Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK"

Transcript

1 Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK

2 ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν πνπ ζαο πνύιεζε ην ιέβεηα. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθνπό. Κάζε επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή απνθιείεηαη γηα δεκίεο ζε πξόζσπα, δώα ή πξάγκαηα, ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ξύζκηζε, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αθαηάιιειε ρξήζε. ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηείηαη από ηελ πξίδα, θαη έπεηηα θιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ θαη ελεκεξώζηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν γηα λα γίλεη ην service όπνπ θαηέρεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο. Απηό ην εγρεηξίδην απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη πξέπεη λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο κε πξνζνρή θαη πξέπεη πάληα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηε ζπζθεπή, αθόκε θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηδηνθηήηε ή ρξήζηε, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ζύλδεζεο κε άιιε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αλαδεηείζηε έλα λέν αληίγξαθν από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Σνλίδνπκε όηη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πνπ επεμεξγάδεηαη βην - κάδα θαη ζηεξεά θαύζηκα, θαη πνπ έρεη επαθή κε ειεθηξηθό ξεύκα θαη λεξό, απαηηεί ζεβαζκό θαη ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, όπσο : Η ρξήζε ηνπ ιέβεηα από ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ρσξίο ζπλνδεία δελ επηηξέπεηαη. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο από 110 C, θαη πίεζε κεγαιύηεξε από 3 bar. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε εύθιεθηα θαύζηκα ( νηλόπλεπκα, πεηξέιαην) γηα ηελ ηαρύηεξε αλάθιεμε ηνπ μύινπ. Απαγνξεύεηαη λα απνζεθεύεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζην ιέβεηα θαη θιείζηε ηελ πόξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο. Οη ζηάρηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε θιεηζηά θαη κε εύθιεθηα δνρεία. Απαγνξεύεηαη ε απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ πιηθώλ πνπ πξνθαινύλ θιόγα ή ηνλ θίλδπλν έθξεμεο ( π.ρ. πιαζηηθέο ζαθνύιεο, πξηνλίδη, ζθόλε άλζξαθα, ιάζπε, θιπ.).

3 Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή ηερληθή επέκβαζε ή ν θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα πξηλ λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε παξνρήο ξεύκαηνο, ηε ξύζκηζε ηεο ζπζθεπήο ( 0 ) " off". Απαγνξεύεηαη λα αιιάμεηε ηα ζηνηρεία αζθαιείαο. Απαγνξεύεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην δσκάηην όπνπ βξίζθεηαη ν ιέβεηαο. Οη αεξαγσγνί ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή θαύζε. Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Ο ιέβεηαο δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη δελ πεξηέρεη θαλέλα αληηςπθηηθό ζύζηεκα. Απαγνξεύεηαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην ιέβεηα όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πέζεη θάησ από ην κεδέλ ( γηα ηελ απνηξνπή ηνπ παγώκαηνο). 2. Πεπιγπαθή ηος λέβηηα Ο ιέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ ηεο ζεηξάο "FK" αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ από ηξηπιά μεξακέλν ράιπβα, θαη γηα ηα θύιια ηνπ άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεβεηώλ ζέξκαλζεο είλαη πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο ΔΔ, δειαδή P265GH ην πξόηππν ηεο ΔΔ II. ηε βάζε ηνπ ιέβεηα ππάξρνπλ νη ζσιήλεο πιέγκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ιέβεηεο ζέξκαλζεο ηεο πνηόηεηαο St Η δηθηπσηή πόξηα ζην άλνηγκα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ αλάθιεμε θαηαζθεπάδεηαη ζε γθξη ζίδεξν. ην νπίζζην ηκήκα ηνπ κέξνπο ηεο αλάθιεμεο ππάξρνπλ ηνύβια πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ππξίκαρν πιηθό πνπ ζπζζσξεύεη ηε ζεξκόηεηα. Όια ηα είδε ιέβεηα ζέξκαλζεο θηαηγκέλα από ράιπβα πεξηθόπησληαη κέζσ ηεο κνληέξλαο δηαδηθαζίαο ιέηδεξ θαη ζπγθνιινύληαη κε ηελ θνξπθαία ηερλνινγηθά δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξνκπνηηθήο. Γνθηκέο θαη πηζηνπνηεηηθά έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθδνζεί αληίζηνηρα ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα EN303-5.

4 3. ςνδεζμολογία Ο Λέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ παξαδίδεηαη κε εμσηεξηθή επέλδπζε πνπ πεξηέρεη κόλσζε πάρνπο 30 mm.! Η κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε κε έλαλ αλεκηζηήξα θαη έλα ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, θαη νη δύν ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθή δύλακε ηξνθνδνζίαο ησλ 230V, έηζη ώζηε ε αθαηάιιειε ζπλαξκνιόγεζε θαη ε απξόζεθηε ζπληήξεζε κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε δσή θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ειεθηξνζόθ! Ο Λέβεηαο ζέξκαλζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ, αθόκε θαη ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο μεξαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπλαξκνινγείηαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξόηππα θαη ηνπο λνκηθνύο θαλνληζκνύο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή είηε ζηε κεραληθή θαηαζθεπή ή ην ειεθηξηθό ζύζηεκα πξέπεη λα λνεζεί σο παξαβίαζε ησλ όξσλ εγγύεζεο θαη ζα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε ηνπο.

5 Οη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε: - Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε έλα αλνηθηό ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, αιιά επίζεο θαη ζε έλα θιεηζηό ζύζηεκα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. ε πεξίπησζε ζύλδεζεο ζε έλα θιεηζηό ζύζηεκα, ζπληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηε βαιβίδα ζεξκηθήο αζθάιεηαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεζίεο ζύκθσλα κε ην θαζεζηώο ην νπνίν ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο. - Ο ιέβεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξηά από ηα πηζαλά εκπόδηα ζην ιεβεηνζηάζην γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε. Βιέπε ζρήκα 9. - Ηιεθηξηθή ηζρύο ηνπ ιέβεηα είλαη 230V 50Hz θαζώο θαη ε ζύλδεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη από έλα άηνκν κε ηελ θαηάιιειε άδεηα. Η ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα, επίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο δεζκεπηηθνύο θαλνληζκνύο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπσο κπνξείηε λα δείηε παξαθάησ. 3.2 Μέηπα και μησανιζμοί αζθαλείαρ για ηοςρ λέβηηερ Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπόηιεξ είλαη αλαγθαίν λα ζπλαξκνινγνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο: Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο (ρήκα 1) ρήκα 4 ρήκα 5 Η βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1/2 ίληζαο θαη λα βαζκνλνκεζεί ζε έλα κέγηζην 3 bar. Απηό ην ζηνηρείν αζθαιείαο, πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα πεξηνξηζκνύ ηεο πίεζεο, πξέπεη λα έρεη ηέηνηα θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππεξαλαιήςεηο θαη ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο, θαζώο ην πεξηερόκελν ηνπ απνηειείηαη από πγξό γηα ηε ζέξκαλζε. πλήζσο ζηελ ίδηα ζέζε είλαη ν εμαεξηζκόο ( ρήκα 5) θαη ην καλόκεηξν όπνπ ζπλδένληαη έηζη ώζηε απηά ηα ηξία ζηνηρεία καδί λα απνηεινύλ κηα

6 νκάδα αζθαιείαο θαη λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηνλ ζπλδεηήξα «Σ». Απηό ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο βαζκνλόκεζεο, ηεο νπνίαο ν επελδπηήο, δειαδή ν ρξήζηεο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα θέξεη έγθπξα έγγξαθα. Σν άδεηαζκα ή ε εμαγσγή ησλ βαιβίδσλ αζθαιείαο πξέπεη λα γίλεηαη κέζα από ζσιήλεο κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε θπζηθή δηάκεηξν ηνπ ηκήκαηνο εμόδνπ ηεο βαιβίδαο. Δίλαη επηηξεπηό λα ρξεζηκνπνηείηε ηε δεκηνπξγία ελόο ηόμνπ αθηίλαο r > 3δ. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν απ 'επζείαο ζην ιέβεηα ρσξίο νπνηαδήπνηε ζσιήλσζε ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ζην ελδηάκεζν. Γηα ην ζθνπό απηό ππάξρεη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ππνδνρή ( εηθόλα 4 ). Οπνηαδήπνηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπλδεηήξα απνηειεί κία απαγνξεπκέλε ελέξγεηα. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη κηα πηλαθίδα θαη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην o Όλνκα ηεο θαηαζθεπήο o Καζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο / έηνο ησλ δνθηκώλ o Ρπζκόο ξνήο o Σα ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρεη θαζνξηζηεί ε ζεξκηθή επίδξαζε ζηε βαιβίδαο αζθαιείαο o Η πςειόηεξε πίεζε αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 3 bars. Δίλαη ππνρξεσηηθό λα ειέγρεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζώο λα γίλεηαη θαη ε εθ λένπ βαζκνλόκεζε από ηηο πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο. Οη ελέξγεηεο απηέο δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο θάζε ρώξαο ζηελ νπνία ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο. Γηαηεξείηε πάληα ηε γξαπηή ηεθκεξίσζε ησλ ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ βαζκνλόκεζεο γηα ηε βαιβίδα αζθαιείαο. ρεηηθά κε ηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο ζπλαξκνινγείζηε ηνπιάρηζηνλ άιιε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο. σήμα 3

7 Απηό ην ζηνηρείν αζθαιείαο έρεη επίζεο έλα ξόιν ελόο πεξηνξηζηή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαθάησ ζα επηζεκαίλεηαη κε ηε ζπληνκνγξαθία VTO. ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο όπνπ θαηά ην κεηαζρεκαηηζκό ηνπ λεξνύ ζε αηκό νη βαιβίδεο αζθαιείαο πίεζεο δελ είλαη επαξθείο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ε εγθαηάζηαζε ηνπ VTO είλαη ππνρξεσηηθή. Αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο, είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO κόλν γηα λα θαζνξηζηνύλ νη αλώηεξεο δπλάκεηο ή γηα θάζε δύλακε ελόο ιέβεηα είλαη ε ππνρξεσηηθό λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO. Ο ρώξνο ηεο ηνπνζέηεζεο ππνδεηθλύεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξέρεηαη καδί κε ην ιέβεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε (εηθόλα 4). Ο ιέβεηαο παξέρεηαη κε έλα ράιθηλν πελίν έηζη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην VTO κε έλα ελαιιάθηε, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3. Σν θξύν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο θέξεηαη ζην VTO. Όηαλ ην VTO - αληρλεπηήο έρεη ηελ πιεξνθνξία όηη ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ από 95 βαζκνύο ην VTO ελεξγνπνηείηαη θαη ην λεξό ξέεη κέζα από ην πελίν ραιθνύ. Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα επηζηξέθεη ζηε θπζηνινγηθή ηεο θαηάζηαζε. Η ζύλδεζε ηνπ ελαιιάθηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην VTO θαη κία άιιε γηα ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ πελίνπ. Οπνηαδήπνηε επηινγή νδεγεί ζε ζύλδεζε: είηε γηα ην VTO είηε γηα ηελ απόξξηςε δελ καο απαζρνιεί. Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρνληαη από ην θαηαζθεπαζηή ηνπ VTO. Να είζηε βέβαηνο πσο ειέγρεηε, ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ VTO. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην έλα άθξν ηνπ VTO είλαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα, θαη ην άιιν ηξνθνδνηείηαη κε θξύν λεξό ππό πίεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όηη ε ξνή ηνπ λεξνύ είλαη αλεκπόδηζηε, αθόκε θαη όηαλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Δάλ είλαη αδύλαην λα παξέρεηαη ε εηζξνή θξύνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηήζεη ε παξνρήο ξεύκαηνο, ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην αλνηρηό ζύζηεκα.

8 ΔΙΚΟΝΑ 4 Θεξκνζηάηεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ιέβεηα (ρήκα 5 ). Δληόο ηεο ίδηαο ηεο απηνκαηνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηε δηαδηθαζία θαύζεο θαη επεξεάδεη ην έξγν ησλ δύν θύθισλ ζέξκαλζεο, ππάξρνπλ δύν ζεξκνζηάηεο. Καη νη δύν είλαη παξόκνηαο θαηαζθεπήο κε ην ζεξκνζηάηε όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6 θαη έρνπλ ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο σο πεξηνξηζηέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα. Λόγσ ηνπ ξόινπ ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θαη νη δύν έρνπλ ηνπο ζεξκνζηάηεο λα ιεηηνπξγνύλ σο αλεμάξηεηνη αληρλεπηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. Ο πξώηνο ζεξκνζηάηεο είλαη ν ιεγόκελνο "Λεηηνπξγηθόο ζεξκνζηάηεο " όπνπ ρξεζηκεύεη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα επίπεδν πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί. Έλαο άιινο ζεξκνζηάηεο είλαη ν «ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο» (βιέπε εηθόλα πνην θάησ), δηόηη ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα πνπ επλνεί ηε θιόγα, θαη πξνζζέηεη κηα λέα ελέξγεηα. Θεξκνθξαζία αζθάιεηαο πεξηνξίδεηαη ζε 95 βαζκνύο Κειζίνπ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπλδέζεηε ηελ αληιία γηα ηε ζέξκαλζε κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα θηάζεη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ 95 βαζκώλ Κειζίνπ ν αλεκηζηήξαο ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί, αιιά ε αληιία είλαη θαη 'αλάγθε ζε ιεηηνπξγία γηα λα αληαιιάμεη ηε ζεξκόηεηα λεξνύ κέζσ ηνπ θαινξηθέξ.

9 Θεπμοζηάηηρ αζθαλείαρ 3.3 Γυμάηιο ηος Λέβηηα Σν δσκάηην όπνπ ηνπνζεηείηαη ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηεύεη ελάληηα ζην θξύν. Η επηθάλεηα ζηήξημεο ηνπ ιέβεηα ζην ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα είλαη από άθαπζηα πιηθά. Η ζπληζηώκελε απόζηαζε ησλ ηεζζάξσλ πιεπξώλ ηνπ ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ ιέβεηα ή άιισλ ζηεξεώλ ζσκάησλ ( ζεξκνζίθσλαο, θιπ) θαίλεηαη ζην ρήκα 6. Οη ηηκέο απηέο επηηξέπνπλ κηα αζθαιή πξόζβαζε εμ απνζηάζεσο θαηά ηελ ππξνδόηεζε, επαξθή ρώξν γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζηνλ αλεκηζηήξα θαη ζηε βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε θαη ην άδεηαζκα. Ο ιέβεηαο από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά από ηνλ ηνίρν 200 ρηιηνζηά, δειαδή όζν απαηηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ βαιβίδσλ γηα ζεξκηθή αζθάιεηα θαηά ηε ξνή. Δάλ ε βαιβίδα δελ είλαη έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ηόηε ν ρώξνο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο. Η ιαβή ηνπ θιαπέ είλαη αθαηξνύκελε θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ιέβεηα. Σν ιεβεηνζηαζίν πξέπεη λα έρεη επαξθείο νπέο αεξηζκνύ γηα θξέζθν αέξα, θαζώο θαη γηα ηελ έμνδν ηνπ αέξα εμαγσγήο!

10 σήμα 6 Ο ζπλνιηθόο ρώξνο απηώλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 150 cm ² εώο 50 Kw ιέβεηα θαη ν ρώξνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο γηα άιια 2 cm ² αλά 1kW. A=150cm²+ ( 50 ) 2 2 Q kw kw cm n _ _ n Q = πηζαλή δύλακε άλσ ησλ 50kW Η έιιεηςε επαξθνύο αεξηζκνύ ζην ιεβεηνζηάζην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Σν θύξην πξόβιεκα είλαη ε αληθαλόηεηα ζην λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία λεξνύ πςειήο εμόδνπ, δειαδή ε έιιεηςε κέγηζηε ηζρύο πνπ νδεγεί ζε ζπκπύθλσζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα. Λάβεηε ππόςε ηνλ απαηηνύκελν ειάρηζην ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνηρείσλ ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ. Πξνζδηνξίζηε αλ ν βαζκόο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζύκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσκαηίνπ, όπνπ ν ιέβεηαο ζα βξίζθεηαη. Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. Ο ίδηνο ν ιέβεηαο δελ πξνβιέπεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη δελ πεξηέρεη αληηςπθηηθό ζύζηεκα.

11 Απαγνξεύεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην ιεβεηνζηάζην ζην νπνίν ηα αλνίγκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαύζε. 3.3 ύνδεζη με ηην καπνοδόσο Ο TKAN ιέβεηαο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε έλα αλαγθαζηηθό ζρέδην, αιιά ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο εάλ ε επηινγή ηεο θαπλνδόρνπ έγηλε γηα ην ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππεξ-πίεζε ζηνλ ζάιακν ζε πεξίπησζε πνπ θαίεη κεξηθά άιια θαύζηκα, όπσο καδνύη, γηα παξάδεηγκα. Γηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηε ιεηηνπξγία, εηδηθά ζηελ θάζε αλάθιεμεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ. πληζηάηαη όηη ε δηάκεηξνο ηεο θαπλνδόρνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ θαπλαγσγνύ, θαη ην ειάρηζην ύςνο είλαη από 7 έσο 8 κέηξα, αλάινγα κε ηελ θάιπςε ηεο θακηλάδαο από νξηζκέλα άιια ςειά θηίξηα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη δίπια ζε απηή. Η βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα όζν αθνξά ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ είλαη ηέηνηα ώζηε ζπλδέεη ην θέληξν ησλ αεξίσλ εμόδνπ από ην ιέβεηα θαη ε ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο ζην θέληξν είλαη ειαθξώο απμεκέλε (κέρξη έσο 3%) (βιέπε ζρήκα 7). σήμα 7 Δάλ είλαη δπλαηόλ, ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη γσλίεο, αιιά αλ δελ είλαη δπλαηόλ, ηόηε ν κέγηζηνο αξηζκόο ησλ γσληώλ ζα πξέπεη λα είλαη 2. Σν θαλάιη θαπζαεξίσλ από ηνλ ιέβεηα πξνο ηελ θαπλνδόρν, πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνο, εηδηθά αλ έρεη γσλίεο θαη επηπιένλ ηκήκαηα. ην ζσιήλα θαπλνύ, πνπ είλαη 100mm θαηά πξνζέγγηζε από ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ από ην ιέβεηα, κηα ηξύπα πξέπεη λα είλαη δηάηξεηε θαη έλα όξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θαπλνδόρν γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ.υσξίο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ δελ ζα κπνξεί λα πθίζηαηαη ε απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα.

12 Η ίδηα ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από κεηαιηθνύο ζσιήλεο, θαη γύξσ ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εκόλσζε πάρνπο 3-5 εθαηνζηώλ θαη ην εμσηεξηθό ζηξώκα λα είλαη από ηα ηνύβια ή εηδηθά ζηνηρεία. Δάλ ε θακηλάδα δελ είλαη από κεηαιηθνύο ζσιήλεο, αιιά από ηνύβια, ην θσο ζηελ πεξηνρή ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ελ ιόγσ θακηλάδαο πξέπεη λα είλαη 30 % πςειόηεξε από ηελ επηθάλεηα απηήο ηεο θαπλνδόρνπ πνπ απνηειείηαη από κεηαιηθνύο ζσιήλεο. Η θακηλάδα πξέπεη λα έρεη κηα πόξηα γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλε. Η έμνδνο ηεο θακηλάδα από ηελ νξνθή πξέπεη λα ππάξρεη ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλνληζκνύο. Τπάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο: εάλ ε γσλία ηεο ζηέγεο είλαη κηθξόηεξε από 12 θαη αλ ε γσλία νξνθήο είλαη κεγαιύηεξε από 12. Γηα γσλία κηθξόηεξε από 12, ην ύςνο ηνπ θακηλάδαο πάλσ από ηελ νξνθή είλαηη αλαγθαίν λα είλαη 1 m θαη γηα απηήλ πνπ έρεη ύςνο κεγαιύηεξν από 12, ζηε ζπλέρεηα ζα ην εμεηάζνπκε ην ζθίηζν. Αλ λνκίδεηε όηη ε θακηλάδα είλαη πνιύ ηζρπξή θαη πσο πεξλάεη πνιύ θξύνο αέξαο κέζα από ην ιέβεηα, θαηά ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα ππάξρεη έλα θιαπέ ην νπνίν κπνξεί λα κεηώζεη ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Η θακηλάδα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν. Δάλ ε θακηλάδα δελ έρεη ην θαηάιιειν ύςνο, δηαηνκή, ή εάλ απηή δελ είλαη όζν ην δπλαηόλ πην θαζαξή, ηόηε είλαη δπλαηό λα ζπκβνύλ επηπινθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Πξώηνλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ε πςειόηεξε δπλαηή ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία, δειαδή δελ ππάξρεη ε κέγηζηε ηζρύο ιεηηνπξγίαο, θαη ε ζπλέπεηα απηνύ είλαη ε ζπκπύθλσζε πνπ επεξεάδεη ηε δσή ηνπ ιέβεηα. Η πξνβιεκαηηθή / θαθήο πνηόηεηαο θακηλάδα είλαη ν θύξηνο ιόγνο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

13 ιεηηνπξγίαο ηνπ, ππάξρεη ε εκθάληζε ηνπ θαπλνύ ζηελ άλσ ή θάησ πόξηα, εηδηθά ζε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο αλεκηζηήξα. 4. Γιαηομή ηος λέβηηα ηηρ ζειπάρ FK με μια πεπιγπαθή ηυν επιμέποςρ ζηοισείυν ηος λέβηηα. H εικόνα με ηην διαηομή ηος λέβηηα ςπάπσει ζηην ζελίδα 10 ηος Aγγλικού manual. 1. Δπάλσ πόξηα γηα ηε θόξησζε ηνπ 9. Ππξόηνύβια μύινπ 2. Κάησ πόξηα γηα ηα θαπζόμπια θαη ηνλ 10. Καλάιη εηζαγσγήο αέξα θαζαξηζκό 3. Μαληεκέληα εζσηεξηθή πόξηα. 11. σιήλεο γηα εηζαγσγή δεπηεξνγελνύο αέξα γηα ηελ κε έμνδν θαπλνύ 4. Δζσηεξηθό θαπάθη γηα ηνλ θαζαξηζκό 12. ηξνβηιηζκόο 5. Δμσηεξηθό θαπάθη γηα ηνλ θαζαξηζκό 13. Αλεκηζηήξαο 6. Πιεπξηθό θάησ θαπάθη γηα ηνλ 14.Απηνκαηηζκόο θαζαξηζκό 7. Πηεξύγην γηα ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 15. πείξα ραιθνύ γηα ζεξκηθή αζθάιεηα (θιαπέ) 8. Κιαπέ ηεο θακηλάδαο

14 5. Ηλεκηπονικό ζσέδιο ζύνδεζηρ αςηομαηιζμού Όιεο νη γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαιείπνπζα κνξθή ζην δηάγξακκα ησλ εμσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ είλαη νη αγσγνί, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ από ηνλ ηερληθό θαηά ηε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ ζπζθεπώλ πάλσ ζην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ πξόζζεησλ ζπζθεπώλ είλαη αλαγθαίν λα εθηεινύληαη από ηνλ ηερληθό κέζσ ηξηώλ ζπλδεηήξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα. Έλαο ζύλδεζκνο απνηειείηαη από ζπλδέζεηο ηξηώλ πόισλ, ελώ έλαο άιινο απνηειεί ηελ ππνδνρή επηά πνιώλ. Έλαο ζύλδεζκνο ηξηώλ πόισλ απνηειεί ππνδνρή πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ζπλδεηήξα. Γηα ηνπο ζεξκνζηάηεο δσκαηίνπ, είλαη ζεκαληηθό λα ηξνθνδνηείηαη ξεύκα κεζσ κπαηαξίαο, δειαδή δελ πξέπεη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε παξνρή ηεο ηάζεο

15 220 V. ην ζεξκνζηάηε γηα ηε ζύλδεζε NC ρξεζηκνπνηείηαη ( θαλνληθά θιεηζηή επαθή ). Έλαο ζπλδεηήξαο επηά πνιώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ δηθηύνπ θαη γηα ηε ζύλδεζε ηεο θπθινθνξίαο αληιίαο θαη ηεο κπαηαξίαο ηεο αληιίαο γηα παξάδεηγκα, ηνπ ζεξκνζίθσλα γηα δεζηό λεξό γηα ιόγνπο πγηεηλήο. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθόκε θαη αλ θακία από ηηο αληιίεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο, αιιά ε ζύζηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη όηη, ηνπιάρηζηνλ, ε αληιία 1 λα είλαη ζπλδεδεκέλε (θεληξηθή ζέξκαλζε αληιίαο) επεηδή έρεη ηε ιεηηνπξγία ελόο ζηνηρείνπ αζθαιείαο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα μεπεξλά ηνπο 90 C. Ο ιέβεηαο πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηελ πξνεπηιεγκέλε εξγνζηαζηαθή εγθαηάζηαζε πδξνειεθηξηθώλ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 8. σήμα 8 Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη κόλν έλα ζεκείν κέηξεζεο S1 θαη ν αληρλεπηήο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Ο δεύηεξνο αληρλεπηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο επάλσ ζην ζύλδεζκν ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα, παξακέλεη αρξεζηκνπνίεηνο. (ν εξγνζηαζηαθόο αληρλεπηήο δελ έρεη νξηζηεί θαη κπνξείηε λα ην παξαγγείιεηε απεπζείαο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα "Radijator Δngineering"). Δκείο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλαξκνινγήζνπκε ηελ αληιία Ρ2 ε νπνία ρξεζηκεύεη γηα ην δεζηό λεξό. Η παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο πδξνειεθηξηθώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ είλαη P37 θαη γη 'απηό ην πδξνειεθηξηθό θαζεζηώο P37 θαζνξίδεηαη ζην ζύλνιν 1. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ απηνκαηνπνίεζε γηα λα θξαηήζεη ηε δηαδηθαζία θαη ην θπζίσλ δεζηό κέζσ ηεο θαηάιιειεο αληιίαο, ηόηε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10. Σν ζεκείν

16 ηνπ αληρλεπηή κέηξεζεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην θπζίσλ είλαη ζεκεησκέλν κε S2. Γηα λα εθηειέζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνύ ζσζηά γηα ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε, ζηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν P37 πάλσ από ηελ ηηκή 4. Αλ ζέινπκε ν απηνκαηηζκόο λα δηαηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε κέζσ ηεο θαηάιιειεο αληιίαο, ηόηε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη όπσο ζην ζρήκα 9. Γηα ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ αληιίαο ηνπ ιέβεηα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε, ηόηε είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν 37 πάλσ από ηελ ηηκή 3. σήμα 9 σήμα 10

17 5. Πίνακαρ Σεσνικών Πληποθοπιών Σύπνο ηνπ ιέβεηα FK1 FK2 FK3 FK4 Μέηξεζε Γύλακε ζέξκαλζεο kw 15/23 25/33 33/40 40/49,5 ηνπ λεξνύ Θέξκαλζε ηνπ αέξα kw ηξνθνδνζίαο Έιεγρνο πίεζεο Bar 4,5 4,5 4,5 4,5 Όγθνο ηνπ λεξνύ ζην L-cca ιέβεηα Μάδα ηνπ ιέβεηα Kg Αλαγθαζηθό ζρέδην Pa θακηλάδαο Αλώηαηε ζεξκνθξαζία c δεζηνύ λεξνύ Διάρηζηε ζεξκνθξαζία c θξύνπ λεξνύ Όγθνο θαύζηκνπ ζην m3 0,08 0,09 0,13 0,16 ιέβεηα Βαζκόο απόδνζεο % >85 >85 >85 >85 Γηαζηάζεηο Α Mm Α Β Β C D E F H D1 Col 1 1 5/4 5/4 D /4 5/4 D3 ½ ½ ½ ½ D4 ½ ½ ½ ½ D5 ½ ½ ½ ½ δηαηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο αιιαγήο

18 Αμεζνπάξ γηα ζπζθεπέο αζθαιείαο είλαη: D3, D4 D5 D1 - έμνδνο δεζηνύ λεξνύ D2 έμνδνο θξύνπ λεξνύ D3 - βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο D4 - είζνδν / έμνδν ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο από δηόγθσζε D5 - αληρλεπηή ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο από δηόγθσζε 7 Τδποςδπαςλικό σέδιο Πεξηγξαθή:

19 1. Λέβεηαο ηύπνπ FK 2.Βαιβίδεο 3.Βάλα ηξίνδε αλάκημεο 4.Κπθινθνξεηήο 5.Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 6.Οκάδα αζθαιείαο 7.Βαιβίδα αζθαιείαο 8.Γνρείν δηαζηνιήο 9.Βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε / εθθέλσζε 10.Βαιβίδα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξζέξκαλζεο 11. Αληρλεπηήο ηεο βαιβίδα αζθαιείαο. Πεξηγξαθή: 1.Λέβεηαο ηύπνπ FK 2.Βαιβίδεο 3.Βάλα ηξίνδν αλάκημεο

20 4.Κπθινθνξεηήο 5.Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 6.Οκάδα αζθαιείαο 7.Βαιβίδα αζθαιείαο 8.Γνρείν δηαζηνιήο 9.Βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε / εθθέλσζε 10.Βαιβίδα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξζέξκαλζεο 11.Αληρλεπηήο γηα ηελ βαιβίδα αζθαιείαο 12.Γνρείν αδξαλείαο 8. Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη ηος λέβηηα Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο λα είζηε βέβαηνο όηη ην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο, εηδηθά ν ιέβεηαο λα εμαεξίδεηαη θαιά ρσξίο δηαξξνέο. Ο απηνκαηηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, αλ δελ είζηε απνιύησο βέβαηνη όηη όια ηα ειεθηξηθά κέξε θαη αγσγνί δελ είλαη ζε επαθή κε ην λεξό. Ο ιέβεηαο δελ αλαθιέγεηαη, αλ δελ έρεηε εμεηάζεη ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο θαη λα δηαπηζηώζεηε όηη δελ ππάξρεη δηαξξνή ηνπ λεξνύ από ην ιέβεηα. Δάλ ππάξρνπλ βαιβίδεο απεπζείαο από ην ιέβεηα ειέγμηε αλ είλαη αλνηρηέο. Διέγμηε εάλ νη δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξνειεθηξηθώλ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο θαη αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Μόλν όηαλ ν ρξήζηεο βεβαησζεί γηα ηα πξνεγνύκελα γεγνλόηα ηόηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε αλάθιεμε ηνπ ιέβεηα. Ξεθηλώληαο ε θσηηά ζην ιέβεηα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: 8.1. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ Η αθόινπζε δηαδηθαζία αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα θαη ε έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο πξώηεο αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε επί ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο ή όηαλ ν ιέβεηαο θιείλεη εληειώο γηα ζρνιαζηηθό θαζαξηζκό θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία εθ λένπ εθθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, κε κία θσηεηλή έλδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηα βήκαηα παξαιείπνληαη. 1. Διέγμηε εάλ ν ιέβεηαο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο κε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα, εηδηθά επαιεζεύζηε αλ ην ζύλνιν ηνπ αέξα είλαη αξθεηό ώζηε λα εμαεξίδεηαη ν ιέβεηαο. 2. πλδέζηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ζηελ πξίδα ηνπ δηθηύνπ. Παηήζηε ην θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ απηνκαηηζκνύ ζπζηήκαηνο. Σόηε ε νζόλε αξρίδεη θαη είλαη νξαηή θαη

21 κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί εθεί ε έλδεημε «OFF». 3. ην ζεξκό ζσιήλα αεξίνπ, όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα πξνο ην ιέβεηα, αλνίμηε κία ηξύπα γηα ηνλ αληρλεπηή θαπζαεξίνπ ηνπ ιέβεηα(βιέπε πάλσ εηθόλα). Σν άλνηγκα πξέπεη λα είλαη ζηελ άλσ δώλε έηζη ώζηε λα κε ιεξώλεη ην θάιπκκα ηνπ αληρλεπηή κε ζηάρηεο. Δπίζεο, ειέγμηε ην δηάθξαγκα θαπζαεξίσλ δελ ρηππά ηνλ αληρλεπηή. Υσξίο ηελ αλίρλεπζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ ιέβεηα, ν ιέβεηαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Αλνηρηό θιαπέ θιεηζηό θιαπέ. 4. Μέζα ζην ιέβεηα ππάξρεη έλα πηεξύγην γηα λα δηνρεηεύνληαη ηα θαπζαέξηα ηνπ ιέβεηα ζε δύν πεξηπηώζεηο, '' ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο " θαη θαηά ηελ " αλάθιεμε ". Απηό ην πηεξύγην ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ κνρινύ επί ηεο πιεπξάο ηνπ ιέβεηα. Μεηαθηλήζηε ην κνριό πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θακηλάδαο. Σώξα ην πηεξύγην είλαη ζε ζέζε νξζή γηα ηελ αλάθιεμε. Δίλαη ε ζέζε -,, αλνηθηή " βιέπε ηελ εηθόλα πνην πάλσ " «ζρήκα ηεο ζέζεο ηνπ πηεξπγίνπ». Δπίζεο, ην πηεξύγην ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα, δειαδή κε ηε δίνδν ησλ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα είλαη θαη 'αλώηαην όξην αλνηρηό. Δίλαη ε ζέζε ζην ζρήκα 1 " Σν ζρήκα ηεο ζέζεο ηνπ πηεξπγίνπ γηα ην ζσιήλα θαπζαεξίνπ" Σν πηεξύγην θαπζαεξίσλ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ έμνδν από ην ιέβεηα είλαη ππό ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ ζεξκώλ θαπζαεξίσλ. Όηαλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ην θάιπκκα απηό ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη κόλν κε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα ηα ρέξηα, ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο εγθαπκάησλ. 5. Αλνίμηε ηελ θάησ πόξηα, θαη έπεηηα ηελ πόξηα πιέγκαηνο. Βάιηε θάπνην πιηθό γηα αλάθιεμε πάλσ ζηηο ξάβδνπο ηεο ζράξαο όπσο ιεπηά θνκκάηηα μύινπ θαη ραξηηνύ. Δίλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο κνλάδεο ρεκηθήο αλάθιεμεο έρνληαο ηε κνξθή θύβσλ γηα ηελ αλάθιεμε ησλ θαπζόμπισλ. Αλάςηε θσηηά ρεηξνλαθηηθά θαη λα πεξηκέλεηε κέρξη ε θσηηά λα είλαη εληαηηθή.

22 6. Όηαλ έρνπκε ήδε θαιή, δπλαηή θσηηά, πξνζζέζηε κηα κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαπζίκνπ από ηελ πξώηε θνξά αιιά κέζσ ηεο άλσ ζύξαο. Κιείζηε όιεο ηηο πόξηεο θαη παηήζηε ην θνπκπί εληνιήο, 4, «Δθθίλεζε». Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε «ACC». Απηό ζεκαίλεη όηη ε απηνκαηνπνίεζε έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο αλάθιεμεο, θαη ηόηε ν αλεκηζηήξαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη εθεί έξρεηαη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Καηά ηελ αλάθιεμε, βεβαησζείηε όηη θαπζόμπια δελ ρηππνύλ ζηελ επάλσ πόξηα κε κεγάιε δύλακε, ζηελ νπνία πεξίπησζε εθηηλάζζνληαη απηά εθηόο ηζνξξνπίαο θαη επηζηξέθεη ν ιέβεηαο ζηελ θιεηζηή ζέζε. Σόηε ν ρεηξηζηήο ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα έρεη ηξαπκαηηζκνύο. Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ν ιέβεηαο εηζέξρεηαη ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απηό εθδειώλεηαη κε έλα ηέηνην ηξόπν ώζηε δελ ππάξρνπλ κελύκαηα ζηελ νζόλε, εθηόο από ηελ έλδεημε ηεο ηξέρνπζαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. 7. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηνπο 200 βαζκνύο Κειζίνπ, ην πηεξύγην κέζα ζην ιέβεηα κε ην κνριό ιαβήο ζηελ πιεπξά ηνπ, ζα πξέπεη λα σζείηαη πξνο ηα εκπξόο ή ζηελ ζέζε πνπ πξνππήξρε ( θιεηζηό). Η αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ γίλεηαη παηώληαο ζύληνκα ην θνπκπί κε ηελ εληνιή 1, έπεηηα ην θνπκπί ηεο εληνιήο 3 θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί εληνιήο 2. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ Απηό πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο γηα γξήγνξν ρεηξηζκό απηνκαηηζκνύ Η πξνζζήθε ησλ θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, είλαη δπλαηόλ λα πξνζζέζεηε έλα πνζνζηό ηνπ άλζξαθα ή ηνπ μύινπ ζε απηόλ, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ζα πξέπεη λα δηαθνπεί πηέδνληαο ην πιήθηξν " STOP " (βιέπε ην ύληνκν νδεγόο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε). Καηά ηελ ππξνδόηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ε επάλσ πόξηα πξέπεη λα αλνηρζεί κε πξνζνρή κόλν γηα 2-3 εθαηνζηά, θαη θξαηήζηε ηελ έηζη γηα πεξίπνπ δέθα δεπηεξόιεπηα. Μόλν κεηά από απηό κπνξείηε λα αλνίμεηε ν ίδηνο ηελ πόξηα ηειείσο. Απηό απνηξέπεη ηελ πηζαλή εθξεθηηθή δηείζδπζε ησλ θινγώλ από ηελ εζηία πξνο ηνλ ρεηξηζηή. Ο ιέβεηαο είλαη δπλαηόλ λα αλάςεη κε ηε ζθόλε άλζξαθα θαη ε ζεηξά ησλ ιεηηνπξγηώλ είλαη ε ίδηα. Η δηαθνξά είλαη όηη πξώηα ν ιέβεηαο γεκίδεηαη κε ζθόλε άλζξαθα θαη ζηελ θνξπθή ιίγν ραξηί ηνπνζεηείηαη θαζώο θαη θαπζόμπια. Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεί ηόζν ην μύιν θαη όζν ηνλ άλζξαθα σο θαύζηκν ή κείγκα ηνπο, κε ηε ζεκείσζε, όηη ε ζύζηαζε είλαη πσο ην κέγηζην επίπεδν πιήξσζεο ηνπ άλζξαθα είλαη θάπσο ρακειόηεξν, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ σήμα 11 "Δμθάνιζη ηος μέγιζηος ποζού ηος άνθπακα για ηην ανάθλεξη. "

23

24 σήμα 12. Θέζειρ Πηεπςγίυν ζε καηάζηαζη OPEN και CLOSE και η εμθάνιζη ηυν ζηποβιλιηών σήμα 13. Λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ θέζειρ ηος πηεπςγίος επί ηος κεκλιμένος επιπέδος καςζαεπίυν Καηά ηε ιεηηνπξγία κε ζθόλε άλζξαθα, δελ πξέπεη ζην ιέβεηα λα πξνζηίζεηαη θαύζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγία ηνπ. Η πξνζζήθε ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη κόλν κεηά από όηαλ ην πξνεγνύκελν θαύζηκν έρεη θαεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θάζε θνξά εληόο 5-6 σξώλ! Σν άλνηγκα ηεο επάλσ πόξηαο γηα ππξνδόηεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία πξέπεη λα εθηειείηαη όζν ην δπλαηόλ πην ζπάληα, κόλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα. Πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αλνίμεηε πνιύ αξγά θαη πξνζεθηηθά, αξρηθά κόλν ειαθξώο, θξαηώληαο ηελ ζε απηή ηε ζέζε γηα δέθα δεπηεξόιεπηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλνίμηε πιήξσο. Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν λα αλνίμεηε ηελ επάλσ πόξηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπόηιεξ όηαλ ν αλεκηζηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. Σόηε δεκηνπξγείηε ε έμνδνο ησλ αεξίσλ θαύζεο κέζα από ηελ πόξηα, θαη ζε επαθή κε ην νμπγόλν δεκηνπξγείηαη ηαξαρώδεο θαύζε. Απηέο νη πεξηπηώζεηο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζνπλ ζε βαξείο θαη ειαθξνύο ηξαπκαηηζκνύο, ή ην δσκάηην ηνπ ιέβεηα ζα κπνξνύζε λα αξπάμεη θσηηά. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε πόξηα αλνίγεη όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θαη θαηά πξνηίκεζε, ην ζπληνκόηεξν κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα, ν ιεγόκελνο «αεξηζκόο».

25 Η θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα αθνξά ηελ εθηόμεπζε ηεο ηέθξαο από ηνλ ρώξν κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο ζράξαο ηνπ ζσιήλα. Δάλ ππάξρεη έλα κεγάιν πνζνζηό από ζηάρηεο ην θαύζηκν δελ ιακβάλεη κεγάιε πνζόηεηα αέξα γηα ηελ πξνζνρή θαύζε. Πξνζέμηε όηη ην θαλάιη εμόδνπ ηνπ αέξα από ηνλ αλεκηζηήξα πξέπεη λα έρεη πάληα κηα ειεύζεξε δηέιεπζε ρσξίο εκπόδηα! Δληόο θάζε επηά εκεξώλ, ν ιέβεηαο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειώο, αθαηξώληαο ην θάιπκκα ηεο επελδύζεσο ζηελ νξνθή, θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαιύκκαηα ζην ιέβεηα, θαη κέζσ ηεο νπήο ζηελ νξνθή ηνπ ιέβεηα κέζσ ηνπ εμνπιηζκνύ θαζαξηζκνύ αθαηξέζηε ηελ πίζζα θαη ηε βξσκηά από όιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα. ηε ζπλέρεηα, βγάιηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο ( κνλάδεο άκεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ) θαη θαζαξίζηε ηνπο, πάξα πνιύ θαιά. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θνπηηνύ θαύζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ άλσ θαη θάησ πνξηώλ. Κάζε ρηιηνζηό ηεο πίζζαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιέβεηα έρεη σο απνηέιεζκα 5 % ιηγόηεξε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα! Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αθαηξείηε ηαθηηθά θαη λα θαζαξίδεηε ην ιέβεηα ζηξνβηιηζκνύ. Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη κηα πεξίπησζε πνπ ν ζηξνβηιηζηέο είλαη αδύλαηνλ λα αθαηξεζνύλ από ην ιέβεηα θαη νη ζηάρηεο ηνπο λα έρνπλ

26 κπινθαξηζηεί εληειώο, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη θακία δίνδνο ησλ θαπλαεξίσλ. Κάζε επηά εκέξεο λα γίλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ αλεκηζηήξα. Η πξόζβαζε ζε απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ κέηαιινπ πνπ ελώλεηαη κε κόλσζε θαζζίηεξνπ ζην ιέβεηα κε ειαζηηθή ζύλδεζε. Ο θαζαξηζκόο ηνπ αλεκηζηήξα δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε λεξό, αιιά κεραληθά, απαιά γηα ηνπο ζηξνβηιηζηέο, ή πλεπκαηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θηάλνπκε ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζπκπύθλσζεο, ην ζπκπύθλσκα ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη, θαη ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη επηθαιπκκέλνο εζσηεξηθά, κε αιθαιηθό απνξξππαληηθό ή αιιηώο κε δηάιπκα αζβεζηίνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν ην νμύ πνπ παξακέλεη ζην ιέβεηα, ζα εμνπδεηεξσζεί. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο ν ιέβεηαο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο κε ηνλ ήδε αλαθεξόκελν ηξόπν. Όια ηα αλνίγκαηα πξέπεη λα θιείλνληαη έηζη ώζηε ε θπθινθνξία ηνπ αέξα λα κε δηέξρεηαη δηακέζνπ ηνπ ιέβεηα όπνπ, επίζεο, απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πγξαζία ζην ιέβεηα. Η ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα είλαη έλαο από ηνπο πην βαζηθνύο παξάγνληεο γηα ηε δηάξθεη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσήο ηνπ ιέβεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ν ιέβεηαο λα κελ αθήλεηαη αθαζάξηζηνο θαη δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε γηα ηελ επόκελε ζεδόλ ζέξκαλζεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ νμέσο. 9. ύνηομερ οδηγίερ για ηοςρ σπήζηερ ζσεηικά με ηη θάζη ηος Αςηομαηιζμού Γπξίζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε Πηέζηε ην πιήθηξν θαη θξαηήζηε ην ζε απηή ηε ζέζε γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα πέιιεη γίλεηαη παηώληαο ην θνπκπί θαη θξαηώληαο ην γηα 5 δεπηεξόιεπηα. ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη γηα ηνλ απηνκαηηζκό πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη ηελ εηζόδνπ πιεξνθνξηώλ κε δύν ηξόπνπο όπσο: ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπλαεξίσλ πνπ ξέεη έμσ από ην ιέβεηα Πίλαθαο ειέγρνπ Ο πίλαθαο ειέγρνπ απνηειείηαη από: Σν θεληξηθό δηαθόπηε, ην θνπκπί ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, ηελ νζόλε, ηα θνπκπηά εληνιώλ, κία νκάδα εθπνκπήο θσηόο γηα θσηεηλέο ελδείμεηο.

27 Η εηθόλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΤΜΒΟΛΩΝ ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ START / ΔΝΑΡΞΗ Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα. Καη απμάλεη ηελ αμία κηαο παξακέηξνπ. STOP / ΚΛΔΙΙΜΟ Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα ζβήλεη ην ζύζηεκα. Καη κεηώλεη ηελ αμία κηαο παξακέηξνπ. SET / Πεπίοδορ: Πίεζε γηα πέληε δεπηεξόιεπηα επηιέγεη ηε ζεξηλή πεξίνδν / Υεηκώλαο. Καη αιιάδεη ηελ απεηθόληζε από παξάκεηξνο γηα ηελ παξάκεηξν ηεο αμία θαη επηηξέπεη λα απνζεθεύεηε κηα λέα ξύζκηζε. ESC/ Μενού:

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα