ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ"

Transcript

1 На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државних органа ( Сл. гласник РС 68/10), објављује се ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ Садржај 1. ОСНОВНЕИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕЗРЕЊАНИН 2..ОРГАНИЗАЦИОНАСТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН - Унутрашњаорганизацијаисистематизација - Кадровска структура 3. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 4. ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА / - Најчешће тражене информације -Поступак добијања информације од јавног значаја 5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА. - Надлежност завода - Законскаре гулатива 6. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 7.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 8. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ЗАВОДАЗАЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 9.ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ ЗА ГОДИНУ Информатор је сачињен према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/10). Информатор је издаo Завод за заштиту споменика културе Зрењанин. Лице одговорно за тачност података је:.директор Милан Ковачевић Информатор ће бити објављен на вебсајту Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. 1

2 Информатор је доступан у електронском облику путем вебсајта Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, а у аналогном облику у Архиви Завода за заштиту споменика културе у Зрењанину,Трг др Зорана Ђинђића 1, oдносно на привременој адреси: Зрењанин, Трг Слободе 3 ( зграда Народне библиотеке Зрењанин). 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 9103 МАТИЧНИ БРОЈ : ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ : АДРЕСА : Зрењанин, Трг Слободе 2 ( поткровље Народне библиотеке) Телефон/факс: Тренутно нису у функцији. Контакт се остварује емаил адреса: и непосредно у просторијама Завода, Трг слободе 3 ( поткровље зграде Народне бибилиотеке Зрењанин). Вебсајт: zrenjaninheritage.com Радно време Завода за заштиту споменика културе Зрењанин је од 7:30 до15:30 сати. Пријем странака се обавља сваког радног дана од 9:00 до 13:00 сати. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин је Гордана Стоин, секретар, телефон: и Завод за заштиту споменика културе Зрењанин поступа у складу са Законом о општем управном поступку ( Службени гласник РС 30/10) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичких и правних лица. 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН На снази је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, донет године, са измрнама и допунама од године, године и године, на које је сагласност дао Градоначелник града Зрењанина. Радом Завода за заштиту споменика културе Зрењанин руководи директор. 2

3 Рад Завода је организован по принципу организационих јединица. У оквиру организационих јединица утврђују се групе послова према њиховом карактеру и специфичности. У свом саставу Завод има следеће оргнизационе јединице: 1. Секретаријат и општи стручни послови, 2. Одељење за материјално финансијске и опште послове. У секеретаријату се врше послови руковођења и координације свих јединица и одсека у Заводу; обављају се стручни послови правне заштите непокретних културних добара; прате се и примењују закони и други прописи и израђују нормативна акта Завода; обављају се послови из области радних односа; обављају послови јавних набавки; израђују се предлози одлуга за проглашење културних добара; обављају се послови из области примене правних прописа из области заштите непокретних културних добара. Остали стручни послови заштите непокретних културних одбара обављају се у одсецима: архитектуре, истраживања и документације. Овом јединицом руководи секретара Завода. Одељење за материјално финансијске и опште послове обавља стручне послове рачуноводства и књиговодства, уз праћење финансијских прописа, набавку материјала иинвентара за Завод. У овом одељењу обављају се и послови архиве, дактилографије, послови одржавања пословних просторија. Овом јединицом руководи шеф. Рад обе јединице координира секретар Завода. СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН Ред. бр. Име и презиме радно место 1. Бењоцки Нада археолог, виши стручни сарадник 2. Каравида Весна дипл историчар уметности виши стручни сарадник 3. Којичић Бојан архивиста 4. Кнежевић Нада оргаизатор материјално финансијског пословања 5. Мајсторовић Весна Дипл историчар уемтности виши стручни сарадник 6. Милић Бранислав дипл етнолог 7. Попов Светлана организатор општих послова 8. Стоин Гордана секретар завода 9. Урошевић Споменка дипл инжењер архитектуре виши стручни сарадник 10. Шијак Драгана, диа дипл инжењер архитектуре виши стручни сарадник 11. Игор Ковач ипл инжењер архитектуре сручни сарадник 3

4 КАДРОВСКА СТРУКТУРА У Заводу је запослено 11 запослених. Сви запослени су ангажовани на неодређено време. Структура запослених: ВСС 9 ВС - ССС 2 Директор Завода је Милан Ковачевић, дипломирани инжењер организације рада. Правилником о систематизацији радних места у Заводу за заштиту споменика културе суистематизовано је још радно место сликара конѕерватпра и и грађевинског техничара конѕерватора, која нису попуњена. 3.ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА Завода за заштиту споменика културе Зрењанин остварује јавност рада путем средстава јавног информисања,одржавањем конференција за новинаре, давањем изјава олвашћених лица, објављивањем на web-site-, објављивањем стучних текствова, организовањем изложби и других облика културно-образовне делатности, објављивањем програма и плана рада Завода на други погодан начин. Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног и Надзорног одбора подношењем извештаја о раду и финансијског извештаја, у складу са законом. Директор је овлашћен да даје усмена и писмена обавештења, као и обавештења путем штампе, радија и телевизије у вези са свим питањима везаним за рад Завода. Запослени могу давати обавештења у вези са Заводом за заштиту споменика културе Зрењанин само на основу усменог или писменог овлашћења директора. Изузетно, руководиоци радова на објектима могу давати обавештења о току радова заинтересованим органима и организацијама. Завод за заштиту споменика културе Зрењанин у свом раду остварује јавност рада применом одредаба Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Сл. гласник РС бр 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Привремене адреса: Зрењанин, Трг Слободе 2. Електронска адреса: Од августа месеца 2014, године Завод нема фиксни телефон и телефакс, већ се комуникација врши искључиво путем службених мобилних телефона и електронски. Лице задужено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Милан Ковачевић, директора, телефон

5 4. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Завод за заштиту споменика културе Зрењанин је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, одредио лице које је овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Сви запослени су обавештени о неопходности сарадње у давању, без одлагања, тражених информација из делокруга њиховог рада, кад год им се обрати овлашћено лице Завода за заштиту споменка културе Зрењанин. У складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС бр. 36/10 ) и Упутстом за израду и објављивање онформатора о раду државног органа ( Службени гласник РС 68/10), Завод за заштиту споменика културе доставио је Поверенику за информације од јавног значаја годишњи извештај о радњама предузетим у циљу примене овог закона у години. Завод је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, одредио једно овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Гордана Стоин дипл. правник. Сви запослени су обавештавани о неопходности сарадње и давању, без одлагања, информација које су тражене из њиховог делокруга рада када им се, с тим у вези, обрати овлашћено лице Завода за заштиту споменика културе. Број тражених информација од јавног значаја током 2015.године био знатно смањен и углавном се односио на број запослених у одређеном временском периоду. Такође, током године уочено је повећано интересовање новина и електронских медија о статусу и стању објеката у надлежности Завода. Потпунији подаци о тренутним делатностима Завода, као и текстови који е односе на стање појединих споменика културе или добара под претходном заштитом могу се пронаћи на интернет страници www zrenjaninheritage.com и фејсбук страници Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Завод за заштиту споменика културе Зрењанин поступа у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја. Завод за заштиту споменика културе Зрењанин доставља тражиоцу информације, сваку информацију, која у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јесте информација којом располаже Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, а која је настала у раду или у вези са радом Завода, садржана у одређеном облику, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна. 5

6 Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног значаја. Захтев се подноси поштом или достављањем у секретаријат Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића бр. 1. Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште након чега се заводи у секратријату Завода за заштиту споменика културе. Завод за заштиту споменика културе Зрењанинје прописао посебан образац за подношење захтева. Захтев мора да садржи назив органа власти; име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис информације која се тражи. 6

7 Формулар захтева: Заводза заштиту споменикакултуре Зрењанин ЗАХТ Е В заприступ информацијиодјавног значаја ЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића бр. 1 Наосновучлана15.ст.1.Законаослободномприступуинформацијамаод јавногзначаја ( СлужбенигласникРС,бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),одгоренаведеног органазахтевам:* обавештењедали поседујетраженуинформацију; увидудокумент који садржи траженуинформацију; копијудокументакојисадржи траженуинформацију; достављањекопиједокументакојисадржи траженуинформацију:** поштом електронскомпоштом факсом надруги начин:***_ Овај захтев сеодносина следећеинформације: (навестиштопрецизнијиописинформацијекојасетражикаоидругеподаткекојиолакшавајупроналажење тражене информације) Тражилацинформације/Им 7

8 5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА Завод за заштиту споменика културе Зрењанин основан је Одлуком СО Зрењанин бр /03-I-04/01 од године. Завод има статус установе у области културе, као јавна служба. Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу Одлуке о утврђивању мрежа завода за заштиту споменика културе на територији АПВ ( Сл. лист АПВ 14/2003), обавља послове заштите непокретних културних добара за територију општина: Сечањ, Нова Црња, Житиште, Нови Бечеј и Зрењанин. Седиште Завода је у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 1. Међутим, због урушавања дела објекта у ком се налази седиште, на основу Налога надлежне инспекције, привремено седиште нам је у згради Народне библиотеке Зрењанин. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА Рад Завода регулисан је следећим законима:закон о јавним службама ( Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Закон о култури ( Сл. гласник РС 72/09 ), Закон о утврђивању одређених надлежностзи АПВ ( Сл.гласник РС 99/2009 и 67/2012- Одлука УС), Закон о културним добрима ( Сл. гласник РС 74/91), Закон о општем управном поступку ( Сл. гласник РС 30/2010), Закон о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС 72/2009, 81/ испр. 64/2010-одлука УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС и 132/2014 и 145/2014), Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник РС 101/05 и 91/2015). Надзор над законитошћу рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин врши Министарство културе Републике Србије. Делатност Завода за заштиту споменика културе односи се на на систем заштите, коришћење и презентацију споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места као непокретних културних добара и њихове заштићене околине. Своју делатност Завод врши на територији Средњебанатског управног округа, у складу са Законом о културним добрима и другим прописима из ове области. Делатност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин је: - Истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту, припрема предлога одлука за утврђивање културних добара; - Вођење регистра и документације о културним добрима на територији за коју је надлежан и сарадња са централним регистром; - Пружање стручне помоћи власницима и корисницима културних добара и добара под претходном заштитом; - Предлагање и праћење спровођења мера техничке заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту; 8

9 - Старање о културним добрима и добрима под претходном заштитом; - Давање мишљења да ли одређене ствари, изузев публикација, које уживају претходну заштиту, односно за које се претпоставља да имају таква својства, могу да се привремено или трајно извезу у иностранство; - Проучавање непокретних култуних добара и израда студија, елабората и пројеката са одговарајућом техничком документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења културних добара; - Старање да се у оквиру планирања и уређења простора непокретним добрима обезбеди одговарајуће место и улога; - Израда пројеката за извођење радова на непокретним културним добрима; - Остваривање увида у спровођење мера техничке заштите ; - Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити; - Излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно образовне делатности; - Објављивање грађе о предузетим радовима на непокретним културним добрима. Одлуке о мерама техничке заштите којима се чувају споменици културе доносе се у скраћеном поступку, на основу Закона о општем управном поступку и Закона о културним добрима. У складу са одредбама Закона о културтним добрима Завод за заштиту споменика културе Зрењанин утврдио је Листу категорија регистратурног материјала са роковима чувања. Током 2015 год. обрађено је између осталог : - 18 предмета издавања сагласности за изношење покретних ствари - 17 предмета из области археологије - 42 предмета из области архитектуре - 5 мишљења - 1 опомена пред утужење - 2 услова за израду планова - 4 конзерваторска пројекта. - Праћење радова на свим објектима за које су издате мере техничке заштите и све радове који су били предмет јавних набавки. УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ЗИИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА ТИХ УСЛУГА Завод за заштиту споменика културе Зрењанин поступа у складу са Законом о општем управном поступку ( Сл. гласник РС 30/10) када у управним стварима непосредно примењује прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичких и правних лица. У складу са одредбама Закона о културним добрима ( Сл. гласник РС 71/94) и одредбама Закона о општем управном поступку ( Сл. гласник РС 30/10), Завод поступка по захтевима странака за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова, као и захтевима за давање сагласности на пројекат и документацију за извођење радова на културним добрима и добрима под претходном заштитом. 9

10 Обрасци захтева могу се преузети са сајта Завода. Такође, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу овлашћења Покрајинског секретаријата за културу бр / од године, овлашћен је за давање стручног мишљења за изношење добара која уживају претходну заштиту. Обрасци се могу преузети у електронској форми са интернет странице Завода за заштиту споменика културе Зрењанин www zrenjaninhetitage.com На основу члана 43. Статута завода за заштиту споменика културе Зрењанин, директор Завода донео је ценовник услуга које завод за заштиту споменика културе Зрењанин обавља за трећа лица. Ценивник се налази на интернет страници Завода. СРЕДСТВА РАДА Завод нема некретнина у власништву. Опремљен је адекватном рачунарском опремом, штампачима и скенером, фотоапаратима. Завод има једно путничко возило марке Фиат мултипла из године. 6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ Током године, донет је план јавних набвки и план набавки на које се закон примењује. Овај план је више пута мењан, због динамике којом су средства пребацивана на рачун Завода. Спроведене је једна нјавна набавка у отвореном поступку чији су предмет радови на згради у којој је седиште Завода. Уговор је закључен са групом понуђача, носилац групе понуђача Орнамент инвестинжењеринг доо из Беогрда. Вредност уговорених радова је ,поо динара. Средства је обазбедило од Министарства културе РС. У средства су укључена и средства добијена за санацију крова ове зграде а добијене пре урушавања дела кровне конструкције године. Јавне набвке мале вредности у години: 1. Радови на рестаурацији две спомен плоче српским добровољцима из Првог светског рата у Елемиру и на СПЦ Успења Богородице у Зрењанину. Уговор закључен са ДОО Гарнет. Уговорена вредност динара; 2. Радови на санацији Споменика палим добровољцима у Неузини. Уговор закључен са ДОО Гарнет. Уговорена цена днара; 10

11 3. Радови на рестаурацији Споменика палим добровољцима у Првом светском рату у Ботошу. Уговор закључен са ДОО Гранит Лијешће. Уговорена вредност динара. Подаци о овим набавкама налаѕе се на интернет страници Завода и на Порталу јавних набавки. 7. ПОДАЦИ О ПЛАНУ РАДА, ЗА ГОДИНУ Оснивач Завода је Град Зрењанин. Град обезбеђује зараде запослених и све материјалне трошкове. Остале општине, у надлежности Завода ( Сечањ, Нова Црња, Нови Бечеј и Житиште), финансирају пројекте који се реализују на њиховој територији. Програмске активности у год. реализоване су из средстава Министарства кулуре РС и Министарства рада и социјалне политике РС. Прогрмске активности остварују се на основу Плана рада, на који сагласност даје Скупштина града Зрењанина. 11

12 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, ПИБ: , Жиро-рачун: , Тел/факс: ГРАД ЗРЕЊАНИН ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ Завод за заштиту споменика културе Зрењанин надлежан је за заштиту културних добара на територији Средњебанатског управног округа, односно за Град Зрењанин и општине Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште и Сечањ. Град Зрењанин финансира зараде и материјалне трошкове у целости и већи део трошкова за делатност Завода. Од других општина у финансирању је учествовала Општина Нови Бечеј. Остале општине плаћају услуге по потреби. Завод остварује и сопствена средства. Правлником о систематизацији радних места у Заводу постоје два одељења. Рад на једном предмету захтева ангажовање стручњака из више области, нпр у изради пројекта или при израду елабората за израду просторног плана и проглашење за културно добро, учествују архитекте, исторари уметности, археолог,етнолог, правник. Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина, чији је задатак да врши делатност заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места, планира да у наредном периоду у складу са Законом о културним добрима и Статутом Завода, на најадекватнији начин, при вршењу своје делатности одговори одредбама овог Закона које се односе на заштиту непокретних културних добара. Основна делатност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин по Закону о културним добрима јесте: -истраживање и евидентирање добара, -предлагање и утврђивање културних добара, -вођење регистра, -пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара, -старање о коришћењу културних добара, -предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара, -прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара, -спровођење мера техничке заштите културних добара, 12

13 -издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити, -излагање културних добара, организовање предавања, -и други послови у области заштите културних добара, -старање о спомен обележјима из ратних периода. Делатност завода се одвија кроз двe организационе јединице: Секретријат који обухвата два одсека; одсек за за архитектуру и одсек за истраживање и документацију. У оквиру ове организационе јединице основну делатност обављају архитекте, историчари уметности, етнолог, археолог и документариста. Такође у овом одељењу обављају се послови јавних набавки и нормативни послови. У оквиру другог одељења обављају се послови материјслно финансијских и других општих послова. КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ У Заводу за заштиту споменика културе стално је запослено12 радника: троје архитеката, два историчара уметности, један етнолог, археолог, диипломирани правник, архивиста, правни техничар, економски техничар и Директор на одређено време што укупно чини 12 запослених. - Квалификациона структура У Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин ради 10 запослених са високом стручном спремом и два са средљом стручном спремом. 1. Дипломирани инжењер 3 Висока стручна спрема архитектуре 2. Дипломирани 3 Висока стручна спрема. историчар уметности Напомена:Један је распоређен на радно место архивисте 3. Дипломирани етнолог 1 Висока стручна спрема 4. Дипломирани археолог 1 Висока стручна спрема 5. Допломирани правник 1 Висока стручна спрема 6. Правни техничар 1 Средња стручан спрема 7. Екномски техничар 1 Средња стручна спрема 8. Директор 1 Висока стручна према Напомена: У току године један радник грађевински технича, је напустио Завод тако да се број радника смањио у односу на претходну годину. 13

14 ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ I ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХИТЕКАТА ЗА ГОД. Чине га три архитекте (један архитекта на боловању ради бриге о детету), сви са положеним конзерваторским испитом. Током године планира се завршетак радова на следећиом објектима: 1. Завршетак радова на конзервацији и реконструкцији споменика из Првог светског рата у Орловату. 2. Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на конзервацији споменика из Првог светског рата у Ботошу. 3. Наставак извођења радова и конзерваторски надзор над радовима обнове дела ентеријера у Житном магацину у Новом Милошеву. 4. Израда пројектно-техничке документације: санација и адаптација Музеја Банатских милитара у Томашевцу. 5. Извођење радова на санацији крова и фасада објекта Великобечкеречке штедионице За следеће пројекте ће се конкурисати код надлежних министарстава 1. Пинова Вила 2. Бибићева кућа Осим овог, Одељење архитеката ће вршити и редовну делатност издавања мера техничке заштите, сарадњу са странкама, вршење надзора над радовима, изради конзерваторских пројеката. Активности ће се конкретизовати након објављивања резултата конкурса код Министарства кулуте РС. II ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕТНОЛОГА ЗА год. За годину планира се израда предлога за утврђивање за споменик културе за Просторно-културно историјску целину стари центар Перлеза и један објекат из области хидротехничког наслеђа: Стара устава и бродска преводница у Клеку. У склопу планираних радњи спадају истраживачки радови и израда пројектно-техничке документације, а средства ће се тражити на конкурсу министарства културе и информисања Републике Србије. Код Покрајинског Секретаријата за културу и информисање конкурисаће се за средства којима би се реализовала изложба народног градитељства словачке националне мањине. Од истог извора конкурисаће се и за средства за изложбу о индустријском наслеђу Војводине. Изложба се припрема поводом међународног скупа о индустријском наслеђу, који ће се одржати септембра године у етнографском музеју у Београду. У пројекту учествују сви Заводи из Војводине, а носилац пројекта је Завод из Зрењанина. Планирају се теренска истраживања, систематско рекогносцирање индустријског, техничког и хидротехничког наслеђа Града Зрењанина и осталих општина Средњобанатског 14

15 региона, ради стварања основне базе података. На тај начин би се установило опште стање, квалилтет и потенцијали, а у складу са тим извршила процена могућности укључења ове врсте наслеђа у културни туризам региона. Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата планира се већа активност на обнови меморијала посвећених том догађају. Код Министарства рада, запошљавања и социјалне политике (сектор борачко инвалидске заштите) се конкурисало за радове на меморијалима у Неузини и Јарковцу. Почетком наредне године завршиће се конзерваторскорестаураторски радови на споменику у Ботошу, средствима обезбеђеним у овој години, од истог министарства, а на споменику у Орловату, средствима преко Републичког завода за заштиту споменика културе, код којег ће се и за године конкурисати за средства којима би се обновила спомен плоча на цркви Успења пресвете Богородице у Зрењанину и споменик у Ченти. На овим програмима заједнички раде архитектонско, документационо и етнолошко одељење. Едукативни програми вршиће се кроз присуство и учешће на стручним скуповима типа семинара, радионица, ДКС, секције етнолога и др. Пратиће се и тражити начин за учешће на разним догађајима у култури међународног, републичког, регионалног и локалног карактера. Посете другим Заводима вршиће се са циљем стицања и размене искустава, неопходних за даљи квалитетнији и стручнији рад одељења. Ради даљег стручног усавршавања планира се набавка стручне литературе. Истраживачки и конзерваторско-рестаураторско радови биће објављени у стручним часописима (Гласник ДКС, Грађа за проучавање споменика културе Војводине и др.) III ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ ЗА ГОДИНУ 1. Израда Предлога одлуке о проширењу заштићене Просторне културноисторијске целине Старо језгро Зрењанина која би била проширена са одеђеним бројем улица у којима су објекти до данас задржали архитектонско-стилске карактеристике времена у ком су настали. Такође, у плану је израда Предлога одлуке о стављању под заштиту Просторне културно-историјске целине Центар Новог Бечеја. Што се тиче појединачних објеката радиће се предлози Одлука за неколико грађевина: - Дворац Бајић у Бочару, општина Нови Бечеј - Дворац Нојхаузен у Новој Црњи, општина Нова Црња - Комплекс зграда старе Шећеране - Две зграде основних школа, у Пашићевој и Македонској улици 2. Током протеклих година, запослени историчари уметности Завода, започели су припрему стручних публикација о градитељској баштини Зрењанина. Наредна у припреми је публикација о објектима архитекте Киш Иштвана у Великом Бечкереку, као и књига под називом Трагови градитељске баштине Jевреја у Зрењанину. Такође, ради се и на припреми стручне публикације која се односи на архитектуру сецесије у Зрењанину. 3. У наредној 2015.години планира се детаљније истраживање и техничко снимање објеката у појединим насељеним местима Општине Нова Црња и Нови Бечеј, ради израде техничке документације, валоризације истих и припрема Предлога одлука о утврђивању 15

16 објеката за споменике културе. Такође, техничко снимање и истраживање објеката ће се обављати и на терирорији града Зрењанина, ради израде конзерваторско-рестаураторских пројеката и изрда предлога Одлука за њихово проглашење за споменике културе. У наредној години се планира и истраживачки рад на простору који покрива територија Средњег Баната, односно, општина које покрива делатност Завода, а истраживање би се односило на мапирање индустријског, техничког и хидро-техничког наслеђа. Оно би било организовано у неколико фаза у зависности од обезбеђених финансијских средстава. 4. Поред планираних послова, историчари уметности ће се бавити и текућим пословима,као што су: обилазак терена и конзерваторски надзор над објектима на којима ће се радити рестаурација и конзервација, рад са странкама издавање дозвола за преношење уметничких дела и других предмета у иностранство као и објављивање нових истраживачких текстова о важним објектима у Зрењанину и околини у стручним часописима, Грађи за проучавање споменика културе Војводине и Гласнику друштва конзерватора Србије. За издавање услова у домену археологије од стране инвеститора извршиће се рекогносцирање локације а уколико се локација налази на подручју где постоје регистровани археолошки локалитети извршиће се и заштитна археолошка ископавања о трошку инвеститора. IV ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХЕОЛОГА ЗА ГОДИНУ Наставак формирања евиденционог регистра са свом праћеном документацијом за сваки локалитет на територији Града Зрењанин. Валоризација евидентираних и утврђених археолошких локалитета На позив инвеститора извршиће се проспекција терена а по потреби и Заштитна археолошка ископавања уколико се процени неопходност истих. Уколико инвеститор почне са радовима на локацији Супернова МКТ вршиће се заштитно археолошко истраживање терена. Уколико инвеститор предузеће Екотос почне са радовима на локацији у Гундулићевој улици, вршиће се заштитна археолошка истраживања поменуте локације. Уколико Дирекција града Зрењанин почне са уклањањем хумке на простору Радна зона Југоисток 1 Зрењанин пратиће се поменути радови да би се утврдило да више на датој локацији која се истраживала од године. Годинама се упућује захтев за хитну заштиту локалитета Јованица на потесу Леје у атару Арадца. Локалитет је откривен приликом подизања одбрамбеног насипа а данас је угрожен радом пољопривредне механизације и атмосферским приликама. Сарадња са археолошким институтом у Београду и Филозофским факултетом одсеком у Београду за антрополошка истраживања везана за остеолошки материјал и појаву Келтског материјала на нашем терену. Сарадња са Народним музејом Зрењанин на увид и одабир који би се снимио за публикацију која је у припреми а за коју је конкурисано код Покрајине. Рад са антропологом код поновног испитивање остеолошког материјала савременом методом са локалитета Свете Водице, атар Перлез, Циглана Орловат. Наставак рада на монографији археолошких локалитета на подручју града Зрењанина и Месних заједница који броји 23 насељена места. У плану је да се поново обиђу већ ранији локалитети. 16

17 Завод је укључен у пројекат Заштитних археолошких истраживања локалитета Борђош који се налази у К.О. Нови Бечеј а која је под нашом ингиренцијом. Овогодишња истраживања у којима су учествовали археолози и студенти из Немачке у сарадњи са стручњацима из Војвођанског музеја Нови Сад, проширила би се са стручњацима из Завода за Заштиту споменика културе Зрењанин. ова истраживања финансира Немачка влада. Археолог ће у току године присуствовати : - Конзерваторској секцији, - Редовној годишњој скупштини ДКС-а - Годишњој скупштини археолошког друштва - Средњовековној секцији V ГОДИШЊИ ΠЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ЗАВОДА ЗА ГОДИНУ Секретар руководи Секретаријатом. Поред редовних активности које се тичу израде решења и пружања стручне помоћи запосленим и странкама, године секретар ће нарочито бити ангажован око усклађивања правних аката у складу са новоусвојеним законима. 1. Учешће у поступку предлагања и припреме прописа у вези са заштитом непокретних културних добара, 2. Остваривање сарадње са научним и стручним установама из области заштите културних добара, државним и органима локалне самоуправе, 3. Заступање Завода пред судовима и другим органима. Секретар обавља послове јавних набаваки. Ради адекватног остваривања наведених активности потребно је набавка стручне литературе ради редовног праћења прописа и едукације као и електронских база правних података из области права и јавних набавки. У плану је присуствовање различитим саветовањима из обе ове области као и из области конзервације. VI ПРОГРАМ РАДА ЗА ГОДИНУ ДОКУМЕНТАРИСТЕ Поред редовних активности који се тичу ажурног вжења документације, праћења нових прописа из ове области, документариста ће бити ангажован на изради Предлога Одлука за утврђивање објеката и целина за културна добра: Предлози Одлука 1. Проширена Просторна културно-историјска целина,,центар Зрењанина 2. Дворац Бајић у Бочару 3. Дворац Нојхаузен у Новој Црњи 4. Вила Јозефа Варкоњија у Зрењанину 5. Кућа Константина Данијела у Зрењанину 17

18 - Писање стручних радова за часописе:,,модерна конзервација и,,грађа за проучавање споменика културе Војводине. - Редовно ажурирање сајта Завода. VII ЗАКЉУЧАК Током августа месеца године дошло је до урушавања дела зграде у којој су службене просторије Завода. Принудно смо исељени и привремено смештени у поткровљу зграде Народне библиотеке. Овај простор је потпуно неадекватан и нефункионалан за обављање наше делатности. Треба напоменути да ниесмо били у могућности да пренесемо целокупан инвентар, тако да већ више месеци функционишемо отежано, без фиксне телефонске линије и факса, без документације која је остала у старом простору ( у који желимо да се вратимо чим се за то стекну услови). ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УКУПАН ПЛАН ЗА ГОДИН ,00 динара 1. Из буџета града Зрењанина ,00 динара 2. Из буџета града Зрењанина суфицит ,00 динара наменска средства АПВ 3. Из буџета општине Нови Бечеј ,00 динара 4. Из буџета РС наменска ср. суфицит ,00 динара 5. Из буџета АПВ ,00 динара 6. Из сопствених извора ,00 динара 7. Из сопствених извора суфицит ,00 динара Напомињемо да су тренутно у току конкурси за доделу средстава за наредну годину код Покрајинског секретаријата за културу а да Министарство културе и информисања и Министарство рада и соцојалне политике још није расписало конкурсе тако да ће се резултати конкурса знати тек средином године. У Зрењанину, Директор Милан Ковачевић Лице овлашћено за поступање Гордана Стоин Директор Милан Ковачевић 18

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija VII 273 Ιωάννης Σίσιου Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Στην ορθόδοξη ζωγραφική η κατώτερη ζώνη συνήθως προορίζεται για τα πορτρέτα

Διαβάστε περισσότερα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Саборност 8 (2014) Α Ω 43 52 УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад Ιωάννης Ζηζιούλας Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή Саборност Α Ω 1 (2007) 119 131 У К 271.2-1-549 Νεμποίσα Ρακίτς Το θεολογικό Σχολείο του Αγ. Ιωάννη Χρυσόστωμου στο Κραγκουιέβατς Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279 Ni{ i Vizantija XI 279 Ιωάννης Σίσιου Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς Ο κύκλος του Ακαθίστου παρουσιάζεται στην Καστοριά ως βασική εικονογραφική επιλογή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 2 Πράσινη Γραμμή 4 Βrainstorming 14 Γραφές 24 Οθόνη 28 Αυλαία 30 Ήχοι ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παιχνίδια μυαλού 8 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 18 Μπαμ και κάτω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing Raintear 16 ΔΙΑΒΑΣΤΕ 7

Διαβάστε περισσότερα

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA Ni{ i Vizantija VII 119 Flora Karagianni THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA In the long lasting life of the Byzantine empire, many were the

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Ni{ i Vizantija VI 245 Ιωάννης Σίσιου ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Όταν στις 15 Αυγούστου του 1261, στην εορτή της Κοιμήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP www.bec-tsb.eu BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ni{ i Vizantija XIII 341 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Το περιεχόμενο και η έκταση του εικονογραφικού προγράμματος ενός ναού εξαρτάται πάντα από

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Ni{ i Vizantija IX 321 Ιωάννης Σίσιου Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Η εξέχουσας σημασίας αποκάλυψη των ιστορικών πορτρέτων στην δυτική όψη του ναού του αγίου

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki Papageorgiou

Angeliki Papageorgiou Ni{ i Vizantija XIII 39 Angeliki Papageorgiou THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES Constantine Porphyrogenitus work addressed to his son Romanos (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, better

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου

Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου Ni{ i Vizantija X 119 Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου Ένα νέο εικονιστικό ψηφιδωτό δάπεδο από τη Θεσσαλονίκη A new figural mosaic floor from Thessaloniki Σε σωστική ανασκαφή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 13 novembre- Memoria del nostro Santo Padre Giovanni

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

P hilosophy. W here? or whom?

P hilosophy. W here? or whom? 1 0 2 1 P hilosophy брой 11 /юли 2010 / цена 6,95 лв. 9 7 7 1 3 1 3 5 5 0 0 7 7 0 0 0 0 5 5 брой 18 /май 2010 / цена 3,95 лв. In the course of millennia Greece has inspired the world's civilisation, and

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 8 febbraio 2015- Domenica del Dissoluto (tono 2) Teodoro

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

Смяна на властта в Гърция

Смяна на властта в Гърция Брой 12 октомври ноември 2009 Αλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα Άρχισε η «εποχή του Παπανδρέου του νεώτερου» Икономика България трябва да се научи да спазва правилата Партньорства между членове Дружба стъкларски

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER!

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER! European Cooperation Day 2014 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2014 Европейски ден на сътрудничеството 2014 www.greece-bulgaria.eu Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά! Общите граници ни правят по-близки!

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης Брой 23 октомври - декември 2011 Бюджет 2012 консервативен или оптимистичен Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης политика Росен Плевнелиев: Президентството ще е център-нападател по националните

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика.

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика. Брой 5 август септември 2008 Политика Здравето е скъпо Икономика Излишъкът като панацея Дестинации Водолазната индустрия в България набира популярност Бюджет 2009 προϋπολογισμός 2009 август-септември

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori.

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. New evidence concerning middle Byzantine Nissyros, Greece* Angeliki Katsioti, Nikolaos Mastrochristos** 4th Ephorate of Byzantine Antiquities, Rhodes,

Διαβάστε περισσότερα

Association of Rhodope Municipalities (ARM)

Association of Rhodope Municipalities (ARM) Association of Rhodope Municipalities (ARM) ARM was founded in 1992. It is a non-profit organization. ARM has 21 member-municipalities, located in 4 administrative districts of Bulgaria. SMOLYAN region

Διαβάστε περισσότερα

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 Allview AX3 Party User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Power button Volume buttons Earphones jack Back camera

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας the Fish Prespa of the Fish Prespa of Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας AUTHORS: HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID Zoran Spirkovski Dusica Ilik-Boeva Trajce Talevski HYDRA FISHERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM EN-ACT ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ

Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ Базиран на едноименния роман на Никос Казандзакис, филмът без съмнение е едно от най-важните проучвания на страстната природа на човека. Базил, един нерешителен английски писател /в

Διαβάστε περισσότερα

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ Брой 11 август септември 2009 Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов Икономика Магистралите на дневен ред На фокус Бяхме малката фирма, която влиза в бранша с оптимизъм Лайфстайл

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд?

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Брой 6 октомври ноември Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Политика Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Икономика Нов живот за АЕЦ Белене ЛАЙФСТАЙЛ

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Брой 14 февруари - март 2010 Летящ старт Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Γρήγορο ξεκίνημα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη θητεία της με χειροκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 3 SEPTEMBER 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА ЕТИКЕТ SPA ETIQUET TE ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ SPA Спа центърът е място за отмора и отпускане на всички сетива.

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline Page 1/16 Typeface Coperto Weights/Styles Overview Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline About Coperto Coperto is a sans serif typeface based on an oblong shape with a subtle stroke contrast.

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 2 APRIL 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y EV 5100 +Y Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Document Number 2820523295_EN / 31-01-13.(16:39) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον χωρίς σύνορα

Περιβάλλον χωρίς σύνορα Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβάλλον χωρίς σύνορα Животна средина без граници Ενηµερωτικό Κείµενο Информативен текст Έργο: ιασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης Σε άρθρο της για τη βουλγαρική ιστοριογραφία σχετικά με τους Έλληνες της Φιλιππούπολης [Πλόβντιβ] η Βασίλκα Τάνκοβα αναρωτιέται: «Ποια

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting NEWSLETTER 1 OCTOBER 2012 PARTNERS CERTH-HIT / Hellenic Institute of Transport http://www.imet.gr MUNICIPALITY OF BANSKO http://www.bansko.bg CERTH-CPERI / Chemical Process and Energy Resources Institute

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL CRETOLIA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GR Χιλιάδες χρόνια τώρα το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται ως βασικό στοιχείο της µεσογειακής διατροφής, για την παρασκευή καλλυντικών αλλά και σαν καύσιµη ύλη στο λυχνάρι και

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба EV 7100 + Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523376_EN / 19-02-13.(14:05) 1

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА A. Introduction to the project / Εισαγωγή για το έργο / Вовед во проектот 04 B. 19 Unique Places / 19 Μοναδικοί Τόποι / 19 уникатни места 01. THE CHRYSI CASTLE 06 01.

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER F566241 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de

Διαβάστε περισσότερα

Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus 2012/13.

Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus 2012/13. Rules of use Fine Dining Gold Informal Dining & Takeaway Family & Casual Sports, Pleasure & Leisure Cafés & Nightspots Beauty & Fitness Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus. The Entertainer

Διαβάστε περισσότερα

Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr

Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr Сгенерирован 16 Февраля 2015 08:53 Набрано баллов: 64/100 СЕО Контент Заголовок страницы ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδήσεις και νέα για το δημόσιο Длина : 46 Замечательно, Ваш заголовок

Διαβάστε περισσότερα

което ще изпитате с баните KARAG да бъде винаги приятно и интересно.

което ще изпитате с баните KARAG да бъде винаги приятно и интересно. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί συνεργάτες. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο κατάλογο ΚΟΥΖΙΝΑ 2015 της ΚΑRAG. Μελετώντας το έντυπο θα διαπιστώσετε την δουλειά που έχει γίνει στην προσπάθεια μας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis.

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis. Η χρήση της μεταγλώσσας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας/ The use of metalanguage in course-books for teaching Greek as a foreign language Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής www.itaes.gr Τεύχος 1ο, Οκτώβριος 2003 Numéro 1, Οctobre 2003 Издание 1-вο, Октоври 2003 ΤΟΠΜΑΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ajde.espivblogs. net. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα