ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»"

Transcript

1 ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 2.ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ 3.ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ 4.ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΡΤΠΑΝΗ 4.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 4.2 ΓΔΧΛΟΓΗΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 4.3 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 4.4 ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ ΠΑΝΗΓΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 4.5 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΗΚΗΜΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Παξαγσγηθνί ηνκείο θπζηθνί πφξνη-ηνπξηζκφο Γεσξγία Κηελνηξνθία Βηνκεραλίεο Οξπθηφο πινχηνο Τδάηηλνη πφξνη Σνπξηζκφο Τθηζηάκελε ππνδνκή πεξηνρήο Γίθηπα κεηαθνξάο ζπγθνηλσληψλ Γίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηειεπηθνηλσληψλ-χδξεπζεο απνρέηεπζεο- εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Ηζηνξηθνί-Αξραηνινγηθνί ρψξνη Αλζξσπνγελείο θαη άιιεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ Αιιειεπίδξαζε θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο 5.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 5.1.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΔΡΡΧΝ 5.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ Δ formula 3 2

3 6.ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 6.1 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δπηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζην λ αηκφζθαηξα Δπηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο Δπηπηψζεηο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο 6.2ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 6.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 6.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ 6.5ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 7. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 7.1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 7.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην έδαθνο θαη ζην ππέδαθνο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα Αληηκεηψπηζε ερνξχπαλζεο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπηνχ 7.3 ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 8.ΘΟΡΤΒΟ 8.1 ΓΔΝΗΚΑ 8.2 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΘΟΡΤΒΟΤ 8.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΘΟΡΤΒΟΤ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ 8.4 ΓΔΗΚΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΟΡΤΒΟΤ 8.5 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΗΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3

4 8.6ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΘΟΡΤΒΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ ΑΓΧΝΧΝ FORMULA Ννκνζεηηθφ πιαίζην Πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ερεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή ζπλζεθψλ θαη θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πίζηαο αγψλσλ formula 3 πνπ επεξεάδνπλ ην ερεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 8.7ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΖΥΖΣΗΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ FORMULA Γεληθά πλζήθεο θπθινθνξίαο Σνπηθέο ζπλζήθεο Καηξηθέο ζπλζήθεο 8.8. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΖΥΖΣΗΚΖ ΔΠΗΗΒΑΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ ΑΓΧΝΧΝ FORMULA 3 ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Γεληθά 8.8.2Σν καζεκαηηθφ κνληέιν εθηίκεζεο ηεο ερνξχπαλζεο απφ νδηθά δίθηπα Δθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ζηελ πίζηα αγψλσλ Formula Γεληθά Σα δεδνκέλα ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ Σα απνηειέζκαηα ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 8.9 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 9. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ 9.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 9.2 ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ FORMULA 3 ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΧΝ ΔΡΡΧΝ Γεληθά Δθηίκεζε εθπνκπψλ Υσξηθή αλάιπζε Υξνληθή αλάιπζε Καηξηθέο ζπλζήθεο 4

5 9.2.6 Μαζεκαηηθφ κνληέιν ππνινγηζκψλ Τπνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα 9.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5

6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα κειέηε κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη κεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (3 ν, 4 ν θαη 5 ν θεθάιαην), εμεηάδεη ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη ζην 6 ν θεθάιαην ηεο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο, ζηελ αηκφζθαηξα, ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επίζεο θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ην έδαθνο νη επηπηψζεηο εζηηάδνληαη ζηηο επηθαλεηαθέο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη ε εθζθαθή, ε δηακφξθσζε θαη ε θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο ηεο πίζηαο νη νπνίεο φκσο δελ αλακέλνληαη λα είλαη ζεκαληηθέο. Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα αλακέλεηαη φηη δελ ζα είλαη ζεκαληηθή αθνχ πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή απηψλ ζε εηδηθά δνρεία θαη ε ζπρλή απνθνκηδή ηνπο απφ απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ εξξψλ. Όζνλ αθνξά ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, νη επηπηψζεηο δελ αλακέλνληαη λα είλαη δπζκελείο,αθνχ νη θίλδπλνη ξχπαλζεο ηνπο απφ πγξά θπξίσο απφβιεηα (ιάδηα κεραλήο θ.η.ι.), πξφθεηηαη λα κεησζνχλ θαζψο πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή ηνπο ζε εηδηθφ δνρείν (βπηίν) θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεηαθνξά ηνπο γηα εηδηθή επεμεξγαζία. Δπηπηψζεηο ζηε ρισξίδα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηφηη ε έθηαζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην έξγν θαιχπηεηαη απφ ριφε. Σα δέληξα πνπ ππάξρνπλ εθηφο ηεο ππφ κειέηε έθηαζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ερνπεηάζκαηα ελψ πξνβιέπεηαη θαη πεξαηηέξσ δελδξνθχηεπζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 6

7 Οη επηπηψζεηο ζηελ παλίδα ζεσξνχληαη κε κφληκεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο θαζψο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ελφριεζε θάπνησλ εηδψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Νέεο θαη πηζαλφλ κφληκεο κεηαθηλήζεηο απηψλ, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηφηη ε ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο θαξη, θαζψο θαη ε δηέιεπζε ησλ ηξέλσλ, έρνπλ ήδε νδεγήζεη απφ παιαηφηεξα ζε κεηαθηλήζεηο ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ ζνξχβνπ. Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ. Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγία ελφο απηνθηλεηνδξνκίνπ κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πξνζειθχνληαο επηζθέπηεο απφ φιε ζρεδφλ ηε ρψξα θαη απφ ην εμσηεξηθφ, ζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Αξλεηηθέο επεκβάζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ αιιά θαη ζην ηζηνξηθφ- πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ. ην 7 ν θεθάιαην ηέινο, ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα κε ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο. ην 8 ν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ έξγνπ, ηνλ ζφξπβν θαη ηελ ερνξχπαλζε, φπσο επίζεο θαη ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Σέινο, ζην 9 ν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη γεληθά ηα αίηηα θαη νηη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε,πνηνη ξχπνη ηελ απνηεινχλ θαη πνηνη ζα παξάγνληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ πξνο εμέηαζηλ έξγνπ 7

8 1.ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ Σν απηνθηλεηνδξφκην είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο πνπ βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε πεξηνρή εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ε νξίσλ νηθηζκνχ θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ απηνθηλήηνπ θαη απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ : Α)πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ Β)θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο αγψλεο απηνθηλήηνπ Γ)ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σν εμήο έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία (Α),ζηελ νκαδα 1 θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θαηαζθεπέο απηνθηλεηφδξνκσλ, νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο,ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαζψο θαη αεξνιηκέλσλ ησλ νπνίσλ νη δηάδξνκνη απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο έρνπλ κήθνο 2100m θαη πιένλ. 2. ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ Γ.Σ.Τ. ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ-ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Δ 8

9 3.ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΔΚΣΑΗ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΧΓΗ. Σν έξγν δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Ννκφ εξξψλ θαη βξίζθεηαη λφηην λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ. Σνπνζεηείηαη πεξίπνπ 1Km έμσ απφ ηελ πφιε ζρεκαηίδνληαο κηα ηξηγσληθή έθηαζε κε πιεπξέο απφ βφξεηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή εξξψλ-θεζζαινλίθεο,κηα ηάθξν απφ λνηηνδπηηθά θαη απφ κηα αγξνηηθή νδφ απφ λνηηναλαηνιηθά. Γχξσ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ έξγνπ βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ιηγνζηέο θαηνηθίεο, νη ηειεπηαίεο ηεο πφιεο. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ απνηειεί ηκήκα ρεξζνιείβαδνπ κε αξηζκφ θηεκαηνινγίνπ 3776 ηεο Οξηζηηθήο Γηαλνκήο έηνπο 1936 ηνπ αγξνθηήκαηνο εξξψλ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ αγξνηεκαρίνπ m2,ην νπνίν ζπλνξεχεη θαη κε άιια Γεκνηηθά αγξνηεκάρηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 800 ζηξεκκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν εξξψλ θαη παξαρσξήζεθαλ ζε απηφλ. Ο ρψξνο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ πξφθεηηαη λα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 500 ζηξέκκαηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ,47m2 (εζσηεξηθφ εκβαδφ) ελψ ε ππφινηπε έθηαζε ζα θαιπθζεί κε ρψξνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαηεζνχλ γηα ειεχζεξε αλαςπρή. Σν κήθνο ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη m κε πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 12m ελψ ζηελ επζεία εθθίλεζεο ην πιάηνο ζα είλαη 15m. Πξφθεηηαη ελ νιίγνηο γηα ην κνλαδηθφ έξγν πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί αθνχ αληίζηνηρν απηνχ δελ ππάξρεη νχηε ζηελ ρψξα αιιά νχηε θαη ζηα Βαιθάληα παξαπάλσ θαηαζθεπή πιεξνί πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Μνηνζηθιεηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ θαηεγνξίαο κνηνζηθιέηαο θαη απηνθηλήηνπ κέρξη ηνπ επηπέδνπ θφξκνπια

10 4.ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΡΤΠΑΝΗ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο θαη ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα κειέηε θαη είλαη ε εμήο: 1.Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έξγνπ. 2.Γεσινγηθφο ράξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έξγνπ. 3.Κάηνςε εγθαηάζηαζεο απηνθηλεηνδξνκίνπ 4.Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 5.Ηζνζνξπβηθέο θακπχιεο Σν ζρέδην 5 αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 8 θαη ην νπνίν αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλφλ επηπηψζεσλ ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. 10

11 4.2 ΓΔΧΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ Δδαθνινγηθά ζηελ πεδηάδα ησλ εξξψλ δηαθξίλνληαη δχν επίπεδα. Σα ρακειά πξνζρσκαηηθά εδάθε, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ δψλε κεηαμχ ησλ πςνκεηξηθψλ θακπχισλ απφ 3m κέρξη 30m θαη ηα επηθιηλή εδάθε ηεο πεξηκεηξηθήο πςειφηεξεο δψλεο κεηαμχ ησλ πςνκεηξηθψλ θακππιψλ απφ 30m κέρξη 80m θαη,θαηά ζέζεηο κέρξη 100m. Ζ πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη πεδηλή κε θιίζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 5 %. Οη πςνκεηξηθέο θακπχιεο πνπ νξηνζεηείηαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη κεηαμχ 25,5m ε κεγαιχηεξε,θαη ε κηθξφηεξε ζηα 18m. Δπνκέλσο ην κέζν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 21,75m. Απφ γεσινγηθήο πιεπξάο ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ αλήθεη ζηηο πξνζρψζεηο ηνπ ηεηαξηνγελνχο νη νπνίεο δνκνχλ ηελ ιεθάλε ησλ εξξψλ θαη αλαιπηηθά απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο ακκνχρσλ αξγίισλ,ηιχσλ,άκκσλ, ακκνράιηθσλ θιπ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο απνζέζεηο ησλ θεξηψλ πιηθψλ ιφγσ ηεο απνζάζξσζεο ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ηεο δηάβξσζεο ησλ παιαηφηεξσλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηαθξνιεθάλεο ησλ εξξψλ. Απνηειείηαη απφ ρνλδξνθιαζηηθά πιηθά (θξνθάιεο, ραιίθηα, άκκνο) ζηελ πεξηθέξεηα θαη ιεπηφθνθθα (άκκνο ηιχο, άξγηινο )ζηελ θεληξηθή δψλε. Μηα απφ ηηο πην ζνβαξέο εθδειψζεηο ηεο ηεθηνληθήο αζηάζεηαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ηεθξνιεθάλεο ησλ εξξψλ είλαη νη ζεηζκνί. Καηά κήθνο ηεο εξβνκαθεδνληθήο κάδαο θαη ησλ νξίσλ ηεο κε ηηο δψλεο Ρνδφπεο (αλαηνιηθά ) θαη Αμηνχ (δπηηθά) εληνπίδνληαη ζεκαληηθά ζεηζκηθά θέληξα. Απφ ηηο εζηίεο ησλ θέληξσλ απηψλ νη νπνίεο θαηά θαλφλα βξίζθνληαη ζε κηθξφ βάζνο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γήο εθδειψλνληαη ζεηζκνί κεγάινπ κεγέζνπο. Έρεη κάιηζηα παξαηεξεζεί φηη ε εθδήισζε ησλ ζεηζκψλ δελ είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθή αιιά έρεη πεξηνδηθφηεηα. εκαληηθφο ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο δελ απαληάηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ έξγνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ βξεζεί, φπσο άιισζηε ζπλάγεηαη θαη απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. Ννηηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη κηα ηάθξνο ζηελ νπνία θαηαιήγεη έλα κέξνο ησλ βξφρηλσλ λεξψλ εθφζνλ ην έδαθνο πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ιεηηνπξγεί σο απνξξνθεηηθή δψλε. 11

12 4.3 Μεηεωξνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Απφ κειέηεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ πξνθχπηνπλ ηα ζρήκαηα 1 έσο 4 φπνπ θαίλνληαη ηα κεηεσξνινγηθά θαη ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, θαη ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα. Άλεκνη Πάλσ απφ ην 35 % ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο, πνπ σο επί ησλ πιείζηνλ θαιχπηνπλ ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ, εκθαλίδεηαη έλα ηζρπξφ ξεχκα θπξίσο βφξεησλ-βνξεηνδπηηθψλ δηεπζχλζεσλ. Καηά έλα πνζνζηφ 20%εκθαλίδνληαη αζζελείο άλεκνη λνηηαλαηνιηθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε Διιάδα γεληθφηεξα βξίζθεηαη ζε ζεξκφ ηνκέα χθεζεο. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο φπνπ ζην Αηγαίν γεληθφηεξα εκθαλίδνληαη ηζρπξνί βφξεηνη-βνξεηνδπηηθνί άλεκνη ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ εκθαλίδνληαη ζαλ αλαηνιηθνί- λνηηναλαηνιηθνί άλεκνη θαηαιακβάλνληαο έηζη ην 25% ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο. Σέινο θαηά έλα πνζνζηφ 20% εκθαλίδνληαη δπηηθνί-βνξεηνδπηηθνί άλεκνη νη νπνίνη παξαηεξνχληαη φηαλ ε άθξε ελφο κεηψπνπ πεξλάεη απφ ηελ θεληξηθή Διιάδα. Ετήςια ςυχνότητα Ανζμων 0-11Β% Νότιοσ βόριοσ Νοτιοδυτικοσ Βορειοανατολικόσ Δυτικόσ Ανατολικόσ Βορειοδυτικόσ Νοτιοανατολικόσ ρήκα 1 12

13 Ετήςια ςυχνότητα ανζμων 4-11Β% Νότιοσ Βόρειοσ Νοτιοδυτικόσ Βορειοανατολικόσ Δυτικόσ Ανατολικοσ Βορειοδυτικόσ Νοτιοανατολικόσ ρήκα 2 Άπλνηα εκαληηθά είλαη θαη ηα πνζνζηά άπλνησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. πλνιηθά ην 1/3 ησλ εκεξψλ ην κεζεκέξη παξνπζηάδεη άπλνηα, πνζνζηφ ην νπνίν κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην θαινθαίξη (20%πεξίπνπ) θαη απμάλεηαη ην ρεηκψλα (γχξσ ζην 40%). Σηο κεηαβαηηθέο επνρέο άπλνηαο εκθαλίδνληαη γχξσ ζην 30% ησλ εκεξψλ. Οη κήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά άπλνηαο είλαη ν Αχγνπζηνο θαη ν Ννέκβξηνο. Δλψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη ψξεο πνπ επηθξαηεί θπξίσο είλαη νη πξσηλέο θαη νη απνγεπκαηηλέο. Θεξκνθξαζηαθέο αλαζηξνθέο Ζ επζηάζεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο σο πξνο ην χςνο θαη βέβαηα κε ην θαηλφκελν ηεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ζηνηβάδαο αλαζηξνθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο.όηαλ ινηπφλ ππάξρνπλ ζπλζήθεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο ζε κηα πεξηνρή, νη δεζηέο κάδεο αεξίσλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ νρήκαηα, θεληξηθέο ζεξκάλζεηο ή βηνκεραλίεο, γηα λ αθνινπζήζνπλ αλνδηθή πνξεία ζηελ 13

14 αηκφζθαηξα, πξέπεη λα ζπλαληήζνπλ ηξηγχξσ ηνπο κηα αηκφζθαηξα πην θξχα. πλαληψληαο φκσο κηα αηκνζθαηξηθή ζηνηβάδα ηφζν ζεξκή ή πην ζεξκή απφ ηηο αέξηεο κάδεο ησλ ξχπσλ, ε αλνδηθή ηνπο πνξεία ζηακαηά θαη νη ξχπνη εγθισβίδνληαη θάησ απφ ηελ ζηνηβάδα αλαζηξνθήο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ. Ζ εκθάληζε ζεξκνθξαζηαθψλ αλαζηξνθψλ ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ είλαη αξθεηά ζπρλή ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ησλ απλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη είλαη ζπρλφηεξεο θαηά ηηο κεηαβαηηθέο επνρέο θαη ην θαινθαίξη. Οκίριε Οη νκίριεο ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ (νξαηφηεηα <1000m) αλέξρνληαη εηεζίσο ζε 25 εκέξεο εκθάληζεο κε ηελ ζπρλφηεηα πνιιέο θνξέο λα μεπεξλά ηηο 5 εκέξεο αλά κήλα ην δίκελν Ννεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ θαη ηελ κεδεληθή ζρεδφλ εκθάληζε απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. Γεληθά πάλησο νη παξφρζηεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο Ημζρεσ ομίχλησ/μήνα τήλη4 τήλη2 τήλη ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ρήκα 3 Βξνρνπηώζεηο /ρεηηθή πγξαζία Ζ βξνρή ζεσξείηαη γεληθά έλαο επλντθφο κεηεσξνινγηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηελ βξνρή, παξαηεξείηαη πηψζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην έδαθνο ην νπνίν παξάιιεια πγξαίλεηαη θαη εθπιέλεηαη κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγεί 14

15 επαλαηψξεζε ησλ ζσκαηηδίσλ απφ ην έδαθνο ζηελ αηκφζθαηξα, κε ηνλ άλεκν ή κε ηα ξεχκαηα αέξα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία, εηδηθά ζε απηνθηλεηφδξνκνπο. Δπίζεο ε βξνρή δηαιχεη νξηζκέλνπο αέξηνπ ξχπνπο φπσο ην SO 2 θαη ην NO 2 θαη κεηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα. Σαπηφρξνλα φκσο, ε δέζκεπζε ησλ ξχπσλ απηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζκελείο ζπλέπεηεο,φπσο ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο. Παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηελ πεξηνρή έληνλεο βξνρνπηψζεηο κε κέζν φξν 85 εκέξεο πεξίπνπ ηνλ ρξφλν κε πην βξνρεξφ κήλα ηνλ Μάην φπνπ βξέρεη θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 10 εκέξεο ζε ζχλνιν. Απφ ηελ άιιε ν κελάο πνπ παξνπζηάδεη ηηο ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο είλαη ν επηέκβξηνο φπνπ βξέρεη ιηγφηεξν απφ 5 κέξεο νιφθιεξν ηνλ κήλα. Σν κέζν χςνο ηεο βξνρήο είλαη 750mm, κε κήλα κεγαιχηεξνπ χςνπο βξνρήο (53mm πεξίπνπ) ην Ννέκβξην θαη κε κήλεο κε ην κηθξφηεξν χςνο βξνρήο (30mm πεξίπνπ )ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Ηνχιην. Οη κήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη ν Ννέκβξηνο,ν Γεθέκβξηνο θαη ν Ηαλνπάξηνο (πνζνζηά κεηαμχ 76%-79% ), ελψ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο παξνπζηάδεηαη φπσο άιισζηε θαη αλακέλεηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Θεξκνθξαζία Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη, φπσο άιισζηε αλακέλεηαη, ηνλ Ηνχιην 26,3 o C ελψ ηνλ Αχγνπζην ε κέζε ζεξκνθξαζία είλαη 26,1 o C. Ζ κηθξφηεξε κέζε ηηκή παξνπζηάδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην (4 ν C) κε ηνλ Γεθέκβξην λα θηάλεη ζηνπο (5,5 ν C) ελψ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Μάξηην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην, ε κέζε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζρεδφλ θνληά ζηνπο 10 ν C. Μέζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 25 ν C παξνπζηάδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην Αχγνπζην θαη επηέκβξην ελψ κεηαμχ 10 ν C θαη 20 ν C ε κέζε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη ηνπο κήλεο Απξίιην Μάην θαη Οθηψβξην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο κέζεο κέγηζηεο ηηκέο θαη ειάρηζηεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ πφιε ησλ εξξψλ ελψ ην ζρήκα 4 παξνπζηάδεη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ. 15

16 I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Ο Ν Δ \Μζςεσ μηνιαίεσ θερμ.( 0 C) 4,0 6,0 9,1 14,3 19,9 24,1 26,3 26,1 21,6 15,7 10,3 5,5 Μζςεσ Μζγιςτεσ 7,9 10,6 14,1 19,7 25,4 29, , ,7 Θερμ.( 0 C) Μζςεσ Ελάχιςτεσ θερμ.( 0 C) 0,9 1,7 4,2 8,4 13,3 16,7 18,6 18,2 14,2 9,9 6,0 1, ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΝ ΙΟΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΣΩΗ (mm) ρήκα 4 16

17 4.4 ΥΛΧΡΙΓΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΓΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ο Ννκφο εξξψλ δηαζέηεη γεληθά δχν πεξηνρέο βιάζηεζεο. Ζ πξψηε γεληθά θαιχπηεη ηηο πεδηλέο πεξηνρέο Καη ε δεχηεξε ηηο ινθψδεηο-νξεηλέο πεξηνρέο. Οη πεδηλέο πεξηνρέο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ θαιιηέξγεηεο κηαο θαη ν θάκπνο ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ελδείθλπηαη γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε. ηα θεληξηθά ηκήκαηα νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο επηηξέπνπλ ηελ κεγάιε πνηθηιία ζε βιάζηεζε. Με βάζε ηα θπζηνγλσκηθά θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρισξίδαο απηή ππάγεηαη ζηηο δηαπιάζεηο ησλ ζεξκφθηισλ ππν επεηξσηηθψλ θπιινβφισλ δξπψλ. Ζ ρισξίδα ηνπ λνκνχ δηαθξίλεηαη ζε Α.θνζκνπνιίηηθα είδε βιάζηεζεο απφ πφεο,γξάζηεηο ζάκλνπο, μπιψδε θπηά Β. ζε είδε (μπιψδε θπηά) πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη Γ. ζε είδε πνπ εμειίρζεθαλ θπζηνινγηθά Δπίζεο ζε παξφρζηεο πεξηνρέο ζπλαληνχληαη ιεπθνθαιιηέξγεηεο. Ζ παλίδα ηνπ λνκνχ επδνθίκεζε εμαηηίαο ησλ δαζψλ,ησλ ρνξηνιίβαδσλ, ησλ ξεκάησλ, ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο. Όια ηα παξαπάλσ πξνζθέξνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηαβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζειαζηηθψλ πηελψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ θαη ςαξηψλ ζην νηθνζχζηεκα. Πην γεληθά φκσο, ζε φηη αθνξά ηελ ρισξίδα ζηελ πεξηνρή ηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν ε θπηνθάιπςε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο απνηειείηαη απφ ριφε ελψ γχξσ βξίζθνληαη ζπζηάδεο δέληξσλ (θπξίσο ραξνππηέο,ηηηέο θαη ιεχθεο) κηθξήο έθηαζεο. Ζ παλίδα απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν ηεο πνζνζηφ απφ νηθφζηηα είδε ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δελ πξφθεηηαη γηα αγξία ε ζπάληα ε πξνζηαηεπφκελα είδε αθνχ εθηξέθνληαη απφ ηνλ άλζξσπν. Άιισζηε ζηελ γχξσ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη ηφπνη θσιηάζκαηνο ε ηφπνη νη νπνίνη λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαθχγην γηα θάπνηα είδε. Ζ έληνλε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ(ε πφιε, ηα δίθηπα ζπγθνηλσληψλ, ΒΗ.ΠΔ) δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηπρηνχλ ζπάληα είδε. 17

18 4.5 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Οηθηζκνί ηεο πεξηνρή Ζ πφιε ησλ εξξψλ είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ εξξψλ ν νπνίνο αλήθεη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Ο λνκφο ησλ εξξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο ( ), παξνπζίαζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, θαηά 4.2%. Ζ κείσζε απηή, είλαη αξθεηά κηθξφηεξε εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ( ), πνπ έθηαζε ην 18.2%. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηάζεσλ αιιά φρη ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπο. Αληίζηνηρε θζίλνπζα εμέιημε γλψξηζαλ νη πεξηζζφηεξεο επαξρίεο ηνπ λνκνχ κε εμαίξεζε ηελ επαξρία ησλ εξξψλ. Ζ επαξρία ησλ εξξψλ θαηά ην δηάζηεκα αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαηά 4%. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηαβνιή απηή έπαημε ν δήκνο εξξψλ πνπ αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θαηά 24.1%. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ εξξψλ ην 1991 αλέξρνληαλ ζε θαηνίθνπο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ν πιεζπζκφο θαη ε ππξακίδα ειηθηψλ ηφζν ζε φιν ην λνκφ εξξψλ φζν θαη ζηελ πφιε ησλ εξξψλ. ΠΙΝΑΚΑ φνολο Ελλάδασ Νομόσ ερρών ζρρεσ χκθσλα κε ζελάξηα πξνβιέπεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ εξξψλ ζα θηάζεη ζηνπο θαηνίθνπο γηα ην 2000.Αμεηνζεκείσηνη είλαη νη πίλαθεο ηεο ΔΟΚ πνπ πξνβιέπνπλ φηη γηα ην ίδην έηνο αλακέλνληαη ζηελ Διιάδα κηθξέο κεηψζεηο ζην λεαληθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη, παξάιιεια, κηθξέο απμήζεηο ζην γεξαηφ. Θα πξνθχςεη θαηά ζπλέπεηα, πιεζπζκφο γεξαηφηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ. 18

19 Ζιηθίεο (ρξφληα) Διιάδα ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ Ννκφο εξξψλ θ άλσ (31.08%) (33.26%) (22.92%) (11.94%) (0.76%) (31.56%) (30.99%) (24.44%) (12.20%) ( 0.79%) Παξαγωγηθνί ηνκείο -Φπζηθνί πόξνη -Σνπξηζκόο Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο ζην δήκν εξξψλ, είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ (33.28%) πνπ αληηπξνζσπεχεη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ. Σν ρακειφ πνζνζηφ νθείιεηαη θχξηα ζηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία δελ νθείιεηαη κφλν ζηα ηζρχνληα θνηλσληθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, αιιά ζπλδέεηαη, θπξίσο, κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο λα πξνζθέξεη δηεμφδνπο απαζρφιεζεο. ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ εκθαλίδεηαη κηα κείσζε ζηηο ειηθίεο εηψλ, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηηο πην παξαγσγηθέο ειηθίεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, είηε ζην εζσηεξηθφ, είηε ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε απαζρφιεζεο. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο , παξαηεξνχληαη ηάζεηο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην Γήκν εξξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη είλαη ην κφλν αζηηθφ θέληξν ζην Ννκφ, πνπ ζπγθεληξψλεη εμππεξεηήζεηο παξνρήο (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα), κε απνηέιεζκα ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ζην ηνκέα απηφ. Σαπηφρξνλα ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ν νπνίνο ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ δηαρξνληθά. Οη θιάδνη πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν δπλακηζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο 19

20 ππφινηπνπο, αθνχ ν λνκφο εξξψλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο εμαζθάιηζεο πξψησλ πιψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή κείσζε, ζε επίπεδν Γήκνπ, ηεο απαζρφιεζεο ζην πξσηνγελή ηνκέα, πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ θαη ηεο Ννκαξρίαο εξξψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ εξξψλ απαζρνιείηαη ζε 6 θιάδνπο 1)Γεσξγία (5.9%) 2)Βηνκεραλία -Βηνηερλία (21.69%) 3)Οηθνδνκήζεηο Γεκφζηα Έξγα (13.37%) 4)Δκπφξην- Δζηηαηφξηα- Ξελνδνρεία (18.85%) 5)Μεηαθνξέο Απνζεθεχζεηο Δπηθνηλσλίεο (7.2%) 6)Λνηπέο ππεξεζίεο ( 23.6%) [α)κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, β)τπεξεζίεο πγηεηλήο, γ)παηδεία, δ)τπεξεζίεο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ε)ηαηξηθέο θ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, δ)θνηλσληθή πξφλνηα ] 20

21 Κλάδοι απαςχόληςησ Γεωργία Βιομηχανίεσ /βιοτεχνίεσ Οικοδομικά/δημόςια ζργα Εμπόριο/Εςτιατόρια/Ξενοδοχε ία Μεταφορζσ /Αποθηκζυςεισ Λοιπζσ υπηρεςίεσ Δμεηάδνληαο ηελ απαζρφιεζε θαηά θιάδν, δηαπηζηψλνπκε φηη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, έρνπλ, θαηά θχξην ιφγν, νη θιάδνη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο, εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία- βηνηερλία θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν Γεωξγία Κηελνηξνθία Ζ παξνπζία ηεο γεσξγίαο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ννκνχ εξξψλ είλαη ζεκαληηθή, αθνχ απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ. πγθεθξηκέλα, ε γεσξγηθή γε θαιχπηεη ην 45% πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λνκνχ, γχξσ ζηα ζηξέκκαηα κε απνηέιεζκα λα έξρεηαη δεχηεξνο ζε φιε ηελ Διιάδα κεηά ην λνκφ Λαξίζεο, ηνπ νπνίνπ ε γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Ο λνκφο εξξψλ είλαη πξψηνο ζε παξαγσγή αξαβνζίηνπ, ζφγηαο θαη δαραξφηεπηισλ, δεχηεξνο ζε παξαγσγή ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, ξπδηνχ θαη αξαρηδαο θαη ηξίηνο ζε παξαγσγή θαπλνχ θαη ζνπζακηνχ. εκαληηθή ζέζε έρεη θαη ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Δθηξέθνληαη θπξίσο αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή,ελψ αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ θαη ρνηξνηξνθεία, νξληζνηξνθεία. 21

22 Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 1000 ζηξέκκαηα δηαηίζεληαη ζε φιν ην λνκφ γηα ηελ θηελνηξνθία. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο απηήο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθηαηηθή θηελνηξνθία. Έρεη παξαηεξεζεί φηη κεηαμχ 1984 θαη 1992, ππάξρεη κηα αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο θ θξέαηνο, ηεο ηάμεο ηνπ 9.5% θαη ηνπ 10.5% αληίζηνηρα.παξ φιε φκσο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 2 απηψλ πξντφλησλ, ε παξαγσγή ησλ ππνινίπσλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζην λνκφ παξνπζηάδεη ειαθξά πησηηθή ηάζε. Γεληθά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο ηεο εθηαηηθήο,πνηκεληθήο θηελνηξνθίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο απνδνηηθφηεηάο ηεο, ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ παξαδνζηαθή θηελνηξνθία, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο έξγσλ ππνδνκήο. Ζ ηάζε απηή είλαη δχζθνιν λα αληηζηξαθεί, αθφκε θαη θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, αθνχ ε ζχγρξνλε θηελνηξνθία επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία εθκεηαιιεχζεσλ εληαηηθήο θαη φρη εθηαηηθήο κνξθήο Βηνκεραλίεο Ζ βηνκεραλία δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε, ελψ νη ππάξρνπζεο κνλάδεο απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν,κε ηε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ μπιείαο.οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνλάδεο απηέο, είλαη δηάζπαξηεο ζηελ πεξηνρή εξξψλ-λεπθψλα, ή βξίζθνληαη κέζα ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή.ζ νξγάλσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ΒΗ.ΠΔ, εξξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηνπ λνκνχ. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ,ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα φξηα ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, επηηξέπεη, αθ ελφο, ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ πφιε ζηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο εθεί θαη αθεηέξνπ,ηελ εγθαηάζηαζε πηζαλψλ επελδπηψλ απφ ηελ πφιε ζηα φξηα ηεο ΒΗ.ΠΔ. Μέζα ζηα φξηα ηεο ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 23 βηνκεραληθέο βηνηερληθέο κνλάδεο, ελψ ήηαλ πξνεγθαηεζηεκέλεο 2 απφ απηέο. Οη κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο είλαη εθείλεο πνπ κεηαπνηνχλ αγξνηηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν λνκφο είλαη γεσξγηθφο. 22

23 ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ Ο λνκφο εξξψλ δηαζέηεη πινχζην ππέδαθνο ην νπνίν κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο θαη θαηάιιεια. Γπζηπρψο δελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εμφξπμε ηνπ ππεδάθνπο ηεο πφιεο. Σν νπξάλην, νη ιηγλίηεο, ν ρξπζφο, γεσζεξκηθά πεδία θαη κεηαιιηθφ λεξφ είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ππεδάθηνπο πφξνπο ηνπ λνκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λφκν ππάξρνπλ απφ επνρήο Μ. Αιεμάλδξνπ δχν αξραία νξπρεία ρξπζνχ. Σν έλα βξίζθεηαη ζην φξνο Αγθηζηξν ελψ ην άιιν ζην φξνο Παγγαίν. Σξία αδξαλή ιηγληησξπρεία ζήκεξα, απαζρνινχζαλ 90 άηνκα εηεζίσο ζην παξειζφλ θαη παξνπζίαδαλ αμηφινγε παξαγσγή κέρξη ην Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θ ε παξνπζία γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ην νπνίν εθηείλεηαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηδεξνθάζηξνπ φπνπ βξίζθεηαη θαη ε Λνπηξφπνιεο. Ζ γεσζεξκία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηα ζεξκνθήπηα θαη ζηα ηακαηηθά ινπηξά. ην δάζνο ηνπ Λαηιηά ππάξρνπλ κάξκαξν θαη αδξαλή πιηθά. Μεξηθά αθφκα νξπθηά ηα φπνηα ζπλαληψληαη ζην ππέδαθνο ηνπ λνκνχ είλαη ην καγγάλην, ν ραιθφο, ν ππξνκνξθίηεο ν ζίδεξνο, ν ρξσκαηίηεο θαη ν δνινκίηεο ΤΓΑΣΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο πην ζεκαληηθφο επηθαλεηαθφο πδάηηλνο πφξνο ηεο πεδηάδαο ησλ εξξψλ αιιά θαη ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν πνηακφο ηξπκφλαο,κε ζπλήζε κέζε παξνρή πεξίπνπ 12m3\sec. Δθηφο απφ ηνλ ηξπκφλα, ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη ρεηκαξνπφηακνη πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ λνκφ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αγγίηε κε ειάρηζηε παξνρή 4m3\sec θαη ηνλ Κξνπζζνβίηε (ρείκαξξνο) κε κέζε παξνρή 400ltr\sec. Ζ ηερλεηή ιίκλε ηεο Κεξθίλεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηαηί εθηφο απφ ηακηεπηήξαο ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο θαηαθχγην απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ θαη άγξησλ δψσλ. Ο πδξνβηφηνπνο απηφο εμειίζζεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. Ζ νηθνινγηθή ηνπ αμία θαη ε ζεκαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ θξάγκαηνο ήηαλ κεγάιε αθνχ απηφ ξχζκηδε ηελ ξνή ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν,απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά ηνπ ηξπκφλα. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ εμππεξεηνχληαη κε γεσηξήζεηο νη νπνίεο αληινχλ λεξφ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα (ππφγεηα χδαηα). Τπφγεηα χδαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο απφ κεγάιν αξηζκφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, γηα άξδεπζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ βξεζεί,δελ απαληάηαη θάπνηνο ζεκαληηθφο ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο. 23

24 ΣΟΤΡΙΜΟ Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ηδηαίηεξε δελ παξνπζηάδεη ν λνκφο. ηελ πφιε ησλ εξξψλ ππάξρεη μελνδνρεηαθή ππνδνκή ε νπνία εμππεξεηεί θχξηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ρεηκεξηλνί κήλεο είλαη απηνί πνπ πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν ηνπξηζκφ ζηελ πφιε κηαο θαη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Λαηιηά θηινμελεί εηεζίσο ρηιηάδεο επηζθέπηεο.δθηφο φκσο απφ ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ εμαηηίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ηνπ Λαηιηά,ηα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ ηδεξνθάζηξνπ θαη ηα ζεξκά Νηγξίηαο ζπκβάινπλ θαη απηά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο φιν ηνλ ρξφλν. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λνκνχ, πνπ ζπλνξεχεη κε ηα Βαιθάληα θαη ηα ζπλδέεη κε ηελ ππφινηπε ρψξα δίλεη έλα ζπλ επηπιένλ ζηνλ ηνπξηζκφ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γίθηπα κεηαθνξώλ-ζπγθνηλωληώλ Οη έξξεο έρνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε. Γηαζέηεη εθηφο απφ ην νδηθφ δίθηπν, θαη ζηδεξνδξνκηθφ ελψ έξγα γίλνληαη ζπλερψο γηα ηελ βειηίσζε ησλ επαξρηαθψλ νδψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια πξνζβάζηκνο φινο ν λνκφο. Μέζα απφ ηελ πφιε δηέξρεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθεο- Σνπξθηθψλ ζπλφξσλ (ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ θαη λφηηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο). Οδηθά ζπλδέεηαη κε εζληθέο νδνχο κε ηελ Θεζζαινλίθε, ηνλ Πξνκαρψλα, ηελ Γξάκα θιπ. Μειινληηθά πξνβιέπεηαη θαη λέα ζχλδεζε κε ηελ ππφ θαηαζθεπήλ Δγλαηία Οδφ ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηνλ ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηνπ Πξνκαρψλα. Ζ πφιε ησλ εξξψλ δελ δηαζέηεη νχηε αεξνδξφκην αιιά νχηε θαη ιηκάλη θαη έηζη εμππεξεηείηαη απφ ηηο γεηηνληθέο ζ απηήλ πφιεηο ηελ Καβάια θαη ηελ Θεζζαινλίθε πνπ έρνπλ θαη ιηκάλη αιιά θαη αεξνδξφκην. Δίλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο πφιεο ε θαηαζθεπή ειηθνδξνκίνπ Σνπηθήο εμππεξέηεζεο ελψ ζηελ ίδηα ζέζε πξνβιέπεηαη φηη κειινληηθά ζα γίλεη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζα απνηειέζνπλ έλα δίθηπν απαξαίηεην κηαο θαη ζα είλαη δπλαηή θαη πην εχθνιε ε κεηαθνξά αγξνηηθψλ εππαζψλ πξντφλησλ, θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ηειεπηαία ζηελ πεξηνρή Γίθηπα ειεθηξηθήο ελεξγείαο-ηειεπηθνηλωληώλ-ύδξεπζεοαπνρέηεπζεο-εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απόβιεηωλ. Ο λνκφο εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν ΓΔΖ θαη ΟΣΔ. ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθνληαη ππιψλεο ηεο ΓΔΖ πνπ φκσο δελ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Απνρεηεπηηθφ δίθηπν ε πφιε δελ δηαζέηεη αθφκα αλ θαη πξνβιέπεηαη θαη έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δίθηπν απηφ ζα εμππεξεηεί ηελ απνρέηεπζε ησλ αζηηθψλ 24

25 ιπκάησλ θαη ζα ζπλδπαζηεί πηζαλά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Οη θχξηνη ζπιιεθηήξηνη αγσγνί απηνχ ηνπ δηθηχνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ηέκλνπλ ηελ ππφ θαηαζθεπή πεξηαζηηθή αξηεξία κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ λφην. Σν παιηφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζα δηαηεξεζεί γηα ηα φκβξηα ηα νπνία ζα νδεγεζεί ζηηο θνίηεο παξαθείκελσλ ρεηκάξξσλ Ιζηνξηθνί-αξραηνινγηθνί ρώξνη. Αμηφινγνη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρψξνη ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζηνλ λνκφ ησλ εξξψλ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε Ακθίπνιε, ν θειηλφο,ν Ρνδφιηβνο, ην Νέν νχιη, ν Μχξθηλνο, ε Νέα Είρλε, Άγην Πλέπκα, Νένο θνπφο, ην ηδεξφθαζηξν, θαη ε Σέξπλε. Απφ ηνπο παξαπάλσ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο έρνπλ ζπιιερζεί αξθεηά αξραηνινγηθά επξήκαηα φπσο απνιεηαζκέλνπο ιίζνπο, ηεκάρηα λενιηζηθψλ θαη άιισλ αγγείσλ,απνηππψκαηα πνδηψλ, φζηξαθα λενιηζηθψλ αγγείσλ θαη αλάγιπθεο παξαζηάζεηο. Ζ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί πσο δελ παξνπζηάδεη θαλέλα αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ επνκέλσο θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε επίδξαζεο ηνπ έξγνπ πξνο απηφ Αλζξωπνγελείο θαη άιιεο πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Γεληθφηεξα ε πεξηνρή πνπ πξννξίδεηαη λα θηινμελήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πθίζηαηαη νχησο ή άιισο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε πεξηνρή απηή βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ πφιε αιιά φρη πνιχ καθξηά απφ απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1km απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ πφιε βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ εξξψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε γχξσ πεξηνρή απφ απηή ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ εθηάζεηο αγξνηηθνχ ραξαθηήξα, πεδηλέο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε αγξνχο,αξδεπηηθά θαλάιηα, αγξνηηθέο θαηνηθίεο θ.α. Οη παξαθείκελεο θαιιηέξγεηεο ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ απφ γεσηξήζεηο ε απφ θαλάιηα. Όκσο αλ θαη ζρεδφλ ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο γεο γίλεηαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο σζηφζν ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηεο απηνθπή είδε ρισξίδαο ελψ έμσ απφ ηελ πφιε ππάξρνπλ ηερλεηά αιζχιιηα. Γελ αθήλνληαη πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο φζνλ αθνξά ηελ ρισξίδα, κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα κελ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηάιιειε γηα ηελ δηαβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπάλησλ ε πξνζηαηεπφκελσλ δψσλ εμαηηίαο ηεο έληνλεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο επξχηεξα. πλεπψο θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απνηειείηαη απφ νηθφζηηα δψα απφ ηξσθηηθά απφ ελδεκηθά πνπιηά θηι. ε φηη αθνξά ηελ αηκφζθαηξα θαη ηηο επηδξάζεηο ζε απηήλ απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία ε θάπνηεο κειέηεο ε κεηξήζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ πσο νη επηπηψζεηο είλαη δξακαηηθά αξλεηηθέο. Δθηηκάηαη πψο ηα ζεκεξηλά επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα αθνχ ε πφιε δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη δελ δηαζέηεη θαη βαξηά βηνκεραλία πνπ δηθαηνινγεί ηα δεδνκέλα. Ζ θαηάζηαζε ερνξχπαλζεο ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ραξαθηεξίδεηαη απμεκέλε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο πνπ δελ δηαζέηεη πεξηθεξηθέο νδνχο κε απνηέιεζκα λα 25

26 είλαη αλαγθαζηηθή ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ δηα κέζνπ ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ απφ ηελ κηα κεξηά απηήο ζηελ άιιε. Ζ αλαγθαζηηθή δηέιεπζε ινηπφλ φιεο ηεο δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο κέζα απφ ηελ πφιε έρεη αλεβάζεη ηα επίπεδα ερνξχπαλζεο. Δθηφο φκσο απφ ηελ ερνξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ πεξλάεη απφ ηελ πφιε (Θεζζαινλίθεο-Αιεμαλδξνχπνιεο) θαη πην ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη θαη δίπια ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (απφ ηελ βφξεηα πιεπξά), αιιά θαη ε πίζηα «θάξη» πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο ερνξχπαλζεο. Φπζηθά δελ απνηεινχλ θχξηεο θαη κφληκεο πεγέο ερνξχπαλζεο αθνχ ε δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ απφ ηελ πεξηνρή δελ είλαη ηφζν ζπρλή( 3-4 δξνκνιφγηα θαζεκεξηλψο κε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο)θαη ε πίζηα <θάξη> ρξεζηκνπνηείηαη νξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο ηνλ ρξφλν Αιιειεπίδξαζε θπζηθνύ θαη αλζξωπνγελνύο πεξηβάιινληνο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηελ ζπλζεηφηεηα ηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθηεηακέλε αιιά ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ζρεηηθά, ζηνλ επξχηεξν ρψξν. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο επξείαο πεξηνρήο, εμαηξνχκελνπ ηνπ ρψξνπ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ εξξψλ. Όκσο θαη εδψ ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηεο πφιεο παξά ηελ ππθλή θαη πςειή δφκεζε θαη ηελ χπαξμε βηνκεραληψλ, επηηξέπεη λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ επέκβαζε σο κε δπζκελή. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε (κε φξνπο αλαπηπμηαθνχο) δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, νχηε θπζηθά θίλεηξα πξνζέιθπζεο ηξηηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο κε εμαίξεζε ηελ χπαξμε ηεο εθηεηακέλεο θαιιηεξγήζηκεο πεδηάδαο θαη ηεο έιμεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Δμ άιινπ ε δπλακηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ρακειή δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή θπζηθφ θαη απηνζπληεξνχκελν νηθνζχζηεκα αλ ιεθζεί ππφςε ν αγξνηηθφο θαιιηεξγήζηκνο ραξαθηήξαο νιφθιεξεο ηεο πεδηάδαο ησλ εξξψλ. 26

27 5.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ 5.1Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ εξξώλ. Σν απηνθηλεηνδξφκην ηνπ Γήκνπ εξξψλ ζα θαηαζθεπαζζεί Ννηηνδπηηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ζε ηδηφθηεην Γεκνηηθφ ρψξν. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη πεξίπνπ 500 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη πίζηα, ρψξνπο πξνζηαζίαο αγσληδνκέλσλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζεαηψλ θαη ππνζηήξημεο ησλ αγσληδνκέλσλ, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο αγσληδφκελνπο παξαηεξεηέο, δεκνζηνγξάθνπο θαη ζεαηέο θαζψο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο πίζηαο είλαη m, θαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ πεξηθιείεη ε πίζηα (πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ) είλαη 194,864.47m2. Σν πιάηνο ηεο πίζηαο είλαη ζηελ επζπγξακκία εθθίλεζεο 15m θαη ζηελ ππφινηπε πίζηα 12 m. Οη θαηά κήθνο θιίζεηο ηνπ άμνλα ζα θπκαίλνληαη απφ 1-3 %. Ζ επζπγξακκία εθθίλεζεο έρεη κήθνο m, νη ππφινηπεο είλαη ε κηθξφηεξε κεηαμχ αληίξξνπσλ ζηξνθψλ 24.61m θαη κεηαμχ νκφξξνπσλ ζηξνθψλ 8.21m.Οη αθηίλεο ησλ θακππιψλ ε κηθξφηεξε είλαη 40m θαη ε κεγαιχηεξε είλαη 100m. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θακππιψλ είλαη 16 θαη είλαη θαηαλεκεκέλεο σο εμήο Γεμηέο ζηξνθέο 9 Αξηζηεξέο ζηξνθέο 7 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 16 Κακπχιεο αλα αθηίλα R=40.00 m αξηζκφο θακππιψλ 9 R=50.00 m 2 R=60.00 m 2 R=80.00 m 2 R= m ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 16 27

28 Απφ ηηο παξαπάλσ ε κία έρεη γσλία πεξηζηξνθήο 180 ν πεξίπνπ ελψ νη άιιεο θπκαίλνληαη απφ 30 0 έσο 90 ν. Ο κέγηζηνο αξηζκφο νκφξξνπσλ θακππιψλ ζηελ ζεηξά είλαη 3. ηηο ζηξνθέο ζα ππάξρεη δηαπιάηπλζε ζην εζσηεξηθφ ησλ θακππιψλ αλάινγε κε ηελ αθηίλα ηεο θάζε ζηξνθήο. ε φιεο ηηο ζηξνθέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο δψλεο πξνο ηνπο αγσληδφκελνπο απφ άκκν ε πξάζηλν πνπ ζα θαηαιακβάλεη κήθνο 40 κέηξα. Ζ πίζηα ζα είλαη εγθηβσηηζκέλε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ πξνβιέπνληαη ζηξψζεηο κε ακκνράιηθν πάρνπο 40 εθαηνζηψλ 3 Α πάρνπο 30 εθαηνζηψλ θαη αζθαιηνηάπεηαο 3 ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ απφ 5 εθαηνζηά ε θαζεκία. ην εζσηεξηθφ ηεο πίζηαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα PITS (ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη επηζθεπψλ αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ) ηα φπνηα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο πίζηαο (είζνδνο έμνδνο νρεκάησλ) κε ππφγεηα δηάβαζε.γεκηνπξγείηαη δειαδή αληζφπεδνο θφκβνο κε ηελ πίζηα ψζηε ε επηθνηλσλία λα είλαη ζπλερήο θαη απξφζθνπηε. Πίζσ απφ ηα PITS δεκηνπξγείηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αγσληδνκέλσλ *35.00=4900m 2. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζεαηψλ πξνβιέπνληαη 2 θεξθίδεο κήθνπο 250 κέηξσλ ε θαζεκία θαη κέγηζηνπ χςνπο 10 κέηξσλ κε 20 θιίκαθεο θαη ρσξεηηθφηεηαο 5000 αηφκσλ ε θαζεκία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαζήκελσλ ζεαηψλ ζα είλαη δειαδή άηνκα. Οη δπν απηέο θεξθίδεο ζα βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πίζηαο νη δε ζεαηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ φιε ηελ πίζηα κε κέγηζην κήθνο νξαηφηεηαο ηα 900 κέηξα. Πξνβιέπεηαη επίζεο κηα δηπιή ελαέξηα αληζφπεδε δηάβαζε πεδψλ πάλσ απφ ηελ πίζηα θαη ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ επηζθεπηψλ 3000 ζέζεσλ. Γηα ηνλ ρψξν ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 3 νπ νξφθνπ θηεξίνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ m 2, ην νπνίν ζα ζηεγάζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ. Ο πξψηνο φξνθνο ζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 158.8m 2 θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν ηνπ θιηκαθνζηάζηνπ κε εκβαδφ 19.51m 2, WC κε εκβαδφ 11.38m 2, αίζνπζα δεκνζηνγξάθσλ κε εκβαδφ 53.08m θαη ρψξν επηζήκσλ κε θαθεηέξηα εκβαδνχ 74.88m 2 Ο ηξίηνο φξνθνο ζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 64.84m 2 θαη ζα πεξηιακβάλεη θιηκαθνζηάζην εκβαδνχ 19.51m 2 θαη ρψξν γξακκαηείαο εκβαδνχ 45.35m 2 Δπηπιένλ πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε βπηίσλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξνο επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ (ιάδηα κεραλήο θ.α). 28

29 5.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αγωληδόκελωλ απηνθηλήηωλ ζε formula 3 Σα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνλ κέξνο ζε αγψλεο ηεο formula 3 είλαη ζρεδηαζκέλα απνθιεηζηηθά γηα αγψλεο ηαρχηεηαο ζε ζηγθνχλη ή θιεηζηέο δηαδξνκέο. Πξφθεηηαη γηα ρεξζαία απηνθίλεηα θηλνχκελα πάλσ ζε 4 ηνπιάρηζηνλ κε επζπγξακκηζκέλνπο πιήξεηο ηξνρνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ηνπιάρηζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηεχζπλζεο θαη 2 ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξνψζεζε. χκθσλα κε ην άξζξν 275 ηεο Γηεζλήο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ (Γ.Ο.Α.) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ formula 3 ηζρχνπλ ηα εμήο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη ηα θαχζηκα. ύζηεκα Δμαγωγήο Καπζαεξίωλ *πζηήκαηα εμαγσγήο κεηαβαιιφκελνπ κήθνπο απαγνξεχνληαη *Σα ζηφκηα εμφδνπ ησλ ζσιήλσλ ηεο εμάηκηζεο φηαλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα πίζσ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο κηθξφηεξν ησλ 60cm απφ ην έδαθνο. *Καηαιπηηθνί κεηαηξνπείο. Σν ζχζηεκα εμαγσγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα εγθεθξηκέλν θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα ζε ιεηηνπξγία, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξλνχλ φια ηα θαπζαέξηα.ζ κήηξα ηνπ κεηαηξνπέα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 100cpsiλα είλαη δηακέηξνπ 105mm θαη κήθνπο 120mm. Κάζε ηχπνο κεηαηξνπέα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Γ.Ο.Α. πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αγψλα. *ηγαζηήξεο θαπζαεξίσλ Ο ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην απηνθίλεην δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 98dιbA ζηηο 3800ζ.α.ι. θαη κεηξάηαη ζε χςνο 0.5 m θαη κε γσλία 45 0 κνηξψλ απφ ην ζηφκην ηεο εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ. Όια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα μεπεξαζζνχλ ηα κέγηζηα φξηα ζνξχβνπ πξέπεη λα είλαη λφκηκα ζε ρξήζε θαη δελ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πίεζε ησλ θαπζαεξίσλ. Καύζηκα Σν θαχζηκν πξέπεη λα είλαη βελδίλε εκπνξίνπ πνπ δηαηίζεηαη απφ πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη άιιν πξφζζεην. Μφλν ε πξνζζήθε θάπνηνπ ιηπαληηθνχ πνπ λα θπθινθνξεί ζην ειεχζεξν εκπφξην 29

30 επηηξέπεηαη. πγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαπζίκνπ φπσο ηνλ δείθηε νθηαλίσλ (φπνπ νξίδεη ηελ %πνζφηεηα θαη φγθν ηζννθηαλίνπ 2,2,4 ηξηκεζπινπεληάλην ζε πξφηππν κείγκα κε n-επηάλην εηζηψζηε απηφ ην κείγκα λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αληηθξνηηθή ηθαλφηεηα κε ην εμεηαδφκελν θαχζηκν. Π.ρ ε βελδίλε κε αξηζκφ νθηαλίνπ 80 είλαη εθείλε ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ην κείγκα πνπ απνηειείηαη απφ 80%ηζννθηάλην θαη 20%n-επηάλην), ην εηδηθφ βάξνο,ην κέγηζην Σν θαχζηκν ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά Μέγηζην δείθηε νθηαλίσλ 102RON/90MON θαη ειάρηζην 95RON/85MON γηα ακφιπβδε βελδίλε. Μέγηζην δείθηε νθηαλίσλ 100RON/MON θαη ειάρηζην 97RON/86MON γηα βελδίλε κε κφιπβδν. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASTM D θαη D2700/86. Σν θαχζηκν ζα γίλεηαη απνδεθηφ ή ζα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3244 κε φξην αμηνπηζηίαο 95%. Δηδηθφ βάξνο κεηαμχ 720 θαη 785kg/m 3 ζηνπο 15 ν C (κεηξεκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D4052) Μέγηζην πνζνζηφ βάξνπο νμπγφλνπ 2,8% θηα βελδίλε κε κφιπβδν ή 3.7% αλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν είλαη κηθξφηεξε απφ gr/l θαη κέγηζην πνζνζηφ βάξνπο αδψηνπ 0.5 %. Σν ππφινηπν ηνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πδξνγνλάλζξαθεο θαη λα κελ πεξηέρεη θαλέλα πξφζζεην πνπ λα ρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηελ ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ θάζε νρήκαηνο.ζ κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άδσην ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3228 θαη απηή ηνπ νμπγφλνπ κε ζηνηρεηαθή αλάιπζε θαη αλνρή 0.2%. Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ελψζεηο ππεξνμεηδίσλ θαη νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 100ppm (κεηξεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3703 ) Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ 0.40gr/l ή ε πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ ηεο ρψξαο πνπ δηεμάγεηαη ν αγψλαο αλ απηή είλαη κηθξφηεξε, (κεηξεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D 3341 ή D3237) Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα βελδνιίνπ : 5% ζε φγθν (ASTM D3606) Μέγηζηε πίεζε πδξαηκψλ θαηά Reid: 900 hpa (ASTM D323) Απφζηαμε ζηνπο 70 ν C:10-47%(ASTM D86) Απφζηαμε ζηνπο 100 ν C :30-70% (ASTM D86) Απφζηαμε ζηνπο 180 Ο C: min 85% (ASTM D86) Μέγηζην ηειηθφ ζεκείν βξαζκνχ : C (ASTM D86) Μέγηζην ίδεκα :2% ζε φγθν (ASTM D86) 30

31 6.ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ Δπηπηώζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο Οη επηπηψζεηο ζην έδαθνο ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο εζηηάδνληαη ζηηο επηθαλεηαθέο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη εθζθαθή,δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο ηεο πίζηαο. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο δηφηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη επίπεδε,ρσξίο θιίζεηο, νπφηε δελ δεκηνπξγνχληαη κεγάια νξχγκαηα ε επηρψκαηα. Σν ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο δελ αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Γελ αλακέλεηαη αθφκε λα επέιζνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο φπσο θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο, πιεκκχξεο,θιπ., αθνχ ην εδαθηθφ αλάγιπθν δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθέο επεκβάζεηο. Δπίζεο, θίλδπλνο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα δελ αλακέλεηαη δηφηη πξνβιέπεηαη λα απνθεπρζεί κε ηελ ζπιινγή απηψλ ζε εηδηθά δνρεία θαη ηελ ζπρλή απνθνκηδή ηνπο απφ απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ εξξψλ Δπηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα Οη θπξηφηεξεο γεληθέο επηπηψζεηο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία αθνξνχλ ζε βιάβεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ επξήηεξα επεξεάδνπλ ηα θπηά, ηα δψα, ην έδαθνο, ηα λεξά, ηα θηήξηα ηα κλεκεία. Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο νη δηάθνξεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά θ.ι. π, αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πεξηνρήο απφ ηε δεκηνπξγία ζθφλεο. Λφγσ φκσο ηεο απφζηαζεο απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο νη επηπηψζεηο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δλδερνκέλσο αθφκε, λα παξαρζνχλ αεξνιχκαηα ή νζκέο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ αιιά ε επίπησζε απηή ζεσξείηαη κε κφληκε θαη ζε πεξηνξηζκέλα ε ακειεηέα επίπεδα. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ αλακέλεηαη επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ νπφηε ε επίπησζε κπνξεί λα θξηζεί θαη σο κε ζεκαληηθή.οη ξχπνη είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO(δεκηνπξγεί έιιεηκκα 31

32 νμπγφλνπ πνπ θαηαπνλεί ηελ θαξδηά θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα,πξάγκα ηδηαίηεξα ζνβαξφ γηα άηνκα κε ζρεηηθή επαηζζεζία) ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 2 (ζπκβάιεη ζηελ έληαζε ηεο δεκηνπξγία ο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νδεγεί ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ζε δηάθνξεο θιηκαηηθέο αιιαγέο) θαη ηέινο ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ NO 2 (ζπκκεηέρεη ζην θσηνρεκηθφ λέθνο θαη εηζπλεφκελν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο κέρξη θαη πλεπκνληθφ νίδεκα.πληειεί ζηελ εκθάληζε ηεο φμηλεο βξνρήο). Παξάγνληεο φπσο είλαη νη επηθξαηνχληεο βφξεηνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή, ε ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ηηο θαηνηθίεο θαη ε εθαξκνγή αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο απηνθηλήησλ, ζπληεινχλ ψζηε νη επηπηψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα λα είλαη αζήκαληεο Δπηπηώζεηο ζηνπο πδαηηθνύο πόξνπο Οη γεληθέο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ αθνξνχλ θπξίσο ζε βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ θπηηθφ θαη δσηθφ θφζκν ησλ πδάησλ θαη δηακέζνπ απηψλ, ζε βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Οη επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο. Πηζαλφλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ππάξμνπλ κηθξέο επηβαξχλζεηο ιπκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ φπσο ιάδηα κεραλήο, ιχκαηα αλζξψπηλεο πξνειεχζεσο, πνπ φκσο ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ηελ απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, παξφηη δελ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θακία κεηαβνιή ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππνγείσλ λεξψλ. Αθφκε, δελ αλακέλνληαη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Σα πγξά απφβιεηα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ (ιάδηα κεραλήο θιπ.) πξνβιέπεηαη λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθφ δνρείν (βπηίν) θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξνληαη γηα εηδηθή επεμεξγαζία Δπηπηώζεηο ζηελ ριωξίδα θαη ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο Γελ αλακέλεηαη αιινηψζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (π.ρ.. δέληξα ή ζάκλνη)δηφηη ε έθηαζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην έξγν θαιχπηεηαη απφ ριφε.δθηηκάηαη φηη θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ζα πξνθιεζεί ελφριεζε ζηα είδε ηεο ηνπηθήο παλίδαο, πνπ πηζαλφλ λα δηακέλνπλ ζηελ επξχηεξε γχξσ πεξηνρή, φκσο κεηά απφ ην πέξαο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα επαλέιζνπλ ζχληνκα. Δλψ εθηηκάηαη φηη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 32

33 απηνθηλεηνδξνκίνπ ε ελαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή παλίδα ζα είλαη αθφκα πην έληνλε, παξφια απηά δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαθίλεζή ηεο.αχηε ε ππφζεζε ηζρχεη δηφηη ε ήδε ππάξρνπζα αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ πίζηα θαξη πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη απφ ηελ δηέιεπζε ησλ ηξαίλσλ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πηζαλή απνκάθξπλζε ηεο ηνπηθήο παλίδαο,νπφηε θαη δελ αλακέλνληαη λέεο κεηαθηλήζεηο. 33

34 6.2 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ ηφζν θαηά ηε θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ είλαη αλακελφκελε. Οη επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο δελ είλαη κφληκεο θαη δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο Ζ ζεκαληηθφηεξε αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ εθηηκάηαη φηη ζα εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Λφγσ φκσο, ηεο θχζεο ηνπ αγσλίζκαηνο νη ελνριήζεηο απφ ην ζφξπβν ησλ απηνθηλήησλ ζα είλαη πεξηνδηθέο νπφηε θαη αλακέλεηαη φηη ε επίδξαζε δελ ζα είλαη δπζκελήο. Απηφ πξνθχπηεη απφ δπν βαζηθνχο παξάγνληεο: * Ζ απφζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ ηηο πξψηεο θαηνηθίεο. Ζ απφζηαζε ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 1km απφ ηα πξψηα ζπίηηα ηεο πφιεο ησλ εξξψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθνχο ππνινγηζκνπο ε πςειφηεξε ζηάζκε ζνξχβνπ πνπ θηάλεη ζηηο πξψηεο θαηνηθίεο ηεο πφιεο είλαη 73dB θαη δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη κφλν ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα. ηε ζπλέρεηα ε ζηάζκε ζνξχβνπ πέθηεη θαηά πνιχ θαη δελ επεξεάδεη πιένλ ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ γηαηί δελ μεπεξλά ηα ήδε παξαγφκελα επίπεδα ζνξχβνπ πνπ ππάξρνπλ θαζεκεξηλά ζηελ πφιε (π.ρ. αζηηθή θπθινθνξία νρεκάησλ), Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππ' φςε φηη ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο πφιεο ζα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζφξπβν ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα αγψλσλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε φριεζε απηή δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ζαλ κέγεζνο ή ζαλ δηάξθεηα απφ απηή πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηέιεπζε π.ρ. ησλ ηξαίλσλ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, Σέινο ε ζνξπβηθή φριεζε αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηηο πξνεθηηκεζείζεο ηηκέο επεηδή ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ θαη ησλ πξψησλ θαηνηθηψλ ηεο πφιεο παξεκβάιινληαη θπζηθά θαη αλζξσπνγελή εκπφδηα. Σα εκπφδηα απηά ηα νπνία απνηεινχλ κεησηηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηάδνζε ηνπ ζνξχβνπ, είλαη ε θπζηθή δελδξψδεο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ην αλάρσκα ηεο. δ θ ζηδεξνδξνκηθή; γξακκήο χςνπο 2m πεξίπνπ, ηα νπνία επεηδή αθξηβψο βξίζθνληαη δίπια ζην απηνθηλεηνδξφκην ιεηηνπξγνχλ σο αληηζνξπβηθά πεηάζκαηα, Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζα έρεη θαη ην επίρσκα ηεο ππφ θαηαζθεπήλ πεξηαζηηθήο νδνχ ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, ην νπνίν ζα αλαθιά κέξνο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ζα θηάλεη ζηελ πεξηνρή. 34

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα