Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. για τις δομητικές επεμβάσεις. και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. για τις δομητικές επεμβάσεις. και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

Transcript

1 Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ για τις δομητικές επεμβάσεις και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο.Α..Π. & Δ.Κ.Π.Π

2 2

3 ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΓΟΜΖΣΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ 3

4 4

5 ΔΠΗΣΡΟΠΖ Ο.Α..Π. Γθηνιέο Ν. Γξέηηα Η. Κάππνο Α. Κνξξέο Μ. Μαθξφπνπινο Κ. Μάλνο Γ. Μηιηηάδνπ Ν. Μνξνπνχινπ Α. Παπαλησλφπνπινο Κ. Πέιιε Δ. ηακπνιίδεο Ν. ηπιηαλίδεο Κ. Σάζηνο Θ. (Πξφεδξνο) Υαξθηνιάθεο Ν. Υαηδεαλδξένπ η. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κάππνο Α. Μηιηηάδνπ Ν. Παπαλησλφπνπινο Κ. Πέιιε Δ. ηπιηαλίδεο Κ. Σάζηνο Θ. (πληνληζηήο) Υαξθηνιάθεο Ν. 5

6 6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΜΔΡΟ Α - ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ Πξννίκην 1. Οη ελδερνκέλσο Αληηηηζέκελεο Αμίεο 2. ηάζκεο πνπδαηφηεηαο Μλεκείσλ 3. Καηεγνξηνπνηήζεηο Δπηζθεςηκφηεηαο 4. ηάζκεο Βιαβψλ Παξάξηεκα Α1 ΜΔΡΟ Β ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΖ 1. Σεθκεξίσζε 2. Μέζνδνη Γνκεηηθήο Αλάιπζεο 3. Δθηίκεζε Αληηζηάζεσλ Κξίζηκσλ Πεξηνρψλ 4. Δπηινγή ηεο εηζκηθήο Γξάζεο ρεδηαζκνχ ησλ Δπεκβάζεσλ 5. Κξηηήξηα επηινγήο ηεο Βέιηηζηεο Σερληθήο Λχζεο Δπέκβαζεο ΜΔΡΟ Γ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ «ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΟΜΖΣΗΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ» 7

8 8

9 ΠΡΟΟΗΜΗΟ Πξνζθέξνπκε αξλεηηθέο ππεξεζίεο ζην ηνκέα, επαλαιακβάλνληαο ηε ζηεξεφηππε (θαη δήζελ θηινζνθεκέλε) άπνςε «ε ζπληήξεζε ηνπ κλεκείνπ δελ ππόθεηηαη ζε θαλόλεο». Μηα ηέηνηα ζέζε παξνπζηάδεη πξάγκαηη ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα : Αληί λα πξνζηαηεχεη ηα Μλεκεία απφ απζαίξεηνπο θαλφλεο, δηαησλίδεη ηηο αζάθεηεο θαη ελζαξξχλεη ηηο απζαηξεζίεο, ελ νλφκαηη ελφο νηνλεί ηδεψδνπο. Αλαβάιιεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνηθίισλ (φλησο αληηθαηηθψλ) επηηειεζηηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ κηα επέκβαζε θπξίσο δε, καηαηψλεη ηε θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζρέζεσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγνχκαζηε εθάζηνηε ζε έλα optimum. Γηα απηφ, θξίλεηαη φηη ε δηαθιαδηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζηεξέσζε ησλ Μλεκείσλ, δηαζέηεη ηψξα επαξθή εκπεηξία ψζηε λα αλαζπληάμεη ηηο Αξρέο Γνκεηηθνχ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Μλεκείσλ. Πξνο ηνχην, ν ΟΑΠ αλέιαβε ηε πξσηνβνπιία λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηε ζχληαμε ελφο «Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Γνκεηηθέο Δπεκβάζεηο θαη ηελ Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ησλ Μλεκείσλ», ην νπνίν ζα είλαη έξγν κίαο κειινληηθήο δηαθιαδηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ειπίδεηαη φηη ζα νξηζζεί θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί αλαιφγσο. [Απξίιηνο 2009] 9

10 ΔΗΑΓΩΓΖ 1. Ζ ζεκαζία ηεο Αληηζεηζκηθόηεηαο ησλ Μλεκείσλ. Ζ αληηζεηζκηθφηεηα ησλ Μλεκείσλ (δηαηηζέκελε ή απαηηνχκελε) παξνπζηάδεη σο γλσζηφλ δ η η η φ ελδηαθέξνλ. α) Ζ παξνχζα γελεά αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιίζεη (ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ) ηελ επηβίσζε ηνπ Πνιηηηζκηθνχ απηνχ Αγαζνχ, έλαληη ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ν νπνίνο ην απεηιεί κε βιάβεο ή κε θαηάξξεπζε («Αθεξαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ»). Πξνο ηνχην είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κειεηνχκε ηε ιήςε ελδερφκελσλ κέηξσλ δνκεηηθήο επέκβαζεο (δει. επηζθεπψλ ή θαη εληζρχζεσλ), κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή αιινίσζε ησλ Μλεκεηαθψλ Αμηψλ. Έρεη δε γίλεη δεθηφ φηη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα απηφ απνθάζεηο καο, δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απ ηελ άπνςε φηη «έλα κλεκείν πνπ άληεμε ηνπο πξνγελέζηεξνπο ζεηζκνχο, ζα αληέμεη θαη ηνπο επφκελνπο»: - Πξψηνλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πξνγελέζηεξνη ζεηζκνί έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη κηθξέο ή κεγάιεο βιάβεο ζην κλεκείν, ε ζπζζψξεπζε ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα κεηψλεη δπζπξνβιέπησο ηελ δηαζέζηκε αληηζεηζκηθφηεηά ηνπ έλαληη αλάινγσλ ζεηζκψλ θαηά ην κέιινλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν φπνπ πνηθίινη άιινη βιαπηηθνί παξάγνληεο (θπζηθνρεκηθή θζνξά, απνηειέζκαηα εξππζκνχ, ελδερφκελεο ππξθαγηέο, εδαθηθέο κεηαβνιέο θαζψο θαη πνηθίιεο ελ ησ κεηαμχ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ) έρνπλ πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ κλεκείνπ. - Γεχηεξνλ, ε ζεσξεηηθή θαη ε ζηαηηζηηθή ζεηζκνινγία δηδάζθεη φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαζφινπ δελ απνθιείεηαη ε εθδήισζε επηθηλδπλσδέζηεξσλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζε φξνπο επηηαρχλζεσλ/ ηαρπηήησλ/ κεηαθηλήζεσλ - πνιχ δε ζπρλφηεξα, ζε φξνπο θαζκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 10

11 β) Πέξαλ ηεο "δηαηήξεζεο" ηνπ πνιηηηζκηθνχ απηνχ αγαζνχ θαζεαπηφ, ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ελφο κλεκείνπ ππαγνξεχεηαη θαη απ' ηελ λνκηθή ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ησλ Γεηηφλσλ, πληεξεηψλ, Δπηζθεπηψλ ή Καηνίθσλ ηνπ κλεκείνπ. Ζ δεχηεξε απηή πιεπξά ηνπ ελδηαθέξνληφο καο γηα ηελ αληηζεηζκηθή ηθαλφηεηα ηνπ κλεκείνπ (αλάινγα κε ηνλ «βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο» κλεκεηαθψλ θηηξίσλ), απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο έρεη αλαβαζκηζζεί ε Αμία "Αλζξψπηλε Εσή''. 2. Γπζρέξεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο κέρξη ζήκεξα Όκσο, ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ (δνκεηηθέο επεκβάζεηο = επεκβάζεηο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή ελίζρπζεο ηνπ Φ.Ο) ζε αξραία, βπδαληηλά - κεηαβπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία παξνπζηάδεη κεγάιεο δπζθνιίεο: -Τπάξρνπλ θαηαξρήλ κεγάιεο αβεβαηφηεηεο σο πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ ππαξρνπζψλ αληηζηάζεσλ, ησλ επηβαιιφκελσλ δξάζεσλ αιιά θαη ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο -πέξαλ ησλ δπζρεξεηψλ ιήςεσο απνθάζεσλ σο πξνο ηηο αληηθαηηθέο Αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ λεσηέξσλ κλεκείσλ, ε ππνρξέσζε ηδησηψλ ηδηνθηεηψλ κλεκεηαθψλ θηηξίσλ γηα έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα, κε ηελ ξεηή πιένλ ππνρξέσζε ησλ Μειεηεηψλ λα ζπληάζζνπλ ζηαηηθέο θαη αληηζεηζκηθέο κειέηεο κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο, θαη λα δεζκεχνληαη γηα ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη απφ ην ΣΔΔ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζχληαμεο θεηκέλσλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ γηα ηελ ζηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ ή θαη γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο κλεκείσλ κε Φ.Ο απφ Ο.. Οη Πξνδηαγξαθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟ ή αλάζεζεο ησλ κειεηψλ ζε ηξίηνπο, κε ηνλ Νφκν 716/1977, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα κε ηνλ Νφκν 3316/2005. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 99/

12 «Μειέηε θαη Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη Έξγσλ», νη κειέηεο επεκβάζεσλ ζε κλεκεία πξέπεη λα εθπνλνχληαη κε βάζε εηδηθέο θάζε θνξά Πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Κ.Α.. θ.ι.π αξκφδηα πκβνχιηα ηνπ ΤΠΠΟ. Όκσο νη Πξνδηαγξαθέο απηέο δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί λνκηθά, φπσο θαη νη αληίζηνηρνη Καλνληζκνί Ακνηβψλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Δμ άιινπ, θαη ην πιήζνο απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ησλ κειεηψλ πνπ αλαηίζεληαη απφ ηξίηνπο (ινηπά Τπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γήκνπο, Μεηξνπνιηηηθά, Μνλαζηεξηαθά θαη Δθθιεζηαζηηθά πκβνχιηα, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ, απινχο ηδηψηεο θ.ι.π.), θαη νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζην ΤΠΠΟ κφλνλ εθ ησλ πζηέξσλ γηα έγθξηζε. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη Πξνδηαγξαθέο απηέο απνηεινχλ έλα γεληθφ πιαίζην, ην νπνίν φκσο αθήλεη ην πεξηζψξην ζηνλ Μειεηεηή λα επηιέμεη ( θαη λα δηθαηνινγήζεη ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ πξνζεγγίδεη ην φιν ζέκα. Καη ην πξφβιεκα αλάιεςεο επζπλψλ παξακέλεη. Έηζη, ε έιιεηςε ελφο επίζεκνπ εηδηθνύ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ ζε κλεκεία, νδεγεί ζπλήζσο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ( πνιχπινθσλ θαη ήδε θαηαπνλεκέλσλ παιαηψλ θαηαζθεπψλ ) κε ηελ κεζνδνινγία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο λέεο θαηαζθεπέο. Πνιχ ζπρλά, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κειεηψλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηξίηνπο θαη ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ππεξβνιηθά δξαζηηθψλ επεκβάζεσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζε νξηζκέλεο απψιεηεο ηεο αξρηθήο κνξθήο, ησλ αξρηθψλ πιηθψλ θιπ., ζπρλά δε ρσξίο επαλεπεκβαζηκφηεηα (δειαδή ρσξίο ηε δπλαηφηεηα κειινληηθψλ επεκβάζεσλ κεηά απφ αθαίξεζε ζχγρξνλσλ επεκβάζεσλ) θαζψο θαη απψιεηεο ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ κλεκείνπ. Ζ εχινγε δηθαηνινγία ησλ Μειεηεηψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ είλαη φηη ππνρξενχληαη απφ ηνλ Νφκν λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ Δζληθψλ Καλνληζκψλ ή θαη ησλ Δπξσθσδίθσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ίδηα ηα θείκελα ησλ Καλνληζκψλ αλαθέξνπλ ξεηά φηη νη δηαηάμεηο ηνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν λέα θαη φρη ππάξρνληα ( θαη κάιηζηα δηαηεξεηέα ) θηίξηα. Δλ πάζε δε πεξηπηψζεη, δελ κπνξνχλ λα αλαδερζνχλ κφλνη ηνπο ηηο ηεξάζηηεο πνηληθέο, αζηηθέο θαη εζηθέο επζχλεο πνπ ζα 12

13 αλέθππηαλ εμαηηίαο κηαο απζαίξεηεο κείσζεο ηεο απζηεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνχ. Απηφ νδεγεί ζε κεγάιεο ηξηβέο κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο θαη Αξραηνιφγνπο, νη νπνίνη επιφγσο ζεσξνχλ φηη ε επηζηεκνληθή ηνπο εμεηδίθεπζε ηνπο θαζηζηά θχξηνπο ζεκαηνθχιαθεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ, ηζηνξηθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ ησλ κλεκείσλ παξάιιεια βέβαηα κε ηελ θνηλή επζχλε ηνπο (καδί κε ηνπο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο) έλαληη ηεο ελδερφκελεο δηαθηλδχλεπζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Δμ άιινπ, δεκηνπξγείηαη θαη έλα θιίκα δπζπηζηίαο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ λα πξνζεγγίζεη, λα θαηαλνήζεη θαη ηειηθά λα ζεξαπεχζεη έλα Μλεκείν, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε φιεο ηηο άιιεο Αμίεο αιιά θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο παξαδνρέο ηεο εθάζηνηε κειέηεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θαη Αξραηνιφγσλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θαη Ηζηνξηθψλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο, ζε πεξηπηψζεηο απνπζίαο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Έηζη, ζπρλά ην ΤΠΠΟ (κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ πκβνπιίσλ), εγθξίλεη κέξνο κφλνλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο κειεηεηέο δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηηο άιιεο αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. Σφηε βέβαηα ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα «Πνηφο ζα έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηηο φπνηεο βιάβεο ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ, ηφζν ζην ίδην ην Μλεκείν φζν θαη ζηα θηλεηά αξραηνινγηθά αγαζά πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη εληφο απηνχ (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο Μνπζείσλ πνπ ζηεγάδνληαη εληφο Μλεκείσλ), αιιά θαη γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ζε θίλδπλν;». Σέινο, θαη ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο πνηληθήο θαη αζηηθήο επζχλεο, ζε πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ κειέηεο ή/θαη έξγνπ θαη πιηθψλ ή/θαη αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ηνπ ΤΠΠΟ (Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ) «δελ δηψθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ δηελήξγεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο» [βι. παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3207/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Οιπκπηαθήο Πξνεηνηκαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/η.Α / ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 10/η.Α / ) ]. 13

14 Αλαθχπηεη δειαδή αθφκε ελαξγέζηεξν ην εηεξνβαξέο ησλ πθηζηακέλσλ λνκηθψλ ζπλζεθψλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηιακβάλνληαη ηεο ηεξεψζεσο ησλ Μλεκείσλ γεγνλφο ην νπνίν δελ πξνάγεη ηελ επηηπρία απηψλ ησλ επεκβάζεσλ. 3. Ζ αλάγθε γηα έλα ζρεηηθό Ρπζκηζηηθό Πιαίζην Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο, νξηζκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη Οξγαλψζεηο Μεραληθψλ, είραλ δηαγλψζεη ηελ αλάγθε γηα ηε ζχληαμε ελφο επξχηεξεο απνδνρήο Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ επί ηνπ ζέκαηνο ε κνξθή θαη ε λνκηθή θαηεγνξία ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδνληαλ αξγφηεξα. Έλα ηέηνην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα έπξεπε λα ζπληζηά έλαλ θνηλψο απνδεθηφ Οδεγφ, ν νπνίνο ζα αλαθεξφηαλ θαηαξρήλ ζηηο πξνο πξνζηαζία Αμίεο, ζα αλαγλψξηδε ηελ θαηά πεξίπησζε ελδερφκελε αληηζεηηθφηεηά ηνπο, ζα πεξηέγξαθε ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ ηειηθψλ απνθάζεσλ πξνο επίηεπμε κηαο «βέιηηζηεο» ιχζεο ζηεξεσηηθήο επέκβαζεο. Δμ άιινπ, ην πιαίζην απηφ ζα πεξηέγξαθε αηηηνινγεκέλσο ηα απαηηνχκελα πεξηερφκελα ησλ Μειεηψλ Γνκεηηθήο Απνθαηάζηαζεο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο πξνο ηνχην Γηαθιαδηθφηεηαο. Σέινο, ην Ρπζκηζηηθφ απηφ Πιαίζην ζα ζπληζηνχζε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο κεζφδνπο Σεθκεξίσζεο, απνηίκεζεο Αληηζηάζεσλ θαη Αλάιπζεο, καδί κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα βξίζθεηαη ε «αμηαθψο αλεθηή» ηηκή ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο ζρεδηαζκνχ ηεο επεκβάζεσλ. 4. Ζ θνηλή πξσηνβνπιία ΤΠΠΟ/ΟΑΠ α) Καηά ην 2004, ν ΟΑΠ ζπλαξκφδηνο γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε ζεηζκηθή δηαθηλδχλεπζε ( risk ), παξαθάιεζε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζπληάμεσο ηνπ «Καλνληζκνχ Δπεκβάζεσλ ζε Τθηζηάκελα Κηίξηα», θαζεγεηή Θ.Π. Σάζην, θαη ηελ Γξα Πνι. Μεραληθφ Α. Μηιηηάδνπ, Γηεπζχληξηα Σερλ. Δξεπλψλ Αλαζηήισζεο ηνπ ΤΠΠΟ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Λ. Πέιιε, Πνι. Μεραληθφ MSc. Γηεπζχληξηα δηεχζπλζεο Αληηζηζκεηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΟΑΠ θαη αλαπιεξψηξηα δηεπζχληξηα ηνπ Δ. Κ. Πξφιεςεο θαη Πξφγλσζεο ησλ εηζκψλ, λα πξνεηνηκάζνπλ κηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή 14

15 ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ κηαο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ, ε νπνία ζα νξηδφηαλ γηα λα ζπληάμεη έλα ηέηνην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην. Ζ Οκάδα απηή, δηακφξθσζε κηα ηέηνηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή, σο κηα πξψηε ζπκβνιή ζηηο ζπδεηήζεηο ηηο νπνίεο ζα θάλεη ε Δπηηξνπή, θαη σο απνζαθήληζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ππεηζεξρφκελσλ ελλνηψλ, ψζηε ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο λα είλαη ελδερνκέλσο ηαρχηεξν θαη απνδνηηθφηεξν. β) Ζ ζχληαμε ηνπ πξνο ηνχην απαηηνχκελνπ πιήξνπο θεηκέλνπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ απαηηεί ηε ζέζπηζε κηαο πνιπκεξνχο δηαθιαδηθήο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ, κε ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ Οκάδσλ Δξγαζίαο, ρξεκαηνδφηεζεο πξφζζεησλ ππνζηεξηθηηθψλ Δξεπλψλ θιπ. Έλα ηέηνην ηειηθφ θαη πιήξεο Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα ζεζκνζεηεζεί αξγφηεξα θαη κέζσ εηδηθνχ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 5. θνπόο ηνπ παξόληνο «ΥΔΓΗΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ» Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ επηδεηνχκελνπ ηειηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, εθξίζε ζθφπηκν λα πξνεηνηκαζζεί κεζνδηθφηεξα ην έξγν ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην πνιπκεινχο Δπηηξνπήο, αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ ην αξρηθφ 8-ζέιηδν πξνζρέδην ηνπ Ο.Α..Π. (2004). Γη απηφλ ηνλ ζθνπφ, ν Ο.Α..Π. αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα νξίζεη κηαλ επξχηεξε ηψξα Οκάδα απφ 15 επηζηήκνλεο, κε ηελ παξάθιεζε λα επεμεξγαζζνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ πξνζρεδίνπ, θαη λα ηα εκπινπηίζνπλ κε φζεο ιεπηνκέξεηεο ζα επέηξεπε ε κηθξή πξνζεζκία πνπ ηεο εηέζε, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή αδπλακία λα ζηεξηρζεί ζε εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο εμεηδηθεπκέλσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο. 15

16 Έηζη, πηζηεχεηαη φηη ηα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα σο εμήο : Να θαηαζηήζνπλ ζαθέζηεξα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ ηεο ηειηθήο Δπηηξνπήο. Να βνεζήζνπλ ηνπο αξκνδίνπο λα ππνινγίζνπλ αθξηβέζηεξα - ηελ απαηηνχκελε νξγάλσζε - ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο θαη - ηνλ αλαγθαίν ρξφλν ηνπ έξγνπ ηεο ηειηθήο Δπηηξνπήο Να ππέρεη πξνζσξηλώο σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο δνκεηηθήο κειέηεο ηνλ ξφιν ησλ «εηδηθφηεξσλ θαλφλσλ» ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη ην άξζξν 40 ηνπ λφκνπ 3028/ /ΦΔΚ

17 Μέξνο Α ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ Πξννίκην 1. Οη ελδερνκέλσο Αληηηηζέκελεο Αμίεο 2. ηάζκεο πνπδαηφηεηαο Μλεκείσλ 3. Καηεγνξηνπνηήζεηο Δπηζθεςηκφηεηαο 4.ηάζκεο Βιαβψλ Παξάξηεκα Α1 17

18 18

19 Πξννίκην Οη πνηθίιεο δηρνγλσκίεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο ζηελ Δηζαγσγή, πηζηεχεηαη φηη νθείινληαη ζηα αθφινπζα αίηηα: Δλδερφκελεο αζάθεηεο πεξί ηνπ ζπλφινπ ησλ Αμηώλ πνπ δηαθπβεχνληαη θαηά ηηο δνκεηηθέο επεκβάζεηο ( επηζθεπέο / εληζρχζεηο ) ζε Μλεκεία. Αηειήο ίζσο ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ κεγάινπ πιήζνπο θαη ηεο πεξηπινθήο ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ρεδηαζκφ απηψλ ησλ επεκβάζεσλ. Δλδερφκελε ππεξαπινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηειηθή ιήςε Απνθάζεσλ πεξί ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάιπζε ησλ ζεκειησδψλ απηψλ δεηεκάησλ, θαη ε θαηά ην δπλαηφλ «ξπζκηζηηθή» πεξηγξαθή ησλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ εθινγίθεπζε ησλ ζρεηηθψλ Μειεηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επνπηείαο, έγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζήο ησλ. 1. Οη ελδερνκέλσο αληηηηζέκελεο Αμίεο πνπ ππεηζέξρνληαη α) Ζ βαζηθή πξφθιεζε είλαη ε ζχγθξνπζε Πνιηηηζκηθψλ Αμηψλ κε ηελ Αμία «Πξνζηαζία ηεο Εσήο ησλ Αλζξψπσλ», ε αληηζεηηθφηεηα δειαδή κεηαμχ ηεο «Μλεκεηαθήο Αμίαο» θαη ηεο «Αζθάιεηαο» ηνπ Μλεκείνπ έλαληη θαηαξξεχζεσο (ππν ζπλήζεηο ή ηπρεκαηηθέο δξάζεηο). Ζ αληηζεηηθφηεηα απηή δελ είλαη ηειείσο λέα: Ήηαλ παξνχζα θαη θαηά ηελ αξρηθή θάζε ζχιιεςεο/ζρεδηαζκνχ ηνπ Μλεκείνπ. (Ζ Ηζηνξία, άιισζηε, βξίζεη παξαδεηγκάησλ κλεκεηαθψλ έξγσλ πνπ θαηέξξεπζαλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο-ησλ ή ακέζσο κεηά). β) Δμ άιινπ, αλάινγεο αληηζεηηθφηεηεο παξαηεξνχληαη θαη κεηαμχ «Αζθάιεηαο» θαη άιισλ απαηηήζεσλ Δπηηειεζηηθφηεηαο ελφο Μλεκείνπ, φπσο ε «Αλαζηξεςηκόηεηα/Δπαλεπεκβαζηκόηεηα» ησλ ιχζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ, θαζψο θαη ε ελ ρξφλσ «Αλζεθηηθόηεηά» ηνπο. Δδψ ηνπιάρηζηνλ, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ δπλεηηθψο αληηηηζέκελσλ ζηφρσλ θείηαη ελ πνιινίο κέζα ζην Σερληθφ επίπεδν θαη ε δηαιεθηηθή αλάιπζε κνηάδεη επρεξέζηεξε. Τπεηζέξρεηαη παξα ηαχηα θαη εδψ κηα πξφζζεηε αμηνινγηθή θξίζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα «δηθαηψκαηα» ησλ επνκέλσλ γελεψλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηψλ ηεο παξνχζαο γελεάο, αιιά θαη ηνπ «δηθαηψκαηνο» ηεο 19

20 παξνχζαο γελεάο λα επηβάιεη ηηο δηθέο-ηεο ηζηνξηθέο θαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ή θαη ηηο δηθέο-ηεο ρξήζεηο ηνπ Μλεκείνπ. Έηζη, ν πξνβιεκαηηζκφο δηεζείηαη αλαγθαζηηθά θαη κέζσ ελφο ρψξνπ εζηθνύ. γ) Βεβαίσο, πέξαλ ησλ Μλεκείσλ, ν αλζξψπηλνο βίνο ζηνηρεηψλεηαη θη απφ πιήζνο άιισλ θνηλσληθψλ Αμηψλ κεξηθέο ησλ νπνίσλ ζπλάπηνληαη θαη κε ηε Μλεκεηαθή Αμία. (i) Ζ Αμία ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο ζπλαληάηαη κε ηελ Μλεκεηαθή Αμία ζε πεξηπηψζεηο δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο ελφο κλεκείνπ: Ο πξνζδηδφκελνο ζην κλεκείν βαζκφο Αζθαιείαο έλαληη ησλ θπζηθψλ Γπλάκεσλ (βαξχηεηα, άλεκνο, πιεκκχξεο, ππξθαγηά, ζεηζκφο) είλαη κέλ νκφξξνπα επλντθφο γηα ηελ Αλζξψπηλε Εσή, ζπρλφηαηα φκσο αληηβαίλεη πξνο ηελ Αμία ηεο Μνξθήο θαη ηελ Σερληθή Αμία ηνπ κλεκείνπ. Πξάγκαηη, θάζε δνκεηηθή επέκβαζε αιινηψλεη πάληνηε ηε Μνξθή ζηε κηθξνθιίκαθα (π.ρ βαζχ αξκνιφγεκα, πξνζζήθε ιίζσλ σο δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ,θ.ά), θάκπνζεο δε θνξέο ηελ αιινηψλεη θαη ζε κέζε θιίκαθα (π.ρ. αληηθαηάζηαζε ιηζνζσκάησλ, πεξηκεηξηθή ελίζρπζε αλνηγκάησλ, θ.ά), θάκπνζεο δε θνξέο ηελ αιινηψλεη θαη ζε κεγάιε θιίκαθα (π.ρ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ, ρηίζηκν αληεξίδσλ, ηπρφλ αθαίξεζε επηθίλδπλσλ ηκεκάησλ κεηαγελέζηεξσλ πξνζζεθψλ, θ.ά). Δμ άιινπ, πξνζζέηνληαο λέα πιηθά, ε επέκβαζε κεηψλεη θαη ηελ Σερληθή Αμία ηνπ κλεκείνπ, έζησ θαη αλ δελ επεξεάδεη θάπσο ηελ Μνξθή (π.ρ. ζπγθνιιεηηθά κεκνλσκέλσλ ιηζνζσκάησλ, εθηέιεζε πδξαπιηθψλ ελέζεσλ ηνηρνπνηίαο, εζσηεξηθνί νπιηζκνί, θ.ά.). Απηή ε θ π ζ η ν ι ν γ η θ ή αληίζεζε ηεο δνκεηηθήο Αζθάιεηαο πξνο ηε Μλεκεηαθή Αμία, ζα είλαη ην ηίκεκα γηα ηνλ παξάιιειν ζεβαζκφ ηεο Αμίαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ( πέξαλ ηεο ζσηεξίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ κλεκείνπ). Ζ βειηηζηνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δπφ απηέο Αμίεο, είλαη ε κφλε δηαζέζηκε νδφο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θαη ζα είλαη απηή ε βειηηζηνπνίεζε κηα θηινζνθηθψο ζπνπδαία Αμηνινγηθή πξάμε εδψ-θαη-ηψξα. Απ 20

21 απηήλ ηελ άπνςε κάιηζηα, ην χθνο νξηζκέλσλ Μεραληθψλ «ακάλ πηά, κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζαο» θαη ηα θαηεβαζκέλα κνχηξα νξηζκέλσλ Αξραηνιαηξψλ («ακάλ πηά, κ απηνχο ηνπο βαλδάινπο»), δελ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Άιισζηε, ακθφηεξνη κνλνκαρνχλ ζε θνηλφρξεζηε αξέλα. (ii) Ζ ζχλζεηε αμία ηεο Οηθνλνκίαο (κηα πξναηψληα θαη παγθφζκηα αμία) ζπλαληάηαη θαί απηή κε ηελ Μλεκεηαθή Αμία. Όηαλ ηπρφλ κηα δνκεηηθή απνθαηάζηαζε απνδεηθλχεηαη παλάθξηβε (θαί ζηε Μειέηε θαί ζηελ Καηαζθεπή), ηφηε ελδέρεηαη λ αξρίζνπλ θάπνηεο «εθπηψζεηο» ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο Μνξθήο θαη ζηελ Αζθάιεηα. Δχινγνλ. Πξφθεηηαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε πνπ ιέγακε. Απφ θάπνπ αιινχ ζα ζηεξεζεί ν ιαφο ηα ιεθηά πνπ δίλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ Πίζσ ινηπφλ απ ηελ νηθνλνκηθή αμία ππφθεηηαη κηα εζηθή Αμία ηεξάξρεζεο Αλαγθψλ. (iii) Ζ Υξεζηηθή ζεκαζία ελφο κλεκείνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ηνπξηζηηθή «αμηνπνίεζε» ελφο κλεκείνπ), ή θαη επξχηεξα θνηλσληθήο θχζεσο (π.ρ. νηθηζηηθή απνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ηζηνξηθά θηίξηα ή ζξεζθεπηηθή ρξήζε ελφο κλεκείνπ). Δίλαη φκσο πξνθαλέο φηη θάζε ρξήζε θζείξεη ην κλεκείν, ελ ζπγθξίζεη πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ζπληήξεζήο ηνπ. Σί καο θάλεη λ απνδερφκαζηε παξά ηαχηα απηή ηε ζρεηηθή θζνξά Απάληεζε: ε αλζξψπηλε επηζπκία λα ηθαλνπνηνχληαη όιεο νη Αλάγθεο καο. Ούκ επ άρηφ μόνον ζήζεηαι άνθρφπος, αλλ ού ζήζεηαι άνεσ άρηοσ Καί εδψ, ινηπφλ, ιακβάλεη ρψξα κηα ηππηθή δ η α π ξ α γ κ ά η ε π ζ ε Α μ η- ψ λ. 21

22 2. ηάζκεο πνπδαηόηεηαο ηνπ θάζε Μλεκείνπ Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ζηε ιήςε Απνθάζεσλ, ζπληζηάηαη ε αδξνκεξήο δηάθξηζε ησλ Μλεκείσλ ζε δχν ή ηξείο ζηάζκεο ζπνπδαηφηεηαο δνζέληνο φηη ν θαη αξρήλ ζεβαζηφο καμηκαιηζκφο «φια ηα Μλεκεία είλαη ην ίδην ζεκαληηθά», ελδέρεηαη λα νδεγεί ζε αγθπιψζεηο. Απ απηή ηελ άπνςε ζα παξαθιεζεί ην ΤΠΠΟ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηειηθή Δπηηξνπή λα αλαιάβεη ην δχζθνιν εγρείξεκα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ Μλεκείσλ ( φπσο π.ρ. έρεη γίλεη ζηελ Αγγιία, Γαιιία θιπ. ), αμηνπνηψληαο θαη ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαθξίζεηο ζηνλ Νέν Αξραηνινγηθφ Νφκν 3028/2002. Σειείσο ελδεηθηηθά, ζεκεηψλνληαη εδψ πξνρείξσο ηξείο ελδερφκελεο ζηάζκεο πνπδαηφηεηαο: 1 : Μλεκεία παγθφζκηαο ζεκαζίαο ( «θνξπθαία» Μλεκεία ) 2 : Μλεκεία Δζληθήο ζεκαζίαο ( «κείδνλνο» ζεκαζίαο ) 3 : Μλεκεία Δζληθήο ζεκαζίαο «ηνπηθνχ» ελδηαθέξνληνο Γηα ην ζέκα απηφ, βιέπε παξάζηεκα Α1, ζην ηέινο ηνπ Μέξνπο Α. εκείσζε: Οη εληφο παξελζέζεσλ ραξαθηεξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ηελ επίζεκε νξνινγία ηνπ ΤΠΠΟ. 3. Καηεγνξηνπνίεζε Δπηζθεςηκόηεηαο ηνπ Μλεκείνπ Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ρεδηαζκφο θάζε Γνκεηηθήο Δπέκβαζεο ιακβάλεη ζνβαξφηαηα ππφςε ηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο αλζξψπηλε δσήο: Αξραηνιφγσλ, πληεξεηψλ, Δπηζθεπηψλ ή θαη Καηνίθσλ ηνπ Μλεκείνπ. Δίλαη δε απηή ε παξάκεηξνο ηφζν ζεκαληηθφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε «Δπηζθεςηκφηεηα» ηνπ Μλεκείνπ. Γη απηφ αθξηβψο, ε Μειέηε ζα ιάβεη ππνρξεσηηθά ππφςε θαη ηελ ηάζκε Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη (i) ζηελ επηινγή ηεο «βέιηηζηεο» ηηκήο ζρεδηαζκνχ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο, θαζψο θαη (ii) ζηελ ηειηθή εθινγή ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ. Αθνινπζεί κηα πξφηαζε ηέηνηαο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο «ηάζκεο Δπηζθεςηκφηεηαο» Μλεκείσλ: 22

23 Δ1 («Μεγάιε») : ρεδφλ ζπλερήο παξνπζία θνηλνχ ή ζπρλή παξνπζία πνιππιεζψλ Οκάδσλ. Καηνηθίεο ζε ηζηνξηθνχο νηθηζκνχο Μλεκεία πνπ ρξεζηκεχνπλ σο Μνπζεία Μλεκεία κε ζπλερή ιαηξεπηηθή ρξήζε Δ2 («Μέηξηα») : Πεξηζηαζηαθή θαηνίθεζε ή θαηά δηαζηήκαηα παξνπζία νιηγνκειψλ Οκάδσλ. Μλεκεία επηζθέςηκα κφλνλ ππφ φξνπο Δ3 («Μηθξή») : Πξνζπέιαζε επηηξεπφκελε κφλνλ ζην ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη ηα αλνηρηά Μλεκεία, φπσο π.ρ. αξραία ζέαηξα θιπ., πιελ ηεο πεξηνρήο ηπρφλ ειεχζεξα ηζηακέλσλ ηνίρσλ ή αγαικάησλ. εκείσζε: Ζ κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα αλζξψπσλ αθνξά ηφζνλ ηνπο εληφο ηνπ κλεκείνπ ελνίθνπο ή επηζθέπηεο, φζνλ θαη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν, ζε πιάηνο φζν κπνξεί λα θαηαιεθζεί απφ ηπρφλ πξνο ηα έμσ θαηάξξεπζε ηνπ κλεκείνπ. 4. ηάζκεο Βιαβώλ ησλ Μλεκείσλ Ζ επηδεηνχκελε ξχζκηζε έρεη αλάγθε θαη απφ κηα αδξνκεξή έζησ δηάθξηζε ηεο ζηάζκεο βιαβψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα Μλεκεία. ε απηά πνπ αθνινπζνχλ, πεξηγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη Γνκεηηθέο κφλνλ βιάβεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη βιάβεο απφ ππξθαγηά, νχηε απφ θπζηθνρεκηθέο επηδξάζεηο απηέο, ζηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηεο κάδαο ησλ πιηθψλ, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν ρσξηζηψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε δεκφζηα Αξρή κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηάζκεο βιάβεο ζε δηάθνξα θέξνληα ή δηαθνζκεηηθά αλάινγα ζηνηρεία κέζα ζην ίδην κλεκείν. 23

24 (α) Βιάβεο Μλεκείσλ από Σνηρνπνηία Η : Σξηρνεηδείο ξσγκέο ζε πνιχ ιίγνπο ηνίρνπο. Δλδερφκελε πηψζε κηθξνηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. ΗΗ : Λνμέο Ρσγκέο ζε πνιινχο ηνίρνπο, ρσξίο νιίζζεζε θαηά κήθνο ησλ ξσγκψλ. Πηψζε κεγάισλ ηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. ΗΗΗ : Μεγάιεο αλνηρηέο ξσγκέο ζην πιείζηνλ ησλ ηνίρσλ, ελδερφκελε νιίζζεζε θαηά κήθνο ησλ ξσγκψλ. Απνδφκεζε πιέμεο ιηζνζσκάησλ θαηά ηφπνπο Σνπηθέο ζξαχζεηο απφ ζιίςε. Αζηνρία κεξηθψλ κή-θεξφλησλ ζηνηρείσλ. IV : νβαξέο δεκηέο ζηνπο ηνίρνπο, φπσο ΗΗΗ. Μεξηθή αζηνρία ζηεγψλ θαη παησκάησλ Σνπηθή απνζχλζεζε ηνίρσλ ζε ζέζεηο ζιηπηηθήο αζηνρίαο. (β) Βιάβεο ζε Μλεκεία κε αςίδεο ή ζόινπο ( κέ ή ρσξίο θνλίακα αξκώλ ) Η : Μηθξή νιίζζεζε κεηαμχ ιίγσλ ζνιηηψλ Δλδερφκελε πηψζε κηθξνηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. ΗΗ : Οιηζζήζεηο αλάκεζα ζε πνιινχο ζνιίηεο. Πηψζε κεγάισλ ηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. ΗΗΗ : Εεκηέο φπσο ΗΗ, ζχλ ηνπηθέο ζιηπηηθέο ζξαχζεηο ζνιηηψλ. Οξαηή κεηαβνιή ηεο θακπχιεο ηνπ εζσξαρίνπ ή εμσξαρίνπ. IV : Εεκηέο φπσο ΗΗΗ. Σνπηθή απνζχλζεζε αςίδαο θαη ζφινπ ζε ζέζεηο ζιηπηηθήο αζηνρίαο 24

25 (γ) Βιάβεο ζε Φνξείο από ιαμεπκέλνπο ιίζνπο ελ μεξώ ( πιελ αςίδσλ θαη ζόισλ, βι. 2 ) Η : Πνιχ κηθξή ζρεηηθή νιίζζεζε ιίγσλ ιηζνζσκάησλ. ΗΗ : Μεγάιεο ζρεηηθέο νιηζζήζεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ιηζνζσκάησλ. ΗΗΗ : Εεκηέο φπσο ΗΗ, ζπλνδεπφκελεο κε ζξαχζεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ ( φπνπ ππάξρνπλ ). Οξαηή απφθιηζε ηνίρσλ ή ζηχισλ απφ ηελ θαηαθφξπθν. IV : Εεκηέο φπσο ΗΗΗ, ζπλνδεπφκελεο απφ πνιιέο ζξαχζεηο ιίζηλσλ κειψλ. (δ) Βιάβεο ζε Μλεκεία κε ζθειεηό από Οπιηζκέλν θπξόδεκα θαη ηνίρνπο πιεξώζεσο Η : Σξηρνεηδείο ξσγκέο ζε κε-θέξνληεο ηνίρνπο. Κακπηηθέο ξσγκέο κηθξνχ εχξνπο ζε κηθξφ πνζνζηφ θεξφλησλ ζηνηρείσλ. ΗΗ : Δθηεηακέλεο θακπηηθέο, ιίγεο δηαηκεηηθέο ξσγκέο κηθξνχ εχξνπο. νβαξέο ινμέο ξσγκέο ζε ηνίρνπο πιεξψζεσο. ΗΗΗ : Πηψζε κεξηθψλ ηνίρσλ πιήξσζεο. Κακπηηθέο ξεγκαηψζεηο κεγάινπ εχξνπο, ινμέο δηαηκεηηθέο ξσγκέο κέηξηνπ εχξνπο ζε δνθνχο, ππνζηπιψκαηα, ηνηρψκαηα. Απνθινίσζε ζθπξνδέκαηνο. Πνιχ κηθξέο παξακέλνπζεο νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο. IV : Απνζχλζεζε κέινπο ζε ζέζεηο ρηαζηί ξσγκψλ, ιπγηζκφο ή θαη εμφιθεπζε ξάβδσλ νπιηζκνχ. Πνιχ κηθξέο παξακέλνπζεο θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο. Μηθξέο παξακέλνπζεο νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο. 25

26 5. Πηζαλνινγηθώο Αλεθηέο ηάζκεο Δλδερόκελσλ Βιαβώλ ππό ηνλ εηζκό ηνπ ηειηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Δπέκβαζεο Δμ νξηζκνχ, θάζε ηερληθφο ρεδηαζκφο ζθνπεί ζηελ επίηεπμε κηαο επιφγσο πηζαλνινγνχκελεο Δπηηειεζηηθφηεηαο ( Performance ), πεξηγξαθφκελεο θαη απφ έλαλ «αλεθηφ / απνδεθηφ» βαζκφ ελδερφκελεο βιάβεο. Κη φπσο είλαη εχινγν, νη «αλεθηέο» απηέο βιάβεο ζα εμαξηψληαη απφ έλαλ ( φλησο πεξίπινθν ) ζπλδπαζκφ ησλ εμήο παξακέηξσλ: - πνπδαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ θαζεαπηφ - Δηδηθφηεξεο δηαθπβεπφκελεο Αμίεο - Καηεγνξία Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ ( δηαθηλδχλεπζε αλζξψπηλεο δσήο ) Πξνο ην παξφλ, ε ρξήζε ελφο ζπλδπαζηηθνχ κεηξψνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πνηνηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζα θαζνδεγνχζε απνδνηηθά ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ δνκεηηθψλ κειεηψλ. ΑΞΗΔ ΑΝΔΚΣΔ ΣΑΘΜΔ ΒΛΑΒΖ ΜΝΖΜΔΗΟΤ Αλζξώπηλε Εσή θαη Αθεξαηόηεηα Μλεκείνπ (*) Ηζηνξηθή Μλήκε θαη Αηζζεηηθή Δπηζθεςηκόηεηα Δ 1 Δ 2 Δ 3 Αμία ηάζκε πνπδαηόηεηαο Μλεκείνπ 1 Η ΗΗ ΗΗ I 2 Η ΗΗ ΗΗΗ II 3 ΗΗ ΗΗΗ ΗV III (*) Ζ Αθεξαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ ζεσξήζεθε εδψ καδί κε ηελ αμία ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, επεηδή φ,ηη επλνεί ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο, επλνεί θαη ηελ Αθεξαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ ( ρσξίο βέβαηα ηνχην λα ζεκαίλεη φηη κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα θαζεαπηή «ζπλεπάγεηαη» κηθξφηεξεο βιάβεο ). 26

27 Οη ζηάζκεο πνπδαηφηεηαο ζα πεξηγξαθνχλ αθξηβέζηεξα απ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΤΠΠΟ. Μηα πξψηε έλδεημε ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δφζεθε ζηελ παξ.2 απηνχ εδψ ηνπ Κεθαιαίνπ «Βαζηθέο έλλνηεο». 27

28 28

29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α1 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξί ηεο αλάγθεο γηα ηε ζχληαμε ελφο εζληθνχ θαηαιφγνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ζε ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 1. Ζ ζεκαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηελ νξζνινγηθή κειέηε ησλ ηεξεσηηθώλ Δπεκβάζεσλ α) Δίλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε «ηάζκεο πνπδαηόηεηαο» φισλ ησλ Μλεκείσλ: I. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηφο ν εμνξζνινγηζκφο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο «βέιηηζηεο» επέκβαζεο, ελζρέζεη κε ηνλ απνδεθηφ βαζκφ βιάβεο. II. Δθηφο απφ ηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηαηάμεσλ ζε άιιεο Υψξεο, ππέξ ηεο δηάθξηζεο απηήο ζπλεγνξνχλ θαη νη ζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ ( «κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο»), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην ΤΠΠΟ ππνβάιιεη θαηά δηαζηήκαηα πξνο ηελ UNESCO θαηάινγν «θνξπθαίσλ» Μλεκείσλ ηεο Υψξαο. β) Δίλαη επίζεο απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ θάζε Μλεκείνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεθζεί θαηαιιήισο ππφςε ε δηαθηλδχλεπζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ωο πξνο ην ζέκα φκσο απηφ, δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ελφο «εζληθνχ» θαηαιφγνπ. Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα νξίδεη θάζε θνξά ζε πνηα θαηεγνξία Δπηζθεςηκφηεηαο ζεσξεί φηη αλήθεη ην ππφ κειέηε Μλεκείν θαηεγνξία ε νπνία ζα κπνξεί ελδερνκέλσο λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ βαζκνχ επηξξνήο ησλ επεκβάζεσλ πάλσ ζηηο Αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. 29

30 γ) Ο ζπλδπαζκόο πνπδαηφηεηαο θαη Δπηζθεςηκφηεηαο κπνξεί λα δηακνξθψζεη «Απαηηήζεηο Αλαζρεδηαζκνχ Δπεκβάζεσλ» νη νπνίεο λα πεξηγξάθνπλ θάζε θνξά ζηάζκεο απνδεθηψλ βιαβψλ ππφ ηνλ εηζκφ ρεδηαζκνύ (.), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο βαζκφο εμνξζνινγηζκνχ Γνκεηηθήο Απνθαηάζηαζεο. 2. εκεξηλέο Ννκηθέο Πξνβιέςεηο Tν ΤΠΠΟ (κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ πκβνπιίσλ), εγθξίλεη κέξνο κφλνλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο Μειεηεηέο δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηηο άιιεο αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. Σφηε ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα «Πνηφο ζα έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηηο φπνηεο βιάβεο ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ, ηφζν ζην ίδην ην Μλεκείν φζν θαη ζηα θηλεηά κλεκεία πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη εληφο απηνχ (π.ρ ζε πεξηπηψζεηο Μνπζείσλ πνπ ζηεγάδνληαη εληφο Μλεκείσλ), αιιά θαη γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ζε θίλδπλν;». Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ ε απνπζία Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ απφ ην ΚΑ θαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ, παξά ην γεγνλφο φηη εμεηάδνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζέκαηα κειεηψλ θαη έξγσλ άξζεο εηνηκνξξνπίαο θαη δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ. Σέινο, θαη ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο πνηληθήο θαη αζηηθήο επζχλεο, ζε πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ Μειέηεο ή/θαη έξγνπ θαη πιηθψλ ή/θαη αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ηνπ ΤΠΠΟ (Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ) «δελ δηψθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ δηελήξγεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο» [βι. παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3207/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Οιπκπηαθήο Πξνεηνηκαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/η.Α / ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 10/η.Α / ) ]. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγθαία «θαηεγνξηνπνίεζε» ησλ κλεκείσλ αλάινγα κε ηελ πνπδαηφηεηά ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη απηή θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ηνλ Νφκν 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 30

31 Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο», εληνχηνηο πξνβιέπεηαη ζαθψο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 40 θαη 50 ηνπ Νφκνπ: ην κελ πξψην εηζάγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζε αθίλεηα κλεκεία: «κείδνλνο ζεκαζίαο» θαη (ππνλννχκελεο θαη αληηδηαζηνιή πξνο απηέο) «ειάζζνλνο ζεκαζίαο». ην δε δεχηεξν, εηζάγεηαη αθελφο κελ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κλεκείσλ ζε «κείδνλνο ζεκαζίαο» θαη (ππνλννχκελα θαη αληηδηαζηνιή) ζε «ειάζζνλνο ζεκαζίαο», αθεηέξνπ δε θαη ησλ επεκβάζεσλ ζε «κείδνλνο ζεκαζίαο» θαη ( ππνλννχκελεο θαη αληηδηαζηνιή) ζε «ειάζζνλνο ζεκαζίαο» επεκβάζεηο. Δλ θαηαθιείδη, θαη παξά ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ λνκηδφκελα, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3028/2002, ηζρχεη ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε κλεκείσλ θαη επεκβάζεσλ εξγαζηψλ ζε απηά: Μλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο επίζεο κείδνλνο ζεκαζίαο. Μλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο ειάζζνλνο ζεκαζίαο. Μλεκεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο, θαη Μλεκεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο επίζεο ειάζζνλνο ζεκαζίαο. απηά βεβαίσο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε δηάθξηζε ηελ νπνία επαλεηιεκκέλα έρεη θάλεη ην Τ.Π.Π.Ο. πεξί «θνξπθαίσλ» κλεκείσλ, ησλ νπνίσλ αηηνχληαλ ηελ έληαμε ζηνλ θαηάινγν ησλ Μλεκείσλ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν Ννκνζέηεο έρεη ήδε ζαθψο απνδερζεί ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ Μλεκείσλ ζε ηάζκεο πνπδαηφηεηαο. Σψξα, νπφηε ε δηαθνξνπνίεζε απηή απνδεηθλχεηαη σο sine qua non γηα ηελ νξζνινγηθή κειέηε ησλ ηεξεσηηθψλ Δπεκβάζεσλ, αλακέλεηαη φηη ην Τ.Π.Π.Ο. ζα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Καηαιφγνπ Μλεκείσλ αλά ηάζκε πνπδαηφηεηαο. 31

32 32

33 Μέξνο Β ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 1. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΑΘΜΔ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ [1.1, 1.2, Παξάξηεκα Β1] 2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ [2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Παξάξηεκα Β2] 3. ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΣΗΣΑΔΩΝ ΚΡΗΗΜΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ 4. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΡΑΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 5. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΛΤΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 33

34 34

35 1. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΑΘΜΔ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ Γνκεηηθή Μειέηε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πλνιηθήο Μειέηεο ηνπ Μλεκείνπ. Δπνκέλσο ζηα ππνβαιιφκελα ηεχρε ηεο Γνκεηηθήο Μειέηεο ζα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθψο θαη φια ηα αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο-ηεο Κεθάιαηα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Μλεκείνπ. 1.1 Πεξηερόκελα ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο α) πλνπηηθή Ηζηνξία ηνπ Μλεκείνπ θαη αλαθνξά ζηελ Αξραία θαη Νεφηεξε Γξακκαηεία, κε έκθαζε πάλησο ζε ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ δνκεηηθή άπνςε. β) Αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε ( έθζεζε, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο ), κε έκθαζε ζηε Γεσκεηξία / Μνξθνινγία, θαζψο θαη ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο Καηαζθεπήο θαη Δπεκβάζεσλ ηνπ Μλεκείνπ. γ) Σεχρνο Καηαγξαθήο ησλ βιαβψλ επηζθεπαζκέλσλ θαη κή ( «παζνινγία» ), θαζψο θαη ηεο εμέιημήο ησλ ελ ρξφλσ κεηά ηελ έλαξμε ηεο Μειέηεο. Ζ απνηχπσζε ησλ βιαβψλ ζα γίλεηαη πάλσ ζηα ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο. Πέξαλ ησλ βιαβψλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο κλεκνλεχνληαη ζηελ Ηζηνξία ηνπ Μλεκείνπ, ε εληφπηζε θαη πεξηγξαθή ησλ βιαβψλ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο ελδεηθηηθά κλεκνλεχνληαη εδψ: Έκκνλε θαη ζπζηεκαηηθή νπηηθή παξαηήξεζε φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ θάζε δνκηθνχ κέινπο ηνπ Μλεκείνπ. Δπηηφπνπ κεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ κε ζηνηρεηψδε κέζα φπσο κεηξνηαηλία, λήκα ηεο ζηάζκεο θαη αιθάδη. Μεηξεηηθέο θαη Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη ( βι. 1.1 ζη ) γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ εληφπηζε ηπρφλ βιαβψλ θξπκκέλσλ θάησ απφ κεηαγελέζηεξεο επηρξίζεηο ή άιιεο επεκβάζεηο. Ζ ελ ρξφλσ εμέιημε απηψλ ησλ βιαβψλ κεηά ηελ έλαξμε δηεξεχλεζεο ηνπ Μλεκείνπ παξνπζηάδεη ζπλήζσο κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαη νθείιεη λα παξαθνινπζείηαη φπσο πξνβιέπεη ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο Μειέηεο: Μέζσ θαηά δηαζηήκαηα κεηξήζεσλ, σο αλσηέξσ 35

36 Μέζσ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Δλφξγαλεο Παξαθνινχζεζεο θαη Καηαγξάθεζεο (ΔΝΠΑΚ, monitoring ), φπσο πεξηγξάθεηαη ελδεηθηηθψο ζηελ 1.1 ζη. δ) Πεξηγξαθή πξνγελέζηεξσλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ (i) λα εληνπηζζνχλ εχηξσηα ζεκεία ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, (ii) λα ρξνλνινγεζνχλ πξνγελέζηεξεο έληνλεο δξάζεηο θαη (iii) λα θξηζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ επεκβάζεσλ εθείλσλ. ε) πζηεκαηηθή απνγξαθή θαη πεξηγξαθή ηεο επηηφπνπ θαηάζηαζεο (i) ησλ πιηθψλ, σο πξνο ηε θχζε, ηελ έθηαζε, ηηο πηζαλνινγνχκελεο επνρέο ηνπνζέηεζήο ησλ, ηελ πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο ζεκεξηλέο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηελ πηζαλή ελ ρξφλσ εμέιημή ηνπο θαη (ii) ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξψζεσλ ηνπ ηνίρνπ (κέζσ δηαηφλσλ θ.ι.π.) θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο κέζνδνη, επηηφπνπ ή ζην εξγαζηήξην ( βι. ζη. ). Ζ ζρεηηθή απνηχπσζε γίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο. Ζ έθηαζε θαη ην βάζνο απηήο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πιηθψλ ζα εμαξηάηαη: απ ηε πνπδαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ, θαη απ ηελ πηζαλνινγνχκελε αηηηνιφγεζε ηεο δνκεηηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ. ζη) Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Μεζφδσλ Μέηξεζεο θαη Γηαζθφπεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο εμήο ζθνπνχο ηεο Μειέηεο: (i) Γεληθή δηάηαμε: άξσζε κε Λέεδεξ, Φσηνγξακκεηξία (ii) Αλαγλψξηζε ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ) : - πλδέζεηο εγθάξζησλ ηνίρσλ: Ραληάξ, Δλδνζθφπεζε, εηζκηθή δηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα. - Κξπκκέλα αλνίγκαηα θαη αζπλέρεηεο εληφο επηπέδνπ: Θεξκνγξαθία - Αζπλέρεηα θαη θελά εγθαξζίσο: Ραληάξ, Δλδνζθφπεζε, εηζκηθή Γηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα - Ηδηνπεξίνδνη, Ηδηνκνξθέο: Γπλακηθέο δνθηκέο - Δληφπηζε κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ: Μαγλεηφκεηξν, Ραληάξ 36

37 (iii) Δπηηφπνπ αληνρέο πιηθψλ - Λίζνη: Κξνπζίκεηξν, Υαξαγέο, Τπέξερνη - Τιηθφ πιεξψζεσο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο: εηζκηθή δηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα. - Κνληάκαηα: Υαξαγέο, δνθηκή δηείζδπζεο. - Ξχιν: Γνθηκή δηείζδπζεο. - Μέηαιια: Δπηηφπνπ δνθηκέο ζθιεξφηεηαο. (iv) Αληηζηάζεηο θξίζηκσλ πεξηνρψλ - Θιηπηηθή θαη δηαηκεηηθή: Δπηηφπνπ κε επίπεδνπο γξχινπο ( ή εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε απνηκεκέλα ηεκάρηα ή ζε νκνηψκαηα ηνίρσλ ) (v) Αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα: - Δπηηφπνπ κέηξεζε πδξνπεξαηφηεηαο, αιθαιηθφηεηαο, θ.ι.π. - Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πνξψδνπο, ρεκηθψλ αιινηψζεσλ θ.ι.π. Δμ άιινπ, ε ελ ρξόλσ εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μλεκείσλ ζα θαηαγξάθεηαη φπσο πξνβιέπεη ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο Μειέηεο, γηα ηα αθφινπζα ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθά: - Μεηαθηλήζεηο: χξκαηα, εθθξεκή, θιηζηφκεηξα, Λέεδεξ. - Τπνρσξήζεηο: Τδξαπιηθά ζηαζκηκεηξηθά ζπζηήκαηα, θιηζηφκεηξα. - Δζσηεξηθέο δπλάκεηο: Δλζσκαηνχκελα Γπλακφκεηξα. - Τγξαζία: Θεξκνγξαθία, Ραληάξ. - Ρσγκέο: Παξακνξθσζηφκεηξα, (ειεθηξνκεθπλζηφκεηξα, κεραληθά βειφκεηξα ) - εηζκηθέο δξάζεηο: εηζκφκεηξα, Δπηηαρπλζηνγξάθνη. - Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο: Θεξκφκεηξα, Μεηξεηέο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αλεκφκεηξα. - ηάζκε ππνγείνπ νξίδνληνο:πηεδφκεηξα. δ) Πεξηγξαθή ηνπ δνκεηηθνύ ζπζηήκαηνο, δειαδή: - Αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ. - Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο δνκηθψλ κειψλ - Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηνπ θάζε κέινπο ηνπ θάζε θνξέα 37

38 Πξνο ηνχην ελδείθλπηαη κεξηθέο θνξέο θαη ε ρξήζε Πεηξακαηηθψλ Μεζφδσλ. ε) Πεξηγξαθή ζεκειίσζεο θαη εδάθνπο, κε ηε βνήζεηα: - Πεξηγξαθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ηζηνξία ηνπ Μλεκείνπ - Δλδείμεηο απφ γεηηνληθά θηίξηα ή ζθάκκαηα - Γηαζθνπήζεηο εδάθνπο, φπνπ απηέο είλαη εθηθηέο - Απνηειέζκαηα γεσηξήζεσλ, φπνπ θαη αλ επηηξαπνχλ ( χζηεξα, ελδερνκέλσο θαη απφ ηνπηθή ζσζηηθή αλαζθαθή ) ζ) Πιεξνθνξίεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ην παξειζφλ ζε απιά Μλεκεία κε παξόκνην δνκεηηθφ ζχζηεκα ή ( φζνλ αθνξά ηα πιηθά θαζαπηά ) κε παξφκνηα πιηθά θαη πεξηβάιινλ. Πξνο ηνχην νη Αξκφδηεο Τπεξεζίεο δηαζέηνπλ ζηνλ Μειεηεηή ηπρφλ ππάξρνπζεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 1.2 Αμηνπνίεζε ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο Οη παξάγνληεο αλάζεζεο, εθπφλεζεο, επίβιεςεο θαη παξαιαβήο Μειεηψλ Γνκεηηθψλ Δπεκβάζεσλ ζε Μλεκεία, αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πεξηερφκελα φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη εθηεηακέλεο αβεβαηόηεηεο πεξί - ηεο γεσκεηξίαο ησλ θνξέσλ - ησλ θξπκκέλσλ πνιιαπιψλ αζπλερεηψλ - ηεο αληνρήο ησλ ζπληζηψλησλ πιηθψλ - ηεο αληίζηαζεο ζε ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ησλ δνκεηηθψλ κειψλ ηνπ Μλεκείνπ, αβεβαηνηήησλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ νπνίσλ θηλδπλεχεη λα αρξεζηεχζεη ηα απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε αλαιχζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ πνπ δξνπλ πάλσ ζηα δνκηθά κέιε. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαινχληαη νη Αλαζέηνληεο, νη Μειεηεηέο θαη νη Δπηβιέπνληεο κειεηψλ επεκβάζεσλ ζε Μλεκεία, λα επηδεηνχλ θάζε θνξά ηε βέιηηζηε δπλαηή ζχληαμε θαη αμηνπνίεζε ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο. 1.3 ηάζκεο Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ Ζ δηάθξηζε απηή ζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ ( ίζσο δε θαη ησλ απνδεδεηγκέλσο αλαπφθεπθησλ ειιείςεσλ ) ησλ δηαηηζέκελσλ δεδνκέλσλ ηεο φιεο Σεθκεξίσζεο. 38

39 Δμ άιινπ, ε δηάθξηζε απηή είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ελαξκφληζε αλάκεζα: - ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, αθελφο, θαη - ζηελ κέζνδν ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ( φζνλ αθνξά ι.ρ. ηνλ βαζκφ ζεσξεηηθνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Αλάιπζεο θαη ησλ ηξφπσλ ππνινγηζκνχ Αληηζηάζεσλ ). Αιιηψηηθα, ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ «αλαξκνληθή» αθξίβεηα δειαδή ηειηθψο ζα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο αλαμηνπηζηίαο. [ Γηα ηελ ιεπηνκεξέζηεξε ζχληαμε απηήο εδψ ηεο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πεξηερφκελα ηνπ Κεθ. 3 ηνπ ΚΑΝΔΠΔ, θαζψο θαη ην θεθ. 4.2 (ζει.35) ησλ Ηηαιηθψλ Guidelines, 2007]. 39

40 40

41 Παξάξηεκα Β1 ΓΗΑΚΟΠΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Δλδεηθηηθψο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεηάθξαζε θαη ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ απ ην θείκελν: Σ. P. Tassios, A. Miltiadou, E. Vintzileou : «Δvaluation of Monuments, Experimental methods and Tests», (Keynote), International Symposium : SHHO7-Studies on Historical Heritage, Antalya,

42 42

43 2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Α. ΜΝΖΜΔΗΑ ΜΔ ΦΔΡΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ (ΜΔ ΚΟΝΗΑΜΑ) 2.1 ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ α) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε (απνηίκεζε) ηνπ κλεκείνπ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο, πξηλ θαη κεηά απφ ηπρφλ επεκβάζεηο, επηηξέπεηαη θαηαξρήλ ε ρξήζε φισλ ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ήηνη: - Διαζηηθή (ηζνδχλακε) ζηαηηθή αλάιπζε (βι ), κε θαζνιηθφ δείθηε ζπκπεξηθνξάο (q) - Διαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (βι ) κε θαζνιηθφ δείθηε ζπκπεξηθνξάο (q) - Αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε (βι ) - Αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε ρξνλντζηνξίαο) (βι ) β) Λφγσ ηεο θαηά θαλφλα πνιχπινθεο δνκήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη ηεο ειιηπνχο δηαζέζηκεο εκπεηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε ηεο ρξνλντζηνξίαο ηεο απφθξηζεο ηέηνησλ θαηαζθεπψλ, ε ρξήζε ηεο αλειαζηηθήο δπλακηθήο κεζφδνπ δελ ζπληζηάηαη απφ ηηο παξνχζεο Οδεγίεο. (Μπνξεί ελδερνκέλσο λα επηθεληξσζεί ζηα κλεκεία κε ζπνλδπισηά θέξνληα ζηνηρεία). Σπρφλ ρξήζε ηεο ζα γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ αδείαο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη κφλνλ απφ Μεραληθνχο κε επαξθή θαη ηεθκεξησκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε. 43

44 γ) Ζ αλάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ, είηε έλα ζχλνιν θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ ππνζπλφισλ ηνπ κλεκείνπ, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θξηζηκφηεξσλ αδπλακηψλ ηνπ. 2.2 ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΩΝ (α) Γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο κεζφδνπ αλάιπζεο ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα εμήο: - Ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ λα εξκελεχεη ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εμεηαδφκελνη κλεκείνπ. - Μνξθνινγία θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κλεκείνπ. - Αλεθηή ζηάζκε βιάβεο θαηα ηνλ ζεηζκφ αλαζρεδηαζκνχ (βι. Μέξνο Α, 4) : Δλδεηθηηθψο αλαθέξεηαη φηη γηα ζηάζκε Η, (ίζσο θαη ΗΗ) ελδείθλπληαη νη ειαζηηθέο κέζνδνη, ελψ γηα κεγαιχηεξεο αλεθηέο ζηάζκεο βιάβεο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα νη κή γξακκηθέο κέζνδνη. β) ε ζρέζε κε ηε κνξθνινγία εθαξκφδνληαη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη: - Με ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κλεκείνπ. (Γελ είλαη πάληνηε εθηθηή ε αλειαζηηθή αλάιπζε πνιχ εθηεηακέλσλ ή / θαη πνιχπινθεο κνξθνινγίαο δνκεκάησλ κε ρσξηθά πξνζνκνηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ) - Με ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ κλεκείνπ. (Δλγέλεη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ αθαλνληθνηήησλ επηβάιιεη ηε ρξήζε ηεο δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ, είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλειαζηηθή ζηαηηθή κέζνδν, βι. θαη ) - Με ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κλεκείνπ. (εκαληηθέο αλψηεξεο ηδηνκνξθέο επηβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ, βι. πξνεγνχκελν εδάθην). γ) Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δνκηθά πιηθά απφ ηα 44

45 νπνία ζπληίζεληαη (βι. Κεθ. 1), ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο κεζφδνπ αλάιπζεο απνηειεί ε ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ (θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζνκνίσζεο) λα εξκελεχεη (αδξνκεξψο) ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εμεηαδφκελνπ κλεκείνπ, θπξίσο δε ηηο ππάξρνπζεο βιάβεο. δ) Ο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ θαη πξνζνκνησκάησλ αλάιπζεο (π.ρ. ειαζηηθήο αλάιπζεο ελφο πιήξνπο πξνζνκνηψκαηνο ηνπ κλεκείνπ θαη αλειαζηηθήο αλάιπζεο επηιεγκέλσλ ππνζπλφισλ ηνπ) απνηειεί ζπρλά ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή. 2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ Δ ΚΑΘΔ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ α) Σν πξνζνκνίσκα ηνπ κλεκείνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (απηνηειψο ή κε θαηάιιεινλ ζπλδπαζκφ επηκέξνπο πξνζνκνησκάησλ αλαθεξφκελσλ ζε ππνζχλνια θαηά ηελ 2.1γ) ην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ κλεκείνπ, θαζψο θαη εθείλα εθ ησλ κή θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ειέγρνπο επηηειεζηηθφηεηαο θαηά ηελ 4 θαη ηελ 5). β) Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα γίλεη, θαηά πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: - Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλερνχο κέζνπ, θαηά πξνηίκεζε δχν δηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία επίπεδεο έληαζεο ή δίζθνπ) ή θαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηξηψλ δηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία θειχθνπο). Ζ πξνζέγγηζε απηή θαιχπηεηαη απφ πνιιά ππάξρνληα εκπνξηθά ινγηζκηθά, θαη ελδείθλπηαη ελγέλεη γηα ηελ ειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζηνλ ρψξν, ηδηαηηέξσο φηαλ απηά είλαη πεξίπινθεο γεσκεηξίαο. - Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο ειαζηηθήο αλάιπζεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλερνχο κέζνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ θάλλαβν ηεο δηαθξηηνπνίεζεο, άξα απαηηείηαη ελ γέλεη ζρεηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο. 45

46 - Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ κε ηε ινγηθή ηνπ ηζνδχλακνπ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ θαηαθφξπθα (πεζζνχο) θαη νξηδφληηα (ππέξζπξα ή νηνλεί-δνθνχο) ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδένληαη κε άθακπηνπο βξαρίνλεο (ρ. 1c). Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν γηα ηελ ειαζηηθή φζν θαη γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζην επίπεδν ή θαη ζηνλ ρψξν, είλαη δε ε πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε, ε νπνία θαιχπηεηαη θαη απφ νξηζκέλα ππάξρνληα εκπνξηθά ινγηζκηθά. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε γηα ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ είηε, ζπλεζέζηεξα, γηα θαηαιιήισο επηιεγκέλα (επίπεδα) ππνζχλνιά ηνπ. ρ. 1 : Πξνζνκνηψζεηο επίπεδνπ θνξέα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 46

47 - Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ κε ηε ινγηθή ησλ καθξνζηνηρείσλ, θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζνκνηψλεη έλα ηκήκα ηνπ κλεκείνπ (ρ. 1f). Σα καθξνζηνηρεία κπνξεί λα νξηζηνχλ είηε κε βάζε ηελ αξρηθή γεσκεηξία ηνπ θνξέα (θαληψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεζζνχο, θαη ππέξζπξνπο δίζθνπο), είηε θαη κε βάζε κηα αξρηθή θαηαλνκή θπξίσλ ξσγκψλ ζην θνξέα (πνπ έρεη πξνθχςεη π.ρ. απφ κηα πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλερνχο κέζνπ, ή θαη κε βάζε ηελ παζνινγία ηνπ κλεκείνπ). Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν γηα ηελ ειαζηηθή φζν θαη γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζην επίπεδν ή θαη ζηνλ ρψξν, αιιά απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπεηξίαο ηνπ Μεραληθνχ, ελψ επί ηνπ παξφληνο δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά. - Πξνζνκνίσζε θξίζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ σο θηλεκαηηθνύ κεραληζκνύ (π.ρ. ηξηαξζξσηνχ ηφμνπ) ν νπνίνο αλαιχεηαη κε βάζε ηηο θηλεκαηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, γξακκηθέο ή θαη κή γξακκηθέο. Ο έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλζήθεο νξηαθήο ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ηελ θηλεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή (κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ παξφκνηεο θαηαζθεπέο ή θαη ηελ παζνινγία ηνπ εμεηαδφκελνπ κλεκείνπ) θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αζηνρίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ επηιεγέληα κεραληζκφ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ππάξρνληα (ζηελ Διιάδα) εκπνξηθά ινγηζκηθά, θαη ελδείθλπηαη θπξίσο γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε ησλ εθηφο επηπέδνπ αζηνρίαο θξηζίκσλ ηκεκάησλ κλεκείσλ (π.ρ. ηνίρσλ ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ, κεησπψλ θ.ι.π.), θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηφμσλ ηνπ θνξέα. - Πξνζνκνίσζε θξίζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ σο ζπζηήκαηνο (ππνθαηάζηαησλ) ζιηπηήξσλ θαη ειθπζηήξσλ (ρ. 2). Σν αδχλαην ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ν αμηφπηζηνο νξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ (ελ γέλεη νξηδφληησλ), νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάιεςε εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηελ ηνηρνπνηία, κέζσ ζπλνρήο θαη 47

48 ηξηβήο ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο, εθηφο θαη αλ νη ειθπζηήξεο είλαη ραιχβδηλνη (π.ρ. απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο ελίζρπζεο). Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλάιπζε (θξίζηκσλ) ηκεκάησλ κλεκείσλ ζην επίπεδν, αιιά απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπεηξίαο ηνπ Μεραληθνχ, ελψ δελ δηαηίζεηαη ζρεηηθφ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. ρ. 2 : Πξνζνκνηψζε ηκήκαηνο θνξέα απν θέξνπζα ηνηρνπνηία κέζσ ζιηπηήξσλ ειθπζηήξσλ (απινπνηεκέλν παξάδεηγκα). γ) Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζνκνηψκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηάγλσζε (απνηίκεζε) ή θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ κλεκείνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ηε δπζθακςία δπζηκεζία, φζν θαη ηηο αληνρέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ θνξέα ηνπ (νη νπνίεο ππεηζέξρνληαη ζηηο αλειαζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο). Δλγέλεη είλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη θαηάιιειεο αλαιύζεηο επαηζζεζίαο, ελψ θξίζηκε γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνζνκνηψκαηνο λα εξκελεχεη ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κλεκείνπ (βι. θαη 2.2.γ) 48

49 2.4 ΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Διαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ππνινγίδεηαη κε κηα πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε ν ιφγνο ηεο ειαζηηθήο απαίηεζεο (ειαζηηθφ θάζκα ρσξίο κείσζε, ήηνη q=1) πξνο ηελ αληίζηαζε θάζε θχξηνπ ζηνηρείνπ (δείθηεο αλεπάξθεηαο) Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ι= S / R m (α) Γηα φια ηα θχξηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ι 2, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνθχπηεη ι>2, αιιά ν θνξέαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κνξθνινγηθά θαλνληθφο. (β) Ζ ζεκειηψδεο ηδηνπεξίνδνο ηνπ θνξέα Σ0 είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3.5 Σ2 (γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Σ2 βι. Πίλ. 2.4 ΔΑΚ). (γ) Ο ιφγνο ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζεο ζε έλαλ φξνθν πξνο ηελ αληίζηνηρε δηάζηαζε ζε έλαλ γεηηνληθφ φξνθν δελ ππεξβαίλεη ην 1.5 (εμαηξνχληαη ν ηειεπηαίνο φξνθνο θαη ηα πξνζαξηήκαηα). (δ) Ο θνξέαο δελ παξνπζηάδεη έληνλα αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο δπζθακςίαο ζε θάηνςε, ζε νπνηνλδήπνηε φξνθν. (ε) Ο θνξέαο ζε θαζχςνο ηνκή δελ παξνπζηάδεη αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο κάδαο ή ηεο δπζθακςίαο. (ζη) Ο θνξέαο δηαζέηεη ζχζηεκα αλάιεςεο ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζε δχν πεξίπνπ θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο. (δ) Αλεμαξηήησο ηεο ηζρχνο ησλ αλσηέξσ ζπλζεθψλ, αιιά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο βιάβεο, επηηξέπεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο (κφλνλ) ηεο απνηίκεζεο ηνπ κλεκείνπ ε εθαξκνγή ηεο ζηαηηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλνληαη θαηαιιήισο απμεκέλνη ζπληειεζηέο αζθαιείαο πξνζνκνηψκαηνο γsd. 49

50 Πξνζνκνίσζε α) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ 2.3 β) Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα ζα γίλεηαη κε ζεψξεζε «ειαζηηθήο» δπζθακςίαο θαη ημψδνπο απφζβεζεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηελ αληνρή ησλ ζηνηρείσλ (ε νπνία θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ θάκςε είηε απφ ηελ ηέκλνπζα) Καηαλνκέο ζεηζκηθώλ δξάζεσλ α) Σν ζπλνιηθφ νξηδφληην θνξηίν (ηέκλνπζα βάζεσο) ζε κηα δηεχζπλζε ηνπ θνξέα ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηνπ Δ.Α.Κ. Ζ ζεκειηψδεο ηδηνπεξίνδνο εθηηκάηαη κέζσ ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο θαηάιιεινπ πξνζνκνηψκαηνο ηνπ θνξέα (βι. 2.3). β) Ζ θαηαλνκή ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ θαζχςνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξψηε ηδηνκνξθή ηνπ θνξέα. γ) Ζ επηξξνή ηεο ηπρεκαηηθήο εθθεληξφηεηαο (ζχκθσλα κε ηελ 3.3 ηνπ Δ.Α.Κ.) ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο δηαθξαγκάησλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ (πνπ είλαη ζπάληα ζηηο κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο) Έθθξαζε ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο. α) Ζ αλάιπζε γηα ηζνδχλακα ζηαηηθά θνξηία ( ) γίλεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ. β) Δθφζνλ ην πξνζνκνίσκα κνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθά (δηζδηάζηαηα) ή/θαη ρσξηθά (ηξηζδηάζηαηα) ζηνηρεία, θαη εθφζνλ νη έιεγρνη αζθαιείαο γίλνληαη ζε φξνπο θακπηηθψλ ξνπψλ (Μ) ή ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ (V), ηα κεγέζε απηά (M,V) πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο θξίζηκεο ζέζεηο, κε θαηάιιειε νινθιήξσζε ησλ ηάζεσλ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζνκνηψκαηνο. 50

51 2.4.2 Διαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο Γηα φια ηα θχξηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ι 2.5, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνθχπηεη ι>2.5, αιιά ν θνξέαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κνξθνινγηθά θαλνληθφο Πξνζνκνίσζε α) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ 2.3 β) Ζ πξνζνκνίσζε θηηξίσλ ζα γίλεηαη κε ζεψξεζε «ειαζηηθήο» δπζθακςίαο θαη ημψδνπο απφζβεζεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζηελ αληνρή ησλ ζηνηρείσλ (ε νπνία θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ θάκςε είηε απφ ηελ ηέκλνπζα) Οξηζκόο ζεηζκηθώλ δξάζεσλ α) Ζ δπλακηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεγίζησλ ηηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηδηνκνξθή, ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζκαηηθήο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηψληαο επαξθή αξηζκφ ηδηνκνξθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηνπ Δ.Α.Κ. β) Οη κέγηζηεο ηηκέο εληαηηθψλ κεγεζψλ, κεηαθηλήζεσλ, δπλάκεσλ νξφθσλ, ηεκλνπζψλ νξφθσλ, θαη ηεκλνπζψλ βάζεσο γηα θάζε ηδηνκνξθή, ζα ζπλδπάδνληαη, κε βάζε ηελ ηνπ Δ.Α.Κ. γ) Ζ ρσξηθή επαιιειία ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ηνπ Δ.Α.Κ Έθθξαζε ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο. Δθφζνλ ην πξνζνκνίσκα κνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθά (δηζδηάζηαηα) ή/θαη ρσξηθά (ηξηζδηάζηαηα) ζηνηρεία, θαη εθφζνλ νη έιεγρνη αζθαιείαο γίλνληαη ζε φξνπο θακπηηθψλ ξνπψλ (Μ) ή, ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ (V), ηα κεγέζε απηά ((M,V) πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο θξίζηκεο ζέζεηο κε θαηάιιειε νινθιήξσζε ησλ ηάζεσλ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζνκνηψκαηνο (εληφο ηνπ εθαζηαρνχ θξηζίκνπ φγθνπ (1) εκείσζε), θαη κε θαηάιιειε επαιιειία ησλ ηδηνκνξθηθψλ κεγεζψλ. 51

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καηαζθεπαζηηθέο Πξαθηηθέο ζηελ Δλίζρπζε Κηηξίσλ κε Φέξνληα Οξγαληζκφ Συντακτική Ομάδα Παπούδοσ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Γεσξγία Π. Εαραξνπνχινπ Δξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μ.Α. Αλαζηειώζεσλ, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Γεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα