ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος Φρήζηος, Αθαναζίοσ Γεώργιος, Καρακωνζηανηής Γεώργιος Τμήμα Μητανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικηύων, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας, *Καθηγήηρια ΠΕ19-Διδάζκοσζα ΠΔ407/80 {mpapas, dbekas, enari, tdintsis, czaharak, gathanas, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καηά ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο ζπρλά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζην όηη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java (Java applets) πξνζθέξνπλ έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε δηδαζθαιία θαη θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ απηνύ ηνπ είδνπο. Βαζηθό πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, αξθεί λα δηαζέηεη έλα θαηάιιειν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Java-enabled Web browser). Ωζηόζν, ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ κηθξνεθαξκνγώλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, απαηηεί ζπλήζσο ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηελ εηζήγεζε απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ζην λα εληνπίδνπλ, εύθνια θαη γξήγνξα, εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γηδαζθαιία Πιεξνθνξηθήο, Java applets, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΕΙΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ αζθνύλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε πνιιέο επηζηήκεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ ίδηα ηελ Πιεξνθνξηθή (Jimenez et al., 2000). Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο, από ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαθάλεθε όηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, θαζώο επέηξεπε ηελ εύθνιε δηαλνκή ςεθηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ κε ηε κνξθή πνιπκεζηθώλ εγγξάθσλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java θαη ηεο εηθνληθήο κεραλήο ηεο Java (Java Virtual Machine JVM), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ απμήζεθαλ, θαζώο έγηλε πιένλ εθηθηή ε δηαλνκή αιιειεπηδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, κε ηξόπν αλεμάξηεην από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Kamthan, 1999; Ross, 2000). Μόλε πξνϋπόζεζε ήηαλ πιένλ λα δηαζέηεη θαλείο έλαλ ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web browser) ελεξγνπνηεκέλν ώζηε λα εθηειεί εθαξκνγέο Java. Οη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα νη δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο λα κελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηα όξηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά λα κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ πέξα από ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, κε ηελ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθώλ

2 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 179 θαη καζεηώλ ζε ςεθηαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Η δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζέηεη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη (π.ρ. εθηέιεζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ, ιεηηνπξγία εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηή, εθηέιεζε πξνγξακκάησλ) ζπλήζσο αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000). Έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη πνιύ δύζθνιν, αλ όρη αδύλαηνλ, λα εμεγεζνύλ απνηειεζκαηηθά από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηνλ παξαδνζηαθό ζηαηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο (π.ρ. ρξήζε πίλαθα, δηαγξακκάησλ ξνήο, θώδηθα, εηθόλσλ), αιιά θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο από ηνπο καζεηέο κέζα από πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζηαηηθέο εηθόλεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000; Kamthan, 1999). Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηέο από ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ ζέηνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο (Papastergiou, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ, αθελόο, ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη, αθεηέξνπ, ε θαηαλόεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ λα παξέρεη δπλακηθέο, γξαθηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ εμεηάδνληαη (Boroni et al., 1998; Jimenez et al., 2000; Ross, 2000). Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ ηύπνπ απηνύ νπηηθνπνηεί θαη πξνζνκνηώλεη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ πξάηηνληαο (learning by doing) κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηε δηαηύπσζε θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Cairns, 1995). Σν ελδηαθέξνλ πνιιώλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. αιγόξηζκνη θαη πξνγξακκαηηζκόο, αξρηηεθηνληθή Η/Τ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δίθηπα Η/Τ) εζηηάδεηαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ κε ηε κνξθή κηθξνεθαξκνγώλ Java, πξνζβάζηκσλ κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Boroni et al., 1998). Μηα κηθξνεθαξκνγή Java είλαη έλα κηθξό ζπλήζσο πξόγξακκα γξακκέλν ζε Java, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα θαη, αθνύ κεηαθεξζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή απηό κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, αξθεί ην ηειεπηαίν λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε έρνληαο ελεξγνπνηεκέλε ηε JVM (Bishop, 1998). Η ρξήζε κηθξνεθαξκνγώλ Java γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο γίλεηαη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε (Wiest & Zell, 2002). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνεθαξκνγώλ απηώλ είλαη (Kamthan, 1999): α) ηαρύηεηα: εθηεινύληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε γξεγνξόηεξα από ό,ηη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο, β) πνιπκεζηθόηεηα: δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, ήρνπ, πξνζνκνηώζεσλ θίλεζεο (animations), γ) αιιειεπηδξαζηηθόηεηα: παξέρνπλ ζην ρξήζηε απμεκέλεο δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο, δ) κεησκέλν θόζηνο: απαηηνύλ κόλνλ έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο (δηαηίζεηαη δσξεάλ) ζε αληίζεζε κε εκπνξηθά παθέηα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ δελ είλαη πξνζηηά ζε όινπο, ε) αλεμαξηεζία από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο: εθηεινύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή (δηαηίζεληαη JVMs γηα πνιιέο πιαηθόξκεο θαη πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο). Οη κηθξνεθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηε κάζεζε κέζα από ηελ πξάμε, λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα παξαθηλώληαο ηνπο λα αζρνιεζνύλ πην ελεξγά κε απηό (Kamthan, 1999).

3 180 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ήκεξα, ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πνιιέο κηθξνεθαξκνγέο Java, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηαθόξσλ επηζηεκώλ. Οη πεξηζζόηεξεο αθνξνύλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. Physics applets, Manipula Math with Java), ελώ αξθεηέο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή. Σν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη, όζνλ αθνξά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη όηη πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαηάιιειεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξέπεη λα εκπιαθνύλ ζε ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. ηελ εξγαζία απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα απνηειέζεη έλα δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό εξγαιείν γηα ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. ην δηθηπαθό ηόπν παξνπζηάδνληαη, ζρνιηαζκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, λα κπνξνύλ εύθνια θαη γξήγνξα, από νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, λα εληνπίδνπλ κηθξνεθαξκνγέο, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δηθηπαθόο απηόο ηόπνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην είηε γηα κειέηε ζην ζπίηη. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAVA ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Η εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε απηή νινθιεξώζεθε ζε δύν θάζεηο: i. αλαδήηεζε, εληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ Java, ii. θαηαζθεπή δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. πγθεθξηκέλα, νη κηθξνεθαξκνγέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: α) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Πιεξνθνξηθή ηνπ Γπκλαζίνπ, β) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο - Τπνινγηζηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη δ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα ππνινγηζηώλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ Η/Τ ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ). Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κηθξνεθαξκνγώλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθεηεξίεο νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Computer Science tutorials and applets, Web excursions in Computer Science, Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ) θαη, επίζεο, δηελεξγήζεθαλ αλαδεηήζεηο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Ωο νδεγνί γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ηειηθήο επηινγήο κηαο κηθξνεθαξκνγήο ήηαλ: α) ε ζπλάθεηά ηεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ θαη, επνκέλσο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, β) ε αξηηόηεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο (π.ρ. θαιή πνηόηεηα γξαθηθώλ, κηθξόο ρξόλνο κεηαθνξάο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, εθηέιεζε ρσξίο πξνβιήκαηα), γ) ν πςειόο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (π.ρ. δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ αξρηθώλ ζπλζεθώλ θαη παξακέηξσλ, δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο), δ) ε επηζηεκνληθή νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο.

4 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 181 ηε ζπλέρεηα, αλαπηύρζεθε έλαο δηθηπαθόο ηόπνο, ζηνλ νπνίνλ παξνπζηάδνληαη νη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη επηιέρζεθαλ, ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ. Οη κηθξνεθαξκνγέο ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ. Οη πεξηγξαθέο απνζθνπνύλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηδαθηηθά ηηο κηθξνεθαξκνγέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κηθξνεθαξκνγώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ: α) ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο, β) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ησλ ΣΔΔ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δηαηξέζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο. Καηά ηελ εθπόλεζε ησλ δύν θάζεσλ ηεο εξγαζίαο, αλέθπςαλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα: α) θαηά ηελ πξώηε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηζηήκεο (π.ρ. Φπζηθή, Μαζεκαηηθά) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πιεζώξα κηθξνεθαξκνγώλ Java, ππάξρεη αθόκε ζρεηηθή έιιεηςε κηθξνεθαξκνγώλ πνπ λα κπνξνύλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηνπ πιηθνύ (hardware), β) θαηά ηε δεύηεξε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο ή ππνθαηεγνξίεο θαη επνκέλσο ππήξρε επηθάιπςε. Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίζηεθε κε ηελ έληαμε κηαο κηθξνεθαξκνγήο ζηελ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία δίλεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ην πεξηερόκελό ηεο (π.ρ. ε έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θξίζεθε από ην αλ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αιγόξηζκν ηνλ ίδην ή ζηελ πινπνίεζή ηνπ ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ). Γεληθά, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν βαζκό ε ύιε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλ θαη απηό δελ ήηαλ πάληα εθηθηό ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλεο από ηηο κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ αθόκε θαη ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ Ο εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο (βι. Δηθόλα 1) πεξηιακβάλεη κηθξνεθαξκνγέο Java νκαδνπνηεκέλεο, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Γεληθά, β) Πξνγξακκαηηζκόο θαη γ) Γίθηπα. Καζεκία από ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο. Γηα θαζεκία από ηηο κηθξνεθαξκνγέο, παξέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, εηθόλα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, θαζώο θαη ππεξζύλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ε νπνία θηινμελεί ηε κηθξνεθαξκνγή. Δθηόο από ηε ζπιινγή κηθξνεθαξκνγώλ Java, παξέρνληαη επίζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο, ρξήζηκνη ζύλδεζκνη). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.

5 182 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εικόνα 1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ ΓΕΝΙΚΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 2) αθνξνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Τιηθό, β) Μεηαηξνπείο, γ) Πίλαθεο αιεζείαο, δ) Κξππηνγξαθία, ε) Αιγόξηζκνη, ζη) Γηαδίθηπν, δ) Κπθιώκαηα. Εικόνα 2. Πξνζνκνίσζε ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (http://www.bio.vu.nl/thb/course/comp/simcir12/simcir.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Υιηθό: αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ Η/Τ, πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο Η/Τ (δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο από ηε κλήκε, απνθσδηθνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο

6 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 183 εληνιώλ, ξόινο δηαθόξσλ θαηαρσξεηώλ), δηαδηθαζίεο αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο από θαη πξνο ζπκπαγείο δίζθνπο (CD) Μεηαηξνπείο: δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο αξηζκνύ από δεθαδηθή ζε δπαδηθή, νθηαδηθή θαη δεθαεμαδηθή κνξθή θαη αληίζηξνθα, εθηέιεζε πξάμεσλ κεηαμύ δπαδηθώλ αξηζκώλ, κεηαηξνπή ζπκβνινζεηξώλ ζε θσδηθνύο ASCII Πίλαθεο αιεζείαο: ζπκπιήξσζε πηλάθσλ αιεζείαο κε ηελ εθαξκνγή ινγηθώλ πξάμεσλ, αξρέο ηεο άιγεβξαο Boole, ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ εθθξάζεσλ ηεο άιγεβξαο Boole Κξππηνγξαθία: αιγόξηζκνο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνύ RSA θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο, ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ Αιγόξηζκνη: αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort), δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηνίβα, δέλδξν) Γηαδίθηπν: ιεηηνπξγίεο ησλ ηρλώλ αλαγλώξηζεο (cookies), αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, ζάξσζε ζπξώλ (port scanning) θαη ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall) Κπθιώκαηα: ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (νη καζεηέο κπνξνύλ π.ρ. λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ςεθηαθά θπθιώκαηα ζπλδένληαο κεηαμύ ηνπο ινγηθέο πύιεο, δηαθόπηεο θαη άιια ζηνηρεία, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνηώζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπθισκάησλ) ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνζνκνηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαζώο θαη ησλ επόκελσλ θαηεγνξηώλ, ν ρξήζηεο έρεη ζπλήζσο ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ πνπ πξνζνκνηώλνληαη: α) ξύζκηζε παξακέηξσλ θαη είζνδν δεδνκέλσλ, β) θαζνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο, γ) επηινγή ζπλερνύο ή βεκαηηθήο (έλα βήκα κπξνζηά ή πίζσ) εθηέιεζεο, δ) παύζε/δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο, ε) επαλεθθίλεζε/λέα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 3) νπηηθνπνηνύλ δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο δηαηξέρνληαο παξάιιεια θαη ηνλ θώδηθα πινπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκό ηεο γξακκήο πνπ εθηειείηαη ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ), παξέρνληαο έηζη πξνο ην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηεο ηηκήο δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ. Εικόνα 3. Οπηηθνπνίεζε αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο (http://www.cs.hope.edu/~alganim/animator/animator.html)

7 184 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ηελ θαηεγνξία απηή, εληάρζεθαλ επίζεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ νπηηθνπνηνύλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ δνκώλ δεδνκέλσλ (βι. Δηθόλα 4). πλνιηθά, πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: α) Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο, θαη β) Γνκέο δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο: νπηηθνπνηνύληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort) Γνκέο δεδνκέλσλ: νπηηθνπνηνύληαη νπξέο, ζηνίβεο, δηαζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, δέλδξα, γξάθνη, θαζώο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αληίζηνηρνη αιγόξηζκνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ώζεζε λένπ ζηνηρείνπ ζε ζηνίβα, δηαγξαθή θόκβνπ από δηαζπλδεδεκέλε ιίζηα, δηάζρηζε δπαδηθνύ δέλδξνπ) Εικόνα 4. Οπηηθνπνίεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζε ζηνίβα (http://www.cs.usask.ca/resources/tutorials/csconcepts/1998_5/stacks/java/index.html) Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, ζε θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, λα παξαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα όπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα (π.ρ. πνηά από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα) θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ ελαιιαγώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ο θώδηθαο δίλεηαη ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. C, C++, Java) ή ζε ςεπδνγιώζζα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε θαη λα παξαηεξήζνπλ αληίζηνηρα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ ή ζηαδηαθά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ξπζκίζνπλ ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο, θαζώο θαη λα ζηακαηήζνπλ θαη λα επαλεθθηλήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν. ΔΙΚΣΤΑ Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 5) επηηξέπνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ. Οκαδνπνηήζεθαλ ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: α) Ethernet - CSMA/CD, β) Αζύξκαηα δίθηπα, γ) Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο, δ) Σνπνινγίεο δηθηύσλ, ε) Μεηαγσγή παθέησλ, ζη) ALOHA, δ) Γηαδίθηπν.

8 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 185 Εικόνα 5. Πξνζνκνίσζε δηθηύνπ Ethernet κε κεηαγσγείο (http://www.kom.e-technik.tu-darmstadt.de/projects/iteach/itbeankit/applets/ethernet/ethernet.html) Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Ethernet - CSMA/CD: πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ Ethernet θαη ηνπ πξσηνθόιινπ CSMA/CD (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα ζελάξηα θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ ηνπ δηθηύνπ, ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό κεηάδνζεο ησλ παθέησλ, ηελ ύπαξμε νκθαινύ (hub) ή κεηαγσγέα (switch), θαη λα παξαθνινπζήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Αζύξκαηα δίθηπα: ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ κέζα από παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο, πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ελζύξκαησλ δηθηύσλ, ζπλήζεηο ηνπνινγίεο Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο: πξνζνκνίσζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο (π.ρ. fixed routing, SPF, flooding, multipath, RIP), ππνινγηζκόο θαη νπηηθνπνίεζε πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν απηό) Τνπνινγίεο δηθηύσλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηνπνινγηώλ δηθηύνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ηνπνινγίαο δηθηύνπ θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. αξηζκό ζηαζκώλ, κέζν κεηάδνζεο, κήθνο θαη ηαρύηεηα γξακκήο, κέγεζνο θαη ξπζκό κεηάδνζεο παθέησλ, θαη επηιέγνληαο ζελάξηα, όπσο π.ρ. ζηαζκόο ή ζύλδεζκνο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) Μεηαγσγή παθέησλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηερληθώλ κεηαγσγήο παθέηνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνζνκνηώζεηο ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηερληθέο σο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα) ALOHA: ιεηηνπξγία δηθηύνπ ALOHA Γηαδίθηπν: θαηάηκεζε κελπκάησλ ζε παθέηα (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ παθέησλ, θαη λα

9 186 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ παξαθνινπζήζνπλ ζε θάζε ελδηάκεζν θόκβν ηνπ δηθηύνπ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απνζήθεπζεο θαη πξνώζεζεο), νπξέο θαη απώιεηα παθέησλ, ιεηηνπξγία ζπλδέζκνπ κεηάδνζεο (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό άθημεο ησλ παθέησλ, ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ ζπλδέζκνπ, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλδέζκνπ), δηαθνξά κεηαμύ θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο θαη θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο, ιεηηνπξγία ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιισλ TCP/IP (ηεκαρηζκόο IP, έιεγρνο ξνήο κε ην TCP), ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DNS (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ην πώο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο νη δηάθνξνη δηαθνκηζηέο νλόκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε έλα αίηεκα θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηέηνησλ δηαθνκηζηώλ), ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ηί ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάθηεζε κηαο ηζηνζειίδαο θαη, ξπζκίδνληαο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο) Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ππεξζύλδεζκνη πξνο εθαξκνγέο άιινπ ηύπνπ (π.ρ. εθαξκνγέο Flash) πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ (π.ρ. ιεηηνπξγία νκθαινύ, γέθπξαο θαη κεηαγσγέα, έλλνηα θαη ρξεζηκόηεηα πξσηνθόιινπ δηθηύνπ, κνληέιν OSI) θαη κε ην Γηαδίθηπν (π.ρ. είδε πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηύνπ, ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο, δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο). πκπεξηιήθζεθαλ, επίζεο, ππεξζύλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαιέο ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν. ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Οη ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θάπνηα κηθξνεθαξκνγή Java ζηέιλνληαο ηε δηεύζπλζή ηεο πξνο ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η πξνζζήθε ηεο δηεύζπλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ δελ γίλεηαη απηόκαηα, θαζώο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ηεο κηθξνεθαξκνγήο θαη ε θαηαιιειόηεηά ηεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, λα πξνζηεζεί θαηάιιεινο ζρνιηαζκόο ηεο θαη λα εληαρζεί ζε θάπνηα θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. Σέινο, παξέρνληαη κηα ζεηξά από άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, όπσο εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, Yahoo, Lycos, AltaVista, θ.ά.) θαζώο θαη ρξήζηκνη ππεξζύλδεζκνη πξνο άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, νκαδνπνηεκέλνη ζεκαηηθά ζε θαηεγνξίεο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθό, επηζηήκεο, νξγαληζκνί, βηβιηνπσιεία, θ.ά.) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ηελ εξγαζία απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κέζα από έλα δηθηπαθό ηόπν κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ αξθεηέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, κέζα από αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζνκνηώζεηο. Οη καζεηέο έρνπλ έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, δίλνληαο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα εηζόδνπ, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο παξακέηξσλ, θάλνληαο ππνζέζεηο, παξαηεξώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο

10 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 187 ζπγθξίζεηο θαη εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σνπο παξέρεηαη επνκέλσο ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο κε ηξόπν ελεξγό, βησκαηηθό, επράξηζην θαη ζύκθσλν κε ηνλ πξνζσπηθό καζεζηαθό ηνπο ξπζκό, ζηνλ ηόπν (π.ρ. ζρνιηθό εξγαζηήξην, ζπίηη) θαη ρξόλν πνπ επηζπκνύλ. Μειινληηθνί ζηόρνη καο είλαη: α) ν ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε κηθξνεθαξκνγέο, β) ν εμειιεληζκόο όζσλ από ηηο κηθξνεθαξκνγέο είλαη εθηθηό λα κεηαθξαζηνύλ ζηα ειιεληθά, γ) ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη δ) ε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε κηαο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, κηθξνεθαξκνγώλ θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ. ΑΝΑΦΟΡΕ 1. Bishop, J. (1998). Java gently: Programming principles explained, 2nd edition. Reading, MA: Addison- Wesley. 2. Boroni, C., Goosey, F., Grinder, M., & Ross, R. (1998). A paradigm shift: The Internet, the Web, browsers, Java, and the future of Computer Science education. In Proceedings of the 29th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE-98), Atlanta, USA, February 1998 (pp ). New York: ACM Press. 3. Cairns, K. (1995). Using simulations to enhance career education. ERIC (ED404583). 4. Computer Science tutorials and applets, 5. Jimenez, R., Pareja, C., Patino, M., & Velazquez, A. (2000). New technologies in Computer Science education. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 6. Kamthan, P. (1999). Java applets in education, 7. Manipula Math with Java, 8. Papastergiou, M. (2003). Teaching Internet concepts and skills in secondary education: Informatics teachers views and practices. In K. Fernstrom (Ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2003), Samos, Greece, July 2003 (pp ). Athens: National and Kapodistrian University of Athens. 9. Physics applets, 10. Ross, R. (2000). Shifting paradigms: Teaching and learning in an animated Web-connected world. In T. Greening (Ed.), Computer Science education in the 21st century (pp ). New York: Springer Verlag. 11. Web excursions in Computer Science, 12. Wiest, S., & Zell, A. (2002). EduBeans: Efficient development of interactive instructional exhibits leveraging a multi-layered, component based framework. In S. Rebelsky & P. Barker (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002 (ED- MEDIA 2002) Vol. 1, Denver, USA, June 2002 (pp ). Norfolk, VA: AACE. 13. Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ,

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα