-Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε"

Transcript

1 -Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε - Θνηλή δήισζε 70 θνξέσλ κε αθνξκή ηελ πξνθιεηηθή δηαθεκηζηηθή - θακπάληα ηνπ θαξηέι ηεο δηαθεκεζηνβηνκεραλίαο. 22 Φεβξνπαξίνπ Ο ΑΛΘΡΧΠΟ ΠΑΛΧ ΑΠΟ ΣΟ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΟ - Ο ΑΛΘΡΧΠΟ ΠΑΛΧ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΦΖΚΗΖ ΓΖΙΧΖ Σν θαθόγνπζην ζήξηαι ηεο παξακνλήο ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηε ζέζε ηνπο παξά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαθεξύμεηο θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζπλερίδεηαη. Η ζύγρξνλε απηή εθδνρή ηεο Λεξλαίαο Ύδξαο έρεη ζηνηρίζεη ηε δσή δεθάδσλ αλζξώπσλ θπξίσο λέσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Με αγαλάθηεζε παξαθνινπζνύκε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ πξαγκαηνπνηεί εθ κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξηώλ ε έλσζε ηνπο ΔΡΜΗ.

2 Γηαηί: -Υξεζηκνπνηνύλ ην καύξν ρξώκα ηνπ πέλζνπο, ηνπ πέλζνπο πνπ εκείο θαη νη θίινη καο γλσξίζακε εμ αηηίαο ηνπο, ζαλ κέζν γηα λα δείμνπλ ηνλ πόλν ηνπο γηα ηελ ελδερόκελε κείσζε ησλ θεξδώλ ηνπο. -Υξεζηκνπνηνύλ ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ζπλέρηζε θαη ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα ηηο νπνίεο έρεη πνιιέο θνξέο απνθαλζεί ηειεζίδηθα ε δηθαηνζύλε. -Αληηπαξαζέηνπλ πξνθιεηηθά ζηνπο δεθάδεο λεθξνύο, ηνπο « αλέξγνπο» πνπ δήζελ ζα πξνθύςνπλ από ηελ απαγόξεπζε. Θέινληαο λα καο εμνηθεηώζνπλ κε ηνλ ζάλαην ζαλ παξάπιεπξε ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ θεξδώλ ηνπο. Αλεξγία ε ζάλαηνο, ηδνύ ην δίιεκκα ηνπ λενέιιελα. -ηεξίδεηαη ζην ςέκα: νύηε ζηελ Δπξώπε επηηξέπεηαη θάζε είδνπο ππαίζξηα δηαθήκηζε, νύηε εδώ θαλείο δήηεζε ηελ παληειή θαηάξγεζε ηνπο. Αιινίκνλν γλσξίδνπκε θαιά ζε πνηα θνηλσλία δνύκε. Τπάξρεη θάηη πνπ νη δηαθεκηδόκελνη-δηαθεκηζηέο αγλννύζαλ, αγλννύλ θαη πξνθιεηηθά ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα αγλννύλ: όηη ππάξρνπλ θαλόλεο θαη λόκνη πνπ νξίδνπλ ην πνπ θαη πσο θαη γηα απηό ην ζέκα. Γελ ππάξρεη κόλν ν λόκνο ηνπ θέξδνπο πνπ ζπλνδεύεηαη από ην θόξν αίκαηνο. Ο ΑΛΘΡΧΠΟ ΠΑΛΧ ΑΠΟ ΣΟ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΟ Ο ΑΛΘΡΧΠΟ ΠΑΛΧ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΦΖΚΗΖ Απνξνύκε πσο ν Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θαη ν πξντζηάκελνο ηεο εηζαγγειίαο πνπ κε πξόζθαηεο εγθπθιίνπο ηνπο έζεζαλ ην ζέκα ησλ παξαλνκηώλ γύξσ από ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε παξαθνινπζνύλ απαζείο απηή ηελ πξνθιεηηθή θαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ κλήκε ηόζσλ ρακέλσλ δσώλ θακπάληα. Ίζσο έηζη λα είλαη θαιύηεξα: λα γίλεη ην αίζρνο δεκόζην. Από ηελ κεξηά καο ζέινπκε απιά λα δειώζνπκε πσο: ην πάξηη ζα ηειεηώζεη. ΤΠΟΓΡΑΦΖ 1. ΠΡΧΣΟΒΟΤΙΗΑ ΠΟΙΗΣΧΛ ΔΛΑΛΣΗΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΟΚΔ ΓΗΑΦΖΚΗΣΗΘΔ ΠΗΛΑΘΗΓΔ Αζήλα 2.YOU ARE WHAT U DO - Θώζηαο Θνπβίδεο, Αζήλα 3.ΔΤΘΤΣΑ ΡΟΓΟΤ (Δηαηξεία Τπνζηήξημεο Θπκάησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ.

3 4.Δ.Τ.ΠΡΟ.Σ.Α. ( Δζεινληηθόο ύιινγνο Πξόιεςεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ)- Ζξάθιεην 5.Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ Ρεζύκλνπ γηα ηελ πξόιεςε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 6.ύιινγνο Πξόιεςεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ (ΠΡΟ.Σ.Α.)- Υαληά 7.Θίλεζε «Αλαπεξία ήκεξα» 8.Έλσζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ πεδώλ, Θεζζαινλίθε 9.ΧΚΑΣΔΗΟ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΧΛ ΤΠΟΦΖΦΗΧΛ ΟΓΖΓΧΛ ΛΟΚΟΤ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 10.ΗΑΣΡΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΡΟΓΟΤ 11.Πξσηνβνπιία γηαηξώλ γηα ηελ ξηδηθή αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα 12.Παλειιήληα Θίλεζε Δλεξγώλ Πνιηηώλ γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ 13. Πνιίηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο 14. ΤΙΙΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΧΛ ΡΔΘΤΚΛΟΤ 15. " Οη θίινη ηνπ Πνδειάηνπ" Ρέζπκλν 16. ΔΠΗΚΔΛΗΓΖ Πνιηηηζηηθή Δηαηξείαο Παλόξκνπ Κξήηεο 17. Θίλεζε Πνιηηώλ Δπηζθνπήο Ζξαθιείνπ Θξήηεο 18. ΠΗΣΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ΣΖ ΡΟΓΟ 19. ύιινγνο ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο- Ρόδνο 20. Κεζαησληθό Ρόδν- Ρόδνο 21. ΟΗΘΟ.ΠΟΙη.. Οηθνινγηθόο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Υατδαξίνπ 22. Φίινη ηνπ ΠΤΡΗΣΗΓΟΠΟΗΔΗΟΤ Αηγάιεσ 23. Γηαξθήο Θίλεζε Υατδαξίνπ 24. Γίθηπν ΔΠΗΒΑΣΖ Θεζζαινλίθεο 25. Γηεζλήο Γπκλή Πνδειαηνδξνκία 26. ΚΘΟ Υαξνύκελνο Πιαλήηεο 27. Δμσξατζηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Αλαηνιηθνύ Ακαξνπζίνπ

4 28. Πεξηβαιινληηθόο θαη Φπζηνιαηξηθόο Όκηινο Ακαξνπζίνπ «Πλνή» 29. Δμσξατζηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Σν Καξνύζη πνπ ζέινπκε» 30. ύιινγνο Θξεηώλ Ακαξνπζίνπ 31. «ΘΟΛΣΡΑ ΣΟΛ ΘΑΗΡΟ» Γεκνηηθή θίλεζε Ακαξνπζίνπ 32. πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο θεξαίεο ζηε Νέα Ισλία 33. Κίλεζεο Πνιηηώλ Νίθαηαο «Θόληξα ζην Ρεύκα» 34. "ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ ΣΧΛ ΠΟΙΗΣΧΛ ΘΑΗ ΣΖ ΟΗΘΟΙΟΓΗΑ" Γεκνηηθή Κίλεζε 35. «ΑΛΟΗΥΣΖ ΠΟΙΖ»- Γεκνηηθή Κίλεζε Αζήλα 36. Κίλεζε Γεκνηώλ Βξηιεζζίσλ «Γξάζε γηα κηα Άιιε πόιε» 37. Γεκνηηθή Κίλεζε Αιίκνπ «Άλσ Θάησ ζην Θαιακάθη» 38. Γεκνηηθή Κίλεζε Υατδαξίνπ «πνιίηεο ζε δξάζε» 39. Παξαηεξεηήξην Διεύζεξσλ Υώξσλ Αζήλαο-Αηηηθήο 40. «Πεπθίηεο» - ηακάηα 41. Γεκνηηθήο Πξσηνβνπιία «ηάζε Βύξσλα» 42. Κίλεζε Πνιηηώλ Γέξαθα 43. ηέθη Παξέκβαζεο ΑΛΣΗΘΡΤ, Γαιάηζη 44. Δλεξγνί Πνιίηεο Παπάγνπ 45. Αλνηρηή Γεκνηηθή Κίλεζε Κνξπδαιινύ «Πάκε Αιιηώο» 46. πληνληζηηθή Δπηηξνπή Λατθήο πλέιεπζεο Λόθσλ Φηινπάππνπ 47. Κίλεζε Γεκνηώλ Βξηιεζζίσλ «Γξάζε γηα κηα Άιιε πόιε» 48. Γεκνηηθή Κίλεζε «Αξηζηεξή όρζε» Ν. Ισλίαο 49. ΘΗΛΖΖ ΠΟΙΗΣΧΛ ΘΖΦΗ-SOS 50. Πεξηβαιινληηθόο Φπζηνιαηξηθόο ύιινγνο Πεξηζηεξίνπ 51. Όκηινο Φίισλ Βνπλνύ θαη Θάιαζζαο Αηηηθήο 52. «Οκάδα Πνιηηώλ Παλνξάκαηνο» 53. «Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Τκεηηνύ»

5 54. ύιινγνο «ΟΡΘΟΠΔΣΑΙΗΑ»- Θέξθπξα 55. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Θξεηηληάο Ρόδνπ «Ζ Θάζηειινο» 56. «Γπλαίθεο Υσξίο ύλνξα»- Ρόδνο 57. ΣΔΔ- Σκήκα Γσδεθαλήζνπ 58. Κεζνγεηαθό Αληηππξεληθό Παξαηεξεηήξην- Ρόδνο 59. Διιεληθό Γίθηπν "Φίινη ηεο Φύζεο" (Friends of Nature) 60. Γίθηπν γηα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα 61. Φίινη ηεο ηδαδ & δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο 62. Φεζηηβάι Ηθαξίαο 63. Διιεληθή Αληθαξθηληθή Γξάζε 64. ΑΠΟΓΡΑΖ Αγίσλ Αλαξγύξσλ 65. Πξσηνβνπιία πνιηηώλ "ζηελ Κόξηλζν κε πνδήιαην" 66.ΠΔΕΖ- θίλεζε πνιηηώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ πεδώλ 67. Δπηηξνπή γηα ηελ πιαηεία ηνπ Ηξαθιείνπ Aηηηθήο 68. Γεκνηηθή Κίλεζε «Ζξάθιεην Αλζξώπηλε Πόιε» 69. Παγθξήηην Γίθηπν πεξηβαιινληηθώλ Οξγαλώζεσλ 'ΟηθνΘξήηε 70. Κίλεκα Πνδειαηώλ Καιακάηαο