ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος Φρήζηος, Αθαναζίοσ Γεώργιος, Καρακωνζηανηής Γεώργιος Τμήμα Μητανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικηύων, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας, *Καθηγήηρια ΠΕ19-Διδάζκοσζα ΠΔ407/80 {mpapas, dbekas, enari, tdintsis, czaharak, gathanas, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καηά ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο ζπρλά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζην όηη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java (Java applets) πξνζθέξνπλ έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε δηδαζθαιία θαη θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ απηνύ ηνπ είδνπο. Βαζηθό πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, αξθεί λα δηαζέηεη έλα θαηάιιειν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Java-enabled Web browser). Ωζηόζν, ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ κηθξνεθαξκνγώλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, απαηηεί ζπλήζσο ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηελ εηζήγεζε απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ζην λα εληνπίδνπλ, εύθνια θαη γξήγνξα, εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γηδαζθαιία Πιεξνθνξηθήο, Java applets, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΕΙΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ αζθνύλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε πνιιέο επηζηήκεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ ίδηα ηελ Πιεξνθνξηθή (Jimenez et al., 2000). Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο, από ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαθάλεθε όηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, θαζώο επέηξεπε ηελ εύθνιε δηαλνκή ςεθηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ κε ηε κνξθή πνιπκεζηθώλ εγγξάθσλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java θαη ηεο εηθνληθήο κεραλήο ηεο Java (Java Virtual Machine JVM), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ απμήζεθαλ, θαζώο έγηλε πιένλ εθηθηή ε δηαλνκή αιιειεπηδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, κε ηξόπν αλεμάξηεην από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Kamthan, 1999; Ross, 2000). Μόλε πξνϋπόζεζε ήηαλ πιένλ λα δηαζέηεη θαλείο έλαλ ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web browser) ελεξγνπνηεκέλν ώζηε λα εθηειεί εθαξκνγέο Java. Οη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα νη δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο λα κελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηα όξηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά λα κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ πέξα από ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, κε ηελ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθώλ

2 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 179 θαη καζεηώλ ζε ςεθηαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Η δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζέηεη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη (π.ρ. εθηέιεζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ, ιεηηνπξγία εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηή, εθηέιεζε πξνγξακκάησλ) ζπλήζσο αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000). Έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη πνιύ δύζθνιν, αλ όρη αδύλαηνλ, λα εμεγεζνύλ απνηειεζκαηηθά από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηνλ παξαδνζηαθό ζηαηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο (π.ρ. ρξήζε πίλαθα, δηαγξακκάησλ ξνήο, θώδηθα, εηθόλσλ), αιιά θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο από ηνπο καζεηέο κέζα από πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζηαηηθέο εηθόλεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000; Kamthan, 1999). Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηέο από ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ ζέηνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο (Papastergiou, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ, αθελόο, ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη, αθεηέξνπ, ε θαηαλόεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ λα παξέρεη δπλακηθέο, γξαθηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ εμεηάδνληαη (Boroni et al., 1998; Jimenez et al., 2000; Ross, 2000). Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ ηύπνπ απηνύ νπηηθνπνηεί θαη πξνζνκνηώλεη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ πξάηηνληαο (learning by doing) κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Cairns, 1995). Σν ελδηαθέξνλ πνιιώλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. αιγόξηζκνη θαη πξνγξακκαηηζκόο, αξρηηεθηνληθή Η/Τ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δίθηπα Η/Τ) εζηηάδεηαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ κε ηε κνξθή κηθξνεθαξκνγώλ Java, πξνζβάζηκσλ κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Boroni et al., 1998). Μηα κηθξνεθαξκνγή Java είλαη έλα κηθξό ζπλήζσο πξόγξακκα γξακκέλν ζε Java, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα θαη, αθνύ κεηαθεξζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή απηό κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, αξθεί ην ηειεπηαίν λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε έρνληαο ελεξγνπνηεκέλε ηε JVM (Bishop, 1998). Η ρξήζε κηθξνεθαξκνγώλ Java γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο γίλεηαη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε (Wiest & Zell, 2002). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνεθαξκνγώλ απηώλ είλαη (Kamthan, 1999): α) ηαρύηεηα: εθηεινύληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε γξεγνξόηεξα από ό,ηη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο, β) πνιπκεζηθόηεηα: δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, ήρνπ, πξνζνκνηώζεσλ θίλεζεο (animations), γ) αιιειεπηδξαζηηθόηεηα: παξέρνπλ ζην ρξήζηε απμεκέλεο δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο, δ) κεησκέλν θόζηνο: απαηηνύλ κόλνλ έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο (δηαηίζεηαη δσξεάλ) ζε αληίζεζε κε εκπνξηθά παθέηα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ δελ είλαη πξνζηηά ζε όινπο, ε) αλεμαξηεζία από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο: εθηεινύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή (δηαηίζεληαη JVMs γηα πνιιέο πιαηθόξκεο θαη πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο). Οη κηθξνεθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηε κάζεζε κέζα από ηελ πξάμε, λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα παξαθηλώληαο ηνπο λα αζρνιεζνύλ πην ελεξγά κε απηό (Kamthan, 1999).

3 180 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ήκεξα, ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πνιιέο κηθξνεθαξκνγέο Java, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηαθόξσλ επηζηεκώλ. Οη πεξηζζόηεξεο αθνξνύλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. Physics applets, Manipula Math with Java), ελώ αξθεηέο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή. Σν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη, όζνλ αθνξά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη όηη πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαηάιιειεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξέπεη λα εκπιαθνύλ ζε ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. ηελ εξγαζία απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα απνηειέζεη έλα δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό εξγαιείν γηα ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. ην δηθηπαθό ηόπν παξνπζηάδνληαη, ζρνιηαζκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, λα κπνξνύλ εύθνια θαη γξήγνξα, από νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, λα εληνπίδνπλ κηθξνεθαξκνγέο, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δηθηπαθόο απηόο ηόπνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην είηε γηα κειέηε ζην ζπίηη. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAVA ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Η εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε απηή νινθιεξώζεθε ζε δύν θάζεηο: i. αλαδήηεζε, εληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ Java, ii. θαηαζθεπή δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. πγθεθξηκέλα, νη κηθξνεθαξκνγέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: α) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Πιεξνθνξηθή ηνπ Γπκλαζίνπ, β) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο - Τπνινγηζηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη δ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα ππνινγηζηώλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ Η/Τ ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ). Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κηθξνεθαξκνγώλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθεηεξίεο νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Computer Science tutorials and applets, Web excursions in Computer Science, Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ) θαη, επίζεο, δηελεξγήζεθαλ αλαδεηήζεηο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Ωο νδεγνί γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ηειηθήο επηινγήο κηαο κηθξνεθαξκνγήο ήηαλ: α) ε ζπλάθεηά ηεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ θαη, επνκέλσο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, β) ε αξηηόηεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο (π.ρ. θαιή πνηόηεηα γξαθηθώλ, κηθξόο ρξόλνο κεηαθνξάο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, εθηέιεζε ρσξίο πξνβιήκαηα), γ) ν πςειόο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (π.ρ. δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ αξρηθώλ ζπλζεθώλ θαη παξακέηξσλ, δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο), δ) ε επηζηεκνληθή νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο.

4 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 181 ηε ζπλέρεηα, αλαπηύρζεθε έλαο δηθηπαθόο ηόπνο, ζηνλ νπνίνλ παξνπζηάδνληαη νη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη επηιέρζεθαλ, ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ. Οη κηθξνεθαξκνγέο ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ. Οη πεξηγξαθέο απνζθνπνύλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηδαθηηθά ηηο κηθξνεθαξκνγέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κηθξνεθαξκνγώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ: α) ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο, β) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ησλ ΣΔΔ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δηαηξέζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο. Καηά ηελ εθπόλεζε ησλ δύν θάζεσλ ηεο εξγαζίαο, αλέθπςαλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα: α) θαηά ηελ πξώηε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηζηήκεο (π.ρ. Φπζηθή, Μαζεκαηηθά) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πιεζώξα κηθξνεθαξκνγώλ Java, ππάξρεη αθόκε ζρεηηθή έιιεηςε κηθξνεθαξκνγώλ πνπ λα κπνξνύλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηνπ πιηθνύ (hardware), β) θαηά ηε δεύηεξε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο ή ππνθαηεγνξίεο θαη επνκέλσο ππήξρε επηθάιπςε. Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίζηεθε κε ηελ έληαμε κηαο κηθξνεθαξκνγήο ζηελ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία δίλεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ην πεξηερόκελό ηεο (π.ρ. ε έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θξίζεθε από ην αλ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αιγόξηζκν ηνλ ίδην ή ζηελ πινπνίεζή ηνπ ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ). Γεληθά, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν βαζκό ε ύιε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλ θαη απηό δελ ήηαλ πάληα εθηθηό ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ αθόκε θαη ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Ο εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο (βι. Δηθόλα 1) πεξηιακβάλεη κηθξνεθαξκνγέο Java νκαδνπνηεκέλεο, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Γεληθά, β) Πξνγξακκαηηζκόο θαη γ) Γίθηπα. Καζεκία από ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο. Γηα θαζεκία από ηηο κηθξνεθαξκνγέο, παξέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, εηθόλα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, θαζώο θαη ππεξζύλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ε νπνία θηινμελεί ηε κηθξνεθαξκνγή. Δθηόο από ηε ζπιινγή κηθξνεθαξκνγώλ Java, παξέρνληαη επίζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο, ρξήζηκνη ζύλδεζκνη). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.

5 182 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εικόνα 1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ ΓΕΝΙΚΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 2) αθνξνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Τιηθό, β) Μεηαηξνπείο, γ) Πίλαθεο αιεζείαο, δ) Κξππηνγξαθία, ε) Αιγόξηζκνη, ζη) Γηαδίθηπν, δ) Κπθιώκαηα. Εικόνα 2. Πξνζνκνίσζε ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (http://www.bio.vu.nl/thb/course/comp/simcir12/simcir.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Υιηθό: αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ Η/Τ, πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο Η/Τ (δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο από ηε κλήκε, απνθσδηθνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο

6 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 183 εληνιώλ, ξόινο δηαθόξσλ θαηαρσξεηώλ), δηαδηθαζίεο αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο από θαη πξνο ζπκπαγείο δίζθνπο (CD) Μεηαηξνπείο: δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο αξηζκνύ από δεθαδηθή ζε δπαδηθή, νθηαδηθή θαη δεθαεμαδηθή κνξθή θαη αληίζηξνθα, εθηέιεζε πξάμεσλ κεηαμύ δπαδηθώλ αξηζκώλ, κεηαηξνπή ζπκβνινζεηξώλ ζε θσδηθνύο ASCII Πίλαθεο αιεζείαο: ζπκπιήξσζε πηλάθσλ αιεζείαο κε ηελ εθαξκνγή ινγηθώλ πξάμεσλ, αξρέο ηεο άιγεβξαο Boole, ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ εθθξάζεσλ ηεο άιγεβξαο Boole Κξππηνγξαθία: αιγόξηζκνο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνύ RSA θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο, ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ Αιγόξηζκνη: αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort), δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηνίβα, δέλδξν) Γηαδίθηπν: ιεηηνπξγίεο ησλ ηρλώλ αλαγλώξηζεο (cookies), αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, ζάξσζε ζπξώλ (port scanning) θαη ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall) Κπθιώκαηα: ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (νη καζεηέο κπνξνύλ π.ρ. λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ςεθηαθά θπθιώκαηα ζπλδένληαο κεηαμύ ηνπο ινγηθέο πύιεο, δηαθόπηεο θαη άιια ζηνηρεία, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνηώζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπθισκάησλ) ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνζνκνηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαζώο θαη ησλ επόκελσλ θαηεγνξηώλ, ν ρξήζηεο έρεη ζπλήζσο ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ πνπ πξνζνκνηώλνληαη: α) ξύζκηζε παξακέηξσλ θαη είζνδν δεδνκέλσλ, β) θαζνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο, γ) επηινγή ζπλερνύο ή βεκαηηθήο (έλα βήκα κπξνζηά ή πίζσ) εθηέιεζεο, δ) παύζε/δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο, ε) επαλεθθίλεζε/λέα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 3) νπηηθνπνηνύλ δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο δηαηξέρνληαο παξάιιεια θαη ηνλ θώδηθα πινπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκό ηεο γξακκήο πνπ εθηειείηαη ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ), παξέρνληαο έηζη πξνο ην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηεο ηηκήο δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ. Εικόνα 3. Οπηηθνπνίεζε αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο (http://www.cs.hope.edu/~alganim/animator/animator.html)

7 184 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ηελ θαηεγνξία απηή, εληάρζεθαλ επίζεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ νπηηθνπνηνύλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ δνκώλ δεδνκέλσλ (βι. Δηθόλα 4). πλνιηθά, πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο, θαη β) Γνκέο δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο: νπηηθνπνηνύληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort) Γνκέο δεδνκέλσλ: νπηηθνπνηνύληαη νπξέο, ζηνίβεο, δηαζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, δέλδξα, γξάθνη, θαζώο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αληίζηνηρνη αιγόξηζκνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ώζεζε λένπ ζηνηρείνπ ζε ζηνίβα, δηαγξαθή θόκβνπ από δηαζπλδεδεκέλε ιίζηα, δηάζρηζε δπαδηθνύ δέλδξνπ) Εικόνα 4. Οπηηθνπνίεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζε ζηνίβα (http://www.cs.usask.ca/resources/tutorials/csconcepts/1998_5/stacks/java/index.html) Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, λα παξαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα όπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα (π.ρ. πνηά από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα) θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ ελαιιαγώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ο θώδηθαο δίλεηαη ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. C, C++, Java) ή ζε ςεπδνγιώζζα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε θαη λα παξαηεξήζνπλ αληίζηνηρα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ ή ζηαδηαθά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ξπζκίζνπλ ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο, θαζώο θαη λα ζηακαηήζνπλ θαη λα επαλεθθηλήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν. ΔΙΚΣΤΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 5) επηηξέπνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ. Οκαδνπνηήζεθαλ ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: α) Ethernet - CSMA/CD, β) Αζύξκαηα δίθηπα, γ) Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο, δ) Σνπνινγίεο δηθηύσλ, ε) Μεηαγσγή παθέησλ, ζη) ALOHA, δ) Γηαδίθηπν.

8 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 185 Εικόνα 5. Πξνζνκνίσζε δηθηύνπ Ethernet κε κεηαγσγείο (http://www.kom.e-technik.tu-darmstadt.de/projects/iteach/itbeankit/applets/ethernet/ethernet.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Ethernet - CSMA/CD: πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ Ethernet θαη ηνπ πξσηνθόιινπ CSMA/CD (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα ζελάξηα θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ ηνπ δηθηύνπ, ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό κεηάδνζεο ησλ παθέησλ, ηελ ύπαξμε νκθαινύ (hub) ή κεηαγσγέα (switch), θαη λα παξαθνινπζήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Αζύξκαηα δίθηπα: ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ κέζα από παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο, πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ελζύξκαησλ δηθηύσλ, ζπλήζεηο ηνπνινγίεο Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο: πξνζνκνίσζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο (π.ρ. fixed routing, SPF, flooding, multipath, RIP), ππνινγηζκόο θαη νπηηθνπνίεζε πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν απηό) Τνπνινγίεο δηθηύσλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηνπνινγηώλ δηθηύνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ηνπνινγίαο δηθηύνπ θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. αξηζκό ζηαζκώλ, κέζν κεηάδνζεο, κήθνο θαη ηαρύηεηα γξακκήο, κέγεζνο θαη ξπζκό κεηάδνζεο παθέησλ, θαη επηιέγνληαο ζελάξηα, όπσο π.ρ. ζηαζκόο ή ζύλδεζκνο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Μεηαγσγή παθέησλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηερληθώλ κεηαγσγήο παθέηνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνζνκνηώζεηο ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηερληθέο σο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα) ALOHA: ιεηηνπξγία δηθηύνπ ALOHA Γηαδίθηπν: θαηάηκεζε κελπκάησλ ζε παθέηα (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ παθέησλ, θαη λα

9 186 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ παξαθνινπζήζνπλ ζε θάζε ελδηάκεζν θόκβν ηνπ δηθηύνπ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απνζήθεπζεο θαη πξνώζεζεο), νπξέο θαη απώιεηα παθέησλ, ιεηηνπξγία ζπλδέζκνπ κεηάδνζεο (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό άθημεο ησλ παθέησλ, ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ ζπλδέζκνπ, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλδέζκνπ), δηαθνξά κεηαμύ θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο θαη θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο, ιεηηνπξγία ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιισλ TCP/IP (ηεκαρηζκόο IP, έιεγρνο ξνήο κε ην TCP), ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DNS (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ην πώο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο νη δηάθνξνη δηαθνκηζηέο νλόκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε έλα αίηεκα θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηέηνησλ δηαθνκηζηώλ), ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ηί ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάθηεζε κηαο ηζηνζειίδαο θαη, ξπζκίδνληαο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο) Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ππεξζύλδεζκνη πξνο εθαξκνγέο άιινπ ηύπνπ (π.ρ. εθαξκνγέο Flash) πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ (π.ρ. ιεηηνπξγία νκθαινύ, γέθπξαο θαη κεηαγσγέα, έλλνηα θαη ρξεζηκόηεηα πξσηνθόιινπ δηθηύνπ, κνληέιν OSI) θαη κε ην Γηαδίθηπν (π.ρ. είδε πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηύνπ, ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο, δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο). πκπεξηιήθζεθαλ, επίζεο, ππεξζύλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαιέο ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν. ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Οη ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θάπνηα κηθξνεθαξκνγή Java ζηέιλνληαο ηε δηεύζπλζή ηεο πξνο ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η πξνζζήθε ηεο δηεύζπλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ δελ γίλεηαη απηόκαηα, θαζώο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ηεο κηθξνεθαξκνγήο θαη ε θαηαιιειόηεηά ηεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, λα πξνζηεζεί θαηάιιεινο ζρνιηαζκόο ηεο θαη λα εληαρζεί ζε θάπνηα θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. Σέινο, παξέρνληαη κηα ζεηξά από άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, όπσο εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, Yahoo, Lycos, AltaVista, θ.ά.) θαζώο θαη ρξήζηκνη ππεξζύλδεζκνη πξνο άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, νκαδνπνηεκέλνη ζεκαηηθά ζε θαηεγνξίεο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθό, επηζηήκεο, νξγαληζκνί, βηβιηνπσιεία, θ.ά.) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ηελ εξγαζία απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κέζα από έλα δηθηπαθό ηόπν κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ αξθεηέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, κέζα από αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζνκνηώζεηο. Οη καζεηέο έρνπλ έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, δίλνληαο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα εηζόδνπ, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο παξακέηξσλ, θάλνληαο ππνζέζεηο, παξαηεξώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο

10 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 187 ζπγθξίζεηο θαη εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σνπο παξέρεηαη επνκέλσο ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο κε ηξόπν ελεξγό, βησκαηηθό, επράξηζην θαη ζύκθσλν κε ηνλ πξνζσπηθό καζεζηαθό ηνπο ξπζκό, ζηνλ ηόπν (π.ρ. ζρνιηθό εξγαζηήξην, ζπίηη) θαη ρξόλν πνπ επηζπκνύλ. Μειινληηθνί ζηόρνη καο είλαη: α) ν ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε κηθξνεθαξκνγέο, β) ν εμειιεληζκόο όζσλ από ηηο κηθξνεθαξκνγέο είλαη εθηθηό λα κεηαθξαζηνύλ ζηα ειιεληθά, γ) ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη δ) ε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε κηαο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, κηθξνεθαξκνγώλ θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ. ΑΝΑΦΟΡΕ 1. Bishop, J. (1998). Java gently: Programming principles explained, 2nd edition. Reading, MA: Addison- Wesley. 2. Boroni, C., Goosey, F., Grinder, M., & Ross, R. (1998). A paradigm shift: The Internet, the Web, browsers, Java, and the future of Computer Science education. In Proceedings of the 29th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE-98), Atlanta, USA, February 1998 (pp ). New York: ACM Press. 3. Cairns, K. (1995). Using simulations to enhance career education. ERIC (ED404583). 4. Computer Science tutorials and applets, 5. Jimenez, R., Pareja, C., Patino, M., & Velazquez, A. (2000). New technologies in Computer Science education. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 6. Kamthan, P. (1999). Java applets in education, 7. Manipula Math with Java, 8. Papastergiou, M. (2003). Teaching Internet concepts and skills in secondary education: Informatics teachers views and practices. In K. Fernstrom (Ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2003), Samos, Greece, July 2003 (pp ). Athens: National and Kapodistrian University of Athens. 9. Physics applets, 10. Ross, R. (2000). Shifting paradigms: Teaching and learning in an animated Web-connected world. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 11. Web excursions in Computer Science, 12. Wiest, S., & Zell, A. (2002). EduBeans: Efficient development of interactive instructional exhibits leveraging a multi-layered, component based framework. In S. Rebelsky & P. Barker (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002 (ED- MEDIA 2002) Vol. 1, Denver, USA, June 2002 (pp ). Norfolk, VA: AACE. 13. Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα