ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος Φρήζηος, Αθαναζίοσ Γεώργιος, Καρακωνζηανηής Γεώργιος Τμήμα Μητανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικηύων, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας, *Καθηγήηρια ΠΕ19-Διδάζκοσζα ΠΔ407/80 {mpapas, dbekas, enari, tdintsis, czaharak, gathanas, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καηά ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο ζπρλά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζην όηη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java (Java applets) πξνζθέξνπλ έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε δηδαζθαιία θαη θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ απηνύ ηνπ είδνπο. Βαζηθό πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, αξθεί λα δηαζέηεη έλα θαηάιιειν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Java-enabled Web browser). Ωζηόζν, ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ κηθξνεθαξκνγώλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, απαηηεί ζπλήζσο ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηελ εηζήγεζε απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ζην λα εληνπίδνπλ, εύθνια θαη γξήγνξα, εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γηδαζθαιία Πιεξνθνξηθήο, Java applets, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΕΙΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ αζθνύλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε πνιιέο επηζηήκεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ ίδηα ηελ Πιεξνθνξηθή (Jimenez et al., 2000). Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο, από ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαθάλεθε όηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, θαζώο επέηξεπε ηελ εύθνιε δηαλνκή ςεθηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ κε ηε κνξθή πνιπκεζηθώλ εγγξάθσλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java θαη ηεο εηθνληθήο κεραλήο ηεο Java (Java Virtual Machine JVM), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ απμήζεθαλ, θαζώο έγηλε πιένλ εθηθηή ε δηαλνκή αιιειεπηδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, κε ηξόπν αλεμάξηεην από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Kamthan, 1999; Ross, 2000). Μόλε πξνϋπόζεζε ήηαλ πιένλ λα δηαζέηεη θαλείο έλαλ ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web browser) ελεξγνπνηεκέλν ώζηε λα εθηειεί εθαξκνγέο Java. Οη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα νη δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο λα κελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηα όξηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά λα κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ πέξα από ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, κε ηελ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθώλ

2 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 179 θαη καζεηώλ ζε ςεθηαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Η δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζέηεη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη (π.ρ. εθηέιεζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ, ιεηηνπξγία εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηή, εθηέιεζε πξνγξακκάησλ) ζπλήζσο αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000). Έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη πνιύ δύζθνιν, αλ όρη αδύλαηνλ, λα εμεγεζνύλ απνηειεζκαηηθά από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηνλ παξαδνζηαθό ζηαηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο (π.ρ. ρξήζε πίλαθα, δηαγξακκάησλ ξνήο, θώδηθα, εηθόλσλ), αιιά θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο από ηνπο καζεηέο κέζα από πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζηαηηθέο εηθόλεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000; Kamthan, 1999). Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηέο από ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ ζέηνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο (Papastergiou, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ, αθελόο, ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη, αθεηέξνπ, ε θαηαλόεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ λα παξέρεη δπλακηθέο, γξαθηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ εμεηάδνληαη (Boroni et al., 1998; Jimenez et al., 2000; Ross, 2000). Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ ηύπνπ απηνύ νπηηθνπνηεί θαη πξνζνκνηώλεη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ πξάηηνληαο (learning by doing) κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Cairns, 1995). Σν ελδηαθέξνλ πνιιώλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. αιγόξηζκνη θαη πξνγξακκαηηζκόο, αξρηηεθηνληθή Η/Τ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δίθηπα Η/Τ) εζηηάδεηαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ κε ηε κνξθή κηθξνεθαξκνγώλ Java, πξνζβάζηκσλ κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Boroni et al., 1998). Μηα κηθξνεθαξκνγή Java είλαη έλα κηθξό ζπλήζσο πξόγξακκα γξακκέλν ζε Java, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα θαη, αθνύ κεηαθεξζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή απηό κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, αξθεί ην ηειεπηαίν λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε έρνληαο ελεξγνπνηεκέλε ηε JVM (Bishop, 1998). Η ρξήζε κηθξνεθαξκνγώλ Java γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο γίλεηαη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε (Wiest & Zell, 2002). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνεθαξκνγώλ απηώλ είλαη (Kamthan, 1999): α) ηαρύηεηα: εθηεινύληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε γξεγνξόηεξα από ό,ηη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο, β) πνιπκεζηθόηεηα: δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, ήρνπ, πξνζνκνηώζεσλ θίλεζεο (animations), γ) αιιειεπηδξαζηηθόηεηα: παξέρνπλ ζην ρξήζηε απμεκέλεο δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο, δ) κεησκέλν θόζηνο: απαηηνύλ κόλνλ έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο (δηαηίζεηαη δσξεάλ) ζε αληίζεζε κε εκπνξηθά παθέηα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ δελ είλαη πξνζηηά ζε όινπο, ε) αλεμαξηεζία από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο: εθηεινύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή (δηαηίζεληαη JVMs γηα πνιιέο πιαηθόξκεο θαη πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο). Οη κηθξνεθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηε κάζεζε κέζα από ηελ πξάμε, λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα παξαθηλώληαο ηνπο λα αζρνιεζνύλ πην ελεξγά κε απηό (Kamthan, 1999).

3 180 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ήκεξα, ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πνιιέο κηθξνεθαξκνγέο Java, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηαθόξσλ επηζηεκώλ. Οη πεξηζζόηεξεο αθνξνύλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. Physics applets, Manipula Math with Java), ελώ αξθεηέο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή. Σν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη, όζνλ αθνξά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη όηη πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαηάιιειεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξέπεη λα εκπιαθνύλ ζε ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. ηελ εξγαζία απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα απνηειέζεη έλα δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό εξγαιείν γηα ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. ην δηθηπαθό ηόπν παξνπζηάδνληαη, ζρνιηαζκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, λα κπνξνύλ εύθνια θαη γξήγνξα, από νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, λα εληνπίδνπλ κηθξνεθαξκνγέο, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δηθηπαθόο απηόο ηόπνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην είηε γηα κειέηε ζην ζπίηη. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAVA ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Η εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε απηή νινθιεξώζεθε ζε δύν θάζεηο: i. αλαδήηεζε, εληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ Java, ii. θαηαζθεπή δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. πγθεθξηκέλα, νη κηθξνεθαξκνγέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: α) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Πιεξνθνξηθή ηνπ Γπκλαζίνπ, β) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο - Τπνινγηζηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη δ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα ππνινγηζηώλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ Η/Τ ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ). Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κηθξνεθαξκνγώλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθεηεξίεο νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Computer Science tutorials and applets, Web excursions in Computer Science, Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ) θαη, επίζεο, δηελεξγήζεθαλ αλαδεηήζεηο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Ωο νδεγνί γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ηειηθήο επηινγήο κηαο κηθξνεθαξκνγήο ήηαλ: α) ε ζπλάθεηά ηεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ θαη, επνκέλσο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, β) ε αξηηόηεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο (π.ρ. θαιή πνηόηεηα γξαθηθώλ, κηθξόο ρξόλνο κεηαθνξάο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, εθηέιεζε ρσξίο πξνβιήκαηα), γ) ν πςειόο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (π.ρ. δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ αξρηθώλ ζπλζεθώλ θαη παξακέηξσλ, δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο), δ) ε επηζηεκνληθή νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο.

4 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 181 ηε ζπλέρεηα, αλαπηύρζεθε έλαο δηθηπαθόο ηόπνο, ζηνλ νπνίνλ παξνπζηάδνληαη νη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη επηιέρζεθαλ, ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ. Οη κηθξνεθαξκνγέο ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ. Οη πεξηγξαθέο απνζθνπνύλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηδαθηηθά ηηο κηθξνεθαξκνγέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κηθξνεθαξκνγώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ: α) ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο, β) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ησλ ΣΔΔ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δηαηξέζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο. Καηά ηελ εθπόλεζε ησλ δύν θάζεσλ ηεο εξγαζίαο, αλέθπςαλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα: α) θαηά ηελ πξώηε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηζηήκεο (π.ρ. Φπζηθή, Μαζεκαηηθά) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πιεζώξα κηθξνεθαξκνγώλ Java, ππάξρεη αθόκε ζρεηηθή έιιεηςε κηθξνεθαξκνγώλ πνπ λα κπνξνύλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηνπ πιηθνύ (hardware), β) θαηά ηε δεύηεξε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο ή ππνθαηεγνξίεο θαη επνκέλσο ππήξρε επηθάιπςε. Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίζηεθε κε ηελ έληαμε κηαο κηθξνεθαξκνγήο ζηελ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία δίλεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ην πεξηερόκελό ηεο (π.ρ. ε έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θξίζεθε από ην αλ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αιγόξηζκν ηνλ ίδην ή ζηελ πινπνίεζή ηνπ ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ). Γεληθά, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν βαζκό ε ύιε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλ θαη απηό δελ ήηαλ πάληα εθηθηό ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ αθόκε θαη ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Ο εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο (βι. Δηθόλα 1) πεξηιακβάλεη κηθξνεθαξκνγέο Java νκαδνπνηεκέλεο, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Γεληθά, β) Πξνγξακκαηηζκόο θαη γ) Γίθηπα. Καζεκία από ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο. Γηα θαζεκία από ηηο κηθξνεθαξκνγέο, παξέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, εηθόλα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, θαζώο θαη ππεξζύλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ε νπνία θηινμελεί ηε κηθξνεθαξκνγή. Δθηόο από ηε ζπιινγή κηθξνεθαξκνγώλ Java, παξέρνληαη επίζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο, ρξήζηκνη ζύλδεζκνη). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.

5 182 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εικόνα 1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ ΓΕΝΙΚΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 2) αθνξνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Τιηθό, β) Μεηαηξνπείο, γ) Πίλαθεο αιεζείαο, δ) Κξππηνγξαθία, ε) Αιγόξηζκνη, ζη) Γηαδίθηπν, δ) Κπθιώκαηα. Εικόνα 2. Πξνζνκνίσζε ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (http://www.bio.vu.nl/thb/course/comp/simcir12/simcir.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Υιηθό: αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ Η/Τ, πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο Η/Τ (δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο από ηε κλήκε, απνθσδηθνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο

6 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 183 εληνιώλ, ξόινο δηαθόξσλ θαηαρσξεηώλ), δηαδηθαζίεο αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο από θαη πξνο ζπκπαγείο δίζθνπο (CD) Μεηαηξνπείο: δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο αξηζκνύ από δεθαδηθή ζε δπαδηθή, νθηαδηθή θαη δεθαεμαδηθή κνξθή θαη αληίζηξνθα, εθηέιεζε πξάμεσλ κεηαμύ δπαδηθώλ αξηζκώλ, κεηαηξνπή ζπκβνινζεηξώλ ζε θσδηθνύο ASCII Πίλαθεο αιεζείαο: ζπκπιήξσζε πηλάθσλ αιεζείαο κε ηελ εθαξκνγή ινγηθώλ πξάμεσλ, αξρέο ηεο άιγεβξαο Boole, ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ εθθξάζεσλ ηεο άιγεβξαο Boole Κξππηνγξαθία: αιγόξηζκνο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνύ RSA θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο, ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ Αιγόξηζκνη: αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort), δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηνίβα, δέλδξν) Γηαδίθηπν: ιεηηνπξγίεο ησλ ηρλώλ αλαγλώξηζεο (cookies), αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, ζάξσζε ζπξώλ (port scanning) θαη ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall) Κπθιώκαηα: ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (νη καζεηέο κπνξνύλ π.ρ. λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ςεθηαθά θπθιώκαηα ζπλδένληαο κεηαμύ ηνπο ινγηθέο πύιεο, δηαθόπηεο θαη άιια ζηνηρεία, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνηώζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπθισκάησλ) ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνζνκνηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαζώο θαη ησλ επόκελσλ θαηεγνξηώλ, ν ρξήζηεο έρεη ζπλήζσο ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ πνπ πξνζνκνηώλνληαη: α) ξύζκηζε παξακέηξσλ θαη είζνδν δεδνκέλσλ, β) θαζνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο, γ) επηινγή ζπλερνύο ή βεκαηηθήο (έλα βήκα κπξνζηά ή πίζσ) εθηέιεζεο, δ) παύζε/δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο, ε) επαλεθθίλεζε/λέα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 3) νπηηθνπνηνύλ δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο δηαηξέρνληαο παξάιιεια θαη ηνλ θώδηθα πινπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκό ηεο γξακκήο πνπ εθηειείηαη ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ), παξέρνληαο έηζη πξνο ην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηεο ηηκήο δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ. Εικόνα 3. Οπηηθνπνίεζε αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο (http://www.cs.hope.edu/~alganim/animator/animator.html)

7 184 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ηελ θαηεγνξία απηή, εληάρζεθαλ επίζεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ νπηηθνπνηνύλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ δνκώλ δεδνκέλσλ (βι. Δηθόλα 4). πλνιηθά, πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο, θαη β) Γνκέο δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο: νπηηθνπνηνύληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort) Γνκέο δεδνκέλσλ: νπηηθνπνηνύληαη νπξέο, ζηνίβεο, δηαζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, δέλδξα, γξάθνη, θαζώο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αληίζηνηρνη αιγόξηζκνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ώζεζε λένπ ζηνηρείνπ ζε ζηνίβα, δηαγξαθή θόκβνπ από δηαζπλδεδεκέλε ιίζηα, δηάζρηζε δπαδηθνύ δέλδξνπ) Εικόνα 4. Οπηηθνπνίεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζε ζηνίβα (http://www.cs.usask.ca/resources/tutorials/csconcepts/1998_5/stacks/java/index.html) Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, λα παξαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα όπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα (π.ρ. πνηά από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα) θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ ελαιιαγώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ο θώδηθαο δίλεηαη ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. C, C++, Java) ή ζε ςεπδνγιώζζα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε θαη λα παξαηεξήζνπλ αληίζηνηρα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ ή ζηαδηαθά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ξπζκίζνπλ ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο, θαζώο θαη λα ζηακαηήζνπλ θαη λα επαλεθθηλήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν. ΔΙΚΣΤΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 5) επηηξέπνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ. Οκαδνπνηήζεθαλ ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: α) Ethernet - CSMA/CD, β) Αζύξκαηα δίθηπα, γ) Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο, δ) Σνπνινγίεο δηθηύσλ, ε) Μεηαγσγή παθέησλ, ζη) ALOHA, δ) Γηαδίθηπν.

8 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 185 Εικόνα 5. Πξνζνκνίσζε δηθηύνπ Ethernet κε κεηαγσγείο (http://www.kom.e-technik.tu-darmstadt.de/projects/iteach/itbeankit/applets/ethernet/ethernet.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Ethernet - CSMA/CD: πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ Ethernet θαη ηνπ πξσηνθόιινπ CSMA/CD (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα ζελάξηα θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ ηνπ δηθηύνπ, ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό κεηάδνζεο ησλ παθέησλ, ηελ ύπαξμε νκθαινύ (hub) ή κεηαγσγέα (switch), θαη λα παξαθνινπζήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Αζύξκαηα δίθηπα: ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ κέζα από παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο, πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ελζύξκαησλ δηθηύσλ, ζπλήζεηο ηνπνινγίεο Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο: πξνζνκνίσζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο (π.ρ. fixed routing, SPF, flooding, multipath, RIP), ππνινγηζκόο θαη νπηηθνπνίεζε πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν απηό) Τνπνινγίεο δηθηύσλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηνπνινγηώλ δηθηύνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ηνπνινγίαο δηθηύνπ θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. αξηζκό ζηαζκώλ, κέζν κεηάδνζεο, κήθνο θαη ηαρύηεηα γξακκήο, κέγεζνο θαη ξπζκό κεηάδνζεο παθέησλ, θαη επηιέγνληαο ζελάξηα, όπσο π.ρ. ζηαζκόο ή ζύλδεζκνο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Μεηαγσγή παθέησλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηερληθώλ κεηαγσγήο παθέηνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνζνκνηώζεηο ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηερληθέο σο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα) ALOHA: ιεηηνπξγία δηθηύνπ ALOHA Γηαδίθηπν: θαηάηκεζε κελπκάησλ ζε παθέηα (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ παθέησλ, θαη λα

9 186 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ παξαθνινπζήζνπλ ζε θάζε ελδηάκεζν θόκβν ηνπ δηθηύνπ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απνζήθεπζεο θαη πξνώζεζεο), νπξέο θαη απώιεηα παθέησλ, ιεηηνπξγία ζπλδέζκνπ κεηάδνζεο (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό άθημεο ησλ παθέησλ, ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ ζπλδέζκνπ, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλδέζκνπ), δηαθνξά κεηαμύ θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο θαη θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο, ιεηηνπξγία ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιισλ TCP/IP (ηεκαρηζκόο IP, έιεγρνο ξνήο κε ην TCP), ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DNS (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ην πώο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο νη δηάθνξνη δηαθνκηζηέο νλόκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε έλα αίηεκα θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηέηνησλ δηαθνκηζηώλ), ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ηί ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάθηεζε κηαο ηζηνζειίδαο θαη, ξπζκίδνληαο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο) Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ππεξζύλδεζκνη πξνο εθαξκνγέο άιινπ ηύπνπ (π.ρ. εθαξκνγέο Flash) πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ (π.ρ. ιεηηνπξγία νκθαινύ, γέθπξαο θαη κεηαγσγέα, έλλνηα θαη ρξεζηκόηεηα πξσηνθόιινπ δηθηύνπ, κνληέιν OSI) θαη κε ην Γηαδίθηπν (π.ρ. είδε πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηύνπ, ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο, δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο). πκπεξηιήθζεθαλ, επίζεο, ππεξζύλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαιέο ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν. ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Οη ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θάπνηα κηθξνεθαξκνγή Java ζηέιλνληαο ηε δηεύζπλζή ηεο πξνο ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η πξνζζήθε ηεο δηεύζπλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ δελ γίλεηαη απηόκαηα, θαζώο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ηεο κηθξνεθαξκνγήο θαη ε θαηαιιειόηεηά ηεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, λα πξνζηεζεί θαηάιιεινο ζρνιηαζκόο ηεο θαη λα εληαρζεί ζε θάπνηα θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. Σέινο, παξέρνληαη κηα ζεηξά από άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, όπσο εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, Yahoo, Lycos, AltaVista, θ.ά.) θαζώο θαη ρξήζηκνη ππεξζύλδεζκνη πξνο άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, νκαδνπνηεκέλνη ζεκαηηθά ζε θαηεγνξίεο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθό, επηζηήκεο, νξγαληζκνί, βηβιηνπσιεία, θ.ά.) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ηελ εξγαζία απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κέζα από έλα δηθηπαθό ηόπν κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ αξθεηέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, κέζα από αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζνκνηώζεηο. Οη καζεηέο έρνπλ έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, δίλνληαο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα εηζόδνπ, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο παξακέηξσλ, θάλνληαο ππνζέζεηο, παξαηεξώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο

10 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 187 ζπγθξίζεηο θαη εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σνπο παξέρεηαη επνκέλσο ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο κε ηξόπν ελεξγό, βησκαηηθό, επράξηζην θαη ζύκθσλν κε ηνλ πξνζσπηθό καζεζηαθό ηνπο ξπζκό, ζηνλ ηόπν (π.ρ. ζρνιηθό εξγαζηήξην, ζπίηη) θαη ρξόλν πνπ επηζπκνύλ. Μειινληηθνί ζηόρνη καο είλαη: α) ν ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε κηθξνεθαξκνγέο, β) ν εμειιεληζκόο όζσλ από ηηο κηθξνεθαξκνγέο είλαη εθηθηό λα κεηαθξαζηνύλ ζηα ειιεληθά, γ) ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη δ) ε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε κηαο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, κηθξνεθαξκνγώλ θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ. ΑΝΑΦΟΡΕ 1. Bishop, J. (1998). Java gently: Programming principles explained, 2nd edition. Reading, MA: Addison- Wesley. 2. Boroni, C., Goosey, F., Grinder, M., & Ross, R. (1998). A paradigm shift: The Internet, the Web, browsers, Java, and the future of Computer Science education. In Proceedings of the 29th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE-98), Atlanta, USA, February 1998 (pp ). New York: ACM Press. 3. Cairns, K. (1995). Using simulations to enhance career education. ERIC (ED404583). 4. Computer Science tutorials and applets, 5. Jimenez, R., Pareja, C., Patino, M., & Velazquez, A. (2000). New technologies in Computer Science education. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 6. Kamthan, P. (1999). Java applets in education, 7. Manipula Math with Java, 8. Papastergiou, M. (2003). Teaching Internet concepts and skills in secondary education: Informatics teachers views and practices. In K. Fernstrom (Ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2003), Samos, Greece, July 2003 (pp ). Athens: National and Kapodistrian University of Athens. 9. Physics applets, 10. Ross, R. (2000). Shifting paradigms: Teaching and learning in an animated Web-connected world. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 11. Web excursions in Computer Science, 12. Wiest, S., & Zell, A. (2002). EduBeans: Efficient development of interactive instructional exhibits leveraging a multi-layered, component based framework. In S. Rebelsky & P. Barker (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002 (ED- MEDIA 2002) Vol. 1, Denver, USA, June 2002 (pp ). Norfolk, VA: AACE. 13. Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4ο εξάμηνο ΣHMΜY Ελόηεηα 0: Δηζαγσγή Δηδάζθοληες: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο, Κσζηήο Σαγώλαο, Γεκήηξεο Σνύληξεο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα