Прокупље 04. Aприл 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Прокупље 04. Aприл 2013."

Transcript

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 2 Прокупље 04. Aприл Лист излази према потреби Годишња претплата: дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију: 10 дана 1 На основу члана 56. Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС''бр. 129/07,34/10 и 54/11), члана 31. Закона о локалној самоуправи(''службени гласник РС''бр.129/07) и члана 26. Статута општине Прокупље, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Члан 1. У Члану 1. Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прокупље, бр / од године (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 9/2012) и измени бр.06-27/ од године (''Службени лист општине Прокупље'' бр.11/2012) и измени бр / од године(''Службени лист општине Прокупље'' бр. 14/2012) и измени бр / од године (''Службени лист општине Прокупље'' 17/2012) Редни број 17.мења се и гласи: ''Радослав Богдановић'' Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у '' Службеном листу општине Прокупље''. Број: / У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 1

2 2 На основу члана 48, 49. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 и 54/11), члана 26.Статута општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ I Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Прокупље: - Радославу Богдановићу изабраном за одборника са изборне листе '' Покренимо Прокупље'' Томислав Николић ( Српска напредна странка Покрет снага Србије БК) II Мандат одборнику почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. III Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења. IV Решење ступа на снагу даном доношења. IV Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''. Број: /13-02 У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К Скупштине општине Радослав Михајловић с.р. 2

3 3 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 88/11),, као и члана 32. Статута општине Прокупље (Службени лист општине Прокупље број 7/2008), на седници Скупштине општине Прокупље, која је одржана дана године донета је следећа : О Д Л У К А О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКИ ВОДОВОД" ПРОКУПЉЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Усклађивање оснивачког акта Члан 1. Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа " Градски водовод'' у Прокупљу насталог поделом КЈП "Прокупље" у Прокупљу (''Службени лист општине Прокупље'', број 04/02) којим је организовано Комунално јавно предузеће ''Градски водовод" Прокупље, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 63549/2005 од године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. Оснивање јавног предузећа Члан 2. Ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, оснива се Комунално јавно предузеће "Градски водовод" Прокупље (у даљем тексту: КЈП "Градски водовод" Прокупље). Циљеви оснивања Члан 3. КЈП "Градски водовод" Прокупље оснива се и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће, одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Прокупље, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Предмет одлуке Члан 4. Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и КЈП "Градски водовод" Прокупље у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: - назив и седиште оснивача; - пословно име и седиште КЈП "Градски водовод" Прокупље; - претежна делатност КЈП "Градски водовод" Прокупље; - права, обавезе и одговорности оснивача према КЈП "Градски водовод" Прокупље и КЈП "Градски водовод" Прокупље према оснивачу; - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; - условима и начину задуживања КЈП "Градски водовод" Прокупље; - заступање КЈП "Градски водовод" Прокупље; - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; - органи КЈП "Градски водовод" Прокупље; - имовина која се не може отуђити; 3

4 - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину КЈП "Градски водовод" Прокупљеу складу са законом; - заштита животне средине; - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива КЈП "Градски водовод" Прокупље. II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Оснивач јавног предузећа Члан 5. Оснивач Јавног предузећа КЈП "Градски водовод" Прокупље је: Општина Прокупље, улица Таткова, број 2, матични број Права оснивача остварује Скупштина општине Прокупље.. Правни статус јавног предузећа Члан 6. КЈП "Градски водовод" Прокупље има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. КЈП "Градски водовод" Прокупље у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Одговорност за обавезе јавног предузећа Члан 7. КЈП "Градски водовод" Прокупље за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Оснивач не одговара за обавезе КЈП "Градски водовод" Прокупље, осим у случајевима прописаним законом. Заступање и представљање јавног предузећа Члан 8. КЈП "Градски водовод" Прокупље заступа и представља директор. III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ Пословно име јавног предузећа Члан 9. КЈП "Градски водовод" Прокупље послује под следећим пословним именом : Комунално јавно предузеће Градски водовод" Прокупље. Скраћено пословно име је КЈП "Градски водовод" Прокупље. О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор КЈП "Градски водовод" Прокупље уз сагласност оснивача. Седиште јавног предузећа Члан 10. Седиште КЈП "Градски водовод" Прокупље је у Прокупљу, улица Василија Ђуровића Жарког број 56. О промени седишта КЈП "Градски водовод" Прокупље одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа Члан 11. КЈП "Градски водовод" Прокупље поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште КЈП "Градски водовод" Прокупље. 4

5 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште КЈП "Градски водовод" Прокупље и место за датум и број. КЈП "Градски водовод" Прокупље има свој знак који садржи назив и седиште КЈП "Градски водовод" Прокупље, а који ће бити дефинисан Статутом КЈП "Градски водовод" Прокупље. Упис јавног предузећа у регистар Члан 12. КЈП "Градски водовод" Прокупље се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. Унутрашња организација јавног предузећа Члан 13. КЈП "Градски водовод" Прокупље послује као јединствена радна целина. Актом директора КЈП "Градски водовод" Прокупље уређује се унутрашња организација и систематизација послова. IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Претежна делатност Члан 14. Претежна делатност КЈП "Градски водовод" Прокупље је: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Осим наведене претежне делатности, КЈП "Градски водовод" Прокупље ће се бавити и другим делатностима, као што су: Уклањање отпадних вода Поновна употреба разврстаних материјала Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом Изградња цевовода Изградња хидротехничких објеката Рушење објеката-рушење и демонтажа зграда и других објеката у поступку уклањања бесправно саграђених објеката и делова објеката, по решењу грађевинске инспекције Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система Завршни грађевинско-занатски радови Управљање економским субјектом Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем Инжењерске делатности и техничко саветовање Техничко испитивање и анализе Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; Трговина на велико отпацима и остацима Друмски превоз терета Складиштење Финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова КЈП "Градски водовод" Прокупље може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности КЈП "Градски водовод" Прокупље као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса Члан 15. КЈП "Градски водовод" Прокупље може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 5

6 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом. Оснивање зависних друштава Члан 16. КЈП "Градски водовод" Прокупље може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. КЈП "Градски водовод" Прокупље према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Прокупље, као оснивач према КЈП "Градски водовод" Прокупље. На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Прокупље.. V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Основни капитал Члан 17. Основни капитал КЈП "Градски водовод" Прокупље износи ,00 динара. Имовина јавног предузећа Члан 18. Имовину КЈП "Градски водовод" Прокупље чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину КЈП "Градски водовод" Прокупље, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Прокупље. КЈП "Градски водовод" Прокупље може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе КЈП "Градски водовод" Прокупље са једне и општине, као оснивача, са друге стране. Члан 19. Средства у јавној својини могу се улагати у капитал КЈП "Градски водовод" Прокупље, у складу са законом и актима Скупштине општине. По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у КЈП "Градски водовод" Прокупље, као и права по основу тих удела. Капитал у КЈП "Градски водовод" Прокупље подељен на уделе уписује се у регистар. Повећање и смањење оснивачког капитала Члан 20. О повећању или смањењу основног капитала КЈП "Градски водовод" Прокупље одлучује Скупштина општине Прокупље, као оснивач у складу са законом. Средства јавног предузећа Члан 21. КЈП "Градски водовод" Прокупље, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом производа и услуга, из кредита, из донација и поклона, из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и из осталих извора, у складу са законом. 6

7 Расподела добити Члан 22. Добит КЈП "Градски водовод" Прокупље, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. Начела за одређивање цене услуга Члан 23. Елементи за образовање цена производа и услуга КЈП "Градски водовод" Прокупље уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то: 1) начелом потрошач плаћа ; 2) начелом загађивач плаћа ; 3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. Цене производа и услуга предузећа Члан 24. Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 3) добит вршиоца комуналне делатности. Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. Усвајање захтева за измену цена Члан 25. КЈП "Градски водовод" Прокупље је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, КЈП "Градски водовод" Прокупље може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања. Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини општине Прокупље. Унапређење рада и развоја предузећа Члан 26. Унапређење рада и развоја КЈП "Градски водовод" Прокупље заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој КЈП "Градски водовод" Прокупље, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. Планови и програми рада КЈП "Градски водовод" Прокупље морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави КЈП "Градски водовод" Прокупље, Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије. Планови и програми Члан 27. Планови и програми КЈП "Градски водовод" Прокупље су: план и програм развоја предузећа, 7

8 финансијски планови и други планови и програми, Планови и програми КЈП "Градски водовод" Прокупље достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Права оснивача Члан 28. По основу учешћа у основном капиталу КЈП "Градски водовод" Прокупље, општина Прокупље као оснивач има следећа права: - право управљања КЈП "Градски водовод" Прокупље на начин утврђен Статутом предузећа; - право на учешће у расподели добити предузећа; - право да буду информисани о пословању предузећа; - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и - друга права у складу са законом. Обезбеђење општег интереса Члан 29. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је КЈП "Градски водовод" Прокупље основано, Скупштина општине даје сагласност на: - Статут КЈП "Градски водовод" Прокупље; - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);0 - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину КЈП "Градски водовод" Прокупље, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса - улагања капитала; - статусне промене; - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором. Члан 30. Општинско веће даје сагласност на: 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. Континуирано и квалитетно пружање услуга Члан 31. КЈП "Градски водовод" Прокупље је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. Несметано функционисање постројења и опреме Члан 32. КЈП "Градски водовод" Прокупље је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 8

9 Поремећај у пословању Члан 33. У случају поремећаја у пословању КЈП "Градски водовод" Прокупље, Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - разрешење Надзорног одбора и директора, - ограничење права огранка предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. Члан 34. У случају поремећаја у пословању КЈП "Градски водовод" Прокупље, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - промену унутрашње организације предузећа. VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ Пословање под тржишним условима Члан 35. КЈП "Градски водовод" Прокупље послује по тржишним условима, у складу са законом. Пружање услуга корисницима са територије других општина. Члан 36. У обављању своје претежне делатности, КЈП "Градски водовод" Прокупље своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Прокупље. Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана КЈП "Градски водовод" Прокупље обавља у складу са посебно закљученим уговорима. Расподела добити Члан 37. Добит КЈП "Градски водовод" Прокупље, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине/града. Пословни резултат КЈП "Градски водовод" Прокупље утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Органи јавног предузећа Члан 38. Управљање у КЈП "Градски водовод" Прокупље је организовано као једнодомно. Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор 1) Надзорни одбор Састав Надзорног одбора Члан 39. Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. 9

10 Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом КЈП "Градски водовод" Прокупље. Услови за чланове Надзорног одбора Члан 40. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно и пословно способно; - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; - најмање три године искуства на руководећем положају; - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Мандат чланова Надзорног одбора Члан 41. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. Надлежност Надзорног одбора Члан 42. Надзорни одбор: 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 4) надзире рад дирекитора: 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача; 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. 10

11 Накнада за рад Члан 43. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања КЈП "Градски водовод" Прокупље. 2) Директор Члан 44. Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). Директор КЈП "Градски водовод" Прокупље заснива радни однос на одређено време. Надлежности директора Члан 45. Директор КЈП "Градски водовод" Прокупље : 1) представља и заступа предузећа; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање предузећа; 4) одговара за законитост рада предузећа; 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. Зарада директора Члан 46. Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. Мандат директора Члан 47. Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. Разрешење директора Члан 48. Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. Члан 49. Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. Суспензија директора Члан 50. Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. Вршилац дужности директора Члан 51. Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 11

12 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ Поремећаји у пословању Члан 52. У случају поремећаја у пословању КЈП "Градски водовод" Прокупље, Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова КЈП "Градски водовод" Прокупље за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: промену унутрашње организације предузећа; разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа предузећа; ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. Остваривање права на штрајк Члан 53. Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. У КЈП "Градски водовод" Прокупље право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором односно Правилником о раду и посебним актом оснивача. У случају штрајка радника КЈП "Градски водовод" Прокупље, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. Унутрашња организација Члан 54. Статутом, општим актима и другим актима КЈП "Градски водовод" Прокупље ближе се уређују унутрашња организација предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа, у складу са законом и овим уговором. Радни односи Члан 55. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором, односно Правилником о раду КЈП "Градски водовод" Прокупље у складу са законом и актима оснивача. Колективни уговор КЈП "Градски водовод" Прокупље, односно Правилник о раду, мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором. Безбедност и здравље запослених на раду Члан 56. Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима КЈП "Градски водовод" Прокупље или уговором о раду. Заштита животне средине Члан 57. КЈП "Градски водовод" Прокупље је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. Статутом КЈП "Градски водовод" Прокупље детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 12

13 Јавност рада предузећа Члан 58. Рад КЈП "Градски водовод" Прокупље је јаван. За јавност рада КЈП "Градски водовод" Прокупље одговоран је директор. Доступност информација Члан 59. Доступност информација од јавног значаја КЈП "Градски водовод" Прокупље врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. Пословна тајна Члан 60. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора КЈП "Градски водовод" Прокупље чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Општи акти Члан 61. Општи акти КЈП "Градски водовод" Прокупље су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је основни општи акт КЈП "Градски водовод" Прокупље. Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом КЈП "Градски водовод" Прокупље. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу, морају бити у складу са општим актима КЈП "Градски водовод" Прокупље. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 62. КЈП "Градски водовод" Прокупље је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Остале опште акте надлежни органи КЈП "Градски водовод" Прокупље су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута КЈП "Градски водовод" Прокупље. Члан 63. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Комуналног јавног предузећа "Градски водовод" у Прокупљу насталог поделом КЈП "Прокупље" у Прокупљу (''Службени лист општине Прокупље" број 7/2008). Члан 64. Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Број: 06-10/ У Прокупљу, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 13

14 4 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 88/11),, као и члана 32. Статута општине Прокупље (Службени лист општине Прокупље број 7/08), на седници Скупштине општине Прокупље, која је одржана дана године донета је следећа : О Д Л У К А О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА ПРОКУПЉЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Усклађивање оснивачког акта Члан 1. Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' у Прокупљу,насталог поделом ЈКП Градска чистоћа из Прокупља(Сл.лист општине Прокупље 2/2005) и Одлуке о измени и допуне одлуке о организовању Јавног Комуналног Предузећа Чистоћа у Прокупљу насталог поделом ЈКП Градска Чистоћа из Прокупља број 06-50/ од ,уписано у регистар Агенције за привредне регистре број80569/2005 од године,ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. Оснивање јавног предузећа Члан 2. Ради обезбеђивања услова за обављање одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, управљања јавним паркиралиштима, димничарских услуга и услуга зоохигијене, оснива се Јавно комунално предузеће Чистоћа Прокупље (у даљем тексту: Јавно предузеће). 14 Циљеви оснивања Члан 3. Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Прокупље оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно : - одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета; - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља; - управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа; - димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

15 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене. -у склопу наведених делатности Јавно предузеће може на свом нивоу организовати сервис за пружање услуга грађанима. Предмет одлуке Члан 4. Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: - назив и седиште оснивача; - пословно име и седиште Јавног предузећа; - претежна делатност Јавног предузећа; - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу; - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; - условима и начину задуживања Јавног предузећа ; - заступање Јавног предузећа; - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; - органи Јавног предузећа; - имовина која се не може отуђити; - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом; - заштита животне средине; - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће. II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Оснивач јавног предузећа Члан 5. Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа Прокупље је: Општина Прокупље,улица Никодије Стојановић Татко број 2, матични број Права оснивача остварује Скупштина општине. Правни статус јавног предузећа Члан 6. Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Одговорност за обавезе јавног предузећа Члан 7. Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом. Заступање и представљање јавног предузећа Члан 8. Јавно предузеће заступа и представља директор. 15

16 III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ Пословно име јавног предузећа Члан 9. Јавно предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно комунално предузеће Чистоћа Прокупље. Скраћено пословно име је ЈКП Чистоћа. О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача. Седиште јавног предузећа Члан 10. Седиште Јавног предузећа је у Прокупљу, улица Василија Ђуровића Жарког број 1. О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа Члан 11. Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за датум и број. Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа. Упис јавног предузећа у регистар Члан 12. Јавно редузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. Унутрашња организација јавног предузећа Члан 13. Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова. IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Претежна делатност Члан 14. Претежна делатност Јавног предузећа је: Услуге уређења и одржавања околине Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су: Услуге осталог чишћења зграда и опреме Услуге осталог чишћења Услужне делатности у копненом саобраћају(паркинг сервис) Уређење иодржавање паркова Изнајмљивање некретнина Трговина на велико цвећем и растињем превоз робе у друском саобраћају Димњачарске услуге Услуге зоохигијене Узгој цвећа и украсног биља Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 16

17 О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса Члан 15. Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни орган оснивача утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом. Оснивање зависних друштава Члан 16. Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Прокупље, као оснивач према Јавном предузећу. На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Основни капитал Члан 17. Основни капитал Јавног предузећа износи:-новчани 8.410,53 ЕУР,-Не-ночани ,81 ЕУР у против вредност у РСД уписан у Регистар превних субјеката број од 14.о год. Имовина јавног предузећа Члан 18. Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Прокупље. Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и општине, као оснивача, са друге стране. Члан 19. Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине општине. По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар. Повећање и смањење оснивачког капитала Члан 20. О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује општина, као оснивач у складу са законом. Средства јавног предузећа Члан 21. Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом услуга из домена делатности које обавља, из кредита, из донација и поклона, из буџета оснивача и из осталих извора, у складу са законом. 17

18 Расподела добити Члан 22. Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. Начела за одређивање цене услуга Члан 23. Елементи за образовање цена услуга Јавног предузећа уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Висина накнаде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то: 6) начелом потрошач плаћа ; 7) начелом загађивач плаћа ; 8) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 9) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 10) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. Цене производа и услуга предузећа Члан 24. Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 3) добит вршиоца комуналне делатности. Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. Усвајање захтева за измену цена Члан 25. Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања. Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају Скупштини општине. Унапређење рада и развоја предузећа Члан 26. Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. Плановима и програмом рада из става 1. Овог члана, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. Планови и програми Члан 27. Планови и програми Јавног предузећа су: план и програм развоја Јавног предузећа, финансијски планови и други планови и програми, Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 18

19 VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Права оснивача Члан 28. По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има следећа права: - право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; - право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; - право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и - друга права у складу са законом. Обезбеђење општег интереса Члан 29. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност на: - Статут Јавног предузећа; - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем, др.); - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса - улагања капитала; - статусне промене; - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором. Члан 30. Општинско веће даје сагласност на: 1.Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 2. Претходну сагласност на на повећање броја запослених. Континуирано и квалитетно пружање услуга Члан 31. Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима Несметано функционисање постројења и опреме Члан 32. Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. Поремећај у пословању Члан 33. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - разрешење Надзорног одбора и директора, 19

20 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. Члан 34. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - промену унутрашње организације Јавног предузећа. VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ Пословање под тржишним условима Члан 35. Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. Пружање услуга корисницима са територије других општина. Члан 36. У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Прокупље. Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима Расподела добити Члан 37. Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине. Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Органи јавног предузећа Члан 38. Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно. Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор 1) Надзорни одбор Састав Надзорног одбора Члан 39. Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног предузећа. Услови за чланове Надзорног одбора Члан 40. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно и пословно способно; 20

21 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; - најмање три године искуства на руководећем положају; - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Мандат чланова Надзорног одбора Члан 41. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. Надлежност Надзорног одбора Члан 42. Надзорни одбор: 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 4) надзире рад дирекитора: 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача; 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. 21

22 Накнада за рад Члан 43. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа. 2) Директор Члан 44. Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. Надлежности директора Члан 45. Директор Јавног предузећа: 1) представља и заступа предузећа; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање предузећа; 4) одговара за законитост рада предузећа; 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. Зарада директора Члан 46. Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. Мандат директора Члан 47. Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. Разрешење директора Члан 48. Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. Члан 49. Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. Суспензија директора Члан 50. Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине/града доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 22

23 Вршилац дужности директора Члан 51. Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине/града може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ Поремећаји у пословању Члан 52. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: промену унутрашње организације Јавног предузећа; разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа; ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. Остваривање права на штрајк Члан 53. Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. Унутрашња организација Члан 54. Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим одлуком а доноси је директор Јавног предузећа. Радни односи Члан 55. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором уз сагласност синдиката и оснивача. 23

24 Безбедност и здравље запослених на раду Члан 56. Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду. Заштита животне средине Члан 57. Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. Јавност рада предузећа Члан 58. Рад Јавног предузећа је јаван. За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор Доступност информација Члан 59. Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. Пословна тајна Члан 60. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Општи акти Члан 61. Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 62. Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. Члан 63. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' у Прокупљу насталог поделом ЈКП Градска Чистоћа (Сл.лист општине Прокупље број 2/2005)и Одлука о измени и допуни одлуке о организовању Јавног Комуналног Предузећа Читоћа у Прокупљу насталог поделом ЈКП Градска Чистоћа из Прокупља (Сл.лист општине Прокупље 17/2012). 24

25 Члан 64. Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Број : 06-10/ У Прокупљу, год. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Радослав Михајловићс.р. 25

26 5 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 88/11),, као и члана 32. Статута општине Прокупље (Службени лист општине Прокупље, број 7/2008), на седници Скупштине општине Прокупље, која је одржана дана године донета је следећа : О Д Л У К А О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦЕ ИЗ ПРОКУПЉА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Усклађивање оснивачког акта Члан 1. Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' у Прокупљу, насталог поделом ЈКП Градска чистоћа из Прокупља (''Службени лист општине Прокупље'', број 2/2005) којим је организовано као Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање гробља и сахрањивање, као и одржавање и управљање пијацама и пружања услуга на њима ''Тржнице, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр /2005 од године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. Оснивање јавног предузећа Члан 2. Ради обезбеђивања услова за континуирано и систематско уређење, одржавање и управљање гробљима, као и обављање одржавања и управљања пијацама и пружања услуга на њима, оснива се Јавно комунално предузеће Тржнице (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће ''Тржнице''). Циљеви оснивања Члан 3. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно : - одржавање и управљање пијацама и пружања услуга на њима, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа; - управљање и одржавање гробља и сахрањивање, што подразумева опремање простора за сахрањивање, изградњу и одржавање стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге, који се налазе у склопу гробља, одржавање гробова и спомен обележја, укоп умрлих, као и превоз и пренос посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу и пружање других погребних услуга; Предмет одлуке Члан 4. Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: - назив и седиште оснивача; - пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Тржнице ; - претежна делатност Јавног комуналног предузећа '' Тржнице''; - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Тржнице'' и Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'' према оснивачу; 26

27 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; - условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа '' Тржнице '' - заступање Јавног комуналног предузећа ''Тржнице ''; - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; - органи Јавног комуналног предузећа '' Тржнице''; - имовина која се не може отуђити; - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '' у складу са законом; - заштита животне средине; - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комуналног предузеће ''Тржнице ''. II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Оснивач јавног предузећа Члан 5. Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Тржнице је Општина Прокупље, улица Таткова, број 2, матични број Права оснивача остварује Скупштина општине. Правни статус јавног предузећа Члан 6. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Одговорност за обавезе јавног предузећа Члан 7. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'', осим у случајевима прописаним законом. Заступање и представљање јавног предузећа Члан 8. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' заступа и представља директор. III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ Пословно име јавног предузећа Члан 9. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' послује под следећим пословним именом : Јавно комунално предузеће Тржнице. Скраћено пословно име је ЈКП Тржнице. О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа '' Тржнице '', уз сагласност оснивача. Седиште јавног предузећа 27

28 Члан 10. Седиште Јавног комуналног предузећа '' Тржнице '' је у Прокупљу, улица 9.октобар број бб. О промени седишта Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа Члан 11. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. Печат је округлог облика, пречника 30мм и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 5 х 2,5цм и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '' и место за датум и број. Јавно комунално предузеће '' Тржнице '' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'', а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа ''Тржнице ''. Упис јавног предузећа у регистар Члан 12. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. Унутрашња организација јавног предузећа Члан 13. Јавно комунално предузеће '' Тржнице послује као јединствена радна целина. Актом директора Јавног комуналног предузећа '' Тржнице, уређује се унутрашња организација и систематизација послова. IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Претежна делатност Члан 14. Претежна делатност Јавног комуналног предузећа '' Тржнице '' је: трговина на мало храном, пићима на пијацама Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће '' Тржнице ће се бавити и другим делатностима, као што су: складиштење изнајмљивање некретнина и управљање изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме организовање састанака и сајмова Погребне и сродне делатности неспецијализована трговина на велико трговина намало у неспецијализованим продавницама Остала трговина на мало у неспецијализ. продавницама трговина на мало посредством поште или интернета Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 28

29 О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса Члан 15. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом. Оснивање зависних друштава Члан 16. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Прокупље, као оснивач према Јавном комуналном предузећу ''Тржнице'' На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Основни капитал Члан 17. Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' износи ,00 динара. Имовина јавног предузећа Члан 18. Имовину Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Прокупље. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' са једне и општине, као оснивача, са друге стране. Члан 19. Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '', у складу са законом и актима Скупштине општине. По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Тржнице '', као и права по основу тих удела. Капитал у Јавном комуналном предузећу '' Тржнице '' подељен на уделе уписује се у регистар. Повећање и смањење оснивачког капитала 29

30 Члан 20. О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Тржнице одлучује општина, као оснивач у складу са законом. Средства јавног предузећа Члан 21. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом производа и услуга, из кредита, из донација и поклона, из буџета оснивача из осталих извора, у складу са законом. Расподела добити Члан 22. Добит Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. Начела за одређивање цене услуга Члан 23. Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Цене производа и услуга предузећа Члан 24. Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 3) добит вршиоца комуналне делатности. Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. Усвајање захтева за измену цена Члан 25. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' може да током пословне године поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања. Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају Скупштини општине. Унапређење рада и развоја предузећа Члан

31 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Тржнице''. Планови и програми Члан 27. Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '' су: план и програм развоја Јавног предузећа, финансијски планови и други планови и програми, Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '' достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Права оснивача Члан 28. По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', општина, као оснивач има следећа права: - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Тржнице'' на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа; - право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа; - право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа; - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и - друга права у складу са законом. Обезбеђење општег интереса Члан 29. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' основано, Скупштина општине даје сагласност на: - Статут Јавног комуналног предузећа '' Тржнице''; - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Тржнице '', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса; - улагања капитала; - статусне промене; - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором. 31

32 Члан 30. Општинско веће даје сагласност на: 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 2. Предходну сагласност на повећање броја запослених. Континуирано и квалитетно пружање услуга Члан 31. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. Несметано функционисање постројења и опреме Члан 32. Јавно комунално предузеће ''Тржнице '' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. Поремећај у пословању Члан 33. У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа Тржнице'', Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - разрешење Надзорног одбора и директора, - ограничење права огранка Јавног комунално предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. Члан 34. У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа Тржнице'', Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа. VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ Пословање под тржишним условима Члан 35. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' послује по тржишним условима, у складу са законом. Пружање услуга корисницима са територије других општина Члан

33 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Прокупље. Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима. Расподела добити Члан 37. Добит Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине. Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Органи јавног предузећа Члан 38. Управљање у Јавном предузећу ''Тржнице '' је организовано као једнодомно. Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор 1) Надзорни одбор Састав Надзорног одбора Члан 39. Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. Услови за чланове Надзорног одбора Члан 40. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно и пословно способно; - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; - најмање три године искуства на руководећем положају; - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Мандат чланова Надзорног одбора Члан

34 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. Надлежност Надзорног одбора Члан 42. Надзорни одбор: 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 4) надзире рад дирекитора: 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача; 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Накнада за рад Члан 43. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Тржнице. 2) Директор Члан 44. Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). Директор Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' заснива радни однос на одређено време. 34

35 Надлежности директора Члан 45. Директор Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' : 1) представља и заступа предузећа; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање предузећа; 4) одговара за законитост рада предузећа; 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. Зарада директора Члан 46. Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. Мандат директора Члан 47. Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. Разрешење директора Члан 48. Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. Члан 49. Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. Суспензија директора Члан 50. Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. Вршилац дужности директора Члан 51. Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 35

36 Поремећаји у пословању Члан 52. У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа '' Тржнице'', Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног комуналног предузећа Тржнице и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа; разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног комуналног предузећа; ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. Остваривање права на штрајк Члан 53. Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. У Јавном комуналном предузећу ''Тржнице'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа Тржнице'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. Унутрашња организација Члан 54. Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' ближе се уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и овим уговором. Радни односи Члан 55. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' у складу са законом и актима оснивача. Колективни уговор Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором. Безбедност и здравље запослених на раду Члан 56. Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' или уговором о р Заштита животне средине Члан 57. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 36

37 Статутом Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. Јавност рада предузећа Члан 58. Рад Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' је јаван. За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' одговоран је директор. Доступност информација Члан 59. Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. Пословна тајна Члан 60. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног комуналног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Општи акти Члан 61. Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 62. Јавно комунално предузеће ''Тржнице'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Остали општи акти надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног комуналног предузећа ''Тржнице''. Члан

38 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Тржнице'' у Прокупљу, насталог поделом ЈКП Градска чистоћа из Прокупља (''Службени лист општине Прокупље'' број 2/2005). Члан 64. Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Број : 06-10/ У Прокупље, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Радослав Михајловић с.р. 38

39 6 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 36, 47. и 126. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/2009,81/2009 испр.,64/2010 одлука УС,24/2011 и 121/2012), као и члана 32. Статута општине Прокупље (Службени лист Општине Прокупље број 07/ 2008) на седници Скупштине општине Прокупље,која је одржана дана године донета је следећа: О Д Л У К А О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Усклађивање оснивачког акта Члан 1. Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ( Службени гласник РС бр.18/94) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу,урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ( Службени гласник РС бр.53/99), којим је организовано као Јавно предузеће за изградњу,урбанизам и стамбене послове општине Прокупље, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр /2012 од године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. Оснивање јавног предузећа Члан 2. Оснива се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ( у даљем тексту : Јавно предузеће Дирекција ). Циљеви оснивања Члан 3. Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и стамбене послове,општине Прокупље оснива се и послује ради обављања делатности и то : 1. У области одржавања нисконапонског електричног система уличног осветљења у насељима на територији општине Прокупље - ради на изради предмера и предрачуна за потребе одржавања јавне расвете у насељима; - врши надзор и контролу над извођењем радова на одржавању јавне расвете у насељима; - врши припрему техничке документације за потребе одржавања јавне расвете у насељима и води све извештаје везане за одржавање; - доноси годишњи програм одржавања уз сагласност Скупштине општине; - Организује вршење техничке и финансијске контроле извршавања годишњег програма радова на одржавању јавне расвете; - подноси извештај Скупштини општине о извршењу програма одржавања јавне расвете у насељима; 39

40 Предмет одлуке Члан 4. Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: - назив и седиште оснивача; - пословно име и седиште Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље - претежна делатност Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ; -права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље и Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље према оснивачу; - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; - условима и начину задуживања Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље - заступање Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ; - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; - органи Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље ; - имовина која се не може отуђити; - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље у складу са законом; - заштита животне средине; - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље. II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Оснивач јавног предузећа Члан 5. Оснивач Јавног предузећа Дирекција за изградњу,урбанизам и стамбене послове је: Општина Прокупље, улица Таткова 2, матични број Права оснивача остварује Скупштина општине. Правни статус јавног предузећа Члан 6. Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и стамбене послове општине Прокупље у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 40

41 Одговорност за обавезе јавног предузећа Члан 7. Јавно предузеће Дирекција за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Заступање и представљање јавног предузећа Члан 8. Јавно предузеће Дирекција, заступа и представља директор. III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ Пословно име јавног предузећа Члан 9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и стамбене послове, општине Прокупље послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове, општине Прокупље. Скрађено пословно име је ЈП Дирекција О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекције уз сагласност оснивача. Седиште јавног предузећа Члан 10. Седиште Јавног предузећа Дирекција'' је у Прокупљу, улица Ратка Павловића број 2. О промени седишта Јавног предузећа Дирекција'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа Члан 11. Јавно предузеће ''Дирекција '' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким писмом. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа ''Дирекција ''. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа '' Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове '' и место за датум и број. Упис јавног предузећа у регистар Члан 12. Јавно предузеће ''Дирекција '' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. Унутрашња организација јавног предузећа Члан 13. Јавно предузеће Дирекција послује као јединствена радна целина. Актом директора Јавног предузећа ''Дирекција, уређује се унутрашња организација и систематизација послова. 41

42 IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Претежна делатност Члан 14. Претежна делатност Јавног предузеђа Дирекција је : Услуге одржавања објеката Јавно предузеће ''Дирекција '' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности Јавног предузећа ''Дирекција '', као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса Члан 15. Јавно предузеће ''Дирекција'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом. V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Основни капитал Члан 16. Основни капитал Јавног предузећа '' Дирекција '' износи ,00динара. Имовина јавног предузећа Члан 17. Имовину Јавног предузећа ''Дирекција '' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћењана стварима у јавној својини општине Прокупље. Јавно предузеће ''Дирекција '' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Дирекције '' са једне и општине Прокупље, као оснивача, са друге стране. Члан 18. Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа Дирекција, у складу са законом и актима Скупштине општине. По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. Капитал у Јавном предузећу ''Дирекција '' подељен на уделе уписује се у регистар. 42

43 Повећање и смањење оснивачког капитала Члан 19. О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Дирекција одлучује општина, као оснивач у складу са законом. Средства јавног предузећа Члан 20. Јавно предузеће ''Дирекција '', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом производа и услуга, из кредита, из донација и поклона, из буџета оснивача и из осталих извора, у складу са законом. Унапређење рада и развоја предузећа Члан 21. Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Дирекција'' заснива се на годишњем и средњорочном плану рада и развоја. Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа ''Дирекција'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. Планови и програми рада Јавног предузећа ''Дирекција'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће ''Дирекција''. Планови и програми Члан 22. Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекција'' су: план и програм развоја Јавног предузећа, финансијски планови и други планови и програми, Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекција'' достављају се Скупштини 0пштине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Права оснивача Члан 23. По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Дирекција'', општина, као оснивач има следећа права: - право управљања Јавним предузећем ''Дирекција'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; - право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; - право да буду информисани о пословању Јавног предузећа и - друга права у складу са законом. Обезбеђење општег интереса Члан 24. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Дирекција'' основано, Скупштина општине даје сагласност на: - Статут Јавног предузећа ''Дирекција''; 43

44 - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Дирекција'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса - улагања капитала; - статусне промене; - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором. Члан 25. Општинско веће даје сагласност на: 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. Континуирано и квалитетно пружање услуга Члан 26. Јавно предузеће ''Дирекција'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. Поремећај у пословању Члан 27. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Дирекција'', Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - разрешење Надзорног одбора и директора, - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. Члан 28. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Дирекција'', Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - промену унутрашње организације Јавног предузећа. VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ. Расподела добити Члан 29. Добит Јавног предузећа ''Дирекција'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине. Пословни резултат Јавног предузећа ''Дирекција'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. 44

45 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Органи јавног предузећа Члан 30. Управљање у Јавном предузећу ''Дирекција'' је организовано као једнодомно. Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор 1) Надзорни одбор Састав Надзорног одбора Члан 31. Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног предузећа ''Дирекција''. Услови за чланове Надзорног одбора Члан 32. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно и пословно способно; - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; - најмање три године искуства на руководећем положају; - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Мандат чланова Надзорног одбора Члан 33. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника 45

46 или члана Надзорног одбора. Надзорни одбор: Надлежност Надзорног одбора Члан 34. 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 4) надзире рад дирекитора: 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача; 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Накнада за рад Члан 35. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа ''Дирекција'. 2) Директор Члан 36. Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). Директор Јавног предузећа ''Дирекција'' заснива радни однос на одређено време. Надлежности директора Члан 37. Директор Јавног предузећа ''Дирекција'' : 1) представља и заступа предузећа; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање предузећа; 4) одговара за законитост рада предузећа; 46

47 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. Зарада директора Члан 38. Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. Мандат директора Члан 39. Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. Разрешење директора Члан 40. Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. Члан 41. Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. Суспензија директора Члан 42. Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. Вршилац дужности директора Члан 43. Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ Поремећаји у пословању Члан 44. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Дирекција', Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа Дирекција и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 47

48 промену унутрашње организације Јавног предузећа; разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа; ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. Остваривање права на штрајк Члан 45. Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. У Јавном предузећу ''Дирекција'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. У случају штрајка радника Јавног предузећа Дирекција'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. Унутрашња организација Члан 46. Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Дирекција'' ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. Радни однос Члан 47. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа Јавног предузећа ''Дирекција''уређују се Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област. Безбедност и здравље запослених на раду Члан 48. Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа ''Дирекција'' или уговором о раду. Заштита животне средине Члан 49. Јавно предузеће ''Дирекција'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. Статутом Јавног предузећа ''Дирекција детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. Јавност рада предузећа Члан 50. Рад Јавног предузећа ''Дирекција'' је јаван. За јавност рада Јавног предузећа ''Дирекција'' одговоран је директор. Доступност информација Члан 51. Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Дирекција'' врши у складу 48

49 са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. Пословна тајна Члан 52. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Опти акти Члан 53. Општи акти Јавног предузећа ''Дирекција'' су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Дирекција''. Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа ''Дирекција''. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа ''Дирекција''. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 54. Јавно предузеће ''Дирекција'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа ''Дирекција'' су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа ''Дирекција''. Члан 55. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље (''Службени гласник РС бр.18/94) и Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу,урбанизам и стамбене послове општине Прокупље (Службени гласник РС бр.53/99). Члан 56. Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље. Број : 06-10/ У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 49

50 7 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 4. Закона о заштити животне средине ( Службени гласник РС, број 135/04 и 36/09),као и члана 32. Статута општине Прокупље (Службени лист општине Прокупље број 7/2008), на седници Скупштине општине Прокупље, која је одржана дана године донета је следећа : О Д Л У К А О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Усклађивање оснивачког акта Члан 1. Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'',број 7/2011) којим је основано као Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље, уписано у регистар у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 37285/2012 од године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. Оснивање јавног предузећа Члан 2. Ради обављања законом поверених послова јединици локалне самоуправе у области заштите и унапређења животне средине на подручју општине, оснива се Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље (у даљем тексту: Јавно предузеће). Циљеви оснивања Члан 3. Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса у области заштите и унапређења животне средине и оно обезбеђује : - остваривање циљева и начела заштите животне средине; - очување природне равнотеже и рационалног коришћења природних вредности; - услове за одрживо коришћење,заштиту и унапређивање животне средине; - коришћење обновљивих извора енергије; - заштиту природе и развој у здравој животној средини. Предмет одлуке Члан 4. Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавно предузеће у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: - назив и седиште оснивача; 50

51 - пословно име и седиште Јавног предузећа; - претежна делатност Јавног предузећа; - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавног предузећа и Јавног предузећа према оснивачу; - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; - условима и начину задуживања Јавног предузећа - заступање Јавног предузећа; - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; - органи Јавног предузећа; - имовина која се не може отуђити; - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом; - заштита животне средине; - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће. II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Оснивач јавног предузећа Члан 5. Оснивач Јавног предузећа је: Скупштина општине Прокупље,Прокупље,улица Никодија Стојановића - Татка број 2, матични број Права оснивача остварује Скупштина општине. Правни статус јавног предузећа Члан 6. Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом. Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Одговорност за обавезе јавног предузећа Члан 7. Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом. Заступање и представљање јавног предузећа Члан 8. Јавно предузеће заступа и представља директор. III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ Пословно име јавног предузећа Члан 9. 51

52 Јавно предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље Скраћено пословно име је ЈП ЗЖС,Прокупље. О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача. Седиште јавног предузећа Члан 10. Седиште Јавног предузећа је у Прокупљу, у улици Василија Ђуровића - Жарког број 56/2. О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа Члан 11. Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за датум и број. Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа. Упис јавног предузећа у регистар Члан 12. Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. Унутрашња организација јавног предузећа Члан 13. Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација послова. IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Претежна делатност Члан 14. Претежна делатност Јавног предузећа је: Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту,услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге,осим обавезног социјалног осигурања Управљање програмима за заштиту животне средине. Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су: 52

53 Управљање заштићеним подручјима (национални паркови,резервати,споменици и паркови природе,предели и др.) укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света,спелеолошких објеката и геонаслеђа; Остале стручне,научне и техничке делатности које обухватају давање еколошких савета; Услуге уређења и одржавања околине које обухватају уређење и одржавање обале око водених површина (заливи,наизменична влажна места,вештачка језера,базени,канали,речна корита,фабричка отпадна вода) и сађење дрвећа за заштиту од буке,ветра,ерозије и др Техничко испитивање и анализе које обухватају испитивање и мерење еколошких индикатора:загађености ваздуха,воде и др Скупљање отпада који није опасан што обухвата сакупљање рециклабилних материјала,сакупљање отпада са јавних површина,сакупљање грађевинског отпада и сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак Услуге осталог чишћења које обухватају сакупљање и уклањање боца са улица и чишћење улица и уклањање снега и леда. - Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса Члан 15. Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом. V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Основни капитал Члан 16. Основни капитал Јавног предузећа износи педесет хиљада динара. Имовина јавног предузећа Члан 17. Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину 53

54 Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Прокупље. Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и општине, као оснивача, са друге стране. Члан 18. Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине општине. По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина/град стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар. Повећање и смањење оснивачког капитала Члан 19. О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује општина, као оснивач у складу са законом. Средства јавног предузећа Члан 20. Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: Буџета општине Прокупље, Прихода од других нивоа власти, Прилога,донација,поклона и помоћи и Других извора у складу са законом и другим прописима Расподела добити Члан 21. Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. Унапређење рада и развоја предузећа Члан 22. Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. Планови и програми Члан 23. Планови и програми Јавног предузећа су: план и програм развоја Јавног предузећа, финансијски планови и 54

55 други планови и програми, Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Права оснивача Члан 24. По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа,општина, као оснивач има следећа права: - право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; - право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; - право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и - друга права у складу са законом. Обезбеђење општег интереса Члан 25. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност на: - Статут Јавног предузећа ; - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса - улагања капитала; - статусне промене; - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором. Члан 26. Општинско веће даје сагласност на: 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. Континуирано и квалитетно пружање услуга 55

56 Члан 27. Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. Несметано обављање делатности Члан 28. Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за несметано обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. Поремећај у пословању Члан 29. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - разрешење Надзорног одбора и директора, - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. Члан 30. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : - промену унутрашње организације Јавног предузећа. VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ Пословање под тржишним условима Члан 31. Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. Пружање услуга корисницима са територије других општина. Члан 32. У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје услуге може пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно уређивање делатности корисника са територије општине Прокупље. Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима. Расподела добити Члан

57 Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине. Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Органи јавног предузећа Члан 34. Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно. Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор 1) Надзорни одбор Састав Надзорног одбора Члан 35. Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног предузећа. Услови за чланове Надзорног одбора Члан 36. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно и пословно способно; - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; - најмање три године искуства на руководећем положају; - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Мандат чланова Надзорног одбора Члан 37. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 57

58 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора. Надлежност Надзорног одбора Члан 38. Надзорни одбор: 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 4) надзире рад дирекитора: 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача; 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Накнада за рад Члан 39. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа '' ''. 2) Директор Члан 40. Директора предузећа именује Скупштина општине/града на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 58

59 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. Надлежности директора Члан 41. Директор Јавног предузећа : 1) представља и заступа предузећа; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање предузећа; 4) одговара за законитост рада предузећа; 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 6) предлаже финансијске извештаје; 7) извршава одлуке надзорног одбора; 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. Зарада директора Члан 42. Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. Мандат директора Члан 43. Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. Разрешење директора Члан 44. Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. Члан 45. Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. Суспензија директора Члан 46. Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. Вршилац дужности директора Члан 47. Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 59

60 подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине/града може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ Поремећаји у пословању Члан 48. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: промену унутрашње организације Јавног предузећа; разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа; ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. Остваривање права на штрајк Члан 49. Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине/града, у складу са законом. Унутрашња организација Члан 50. Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. Радни односи Члан 51. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором. Безбедност и здравље запослених на раду Члан

61 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду. Заштита животне средине Члан 53. Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. Јавност рада предузећа Члан 54. Рад Јавног предузећа је јаван. За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. Доступност информација Члан 55. Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. Пословна тајна Члан 56. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Општи акти Члан 57. Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 58. Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 61

62 Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. Члан 59. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' број 7/2011) и Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље бр.06-44/ од године ( Службени лист општине Прокупље бр.1/2012 ) Члан 60. Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Број : 06-10/ У Прокупљу, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 62

63 8 На основу члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Сл.гласник РС, бр. 62/2006,47/2011, 93/2012), члана 32. став1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, бр.129/07) и члана 32 став 1 тачка 14 Статута Општине Прокупље ( Сл. лист Општине Прокупље, бр. 7/08), Скупштина Општине Прокупље на седници одржаној године, доноси: О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА Члан 1. Одлука о локалним комуналним таксама бр.06-50/12-02 од године ( Сл.лист Општине Прокупље,бр. 17/12) мења се у делу који саджи Тарифу као свој саставни део, те се тарифни број 8. став 1 мења се и гласи: Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се та држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила и утврђују се следећи износи. У осталом делу овај члан остаје на снази. Члан 2. На крају Тарифног броја 8 ове Одлуке додаје се нови део који гласи: 1. Локална комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за : - путничке аутомобиле, комбинована возила, атестирана возила за одмор и камповање, мотор бицикле и пловне објекте лица која су разврстана у прву категорију инвалидности као и лица код којих је због губитка оштећења или одузетих доњих удова или карлице наступило телесно оштећење од најмање 80% према споразуму о листи телесних оштећења и лица која су потпуно изгубила вид на оба ока. Члан 3. У свему осталом Одлука о локалним комуналним таксама бр.06-50/12-02 ( Сл. лист општине Прокупље, бр. 17/12) остаје на снази. Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. Број: 06-10/ У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловићс.р. 63

64 9 На основу чл Закона о планирању о изградњи (,,Сл. Гласник РС,, бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. лист Општине Прокупље РС,, бр. 7/08) и члана 32. став 1. тачка 15. Статута Општине Прокупље, Скупштина Општине Прокупље на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Члан 1. У Одлуци о утврђивању накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта (,,Сл. лист Општине Прокупље РС,, бр. 7/2009), у члан 4. на крају става 2. иза заграде додаје се реченица,, и намена коришћења објекта одређена одговарајућим планским документом,,. Члан 2. У Одлуци о утврђивању накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта (,,Сл. лист Општине Прокупље РС,, бр. 7/2009), члан 7. мења се и гласи: За објекте линијске инфраструктуре плаћа се накнада по 1м дужине линијског објекта и износи годишње за објекте који су изграђени на градском грађевинском земљишту (ГГЗ) односно на грађевинском земљишту ван граница градског грађевинског земљишта (ЗВГГЗ): За нисконапонску електро-мрежу: ГГЗ - 69,оо дин. ЗВГГЗ - 13,95 дин. За високонапонску електро-мрежу: ГГЗ - 69,оо дин. ЗВГГЗ - 13,95 дин За телекомуникацијску мрежу: ГГЗ 69,оо дин. ЗВГГЗ - 13,95 дин Члан 3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи, члан 3.. Одлуке о измени одлуке о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта Скупштине општине Прокупље бр.06-50/ од године. (,,Сл.лист Општине Прокупље, бр.17/12) Члан 4. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Прокупље а примењиваће се почев од године.. Број: 06-10/ У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 64 П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р.

65 10 На основу чл.32. став 1. тачка 17. Статута Општине Прокупље (,,Сл.лист Општине Прокупље,, бр. 7/2008), Скупштина општина Прокупље на седници одржаној године донела је О Д Л У К У O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДНОГ ВРЕМЕНА У ТРГОВИНИ, УГОСТИТЕЉСТВУ И МАЛОЈ ПРИВРЕДИ Члан 1. У Одлуци о утврђивању почетка и завршетка радног времена у трговини, угоститељству и малој привреди (,,Сл. лист Општине Прокупље,, бр. 5/2003 и 17/2012 ), члан 3., у делу радног времена, мења се и гласи: ''Утврђује се радно време у следећем интервалу: - рад занатских радњи од 7,00 до 20,00, - рад трговинских објеката на мало од 6,00 до 23,00, - рад трговинских објеката на велико од 6,00 до 20,00 - рад туристичко-угоститељских објеката, посластичарских радњи и млечних ресторана од 7,00 до 24,00 - рад кафана, кафића, барова и пивница од 7,00 до 24,00, а у дане викенда, петком и суботом до 1.00 сат иза поноћи. - рад забавних игара од 10,00 до 22,00 - рад аутобуске станице један сат пре поласка првог и на један сат после одласка последњег аутобуса током дана од 00,00 до 24,00. У свему осталом члан 3. остаје исти Прокупље,,. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,,службеном листу Општине У ПРОКУПЉУ, ДАНА ГОДИНЕ БРОЈ / СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 65

66 11 На основу чл. 7. став 71 и 72 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Сл. Гласник РС,, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011), Одлуке о јавним паркиралиштима и чл. 32. Статута општине Прокупље (,,Сл. лист општине Прокупље,, бр. 7/08), Скупштина Општине Прокупље, на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О усвајању Студије стационарног саобраћаја у Прокупљу Члан 1. Овом Одлуком се усваја Студија стационарног саобраћаја у Прокупљу број / , коју је урадило "TRAFFIC SAFETY SYSTEMS" ДОО - Мерошина, а одговорни пројектант је Милан Глишић, дипл. инж. саобраћаја (бр. лиценце 370 Е650 07). Члан 2. Студија стационарног саобраћаја у Прокупљу обухвата улице и паркиралишта градског подручја Прокупља. Члан 3. На основу Студије стационарног саобраћаја у Прокупљу и Одлуке о јавним паркиралиштима, биће уређено паркиралиште градског подручја. Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,"службеном листу Општине Прокупље". Бр / Дана године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 66

67 12 На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 32. Статута Општине Прокупље ( Службени лист општине Прокупље, број 7/2008 ), Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији Општине Прокупље; дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне ситуације; постављење повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања из области цивилне заштите. Члан 2. Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Прокупље су: 1. скупштина општине; 2. председник општине; 3. општинско веће; 4. општинска управа и њени органи; 5. оспособљена правна лица од значајна за заштиту и спасавање; 6. грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације, удружења грађана и друге организације. Скупштина ОПШТИНЕ ДУЖНОСТИ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ Члан 3. У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара на територији општине Прокупље а у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама, (у даљем тексту: Закон) Скупштина општине Прокупље врши следеће послове: - доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији, - доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије, - планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине Прокупље, - образује општински Штаб за ванредне ситуације; - усваја Годишњи план рада и Годишњи извештај о раду општинског Штаба за ванредне ситуације; - одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; - разматра извештаје председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање, - обавља и друге послове у складу са законима и другим прописима. 67

68 Општинско веће Члан 4. У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине и одредби Закона, Општинско веће врши следеће послове: - доноси Процену угрожености за територију општине; - усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, -образује комисију за процену штете настале од последица елементарних непогода; - доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода; - прати реализацију превентивних мера заштите; - предлаже акта која доноси скупштина општине и др. Председник општине Члан 5. - стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; - обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прокупље и руководи његовим радом; - у сарадњи са начелником штаба предлаже постављење осталих чланова штаба за ванредне ситуације; - доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине Прокупље, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације; - руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим прописима; - усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; - предлаже општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на усвајање; - наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене, - остварује сарадњу са начелником Топличког управног округа и окружним штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; - стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; - одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара у граду; - одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у ванредној ситуацији; - остварује сарадњу са суседним општинама, Полицијском управом Прокупље и Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; - разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; - извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у ванредној ситуацији. Органи општинске управе 68

69 Члан 6. Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке: - прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту и спасавање; - учествују у изради Процене угрожености територије општине Прокупље; - израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; - учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва; - учествују у припремама и спровођења збрињавања настрадалог становништва; - старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације; - врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; - набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради студија покривености система јавног узбуњивања за територију општине Прокупље; - старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања; - организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; - учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене; - остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације Одељењем за ванредне ситуације у Прокупљу ; - обављају и друге послове заштите и спасавања. Ппослове заштите и спасавања општине Члан 7. Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине Прокупље вршиће Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине Прокупље - носилац је активности на изради Процене угрожености територије општине Прокупље, - носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, - носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране општине Прокупље); - носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите опште намене; - прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; - набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у РС, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију општине Прокупље; - организује, развија и води личну и колективну заштиту; - усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе; - остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације Одељењем за ванредне ситуације у Прокупљу; - израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединица ЦЗ опште намене; - врши и друге послове из области заштите и спасавања. Општински штаб за ванредне ситуације Члан 8. Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите опште намене које формира општина Прокупље и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне заштите 69

70 у случају елементарних непогода, техничко технолошких несрећа и других опасности на теритирији општине Прокупље, спроводи општински штаб за ванредне ситуације. Општински штаб за ванредне ситуације се образује на основу члана 33. Закона и у складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Уредба), ( Сл. Гласник РС број 98/2010) а надлежност је дефинисана чланом 34. и 35. Закона. Члан 9. Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб за ванредне ситуације у Прокупљу, може наредити и следеће мере: - мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава; - увођење дежурства правних лица; - посебан режим обављања одређених комуналних делатности; - посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; - посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; - евакуацију становништва; - одређивање другачијег распореда радног времена; - посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуге (воде, грејања, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл.); - привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; - привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима односно корисницима, - обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; - корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; - и друге мере. Повереници цивилне заштите Члан 10. За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају појаве опасности по људе и материјална средства постављају се повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним местима. 1 У МЗ Сретен Младеновић Мика, поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 2 У МЗ Никодије Стојановић Татко поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 3 У МЗ Саво Ераковић Страхиња поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 4 У МЗ Ратко Павловић Ћићко поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 5 У МЗ Драгољуб Р.Топлица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 6 У МЗ Радош Јовановић Сеља поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 7 У МЗ Арбанашка поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 8 У МЗ Бабин Поток поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 9 У МЗ Белољин поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 10 У МЗ Балиновац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 11 У МЗ Бели Камен поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 12 У МЗ Белогош поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 13 У МЗ Бајчинце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 14 У МЗ Бублица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 15 У МЗ Баботинац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 16 У МЗ Булатовац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 17 У МЗ Бериље поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 70

71 18 У МЗ Бресничић поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 19 У МЗ Бучинце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 20 У МЗ Баце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 21 У МЗ Бумбурек поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 22 У МЗ Бреговина поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 23 У МЗ Бела Вода поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 24 У МЗ Водице поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 25 У МЗ Велика Плана поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 26 У МЗ Власово поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 27 У МЗ Вича поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 28 У МЗ Видовача поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 29 У МЗ Горња Коњуша поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 30 У МЗ Горња Трнава поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 31 У МЗ Гласовик поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 32 У МЗ Губетин поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 33 У МЗ Горња Речица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 34 У МЗ Горње Кординце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 35 У МЗ Горња Бејашница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 36 У МЗ Горња Стражава поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 37 У МЗ Горња Бресница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 38 У МЗ Доња Речица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 39 У МЗ Доња Стржава поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 40 У МЗ Доња Трнава поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 41 У МЗ Доња Топоница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 42 У МЗ Драги Део поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 43 У МЗ Доња Бресница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 44 У МЗ Доње Кординце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 45 У МЗ Добротић поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 46 У МЗ Доња Коњуша поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 47 У МЗ Доњи Статовац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 48 У МЗ Доња Бејашница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 49 У МЗ Ђуровац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 50 У МЗ Житни Поток поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 51 У МЗ Злата поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 52 У МЗ Здравиње поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 53 У МЗ Југовац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 54 У МЗ Јовине Ливаде поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 55 У МЗ Крушевица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 56 У МЗ Клисурица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 57 У МЗ Костеница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 58 У МЗ Кончић поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 59 У МЗ Кожинце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 60 У МЗ Крњи Град поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 61 У МЗ Конџељ поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 62 У МЗ Калудра поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 63 У МЗ Мала Плана поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 64 У МЗ Мршељ поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 65 У МЗ Миљковица поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 66 У МЗ Микуловац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 67 У МЗ Меровац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 68 У МЗ Мрљак поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 69 У МЗ Мађаре поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 70 У МЗ Мачина поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 71 У МЗ Нова Божурна поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 72 У МЗ Нови Ђуревац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 73 У МЗ Ново Село поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 71

72 74 У МЗ Обртинце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 75 У МЗ Плочник поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 76 У МЗ Прекопуце поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 77 У МЗ Прекадин поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 78 У МЗ Пашинац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 79 У МЗ Поточић поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 80 У МЗ Пасјача поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 81 У МЗ Петровац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 82 У МЗ Прекашница поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 83 У МЗ Рељинац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 84 У МЗ Ресинац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 85 У МЗ Средњи Статовац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 86 У МЗ Смрдан поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 87 У МЗ Старо Село поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 88 У МЗ Товрљане поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 89 У МЗ Туларе поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 90 У МЗ Трнови Лаз поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 91 У МЗ Ћуковац поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; 92 У МЗ Џигољ поставиће се 2 повереника и 2 заменика повереника; Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. Грађани на угроженим и настрадалим подучјима дужни су да поступају са упуствима повереника, односно заменика повереника. Постављење повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. Предлоге за постављење повереника и заменика повереника урадиће стручна служба за заштиту и спасавање у сарадњи са саветима месних канцеларија. Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање Члан 11. Ред ни број У Складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама а за потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко технолошких несрећа и опасности на територији општине Прокупље одрећују се оспособљена привредна друштва и друга правна лица, и то: НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ЛИЦА седиште и адреса делатност 72 задатакмера ЦЗ Ћирила и Пружање Прва 1 Дом здравља Прокупље Методија бр.4 медицински медицинск

73 2 КЈП Градски водовод Прокупље В.Ђуровић Жарки бр.56 3 ЈКП,,Чистоћа,, Прокупље В.Ђуровић Жарки 4 ЈКП,,Тржнице,, Прокупље 5 ЈП Дирекција за изградњу-стамб.ком делатности 6,,Porr-werner-veber,, Прокупље ДОО 7 Ветеринарска станица ДОО Прокупље 8,,Рич,,ДОО Прокупље 9. октобар бб Прокупље Ратка Павловића бр.2 21.српске дивизије бр.19 Прокупље А.Чарнојевића бр.132 Нова Божурна,Прокупљ е х услуга а помоћ, асанација терена и збрињавањ е угрожених и настрадлих Производња и дистрибуци ја воде Одржавање јавних површина и чистоће Трговина на мало на тезгама и пијацама Послови урбанизма стамб.ком. делатности Сакупљање, превоз отпада који није опасан Пружање ветеринарск их услуга Трговина Хитно успоставља ње неопходни х служби од јавног интереса, узбуњивањ е и заштита и спасавање од пожара и експлозија очување добара битних за опстанак Асанација терена Заштита и спасавање од поплава и несрећа и заштита од рушевина и спасавање из рушевина, урбанистич ке мере заштите Заштита и спасавање од пожара и експлозија Асанација терена Хитно успоставља ње неопходни х служби 73

74 9 10 Предузеће за путеве АД Ниш Надзорништво Прокупље Дом за смештај и негу старих лица Прокупље 11,,Тасић-коп,, Прокупље 12,,Мандић-коп,, Прокупље 13 З.Р.,,Ковачевић,, Прокупље 14 Аутопревозник Дејан Миленковић 15,,ЈП за заштиту животне средине,, Новоселска бр.16 Прокупље Вељка Миланковића 3/13 Баштованска бр.11 Прокупље Пасјачка бб Прокупље Сува чесма Мала Плана Француска 16 Прокупље Василије Ђуровић Жарки Изградња и одржавање путева Смештај и нега старих лица Изградња и одржавање путева нискоградњ а Изградња и одржавање путева нискоградњ а Изградња и одржавање путева нискоградњ а Друмски превоз терета Заштита и унапређење животне од јавног интереса Заштита и спасавање од поплава и несрећа и заштита од рушевина и спасавање из рушевина Збрињавањ е угрожених и настрадали х Заштита и спасавање од поплава и несрећа и заштита од рушевина и спасавање из рушевина Заштита и спасавање од поплава и несрећа и заштита од рушевина и спасавање из рушевина Асанација терена Заштита и спасавање од поплава и несрећа и заштита од рушевина и спасавање из рушевина Очување добара битних за 74

75 средине опстанак РХБ заштита, заштита од техничкотехнолошк их несрећа, заштита и спасавање од пожара и експлозија и евакуација Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације. Активирање и употебу правних правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општински штаб за ванредне ситуације. Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопи уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог члана у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине Прокупље. Јединице цивилне заштите опште намене Члан 12. Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање једноставнијих послова из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације. У општини Прокупље формираће се једна јединица цивилне заштите опште намене јачине вода са укупно 30 обвезнка цивилне заштите. Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене извршиће надлежна служба општинске управе. Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Oпштинско веће. Лична и колективна заштита Члан 13. Личну и колективну заштиту у Општини Прокупље организовати по месту рада и месту становања. 75

76 Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању средстава и опрему као што је предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. Обавезује се Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине Прокупље да у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације-одељењем за ванредне ситуације у Прокупљу, припреми упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији. Посебан акценат дати едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и пожару. У реализацији активности наведених у ставу 3. овог члана укључити поверенике цивилне заштите Финансирање Члан 14. Из буџета Општине Прокупље и из средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементатних непогода, техничко технолошких несрећа и опасности, финансираће се следеће: - организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; - организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене; - трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршење задатака заштите и спасавања; - изградњу система за узбуњивање на територији Општине Прокупље, - набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске јединице цивилне заштите опште намене; - изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, и чување објеката за потребе цивилне заштите; - обуку из области цивилне заштите коју организује општина Прокупље, - организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга града; - санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима; - и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕЖ Члан 15. Носилац израде Процене угрожености општине Прокупље од елементарних непогода и других несрећа је Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине Прокупље, које ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације и другим организационим јединицама општинске управе у складу са законом, методологијом за израду Процене угрожености и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити Процену. Општинбски штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је Општинском већу на усвајање. Члан 16. Носилац израде Нацрта Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину Прокупље Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине Прокупље, које ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације и другим организационим јединицама општинске управе у складу са законом, методологијом за израду Процене угрожености и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити План. Општинбски штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Прокупље и доставити га Општинском већу на усвајање. Члан

77 Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног дела Плана одбране општине је Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине Прокупље, које ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације и другим организационим јединицама општинске управе у складу са Упутством о методологији за израду планова одбране и потребним изводом из Плана одбране Републике сачинити План. Признања и награде Члан 18. За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима градске управе, штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, и другим припадницима и заслуженим појединцима на територији општине Прокупље, додељују се признања и награде. Признања и наградеће се уручивати на дан Општине и на Светски дан цивилне заштите 1. март. Обавезује се Општинско већа да ближе уреди врсту награда и признања као и критеријуме за њихову доделу. Члан 19. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу. Број : 06-10/ У Прокупљу године Скупштина општине Прокупље ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 77

78 13 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга ( Службени гласник РС број 119/12 ), члан 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС број 62/06, 47/11, 93/12) и члана 32. Статута Општине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље, бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана донела је: О Д Л У К У О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Члан 1. Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за плаћање до године (у даљем тексту: камата) по основу изворних локалних јавних прихода. Члан 2. Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 1) ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физичко лице, предузетник, односно правно лице које на дан године има доспеле а неплаћене обавезе по основу изворних јавних прихода. 2) ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ су изворни јавни приходи које утврђује, наплаћује и контролише једница локалне самоуправе на основу закона и одлука скупштина јединице локалне самоуправе. 3) ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ДУГ је дуг по основу пореских обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. децембром године 4) КАМАТА је износ обрачунате камате на главни порески дуг 5) ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ су обавезе по основу изворних јавних прихода које периодично доспевају за плаћање у смислу Закона о порезу на имовину, Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљиште, Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине и Одлуке о комуналним таксама почев од 01. јануара године 6) НАДЛЕЖНИ ОРГАН је Општинска управа Прокупље, Одељење локалне пореске администрације. Члан 3. Право на отпис камате по основу локалних јавних прихода из члана 1. ове Одлуке остварује сваки порески обвезник који измири главни дуг и доспеле текуће обавезе закључно са године. Члан 4. Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра надлежни орган отписаће камату: - предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа, - пореском обвезнику који нема текуће обавезе, - оснивачима друштава лица и то: оснивачима ортачких друштава који су брисани из регистра. - пореском обвезнику који је на дан године као неизмирену обавезу имао само камату а који нема текуће обавезе. - оснивачима друштава лица и то: оснивачима ортачких друштава који су брисани из регистра. Члан 5. Право на отпис камате утврђује се решењем Општинске управе, надлежног Одељења локалне пореске администрације. Право на отпис оствариће порсеки обвезници који поднесу захтев са доказом о измиреним обавезама закључно са године. Одељење из става 1. овог члана води евиденцију о остваривању права у складу са овом одлуком и стара се о њеном спровођењу. Члан 6 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље''. Број: 06-10/ у Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 78 П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р.

79 14 На основу члана 94. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'' бр. 7/08) и члана 36. Пословника о раду Скупштине Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'' бр. 17/12) Скупштина Општине Прокупље на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ЈЕДНАКЕ МОУЋНОСТИ У Одлуци о оснивању Комисије за родну равноправност и једнаке могућности (''Службени лист Општине Прокупље'' бр. 7/2009) врше се следеће измене у ''чл. 4.''. Члан 1. Разрешавају се дужности чланови Комисије за родну равноправност и једнаке могућности у Општини Прокупље: 1. Биљана Поповић председница, 2. Златија Младеновић чланица, 3. Јулка Кузмановић Цветковић чланица, 4. Емилија Николић чланица, 5. Јелена Јовановић чланица, 6. Надица Вукашиновић чланица, 7. Светлана Петровић чланица, 8. Гордана Јанковић чланица, 9. Марија Аранђеловић чланица, 10. Тања Илић чланица, 11. Гордана Митић чланица се: Члан 2. За чланове Комисије за родну равноправност и једнаке могућности у Општини Прокупље, именују 1. Биљана Поповић председница, 2. Снежана Вукадиновић, чланица, 3. Биљана Димић, чланица, 4. Светлана Пауновић, чланица, 5. Миљана Петровић, чланица, 6. Драгана Чамагић, чланица, 7. Миленија Стругаревић, чланица, 8. Снежана Илић, чланица, 9. Драгана Станковић, чланица, 10. Славица Велимировић, чланица, 11. Весна Стојановић, чланица, Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Прокупље''. 79

80 Број: 06-10/ У Прокупљу, године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 80

81 15 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС'' бр. 72/2009) и члана 32. Статута Скупштине општине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ I. Образује се Комисија за планове општине Прокупље II Комисија обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. III Комисија броји 6(шест) чланова од чега се једна трећина чланова именује на предлог Министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. IV Чланови Комисије се именују из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње у складу са овим законом. V Комисија се састаје по потреби. VI Председнику и члановима комисије за рад припада накнада: 1. За представнике Министарстава нето накнада у висини од 20% просечне нето зараде у ван-привреди у Републици Србији по састанку. 2. За представнике локалне самоуправе нето накнада у висини од 10% просечне нето зараде у ван-привреди у Републици Србији по састанку. Члановима комисије који су ван територије општине Прокупље, припада накнада за превоз приликом њиховог доласка на седнице Комисије за планове у висини превозне карте. VII Мандат председника и чланова Комисије траје четири године VIII За чланове Комисије за планове општине Прокупље именују се следећи чланови: 1. Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. предс. Министарство грађевинарства и урбанизма 2. Драган Мицић, дипл.прост.планер - представник Министарства природних ресураса, рударства и просторног планирања 3. Живковић Весна, дипл.инж.грађ. 4. Вукадиновић Бојана, дипл.инж.грађ. 5. Живорад Манић, дипл.просторни планер. 6. Владимир Новаковић, дипл.инж.маш. IX Ово Решење ступа на снагу даном доношења. X Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о именовању Комисије за планове СО Прокупље, бр / од године. 81

82 Решење доставити: именованима, Одељењу за урбанизам и комунално-стамбене послове, Дирекцији за изградњу, урбанизам и комунално стамбене послове и архиви СО-е Прокупље. Број: 06-10/ У Прокупљу, године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К Скупштине Општине Радослав Михајловић с.р. 82

83 16 На основу члана 58. Статута Туристичке организације Општине Прокупље и на основу члана 32. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној године, донела је Р Е Ш Е Њ Е 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Општине Прокупље о измени Статута Туристичке организације Општине Прокупље број 293 од године. 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 3. Решење доставити: Туристичкој организацији Општине Прокупље и архиви СО-е Прокупље. Број: 06-14/ У Прокупљу године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 83

84 17 На основу члана 53. и 57. Статута Радничког универзитета ''Тихомир Станковић'' у Прокупљу и на основу члана 32. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној године, донела је Р Е Ш Е Њ Е 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Радничког универзитета ''Тихомир Станковић'' у Прокупљу о измени и допуни Статута Радничког универзитета ''Тихомир Станковић'' у Прокупљу број 29 од године. 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 3. Решење доставити: Радничком универзитету ''Тихомир Станковић'' у Прокупљу и архиви СО-е Прокупље. Број: 06-14/ У Прокупљу године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 84

85 18 На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члан 32. Статута Општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној године, донела је ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАБРАНИ ГМО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 1.Општина Прокупље се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким модификованим организмима ( Службени гласник Републике Србије, број 49/2009; у даљем тексту: Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији Републике Србије и противи се његовој промени. 2. Општина Прокупље у оквиру својих законских и организационих могућности у вези са коришћењем или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и организовањем пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој територији. 3. Општина Прокупље се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања и други програми образовања за пољопривреднике и друге учеснике у организовању производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа од ГМО. 4. Општина Прокупље захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и производа од ГМО на здравље становништва и загађивање природе у Републици Србији. 5. Општина Прокупље очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и других средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО. 6. Општина Прокупље позива све градове и општине у Републици Србији да подрже и усвоје ову Декларацију. Број: 06-10/ У Прокупљу, године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Радослав Михајловић с.р. 85

86 19 На основу члана 32. Одлуке о Општинском већу општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 15/12) и члана 41. Пословника Општинског већа општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље бр. 10/2012), Општинско веће општине Прокупље на седници одржаној године, донело је П Р А В И Л Н И К О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ФИКСНИХ И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ Члан 1. У Правилнику о начину коришћења фиксних и мобилних телефона за службене потребе у општини Прокупље (Службени лист општине Прокупље бр. 16/2012), у члану 5. став 1. додаје се: -за возаче који возе на релацији Прокупље Београд (ради плаћања паркинг места путем смс порука) 500,00 динара. Члан 2. У осталом делу Правилник о начину коришћења фиксних и мобилних телефона за службене потребе у општини Прокупље бр / од године остаје непромењен. Члан 3. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прокупље''. Број: 06-9/ У Прокупљу, године П Р Е Д С Е Д Н И К ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Др.Љубиша Ђурковић с.р 86

87 20 Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2013.ГОДИНУ ПРОКУПЉЕ, Фебруар-Април 2013.године 87

88 С А Д Р Ж А Ј I. ОПШТИ ДЕО: 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА 2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 4. ИЗВОРИШТА СА КОЈИХ СЕ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ СНАБДЕВА ВОДОМ 5. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 6. БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ 7. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА II. ТЕХНИЧКИ ДЕО 1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 2. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА III. ОПЕРАТИВНИ ДЕО 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 3. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 4. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 5. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 6. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 7. OПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 8. НЕПОСРЕДНИ ЗАДАЦИ ОРГАНА И ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 9. СПИСАК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 10. СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 11. НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА 12. САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА 13. ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗАШТИТИ И САНАЦИЈА ОД ПОПЛАВА 14. ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 88

89 I О П Ш Т И Д Е О 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА План за одбрану од поплава доноси се у складу са чланом 55. став 5. Законом о водама ( Сл. гласник РС бр. 30/2010) и члана 84. став 3. Закона о ванредним ситуацијама ( Сл. гласник РС бр. 111/2009) и Уредбе о утврђивању општег плана за одбрану од поплава за период од 2012 до 2018.године. Овим планом обухваћене су мере и радови на неуређеним водотоковима (на водама IIдругог реда) на којима не постоје објекти за заштиту од штетног дејства вода. Реч је о речним токовима који су ван система редовне одбране од поплава које спроводи Јавно водопривредно предузеће Србијаводе - Београд, ВПЦ,,Морава Ниш. Планом одбране од поплава за период од 2012 до 2018.године Уредбом Владе Републике Србије (,,Сл.гласник РС број 23/2012) дефинисано је: - институционално организовање одбране од поплава - одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава - фазе одбрана од поплава - превентивни радови и мере у циљу за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава - проглашење и укидање одбране од поплава - овлашћење и дужности лица која кординирају одбрану од поплава - дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама II-другог реда - дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава. План је израђен је на основу садржаја утврђеног чланом 52. став 1. и 55. став 6. Закона о водама. Општина је у обавези да изради потребна планска документа за своју територију и да иста спроведе у дело, јер је овај план основна подлога за пројекте у области заштите од поплава, пре свега од бујичних поплава. Класична одбрана од бујичних поплава је могућа једино путем изградње објеката за уређење бујичних токова. Обзиром да је тај систем веома скуп и захтева дуг временски период за реализацију, до изградње система сталне заштите примењује се метод активне заштите у реалном времену. Проблем одбране од бујичних поплава на водотоцима ван система редовне одбране у прошлости је решаван на начин који је одбрану претварао у уклањање последица поплаве. План има задатак да у постојећу организацију одбране унесе правовремене узбуне и активне одбране примерене проблему, као и да дефинише све величине и услове потребне за активну одбрану од бујичних поплав Циљ овог плана је избегавање или смањење штетних утицаја поплава у оквирима законских овлашћења, превенције, заштите и ублажавања последица уз ангажовање расположивих ресурса у општини, окружењу и Републици Србији. Оперативним планом се утврђују и прописују обавезе о организовању и спровођењу одбране од бујичних поплава. За успешно спровођење одбране од поплава Планом мора бити предвиђено ангажовање стручњака, специјализованих организација и јавних и приватних предузећа. 89

90 2. Г Е О Г Р А Ф С К И П О Л О Ж А Ј Територију општине Прокупље чине 107 насељених места са укупнимим бројем од становника, од тога у самом граду Прокупљу а је сеоско становништво. Општина Прокупље са севера граничи се са Општином Крушевац и Алексинац, са истока Општинама Мерошина и Житорађа, са југа Општином Бојник и са запада Општинама Куршумлија и Блаце. Река Топлица је подељена на јужни и северни део. Њен јужни део се наставља на планину Радан и Лесковачку котлину, а северни се пак завршава гребеном Великог и донекле Малог Јастребца. Западну страну ове територије затварају обронци планине Соколовице и делимично Копаоника, док се пратећи ток реке Топлице она према истоку надовезује на планински масив Пасјаче и равничарско подручје Добрича. Општина Прокупље чини средишњи део субрегиона Топлица који у географском смислу лежи у границама : 43º10 ' и 43º20' северне географске ширине,односно 21º00' и 21º50' источне географске ширине. 3. К Л И М А Т С К Е К А Р А К Т Е Р И С Т И К Е Умерено-континентална клима са благим прелазима између годишњих доба у котлини, али зато дуга и оштра зима на планини, условили су плодно земљиште дуж реке и њених притока, богатство шумама и пашњацима како на територији општине Прокупље, тако и у ширем округу. Умерено - континентална клима и брдско планинске подручје, као и богатство подземним текућим и термоминералним водама пружа повољне услове за економски развој општине. Графикон температуре и падавина у општини Прокупље за период г. Права црта- температура Испрекидана црта - падавине Повољан географски положај и конфигурација терена условили су да најзначајнија Средњобалканска трансверзала која повезује Црно море са Јадранским, делом иде управо 90

91 Топлицом, преко Косова и Метохије, чинећи најкраћу везу измећу Моравско - Вардарске долине и Јадранског мора. Овај путни правац је од прворазредног значаја за сва историјска, привредна и културна кретања у овом делу наше земље. Подручје општине Прокупље простире се на површини од ha. Од ове површине пољопривредна земљиште заузима ha или 60%, шума ha или 35% и неплодно земљиште ha или 5%. (графикон 1.) Графикон 1. Структура земљишне површине општине Прокупље Од површине пољопривредног земљишта ha, обрадиве површине су 81,6% или ha. Ова обрадива површина земљишта у општини подељена је на парцела што значи да је 1ha обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле. Овако уситњени поседи додатно угрожавају експлоатацију земљишта као и његову еколошку заштиту. Поменуте површине земљишта су 98% у приватној својини, а остатак домаћинстава је у државној својини. Приватном својином земљишта газдује око што по једном домаћинству износи око 2,8 ha земље. Домаћинства су насељена у106 насеља. Земљиште је са веома разноврсним педолошким карактеристикама. Геолошка подлога је основ за остваривање одређеног типа земљишта, а такође значајан утицај имају рељеф и клима. На основу тога издвајамо следеће типове земљишта: гајњача 35%, гајњача у оподзољавању 19.6%, гајњача скелетоидна 14.6%, смоница 11.6%, делувијални наноси 4.9%, алувијални наноси 3.3% рендзине, сирозем 10%. Подручје општине Прокупље обухвата сливно подручје 11 река и то: -слив Пусте реке: КО Богујевац,Арбанашка,Горњи,Средњи и Доњи Статовац и Нови Ђуревац, Ранкова Река,Бреговина,Житни Поток,Гласовик,Бублица,Горња и Доња Мачина. -слив Арбанашке реке: КО Арбанашка,Товрљане,Широке Њиве, Ргаје,Мрљак,Обртинце,Миљковица,Доња Топоница,Пестиш,Буколорам,Горња и Доња Бејашница,Горња Топоница,Трнови Лаз,Бресник,Пискаље Ђушница и Крушевица. -слив Растовничке Реке: КО Бели Камен, Видовача, Балчак, Бучинце, Добротић, Пасјача, Растовница и Бериље. -слив Кожовске Реке: КО Рашевац, Горња и Доња Бресница,Здравиње,Прекопуце,Кончић, Бресничић, Дреновац. 91

92 -слив Речичке реке: КО Горња и Доња Речица, Пашинац. Булатовац, Доња Трнава. -слив Баботиначке реке: КО Баботинац, Рељинац, Горња Трнава, Доња Трнава. -слив Бачанске и Бараћке реке: КО Велика Плана, Мршељ, Меровац, Ресинац, Мала Плана, Поточић, Губетин и Ћуковац. -слив Костеничке реке: КО Микуловац, Костеница, Ново Село, Петровац, Доње Кординце, Балиновац -слив Клисуричке реке: КО Клисурица. -слив Бресничке реке: КО Горња и Доња Бресница и Крњиград. -слив Јошанске реке К.О.Мађаре и Конџељ 4. ИЗВОРИШТА СА КОЈИХ СЕ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ СНАБДЕВА ВОДОМ Снабдевање водом на територији општине Прокупље је двојако. КЈП Градски водовод Прокупље управља водосистемима Бресница,,,Хисар, Бумбурек и Беле Воде Шеварине са следећим максималним капацитетима : Водосистем Бресница л/с Водосистем Хисар л/с Водосистем Бумбурек л/с Водосистем Беле Воде Шеварине... 5 л/с Водосистем Бумбурек је предвиђен за рад у летњем периоду када је потрошња воде већа, првенствено као допуна водосистему Брасница. Регионални водосистем Селова који је у изградњи предвиђен је за водоснабдевање и општине Прокупље. Са тог водосистема се очекује између 150 и 200 л/с за Прокупље. Што се тиче снабдевања водом села у општини, са водосистема Бресница се снабдевају следећа села : Д. Трнава Булатовац Бумбурек Рангина Мала Конџељ Мађаре Прекопуце Меровац Ресинац Бресничић Дреновац Мала Плана Кончић Мршељ Села Горње и Доње Кординце предала су своје водоводе на управљање КЈП Градски водовод. Остала села у насеља у општини снабдевају се водом из сопствених водовода или из индивидуалних бунара. Насеља која су предвиђена за прикључење на јавни водовод су : 92

93 Бабин Поток Ново Село Нова Божурна Доња Стражава Горња Стражава Бериље Село Бериље предвиђено је за прикључење на водосистем,,хисар, док су сва остала набројана села предвиђена на прикључење на водосистем,,бресница. 5. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Град Прокупље има решено сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода на својој територији.фекалном канализацијом у граду газдује КЈП,,Градски водовод. Поједина села на територији општине која су смештена уз реку Топлицу имају изграђену фекалну канализацију која није под контролом КЈП,,Градски Водовод. Атмосферском канализацијом покривено је свега око 20% територије града, а њом газдује Дирекција за изградњу града. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Развој водоснабдевања и каналисања насеља на територији општине врши се у складу са следећом техничком документацијом : o Генерални пројекат и предходна студија оправданости водоснабдевања насеља на територији општине Прокупље; МП-ВЕЛИКА МОРАВА (Београд, децембар 2008.година) o Генерални пројекат и предходна студија оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања одпадних вода на територији општине Прокупље; МП-ВЕЛИКА МОРАВА (Београд, април 2008.година) o Анализа стања и генерално решење основне дистрибутивне водоводне мреже за град Прокупље; Грађевинско-архитектонски факултет Ниш институте за грађевинарство и архитектуру одељење за хидротехнику (Ниш, април 2004.) 6. БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ - БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА БРЕСНИЦА Карактеристике сливног подручја акумулације,, Бресница Брана и акумулација Бресница формирају се на Бресничкој реци која се образује на јужним падинама планине Јастребац. Изворишни део тока је под гребеном који спаја два врха Стражимир и Ђулицу. Водоток Бресница настаје од мањег левог водотока Велике реке и десног водотока Мале реке. Велику реку образују Тисовац река, која настаје испод врха са котом 1240, затим се у њу као лева притока улива река Велики јелак и нешто ниже Јасиков поток. Мала река заједно са Белом водом се спаја са Великом реком у коју се претходно улио Шипски поток и на тај начин се образује Бресничка река.после образовања Бресничка река тече правцем југ југозапад и на растојању од око 800 м је заграђена браном акумулације. Површина сливног подручја износи 12.6 км 2 при чему је оно претежно под густом шумом са мањим површинама под пашњацима и њивама.тако на земљиште под шумом отпада 70 93

94 %, а на пашњаке и њиве по 15 % од укупне сливом обухваћене територије.дужина тока по матици је Лс = 4.5 км, а са просечним падом од С = 109,6 %.Висинска разлика од почетка слива до бране је делта Х = 748 м. Изнете карактеристике указују да се ради о изразито планинском крају са сливном територијом која настаје као последица природног дренирања два врха и дела јужних падина планине Јастребац.Предмет испитивања ове студије били су водотоци, који су сталног карактера односно не пресушују, а то су : - Тисовац река - Река Велики Јелак - Јасиков поток - Велика река - Мала река - Река Бресница Из непосредног испитивања су искључени Бела вода и Шипски поток због њиховог изразито бујичарског карактера али су каракретистике ових вода непосредно разматране кроз карактеристике Велике и Мале реке после њиховог улива. Мала дужина тока по матици и велика разлика надморских висина на почетку слива и на брани, односно велики просечни пад од % условљавају велику брзину кретања водене масе и кратко време задржавања односно течења до тренутка захвата. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ Изграђена је гравитациона насута брана са косим глиненим језгром и косинама заштићеним каменом облогом, 2 км узводно од села Бресница. Кота круне бране је м, док је кота речног корита м тако да је висина бране м. Дужина круне бране је 230 м са ширином у круни 6.0 м а кота прелива м односно 2.4 м испод круне. Запремина акумулације је м 3, односно корисна запремина м 3 са котом максималног и нормалног успора од м, односно м.дужина темељног испуста је 117 м, а на улазном делу је кула затварача, која је истовремено и водозахватна грађевина са фиксиране три висине захвата.то су нивои на котама : м, м, м. Просечни годишњи проток реке Бреснице на профилу бране износи м 3 /сец. Пражњење акумулације предиђено је темељним испустом Ø 800 мм са одводом Ø 350 мм, док је за испуштање гарантованог минимума од 27 л/сец изграђен испуст од Ø 200 мм. Пражњење при дотицају средњих вода Q ср = 180 л/сец, са коте круне прелива ( м ) на коту м траје 8 часова док свођење на коту м траје 74 часа. При дотицају од Q = 1.0 м 3 /сец пражњење са коте нормалног успора до коте траје 82.5 часова и после тога заостаје у акумулационом базену м 3 воде. Основна намена акумулације је снабдевање водом града Прокупља, као привремена варијанта за следећих неколико година, до изградње регионалног водоводног система Селова, у који би се укључила и вода из разматране акумулације. Акумулација такође служи и за задржавање наноса, оплемењавање вода и за прихватање таласа велике воде. - БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА РАСТОВНИЦА Основна намена акумулације је одбрана од поплаве, задржавање наноса,оплемењивање вода и спортски риболов. Техничке карактеристике бране и акумулације су : - водоток : Растовничка река - грађевинска висина : 24,0 м 94

95 - хидрауличка висина 21,8 м - ширина круне 4,5 м - дужина по круни 74,0 м - кота круне бране 266,25 м.н.в. - укупна запремина акумулације : м 3 - корисна запремина : м 3 7. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА Општина Прокупље припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП Србијаводе ВПЦ Морава из Ниша. Општина Прокупље обухваћен је Републичким Оперативним Планом као сектор М.10. односно деонице М.10 водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда. Наредбом Владе РС ( Сл. Гласник РС број 08/2013) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2013.годину, а који се односи на воде I реда. Оперативни план за одбрану од поплава за 2013.годину садржи : I. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ; II. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДА ; III. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА ; IV. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА. I.НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 1. Координатори одбранe од поплава и помоћници МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд тел. 011/ , , , факс 011/ , 011/ WЕВ sajt: ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: Миодраг Пјешчић, моб. 064/ , Помоћници: Радованка Павловић, тел. 011/ , Оливера Јанковић, тел.011/ , 2.Главни руководиоци одбране од полава по водним подручјима и њихови заменици ВОДНО подручје ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОЛАВА ЗАМЕНИК 95

96 ,,ДОЊИ ДУНАВ,,САВА,,МОРАВА ЈВП,,Србијаводе,Булевар уметности 2а, Нови Београд Тел.011/ , , ,факс.011/ sajt : ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/ , ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом : Звонимир Коцић, моб.064/ , ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Бранко Спасић, моб.064/ , srbijavode.rs 3.Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд Е-mail: WЕВ sajt: тел. 011/ , , факс 011/ , Дежурни оперативни телефон: 064/ РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: Дејан Владиковић, 011/ , , факс 011/ , моб. 064/ , ЗАМЕНИК: Јелена Јеринић, тел. 011/ , , факс 011/ , моб. 064/ hidmet.gov.rs ЗАМЕНИК за ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ: Зорица Барбароша, тел. 011/ , , моб. 064/ , hidmet.gov.rs ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/ ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/ Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Ђорђе Бабић, моб. 064/ , Управа за ватрогасне и спасилачке јединице Горан Николић, моб. 064/ , mup.gov.rs Драган Дончевски, моб. 064/ , mup.gov.rs Саша Ранчић, моб. 064/ , mup.gov.rs Управа за управљање ризиком Бранко Јовановић, моб. 064/ , mup.gov.rs Горан Стојановић, моб. 064/ , mup.gov.rs Радиша Даничић, моб. 064/ , mup.gov.rs ; Управа за цивилну заштиту Братислав Ранчић, моб. 064/ , mup.gov.rs Живко Бабовић, моб. 064/ , mup.gov.rs Слађана Милојковић, моб. 064/ , mup.gov.rs Републички центар за обавештавање тел. 011/ , , факс 011/ , моб. 064/ , mup.gov.rs МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ Дежурни центар: тел. 011/

97 Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/ Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/ , моб. 064/ Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/ , моб. 064/ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ Миленко Арсенијевић, тел , моб. 064/ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА ПД ХЕ ЂЕРДАП д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ Ђердап I и Ђердап II. На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра године. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је ДВП ДУНАВ И ТИСА, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел. 025/ , факс 025/22-384, ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: Руководилац: Зоран Папић, тел. 011/ , моб. 064/ ; Заменик: Милан Богдановић, тел. 021/ , моб. 064/ ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/ , , факс 011/ : Слободан Петковић, моб. 064/ Марина Бабић Младеновић, моб. 063/ , ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ Институт за водопривреду Јарослав Черни а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/ , , факс 011/ ЗА АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА ХК Енергопројект Хидроинжењеринг а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/ , , факс 011/ Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА И РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДОЊИ ДУНАВ САВА МОРАВА ЈВП СРБИЈАВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд тел. 011/ , , , факс 011/ sajt: ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Мартина Јанковић, моб. 064/ , 011/ , факс 011/ srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/ , 011/ , факс 011/ srbijavode.rs II.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по водним подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, њихових заменика и помоћника, 97

98 заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом. 1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик Водно подручје МОРАВА НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЈВП СРБИЈАВОДЕ ВПЦ МОРАВА, Трг Краља Александра 2, Ниш тел. 018/ , факс 018/ Е-mail: РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/ Е-mail: srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Ненад Игњатовић, моб. 064/ Е-mail: srbijavode.rs -ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА СЕКТОР деоница, објекат М.1, М.2, М.3. М.4. деонице М.4.1, М.4.2. М.5, М.6, М.7, М.8. М.9, М.10, М.11. М.12, М.13. ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководилац Заменик секторског руководиоца Деоница ПОМОЋНИК за М.8.: Зоран Станковић, моб. 064/ , Е-mail: srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.9.: Стеван Стојановић, моб. 064/ , Е-mail: srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.10.: Бранко Кујунxић, моб. 064/ , Е-mail: srbijavode.rs ВПЦ МОРАВА, Ниш, тел. 018/ , факс 018/ , Е-mail: srbijavode.rs ПОМОЋНИК за М.11.: Драган Стојановић, моб. 064/ , Е-mail: srbijavode.rs ВПЦ МОРАВА, Ниш, Секција Владичин Хан, Владичин Хан, тел/факс 017/ М.10. ПРОКУПЉЕ ЛЕСКОВАЦ ВЛАСОТИНЦЕ Брана КРАЈКОВАЦ ВПЦ МОРАВА, Трг Краља Александра 2а, Ниш тел. 018/ , , факс 018/ Е-mail: Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/ ДВП ЕРОЗИЈА, Ниш тел. 018/ , факс 018/ Е-mail: Директор: Слободан Марковић, моб. 063/ М

99 М.10. ПРОКУПЉЕ ЛЕСКОВАЦ ВЛАСОТИНЦЕ ГП МЕХАНИЗАЦИЈА ИНГ ДОО, Власотинце тел. 016/ ; факс 016/ Е-mail: Директор: Јован Цветковић, моб. 063/ Боривоје Шушулић, моб. 062/ Миодраг Ристић, моб. 063/ Брана РАСТОВНИЦА ВПЦ МОРАВА, Трг Краља Александра 2а, Ниш тел. 018/ , , факс 018/ Е-mail: Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/ ЈКП Водовод, Прокупље тел. 027/ , факс 027/ Е-mail: Директор: Славиша Антанасковић, моб. 064/ Брана БРЕСНИЦА ВПЦ МОРАВА, Трг Краља Александра 2а, Ниш тел. 018/ , , факс 018/ Е-mail: Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/ ЈКП Водовод, Прокупље тел. 027/ , факс 027/ , на брани: 027/ Директор: Славиша Антанасковић, моб. 064/ М.10.2, М.10.6, М М.10.10, М.10.11, М М М

100 2. Системи за заштиту од поплава сектори,деонице,заштитни водни објекти, штићена полавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од полплава од спољних вода и загушења ледом - Водно подручје,,морава Сектор Назив сектора Опис и дужина система за заштиту од полава Ознака деонице Опис деонице Заштитни водни објекти На којима се спроводе мере одбрана од полава Критеријуми за увођење мера одбране од полава Штићено полавно подручје Водоток Назив Дужина Система за заштиту од полава В Водомер(Р)-РХМЗ-а, (Л)- локални; л-летва, лим-лимниграф,ддигитално и Таб.1, ив Таб.2;,,0 кота нуле ВВ max осмотрени водостај (датум) РО Редовна одбрана-водостај и кота ВО Ванредна одбрана водостај и кота МВ Меродавни водостај за Меродавни Q _% КВЗ Критични водостај /кота заштитног система Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина М.10 ПРОКУПЉЕ-ЛЕСКОВАЦ-ВЛАСОНТИЦЕ Јужна Морава од ушћа Крајковачке реке до ушћа Врле Топлица, Бресничка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница, Власина са Лужницом и Врла км Бране,,Крајковац,,, Растовница,,,Бресница,,,Придворица,,,Брестовац, Барје,,,Власина и,,врла 1 М Крајковачка река Брана,,Крајковац м³ 1. Брана са акумулацијом,,крајковац на Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве Простор за пријем поплавног таласа Карактеристичне коте прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране,,крајковац МЕРОШИНА. 100

101 1. Десни насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.59 км 2. Леви насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.25 км В Топлица : Дољевац (Р); л,д,и;,, ВВ 350 ( ) РО ВО МВ Q2 %=619 м³/s В Јужна Морава:Корвинград (Р); л,д,и;,, ВВ 434 ( ) РО ВО МВ Q 1%=1860 м³/s,,дољевац 1 Регулисано подручје 0.59 км ДОЉЕВАЦ,,Дољевац 2 Регулисано подручје 0.25 км ДОЉЕВАЦ М Топлица,притока код Дољевца и Прокупља Бресничка река 8.86 км 3. Десни насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 км В Топлица: Прокупље,,Прокупље 1 Регулисано подручје 1.15 км ПРОКУПЉЕ 4. Леви насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 км 5. Десни насип уз Бресничку реку у насељу Бресничић, 1.56 км 6. Леви насип уз Бресничку реку у насељу Бресничић, 1.56 км (Р); л,лим,ив;,, ВВ 400 ( ) РО ВО МВ Q2 %=594 м³/s,,прокупље 2 Регулисано подручје 1.15 км ПРОКУПЉЕ В Топлица: Пепељевац (Р); л,д,и;,, ВВ 408 ( ) РО ВО РО *ниво у ножици насипа ВО * ниво на 1 м испод круне насипа уз даљи пораст,,бресничић 1 Регулисано подручје 1.56 км ПРОКУПЉЕ,,Бресничић 2 Регулисано подручје 1.56 км ПРОКУПЉЕ 101

102 М М Растовничка река Брана,,Растовница Бресничка река Брана,,Бресница 7. Леви насип уз Топлицу у насељу Доња Коњуша 2.60 км * 1. Брана са акумулацијом,,растовница на реци Растовничкој реци,десној притоци Топлице(лева притока Јужне Мораве) Простор за пријем поплавног таласа м³ 1. Брана са акумулацијом,,бресница на Бресничкој реци,левој притоци Топлице(лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа м³( Q2 %) Карактеристичне коте прелив/нормални ниво/ максимални ниво круна бране Карактеристичне коте нормални ниво прелив максимални ниво круна бране,,доња Коњуша Регулисано подручје 2.60 км ПРОКУПЉЕ,,Растовница ПРОКУПЉЕ,,Бресница ПРОКУПЉЕ IV.ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 1.Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима Ред. Водоток Хидролошка Подручје одбрана од поплава Условни Израда Време од најаве до број Станица Деоница одбране општина Водостај Н(см) прогноза пристизања врха таласа (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 60. Топлица Пепељевац М Прокупље сати 2.Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима Ред. Водоток Хидролошка Подручје одбрана од поплава Условни Израда Време од најаве до број Станица Деоница одбране општина Водостај Н(см) прогноза пристизања врха таласа (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 14. Топлица Прокупље М Прокупље сати 102

103 II TEХНИЧКИ ДЕО 1.ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА Одредбама Закона о водама ( Сл. гласник РС бр 30/2010 ) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума: - положаја водотока у односу на државну границу - величине и карактеристике слива - карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода. Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра године утврђен је попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци воде II реда. Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини Јавно водопривредно предузеће ( у овом случају ЈВП Србијаводе ), а на водама II реда јединица локалне самоуправе ( у овом случају општина Прокупље ), у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава. Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу организовања и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији општине Прокупље, а Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће обухваћени само водотоци II реда. Овим планом обухватају се следећи воде II реда који су од значаја за одбрану од поплава: Стражавачка река је лева притока реке Топлице која се у њу улива на локацији Мала губа.површина слива износи 25,9 км 2, дужина тока је 12 км.у Стражавачку реку се уливају Бајчински и Куси поток.стражавачка река је делимично регулисана на деоници која протиче кроз град. Стање речног корита: - на деоници где је урађена регулација реке корито је зарасло у коров и ситно шибље; - на деоници где није урађена регулација корито реке је је обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Петровачка река је лева притока Балиновачке реке и продужетак је Костеничке реке. Улива се у Балиновачку реку у атару села Доње Кординце.Површина слива износи око 15 км 2,а дужина тока је око 8 km.корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : 103

104 - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм,крупним шибљем и коровом; - на ушћу и узводно кроз атар Доњег Кординца корито реке је у потпуности запуњено. Балиновачка река је десна притока Југбогдановачке реке у коју се улива у атару села Балиновац. У Балиновачку реку се уливају Девчанска,Петровачка и Кординска река. Површина слива износи око 45 км 2, а дужина тока је око 11 км.корито реке није регулисано целом својом дужином Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм,крупним шибљем и коровом; - у селу Доње Кординце код школе урушена је обала на делу левог узводног крила моста; - речно корито је делимично запуњено наносом. Трнавска река је лева притока реке Топлице и у њу се улива узводно од града. У њу се уливају Бумбуречки поток, Рељинска и Булатовачка река.површина слива износи 86 км 2, а дужина слива је 12,25 км. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. - на деоници кроз затворску економију извршено је чишћење и измуљивање корита. Рељинска река је лева притока Трнавске реке у коју се улива у Доњој Трнави и чине је Југовачки и Мајурски поток, као и Баботиначка река. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм,крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Булатовачка река је десна притока Трнавске реке и у њу се улива у Доњој Трнави, а чине је Мала и Речичка река као и Белогошки поток. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм,крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Планска река је лева притока реке Топлице у коју се улива у атару села Губетин, а чине је Барачка и Бачанска река и Бегов поток.површина слива је 46 км 2, а дужина је 17 км. Корито реке није регулисано целом својом дужином. 104

105 Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм,крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. - у току 2011.год извршено је чишћење и одмуљивање корита у доњем току у атару села Поточић, Губетин и Ћуковац. Здравињска и Кожовска река су притоке Бресничке реке и састају се код засеока Ерчевићи. Корито река није регулисано целом својом дужином. Стање речних корита : - корито река је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речна корита су делимично запуњена наносом. Јошаничка река ( Конђељска ) је лева притока реке Топлице и у њу се улива испод атара села Бресничић и Дреновац. Чине је Мала и Велика река које припадају територији општине Блаце. Корито реке је регулисано од ушћа узводно у дужини од 1,96 км, док осталим делом није регулисана. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом, сем на регулисаном делу; - речно корито је делимично запуњено наносом. Драгушка река је лева притока реке Топлице у коју се улива у атару Доња Коњуша.Чине је Алабанска река и Кривајски поток. Површина слива износи 84 км 2, а дужина реке је 25 км. Већим делом слив припада општини Блаце. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Тисин поток је лева притока реке Топлице у коју се улива у атару села Доња Коњуша. Поток је бујичног типа. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је у великој мери запуњено наносом. Суводолски поток је лева притока реке Топлице и у њу се улива у атару села Вича. Поток је бујичног типа. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је у великој мери запуњено наносом. 105

106 Бацка река је лева притока реке Топлице и у њу се улива у атару села Туларе. У њу се улива Барутански поток. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Тамни поток је десна притока реке Топлице са ушћем у општини Житорађе. Поток је бујичног типа. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Симоновачки поток је десна притока реке Топлице.Целим током се простире на подручју насеља Гарић ( територија града ). Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Водичка река је десна притока реке Топлице, а у њу се улива Дубички поток. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Рашевица је десна притока реке Топлице и улива се у њу у атару села Доња Топоница. Поток је бујичног типа.корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Миљковачки поток се улива у Бејашничку реку непосредно пре улива Бејашничке реке у Топлицу.Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. 106

107 Бејашничка река је десна притока реке Топлице, а у њу се уливају Бреснички,Хајдучки,Мрљачки,Миљковачки и Кречарски поток, као и Арбанашка и Пестишка река. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Лукин поток је десна притока реке Топлице. Поток је бујичног типа.корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Вичка река је десна притока реке Топлице. Поток је бујичног типа.корито реке није регулисано целом својом дужином. Стање речног корита : - корито реке је целом својом дужином обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је делимично запуњено наносом. Велићки поток је десна притока Стражавачке реке у коју се улива у Церској улици.поток је бујичног типа и већим делом пролази територијом града. Корито реке није регулисано целом својом дужином. Урађен је пројекат регулације за деоницу од ушћа до Озренског насеља. Стање речног корита : - корито реке практично не постоји јер је сужено заузећем бесправном градњом; - корито реке је у доњем току обрасло дрвећем пречника цм, крупним шибљем и коровом; - речно корито је у потпуности запуњено наносом. Пусторечки слив : реке и потоци који гравитирају пусторечком сливу су планинског и бујичног типа и не угрожавају стамбене објекте нити пољопривредно земљиште и већим својим делом тока припадају другим општинама, те су на тај начин и сагледане. 2.ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА Карактеристичне реке, потоци, притоке које угрожавају подручје Општине Прокупље су: - Стражавачка река - Петровачка река - Балиновачка река - Трнавска река - Рељинска река - Булатовачка река 107

108 - Планска река - Здравињска река и Кожовска река - Јошаничка река (Конџељска) - Драгушка река - Тисин поток - Суводолски поток - Бацка река - Тамни поток - Симоновачки поток - Водичка река - Рашевица - Миљковачки поток - Бејашничка река - Лукин поток - Вичка река - Велићки поток - Пусторечки слив Председник општине Прокупље формирао је комисију за сачињавање извештаја о стању речних корита на водама ΙΙ реда и процени могуће угрожености од поплава.комисија је након обиласка терена стекла целовит увид у стање речних корита на водама II реда на територији општине Прокупље, и сачинила извештај.општи закључак Комисије је да је стање речних корита неповољно са становишта одбране од поплава како насеља тако и пољопривредног земљишта. Речна корита су зарасла у шибље и коров, а у великој мери у самим речним коритима расте дрвеће пречника цм. Приметно је и коришћење речних корита као депонија за одлагање пољопривредног отпада ( гране од орезивања воћњака, кукурозовина и сл. ) Речна корита су запуњена наносом тако да им је пропусна моћ смањена, а на поједим деоницама речна корита су потуно запуњена и нису у функцији. Све напред наведено указује да постоји реална угроженост од поплава услед лошег стања речних корита на водама II реда на територији општине Прокупље. Превентивно деловање подразумева пре свега чишћење речних корита од дрвећа, шибља, корова и пољопривредног отпада чиме се повећава пропусна моћ корита. У другој фази потребно је извршити систематско измуљивање (чишћење од наноса) речних корита. Такође је потребно довести у функцију све цевасте и плочасте пропусте, као и протицајне профиле мостова, такође је услед неадекватног одржавања речних корита дошло до ерозије и подлокавања носећих стубова и крилних зидова мостова. 108

109 ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА сли в Југ богдановачка река Топлица десна притока Леве протоке главне притоке Балиновачка река Стражавачка река Трнавска река Планска река Дреновачки поток Бресничка река Јошаничка река притоке Девчанска река Петровачка река Кординска река Бајчински поток Куси поток Велићски поток Бумбуречки поток Рељинска река Булатовачка река Барачка река Бачанска река Бегов поток Здравињска река Комовска река Мала река Велика река Коченичка река Кочински поток Костеничка река Барчински поток Југовачки поток Баботиначк а река Мајурски поток Мала река Речичка река Белогошки поток површ. слива км дужин а км средњи протица ј м 3 /с

110 Десне притоке Драгушка река Тисин поток Суводолски поток Бацка река Тамни поток Растовничка река Симоновачк и поток Водичка река Рашевица Бејашничка река Лукин поток Вичка река Алабанска река Кривајски поток Барутански поток Крива река Бучинска река Добротићка река Дубички поток Миљковачк и поток Бреснички поток Хајдучки поток Арбанашка река Мрљачки поток Кречарски поток Пестишка река ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА -РАЛИЗОВАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У 2012 ГОД. У току године утрошено је ,00 динара за уградњу бетонских пропуста и чишћење и ископ канала и то у насељеним местима (Доња Трнава, Велика Плана, Горња Бејашница, Микуловац, Плочник,Мачина,М.З.,,Топлица, М.З.,,Балиновац, Клисурица, Мала Плана Дреновац, Губетин, Баботинац,М.З 110

111 ,,Сеља, Поточић, Рељинац, Бресничић),као и запланирани радови на речним коритима по плану одбране од поплава за ПЛАНИРАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У току године спроводиће се следеће превентивне мере на заштити од поплава: - редовно одржавање канала и пропуста на свим критичним местима, - редовно одржавање (чишћење) канала, пропуста и других објеката који служе за одвођење сувишних атмосверских вода испред стамбених, пословних и других зграда, дворишта и пољопривредног земљишта. - забрана бацања отпада и друге врсте депоновања материјала у речна корита, потоке, долине и других местима која служе намени природног отицања атмосферске воде. -сечење и уклањање растиња из корита река. - планска употреба водних објеката и експлоатација песка. - обезбеђивање финансијских средстава за изградњу и одржавање речних токова и извођења других радова на заштити од поплава, за ангажовање снага и средстава у примени плана одбране од поплава и санацију последица од поплава. -Кроз израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава, -Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава, -Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, -Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих, -Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих, -Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање, -Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде, -Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији, -Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације, -Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту, -Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране од поплава, 111

112 -Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање на води и под водом, -Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за воду, (ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу завршити у оквиру одбране од поплаве, -Формирање базе података о свим пловних објектима, -Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера, -Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, -Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из области заштите спасавања од поплава, -Израда планова заштите спасавања од поплава. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА Превентивних радова за спровођење одбране од поплава на територији општине Прокупље за воде II реда за 2013.годину. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ Р.б Опис позиције 1. Трнавска река Сечење шибља и растиња са изношењем ван обале Јединица мере м² Количина Јединична цена ,00 Укупно 8.000,00 2. Сечење дрвећа ø у протицајном профилу корита реке са скраћивањем и одлагањем на обалу 3. Вађење пањева са одбацивањем на обалу ø Уговор и транспорт пањева на градску депонију до 3 км 5. Ископ наноса из ком , ,00 ком , ,00 м² , ,00 112

113 корита реке машински са одбацивањем наобалу, утоваром и транспортом на депонију до 3 км ,00 м² , ,00 Укупно : Балиновачка река Сечење шибља и растиња са изношењем ван обале Сечење дрвећа ø у протицајном профилу корита реке са скраћивањем и одлагањем на обалу 3. Вађење пањева са одбацивањем на обалу ø Уговор и транспорт пањева на градску депонију до 3 км 5. Ископ наноса из корита реке машински са одбацивањем наобалу, утоваром и транспортом на депонију до 3 км м² , ,00 ком , ,00 ком , ,00 м² , ,00 м² , ,00 Укупно : ,00 1. Јошаничка река 113

114 Сечење шибља и растиња са изношењем ван обале 2. Сечење дрвећа ø у протицајном профилу корита реке са скраћивањем и одлагањем на обалу 3. Вађење пањева са одбацивањем на обалу ø Уговор и транспорт пањева на градску депонију до 3 км 5. Ископ наноса из корита реке машински са одбацивањем наобалу, утоваром и транспортом на депонију до 3 км м² 80 10, ,00 ком , ,00 ком , ,00 м² , ,00 м² , ,00 1. Планска река Сечење шибља и растиња са изношењем ван обале Укупно : ,00 м² , ,00 2. Сечење дрвећа ø у протицајном профилу корита реке са скраћивањем и одлагањем на обалу 3. Вађење пањева са одбацивањем на обалу ø Уговор и транспорт пањева на градску депонију до 3 км 5. Ископ наноса из корита ком , ,00 ком , , ,00 м² ,00 114

115 реке машински са одбацивањем наобалу, утоваром и транспортом на депонију до 3 км м² , ,00 1. Бејашничка река Сечење шибља и растиња са изношењем ван обале Укупно : ,00 м² , ,00 2. Сечење дрвећа ø у протицајном профилу корита реке са скраћивањем и одлагањем на обалу 3. Вађење пањева са одбацивањем на обалу ø Уговор и транспорт пањева на градску депонију до 3 км 5. Ископ наноса из корита реке машински са одбацивањем наобалу, утоваром и транспортом на депонију до 3 км ком , ,00 ком , ,00 м² , ,00 м² , ,00 Укупно : ,00 НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ред.бр. МЕРА НОСИОЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ 1. одржавање канала и пропуста на магистралним и некатегорисаним путева -Предузеће за путеве Ниш -Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове, Прокупље 115

116 2. одржавање (чишћење) канала, пропуста и других објеката за одвођење атмосверских вода 3. Контрола забране бацања отпада и друге врсте депоновања материјала у речна корита, потоке, долине и др. 4. употеба водних објеката и експлоатација песка 5. Обезбеђење финансијских средстава за изградњу и одржавање речних токова, примену плана одбране од поплава и санацију власници имовине Комунална инспекција Републичка водна инспекција - Републичка водна инспекција -Буџет општине Прокупље -донације -средства власника-корисника имовине III. ОПЕРАТИВНИ ДЕО 1.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће приметити код водотока са бујичним хидролошкo - хидрауличким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не оставља довољно времена ни за проглашавање одбране од поплава (која никад не може бити редовна већ само ванредна ). Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у односу на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) водостаја на реци Топлици. У већини бујичних поплава до сада, на подручју општине Прокупље, нису се предузимале никакве активне мере одбране, већ су само пасивно саниране последице поплава. У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље- повереници и заменици повереника цивилне заштите за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова). 2. OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА Процена угрожености општине Прокупље има изузетно значајно место и чини основу превентивне и потребне заштите од свих врста опасности. То показује да у општини Прокупље постоје могућности и изузетна потреба за организовањем, припремањем и спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и јављања поплава, а затим оперативних мера и поступака којим се 116

117 спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних последица насталих услед поплава. Оперативне мере заштите спасавања од поплава 1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава, 2. Увођење сталног дежурства у ОКЦОБ,ОКШЦЗ и ОШЦЗ, 3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава, 4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима, 5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од поплава, 6. Снижавање нивоа воде у хидроакомулацијама изнад бране до коте која одговара ткз. "Безбедној коти", 7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава, 8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, 9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом, 10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве, 11. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву, 12. Коришћење свих расположивих пловних објеката, чамаца и др. на најугроженијим подручјима захваћена поплавом и стављање на располагање надлежном Штабу ЦЗ, 13. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом, 14. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 15. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од поплава, 16. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, 17. Информисање и едукација јавности. 3. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација Јавних предузећа. Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности ангажовати. Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби. 117

118 Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и депонијама предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до сада при интервенцијама коришћен. Систем веза радио и телефонске мреже за спровођење одбране од поплава не постоје и углавном се користе мобилни телефони и услужни телефон општинске управе 027/ За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе и остало). Подаци о расположивој механизацији и алату 1. Комунално јавно предузеће Градски водовод Прокупље обезбеђује: - багер 1 ком. - комбинована машина (ровокопач утоваривач) 2 ком. - камион кипер 1 ком. - цистерна за пијећу воду 2 ком. - компресор са пикамером 1 ком. 2. Предузеће за путеве Ниш - Кипер ман 4 ком - Кипер мерцедес 3 ком. - Сандучар путар 5 ком - Грејдер 2 ком - Утоваривач 1 ком - ICB 1 ком 3.Тасић Коп - багер 6 ком - утоварна лопата 6 ком - камиони 10 ком - грејдер 1 ком - ваљак 2 ком - ICB 2 ком 4.Мандић Коп - багер 2 ком - утоварна лопата 2 ком - камиони 4 ком 5.Аутопревозник Дејан Миленковић - камион 1 ком - ICB 1 ком 6.Ковачевић Коп - ICB 1 ком - камиони 2 ком - ваљак 1 ком 118

119 7.Јавно предузеће,,чистоћа,, - трактор 2 ком - цистерна за прање улице 1 ком Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I (првог) реда и унутрашњих вода са изграђеним заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање обухваћеним Републичким оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. Како су на територији општине Прокупље водотоци Топлица, Бресница и Растовница водотоци I реда, припадају сектору М.10, М.10.2, М.10.3, М.10.4, одбрану од поплава на овој реци финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са општином односно Штабом за ванредне ситуације. Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима II (другог) реда и унутрашњих вода на нерегулисаним и регулисаним водотоковима (изграђеним заштитним водопривредним објектима обухваћеним Локалним оперативним планом за одбрану од поплава) и системима за одводњавање финансира Локална самоуправа, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује општина Прокупље. Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује општина Прокупље, односно месна заједница или комунално предузеће. Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања обезбеђује општина Прокупље из својих средстава као и од средстава Републике намењених отклањању штета од елементарних непогода. Средства за извршење овог плана обезбеђују се из средстава буџета општине Прокупље. Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне надокнаде за ангажовану радну снагу и материјално-техничка средства, која су коришћена у одбрани од поплава. РЕДНИ БРОЈ ВРСТА МАТЕРИЈАЛА JЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 119 СВЕГА 1. ЏАК ЈУТАНИ комад , ,00 2. КАНАП ЗА ВРЕЋЕ клубе , ,00 3. ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ пар , ,00 4. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ пар , ,00 5. ПАЉЕНА ЖИЦА кг 6 100,00 600,00 6. ЕКСЕРИ РАЗНИ кг 6 120,00 720,00 ПРИРУЧНА 7. АПОТЕКА комад , ,00

120 8. АШОВИ комад , ,00 9. ЛОПАТЕ комад , , СЕКИРЕ комад , , ТЕСТЕРЕ комад 2 900, , ЧЕКИЋИ комад 3 900, , КЛЕШТА комад 5 600, , КРАМПОВИ комад , , КАБАНИЦЕ комад , ,00 СВЕГА: ,00 4. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода(спољашњих и унутрашњих) организује се и спроводи у зависности од степена опасности према следећим фазама: - Редовна одбрана од поплава - Ванредна одбрана од поплава Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама I I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на водама I I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. На водама I I реда редовна,односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава,по испуњењу утврђених критеријума за проглашавање редовне,односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана. На водама I I реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се проглашава по испуњењењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана. Одбрана од штетног дејства воде на речним токовима из надлежности општине, организоваће се у складу са Планом заштите од поплава. Руковођење одбраном од поплава врши Oпштински Штаб за ванредне ситуације преко руководиоца одбране од поплава за територију општине. О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама I I реда на територији општине Прокупље одлучује председник општине. 120

121 Ванредно стање проглашава председник општине у случају када: - постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава, и - стање заштитних водних објеката, људства и материјални потенцијал нису довољни за ефикасну одбрану од поплава. Ванредно стање се проглашава за територију општине или делове општине (насељена места). За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се дефинисати помоћу три параметра: висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу и издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за спровођење одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине (падавине, температура и друго), радарска осматрања и др. Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све информације које доставља РХМЗ а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације добијене од РХМЗ прослеђују се Штабовима на свим нивоима (национални, покрајински, окружни, градски и општински). Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу и узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о наиласку и месту падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта. Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) је врло битна за све време трајања поплава, због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама одбране и поплава. Задаци команданта, заменика команданта, начелника и повереника штабова У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава на територији општине Прокупље Командант општинског штаба за ванредне ситуације координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним системима задуженим у одбрани од поплава. 121

122 У првој фази припреме за одбрану од поплава Командант, општинског штаба врши следеће послове: - Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава на којима се усвајају планови рада; - Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; - У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са општим планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом МПШВ; - Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима; - Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине Прокупље; - Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију јавности; - Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; - Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; - Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља Хидрометеоролошки завод; У другој фази ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба врши следеће послове: - Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; - Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; - Сарађује са руководством за одбрану од поплава; - Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана; - Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите и оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; - Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; - Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; - Даје предлог за проглашење ванредне ситуације; У трећој фази ванредна ситуација, Командант општинског штаба обавља следеће послове -У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко круне насипа или горњег платоа регулисане одбране. 122

123 - Ако претходне мере нису довољне Командант штаба проглашава ванредну ситуацију; - Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације. У четвртој фази отклањање последица поплава Командант општинског штаба: - Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку опасности. - Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града. Заменик команданта општинског штаба у одсуству команданта штаба или по његовом налогу у свему га замењује. Начелник штаба за одбрану од поплава у фазама припрема за одбрану од поплава врши следеће послове: - Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са градским штабом и предлаже потребне мере; - Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава; - Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба; - Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку одбране од поплава а обавезно и у току одбране. Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране: - Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације штабу; - Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; - Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; - Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и друго; - Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница заједно са штабовима. 5. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се 123

124 снаге МУП а за одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго. Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији - спашавању становништва и смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији спашавања становништва су: идентификација простора који се евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба. Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених. У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни објекти (сале домова месних заједница, слободне магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу са смештајним капацитетима Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле опасности изазване поплавом, које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите и спасавања напусти угрожену територију. Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа (Командант ОкШВС), или Председник општине(командант ОШВС) на предлог Начелника Одељења за ванредне ситуације Топличког округа Евакуацију организује и планира Одељење за ванредне ситуације Топличког округа. Одлуку о евакуацији спроводи: 1) Руковођење ОШВС помоћник НШ за евакуацију 2) Регулисање саобраћаја Саобраћајна Полиција 3) Превоз угроженог становништва локални превозници ( Нишекспрес ) 4) Одржавање реда и заштита имовине Полиција 5) Прихват евакуисаних грађана Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за децу предшколског узраста У складу са планом евакуације ОШВС приступа се спровођењу евакуације угроженог становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама извршити евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим возилима) на неугрожено подручје. У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује ОШВС. Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, мајке са малом децом и старе особе. Локални превозници Нишекспрес врши превоз угроженог становништва до места за прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и Војска Србије. Прихват евакуисаних врше 124

125 повереници цивилне заштите и руководилац установе где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и смештај. 6. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује Одељење за ванредне ситуације Топличког округа. Носиоци збрињавања: 1) Општинско веће 2) Цивилна заштита 3) Општинска организација Црвеног крста Сарађују: 1) Школска управа 2) Здравствени Центар Прокупље 3) Дом здравља 4) Центар за социјални рад 5) Општинска Управа 6) ЈКП Водовод 7) Санитарна инспекција 8) Еколошка инспекција 9) Комунална инспекција 10) Полиција 11) Хуманитарне невладине организације По плану ОШВС збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити привременим смештајем у просторије школских и предшколских установа, спортској хали и др. погодних објеката, на делу територије која није угрожена поплавом. Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор са евакуисаним становништвом. За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе. Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално гроженим лицима. Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане. ЈКП Водовод обезбедиће водоснабдевање. Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. Здравствени центар обезбедиће здравствену заштиту психотрауматизованих. Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите. Еколошка и комунална инспекција спроводи ће мере из своје надлежности. Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 125

126 Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи за настрадале 7.OПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ Командат Општинског штаба председник Општине Прокупље, др. Љубиша Ђурковић Заменик командата Општинског штаба заменик председника Општине Прокупље, Милица Ерић, Начелник Општинског штаба начелник Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу Срђан Митровић. Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације : - Владимир Стојановић, представник полицијске станице у Прокупљу - Мајор Бојан Миленковић, Заменик команданта 310.инж.батаљона представник Војске Србије, Гарнизон у Прокупљу - Срђан Стаменковић, представник општинске управе општине Прокупље - Весна Живковић, представник општинске управе општине Прокупље - Славиша Антанасковић, представник КЈП Градски водовод - Новица Радосављевић, представник ЈП Дирекција за урбанизам - др Небојша Вукадиновић, представник Дома здравља Прокупље - Стамен Стошић, представник ЈКП Чистоћа - Душица Динић, представник Црвеног крста - Марко Лазић, представник Стручне Службе МЗ - Бора Михајловић, представник ЕД Прокупље - Стојан Белић, представник Шумске управе Прокупље - Снежана Вукадиновић, представник Центра за социјални рад Прокупље - Филип Јовановић, члан Општинског већа Општине Прокупље - Љубинко Благотић, члан Општинског већа Општине Прокупље - Дејан Лазић, члан Општинског већа Општине Прокупље - Милутин Радоњић, члан Општинског већа Општине Прокупље 8.НЕПОСРЕДНИ ЗАДАЦИ ОРГАНА И ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА Општинскиски штаб за ванредне ситуације: - доноси наредбу о увођењу степена одбране од поплава укључујући и предлог за проглашење ванредне ситуације, - издаје наредбе о предузимању мера за спречавање поплава које се односе на ангажовање механизације, опреме, ангажовања људства (мобилизација) и др. - издаје наредбу за евакуацију становништва на угроженом подручју, - захтева преко Сектора за ванредне ситуације - Одељења у Прокупљу, ангажовање јединица Војске Србије, - подноси извештај Општинском већу и Скупштини са предлогом мера. 126

127 Руководилац одбране од поплава за територију општине Прокупље: - спроводи наредбе руководиоца одбране од поплава у сектору М.10.2, информише га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера, - спроводи наредбе и одлуке Општинског Штаба за ванредне ситуације, - организује и руководи хитним радовима и мерама у одбрани од поплава на територији општинеи координира активност са повереницима у месним заједницама, - информише Општиско веће, Штаб за ванредне ситуације о стању на терену и предлаже мере секторског руководиоца за деоницу М Прокупље Дирекција за изградњу урбанизам и стамбено комуналне послове - у сарадњи са руководиоцем одбране од поплава непосредно се ангажује на спровођење радова и мера у одбрани од поплава, ангажовањем механизације и опреме неопходних за одбрану од поплава. Повереници месних заједница за одбрану од поплава: - координирају активност са руководиоцем одбране од поплава, - непосредно спроводе мере заштите од поплава, - предлажу спровођење радова и мера на свом терену, - организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону по налогу руководиоца одбране од поплава, - обезбеђује учешће грађана у заштити и спасавању од поплава, - извештавају руководиоца одбране од поплава о стању на угроженом подручју и предузетим мерама. Месна заједница, у сарадњи са стручном службом месних заједница, Одељења за пољопривреду и Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и грађевинарство општинске управе дужна је - да обезбеди контролу над стањем речних токова и депоновања смећа, земље и отпадног материјала како би се спречило сужавање речних корита, - да именује поверенике за одбрану од поплава. Грађани насељених места, власници и корисници државних, друштвених и других објеката дужни су да: - редовно одржавају (чисте) канале, пропусте и друге објекте који служе за одвођење сувишних атмосферских вода испред својих стамбених, пословних и других зграда, дворишта и пољопривредног земљишта. - преко савета месних заједница и инспекцијских органа обезбеде забрану неконтролисаног бацања отпада у речне токове, потоке, долине и другим местима који служе намени природног отицања атмосферске воде. Утврђивање потреба за учешће јединица војске Србије Ако је поплава угрозила животе и здравље људи и материјална средства у већем обиму, а процени се да организовање и ангажовање снаге неће бити довољно 127

128 за извршавање потребних задатака, Општинско веће општине Прокупље на предлог руководиоца заштите може затражити помоћ и учешће јединица Војске Србије. 9.СПИСАК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ред. Руководиоци Контакт телефон бр. одбране од ИМЕ И ПРЕЗИМЕ поплава мобилни фиксни Секторски Боривоје Шушулић руководилац Александар одбране од Стевановић поплава на деоници М Прокупље Бране Растовница М и Бресница М ЈКП Градски водовод Прокупље Славиша Атанасковић 064/ Командант ОШВС Прокупље Др.Љубиша Ђурковић 064/ Председници Савет месних заједница 1 -МЗ Сретен Дурутовић Драгољуб 064/ Младеновић Мика 2 - МЗ Никодије Стојановић Татко Петровић Комица 064/ МЗ Саво Ераковић Костић Бобан 063/ Страхиња 4 -МЗ Ратко Јовановић Филип 064/ Павловић Ћићко 5 -МЗ Драгољуб Јовић Мирољуб 062/ Р.Топлица 6 - МЗ Радош Петровић Томислав / Јовановић Сеља 7 -МЗ Арбанашка Чапрић Драган / МЗ Бабин Поток Митровић Ненад 062/ МЗ Белољин Ђокић Милош / / 10 - МЗ Балиновац Младеновић Петар 065/ МЗ Бели Камен Беговић Миливоје 064/ МЗ Белогош Јовановић Владица 063/ Напомена Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава, Сл.Гласник 08/2013 од Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава, Сл.Гласник 08/2013 од

129 13 -МЗ Бајчинце Аризановић Горан 069/ МЗ Бублица Савић Момир 065/ МЗ Баботинац Николић Горан 063/ МЗ Булатовац Стојановић Миломир 064/ МЗ Бериље Дунић Драган / МЗ Бресничић Јефтић Драгомир 064/ МЗ Бучинце Вучковић Радољуб / МЗ Баце Радосављевић Горан 064/ МЗ Бумбурек Симић Радомир 069/ МЗ Бреговина Миленковић Љубиша 064/ / 23 -МЗ Бела Вода Китановић Радован 060/ МЗ Водице Ђорђевић Момчило 065/ МЗ Велика Плана Малетић Драган 069/ МЗ Власово Ковачевић Јаков 064/ / 27 -МЗ Вича Тодић Славољуб 064/ МЗ Видовача Копривица Живорад 063/ / 29 -МЗ Горња Чоловић Ненад / Коњуша 30 -МЗ Горња Трнава Лепојевић Зоран 061/ МЗ Гласовик Стојиљковић 064/ Стојадин 32 -МЗ Губетин Ивановић Тадија 062/ / 33 -МЗ Горња Речица Мијајловић Милан 062/ МЗ Горње Момчиловић Зоран 063/ Кординце 35 -МЗ Горња Стеванић Мирољуб 062/ Бејашница 36 -МЗ Горња Стражава Денић Радослав 065/ / МЗ Горња Радосављевић Дејан 063/ Бресница 38 - МЗ Доња Речица Динић Аца 063/ МЗ Доња Стржава Илић Новица 069/ МЗ Доња Трнава Петровић Игор 064/ МЗ Доња Шаранац Зоран Топоница 42 - МЗ Драги Део Маринковић Стојан 063/ / 43 - МЗ Доња Милосављевић 063/ Бресница Александар 44 -МЗ Доње Богдановић Саша 063/ Кординце 45 -МЗ Добротић Јоловић Вукосав 064/ / 46 -МЗ Доња Коњуша Миљковић Љуба /

130 47 -МЗ Доњи Статовац Стојиљковић Зоран 064/ МЗ Доња Дробњак Зоран / Бејашница 49 -МЗ Ђуровац Груичић Миодраг 064/ МЗ Житни Поток Илић Стојан МЗ Злата Антић Драгослав 064/ / МЗ Здравиње Стевановић Миленко 063/ МЗ Југовац Петровић Часлав 062/ МЗ Јовине Ливаде Бјелица Радован 060/ МЗ Крушевица Живаљевић Жарко 064/ / 56 -МЗ Клисурица Миљковић Зоран 064/ МЗ Костеница Величковић Срба 062/ МЗ Кончић Максимовић Милинко 064/ МЗ Кожинце Раденковић Срећко 064/ МЗ Крњи Град Антовић Божидар 063/ МЗ Конџељ Јањић Милорад 064/ МЗ Калудра Васић Срђан 063/ МЗ Мала Плана Стојановић Радосав / МЗ Мршељ Баловић Југослав / МЗ Миљковица Кривокућа Миодраг 063/ МЗ Микуловац Ђокић Драгослав 064/ МЗ Меровац Богдановић Драган 063/ МЗ Мрљак Милосављевић 063/ / Радован 69 -МЗ Мађаре Горан Петровић 062/ МЗ Мачина Илић Миодраг 064/ МЗ Нова Божурна Коларић Мића / МЗ Нови Ђуревац Милетић Горан 064/ МЗ Ново Село Динчић Славиша 064/ МЗ Обртинце Јевтовић Срђан МЗ Плочник Агатоновић Миодраг / МЗ Прекопуце Николић Милоје 061/ / 77 -МЗ Прекадин Лазаревић Милан 063/ МЗ Пашинац Стојановић Зоран 064/ МЗ Поточић Ристић Чедомир МЗ Пасјача Грдашевић Богдан 063/ / 81 -МЗ Петровац Станковић Милан / МЗ Прекашница Дурутовић Милан / МЗ Рељинац Младеновић Саша 063/ МЗ Ресинац Орловић Владан 063/ / 85 -МЗ Средњи Ковачевић Милорад 064/ / Статовац 86 -МЗ Смрдан Каличанин Милован /

131 87 -МЗ Старо Село Љубић Милосав / / 88 -МЗ Товрљане Бојовић Славољуб 064/ / 89 -МЗ Туларе Шутановац Дејан 064/ МЗ Трнови Лаз Нововић Радосав 064/ / 91 -МЗ Ћуковац Богдановић Светислав 064/ МЗ Џигољ Марковић Славиша 064/ СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА Ред. бр. НАЗИВ ОРГАНА- ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1. Општинска управа Прокупље Одељење за урбанизам,стамбе но комуналне послове -Шеф инспекцијске службе 2. Одељење за ванреадне ситуације начелник одељења Прокупље -Шеф одсека за управљање ризицима -Начелник Центра за обавештавање -Командир ватрогасних јединица 3. Републички Водни инспектор 4. Центар за социјални рад 5. Црвени крст Прокупље ДИРЕКТОР РУКОВОДИЛ АЦ ОДЕЉЕЊА Весна Живковић Мирјана Глушченко- Видаковић Срђан Митровић Радмила Вујисић Братислав Јовановић Гвозден Станковић Драгослав Ђорђевић Снежана Вукадиновић Душица Динић ТЕЛЕФОН 064/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ФАК С ОДГОВОРНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ Евакуација, збрињавање, контрола и обезбеђење услова за спровођење Плана одбране -Заштита и спасавање становништва и материјалних добара -обавештавање становништва и корисника информација Инспекцијски надзор Збрињавање угроженог становништва и пружање помоћи 131

132 6. КJП Градски водовод Прокупље Славиша Атанасковић 027/ 321-/ / Заштита од штетног дејства бујичних вода и обезбеђење грађана здравом пијаћом водом 7. ЈКП. Чистоћа Прокупље Стамен Стошић 027/ / Заштита од штетног дејства воде у градском делу насе речних корита 8. Предузеће за путеве Ниш 9. КЈП Градски водовод Прокупље Голуб Аврамовић Славиша Атанасковић 027/ / / 321-/ / Заштита и одржавање магистралних, Регионалних путева Тасић Коп Мандић Коп Тасић Саша Иван Мандић 062/ / Заштита и одржавање локалних путева 12. Ковачевић Коп Биљана Дедић 064/ Аутопревозник Дејан Миленковић 14. Дирекција за урбанизам Прокипље 15. Стручна служба М.З. Прокупље 16. Дом зравља Прокупље Новица Радосављевић 064/ / / Марко Лазић 027/ / Небојша 027/ Вукадиновић учешће у акцијама заштите и спасавања и санацији здравствена заштита становништва 17. Ветеринарска станица Прокупље 18. ЕД Ниш погон Прокупље Градимир Јовановић Боривоје Михајловић 027/ / / / здравствена заштита животиња Оспособљавање оштеђених електроенергетских објеката и нормализација снабдевања електричном енергијом приоритетима 132

133 19. Полицијска управа Прокупље 20. ВС Гарнизон у Прокупљу Владимир Стојановић мајор Миленковић Бојан 064/ / / Припрема и спровођење безбедоносне заштите простора, инфаструктурних објеката за предузимање мера и извршавање задатака заштите и спасавање од поплава Пружање помоћи у заштити и спасавању 11. НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих поплава врши Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу МУП-а Р.Србије- Сектора за ванредне ситуације. Обавештавање становништва, у случају погоршања метеоролошких услова и процене падавина које могу утицати на повећање водостаја река и одводних токова у сливним подручјима и до појаве изливања воде из речних корита врши се преко средстава јавног информисања и обавештавањем становништва преко месних канцеларија. Дато обавештење и упозорење упућиваће се руководиоцу плана одбране од поплава и председницима месних заједница, као одговорним лицима за дате територије. Оперативни центар, процену врши на бази извештаја Републичког метеоролошког завода, Републичког центра за обавештавање и стања за територији општине. У случају настанка бујичних поплава и потенцијалног угрожавања становништва у кориту реке Ј. Мораве, узбуњивање становништва вршиће се путем система за јавно узбуњивање знаком опасности од елементарних непогода и других већих несрећа и то комбинацијом једноличнихи завијајућих тонова у укупном трајању од 60 (шездесет) секунди- два једнолична тона по 20 (двадесет) секунди и један завијајући тон између поменутих тонова од 20. (двадесет) секунди. Размештај сирена за узбуњивање - зграда Општине - зграда Леони - зграда Прокупца - зграда Топличанке - зграда Фома - зграда Хисара - зграда Дома старих - зграда бране Бресница 133

134 Употреба система за узбуњивање врши ће се селективно, а њихво активирање обезбеђује се преко Оперативног центра за обавештавање, а за брану Бресница вршиће КЈП,,Водовод Прокупље. Након престанка опасности, Оперативни центар за обавештавање даје престанак опасности путем сирена за јавно узбуњивање и то једноличним тоном у трајању од 60 (шездесет) секунди. 12. САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА Санација последица од поплава, у случају проглашавања ванредне ситуације реализоваће се по основу програма Скупштине, а на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације. Настале последице у ванредним догађајима, реализоваће службе редовне делатности на основу програма и закључака Општинског већа. Програми санације последица од поплава засниваће се на извештаје Комисија за процену штете, односно обим, врсти и висини материјалне штете и предлога Одељења за пољопривреду, Општинске Управе Прокупље. Реализација Програма санације последица од поплава, вршиће се по следећем приоритету: - отклањање последица на комуналној инфраструктури ради обезбеђивања нормалног функционисања становништва у обављању основних животних потреба, - санирање приобалних делова речних токова, израда пропуста и канала и њихово чишћење ради спречавања даљих последица од поплава. Санација последица на грађевинским објектима у власништву правних и физичких лица вршиће се сходно расположивим новчаним средствима у буџету Општине, помоћи Владе Републике Србије и донатора на основу утврђених критеријума Општинског штаба за ванредне ситуације, односно Општинског већа. 13. ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗАШТИТИ И САНАЦИЈИ ОД ПОПЛАВА Одбрану од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним водопривредним објектима обухваћеним републичким Оперативним планом за о.о.п. финансира Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. Одбрана од поплавних вода подручја у приобаљу нерегулисаних водотока и осталих бујичних токова и сливова обухваћених општинским годишњим Оперативним планом, финансира се из општинског буџета. Финанскијска средства за извођење радова и спровођење мера у одбрани од поплава у складу са овим планом обезбеђују се у буџету општине до формирања 134

135 Фонда за ванредне ситуације, а у случају настанка материјалних штета од елементарних непогода изнад 10% националног дохотка општине, у санацији користиће се средства буџета Републике Србије и други приходи у складу са законом и другим прописима.. Број 06-10/ Дана године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПРЕДСЕДНИК Скупштине општине Радослав Михајловић с.р. 135

136 21 ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прокупље за 2013 годину I ОПШТИ ДЕО Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Прокупље за годину утврђују се: - врста и обим радова које треба извршити у години, - динамика извођења радова и - улагање средстава. 1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 1.1.Положај и величина територије Општина Прокупље поседује 104 катастарских Општина, располаже укупно са 759 км² пољопривредног земљишта. Општина Прокупље граничи се са севера Општином Крушевац и Алексинац, са истока Општином Мерошина и Житорађа, са југа Општином Бојник и са запада Општином Куршумлија и Блаце. Шире подручје Општине окружено је планинама Велики и Мали Јастребац са Севера, Копаоник са Запада и Радан са Југа. Оне тако представљају заокружену географску целину, кроз које протиче река Топлица са својим притокама. Са обе стране долине реке Топлице простире се претежно плодно земљиште брдскопланинског карактера. Општина Прокупље чини средишњи део субрегиона Топлица који у географском смислу лежи у границама : 43º10 ' и 43º20' северне географске ширине, односно 21º00' и 21º50' источне географске ширине. 1.2.Климатске карактеристике Умерено-континентална клима са благим прелазима између годишњих доба у котлини, а дуга и оштра зима на планини условили су плодно тле дуж реке и њених притока, богатство шумама и пашњацима како на територији општине Прокупље тако и у ширем округу. Умерено-континентална клима и брдско планинско подручје као и богатство подземним текућим и термоминералним водама пружају повољне услове за развој пољопривреде. 1.3.Температура ваздуха На територији општине Прокупље просечна годишња температура ваздуха креће се између 10.6 и 11.4 ºС.Средње месечне температуре ваздуха у току 136

137 вегетационог периода су око 18.5ºC.Апсолутне максималне температуре ваздуха у летњим месецима могу бити доста високе и преко 40ºС. док апсолутне минималне температуре ваздуха у току јануара и фебруара могу се спустити испод -20ºС. Оно што је евидентно је чињеница, да су пролећни и јесењи мразеви скоро редовна појава на овом подручју, посебно у неколико последњих година.позни мразеви се јављају у току извесног броја дана у априлу и мају и то углавном на локалитетима са већом надморском висином (преко 800м.н.в.).Ови мразеви у доброј мери доприносе дужем одржавању снежног покривача на овим локалитетима (најчешће до краја априла), а истовремено су и разлог за честу појаву иња на биљкама и поледице на хладном и влажном земљишту.рани јесењи мразеви се јављају нешто ређе и то у току октобра и новембра, најчешће се манифестујући такође на локалитетима са већим надморским висинама али често и поред јачих водотока (нарочито поред реке Топлице). 1.4.Падавине Подручје општине Прокупље припада семиаридним подручјима наше земље, што значи да се карактерише доста оскудним падавинама у току године. Падавине нису равномерно распоређене по месецима и годишњим добима. Највише талога падне маја и октобра а најмање септембра и фебруара.летњи месеци су доста оскудни у талозима и у том периоду године освежење доносе само ређи и краткотрајни пљускови, пролеће је најбогатије а зима најоскуднија у водним талозима.релативна влажност ваздуха у току вегетационог периода доста мало варира и креће се најчешће између 68-76%.она је у уској корелацији са количинама падавина, температурама ваздуха и интезитетом ваздушних струјања. 1.5.Облачност Годишња облачност на овом подручју је прилично велика услед мешања континенталних и средоземних ваздушних маса, с тим што је облачност израженија на подручјима са већом надморском висином.годишњи ток облачности највећи је током зиме а најмањи током лета. 1.6.Ветрови Наше подручје не одликује се великим ветровима ваздушна циркулација се своди у локалне оквире. Дувају ветрови северног и северозападног правца који доносе падавине. 1.7.Хидрологија Најзначајнији водоток на подручју општине Прокупље је река Топлица која извире на Копаонику а улива се у Јужну Мораву. Она представља стални водоток а највише воде у пролећном, односно смањеним количинама у летњем периоду.захваљујући сталности овај водоток у значајној мери утиче како на својства земљишта тако и на нивоу подземних вода у близини својих обала.наиме због честих плављења суседних равничарских површина око овог водотока су 137

138 образоване значајне површине са алувијалним земљиштем а због тога што су око њега подземне воде високе поред њега је развијена претежно хигрофилна (влажна) вегетација.поред Топлице су фрагментно распоређене и површине које су у току године дуже под водом(депресије) и с тога су обрасле мочварном вегетацијом.осим Топлице у нешто крупније водотоке могу се убројити и неке њене притоке (Бејашничка,Бресничка и Растовничка река) док су остали водотоци скоро безначајни односно углавном су активни у пролеће и касну јесен. Река Топлица још увек нема значај који би објективно требало да има на овом подручју наиме око ње се организује доста екстензивна пољопривредна производња. Бресничка река је преграђена у близини свога изворишта и представља основу водоснабдевања Прокупља и више сеоских насеља дуж трасе водовода. Комисија за израду предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта a на основу члана 64а Закону о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник Р. Србије'' бр. 62/06 и 41/09), упутила је Јавни позив за подношење захтева за право пречег закупа пољопривредног земљишта у општини Прокупље. По упућеном Јавном позиву нико се није одазвао по праву пречег закупа. 138

139 ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама пољопривредно земљиште у ха р.бр. катастарска општина обрадиво пољопривредно земљиште у ха њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци трстици и мочваре остало земљиште укупно ( ) ( ) 1 АРБАНАШКА 228,1781 0, ,2694 0, , , ,7686 0,0000 0, , БАБИН ПОТОК 356,3566 0, , ,4794 5, , ,5824 0,0000 3, , БАБОТИНАЦ 195,0939 0, ,8281 9, , , ,4066 0,0000 0, , БАЈЧИНЦЕ 308,0899 0, , , , , ,3188 0,0000 0, , БАЛИНОВАЦ 364,7903 0, , , , , ,9960 0,0000 0, , БАЛЧАК 66,2736 0,0000 7,2643 0, , , ,8520 0,0000 1, , БАЦЕ 256,8503 0, , , , , ,7729 0,0000 2, , БЕЛА ВОДА 42,6394 0,0000 5,1372 2, , ,3025 5,3194 0,0000 0, , БЕЛИ КАМЕН 67,5988 0,0000 6,3588 0, , , ,9413 0,0000 3, , БЕЛОГОШ 222,6136 0, ,7132 4,1149 4, , ,5441 0,0000 1, , БЕЛОЉИН 425,3882 0, , , , , ,1621 0,0000 0, , БЕРИЉЕ 181,3552 0, , , , , ,0984 0,0000 3, , БОГУЈЕВАЦ 52,9845 0,0000 8,7474 0, , , ,5342 0,0000 1, , БРЕГОВИНА 236,1455 0, ,5794 0, , , ,1192 0,0000 0, , БРЕСНИК 55,1414 0,0000 6,0370 0, , , ,2390 0,0000 8, , БРЕСНИЧИЋ 353,6001 0, , , , ,8773 9,4753 0,0000 0, , БУБЛИЦА 489,5744 0, ,5964 8, , , ,4656 0,0000 2, , БУКОЛОРАМ 32,6319 0,0000 7,3651 0, , , ,6850 0,0000 0, ,

140 19 БУЛАТОВАЦ 282,8500 0, ,1156 4, , ,5842 5,0103 0,0000 0, , БУЧИНЦЕ 89,2281 0,0000 7,4673 0, , , ,2693 0,0000 5, , ВЕЛИКА ПЛАНА 734,1600 0, , , , , ,8465 0,0000 0, , ВИЧА 134,3516 0,0000 6,1409 4,1796 8, , ,2886 0,0000 0, , ВЛАСА 32,0434 0,0000 4,0976 0, , , ,1319 0,0000 0, , ВЛАСОВО 205,0458 0, ,3399 0, , , ,2195 0,0000 0, , ВОДИЦЕ 127,2298 0, ,5142 8, , , ,2320 0,0000 1, , ГЛАСОВИК 366,5808 0, ,4257 7, , , ,6366 0,0000 6, , ГОЈИНОВАЦ 90,3159 0,0000 4,6302 5, , , ,0036 0,0000 0, ,4884 ГОРЊА 28 БЕЈАШНИЦА 155,6116 0, ,8249 0, , , ,3547 0,0000 5, , ГОРЊА БРЕСНИЦА 164,9962 0, ,9448 7, , , ,2663 0,0000 0, , ГОРЊА КОЊУША 155,0908 0, ,6079 7, , , ,2336 0,0000 0, , ГОРЊА РЕЧИЦА 181,5329 0, ,5208 5, , ,0472 5,1570 0,0000 0, , ГОРЊА СТРАЖАВА 408,3465 0, , , , , ,7555 0,0000 1, , ГОРЊА ТОПОНИЦА 98,9003 0, ,6905 7, , , ,5461 0,0000 1, , ГОРЊА ТРНАВА 388,1359 0, , , , ,1294 5,5488 0,0000 1, , ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ 292,9812 0, ,0508 6, , , ,7993 0,0000 0, , ГОРЊИ СТАТОВАЦ 192,3747 0, ,1312 0, , , ,2861 0,0000 1, , ГРАБОВАЦ 70,0786 0,0000 5,0861 0, , , ,2803 0,0000 1, , ГУБЕТИН 179,7609 0, ,6685 7, , , ,3240 0, , , ДОБРОТИЋ 96,4675 0, ,6577 1, , , ,7748 0, , , ДОЊА БЕЈАШНИЦА 84,0024 0, ,1004 2, , , ,5587 0,0000 1, , ДОЊА БРЕСНИЦА 329,7480 0, ,4766 9, , , ,7117 0,0000 0, , ДОЊА КОЊУША 175,2360 0, ,4104 2,6625 5, , ,7292 0,0000 2, , ДОЊА РЕЧИЦА 436,4351 0, , , , ,1193 9,1995 0,0000 1, , ДОЊА СТРАЖАВА 111,8327 0, , ,7862 2, , ,1458 0,0000 0, ,

141 45 ДОЊА ТОПОНИЦА 229,9159 0, , , , , ,3538 0,0000 4, , ДОЊА ТРНАВА 728,5370 0, , , , , ,4753 0,0000 0, , ДОЊЕ КОРДИНЦЕ 150,4065 0, , ,6626 1, , ,1867 0,0000 0, , ДОЊИ СТАТОВАЦ 184,6793 0, ,6504 0, , , ,2749 0,0000 1, , ДРАГИ ДЕО 134,1197 0, ,0669 0, , , ,5393 0,0000 0, , ДРЕНОВАЦ 73,1960 0,0000 6,9773 0, , ,9981 0,5686 0,0000 0, , ЂУРОВАЦ 98,8446 0, , ,3472 2, , ,4174 0,0000 0, , ЂУШНИЦА 128,1762 0, ,6859 2, , , ,3363 0, , , ЖИТНИ ПОТОК 382,6020 0, , , , , ,7944 0,0000 3, , ЗДРАВИЊЕ 388,8227 0, ,5706 6, , , ,4603 0,0000 0, , ЗЛАТА 333,5683 0, , , , , ,2471 0,0000 0, , ЈАБУЧЕВО 78,2544 0, ,9696 0, , , ,3586 0,0000 5, , ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ 22,8445 0,0000 6,7491 0, , , ,6240 0,0000 0, , ЈУГОВАЦ 368,1915 0, , ,5517 9, , ,8968 0,0000 0, , КАЛУДРА 105,3418 0, , ,2970 7, ,9706 9,1673 0,0000 0, , КЛИСУРИЦА 177,0015 0, ,3432 4, , ,5809 8,0441 0,0000 0, , КОЖИНЦЕ 268,0462 0, ,5017 8, , , ,4046 0,0000 2, , КОНЧИЋ 367,7460 0, ,4952 9, , ,7485 4,9998 0,0000 0, , КОНЏЕЉ 145,9622 0, ,1662 3,0859 9, ,9913 3,9605 0,0000 0, , КРУШЕВИЦА 183,5997 0, ,4055 0, , , ,5096 0,0000 0, , МАЂАРЕ 446,9219 0, , , , , ,3515 0,0000 0, , МАЛА ПЛАНА 276,8870 0, ,9447 1, , ,7384 9,7990 0,0000 0, , МАЧИНА 134,5050 0, ,3511 3, , , ,5191 0,0000 1, , МЕРОВАЦ 416,0691 0, , , , ,4292 0,7451 0,0000 0, , МИКУЛОВАЦ 230,1421 0, ,6720 8, , , ,1676 0,0000 3, , МИЉКОВИЦА 184,0987 0, ,9911 0, , , ,9248 0,0000 0, ,

142 71 МРЉАК 85,4425 0,0000 7,0773 0, , , ,9518 0,0000 8, , МРШЕЉ 126,4105 0, ,3889 7, , ,0507 0,4515 0,0000 0, , НОВА БОЖУРНА 191,0092 0,0000 9, ,6507 3, , ,2732 0,0000 0, , НОВИ ЂУРЕВАЦ 72,0090 0, ,2807 0, , , ,9863 0,0000 0, , НОВО СЕЛО 84,9932 0, , ,3010 3, ,1803 6,2794 0,0000 0, , ОБРТИНЦЕ 100,5360 0, ,2207 0, , , ,6477 0,0000 0, , ПАСЈАЧА 115,6323 0, ,7765 0, , , ,7939 0, , , ПАШИНАЦ 121,2056 0,0000 6,8718 6, , ,2575 1,6504 0,0000 0, , ПЕСТИШ 121,6414 0, ,6648 0, , , ,7485 0,0000 2, , ПЕТРОВАЦ 483,3897 0, , ,3598 6, , ,2625 0,0000 0, , ПИСКАЉЕ 107,4524 0, ,2947 1, , , ,5037 0,0000 1, , ПЛОЧНИК 179,0854 0, , , , , ,9092 0,0000 3, , ПОЈАТЕ 0,1870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1870 0,0000 0,0000 0,0161 0, ПОТОЧИЋ 282,9732 0,0000 9, , , ,2330 9,7842 0,0000 0, , ПРЕКАДИН 337,7129 0, , , , , ,1858 0,0000 7, , ПРЕКАШНИЦА 88,7959 0,0000 9,4304 3,6675 8, , ,3618 0,0000 0, , ПРЕКОПУЦЕ 281,0830 0, ,9799 7, , ,0563 1,3530 0,0000 0, , ПРОКУПЉЕ 276,7219 0, , , , , ,9637 0,0000 5, , ПРОКУПЉЕ ГРАД 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, РАНКОВА РЕКА 85,0347 0,0000 7,9365 0, , , ,2725 0,0000 0, , РАСТОВНИЦА 85,1736 0, ,1936 0, , , ,3931 0, , , РГАЈЕ 176,3389 0, ,0011 0, , , ,9801 0,0000 0, , РЕЉИНАЦ 330,0905 0, , , , , ,7407 0,0000 0, , РЕСИНАЦ 309,4192 0, , , , ,6696 4,9931 0,0000 0, , СМРДАН 44,8877 0,0000 2,7193 0,4280 4, ,0203 6,3595 0,0000 1, ,6122 СРЕДЊИ 96 СТАТОВАЦ 83,5529 0, ,9178 0, , , ,5605 0,0000 1, ,

143 97 СТАРИ ЂУРЕВАЦ 131,6666 0, ,0669 0, , , ,6119 0,0000 0, , ТОВРЉАНЕ 326,5498 0, ,6608 1, , , ,6231 0,0000 0, , ТРНОВИ ЛАЗ 178,3868 0, ,3037 0, , , ,4333 0,0000 0, , ТУЛАРЕ 284,0607 0,0000 4, , , ,6596 2,2953 0,0000 1, , ЋУКОВАЦ 156,8348 0, , , , , ,3169 0,0000 4, , ЏИГОЉ 433,4661 0, , , , , ,5206 0,0000 2, , ШИРОКЕ ЊИВЕ 150,9976 0, ,4581 0, , , ,7378 0, , , ШИШМАНОВАЦ 125,9387 0, ,6307 7,4603 5, , ,1487 0,0000 7, ,2431 укупно 21715,8019 0, , , , , ,8108 0, , ,9419 извор података: служба за катастар и непокретности Прокупље 143

144 ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО пољопривредно земљиште у ха р.бр. катастарска општина облик својине обрадиво пољопривредно земљиште у ха њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци трстици и мочваре остало земљиште укупно ( ) ( ) 1 АРБАНАШКА приватна својина 227,3158 0, ,2694 0, , , ,5583 0,0000 0, ,7518 државна својина РС 0,8622 0,0000 0,0000 0,0000 1,3269 2, ,2024 0,0000 0, ,3915 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 144

145 2 3 БАБИН ПОТОК БАБОТИНАЦ мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4723 0,4723 0,0000 0,0000 0,0000 0,4723 приватна својина 356,1476 0, , ,4794 5, , ,1300 0,0000 3, ,1823 државна својина РС 0,1490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1490 3,4524 0,0000 0,0000 3,6014 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 195,0939 0, ,8281 9, , , ,0188 0,0000 0, ,5075 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3878 0,0000 0,0000 0,3878 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 145

146 4 5 БАЈЧИНЦЕ БАЛИНОВАЦ задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 306,3548 0, , , , , ,7107 0,0000 0, ,9255 државна својина РС 1,7351 0,0000 0,1642 0,0000 0,0000 1,8993 0,6081 0,0000 0,0000 2,5074 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 350,5249 0, , , , , ,3487 0,0000 0, ,9591 државна својина РС 13,0241 0,0000 0,5736 0,8845 1, ,5906 3,6473 0,0000 0, ,2863 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

147 6 7 БАЛЧАК БАЦЕ друштвена својина 0,8478 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8478 0,0000 0,0000 0,0000 0,8478 задружна мешовита други облици својине 0,3934 0,0000 0,0884 0,0000 0,2696 0,7514 0,0000 0,0000 0,0000 0,7514 приватна својина 55,6691 0,0000 7,2643 0, , , ,1209 0,0000 0, ,2606 државна својина РС 10,4138 0,0000 0,0000 0, , , ,4734 0,0000 0, ,5898 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 251,9784 0, , , , , ,8944 0,0000 2, ,3633 државна својина РС 2,2640 0,0000 1,4660 0,0652 0,0233 3,8185 0,6449 0,0000 0,0000 4,

148 8 БЕЛА ВОДА 9 БЕЛИ КАМЕН државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 2,5846 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5846 0,0000 0,0000 0,0000 2,5846 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,2086 0,0000 0,0000 0,2086 0,2336 0,0000 0,0000 0,4422 приватна својина 41,1203 0,0000 5,1372 2, , ,7834 5,3194 0,0000 0, ,7792 државна својина РС 1,5183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5183 0,0000 0,0000 0,0000 1,5183 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 47,9353 0,0000 6,0297 0, , , ,7745 0,0000 3, ,

149 10 БЕЛОГОШ државна својина РС 19,5941 0,0000 0,3301 0, , , ,1666 0,0000 0, ,7916 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 221,9010 0, ,6915 4,1149 4, ,9058 3,8739 0,0000 1, ,6158 државна својина РС 1,1248 0,0000 0,1100 0,0000 0,0000 1, ,6702 0,0000 0, ,9050 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

150 11 12 БЕЛОЉИН БЕРИЉЕ приватна својина 416,0602 0, , , , , ,8033 0,0000 0, ,0920 државна својина РС 9,2946 0,0000 0,0000 0,4404 0,0560 9,7910 1,3588 0,0000 0, ,1498 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,4793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4793 0,0000 0,0000 0,0000 0,4793 задружна мешовита други облици својине 0,5114 0,0000 0,0079 0,0540 0,0000 0,5733 0,0000 0,0000 0,0000 0,5733 приватна својина 178,1567 0, , , , , ,1230 0,0000 3, ,0887 државна својина РС 3,7975 0,0000 0,1654 0,3750 1,8586 6, ,7543 0,0000 0, ,8429 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1690 0,0000 0,0000 0,1690 задружна својина 0,1645 0,0000 0,0189 0,2930 0,1342 0,6106 0,1585 0,0000 0,0000 0,7691 мешовита 150

151 13 14 БОГУЈЕВАЦ БРЕГОВИНА други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 52,4934 0,0000 8,7474 0, , , ,4083 0,0000 1, ,3865 државна својина РС 0,4911 0,0000 0,0000 0,0000 4,8084 5, ,1869 0,0000 0, ,9795 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1829 0,0000 0,0000 0,1829 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 168,9289 0, ,5794 0, , ,7569 6,4286 0,0000 0, ,7346 државна својина РС 67,2166 0,0000 0,0000 0,0000 3, , ,6906 0,0000 0, ,9085 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 151

152 15 16 БРЕСНИК БРЕСНИЧИЋ мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 54,5752 0,0000 5,9701 0, , , ,8760 0,0000 8, ,1290 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2830 0,0000 0,0000 2,2830 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 0,5662 0,0000 0,0669 0,0000 2,4375 3,0706 0,0800 0,0000 0,0000 3,1506 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 331,9879 0, , , , ,2568 9,2025 0,0000 0, ,6872 државна својина РС 17,0403 0,0000 0,4303 0,0793 0, ,7563 0,2796 0,0000 0, ,0359 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 152

153 17 18 БУБЛИЦА БУКОЛОРАМ задружна својина 4,7311 0,0000 0,0000 0,0000 0,2902 5,0213 0,0000 0,0000 0,0000 5,0213 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 471,8343 0, ,2794 8, , , ,0105 0,0000 2, ,9017 државна својина РС 11,4126 0,0000 0,9622 0,2150 4, , ,4827 0,0000 0, ,4745 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 4,9847 0,0000 0,3548 0,0000 3,5082 8,8477 0,9724 0,0000 0,0279 9,8480 мешовита својина 1,3428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3428 0,0000 0,0000 0,0000 1,3428 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 30,1787 0,0000 7,2863 0, , , ,9000 0,0000 0, ,6530 државна својина РС 2,4532 0,0000 0,0788 0,0000 1,2155 3,7475 3,7850 0,0000 0,0000 7,5325 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

154 19 20 БУЛАТОВАЦ БУЧИНЦЕ друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 279,8784 0, ,1156 4, , ,2913 4,8506 0,0000 0, ,3989 државна својина РС 1,8955 0,0000 0,0000 0,0392 0,1249 2,0596 0,0811 0,0000 0,0000 2,1407 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 1,0761 0,0000 0,0000 0,1572 0,0000 1,2333 0,0786 0,0000 0,0000 1,3119 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 86,8670 0,0000 7,1918 0, , , ,3279 0,0000 5, ,2756 државна својина РС 2,3562 0,0000 0,5445 0,0000 5,8289 8,7296 3,0420 0,0000 0, ,

155 21 ВЕЛИКА ПЛАНА 22 ВИЧА државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 726,2248 0, , , , , ,6301 0,0000 0, ,6648 државна својина РС 7,2011 0,0000 8,7094 0,1675 1, , ,3530 0,0000 0, ,3247 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,7341 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7341 0,0000 0,0000 0,0000 0,7341 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2249 0,2249 0,0000 0,0000 0,0000 0,2249 приватна својина 126,4174 0,0000 5,9401 4,1496 7, , ,0223 0,0000 0, ,

156 23 ВЛАСА државна својина РС 7,7654 0,0000 0,2008 0,0300 1,2350 9, ,8506 0,0000 0, ,5081 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3837 0,0000 0,0000 0,3837 задружна мешовита други облици својине 0,1688 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1688 0,0000 0,0000 0,0000 0,1688 приватна својина 31,6118 0,0000 4,0976 0, , , ,0912 0,0000 0, ,0089 државна својина РС 0,4316 0,0000 0,0000 0, , , ,9031 0,0000 4, ,1812 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

157 24 25 ВЛАСОВО ВОДИЦЕ приватна својина 198,0067 0, ,3524 0, , , ,8147 0,0000 0, ,7805 државна својина РС 7,0391 0,0000 0,9875 0, , , ,9882 0,0000 0, ,6490 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,9079 3,9079 0,4166 0,0000 0,0000 4,3245 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 123,5984 0, ,3441 8, , , ,7039 0,0000 1, ,3251 државна својина РС 3,6314 0,0000 0,1701 0,0000 0,0941 3, ,5281 0,0000 0, ,4318 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита 157

158 26 27 ГЛАСОВИК ГОЈИНОВАЦ други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 343,9187 0, ,6134 5, , , ,9210 0,0000 6, ,6900 државна својина РС 21,0034 0,0000 1,5938 2, , ,3169 8,4610 0,0000 0, ,5069 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита својина 2,2492 0,0000 0,2186 0,0000 6,9836 9,4514 0,3012 0,0000 0,0520 9,8046 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 89,7727 0,0000 4,0980 5, , ,3575 5,0793 0,0000 0, ,4887 државна својина РС 0,5432 0,0000 0,5322 0,0000 0,0000 1, ,0729 0,0000 0, ,1483 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 158

159 28 29 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА БРЕСНИЦА мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 152,4164 0, ,6702 0, , , ,2508 0,0000 5, ,4363 државна својина РС 3,1952 0,0000 0,1547 0,0000 0,1797 3,5296 2,1039 0,0000 0,0000 5,6335 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 161,6393 0, ,9448 7, , , ,3605 0,0000 0, ,7195 државна својина РС 2,7259 0,0000 0,0000 0,0000 4,0746 6,8005 8,4315 0,0000 0, ,3320 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 159

160 30 31 ГОРЊА КОЊУША ГОРЊА РЕЧИЦА задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 147,7325 0, ,2480 6, , , ,1143 0,0000 0, ,2393 државна својина РС 8,6938 0,0000 0,3599 0,3520 0,0899 9,4956 3,1470 0,0000 0, ,6426 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 0,5721 0,0000 0,0000 0,0000 0,1218 0,6939 0,0000 0,0000 0,0000 0,6939 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3638 0,3638 0,0000 0,0000 0,0000 0,3638 приватна својина 180,9424 0, ,3818 5, , ,7324 4,8116 0,0000 0, ,6520 државна својина РС 0,5902 0,0000 0,1388 0,1138 0,0352 0,8780 0,3454 0,0000 0,0000 1,2234 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

161 32 33 ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА ТОПОНИЦА друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4353 0,4353 0,0000 0,0000 0,0072 0,4425 приватна својина 407,7121 0, , , , , ,3851 0,0000 1, ,4949 државна својина РС 0,7218 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7218 1,4155 0,0000 0,0000 2,1373 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1530 0,1530 0,0000 0,0000 0,0025 0,1555 приватна својина 97,4931 0, ,6403 6, , , ,9097 0,0000 1, ,1657 државна својина РС 1,4072 0,0000 0,0502 0,1419 0,3779 1,9772 0,6364 0,0000 0,0000 2,

162 34 35 ГОРЊА ТРНАВА ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 387,7244 0, , , , ,6664 5,5488 0,0000 1, ,3960 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 0,4115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0121 0,4236 0,0000 0,0000 0,0000 0,4236 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0394 0,0394 0,0000 0,0000 0,0000 0,0394 приватна својина 276,3800 0, ,5519 6, , , ,7933 0,0000 0, ,

163 36 ГОРЊИ СТАТОВАЦ државна својина РС 15,7638 0,0000 0,4989 0,4222 0, ,6849 3,0060 0,0000 0, ,7632 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 1,3989 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3989 0,0000 0,0580 0,0000 1,4569 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 189,0030 0, ,8339 0, , , ,7978 0,0000 1, ,7189 државна својина РС 3,3717 0,0000 1,2973 0, , , ,4883 0,0000 0, ,1355 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

164 37 38 ГРАБОВАЦ ГУБЕТИН приватна својина 69,4560 0,0000 5,0861 0, , , ,7113 0,0000 1, ,2197 државна својина РС 0,6500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6500 0,5713 0,0000 0,0000 1,2213 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 175,2457 0, ,6452 7, , , ,3797 0,0000 4, ,9695 државна својина РС 3,8883 0,0000 0,0233 0,1557 0,9979 5,0652 0,6645 0,0000 5, ,5781 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2648 0,0000 0,0000 0,2648 задружна својина 0,1433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1433 0,0000 0,0000 0,0000 0,1433 мешовита 164

165 39 40 ДОБРОТИЋ ДОЊА БЕЈАШНИЦА други облици својине 0,4836 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4836 0,0150 0,0000 0,0090 0,5076 приватна својина 92,6519 0, ,5207 1, , , ,3029 0,0000 5, ,9507 државна својина РС 3,8156 0,0000 0,1370 0,0000 5,1935 9, ,4719 0,0000 8, ,7698 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 80,7937 0, ,8436 2, , , ,7563 0,0000 1, ,2636 државна својина РС 3,2641 0,0000 0,2534 0,1613 0,8104 4,4892 0,7994 0,0000 0,0000 5,2886 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 165

166 41 42 ДОЊА БРЕСНИЦА ДОЊА КОЊУША мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 314,1238 0, ,0917 9, , , ,4509 0,0000 0, ,6425 државна својина РС 15,6242 0,0000 1,3849 0,0000 0, ,1721 0,7439 0,0000 0, ,9160 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 154,5633 0, ,3334 2,2873 5, , ,2148 0,0000 1, ,7786 државна својина РС 8,9344 0,0000 0,0000 1,6675 0, ,6019 0,8542 0,0000 0, ,4980 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 166

167 43 44 ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА СТРАЖАВА задружна својина 0,9510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9510 0,0000 0,0000 0,0000 0,9510 мешовита својина 12,3472 0,0000 0,0770 0,1595 0, ,1275 0,0000 0,0000 0, ,1275 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 436,4281 0, , , , ,1658 8,9263 0,0000 1, ,2813 државна својина РС 0,0070 0, ,3570 0,0000 0, ,1015 0,2732 0,0000 0, ,3747 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 111,6618 0, , ,6940 2, ,7241 8,0499 0,0000 0, ,2060 државна својина РС 0,2466 0,0000 0,0000 0,0922 0,0000 0, ,0959 0,0000 0, ,4347 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

168 45 46 ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТРНАВА друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 228,2234 0, , , , , ,8532 0,0000 4, ,1241 државна својина РС 1,6925 0,0000 0,0000 0,0430 0,0000 1,7355 1,5006 0,0000 0,0250 3,2611 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 705,7942 0, , , , , ,6429 0,0000 0, ,5163 државна својина РС 22,8189 0, ,9969 0,0000 0, ,6487 1,8324 0,0000 0, ,

169 47 48 ДОЊЕ КОРДИНЦЕ ДОЊИ СТАТОВАЦ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0125 0,0000 0,1374 0,1499 0,0000 0,0000 0,0033 0,1532 приватна својина 150,1411 0, , ,6626 1, , ,1867 0,0000 0, ,9181 државна својина РС 0,1450 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1450 0,0000 0,0000 0,0000 0,1450 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,1204 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1204 0,0000 0,0000 0,0000 0,1204 приватна својина 174,0055 0, ,4324 0, , , ,6799 0,0000 1, ,

170 49 ДРАГИ ДЕО државна својина РС 10,8893 0,0000 1,2180 0, , , ,5948 0,0000 0, ,9375 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 126,9090 0, ,7785 0, , , ,0067 0,0000 0, ,0694 државна својина РС 7,2107 0,0000 1,2884 0, , , ,5326 0,0000 0, ,8604 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

171 50 51 ДРЕНОВАЦ ЂУРОВАЦ приватна својина 72,8250 0,0000 6,7060 0, , ,1918 0,5686 0,0000 0, ,7674 државна својина РС 0,3688 0,0000 0,0000 0,0000 1,1489 1,5177 0,0000 0,0000 0,0000 1,5177 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,2713 0,0000 0,0000 0,2713 0,0000 0,0000 0,0000 0,2713 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 72,4850 0, ,1980 8,5620 2, , ,0263 0,0000 0, ,7304 државна својина РС 34,5981 0,0000 1,2428 3,1437 0, ,0453 2,3889 0,0000 0, ,5435 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 4,4094 0,0000 0,0000 4,6299 0,0000 9,0393 0,0000 0,0000 0,0000 9,0393 задружна мешовита 171

172 52 53 ЂУШНИЦА ЖИТНИ ПОТОК други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 120,3571 0, ,6106 2, , , ,9030 0, , ,7136 државна својина РС 6,5475 0,0000 0,0753 0,2090 0,8464 7,6782 1,4332 0,0000 0,5322 9,6436 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 364,0961 0, , , , , ,5592 0,0000 3, ,1827 државна својина РС 18,8325 0,0000 1,7829 4,8064 3, ,5805 3,2351 0,0000 0, ,8156 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 172

173 54 55 ЗДРАВИЊЕ ЗЛАТА мешовита својина 0,1110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1110 0,0000 0,0000 0,0000 0,1110 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 385,6164 0, ,7309 6, , , ,2327 0,0000 0, ,9562 државна својина РС 1,5655 0,0000 0,0000 0,0000 0,1842 1,7497 0,0000 0,0000 0,0000 1,7497 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 1,6408 0,0000 0,8397 0,0000 0,7199 3,2004 0,2276 0,0000 0,0025 3,4305 приватна својина 318,4259 0, , , , , ,0951 0,0000 0, ,7479 државна својина РС 14,3780 0,0000 0,0602 0,3133 2, , ,5440 0,0000 0, ,9436 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 173

174 56 57 ЈАБУЧЕВО ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ задружна својина 0,2602 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2602 0,0000 0,0000 0,0000 0,2602 мешовита својина 0,5043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5043 0,0000 0,0000 0,0000 0,5043 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 73,8904 0, ,8890 0, , , ,3586 0,0000 5, ,0731 државна својина РС 4,3640 0,0000 0,0806 0,0000 4,8764 9,3210 0,0000 0,0000 0,0000 9,3210 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 20,6460 0,0000 6,2253 0, , , ,6421 0,0000 0, ,8703 државна својина РС 2,1985 0,0000 0,5238 0,0000 8, , ,9819 0,0000 0, ,7480 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

175 58 59 ЈУГОВАЦ КАЛУДРА друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 368,1915 0, , ,5517 9, , ,8091 0,0000 0, ,9283 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,1859 0,0000 0,0000 0,1859 0,0877 0,0000 0,0546 0,3282 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,5723 0,0000 0,0000 0,5723 0,0000 0,0000 0,0000 0,5723 приватна својина 105,3418 0, , ,1379 6, ,8894 8,6814 0,0000 0, ,6678 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0954 0,0000 0,0954 0,4859 0,0000 0,0000 0,

176 60 КЛИСУРИЦА 61 КОЖИНЦЕ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9221 0,9221 0,0000 0,0000 0,0063 0,9284 приватна својина 176,7135 0, ,1494 4, , ,2641 5,4822 0,0000 0, ,5039 државна својина РС 0,2879 0,0000 0,1938 0,0000 0,8350 1,3167 2,5619 0,0000 0,0064 3,8850 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 264,5293 0, ,5017 8, , , ,7937 0,0000 2, ,

177 62 КОНЧИЋ државна својина РС 3,5169 0,0000 0,0000 0,0000 0,3592 3,8761 0,6109 0,0000 0,0000 4,4870 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 366,3351 0, ,4952 9, , ,3376 4,3956 0,0000 0, ,9914 државна својина РС 1,0042 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0042 0,6042 0,0000 0,0000 1,6084 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 0,4067 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4067 0,0000 0,0000 0,0000 0,4067 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

178 63 64 КОНЏЕЉ КРУШЕВИЦА приватна својина 132,5951 0,0000 9,8193 3,0544 9, ,7288 3,3786 0,0000 0, ,1074 државна својина РС 1,7418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7418 0,0000 0,0000 0,0000 1,7418 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,3162 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3162 0,0000 0,0000 0,0000 0,3162 задружна мешовита својина 11,5200 0,0000 0,3469 0,0315 0, ,8984 0,0000 0,0000 0, ,8984 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5170 0,5170 0,5819 0,0000 0,0000 1,0989 приватна својина 175,9179 0, ,2837 0, , , ,5820 0,0000 0, ,4527 државна својина РС 7,6815 0, ,1217 0,0000 3, , ,9273 0,0000 0, ,9596 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита 178

179 65 66 МАЂАРЕ МАЛА ПЛАНА други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1456 0,1456 0,0000 0,0000 0,0000 0,1456 приватна својина 445,1345 0, , , , , ,2385 0,0000 0, ,9171 државна својина РС 1,3045 0,0000 0,0756 0,0000 0,0000 1,3801 0,1130 0,0000 0,0000 1,4931 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна својина 0,5533 0,0000 0,0000 0,1158 0,0000 0,6691 0,0000 0,0000 0,0000 0,6691 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 273,8684 0, ,9006 1, , ,2839 8,4156 0,0000 0, ,8688 државна својина РС 1,2153 0, ,0193 0,0000 0, ,6264 1,3834 0,0000 0, ,0098 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 179

180 67 68 МАЧИНА МЕРОВАЦ мешовита својина 1,8033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8033 0,0000 0,0000 0,0000 1,8033 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 132,3314 0, ,3511 3, , , ,0205 0,0000 1, ,1840 државна својина РС 2,1736 0,0000 0,0000 0,0000 1,1731 3, ,4986 0,0000 0, ,9423 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 411,8191 0, , , , ,2904 0,6191 0,0000 0, ,0552 државна својина РС 4,1119 0,0000 0,5584 0,0000 0,1790 4,8493 0,1260 0,0000 0,0170 4,9923 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 180

181 69 70 МИКУЛОВАЦ МИЉКОВИЦА задружна својина 0,1381 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1381 0,0000 0,0000 0,0000 0,1381 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,1514 0,0000 0,0000 0,1514 0,0000 0,0000 0,0000 0,1514 приватна својина 229,2783 0, ,6720 8, , ,1903 5,9284 0,0000 2, ,0818 државна својина РС 0,8638 0,0000 0,0000 0,0000 0,2589 1,1227 4,2392 0,0000 0,1000 5,4619 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 170,9042 0, ,7271 0, , , ,9773 0,0000 0, ,7312 државна својина РС 13,1943 0,0000 0,2640 0,0000 4, ,3132 8,9475 0,0000 0, ,2607 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

182 71 72 МРЉАК МРШЕЉ друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 70,8058 0,0000 6,5829 0, , , ,7452 0,0000 7, ,1474 државна својина РС 14,6713 0,0000 0,4997 0, , , ,4034 0,0000 0, ,6795 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 126,4105 0, ,3889 7, , ,0507 0,4515 0,0000 0, ,9439 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

183 73 74 НОВА БОЖУРНА НОВИ ЂУРЕВАЦ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 185,6929 0,0000 7, ,6507 3, , ,2732 0,0000 0, ,1561 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2681 0,2681 0,0000 0,0000 0,0000 0,2681 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 5,3163 0,0000 2,3998 0,0000 0,0000 7,7161 0,0000 0,0000 0,0000 7,7161 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 70,7928 0,0000 9,4922 0, , , ,5292 0,0000 0, ,

184 75 НОВО СЕЛО државна својина РС 1,2162 0,0000 0,7885 0, , , ,4571 0,0000 0, ,0263 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 84,4826 0, , ,3010 3, ,5634 6,1400 0,0000 0, ,0601 државна својина РС 0,7387 0,0000 0,1044 0,0000 0,0000 0,8431 0,2525 0,0000 0,0000 1,0956 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

185 76 77 ОБРТИНЦЕ ПАСЈАЧА приватна својина 98,5194 0, ,2207 0, , , ,3342 0,0000 0, ,6124 државна својина РС 2,0166 0,0000 0,0000 0,0000 1,8764 3,8930 3,3134 0,0000 0,0000 7,2064 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 113,3850 0, ,7386 0, , , ,9480 0,0000 2, ,7160 државна својина РС 2,4680 0,0000 0,0379 0, , , ,3223 0, , ,2909 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита 185

186 78 79 ПАШИНАЦ ПЕСТИШ други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2360 0,0000 0,0040 0,2400 приватна својина 121,0166 0,0000 6,8304 6, , ,0271 1,6504 0,0000 0, ,6832 државна својина РС 0,1890 0,0000 0,0414 0,0000 0,0000 0,2304 0,0000 0,0000 0,0000 0,2304 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 113,1355 0, ,6648 0, , , ,9170 0,0000 2, ,7930 државна својина РС 8,2763 0,0000 0,0000 0,0000 4, , ,8315 0,0000 5, ,6550 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 186

187 80 81 ПЕТРОВАЦ ПИСКАЉЕ мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 481,5783 0, , ,3598 6, , ,2625 0,0000 0, ,8119 државна својина РС 1,8114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0380 1,8494 0,0000 0,0000 0,1970 2,0464 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 105,2810 0, ,7431 1, , , ,4014 0,0000 1, ,6723 државна својина РС 2,1514 0,0000 0,5515 0,0000 0,1462 2,8491 0,1023 0,0000 0,0000 2,9514 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 187

188 82 83 ПЛОЧНИК ПОЈАТЕ задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 175,0235 0, , , , , ,3370 0,0000 3, ,2896 државна својина РС 3,6500 0,0000 0,4914 0,3264 2,6393 7,1071 1,5722 0,0000 0,1599 8,8392 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,4119 0,0000 0,0000 0,0000 0,3666 0,7785 0,0000 0,0000 0,0000 0,7785 приватна својина 0,1870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1870 0,0000 0,0000 0,0161 0,2031 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

189 84 85 ПОТОЧИЋ ПРЕКАДИН друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 274,4248 0,0000 9, , , ,8751 9,6704 0,0000 0, ,5875 државна својина РС 7,5477 0,0000 0,1042 0,2647 0,2502 8,1668 0,1136 0,0000 0,0000 8,2804 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0960 задружна мешовита својина 0,9045 0,0000 0,1057 0,0000 0,0846 1,0948 0,0000 0,0000 0,0000 1,0948 други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 333,9429 0, , , , , ,0892 0,0000 7, ,9660 државна својина РС 3,7698 0,0000 0,0225 0,1664 0,3986 4,3573 8,0964 0,0000 0, ,

190 86 ПРЕКАШНИЦА 87 ПРЕКОПУЦЕ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 88,3866 0,0000 9,4304 3,6675 8, , ,4164 0,0000 0, ,1520 државна својина РС 0,4093 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4093 0,9454 0,0000 0,0000 1,3547 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 266,6706 0, ,9799 7, , ,6439 1,3530 0,0000 0, ,

191 88 ПРОКУПЉЕ државна својина РС 14,3909 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,6412 0,2143 0,0000 0, ,1645 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0215 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0215 0,0000 0,0000 0,0000 0,0215 приватна својина 257,8046 0, , , , , ,4780 0,0000 5, ,3400 државна својина РС 18,9743 0,0000 0,1545 2,9541 1, , ,4926 0,0000 0, ,8801 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,1760 0,1135 0,2895 0,0000 0,0000 0,0000 0,2895 задружна мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1517 0,1517 0,2134 0,0000 0,0000 0,3651 други облици својине 0,0000 0,0000 0,1373 0,2160 0,0000 0,3533 0,8225 0,0000 0,0000 1,

192 89 90 ПРОКУПЉЕ ГРАД РАНКОВА РЕКА приватна државна својина РС 5,9301 0,0000 4,0682 6,1650 0, ,1633 0,0000 0,0000 0, ,1633 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 82,7089 0,0000 7,9365 0, , , ,2408 0,0000 0, ,5422 државна својина РС 2,3018 0,0000 0,0000 0,0000 2,2253 4, ,0317 0,0000 0, ,5588 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,0240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0240 задружна мешовита својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3100 0,3100 0,0000 0,0000 0,0000 0,

193 91 92 РАСТОВНИЦА РГАЈЕ други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 77,8106 0, ,1185 0, , , ,6693 0, , ,0971 државна својина РС 7,3630 0,0000 0,1503 0,0000 4, , ,8369 0,0000 0, ,9157 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 160,0182 0, ,2750 0, , , ,1273 0,0000 0, ,1521 државна својина РС 16,3186 0,0000 1,7260 0, , , ,8547 0,0000 0, ,6047 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна 193

194 93 94 РЕЉИНАЦ РЕСИНАЦ мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 329,5405 0, , , , , ,6878 0,0000 0, ,0194 државна својина РС 0,5500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0536 0,0000 0, ,6141 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 303,9816 0, , , , ,1525 4,0613 0,0000 0, ,2512 државна својина РС 1,5989 0,0000 0,0000 0,0795 0,0000 1,6784 0,1117 0,0000 0,0000 1,7901 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена 194

195 95 96 СМРДАН СРЕДЊИ СТАТОВАЦ задружна својина 2,8316 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,8316 0,8201 0,0000 0,0000 3,6517 мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 44,8877 0,0000 2,7193 0,4280 3, ,7219 6,3595 0,0000 1, ,3138 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4660 1,4660 0,0000 0,0000 0,0000 1,4660 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 76,7577 0, ,2362 0, , , ,1920 0,0000 1, ,8399 државна својина РС 6,7948 0,0000 0,6815 0,0000 6, , ,3685 0,0000 0, ,2924 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

196 97 98 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ТОВРЉАНЕ друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 131,6666 0, ,0669 0, , , ,6699 0,0000 0, ,5404 државна својина РС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0514 2,0514 0,9420 0,0000 0,0000 2,9934 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 323,3096 0, ,5209 1, , , ,8266 0,0000 0, ,8674 државна својина РС 3,0093 0,0000 0,1399 0,0000 1,6979 4, ,0419 0,0000 0, ,

197 99 ТРНОВИ ЛАЗ 100 ТУЛАРЕ државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 172,7459 0, ,1435 0, , , ,2435 0,0000 0, ,8404 државна својина РС 5,6409 0,0000 1,1602 0,0000 3,1308 9, ,1898 0,0000 0, ,1217 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 283,0559 0,0000 4, , , ,3440 2,1654 0,0000 1, ,

198 101 ЋУКОВАЦ државна својина РС 0,8863 0,0000 0,0000 0,0419 0,2689 1,1971 0,1299 0,0000 0,2049 1,5319 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,1185 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1185 0,0000 0,0000 0,0000 0,1185 задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 155,8567 0, , , , , ,3089 0,0000 4, ,8984 државна својина РС 0,9780 0,0000 0,2195 0,0000 0,2200 1,4175 0,0080 0,0000 0,7238 2,1493 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,

199 ЏИГОЉ ШИРОКЕ ЊИВЕ приватна својина 431,5975 0, , , , , ,2237 0,0000 2, ,3846 државна својина РС 0,6144 0,0000 0,3664 0,0000 0,0000 0,9808 0,2988 0,0000 0,0000 1,2796 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена својина 0,2035 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2035 0,0000 0,0000 0,0000 0,2035 задружна мешовита други облици својине 1,0507 0,0000 0,0000 0,0000 0,4327 1,4834 0,0000 0,0000 0,0000 1,4834 приватна својина 133,8293 0, ,3775 0, , , ,0230 0, , ,8035 државна својина РС 17,1683 0,0000 5,0806 0, , , ,7147 0,0000 0, ,2164 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита 199

200 104 ШИШМАНОВАЦ други облици својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 приватна својина 118,8031 0, ,6307 7,3537 4, ,6831 9,0032 0,0000 0, ,0237 државна својина РС 6,0449 0,0000 0,0000 0,1066 0,0107 6,1622 5,1455 0,0000 7, ,8226 државна својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 друштвена задружна мешовита други облици својине 1,0907 0,0000 0,0000 0,0000 0,3061 1,3968 0,0000 0,0000 0,0000 1,3968 извор података: служба за катастар и непокретности Прокупље 200

201 табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама пољопривредно земљиште у ха култура класа I II III IV V VI VII VIII њиве 201, , , , , , , ,9519 вртови 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 воћњаци 26, , , , , ,6756 0,0000 0,0000 виногради 1, , , , , ,1252 0,0000 0,0000 ливаде 31, , , , , , ,3637 0,0000 пашњаци 0, , , , , , ,0965 1,1846 трстици-мочваре 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 УКУПНО 261, , , , , , , , ,8420 извор података: служба за катастар и непокретности Прокупље 201

202 ТАБЕЛА 4. Одводњавање каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха 0,0000 0,0000 ТАБЕЛА 5. Наводњавање широкозахватне машине у ха тифони у ха кап по кап (миниорошавање)у ха кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха 0,0000 ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака физичке мелиорације у ха хемијске мелиорације у ха биолошке мелиорације у ха мелиорације ливада и пашњака у ха остало у ха УКУПНО у ха 0,

203 ТАБЕЛА 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини Корисник Површина КО ПРОКУПАЦ АД 1,1745 ПРОКУПЉЕ АНДРИЋ МИОДРАГ ДУШАНКА 0,0913 ПРОКУПЉЕ АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА 0,5039 МРЉАК ДП "КОПАОНИК" 0,22 ДОЊА КОЊУША ДП "МИЛАН ТОПЛИЦА" 0,042 ВИЧА ДП "ЂУРОВАЦ" 0,2926 РАСТОВНИЦА 6,6126 БЕРИЉЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА ПРОКУПЉЕ 1,3296 ПОТОЧИЋ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 0,4633 НОВО СЕЛО ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" 1,5177 ДРЕНОВАЦ 0,008 ЋУКОВАЦ 0,2146 МАЛА ПЛАНА 1,3508 ПЛОЧНИК 0,2133 БАЦЕ 0,8103 ПОТОЧИЋ 0,0533 БРЕСНИЧИЋ ЈП "ЕЛЕКТОПРИВРЕДА" СРБИЈА 0,9878 ВЛАСОВО 0,016 БУБЛИЦА ЈП "СРБИЈАШУМЕ" 0,9281 ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ 2,1915 БУКОЛОРАМ 203

204 101,6648 ВЛАСА 2,283 БРЕСНИК 46,3576 БОГУЈЕВАЦ 85,873 РАНКОВА РЕКА 33,3047 ПЕСТИШ 43,7448 МАЧИНА 70,0735 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ 0,7514 МИЉКОВИЦА 28,4539 ШИРОКЕ ЊИВЕ 118,2842 ДРАГИ ДЕО 22,2262 КРУШЕВИЦА 26,2185 ТРНОВИ ЛАЗ 0,043 ГЛАСОВИК 111,2961 ГОРЊИ СТАТОВАЦ 60,9674 АРБАНАШКА 2,5902 ГОРЊА КОЊУША 212,5263 БРЕГОВИНА 1,0193 СМРДАН 0,5702 МРЉАК 0,35 БУЧИНЦЕ 187,616 ДОЊИ СТАТОВАЦ 0,296 БАЛЧАК 159,9204 ЗЛАТА 0,5196 ЂУШНИЦА 0,3714 ГУБЕТИН 204

205 25,6699 ДОБРОТИЋ 97,9983 ВЕЛИКА ПЛАНА 70,8852 ПАСЈАЧА 1,6907 БЕРИЉЕ 6,4053 ГОРЊА БРЕСНИЦА 0,1973 ДОЊА РЕЧИЦА 0,0493 ДОЊА КОЊУША 0,2055 ПРОКУПЉЕ 159,2443 БУБЛИЦА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" 0,008 ЖИТНИ ПОТОК ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" 12,3088 ГОЈИНОВАЦ 11,566 ВИЧА 0,1698 ДОЊА КОЊУША КОМПАНИЈА "ХИССАР" ДОО БЕОГРАД МРЉАК 20,6391 ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ 36,0263 НОВИ ЂУРЕВАЦ 71,6128 БЕЛИ КАМЕН 28,053 ДОЊИ СТАТОВАЦ 9,321 ЈАБУЧЕВО 5,1975 МАЧИНА 2,9161 БУЧИНЦЕ 18,3931 ГОРЊИ СТАТОВАЦ 2,6219 БОГУЈЕВАЦ 16,2454 БРЕГОВИНА 3,6858 РАНКОВА РЕКА 205

206 39,2085 МРЉАК СРЕДЊИ СТАТОВАЦ 4,1795 КОЖИНЦЕ 18,8112 ДРАГИ ДЕО 2,8541 СТАРИ ЂУРЕВАЦ 45,9515 ГЛАСОВИК 17,2706 ЗЛАТА 33,5673 ЖИТНИ ПОТОК 17,9876 БУБЛИЦА 82,211 ПАСЈАЧА КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКИ ВОДОВОД 0,3997 РАСТОВНИЦА 3,6325 ГОРЊА БРЕСНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖИТНИ ПОТОК 0,5738 ЖИТНИ ПОТОК МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАБИН ПОТОК 3,509 БАБИН ПОТОК МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЛОЉИН 0,2234 ДОЊА КОЊУША МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУБЛИЦА 0,0045 БУБЛИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА КОЊУША 0,1608 ДОЊА КОЊУША МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА СТРАЖАВА 61,0804 ДОЊА СТРАЖАВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ТРНАВА 0,0966 ДОЊА ТРНАВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА БЕЈАШНИЦА 0,7994 ДОЊА БЕЈАШНИЦА 2,0301 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА КОЊУША 0,6251 ЂУШНИЦА 0,0028 ГРАБОВАЦ 0,6209 ГОРЊА КОЊУША МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ СТАТОВАЦ 0,1174 ГОРЊИ СТАТОВАЦ 206

207 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ 0,1808 ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛИСУРИЦА 1,3914 КЛИСУРИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОСТЕНИЦА 0,0037 ЏИГОЉ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛА ПЛАНА 1,3442 МАЛА ПЛАНА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕРОВАЦ 0,0355 МЕРОВАЦ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРЉАК 29,3542 МРЉАК МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА БОЖУРНА 0,2681 НОВА БОЖУРНА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО 0,1008 НОВО СЕЛО МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБРТИНЦЕ 0,0917 ОБРТИНЦЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕКАШНИЦА 0,3696 ПИСКАЉЕ 0,9454 ПРЕКАШНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕКОПУЦЕ 0,0231 ПРЕКОПУЦЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СМРДАН 0,1116 СМРДАН МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЂУРЕВАЦ 0,929 СТАРИ ЂУРЕВАЦ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА 7,79 ВЕЛИКА ПЛАНА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗЛАТА 0,1426 ЗЛАТА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРОВАЦ 4,7069 ЂУРОВАЦ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС 3,0072 ПРОКУПЉЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 2,403 ВОДИЦЕ 1,1926 БЕЛА ВОДА 0,6891 ЋУКОВАЦ 52,6397 ДОЊА ТРНАВА 19,4518 ПРОКУПЉЕ О.Ш. "ВУК КАРАЏИЋ" 1,1105 ЗЛАТА 0,3075 КОЖИНЦЕ 207

208 59,6 ЖИТНИ ПОТОК 0,3196 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ 1,2643 ГОРЊА РЕЧИЦА 31,0368 ПРОКУПЉЕ 5,6635 БЕРИЉЕ 0,0692 БЕЛОГОШ 2,8211 ВЛАСОВО 0,2264 ОБРТИНЦЕ 0,201 ГОРЊА ТОПОНИЦА 0,1643 МИЉКОВИЦА 1,7648 ШИРОКЕ ЊИВЕ 0,0312 МАЛА ПЛАНА 7,0079 АРБАНАШКА 0,9818 ВЛАСА 0,1368 БРЕГОВИНА 0,2989 НОВО СЕЛО 3,4692 МРЉАК 2,7861 ДОЊИ СТАТОВАЦ 2,2608 БУЧИНЦЕ 0,0952 БЕЛОЉИН 1,7296 РАСТОВНИЦА 0,0855 ТОВРЉАНЕ 5,9664 ДРАГИ ДЕО 3,3029 БЕЛИ КАМЕН 2,3008 ЂУРОВАЦ 208

209 7,2431 ГЛАСОВИК 4,4938 ГОРЊИ СТАТОВАЦ 0,0203 ГОЈИНОВАЦ 0,2229 КАЛУДРА 0,3693 ПЕТРОВАЦ 1,4995 ЗЛАТА 0,7498 ПАСЈАЧА 1,7501 РЕЉИНАЦ 6,2748 ПОТОЧИЋ 0,9077 ДОЊА СТРАЖАВА 0,229 ДОЊА ТРНАВА 0,459 БАБИН ПОТОК 0,8757 ЖИТНИ ПОТОК ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО" 0,6052 БАЛИНОВАЦ 0,8359 БАЈЧИНЦЕ 0,655 КЛИСУРИЦА 0,3627 ЏИГОЉ ОСНОВНА ШКОЛА "НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО" 0,3137 РЕЉИНАЦ 1,8757 БЕЛИ КАМЕН 0,2981 БЕЛОГОШ 0,3602 БУЛАТОВАЦ 0,4509 ДОБРОТИЋ ОСНОВНА ШКОЛА "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" 0,3567 БЕЛА ВОДА ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД" 0,3515 КОНЏЕЉ 0,3741 ГУБЕТИН 209

210 1,4313 КРУШЕВИЦА 0,5322 ГОЈИНОВАЦ 0,1399 ТОВРЉАНЕ 0,4681 ШИРОКЕ ЊИВЕ 0,2039 РГАЈЕ 0,1174 АРБАНАШКА 0,2419 ТРНОВИ ЛАЗ 0,4598 ПОТОЧИЋ 0,1886 МАЂАРЕ 0,1986 БАЦЕ ПРЕД.ЗА ЗАПОШЉА.И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА "ГОРШТАК ВИ 28,6465 РАСТОВНИЦА 5,0406 ДОБРОТИЋ 37,7982 БАЛЧАК 0,4526 ОБРТИНЦЕ 5,98 БЕРИЉЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 0,5439 БЕЛА ВОДА 0,2857 ЗДРАВИЊЕ 0,1277 ДОЊИ СТАТОВАЦ 0,06 ПЕТРОВАЦ 7,8254 ВЛАСА СЕЛО БАБОТИНАЦ 0,3878 БАБОТИНАЦ СЕЛО БАЦЕ 0,6635 БАЦЕ СЕЛО БАЈЧИНЦЕ 0,6081 БАЈЧИНЦЕ СЕЛО БАЛИНОВАЦ 1,0007 БАЛИНОВАЦ СЕЛО БАЛЧАК 1,385 БАЛЧАК 210

211 СЕЛО БЕЛОГОШ 3,8305 БЕЛОГОШ СЕЛО БЕРИЉЕ 3,7583 БЕРИЉЕ СЕЛО БРЕСНИЧИЋ 0,1939 БРЕСНИЧИЋ СЕЛО БУЧИНЦЕ 0,1868 БУЧИНЦЕ СЕЛО ДОЊА БРЕСНИЦА 0,0471 ДОЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ДОЊА РЕЧИЦА 2,9987 ДОЊА РЕЧИЦА СЕЛО ДОЊА ТОПОНИЦА 1,4755 ДОЊА ТОПОНИЦА СЕЛО ДОЊА ТРНАВА 0,1973 ДОЊА ТРНАВА СЕЛО ГЛАСОВИК 2,2563 ГЛАСОВИК СЕЛО ГОЈИНОВАЦ 1,6667 ГОЈИНОВАЦ СЕЛО ГОРЊА РЕЧИЦА 0,2707 ГОРЊА РЕЧИЦА СЕЛО ГОРЊА СТРАЖАВА 1,504 ГОРЊА СТРАЖАВА СЕЛО ГОРЊА ТОПОНИЦА 0,6317 ГОРЊА ТОПОНИЦА СЕЛО ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ 4,127 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ СЕЛО ГУБЕТИН 0,3566 ГУБЕТИН СЕЛО ЈУГОВАЦ 0,1732 ЈУГОВАЦ СЕЛО КАЛУДРА 0,3119 КАЛУДРА СЕЛО КЛИСУРИЦА 2,3117 КЛИСУРИЦА СЕЛО КОНЧИЋ 0,2211 КОНЧИЋ СЕЛО МЕРОВАЦ 0,2155 МЕРОВАЦ СЕЛО МИКУЛОВАЦ 3,8233 МИКУЛОВАЦ СЕЛО ПАСЈАЧА 5,1643 ПАСЈАЧА СЕЛО ПЕТРОВАЦ 0,0464 ПЕТРОВАЦ СЕЛО ПЛОЧНИК 1,2703 ПЛОЧНИК СЕЛО ПРЕКАДИН 8,2195 ПРЕКАДИН 211

212 СЕЛО РЕЉИНАЦ 0,1122 РЕЉИНАЦ СЕЛО РЕСИНАЦ 0,1117 РЕСИНАЦ СЕЛО ТУЛАРЕ 0,5861 ТУЛАРЕ СЕЛО ВИЧА 25,8956 ВИЧА СЕЛО ВОДИЦЕ 11,9678 ВОДИЦЕ СЕЛО ЏИГОЉ 0,3844 ЏИГОЉ СЕЛО ШИШМАНОВАЦ 0,839 ШИШМАНОВАЦ СРЕДЊА ПОЉ.ШКОЛА "РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА" 1,844 ЋУКОВАЦ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД 0,018 ПРОКУПЉЕ ВИША ПОЉОПРИВРЕДНА ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА 10,4419 БРЕСНИЧИЋ 0,3794 ПРОКУПЉЕ ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР "ТОПЛИЦА" 0,2866 КРУШЕВИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АГРОТОПЛИЦА" 17,9836 ШИШМАНОВАЦ 1,2185 ГРАБОВАЦ 16,8132 ЂУШНИЦА 7,4059 ПИСКАЉЕ 8,8392 ПРЕКАДИН 9,0241 ГОРЊА КОЊУША 9,6202 ГОЈИНОВАЦ 0,174 КАЛУДРА 6,4198 ПЛОЧНИК 0,9458 ТУЛАРЕ 1,2336 КОНЏЕЉ 7,9491 ДОЊА КОЊУША 10,9275 БЕЛОЉИН 212

213 2,1369 ВИЧА 8,6757 БАЦЕ 1,3045 МАЂАРЕ 0,4093 ПРЕКАШНИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ХРАНИСЛАВ ДИНИЋ НОВАК" 0,155 ЈУГОВАЦ 0,2304 ПАШИНАЦ 12,7072 БЕЛОГОШ 1,1324 ГОРЊА РЕЧИЦА 1,1667 БУЛАТОВАЦ 18,1787 ДОЊА РЕЧИЦА 27,9016 РЕЉИНАЦ ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ЈАСТРЕБАЦ" 14,6768 ПРЕКОПУЦЕ 9,2751 ВЕЛИКА ПЛАНА 1,464 ЗДРАВИЊЕ 17,2228 ДОЊА БРЕСНИЦА 5,2942 ГОРЊА БРЕСНИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПРВИ МАЈ" 5,341 БУКОЛОРАМ 0,3351 СМРДАН 56,8845 РГАЈЕ 9,1806 ВЛАСА 4,5666 ДОЊА БЕЈАШНИЦА 23,3503 ПЕСТИШ 1,9418 ГОРЊА ТОПОНИЦА 4,4424 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА 54,8997 ВЛАСОВО 213

214 15,4198 МАЛА ПЛАНА 59,0692 ШИРОКЕ ЊИВЕ 5,3131 ТОВРЉАНЕ 28,3882 КРУШЕВИЦА 10,4496 ГУБЕТИН 0,1567 КОНЏЕЉ 12,198 ТРНОВИ ЛАЗ 6,1974 РЕСИНАЦ 5,3413 МЕРОВАЦ 29,5298 МИЉКОВИЦА 5,1585 ПОТОЧИЋ 2,4243 ДОЊА ТОПОНИЦА 1,4952 БУЛАТОВАЦ 1,3873 КОНЧИЋ 7,9603 БРЕСНИЧИЋ 0,6197 АРБАНАШКА 6,562 ОБРТИНЦЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПУСТА РЕКА" 0,0923 БУБЛИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ЂУРОВАЦ" СА ПО ПРОКУПЉЕ 13,877 БАЛЧАК 8,1614 БУЧИНЦЕ 0,6881 ГОРЊА СТРАЖАВА 22,6278 ЂУРОВАЦ 15,8818 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ 2,3275 МИКУЛОВАЦ 0,7379 ЏИГОЉ 214

215 извор података: служба за катастар и непокретности Прокупље 0,145 ДОЊЕ КОРДИНЦЕ 1,6552 ПЕТРОВАЦ 17,8128 БАЛИНОВАЦ 1,0634 БАЈЧИНЦЕ 0,2326 НОВО СЕЛО 0,0042 БАБИН ПОТОК 3424,

216 ТАБЕЛА 8 План прихода сопственог учешћа извор средстава (дин) Пренета средства из Програма ,37 Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму табеле ,96 Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму табеле 10а ,59 Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму табеле 10б ,92 Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму табеле 10ц ,71 Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму ,08 Накнада од промена намене пољопривредног земљишта ,00 УКУПНО ,63 216

217 ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта намене улагања комасација пољопривредног земљишта површина у hа, број узорака предрачунска конструкција финансирања вредност сопствено учешће други извори улагања (дин) (%) (дин) (%) (дин) уређење атарских путева 5, ,00 7, ,41 92, ,22 уређење и опремање противградне службе ,00 100, ,00 0,00 уређење и опремање пољочуварске службе претварање необрадивог у обрадиво земљиште I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА , , ,22 биолошка рекултивација пољопривредног земљишта утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредно земљиште II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 0,00 0,00 0,00 студијско истраживачки радови остало III СТУДИЈСКО ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА 0,00 0,00 укупно(i+ii+ III) , , ,22 217

218 ТАБЕЛА 10. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2009 (4.година закупа) редни број назив правног/физичког лица Топлички виногради д.о.о.гојиновац А.Д.Прокупац Београд ЗЗ Ђуровац Аграр Прокупље Бобан Радовановић Прокупље Стајковић Милош Прокупље Симић Слободан Београд Станковић Зоран Ресинац број уговора катастарске општине Белољин,Гојиновац,Г.Коњуша, Д.Коњуша, Мађаре,Шишмановац Бели Камен, Белољин, В.Плана, Гласовик, Ж.Поток Балиновац, Г.Кординце В.Плана, Прекопуце, Широке њиве / Д.Бресница период закупа (од-до) површина (ха) цена/ха (еуро) укупан износ годишње закупнине по уговору (еуро) очекивани приход општине- 40%(еуро) депозит (еуро) преостали износ уплате (еуро) датум уплате средства обезбеђења / / / / / , ,46 801,69 320,67 0,00 801, меница , ,46 788,95 315,58 0,00 788, меница , ,47 345,40 138,16 0,00 345, меница , ,53 654,39 261,76 0,00 654, меница , ,86 59,56 23,82 0,00 59, меница Гласовик / Г.Статовац , ,86 76,73 30,69 0,00 76, меница , ,28 344,53 137,81 0,00 344, меница УКУПНО 150, , , ,50 0, ,25 курс еура за израду табеле на дан 111,52 40% у динарима ,96 218

219 ТАБЕЛА 10а. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2010 (3.година закупа) редни број назив правног/физичког лица 1 ЗЗ Ђуровац Аграр Прокупље 2 ЗЗ Ђуровац Аграр Прокупље 3 Бобан Радовановић Прокупље број уговора катастарске општине /1 2011/15 Ђуровац /2 2011/15 Ђуровац /3 2011/15 Товрљане /4 2011/15 Гласовик период закупа (од-до) површина (ха) цена/ха (еуро) укупан износ годишње закупнине по уговору (еуро) очекивани приход општине- 40%(еуро) депозит (еуро) преостали износ уплате (еуро) датум уплате средства обезбеђења , ,79 94,55 37,82 0,00 94, јемство , ,79 333,68 133,47 0,00 333, јемство , ,22 830,17 332,07 0,00 830, јемство , ,02 29,88 11,95 29,88 90, год.зак. 4 Стајковић Милош Прокупље УКУПНО 51, ,28 515,31 0,00 курс еура за израду табеле на дан 111,52 40% у динарима ,59 219

220 ТАБЕЛА 10б. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2011 (2.година закупа) редни број 1 назив правног/физичког лица катастарске општине број уговора ЗЗ Ђуровац Аграр Прокупље / Балиновац период закупа (од-до) површина (ха) цена/ха (еуро) укупан износ годишње закупнине по уговору (еуро) очекивани приход општине- 40%(еуро) депозит (еуро) преостали износ уплате (еуро) датум уплате средства обезбеђења , ,56 97,43 38,97 97, јемство 2 ЗЗ Ђуровац Аграр Прокупље / Ђуровац , ,07 342,96 137,18 342, јемство УКУПНО 16, ,63 440,39 176,16 0,00 440,39 курс еура за израду табеле на дан 111,52 40% у динарима ,92 220

221 ТАБЕЛА 10ц. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2012 (1.година закупа) Редни број назив правног/физичког лица број уговора катастарске општине период закупа (од-до) површина (ха) цена/ха (еуро) укупан износ годишње закупнине по уговору (еуро) очекивани приход општине- 40%(еуро) депозит (еуро) преостали износ уплате (еуро) датум уплате средс тва обезб еђења 1 Бобан Радовановић / Бели Камен , ,77 298,31 119,32 34,00 264, јемство 2 Бобан Радовановић / Јовине Ливаде , ,77 78,81 31,52 7,59 71, јемство 3 Бобан Радовановић / Бреговина , ,65 410,92 164,37 39,76 371, јемство 4 Бобан Радовановић / Широке Њиве , , ,13 424,45 102,68 958, јемство 5 Бобан Радовановић Топлички виногради 6 д.о.о.гојиновац / Широке Њиве / Гојиновац , ,65 71,86 28,74 11,65 60, јемство , ,75 298,14 119,26 298,14 269, депозит 7 Топлички виногради д.о.о.гојиновац / Горња Коњуша , ,75 19,62 7,85 1,87 17,

222 8 Топлички виногради д.о.о.гојиновац / Горња Коњуша , ,75 169,26 67,70 16,16 491, уплатн ица 9 Топлички виногради д.о.о.гојиновац / Доња Коњуша , ,28 48,99 19,60 4,56 142, уплатн ица 10 Слађана Радосављевић / Конџељ , ,06 45,39 18,16 45,39 45, уплатн ица / Мала Плана , ,75 152,16 60,86 260,00 260, Зоран Станковић УКУПНО 107, ,59 843,59 821, ,20 курс еура за израду табеле на дан 111,52 40% у динарима ,71 уплатн ица Површина која остаје у закупу: 107,

223 ТАБЕЛА 12 Коришћење без плаћања накнаде навести назив корисника Средња пољопривредна школа,,р.ј.сеља,, КО број поседовног листа/листа непокретности број катастарске парцеле култура/класа површина(ха) БАЛИНОВАЦ ЊИВА 3.класе 0,4693 БАЛИНОВАЦ /3 ЊИВА 3.класе 0,1359 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,0565 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 4.класе 0,0120 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 4.класе 0,0230 БАЛИНОВАЦ /1 ВИНОГРАД 3.класе 0,1407 БАЛИНОВАЦ /100 ЊИВА 4.класе 0,2478 БАЛИНОВАЦ /15 ВОЋЊАК 3.класе 0,0720 БАЛИНОВАЦ /19 ВОЋЊАК 3.класе 0,0126 БАЛИНОВАЦ /107 ЊИВА 3.класе 0,0940 БАЛИНОВАЦ /1 ЊИВА 3.класе 0,4040 БАЛИНОВАЦ ВОЋЊАК 5.класе 0,0919 БАЛИНОВАЦ /21 ЊИВА 4.класе 0,1000 БАЛИНОВАЦ /22 6.класе 0,1200 БАЛИНОВАЦ /56 ЊИВА 5.класе 0,0350 БАЛИНОВАЦ /57 5.класе 0,0601 БАЛИНОВАЦ /72 ЊИВА 5.класе 0,0220 БАЛИНОВАЦ /78 ВИНОГРАД 3.класе 0,2198 БАЛИНОВАЦ /1 5.класе 2,3427 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 8.класе 1,1298 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,

224 БАЛИНОВАЦ /2 ЊИВА 5.класе 0,2261 БАЛИНОВАЦ ВИНОГРАД 3.класе 0,1121 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 3.класе 0,2002 БАЛИНОВАЦ /9 ЊИВА 5.класе 0,1871 БАЛИНОВАЦ /10 ЊИВА 5.класе 0,0101 БАЛИНОВАЦ /12 ЊИВА 5.класе 0,0251 БАЛИНОВАЦ /3 5.класе 0,0065 БАЛИНОВАЦ /7 ЊИВА 3.класе 0,0669 БАЛИНОВАЦ /4 ЊИВА 3.класе 0,0202 БАЛИНОВАЦ /5 ЊИВА 3.класе 0,0151 БАЛИНОВАЦ /1 5.класе 0,0480 БАЛИНОВАЦ /2 5.класе 0,0360 БАЛИНОВАЦ /3 5.класе 0,0580 БАЛИНОВАЦ /4 5.класе 0,0690 БАЛИНОВАЦ /5 5.класе 0,0390 БАЛИНОВАЦ /6 5.класе 0,0300 УКУПНО БАЛИНОВАЦ 7,4215 БАЛЧАК класе 0,0364 БАЛЧАК ЊИВА 8.класе 0,7144 БАЛЧАК класе 0,4161 БАЛЧАК класе 0,0316 БАЛЧАК класе 0,4647 БАЛЧАК класе 0,2147 БАЛЧАК класе 0,5347 БАЛЧАК класе 0,2809 БАЛЧАК класе 0,

225 БАЛЧАК класе 0,0660 БАЛЧАК класе 0,1752 БАЛЧАК класе 1,1146 БАЛЧАК класе 0,4162 БАЛЧАК класе 0,2797 БАЛЧАК класе 0,8713 БАЛЧАК класе 0,1294 БАЛЧАК класе 1,7257 БАЛЧАК класе 0,7955 БАЛЧАК ЊИВА 7.класе 0,2628 БАЛЧАК класе 0,6214 БАЛЧАК класе 0,1281 БАЛЧАК класе 4,6828 БАЛЧАК класе 4,2637 БАЛЧАК класе 3,4778 БАЛЧАК ЊИВА 6.класе 0,0211 БАЛЧАК ЊИВА 7.класе 2,7200 БАЛЧАК класе 3,8799 БАЛЧАК класе 2,6389 БАЛЧАК ЊИВА 7.класе 0,5574 БАЛЧАК класе 5,8148 БАЛЧАК ЊИВА 6.класе 3,3509 БАЛЧАК ЊИВА 6.класе 1,0000 УКУПНО БАЛЧАК 41,8327 БРЕСНИЧИЋ apr ЊИВА 5.класе 0,5989 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,

226 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,2120 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,1898 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 6.класе 0,2816 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,2366 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 6.класе 0,1840 БРЕСНИЧИЋ /3 ЊИВА 5.класе 0,1337 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,0054 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,4861 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,7662 БРЕСНИЧИЋ /2 ЊИВА 5.класе 0,0940 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,1964 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,1544 БРЕСНИЧИЋ класе 0,0857 БРЕСНИЧИЋ ВИНОГРАД 3.класе 0,0793 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,1731 БРЕСНИЧИЋ /1 ВОЋЊАК 4.класе 0,0201 БРЕСНИЧИЋ /2 ВОЋЊАК 4.класе 0,0406 БРЕСНИЧИЋ ВОЋЊАК 4.класе 0,0800 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,4948 БРЕСНИЧИЋ ВОЋЊАК 4.класе 0,1098 БРЕСНИЧИЋ ВОЋЊАК 4.класе 0,0937 БРЕСНИЧИЋ ВОЋЊАК 4.класе 0,0861 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,2528 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,3066 УКУПНО БРЕСНИЧИЋ 5,8646 ДОЊА РЕЧИЦА /4 ВОЋЊАК 5.класе 17,

227 УКУПНО Д.РЕЧИЦА 17,6385 УКУПНО 72,

228 ТАБЕЛА 15 Преглед груписаних надметања број поседовног листа/листа непокретности број катастарске парцеле КО потес број јавног надметања култура и класа АРБАНАШКА РЕКА ЊИВА 7.класе 0,1174 АРБАНАШКА РЕКА /2 4.класе 0,1856 АРБАНАШКА КРШ класе 0,4341 Укупно 0,7371 УКУПНО АРБАНАШКА 0,7371 БАБИН ПОТОК ЂЕРАМ /32 ЊИВА 4.класе 0,0141 БАБИН ПОТОК ГУБА /1 ЊИВА 4.класе 0,0467 БАБИН ПОТОК ГУБА класе 0,0042 укупно 0,065 УКУПНО БАБИН ПОТОК 0,065 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ /6 ЊИВА 4.класе 0,096 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ 3 416/7 ЊИВА 4.класе 0,5757 БАЈЧИНЦЕ СЕЛО ВОЋЊАК 4.класе 0,0431 површина (ха) боја напомена 228

229 БАЈЧИНЦЕ СЕЛО ВОЋЊАК 4.класе 0,0771 БАЈЧИНЦЕ СЕЛО 3 643/1 ВОЋЊАК 4.класе 0,044 БАЈЧИНЦЕ УТРИНА ЊИВА 6.класе 0,3162 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,256 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ ЊИВА 3.класе 0,0905 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ ЊИВА 3.класе 0,0241 БАЈЧИНЦЕ ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,3766 укупно 1,8993 УКУПНО БАЈЧИНЦЕ 1,8993 БАЦЕ ПИРАМИДА ВОЋЊАК 5.класе 0,0201 БАЦЕ ПИРАМИДА ЊИВА 7.класе 0,0365 БАЦЕ КЉУЧ ЊИВА 4.класе 0,0397 БАЦЕ КЉУЧ ЊИВА 4.класе 0,0719 БАЦЕ КЉУЧ ЊИВА 3.класе 0,0376 БАЦЕ КЉУЧ /1 ЊИВА 3.класе 0,0641 укупно 0,2699 БАЦЕ БРДО feb ЊИВА 4.класе 0,172 БАЦЕ БРДО /2 ЊИВА 4.класе 0,2509 БАЦЕ БРДО ВОЋЊАК 4.класе 0,5939 БАЦЕ БРДО /1 ЊИВА 5.класе 0,297 БАЦЕ БАНДЕРА ВИНОГРАД 5.класе 0,0652 БАЦЕ ЧУКАР ЊИВА 5.класе 0,

230 БАЦЕ ПИРАМИДА ВОЋЊАК 5.класе 0,0301 БАЦЕ БРДО /2 ЊИВА 6.класе 0,1986 укупно 1,8057 БАЦЕ БРДО ВОЋЊАК 4.класе 0,708 укупно 0,708 УКУПНО БАЦЕ 2,7836 БЕЛА ВОДА МЛИНСКО БРДО ЊИВА 5.класе 0,1079 БЕЛА ВОДА БЕЛОВСКО БРДО /2 ЊИВА 6.класе 0,3675 БЕЛА ВОДА БЕЛОВСКО БРДО ЊИВА 6.класе 0,0685 БЕЛА ВОДА БЕГОВО ЧУКЛЕ /1 ЊИВА 3.класе 0,3567 укупно 0,9006 УКУПНО БЕЛА ВОДА 0,9006 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК ЊИВА 7.класе 0,2628 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК класе 0,1885 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК класе 0,6518 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК класе 0,1404 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК ЊИВА 7.класе 0,2998 БЕРИЉЕ ШИРИНЕ класе 0,8423 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,1083 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,

231 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ ЊИВА 8.класе 1,6922 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,707 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,3485 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,3725 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,829 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,7029 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 1,7182 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 1,3738 БЕРИЉЕ ПОД ВЕЉУ класе 0,5607 БЕРИЉЕ БЕРИЉСКИ ПОТОК ЊИВА 8.класе 0,04 укупно 10,9475 УКУПНО БЕРИЉЕ 10,9475 БОГУЈЕВАЦ ТУРСКО ГРОБЉЕ класе 0,0281 БОГУЈЕВАЦ РАВАН /2 ЊИВА 8.класе 0,0744 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ класе 0,0725 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ класе 0,2702 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ ЊИВА 7.класе 0,0455 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ ,

232 6.класе БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ класе 0,5834 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ класе 0,275 укупно 1,5543 БОГУЈЕВАЦ ДОЛИНЕ класе 0,1293 БОГУЈЕВАЦ РАШЋЕ класе 0,1855 БОГУЈЕВАЦ РАШЋЕ класе 0,665 укупно 0,9798 УКУПНО БОГУЈЕВАЦ 2,5341 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ класе 0,1531 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 4.класе 0,1571 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 5.класе 0,32 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 4.класе 0,3812 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 5.класе 0,3276 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 4.класе 0,2415 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 5.класе 0,2665 БРЕСНИЧИЋ ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЊИВА 5.класе 0,2595 укупно 2,1065 УКУПНО БРЕСНИЧИЋ 2,1065 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД ЊИВА 5.класе 0,1594 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД ,

233 4.класе БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД класе 0,1236 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД класе 0,1523 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД /1 ЊИВА 4.класе 0,4048 БУБЛИЦА БЕЛИ КАМЕН ЊИВА 6.класе 0,749 БУБЛИЦА БЕЛИ КАМЕН класе 0,1886 БУБЛИЦА МИЛАНОВА ОГРАЊА класе 0,3199 БУБЛИЦА МИЛАНОВА ОГРАЊА класе 0,025 БУБЛИЦА БЕЛИ КАМЕН ЊИВА 6.класе 0,9957 БУБЛИЦА МАЧИНСКИ ПУТ ЊИВА 5.класе 0,1939 БУБЛИЦА ПАЉЕВИНЕ класе 0,5323 БУБЛИЦА МАЧИНСКИ ПУТ ЊИВА 4.класе 0,1816 БУБЛИЦА БЕЛИ КАМЕН ЊИВА 5.класе 0,1228 БУБЛИЦА ДУБРАВА ЊИВА 4.класе 1,5742 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 4.класе 1,3299 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 4.класе 0,7519 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,629 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,2144 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,1664 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,3905 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,1967 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ВИНОГРАД 0,

234 4.класе БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ВОЋЊАК 3.класе 0,0311 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,1325 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ ЊИВА 5.класе 0,2864 БУБЛИЦА ЛОЈЗЕ класе 0,1566 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,0521 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,014 БУБЛИЦА КАЛДРМА ВОЋЊАК 3.класе 0,0622 БУБЛИЦА КАЛДРМА ЊИВА 5.класе 0,0602 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,0732 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,0611 БУБЛИЦА СЕЛО ВОЋЊАК 2.класе 0,1555 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,028 БУБЛИЦА СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,0529 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД ЊИВА 4.класе 0,0402 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД ЊИВА 4.класе 0,0251 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД класе 0,0642 БУБЛИЦА КРАЈЊИ РИД класе 0,

235 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,1316 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР /1 ВОЋЊАК 3.класе 0,277 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР /2 ЊИВА 5.класе 0,0834 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 1,2013 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,02 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0671 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0551 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0175 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0335 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,3722 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0491 БУБЛИЦА СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,0762 БУБЛИЦА ПАДИНА ВОЋЊАК 2.класе 0,1744 БУБЛИЦА СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,0142 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,0419 БУБЛИЦА ПОЉАНЕ ЊИВА 8.класе 0,5161 БУБЛИЦА ПОЉАНЕ ,

236 6.класе БУБЛИЦА ПОЉАНЕ ЊИВА 7.класе 0,4397 БУБЛИЦА ПОЉАНЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,2563 БУБЛИЦА ПОЉАНЕ класе 0,1319 БУБЛИЦА МАРИНО КАЛЕ класе 0,0359 БУБЛИЦА МАРИНО КАЛЕ ЊИВА 6.класе 0,5329 БУБЛИЦА МАРИНО КАЛЕ ЊИВА 7.класе 0,28 БУБЛИЦА МАРИНО КАЛЕ класе 0,1872 БУБЛИЦА СЕЛО класе 0,016 БУБЛИЦА КРАЈЊИ БУНАР класе 0,0045 БУБЛИЦА ЧУКАР класе 0,0409 БУБЛИЦА ЧУКАР класе 0,0514 укупно 16,4449 УКУПНО БУБЛИЦА 16,4449 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ класе 0,389 БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ ВОЋЊАК 5.класе 0,0788 БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ класе 0,0604 БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ ЊИВА 7.класе 0,

237 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ /4 6.класе 0,0869 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ класе 0,2746 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ класе 0,1767 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ ЊИВА 8.класе 0,5813 БУКОЛОРАМ КУЋИШТЕ класе 0,465 БУКОЛОРАМ ГРАД класе 1,4514 БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ класе 0,1656 БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ класе 0,1591 БУКОЛОРАМ СЕЧИНА ЊИВА 8.класе 0,29 БУКОЛОРАМ ГРАД класе 0,2101 БУКОЛОРАМ ГРАД ЊИВА 8.класе 0,2926 БУКОЛОРАМ ЧУКА ЊИВА 8.класе 0,4218 укупно 5,341 УКУПНО БУКОЛОРАМ 5,341 БУЛАТОВАЦ СЛАНИШТЕ ЊИВА 4.класе 0,3602 БУЛАТОВАЦ ВИНОГРАДСКО БРДО ЊИВА 5.класе 0,05 БУЛАТОВАЦ ВИНОГРАДСКО БРДО класе 0,0811 БУЛАТОВАЦ ВИНОГРАДСКО БРДО ЊИВА 5.класе 0,0822 БУЛАТОВАЦ ВИНОГРАДСКО БРДО ,

238 3.класе БУЛАТОВАЦ ЛЕДИНЕ ЊИВА 4.класе 0,3722 БУЛАТОВАЦ ЛЕДИНЕ класе 0,09 БУЛАТОВАЦ ЛЕДИНЕ ЊИВА 4.класе 0,38 БУЛАТОВАЦ ПАДИНЕ класе 0,0301 укупно 1,4506 УКУПНО БУЛАТОВАЦ 1,4506 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 2.класе 1,0581 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 3.класе 0,2397 ВИЧА РОВИНЕ ЊИВА 8.класе 0,2074 ВИЧА РОВИНЕ ЊИВА 8.класе 0,0781 ВИЧА РОВИНЕ ЊИВА 8.класе 0,2379 ВИЧА ПОЉЕ /2 6.класе 0,017 ВИЧА ПОЉЕ /1 4.класе 0,274 ВИЧА БРДО класе 0,0625 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,0321 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,0395 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,3 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 2.класе 0,0042 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 2.класе 0,0101 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 2.класе 0,0106 ВИЧА ПОЉЕ /1 ВИНОГРАД 3.класе 0,03 238

239 ВИЧА ПОЉЕ /3 2.класе 0,0215 ВИЧА ПОЉЕ /2 4.класе 0,0695 ВИЧА ПОЉЕ /2 6.класе 0,0901 ВИЧА ПОЉЕ /2 6.класе 0,0935 ВИЧА ПОЉЕ /3 6.класе 0,1225 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,054 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,102 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0065 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0081 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,0395 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,0275 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,054 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,021 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,03 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0431 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 4.класе 0,048 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0265 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 4.класе 0,0355 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0277 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0432 ВИЧА ПОЉЕ /3 ЊИВА 4.класе 0,0352 ВИЧА ПОЉЕ /4 ЊИВА 4.класе 0,

240 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,1195 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0405 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0683 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 4.класе 0,047 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,0385 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,053 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,173 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0426 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0451 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,0462 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0295 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0055 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0075 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0062 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,1701 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,1319 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,0281 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0125 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0077 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0316 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0226 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0201 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0191 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0151 ВИЧА ПОЉЕ ,

241 6.класе ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,0615 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0998 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0426 ВИЧА ПОЉЕ /1 4.класе 0,0581 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0461 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,009 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,015 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,018 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0075 ВИЧА ПОЉЕ ВОЋЊАК 5.класе 0,0008 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,1801 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,2032 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,0756 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,0746 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,2225 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,164 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,2219 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,1425 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,071 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,0665 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,

242 ВИЧА ПОЉЕ /1 4.класе 0,066 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0503 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0272 ВИЧА ПОЉЕ /1 ВОЋЊАК 4.класе 0,2 ВИЧА ПОЉЕ /1 6.класе 0,2077 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,0915 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,0981 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,0614 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,085 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,2212 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,0185 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,018 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,0385 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,0303 ВИЧА ПОЉЕ /1 5.класе 0,196 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,1306 ВИЧА ПОЉЕ /3 ЊИВА 5.класе 0,003 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0955 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,

243 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,03 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0809 ВИЧА ПОЉЕ /1 4.класе 0,0245 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,0243 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,0156 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,1085 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,0255 ВИЧА ПОЉЕ ЊИВА 5.класе 0,0759 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 5.класе 0,061 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,1123 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,1012 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,2106 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,1232 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,102 ВИЧА ПОЉЕ класе 0,1709 ВИЧА ПОЉЕ /1 ЊИВА 8.класе 0,0524 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,102 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,0504 ВИЧА ПОЉЕ /2 5.класе 0,

244 ВИЧА ПОЉЕ /2 5.класе 0,078 ВИЧА ПОЉЕ /2 ЊИВА 7.класе 0,0335 ВИЧА БРДО /2 6.класе 0,8145 ВИЧА БРДО /3 6.класе 0,0612 ВИЧА БРДО класе 0,0655 ВИЧА БРДО класе 0,146 ВИЧА БРДО класе 0,109 ВИЧА БРДО /1 6.класе 0,0145 ВИЧА БРДО класе 0,012 ВИЧА БРДО класе 0,0095 ВИЧА БРДО класе 0,008 ВИЧА БРДО класе 0,0315 ВИЧА БРДО класе 0,011 ВИЧА БРДО ЊИВА 2.класе 0,022 ВИЧА БРДО /1 6.класе 0,9516 ВИЧА БРДО ЊИВА 2.класе 0,

245 ВИЧА БРДО ЊИВА 2.класе 0,3895 ВИЧА БРДО ЊИВА 2.класе 0,0855 ВИЧА БРДО класе 0,042 укупно 13,0029 УКУПНО ВИЧА 13,0029 ВЛАСА БРДО класе 0,3781 ВЛАСА БРДО класе 0,8613 ВЛАСА YОРИН ЛАЗ класе 1,0661 ВЛАСА YОРИН ЛАЗ класе 1,4161 ВЛАСА БРДО класе 0,8379 ВЛАСА СТУДЕНАЦ класе 0,8239 ВЛАСА БОЈОВИЋ ЊИВА 8.класе 0,3958 ВЛАСА БОЈОВИЋ класе 0,7746 ВЛАСА ВЕЛИКИ ДО класе 1,1811 ВЛАСА ВЕЛИКИ ДО класе 0,2018 ВЛАСА ВЕЛИКИ ДО класе 1,1985 ВЛАСА ВЕЛИКИ ДО класе 1,

246 укупно 10,4200 УКУПНО ВЛАСА 10,4200 ВЛАСОВО БЕГОВИЋА ГРОБ класе 1,6504 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 0,3733 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 0,7622 ВЛАСОВО РАДУЛОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,1822 ВЛАСОВО РАДУЛОВАЦ класе 1,1047 ВЛАСОВО РАДУЛОВАЦ класе 2,6538 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 4,1804 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 0,3986 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 1,0625 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 2,5765 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 0,1036 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 0,344 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ ВОЋЊАК 6.класе 0,388 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,

247 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,4064 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,4094 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,1365 ВЛАСОВО БУБАН /2 ЊИВА 7.класе 0,5456 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,4093 ВЛАСОВО БУБАН ВОЋЊАК 6.класе 0,0559 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,1707 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,0848 ВЛАСОВО БУБАН ЊИВА 8.класе 0,7086 ВЛАСОВО БУБАН ЊИВА 8.класе 1,9421 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,7994 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,3716 ВЛАСОВО БУБАН /1 5.класе 0,247 ВЛАСОВО БУБАН ЊИВА 8.класе 0,7713 ВЛАСОВО БУБАН класе 0,1212 ВЛАСОВО БУБАН класе 2,2324 ВЛАСОВО БУБАН ,

248 6.класе ВЛАСОВО КОКАНИ /2 5.класе 0,2599 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,0952 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,1763 ВЛАСОВО КОКАНИ ЊИВА 7.класе 0,0751 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,566 ВЛАСОВО КОКАНИ ЊИВА 8.класе 0,4979 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,2424 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,1296 ВЛАСОВО КОКАНИ ЊИВА 8.класе 0,4585 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,356 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,309 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,2585 ВЛАСОВО КЛЕЧЈЕ класе 0,5067 ВЛАСОВО КЛЕЧЈЕ ЊИВА 7.класе 0,1254 ВЛАСОВО КЛЕЧЈЕ класе 0,0254 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,

249 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,3861 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 1,0856 ВЛАСОВО КОКАНИ ЊИВА 8.класе 0,2644 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,5987 ВЛАСОВО КОКАНИ класе 0,5189 ВЛАСОВО ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ класе 0,2443 ВЛАСОВО ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ класе 0,3989 ВЛАСОВО ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ ВОЋЊАК 6.класе 0,351 ВЛАСОВО ШТАЦИЈА класе 0,044 ВЛАСОВО ШТАЦИЈА класе 0,1029 ВЛАСОВО КЛЕЧЈЕ класе 0,8008 ВЛАСОВО БРДО класе 1,8279 ВЛАСОВО БРДО ЊИВА 8.класе 0,5081 ВЛАСОВО ЦРКВА класе 0,8279 ВЛАСОВО ЦРКВА класе 0,435 ВЛАСОВО ЦРКВА класе 0,03 249

250 ВЛАСОВО ПРЕВИЈА ВОЋЊАК 5.класе 0,1926 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,2849 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,2005 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,0702 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,2046 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 1,0981 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,6862 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО ЊИВА 8.класе 0,3813 ВЛАСОВО БЕГОВИЋА ГРОБ класе 1,5391 ВЛАСОВО СТАРО СЕЛО класе 0,3528 ВЛАСОВО БУЈАДЊАЧЕ класе 0,5744 ВЛАСОВО БУЈАДЊАЧЕ класе 0,035 ВЛАСОВО БУЈАДЊАЧЕ ЊИВА 8.класе 0,5786 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 0,5944 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 1,0783 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 1,

251 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 0,9984 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 1,2861 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 0,9271 ВЛАСОВО ЈАВОР класе 2,7894 укупно 53,9265 ВЛАСОВО БАЧИЈЕ класе 4,103 укупно 4,103 УКУПНО ВЛАСОВО 58,0295 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /11 ЊИВА 7.класе 0,012 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /18 ЊИВА 7.класе 0,0672 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /4 ЊИВА 6.класе 0,0516 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /5 ЊИВА 6.класе 0,0902 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /7 ЊИВА 6.класе 0,0175 ВОДИЦЕ СОКОЛИЦА /3 ЊИВА 4.класе 0,014 ВОДИЦЕ РАВНИШТЕ ЊИВА 4.класе 0,007 ВОДИЦЕ СЕЛО /2 ВОЋЊАК 5.класе 0,1278 ВОДИЦЕ СЕЛО /4 ВОЋЊАК 5.класе 0,0151 ВОДИЦЕ СЕЛО /5 ВОЋЊАК 5.класе 0,0272 укупно 0,4296 УКУПНО ВОДИЦЕ 0,

252 ГЛАСОВИК ДЕОНИЦЕ /10 ЊИВА 6.класе 0,09 ГЛАСОВИК ДЕОНИЦЕ /28 ЊИВА 6.класе 0,078 ГЛАСОВИК ДЕОНИЦЕ /73 ЊИВА 6.класе 0,204 ГЛАСОВИК ДЕОНИЦЕ /77 4.класе 0,05 ГЛАСОВИК ШУМЉАНЕ класе 0,0961 ГЛАСОВИК ШУМЉАНЕ класе 0,1559 ГЛАСОВИК ШУМЉАНЕ класе 0,0822 ГЛАСОВИК ШУМЉАНЕ класе 0,4924 ГЛАСОВИК ДВА РИДА класе 1,0101 ГЛАСОВИК ДВА РИДА класе 0,4549 ГЛАСОВИК класе 1,5077 ГЛАСОВИК ШУМЉАНЕ класе 1,0034 ГЛАСОВИК ГАШИНА МАЛА класе 2,516 ГЛАСОВИК ПЛОЧА класе 0,0427 ГЛАСОВИК ПЛОЧА ЊИВА 4.класе 0,0155 ГЛАСОВИК ПЛОЧА ЊИВА 4.класе 0,0047 ГЛАСОВИК ПЛОЧА класе 0,

253 ГЛАСОВИК ПЛОЧА класе 0,0958 ГЛАСОВИК ЛАЗАРОВЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 8.класе 0,212 ГЛАСОВИК ЛАЗАРОВЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 8.класе 0,322 ГЛАСОВИК ЛАЗАРОВЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 8.класе 0,2183 ГЛАСОВИК ЛАЗАРОВЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 8.класе 0,3325 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,2148 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,0884 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,0462 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО /5 6.класе 0,1465 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО ЊИВА 8.класе 0,8902 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,3673 ГЛАСОВИК НЕЗИРОВЕ ЛИВАДЕ /1 4.класе 0,3728 ГЛАСОВИК НЕЗИРОВЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 7.класе 2,7645 ГЛАСОВИК НЕЗИРОВЕ ЛИВАДЕ /1 ВОЋЊАК 4.класе 1,0411 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО ЊИВА 8.класе 0,3282 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ ЊИВА 7.класе 0,12 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ ЊИВА 7.класе 0,0891 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ /1 ЊИВА 7.класе 0,2155 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ класе 0,

254 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА ЊИВА 7.класе 0,1485 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,2074 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,1072 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,011 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО класе 0,1252 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО ЊИВА 8.класе 0,0923 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО ЊИВА 8.класе 0,1173 ГЛАСОВИК СТАРО СЕЛО /1 5.класе 0,0256 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА класе 0,0699 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА /2 ЊИВА 7.класе 0,3255 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА /5 ЊИВА 7.класе 0,3375 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА /8 ЊИВА 7.класе 0,1825 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА /9 ЊИВА 7.класе 0,0635 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ /3 ВОЋЊАК 4.класе 0,0486 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ /2 ВОЋЊАК 4.класе 0,041 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ ВОЋЊАК 3.класе 0,1491 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ /3 4.класе 0,015 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ /1 4.класе 0,1055 ГЛАСОВИК ТЕКИЈА ЊИВА 7.класе 0,

255 ГЛАСОВИК СРЕДЊИ РИД /2 ВИНОГРАД 4.класе 0,037 ГЛАСОВИК НОВОСЕЛЦЕ класе 0,82 ГЛАСОВИК СРЕДЊИ РИД ЊИВА 6.класе 0,144 ГЛАСОВИК ГАШИНА МАЛА ЊИВА 4.класе 0,036 ГЛАСОВИК ГАШИНА МАЛА класе 0,219 ГЛАСОВИК ГАШИНА МАЛА класе 0,018 ГЛАСОВИК ЛИВАДЕ класе 0,0411 ГЛАСОВИК ШИРИНА /16 ЊИВА 5.класе 1,0845 ГЛАСОВИК ЛИВАДЕ класе 0,1037 ГЛАСОВИК ЛИВАДЕ класе 0,4217 ГЛАСОВИК ЛИВАДЕ ЊИВА 6.класе 0,187 ГЛАСОВИК ДОЊА УТРИНА ЊИВА 5.класе 0,3023 ГЛАСОВИК ДОЊА УТРИНА класе 0,1189 ГЛАСОВИК ДОЊА УТРИНА ЊИВА 5.класе 0,36 ГЛАСОВИК ДОЊА УТРИНА класе 0,2665 ГЛАСОВИК ДОЊА УТРИНА класе 0,5542 укупно 22,6805 УКУПНО ГЛАСОВИК 22,

256 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА СЕЛО класе 0,1106 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,2479 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА СЕЛО класе 0,0738 укупно 0,4323 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР ЊИВА 6.класе 0,4038 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР ВОЋЊАК 5.класе 0,1547 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР ЊИВА 7.класе 1,9693 укупно 2,5278 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР ЊИВА 8.класе 0,5092 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР класе 0,0691 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА КРУШКАР ЊИВА 6.класе 0,026 укупно 0,6043 УКУПНО БЕЈАШНИЦА 3,5644 ГОРЊА БРЕСНИЦА АЈДАНОВАЦ /1 6.класе 0,2276 ГОРЊА БРЕСНИЦА АЈДАНОВАЦ класе 0,9154 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,245 ГОРЊА БРЕСНИЦА ЂУШНИЦА класе 0,7234 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /1 6.класе 0,9106 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /2 6.класе 0,

257 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /3 6.класе 0,0015 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА /1 6.класе 0,0023 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /2 6.класе 0,0038 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА /3 6.класе 0,0009 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /4 6.класе 0,0015 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /2 6.класе 0,0601 ГОРЊА БРЕСНИЦА ПЛАНСКИ БРЕГ ЊИВА 8.класе 0,0237 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА /4 6.класе 0,0024 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ /1 6.класе 0,0037 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ класе 0,0321 ГОРЊА БРЕСНИЦА ВЕЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ класе 0,282 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,1736 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,0412 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,3113 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,2912 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА ,

258 4.класе ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,0116 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,36 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,1727 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,0843 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,3012 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,0733 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,0607 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,2089 ГОРЊА БРЕСНИЦА РЕКА класе 0,1547 укупно 5,7439 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО /1 ЊИВА 7.класе 0,3686 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,2365 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,1815 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,2186 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,2427 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,5282 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,452 ГОРЊА БРЕСНИЦА СЕЛО ЊИВА 7.класе 0,

259 укупно 2,4572 ГОРЊА БРЕСНИЦА РАШЕВАЦ класе 0,4913 ГОРЊА БРЕСНИЦА РАШЕВАЦ класе 0,1343 укупно 0,6256 УКУПНО ГОРЊА БРЕСНИЦА 8,8267 ГОРЊА КОЊУША БУДИ ПОТОК ЊИВА 7.класе 0,1816 ГОРЊА КОЊУША ТРЊАЦИ ЊИВА 4.класе 0,5253 укупно 0,7069 УКУПНО ГОРЊА КОЊУША 0,7069 ГОРЊА РЕЧИЦА КАМЕНАРА ЊИВА 7.класе 0,085 ГОРЊА РЕЧИЦА КАМЕНАРА ЊИВА 7.класе 0,222 ГОРЊА РЕЧИЦА ЛАЗАРЕВА КОБИЛА /1 ВОЋЊАК 5.класе 0,1078 укупно 0,4148 УКУПНО ГОРЊА РЕЧИЦА 0,4148 ГОРЊА СТРАЖАВА СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,0885 ГОРЊА СТРАЖАВА ШИРОКО ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,279 укупно 0,3675 УКУПНО ГОРЊА СТРАЖАВА 0,3675 ГОРЊА ТОПОНИЦА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,1263 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЛИВАДЕ ЊИВА 5.класе 0,2666 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЛИВАДЕ класе 0,1333 ГОРЊА ТОПОНИЦА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,

260 ГОРЊА ТОПОНИЦА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,0472 ГОРЊА ТОПОНИЦА ПОЉЕ ЊИВА 4.класе 0,3786 ГОРЊА ТОПОНИЦА ПОЉЕ /2 4.класе 0,2446 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЛИВАДЕ ЊИВА 4.класе 0,2319 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЛИВАДЕ ЊИВА 4.класе 0,0427 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЛИВАДЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,0502 ГОРЊА ТОПОНИЦА ВИНОГРАДИ ВИНОГРАД 4.класе 0,0542 ГОРЊА ТОПОНИЦА ВИНОГРАДИ ВИНОГРАД 4.класе 0,0755 укупно 1,6963 УКУПНО ГОРЊА ТОПОНИЦА 1,6963 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ШИРОКО ПОЉЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,036 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА /15 ЊИВА 3.класе 0,8606 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /3 ЊИВА 5.класе 0,306 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /2 ЊИВА 5.класе 0,142 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /2 ЊИВА 5.класе 0,416 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /7 6.класе 0,3595 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ПАДИНЕ /2 ЊИВА 6.класе 0,26 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ПАДИНЕ ВИНОГРАД 3.класе 0,4222 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ПАДИНЕ класе 0,075 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /3 ЊИВА 4.класе 0,

261 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЈЕЗЕРО ЊИВА 5.класе 0,211 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ /1 ЊИВА 5.класе 0,437 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ ЊИВА 4.класе 0,3544 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ ЊИВА 4.класе 0,1322 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ ЊИВА 4.класе 0,2163 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ ВОЋЊАК 6.класе 0,0726 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА /1 ЊИВА 4.класе 0,2025 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА ЊИВА 4.класе 0,5 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА ВОЋЊАК 6.класе 0,3903 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА ЊИВА 4.класе 0,3665 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА /1 ЊИВА 4.класе 0,0866 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА /2 ЊИВА 4.класе 0,0866 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА ЊИВА 4.класе 0,4467 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА класе 0,0611 укупно 7,358 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЧУКА ЊИВА 4.класе 0,2359 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ СЕЛО ЊИВА 3.класе 0,0747 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ДЕЛОВИ ЊИВА 5.класе 0,369 укупно 0,6796 УКУПНО ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ 8,0376 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ЖУГОВИНА класе 0,1353 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ЖУГОВИНА класе 0,

262 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ЖУГОВИНА класе 1,1795 ГОРЊИ СТАТОВАЦ НЕВЕСТА класе 0,3933 ГОРЊИ СТАТОВАЦ НЕВЕСТА класе 0,3589 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ТОМОВ ЛАЗ класе 0,097 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ ЊИВА 8.класе 0,2895 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ ВОЋЊАК 6.класе 0,1323 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,115 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,3173 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,7021 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,1269 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,061 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,4273 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,1149 ГОРЊИ СТАТОВАЦ БИЈЕЛИЋА ЛАЗ класе 0,3664 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ДОЛИНА класе 0,0504 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПРОШТИНЕ ,

263 6.класе ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПРОШТИНЕ ЊИВА 7.класе 0,6294 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПРОШТИНЕ класе 0,1295 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПРОШТИНЕ ЊИВА 7.класе 0,2038 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПАСЈАЧА класе 0,9084 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПАСЈАЧА ЊИВА 7.класе 0,0565 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПАСЈАЧА ЊИВА 8.класе 0,4072 ГОРЊИ СТАТОВАЦ СЕЛО ВОЋЊАК 6.класе 0,0931 ГОРЊИ СТАТОВАЦ КРЧЕВИНЕ класе 0,1631 ГОРЊИ СТАТОВАЦ КРЧЕВИНЕ ЊИВА 6.класе 0,1852 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПАЉЕВИНЕ ВОЋЊАК 6.класе 0,5163 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ПАЉЕВИНЕ ВОЋЊАК 6.класе 0,4534 укупно 11,9175 УКУПНО ГОРЊИ СТАТОВАЦ 11,9175 ГРАБОВАЦ ДОЛИНА класе 0,2591 ГРАБОВАЦ ДОЛИНА класе 0,277 укупно 0,5361 УКУПНО ГРАБОВАЦ 0,5361 ГУБЕТИН СЕЛО ЊИВА 3.класе 0,3741 ГУБЕТИН СЕЛО ВОЋЊАК 0,

264 4.класе ГУБЕТИН СЕЛО класе 0,0373 ГУБЕТИН РАВНИНЕ /1 ЊИВА 6.класе 0,3762 укупно 0,8109 ГУБЕТИН УМАЦ ВИНОГРАД 4.класе 0,1557 ГУБЕТИН УМАЦ класе 0,1567 укупно 0,3124 ГУБЕТИН СЕЛО класе 0,1132 ГУБЕТИН ЗВЕЗДАН класе 0,3664 ГУБЕТИН КАМЕЊАР ЊИВА 8.класе 0,1424 ГУБЕТИН КАМЕЊАР класе 0,2601 ГУБЕТИН КАМЕЊАР ЊИВА 7.класе 2,9956 укупно 3,8777 УКУПНО ГУБЕТИН 5,001 ДОБРОТИЋ ТАЉИГАР ВИДОВАЧА /72 ЊИВА 7.класе 0,149 ДОБРОТИЋ ТАЉИГАР ВИДОВАЧА /73 5.класе 0,2764 ДОБРОТИЋ ТАЉИГАР ВИДОВАЧА /176 5.класе 0,0255 укупно 0,4509 ДОБРОТИЋ БРДО класе 0,

265 ДОБРОТИЋ ТАЉИГАР /1 6.класе 1,7497 укупно 2,2577 УКУПНО ДОБРОТИЋ 2,7086 ДОЊА РЕЧИЦА БЕЛОГОШ класе 0,5402 ДОЊА РЕЧИЦА МИЛОШЕВ ЛАЗ /2 ВОЋЊАК 5.класе 0,0879 ДОЊА РЕЧИЦА БЕЛОГОШ ЊИВА 5.класе 0,007 укупно 0,6351 УКУПНО ДОЊА РЕЧИЦА 0,6351 ДОЊА ТОПОНИЦА КАМЕЊАР ЊИВА 2.класе 0,2238 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,043 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 6.класе 0,042 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА класе 0,0251 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 4.класе 0,1032 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 6.класе 0,0631 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 5.класе 0,1155 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 5.класе 0,0221 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 5.класе 0,1476 ДОЊА ТОПОНИЦА РАШЕВИЦА ЊИВА 4.класе 0,03 ДОЊА ТОПОНИЦА БЕЛИ БРЕГ ЊИВА 6.класе 0,0971 ДОЊА ТОПОНИЦА БЕЛИ БРЕГ ЊИВА 6.класе 0,4848 ДОЊА ТОПОНИЦА КУЛА СЕЛИШТЕ СЕЛО /6 ЊИВА 5.класе 0,044 укупно 1,

266 УКУПНО ДОЊА ТОПОНИЦА 1,4413 ДОЊА ТРНАВА РЕКА /2 ЊИВА 2.класе 0,0966 ДОЊА ТРНАВА РЕКА ЊИВА 2.класе 2,3329 укупно 2,4295 УКУПНО ДОЊА ТРНАВА 2,4295 ДОЊЕ КОРДИНЦЕ ГРОБЉИШТЕ ЊИВА 3.класе 0,1415 укупно 0,1415 УКУПНО ДОЊЕ КОРДИНЦЕ 0,1415 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,119 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,178 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,204 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,083 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,331 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД /2 ЊИВА 6.класе 0,1643 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,1241 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,1873 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,0248 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,1296 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,0646 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,

267 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,1792 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,0814 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,392 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,3301 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,2317 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,1901 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,159 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,1455 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,107 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,1055 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,115 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,195 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,157 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,3016 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,1505 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА класе 0,085 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА класе 0,0215 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА класе 0,1291 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ЊИВА 7.класе 0,0983 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА класе 0,0868 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ВОЋЊАК 0,

268 6.класе ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ЊИВА 7.класе 0,106 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ЊИВА 7.класе 0,0769 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ВОЋЊАК 6.класе 0,0155 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ВОЋЊАК 6.класе 0,0296 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПУСТА РЕКА ЊИВА 7.класе 0,0728 ДОЊИ СТАТОВАЦ РУПЕ класе 0,1631 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИЗА КУЋЕ ЊИВА 7.класе 0,2265 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИЗА КУЋЕ класе 0,1287 ДОЊИ СТАТОВАЦ ШИРОКЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 5.класе 0,0801 ДОЊИ СТАТОВАЦ ШИРОКЕ ЛИВАДЕ класе 0,0936 ДОЊИ СТАТОВАЦ ШИРОКЕ ЛИВАДЕ ЊИВА 5.класе 0,0791 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЗЕЛЕНЕ ЛЕДИНЕ класе 0,4354 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЗЕЛЕНЕ ЛЕДИНЕ класе 0,519 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ класе 0,1369 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ класе 0,0461 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ класе 0,2413 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ ЊИВА 7.класе 0,1537 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ,

269 4.класе ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА /1 7.класе 0,0553 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА класе 0,0901 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД класе 0,0399 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД ВОЋЊАК 6.класе 0,0205 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,0374 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД класе 0,0285 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,2346 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,3194 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД класе 0,021 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,2306 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊА ШАТРИЦА класе 0,071 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊА ШАТРИЦА ВОЋЊАК 6.класе 0,6508 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ВОЋЊАК 5.класе 0,0623 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ЊИВА 5.класе 0,0346 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА класе 0,1005 ДОЊИ СТАТОВАЦ БОГОЈЕВАЦ класе 0,0322 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ШАТРИЦА ,

270 7.класе ДОЊИ СТАТОВАЦ УТРИНА класе 0,6061 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,0773 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ВОЋЊАК 5.класе 0,0534 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,5573 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,3278 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1497 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,3662 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,457 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,3667 ДОЊИ СТАТОВАЦ ПЕТКОВСКИ РИД класе 0,0394 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ВОЋЊАК 5.класе 0,0483 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,4783 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,281 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0448 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,2028 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,1824 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,

271 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,2509 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0862 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,022 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0993 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,0898 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД /1 ЊИВА 7.класе 0,1925 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД /2 4.класе 0,1078 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,2693 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ВОЋЊАК 6.класе 0,1267 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,2214 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1751 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1601 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,203 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0199 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0399 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,2413 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ ,

272 6.класе ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,1392 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,7082 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,19 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ ЊИВА 7.класе 0,2793 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,0409 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,0524 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ ЊИВА 7.класе 0,2903 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ /2 7.класе 0,09 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,6663 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ ВОЋЊАК 6.класе 0,0718 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,4584 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1765 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0576 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,4411 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,0692 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ,

273 7.класе ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,0697 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1138 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,2381 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,2351 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0857 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,2665 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1649 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0628 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,0449 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 7.класе 0,149 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,2953 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1341 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,3253 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1599 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД ЊИВА 8.класе 0,5732 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1499 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,

274 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,564 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1263 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1777 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,1333 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,4093 ДОЊИ СТАТОВАЦ БОГОЈЕВАЦ класе 0,2478 ДОЊИ СТАТОВАЦ БОГОЈЕВАЦ класе 0,2834 ДОЊИ СТАТОВАЦ БОГОЈЕВАЦ класе 0,3211 ДОЊИ СТАТОВАЦ БОГОЈЕВАЦ класе 0,2518 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,0129 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД /2 3.класе 0,0145 ДОЊИ СТАТОВАЦ БРЕГОВИНСКИ РИД /2 3.класе 0,0068 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ ЊИВА 7.класе 0,3083 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЛЕДИНЕ ЊИВА 6.класе 0,1527 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИЗА КУЋЕ ЊИВА 6.класе 0,1326 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ВОЋЊАК 6.класе 0,

275 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА класе 0,0648 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА класе 0,0189 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА класе 0,1141 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ЊИВА 6.класе 0,0125 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА /3 ВОЋЊАК 5.класе 0,034 ДОЊИ СТАТОВАЦ ИСПОД ГАБРАКА ЊИВА 6.класе 0,0135 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,2937 ДОЊИ СТАТОВАЦ РИД класе 0,409 укупно 28,673 УКУПНО ДОЊИ СТАТОВАЦ 28,673 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,1124 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,0689 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,0346 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,0316 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,0898 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,2176 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,3546 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,

276 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,09 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,4117 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,1096 ДРАГИ ДЕО СУВЕ КРУШКЕ класе 0,0704 ДРАГИ ДЕО СУВЕ КРУШКЕ ВОЋЊАК 5.класе 0,0856 ДРАГИ ДЕО СУВЕ КРУШКЕ ВОЋЊАК 5.класе 0,0801 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,233 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА ЊИВА 6.класе 0,0896 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА ЊИВА 6.класе 0,04 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ЊИВА 5.класе 0,027 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА класе 0,0799 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,1719 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА класе 0,2593 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА класе 0,029 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА класе 0,0588 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,0583 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,0719 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 0,

277 3.класе ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,0451 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ВОЋЊАК 5.класе 0,1274 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 7.класе 0,1461 ДРАГИ ДЕО ОYАЦИ класе 0,233 ДРАГИ ДЕО ЦРКВИШТЕ ЊИВА 8.класе 0,3524 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,4684 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 1,0045 ДРАГИ ДЕО ЦРКВИШТЕ класе 0,4818 ДРАГИ ДЕО ПОЉАНЕ ЊИВА 8.класе 0,2326 ДРАГИ ДЕО ПОЉАНЕ класе 0,0921 ДРАГИ ДЕО ПОЉАНЕ класе 0,2514 ДРАГИ ДЕО ПОЉАНЕ класе 0,2932 ДРАГИ ДЕО ГУВНИШТЕ класе 0,6241 ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША класе 0,3007 ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША класе 0,1344 ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША ,

278 6.класе ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША класе 0,1438 ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША класе 0,2971 ДРАГИ ДЕО ЧАРДАЦИ класе 0,2823 ДРАГИ ДЕО ЧАРДАЦИ класе 0,0329 ДРАГИ ДЕО ЧАРДАЦИ класе 0,1845 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 7.класе 0,1876 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 7.класе 0,1626 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 7.класе 0,098 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ класе 0,0653 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,0755 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ВОЋЊАК 4.класе 0,02 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,1753 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,1297 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,0932 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 7.класе 0,1703 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 7.класе 0,0451 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ класе 0,1514 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,2025 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ВОЋЊАК 0,

279 5.класе ДРАГИ ДЕО ГУВНИШТЕ класе 0,3923 ДРАГИ ДЕО ГУВНИШТЕ класе 0,2102 ДРАГИ ДЕО ГУВНИШТЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,1003 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,2334 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА /2 6.класе 0,1668 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,2834 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,23 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,1814 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,1708 ДРАГИ ДЕО СЕЊАК класе 0,1822 ДРАГИ ДЕО ТЕКИЈА класе 0,1213 ДРАГИ ДЕО СЕЊАК класе 0,069 ДРАГИ ДЕО СЕЊАК класе 0,2448 ДРАГИ ДЕО СЕЊАК класе 0,2117 ДРАГИ ДЕО РИД ,

280 4.класе ДРАГИ ДЕО РИД класе 0,2999 ДРАГИ ДЕО МИЛУНОВА ТРШЕВИНА класе 0,5338 ДРАГИ ДЕО МИЛУНОВА ТРШЕВИНА /1 7.класе 0,301 ДРАГИ ДЕО МИЛУНОВА ТРШЕВИНА /2 7.класе 0,1255 ДРАГИ ДЕО МИЛУНОВА ТРШЕВИНА /3 7.класе 0,0628 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0711 ДРАГИ ДЕО ТРШЕВИНЕ класе 0,2511 ДРАГИ ДЕО КИТАНОВЕ БАРЕ класе 0,4192 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0718 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0407 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,2016 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0753 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0851 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,0295 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА ,

281 6.класе ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,386 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,1433 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,296 ДРАГИ ДЕО ГОРЊА класе 0,3776 ДРАГИ ДЕО КИТАНОВЕ БАРЕ класе 0,0681 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 5.класе 0,017 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 6.класе 0,1414 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ВОЋЊАК 3.класе 0,0994 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 7.класе 0,4525 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,3651 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,1479 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 8.класе 0,2432 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 8.класе 0,2924 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,0548 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,1477 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,1522 ДРАГИ ДЕО БАТАЉ ,

282 7.класе ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,201 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР ЊИВА 6.класе 0,6974 ДРАГИ ДЕО КРУШКАР класе 0,1121 ДРАГИ ДЕО СТАТОВАЧКИ РИД ЊИВА 8.класе 0,3141 ДРАГИ ДЕО ПАДИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,0869 ДРАГИ ДЕО ЦРКВИШТЕ класе 0,2014 ДРАГИ ДЕО ЦРКВИШТЕ ЊИВА 8.класе 0,2791 ДРАГИ ДЕО ЦРКВИШТЕ ЊИВА 7.класе 0,612 ДРАГИ ДЕО БАТАЉ класе 0,1163 ДРАГИ ДЕО ЧАРДАЦИ класе 0,175 ДРАГИ ДЕО ОСКОРУША класе 0,53 ДРАГИ ДЕО ОРАСИ ЊИВА 8.класе 0,201 укупно 24,2465 УКУПНО ДРАГИ ДЕО 24,2465 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ ЊИВА 2.класе 0,0832 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ класе 0,6495 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ ЊИВА 3.класе 0,2408 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ класе 0,

283 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ класе 0,0695 ДРЕНОВАЦ КОД СТАНИЦЕ ЊИВА 2.класе 0,0448 укупно 1,5177 УКУПНО ДРЕНОВАЦ 1,5177 ЂУРОВАЦ ЈЕЗЕРО ЊИВА 5.класе 0,333 ЂУРОВАЦ СЕЛО ВОЋЊАК 5.класе 0,4504 ЂУРОВАЦ ЦИГАНСКИ ПОТОК /2 ЊИВА 5.класе 0,3926 ЂУРОВАЦ СЛАНИШТЕ ЊИВА 5.класе 0,0636 укупно 1,2396 УКУПНО ЂУРОВАЦ 1,2396 ЂУШНИЦА СЕЛО класе 0,0299 укупно 0,0299 УКУПНО ЂУШНИЦА 0,0299 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО ЊИВА 5.класе 2,4984 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО /1 3.класе 0,5566 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО /1 ВОЋЊАК 2.класе 1,1929 укупно 4,2479 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,4776 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО ВОЋЊАК 2.класе 0,1184 ЖИТНИ ПОТОК ОРНИЦЕ /2 4.класе 0,

284 ЖИТНИ ПОТОК ОРНИЦЕ /4 4.класе 0,019 ЖИТНИ ПОТОК ОРНИЦЕ класе 0,1029 ЖИТНИ ПОТОК ТЕКИЈА класе 0,1549 ЖИТНИ ПОТОК ТЕКИЈА ЊИВА 5.класе 0,2728 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 4.класе 0,5265 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД класе 0,2439 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,0885 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,084 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД класе 0,1489 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 5.класе 0,3079 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 5.класе 0,2919 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 6.класе 0,2898 ЖИТНИ ПОТОК АШАНСКИ РИД ЊИВА 5.класе 0,2604 ЖИТНИ ПОТОК ГОЛЕМА /1 4.класе 0,086 ЖИТНИ ПОТОК ГОЛЕМА /2 2.класе 0,033 ЖИТНИ ПОТОК СИМОНОВСКИ РИД ВОЋЊАК 3.класе 0,0298 ЖИТНИ ПОТОК СЕЛО ВОЋЊАК 2.класе 0,1266 ЖИТНИ ПОТОК ЈЕНДЕК ВОЋЊАК 3.класе 0,0771 ЖИТНИ ПОТОК БАНДЕРА ВИНОГРАД 0,

285 4.класе ЖИТНИ ПОТОК БАНДЕРА ВОЋЊАК 4.класе 0,0944 ЖИТНИ ПОТОК БАНДЕРА ВИНОГРАД 4.класе 0,0221 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД ВОЋЊАК 3.класе 0,0592 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД ВОЋЊАК 3.класе 0,0752 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,0411 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД ВОЋЊАК 4.класе 0,0368 ЖИТНИ ПОТОК СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,0819 ЖИТНИ ПОТОК СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,0571 ЖИТНИ ПОТОК СТАТОВАЧКИ РИД класе 0,5292 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД ЊИВА 5.класе 0,2535 ЖИТНИ ПОТОК БРЕГОВИНСКИ РИД класе 0,096 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,0491 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,2423 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,0686 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС ЊИВА 5.класе 0,

286 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,053 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,0611 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС ЊИВА 5.класе 0,1664 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС класе 0,2133 ЖИТНИ ПОТОК ОГРАЊСКИ ВИС ЊИВА 6.класе 0,1302 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ класе 0,3717 ЖИТНИ ПОТОК НАД ЛОЈЗЕ ЊИВА 4.класе 0,18 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ ЊИВА 4.класе 0,214 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ класе 0,2135 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ ЊИВА 5.класе 0,2286 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ ЊИВА 5.класе 0,1323 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ ЊИВА 4.класе 6,6747 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ класе 0,9226 ЖИТНИ ПОТОК ПОЉАНЕ ЊИВА 4.класе 0,1765 ЖИТНИ ПОТОК СРЕДЊИ РИД ЊИВА 4.класе 0,673 ЖИТНИ ПОТОК СРЕДЊИ РИД класе 0,2163 ЖИТНИ ПОТОК СРЕДЊИ РИД ЊИВА 4.класе 0,4525 ЖИТНИ ПОТОК ЛУКЕ ЊИВА 4.класе 0,059 ЖИТНИ ПОТОК ЛУКЕ ЊИВА 4.класе 0,066 укупно 17,0063 УКУПНО ЖИТНИ ПОТОК 21,

287 ЗДРАВИЊЕ АЈДАНОВАЦ mar 5.класе 0,0842 ЗДРАВИЊЕ АЈДАНОВАЦ apr ЊИВА 5.класе 0,0326 ЗДРАВИЊЕ АЈДАНОВАЦ apr ЊИВА 7.класе 0,1689 ЗДРАВИЊЕ БЕЛИ КАМЕН /1 ЊИВА 4.класе 0,3969 ЗДРАВИЊЕ БРЕСНИЧКО БРДО /2 6.класе 0,1 ЗДРАВИЊЕ БРЕСНИЧКО БРДО ЊИВА 5.класе 0,9486 ЗДРАВИЊЕ ЋУЛВИЋСКО БРДО ЊИВА 5.класе 0,0185 укупно 1,7497 УКУПНО ЗДРАВИЊЕ 1,7497 ЗЛАТА СЕЛО класе 0,1838 ЗЛАТА СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,6435 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,2832 ЗЛАТА УТРИНА ЊИВА 6.класе 0,0571 ЗЛАТА УТРИНА ЊИВА 5.класе 0,1946 ЗЛАТА УТРИНА ЊИВА 5.класе 0,1254 ЗЛАТА УТРИНА ЊИВА 5.класе 0,1339 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,8998 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,6154 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,2003 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 6.класе 0,25 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,

288 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,1761 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,3202 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,04 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,2462 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,08 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,163 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 1,0936 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,6512 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,2447 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,5283 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,1334 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,0449 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,0598 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,1595 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,1138 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ВИНОГРАД 3.класе 0,076 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ВИНОГРАД 3.класе 0,0261 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 5.класе 0,5595 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 3.класе 0,0592 ЗЛАТА СЕЛО ,

289 4.класе ЗЛАТА СЕЛО класе 0,0268 ЗЛАТА СЕЛО класе 0,0681 ЗЛАТА УТРИНА ЊИВА 3.класе 0,0105 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,1768 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,1888 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,3552 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2164 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2784 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 6.класе 0,15 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,129 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 6.класе 0,07 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,1329 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 6.класе 0,07 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,196 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2079 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2476 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2436 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2077 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,4293 ЗЛАТА КАЛЕ ЊИВА 5.класе 0,2022 ЗЛАТА КАЛЕ класе 0,1992 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,

290 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,3641 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,0534 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,059 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,0564 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,0669 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,0567 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,0626 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,1718 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,2726 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,1656 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,0628 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,0841 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,2528 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,2881 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,029 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,1572 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,0667 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,1071 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,

291 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,2073 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,1163 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,0213 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 4.класе 0,2238 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,4708 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,18 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,1084 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ /1 2.класе 0,1634 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,065 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ ЊИВА 5.класе 0,1568 ЗЛАТА РАСКРСЈЕ класе 0,2455 ЗЛАТА МИКУЉА ЊИВА 4.класе 0,2426 ЗЛАТА МИКУЉА ЊИВА 4.класе 0,1083 ЗЛАТА МИКУЉА ЊИВА 4.класе 0,2337 ЗЛАТА МИКУЉА ЊИВА 6.класе 0,3178 ЗЛАТА ПОЉЕ класе 0,0276 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 4.класе 0,0589 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,0286 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,0658 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 4.класе 0,

292 ЗЛАТА ПОЉЕ класе 0,0314 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,037 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ВИНОГРАД 4.класе 0,1342 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ЊИВА 6.класе 0,2419 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ класе 0,0281 ЗЛАТА ЦРНИ КРШ ВИНОГРАД 3.класе 0,048 укупно 18,3811 УКУПНО ЗЛАТА 18,3811 ЈАБУЧЕВО ПАДИНА класе 1,1441 ЈАБУЧЕВО ПЛАЦЕВИ класе 0,0672 ЈАБУЧЕВО ПЛАЦЕВИ ЊИВА 7.класе 0,8841 ЈАБУЧЕВО ПЛАЦЕВИ класе 0,3108 ЈАБУЧЕВО ОРНИЦЕ класе 0,1863 ЈАБУЧЕВО ОРНИЦЕ ЊИВА 7.класе 0,3406 ЈАБУЧЕВО ОРНИЦЕ ЊИВА 6.класе 0,5477 ЈАБУЧЕВО ОРНИЦЕ ЊИВА 6.класе 0,2074 ЈАБУЧЕВО ТУРСКО ГРОБЉЕ класе 1,4804 ЈАБУЧЕВО СЕЛО класе 0,

293 ЈАБУЧЕВО СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,583 ЈАБУЧЕВО СЕЛО ВОЋЊАК 5.класе 0,0806 ЈАБУЧЕВО СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,5172 ЈАБУЧЕВО ПАДИНА ЊИВА 8.класе 1,284 укупно 7,8668 ЈАБУЧЕВО ТУРСКО ГРОБЉЕ класе 1,4542 укупно 1,4542 УКУПНО ЈАБУЧЕВО 9,321 ЈУГОВАЦ СЕЛО ВОЋЊАК 4.класе 0,1004 ЈУГОВАЦ СЕЛО ВОЋЊАК 4.класе 0,0855 укупно 0,1859 УКУПНО ЈУГОВАЦ 0,1859 КАЛУДРА ПАЉЕВИНЕ feb ВИНОГРАД 5.класе 0,0458 КАЛУДРА ПАЉЕВИНЕ класе 0,174 укупно 0,2198 УКУПНО КАЛУДРА 0,2198 КЛИСУРИЦА ГРЕБАЦ /4 ЊИВА 6.класе 0,016 КЛИСУРИЦА СЕЛО ВОЋЊАК 3.класе 0,0441 КЛИСУРИЦА ШАНАЦ класе 0,

294 КЛИСУРИЦА СЕЛО ВОЋЊАК 3.класе 0,0568 КЛИСУРИЦА СЕЛО ВОЋЊАК 3.класе 0,0929 укупно 1,0448 УКУПНО КЛИСУРИЦА 1,0448 КОЖИНЦЕ СЕЛО класе 0,3075 КОЖИНЦЕ КУКУЛОВАЦ класе 0,3482 КОЖИНЦЕ ЛОЈЗЕ ЊИВА 6.класе 0,1276 КОЖИНЦЕ ЛОЈЗЕ ЊИВА 6.класе 0,1715 КОЖИНЦЕ ЛОЈЗЕ ЊИВА 6.класе 0,2129 КОЖИНЦЕ ЛОЈЗЕ класе 0,0445 укупно 1,2122 КОЖИНЦЕ ДОЊА ДУБРАВА /1 ЊИВА 6.класе 0,6635 КОЖИНЦЕ ДОЊА ДУБРАВА ЊИВА 5.класе 0,0191 КОЖИНЦЕ СЛАВКОВА ЊИВА класе 0,011 КОЖИНЦЕ СЛАВКОВА ЊИВА ЊИВА 7.класе 0,9123 укупно 1,6059 КОЖИНЦЕ ОГОРЕТИНА ЊИВА 6.класе 0,15 КОЖИНЦЕ ОГОРЕТИНА ЊИВА 7.класе 0,0831 КОЖИНЦЕ СЕЛО класе 0,0218 КОЖИНЦЕ СЕЛО класе 0,

295 КОЖИНЦЕ ЈЕЗЕРО ЊИВА 7.класе 0,2237 КОЖИНЦЕ ЈЕЗЕРО ЊИВА 7.класе 0,2533 КОЖИНЦЕ ЈЕЗЕРО ЊИВА 7.класе 0,2242 КОЖИНЦЕ ЈЕЗЕРО ЊИВА 6.класе 0,2162 КОЖИНЦЕ КРУШКАР ЊИВА 4.класе 0,2595 укупно 1,6689 УКУПНО КОЖИНЦЕ 4,487 КОНЧИЋ БРДО ЊИВА 5.класе 0,1635 КОНЧИЋ БРДО ЊИВА 5.класе 0,315 КОНЧИЋ БРДО ЊИВА 4.класе 0,1276 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ ЊИВА 4.класе 0,15 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ класе 0,1391 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ класе 0,083 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ ЊИВА 4.класе 0,0991 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ класе 0,1 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ класе 0,061 КОНЧИЋ СЛАНИШТЕ ЊИВА 4.класе 0,149 укупно 1,3873 УКУПНО КОНЧИЋ 1,3873 КРУШЕВИЦА ДУШАВА /1 ЊИВА 7.класе 0,3106 КРУШЕВИЦА КРЧЕВИНА ЊИВА 8.класе 0,6556 КРУШЕВИЦА ЛЕПА РАВАН ЊИВА 7.класе 0,4651 КРУШЕВИЦА ДИШОВ ПОТОК ЊИВА 8.класе 0,

296 КРУШЕВИЦА ДИШОВ ПОТОК класе 0,2964 КРУШЕВИЦА ДИШОВ ПОТОК ЊИВА 8.класе 2,259 КРУШЕВИЦА ДИШОВ ПОТОК класе 0,2019 КРУШЕВИЦА КРЧЕВИНА /3 5.класе 0,072 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ класе 0,2274 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,4225 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,8233 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ класе 0,0673 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,1175 КРУШЕВИЦА БУДАКОВАЦ класе 0,3976 КРУШЕВИЦА ЛЕПА РАВАН ЊИВА 8.класе 0,5673 КРУШЕВИЦА ЛЕПА РАВАН класе 0,141 КРУШЕВИЦА ЛЕПА РАВАН класе 0,0943 КРУШЕВИЦА ЛЕПА РАВАН класе 0,807 КРУШЕВИЦА КРЧЕВИНА /1 ВОЋЊАК 5.класе 7,4023 КРУШЕВИЦА КРЧЕВИНА /1 ВОЋЊАК 6.класе 5,67 КРУШЕВИЦА КРЧЕВИНА класе 0,

297 КРУШЕВИЦА ДУШАВА /2 ЊИВА 7.класе 0,2866 укупно 22,4537 УКУПНО КРУШЕВИЦА 22,4537 МАЂАРЕ СЕЛО â ВОЋЊАК 3.класе 0,0756 МАЂАРЕ СЕЛО â класе 0,0333 МАЂАРЕ СЕЛО â /2 3.класе 0,0797 укупно 0,1886 УКУПНО МАЂАРЕ 0,1886 МАЧИНА ЧУКЛЕ ЊИВА 5.класе 0,1749 МАЧИНА ИСПОД КУЋА класе 0,1006 МАЧИНА ЧУКЛЕ класе 0,0563 МАЧИНА ЧУКЛЕ класе 0,0809 МАЧИНА РИД класе 0,2287 МАЧИНА ЗАПИС класе 0,3957 МАЧИНА ОГОРЕТИНА класе 0,2781 МАЧИНА ОГОРЕТИНА ЊИВА 5.класе 0,3356 МАЧИНА ОГОРЕТИНА ЊИВА 5.класе 0,43 МАЧИНА ОГОРЕТИНА класе 0,

298 МАЧИНА ЗАПИС ЊИВА 4.класе 0,1931 МАЧИНА ЗАПИС ЊИВА 4.класе 0,2893 МАЧИНА ОГОРЕТИНА ЊИВА 6.класе 0,1989 МАЧИНА ОГОРЕТИНА ЊИВА 6.класе 0,0361 МАЧИНА РИД класе 1,4918 МАЧИНА РИД ЊИВА 5.класе 0,5157 МАЧИНА РИД класе 0,0805 укупно 5,1005 УКУПНО МАЧИНА 5,1005 МЕРОВАЦ ОСРЕДАК ЊИВА 3.класе 0,0757 МЕРОВАЦ СЕЛО класе 0,0138 МЕРОВАЦ БЕЛОГОШКО БРДО ЊИВА 5.класе 1,8412 укупно 1,9307 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ЊИВА 4.класе 0,2173 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА /2 2.класе 0,1326 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА /3 ЊИВА 3.класе 0,206 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ЊИВА 5.класе 0,1865 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ЊИВА 2.класе 0,1423 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ЊИВА 3.класе 0,9222 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ВОЋЊАК 3.класе 0,5584 МЕРОВАЦ â ПАЉЕВИНА ЊИВА 3.класе 0,0106 МЕРОВАЦ ОСРЕДАК ЊИВА 2.класе 0,

299 МЕРОВАЦ ДРЕЊАК ЊИВА 3.класе 0,1914 МЕРОВАЦ ââ ПАЉЕВИНА класе 0,0326 МЕРОВАЦ ОСРЕДАК ЊИВА 2.класе 0,0355 укупно 2,7408 УКУПНО МЕРОВАЦ 4,6715 МИКУЛОВАЦ ШУМАРЕВ БРЕГ /2 ЊИВА 7.класе 0,008 МИКУЛОВАЦ ШУМАРЕВ БРЕГ /3 ЊИВА 7.класе 0,006 МИКУЛОВАЦ СЕЛО класе 0,0482 МИКУЛОВАЦ БРЕГ класе 0,2107 МИКУЛОВАЦ СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,1041 МИКУЛОВАЦ ПЕТРОВА ЊИВА 7.класе 0,1301 МИКУЛОВАЦ ПЕТРОВА ЊИВА 7.класе 0,1201 МИКУЛОВАЦ ПЕТРОВА ЊИВА 7.класе 0,3303 МИКУЛОВАЦ ПЕТРОВА ЊИВА 7.класе 0,0848 МИКУЛОВАЦ ПЕТРОВА ЊИВА 7.класе 0,0804 укупно 1,1227 УКУПНО МИКУЛОВАЦ 1,1227 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ ВОЋЊАК 5.класе 0,1643 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 7.класе 0,5242 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 8.класе 0,6865 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 0,0998 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ,

300 5.класе МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 6.класе 0,2958 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 1,6093 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 0,1743 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 0,4808 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 7.класе 0,5418 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 0,2614 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 8.класе 0,2854 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 8.класе 0,12 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ класе 0,4414 МИЉКОВИЦА РЕЗЕ ЊИВА 7.класе 0,1082 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,724 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,1263 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 5.класе 0,0809 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 0,0744 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 0,2038 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 6.класе 0,1888 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,1683 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 6.класе 0,7868 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 0,

301 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,141 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 0,038 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,2609 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 7.класе 0,1594 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,5563 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,1303 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 6.класе 0,016 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 6.класе 0,2476 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 6.класе 0,0962 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 7.класе 0,0501 МИЉКОВИЦА ГЛУВА КОСА ЊИВА 8.класе 2,7632 МИЉКОВИЦА ГЛУВА КОСА класе 0,1828 МИЉКОВИЦА ГЛУВА КОСА класе 0,7314 МИЉКОВИЦА ГЛУВА КОСА ЊИВА 8.класе 0,7916 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 1,962 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 7.класе 0,3473 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 7.класе 0,565 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 1,264 МИЉКОВИЦА МИЉКОВИЦА класе 0,23 МИЉКОВИЦА ДЕБЕЛА ГЛАВА ВОЋЊАК 5.класе 0,0848 МИЉКОВИЦА ДЕБЕЛА ГЛАВА ЊИВА 8.класе 0,6936 МИЉКОВИЦА ДЕБЕЛА ГЛАВА ЊИВА 8.класе 0,

302 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,7581 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,1212 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,6975 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,69 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,288 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,0827 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,9425 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 1,3988 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,7294 МИЉКОВИЦА ВИДОВАЧКИ КРШ класе 0,1133 укупно 26,1557 УКУПНО МИЉКОВИЦА 26,1557 МРЉАК ПЛАЦЕВИ класе 0,5507 МРЉАК ПЛАЦЕВИ ЊИВА 7.класе 0,566 МРЉАК ПЛАЦЕВИ класе 0,0647 МРЉАК БАРЕ класе 0,

303 МРЉАК ТУРСКО ГРОБЉЕ класе 0,4114 МРЉАК ЈОВАНОВА ГЛАВА класе 0,3746 МРЉАК ЈОВАНОВА ГЛАВА класе 0,0773 МРЉАК ЈОВАНОВА ГЛАВА ЊИВА 8.класе 0,8227 МРЉАК ЈОВАНОВА ГЛАВА ЊИВА 8.класе 0,2608 МРЉАК МРЉАЧКИ ВИС класе 1,4182 укупно 5,3235 УКУПНО МРЉАК 5,3235 НОВА БОЖУРНА ШАНАЦ класе 0,0227 НОВА БОЖУРНА ШАНАЦ класе 0,2454 укупно 0,2681 УКУПНО НОВА БОЖУРНА 0,2681 НОВИ ЂУРЕВАЦ ИВАНОВ МАЈДАН класе 1,3662 НОВИ ЂУРЕВАЦ ИВАНОВ МАЈДАН класе 0,5062 НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА класе 0,6098 НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА класе 0,5598 НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА ЊИВА 8.класе 0,4699 НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА ЊИВА 8.класе 0,

304 НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ТИТОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ЈЕВТОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ЈЕВТОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ КОСТОВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂОРЂЕВИНА НОВИ ЂУРЕВАЦ ШУМЕРИ класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0,1035 ВОЋЊАК 6.класе 0, класе 0,714 ВОЋЊАК 5.класе 0, класе 0, класе 0,9 7.класе 0, класе 0,2404 ВОЋЊАК 5.класе 0, класе 0,

305 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,2924 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,3289 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,736 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,0611 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,022 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК ЊИВА 8.класе 0,3564 НОВИ ЂУРЕВАЦ МАЛИ БРЕЖУЉАК класе 0,3368 НОВИ ЂУРЕВАЦ МАЛИ БРЕЖУЉАК класе 0,0923 НОВИ ЂУРЕВАЦ МАЛИ БРЕЖУЉАК класе 1,372 НОВИ ЂУРЕВАЦ МАЛИ БРЕЖУЉАК класе 0,3448 НОВИ ЂУРЕВАЦ ВЕЛИКИ БРЕЖУЉАК класе 0,091 НОВИ ЂУРЕВАЦ БУЧЈЕ класе 1,6685 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,3224 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 2,5606 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,761 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА ,

306 6.класе НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,4025 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА ВОЋЊАК 6.класе 0,3004 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,2904 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 1,4115 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,3031 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,6828 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 2,9116 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 1,5583 НОВИ ЂУРЕВАЦ БОГДАНОВИНА класе 0,3952 НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂУРОВ РИД класе 0,5011 НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂУРОВ РИД класе 1,8314 НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂУРОВ РИД класе 0,3658 НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂУРОВ РИД класе 1,9618 НОВИ ЂУРЕВАЦ ЂУРОВ РИД класе 2,0469 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА ВОЋЊАК 0,

307 6.класе НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА класе 0,178 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА класе 1,0906 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА класе 0,0356 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА ВОЋЊАК 6.класе 0,0647 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА ВОЋЊАК 6.класе 0,0361 НОВИ ЂУРЕВАЦ ГАВРИЛОВИНА класе 0,0677 укупно 36,0263 УКУПНО НОВИ ЂУРОВАЦ 36,0263 НОВО СЕЛО ГРАДСКИ ПОТОК /14 ЊИВА 3.класе 0,3589 укупно 0,3589 УКУПНО НОВО СЕЛО 0,3589 ОБРТИНЦЕ ЗЕЛЕНА класе 0,906 ОБРТИНЦЕ ЈАСИКОВ ЛАЗ класе 0,5178 ОБРТИНЦЕ ОСМАЦИ класе 0,261 ОБРТИНЦЕ ОСМАЦИ класе 0,5522 ОБРТИНЦЕ ГОРЊА класе 0,

308 ОБРТИНЦЕ ГОРЊА ЊИВА 7.класе 0,7452 ОБРТИНЦЕ СЕЛО â ЊИВА 8.класе 0,5356 ОБРТИНЦЕ СЕЛО â класе 1,0986 ОБРТИНЦЕ СЕЛО ââ класе 0,0384 ОБРТИНЦЕ МИЛОШЕВО БРДО ЊИВА 7.класе 0,249 ОБРТИНЦЕ БРДО класе 0,2619 ОБРТИНЦЕ ТРОГЛАВ класе 0,4973 ОБРТИНЦЕ МИЛОШЕВО БРДО ЊИВА 8.класе 0,4868 ОБРТИНЦЕ МИЛОШЕВО БРДО класе 0,1312 ОБРТИНЦЕ ЈАСИКОВ ЛАЗ класе 0,0581 ОБРТИНЦЕ ОСМАЦИ /4 6.класе 0,4526 укупно 7,0727 УКУПНО ОБРТИНЦЕ 7,0727 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,155 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,12 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,4158 ПАСЈАЧА СЕЛО класе 0,059 ПАСЈАЧА КОДРА ,

309 5.класе ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,2523 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,8249 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,6527 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,3423 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 1,2071 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,0862 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,2927 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 1,7344 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,5674 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1634 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1048 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,9182 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,7771 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 1,0859 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС ,

310 6.класе ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,6767 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,7984 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,2555 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,8165 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,4053 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 1,3929 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1241 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 1,8232 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,2782 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,5484 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1381 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,2402 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1331 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,3382 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС ,

311 6.класе ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,8729 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,2202 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,2282 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,1091 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 2,2977 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,7426 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,1202 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,7164 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,17 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,049 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,1025 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,179 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС /1 5.класе 0,0959 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС /1 5.класе 0,0784 ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС ,

312 5.класе ПАСЈАЧА ПАСЈАЧКИ ВИС класе 0,0824 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,2623 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,7725 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,2003 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,1062 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,2804 ПАСЈАЧА БРДО класе 1,228 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,0561 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,2184 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,663 ПАСЈАЧА БРДО /2 5.класе 2,0083 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,208 ПАСЈАЧА БРДО класе 1,719 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,132 ПАСЈАЧА БРДО ,

313 5.класе ПАСЈАЧА БРДО класе 2,0106 ПАСЈАЧА СТАРО СЕЛО класе 1,8428 ПАСЈАЧА ЈАГОДЊАК /4 ЊИВА 6.класе 0,353 ПАСЈАЧА ЈАГОДЊАК /5 5.класе 0,0628 ПАСЈАЧА ЈАГОДЊАК /6 ВОЋЊАК 5.класе 0,0379 ПАСЈАЧА ЈАГОДЊАК /9 ЊИВА 6.класе 0,3569 ПАСЈАЧА ЈАГОДЊАК ЊИВА 6.класе 0,8406 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,7476 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,7656 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,128 ПАСЈАЧА БРДО класе 1,6234 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,3314 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,4232 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,3354 ПАСЈАЧА БРДО класе 0,8107 ПАСЈАЧА БРДО ,

314 5.класе ПАСЈАЧА БРДО класе 0,5778 ПАСЈАЧА ВЕЉА класе 0,7427 ПАСЈАЧА ВЕЉА класе 0,5159 ПАСЈАЧА ВЕЉА класе 0,845 ПАСЈАЧА ВЕЉА класе 0,2403 ПАСЈАЧА ЈАБЛАНОВИЋА ГЛАВИЦА класе 0,9709 ПАСЈАЧА СЕЛО класе 0,3701 ПАСЈАЧА СЕЛО класе 0,184 ПАСЈАЧА СЕЛО класе 0,5842 ПАСЈАЧА СЕЛО класе 0,176 ПАСЈАЧА ОСРЕДАК класе 0,2279 ПАСЈАЧА ОСРЕДАК класе 0,086 ПАСЈАЧА ОСРЕДАК класе 0,187 ПАСЈАЧА ОСРЕДАК класе 0,2584 ПАСЈАЧА ОСРЕДАК ,

315 5.класе ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,4187 ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,6731 ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,5088 ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,4528 ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,5051 ПАСЈАЧА ОРЛОВ КАМЕН класе 0,3586 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,3941 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,076 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,7882 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,192 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,4431 ПАСЈАЧА БИЛО класе 1,7448 ПАСЈАЧА БИЛО класе 1,1379 ПАСЈАЧА БИЛО класе 0,1431 ПАСЈАЧА БИЛО ,

316 6.класе укупно 62,6894 ПАСЈАЧА ПОДЕ класе 1,4777 ПАСЈАЧА БУYАК класе 0,6623 укупно 2,14 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,7573 ПАСЈАЧА СУВИ ПОТОК класе 0,2123 ПАСЈАЧА РАТИНЦИ класе 0,2803 укупно 1,2499 УКУПНО ПАСЈАЧА 66,0793 ПАШИНАЦ ПРЕКО РЕКЕ /1 ВОЋЊАК 4.класе 0,0414 ПАШИНАЦ ПРЕКО РЕКЕ /1 ЊИВА 3.класе 0,189 укупно 0,2304 УКУПНО ПАШИНАЦ 0,2304 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ класе 0,054 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ /1 6.класе 0,3488 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ /2 6.класе 0,175 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ класе 0,

317 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ класе 0,3383 ПЕСТИШ ТРОГЛАВ ЊИВА 8.класе 0,2699 ПЕСТИШ ЊИВЕ ЊИВА 8.класе 0,1948 ПЕСТИШ ЊИВЕ класе 0,1159 ПЕСТИШ ЊИВЕ ЊИВА 8.класе 0,492 ПЕСТИШ ЊИВЕ ЊИВА 8.класе 0,1369 ПЕСТИШ ЊИВЕ ЊИВА 8.класе 0,9514 ПЕСТИШ ЊИВЕ класе 0,2323 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,3452 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,4953 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ класе 0,019 ПЕСТИШ БАРАКЕ ЊИВА 8.класе 0,0605 ПЕСТИШ БАРАКЕ /1 6.класе 0,271 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,2021 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,2756 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,4547 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ класе 0,06 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,727 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ ЊИВА 8.класе 0,4147 ПЕСТИШ ЛАЗИЋИ класе 0,1251 ПЕСТИШ КАШИЛА ,

318 6.класе ПЕСТИШ КАШИЛА ЊИВА 7.класе 0,278 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 2,1468 ПЕСТИШ НИНАШКА ЊИВА 7.класе 0,2829 ПЕСТИШ НИНАШКА ЊИВА 8.класе 0,08 ПЕСТИШ ЧУКАР класе 0,0129 ПЕСТИШ ЧУКАР /1 4.класе 0,1185 ПЕСТИШ ЧУКАР /1 7.класе 0,9484 ПЕСТИШ ЧУКАР /2 7.класе 0,3904 ПЕСТИШ ЧУКАР /1 6.класе 0,43 ПЕСТИШ ЧУКАР /2 5.класе 1,0167 ПЕСТИШ ЧУКАР класе 0,0205 ПЕСТИШ ЧУКАР класе 0,2261 ПЕСТИШ ЧУКАР класе 0,7229 ПЕСТИШ ЧУКАР класе 0,0675 ПЕСТИШ РЕШЕЊЕ ЊИВА 7.класе 0,17 ПЕСТИШ РЕШЕЊЕ ЊИВА 8.класе 0,1335 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ,

319 5.класе ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,4404 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ЊИВА 8.класе 0,3787 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,6122 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,4392 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ЊИВА 8.класе 0,981 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,3663 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,3061 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,4373 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ЊИВА 8.класе 0,528 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ЊИВА 8.класе 0,1365 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,5138 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ ЊИВА 8.класе 0,2876 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,248 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,4357 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 1,2329 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ класе 0,7742 ПЕСТИШ СТЕВАНОВЕ КОЛИБЕ /1 0,

320 6.класе укупно 23,3503 УКУПНО ПЕСТИШ 23,3503 ПЕТРОВАЦ ЦИГАНСКА ШУМА ЊИВА 5.класе 0,0434 ПЕТРОВАЦ ЦИГАНСКА ШУМА ЊИВА 5.класе 0,0496 ПЕТРОВАЦ ЦИГАНСКА ШУМА ЊИВА 5.класе 0,0508 ПЕТРОВАЦ ЦИГАНСКА ШУМА ЊИВА 5.класе 0,2718 ПЕТРОВАЦ ТРШЕВИНЕ ЊИВА 5.класе 0,128 ПЕТРОВАЦ ТРШЕВИНЕ ЊИВА 4.класе 0,292 ПЕТРОВАЦ ТРШЕВИНЕ класе 0,0185 ПЕТРОВАЦ ТРШЕВИНЕ класе 0,0195 ПЕТРОВАЦ ДУБРАВА ЊИВА 4.класе 0,0246 ПЕТРОВАЦ ДУБРАВА ЊИВА 6.класе 0,0402 ПЕТРОВАЦ ДУБРАВА /216 ЊИВА 6.класе 0,3693 ПЕТРОВАЦ СЛАНИШТЕ /4 ЊИВА 3.класе 0,0131 ПЕТРОВАЦ СЛАНИШТЕ /16 ЊИВА 3.класе 0,0333 укупно 1,3541 УКУПНО ПЕТРОВАЦ 1,3541 ПИСКАЉЕ СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,2924 ПИСКАЉЕ ЛУКЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,0352 ПИСКАЉЕ ПОЉЕ ЊИВА 6.класе 0,3321 ПИСКАЉЕ ДРЕНОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,2879 ПИСКАЉЕ ДРЕНОВАЦ ЊИВА 8.класе 0,

321 укупно 1,0603 УКУПНО ПИСКАЉЕ 1,0603 ПЛОЧНИК СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,3764 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,0615 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,1039 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,105 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,1506 ПЛОЧНИК СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,193 ПЛОЧНИК СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,0409 ПЛОЧНИК СЕЛО /1 ЊИВА 5.класе 0,1346 ПЛОЧНИК СЕЛО /2 4.класе 0,0663 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,0603 укупно 1,2925 ПЛОЧНИК СЕЛО класе 0,0767 ПЛОЧНИК СТОЈАНОВИЦА ВОЋЊАК 4.класе 0,2151 ПЛОЧНИК РАВАН ВОЋЊАК 4.класе 0,1799 ПЛОЧНИК РАВАН ЊИВА 8.класе 0,1772 ПЛОЧНИК РАВАН ЊИВА 8.класе 0,3471 ПЛОЧНИК РАВАН ВОЋЊАК 0,

322 4.класе ПЛОЧНИК БАНДЕРА /2 ВИНОГРАД 5.класе 0,1784 ПЛОЧНИК БАНДЕРА класе 0,0444 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ВОЋЊАК 4.класе 0,067 ПЛОЧНИК БАНДЕРА класе 0,0544 ПЛОЧНИК БАНДЕРА класе 0,0679 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ВИНОГРАД 5.класе 0,0573 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ВИНОГРАД 4.класе 0,0437 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ЊИВА 5.класе 0,0941 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ВИНОГРАД 4.класе 0,014 ПЛОЧНИК БАНДЕРА ВИНОГРАД 4.класе 0,033 укупно 1,6796 ПЛОЧНИК СЕЛО ЊИВА 3.класе 0,2415 ПЛОЧНИК СЕНИЧАНИ ЊИВА 4.класе 0,1754 ПЛОЧНИК РАВАН ЊИВА 5.класе 0,1512 укупно 0,5681 ПЛОЧНИК ПОПОВИЦА класе 0,5879 ПЛОЧНИК ЛИВАДЕ /1 ЊИВА 8.класе 0,

323 ПЛОЧНИК ЛИВАДЕ /2 6.класе 0,149 укупно 1,5732 ПЛОЧНИК ЛИВАДЕ класе 1,3608 ПЛОЧНИК ЧУКАР класе 0,3443 ПЛОЧНИК ТАМНИК ЊИВА 4.класе 0,6823 укупно 2,3874 УКУПНО ПЛОЧНИК 7,5008 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 5.класе 1,1722 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 5.класе 1,1522 укупно 2,3244 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 3.класе 0,3239 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 5.класе 0,4751 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 4.класе 0,3726 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ ЊИВА 6.класе 0,4546 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ /2 ВОЋЊАК 3.класе 0,1042 ПОТОЧИЋ ДЕБЕЛИ БРЕГ /2 4.класе 0,0993 укупно 1,8297 ПОТОЧИЋ СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,137 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,074 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ВИНОГРАД 4.класе 0,1788 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,

324 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,147 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,05 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАДИ ВИНОГРАД 3.класе 0,0637 ПОТОЧИЋ СЕЛО ЊИВА 4.класе 0,1067 ПОТОЧИЋ ЗАБРДО класе 0,0711 укупно 1,0044 ПОТОЧИЋ ПРУГА ЊИВА 1.класе 0,8103 ПОТОЧИЋ ЗАБРДО /1 ЊИВА 2.класе 0,4126 укупно 1,2229 ПОТОЧИЋ ЗАБРДО /3 3.класе 0,0472 ПОТОЧИЋ ПОРЕД ПРУГЕ /1 ЊИВА 2.класе 0,2315 ПОТОЧИЋ ПОРЕД ПРУГЕ /2 ЊИВА 2.класе 0,2093 ПОТОЧИЋ ПОД НАСИП ЊИВА 2.класе 0,6146 ПОТОЧИЋ ПОРЕД ПРУГЕ ЊИВА 3.класе 0,086 ПОТОЧИЋ ПОРЕД ПРУГЕ ЊИВА 3.класе 0,0921 ПОТОЧИЋ ПОРЕД ПРУГЕ ЊИВА 3.класе 0,0961 укупно 1,3768 УКУПНО ПОТОЧИЋ 7,7582 ПРЕКАДИН ГРОБЉЕ ЊИВА 3.класе 0,6897 ПРЕКАДИН СЕЛО ВОЋЊАК 3.класе 0,0115 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ ЊИВА 2.класе 0,1183 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ ЊИВА 3.класе 0,0927 ПРЕКАДИН ТОПОЉАК ЊИВА 4.класе 0,

325 ПРЕКАДИН СЕЛО ЊИВА 3.класе 0,0754 ПРЕКАДИН СЕЛО ВОЋЊАК 3.класе 0,011 ПРЕКАДИН БОСТАНИШТЕ /1 ЊИВА 4.класе 0,004 ПРЕКАДИН БОСТАНИШТЕ /1 ВИНОГРАД 4.класе 0,0531 ПРЕКАДИН СЕЛО ЊИВА 2.класе 0,1622 укупно 1,2786 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ ЊИВА 1.класе 0,1953 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ класе 0,3986 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ ЊИВА 1.класе 0,5325 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ ЊИВА 3.класе 0,1865 ПРЕКАДИН ЛАБУРЕ /3 ЊИВА 3.класе 0,046 укупно 1,3589 ПРЕКАДИН БОСТАНИШТЕ ЊИВА 5.класе 0,1221 ПРЕКАДИН БОСТАНИШТЕ класе 0,0962 ПРЕКАДИН БОЈОВИЧКО ЊИВА 4.класе 0,217 ПРЕКАДИН БОЈОВИЧКО ЊИВА 3.класе 0,3397 ПРЕКАДИН БОЈОВИЧКО ЊИВА 4.класе 0,2968 укупно 1,0718 УКУПНО ПРЕКАДИН 3,7093 ПРОКУПЉЕ ТУРСКА СТРАНА класе 0,4051 ПРОКУПЉЕ ТУРСКА СТРАНА класе 0,

326 ПРОКУПЉЕ БУМБУРЕК ПРОКУПЉЕ БУМБУРЕК ПРОКУПЉЕ БУМБУРЕК ПРОКУПЉЕ БОРОВЊАК ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА ПРОКУПЉЕ РЕКА /1 ПРОКУПЉЕ РЕКА ПРОКУПЉЕ УМАЦ ПРОКУПЉЕ КОВАНЛУК ПРОКУПЉЕ ДРАГАЊА ПРОКУПЉЕ ДРАГАЊА ПРОКУПЉЕ ДРАГАЊА класе 0,045 5.класе 0, класе 0,556 3.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 5, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0,

327 ПРОКУПЉЕ ДРАГАЊА ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ПРОКУПЉЕ СИМОНОВАЦ ПРОКУПЉЕ ГУБА ПРОКУПЉЕ ГУБА ПРОКУПЉЕ ГУБА ПРОКУПЉЕ ГУБА ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА /2 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,108 5.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

328 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,308 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0558 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0268 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0158 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,2295 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,1757 ПРОКУПЉЕ РАСТОВНИЦА класе 1,6891 ПРОКУПЉЕ РАСТОВНИЦА класе 0,5083 укупно 21,8462 ПРОКУПЉЕ СИМОНОВАЦ /2 5.класе 0,018 ПРОКУПЉЕ ТУРСКА СТРАНА ВИНОГРАД 3.класе 0,3794 укупно 0,3974 ПРОКУПЉЕ ГУБА ВИНОГРАД 2.класе 0,294 ПРОКУПЉЕ ГУБА ЊИВА 3.класе 0,4838 ПРОКУПЉЕ ГУБА ЊИВА 6.класе 0,75 ПРОКУПЉЕ ГУБА класе 0,068 ПРОКУПЉЕ ГУБА ВИНОГРАД 0,

329 3.класе ПРОКУПЉЕ ГУБА класе 0,2324 ПРОКУПЉЕ ГУБА класе 0,3647 укупно 2,2232 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,2233 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ВИНОГРАД 3.класе 0,1485 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ЊИВА 6.класе 0,0493 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ВИНОГРАД 2.класе 0,1663 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА /1 ВИНОГРАД 2.класе 0,0938 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА ВИНОГРАД 3.класе 0,0284 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0744 укупно 0,784 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,2065 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ /2 ВИНОГРАД 3.класе 0,088 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ /2 ВИНОГРАД 3.класе 0,0915 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ класе 0,39 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ВИНОГРАД 0,

330 2.класе ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ВИНОГРАД 3.класе 0,16 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ ВИНОГРАД 2.класе 0,142 укупно 1,1745 ПРОКУПЉЕ БУМБУРЕК класе 0,066 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,1025 ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА класе 0,1696 ПРОКУПЉЕ БУМБУРЕК класе 0,6823 ПРОКУПЉЕ ДРАГАЊА класе 0,176 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,1602 ПРОКУПЉЕ ГАРИЋ /1 5.класе 0,745 укупно 2,1016 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0798 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,0413 ПРОКУПЉЕ СОКОЛИЦА класе 0,1643 ПРОКУПЉЕ СРПСКА СТРАНА /4 4.класе 1,

331 ПРОКУПЉЕ /1 ВИНОГРАД 2.класе 0,0913 укупно 1,6528 УКУПНО ПРОКУПЉЕ 30,1797 РАНКОВА РЕКА ШИРОКЕ ЛИВАДЕ класе 0,2757 РАНКОВА РЕКА ЈОВИЧКИНА класе 0,0989 РАНКОВА РЕКА ЈОВИЧКИНА класе 0,4696 РАНКОВА РЕКА ОГОЛЕЛИ РИД класе 0,0987 РАНКОВА РЕКА ОГОЛЕЛИ РИД класе 0,232 РАНКОВА РЕКА ОГОЛЕЛИ РИД класе 0,3016 укупно 1,4765 РАНКОВА РЕКА ГРАБОВИЦА класе 0,0939 РАНКОВА РЕКА ГРАБОВИЦА класе 0,6168 РАНКОВА РЕКА ЈЕЗЕРО класе 0,2838 РАНКОВА РЕКА ЈЕЗЕРО класе 0,088 укупно 1,0825 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,0989 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА ,

332 5.класе РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,1615 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,0293 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА ЊИВА 8.класе 0,1976 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,0462 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,1016 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА ЊИВА 8.класе 0,3017 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА ЊИВА 7.класе 0,1492 РАНКОВА РЕКА ТОДОРОВА ГЛАВИЦА класе 0,0231 укупно 1,1268 УКУПНО РАНКОВА РЕКА 3,6858 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО jan 7.класе 1,0485 РАСТОВНИЦА ШИРИНЕ ЊИВА 7.класе 2,3863 РАСТОВНИЦА РАСТОВНИЦА /2 ЊИВА 6.класе 0,3357 РАСТОВНИЦА РАСТОВНИЦА /4 ЊИВА 6.класе 0,2754 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 8.класе 0,1503 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 8.класе 0,1443 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 8.класе 0,8378 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,6815 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,

333 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,2727 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,8837 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,1424 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 7.класе 0,4133 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА ЊИВА 8.класе 0,0813 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА ЊИВА 8.класе 1,1356 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА ЊИВА 8.класе 0,1204 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,5859 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,5879 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 3,3826 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,3886 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,3487 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,6754 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,1159 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 3,175 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА класе 0,3571 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА ,

334 5.класе РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА /1 5.класе 0,1247 РАСТОВНИЦА ЗЕЛЕНА ГЛАВИЦА /2 ЊИВА 8.класе 0,0588 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,1388 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 7.класе 0,0533 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 7.класе 0,0548 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,1247 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,181 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 7.класе 0,2494 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО ЊИВА 7.класе 0,071 укупно 22,2216 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО jan 7.класе 0,2435 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО feb 7.класе 0,045 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО jan 7.класе 0,3604 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО feb 7.класе 0,003 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО mar 7.класе 0,071 РАСТОВНИЦА КРИВИ ПОТОК класе 0,6232 РАСТОВНИЦА МАРКОВО ГУВНО feb 7.класе 0,09 334

335 РАСТОВНИЦА ГОЛИШ /2 7.класе 0,1635 РАСТОВНИЦА ЧЕРКЕСКО БИЛО класе 0,2926 укупно 1,8922 УКУПНО РАСТОВНИЦА 24,1138 РГАЈЕ БРДО ЊИВА 8.класе 0,2039 РГАЈЕ РГАЈСКА ПЛАНИНА ЊИВА 8.класе 1,1831 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,2362 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,3541 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ ВОЋЊАК 6.класе 0,2793 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,248 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,0409 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ ВОЋЊАК 6.класе 0,1656 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ ЊИВА 8.класе 2,2601 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,2474 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,4707 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,313 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ /2 5.класе 1,

336 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1212 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,6335 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,4257 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,9189 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1275 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1853 РГАЈЕ ВЕЉОВ ПОТОК класе 0,1243 укупно 9,652 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 0,3082 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК ЊИВА 8.класе 0,0451 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК ВОЋЊАК 6.класе 0,1504 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 0,4987 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 0,7569 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК ЊИВА 8.класе 2,0775 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК ЊИВА 8.класе 0,602 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 0,4801 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК ,

337 6.класе РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 1,3018 РГАЈЕ ЈЕЛОЊИН ПОТОК класе 0,1709 РГАЈЕ ОСРЕДАК ВОЋЊАК 6.класе 0,2629 РГАЈЕ ОСРЕДАК класе 0,2348 РГАЈЕ ОСРЕДАК класе 0,6045 РГАЈЕ ОСРЕДАК ЊИВА 8.класе 0,7324 РГАЈЕ ОСРЕДАК класе 0,1074 РГАЈЕ ОСРЕДАК ЊИВА 8.класе 0,0314 РГАЈЕ ОСРЕДАК класе 0,2037 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,0514 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,7661 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,3104 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,0701 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1102 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 1,

338 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1202 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,1041 РГАЈЕ ВУЛИЋЕВИЋИ класе 0,5358 укупно 12,1735 РГАЈЕ ВЕЉОВ ПОТОК класе 0,5655 РГАЈЕ УТРИНА класе 0,5636 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,0843 укупно 1,2134 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 1,4678 РГАЈЕ КРЧЕВИНА ЊИВА 8.класе 0,2523 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,0542 укупно 1,7743 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,8121 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,7614 РГАЈЕ КРЧЕВИНА /2 ЊИВА 8.класе 0,153 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,2416 укупно 1,

339 РГАЈЕ РЕКА класе 0,345 РГАЈЕ РЕКА ВОЋЊАК 4.класе 0,1005 РГАЈЕ РЕКА класе 0,7 РГАЈЕ РЕКА класе 1,2349 укупно 2,3804 РГАЈЕ РЕКА ЊИВА 8.класе 0,4784 РГАЈЕ РЕКА класе 0,4109 РГАЈЕ РЕКА класе 0,086 РГАЈЕ РЕКА класе 0,0495 укупно 1,0248 РГАЈЕ РЕКА ЊИВА 7.класе 0,88 РГАЈЕ РЕКА ЊИВА 8.класе 1,9997 укупно 2,8797 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ класе 0,1113 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ ЊИВА 6.класе 0,0361 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ класе 0,1103 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ ЊИВА 7.класе 0,4 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ ВОЋЊАК 4.класе 0,

340 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ класе 0,0426 РГАЈЕ ГРУЈОВИЋИ класе 0,2025 укупно 1,0437 РГАЈЕ СТРАНА класе 0,2219 РГАЈЕ БРЕЗА класе 0,2393 РГАЈЕ КАРАПАНИ класе 0,0902 РГАЈЕ КРЧЕВИНА ВОЋЊАК 5.класе 0,0768 РГАЈЕ ДОЊИ МРДАЦИ класе 0,028 РГАЈЕ ДОЊИ МРДАЦИ ЊИВА 5.класе 0,009 РГАЈЕ ДОЊИ МРДАЦИ класе 0,5931 РГАЈЕ ДОЊИ МРДАЦИ класе 1,0815 РГАЈЕ ГОРЊИ МРДАЦИ класе 0,1002 РГАЈЕ БРДО ЊИВА 6.класе 0,3256 РГАЈЕ БРДО /1 ВОЋЊАК 5.класе 0,11 РГАЈЕ БРДО /3 5.класе 0,0405 РГАЈЕ БРДО класе 0,

341 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА класе 0,1572 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА ВОЋЊАК 6.класе 0,0876 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА класе 0,1512 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА ЊИВА 8.класе 0,1902 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА класе 0,2743 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА класе 0,2786 РГАЈЕ ВЕЛИКА ЧУКАРА класе 0,2801 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 0,1819 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 0,2339 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 0,1883 РГАЈЕ ПОЈИЛА ЊИВА 8.класе 0,2469 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 1,242 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 0,0875 РГАЈЕ ПОЈИЛА ЊИВА 8.класе 0,4736 РГАЈЕ ПОЈИЛА класе 0,3634 РГАЈЕ ПОЈИЛА ЊИВА 8.класе 0,2821 РГАЈЕ ПОЈИЛА ,

342 6.класе РГАЈЕ КОСА класе 0,2944 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,2048 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,3048 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,2905 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,1441 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,3215 РГАЈЕ КРЧЕВИНА ВОЋЊАК 5.класе 0,1265 РГАЈЕ КРЧЕВИНА класе 0,3445 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,1933 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,1064 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,2239 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,0718 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,1089 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,1024 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,

343 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,1923 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,0723 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,2641 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,1767 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,3374 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,3431 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА /1 6.класе 0,2768 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,1334 РГАЈЕ ПОЉЕ класе 0,1559 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,4222 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА ЊИВА 8.класе 0,2848 РГАЈЕ МАЛА ЧУКАРИЦА класе 0,2204 РГАЈЕ КОД КРСТА ЊИВА 8.класе 0,3351 РГАЈЕ КОД КРСТА класе 0,081 РГАЈЕ КОД КРСТА класе 0,3151 РГАЈЕ КОД КРСТА ЊИВА 8.класе 0,117 РГАЈЕ КОД КРСТА класе 0,1941 РГАЈЕ КОД КРСТА ЊИВА 8.класе 0,3561 РГАЈЕ КОД КРСТА ,

344 6.класе РГАЈЕ КОД КРСТА ЊИВА 8.класе 0,1958 РГАЈЕ СТУБЛИНА класе 0,1151 РГАЈЕ ПАВЛОВ БРИЈЕГ класе 0,539 РГАЈЕ ПАВЛОВ БРИЈЕГ класе 0,507 укупно 16,7954 УКУПНО РГАЈЕ 50,9053 РЕЉИНАЦ ПОПОВ ЛАЗ класе 0,3137 РЕЉИНАЦ БЕЛИ КАМЕН класе 0,06 РЕЉИНАЦ ПАРАУЛОВА ЊИВА класе 2,0328 РЕЉИНАЦ ПАРАУЛОВА ЊИВА класе 0,7409 РЕЉИНАЦ ВИСОКИ ЦЕР класе 0,4197 РЕЉИНАЦ ПОПОВ ЛАЗ класе 1,2329 РЕЉИНАЦ ПОПОВ ЛАЗ класе 5,49 РЕЉИНАЦ ЦРВЕНИ БРЕГ класе 16,4812 РЕЉИНАЦ ЦРВЕНИ БРЕГ класе 0,1882 РЕЉИНАЦ ЦРВЕНИ БРЕГ ,

345 6.класе РЕЉИНАЦ ЦРВЕНИ БРЕГ /3 ЊИВА 8.класе 0,1473 РЕЉИНАЦ РОСУЉЕ /2 ЊИВА 4.класе 0,1049 РЕЉИНАЦ СЕЛО класе 0,0423 РЕЉИНАЦ СЕЛО класе 0,5596 РЕЉИНАЦ ЧАИРИ класе 0,0371 РЕЉИНАЦ СЕЛО класе 0,0359 РЕЉИНАЦ ЋЕЛИЈЕ ЊИВА 4.класе 0,0201 укупно 28,2048 УКУПНО РЕЉИНАЦ 28,2048 РЕСИНАЦ ВИШЕ ГРОБЉА /1 ЊИВА 3.класе 0,4057 РЕСИНАЦ ДРЕЊАК ЊИВА 5.класе 0,0775 РЕСИНАЦ ДРЕЊАК ВИНОГРАД 4.класе 0,0795 укупно 0,5627 УКУПНО РЕСИНАЦ 0,5627 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПОЈАТИШТЕ класе 1,3824 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПОЈАТИШТЕ ЊИВА 6.класе 0,4843 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПОЈАТИШТЕ ЊИВА 7.класе 0,8639 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,1906 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВИНОГРАДИ ЊИВА 6.класе 0,1887 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ТУРСКО ГРОБЉЕ ЊИВА 6.класе 0,

346 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВИНОГРАДИ ВОЋЊАК 6.класе 0,1029 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВИНОГРАДИ класе 0,6451 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЗЕЛЕНА ЊИВА 5.класе 0,2589 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПОД СЕЛО ЊИВА 6.класе 0,0848 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВИНОГРАДИ класе 0,51 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПЕШИНО БРДО класе 0,7484 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПЕШИНО БРДО класе 0,438 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПЕШИНО БРДО класе 0,1632 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПЕШИНО БРДО класе 0,1517 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ПЕШИНО БРДО класе 0,1173 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СЕЛИНА ПАДИНА класе 0,2292 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СЕЛО ЊИВА 5.класе 0,0295 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СЕЛО класе 0,0524 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СЕЛО класе 0,5413 укупно 7,6222 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА ВОЋЊАК 6.класе 0,0606 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА ЊИВА 6.класе 1,

347 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА класе 0,788 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА класе 0,4608 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА класе 0,1581 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЦРНА ЧУКА ВОЋЊАК 6.класе 0,2462 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ /1 4.класе 1,0086 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ /2 6.класе 0,2647 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ класе 0,2807 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ ЊИВА 6.класе 0,0291 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ /1 5.класе 0,4657 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ /2 5.класе 0,1439 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ ЊИВА 7.класе 0,3784 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ ВОЋЊАК 6.класе 0,1494 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ ЊИВА 6.класе 0,5995 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МАЛИ КРШ класе 0,2746 укупно 6,3635 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ КРУШКАР класе 0,0822 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ КРУШКАР ,

348 5.класе СРЕДЊИ СТАТОВАЦ КРУШКАР ЊИВА 6.класе 0,876 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ КРУШКАР ЊИВА 7.класе 0,599 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МИЛАНОВА КРЧЕВИНА класе 0,2347 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ МИЛАНОВА КРЧЕВИНА класе 0,2273 укупно 2,7266 УКУПНО СТРЕДЊИ СТАТОВАЦ 16,7123 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ЧУКЛЕ класе 0,1498 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ОРАЈ класе 0,0862 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ОРАЈ класе 0,3609 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ОРАЈ класе 0,4418 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ОРАЈ класе 0,1529 укупно 1,1916 СТАРИ ЂУРЕВАЦ САМА КУЋА класе 0,3394 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,1298 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,2605 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,

349 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,0318 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,262 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,3369 СТАРИ ЂУРЕВАЦ ГОЛЕМА класе 0,28 укупно 1,6625 УКУПНО СТАРИ ЂУРЕВАЦ 2,8541 ТОВРЉАНЕ МАЛИ ЛАЗ ВОЋЊАК 4.класе 0,1399 ТОВРЉАНЕ ЛУКИЋИ класе 1,4825 ТОВРЉАНЕ ЛУКИЋИ ЊИВА 7.класе 0,602 ТОВРЉАНЕ ЛУКИЋИ класе 0,1904 ТОВРЉАНЕ БРДО ЊИВА 7.класе 1,0892 ТОВРЉАНЕ БРДО класе 0,025 ТОВРЉАНЕ МУЦОВА КОСА ЊИВА 8.класе 1,2324 ТОВРЉАНЕ КРЧЕВИНА ЊИВА 7.класе 0,0857 ТОВРЉАНЕ ПЕЋАНЦИ класе 0,6059 укупно 5,453 УКУПНО ТОВРЉАНЕ 5,453 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ЊИВА 8.класе 0,5085 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ЊИВА 8.класе 0,

350 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ЊИВА 8.класе 0,8174 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ВОЋЊАК 5.класе 0,2816 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН /1 5.класе 0,26 укупно 2,05 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН класе 1,3302 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ЊИВА 7.класе 0,3831 укупно 1,7133 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН класе 0,1481 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ВОЋЊАК 5.класе 0,2587 ТРНОВИ ЛАЗ МАЦАН ЊИВА 8.класе 1,2533 ТРНОВИ ЛАЗ САСТАВЦИ ЊИВА 7.класе 0,4574 укупно 2,1175 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ЊИВА 7.класе 0,6353 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ВОЋЊАК 5.класе 0,0715 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ класе 0,9404 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ЊИВА 7.класе 0,05 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ВОЋЊАК 5.класе 0,0285 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ класе 0,6603 укупно 2,

351 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ЊИВА 8.класе 0,4605 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ЊИВА 7.класе 0,8929 ТРНОВИ ЛАЗ СТРАНА класе 0,1866 ТРНОВИ ЛАЗ СТРАНА ВОЋЊАК 5.класе 0,4698 ТРНОВИ ЛАЗ СТРАНА класе 0,8196 укупно 2,8294 ТРНОВИ ЛАЗ БРДО класе 0,2965 ТРНОВИ ЛАЗ БРДО класе 0,1345 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ ВОЋЊАК 4.класе 0,0501 ТРНОВИ ЛАЗ ДОЛОВИ класе 0,1918 укупно 0,6729 УКУПНО ТРНОВИ ЛАЗ 11,7691 ТУЛАРЕ ПОД НАСИП ЊИВА 4.класе 0,2513 ТУЛАРЕ ШУМА ЊИВА 4.класе 0,522 ТУЛАРЕ ПОД НАСИП класе 0,2689 ТУЛАРЕ БАИРОВАЦ ВИНОГРАД 4.класе 0,0419 ТУЛАРЕ БАИРОВАЦ ЊИВА 4.класе 0,113 укупно 1,1971 УКУПНО ТУЛАРЕ 1,

352 ЏИГОЉ ШИЉАТА ЧУКА /59 ЊИВА 6.класе 0,0183 ЏИГОЉ ШИЉАТА ЧУКА /1 ЊИВА 5.класе 0,0326 ЏИГОЉ ШИЉАТА ЧУКА /53 ЊИВА 5.класе 0,0784 ЏИГОЉ СТАРО СЕЛО /3 ВОЋЊАК 5.класе 0,3627 ЏИГОЉ РЕКА ЊИВА 5.класе 0,2226 ЏИГОЉ ОСОЈНА ЊИВА 6.класе 0,2625 ЏИГОЉ НОВО СЕЛО /6 ВОЋЊАК 4.класе 0,0037 укупно 0,9808 УКУПНО ЏИГОЉ 0, ,

353 ТАБЕЛА 15а Преглед груписаних надметања (сусвојина) КО потес број јавног надметања број поседовног иста/листа непокретности број катастарске парцеле култура и класа површина парцеле (ха) АРБАНАШКА класе 0,1443 0,0180 АРБАНАШКА класе 0,2916 0,0364 АРБАНАШКА ЊИВА 7.класе 0,1226 0,0306 АРБАНАШКА ЊИВА 7.класе 1,8151 0,4538 АРБАНАШКА класе 0,7181 0,1795 АРБАНАШКА класе 0,3825 0,0956 АРБАНАШКА класе 0,166 0,0415 АРБАНАШКА класе 0,5974 0,1415 АРБАНАШКА класе 1,7283 0,4321 АРБАНАШКА ЊИВА 7.класе 0,8296 0,2074 АРБАНАШКА ЊИВА 6.класе 0,073 0,0182 АРБАНАШКА ЊИВА 7.класе 0,1394 0,0348 укупно 7,0079 1,6894 УКУПНО АРБАНАШКА 1,6894 БАБИН ПОТОК /112 ЊИВА 4.класе 0,3015 0,0754 БАБИН ПОТОК ЊИВА 4.класе 0,1027 0,0128 укупно 0,4042 0,0882 површина државног удела (ха) боја напомена 353

354 УКУПНО БАБИН ПОТОК 0,0882 БАЛИНОВАЦ ЊИВА 3.класе 0,17 0,0376 укупно 0,17 0,0376 УКУПНО БАЛИНОВАЦ 0,0376 БАЛЧАК класе 0,1128 0,0141 БАЛЧАК класе 0,0159 0,0019 БАЛЧАК класе 4,536 1,5120 БАЛЧАК класе 0,4232 0,1410 БАЛЧАК класе 0,6506 0,2168 БАЛЧАК класе 0,5572 0,1857 БАЛЧАК класе 0,0952 0,0317 БАЛЧАК класе 1,4331 1,1878 БАЛЧАК ЊИВА 7.класе 2,0206 1,7872 укупно 9,8446 5,0782 УКУПНО БАЛЧАК 5,0782 БАЦЕ ЊИВА 4.класе 0,4224 0,1408 БАЦЕ /2 ЊИВА 5.класе 0,1347 0,0449 БАЦЕ ЊИВА 6.класе 0,9141 0,1523 БАЦЕ ЊИВА 4.класе 0,4527 0,0754 БАЦЕ ЊИВА 5.класе 1,4077 0,2757 БАЦЕ класе 0,1441 0,0233 БАЦЕ ЊИВА 2.класе 0,2467 0,0822 БАЦЕ класе 0,1522 0,0380 БАЦЕ ЊИВА 4.класе 0,7898 0,0328 БАЦЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,65 0,0269 БАЦЕ ЊИВА 5.класе 0,5423 0,

355 БАЦЕ ВОЋЊАК 5.класе 0,5039 0,0870 укупно 6,3606 1,0729 УКУПНО БАЦЕ 1,0729 БЕЛА ВОДА ЊИВА 2.класе 0,4627 0,2313 БЕЛА ВОДА ЊИВА 3.класе 0,2433 0,1431 БЕЛА ВОДА ЊИВА 1.класе 0,4866 0,2433 укупно 1,1926 0,6177 УКУПНО БЕЛА ВОДА 0,6177 БЕРИЉЕ ВИНОГРАД 3.класе 0,1145 0,0572 БЕРИЉЕ ЊИВА 8.класе 1,0059 0,5029 БЕРИЉЕ класе 0,4093 0,2046 БЕРИЉЕ ЊИВА 8.класе 0,1023 0,0051 укупно 1,632 0,7698 УКУПНО БЕРИЉЕ 0,7698 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,1843 0,0921 БРЕСНИЧИЋ ЊИВА 5.класе 1,035 0,5175 укупно 1,2193 0,6096 УКУПНО БРЕСНИЧИЋ 0,6096 БУБЛИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,4102 0,1367 БУБЛИЦА класе 0,0993 0,0331 БУБЛИЦА класе 0,0351 0,0140 БУБЛИЦА класе 0,0385 0,0192 БУБЛИЦА ЊИВА 4.класе 0,8817 0,4408 БУБЛИЦА ВОЋЊАК 2.класе 0,02 0,

356 БУБЛИЦА класе 0,0496 0,0142 укупно 1,5344 0,6637 УКУПНО БУБЛИЦА 0,6637 БУЛАТОВАЦ ЊИВА 5.класе 0,028 0,0140 БУЛАТОВАЦ ВИНОГРАД 3.класе 0,0784 0,0392 БУЛАТОВАЦ ЊИВА 5.класе 0,3882 0,1882 БУЛАТОВАЦ ЊИВА 5.класе 0,6709 0,2457 БУЛАТОВАЦ ЊИВА 4.класе 0,406 0,2030 укупно 1,5715 0,6901 УКУПНО БУЛАТОВАЦ 0,6901 БУЧИНЦЕ ЊИВА 7.класе 0,2811 0,1405 БУЧИНЦЕ ЊИВА 7.класе 1,9866 0,9933 БУЧИНЦЕ ЊИВА 7.класе 1,1129 0,5564 БУЧИНЦЕ класе 0,1014 0,0507 БУЧИНЦЕ ЊИВА 7.класе 0,632 0,3160 укупно 4,114 2,0569 УКУПНО БУЧИНЦЕ 2,0569 ВИЧА /1 ЊИВА 6.класе 0,3157 0,1833 укупно 0,3157 0,1833 УКУПНО ВИЧА 0,1833 ВЛАСА класе 0,3553 0,1231 ВЛАСА класе 0,6514 0,4321 ВЛАСА класе 1,5961 0,7700 ВЛАСА класе 2,148 1,1116 ВЛАСА класе 1,5307 0,

357 ВЛАСА класе 0,3045 0,2163 укупно 7,2174 3,0964 УКУПНО ВЛАСА 3,0964 ВЛАСОВО класе 0,9818 0,4909 ВЛАСОВО класе 0,0274 0,0013 ВЛАСОВО класе 0,8578 0,0100 укупно 1,867 0,5022 УКУПНО ВЛАСОВО 0,5022 ГЛАСОВИК класе 0,2893 0,1446 ГЛАСОВИК ВОЋЊАК 3.класе 0,1587 0,0793 ГЛАСОВИК ЊИВА 4.класе 0,0475 0,0237 ГЛАСОВИК класе 0,1589 0,0794 ГЛАСОВИК класе 0,2609 0,1304 ГЛАСОВИК ЊИВА 5.класе 0,8388 0,4194 ГЛАСОВИК класе 0,1641 0,0820 ГЛАСОВИК класе 0,0245 0,0122 ГЛАСОВИК класе 0,2761 0,1380 ГЛАСОВИК ВОЋЊАК 4.класе 0,028 0,0140 ГЛАСОВИК ЊИВА 7.класе 0,4285 0,2142 ГЛАСОВИК класе 0,433 0,2165 ГЛАСОВИК ЊИВА 7.класе 0,25 0,1250 ГЛАСОВИК ВОЋЊАК 4.класе 0,2598 0,1300 ГЛАСОВИК класе 1,3776 0,6888 ГЛАСОВИК класе 2,2705 0,5877 ГЛАСОВИК класе 1,02 0,2640 укупно 8,2862 3,

358 УКУПНО ГЛАСОВИК 3,3492 ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,878 0,0390 укупно 0,878 0,0390 УКУПНО Г.БЕЈАШНИЦА 0,0390 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 5.класе 0,0181 0,0026 ГОРЊА РЕЧИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,0253 0,0036 ГОРЊА РЕЧИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,0385 0,0055 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,022 0,0031 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,012 0,0010 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,0805 0,0115 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 3.класе 0,0136 0,0019 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,011 0,0015 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,0065 0,0009 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 4.класе 0,038 0,0054 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,069 0,0098 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 4.класе 0,041 0,0058 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 5.класе 0,098 0,0140 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 5.класе 0,0155 0,0022 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 6.класе 0,1627 0,0232 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 5.класе 0,0819 0,0117 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 6.класе 0,0924 0,0132 ГОРЊА РЕЧИЦА ВОЋЊАК 3.класе 0,012 0,0017 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 5.класе 0,1341 0,0191 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 6.класе 0,1588 0,

359 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,013 0,0018 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 3.класе 0,0642 0,0091 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 3.класе 0,0166 0,0023 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,0396 0,0056 ГОРЊА РЕЧИЦА ЊИВА 7.класе 0,3588 0,1794 ГОРЊА РЕЧИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,2094 0,1047 ГОРЊА РЕЧИЦА класе 0,1494 0,0747 укупно 1,9819 0,5379 УКУПНО ГОРЊА РЕЧИЦА 0,5379 ГОРЊА СТРАЖАВА ЊИВА 5.класе 0,0687 0,0343 ГОРЊА СТРАЖАВА ЊИВА 5.класе 0,0428 0,0214 укупно 0,1115 0,0557 УКУПНО ГОРЊА СТРАЖАВА 0,0557 ГОРЊА ТОПОНИЦА ЊИВА 3.класе 0,1162 0,0232 ГОРЊА ТОПОНИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,0611 0,0122 ГОРЊА ТОПОНИЦА класе 0,0237 0,0047 укупно 0,201 0,0401 УКУПНО ГОРЊА ТОПОНИЦА 0,0401 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ /5 ЊИВА 3.класе 0,72 0,5600 ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ЊИВА 4.класе 0,1711 0,0855 укупно 0,8911 0,6455 УКУПНО ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ 0,6455 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,0644 0,0258 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,3532 0,

360 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1369 0,0548 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ВОЋЊАК 5.класе 0,1704 0,1022 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,2105 0,1263 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 1,2986 0,7792 ГОРЊИ СТАТОВАЦ /1 7.класе 1,0467 0,6280 ГОРЊИ СТАТОВАЦ /2 5.класе 0,367 0,2202 ГОРЊИ СТАТОВАЦ /3 5.класе 0,3 0,1800 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,5772 0,3463 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,8324 0,4994 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0728 0,0437 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1604 0,0962 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,2135 0,1281 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0619 0,0371 ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0,4859 0,2915 ГОРЊИ СТАТОВАЦ /1 6.класе 1,6074 0,9641 ГОРЊИ СТАТОВАЦ /2 5.класе 0,474 0,2844 укупно 8,4332 4,9486 УКУПНО ГОРЊИ СТАТОВАЦ 4,9486 ДОБРОТИЋ класе 0,2946 0,1473 ДОБРОТИЋ класе 0,1723 0,0861 ДОБРОТИЋ класе 0,392 0,1960 ДОБРОТИЋ ЊИВА 6.класе 1,1201 0,5600 ДОБРОТИЋ класе 0,7141 0,3570 ДОБРОТИЋ ВОЋЊАК 3.класе 0,0898 0,0449 укупно 2,7829 1,3913 УКУПНО ДОБРОТИЋ 1,

361 ДОЊА БЕЈАШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,3092 0,2318 укупно 0,3092 0,2318 УКУПНО ДОЊА БЕЈАШНИЦА 0,2318 ДОЊА СТРАЖАВА ЊИВА 7.класе 0,5708 0,0951 ДОЊА СТРАЖАВА класе 0,0932 0,0155 укупно 0,664 0,1106 УКУПНО ДОЊА СТРАЖАВА 0,1106 ДОЊА ТОПОНИЦА ЊИВА 4.класе 0,958 0,3193 укупно 0,958 0,3193 УКУПНО ДОЊА ТОПОНИЦА 0,3193 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.класе 0,3513 0,1756 ДОЊА ТРНАВА класе 0,1366 0,0683 ДОЊА ТРНАВА класе 0,0733 0,0366 ДОЊА ТРНАВА класе 0,0191 0,0095 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.к 0,1837 0,0918 ДОЊА ТРНАВА /8 ЊИВА 6.класе 0,1893 0,0946 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.класе 0,0144 0,0108 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.класе 0,0281 0,0210 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.класе 0,0193 0,0097 ДОЊА ТРНАВА ЊИВА 3.класе 0,0423 0,0211 укупно 1,0574 0,5390 УКУПНО ДОЊА ТРНАВА 0,5390 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,2001 0,0667 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,017 0,0056 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0737 0,

362 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1345 0,0448 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0712 0,0237 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1694 0,0847 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,2047 0,1023 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,2663 0,1331 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,214 0,1070 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1147 0,0573 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,1406 0,0703 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,0502 0,0251 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,2097 0,1048 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0707 0,0353 ДОЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1503 0,0751 ДОЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,1277 0,1021 укупно 2,2148 1,0624 УКУПНО ДОЊИ СТАТОВАЦ 1,0624 ДРАГИ ДЕО класе 0,1779 0,0889 ДРАГИ ДЕО класе 0,3372 0,2248 укупно 0,5151 0,3137 УКУПНО ДРАГИ ДЕО 0,3137 ЂУРОВАЦ ЊИВА 4.класе 0,7429 0,4952 ЂУРОВАЦ maj ЊИВА 5.класе 1,0207 0,5103 укупно 1,7636 1,0055 УКУПНО ЂУРОВАЦ 1,0055 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,943 0,2357 ВИНОГРАД ЂУШНИЦА класе 0,0705 0,

363 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,824 0,2060 ЂУШНИЦА класе 0,1485 0,0371 ЂУШНИЦА ЊИВА 6.класе 0,3212 0,0803 ЂУШНИЦА класе 0,1646 0,0411 ЂУШНИЦА класе 0,275 0,0687 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,7167 0,1792 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,1486 0,0371 ЂУШНИЦА ЊИВА 5.класе 0,3594 0,3094 ЂУШНИЦА ЊИВА 5.класе 0,4273 0,3973 ЂУШНИЦА ЊИВА 4.класе 1,9966 1,4511 ЂУШНИЦА класе 0,3716 0,1858 ЂУШНИЦА ЊИВА 6.класе 3,157 1,5785 ЂУШНИЦА класе 0,1698 0,0849 ЂУШНИЦА класе 0,2408 0,1204 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 1,0914 0,5457 ЂУШНИЦА класе 0,3932 0,1966 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 1,6514 0,8257 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 0,06 0,0300 ЂУШНИЦА класе 0,4584 0,2292 ЂУШНИЦА ВОЋЊАК 4.класе 0,1506 0,0753 ЂУШНИЦА класе 0,947 0,4735 ЂУШНИЦА ВИНОГРАД 4.класе 0,383 0,1914 ЂУШНИЦА ЊИВА 7.класе 1,343 0,6715 укупно 16,8126 8,2691 УКУПНО ЂУШНИЦА 8,

364 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 4.класе 0,016 0,0040 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 5.класе 0,3951 0,1975 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,0846 0,0423 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 6.класе 0,0836 0,0418 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,0567 0,0283 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 4.класе 0,2324 0,1162 ЖИТНИ ПОТОК /1 ЊИВА 4.класе 0,1252 0,0626 ЖИТНИ ПОТОК /2 ЊИВА 4.класе 0,025 0,0125 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 4.класе 0,1891 0,0945 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,0313 0,0156 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,0779 0,0389 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,009 0,0045 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,0227 0,0113 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,0119 0,0059 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 2.класе 0,1075 0,0537 ЖИТНИ ПОТОК ВИНОГРАД 4.класе 0,0844 0,0422 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,0875 0,0437 ЖИТНИ ПОТОК ВОЋЊАК 3.класе 0,0205 0,0102 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 5.класе 0,2263 0,1131 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,0985 0,0492 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 6.класе 0,1579 0,0789 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 5.класе 0,1704 0,0852 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 4.класе 0,0271 0,0135 ЖИТНИ ПОТОК класе 2,2464 0,5616 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,2766 0,0691 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,1015 0,

365 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,2585 0,0646 ЖИТНИ ПОТОК ЊИВА 7.класе 0,41 0,2050 ЖИТНИ ПОТОК класе 0,1255 0,0627 укупно 5,7591 2,1539 УКУПНО ЖИТНИ ПОТОК 2,1539 КАЛУДРА ВИНОГРАД 4.класе 0,1275 0,0637 укупно 0,1275 0,0637 УКУПНО КАЛУДРА 0,0637 КЛИСУРИЦА класе 1,3914 1,3014 КЛИСУРИЦА /1 ЊИВА 4.класе 0,472 0,1960 КЛИСУРИЦА /1 ЊИВА 5.класе 0,183 0,0759 укупно 2,0464 1,5733 УКУПНО КЛИСУРИЦА 1,5733 КРУШЕВИЦА класе 0,7066 0,3028 КРУШЕВИЦА ЊИВА 8.класе 1,847 0,7915 КРУШЕВИЦА ВОЋЊАК 6.класе 0,1156 0,0495 КРУШЕВИЦА класе 0,1608 0,0698 КРУШЕВИЦА класе 0,3843 0,1647 КРУШЕВИЦА класе 0,3978 0,1704 КРУШЕВИЦА ЊИВА 8.класе 0,2801 0,1200 КРУШЕВИЦА класе 0,1871 0,0801 КРУШЕВИЦА класе 0,538 0,2305 КРУШЕВИЦА класе 0,1218 0,0522 КРУШЕВИЦА класе 0,1693 0,0725 КРУШЕВИЦА класе 0,7716 0,

366 КРУШЕВИЦА ЊИВА 8.класе 1,3068 0,5600 КРУШЕВИЦА класе 0,455 0,1950 КРУШЕВИЦА класе 0,2106 0,0902 укупно 7,6524 3,2798 УКУПНО КРУШЕВИЦА 3,2798 МЕРОВАЦ /1 ЊИВА 3.класе 0,7778 0,1778 укупно 0,7778 0,1778 УКУПНО МЕРОВАЦ 0,1778 МИКУЛОВАЦ класе 1,3777 0,6888 укупно 1,3777 0,6888 УКУПНО МИКУЛОВАЦ 0,6888 МИЉКОВИЦА ЊИВА 7.класе 0,0886 0,0088 МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 2,3383 0,2338 МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,2954 0,0295 МИЉКОВИЦА ВОЋЊАК 5.класе 0,1492 0,0149 МИЉКОВИЦА класе 0,2734 0,0273 МИЉКОВИЦА ЊИВА 8.класе 0,3204 0,0320 МИЉКОВИЦА класе 0,0731 0,0073 укупно 3,5384 0,3536 УКУПНО МИЉКОВИЦА 0,3536 МРЉАК ЊИВА 8.класе 0,2 0,1000 МРЉАК класе 0,5487 0,2743 МРЉАК класе 0,0832 0,0416 МРЉАК ЊИВА 7.класе 0,1539 0,0220 МРЉАК класе 0,9085 0,

367 укупно 1,8943 0,5677 УКУПНО МРЉАК 0,5677 ОБРТИНЦЕ класе 0,1683 0,0420 укупно 0,1683 0,0420 УКУПНО ОБРТИНЦЕ 0,0420 ПАСЈАЧА ЊИВА 5.класе 0,066 0,0567 ПАСЈАЧА класе 0,4068 0,3500 ПАСЈАЧА ,7373 0,5713 ПАСЈАЧА к 2,754 2,1340 ПАСЈАЧА класе 2,1735 1,0858 ПАСЈАЧА класе 2,5472 1,5490 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,3863 0,1931 ПАСЈАЧА класе 1,9106 0,8261 ПАСЈАЧА класе 0,024 0,0120 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,1326 0,0663 ПАСЈАЧА класе 0,1326 0,0663 ПАСЈАЧА класе 0,1592 0,0796 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,2209 0,1104 ПАСЈАЧА класе 0,221 0,1105 ПАСЈАЧА класе 0,143 0,0715 ПАСЈАЧА класе 0,279 0,1395 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,32 0,1600 ПАСЈАЧА класе 0,32 0,1600 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,0818 0,0409 ПАСЈАЧА класе 0,0817 0,0408 ПАСЈАЧА класе 0,5584 0,

368 ПАСЈАЧА класе 0,638 0,3190 ПАСЈАЧА класе 0,1516 0,0758 ПАСЈАЧА ЊИВА 6.класе 0,1384 0,0692 ПАСЈАЧА класе 0,1384 0,0692 ПАСЈАЧА класе 1,6611 0,8069 укупно 16,3834 9,4431 УКУПНО ПАСЈАЧА 9,4431 ПЕТРОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,531 0,4862 ПЕТРОВАЦ /2 ЊИВА 4.класе 0,0488 0,0091 укупно 0,5798 0,4953 УКУПНО ПЕТРОВАЦ 0,4953 ПИСКАЉЕ класе 0,2372 0,0474 ПИСКАЉЕ класе 0,4938 0,0988 ПИСКАЉЕ ЊИВА 7.класе 0,2374 0,0475 ПИСКАЉЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,1286 0,0257 ПИСКАЉЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,0764 0,0153 ПИСКАЉЕ ЊИВА 8.класе 3,2288 0,6458 ПИСКАЉЕ класе 0,3016 0,0603 ПИСКАЉЕ ЊИВА 7.класе 0,0651 0,0130 ПИСКАЉЕ ЊИВА 6.класе 0,9154 0,4400 ПИСКАЉЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,9889 0,4753 укупно 6,6732 1,8691 УКУПНО ПИСКАЉЕ 1,8691 ПЛОЧНИК ЊИВА 7.класе 0,4017 0,2000 укупно 0,4017 0,

369 УКУПНО ПЛОЧНИК 0,2000 ПОТОЧИЋ ЊИВА 3.класе 0,0917 0,0076 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,3461 0,0288 ПОТОЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,4641 0,0387 ПОТОЧИЋ ЊИВА 4.класе 0,2352 0,0196 ПОТОЧИЋ класе 0,184 0,0153 ПОТОЧИЋ ЊИВА 2.класе 0,1422 0,0118 ПОТОЧИЋ ЊИВА 2.класе 0,1424 0,0119 ПОТОЧИЋ класе 0,0957 0,0080 ПОТОЧИЋ класе 0,1076 0,0090 ПОТОЧИЋ класе 0,0987 0,0082 ПОТОЧИЋ класе 0,0881 0,0073 ПОТОЧИЋ ЊИВА 1.класе 0,0899 0,0075 ПОТОЧИЋ класе 0,285 0,0238 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,0985 0,0082 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,6179 0,0515 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,0685 0,0057 ПОТОЧИЋ ЊИВА 6.класе 0,3382 0,0281 ПОТОЧИЋ класе 0,032 0,0026 ПОТОЧИЋ класе 0,2932 0,0244 ПОТОЧИЋ ЊИВА 3.класе 0,2674 0,0222 ПОТОЧИЋ ЊИВА 6.класе 0,1289 0,0107 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАД 3.класе 0,0602 0,0050 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАД 3.класе 0,0732 0,0061 ПОТОЧИЋ ВИНОГРАД 0,0762 0,

370 3.класе ПОТОЧИЋ ВИНОГРАД 3.класе 0,0582 0,0048 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 0,0783 0,0065 ПОТОЧИЋ класе 0,233 0,0194 ПОТОЧИЋ класе 0,241 0,0200 ПОТОЧИЋ ЊИВА 5.класе 1,1408 0,0950 ПОТОЧИЋ класе 0,0986 0,0082 укупно 6,2748 0,5222 УКУПНО ПОТОЧИЋ 0,5222 ПРЕКАДИН ЊИВА 6.класе 0,3 0,2000 ПРЕКАДИН класе 0,1464 0,0976 ПРЕКАДИН ЊИВА 2.класе 0,0509 0,0254 ПРЕКАДИН ЊИВА 3.класе 0,0545 0,0272 ПРЕКАДИН ЊИВА 4.класе 0,1607 0,0803 ПРЕКАДИН ЊИВА 4.класе 0,0096 0,0048 ПРЕКАДИН ВИНОГРАД 4.класе 0,044 0,0220 ПРЕКАДИН ЊИВА 4.класе 0,9095 0,1516 ПРЕКАДИН ВИНОГРАД 4.класе 0,333 0,0555 ПРЕКАДИН класе 2,5504 0,3643 ПРЕКАДИН ВИНОГРАД 4.класе 0,215 0,0358 ПРЕКАДИН класе 0,12 0,0200 ПРЕКАДИН ЊИВА 4.класе 0,3616 0,1416 укупно 5,2556 1,

371 УКУПНО ПРЕКАДИН 1,2261 ПРОКУПЉЕ /1 3.класе 1,8228 0,9114 ПРОКУПЉЕ /2 ВОЋЊАК 3.класе 0,09 0,0450 ПРОКУПЉЕ /2 5.класе 0,1384 0,0692 ПРОКУПЉЕ /3 3.класе 0,1012 0,0506 ПРОКУПЉЕ класе 0,0606 0,0303 ПРОКУПЉЕ класе 0,5326 0,0266 ПРОКУПЉЕ класе 0,0335 0,0167 ПРОКУПЉЕ класе 0,042 0,0210 ПРОКУПЉЕ класе 0,1122 0,0561 ПРОКУПЉЕ ВИНОГРАД 3.класе 0,3543 0,1771 ПРОКУПЉЕ ЊИВА 5.класе 0,041 0,2050 ПРОКУПЉЕ класе 0,7033 0,3014 ПРОКУПЉЕ /2 5.класе 0,02 0,0079 ПРОКУПЉЕ /3 5.класе 0,2428 0,0955 ПРОКУПЉЕ /4 5.класе 0,2345 0,0923 ПРОКУПЉЕ /2 4.класе 0,279 0,1450 ПРОКУПЉЕ класе 0,264 0,2105 ПРОКУПЉЕ ЊИВА 4.класе 0,18 0,1435 укупно 5,2522 2,6051 УКУПНО ПРОКУПЉЕ 2,6051 РАСТОВНИЦА ЊИВА 7.класе 0,1826 0,0913 РАСТОВНИЦА класе 0,2327 0,1163 РАСТОВНИЦА ЊИВА 7.класе 0,1204 0,0602 РАСТОВНИЦА класе 0,8928 0,

372 РАСТОВНИЦА класе 0,6581 0,3990 РАСТОВНИЦА класе 0,1906 0,0953 РАСТОВНИЦА класе 0,9269 0,4634 РАСТОВНИЦА класе 0,3691 0,1845 РАСТОВНИЦА класе 0,2012 0,1006 РАСТОВНИЦА класе 0,4164 0,2082 РАСТОВНИЦА ЊИВА 7.класе 0,2333 0,1166 РАСТОВНИЦА ЊИВА 7.класе 1,4544 0,7272 РАСТОВНИЦА класе 0,5029 0,2514 РАСТОВНИЦА класе 0,038 0,0190 РАСТОВНИЦА класе 0,1462 0,1400 укупно 6,5656 3,4194 УКУПНО РАСТОВНИЦА 3,4194 РГАЈЕ класе 0,0732 0,0366 РГАЈЕ ЊИВА 7.класе 0,0356 0,0178 РГАЈЕ класе 0,7915 0,3957 РГАЈЕ класе 0,6392 0,3196 РГАЈЕ класе 0,097 0,0485 РГАЈЕ ЊИВА 7.класе 0,1919 0,0959 РГАЈЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,1199 0,0599 РГАЈЕ ЊИВА 8.класе 0,1947 0,0973 РГАЈЕ ЊИВА 7.класе 0,3974 0,1987 РГАЈЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,2217 0,1108 РГАЈЕ ЊИВА 8.класе 0,694 0,3470 РГАЈЕ класе 0,0859 0,0429 РГАЈЕ класе 0,1698 0,

373 РГАЈЕ /2 6.класе 0,0078 0,0039 РГАЈЕ класе 0,2562 0,1281 РГАЈЕ класе 0,0415 0,0207 РГАЈЕ класе 0,102 0,0510 РГАЈЕ класе 0,0581 0,0290 РГАЈЕ ВОЋЊАК 4.класе 0,1097 0,0548 РГАЈЕ класе 0,1954 0,0977 РГАЈЕ класе 0,036 0,0180 РГАЈЕ класе 0,1046 0,0523 РГАЈЕ ЊИВА 8.класе 0,2842 0,1421 РГАЈЕ класе 0,3503 0,1751 РГАЈЕ класе 0,0702 0,0054 РГАЈЕ класе 0,2707 0,0208 РГАЈЕ класе 0,5846 0,0449 укупно 6,1831 2,6994 УКУПНО РГАЈЕ 2,6994 РЕЉИНАЦ класе 0,4444 0,0082 РЕЉИНАЦ ЊИВА 3.класе 1,3057 0,2777 укупно 1,7501 0,2859 УКУПНО РЕЉИНАЦ 0,2859 РЕСИНАЦ ЊИВА 3.класе 1,6219 0,4625 РЕСИНАЦ ЊИВА 3.класе 1,72 0,2205 РЕСИНАЦ ЊИВА 3.класе 1,6594 0,1494 РЕСИНАЦ /3 ЊИВА 4.класе 0,6334 0,2833 укупно 5,6347 1,1157 УКУПНО РЕСИНАЦ 1,

374 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 5.класе 0,2587 0,1293 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,5215 0,2607 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,5568 0,2784 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0565 0,0282 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВОЋЊАК 4.класе 0,0655 0,0327 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 7.класе 0,2761 0,1380 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,1052 0,0527 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,0982 0,0490 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВОЋЊАК 6.класе 0,1321 0,0660 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,0355 0,0177 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ЊИВА 6.класе 0,1954 0,0976 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0474 0,0237 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ВОЋЊАК 6.класе 0,0474 0,0237 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,0623 0,0311 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,4497 0,2248 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0,4377 0,0219 укупно 3,346 1,4755 УКУПНО СРЕДЊИ СТАТОВАЦ 1,4755 СТАРИ ЂУРЕВАЦ класе 0,929 0,1393 укупно 0,929 0,1393 УКУПНО СТАРИ ЂУРОВАЦ 0,1393 ТОВРЉАНЕ /1 6.класе 0,0855 0,0284 укупно 0,0855 0,0284 УКУПНО ТОВРЉАНЕ 0,0284 ТРНОВИ ЛАЗ класе 0,6708 0,

375 укупно 0,6708 0,1341 УКУПНО ТРНОВИ ЛАЗ 0,1341 ЋУКОВАЦ ЊИВА 2.класе 0,425 0,2428 ЋУКОВАЦ ЊИВА 3.класе 0,489 0,2794 укупно 0,914 0,5222 УКУПНО ЋУКОВАЦ 0,5222 ЏИГОЉ класе 0,1264 0,0210 ЏИГОЉ класе 0,1244 0,0207 укупно 0,2508 0,0417 УКУПНО ЏИГОЉ 0,0417 ШИРОКЕ ЊИВЕ класе 1,0709 0,2677 ШИРОКЕ ЊИВЕ класе 0,1194 0,0298 ШИРОКЕ ЊИВЕ класе 0,454 0,1135 ШИРОКЕ ЊИВЕ класе 0,2408 0,0602 ШИРОКЕ ЊИВЕ класе 0,1675 0,0418 укупно 2,0526 0,5130 УКУПНО ШИРОКЕ ЊИВЕ 0, , ,

376 ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА из плана коришћења ya 2013.godinu најв ећа КО издато у закуп по Програм у (ха) трајањ е закупа (од до) издато у закуп по Програм у (ха) трајањ е закупа (од до) издато у закуп по Програм у (ха) трајањ е закупа (од до) издато у закуп по Програм у 2012.(ха ) трајањ е закупа (од до) планиран о за закуп у 2013.(ха) најма ња повр шина за надм етање (ха) пов рши на за над мет ање (ха) просе чна површ ина за надме тање(х а) Арбанашка 63,3915 2, Бабин Поток 3,6014 0, Баботинац 0,3878 Бајчинце 2,5074 1, Балиновац 19,2863 7, , , Балчак 48,5898 5, Баце 4,4634 3, Бела Вода 1,5183 1, ,5498 Бели Камен 76, ,5921 Белогош 16, Белољин 11, , Бериље 22, , Богујевац 48,9795 2, , Бреговина 5 17,

377 Бресник 2,2830 Бресничић 18,0359 2, ,474 Бублица 5 17, Буколорам 7,5325 5, Булатовац 2,1407 2, Бучинце 11,8166 2, , В.Плана 7 16, Вича 39, , ,181 Власа 2 13, Власово 58, , Водице 16,4318 0, Гласовик 50, , , , Гојиновац 24,1483 2, , Г.Бејашница 5,6335 3, Г.Бресница 15,3320 8, Г.Коњуша 12,6426 5, , , Г.Речица 1,2234 0, Г.Стражава 2,1373 0, Г.Топоница 2,6136 1, Г.Трнава 0,0000 Г.Кординце 19,7632 8, , Г.Статовац 131,135 2, ,

378 Грабовац 1,2213 0, Губетин 11,5781 5, Добротић 29,7698 4, Д.Бејашница 5,2886 0, Д.Бресница 17, , Д.Коњуша 11,4980 9, , Д.Речица 21,3747 0, Д.Стражава 61,4347 0, Д.Топоница 3,2611 1, Д.Трнава 52,7205 2, Д.Кординце 0,1450 0, Д.Статовац 215, , Д.Део 142, , Дреновац 1,5177 1, Ђуровац 41, , , , Ђушница 9,6436 8, Житни поток 31,8156 7, , Здравиње 1,7497 1, ,943 Злата 6 18, Јабучево 9,3210 9, Јовине 21,7480 3,

379 Ливаде 2032 Југовац 0,3282 0, Калудра 0,5813 0, Клисурица 3,8850 2, Кожинце 4,4870 4, Кончић 1,6084 1, Конџељ 1,7418 1, Крушевица 45, , Мађаре 1,4931 1, , Мала Плана 17,0098 5, Мачина 48,9423 5, Меровац 4,9923 4, Микуловац 5,4619 1, Миљковица 27, , Мрљак 71,6795 5, Мршељ 0,0000 Н.Божурна 0,2681 0, Н.Ђуревац 36, , Н.Село 1,0956 0, Обртинце 7,2064 7, ,290 Пасјача 9 75, Пашинац 0,2304 0, Пестиш 56, , Петровац 2,0464 1,

380 Пискаље 2,9514 2, Плочник 8,8392 7, Појате 0,0000 Поточић 8,2804 8, Прекадин 13,0292 4, Прекашница 1,3547 Прекопуце 15, , Прокупље 54, , Прокупље град 16,1633 Ранкова река 89,5588 3, Растовница 27, , Ргаје 53, , Рељинац 28, , Ресинац 1,7901 1, Смрдан 1,4660 Средњи Статовац 88, , Стари Ђуревац 2,9934 2, Товрљане 33, , , Трнови Лаз 38, , Туларе 1,5319 1, Ћуковац 2,1493 0, Џигољ 1,2796 1, Широке 88, , , ,

381 њиве Шишманова 2009 ц 18,8226 9, УКУПНО ###### # 150, , , , , ,6023 9, ,7573 дато на бесплатно коришћење ,0000 дато у закуп по основу власништва инфраструктуре ,0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 381

382 ТАБЕЛА 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде разлог изузимања KO коментар површина (ха) Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење БАБИН ПОТОК БАБОТИНАЦ По Закону о враћању утрина и пашњака 3,4482 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,3878 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење БАЈЧИНЦЕ БАЛИНОВАЦ По Закону о враћању утрина и пашњака 0,6081 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,5691 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу /92 02 СО Прокупље од год. Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење БАЛЧАК БАЦЕ БРЕСНИЧИЋ ВИЧА ВОДИЦЕ По Закону о враћању утрина и пашњака 0,5763 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,6069 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,4205 По Закону о враћању утрина и пашњака 1,0319 По Закону о враћању утрина и пашњака 11,

383 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ГОРЊА БЕЈАШНИЦА По Закону о враћању утрина и пашњака 2,0301 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу 462 7/93 02 СО Прокупље. Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ГОРЊА РЕЧИЦА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА ТОПОНИЦА По Закону о враћању утрина и пашњака 0,2707 По Закону о враћању утрина и пашњака 1,4165 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,6317 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу /91 02 СО Прокупље од год. Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГРАБОВАЦ ГУБЕТИН ДОЊА БРЕСНИЦА По Закону о враћању утрина и пашњака 2,5104 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1174 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,0028 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,3573 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,0471 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу /92 02 СО Прокупље од год. ДОЊА РЕЧИЦА По Закону о враћању утрина и пашњака 0,

384 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ДОЊА СТРАЖАВА По Закону о враћању утрина и пашњака 61,0804 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу 461 8/94 02 СО Прокупље Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ДОЊА ТРНАВА ЂУРОВАЦ ЂУШНИЦА По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1973 По Закону о враћању утрина и пашњака 1,9037 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,5952 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење по решењу 462 9/93 02 СО Прокупље Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење ЗЛАТА ЈУГОВАЦ КАЛУДРА КЛИСУРИЦА КОНЧИЋ МАЛА ПЛАНА МЕРОВАЦ По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1426 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,0877 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,2744 По Закону о враћању утрина и пашњака 1,2669 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,2211 По Закону о враћању утрина и пашњака 1,0468 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,

385 Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење Утрине и пашњаци враћени МЗ на коришћење МИКУЛОВАЦ МРЉАК НОВО СЕЛО ОБРТИНЦЕ ПИСКАЉЕ ПЛОЧНИК ПРЕКАДИН ПРЕКАШНИЦА РЕЉИНАЦ РЕСИНАЦ ТУЛАРЕ ЏИГОЉ По Закону о враћању утрина и пашњака 3,5504 По Закону о враћању утрина и пашњака 14,2717 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1018 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,0917 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,0220 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,9785 По Закону о враћању утрина и пашњака 7,5183 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,2874 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1122 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1117 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,1299 По Закону о враћању утрина и пашњака 0,2551 УКУПНО 121,

386 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују АРБАНАШКА БАЛЧАК БЕЛИ КАМЕН БЕЛОГОШ БЕРИЉЕ БОГУЈЕВАЦ БРЕГОВИНА На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 60,965 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 1,1026 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 52,6497 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 16,905 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 11,1256 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 46,4454 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 211,

387 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују БРЕСНИК БУБЛИЦА БУКОЛОРАМ БУЧИНЦЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ВИЧА ВЛАСА На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 2,283 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 159,3659 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 2,1915 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 9,7597 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 98,5425 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 25,29 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 101,

388 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ВЛАСОВО ГЛАСОВИК ГОЈИНОВАЦ ГОРЊА БРЕСНИЦА ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊИ СТАТОВАЦ На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,1173 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 10,2464 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 11,3799 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 6,5053 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0723 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,2455 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 111,

389 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ГОРЊА СТРАЖАВА ГРАБОВАЦ ГУБЕТИН ДОБРОТИЋ ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА КОЊУША ДОЊЕ КОРДИНЦЕ На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,2976 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,6824 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 6,2198 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 25,6699 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 5,0568 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0121 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,

390 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТРНАВА ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊА СТРАЖАВА ДРАГИ ДЕО ЂУРОВАЦ На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 2,8279 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 1,5005 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,2394 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 186,2021 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,2437 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 118,3002 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 3,

391 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ЖИТНИ ПОТОК ЗЛАТА ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈУГОВАЦ КАЛУДРА КРУШЕВИЦА МАЛА ПЛАНА На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 1,2575 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 161,4199 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 18,4323 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0546 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0234 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 20,2261 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 10,

392 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују МАЧИНА МИЉКОВИЦА МРЉАК ЂУШНИЦА МЕРОВАЦ МИКУЛОВАЦ НОВО СЕЛО На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 43,8418 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,7514 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 51,5165 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,7494 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,017 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,1 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,

393 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ПАСЈАЧА ПЕСТИШ ПЕТРОВАЦ ПЛОЧНИК ПРЕКАДИН ПРЕКАШНИЦА ПРЕКОПУЦЕ На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 76,7685 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 33,3047 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,197 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,1599 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,5755 На терену je шума,земљ.под зградом,канали,јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 1,0673 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,

394 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ПРОКУПЉЕ РАНКОВА РЕКА РАСТОВНИЦА РЕЉИНАЦ СМРДАН СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ТРНОВИ ЛАЗ На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,3106 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 85,873 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,3825 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0112 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 1,466 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 70,1046 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 26,

395 Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују Правно и фактичко стање се разликују ТУЛАРЕ ЋУКОВАЦ ЏИГОЉ ШИРОКЕ ЊИВЕ ШИШМАНОВАЦ На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,2049 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,8261 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 0,0020 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 28,4539 На терену je шума,земљ.под зградом,канали, јаруге, а промена није спроведена у јавној евиденцији 9,2699 Разлика у евиденцији 0,3667 УКУПНО 1935,0486 УКУПНО 2056,1916 контрола из табеле ,1916 Катастарске парцеле на које се односи изузимање налазе се у документацији комисије 395

396 ТАБЕЛА 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде Број поседовног Површина катастарска Број катастарске листа или листа Култура кат.парцела разлог општина парцеле непокретности /ха/ изузимања коментар АРБАНАШКА класе 0,7696 неслагање на терену АРБАНАШКА класе 0,0901 правног и није пољ. АРБАНАШКА класе 0,2222 фактичког зем. Већ шума АРБАНАШКА класе 0,0852 стања АРБАНАШКА класе 2,9701 АРБАНАШКА класе 0,7832 АРБАНАШКА /2 7.класе 0,0990 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ АРБАНАШКА ОБЈЕКТОМ 0,0024 АРБАНАШКА класе 0,0726 АРБАНАШКА /1 7.класе 2,9451 АРБАНАШКА /2 7.класе 0,0501 АРБАНАШКА класе 0,5960 АРБАНАШКА класе 0,4924 АРБАНАШКА класе 0,

397 АРБАНАШКА АРБАНАШКА АРБАНАШКА АРБАНАШКА АРБАНАШКА БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ / / / /3 7.класе 0, класе 5, класе 3, класе 5, класе 36, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,1576 ЊИВА 6.класе 0,1121 ЊИВА 6.класе 0,0760 ЊИВА 3.класе 0,0442 ЊИВА 7.класе 0,3243 ЊИВА 5.класе 0, класе 0, класе 0,

398 БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ / / / / класе 0,2292 ВИНОГРАД 3.класе 0,3178 ВОЋЊАК 3.класе 0,1086 ВОЋЊАК 2.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 2, класе 0, класе 0,1680 ЊИВА 6.класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 5,

399 БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ / ШУМА 3.класе 0, класе 0,0941 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 1, класе 2, класе 13, класе 2, класе 0,5433 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

400 БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БОГУЈЕВАЦ БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА / / /1 6.класе 6, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 115,2425 ПОТОК 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 8,

401 БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕГОВИНА БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БРЕСНИК БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА / класе 26, класе 0, класе 0,0809 ЊИВА 8.класе 54, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,4097 ЊИВА 5.класе 0,1769 ЊИВА 5.класе 0, класе 0, класе 10,

402 БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА / класе 11, класе 2, класе 1, класе 0, класе 0, класе 24, класе 4, класе 0, класе 20, класе 0, класе 8, класе 1, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

403 БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 2, класе 3, класе 0, класе 0, класе 0, класе 4, класе 19, класе 17, класе 0, класе 0, класе 10, класе 0, класе 0, класе 0,

404 БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУБЛИЦА БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУКОЛОРАМ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ ВЕЛИКА ПЛАНА класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,5299 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0330 ЊИВА 8.класе 0, класе 0,

405 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1,0199 ЊИВА 8.класе 0,0390 ЊИВА 8.класе 0,0950 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 2, класе 1,

406 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА класе 0, класе 1, класе 8,3082 ЊИВА 8.класе 0, класе 0,1424 ЊИВА 8.класе 0,3810 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0098 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0, класе 0,0911 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0, класе 0, класе 0,

407 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0,1770 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,1200 ВОЋЊАК 6.класе 0, класе 0,0850 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,3085 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0,1750 ЊИВА 6.класе 0,0436 ЊИВА 6.класе 0,

408 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА / класе 0, класе 0,0817 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 18, класе 4, класе 5, класе 0, класе 0,2774 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 2,5840 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

409 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА / / / класе 0,1988 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0, класе 1,7434 ЊИВА 8.класе 0,8515 ЊИВА 8.класе 0,2865 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

410 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА / / / / класе 1,2956 ВОЋЊАК 4.класе 0, класе 0, класе 4, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,2407 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0,1778 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 0,0622 ЊИВА 4.класе 0, класе 0,4300 ЊИВА 5.класе 0,0325 ЊИВА 8.класе 0,4795 ЊИВА 5.класе 0,

411 ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ВИЧА ВИЧА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА / / / класе 0, класе 9, класе 0,0423 ЊИВА 8.класе 0,1055 ЊИВА 4.класе 0, класе 0,0648 ЊИВА 4.класе 0,4786 ЊИВА 4.класе 0,2393 ЊИВА 4.класе 0,2997 ЊИВА 4.класе 0, класе 24,5935 ЊИВА 8.класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 1, класе 1, класе 5, класе 0,

412 ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА / класе 1, класе 1, класе 7, класе 0, класе 1, класе 1, класе 9, класе 19, класе 0,2308 ШУМА 4, класе 10, класе 8, класе 4, класе 0,7937 ЊИВА 7.класе 0,0201 ЊИВА 7.класе 0, класе 3, класе 0, класе 0, класе 2,

413 ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ВЛАСА ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 2, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,1768 ЊИВА 4.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0026 ЊИВА 4.класе 0,

414 ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

415 ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0180 ШУМА 3.класе 0, класе 0,2803 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 0,1084 ЊИВА 7.класе 0,2627 ЊИВА 5.класе 0,0721 ЊИВА 5.класе 0, класе 0, класе 0,0551 ЊИВА 6.класе 0,0520 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 0,

416 ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ЊИВА 5.класе 0,1231 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,3987 ЊИВА 7.класе 0, класе 1, класе 0,5711 ВОЋЊАК 4.класе 0,0522 ЊИВА 6.класе 0,0088 ЊИВА 6.класе 0,0082 ВОЋЊАК 4.класе 0,0190 ЊИВА 6.класе 0,0165 ВОЋЊАК 4.класе 0,0195 ЊИВА 4.класе 0,0242 ЊИВА 4.класе 0,0964 ЊИВА 4.класе 0,1125 ЊИВА 4.класе 0,0486 ЊИВА 5.класе 0,

417 ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГОЈИНОВАЦ ГОЈИНОВАЦ ГОЈИНОВАЦ ГОЈИНОВАЦ ГОЈИНОВАЦ ГОРЊА БРЕСНИЦА ГОРЊА КОЊУША ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0594 ЊИВА 6.класе 0,0731 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,0944 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 3,2450 ЊИВА 6.класе 0, класе 6, класе 6, класе 2,5902 ЊИВА 3.класе 0, класе 0, класе 4, класе 0,

418 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ класе 3, класе 0, класе 3, класе 0, класе 13, класе 1, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 25, класе 0, класе 7, класе 4, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 4,

419 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 3, класе 4, класе 0, класе 2, класе 7, класе 0, класе 0, класе 0, класе 7, класе 0, класе 1, класе 0,

420 ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГОРЊИ СТАТОВАЦ ГУБЕТИН ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 3, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0426 ШУМА 5.класе 8,1448 ЊИВА 6.класе 0, класе 0, класе 3, класе 0,0801 ЊИВА 4.класе 0,

421 ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ / / / / / / / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0440 ВОЋЊАК 3.класе 0, класе 0, класе 1,2481 ВОЋЊАК 4.класе 0,0230 ВОЋЊАК 4.класе 0,0300 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0,2888 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0,2502 ЊИВА 7.класе 0,8600 ЊИВА 7.класе 1, класе 0, класе 0,

422 ДОБРОТИЋ ДОБРОТИЋ ДОЊА КОЊУША ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ / / / / / класе 0, класе 0,4402 ЊИВА 4.класе 0,0121 ВОЋЊАК 5.класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 11, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

423 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 6, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 8, класе 0, класе 0, класе 10, класе 0, класе 0, класе 9, класе 1, класе 0,

424 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ /1 4.класе 1, класе 1, класе 5, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 2, класе 25, класе 49, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2,

425 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ / /1 4.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 6, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

426 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО / / / класе 0, класе 7, класе 0, класе 16, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 1, класе 1, класе 0,0521 ЊИВА 7.класе 0,

427 ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО класе 4, класе 0, класе 0, класе 0, класе 16, класе 0, класе 1, класе 0, класе 1, класе 0, класе 4, класе 3, класе 1, класе 2, класе 1, класе 9, класе 1, класе 4, класе 2, класе 12,

428 ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО ДРАГИ ДЕО класе 0, класе 3, класе 15, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 12, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

429 ДРАГИ ДЕО ЖИТНИ ПОТОК ЖИТНИ ПОТОК ЖИТНИ ПОТОК ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА класе 0,2490 ЊИВА 5.класе 0, класе 0, класе 0, класе 85, класе 4, класе 46, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 6, класе 2, класе 4, класе 5, класе 0,

430 ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЗЛАТА ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ КАЛУДРА / класе 0, класе 0, класе 0,2085 ЊИВА 5.класе 0,0632 ЊИВА 6.класе 0,0511 ЊИВА 6.класе 0,2634 ВИНОГРАД 3.класе 0,0290 ВОЋЊАК 3.класе 0,0291 ЊИВА 5.класе 0,2003 ЊИВА 4.класе 0,1095 ЊИВА 4.класе 0,1605 ЊИВА 5.класе 0,1602 ЊИВА 4.класе 0,2991 ВОЋЊАК 3.класе 0, класе 0,0680 ЊИВА 4.класе 0,0090 ЊИВА 3.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

431 КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА КРУШЕВИЦА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА / / / / / класе 6, класе 6, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 2, класе 5, класе 3, класе 8, класе 3,

432 МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МАЧИНА МИЉКОВИЦА МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК класе 4, класе 1, класе 1, класе 2, класе 1, класе 2, класе 6, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0,4609 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 1, класе 1,

433 МРЉАК МРЉАК ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ / класе 6, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 1, класе 0, класе 54,8852 ШУМА 3.класе 6,0000 ШУМА 4.класе 10, класе 0, класе 2,7918 ШУМА 5,

434 ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ / / / / / /2 ЊИВА 8.класе 0, класе 3, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

435 ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ ПЕСТИШ РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА / класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 5, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 12,9756 ЊИВА 7.класе 1, класе 3, класе 11, класе 3, класе 28, класе 16,

436 РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАНКОВА РЕКА РАСТОВНИЦА РАСТОВНИЦА СМРДАН СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ класе 0, класе 0, класе 4, класе 0,2284 ВОЋЊАК 6.класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

437 СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ / / / / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0,4709 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,5535 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

438 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ / класе 0, класе 1, класе 2, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 13, класе 2, класе 1, класе 1, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0,

439 СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ класе 0, класе 7, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 3, класе 3, класе 0, класе 0, класе 5, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0,

440 СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ / / класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 9, класе 1, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0,

441 ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ТРНОВИ ЛАЗ ШИРОКЕ ЊИВЕ ШИРОКЕ ЊИВЕ ШИРОКЕ ЊИВЕ ШИРОКЕ ЊИВЕ БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН / / / / / / / / / / /2 4.класе 0, класе 3, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 22, класе 0, класе 0, класе 5, ,5580 ЊИВА 5.класе 0,3357 неслагање на терену 3.класе 1,5400 правног и није пољ.зем. 6.класе 0,2450 фактичког већ шума ЊИВА 6.класе 0,5141 стања 6.класе 1, класе 1, класе 3, класе 0,4137 ЊИВА 6.класе 1,

442 БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН / / класе 1, класе 1, класе 0, класе 3,5815 ЊИВА 5.класе 1, класе 0, класе 4, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 1, класе 2, класе 1,2890 ЊИВА 6.класе 3, класе 0, класе 0, класе 3,6921 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,

443 БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛИ КАМЕН БЕЛОГОШ БЕЛОГОШ БЕЛОГОШ БЕЛОГОШ БЕЛОГОШ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ класе 3, класе 2,3142 ЊИВА 6.класе 0,3803 ЊИВА 5.класе 0,5452 ЊИВА 6.класе 1, класе 0, класе 1, класе 1, класе 2,3130 ЊИВА 5.класе 0,0692 ЊИВА 5.класе 0, класе 11,8397 ЊИВА 5.класе 0,4562 ВОЋЊАК 4.класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 1, класе 0,4123 ВОЋЊАК 4.класе 0,

444 БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ БУЧИНЦЕ ГОЈИНОВАЦ ГОЈИНОВАЦ ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГРАБОВАЦ ГРАБОВАЦ ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА БЕЈАШНИЦА / / класе 3, класе 0, класе 0,3089 ЈАРУГА 0, класе 1,3624 ВОЋЊАК 4.класе 0, класе 0,0203 ЊИВА 5.класе 0,0121 ЊИВА 4.класе 0,2000 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,0324 ЊИВА 7.класе 0, класе 0,7994 ЊИВА 5.класе 0,1631 ВИНОГРАД 4.класе 0,1613 ЊИВА 6.класе 0, класе 0,1945 ВОЋЊАК 3.класе 0,2534 ЊИВА 7.класе 0,9536 ЊИВА 7.класе 1,

445 ДОЊА БЕЈАШНИЦА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ / / / / класе 0,6159 ЊИВА 6.класе 0,1515 ВИНОГРАД 2.класе 0, класе 0, класе 1,0938 ЊИВА 6.класе 2,4702 ЊИВА 5.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 1,

446 ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ ЈОВИНЕ ЛИВАДЕ КАЛУДРА МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0,4419 ЊИВА 7.класе 0, класе 2, класе 0, класе 0,0884 ВОЋЊАК 5.класе 0, класе 0,8352 ВОЋЊАК 4.класе 0,1764 ВОЋЊАК 4.класе 0, класе 0,1970 ВИНОГРАД 4.класе 0,0496 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

447 МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК / класе 1, класе 0, класе 0,5221 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0,8515 ВОЋЊАК 5.класе 0, класе 0,0964 ВОЋЊАК 5.класе 0,2457 ЊИВА 7.класе 0,7184 ЊИВА 8.класе 0,3526 ШУМА 3.класе 0,0816 ЊИВА 7.класе 0, класе 1,2090 ВОЋЊАК 5.класе 0,1593 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

448 МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК / / / / класе 0, класе 0,3523 ЊИВА 7.класе 0,6744 ЊИВА 7.класе 0,2734 ЊИВА 6.класе 1, класе 0, класе 0, класе 0,3472 ЊИВА 8.класе 0, класе 1, класе 0,5344 ЊИВА 7.класе 0, класе 0,1333 ЊИВА 8.класе 0, класе 0,8496 ЊИВА 8.класе 2, класе 0,0482 ЊИВА 8.класе 0,8208 ЊИВА 8.класе 0, класе 1,

449 МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК НОВО СЕЛО НОВО СЕЛО НОВО СЕЛО НОВО СЕЛО / класе 2,7134 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,2415 ЊИВА 6.класе 0, класе 1, класе 0, класе 0,2568 ЊИВА 7.класе 1,5306 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,5000 ШУМА 3.класе 0, класе 0,1517 ЊИВА 3.класе 0,1472 ВОЋЊАК 5.класе 0,1044 ЊИВА 3.класе 0,

450 ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА СМРДАН СМРДАН СМРДАН ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,0626 ЊИВА 7.класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0,9269 ШУМА 5.класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, ,5213 БАБИН ПОТОК БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ 99 42/ класе 3,4482 корисник МЗ враћено селу 5.класе 0, класе 0, класе 0,

451 БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ БАБОТИНАЦ БАЈЧИНЦЕ БАЈЧИНЦЕ БАЈЧИНЦЕ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛИНОВАЦ БАЛЧАК БАЛЧАК / / / класе 0, класе 0,1169 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

452 БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ БАЦЕ / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

453 БРЕСНИЧИЋ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ / / / / / / / / / / / класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 3, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

454 ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ВОДИЦЕ ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА БЕЈАШНИЦА ГОРЊА РЕЧИЦА ГОРЊА РЕЧИЦА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА / / / / / / класе 0,1004 ЗЕМЉИШТЕ ПОД 0,0064 ЗЕМЉИШТЕ ПОД 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

455 ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА СТРАЖАВА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊА ТОПОНИЦА ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 2, класе 0, класе 0,

456 ГРАБОВАЦ ГУБЕТИН ГУБЕТИН ГУБЕТИН ГУБЕТИН ГУБЕТИН ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА РЕЧИЦА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА СТРАЖАВА ДОЊА ТРНАВА / / / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 17, класе 26, класе 0, класе 0, класе 3, класе 11, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0,

457 ДОЊА ТРНАВА ДОЊА ТРНАВА ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУРОВАЦ ЂУШНИЦА ЂУШНИЦА ЂУШНИЦА ЂУШНИЦА ЂУШНИЦА ЗЛАТА ЈУГОВАЦ КАЛУДРА КАЛУДРА КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0,1746 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

458 КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА КЛИСУРИЦА КОНЧИЋ КОНЧИЋ КОНЧИЋ МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МАЛА ПЛАНА МЕРОВАЦ МЕРОВАЦ МЕРОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ / ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

459 МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МИКУЛОВАЦ МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК МРЉАК НОВО СЕЛО / класе 1, класе 1, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 6, класе 0, класе 0, класе 5, класе 0, класе 0,

460 ОБРТИНЦЕ ПИСКАЉЕ ПИСКАЉЕ ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН / / / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 5, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

461 ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАДИН ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА ПРЕКАШНИЦА РЕЉИНАЦ РЕЉИНАЦ РЕЉИНАЦ РЕСИНАЦ РЕСИНАЦ ТУЛАРЕ ТУЛАРЕ ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0,

462 ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ ЏИГОЉ БАЛИНОВАЦ БАЛЧАК БАЛЧАК БАЛЧАК БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БЕРИЉЕ БОГУЈЕВАЦ БРЕГОВИНА БУБЛИЦА БУЧИНЦЕ ВИЧА ВИЧА / класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, класе 0, ,1820 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0484 није пољ.земљ. ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0045 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0060 ШУМА 3.класе 0,2834 ШУМА 7.класе 0,0131 ШУМА 5.класе 0,7670 ШУМА 6.класе 0,1120 ШУМА 6.класе 0,0878 ШУМА 3.класе 0,0155 ШУМА 2.класе 0,1216 ЈАРУГА 0,0450 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,0269 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,

463 ВИЧА ВИЧА ВИЧА ВИЧА ВЛАСОВО ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГЛАСОВИК ГОРЊА БРЕСНИЦА ГОРЊА БРЕСНИЦА ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ ГУБЕТИН ГУБЕТИН ДОЊА ТОПОНИЦА ДОЊА ТРНАВА ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ / / / / / ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,0523 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,0623 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,0760 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,1640 ШУМА 4.класе 0,0849 ШУМА 3.класе 0,0250 ШУМА 4.класе 0,0130 ШУМА 4.класе 0,0330 ШУМА 4.класе 0,0080 ШУМА 3.класе 0,6500 ШУМА 6.класе 0,0680 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0320 ШУМА 5.класе 0,0723 ШУМА 5.класе 0,6874 ШУМА 5.класе 4,1841 ШУМА 4.класе 0,0250 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,0140 ШУМА 4.класе 0,0160 ШУМА 4.класе 0,

464 ДОЊИ СТАТОВАЦ ДОЊИ СТАТОВАЦ ДРАГИ ДЕО ЂУШНИЦА ЂУШНИЦА МАЧИНА МЕРОВАЦ МИКУЛОВАЦ ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПАСЈАЧА ПЕТРОВАЦ ПЕТРОВАЦ ПЕТРОВАЦ ПЕТРОВАЦ ПЛОЧНИК ПЛОЧНИК ПРЕКАДИН / / ШУМА 4.класе 0,0220 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0300 ШУМА 2.класе 0,0160 ШУМА 5.класе 0,4596 ШУМА 6.класе 0,0606 ШУМА 4.класе 0,0970 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0170 ШУМА 5.класе 0,1000 ШУМА 4.класе 0,0520 ШУМА 3.класе 0,0900 ШУМА 4.класе 0,0750 ШУМА 4.класе 0,2124 ШУМА 3.класе 0,0449 ШУМА 3.класе 0,0452 ШУМА 3.класе 0,0468 ШУМА 3.класе 0,0489 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0583 ШУМА 5.класе 0,0980 ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ. 0,

465 ПРЕКАДИН ПРОКУПЉЕ ПРОКУПЉЕ РЕЉИНАЦ СРЕДЊИ СТАТОВАЦ ТУЛАРЕ ТУЛАРЕ ЋУКОВАЦ ЋУКОВАЦ ЋУКОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ШИШМАНОВАЦ ВИЧА ВЛАСОВО ВЛАСОВО ВЛАСОВО / / ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,5615 ШУМА 7.класе 0,0370 ШУМА 7.класе 0,4438 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0105 КАНАЛ 0,0311 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0720 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,1329 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,1100 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,6000 ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉ. 0,0138 ШУМА 3.класе 0,2041 ШУМА 5.класе 0,9148 ШУМА 5.класе 6, ,9647 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0,0032 није пољ.земљ. школе ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0,0078 амбуланте ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0,0054 путе ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ 0,

466 ВЛАСОВО ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ 0,0500 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ВЛАСОВО ОБЈЕКТОМ 0,0060 ВЛАСОВО ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ 0,0500 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ГУБЕТИН ОБЈЕКТОМ 0,0024 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /4 ДОБРОТИЋ ОБЈЕКТОМ 0,0070 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0043 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0097 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0382 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0364 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0782 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0210 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0162 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0102 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0052 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ДОЊА ТРНАВА ОБЈЕКТОМ 0,0060 ДОЊЕ КОРДИНЦЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ 0,0035 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ЈУГОВАЦ ОБЈЕКТОМ 0,0035 ЈУГОВАЦ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- 0,

467 ОБЈЕКТОМ ЈУГОВАЦ ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ 0,0500 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ МРЉАК ОБЈЕКТОМ 0,0033 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0034 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0026 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0073 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0010 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0035 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПАСЈАЧА ОБЈЕКТОМ 0,0009 ПАСЈАЧА ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ 0,0500 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /2 ПЕТРОВАЦ ОБЈЕКТОМ 0,0112 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПЛОЧНИК ОБЈЕКТОМ 0,0036 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПРЕКОПУЦЕ ОБЈЕКТОМ 0,0079 ПРЕКОПУЦЕ ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ 0,3011 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ /4 РАСТОВНИЦА ОБЈЕКТОМ 0,0055 РАСТОВНИЦА /1 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ 0,0048 ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ЏИГОЉ ОБЈЕКТОМ 0,0020 0,8288 МАЛА ПЛАНА ВОЋЊАК 3.класе 0,0751 није пољ.земљ. зграде 467

468 МАЛА ПЛАНА класе 0,0392 МАЛА ПЛАНА класе 0,1003 0,2146 УКУПНО 2053,2694 контрола из табеле ,1916 2,

469 ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања величина (ха) број јавних надметања % броја у односу на величину јавних надметања до , , од 5 до , , од 20 до , , преко , УКУПНО разлика Аграрна структура општине Прокупље величина Регистрованог пољопривредног газдинства (РПГ)(ха) број РПГ % броја РПГ по величинама газдинстава у односу на укупан број РПГ у ЈЛС до , од 5 до , од 20 до , преко , УКУПНО Јавна надметања се групишу тако да њихова величина координира са аграрном структуром ЈЛС (+/ 10%) 469

470 2,4265 0,7371 1,6894 2,4265 0,0000 0,1532 0,065 0,0882 0,1532 0,0000 1,8993 1,8993 0,0376 1,9369 0,0376 0,0376 2,7836 5,0782 7,8618 7,8242 5,0782 0,9006 1,0729 1,9735 3,1047 3, ,9475 0, ,5652 7,7087 1,5183 2,5341 0,7698 3,3039 1, ,7173 2,1065 0,6096 2,7161 9,0012 2, ,4449 0, , ,5745 2,7161 5,341 0,6901 6,0311 3, ,1086 1,4506 2,0569 3, ,6011 5, ,0029 0, ,1862 7,8452 2, ,42 3, , ,9256 2, ,0295 0, , , ,1862 0,4296 3,3492 3,7788 9, , ,6805 0, ,7195 8, ,5317 3,5644 0,5379 4, ,4294 0,4296 8,8267 0,0557 8,8824 8, ,0297 0,7069 0,0401 0, ,2827 3,6034 0,4148 0,6455 1,0603 2,5431 8,8267 0,3675 4,9486 5,3161 3,5106 0,7069 1,6963 1,3913 3,0876 2,3807 0,9527 8,0376 0,2318 8,2694 7,3167 0, ,9175 0, , ,6049 1,7364 0,5361 0,3193 0,8554 0,8810 8,6831 5,001 0,5390 5,5400 3,

471 16,8661 2,7086 1,0624 3, ,0951 0,5361 0,6351 0,3137 0,9488 0,4127 5,0010 1,4413 1,0055 2,4468 2,5542 4,1000 2,4295 8, ,6986 6,5986 0,2318 0,1415 2,1539 2,2954 2,0636 0, ,673 0, , ,1016 0, ,2465 1, , ,7092 1,7606 1,5177 3,2798 4,7975 3,0369 2,9685 1,2396 0,1778 1,4174 1,5511 0,1415 0,0299 0,6888 0,7187 0, , ,2542 0, ,6078 8, ,5602 1,7497 0,5677 2, ,2428 1, ,3811 0, , ,9054 2,2451 9,321 9, , ,5190 8,2990 0,1859 0,4953 0,6812 7, ,4081 0,2198 1,8691 2, ,3192 1,7497 1,0448 0,2000 1,2448 0, ,3811 4,487 0,5222 5, ,3719 9,3210 1,3873 1,2261 2,6134 6,7076 0, ,4537 2, , ,8729 0,2835 0,1886 3,4194 3,6080 3,3245 2,6181 5,1005 2,6994 7,7999 5,1818 4,4870 4,6715 0,2859 4,9574 0,4704 1,3873 1,1227 1,1157 2,2384 0, , ,1557 1, ,6312 1,8977 0,1886 5,3235 0,1393 5,4628 5,

472 5,1005 0,2681 0,0284 0,2965 4,8040 4, ,0263 0, , ,3111 1,8115 0,3589 0,5222 0,8811 0, ,5093 7,0727 0,0417 7, ,3949 5, ,0793 0, , ,7011 0,2681 0,2304 0,2304 0, , , , ,6760 0,3589 1,3541 1,3541 0,9952 7,1147 1,0603 1,0603 6, ,5224 7,5008 7, ,0216 0,2304 7,7582 7,7582 7, ,3503 3,7093 3, ,6410 1, , , ,3303 2,9294 3,6858 3,6858 0,7564 7, , , ,4130 8, , , ,6249 4, , , , ,7848 0,5627 0, ,2221 3, , , , ,5332 2,8541 2, , ,6047 5,453 5, , , , , ,7216 1,6784 1,1971 1,1971 0, ,1878 0,9808 0, ,2070 2,9934 0,0000 2,9934 5,4814 0,0000 5,

473 11,9032 0, ,9032 1,1971 0,0000 1,1971 0,5222 0,0000 0,5222 1,0225 0,0000 1,0225 0,5130 0,0000 0,5130 Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у oпштини Прокупље за 2013 годину, је користила податке из јавне евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. Програм су сачинили следећи чланови Комисије: Председник Жарко Ратковић дипл.инж.пољ. Члан Срђан Стаменковић дипл.инж.пољ. Члан Стана Стојковић дипл.економиста Члан Миљан Милентијевић дипл.правник Члан Драгана Ђурковић инж.пољопривреде Члан Слађана Глишић инж.пољ. Члан Вуксан Богдановић геометар 473

474 С а д р ж а ј 1. Одлука о измени Одлуке о потврђивању мандата одборника скупштине општине Прокупље Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прокупље Одлука о промени оснивачког акта комуналног јавног предузећа '' Градски водовод'' Прокупље Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа '' Чистоћа'' Прокупље Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа '' Трзнице'' из Прокупља Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа ''Дирекција за изградњу,урбанизам и стамбене послове'' општине Прокупље Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта Одлука о измени одлуке о утврђивању почетка и завршетка радног времена у трговини, угоститељству и малој привреди Одлука о усвајању Студије стационарног саобраћаја у Прокупљу Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Прокупље Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локаних јавних прихода општине Прокупље Одлука о измени одлуке о оснивању комисије за родну равноправност и једнаке могућности Решење о образовању и именовању комисије за планове општине Прокупље Решење о давању сагласности на Одлуку управног одбора Туристичке организације о измени Статута Решење о давању сагласности на Одлуку управног одбора Радничког универзитета '' Тихомир Станкови'' о измени и допуни Статута Декларација о забрани ГМО на територији општине Прокупље Правилник о допуни правилника о начину коришћења фиксних и мобилних телефона за службене потребе у општини Прокупље Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Прокупље за 2013.годину Годишњи програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прокупље за годину Издавач: Скупштина општине Прокупље Лист уредиле: Слађана Маричић и Ивана Миладиновић Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Прокупље: Зора Алексић 474

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXII ЗРЕЊАНИН 17. АПРИЛ 2014. БРОЈ: 11 57 На основу члана 97. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 104. ст. 1. и 4.

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 06. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 18 Март 2016. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.738,00 На основу члана 135. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09-

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације на седници од 27. маја године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације на седници од 27. маја године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10 ), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Διαβάστε περισσότερα

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ 1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ НЕВЕНИ ЈОВАНОВИЋ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 94 30. септембар 2016. године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 36/2015 мај 2015. године Страна1 од 51 На основу

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2 ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА (2016 2025) Ваљево, фебруар 2016. године Назив документа: Програм заштите животне средине града за период 2016. 2025. година НАРУЧИЛАЦ : ГРАДСКА

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 15 31. мај 2011. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 31. маја 2011. године, на основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају

Διαβάστε περισσότερα

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I.

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 125 29. децембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 32. тачка

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈН бр. 28/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈН бр. 28/2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 28/2015 Кикинда, maj, 2015. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 28/2015

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 114 30. новембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 31. тачка

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНИХ ОДЛУКОМ О ИЗВЕШТАВАЊУ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ПРИЛОГ 1. Извештај о капиталу банке Образац КАП

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНИХ ОДЛУКОМ О ИЗВЕШТАВАЊУ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ПРИЛОГ 1. Извештај о капиталу банке Образац КАП СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА Датум последњег ажурирања: 12.1.2017. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНИХ ОДЛУКОМ О ИЗВЕШТАВАЊУ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ Овом методологијом се детаљно објашњавају

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 22, 10. мај 2017. примерак 60,00 динара Скупшина 302 На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Крагујевац, фебруар 2014. године На основу члана 100. тачке 11. Статута Правног факултета у Крагујевцу Наставнонаучно

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78. ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2011), члана 69. Закона о јавним предузећима

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Датум: 10.06.2016. Број: 5.2.-15958/1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 61/16

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4. ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА Члан 4. 40. На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. Максима Горког 30 Нови Сад

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. Максима Горког 30 Нови Сад ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО Максима Горког 30 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 95/2015 октобар, 2015 Страна1 од 58 На основу чл. 39.

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ 03 /15 НАСИПАЊЕ ЗАСЕОЧКИХ ПУТЕВА МЗ ЉУБИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ 03 /15 НАСИПАЊЕ ЗАСЕОЧКИХ ПУТЕВА МЗ ЉУБИШ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБИШ Број: 404-223/15-02 Датум: 30.11.2015. Љ у б и ш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ 03 /15 НАСИПАЊЕ ЗАСЕОЧКИХ

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр Текуће одржавање машина и опреме, обликована у 7 партијa и то:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр Текуће одржавање машина и опреме, обликована у 7 партијa и то: Предшколска установа На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА REC лого Београд, новембар 2009. 1 САДРЖАЈ: Уводна реч... 3 Упутство за писање захтева за покретање прекршајног поступка... 4 Додатне сугестије...

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ. Септембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ. Септембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ Септембар 2013. године 1. САДРЖАЈ 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УНИВЕРЗИТЕТА... 2 3.1. Орган управљања: Савет Универзитета...

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општинска управа општине Нови Кнежевац Број: IV-404-16/5 Дана: 03.03.2016. године 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића бр.1 ПИБ: 101460424 матични

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кикинда Кикинда, Трг српских добровољаца 12 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРОТИВГРАДНИХ

Διαβάστε περισσότερα

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државних органа ( Сл.

Διαβάστε περισσότερα

У к у п н о :

У к у п н о : ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Седми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. КРЕТАЊЕ И

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ Број 32 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 24. децембар 2012. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XIII Број 32 Уб, 21. децембар 2012. године Бесплатан примерак 171. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА. ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА : Real Time PCR

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА. ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА : Real Time PCR ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА : Real Time PCR ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 76/2017 септембар 2017. године

Διαβάστε περισσότερα

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31.

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31. И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д 01.01.2009. Г О Д И Н Е Д О 31.12.2009. Г О Д И Н Е Одлука о буџету града Чачка за 2009.годину

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одсек за финансије и привреду Нови Бечеј Жарка Зрењанина бр. 8 Број: IV-04-433-274 Датум: 02.12.2016. године ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

СТАНИЦА СИСТЕМА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ БИЦИКАЛА (NS BIKE)

СТАНИЦА СИСТЕМА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ БИЦИКАЛА (NS BIKE) НАРУЧИЛАЦ ЈКП «Паркинг Сервис» Нови Сад Филипа Вишњића број 47 ПИБ 103635323 Матични број 08831149 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку велике вредности за јавну набавку добара

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ШИД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Друга фаза изградње водовода у насељеном месту Сот (поновљени поступак) ЈН-11/17 (укупан број страна 68) План набавки: 1.3.2

Διαβάστε περισσότερα

Јавна набавка број: 231/ Страна 1/101

Јавна набавка број: 231/ Страна 1/101 Јавна набавка број: 231/13-305 www.rbkolubara.rs Страна 1/101 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив и адреса наручиоца Интернет страница наручиоца Привредно друштво, Рударски басен "Колубара" д.о.о., ул.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 На основу члана 51а. став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005 и 91/2010) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС, бр. 103/2016

Службени гласник РС, бр. 103/2016 Службени гласник РС, бр. 103/2016 На основу члана 51а став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Редни број јавне набавке: 1.2.14/2016 Септембар 2016. године На основу чл.

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности радова - Радови на електроинсталацијама Редни број набавке: М-17/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности радова - Радови на електроинсталацијама Редни број набавке: М-17/17 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности радова - Радови на електроинсталацијама Редни број набавке:

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, 21000 НОВИ САД. К О Н К У Р С Н А Д О К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка медицинске и лабораторијске опреме и мерних и контролних инструмената

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП 2012-2018. Назив документа: Координатор за израду ЛЕАП-а Радни тим: Извјештај о стању животне средине Радослава Филиповић Ранка Бјелоглав,

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 89 28. новембар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. новембра 2014. године, на основу члана 3. Одлуке

Διαβάστε περισσότερα

Број: 3987/7. Датум: године. ПД ЈУГОИСТОК НИШ Огранак Електродистрибуција Прокупље Милоша Обилића Прокупље 027/

Број: 3987/7. Датум: године. ПД ЈУГОИСТОК НИШ Огранак Електродистрибуција Прокупље Милоша Обилића Прокупље 027/ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' д.о.о. НИШ ОГРАНАК Е.Д-ПРОКУПЉЕ Датум:12.09.2014. године Број: 3987/7 QF-E-008 ПД ЈУГОИСТОК НИШ Огранак Електродистрибуција Прокупље

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ул. Карађорђева бр.13 18 430 Куршумлија ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ - МАТЕРИЈАЛ

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ БАМБИ БАЧКА ТОПОЛА, Дунавска бр 8 Tел:024/711-148, тел/факс:024/711-148 E-mail: bambi@stcablenet Интернет страница: wwwbambiedurs Жиро рачун: 840-253661-13, Матбр: 08061823,

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А А. П. В О Ј В О Д И Н А О П Ш Т И Н А Ч О К А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - добра број: 16/2014 НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОТИВГРАДНИХ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 12.07.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 Службени лист Општине Блаце број 7/17

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XL Годишња претплата Број 8 Бач, 16. март 215. године 1., динара Редни Број 8 С А Д Р Ж А Ј Страница СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 1.49. ОДЛУКА о ребалансу буџета општине Бач за

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 ЈН-37/16 Број: 3679-3 Датум: 01.11.2016

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе

Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе Универзитет у Београду Машински факултет Бранка М. Тубин-Митровић Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Председник Скупштине Општине: Бранислав Дангубић Број: Дана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ -

Διαβάστε περισσότερα

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 213-223. Врање, септембар 212. Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 213-223. Врање, септембар 212. 2 С А Д

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мерни инструменти, обликовану по партијама отворени поступак јн.бр. 1-02-4042-10/16 С А Д Р Ж А Ј ОДЕЉАК ПРЕДМЕТ I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II. ПОДАЦИ

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Површина круга и његових делова

6.5 Површина круга и његових делова 7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност

Διαβάστε περισσότερα

О Д Л У К У О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ. Г л а в а I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

О Д Л У К У О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ. Г л а в а I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Радна верзија На основу члана 21. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. ст. 2. и 4. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића број 1, 21000 НОВИ САД К О Н К У Р С Н А Д О К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ЕРАСМУС + ПРОЈЕКТА BUILDING COMPETENCES FOR

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕЊЕНА ЗАШТИТА И ЊЕНИ ТРЕНДОВИ

ПРИМЕЊЕНА ЗАШТИТА И ЊЕНИ ТРЕНДОВИ Примењена заштита и њени трендови - Златибор 2014. Међународни институт за примењено управљање знањем Нови Сад Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 14 12. мај 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 4. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

САДРЖАЈ Евидентирање лизинг послова у финансијским извештајима. корисника лизинга 35

САДРЖАЈ Евидентирање лизинг послова у финансијским извештајима. корисника лизинга 35 САДРЖАЈ 1. УВОД 4 1.1. Предмет и циљ истраживања 6 1.2. Метод рада 7 2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 12 2.1. Појам и дефиниција лизинга 12 2.2. Историјски развој и развој лизинга у свету и код нас 16 2.3. Врсте

Διαβάστε περισσότερα

" 174/ ( : :00

   174/ ( : :00 ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд, Мије Ковачевића 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Предмет јавне набавке: Радионичка опрема Број јавне набавке: ЈНМВ 174/2016 Врста поступка: Поступак јавне

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мерна и лабораторијска опрема и антенски системи, обликовану по партијама отворени поступак јн.бр. 1-02-4042-9/17 1 од 78 С А Д Р Ж А Ј ОДЕЉАК ПРЕДМЕТ I.

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 7 23. март 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака - Булевар ослобођења прикључци за објекат 69-71

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПАЛЕ ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА. Датум: године Број: 1577/17

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПАЛЕ ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА. Датум: године Број: 1577/17 ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПАЛЕ Датум: 11.08.2017. године Број: 1577/17 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА Пале, август 2017. године 1 САДРЖАЈ Општи подаци 1. Подаци о уговорном

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ КРАЈЊИХ КУПАЦА "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" Д.О.О. БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ OTВОРЕНИ ПОСТУПАК

Διαβάστε περισσότερα

Билтен цена услуга из делатности ЈКП«Водовод и канализација«суботица. Суботица, године

Билтен цена услуга из делатности ЈКП«Водовод и канализација«суботица. Суботица, године Билтен цена услуга из делатности ЈКП«Водовод и канализација«суботица Суботица, 18.05. 2015. године Ред О П И С Без ПДВ ПДВ Са ПДВ 1/а. Просечна цена израде прикључка воде ДН 20 мм, дужине до 14 м 26.071,95

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА ГОДИНА ММXVI БРОЈ 10 КРАЉЕВО 1. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 88. На основу члана 58. став 1. тачка 19. Статута града Краљева ( Службени лист града Краљева,

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ОД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ОД ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ'' Милутина Миланковића 9 11070 Нови Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ОД 05.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА IT ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Исправка Одлуке о утврђивању висине плата функционера Општине Угљевик...53.

Исправка Одлуке о утврђивању висине плата функционера Општине Угљевик...53. С а д р ж а ј АКТИ СКУПШТИНЕ Одлука о усвајању плана буџета Општине Угљевик за 2006. годну.......... 1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама............ 10. Олука о допуни Одлуке о

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА април 2012. године Агенција за борбу против корупције на основу члана 15. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. ОДС-КВ УЉНИ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. ОДС-КВ УЉНИ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЈП "Електропривреда Србије " Београд Конкурсна документација Јавна набавка бр. ОДС-КВ-0066-15 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку

Διαβάστε περισσότερα