Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK"

Transcript

1 Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK

2 ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν πνπ ζαο πνύιεζε ην ιέβεηα. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθνπό. Κάζε επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή απνθιείεηαη γηα δεκίεο ζε πξόζσπα, δώα ή πξάγκαηα, ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ξύζκηζε, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αθαηάιιειε ρξήζε. ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηείηαη από ηελ πξίδα, θαη έπεηηα θιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ θαη ελεκεξώζηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν γηα λα γίλεη ην service όπνπ θαηέρεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο. Απηό ην εγρεηξίδην απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη πξέπεη λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο κε πξνζνρή θαη πξέπεη πάληα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηε ζπζθεπή, αθόκε θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηδηνθηήηε ή ρξήζηε, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ζύλδεζεο κε άιιε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αλαδεηείζηε έλα λέν αληίγξαθν από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Σνλίδνπκε όηη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πνπ επεμεξγάδεηαη βην - κάδα θαη ζηεξεά θαύζηκα, θαη πνπ έρεη επαθή κε ειεθηξηθό ξεύκα θαη λεξό, απαηηεί ζεβαζκό θαη ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, όπσο : Η ρξήζε ηνπ ιέβεηα από ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ρσξίο ζπλνδεία δελ επηηξέπεηαη. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο από 110 C, θαη πίεζε κεγαιύηεξε από 3 bar. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε εύθιεθηα θαύζηκα ( νηλόπλεπκα, πεηξέιαην) γηα ηελ ηαρύηεξε αλάθιεμε ηνπ μύινπ. Απαγνξεύεηαη λα απνζεθεύεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζην ιέβεηα θαη θιείζηε ηελ πόξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο. Οη ζηάρηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε θιεηζηά θαη κε εύθιεθηα δνρεία. Απαγνξεύεηαη ε απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ πιηθώλ πνπ πξνθαινύλ θιόγα ή ηνλ θίλδπλν έθξεμεο ( π.ρ. πιαζηηθέο ζαθνύιεο, πξηνλίδη, ζθόλε άλζξαθα, ιάζπε, θιπ.).

3 Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή ηερληθή επέκβαζε ή ν θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα πξηλ λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε παξνρήο ξεύκαηνο, ηε ξύζκηζε ηεο ζπζθεπήο ( 0 ) " off". Απαγνξεύεηαη λα αιιάμεηε ηα ζηνηρεία αζθαιείαο. Απαγνξεύεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην δσκάηην όπνπ βξίζθεηαη ν ιέβεηαο. Οη αεξαγσγνί ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή θαύζε. Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Ο ιέβεηαο δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη δελ πεξηέρεη θαλέλα αληηςπθηηθό ζύζηεκα. Απαγνξεύεηαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην ιέβεηα όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πέζεη θάησ από ην κεδέλ ( γηα ηελ απνηξνπή ηνπ παγώκαηνο). 2. Πεπιγπαθή ηος λέβηηα Ο ιέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ ηεο ζεηξάο "FK" αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ από ηξηπιά μεξακέλν ράιπβα, θαη γηα ηα θύιια ηνπ άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεβεηώλ ζέξκαλζεο είλαη πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο ΔΔ, δειαδή P265GH ην πξόηππν ηεο ΔΔ II. ηε βάζε ηνπ ιέβεηα ππάξρνπλ νη ζσιήλεο πιέγκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ιέβεηεο ζέξκαλζεο ηεο πνηόηεηαο St Η δηθηπσηή πόξηα ζην άλνηγκα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ αλάθιεμε θαηαζθεπάδεηαη ζε γθξη ζίδεξν. ην νπίζζην ηκήκα ηνπ κέξνπο ηεο αλάθιεμεο ππάξρνπλ ηνύβια πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ππξίκαρν πιηθό πνπ ζπζζσξεύεη ηε ζεξκόηεηα. Όια ηα είδε ιέβεηα ζέξκαλζεο θηαηγκέλα από ράιπβα πεξηθόπησληαη κέζσ ηεο κνληέξλαο δηαδηθαζίαο ιέηδεξ θαη ζπγθνιινύληαη κε ηελ θνξπθαία ηερλνινγηθά δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξνκπνηηθήο. Γνθηκέο θαη πηζηνπνηεηηθά έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθδνζεί αληίζηνηρα ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα EN303-5.

4 3. ςνδεζμολογία Ο Λέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ παξαδίδεηαη κε εμσηεξηθή επέλδπζε πνπ πεξηέρεη κόλσζε πάρνπο 30 mm.! Η κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε κε έλαλ αλεκηζηήξα θαη έλα ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, θαη νη δύν ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθή δύλακε ηξνθνδνζίαο ησλ 230V, έηζη ώζηε ε αθαηάιιειε ζπλαξκνιόγεζε θαη ε απξόζεθηε ζπληήξεζε κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε δσή θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ειεθηξνζόθ! Ο Λέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ, αθόκε θαη ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο μεξαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπλαξκνινγείηαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξόηππα θαη ηνπο λνκηθνύο θαλνληζκνύο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή είηε ζηε κεραληθή θαηαζθεπή ή ην ειεθηξηθό ζύζηεκα πξέπεη λα λνεζεί σο παξαβίαζε ησλ όξσλ εγγύεζεο θαη ζα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε ηνπο.

5 Οη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε: - Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε έλα αλνηθηό ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, αιιά επίζεο θαη ζε έλα θιεηζηό ζύζηεκα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. ε πεξίπησζε ζύλδεζεο ζε έλα θιεηζηό ζύζηεκα, ζπληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηε βαιβίδα ζεξκηθήο αζθάιεηαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεζίεο ζύκθσλα κε ην θαζεζηώο ην νπνίν ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο. - Ο ιέβεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξηά από ηα πηζαλά εκπόδηα ζην ιεβεηνζηάζην γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε. Βιέπε ζρήκα 9. - Ηιεθηξηθή ηζρύο ηνπ ιέβεηα είλαη 230V 50Hz θαζώο θαη ε ζύλδεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη από έλα άηνκν κε ηελ θαηάιιειε άδεηα. Η ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα, επίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο δεζκεπηηθνύο θαλνληζκνύο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπσο κπνξείηε λα δείηε παξαθάησ. 3.2 Μέηπα και μησανιζμοί αζθαλείαρ για ηοςρ λέβηηερ Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπόηιεξ είλαη αλαγθαίν λα ζπλαξκνινγνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο: Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο (ρήκα 1) ρήκα 4 ρήκα 5 Η βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1/2 ίληζαο θαη λα βαζκνλνκεζεί ζε έλα κέγηζην 3 bar. Απηό ην ζηνηρείν αζθαιείαο, πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα πεξηνξηζκνύ ηεο πίεζεο, πξέπεη λα έρεη ηέηνηα θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππεξαλαιήςεηο θαη ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο, θαζώο ην πεξηερόκελν ηνπ απνηειείηαη από πγξό γηα ηε ζέξκαλζε. πλήζσο ζηελ ίδηα ζέζε είλαη ν εμαεξηζκόο ( ρήκα 5) θαη ην καλόκεηξν όπνπ ζπλδένληαη έηζη ώζηε απηά ηα ηξία ζηνηρεία καδί λα απνηεινύλ κηα

6 νκάδα αζθαιείαο θαη λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηνλ ζπλδεηήξα «Σ». Απηό ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο βαζκνλόκεζεο, ηεο νπνίαο ν επελδπηήο, δειαδή ν ρξήζηεο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα θέξεη έγθπξα έγγξαθα. Σν άδεηαζκα ή ε εμαγσγή ησλ βαιβίδσλ αζθαιείαο πξέπεη λα γίλεηαη κέζα από ζσιήλεο κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε θπζηθή δηάκεηξν ηνπ ηκήκαηνο εμόδνπ ηεο βαιβίδαο. Δίλαη επηηξεπηό λα ρξεζηκνπνηείηε ηε δεκηνπξγία ελόο ηόμνπ αθηίλαο r > 3δ. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν απ 'επζείαο ζην ιέβεηα ρσξίο νπνηαδήπνηε ζσιήλσζε ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ζην ελδηάκεζν. Γηα ην ζθνπό απηό ππάξρεη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ππνδνρή ( εηθόλα 4 ). Οπνηαδήπνηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπλδεηήξα απνηειεί κία απαγνξεπκέλε ελέξγεηα. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη κηα πηλαθίδα θαη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην o Όλνκα ηεο θαηαζθεπήο o Καζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο / έηνο ησλ δνθηκώλ o Ρπζκόο ξνήο o Σα ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρεη θαζνξηζηεί ε ζεξκηθή επίδξαζε ζηε βαιβίδαο αζθαιείαο o Η πςειόηεξε πίεζε αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 3 bars. Δίλαη ππνρξεσηηθό λα ειέγρεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζώο λα γίλεηαη θαη ε εθ λένπ βαζκνλόκεζε από ηηο πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο. Οη ελέξγεηεο απηέο δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο θάζε ρώξαο ζηελ νπνία ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο. Γηαηεξείηε πάληα ηε γξαπηή ηεθκεξίσζε ησλ ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ βαζκνλόκεζεο γηα ηε βαιβίδα αζθαιείαο. ρεηηθά κε ηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο ζπλαξκνινγείζηε ηνπιάρηζηνλ άιιε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο. σήμα 3

7 Απηό ην ζηνηρείν αζθαιείαο έρεη επίζεο έλα ξόιν ελόο πεξηνξηζηή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαθάησ ζα επηζεκαίλεηαη κε ηε ζπληνκνγξαθία VTO. ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο όπνπ θαηά ην κεηαζρεκαηηζκό ηνπ λεξνύ ζε αηκό νη βαιβίδεο αζθαιείαο πίεζεο δελ είλαη επαξθείο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ε εγθαηάζηαζε ηνπ VTO είλαη ππνρξεσηηθή. Αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο, είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO κόλν γηα λα θαζνξηζηνύλ νη αλώηεξεο δπλάκεηο ή γηα θάζε δύλακε ελόο ιέβεηα είλαη ε ππνρξεσηηθό λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO. Ο ρώξνο ηεο ηνπνζέηεζεο ππνδεηθλύεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξέρεηαη καδί κε ην ιέβεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε (εηθόλα 4). Ο ιέβεηαο παξέρεηαη κε έλα ράιθηλν πελίν έηζη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην VTO κε έλα ελαιιάθηε, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3. Σν θξύν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο θέξεηαη ζην VTO. Όηαλ ην VTO - αληρλεπηήο έρεη ηελ πιεξνθνξία όηη ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ από 95 βαζκνύο ην VTO ελεξγνπνηείηαη θαη ην λεξό ξέεη κέζα από ην πελίν ραιθνύ. Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα επηζηξέθεη ζηε θπζηνινγηθή ηεο θαηάζηαζε. Η ζύλδεζε ηνπ ελαιιάθηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην VTO θαη κία άιιε γηα ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ πελίνπ. Οπνηαδήπνηε επηινγή νδεγεί ζε ζύλδεζε: είηε γηα ην VTO είηε γηα ηελ απόξξηςε δελ καο απαζρνιεί. Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρνληαη από ην θαηαζθεπαζηή ηνπ VTO. Να είζηε βέβαηνο πσο ειέγρεηε, ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ VTO. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην έλα άθξν ηνπ VTO είλαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα, θαη ην άιιν ηξνθνδνηείηαη κε θξύν λεξό ππό πίεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όηη ε ξνή ηνπ λεξνύ είλαη αλεκπόδηζηε, αθόκε θαη όηαλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Δάλ είλαη αδύλαην λα παξέρεηαη ε εηζξνή θξύνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηήζεη ε παξνρήο ξεύκαηνο, ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην αλνηρηό ζύζηεκα.

8 ΔΙΚΟΝΑ 4 Θεξκνζηάηεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ιέβεηα (ρήκα 5 ). Δληόο ηεο ίδηαο ηεο απηνκαηνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηε δηαδηθαζία θαύζεο θαη επεξεάδεη ην έξγν ησλ δύν θύθισλ ζέξκαλζεο, ππάξρνπλ δύν ζεξκνζηάηεο. Καη νη δύν είλαη παξόκνηαο θαηαζθεπήο κε ην ζεξκνζηάηε όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6 θαη έρνπλ ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο σο πεξηνξηζηέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα. Λόγσ ηνπ ξόινπ ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θαη νη δύν έρνπλ ηνπο ζεξκνζηάηεο λα ιεηηνπξγνύλ σο αλεμάξηεηνη αληρλεπηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. Ο πξώηνο ζεξκνζηάηεο είλαη ν ιεγόκελνο "Λεηηνπξγηθόο ζεξκνζηάηεο " όπνπ ρξεζηκεύεη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα επίπεδν πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί. Έλαο άιινο ζεξκνζηάηεο είλαη ν «ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο» (βιέπε εηθόλα πνην θάησ), δηόηη ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα πνπ επλνεί ηε θιόγα, θαη πξνζζέηεη κηα λέα ελέξγεηα. Θεξκνθξαζία αζθάιεηαο πεξηνξίδεηαη ζε 95 βαζκνύο Κειζίνπ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπλδέζεηε ηελ αληιία γηα ηε ζέξκαλζε κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα θηάζεη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ 95 βαζκώλ Κειζίνπ ν αλεκηζηήξαο ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί, αιιά ε αληιία είλαη θαη 'αλάγθε ζε ιεηηνπξγία γηα λα αληαιιάμεη ηε ζεξκόηεηα λεξνύ κέζσ ηνπ θαινξηθέξ.

9 Θεπμοζηάηηρ αζθαλείαρ 3.3 Γυμάηιο ηος Λέβηηα Σν δσκάηην όπνπ ηνπνζεηείηαη ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηεύεη ελάληηα ζην θξύν. Η επηθάλεηα ζηήξημεο ηνπ ιέβεηα ζην ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα είλαη από άθαπζηα πιηθά. Η ζπληζηώκελε απόζηαζε ησλ ηεζζάξσλ πιεπξώλ ηνπ ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ ιέβεηα ή άιισλ ζηεξεώλ ζσκάησλ ( ζεξκνζίθσλαο, θιπ) θαίλεηαη ζην ρήκα 6. Οη ηηκέο απηέο επηηξέπνπλ κηα αζθαιή πξόζβαζε εμ απνζηάζεσο θαηά ηελ ππξνδόηεζε, επαξθή ρώξν γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζηνλ αλεκηζηήξα θαη ζηε βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε θαη ην άδεηαζκα. Ο ιέβεηαο από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά από ηνλ ηνίρν 200 ρηιηνζηά, δειαδή όζν απαηηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ βαιβίδσλ γηα ζεξκηθή αζθάιεηα θαηά ηε ξνή. Δάλ ε βαιβίδα δελ είλαη έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ηόηε ν ρώξνο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο. Η ιαβή ηνπ θιαπέ είλαη αθαηξνύκελε θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ιέβεηα. Σν ιεβεηνζηαζίν πξέπεη λα έρεη επαξθείο νπέο αεξηζκνύ γηα θξέζθν αέξα, θαζώο θαη γηα ηελ έμνδν ηνπ αέξα εμαγσγήο!

10 σήμα 6 Ο ζπλνιηθόο ρώξνο απηώλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 150 cm ² εώο 50 Kw ιέβεηα θαη ν ρώξνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο γηα άιια 2 cm ² αλά 1kW. A=150cm²+ ( 50 ) 2 2 Q kw kw cm n _ _ n Q = πηζαλή δύλακε άλσ ησλ 50kW Η έιιεηςε επαξθνύο αεξηζκνύ ζην ιεβεηνζηάζην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Σν θύξην πξόβιεκα είλαη ε αληθαλόηεηα ζην λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία λεξνύ πςειήο εμόδνπ, δειαδή ε έιιεηςε κέγηζηε ηζρύο πνπ νδεγεί ζε ζπκπύθλσζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα. Λάβεηε ππόςε ηνλ απαηηνύκελν ειάρηζην ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνηρείσλ ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ. Πξνζδηνξίζηε αλ ν βαζκόο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζύκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσκαηίνπ, όπνπ ν ιέβεηαο ζα βξίζθεηαη. Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. Ο ίδηνο ν ιέβεηαο δελ πξνβιέπεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη δελ πεξηέρεη αληηςπθηηθό ζύζηεκα.

11 Απαγνξεύεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην ιεβεηνζηάζην ζην νπνίν ηα αλνίγκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαύζε. 3.3 ύνδεζη με ηην καπνοδόσο Ο TKAN ιέβεηαο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε έλα αλαγθαζηηθό ζρέδην, αιιά ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο εάλ ε επηινγή ηεο θαπλνδόρνπ έγηλε γηα ην ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππεξ-πίεζε ζηνλ ζάιακν ζε πεξίπησζε πνπ θαίεη κεξηθά άιια θαύζηκα, όπσο καδνύη, γηα παξάδεηγκα. Γηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηε ιεηηνπξγία, εηδηθά ζηελ θάζε αλάθιεμεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ. πληζηάηαη όηη ε δηάκεηξνο ηεο θαπλνδόρνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ θαπλαγσγνύ, θαη ην ειάρηζην ύςνο είλαη από 7 έσο 8 κέηξα, αλάινγα κε ηελ θάιπςε ηεο θακηλάδαο από νξηζκέλα άιια ςειά θηίξηα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη δίπια ζε απηή. Η βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα όζν αθνξά ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ είλαη ηέηνηα ώζηε ζπλδέεη ην θέληξν ησλ αεξίσλ εμόδνπ από ην ιέβεηα θαη ε ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο ζην θέληξν είλαη ειαθξώο απμεκέλε (κέρξη έσο 3%) (βιέπε ζρήκα 7). σήμα 7 Δάλ είλαη δπλαηόλ, ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη γσλίεο, αιιά αλ δελ είλαη δπλαηόλ, ηόηε ν κέγηζηνο αξηζκόο ησλ γσληώλ ζα πξέπεη λα είλαη 2. Σν θαλάιη θαπζαεξίσλ από ηνλ ιέβεηα πξνο ηελ θαπλνδόρν, πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνο, εηδηθά αλ έρεη γσλίεο θαη επηπιένλ ηκήκαηα. ην ζσιήλα θαπλνύ, πνπ είλαη 100mm θαηά πξνζέγγηζε από ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ από ην ιέβεηα, κηα ηξύπα πξέπεη λα είλαη δηάηξεηε θαη έλα όξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θαπλνδόρν γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ.υσξίο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ δελ ζα κπνξεί λα πθίζηαηαη ε απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα.

12 Η ίδηα ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από κεηαιηθνύο ζσιήλεο, θαη γύξσ ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εκόλσζε πάρνπο 3-5 εθαηνζηώλ θαη ην εμσηεξηθό ζηξώκα λα είλαη από ηα ηνύβια ή εηδηθά ζηνηρεία. Δάλ ε θακηλάδα δελ είλαη από κεηαιηθνύο ζσιήλεο, αιιά από ηνύβια, ην θσο ζηελ πεξηνρή ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ελ ιόγσ θακηλάδαο πξέπεη λα είλαη 30 % πςειόηεξε από ηελ επηθάλεηα απηήο ηεο θαπλνδόρνπ πνπ απνηειείηαη από κεηαιηθνύο ζσιήλεο. Η θακηλάδα πξέπεη λα έρεη κηα πόξηα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλε. Η έμνδνο ηεο θακηλάδα από ηελ νξνθή πξέπεη λα ππάξρεη ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλνληζκνύο. Τπάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο: εάλ ε γσλία ηεο ζηέγεο είλαη κηθξόηεξε από 12 θαη αλ ε γσλία νξνθήο είλαη κεγαιύηεξε από 12. Γηα γσλία κηθξόηεξε από 12, ην ύςνο ηνπ θακηλάδαο πάλσ από ηελ νξνθή είλαηη αλαγθαίν λα είλαη 1 m θαη γηα απηήλ πνπ έρεη ύςνο κεγαιύηεξν από 12, ζηε ζπλέρεηα ζα ην εμεηάζνπκε ην ζθίηζν. Αλ λνκίδεηε όηη ε θακηλάδα είλαη πνιύ ηζρπξή θαη πσο πεξλάεη πνιύ θξύνο αέξαο κέζα από ην ιέβεηα, θαηά ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα ππάξρεη έλα θιαπέ ην νπνίν κπνξεί λα κεηώζεη ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Η θακηλάδα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν. Δάλ ε θακηλάδα δελ έρεη ην θαηάιιειν ύςνο, δηαηνκή, ή εάλ απηή δελ είλαη όζν ην δπλαηόλ πην θαζαξή, ηόηε είλαη δπλαηό λα ζπκβνύλ επηπινθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Πξώηνλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ε πςειόηεξε δπλαηή ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία, δειαδή δελ ππάξρεη ε κέγηζηε ηζρύο ιεηηνπξγίαο, θαη ε ζπλέπεηα απηνύ είλαη ε ζπκπύθλσζε πνπ επεξεάδεη ηε δσή ηνπ ιέβεηα. Η πξνβιεκαηηθή / θαθήο πνηόηεηαο θακηλάδα είλαη ν θύξηνο ιόγνο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

13 ιεηηνπξγίαο ηνπ, ππάξρεη ε εκθάληζε ηνπ θαπλνύ ζηελ άλσ ή θάησ πόξηα, εηδηθά ζε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο αλεκηζηήξα. 4. Γιαηομή ηος λέβηηα ηηρ ζειπάρ FK με μια πεπιγπαθή ηυν επιμέποςρ ζηοισείυν ηος λέβηηα. H εικόνα με ηην διαηομή ηος λέβηηα ςπάπσει ζηην ζελίδα 10 ηος Aγγλικού manual. 1. Δπάλσ πόξηα γηα ηε θόξησζε ηνπ 9. Ππξόηνύβια μύινπ 2. Κάησ πόξηα γηα ηα θαπζόμπια θαη ηνλ 10. Καλάιη εηζαγσγήο αέξα θαζαξηζκό 3. Μαληεκέληα εζσηεξηθή πόξηα. 11. σιήλεο γηα εηζαγσγή δεπηεξνγελνύο αέξα γηα ηελ κε έμνδν θαπλνύ 4. Δζσηεξηθό θαπάθη γηα ηνλ θαζαξηζκό 12. ηξνβηιηζκόο 5. Δμσηεξηθό θαπάθη γηα ηνλ θαζαξηζκό 13. Αλεκηζηήξαο 6. Πιεπξηθό θάησ θαπάθη γηα ηνλ 14.Απηνκαηηζκόο θαζαξηζκό 7. Πηεξύγην γηα ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 15. πείξα ραιθνύ γηα ζεξκηθή αζθάιεηα (θιαπέ) 8. Κιαπέ ηεο θακηλάδαο

14 5. Ηλεκηπονικό ζσέδιο ζύνδεζηρ αςηομαηιζμού Όιεο νη γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαιείπνπζα κνξθή ζην δηάγξακκα ησλ εμσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ είλαη νη αγσγνί, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ από ηνλ ηερληθό θαηά ηε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ ζπζθεπώλ πάλσ ζην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ πξόζζεησλ ζπζθεπώλ είλαη αλαγθαίν λα εθηεινύληαη από ηνλ ηερληθό κέζσ ηξηώλ ζπλδεηήξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα. Έλαο ζύλδεζκνο απνηειείηαη από ζπλδέζεηο ηξηώλ πόισλ, ελώ έλαο άιινο απνηειεί ηελ ππνδνρή επηά πνιώλ. Έλαο ζύλδεζκνο ηξηώλ πόισλ απνηειεί ππνδνρή πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ζπλδεηήξα. Γηα ηνπο ζεξκνζηάηεο δσκαηίνπ, είλαη ζεκαληηθό λα ηξνθνδνηείηαη ξεύκα κεζσ κπαηαξίαο, δειαδή δελ πξέπεη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε παξνρή ηεο ηάζεο

15 220 V. ην ζεξκνζηάηε γηα ηε ζύλδεζε NC ρξεζηκνπνηείηαη ( θαλνληθά θιεηζηή επαθή ). Έλαο ζπλδεηήξαο επηά πνιώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ δηθηύνπ θαη γηα ηε ζύλδεζε ηεο θπθινθνξίαο αληιίαο θαη ηεο κπαηαξίαο ηεο αληιίαο γηα παξάδεηγκα, ηνπ ζεξκνζίθσλα γηα δεζηό λεξό γηα ιόγνπο πγηεηλήο. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθόκε θαη αλ θακία από ηηο αληιίεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο, αιιά ε ζύζηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη όηη, ηνπιάρηζηνλ, ε αληιία 1 λα είλαη ζπλδεδεκέλε (θεληξηθή ζέξκαλζε αληιίαο) επεηδή έρεη ηε ιεηηνπξγία ελόο ζηνηρείνπ αζθαιείαο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα μεπεξλά ηνπο 90 C. Ο ιέβεηαο πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηελ πξνεπηιεγκέλε εξγνζηαζηαθή εγθαηάζηαζε πδξνειεθηξηθώλ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 8. σήμα 8 Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη κόλν έλα ζεκείν κέηξεζεο S1 θαη ν αληρλεπηήο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Ο δεύηεξνο αληρλεπηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο επάλσ ζην ζύλδεζκν ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα, παξακέλεη αρξεζηκνπνίεηνο. (ν εξγνζηαζηαθόο αληρλεπηήο δελ έρεη νξηζηεί θαη κπνξείηε λα ην παξαγγείιεηε απεπζείαο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα "Radijator Δngineering"). Δκείο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλαξκνινγήζνπκε ηελ αληιία Ρ2 ε νπνία ρξεζηκεύεη γηα ην δεζηό λεξό. Η παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο πδξνειεθηξηθώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ είλαη P37 θαη γη 'απηό ην πδξνειεθηξηθό θαζεζηώο P37 θαζνξίδεηαη ζην ζύλνιν 1. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ απηνκαηνπνίεζε γηα λα θξαηήζεη ηε δηαδηθαζία θαη ην θπζίσλ δεζηό κέζσ ηεο θαηάιιειεο αληιίαο, ηόηε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10. Σν ζεκείν

16 ηνπ αληρλεπηή κέηξεζεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην θπζίσλ είλαη ζεκεησκέλν κε S2. Γηα λα εθηειέζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνύ ζσζηά γηα ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε, ζηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν P37 πάλσ από ηελ ηηκή 4. Αλ ζέινπκε ν απηνκαηηζκόο λα δηαηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε κέζσ ηεο θαηάιιειεο αληιίαο, ηόηε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη όπσο ζην ζρήκα 9. Γηα ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ αληιίαο ηνπ ιέβεηα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε, ηόηε είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν 37 πάλσ από ηελ ηηκή 3. σήμα 9 σήμα 10

17 5. Πίνακαρ Σεσνικών Πληποθοπιών Σύπνο ηνπ ιέβεηα FK1 FK2 FK3 FK4 Μέηξεζε Γύλακε ζέξκαλζεο kw 15/23 25/33 33/40 40/49,5 ηνπ λεξνύ Θέξκαλζε ηνπ αέξα kw ηξνθνδνζίαο Έιεγρνο πίεζεο Bar 4,5 4,5 4,5 4,5 Όγθνο ηνπ λεξνύ ζην L-cca ιέβεηα Μάδα ηνπ ιέβεηα Kg Αλαγθαζηθό ζρέδην Pa θακηλάδαο Αλώηαηε ζεξκνθξαζία c δεζηνύ λεξνύ Διάρηζηε ζεξκνθξαζία c θξύνπ λεξνύ Όγθνο θαύζηκνπ ζην m3 0,08 0,09 0,13 0,16 ιέβεηα Βαζκόο απόδνζεο % >85 >85 >85 >85 Γηαζηάζεηο Α Mm Α Β Β C D E F H D1 Col 1 1 5/4 5/4 D /4 5/4 D3 ½ ½ ½ ½ D4 ½ ½ ½ ½ D5 ½ ½ ½ ½ δηαηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο αιιαγήο

18 Αμεζνπάξ γηα ζπζθεπέο αζθαιείαο είλαη: D3, D4 D5 D1 - έμνδνο δεζηνύ λεξνύ D2 έμνδνο θξύνπ λεξνύ D3 - βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο D4 - είζνδν / έμνδν ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο από δηόγθσζε D5 - αληρλεπηή ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο από δηόγθσζε 7 Τδποςδπαςλικό σέδιο Πεξηγξαθή:

19 1. Λέβεηαο ηύπνπ FK 2.Βαιβίδεο 3.Βάλα ηξίνδε αλάκημεο 4.Κπθινθνξεηήο 5.Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 6.Οκάδα αζθαιείαο 7.Βαιβίδα αζθαιείαο 8.Γνρείν δηαζηνιήο 9.Βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε / εθθέλσζε 10.Βαιβίδα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξζέξκαλζεο 11. Αληρλεπηήο ηεο βαιβίδα αζθαιείαο. Πεξηγξαθή: 1.Λέβεηαο ηύπνπ FK 2.Βαιβίδεο 3.Βάλα ηξίνδν αλάκημεο

20 4.Κπθινθνξεηήο 5.Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 6.Οκάδα αζθαιείαο 7.Βαιβίδα αζθαιείαο 8.Γνρείν δηαζηνιήο 9.Βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε / εθθέλσζε 10.Βαιβίδα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξζέξκαλζεο 11.Αληρλεπηήο γηα ηελ βαιβίδα αζθαιείαο 12.Γνρείν αδξαλείαο 8. Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη ηος λέβηηα Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο λα είζηε βέβαηνο όηη ην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο, εηδηθά ν ιέβεηαο λα εμαεξίδεηαη θαιά ρσξίο δηαξξνέο. Ο απηνκαηηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, αλ δελ είζηε απνιύησο βέβαηνη όηη όια ηα ειεθηξηθά κέξε θαη αγσγνί δελ είλαη ζε επαθή κε ην λεξό. Ο ιέβεηαο δελ αλαθιέγεηαη, αλ δελ έρεηε εμεηάζεη ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο θαη λα δηαπηζηώζεηε όηη δελ ππάξρεη δηαξξνή ηνπ λεξνύ από ην ιέβεηα. Δάλ ππάξρνπλ βαιβίδεο απεπζείαο από ην ιέβεηα ειέγμηε αλ είλαη αλνηρηέο. Διέγμηε εάλ νη δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξνειεθηξηθώλ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο θαη αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Μόλν όηαλ ν ρξήζηεο βεβαησζεί γηα ηα πξνεγνύκελα γεγνλόηα ηόηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε αλάθιεμε ηνπ ιέβεηα. Ξεθηλώληαο ε θσηηά ζην ιέβεηα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: 8.1. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ Η αθόινπζε δηαδηθαζία αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα θαη ε έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο πξώηεο αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε επί ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο ή όηαλ ν ιέβεηαο θιείλεη εληειώο γηα ζρνιαζηηθό θαζαξηζκό θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία εθ λένπ εθθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, κε κία θσηεηλή έλδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηα βήκαηα παξαιείπνληαη. 1. Διέγμηε εάλ ν ιέβεηαο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο κε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα, εηδηθά επαιεζεύζηε αλ ην ζύλνιν ηνπ αέξα είλαη αξθεηό ώζηε λα εμαεξίδεηαη ν ιέβεηαο. 2. πλδέζηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ζηελ πξίδα ηνπ δηθηύνπ. Παηήζηε ην θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ απηνκαηηζκνύ ζπζηήκαηνο. Σόηε ε νζόλε αξρίδεη θαη είλαη νξαηή θαη

21 κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί εθεί ε έλδεημε «OFF». 3. ην ζεξκό ζσιήλα αεξίνπ, όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα πξνο ην ιέβεηα, αλνίμηε κία ηξύπα γηα ηνλ αληρλεπηή θαπζαεξίνπ ηνπ ιέβεηα(βιέπε πάλσ εηθόλα). Σν άλνηγκα πξέπεη λα είλαη ζηελ άλσ δώλε έηζη ώζηε λα κε ιεξώλεη ην θάιπκκα ηνπ αληρλεπηή κε ζηάρηεο. Δπίζεο, ειέγμηε ην δηάθξαγκα θαπζαεξίσλ δελ ρηππά ηνλ αληρλεπηή. Υσξίο ηελ αλίρλεπζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ ιέβεηα, ν ιέβεηαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Αλνηρηό θιαπέ θιεηζηό θιαπέ. 4. Μέζα ζην ιέβεηα ππάξρεη έλα πηεξύγην γηα λα δηνρεηεύνληαη ηα θαπζαέξηα ηνπ ιέβεηα ζε δύν πεξηπηώζεηο, '' ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο " θαη θαηά ηελ " αλάθιεμε ". Απηό ην πηεξύγην ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ κνρινύ επί ηεο πιεπξάο ηνπ ιέβεηα. Μεηαθηλήζηε ην κνριό πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θακηλάδαο. Σώξα ην πηεξύγην είλαη ζε ζέζε νξζή γηα ηελ αλάθιεμε. Δίλαη ε ζέζε -,, αλνηθηή " βιέπε ηελ εηθόλα πνην πάλσ " «ζρήκα ηεο ζέζεο ηνπ πηεξπγίνπ». Δπίζεο, ην πηεξύγην ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα, δειαδή κε ηε δίνδν ησλ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα είλαη θαη 'αλώηαην όξην αλνηρηό. Δίλαη ε ζέζε ζην ζρήκα 1 " Σν ζρήκα ηεο ζέζεο ηνπ πηεξπγίνπ γηα ην ζσιήλα θαπζαεξίνπ" Σν πηεξύγην θαπζαεξίσλ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ έμνδν από ην ιέβεηα είλαη ππό ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ ζεξκώλ θαπζαεξίσλ. Όηαλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ην θάιπκκα απηό ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη κόλν κε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα ηα ρέξηα, ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο εγθαπκάησλ. 5. Αλνίμηε ηελ θάησ πόξηα, θαη έπεηηα ηελ πόξηα πιέγκαηνο. Βάιηε θάπνην πιηθό γηα αλάθιεμε πάλσ ζηηο ξάβδνπο ηεο ζράξαο όπσο ιεπηά θνκκάηηα μύινπ θαη ραξηηνύ. Δίλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο κνλάδεο ρεκηθήο αλάθιεμεο έρνληαο ηε κνξθή θύβσλ γηα ηελ αλάθιεμε ησλ θαπζόμπισλ. Αλάςηε θσηηά ρεηξνλαθηηθά θαη λα πεξηκέλεηε κέρξη ε θσηηά λα είλαη εληαηηθή.

22 6. Όηαλ έρνπκε ήδε θαιή, δπλαηή θσηηά, πξνζζέζηε κηα κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαπζίκνπ από ηελ πξώηε θνξά αιιά κέζσ ηεο άλσ ζύξαο. Κιείζηε όιεο ηηο πόξηεο θαη παηήζηε ην θνπκπί εληνιήο, 4, «Δθθίλεζε». Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε «ACC». Απηό ζεκαίλεη όηη ε απηνκαηνπνίεζε έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο αλάθιεμεο, θαη ηόηε ν αλεκηζηήξαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη εθεί έξρεηαη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Καηά ηελ αλάθιεμε, βεβαησζείηε όηη θαπζόμπια δελ ρηππνύλ ζηελ επάλσ πόξηα κε κεγάιε δύλακε, ζηελ νπνία πεξίπησζε εθηηλάζζνληαη απηά εθηόο ηζνξξνπίαο θαη επηζηξέθεη ν ιέβεηαο ζηελ θιεηζηή ζέζε. Σόηε ν ρεηξηζηήο ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα έρεη ηξαπκαηηζκνύο. Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ν ιέβεηαο εηζέξρεηαη ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απηό εθδειώλεηαη κε έλα ηέηνην ηξόπν ώζηε δελ ππάξρνπλ κελύκαηα ζηελ νζόλε, εθηόο από ηελ έλδεημε ηεο ηξέρνπζαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. 7. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηνπο 200 βαζκνύο Κειζίνπ, ην πηεξύγην κέζα ζην ιέβεηα κε ην κνριό ιαβήο ζηελ πιεπξά ηνπ, ζα πξέπεη λα σζείηαη πξνο ηα εκπξόο ή ζηελ ζέζε πνπ πξνππήξρε ( θιεηζηό). Η αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ γίλεηαη παηώληαο ζύληνκα ην θνπκπί κε ηελ εληνιή 1, έπεηηα ην θνπκπί ηεο εληνιήο 3 θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί εληνιήο 2. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ Απηό πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο γηα γξήγνξν ρεηξηζκό απηνκαηηζκνύ Η πξνζζήθε ησλ θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, είλαη δπλαηόλ λα πξνζζέζεηε έλα πνζνζηό ηνπ άλζξαθα ή ηνπ μύινπ ζε απηόλ, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ζα πξέπεη λα δηαθνπεί πηέδνληαο ην πιήθηξν " STOP " (βιέπε ην ύληνκν νδεγόο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε). Καηά ηελ ππξνδόηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ε επάλσ πόξηα πξέπεη λα αλνηρζεί κε πξνζνρή κόλν γηα 2-3 εθαηνζηά, θαη θξαηήζηε ηελ έηζη γηα πεξίπνπ δέθα δεπηεξόιεπηα. Μόλν κεηά από απηό κπνξείηε λα αλνίμεηε ν ίδηνο ηελ πόξηα ηειείσο. Απηό απνηξέπεη ηελ πηζαλή εθξεθηηθή δηείζδπζε ησλ θινγώλ από ηελ εζηία πξνο ηνλ ρεηξηζηή. Ο ιέβεηαο είλαη δπλαηόλ λα αλάςεη κε ηε ζθόλε άλζξαθα θαη ε ζεηξά ησλ ιεηηνπξγηώλ είλαη ε ίδηα. Η δηαθνξά είλαη όηη πξώηα ν ιέβεηαο γεκίδεηαη κε ζθόλε άλζξαθα θαη ζηελ θνξπθή ιίγν ραξηί ηνπνζεηείηαη θαζώο θαη θαπζόμπια. Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεί ηόζν ην μύιν θαη όζν ηνλ άλζξαθα σο θαύζηκν ή κείγκα ηνπο, κε ηε ζεκείσζε, όηη ε ζύζηαζε είλαη πσο ην κέγηζην επίπεδν πιήξσζεο ηνπ άλζξαθα είλαη θάπσο ρακειόηεξν, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ σήμα 11 "Δμθάνιζη ηος μέγιζηος ποζού ηος άνθπακα για ηην ανάθλεξη. "

23

24 σήμα 12. Θέζειρ Πηεπςγίυν ζε καηάζηαζη OPEN και CLOSE και η εμθάνιζη ηυν ζηποβιλιηών σήμα 13. Λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ θέζειρ ηος πηεπςγίος επί ηος κεκλιμένος επιπέδος καςζαεπίυν Καηά ηε ιεηηνπξγία κε ζθόλε άλζξαθα, δελ πξέπεη ζην ιέβεηα λα πξνζηίζεηαη θαύζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγία ηνπ. Η πξνζζήθε ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη κόλν κεηά από όηαλ ην πξνεγνύκελν θαύζηκν έρεη θαεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θάζε θνξά εληόο 5-6 σξώλ! Σν άλνηγκα ηεο επάλσ πόξηαο γηα ππξνδόηεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία πξέπεη λα εθηειείηαη όζν ην δπλαηόλ πην ζπάληα, κόλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα. Πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αλνίμεηε πνιύ αξγά θαη πξνζεθηηθά, αξρηθά κόλν ειαθξώο, θξαηώληαο ηελ ζε απηή ηε ζέζε γηα δέθα δεπηεξόιεπηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλνίμηε πιήξσο. Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν λα αλνίμεηε ηελ επάλσ πόξηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπόηιεξ όηαλ ν αλεκηζηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. Σόηε δεκηνπξγείηε ε έμνδνο ησλ αεξίσλ θαύζεο κέζα από ηελ πόξηα, θαη ζε επαθή κε ην νμπγόλν δεκηνπξγείηαη ηαξαρώδεο θαύζε. Απηέο νη πεξηπηώζεηο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζνπλ ζε βαξείο θαη ειαθξνύο ηξαπκαηηζκνύο, ή ην δσκάηην ηνπ ιέβεηα ζα κπνξνύζε λα αξπάμεη θσηηά. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε πόξηα αλνίγεη όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θαη θαηά πξνηίκεζε, ην ζπληνκόηεξν κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα, ν ιεγόκελνο «αεξηζκόο».

25 Η θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα αθνξά ηελ εθηόμεπζε ηεο ηέθξαο από ηνλ ρώξν κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο ζράξαο ηνπ ζσιήλα. Δάλ ππάξρεη έλα κεγάιν πνζνζηό από ζηάρηεο ην θαύζηκν δελ ιακβάλεη κεγάιε πνζόηεηα αέξα γηα ηελ πξνζνρή θαύζε. Πξνζέμηε όηη ην θαλάιη εμόδνπ ηνπ αέξα από ηνλ αλεκηζηήξα πξέπεη λα έρεη πάληα κηα ειεύζεξε δηέιεπζε ρσξίο εκπόδηα! Δληόο θάζε επηά εκεξώλ, ν ιέβεηαο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειώο, αθαηξώληαο ην θάιπκκα ηεο επελδύζεσο ζηελ νξνθή, θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαιύκκαηα ζην ιέβεηα, θαη κέζσ ηεο νπήο ζηελ νξνθή ηνπ ιέβεηα κέζσ ηνπ εμνπιηζκνύ θαζαξηζκνύ αθαηξέζηε ηελ πίζζα θαη ηε βξσκηά από όιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα. ηε ζπλέρεηα, βγάιηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο ( κνλάδεο άκεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ) θαη θαζαξίζηε ηνπο, πάξα πνιύ θαιά. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θνπηηνύ θαύζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ άλσ θαη θάησ πνξηώλ. Κάζε ρηιηνζηό ηεο πίζζαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιέβεηα έρεη σο απνηέιεζκα 5 % ιηγόηεξε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα! Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αθαηξείηε ηαθηηθά θαη λα θαζαξίδεηε ην ιέβεηα ζηξνβηιηζκνύ. Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη κηα πεξίπησζε πνπ ν ζηξνβηιηζηέο είλαη αδύλαηνλ λα αθαηξεζνύλ από ην ιέβεηα θαη νη ζηάρηεο ηνπο λα έρνπλ

26 κπινθαξηζηεί εληειώο, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη θακία δίνδνο ησλ θαπλαεξίσλ. Κάζε επηά εκέξεο λα γίλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ αλεκηζηήξα. Η πξόζβαζε ζε απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ κέηαιινπ πνπ ελώλεηαη κε κόλσζε θαζζίηεξνπ ζην ιέβεηα κε ειαζηηθή ζύλδεζε. Ο θαζαξηζκόο ηνπ αλεκηζηήξα δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε λεξό, αιιά κεραληθά, απαιά γηα ηνπο ζηξνβηιηζηέο, ή πλεπκαηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θηάλνπκε ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζπκπύθλσζεο, ην ζπκπύθλσκα ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη, θαη ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη επηθαιπκκέλνο εζσηεξηθά, κε αιθαιηθό απνξξππαληηθό ή αιιηώο κε δηάιπκα αζβεζηίνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν ην νμύ πνπ παξακέλεη ζην ιέβεηα, ζα εμνπδεηεξσζεί. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο ν ιέβεηαο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο κε ηνλ ήδε αλαθεξόκελν ηξόπν. Όια ηα αλνίγκαηα πξέπεη λα θιείλνληαη έηζη ώζηε ε θπθινθνξία ηνπ αέξα λα κε δηέξρεηαη δηακέζνπ ηνπ ιέβεηα όπνπ, επίζεο, απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πγξαζία ζην ιέβεηα. Η ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα είλαη έλαο από ηνπο πην βαζηθνύο παξάγνληεο γηα ηε δηάξθεη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσήο ηνπ ιέβεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ν ιέβεηαο λα κελ αθήλεηαη αθαζάξηζηνο θαη δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε γηα ηελ επόκελε ζεδόλ ζέξκαλζεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ νμέσο. 9. ύνηομερ οδηγίερ για ηοςρ σπήζηερ ζσεηικά με ηη θάζη ηος Αςηομαηιζμού Γπξίζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε Πηέζηε ην πιήθηξν θαη θξαηήζηε ην ζε απηή ηε ζέζε γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα πέιιεη γίλεηαη παηώληαο ην θνπκπί θαη θξαηώληαο ην γηα 5 δεπηεξόιεπηα. ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη γηα ηνλ απηνκαηηζκό πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη ηελ εηζόδνπ πιεξνθνξηώλ κε δύν ηξόπνπο όπσο: ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπλαεξίσλ πνπ ξέεη έμσ από ην ιέβεηα Πίλαθαο ειέγρνπ Ο πίλαθαο ειέγρνπ απνηειείηαη από: Σν θεληξηθό δηαθόπηε, ην θνπκπί ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, ηελ νζόλε, ηα θνπκπηά εληνιώλ, κία νκάδα εθπνκπήο θσηόο γηα θσηεηλέο ελδείμεηο.

27 Η εηθόλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΤΜΒΟΛΩΝ ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ START / ΔΝΑΡΞΗ Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα. Καη απμάλεη ηελ αμία κηαο παξακέηξνπ. STOP / ΚΛΔΙΙΜΟ Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα ζβήλεη ην ζύζηεκα. Καη κεηώλεη ηελ αμία κηαο παξακέηξνπ. SET / Πεπίοδορ: Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα επηιέγεη ηε ζεξηλή πεξίνδν / Υεηκώλαο. Καη αιιάδεη ηελ απεηθόληζε από παξάκεηξνο γηα ηελ παξάκεηξν ηεο αμία θαη επηηξέπεη λα απνζεθεύεηε κηα λέα ξύζκηζε. ESC/ Μενού:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα