ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0) 10 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ Γήπεδα-Οηθφπεδα Οξπρεία Μεηαιιεία Λαηνκεία Αγξνί Φπηείεο Γάζε Γήπεδα-Οηθφπεδα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Οξπρεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεηαιιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λαηνκεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο Αγξνί εθηφο εθκεηάιιεπζεο Φπηείεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Γάζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο Απνζβεζκέλεο εδαθηθέο εθηάζεηο Ο ινγαξηαζκφο10 εκθαλίδεη ηελ αμία αγνξάο ηεο εδαθηθήο έθηαζεο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ρξεψλεηαη κε ηελ αμία πνπ αλαγξάθεη ην ζπκβφιαην αγνξάο. Ζ αμία αγνξάο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ πξνζαπμάλεηαη θαη κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο πνπ γίλνληαη κεηά ηελ αγνξά π.ρ κε ηελ δηακφξθσζε ησλ γεπέδσλ, κε ηελ ηζνπέδσζε θαη θ.ι.π. Σα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, νη θφξνη κεηαβίβαζεο, ηα κεζηηηθά έμνδα, νη ακνηβέο κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ.16.14, ηα νπνία είηε απνζβέλνληαη εθάπαμ κέζα ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, είηε απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε πέληε έηε (ή ζε 4 ή 3 ή 2 έηε), θαηά ηελ επηζπκία ηελ επηρείξεζεο(άξζξν 43 παξ.5 Ν. 2190/20). Απφ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη ηα γήπεδα νηθφπεδα θαη νη αγξνί δηφηη δελ θζείξνληαη. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ή ππνηίκεζεο, ζρεκαηίδεηαη εηδηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ Οη καληξφηνηρνη, ε πιαθφζηξσζε, ε απνρέηεπζε θιπ. ησλ γεπέδσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ Οη ινγ/ζκνί παξαθνινπζνχλ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη, νχηε παξαγσγηθά αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο επηρείξεζεο 1

2 Αποσβεσμένα ορυχεία 02 Απνζβεζκέλα κεηαιιεία 03 Απνζβεζκέλα ιαηνκεία 05 Απνζβεζκέλεο θπηείεο 06 Απνζβεζκέλα δάζε 11 Απνζβεζκέλα νξπρεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 12 Απνζβεζκέλα κεηαιιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 13 Απνζβεζκέλα ιαηνκεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 15 Απνζβεζκέλα θπηείεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 16 Απνζβεζκέλα δάζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 1 Όηαλ πσιείηαη έλα νηθφπεδν θιπ. πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηεο εδαθηθήο έθηαζεο κε ηελ αμία πψιεζεο θαη κε ηελ ηπρφλ πξφβιεςε ηνπ ινγ θαη ρξεψλεηαη κε ηα ηπρφλ έμνδα ηεο πψιεζεο θαη κε ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ ινγ Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζην ινγ δεκίεο αλάινγα. 2

3 11 ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ Λνηπά ηερληθά έξγα Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπά ηερληθά έξγα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 2 Ο ινγαξηαζκφο 11 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ, ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ ζέξκαλζεο, ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ κεραλνινγηθψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ, απνρέηεπζεο θηι.) θαη ηελ αμία ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο επηρείξεζεο(π.ρ δξφκνη, πιαηείεο, θ.ιπ.). Ο ινγ/ζκφο απηφο ρξεψλεηαη κε ηελ αμία αγνξάο ή θαηαζθεπήο ηνπ θαη κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο ή επέθηαζεο ή πξνζζήθεο. Απνζβέλνληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηα κφληκα πνζνζηά απνζβέζεσλ. Θα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ αμία ηνπ θηίζκαηνο, γηαηί κφλν ην θηίζκα ππφθεηηαη ζε απφζβεζε (Τπ. Οηθ. Δγθ. 46/73). Οη θφξνη κεηαβίβαζεο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά, ηα κεζηηηθά θαη ινηπά έμνδα θηήζεο ηνπο παξαθνινπζνχληαη κε ην ινγ/ζκφ έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ (η.δ. 2804/89) ή απνζβέλνληαη ζε 5 έηε, ηζφπνζα. ηνπο ινγ/ζκνχο παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα ή έμνδα πνπ γίλνληαη ζε αθίλεηα ηξίησλ, φηαλ ε επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα νξηζκέλν ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ηα ελ ιφγσ έξγα (θηίξηα θ.ιπ) πεξηέρνληαη ζην θχξην ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο αληάιιαγκα. Σα παξαπάλσ θηίξηα, έξγα θαη έμνδα απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο ζπκβαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο κε ηνλ πεξηνξηζκφ, φηη ε εηήζηα απφζβεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ νκνεηδψλ ηδηφθηεησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δελ παξαθνινπζνχληαη κε ηνλ ινγ/ζκφ 11 αιιά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ηεο θάζε ρξήζεο. Οη δαπάλεο βειηίσζεο θαη πξνζζεθψλ ζε κηζζνχκελα αθίλεηα απνζβέλνληαη ηζφπνζα κέζα ζηηο ρξήζεηο, πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε, κε ηνλ φξν φηη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ζπληειεζηή, πνπ εθαξκφδεηαη ζε νκνεηδή ηδηφθηεηα πάγηα ζηνηρεία(π.γ. 1123/80 πεξ , άξζξν 31παξ.1ΕΝ. 2238/94). ηνπο ινγ/ζκνχο θαη παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα θιπ. πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξαγσγηθά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. 3

4 11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ 02 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα 03 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 07 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 08 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 09 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ 10 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ 14 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 15 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 16 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 17 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 21 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 22 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 23 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 24 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 3 Όηαλ πσιείηαη έλα αθίλεην, πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγ/ζκφο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ αμία πψιεζεο θαη ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο πψιεζεο θαη κε ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/κφο Μεηά απφ απηφ, ρξεψλεηαη ν ινγ/κφο κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ πσιείηαη θαη πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγ/κφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε ηνπ νηθείνπ ινγ/κνχ ηνπ θηηξίνπ πνπ πσιείηαη κεηαθέξεηαη ζην ινγ/κφ δεκίεο ή ζην ινγαξηαζκφ θέξδε αλάινγα. ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο θηηξίνπ, πνπ δελ έρεη απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ απνζβέλνληαη ή ζε κηα ρξήζε ή ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα(άξζξν 31 παξ. 1 ελ Ν. 2238/94). Σα έμνδα θαηεδάθηζεο παιαηνχ θηηξίνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/κφ θαη ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Αλ φκσο επαθνινπζεί αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ, ηφηε ηα έμνδα απηά φπσο θαη νη ηπρφλ απνδεκηψζεηο ηνπ θαηαβάιινληαη ζε κηζζσηέο ηνπ παιηνχ θηηξίνπ πνπ θαηεδαθίδεηαη πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ. 4

5 12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Μεραλήκαηα Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο Φνξεηά κεραλήκαηα ρεξηνχ Δξγαιεία Καινχπηα-Ηδηνζπζθεχεο Μεραλνινγηθά φξγαλα Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ Μεραλήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Φνξεηά κεραλήκαηα ρεξηνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Δξγαιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο Καινχπηα-Ηδηνζπζθεχεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεραλ/ηα & ινηπφο εμνπι. ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) 4 Ο ινγ/κφο 12 απεηθνλίδεη ηελ αμία: α) ησλ κεγάισλ κεραλεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη είλαη ζπλήζσο εκπεπεγκέλα ζην έδαθνο θαη β) ησλ θνξεηψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. Δηδηθφηεξα : Με ηνλ ινγ/ζκφ παξαθνινπζείηαη ε αμία ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ ζέξκαλζεο) πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αληίζηνηρεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα θνξεηά κηθξνκεραλήκαηα πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο θαη κηθξφηεξε απφ ηελ δσή ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ινγ ην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλνινγηθά θαη άιιεο θχζεο αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ρέξη θαη έρνπλ δσή κεγαιχηεξε ηνπ απφ έλα έηνο. Όζα έρνπλ δσή κηθξφηεξε ηνπ έηνπο παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ ην ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα θαινχπηα, νη κήηξεο, νη θεθαιέο, ηα θιηζέ θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Σα θαινχπηα γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ απνζβέλνληαη εμνινθιήξνπ θαηά ηελ ρξήζε κέζα ζηελ νπνία αγνξάζζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ.(η.δ. 3/1990) Σα φξγαλα κέηξεζεο πεηξακαηηθψλ ή ειέγρσλ κπαίλνπλ ζην ινγ ηνπο ινγ , θαη παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα θιπ. πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε αθίλεηα ηξίησλ θαη πνπ, κεηά παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πεξηέρνληαη ζην θχξην ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο αληάιιαγκα. Απηά απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ θπζηθά ε εηήζηα απφζβεζε λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ νκνεηδψλ ηδηφθηεησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. ηνπο ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα θιπ. πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, νχηε παξαγσγηθά, αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζηνπο ίδηνπο θσδηθνχο κπαίλνπλ θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζεσξνχληαη σο νξηζηηθά εθηφο εθκεηάιιεπζεο είηε απηά έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί, νπφηε απεηθνλίδνληαη κε κηα δξαρκή ην θαζέλα, γηαηί νη απνζβέζεηο ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα θαη εμηζψζεθαλ, είηε κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο, φηαλ απηά δελ έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί. Αληίζεηα, ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ νινθιεξσηηθά 5

6 12.99 Απνζβεζκ. Μεραλήκαηα-ηερλ. εγθαηαζ.-ινηπφο κεραλνι. εμνπιηζκφο Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 01 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 02 Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο 03 Απνζβεζκέλα εξγαιεία 04 Απνζβεζκέλα θαινχπηα-ηδηνθαηαζθεπέο 05 Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα 06 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 07 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ 08 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ 09 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλ. εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ 10 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 11 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 12 Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 13 Απνζβεζκέλα εξγαιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 14 Απνζβεζκέλα θαινχπηα-ηδηνθαηαζθεπέο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 15 Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 16 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κερ/θφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 17 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 18 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 19 Απνζβεζκ. ινηπφο κεραλνι. εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεη. 5 απνζβεζηεί αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο ζηελ επηρείξεζε παξαγσγηθά παξαθνινπζνχληαη κε 1 δξρ. ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ θσδηθψλ Σα θηβψηηα, νη ζάθνη θαη ηα δηάθνξα άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ζπζθεπαζία νη ιαραλέκπνξνη θιπ, ζεσξνχληαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λ απνζβεζηνχλ θαη ζε κηα ρξήζε(τπ. Οηθ. 1298/58). Σα σξνιφγηα, πνπ ρηππνχλ ηηο θάξηεο νη εξγάηεο ζηα εξγνζηάζηα ζεσξνχληαη εξγαιεία (Δι πλ. 239/53). Ο ινγ. 12 ρξεψλεηαη: α) κε ηελ αμία αγνξάο ηνπο θαζψο θαη κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, θαη β) κε ηελ αμία ησλ ηπρψλ επεθηάζεσλ, πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ. Απνζβέλεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο κε πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. Οη απνζβέζεηο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηα κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ηεο θάζε ρξήζεο(π.ρ ζην ινγ. 62 θιπ.) θαη δελ πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία ησλ κεραλεκάησλ. Όηαλ πσιείηαη έλα κεράλεκα, πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηελ αμία πψιεζεο θαη ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο πψιεζεο θαη κε ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ Μεηά απφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ κε φιν ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πσιείηαη θαη πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφ ηελ εμίζσζε ηνπ νηθείνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κεραλήκαηνο, κεηαθέξεηαη ζην ινγ δεκίεο ή ζην ινγ θέξδε αλάινγα. ε πεξίπησζε αρξήζηεπζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ κεραλήκαηνο θιπ. ε αλαπφζβεζηε αμία κεηαθέξεηαη ζην ινγ ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο. Γηα λα αλαγλσξηζηεί σο δαπάλε ε θζνξά ή ε θαηαζηξνθή ελφο κεραλήκαηνο(γεληθά πάγηνπ ζηνηρείνπ) ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθή δξάζε ηνπ πάγηνπ ή λα νθείιεηαη ζηε θζνξά απφ ην ρξφλν. Δπίζεο ε απψιεηα π.ρ απφ θινπή ελφο κεραλήκαηνο ή άιινπ πάγηνπ γηα λα αλαγλσξηζηεί σο δαπάλε θαη λα αθαηξεζεί απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζε γεγνλφο πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ αδηαθνξία ή απφ θαθή ελέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηία. 6

7 13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ Απηνθίλεηα ιεσθνξεία Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα Απηνθίλεηα θνξηεγά- Ρπκνχιθεο-Δηδηθήο Υξήζεο ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα Πισηά κέζα Δλαέξηα κέζα Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ Λνηπά κέζα κεηαθνξάο Απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Απηνθίλεηα θνξηεγά- Ρπκνχιθεο-Δηδηθήο Υξήζεο εθηφο εθκεη ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Πισηά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Δλαέξηα κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπά κέζα κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεηαθνξηθά κέζα ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) Απνζβεζκέλα κέζα κεηαθνξάο Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία 01 Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 02 Απνζβεζκέλα θνξηεγά-ρπκνχιθεο -Δηδηθήο Υξήζεο 03 Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα 04 Απνζβεζκέλα πισηά κέζα 05 Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα 06 Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 09 Απνζβεζκέλα ινηπά κέζα κεηαθνξάο 10 Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 11 Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα θνξηεγά -ξπκνχιθεο-εηδηθήο ρξήζεο εθηφο 12 εθκεηάιιεπζεο 13 Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 14 Απνζβεζκέλα πισηά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 15 Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 16 Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 19 Απνζβεζκέλα ινηπά κεηαθνξηθά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 6 ην ινγ. 13 παξαθνινπζνχληαη ηα θάζε είδνπο νρήκαηα κε ηα νπνία ε επηρείξεζε δηελεξγεί κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ηεο (εκπνξεπκάησλ), είηε κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο, είηε έμσ απφ απηνχο.γηα ηπρφλ ζπληεξήζεηο ηνπο ή αληηθαηαζηάζεηο εμαξηεκάησλ ηνπο ρξεψλεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο δαπαλψλ ρξήζεο(ινγ ).Γίλνληαη απνζβέζεηο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κε πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν.όηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάδεη κηα κεραλή γηα ην απηνθίλεηφ ηεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη βειηίσζε θαη πξνζαπμάλεη ηελ αμία ηνπ απηνθηλήηνπ(δπ. Δλ. Αλ. Αζ. 258/57), ελψ φηαλ αγνξάδεη ιάζηηρα γηα ηεο ξφδεο απηνθηλήησλ ζεσξνχληαη αληαιιαθηηθά θαη πάλε ζην ινγ (Τπ. Οηθ. Δ /58). Απφ ηηο απνζβέζεηο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ηα αζθάιηζηξα, ηα δηφδηα, ηα ζέξβηο, ηα θαχζηκα, απφ ηηο επηζθεπέο θιπ, πνπ βαξχλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηδηφθηεην επηβαηηθφ απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο, (ή ην ελνηθηαζκέλν απ απηήλ), αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, ην 60% απηψλ, αλ ην απηνθίλεην απηφ έρεη θπιηλδξηζκφ κεγαιχηεξν απφ θ.ε ην 25% θαη 7

8 14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Έπηπια θεχε Μεραλέο γξαθείσλ Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα Μέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο Δπηζηεκνληθά φξγαλα Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ Λνηπφο εμνπιηζκφο Έπηπια εθηφο εθκεηάιιεπζεο θεχε εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μεραλέο γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο& ειεθηξ. ζπγθξνηήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Μέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Δπηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Λνηπφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο Έπηπια θαη ζθεχε ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) Απνζβεζκέλα έπηπια θαη απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο Απνζβεζκέλα έπηπια 01 Απνζβεζκέλα ζθεχε ην ππφινηπν πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο σο ινγηζηηθή δηαθνξά γηα λα θνξνινγεζεί(άξζξν 31 παξ. 1β Ν. 2238/94). Ο πξσηνβάζκηνο ινγ/ζκφο 14 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ επίπισλ θιπ, πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα: ην ινγ/ζκφ παξαθνινπζνχληαη νη ςχθηεο λεξνχ, ηα ςπγεία, νη ειεθηξηθνί θνχξλνη, ηα ζθεχε θνπδίλαο θιπ. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη νη ινγηζηηθέο κεραλέο, νη αξηζκνκεραλέο θαη νη γξαθνκεραλέο. ην ινγ/ζκφ παξαθνινπζνχληαη νη δηεξεπλεηέο, νη ειεθηξνληθέο ινγηζηηθέο κεραλέο, νη ειεθηξνληθέο νζφλεο, νη δηαηξεηηθέο κεραλέο θιπ. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη νη δεμακελέο, ηα δνρεία, ηα ζηιφ, ηα θνληέελεξ, νη πιαθέηεο θιπ. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη νη αληηδξαζηήξεο, νη απνζηαθηήξεο, νη δπγνί αθξηβείαο, νη κεηξεηέο αληνρήο πιηθνχ ζε θξνχζεηο, εθειθπζκνχ ή ζξαχζεο, νη ζπζθεπέο ηερλεηήο δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, νη ζπζθεπέο δεκηνπξγίαο θελνχ. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα δψα πνπ αγνξάδνληαη απφ ηηο θηελνηξνθηθέο θαη γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ πάγηα εθκεηάιιεπζε, δειαδή γηα λα παίξλνπλ ην γάια, ηα αξληά ή ηα κνζράξηα θιπ. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα ηειεθσληθά θέληξα, νη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, νη ζπζθεπέο ηέιεμ, fax θιπ. 8

9 Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ 03 Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη απνζβεζκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 04 Απνζβεζκέλα κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 05 Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα 06 Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 08 Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 09 Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο 10 Απνζβεζκέλα έπηπια εθηφο εθκεηάιιεπζεο 11 Απνζβεζκέλα ζθεχε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 12 Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & απνζβεζκέλα 13 ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 14 Απνζβεζκέλα κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 15 Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 16 Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 18 Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 19 Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 7 Οη πίλαθεο δσγξαθηθήο ζεσξνχληαη έπηπια, αιιά δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε(τπ. Οηθ.Α /71). Οη θσηεηλέο επηγξαθέο είλαη έπηπια αιιά απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ σθέιηκν ρξφλν δσήο ηνπο(π.ρ κε ζπληειεζηή 20% αλά έηνο) (Φνξ. Δθ. Αζελψλ, 3605/70, ινγ.14.09). Σα έμνδα φκσο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ θαη ηα ελνίθηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ ηνπο ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα έπηπια ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξαγσγηθά, αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. Δπίζεο ζηνπο ίδηνπο ινγαξηαζκνχο πάλε ηα έπηπια πνπ ζεσξνχληαη σο νξηζηηθά εθηφο εθκεηάιιεπζεο είηε απηά έρνπλ απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά θαη παξαθνινπζνχληαη κε κηα δξαρκή, είηε κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο, φηαλ απηά δελ έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί. Αληίζεηα, ηα έπηπια πνπ έρνπλ απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο παξαγσγηθά απφ ηελ επηρείξεζε, παξαθνινπζνχληαη κε 1 δξρ. ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ θσδ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 14 θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, θιπ, κέρξηο φηνπ θαηαζηνχλ θαηάιιεια ηα έπηπια γηα ρξήζε. Όηαλ πσιείηαη έλα έπηπιν, πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 14 κε ηελ αμία πψιεζεο. Δπίζεο ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκέξα πψιεζεο, κε ηηο νπνίεο πηζηψλεηαη ν ίδηνο 9

10 15 ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΖΖ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-σερληθά έξγα ππφ εθηέιεζε Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο-λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε Μεηαθνξηθά κέζα ππφ εθηέιεζε Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε Πξνθαηαβνιέο θηήζεο παγίσλ ζηνηρείσλ 8 ινγαξηαζκφο. Ο ίδηνο ινγ. ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζεο. Σν απνηέιεζκα κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ ή ζην ινγ αλάινγα Ο ινγαξηαζκφο 15 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ κέρξη ζηηγκήο θαηαζθεπήο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Υξεψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ κε ην ίδην πνζφ. Αλαιπηηθφηεξα: Όηαλ ην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (ηδηνθαηαζθεπή), ηφηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, κε ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεψλεηαη νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 6 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 38 θιπ. ην ηέινο ηνπ έηνπο ν ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ ηδηνθαηαζθεπάζηεθε κέρξη ηελ ζηηγκή απηήλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνζηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα, κε ην θφζηνο απηφ ηνπ ηδηνθαηαζθεπαδφκελνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ρξεψλεηαη ν ινγ. 15 κε πίζησζε ηνπ ινγ Ηδηνπαξαγσγή θαη βειηηψζεηο παγίσλ. Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ απηνχ ζηνηρείνπ νινθιεξσζεί κέζα ζηελ ρξήζε πνπ άξρηζε ε θαηαζθεπή ηνπ, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα ρξεσζεί απεπζείαο ν αληίζηνηρνο ππνινγαξηαζκφο ησλ ή 16 κε πίζησζε ηνπ ινγ Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο, ηφηε πηζηψλεηαη ν ινγ 15 θαη ρξεψλνληαη νη ινγ/ζκνί ή 16 αλαιφγσο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κε ην ίδην πνζφ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ έηνπο αξρίδεη ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ γηα ηα λέα απηά θηίζκαηα. Αλ φκσο ε θαηαζθεπή δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο, ηφηε ν ινγ. 15 παξακέλεη ρξεσκέλνο κε ηελ αμία πνπ έρεη ην ππφ θαηαζθεπή πάγην ζηνηρείν κέρξη απηή ηελ ζηηγκή θαη θαηά ην λέν έηνο, αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ, κεηαθέξεηαη ζηνπο ινγ ή 16 αλάινγα. ην ινγ θαηαρσξνχληαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλεη ε επηρείξεζε ζε εξγνιάβνπο γηα ηελ αλέγεξζε θηηζκάησλ ηεο. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο, γίλνληαη επηκεηξήζεηο θαη εθδίδεη ν εξγνιάβνο ηηκνιφγην γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη γηα ηα πιηθά ηνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε, νπφηε πηζηψλεηαη ν ινγ θαη ρξεψλνληαη νη άιινη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγ. 15 ή ησλ ινγ θαη 16 ή ησλ ινγ/ζκψλ ησλ δαπαλψλ θιπ. αλάινγα. Ο ινγ.15 θαη ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ ινγ/κψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε έλα εληαίν θνλδχιη. 10

11 16 ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΖ Τπεξαμία επηρείξεζεο (GOOD WILL) Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 01 Άδεηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο(licences) 02 ήκαηα 03 Μέζνδνη (KNOW HOW) 04 Πξφηππα 05 ρέδηα Γηθαηψκαηα(παξαρσξήζεηο θιπ.) εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ Λνηπέο παξαρσξήζεηο Γηθαηψκαηα ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ Λνηπά δηθαηψκαηα Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ Γηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ (γλ. 142/1948/93) Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο Έμνδα κεηεγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο Πξνθαηαβνιέο θηήζεο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Απνζβεζκέλεο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη απνζβεζκέλα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 9 Ο ινγ. 16 πεξηιακβάλεη ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο δειαδή ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, θήκε θαη πειαηεία, ζήκαηα, θαιή νξγάλσζε θιπ.) θαη ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, δειαδή εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηδξπζεί θαη λα νξγαλσζεί ζρεηηθά κηα επηρείξεζε. Ολνκάδνληαη δε έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο δηφηη επηηξέπεη ν λφκνο λα απνζβεζηνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιψλ εηψλ. Ο ινγ. 16 ρξεψλεηαη κε ηελ αμία αγνξάο ελφο άυινπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ή κε ηελ αμία εθηίκεζή ηνπο(ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ θιπ.) Δηδηθφηεξα: ην ινγ θαηαρσξείηαη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο. ην ινγ παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ηα έμνδα δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ίδξπζεο, ηεο θάιπςεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο εθπφλεζεο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθκεηάιιεπζεο. ην ίδην ινγ/κφ πάλε θαη ηα παξφκνηα έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαγελέζηεξα γηα ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Σέηνηα έμνδα είλαη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά, ηα έμνδα δηθεγφξσλ, νη δηάθνξνη θφξνη, ηα έμνδα ησλ νξγαλσηψλ ινγηζηψλ, ηα έμνδα κειεηψλ, ηα έμνδα εξεπλψλ θιπ. 11

12 Απνζβεζκέλε ππεξαμία επηρείξεζεο 01 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 02 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα(παξαρσξήζεηο θιπ.) εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλκεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 03 απνζβεζκέλεο ινηπέο παξαρσξήζεηο 04 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα ρξήζεο πάγησλ ζηνηρείσλ 05 Απνζβεζκέλα ινηπά δηθαηψκαηα 10 Απζβεζκέλα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 11 Απνζβεζκέλα έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 12 Απνζβεζκέλα έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ 13 Απνζβεζκέλα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 14 Απνζβεζκέλα έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 16 Απνζβεζκέλεο δηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 17 Απνζβεζκέλα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 18 Απνζβεζκέλνη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 19 απνζβεζκέλα ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 10 Σα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο γηα λα αλαγλσξηζηνχλ, θαηαρσξνχληαη αλ ε εηαηξία δελ έρεη ζεσξήζεη αθφκα βηβιία, γηαηί βξίζθεηαη ππφ ίδξπζε, ζε πξνζσξηλφ πξφζσπν βηβιίν α εγθαηαζηάζεσλ(εζφδσλ-εμφδσλ) πνπ ζεσξείηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ ζην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα ε εηαηξία ζπζηαζεί θαη ζεσξήζεη δηθά ηεο βηβιία, ηα παξαπάλσ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο ζπγθεληξσηηθά θαηά ινγ/κφ. ην ινγ θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα εθηππψζεηο ή αλαθνηλψζεηο, φηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ή εθδίδεηαη νκνινγηαθφ δάλεην. ην ινγ θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ αγνξάδεηαη αθίλεην πάγην ζηνηρείν(νηθφπεδν- θηίξην). Σέηνηα είλαη ηα κεζηηηθά, ηα δηθεγνξηθά, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ν θφξνο κεηαβίβαζεο θιπ. (η. Δ 2607/76). ηνλ ίδην ινγ/κφ πάλε θαη ηα έμνδα ησλ κειεηεηψλ. Σα έμνδα φκσο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν θαηαζθεπαζηεί, δελ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 16, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε ε επηρείξεζε πνπ αγνξάδεη έλα πάγην ζηνηρείν απφ ην εμσηεξηθφ κε πίζησζε θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηελ αμία ηνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, ηφηε θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ηεο ή θαηά ηελ απνηίκεζε θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, αλ πξνθχςνπλ ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ν ινγ Οη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηνπ ινγ ηνπ θάζε δαλείνπ ή πίζησζεο, έπεηηα απφ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πηζησηηθψλ ζπλ/θψλ δηαθνξψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηα έηε πνπ απνκέλνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο. Αλ κεζνιαβεί θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο, ε παξαπάλσ κεηαθνξά απφ ηνλ ινγ αξρίδεη απφ ηελ ιήμε ή ηελ δηαθνπή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ(βι θαη ζει. 91, 46, 249). Ο ινγ αλαπηχζζεηαη ππνρξεσηηθά θαηά πίζησζε ή δάλεην. ην ινγ θαηαρσξνχληαη νη ηφθνη, κφλν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία(άξζξν 43 παξ. 3 α Ν. 2190/20). Οη ηφθνη φκσο ππεξεκεξίαο θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 65 θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο ρξήζεο. Οη ινγ θαη απνζβέλνληαη είηε νινθιεξσηηθά ζην πξψην έηνο (έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο), είηε ηζφπνζα κέζα ζε πέληε έηε(εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε), ελψ νη ππφινηπνη ινγ/κνί φπσο νξίδεη ν λφκνο (άξζξν 31 παξ. 1β Ν. 2238/94). ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο απφζβεζεο ελφο ινγ/κνχ, ρξεψλεηαη ν ινγ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 16 κε ηελ αμία νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ γηα λα εμηζσζεί. Αλ θάπνην άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα 12

13 18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο(ζπλδεδεκέλεο)επηρεηξήζεηο Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 01 Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 02 Αλεμφθιεηεο κεηνρ. εηζαγκ. ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 03 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 04 Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 05 Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 06 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 07 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 08 πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ 09 πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εμσηεξηθνχ 10 Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 11 Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 12 Μεηνρέο ζε ηξίηνπο γηα εγγχεζε Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ινηπέο(πιελ Α.Δ) 19 επηρεηξήζεηο (αληίζεηνο ινγ. ησλ ) 99 Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπλδεδ. επηρεηξ πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 01 Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 02 Αλεμφθιεηεο κεηνρ. εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 03 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκελεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 04 Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 11 νπνηαδήπνηε ιφγν έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ, ηφηε ην αλαπφζβεζην ηκήκα ηνπ ζην ινγ/κφ ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο. ην ινγ/ζκφ 18 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιεη κηα επηρείξεζε γηα λα αγνξάζεη κεξίδηα ή κεηνρέο απφ άιιε εηαηξία κε ζθνπφ ηελ δηαξθή θαηνρή ηνπο (φρη ηελ κεηαπψιεζε), φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εηαηξία ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Αλ δελ ζπκβαίλνπλ ηα παξαπάλσ ηφηε ε δηαθνξά απηή θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 34. Με ηνλ ινγ παξαθνινπζείηαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο (π.ρ ε αμία κεηνρψλ ηεο ή κεξηδίσλ ηεο) ζε ζπγγελείο (ζπλδεδεκέλεο) επηρεηξήζεηο, δειαδή ζε επηρεηξήζεηο πνπ ε ζπκκεηνρή ηεο μεπεξλά ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ελψ κε ην ινγ παξαθνινπζείηαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζε κε ζπγγελείο (κε ζπλδεδεκέλεο) επηρεηξήζεηο, δειαδή ζε επηρεηξήζεηο πνπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20%. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαινχληαη απηέο πνπ ιήγνπλ κεηά πάξνδν ελφο έηνπο. Οη ππφινηπεο θαινχληαη βξαρππξφζεζκεο. Οη ινγ/κνί θαη πηζηψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ κε ρξέσζε ηνπ ινγ Σν ηίκεκα απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ησλ ινγ/κψλ θαη αλάινγα. Σν δε απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζε έλα απφ ηνπο ινγ/ζκνχο ή αλ πξφθεηηαη γηα δεκία θαη ζηνπο ινγ/ζκνχο ή αλ πξφθεηηαη γηα θέξδνο. 13

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 43α παξ 1 α Μέζνδνη 6]ηα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα [εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο. απνηηκήζεσο

Άξζξν 43α παξ 1 α Μέζνδνη 6]ηα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα [εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο. απνηηκήζεσο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Σηρ ΠΙΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔ 4 Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΒΑΔΙ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ Ν 3190/1955 ΟΠΧ ΙΥΤΔΙ 1] χλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Γ.Λ.Π. 16 Δ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΞΑΓΩΓΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ(ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ) ΔΛ 1 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα