ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ"

Transcript

1 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά Αληψλην απφ ηνπο ζπνπδαζηέο Καιπαθηζίδε Αλαζηάζην Α.Μ Λαδηά Οπξαλία Α.Μ Έλαξμε: Παξάδνζε: Καβάια,

2 Πεξηερόκελα Σειίδα Πξφινγνο Πίλαθαο πληκήζεσλ.1 Δηζαγσγή.2 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Κεθάιαην 1: Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο Πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο δαπαλψλ Φνξνινγηθή Αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2238/ Δθπηπηφκελεο θαη κε Δθπηπηφκελεο Γαπάλεο Φνξνινγηθή Αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4172/ Δθπηπηφκελεο Γαπάλεο Με Δθπηπηφκελεο Γαπάλεο..17 Κεθάιαην 2: Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία γηα ηηο εθπηπηφκελεο δαπάλεο Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν Ν.4172/2013 ζηηο Δθπηπηφκελεο θαη κε Δθπηπηφκελεο Γαπάλεο.. 25 Κεθάιαην 3: Μειέηε Πεξίπησζεο Έιεγρνο Δπηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2238/ Γηαθνξέο Διέγρνπ εθαξκφδνληαο ηνλ Ν.4172/ πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο.. 54 Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο

3 Πξόινγνο Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πηπρηαθή εξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη νη εθπηπηφκελεο θαη κε δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο φζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. θνπφο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο πνπ έρεη επηθέξεη ν λένο λφκνο ζ απηέο. ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θαζεγεηή καο θ. Γεσξγαιά Αληψλην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα καο απηή, ψζηε ην απνηέιεζκα λα αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηθέο καο απαηηήζεηο αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιεη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο πνπ καο ζηήξημαλ εζηθά ψζηε λα νινθιεξψζνπκε ην δχζθνιν απηφ έξγν πνπ αλαιάβακε.

4 Πίλαθαο Σπληκήζεσλ Γ.Δ.Ζ. Γ.Ο.Τ. Γ.. Δ.Η.Υ. ΔΠΔ ΗΚΑ ΚΒ Κ.Φ.Α.. Κ.Φ.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΟΛ ηδ ΦΔΚ Φ.Π.Α. Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δπηβαηηθφ Η.Υ. απηνθίλεην Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πνιπγξαθεκέλε Τπνπξγηθή Δγθχθιηνο πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 1

5 Δηζαγσγή Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξεη κία επηρείξεζε είλαη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα πξνθχςεη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο πεξηφδνπ. Δίλαη ην εηζφδεκα πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ, νπφηε πξνθχπηνπλ δηαθνξέο, πνπ θαινχληαη ινγηζηηθέο δηαθνξέο θαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα εμεηάζνπκε ηη ίζρπε γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο θαη ηη ηζρχεη κε ηηο λεφηεξεο αιιαγέο. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θνξνινγηθή αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 2238/1994 θαη 4172/2013. Αθνχ δίλνληαη αξρηθά νη απαξαίηεηεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο, παξνπζηάδνληαη ηα ηξία θεθάιαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ εξγαζία. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ εθπηπηφκελσλ θαη κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ πνπ νξίδεη αξρηθά ν λφκνο 2238 ηνπ 1994 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο δαπάλεο πνπ νξίδεη ν λένο λφκνο 4172 ηνπ ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ζχγθξηζε ζηνπο δχν λφκνπο φζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη ζηηο αιιαγέο αλάκεζά ηνπο, παξαζέηνληαο αλαιπηηθά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ αιιαγψλ. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξνινγηθή αλακφξθσζε κηαο επηρείξεζεο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ θνξνινγηθή απηή αλακφξθσζε πξνέθπςε κεηά απφ έιεγρν νξθσηνχ ειεγθηή πνπ βξήθε ινγηζηηθέο δηαθνξέο θαη αλακφξθσζε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Αλαδεηθλχεηαη ην δχζθνιν έξγν ηφζν ηνπ ινγηζηή πνπ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ ειεγθηή πνπ είλαη ππεχζπλνο λα εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ. 2

6 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο θφπηκν ζα ήηαλ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εξγαζία λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζή ηεο. Ο λένο θψδηθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζνδεκάησλ, έλαληη έμη ηνπ πξνεγνχκελνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν εηζφδεκα απηφ, πνπ απνηειεί ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, αθνξά έζνδα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Αλ απφ ηα παξαπάλσ έζνδα αθαηξεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο, πξνθχπηεη ην θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αθθέιεο, 2014). Δηδηθά, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έλαξμεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη κεγαιχηεξν ηνπ δσδεθάκελνπ ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη φκσο κεγαιχηεξν ησλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ (Κξάηζεο, 2009). ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο ε επηρείξεζε, εθηφο απφ έζνδα πξαγκαηνπνηεί θαη κία ζεηξά εμφδσλ ή δαπαλψλ πξνο φθεινο ηνπ ζθνπνχ ηεο. Έμνδν είλαη θάζε κείσζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο ππφ ηε κνξθή κείσζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή αχμεζεο ησλ Τπνρξεψζεσλ ( 06/exodo.html). Έηζη ινηπφλ θηάλνπκε ζηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ ή εμφδσλ. Σα θέξδε απηά απνηεινχλ ηειηθά θαη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο επηρείξεζεο. 3

7 Κεθάιαην 1 Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο Ζ επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, ηηο δαπάλεο εθείλεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ εζφδσλ θαη απψηεξν ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηεο. Ζ κείσζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη αλεμέιεγθηα θαη νη παξαπάλσ δαπάλεο, πνπ εθπίπηνπλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ λφκν, θαιείηαη ν ειεγθηήο λα ηηο ζεσξήζεη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο θαη λα αλακνξθψζεη ηα απνηειέζκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί ηελ ιεγφκελε θνξνινγηθή αλακφξθσζε. Σν παξφλ θεθάιαην απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2238/94, ν νπνίνο ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη ηηο 31/12/2013. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνλ 4172/13, ν νπνίνο ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2014 θαη κεηά. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν λφκνο 2238/94 δελ θαηαξγείηαη, εθφζνλ ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο πξηλ ηνπ Πξνϋπνζέζεηο αλαγλώξηζεο δαπαλώλ Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δαπάλεο, πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, είλαη νη παξαθάησ (ηακαηφπνπινο & Καξαβνθχξεο, 2006): i. Ζ δαπάλε λα είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη εηθνληθή. ii. Ζ δαπάλε λα είλαη παξαγσγηθή, δειαδή λα αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη φρη ηξίηνπο. 4

8 iii. iv. Ζ δαπάλε λα πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ. Ζ δαπάλε λα είλαη βέβαηε, δεδνπιεπκέλε θαη εθθαζαξηζκέλε. v. Ζ δαπάλε λα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαη φρη θεθαιαίνπ. vi. Ζ δαπάλε λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θη φρη απαιιαζζφκελνπ ή εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη κε εηδηθφ ηξφπν. vii. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο λα πξνθχπηεη απφ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά. viii. Ζ δαπάλε λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο 1.2 Φνξνινγηθή Αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2238/1994 Ο λφκνο 2238 ζεζπίζηεθε ην 1994 θαη απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ λφκν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. απηφλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ, εθδφζεθαλ ΠΟΛ ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή αλακφξθσζε πνπ ζηφρν είραλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηα «ζνιά» ζεκεία ηνπ λφκνπ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο πνπ θαζνξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο θαη άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο Δθπηπηόκελεο θαη κε Δθπηπηόκελεο Γαπάλεο 1. Σν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθψο κε έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ησλ αθφινπζσλ εμφδσλ: 5

9 α) ησλ γεληθψλ εμφδσλ δηαρείξηζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: αα) ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ ΗΚΑ ή άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, εθηφο αλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. ββ) ην ηεθκαξηφ ελνίθην ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ απηφ ππνινγίζηεθε ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα. γγ) νη δσξεέο ζην Γεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, ηα εκεδαπά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ. Δπίζεο, εθπίπηεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο, ιφγσ ρνξεγίαο πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Δμαηξνχληαη δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο αζιεηηθά ζσκαηεία. Όηαλ ηα πνζά απηήο ηεο πεξίπησζεο, κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δσξενδφρνπο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ππεξβαίλνπλ ηα 290 επξψ εηεζίσο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα. δδ) ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο (κέρξη ηα 1500 επξψ γηα ηνλ θαζέλα), θαζψο θαη ε ρνξήγεζε εθάπαμ πνζνχ ή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο παξνρήο ζε ρξήκα κεηά ην ρξφλν ηεο 6

10 πξφσξεο ή θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ε θάιπςε ζαλάηνπ ή θαηά θηλδχλσλ ηπραίσλ ζπκβεβεθφησλ. εε) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηακεία αζθάιηζεο, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. β) ησλ δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ επαγγεικαηηθψλ γεληθά εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ νρεκάησλ. Δηδηθά γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο κέρξη θπβηθά εθαηνζηά, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ. Γηα ηα απηνθίλεηα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εθπίπηεη ην 70% ηνπ χςνπο απηψλ, εθφζνλ ηα απηνθίλεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηνθίλεηα άλσ ησλ 1600 θπβηθψλ εθαηνζηψλ εθπίπηεη ην 35% ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. γ) ηεο αμίαο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θ.ι.π.. Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία φηαλ δελ δηελεξγνχλ απνγξαθή, σο απνγξαθή ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ιακβάλεηαη ην 10% επί ησλ αγνξψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη σο απνγξαθή έλαξμεο ην 10% επί ησλ αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. δ) ησλ δεδνπιεπκέλσλ θάζε είδνπο ηφθσλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, γεληθά, ηεο επηρείξεζεο. Δμαηξνχληαη: αα) νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ιφγσ νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη πξνζηίκσλ πξνο ην Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 7

11 ββ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ, φηαλ νη πην πάλσ ζπκκεηνρέο κεηαβηβάδνληαη εληφο δχν (2) εηψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο, γγ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ ή κεξίδσλ ζε νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ θαηαβάιινληαη ζηηο εηαηξείεο απηέο, δδ) νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη δαλείνπ ή νκνινγηαθψλ δαλείσλ (αθφκε θαη αλ έρνπλ ιεθζεί απφ ηξίηεο επηρεηξήζεηο) πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39 θαηά ην κέξνο πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν θαη θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. ε) ησλ πνζψλ ησλ θάζε είδνπο θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. Γελ εθπίπηνπλ νη ηπρφλ θαηαβαιιφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε θάζε είδνπο θφξνη πνπ βαξχλνπλ ηξίηνπο, κε εμαίξεζε ηνλ εηδηθφ θφξν ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ επηβάιιεηαη επί ησλ πάζεο θχζεσο σθειεηψλ απφ κεηνρηθνχο ηίηινπο. ζη) ηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο θζνξάο ησλ θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλεκάησλ ή θζαξηψλ πιηθψλ, ζπλαθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθά θάζε θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ απηέο έγηλαλ κε νξηζηηθέο έγγξαθεο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε επηρείξεζε. Πάγηα ζηνηρεία αμίαο κέρξη επξψ απνζβέλνληαη εμ νινθιήξνπ. 8

12 δ) ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ, κε βάζε ζχκβαζε, ζα πεξηέιζεη κεηά ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γεκφζην ή ζε ηξίηνπο. ε) ηεο δεκίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θζνξά, απψιεηα ή ππνηίκεζε θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκίαο απηψλ, σο ηηκή πψιεζεο δελ δχλαηαη λα ιεθζεί πνζφ κηθξφηεξν ηεο αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ. Δηδηθά, ε αλαπφζβεζηε αμία θαηεδαθηζζέλησλ θηηξίσλ ηεο επηρείξεζεο δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηήο. ζ) ηνπ πνζνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηηεδεπκαηίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε: αα) ησλ επηζηξνθψλ ή εθπηψζεσλ, ββ) ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφζην, δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη γγ) ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαηνεηδψλ, ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη ινηπψλ θφξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ηηκή πψιεζεο. Σν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ, ζπλαζξνηδφκελν κε αληίζηνηρα πνζά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 30% ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πειάηεο». η) ησλ δηθαησκάησλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, ζεκάησλ ζρεδίσλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ. 9

13 ηα) ησλ δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, νη νπνίεο απνζβέλνληαη ηζφπνζα ζε ηξία (3) ρξφληα. ηβ) ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαη θηήζεο αθηλήησλ ηα νπνία απνζβέλνληαη, είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. ηγ) ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. ηδ) ησλ πνζψλ ησλ δαπαλψλ δηαθεκίζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε θαηά ην έηνο ηεο έθδνζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ ην ζρεηηθφ ηέινο δηαθήκηζεο έρεη θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (παξ.6, άξζ.9, Ν2880/2001), γηα ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε απηή. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο. ηε) ησλ πνζψλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηά ην επφκελν έηνο. ηζη) ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ζε εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο. Δμαηξνχληαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα αθίλεηα θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ. ηδ) ησλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, γηα θάιπςε θηλδχλσλ. 10

14 ηε) ησλ εμφδσλ γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, νξγάλσζε, αλαδηνξγάλσζε θαη γηα ππεξεζίεο γεληθά πνπ παξέρνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην εκεδαπφ ή αιινδαπφ φκηιν ή θαη απφ ηξίηνπο γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηνπ νκίινπ. ηζ) ησλ πνζψλ γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηειεξγαζία. θ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινπλ εθάπαμ ή πεξηνδηθά νη επηρεηξήζεηο ζε άγακα ηέθλα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα - εξγαδνκέλνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζάλαηνο επήιζε ιφγνπ αλψηεξεο βίαο, θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπ θαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Σν πην πάλσ πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, ηα ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε δηθαηνχρν - ηέθλν. ι) ησλ παξνρψλ ζε είδνο ή ζε ρξήκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α') γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πξνο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 69728/824/1996 (ΦΔΚ 358 Β') Τπνπξγηθή Απφθαζε ή άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. κ) ησλ εμφδσλ δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρείν, αιινδαπψλ πειαηψλ, αληηπξνζψπσλ θαη άιισλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην μελνδνρείν επξίζθεηαη εληφο ηνπ λνκνχ, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο πνπ επηβαξχλεηαη κε ηα πην πάλσ έμνδα. Δθπίπηεη επίζεο, ε αμία ησλ δψξσλ πνπ γίλνληαη πξνο ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κέρξη είθνζη (20) επξψ γηα θάζε δσξενδφρν. 11

15 λ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηκφξθσζε έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. μ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ελνηθίνπ θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα πνζά απηά ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45. ν) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. π) ησλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε ζε εξγαδνκέλνπο ηεο ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ ηνπο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ ζπνπδάδνπλ θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε εξγαδφκελν. ξ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ αγνξά εηδηθήο ελδπκαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη νκνηφκνξθεο εκθάληζεο, σο απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ζ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα δαπάλεο ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αιινδαπή θαη αθνξνχλ έμνδα μελνδνρείσλ, εηζηηήξηα θαη έμνδα δηαηξνθήο θαη ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. η) ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηακνλή εξγαδνκέλσλ ηεο ιφγσ εθηφο έδξαο εξγαζίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο πξέπεη λα απέρεη απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ εθαηφ (100) ρηιηφκεηξα θαη άλσ θαη επηπιένλ, ηα δηθαηνινγεηηθά λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο. 12

16 π) ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ θαηαβάιεη επηρείξεζε ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α') θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο. θ) ησλ δψξσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο πειάηεο, επηρεηξήζεηο ή κε, εθφζνλ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο θαη έρεη θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ δεκνηηθφ ηέινο γηα ηε ζπλνιηθή αμία ησλ δψξσλ απηψλ. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) επξψ γηα θάζε δψξν ρσξηζηά. ρ) ησλ παξνρψλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο ηεο επηρείξεζεο πξνο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα επηβξάβεπζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. ς) ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ εμφδσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ινγαξηαζκνί απηνί δελ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε ππαιιήισλ απηήο. σ) ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ή πειάηεο ηεο. Δηδηθά γηα απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε ή ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκά ηεο, νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα. 2. ε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζε ζπλεξγαζία κε αιινδαπνχο νίθνπο εμάγνπλ βηνκεραληθά, βηνηερληθά, ρεηξνηερληθά, γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά, νπσξνθεπεπηηθά, κεηαιιεπηηθά θαη ιαηνκηθά πξντφληα, θαζψο θαη πξντφληα αιηείαο κε αληαιιαγή αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φηαλ απαηηείηαη απηή, αλαγλσξίδεηαη ρσξίο δηθαηνινγεηηθά έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ παίξλνπλ. 13

17 3. ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αιινδαπψλ νίθσλ βηνκεραλνπνίεζε ή επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ αιινδαπή θαη επαλεμάγνληαη κε ηε κνξθή έηνηκσλ ή εκηέηνηκσλ πξντφλησλ, αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα έθπησζεο, ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, πνζνζηνχ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ακνηβή πνπ παίξλνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 4. Ζ δεκία ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηα θέξδε άιισλ θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο ή κε ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή κε ηα εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο. Ζ δεκία απηή κπνξεί λα κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ησλ πην πάλσ θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο πέληε (5) επφκελεο ζπλερείο ρξήζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ζε απηέο ηηο ρξήζεηο ε επηρείξεζε ηεξεί επαξθή θαη αθξηβή βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηα αθαζάξηζηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπέο εηαηξίεο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπέζεη κεηψλεηαη θαηά ηα εμήο πνζά δαπαλψλ: α) ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ πνπ εμεπξίζθεηαη κε επηκεξηζκφ ησλ ηφθσλ απηψλ κεηαμχ ησλ ππνθείκελσλ ζηε θνξνινγία αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. β) ηνπ πνζνζηνχ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ησλ εηδηθψλ εζφδσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο. 14

18 6. Απνδεκηψζεηο, θαη άιινπ είδνπο ακνηβέο, πνπ νθείινληαη απφ επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε βάζε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε ή νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ή ζπκβηβαζκφ, δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, εάλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ή ε πίζησζε απηψλ, δελ έρεη ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξνινγίαο αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη ή πηζηψλεηαη ε απνδεκίσζε ή ε ακνηβή ζηνλ δηθαηνχρν. 7. Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλσλ απηνθηλήησλ, γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα απηνθίλεηα απηά, δελ εθπίπηνπλ, αλ δελ θαιχπηνληαη απφ λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 8. Ο κηζζφο ηνπ ινγηζηή δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα αλ δελ ππνγξάθεη ηε δήισζε θνξνινγίαο. 9. Πνζά γηα ηελ θάιπςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ έσο θαη δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέζα ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Σν πνζφ απηφ, ζπλαζξνηδφκελν κε αληίζηνηρα πνζά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 10. Πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο νηθεηνζειψο ζε εξγαδνκέλνπο ηεο ή ζε ηξίηνπο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν απηφ, δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 11. Ακνηβέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φηαλ ε παξνρή ή ε ιήςε απηήο ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα αθφκα θαη αλ ε θαηαβνιή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ. 15

19 12. Οη πνηληθέο ξήηξεο, ηα πξφζηηκα θαη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε βάξνο επηρείξεζεο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο. Πεγή γηα ηα ζηνηρεία ηνπ λφκνπ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα, απνηειεί ν Πξαθηηθφο νδεγφο γηα ηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο ASTbooks (2013). 1.3 Φνξνινγηθή Αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4172/2013 Ο λφκνο 4172 πνπ ζεζπίζηεθε ην 2013, αληηθαηέζηεζε ηνλ λφκν 2238 πνπ ίζρπε ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη θαη επέθηαζε θαη ζηελ θνξνινγηθή αλακφξθσζε. Γηα πξψηε θνξά, νη δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη αλαθέξνληαη πιένλ ζηνλ λφκν θαη φρη ζε κία ΠΟΛ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξθεηέο, ηηο νπνίεο ν ειεγθηήο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα ηηο ζεσξήζεη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα θαη βάζεη ηνπ λφκνπ, παξαηίζεληαη νη εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο Δθπηπηόκελεο Γαπάλεο χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λφκνπ 4172/2013 εθπίπηνπλ φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο: Πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο. Αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο δελ θξίλεηαη θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο αμίαο. Ζ αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ πξέπεη λα 16

20 είλαη ππνηηκνινγεκέλε ή ππεξηηκνινγεκέλε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δγγξάθνληαη ζηα βηβιία ηεο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. Οπνηαδήπνηε εγγξαθή (αθφκα θη αλ είλαη πξαγκαηηθή) ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά (άξζξν 2, παξ. 3 Κ.Φ.Α..) δελ αλαγλσξίδεηαη Με Δθπηπηόκελεο Γαπάλεο Σν άξζξν 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πεξηιακβάλεη, ξεηά, ηηο δαπάλεο νη νπνίεο δελ εθπίπηνπλ θαη είλαη νη αθφινπζεο: Σφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο (εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, δηαηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο εηαηξίεο), θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ αλ ε επηρείξεζε είρε δαλεηζηεί κε βάζε ην επηηφθην δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ην νπνίν δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζφ, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηνπο ηφθνπο απηνχο, δελ αλαγλσξίδεηαη. Γαπάλεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ άλσ ησλ 500, νη νπνίεο δελ εμνθινχληαη (ηκεκαηηθά ή νιηθά) κέζσ Σξαπέδεο. Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ πνπ έρεη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δθφζνλ ε εμφθιεζε ( ή ε κεξηθή πιεξσκή ηνπο) γίλεηαη κε κεηξεηά θαη ην ηηκνιφγην (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) είλαη άλσ ησλ 500, ε δαπάλε δελ αλαγλσξίδεηαη. Ζ επηηαγή ζε δηαηαγή ηνπ πξνκεζεπηή ή ε θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζεσξνχληαη νη πην ζπλήζεηο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Φνξνινγηθή Αξρή. 17

21 Γηεπθξηλίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1216/ , φηη ε πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο απηήο (εμφθιεζε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο) δελ απαηηείηαη γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δαπαλψλ : α. Mηζζνχο, εκεξνκίζζηα πξνζσπηθνχ, απνιαβέο δηεπζπληψλ ή κειψλ ηνπ Γ.. εηαηξείαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, έθηαθηεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ακνηβέο θαηαβαιιφκελεο ζε ππαιιήινπο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ή λνκίκσλ, πάγηα κεληαία απνδεκίσζε ε νπνία ζπληζηά ζπγθεθαιιπκέλε επαχμεζε κηζζνχ, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, θαζφζνλ νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ αθνξνχλ ζηε ιήςε ππεξεζηψλ αιιά ζηελ παξνρή κηζζσηήο εξγαζίαο. β. Μηζζψκαηα αθηλήησλ, θαζφηη δελ πξφθεηηαη γηα ιήςε ππεξεζηψλ αιιά γηα ρξήζε κηζζίνπ (εηζφδεκα απφ θεθάιαην γηα ηνλ εθκηζζσηή, ζρεηηθφ άξζξν 39 λ.4172/2013). γ. Σφθνπο θαη ζπλαθή έμνδα, θαζφζνλ δελ εκπεξηέρνπλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Χο αμία ζπλαιιαγήο ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α.. Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Με ηνλ λέν Κ.Φ.Δ. νη κηζζνί αλαγλσξίδνληαη έηζη θη αιιηψο, ελψ δελ αλαγλσξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί. Πξνβιέςεηο νη νπνίεο γίλνληαη, δελ αλαγλσξίδνληαη εθηφο αλ αθνξνχλ ηηο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ λ.4172/2013. Δπίζεο γηα λα αλαγλσξηζηεί κία δαπάλε ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηε, δεδνπιεπκέλε θαη εθθαζαξηζκέλε. Έηζη δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί νπνηαδήπνηε πξφβιεςε πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 18

22 Πξφζηηκα, πνηλέο θαη πξνζαπμήζεηο. Γελ αλαγλσξίδνληαη ηα θάζε είδνπο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά πξφζηηκα, νη πνηλέο θαη νη πξνζαπμήζεηο ηνπο αιιά θαη νη ηφθνη ππεξεκεξίαο. Παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα. Οπνηαδήπνηε ακνηβή ε νπνία απνδεηθλχεηαη ηειεζίδηθα φηη ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα δελ εθπίπηεη απφ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλακνξθψλεηαη. Φφξνο εηζνδήκαηνο, ηέιε επηηεδεχκαηνο, έθηαθηεο εηζθνξέο θαη ν Φ.Π.Α. κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πνπ αθνξά ηνλ Φ.Π.Α. ν νπνίνο δελ εθπίπηεη εθφζνλ ε δαπάλε δελ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν (23). Άξα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ν Φ.Π.Α. δελ εθπίπηεη φρη κφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 2859/2000 αιιά θαη φηαλ ν Κ.Φ.Δ. δελ αλαγλσξίδεη κία ζπγθεθξηκέλε δαπάλε. Σεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ζε πεξίπησζε ηδηφρξεζεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην 3% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Οπνηνδήπνηε πνζφ ηεθκαξηνχ κηζζψκαηνο ηδηφρξεζεο θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 3% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ζεσξείηαη ινγηζηηθή δηαθνξά. Έμνδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Γαπάλεο γηα ηελ δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ 19

23 ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Γαπάλεο ςπραγσγίαο. Γελ εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ςπραγσγίαο κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγία θαη νη δαπάλεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. Οη πξνζσπηθέο δαπάλεο ησλ κεηφρσλ δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία κηαο επηρείξεζεο θαζψο δελ αλαγλσξίδνληαη. Οπνηαδήπνηε δαπάλε ε νπνία δελ αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη δελ γίλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλακνξθψλεηαη. Γαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Ζ δηάηαμε απηή νπζηαζηηθά θσηνγξαθίδεη ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο ( offshore ) ησλ νπνίσλ ηα ηηκνιφγηα δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηάηαμε δελ απνθιείεη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ εθφζνλ ππάξρεη ε λνκηθή βάζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 20

24 Τα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απόζβεζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο απηώλ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, σο εμήο: α) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, β) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: Φξόλνο ππεξεκεξίαο (ζε κήλεο) Πξνβιέςεηο (ζε πνζνζηό %) >12 50 >18 75 > Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξαγκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Οη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί 21

25 ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν πνζφ απηφ ηεο πξφβιεςεο γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο, ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξα θνξνινγηθά έηε θαη εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ κέρξη ελάκηζε ηνηο εθαηφ ( 1,5%) επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ πνπ ν θνξέαο έρεη πξνεμνθιήζεη έλαληη απαηηήζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εηζπξάμεη απφ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, θαζψο θαη κέρξη έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ ησλ πξνεμνθιήζεσλ έλαληη απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα αλαγσγήο. Όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο απηέο εθπίπηνπλ από: α) ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο πεξίπησζεο β', β) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. Δδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιφγσ παιαηφηεηαο, δελ ππφθεηληαη ζε "θνξνινγηθή" απφζβεζε. Σν θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο "απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο" απνζβέλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 22

26 Καηεγνξία ελεξγεηηθνύ επηρείξεζεο Κηίξηα, θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, βηνκεραληθέο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θαη ζηαζκνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο (θαη εηδηθψλ νρεκάησλ θνξηνεθθφξησζεο) Δδαθηθέο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμφξπμε θαη ιαηνκεία, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ αεξνζθαθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ, πινίσλ θαη ζθαθψλ Σπληειεζηήο απόζβεζεο % (αλά θνξνινγηθό έηνο) Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο εθηφο Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ 10 Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ 16 Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ («εζσηεξηθέο κεηαθνξέο» ) εκπνξεπκαηηθέο 12 Άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 10 Δμνπιηζκφο Ζ/Τ, θχξηνο θαη πεξηθεξεηαθφο θαη ινγηζκηθφ 20 Λνηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 10 Ο ππνινγηζκφο ησλ "θνξνινγηθψλ" απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο, γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Σν πνζφ ηεο "θνξνινγηθήο" απφζβεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο 23

27 ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ ε απνζβέζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ην ελ ιφγσ ζηνηρείν κπνξεί λα απνζβεζηεί εμ νινθιήξνπ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ απνθηήζεθε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη λέεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ "θνξνινγηθή" απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ηόθσλ γηα πξώηε θνξά εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο Υπνθεθαιαηνδόηεζεο. Οη δαπάλεο ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο εθφζνλ ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ην ρξφλν. Αλ νη δαπάλεο ηφθσλ ππεξβνχλ ην παξαπάλσ πνζφ, ηφηε απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ ηα έζνδα απφ ηφθνπο κείνλ ηα έμνδα απφ ηφθνπο ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ην παξαπάλσ φξην θαη ην πνζνζηφ αθνξνχλ ην θνξνινγηθφ έηνο 2017 θαη κεηαγελέζηεξα έηε. Γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 ηα φξηα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Έηνο Πνζνζηό * EBITDA Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηόθνη % % %

28 Κεθάιαην 2 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία γηα ηηο εθπηπηόκελεο δαπάλεο 2.1 Οη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν Ν.4172/2013 ζηηο Δθπηπηόκελεο θαη κε Δθπηπηόκελεο Γαπάλεο Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4172/2013, είλαη πσο θαζηεξψλεηαη γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο, αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία θαη απνδεηθλχνληαη απφ ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηηο δηαθνξέο αλά θαηεγνξία δαπαλψλ. α) Μηζζνδνζία χκθσλα κε ηνλ Ν.4172 εάλ ν εξγαδφκελνο έρεη πιεξσζεί θαλνληθά, αιιά νη εηζθνξέο ηνπ ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν εθθξεκνχλ, ηφηε γίλεηαη αλακφξθσζε κφλν ζην πνζφ ησλ εηζθνξψλ. Με ηνλ πξνεγνχκελν λφκν, ηνλ Ν.2238/1994, γηλφηαλ αλακφξθσζε ζην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ ε επηρείξεζε έρεη ξπζκίζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηεο εηζθνξέο αιιά δελ ηηο έρεη νινζρεξψο εμνθιήζεη ηφηε απηέο εθπίπηνπλ θαηά ην κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ δφζεσλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Οη ππφινηπεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ. Παράδειγμα Δξγαδφκελνο κε κηζζφ 1000 κηθηά, έρεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 160, νη νπνίεο δελ έρνπλ πιεξσζεί ζην ηακείν. Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζα αλακνξθσζεί 25

29 κφλν θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σν πνζφ ησλ 840 αλαγλσξίδεηαη θαλνληθά. β) Τόθνη από δάλεηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δαλεηζηεί απφ ηξίηνπο κε επηηφθην πςειφηεξν απφ ην επηηφθην ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηφηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν επηηφθηα δελ αλαγλσξίδεηαη φπσο πξνβιέπεη ν Ν.4172/2013. Ο πξνεγνχκελνο λφκνο δελ έζεηε ηέηνην πεξηνξηζκφ, κε απνηέιεζκα φιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηφθνπο δαλείσλ λα εθπίπηνπλ αλεμάξηεηα ηνπ επηηνθίνπ. Παράδειγμα Ζ επηρείξεζε Α έρεη ιάβεη δάλεην κε επηηφθην 12%, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη 8%. Πιεξσηένο ηφθνο δαλείνπ απφ επηρείξεζε ( * 12% ) Σφθνο δαλείνπ πξνο κε ρξεκαη/θέο επηρεηξήζεηο ( * 8%) Λνγηζηηθή δηαθνξά Σν πνζφ ησλ ζεσξείηαη ινγηζηηθή δηαθνξά θαη πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε. γ) Γαπάλεο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ Ο Ν.4172/2013 αλαθέξεηαη ζηελ κε έθπησζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ 500 θαη άλσ, ε νπνία δελ έρεη εμνθιεζεί (ηκεκαηηθά ή νιηθά) κέζσ Σξαπέδεο θαη ε νπνία αλακνξθψλεηαη. Βέβαηα θαη ζχκθσλα κε ηελ δηεπθξηληζηηθή ΠΟΛ 1216/ , ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη ηαπηφρξνλα πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο, επηηξέπεηαη λα πξνβνχλ ζε εθαηέξσζελ ινγηζηηθνχο ζπκςεθηζκνχο, εθφζνλ απηφ δελ αληηβαίλεη ζε δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. Όηαλ ε δηαθνξά πνπ απνκέλεη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ 26

30 είλαη κεγαιχηεξε ησλ 500 επξψ, ηφηε γηα λα αλαγλσξηζζεί ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ απαηηείηαη ε εμφθιεζή ηεο κε ηξαπεδηθφ κέζν πιεξσκήο. Παράδειγμα Σηκνιφγην αγνξάο εκπνξεπκάησλ αμίαο 1000, εμνθιείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ην κηζφ κε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν κε γξακκάηην πιεξσηέν. Οιφθιεξε ε δαπάλε δελ αλαγλσξίδεηαη. Σν πνζφ ησλ 1000 επξψ ζα πξνζηεζεί ζηα θέξδε θαη ζα αλακνξθψζεη ην απνηέιεζκα. δ) Γαπάλεο ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ θαη ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ Ο Ν.2238/1994 αλαγλψξηδε, ρσξίο πεξηνξηζκφ, φιεο ηηο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο γηα ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη εθδειψζεηο. Πιένλ, απφ 1/1/2014 ηα παξαπάλσ έμνδα πνπ αθνξνχλ ζίηηζε θαη δηακνλή δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη φρη πάλσ απφ 300 αλά άηνκν. Οπνηαδήπνηε δαπάλε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ επηηξεπφκελε, αλακνξθψλεηαη. δ1) Έμνδα νξγάλσζεο εκεξίδσλ γηα ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηώλ ή εξγαδνκέλσλ Παράδειγμα 1 Δπηρείξεζε αλαζέηεη ζε μελνδνρείν ηελ δηεμαγσγή εκεξίδαο γηα ζπλνιηθφ αξηζκφ 40 πειαηψλ, κε θφζηνο ελνηθίαζεο 5.000, θφζηνο ζίηηζεο θαη θφζηνο δηακνλήο Καζψο ην θφζηνο ελνηθίαζεο δελ ελδηαθέξεη ηνλ λφκν, ηα ππφινηπα θνλδχιηα είλαη ζπλνιηθά θαη αθνξνχλ 40 άηνκα. Σν θφζηνο αλά άηνκν αλέξρεηαη ζε 325 ( / 40). Δπνκέλσο ζα πξνζηεζεί ζηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 300 ην άηνκν, δειαδή ην πνζφ ησλ ( 25 * 40) ζα αλακνξθσζεί. 27

31 Παράδειγμα 2 Δπηρείξεζε αλαζέηεη ζε μελνδνρείν ηελ δηεμαγσγή εκεξίδαο γηα ελεκέξσζε 20 ζηειερψλ ηεο. Σν θφζηνο ζίηηζεο είλαη θαη ην θφζηνο δηακνλήο είλαη Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο αλά άηνκν είλαη 300 ην νπνίν θαη αλαγλσξίδεηαη θαζψο ν λφκνο αλαθέξεη φηη δελ αλαγλσξίδεηαη ην ππεξβάιινλ πνζφ ηνπ 300. Ο πεξηνξηζκφο, φκσο ηνπ 0,5%, είλαη απηφο πνπ νδεγεί ζηε ινγηζηηθή δηαθνξά θαζψο ν ηδίξνο ηεο επηρείξεζεο είλαη * 0,5% = Δπνκέλσο = 500 ην πνζφ πνπ ζα αλακνξθσζεί. δ2) Γαπάλεο γηα ηελ δηεμαγσγή ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο θηινμελνύκελσλ πξνζώπσλ Παράδειγμα 1 Δπηρείξεζε λνηθηάδεη αίζνπζα μελνδνρείνπ κε θφζηνο ελνηθίαζεο γηα 35 άηνκα. Ζ δαπάλε αλαγλσξίδεηαη θαζψο ν λφκνο αλαθέξεηαη ζε θφζηνο ζίηηζεο θαη δηακνλήο. Παράδειγμα 2 Δπηρείξεζε λνηθηάδεη αίζνπζα μελνδνρείνπ γηα κε θφζηνο ζίηηζεο θαη θφζηνο δηακνλήο πξνζθαιψληαο 20 ζηειέρε απφ πξνκεζεπηηθή ηεο εηαηξεία. Ο ηδίξνο ηεο επηρείξεζεο είλαη Σν θφζηνο αλά άηνκν είλαη ( ) / 20 = 500. Άξα ηα 200 επηπιένλ αλά άηνκν ζα αλακνξθσζνχλ. Γειαδή, ην πνζφ ησλ (200 * 20) = απνηειεί ινγηζηηθή δηαθνξά. Χο πξνο ηνλ ηδίξν ηεο επηρείξεζεο δελ ππάξρεη ζέκα αλακφξθσζεο θαζψο ην πνζφ ησλ δελ μεπεξλάεη ην 0,5% ηνπ ηδίξνπ (0,5% * = ). 28

32 ε) Απνζβέζεηο Οη απνζβέζεηο ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο δηελεξγνχληαη θαη εθπίπηνπλ απφ ην κηζζσηή θαη φρη απφ ηνλ εθκηζζσηή, φπσο πξνέβιεπε ν παιαηφο Κ.Φ.Δ.. Δηδηθά γηα ηα άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ελψ ν ζπληειεζηήο παξακέλεη 10%, ππάξρεη φκσο δηαθνξνπνίεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή απφ ηα δέθα ρξφληα νηθνλνκηθή δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη σο ην πειίθν «1 δηα έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο». Παράδειγμα Ζ επηρείξεζε αγνξάδεη πάγην κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε. χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν ε απφζβεζε γηλφηαλ είηε εθάπαμ (αλάινγα κε ην πνζφ), είηε ζηα 5 έηε κε ζπληειεζηή απφζβεζεο 20%. Με ην λέν λφκν ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζην 10% (1/10). Έλα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο είλαη φηαλ κε ζχκβαζε ν εθκηζζσηήο αγνξάδεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (π.ρ. έλα κεράλεκα) θαη ην παξαρσξεί έλαληη κηζζψκαηνο ζηνλ κηζζσηή (ρξήζηε). Ο πξψηνο δελ αθαηξεί ηίπνηα, ελψ ν κηζζσηήο αθαηξεί θαη ην κίζζσκα θαη ηελ απφζβεζε. ζη) Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ Γηα πνζά θάησ απφ ηα 1000 θαη γηα δηάζηεκα πάλσ απφ 12 κήλεο ε πξφβιεςε γίλεηαη ζην 100% ηνπ πνζνχ. ε αληίζεζε, κε ηνλ Ν.2238/1994, ε εηαηξία ζα κπνξνχζε λα δηαγξάςεη απηφ ην πνζφ (<1.000 ) απφ ηηο ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ηεο. Γηα κεγαιχηεξα πνζά ε εηαηξία κπνξεί λα δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηελ επηζθάιεηα απηή, αλάινγα κε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη αλάινγα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απηά παξέκεηλαλ 29

33 αλεμφθιεηα. Άιιεο πξνβιέςεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, δελ αλαγλσξίδνληαη κε βάζεη ην λέν λφκν. Παράδειγμα 1 ηελ εηαηξία ππάξρεη απαίηεζε 900 κε δηάξθεηα αλνηρηνχ ππνινίπνπ 14 κήλεο. Ζ εηαηξία κπνξεί λα δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηελ επηζθάιεηα απηή, αλάινγα κε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. ε αληίζεζε, κε ηνλ Ν.2238/1994, ε εηαηξία ζα κπνξνχζε λα δηαγξάςεη απηφ ην πνζφ (<1.000 ) απφ ηηο ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ηεο. Παράδειγμα 2 ηελ επηρείξεζε ππάξρεη απαίηεζε 2000 γηα δηάζηεκα 16 κελψλ. χκθσλα κε ηνλ λφκν δηθαηνχηαη λα θάλεη πξφβιεςε κφλν γηα ην 50% ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ (2000*50%=1000). Αλ ε επηρείξεζε θάλεη πξφβιεςε 1500, ηφηε ηα 500 ζα αλακνξθσζνχλ. δ) Γαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο Σν άξζξν 22Α ηνπ Ν.4172/2013 δίλεη θίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή έξεπλα. Οη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαπμεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαηαλέκνληαη ηζφπνζα ζηα επφκελα ηξία (3) έηε. Σα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ πην πάλσ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 30

34 θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Αλ πξνθχςνπλ δεκίεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ κεηαθέξνληαη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο. πγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηεο δήισζεο, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ δηελεξγνχληαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έμη (6) κελψλ. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ζεσξείηαη φηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ εγθξηζεί. ε θάζε πεξίπησζε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. ε) Υπνθεθαιαηνδόηεζε Ο Ν.4172/2013 εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ππνθεθαιαηνδφηεζεο φηαλ πξφθεηηαη ε επηρείξεζε λα εθπέζεη ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηεο. Έηζη ινηπφλ, θαη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ππάξρεη ειεγρφκελε έθπησζε ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. Παράδειγμα 1 Έζησ φηη ε επηρείξεζε θαηά ηε ινγηζηηθή ρξήζε 2014 εκθαλίδεη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο Δπεηδή νη ηφθνη απηνί είλαη θάησ απφ ηα επξψ πνπ ζέηεη σο φξην ν λφκνο γηα ην 2014, δελ έρνπκε αλακφξθσζε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ θαζψο απηφ εθπίπηεη νιφθιεξν απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο. Παράδειγμα 2 Έζησ φηη ε επηρείξεζε θαηά ηε ινγηζηηθή ρξήζε 2014 εκθαλίδεη ρξεσζηηθνχο θαη πηζησηηθνχο ηφθνπο θαη 100 αληίζηνηρα. Δπίζεο 31

35 ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) είλαη Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη είλαη πάλσ απφ ηα επξψ πνπ ζέηεη σο φξην ν λφκνο γηα ην Ζ δηαθνξά ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηφθσλ είλαη ίζε κε Σν 60% ηνπ EBITDA είλαη ίζν κε Άξα, ην πνζφ ησλ ( ) ζα αλακνξθσζεί. Αδηεπθξίληζηα ζεκεία Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα παξαηεξνχκε φηη δελ δηεπθξηλίδεηαη, αλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί, θάπνηνπο απφ ηνπο νπνίνπο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. Όζνλ αθνξά ηα έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμφδσλ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά. Γελ αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ, ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηηθψλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο. Τπελζπκίδνπκε φηη γηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, κε θπιηλδξηζκφ κέρξη (ρίιηα εμαθφζηα) θπβηθά εθαηνζηά, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ θαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζε πνζνζηφ 70% ηνπ χςνπο απηψλ, εθφζνλ ηα απηνθίλεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ εθπίπηεη, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνζνζηφ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ δαπαλψλ. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ην πνζφ γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ κε ηνλ Ν. 2238/1994, ζπλαζξνηδφκελν 32

36 κε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ έγηλε ζε πξνγελέζηεξεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πειάηεο», φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο. Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο, ζηνλ Ν. 4172/2013 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 26 απηνχ πνπ αθνξά ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο, δελ αλαθέξεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηζρχνπλ γηα πξνβιέςεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Γηα ηηο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζηα θνξνινγηθά έηε 2010, 2011, 2012 θαη 2013 ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2238/

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ. ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο»

ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ. ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο» Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο»

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Γηαρσξηζκφο αμίαο θηήζεο αθηλήηνπ ζε αμία νηθνπέδνπ θαη αμία θηίζκαηνο.... 2 ΘΔΜΑ: Τξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων 1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα