Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις"

Transcript

1 Παράθυρα - Παράθυρα, Γυάλινες πόρτες και φεγγίτες ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη των κριτηρίων Π Σ που έχουν εκπονηθεί για την οµάδα προϊόντων Παράθυρα, όπου συµπεριλαµβάνονται οι γυάλινες πόρτες καθώς και οι φεγγίτες. Στην ενηµερωτική έκθεση (Background Report) αναλύονται πλήρως οι λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιέχονται παραποµπές για περαιτέρω πληροφορίες. Οι συστάσεις αγοράς (προµήθειας) παρέχονται υπό µορφή δύο οµάδων κριτηρίων: Τα στοιχειώδη κριτήρια, κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη µέλη αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριµένου προϊόντος. Είναι διατυπωµένα κατά τρόπο ώστε η εφαρµογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη επιβάρυνση από πλευράς κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυµούν να προµηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση µε άλλα προϊόντα της ίδιας χρήσης. Στο πλαίσιο των στοιχειωδών και των αναλυτικών κριτηρίων, οι κατευθυντήριες γραµµές ακολουθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας δηµοσίων συµβάσεων και εξηγούν τους καλύτερους τρόπους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε στάδιο: Αντικείµενο. Ο τίτλος της προκήρυξης του διαγωνισµού, δηλ. σύντοµη περιγραφή του προϊόντος, των εργασιών ή των υπηρεσιών προς προµήθεια. Τεχνικές προδιαγραφές. Παρέχουν σαφή, ακριβή και πλήρη περιγραφή των απαιτήσεων και προτύπων µε τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται τα αγαθά, οι εργασίες ή οι υπηρεσίες. Περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται όλες οι προσφορές. Καθορισµός ειδικών περιβαλλοντικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων ορίων πρόκρισης και επιπέδων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται συγκεκριµένα προϊόντα. Κριτήρια επιλογής. Βασίζονται στη δυνατότητα/ικανότητα των προσφερόντων για εκτέλεση της σύµβασης. Βοηθούν στον εντοπισµό κατάλληλων προµηθευτών, π.χ. αν εξασφαλίζεται κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ή αν εφαρµόζονται κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές και διαδικασίες. Κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή θα συγκρίνει τις προσφορές και θα αποφασίσει την ανάθεση. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν είναι κριτήρια πρόκρισης/αποκλεισµού δηλαδή, οι προσφορές προϊόντων που δεν πληρούν τα κριτήρια µπορούν να παραµένουν υποψήφιες έως την τελική απόφαση, ανάλογα µε τη βαθµολογία τους στα άλλα κριτήρια ανάθεσης. Ρήτρα εκτέλεσης της σύµβασης: Προσδιορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης, π.χ. ως προς τους τρόπους προµήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών ή οδηγιών για τα προϊόντα που πρέπει να προµηθεύσει ο προµηθευτής. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος δεσµεύεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις όπου η επαλήθευση των κριτηρίων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ αυτών θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή/παραγωγό, έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο φορέα ή άλλες κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει 1 / 16

2 κατά περίπτωση, από τεχνικής/νοµικής πλευράς, την καταλληλότητα των υποβαλλόµενων αποδείξεων. 1. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων, τα παράθυρα ορίζονται ως άνοιγµα σε τοίχο ή σε οροφή, µε γυαλί προσαρµοσµένο σε σταθερό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του φωτός της ηµέρας. Συχνά είναι δυνατό τα άνοιγµα του παραθύρου, µε συρόµενο ή ανοιγόµενο στοιχείο του πλαισίου, ώστε να είναι δυνατός ο αερισµός του κτιρίου. Αυτός ο ορισµός περιλαµβάνει σκόπιµα τις εξωτερικές γυάλινες πόρτες και τους φεγγίτες: Η αναφορά σε «παράθυρα» καλύπτει και τα τρία προϊόντα. Τα κριτήρια ισχύουν για παράθυρα, εξωτερικές γυάλινες πόρτες και φεγγίτες που θα χρησιµοποιηθούν στο περίβληµα του κτιρίου, τόσο κατοικίας ή εµπορικής χρήσης, όσο και δηµόσιας χρήσης, όπως σχολεία ή νοσοκοµεία. Στις τεχνολογίες που ελήφθησαν υπόψη στην κατάρτιση του παρόντος εγγράφου περιλαµβάνονται τα υαλοστάσια (µονών και διπλών υαλοπινάκων), η απόσταση µεταξύ των υαλοπινάκων, τα επιχρίσµατα χαµηλού λόγου εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας, η πλήρωση µε αέρα ή αδρανή αέρια µεταξύ των υαλοπινάκων, καθώς και ο σχεδιασµός του πλαισίου. Επί του παρόντος κανένα από τα υφιστάµενα πρότυπα και οικολογικά σήµατα δεν καλύπτει όλες τις κλιµατικές περιφέρειες της Ευρώπης, εποµένως δεν πρέπει να ισχύσει κάποιο προϋφιστάµενο οικολογικό σήµα ως βάση για τον προσδιορισµό κριτηρίων των Π Σ που θα µπορούν να εφαρµοστούν σε ολόκληρη την ΕΕ. 2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραθύρων αφορούν τη θερµική απόδοση, µετρούµενη ως ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ του κλιµατιζόµενου εσωτερικού ενός κτιρίου και του έξω χώρου, που εκτιµάται ότι είναι κατά µια τάξη µεγέθους (δηλ. δέκα φορές) µεγαλύτερη από την ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή ενός παραθύρου1. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αυξηµένη κατανάλωση καυσίµων, αυξηµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και εκποµπές άλλων ρύπων, όπως το µονοξείδιο του άνθρακα λόγω καύσης ορυκτών καυσίµων. Πέραν τούτων, υπάρχουν επιπτώσεις υλικών από τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των παραθύρων, την απαιτούµενη επεξεργασία των υλικών αυτών, τις αναγκαίες χηµικές κατεργασίες για τη συντήρηση υλικών, τόσο στην αρχή του κύκλου ζωής όσο και κατά τη χρήση τους, τα απόβλητα που προκύπτουν κατά την κατασκευή και εγκατάστασή τους, καθώς και από τα απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής, όταν αντικαθίστανται τα παράθυρα. Τα στοιχειώδη κριτήρια εστιάζουν στην επίτευξη βελτίωσης του βαθµού θερµικής απόδοσης, πέραν του απαιτούµενου από εθνικούς κανονισµούς, µαζί µε τις απαιτήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις ορισµένων βασικών υλικών. Τα αναλυτικά κριτήρια επιβάλλουν την περαιτέρω εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ καλύπτουν ευρύτερο φάσµα επιπτώσεων υλικών που συνδέονται µε την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη διάθεση των παραθύρων. 1 EMPA, Materials Research and Technology, 2 / 16

3 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση της ΑΠΩΛΕΙΑΣ της χρησιµοποιούµενης ενέργειας για θέρµανση/ψύξη του κτιρίου µέσω των παραθύρων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της χρήσης τους. Περιβαλλοντική επίπτωση των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του παραθύρου. Επίπτωση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας και των αποβλήτων τέλους του κύκλου ζωής. Προσέγγιση Π Σ Προώθηση της προµήθειας θερµικά αποδοτικών υαλοπινάκων Προώθηση της χρήσης πλαισίων µεγαλύτερης θερµικής απόδοσης και µικρότερης επίπτωσης (µε χρήση LCA) Προώθηση της χρήσης κατάλληλων υαλοπινάκων συνεκτίµηση των κλιµατικών συνθηκών στη διαδικασία λήψης απόφασης Προώθηση αποτελεσµατικής συντήρησης των παραθύρων για παράταση της ωφέλιµης διάρκειας ζωής Προώθηση της διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής, π.χ. προγράµµατα απόσυρσης / επανάχρησης / ανακύκλωσης Προώθηση προϊόντων σχεδιασµένων για εύκολη αποσυναρµολόγηση και ανακύκλωση Προώθηση της χρήσης ανακυκλωµένων υλικών Προώθηση περιβαλλοντικά συµβατών υλικών Σηµειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην τάξη σηµασίας τους. 3. Κριτήρια των Π Σ για παράθυρα ² 3.1. Στοιχειώδη κριτήρια των Π Σ για παράθυρα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια περιβαλλοντικά συµβατών παραθύρων υψηλής θερµικής απόδοσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παράθυρα που τοποθετούνται σε νέα κτίρια και ως παράθυρα αντικατάστασης σε προϋφιστάµενα κτίρια επιτυγχάνουν µεγαλύτερη θερµική απόδοση από ό,τι απαιτείται από τους εθνικούς κανονισµούς. Προς τούτο πρέπει στους ακόλουθους δείκτες να τεκµηριώνεται βελτίωση κατά [X]% της τιµής που ορίζεται σε [αναφέρεται το σχετικό εθνικό νοµοθετικό µέτρο]: α) Τιµή U 3 / 16

4 β) Τιµή G γ) Τιµή L50 δ) ιαπερατότητα φωτός ηµέρας. Οι δείκτες ισχύουν για ολόκληρο το παράθυρο, δηλ. υαλοπίνακας µαζί µε το πλαίσιο. Το ποσοστιαίο επίπεδο (σκοπούµενο επίπεδο) που θα αναφερθεί εξαρτάται ιδιαίτερα από το σκοπούµενο επίπεδο που καθορίζεται στην εθνική νοµοθεσία. Συνιστάται να τίθεται ως στόχος βελτίωση τουλάχιστον κατά 20% των υφιστάµενων στα εθνικά πρότυπα απαιτήσεων θερµικής απόδοσης, ενώ οι βελτιώσεις για τους άλλους τρεις παράγοντες πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε τις τοπικές απαιτήσεις και να παρουσιάζουν καλό επίπεδο βελτίωσης σε σχέση µε τις εθνικές προδιαγραφές. Εάν δεν υπάρχουν εθνικοί κανονισµοί, οι υπεύθυνοι για τις προµήθειες πρέπει να αναζητούν εθνικούς κανονισµούς από άλλες, κατάλληλες χώρες της Ευρώπης. Επαλήθευση: Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για ένα προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), προς σήµανση CE, πρέπει ο προµηθευτής να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για ένα προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις συνοδευτικές πληροφορίες για τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή µια υπογεγραµµένη δήλωση. 2. Η ξυλεία που θα χρησιµοποιείται πρέπει να προέρχεται από νόµιµες πηγές. Επαλήθευση: Η νόµιµη προέλευση της ξυλείας µπορεί να αποδειχθεί εφόσον υφίσταται σύστηµα αλυσίδας ελέγχου για προσδιορισµό της προέλευσης. Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή συστήµατος διαχείρισης EMAS. Πιστοποιητικά αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία µε πιστοποίηση FSC [2], PEFC [3] ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο, γίνονται επίσης δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. Εάν η ξυλεία προέρχεται από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία συνεργασίας (ΕΣΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη της νοµιµότητας [4]. Μεταξύ άλλων αποδεικτικών µέσων που θα γίνονται δεκτά περιλαµβάνεται ένα σχετικό και έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και επαληθεύσιµο µέσο, όπως η εφαρµογή συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τη µη πιστοποιούµενη παρθένα ξυλεία, οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν τους τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας, συνυποβάλλοντας δήλωση περί νοµιµότητάς της. Έτσι θα µπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση της ξυλείας καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως το προϊόν ξύλου. 3. Πλαστικά συστατικά βάρους πάνω από 50g πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή ισοδύναµο. [ 2] [ 3] FSC (Forest Stewardship Council,Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών): PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): [4] Το σχέδιο δράσης FLEGT (επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Το σχέδιο δράσης περιγράφει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτόµησης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο καθορίζει ένα σύστηµα χορήγησης αδειών ξυλείας ως εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για τη λήψη της άδειας απαιτείται η σύναψη εθελοντικών συµφωνιών συνεργασίας (ΕΣΣ) µεταξύ των παραγωγών χωρών και της ΕΕ. Στα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα στις χώρες εταίρους των ΕΣΣ, χορηγείται πιστοποιητικό για τη νοµιµότητα της παραγωγής για περισσότερες πληροφορίες: 4 / 16

5 αποδεικτικά µέσα. 4. Αέρια πλήρωσης που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη (GWP) > 5 σε χρονική περίοδο 100 ετών, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις µονωτικές ενότητες. Τα αδρανή αέρια (π.χ. αργό, κρυπτό) διαθέτουν GWP <5. αποδεικτικά µέσα. 5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι η παραγωγή του PVC είναι σύµφωνη µε τις βέλτιστες πρακτικές, σύµφωνα µε το εθελοντικό πρόγραµµα Vinyl 2010 ή ισοδύναµο. Επαλήθευση: Η συµµετοχή στο Vinyl2010 θα γίνεται δεκτή, διαφορετικά ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία ότι τηρούνται οι συστάσεις του Vinyl2010, ή ισοδύναµες 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απονέµονται επιπλέον βαθµοί για τα ακόλουθα: 1. Το τελικό προϊόν από ξύλο, ίνες ξύλου ή µοριοσανίδες που προέρχονται από δάση πιστοποιηµένης αειφορικής διαχείρισης ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και τα µέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αειφορικής δασοκοµικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι συναφή µε αυτό. Στην Ευρώπη, αυτές οι αρχές και τα µέτρα αντιστοιχούν, τουλάχιστον, σε εκείνα που προβλέπονται στις «Πανευρωπαϊκές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές για την αειφορική διαχείριση των δασών» (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), που εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, αντιστοιχούν τουλάχιστον στις δασικές γενικές αρχές της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio de Janeiro, Ιούνιος 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για την αειφορική διαχείριση των δασών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, διαδικασία του Montreal, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των UΝΕΡ/FAO). Επαλήθευση: Αποδεκτή απόδειξη της αειφορικής συγκοµιδής ξυλείας µπορεί να προβλεφθεί µε τη βοήθεια υφιστάµενου συστήµατος προσδιορισµού της προέλευσης. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Πιστοποιητικά αλυσίδας ελέγχου για ίνες ξύλου µε πιστοποίηση FSC, PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο γίνονται, επίσης, δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. 2. Μόλυβδος (R23, R25 και H301, H331) και οι ενώσεις του δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιµα στα πλαστικά και τα επιχρίσµατα που χρησιµοποιούνται στα παράθυρα. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το παράθυρο ως τελικό προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει απευθείας ή µέσω έκπλυσης ουσίες ή παρασκευάσµατα ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ και 67/548/ΕΟΚ για τα οποία ισχύουν οι φράσεις κινδύνου που αναφέρονται παρακάτω: 2 5 / 16

6 καρκινογόνο (R40, R45, R49) επιβλαβές για το σύστηµα αναπαραγωγής (R60, R61, R62, R63) µεταλλαξιογόνο, προκαλεί κληρονοµικές γενετικές βλάβες και ενέχει πιθανούς κινδύνους µη αναστρέψιµων επιδράσεων (R46, R68) τοξικό (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) αλλεργιογόνο σε περίπτωση εισπνοής (R42) επιβλαβές για το περιβάλλον (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (R48) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, για την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, και για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006, αναφέρονται οι ακόλουθες δηλώσεις κινδύνου που αντιστοιχούν στις παραπάνω φράσεις κινδύνου. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το παράθυρο ως τελικό προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει απευθείας ή µέσω έκπλυσης ουσίες ή παρασκευάσµατα ταξινοµηµένα σύµφωνα µε τις δηλώσεις κινδύνου που αναφέρονται παρακάτω: καρκινογόνο (καρκινογόνο κατηγορίας 1A, 1B και 2: H350, H350i, H351) επιβλαβές για το σύστηµα αναπαραγωγής (σύστηµα αναπαραγωγής κατηγορίας 1A, 1B και 2: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361f, H361da και H361fd) µεταλλαξιογόνο, προκαλεί κληρονοµικές γενετικές βλάβες (µεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1B και 2: H340 και H341) τοξικό (οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1, 2 και 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 2: H412) αλλεργιογόνο σε περίπτωση εισπνοής (αναπνευστική ευαισθησία 1: H334) επιβλαβές για το περιβάλλον (οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1 και χρόνια τοξικότητα κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 στο υδάτινο περιβάλλον: H400, H410, H411, H412, H413 κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (κίνδυνος για την υγεία: H372 και H373) αποδεικτικά µέσα. 3. Θα απονέµονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων υλικών που προέρχεται από ανακύκλωση. Εξαιρούνται τα απόβλητα κατεργασίας. αποδεικτικά µέσα, λ.χ. κατάλληλη πιστοποίηση του κατασκευαστή. ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίζει ότι µαζί µε το προϊόν διατίθενται συστάσεις συντήρησης. Πρέπει επίσης να παρέχει τεκµηριωµένες διαδικασίες και οδηγίες για διασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντική διασφάλιση. αποδεικτικά µέσα Αναλυτικά κριτήρια των Π Σ για παράθυρα 6 / 16

7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια περιβαλλοντικά συµβατών παραθύρων υψηλής θερµικής απόδοσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παράθυρα που τοποθετούνται σε νέα κτίρια και ως παράθυρα αντικατάστασης σε προϋφιστάµενα κτίρια επιτυγχάνουν µεγαλύτερη θερµική απόδοση από ό,τι απαιτείται από τους εθνικούς κανονισµούς. Προς τούτο πρέπει στους ακόλουθους δείκτες να τεκµηριώνεται βελτίωση κατά [X]% της τιµής που ορίζεται σε [αναφέρεται το σχετικό εθνικό νοµοθετικό µέτρο]: α) Τιµή U β) Τιµή G γ) Τιµή L50 δ) ιαπερατότητα φωτός ηµέρας. Οι δείκτες ισχύουν για ολόκληρο το παράθυρο, δηλ. υαλοπίνακας µαζί µε το πλαίσιο. Το ποσοστιαίο επίπεδο (σκοπούµενο επίπεδο) που θα αναφερθεί εξαρτάται ιδιαίτερα από το σκοπούµενο επίπεδο που καθορίζεται στην εθνική νοµοθεσία. Συνιστάται να τίθεται ως στόχος βελτίωση τουλάχιστον κατά 30% των υφιστάµενων στα εθνικά πρότυπα απαιτήσεων θερµικής απόδοσης, ενώ οι βελτιώσεις για τους άλλους τρεις παράγοντες πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε τις τοπικές απαιτήσεις και να παρουσιάζουν άριστο επίπεδο βελτίωσης σε σχέση µε τις εθνικές προδιαγραφές. Εάν δεν υπάρχουν εθνικοί κανονισµοί, οι υπεύθυνοι για τις προµήθειες πρέπει να αναζητούν εθνικούς κανονισµούς από άλλες, κατάλληλες χώρες της Ευρώπης. Επαλήθευση: Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για ένα προϊόν περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), προς σήµανση CE, πρέπει ο προµηθευτής να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για ένα προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις συνοδευτικές πληροφορίες για τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή µια υπογεγραµµένη δήλωση. 2. Η ξυλεία που θα χρησιµοποιείται πρέπει να προέρχεται από νόµιµες πηγές. Επαλήθευση: Η νόµιµη προέλευση της ξυλείας µπορεί να αποδειχθεί εφόσον υφίσταται σύστηµα αλυσίδας ελέγχου για προσδιορισµό της προέλευσης. Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Πιστοποιητικά αλυσίδας ελέγχου για ξυλεία µε πιστοποίηση FSC [2], PEFC [3] ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο, γίνονται επίσης αποδεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. Εάν η ξυλεία προέρχεται από χώρα που έχει υπογράψει [2] Συµβούλιο ιαχείρισης των ασών (FSC - Forest Stewardship Council): [3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 7 / 16

8 εθελοντική συµφωνία συνεργασίας (ΕΣΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη της νοµιµότητας [4]. Μεταξύ άλλων αποδεικτικών µέσων που θα γίνονται δεκτά περιλαµβάνεται ένα σχετικό και έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και επαληθεύσιµο µέσο, όπως η εφαρµογή συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τη µη πιστοποιούµενη παρθένα ξυλεία, οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν τους τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση της ξυλείας, συνυποβάλλοντας δήλωση περί νοµιµότητάς της. Έτσι θα µπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση της ξυλείας καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως το προϊόν ξυλείας. 3. Πλαστικά συστατικά βάρους πάνω από 50g πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή ισοδύναµο. αποδεικτικά µέσα. 4. Αέρια πλήρωσης που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη (GWP) > 5 σε χρονική περίοδο 100 ετών, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις µονωτικές ενότητες. Τα αδρανή αέρια (π.χ. αργό, κρυπτό) διαθέτουν GWP <5. αποδεικτικά µέσα. 5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι η παραγωγή του PVC είναι σύµφωνη µε τις βέλτιστες πρακτικές, σύµφωνα µε το εθελοντικό πρόγραµµα Vinyl 2010 ή ισοδύναµο. Επαλήθευση: Η συµµετοχή στο Vinyl2010 θα γίνεται δεκτή, διαφορετικά ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία ότι τηρούνται οι συστάσεις του Vinyl2010, ή ισοδύναµες 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απονέµονται επιπλέον βαθµοί για τα ακόλουθα: 1. Το τελικό προϊόν από ξύλο, ίνες ξύλου ή µοριοσανίδες που προέρχονται από δάση πιστοποιηµένης αειφορικής διαχείρισης ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και τα µέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αειφορικής δασοκοµικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι συναφή µε αυτό. Στην Ευρώπη, αυτές οι αρχές και τα µέτρα αντιστοιχούν, τουλάχιστον, σε εκείνα που προβλέπονται στις «Πανευρωπαϊκές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές για την αειφορική διαχείριση των δασών» (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), που εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, αντιστοιχούν τουλάχιστον στις δασικές γενικές αρχές της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio de Janeiro, Ιούνιος 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για την αειφορική διαχείριση των δασών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, διαδικασία του [4] Το σχέδιο δράσης FLEGT (επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Το σχέδιο δράσης περιγράφει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτόµησης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο καθορίζει ένα σύστηµα χορήγησης αδειών ξυλείας ως εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για τη λήψη της άδειας απαιτείται η σύναψη εθελοντικών συµφωνιών συνεργασίας (ΕΣΣ) µεταξύ των παραγωγών χωρών και της ΕΕ. Στα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα στις χώρες εταίρους των ΕΣΣ, χορηγείται πιστοποιητικό για τη νοµιµότητα της παραγωγής για περισσότερες πληροφορίες: 3 8 / 16

9 Montreal, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των UΝΕΡ/FAO). Επαλήθευση: Αποδεκτή απόδειξη της αειφορικής συγκοµιδής ξυλείας µπορεί να προβλεφθεί µε τη βοήθεια υφιστάµενου συστήµατος προσδιορισµού της προέλευσης. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από τρίτο µέρος, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Πιστοποιητικά αλυσίδας ελέγχου για ίνες ξύλου µε πιστοποίηση FSC, PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο γίνονται, επίσης, δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. 2. Μόλυβδος (R23, R25 και H301, H331) και οι ενώσεις του δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιµα στα πλαστικά και τα επιχρίσµατα που χρησιµοποιούνται στα παράθυρα. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το παράθυρο ως τελικό προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει απευθείας ή µέσω έκπλυσης ουσίες ή παρασκευάσµατα ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ και 67/548/ΕΟΚ για τα οποία ισχύουν οι φράσεις κινδύνου που αναφέρονται παρακάτω: καρκινογόνο (R40, R45, R49) επιβλαβές για το σύστηµα αναπαραγωγής (R60, R61, R62, R63) µεταλλαξιογόνο, προκαλεί κληρονοµικές γενετικές βλάβες και ενέχει πιθανούς κινδύνους µη αναστρέψιµων επιδράσεων (R46, R68) τοξικό (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) αλλεργιογόνο σε περίπτωση εισπνοής (R42) επιβλαβές για το περιβάλλον (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (R48) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, για την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, και για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006, αναφέρονται οι ακόλουθες δηλώσεις κινδύνου που αντιστοιχούν στις παραπάνω φράσεις κινδύνου. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το παράθυρο ως τελικό προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει απευθείας ή µέσω έκπλυσης ουσίες ή παρασκευάσµατα ταξινοµηµένα σύµφωνα µε τις δηλώσεις κινδύνου που αναφέρονται παρακάτω: καρκινογόνο (καρκινογόνο κατηγορίας 1A, 1B και 2: H350, H350i, H351) επιβλαβές για το σύστηµα αναπαραγωγής (σύστηµα αναπαραγωγής κατηγορίας 1A, 1B και 2: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361f, H361da και H361fd) µεταλλαξιογόνο, προκαλεί κληρονοµικές γενετικές βλάβες (µεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1B και 2: H340 και H341) τοξικό (οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1, 2 και 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 2: H412) αλλεργιογόνο σε περίπτωση εισπνοής (αναπνευστική ευαισθησία 1: H334) επιβλαβές για το περιβάλλον (οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1 και χρόνια τοξικότητα κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 στο υδάτινο περιβάλλον: H400, H410, H411, H412, H413 κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (κίνδυνος για την υγεία: H372 και H373) αποδεικτικά µέσα. 3. Θα απονέµονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων υλικών που προέρχεται από ανακύκλωση. Εξαιρούνται τα απόβλητα κατεργασίας. 9 / 16

10 αποδεικτικά µέσα, λ.χ. κατάλληλη πιστοποίηση του κατασκευαστή. 4. Τα χηµικά προϊόντα (βαφή, συγκολλητικές ύλες, στεγανωτικά, µαστίχες-στόκοι κλπ.) στο έτοιµο παράθυρο πρέπει να ικανοποιούν µία από τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις: α) Το προϊόν πρέπει να µην έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύµφωνα µε την ενωσιακή οδηγία 1999/45/EΚ Ή β) Το προϊόν µπορεί να έχει µέγιστη περιεκτικότητα 2% κατά βάρος σε ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνες για το περιβάλλον σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 67/548/EΟΚ. Για συντηρητικά ξύλου το παραπάνω ποσοστό αυξάνεται σε 3% όπως ορίζεται στην 67/548/EΟΚ. αποδεικτικά µέσα. Εκτός από την επιβεβαίωση ότι έχει εκπληρωθεί είτε η απαίτηση (α) είτε η (β), πρέπει να παρέχονται δελτία δεδοµένων ασφάλειας των υλικών όπου προσδιορίζεται ο τρόπος ταξινόµησης των προϊόντων. Τα δελτία δεδοµένων ασφάλειας των υλικών πρέπει να µην είναι παλαιότερα από 3 χρόνια. Γραπτή επιβεβαίωση ότι οι χηµικές ενώσεις είναι εγκεκριµένες για τον προβλεπόµενο σκοπό τους από αρµόδια αρχή στη χώρα παραγωγής του παραθύρου, καθώς και επιβεβαίωση ότι το παράθυρο ως τελικό προϊόν δεν περιέχει CCA (χρωµικός αρσενικικός χαλκός), CC (κιτρικός χαλκός), οργανοκασσιτερικές ενώσεις ή κρεοσωτέλαιο. ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι ο ανάδοχος για την εκ των υστέρων εγκατάσταση ή ανακαίνιση των παραθύρων έχει θέσει σε εφαρµογή αποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και αειφορική διαχείριση των αποβλήτων µετά την κατανάλωση (δηλ. των αποξηλούµενων παραθύρων), όπως ανακύκλωση ή κατά το δυνατό αποφυγή υγειονοµικής ταφής. Επαλήθευση: Στα πιθανά αποδεικτικά µέσα περιλαµβάνονται τα πιστοποιητικά EMAS και ISO ή ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισµούς που συµµορφώνονται µε το κοινοτικό δίκαιο ή τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που αφορούν την πιστοποίηση βάσει προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Θα γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα. 2. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίζει ότι µαζί µε το προϊόν διατίθενται συστάσεις συντήρησης. Πρέπει επίσης να παρέχει τεκµηριωµένες διαδικασίες και οδηγίες για διασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντική. αποδεικτικά µέσα Επεξηγηµατικές σηµειώσεις: Η αρχή προµηθειών πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες: τοπικό κλίµα προσανατολισµός παραθύρου, σκιαζόµενες ζώνες κλπ. περιφερειακό κλίµα επικρατούσες καιρικές συνθήκες και εάν για τον κλιµατισµό εντός του κτιρίου θα απαιτηθεί κυρίως θέρµανση ή ψύξη. 10 / 16

11 επίπεδο συνθετότητας του παραθύρου εάν θα αποβεί περιβαλλοντικά ανταποδοτικό στη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Τοπικό κλίµα: Ο παθητικός ηλιακός σχεδιασµός των κτιρίων συνεπάγεται προσανατολισµό παραθύρων, τοίχων, προστέγων, βεραντών, και δέντρων έτσι ώστε τα παράθυρα και στέγες να σκιάζονται το καλοκαίρι, ενώ το χειµώνα να επιτυγχάνεται ο µέγιστος ηλιασµός (ηλιακή θέρµανση). Η αποτελεσµατική χωροθέτηση των παραθύρων παρέχει περισσότερο φυσικό φως και περιορίζει την ανάγκη ηλεκτροφωτισµού κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η χωροθέτηση των παραθύρων πρέπει εποµένως να λαµβάνεται υπόψη από την αρχή προµηθειών όπου αυτό είναι εφικτό και αποτελεσµατικό. Περιφερειακό κλίµα: Ανάλογα µε το εάν στο κτίριο θα χρησιµοποιηθεί κυρίως θέρµανση ή ψύξη, θα επηρεαστεί η χρήση αποχρώσεων στο γυαλί, καθώς αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περιορισµό της θάµβωσης και της ηλιακής θέρµανσης σε θερµά κλίµατα. Θα επηρεάσει επίσης την επιλογή των επιχρισµάτων, ιδιαίτερα των επιχρισµάτων χαµηλού λόγου εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται διαφορετικές ρυθµίσεις και επιχρίσµατα για να περιοριστεί η θερµική απώλεια από το εσωτερικό ενός κτιρίου προς τα έξω, ή για να εµποδιστεί η µετάδοση της εξωτερικής θερµότητας στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Επίπεδο συνθετότητας του παραθύρου: Για τριπλό υαλοπίνακα απαιτούνται περισσότερα υλικά και ενδέχεται να µην αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη που θα υπερβαίνουν όσα καταναλώθηκαν για την παραγωγή του, όταν τοποθετείται σε εύκρατο κλίµα, όπως λ.χ. της Νότιας Αγγλίας ή της Γαλλίας. Ωστόσο, η εγκατάσταση τριπλού υαλοπίνακα στη Σκανδιναβία θα ήταν σκόπιµη, ενώ είναι υποχρεωτική σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς το περιβαλλοντικό όφελος που θα προσφέρει αντισταθµίζει το πρόσθετο κόστος των υλικών. Η δυνητική εξοικονόµηση εκποµπών CO 2 χάρη στη βέλτιστη χρήση διαφορετικών τύπων γυαλιού έχει ποσοτικοποιηθεί σε µελέτη του TNO 4. Για να εξασφαλιστεί η µέγιστη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής των παραθύρων ξύλου ή ξύλου/αλουµινίου, η αρχή προµηθειών πρέπει να εξετάσει κατά πόσον έχει υποστεί κατάλληλη κατεργασία τι εκτιθέµενο ξύλο. Ανάλογα µε το είδος του ξύλου, θα µπορούσε να περιλαµβάνεται - χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά - κατεργασία µε συντηρητικά που πληρούν κατηγορία διείσδυσης P5 σύµφωνα µε το πρότυπο EN ή 2 ή επίχριση µε συντηρητικό ξύλου µε εµβάπτιση ή λακάρισµα. Κριτήρια ανάθεσης Στην προκήρυξη της σύµβασης και στα έγγραφα συγγραφής υποχρεώσεων πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να επισηµαίνουν πόσοι επιπλέον βαθµοί θα απονέµονται για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 10 έως 15% της συνολικής βαθµολογίας. Συσκευασία: Στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/EΚ, της 20 ης εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας ορίζεται η συσκευασία ως: κάθε προϊόν, κατασκευασµένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόµενο να χρησιµοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες µέχρι επεξεργασµένα αγαθά, από τον παραγωγό µέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Τα είδη «µιας χρήσης» που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό θεωρούνται επίσης ως συσκευασίες. Ο βαθµός στον οποίο η συσκευασία ενός προϊόντος είναι σηµαντική από περιβαλλοντική άποψη εξαρτάται από διάφορες µεταβλητές, συµπεριλαµβανοµένων της διάρκειας ζωής των 4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to meet EU targets for 2020, 11 / 16

12 προϊόντων και των υλικών συσκευασίας. Για παράδειγµα, για ένα βραχύβιο προϊόν, η συσκευασία είναι πιθανότερο να είναι σηµαντικότερη από ό,τι για ένα προϊόν µακράς διάρκειας ζωής. Παροµοίως, η συσκευασία είναι µάλλον απίθανο να είναι σηµαντική στην περίπτωση ενός προϊόντος που καταναλώνει ενέργεια, δεδοµένης της διάρκειας του κύκλου ζωής του. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή θεωρεί τη συσκευασία σηµαντικό θέµα ενδέχεται να ζητήσει πληροφορίες από δυνητικούς προµηθευτές για να επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκάστοτε επιλογής συσκευασίας τους και ότι ο προµηθευτής είναι συνεπής µε την πολιτική της αναθέτουσας αρχής. 4. Θέµατα κόστους Τα παράθυρα είναι σηµαντικό συστατικό των περισσότερων κτιρίων, βεβαίως εκείνων που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή χώροι εργασίας. Η χρήση παραθύρων αυξάνεται, ιδίως σε ακίνητα εµπορικής εκµετάλλευσης, λόγω του συνδυασµού της βελτίωσης της αντοχής και των θερµικών ιδιοτήτων τους, καθώς και λόγω των αλλαγών της µόδας. Το κόστος των παραθύρων είναι σηµαντικό µέρος σε κάθε προϋπολογισµό κατασκευής, ώστε να πρέπει ως προϊόντα να είναι ανθεκτικά και οικονοµικά. Μόλις ένα κτίριο αποπερατωθεί και αρχίσει η χρήση του, πρώτιστο µέληµα καθίσταται η ενεργειακή απόδοση των παραθύρων, όπως εξετάζεται στο τµήµα της τεχνικής ενηµερωτικής έκθεσης. Εάν πραγµατοποιηθεί ανακαίνιση είναι πιθανό να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των παραθύρων, ενώ το µεγαλύτερο µέρος, αν όχι ολόκληρο το υπόλοιπο κέλυφος του κτιρίου θα παραµένει ως έχει. Η περίοδος απόσβεσης για τα παράθυρα, εξαρτάται από το αν εγκαθίστανται σε νέα κατασκευή ή έπειτα από ανακαίνιση. Επειδή πολλά παλαιότερα ακίνητα δεν πληρούν τα ίδια υψηλά οικοδοµικά πρότυπα όπως τα σύγχρονα κτίρια, θα επιτευχθεί µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας µε την εγκατάσταση παραθύρων υψηλής θερµικής απόδοσης. Θα περιοριστεί έτσι ο χρόνος απόσβεσης, καθώς οι λογαριασµοί της ενέργειας θα µειωθούν κατά µεγαλύτερο βαθµό. Τούτο αποδεικνύει ότι όλα τα στάδια, το αρχικό κόστος, το κόστος λειτουργίας και η αναµενόµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής θα έχουν αντίκτυπο στην οικονοµική απόδοση ενός προϊόντος όπως το παράθυρο. Στα περισσότερα κτίρια τα παράθυρα θα έχουν µικρότερη διάρκεια ζωής από την αναµενόµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του κτιρίου στο σύνολό του. Είναι εποµένως πιθανό τα παράθυρα να χρειαστούν αρκετές φορές αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Τα παράθυρα αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες που προκαλούν σταδιακή φθορά την επίδραση του καιρού. Ο ρυθµός φθοράς εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωµετρική διάταξη, οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, η σύνθεση, το πορώδες, καθώς και η πρόσφυση των προϊόντων διάβρωσης, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η υγρασία, η έκθεση στον ήλιο και οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παραθύρων δεν αφορά µόνο τις τεχνικές επιδόσεις, αλλά και αισθητικές απόψεις και τάσεις της µόδας. εν είναι εύκολο να εκτιµηθεί η µέση αναµενόµενη διάρκεια ζωής των παραθύρων καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατικών συνθηκών, της χρήσης και της συντήρησης. Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλές αντικρουόµενες εκτιµήσεις ως προς τη διάρκεια ζωής των παραθύρων. Μια έκθεση του BRE για τη Βρετανική οµοσπονδία πλαστικών προέβλεψε τη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του PVC, ενώ επίσης εκτίµησε την ξυλεία, τον χάλυβα και το αλουµίνιο στο πλαίσιο υπολογισµών LCA (κύκλου ζωής): 5,6 Τουλάχιστον 35 χρόνια για παράθυρα από PVC-U, 40 χρόνια για χάλυβα, ξυλεία ξήρανσης σε κλίβανο και αλουµίνιο. 5 Έκθεση του BRE για τη British Plastic Federation, 6 Πληροφορίες από το Council for Aluminium in Buildings κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. 12 / 16

13 Στις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η γερµανική οµοσπονδιακή υπηρεσία κατασκευών το 2001 για τα αειφορικά κτίρια αναφέρεται η ακόλουθη αναµενόµενη διάρκεια ζωής για τα εκάστοτε υλικά παραθύρων: 7 1. Παράθυρα µαλακής ξυλείας έτη 2. Πλαστικά παράθυρα έτη 3. Παράθυρα σκληρής ξυλείας - αλουµινίου έτη 4. Γαλβανισµένος χάλυβας έτη 5. Υαλοπίνακες έτη. Επίσης, σε έκθεση του σχεδίου δράσης του Ηνωµένου Βασιλείου για τα απόβλητα και τους πόρους (WRAP) 8 περιλαµβάνεται ανασκόπηση της τυπικής διάρκειας ζωής και του τυπικού ρυθµού αντικατάστασης για κοινούς τύπους υαλοπινάκων και υλικά πλαισίου (βλ. πίνακα 1). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα παράθυρα συνήθως αντικαθίστανται πριν από τη λήξη της πραγµατικής διάρκειας της ωφέλιµης ζωής τους, πιθανώς λόγω της τεχνικής προόδου, οικονοµικών κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών παραθύρων ή µεταβολής των αισθητικών κριτηρίων. Πίνακας 1 Συνήθης διάρκεια ζωής και συχνότητα αντικατάστασης πλαισίων παραθύρου και υαλοπινάκων σε κτίρια κατοικίας Τύπος πλαισίου Μέση διάρκεια ζωής Τυπική συχνότητα (έτη) αντικατάστασης (έτη) Πλαίσια µαλακής ξυλείας Πλαίσια σκληρής ξυλείας Πλαίσια χάλυβα Πλαίσια αλουµινίου Υαλοπίνακες (10 15) Πλαίσια αλουµινίου µε πολυεστερική βαφή Υαλοπίνακες (10 15) PVC-U Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συχνότητα αντικατάστασης των υαλοπινάκων των παραθύρων αλουµινίου περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα, επειδή αναφέρεται στην αρχική πηγή - όχι για προβολή των παραθύρων αυτών. Ορισµένα πρότυπα, όπως το BS 7543: 2003 βασίζονται σε προβλεπόµενη διάρκεια ζωής 30 ετών, ενώ τα αριθµητικά δεδοµένα που παρέχονται από ευρωπαϊκές ενώσεις του κλάδου αναφέρουν ότι η αναµενόµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής για µια IGU (Insulating Glass Unit, µονάδα µονωτικού υαλοπίνακα) θα µπορούσε να είναι 20 έτη ή περισσότερο, ενώ η διάρκεια ωφέλιµης ζωής του παραθύρου αυτού καθεαυτού θα µπορούσε να είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτήν της IGU. Όσο πιο τεχνολογικά προηγµένο είναι ένα παράθυρο, τόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος αγοράς του. Στις τεχνολογικές προόδους που αυξάνουν το κόστος ενός παραθύρου περιλαµβάνεται η χρήση διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων, η χρήση ευγενούς αερίου (π.χ. αργό) για πλήρωση της κοιλότητας µεταξύ των υαλοπινάκων αντί ξηρού αέρα, η χρήση επιχρισµάτων χαµηλού λόγου εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας ή ηχοµονωτικών συγκολληµένων φύλλων και η χρήση πλαισίων µε ελαχιστοποιηµένες θερµογέφυρες. Από άποψη µείωσης του κόστους που επιτυγχάνεται µε χρήση θερµικά αποδοτικότερων παραθύρων σε ένα κτίριο, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των τεχνολογικά προηγµένων παραθύρων και του κόστους αγοράς. Σήµερα θεωρείται εν γένει ότι η εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων είναι οικονοµικά αποδοτική και ότι θα αποδώσει σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση µε τον µονό υαλοπίνακα, σε εύκρατα κλίµατα - αναµένεται να υποδιπλασιαστεί η απώλεια θερµότητας από το παράθυρο 9. Η εγκατάσταση τριπλών υαλοπινάκων θα αποφέρει εξοικονόµηση 7 Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt fόr Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, Κατευθυντήριες γραµµές για αειφορικές κατασκευές, Οµοσπονδιακή υπηρεσία κατασκευών και χωροταξίας, Ιανουάριος Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. Έκθεση έρευνας WRAP. Πινακοποιηµένα δεδοµένα από το BNWS01: Συστήµατα παραθύρων κατοικιών επισκόπιση βιοµηχανίας, προϊόντων και αγοράς. 9 Energy Saving Trust Advice, 13 / 16

14 κόστους και περιβαλλοντικών πόρων, µε επιπλέον κόστος των τµηµάτων υαλοπινάκων των παραθύρων συνήθως µεταξύ 20-40% περισσότερο από τους διπλούς υαλοπίνακες 10. Η εγκατάσταση των εν λόγω παραθύρων µπορεί να µην είναι οικονοµικά συµφέρουσα παντού, εκτός εάν το δριµύ ψύχος ή η ζέστη είναι ο κανόνας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα κάθε χρόνο, ή εάν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα ηχορύπανσης στην περίπτωση αυτή το εσωτερικό περιβάλλον µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω µε τη χρήση τους. Ωστόσο, τα οφέλη που προκύπτουν από τριπλούς υαλοπίνακες, ακόµη και σε εύκρατα κλίµατα, δεν είναι αµελητέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν ευρύτερη χρησιµοποίησή τους: η Σουηδία, λ.χ., τα προβλέπει ήδη, η Γερµανία και η Αυστρία πρόκειται σύντοµα να θεσπίσουν πρότυπα που θα ενθαρρύνουν την υιοθέτησή τους, ενώ τα παράθυρα αυτά περιλαµβάνονται ήδη στον συνήθη εξοπλισµό σε πολλές περιπτώσεις επίδειξης κατοικιών µε χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές. Για το πρότυπο εξαιρετικά χαµηλού επιπέδου ενέργειας Passivhaus απαιτούνται παράθυρα τριπλών υαλοπινάκων, µε τιµή U που δεν υπερβαίνει το 0,8 W / m² K. Για να επιτευχθεί ένα παράθυρο µε τόσο χαµηλή τιµή U είναι απαραίτητη η χρήση τριπλών υαλοπινάκων, καθώς και η µόνωση του πλαισίου, όπως επίσης η χρήση δαπανηρότερων τεχνικών κατασκευής, π.χ. υπάρχει τάση να χρησιµοποιείται το αέριο κρυπτό, αντί του αργού. Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι εν κενώ σφραγισµένες µονάδες, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν έγγραφο εξαιτίας της σηµερινής πολύ περιορισµένης διάθεσής τους, ενδέχεται στο µέλλον να προσφέρουν αυξηµένα οφέλη. Ωστόσο, πρωταρχικό µέληµα θα εξακολουθήσει να είναι το τοπικό κλίµα και οι συνήθεις τρόποι χρήσης, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η πλέον κατάλληλη στάθµη, και ο τύπος, των υαλοπινάκων για ένα κτίριο. 5. Σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και πηγές πληροφοριών 5.1. Νοµοθεσία της ΕΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών Οδηγία 2010/30/EΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα Οδηγία 2010/31/EΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οδηγία 94/62/ΕΚ του Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας Απόφαση (97/129/EΚ) της Επιτροπής, της 28 ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών Οδηγία 2004/12/EK για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών Οδηγία 2008/98/EΚ για τα απόβλητα 10 Πληροφορίες από και σχόλια από Eurowindow 14 / 16

15 Οδηγία 1999/31/EΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων Οδηγία 2006/32/EΚ του Συµβουλίου, που εστιάζει στους τελικούς χρήστες ενέργειας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, της 16 ης εκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων Οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου για την τροποποίηση πολλών οδηγιών, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 89/106/EΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών) Οδηγία 2009/125/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα 5.2 Οικολογικά σήµατα και άλλες πηγές κριτηρίων Window Efficiency Rating System (WERS), Window Association, Νέα Ζηλανδία Window Energy Rating System (WERS), Αυστραλία Energy Star, Καναδάς, Office of Energy Efficiency Κορεατικό οικολογικό σήµα EL /1/ Κινεζικό οικολογικό σήµα, China Eco-labelling Centre Technical Requirement for Environmental Products, The Certifiable Technical Requirement for Environmental Labeling Products, Energy Saving Doors and Windows HBC Χονγκ Koνγκ, Green Label Scheme Product Environmental Criteria for Windows GL Energy Star, Programme Requirements for Residential Windows, Doors and Skylights έκδοση 4, 14 Μαΐου Σήµα ενεργειακής επίδοσης και υπολογισµοί κατάταξης του BFRC 15 / 16

16 Nordic Swan Οικολογική σήµανση παραθύρων και εξωτερικών θυρών, έγγραφο κριτηρίων για την περίοδο 12 εκεµβρίου Ιουνίου ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης Αριθµ. Πρωτ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης VMRG Keurmerk Ολλανδική Ένωση µεταλλικών παραθύρων και προσόψεων (VMRG) VKG Keurmerk Ολλανδική ένωση βιοµηχανιών στοιχείων προσόψεων από PVC 16 / 16

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Ημερίδα ENERGY-RES, 09/03/2007 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων M.A.ARCH. Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. Ξεκινάει το 2011 και ολοκληρώνεται το 2020. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Δρ Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Το Περιφερειακό και Ενεργειακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Από Α το 1971 µέχρι και σήµερα, η ΕΤΕΜ Α.Ε. πρωτοπορεί και δηµιουργεί στον χώρο των κουφωµάτων προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC. PressiousArvanitidis Print your green mind

FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC. PressiousArvanitidis Print your green mind FSC glossary ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ FSC FSC - Forest Stewardship Council Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών: Ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα