφορούν το προϊόν. Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε αυτά των πανευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφόρο δασική διαχείριση, οι οποίες εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισσαβόνας για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις δασικές αρχές της ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio de Janeiro, Ιούνιος του 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, µε τα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ITTO, διαδικασία του Μόντρεαλ, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των UNEP/FAO). Επαλήθευση: Η αειφόρος και νόµιµη προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου µπορεί να καταδειχθεί µε την εγκατάσταση συστήµατος ιχνηλάτησης στην αλυσίδα παραγωγής (chain of custody). Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτα µέρη, συχνά ως µέρος των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Θα γίνονται επίσης δεκτά ως αποδεικτικά συµµόρφωσης, πιστοποιητικά αλυσίδας παραγωγής για την ξυλεία/τις ίνες ξύλου που πιστοποιούνται ως FSC [2], PEFC [3] ή οποιαδήποτε άλλα ισοδύναµα µέσα απόδειξης. Εάν η ξυλεία/οι ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη νοµιµότητας [4]. Άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά περιλαµβάνουν τα σχετικά και έγκυρα πιστοποιητικά CITES ή άλλα ισοδύναµα και επαληθεύσιµα µέσα, όπως είναι η εφαρµογή συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι προσφέροντες οφείλουν να επισηµαίνουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου και να υποβάλλουν δήλωση περί της νοµιµότητάς τους. Κατ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της ξυλείας/των ινών ξύλου καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος µέχρι το προϊόν. 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Π Σ περιλαµβάνουν την εγκατάσταση προϊόντος, οι εγκαταστάτες παρέχουν ελάχιστη εικοσαετή εγγύηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Π Σ καλύπτουν µόνο την προµήθεια προϊόντων (χωρίς τις εργασίες εγκατάστασης, δηλαδή αγορά προϊόντων «σε απόθεµα»), ο κατασκευαστής παρέχει ελάχιστη εικοσαετή εγγύηση για το προϊόν, υπό τον όρο ότι η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του. Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το συγκεκριµένο κριτήριο. 3. Κατά τη σύγκριση ίδιων υλικών, θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί ανάλογα µε την [2] FSC (Forest Stewardship Council/Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών): [3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/Πρόγραµµα Υποστήριξης της ασικής Πιστοποίησης): [4] Το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade/Επιβολή της ασικής Νοµοθεσίας, ιακυβέρνηση και Εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Tο σχέδιο δράσης σκιαγραφεί σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθορίζει δε ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας, ώστε να κατοχυρώνεται η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια, πρέπει να υπογράφονται εθελοντικές συµφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της ΕΕ. Τα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα σε χώρεςεταίρους VPA θα αδειοδοτούνται για τη νοµιµότητα της παραγωγής περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο 5 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO 14021: η κατά µάζα αναλογία ανακυκλωµένου υλικού σε ένα προϊόν. Μόνο προκαταναλωτικά και µετακαναλωτικά υλικά θεωρούνται ανακυκλωµένα, σύµφωνα µε την ακόλουθη χρήση των όρων: 9/16

10 εκατοστιαία αναλογία ανακυκλωµένων υλικών 5 στο µονωτικό προϊόν, χωρίς να προκαλείται αύξηση του πάχους του υλικού που απαιτείται για την παροχή του ίδιου επιπέδου µόνωσης. Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ανακυκλωµένα υλικά δεν πρέπει επίσης να υποσκάπτει τη λειτουργία ή τις θερµικές ιδιότητες του µονωτικού προϊόντος (ούτε την ποσότητα υλικών που χρειάζεται για τη συνολική κατασκευή). Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το συγκεκριµένο κριτήριο. Κατευθυντήριες γραµµές για τα κατάλληλα επίπεδα περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά διατίθενται στον ισότοπο 4. Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για µονωτικά προϊόντα στα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί διογκωτικά µέσα µε χαµηλότερο δυναµικό υπερθέρµανσης του πλανήτη (GWP), εφόσον τα συγκρινόµενα διογκωτικά µέσα έχουν ως αποτέλεσµα τα ίδια επίπεδα θερµικής απόδοσης της µόνωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το συγκεκριµένο κριτήριο. ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τον κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής/αριθµό παρτίδας τις τιµές R και τις αντίστοιχες φράσεις H για τα προϊόντα κατά τον χρόνο της κατασκευής τους το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το προϊόν το βάρος και το πάχος την επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα υλικά 6 : η εκατοστιαία αναλογία κάθε υλικού που περιέχεται πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια κατά µάζα και όγκο τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης ή καταληκτική ηµεροµηνία εγκατάστασης τον χρόνο µετά την εγκατάσταση κατά τον οποίο το προϊόν θα έχει επανέλθει στο ονοµαστικό πάχος του οδηγίες µεταφοράς και εγκατάστασης γραπτές οδηγίες αποθήκευσης. Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό Προκαταναλωτικό υλικό: υλικό που εκτρέπεται από τη ροή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια µιας µεταποιητικής διεργασίας. Εξαιρείται η επαναχρησιµοποίηση υλικών όπως τα ρινίσµατα, τα θραύσµατα και τα απορρίµµατα µετάλλων (σκραπ) που παράγονται στη διάρκεια µιας διεργασίας και µπορούν να αποκατασταθούν ποιοτικά στο πλαίσιο της ίδιας διεργασίας. Μετακαταναλωτικό υλικό: υλικό που παράγεται από τα νοικοκυριά ή από εµπορικές, βιοµηχανικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, όταν λειτουργούν ως τελικοί χρήστες ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας, και το οποίο δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί για τον προβλεπόµενο σκοπό του. Σ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται και οι επιστροφές υλικών από την αλυσίδα διανοµής (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html). 6 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO /16

11 οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση. 11/16

12 3.3. Μονωτικά υλικά: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 1. Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να επισηµαίνουν, στην προκήρυξη του διαγωνισµού και στα τεύχη δηµοπράτησης, πόσους πρόσθετους βαθµούς θα απονείµουν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει να αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστον το 10 έως 15 % των διαθέσιµων βαθµών. 2. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεκτιµούν τις τοπικές συνθήκες των κατασκευών για τις οποίες απαιτείται µόνωση, όπως είναι η γεωγραφία, το κλίµα και το µέγεθος, ούτως ώστε να χρησιµοποιούνται ο κατάλληλος τύπος και οι ενδεδειγµένες ποσότητες µονωτικού υλικού. 3. Συσκευασία: Το άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/EΚ της 20ής εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, ορίζει τη συσκευασία ως εξής: Κάθε προϊόν, κατασκευασµένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόµενο να χρησιµοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες µέχρι επεξεργασµένα αγαθά, από τον παραγωγό µέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Πρέπει να θεωρούνται ως συσκευασίες όλα τα είδη «µιας χρήσης» που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Ο βαθµός στον οποίο η συσκευασία αποτελεί σηµαντικό περιβαλλοντικό µέληµα για συγκεκριµένο προϊόν εξαρτάται από ορισµένες µεταβλητές, συµπεριλαµβανοµένων της διάρκειας ζωής του προϊόντος και του υλικού συσκευασίας. Για παράδειγµα, για βραχύβια προϊόντα, η συσκευασία τείνει να είναι σηµαντικότερη απ ό,τι για ένα µακρόβιο προϊόν. Οµοίως, η συσκευασία τείνει να είναι λιγότερο σηµαντική από πλευράς κύκλου ζωής για ένα ενεργειοβόρο προϊόν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή θεωρεί τη συσκευασία σηµαντικό ζήτηµα, ενδέχεται να επιδιώκει τη συγκέντρωση πληροφοριών από τους υποψήφιους προµηθευτές, ώστε να επιβεβαιώνει την εκ µέρους τους συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συσκευασίας που έχουν επιλέξει και τη συνέπειά τους µε τις πολιτικές της αναθέτουσας αρχής. 12/16

13 4. Εξέταση του κόστους εδοµένου ότι αυξάνονται οι τιµές της ενέργειας και το κόστος της υγειονοµικής ταφής, οι κατασκευαστές και οι χρήστες στον τοµέα των κατασκευών στρέφουν την προσοχή τους στα µονωτικά υλικά προκειµένου να επιλύσουν το πρόβληµα των αυξανόµενων εξόδων τους. Στον πίνακα 1 εµφαίνεται το κόστος διαφόρων τύπων µονωτικών προϊόντων. Σηµειωτέον ότι ο εν λόγω πίνακας δεν περιέχει στοιχεία κόστους για όλα τα µονωτικά υλικά, δεδοµένου ότι προέρχεται από δευτερογενή πηγή. Ας ληφθεί επίσης υπόψη ότι τα εν λόγω στοιχεία κόστους είναι ενδεικτικά και υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς. Πίνακας 1. Σύγκριση των τιµών σειράς µονωτικών προϊόντων. 7 Τύπος µόνωσης ιογκωµένο πολυστυρόλιο Θερµικές επιδόσεις (W/mK) 0,033 (α) Τιµή/ m 2 Πετροβάµβακας 0,034-0,036 4,40-7,80 ευρώ Πλάκα των 50mm 3,14 ευρώ Πλάκα των 100mm 6,28 ευρώ Υλικό πλήρωσης διακένων των 65mm 4,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας για την εγκατάσταση) Κυτταρίνη 0,033 10,06 ευρώ Λίνος Ιsovlas 50mm 5,52 ευρώ 50mm: 0, mm 9,48 ευρώ Μαλλί προβάτου 50mm 5,98 ευρώ 0, mm 11,94 ευρώ Εύκαµπτη αφρώδης µελαµίνη 0,035 50mm 37,71 ευρώ Φελλός 0,037 εν παρέχεται τιµή Isonat (βάττες από ίνες κάνναβης και ανακυκλωµένες 0,039 50mm 5,23 ευρώ 100mm 10,43 ευρώ ίνες βαµβακιού) (α) Η τιµή µετατράπηκε σε ευρώ από λίρες στερλίνες µε τη βοήθεια του ιστότοπου στις 7/7/08. Μολονότι το διογκωµένο πολυστυρόλιο (EPS) έχει µικρότερο κόστος αγοράς από τα περισσότερα άλλα υλικά συναφών θερµικών επιδόσεων, ενσωµατώνεται σε αυτό περισσότερη ενέργεια κατά την κατασκευή του. Για παράδειγµα, ο πίνακας 2 της τεχνικής ενηµερωτικής έκθεσης δείχνει ότι το EPS έχει τετραπλάσια ενσωµατωµένη ενέργεια κατασκευής σε σχέση µε τον πετροβάµβακα. Οµοίως, µολονότι το µαλλί προβάτου πάχους 100mm έχει περίπου διπλάσιο κόστος από την πλάκα EPS των 100mm για συγκρίσιµες θερµικές επιδόσεις, διαθέτει κλάσµα (~4%) της ενσωµατωµένης ενέργειας κατασκευής. Οι καταναλωτές καλούνται να σταθµίζουν το κόστος αγοράς και εγκατάστασης έναντι της αντοχής του υλικού και της θερµικής απόδοσης που απαιτείται για το κτίριο, κατά τρόπον ώστε να είναι ανάλογα µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η προµήθεια και εγκατάσταση µεγαλύτερης θερµικής απόδοσης µε υψηλότερο κόστος µπορεί να είναι δυνατή, αλλά ενδεχοµένως να µην απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το κτίριο, συνεκτιµώντας τη θέση του και το κλίµα. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, στο κόστος ενός κτιρίου υπεισέρχονται οι ακόλουθες πτυχές 8 : το κόστος ελέγχου των ατµοσφαιρικών εκποµπών, το κόστος των πόρων που απαιτούνται για την εξόρυξη και την παραγωγή του προϊόντος, π.χ. το κόστος της ενέργειας, της µεταφοράς, της συσκευασίας, των αποβλήτων και των εκποµπών, το κόστος της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, το κόστος των οικολογικών φόρων, το κόστος των µέτρων επανόρθωσης των ζηµιών από τη ρύπανση, το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3 rd ed. Architectural Press. 8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 13/16

14 το κόστος κοινωφελών υπηρεσιών, όπως της παροχής νερού, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Μέρος του κόστους, συνήθως αυτό που προκύπτει από τα στάδια της παραγωγής, µετακυλίεται στον τελικό χρήστη µέσω της τιµής του µονωτικού προϊόντος. Οι καταναλωτές πρέπει να σταθµίζουν το κόστος αυτό έναντι του υψηλότερου κόστους θέρµανσης και κλιµατισµού που θα τους επιβάρυνε χωρίς τη µόνωση. Πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τυχόν κίνητρα που παρέχουν οι κυβερνήσεις ή οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η οργάνωση Energy Saving Trust (EST) υπολόγισε τις πιθανές εξοικονοµήσεις στον συγκεκριµένο τοµέα για κατοικία τριών όψεων µε τρία υπνοδωµάτια και κεντρική θέρµανση µε φυσικό αέριο, όπου η µόνωση εγκαθίσταται από επαγγελµατία και επιτυγχάνεται έκπτωση στην τιµή των µονωτικών υλικών από τον τοπικό ενεργειακό προµηθευτή. Στον πίνακα 2 εµφαίνονται ορισµένα από τα συµπεράσµατα της µελέτης της ΕST. Πίνακας 2 Εξοικονοµήσεις χάρη στη µόνωση Προϊόν Ετήσια εξοικονόµηση* Κόστος εγκατάστασης * Περίοδος απόσβεσης Μόνωση διπλού Περίπου 132 ευρώ Περίπου 300 ευρώ** Περίπου 2 έτη τοίχου µε διάκενο 9 Μόνωση εσωτερικού τοίχου 10 Περίπου 438 ευρώ ευρώ*** Περίπου 15 έως 23 έτη Μόνωση εξωτερικού τοίχου 11 Περίπου 462 ευρώ ευρώ*** Μόνωση δαπέδου 12 Περίπου 60 ευρώ Περίπου 120 ευρώ**** Περίπου 27 έως 37 έτη Περίπου 2 έτη**** Σηµειώσεις *Όλα τα αριθµητικά στοιχεία κόστους και εξοικονόµησης έχουν µετατραπεί σε ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 1 λίρα στερλίνα = 1,20037 ευρώ **Το κόστος εγκατάστασης περιλαµβάνει την επιδότηση από τους µεγάλους ενεργειακούς προµηθευτές στο πλαίσιο του στόχου Carbon Emissions Reduction Target (CERT), που αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ το σύνηθες κόστος χωρίς επιδότηση ανέρχεται σε 600 EUR περίπου. ***Εσωτερικός / Εξωτερικός: Τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία αφορούν το σύνολο της εγκατάστασης ωστόσο εάν πρόκειται να ανακαινίσετε τους τοίχους της κατοικίας σας µεµονωµένα, µπορείτε να επιτύχετε σηµαντική εξοικονόµηση µονώνοντάς τους ταυτόχρονα. ****Κόστος µε προσωπική εργασία και απόσβεση Ας σηµειωθεί επίσης ότι η περίοδος απόσβεσης στην περίπτωση των µονωτικών προϊόντων κυµαίνεται ανάλογα µε το κατά πόσο πρόκειται για νέα κατασκευή ή για ανακαίνιση. εδοµένου ότι πολλά παλαιά ακίνητα δεν ανταποκρίνονται πλέον στα υψηλά επίπεδα των κατασκευαστικών πρότυπων τα οποία ισχύουν για τα σύγχρονα κτίρια, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι µεγαλύτερη µέσω της αντικατάστασης/συµπλήρωσης της µόνωσης των κτιρίων. Εποµένως η περίοδος απόσβεσης είναι µικρότερης διάρκειας, αφού οι λογαριασµοί της ενέργειας µειώνονται σε µεγαλύτερο βαθµό /16

15 5. Σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και παραποµπές 5.1. Νοµοθεσία της ΕΕ Οδηγία 2010/31/EΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οδηγία 2010/30/EΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά Οδηγία 89/106/EΟΚ για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών Οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου για την τροποποίηση πολλών οδηγιών, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 89/106/EΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, της 16 ης εκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας Απόφαση της Επιτροπής (97/129/EΚ) της 28 ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών Οδηγία 2004/12/EΚ που τροποποιεί την οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας Οδηγία 91/689/ΕΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/EΚ) 15/16

16 Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (Εuropean Waste Catalogue/EWC) Οδηγία 1999/31/EΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες Οδηγία 2009/125/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα Οικολογικά σήµατα και άλλες πηγές κριτηρίων Good Environmental Choice Australia (GECA) Standard: Thermal Building Insulation Materials (αυστραλιανό περιβαλλοντικό πρότυπο για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) Environment Canada s Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials (καναδικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα για τα θερµοµονωτικά υλικά) Environmental Choice New Zealand Label: Thermal (resistive-type) Building Insulants (περιβαλλοντικό σήµα της Νέας Ζηλανδίας για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) Taiwan GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building (οικολογικός λογότυπος της Ταϊβάν για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) Korea Ecolabel: EL243. Lagging, Insulating, and Sound Absorbing Material (κορεατικό οικολογικό σήµα για τα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά υλικά) German Blue Angel: Building materials made from waste glass; Building materials made from waste paper (γερµανικό οικολογικό σήµα για τα δοµικά υλικά από απόβλητα γυαλιού και χαρτιού) UK Energy Saving Recommended (ESR) logo: Insulation (various) (λογότυπος του Ηνωµένου Βασιλείου για την εξοικονόµηση ενέργειας που καλύπτει διάφορα µονωτικά υλικά) US ENERGY STAR program: Home sealing (πρόγραµµα των ΗΠΑ για την εξοικονόµηση ενέργειας που καλύπτει την πλήρη µόνωση κατοικιών) 16/16

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν ελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Παράθυρα - Παράθυρα, Γυάλινες πόρτες και φεγγίτες ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

FSC FAQs ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ FSC & ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ FSC ΕΝΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

FSC FAQs ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ FSC & ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ FSC ΕΝΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ FSC Fs ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ FSC & ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ FSC ΕΝΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Pressiousrvanitidis Print your green mind 1 2 Πιστοποιημένο κατά FSC είναι το έντυπο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. Ξεκινάει το 2011 και ολοκληρώνεται το 2020. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV30197643-5), με προϋπολογισμό 45.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV30197643-5), με προϋπολογισμό 45.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV30197643-5), με προϋπολογισμό 45.000 Υποείδη Ποσότητες : Υποείδος 1) 1.280 δεσμίδες περίπου, ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόµενα Γενικό Πλαίσιο Σήµανση Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιµες Συµβουλές Ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον KT 079 OS 084.QXP_Layout /05/0 :34 ΜΜ Page Μονωτικά υλικά & περιβάλλον Εναλλακτικά & ανακυκλώσιμα προϊόντα Ο σωστός συνδυασμός του είδους του μονωτικού υλικού και της ποσότητας που χρησιμοποιείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC. PressiousArvanitidis Print your green mind

FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC. PressiousArvanitidis Print your green mind FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC FSC - Forest Stewardship Council Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών: Ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα