ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»"

Transcript

1 ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 2.ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ 3.ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ 4.ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΡΤΠΑΝΗ 4.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 4.2 ΓΔΧΛΟΓΗΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 4.3 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 4.4 ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ ΠΑΝΗΓΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 4.5 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΗΚΗΜΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Παξαγσγηθνί ηνκείο θπζηθνί πφξνη-ηνπξηζκφο Γεσξγία Κηελνηξνθία Βηνκεραλίεο Οξπθηφο πινχηνο Τδάηηλνη πφξνη Σνπξηζκφο Τθηζηάκελε ππνδνκή πεξηνρήο Γίθηπα κεηαθνξάο ζπγθνηλσληψλ Γίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηειεπηθνηλσληψλ-χδξεπζεο απνρέηεπζεο- εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Ηζηνξηθνί-Αξραηνινγηθνί ρψξνη Αλζξσπνγελείο θαη άιιεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ Αιιειεπίδξαζε θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο 5.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 5.1.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΔΡΡΧΝ 5.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ Δ formula 3 2

3 6.ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 6.1 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δπηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζην λ αηκφζθαηξα Δπηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο Δπηπηψζεηο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο 6.2ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 6.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 6.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ 6.5ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 7. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 7.1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 7.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην έδαθνο θαη ζην ππέδαθνο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα Αληηκεηψπηζε ερνξχπαλζεο Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπηνχ 7.3 ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 8.ΘΟΡΤΒΟ 8.1 ΓΔΝΗΚΑ 8.2 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΘΟΡΤΒΟΤ 8.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΘΟΡΤΒΟΤ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ 8.4 ΓΔΗΚΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΟΡΤΒΟΤ 8.5 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΗΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3

4 8.6ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΘΟΡΤΒΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ ΑΓΧΝΧΝ FORMULA Ννκνζεηηθφ πιαίζην Πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ερεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή ζπλζεθψλ θαη θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πίζηαο αγψλσλ formula 3 πνπ επεξεάδνπλ ην ερεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 8.7ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΖΥΖΣΗΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ FORMULA Γεληθά πλζήθεο θπθινθνξίαο Σνπηθέο ζπλζήθεο Καηξηθέο ζπλζήθεο 8.8. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΖΥΖΣΗΚΖ ΔΠΗΗΒΑΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΑ ΑΓΧΝΧΝ FORMULA 3 ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Γεληθά 8.8.2Σν καζεκαηηθφ κνληέιν εθηίκεζεο ηεο ερνξχπαλζεο απφ νδηθά δίθηπα Δθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ζηελ πίζηα αγψλσλ Formula Γεληθά Σα δεδνκέλα ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ Σα απνηειέζκαηα ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 8.9 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 9. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ 9.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 9.2 ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ FORMULA 3 ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΧΝ ΔΡΡΧΝ Γεληθά Δθηίκεζε εθπνκπψλ Υσξηθή αλάιπζε Υξνληθή αλάιπζε Καηξηθέο ζπλζήθεο 4

5 9.2.6 Μαζεκαηηθφ κνληέιν ππνινγηζκψλ Τπνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα 9.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5

6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα κειέηε κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη κεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (3 ν, 4 ν θαη 5 ν θεθάιαην), εμεηάδεη ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη ζην 6 ν θεθάιαην ηεο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο, ζηελ αηκφζθαηξα, ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επίζεο θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ην έδαθνο νη επηπηψζεηο εζηηάδνληαη ζηηο επηθαλεηαθέο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη ε εθζθαθή, ε δηακφξθσζε θαη ε θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο ηεο πίζηαο νη νπνίεο φκσο δελ αλακέλνληαη λα είλαη ζεκαληηθέο. Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα αλακέλεηαη φηη δελ ζα είλαη ζεκαληηθή αθνχ πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή απηψλ ζε εηδηθά δνρεία θαη ε ζπρλή απνθνκηδή ηνπο απφ απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ εξξψλ. Όζνλ αθνξά ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, νη επηπηψζεηο δελ αλακέλνληαη λα είλαη δπζκελείο,αθνχ νη θίλδπλνη ξχπαλζεο ηνπο απφ πγξά θπξίσο απφβιεηα (ιάδηα κεραλήο θ.η.ι.), πξφθεηηαη λα κεησζνχλ θαζψο πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή ηνπο ζε εηδηθφ δνρείν (βπηίν) θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεηαθνξά ηνπο γηα εηδηθή επεμεξγαζία. Δπηπηψζεηο ζηε ρισξίδα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηφηη ε έθηαζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην έξγν θαιχπηεηαη απφ ριφε. Σα δέληξα πνπ ππάξρνπλ εθηφο ηεο ππφ κειέηε έθηαζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ερνπεηάζκαηα ελψ πξνβιέπεηαη θαη πεξαηηέξσ δελδξνθχηεπζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 6

7 Οη επηπηψζεηο ζηελ παλίδα ζεσξνχληαη κε κφληκεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο θαζψο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ελφριεζε θάπνησλ εηδψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Νέεο θαη πηζαλφλ κφληκεο κεηαθηλήζεηο απηψλ, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηφηη ε ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο θαξη, θαζψο θαη ε δηέιεπζε ησλ ηξέλσλ, έρνπλ ήδε νδεγήζεη απφ παιαηφηεξα ζε κεηαθηλήζεηο ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ ζνξχβνπ. Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ. Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγία ελφο απηνθηλεηνδξνκίνπ κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πξνζειθχνληαο επηζθέπηεο απφ φιε ζρεδφλ ηε ρψξα θαη απφ ην εμσηεξηθφ, ζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Αξλεηηθέο επεκβάζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ αιιά θαη ζην ηζηνξηθφ- πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ. ην 7 ν θεθάιαην ηέινο, ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα κε ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο. ην 8 ν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ έξγνπ, ηνλ ζφξπβν θαη ηελ ερνξχπαλζε, φπσο επίζεο θαη ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Σέινο, ζην 9 ν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη γεληθά ηα αίηηα θαη νηη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε,πνηνη ξχπνη ηελ απνηεινχλ θαη πνηνη ζα παξάγνληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ πξνο εμέηαζηλ έξγνπ 7

8 1.ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ Σν απηνθηλεηνδξφκην είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο πνπ βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε πεξηνρή εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ε νξίσλ νηθηζκνχ θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ απηνθηλήηνπ θαη απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ : Α)πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ Β)θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο αγψλεο απηνθηλήηνπ Γ)ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σν εμήο έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία (Α),ζηελ νκαδα 1 θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θαηαζθεπέο απηνθηλεηφδξνκσλ, νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο,ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαζψο θαη αεξνιηκέλσλ ησλ νπνίσλ νη δηάδξνκνη απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο έρνπλ κήθνο 2100m θαη πιένλ. 2. ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ Γ.Σ.Τ. ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ-ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Δ 8

9 3.ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΔΚΣΑΗ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΧΓΗ. Σν έξγν δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Ννκφ εξξψλ θαη βξίζθεηαη λφηην λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ. Σνπνζεηείηαη πεξίπνπ 1Km έμσ απφ ηελ πφιε ζρεκαηίδνληαο κηα ηξηγσληθή έθηαζε κε πιεπξέο απφ βφξεηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή εξξψλ-θεζζαινλίθεο,κηα ηάθξν απφ λνηηνδπηηθά θαη απφ κηα αγξνηηθή νδφ απφ λνηηναλαηνιηθά. Γχξσ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ έξγνπ βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ιηγνζηέο θαηνηθίεο, νη ηειεπηαίεο ηεο πφιεο. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ απνηειεί ηκήκα ρεξζνιείβαδνπ κε αξηζκφ θηεκαηνινγίνπ 3776 ηεο Οξηζηηθήο Γηαλνκήο έηνπο 1936 ηνπ αγξνθηήκαηνο εξξψλ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ αγξνηεκαρίνπ m2,ην νπνίν ζπλνξεχεη θαη κε άιια Γεκνηηθά αγξνηεκάρηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 800 ζηξεκκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν εξξψλ θαη παξαρσξήζεθαλ ζε απηφλ. Ο ρψξνο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ πξφθεηηαη λα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 500 ζηξέκκαηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ,47m2 (εζσηεξηθφ εκβαδφ) ελψ ε ππφινηπε έθηαζε ζα θαιπθζεί κε ρψξνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαηεζνχλ γηα ειεχζεξε αλαςπρή. Σν κήθνο ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη m κε πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 12m ελψ ζηελ επζεία εθθίλεζεο ην πιάηνο ζα είλαη 15m. Πξφθεηηαη ελ νιίγνηο γηα ην κνλαδηθφ έξγν πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί αθνχ αληίζηνηρν απηνχ δελ ππάξρεη νχηε ζηελ ρψξα αιιά νχηε θαη ζηα Βαιθάληα παξαπάλσ θαηαζθεπή πιεξνί πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Μνηνζηθιεηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ θαηεγνξίαο κνηνζηθιέηαο θαη απηνθηλήηνπ κέρξη ηνπ επηπέδνπ θφξκνπια

10 4.ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΡΤΠΑΝΗ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο θαη ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα κειέηε θαη είλαη ε εμήο: 1.Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έξγνπ. 2.Γεσινγηθφο ράξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έξγνπ. 3.Κάηνςε εγθαηάζηαζεο απηνθηλεηνδξνκίνπ 4.Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 5.Ηζνζνξπβηθέο θακπχιεο Σν ζρέδην 5 αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 8 θαη ην νπνίν αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλφλ επηπηψζεσλ ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. 10

11 4.2 ΓΔΧΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ Δδαθνινγηθά ζηελ πεδηάδα ησλ εξξψλ δηαθξίλνληαη δχν επίπεδα. Σα ρακειά πξνζρσκαηηθά εδάθε, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ δψλε κεηαμχ ησλ πςνκεηξηθψλ θακπχισλ απφ 3m κέρξη 30m θαη ηα επηθιηλή εδάθε ηεο πεξηκεηξηθήο πςειφηεξεο δψλεο κεηαμχ ησλ πςνκεηξηθψλ θακππιψλ απφ 30m κέρξη 80m θαη,θαηά ζέζεηο κέρξη 100m. Ζ πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη πεδηλή κε θιίζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 5 %. Οη πςνκεηξηθέο θακπχιεο πνπ νξηνζεηείηαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη κεηαμχ 25,5m ε κεγαιχηεξε,θαη ε κηθξφηεξε ζηα 18m. Δπνκέλσο ην κέζν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 21,75m. Απφ γεσινγηθήο πιεπξάο ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ αλήθεη ζηηο πξνζρψζεηο ηνπ ηεηαξηνγελνχο νη νπνίεο δνκνχλ ηελ ιεθάλε ησλ εξξψλ θαη αλαιπηηθά απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο ακκνχρσλ αξγίισλ,ηιχσλ,άκκσλ, ακκνράιηθσλ θιπ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο απνζέζεηο ησλ θεξηψλ πιηθψλ ιφγσ ηεο απνζάζξσζεο ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ηεο δηάβξσζεο ησλ παιαηφηεξσλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηαθξνιεθάλεο ησλ εξξψλ. Απνηειείηαη απφ ρνλδξνθιαζηηθά πιηθά (θξνθάιεο, ραιίθηα, άκκνο) ζηελ πεξηθέξεηα θαη ιεπηφθνθθα (άκκνο ηιχο, άξγηινο )ζηελ θεληξηθή δψλε. Μηα απφ ηηο πην ζνβαξέο εθδειψζεηο ηεο ηεθηνληθήο αζηάζεηαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ηεθξνιεθάλεο ησλ εξξψλ είλαη νη ζεηζκνί. Καηά κήθνο ηεο εξβνκαθεδνληθήο κάδαο θαη ησλ νξίσλ ηεο κε ηηο δψλεο Ρνδφπεο (αλαηνιηθά ) θαη Αμηνχ (δπηηθά) εληνπίδνληαη ζεκαληηθά ζεηζκηθά θέληξα. Απφ ηηο εζηίεο ησλ θέληξσλ απηψλ νη νπνίεο θαηά θαλφλα βξίζθνληαη ζε κηθξφ βάζνο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γήο εθδειψλνληαη ζεηζκνί κεγάινπ κεγέζνπο. Έρεη κάιηζηα παξαηεξεζεί φηη ε εθδήισζε ησλ ζεηζκψλ δελ είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθή αιιά έρεη πεξηνδηθφηεηα. εκαληηθφο ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο δελ απαληάηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ έξγνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ βξεζεί, φπσο άιισζηε ζπλάγεηαη θαη απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. Ννηηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη κηα ηάθξνο ζηελ νπνία θαηαιήγεη έλα κέξνο ησλ βξφρηλσλ λεξψλ εθφζνλ ην έδαθνο πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ιεηηνπξγεί σο απνξξνθεηηθή δψλε. 11

12 4.3 Μεηεωξνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Απφ κειέηεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ πξνθχπηνπλ ηα ζρήκαηα 1 έσο 4 φπνπ θαίλνληαη ηα κεηεσξνινγηθά θαη ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, θαη ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα. Άλεκνη Πάλσ απφ ην 35 % ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο, πνπ σο επί ησλ πιείζηνλ θαιχπηνπλ ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ, εκθαλίδεηαη έλα ηζρπξφ ξεχκα θπξίσο βφξεησλ-βνξεηνδπηηθψλ δηεπζχλζεσλ. Καηά έλα πνζνζηφ 20%εκθαλίδνληαη αζζελείο άλεκνη λνηηαλαηνιηθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε Διιάδα γεληθφηεξα βξίζθεηαη ζε ζεξκφ ηνκέα χθεζεο. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο φπνπ ζην Αηγαίν γεληθφηεξα εκθαλίδνληαη ηζρπξνί βφξεηνη-βνξεηνδπηηθνί άλεκνη ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ εκθαλίδνληαη ζαλ αλαηνιηθνί- λνηηναλαηνιηθνί άλεκνη θαηαιακβάλνληαο έηζη ην 25% ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο. Σέινο θαηά έλα πνζνζηφ 20% εκθαλίδνληαη δπηηθνί-βνξεηνδπηηθνί άλεκνη νη νπνίνη παξαηεξνχληαη φηαλ ε άθξε ελφο κεηψπνπ πεξλάεη απφ ηελ θεληξηθή Διιάδα. Ετήςια ςυχνότητα Ανζμων 0-11Β% Νότιοσ βόριοσ Νοτιοδυτικοσ Βορειοανατολικόσ Δυτικόσ Ανατολικόσ Βορειοδυτικόσ Νοτιοανατολικόσ ρήκα 1 12

13 Ετήςια ςυχνότητα ανζμων 4-11Β% Νότιοσ Βόρειοσ Νοτιοδυτικόσ Βορειοανατολικόσ Δυτικόσ Ανατολικοσ Βορειοδυτικόσ Νοτιοανατολικόσ ρήκα 2 Άπλνηα εκαληηθά είλαη θαη ηα πνζνζηά άπλνησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. πλνιηθά ην 1/3 ησλ εκεξψλ ην κεζεκέξη παξνπζηάδεη άπλνηα, πνζνζηφ ην νπνίν κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην θαινθαίξη (20%πεξίπνπ) θαη απμάλεηαη ην ρεηκψλα (γχξσ ζην 40%). Σηο κεηαβαηηθέο επνρέο άπλνηαο εκθαλίδνληαη γχξσ ζην 30% ησλ εκεξψλ. Οη κήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά άπλνηαο είλαη ν Αχγνπζηνο θαη ν Ννέκβξηνο. Δλψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη ψξεο πνπ επηθξαηεί θπξίσο είλαη νη πξσηλέο θαη νη απνγεπκαηηλέο. Θεξκνθξαζηαθέο αλαζηξνθέο Ζ επζηάζεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο σο πξνο ην χςνο θαη βέβαηα κε ην θαηλφκελν ηεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ζηνηβάδαο αλαζηξνθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο.όηαλ ινηπφλ ππάξρνπλ ζπλζήθεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο ζε κηα πεξηνρή, νη δεζηέο κάδεο αεξίσλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ νρήκαηα, θεληξηθέο ζεξκάλζεηο ή βηνκεραλίεο, γηα λ αθνινπζήζνπλ αλνδηθή πνξεία ζηελ 13

14 αηκφζθαηξα, πξέπεη λα ζπλαληήζνπλ ηξηγχξσ ηνπο κηα αηκφζθαηξα πην θξχα. πλαληψληαο φκσο κηα αηκνζθαηξηθή ζηνηβάδα ηφζν ζεξκή ή πην ζεξκή απφ ηηο αέξηεο κάδεο ησλ ξχπσλ, ε αλνδηθή ηνπο πνξεία ζηακαηά θαη νη ξχπνη εγθισβίδνληαη θάησ απφ ηελ ζηνηβάδα αλαζηξνθήο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ. Ζ εκθάληζε ζεξκνθξαζηαθψλ αλαζηξνθψλ ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ είλαη αξθεηά ζπρλή ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ησλ απλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη είλαη ζπρλφηεξεο θαηά ηηο κεηαβαηηθέο επνρέο θαη ην θαινθαίξη. Οκίριε Οη νκίριεο ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ (νξαηφηεηα <1000m) αλέξρνληαη εηεζίσο ζε 25 εκέξεο εκθάληζεο κε ηελ ζπρλφηεηα πνιιέο θνξέο λα μεπεξλά ηηο 5 εκέξεο αλά κήλα ην δίκελν Ννεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ θαη ηελ κεδεληθή ζρεδφλ εκθάληζε απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. Γεληθά πάλησο νη παξφρζηεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο Ημζρεσ ομίχλησ/μήνα τήλη4 τήλη2 τήλη ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ρήκα 3 Βξνρνπηώζεηο /ρεηηθή πγξαζία Ζ βξνρή ζεσξείηαη γεληθά έλαο επλντθφο κεηεσξνινγηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηελ βξνρή, παξαηεξείηαη πηψζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην έδαθνο ην νπνίν παξάιιεια πγξαίλεηαη θαη εθπιέλεηαη κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγεί 14

15 επαλαηψξεζε ησλ ζσκαηηδίσλ απφ ην έδαθνο ζηελ αηκφζθαηξα, κε ηνλ άλεκν ή κε ηα ξεχκαηα αέξα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία, εηδηθά ζε απηνθηλεηφδξνκνπο. Δπίζεο ε βξνρή δηαιχεη νξηζκέλνπο αέξηνπ ξχπνπο φπσο ην SO 2 θαη ην NO 2 θαη κεηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα. Σαπηφρξνλα φκσο, ε δέζκεπζε ησλ ξχπσλ απηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζκελείο ζπλέπεηεο,φπσο ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο. Παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηελ πεξηνρή έληνλεο βξνρνπηψζεηο κε κέζν φξν 85 εκέξεο πεξίπνπ ηνλ ρξφλν κε πην βξνρεξφ κήλα ηνλ Μάην φπνπ βξέρεη θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 10 εκέξεο ζε ζχλνιν. Απφ ηελ άιιε ν κελάο πνπ παξνπζηάδεη ηηο ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο είλαη ν επηέκβξηνο φπνπ βξέρεη ιηγφηεξν απφ 5 κέξεο νιφθιεξν ηνλ κήλα. Σν κέζν χςνο ηεο βξνρήο είλαη 750mm, κε κήλα κεγαιχηεξνπ χςνπο βξνρήο (53mm πεξίπνπ) ην Ννέκβξην θαη κε κήλεο κε ην κηθξφηεξν χςνο βξνρήο (30mm πεξίπνπ )ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Ηνχιην. Οη κήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη ν Ννέκβξηνο,ν Γεθέκβξηνο θαη ν Ηαλνπάξηνο (πνζνζηά κεηαμχ 76%-79% ), ελψ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο παξνπζηάδεηαη φπσο άιισζηε θαη αλακέλεηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Θεξκνθξαζία Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη, φπσο άιισζηε αλακέλεηαη, ηνλ Ηνχιην 26,3 o C ελψ ηνλ Αχγνπζην ε κέζε ζεξκνθξαζία είλαη 26,1 o C. Ζ κηθξφηεξε κέζε ηηκή παξνπζηάδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην (4 ν C) κε ηνλ Γεθέκβξην λα θηάλεη ζηνπο (5,5 ν C) ελψ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Μάξηην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην, ε κέζε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζρεδφλ θνληά ζηνπο 10 ν C. Μέζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 25 ν C παξνπζηάδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην Αχγνπζην θαη επηέκβξην ελψ κεηαμχ 10 ν C θαη 20 ν C ε κέζε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη ηνπο κήλεο Απξίιην Μάην θαη Οθηψβξην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο κέζεο κέγηζηεο ηηκέο θαη ειάρηζηεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ πφιε ησλ εξξψλ ελψ ην ζρήκα 4 παξνπζηάδεη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ. 15

16 I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Ο Ν Δ \Μζςεσ μηνιαίεσ θερμ.( 0 C) 4,0 6,0 9,1 14,3 19,9 24,1 26,3 26,1 21,6 15,7 10,3 5,5 Μζςεσ Μζγιςτεσ 7,9 10,6 14,1 19,7 25,4 29, , ,7 Θερμ.( 0 C) Μζςεσ Ελάχιςτεσ θερμ.( 0 C) 0,9 1,7 4,2 8,4 13,3 16,7 18,6 18,2 14,2 9,9 6,0 1, ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΝ ΙΟΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΣΩΗ (mm) ρήκα 4 16

17 4.4 ΥΛΧΡΙΓΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΓΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ο Ννκφο εξξψλ δηαζέηεη γεληθά δχν πεξηνρέο βιάζηεζεο. Ζ πξψηε γεληθά θαιχπηεη ηηο πεδηλέο πεξηνρέο Καη ε δεχηεξε ηηο ινθψδεηο-νξεηλέο πεξηνρέο. Οη πεδηλέο πεξηνρέο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ θαιιηέξγεηεο κηαο θαη ν θάκπνο ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ελδείθλπηαη γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε. ηα θεληξηθά ηκήκαηα νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο επηηξέπνπλ ηελ κεγάιε πνηθηιία ζε βιάζηεζε. Με βάζε ηα θπζηνγλσκηθά θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρισξίδαο απηή ππάγεηαη ζηηο δηαπιάζεηο ησλ ζεξκφθηισλ ππν επεηξσηηθψλ θπιινβφισλ δξπψλ. Ζ ρισξίδα ηνπ λνκνχ δηαθξίλεηαη ζε Α.θνζκνπνιίηηθα είδε βιάζηεζεο απφ πφεο,γξάζηεηο ζάκλνπο, μπιψδε θπηά Β. ζε είδε (μπιψδε θπηά) πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη Γ. ζε είδε πνπ εμειίρζεθαλ θπζηνινγηθά Δπίζεο ζε παξφρζηεο πεξηνρέο ζπλαληνχληαη ιεπθνθαιιηέξγεηεο. Ζ παλίδα ηνπ λνκνχ επδνθίκεζε εμαηηίαο ησλ δαζψλ,ησλ ρνξηνιίβαδσλ, ησλ ξεκάησλ, ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο. Όια ηα παξαπάλσ πξνζθέξνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηαβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζειαζηηθψλ πηελψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ θαη ςαξηψλ ζην νηθνζχζηεκα. Πην γεληθά φκσο, ζε φηη αθνξά ηελ ρισξίδα ζηελ πεξηνρή ηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν ε θπηνθάιπςε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο απνηειείηαη απφ ριφε ελψ γχξσ βξίζθνληαη ζπζηάδεο δέληξσλ (θπξίσο ραξνππηέο,ηηηέο θαη ιεχθεο) κηθξήο έθηαζεο. Ζ παλίδα απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν ηεο πνζνζηφ απφ νηθφζηηα είδε ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δελ πξφθεηηαη γηα αγξία ε ζπάληα ε πξνζηαηεπφκελα είδε αθνχ εθηξέθνληαη απφ ηνλ άλζξσπν. Άιισζηε ζηελ γχξσ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη ηφπνη θσιηάζκαηνο ε ηφπνη νη νπνίνη λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαθχγην γηα θάπνηα είδε. Ζ έληνλε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ(ε πφιε, ηα δίθηπα ζπγθνηλσληψλ, ΒΗ.ΠΔ) δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηπρηνχλ ζπάληα είδε. 17

18 4.5 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Οηθηζκνί ηεο πεξηνρή Ζ πφιε ησλ εξξψλ είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ εξξψλ ν νπνίνο αλήθεη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Ο λνκφο ησλ εξξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο ( ), παξνπζίαζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, θαηά 4.2%. Ζ κείσζε απηή, είλαη αξθεηά κηθξφηεξε εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ( ), πνπ έθηαζε ην 18.2%. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηάζεσλ αιιά φρη ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπο. Αληίζηνηρε θζίλνπζα εμέιημε γλψξηζαλ νη πεξηζζφηεξεο επαξρίεο ηνπ λνκνχ κε εμαίξεζε ηελ επαξρία ησλ εξξψλ. Ζ επαξρία ησλ εξξψλ θαηά ην δηάζηεκα αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαηά 4%. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηαβνιή απηή έπαημε ν δήκνο εξξψλ πνπ αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θαηά 24.1%. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ εξξψλ ην 1991 αλέξρνληαλ ζε θαηνίθνπο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ν πιεζπζκφο θαη ε ππξακίδα ειηθηψλ ηφζν ζε φιν ην λνκφ εξξψλ φζν θαη ζηελ πφιε ησλ εξξψλ. ΠΙΝΑΚΑ φνολο Ελλάδασ Νομόσ ερρών ζρρεσ χκθσλα κε ζελάξηα πξνβιέπεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ εξξψλ ζα θηάζεη ζηνπο θαηνίθνπο γηα ην 2000.Αμεηνζεκείσηνη είλαη νη πίλαθεο ηεο ΔΟΚ πνπ πξνβιέπνπλ φηη γηα ην ίδην έηνο αλακέλνληαη ζηελ Διιάδα κηθξέο κεηψζεηο ζην λεαληθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη, παξάιιεια, κηθξέο απμήζεηο ζην γεξαηφ. Θα πξνθχςεη θαηά ζπλέπεηα, πιεζπζκφο γεξαηφηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ. 18

19 Ζιηθίεο (ρξφληα) Διιάδα ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ Ννκφο εξξψλ θ άλσ (31.08%) (33.26%) (22.92%) (11.94%) (0.76%) (31.56%) (30.99%) (24.44%) (12.20%) ( 0.79%) Παξαγωγηθνί ηνκείο -Φπζηθνί πόξνη -Σνπξηζκόο Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο ζην δήκν εξξψλ, είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ (33.28%) πνπ αληηπξνζσπεχεη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ. Σν ρακειφ πνζνζηφ νθείιεηαη θχξηα ζηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία δελ νθείιεηαη κφλν ζηα ηζρχνληα θνηλσληθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, αιιά ζπλδέεηαη, θπξίσο, κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο λα πξνζθέξεη δηεμφδνπο απαζρφιεζεο. ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ εκθαλίδεηαη κηα κείσζε ζηηο ειηθίεο εηψλ, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηηο πην παξαγσγηθέο ειηθίεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, είηε ζην εζσηεξηθφ, είηε ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε απαζρφιεζεο. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο , παξαηεξνχληαη ηάζεηο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην Γήκν εξξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη είλαη ην κφλν αζηηθφ θέληξν ζην Ννκφ, πνπ ζπγθεληξψλεη εμππεξεηήζεηο παξνρήο (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα), κε απνηέιεζκα ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ζην ηνκέα απηφ. Σαπηφρξνλα ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ν νπνίνο ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ δηαρξνληθά. Οη θιάδνη πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν δπλακηζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο 19

20 ππφινηπνπο, αθνχ ν λνκφο εξξψλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο εμαζθάιηζεο πξψησλ πιψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή κείσζε, ζε επίπεδν Γήκνπ, ηεο απαζρφιεζεο ζην πξσηνγελή ηνκέα, πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ θαη ηεο Ννκαξρίαο εξξψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ εξξψλ απαζρνιείηαη ζε 6 θιάδνπο 1)Γεσξγία (5.9%) 2)Βηνκεραλία -Βηνηερλία (21.69%) 3)Οηθνδνκήζεηο Γεκφζηα Έξγα (13.37%) 4)Δκπφξην- Δζηηαηφξηα- Ξελνδνρεία (18.85%) 5)Μεηαθνξέο Απνζεθεχζεηο Δπηθνηλσλίεο (7.2%) 6)Λνηπέο ππεξεζίεο ( 23.6%) [α)κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, β)τπεξεζίεο πγηεηλήο, γ)παηδεία, δ)τπεξεζίεο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ε)ηαηξηθέο θ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, δ)θνηλσληθή πξφλνηα ] 20

21 Κλάδοι απαςχόληςησ Γεωργία Βιομηχανίεσ /βιοτεχνίεσ Οικοδομικά/δημόςια ζργα Εμπόριο/Εςτιατόρια/Ξενοδοχε ία Μεταφορζσ /Αποθηκζυςεισ Λοιπζσ υπηρεςίεσ Δμεηάδνληαο ηελ απαζρφιεζε θαηά θιάδν, δηαπηζηψλνπκε φηη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, έρνπλ, θαηά θχξην ιφγν, νη θιάδνη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο, εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία- βηνηερλία θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν Γεωξγία Κηελνηξνθία Ζ παξνπζία ηεο γεσξγίαο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ννκνχ εξξψλ είλαη ζεκαληηθή, αθνχ απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ. πγθεθξηκέλα, ε γεσξγηθή γε θαιχπηεη ην 45% πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λνκνχ, γχξσ ζηα ζηξέκκαηα κε απνηέιεζκα λα έξρεηαη δεχηεξνο ζε φιε ηελ Διιάδα κεηά ην λνκφ Λαξίζεο, ηνπ νπνίνπ ε γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Ο λνκφο εξξψλ είλαη πξψηνο ζε παξαγσγή αξαβνζίηνπ, ζφγηαο θαη δαραξφηεπηισλ, δεχηεξνο ζε παξαγσγή ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, ξπδηνχ θαη αξαρηδαο θαη ηξίηνο ζε παξαγσγή θαπλνχ θαη ζνπζακηνχ. εκαληηθή ζέζε έρεη θαη ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Δθηξέθνληαη θπξίσο αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή,ελψ αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ θαη ρνηξνηξνθεία, νξληζνηξνθεία. 21

22 Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 1000 ζηξέκκαηα δηαηίζεληαη ζε φιν ην λνκφ γηα ηελ θηελνηξνθία. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο απηήο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθηαηηθή θηελνηξνθία. Έρεη παξαηεξεζεί φηη κεηαμχ 1984 θαη 1992, ππάξρεη κηα αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο θ θξέαηνο, ηεο ηάμεο ηνπ 9.5% θαη ηνπ 10.5% αληίζηνηρα.παξ φιε φκσο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 2 απηψλ πξντφλησλ, ε παξαγσγή ησλ ππνινίπσλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζην λνκφ παξνπζηάδεη ειαθξά πησηηθή ηάζε. Γεληθά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο ηεο εθηαηηθήο,πνηκεληθήο θηελνηξνθίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο απνδνηηθφηεηάο ηεο, ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ παξαδνζηαθή θηελνηξνθία, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο έξγσλ ππνδνκήο. Ζ ηάζε απηή είλαη δχζθνιν λα αληηζηξαθεί, αθφκε θαη θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, αθνχ ε ζχγρξνλε θηελνηξνθία επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία εθκεηαιιεχζεσλ εληαηηθήο θαη φρη εθηαηηθήο κνξθήο Βηνκεραλίεο Ζ βηνκεραλία δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε, ελψ νη ππάξρνπζεο κνλάδεο απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν,κε ηε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ μπιείαο.οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνλάδεο απηέο, είλαη δηάζπαξηεο ζηελ πεξηνρή εξξψλ-λεπθψλα, ή βξίζθνληαη κέζα ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή.ζ νξγάλσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ΒΗ.ΠΔ, εξξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηνπ λνκνχ. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ,ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα φξηα ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, επηηξέπεη, αθ ελφο, ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ πφιε ζηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο εθεί θαη αθεηέξνπ,ηελ εγθαηάζηαζε πηζαλψλ επελδπηψλ απφ ηελ πφιε ζηα φξηα ηεο ΒΗ.ΠΔ. Μέζα ζηα φξηα ηεο ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 23 βηνκεραληθέο βηνηερληθέο κνλάδεο, ελψ ήηαλ πξνεγθαηεζηεκέλεο 2 απφ απηέο. Οη κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο είλαη εθείλεο πνπ κεηαπνηνχλ αγξνηηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν λνκφο είλαη γεσξγηθφο. 22

23 ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ Ο λνκφο εξξψλ δηαζέηεη πινχζην ππέδαθνο ην νπνίν κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο θαη θαηάιιεια. Γπζηπρψο δελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εμφξπμε ηνπ ππεδάθνπο ηεο πφιεο. Σν νπξάλην, νη ιηγλίηεο, ν ρξπζφο, γεσζεξκηθά πεδία θαη κεηαιιηθφ λεξφ είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ππεδάθηνπο πφξνπο ηνπ λνκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λφκν ππάξρνπλ απφ επνρήο Μ. Αιεμάλδξνπ δχν αξραία νξπρεία ρξπζνχ. Σν έλα βξίζθεηαη ζην φξνο Αγθηζηξν ελψ ην άιιν ζην φξνο Παγγαίν. Σξία αδξαλή ιηγληησξπρεία ζήκεξα, απαζρνινχζαλ 90 άηνκα εηεζίσο ζην παξειζφλ θαη παξνπζίαδαλ αμηφινγε παξαγσγή κέρξη ην Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θ ε παξνπζία γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ην νπνίν εθηείλεηαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηδεξνθάζηξνπ φπνπ βξίζθεηαη θαη ε Λνπηξφπνιεο. Ζ γεσζεξκία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηα ζεξκνθήπηα θαη ζηα ηακαηηθά ινπηξά. ην δάζνο ηνπ Λαηιηά ππάξρνπλ κάξκαξν θαη αδξαλή πιηθά. Μεξηθά αθφκα νξπθηά ηα φπνηα ζπλαληψληαη ζην ππέδαθνο ηνπ λνκνχ είλαη ην καγγάλην, ν ραιθφο, ν ππξνκνξθίηεο ν ζίδεξνο, ν ρξσκαηίηεο θαη ν δνινκίηεο ΤΓΑΣΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο πην ζεκαληηθφο επηθαλεηαθφο πδάηηλνο πφξνο ηεο πεδηάδαο ησλ εξξψλ αιιά θαη ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν πνηακφο ηξπκφλαο,κε ζπλήζε κέζε παξνρή πεξίπνπ 12m3\sec. Δθηφο απφ ηνλ ηξπκφλα, ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη ρεηκαξνπφηακνη πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ λνκφ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αγγίηε κε ειάρηζηε παξνρή 4m3\sec θαη ηνλ Κξνπζζνβίηε (ρείκαξξνο) κε κέζε παξνρή 400ltr\sec. Ζ ηερλεηή ιίκλε ηεο Κεξθίλεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηαηί εθηφο απφ ηακηεπηήξαο ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο θαηαθχγην απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ θαη άγξησλ δψσλ. Ο πδξνβηφηνπνο απηφο εμειίζζεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. Ζ νηθνινγηθή ηνπ αμία θαη ε ζεκαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ θξάγκαηνο ήηαλ κεγάιε αθνχ απηφ ξχζκηδε ηελ ξνή ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν,απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά ηνπ ηξπκφλα. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ εμππεξεηνχληαη κε γεσηξήζεηο νη νπνίεο αληινχλ λεξφ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα (ππφγεηα χδαηα). Τπφγεηα χδαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο απφ κεγάιν αξηζκφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, γηα άξδεπζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ βξεζεί,δελ απαληάηαη θάπνηνο ζεκαληηθφο ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο. 23

24 ΣΟΤΡΙΜΟ Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ηδηαίηεξε δελ παξνπζηάδεη ν λνκφο. ηελ πφιε ησλ εξξψλ ππάξρεη μελνδνρεηαθή ππνδνκή ε νπνία εμππεξεηεί θχξηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ρεηκεξηλνί κήλεο είλαη απηνί πνπ πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν ηνπξηζκφ ζηελ πφιε κηαο θαη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Λαηιηά θηινμελεί εηεζίσο ρηιηάδεο επηζθέπηεο.δθηφο φκσο απφ ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ εμαηηίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ηνπ Λαηιηά,ηα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ ηδεξνθάζηξνπ θαη ηα ζεξκά Νηγξίηαο ζπκβάινπλ θαη απηά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο φιν ηνλ ρξφλν. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λνκνχ, πνπ ζπλνξεχεη κε ηα Βαιθάληα θαη ηα ζπλδέεη κε ηελ ππφινηπε ρψξα δίλεη έλα ζπλ επηπιένλ ζηνλ ηνπξηζκφ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γίθηπα κεηαθνξώλ-ζπγθνηλωληώλ Οη έξξεο έρνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε. Γηαζέηεη εθηφο απφ ην νδηθφ δίθηπν, θαη ζηδεξνδξνκηθφ ελψ έξγα γίλνληαη ζπλερψο γηα ηελ βειηίσζε ησλ επαξρηαθψλ νδψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια πξνζβάζηκνο φινο ν λνκφο. Μέζα απφ ηελ πφιε δηέξρεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθεο- Σνπξθηθψλ ζπλφξσλ (ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ θαη λφηηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο). Οδηθά ζπλδέεηαη κε εζληθέο νδνχο κε ηελ Θεζζαινλίθε, ηνλ Πξνκαρψλα, ηελ Γξάκα θιπ. Μειινληηθά πξνβιέπεηαη θαη λέα ζχλδεζε κε ηελ ππφ θαηαζθεπήλ Δγλαηία Οδφ ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηνλ ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηνπ Πξνκαρψλα. Ζ πφιε ησλ εξξψλ δελ δηαζέηεη νχηε αεξνδξφκην αιιά νχηε θαη ιηκάλη θαη έηζη εμππεξεηείηαη απφ ηηο γεηηνληθέο ζ απηήλ πφιεηο ηελ Καβάια θαη ηελ Θεζζαινλίθε πνπ έρνπλ θαη ιηκάλη αιιά θαη αεξνδξφκην. Δίλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο πφιεο ε θαηαζθεπή ειηθνδξνκίνπ Σνπηθήο εμππεξέηεζεο ελψ ζηελ ίδηα ζέζε πξνβιέπεηαη φηη κειινληηθά ζα γίλεη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζα απνηειέζνπλ έλα δίθηπν απαξαίηεην κηαο θαη ζα είλαη δπλαηή θαη πην εχθνιε ε κεηαθνξά αγξνηηθψλ εππαζψλ πξντφλησλ, θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ηειεπηαία ζηελ πεξηνρή Γίθηπα ειεθηξηθήο ελεξγείαο-ηειεπηθνηλωληώλ-ύδξεπζεοαπνρέηεπζεο-εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απόβιεηωλ. Ο λνκφο εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν ΓΔΖ θαη ΟΣΔ. ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθνληαη ππιψλεο ηεο ΓΔΖ πνπ φκσο δελ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Απνρεηεπηηθφ δίθηπν ε πφιε δελ δηαζέηεη αθφκα αλ θαη πξνβιέπεηαη θαη έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δίθηπν απηφ ζα εμππεξεηεί ηελ απνρέηεπζε ησλ αζηηθψλ 24

25 ιπκάησλ θαη ζα ζπλδπαζηεί πηζαλά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Οη θχξηνη ζπιιεθηήξηνη αγσγνί απηνχ ηνπ δηθηχνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ηέκλνπλ ηελ ππφ θαηαζθεπή πεξηαζηηθή αξηεξία κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ λφην. Σν παιηφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζα δηαηεξεζεί γηα ηα φκβξηα ηα νπνία ζα νδεγεζεί ζηηο θνίηεο παξαθείκελσλ ρεηκάξξσλ Ιζηνξηθνί-αξραηνινγηθνί ρώξνη. Αμηφινγνη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρψξνη ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζηνλ λνκφ ησλ εξξψλ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε Ακθίπνιε, ν θειηλφο,ν Ρνδφιηβνο, ην Νέν νχιη, ν Μχξθηλνο, ε Νέα Είρλε, Άγην Πλέπκα, Νένο θνπφο, ην ηδεξφθαζηξν, θαη ε Σέξπλε. Απφ ηνπο παξαπάλσ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο έρνπλ ζπιιερζεί αξθεηά αξραηνινγηθά επξήκαηα φπσο απνιεηαζκέλνπο ιίζνπο, ηεκάρηα λενιηζηθψλ θαη άιισλ αγγείσλ,απνηππψκαηα πνδηψλ, φζηξαθα λενιηζηθψλ αγγείσλ θαη αλάγιπθεο παξαζηάζεηο. Ζ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί πσο δελ παξνπζηάδεη θαλέλα αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ επνκέλσο θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε επίδξαζεο ηνπ έξγνπ πξνο απηφ Αλζξωπνγελείο θαη άιιεο πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Γεληθφηεξα ε πεξηνρή πνπ πξννξίδεηαη λα θηινμελήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πθίζηαηαη νχησο ή άιισο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε πεξηνρή απηή βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ πφιε αιιά φρη πνιχ καθξηά απφ απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1km απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ πφιε βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ εξξψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε γχξσ πεξηνρή απφ απηή ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ εθηάζεηο αγξνηηθνχ ραξαθηήξα, πεδηλέο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε αγξνχο,αξδεπηηθά θαλάιηα, αγξνηηθέο θαηνηθίεο θ.α. Οη παξαθείκελεο θαιιηέξγεηεο ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ απφ γεσηξήζεηο ε απφ θαλάιηα. Όκσο αλ θαη ζρεδφλ ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο γεο γίλεηαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο σζηφζν ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηεο απηνθπή είδε ρισξίδαο ελψ έμσ απφ ηελ πφιε ππάξρνπλ ηερλεηά αιζχιιηα. Γελ αθήλνληαη πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο φζνλ αθνξά ηελ ρισξίδα, κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα κελ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηάιιειε γηα ηελ δηαβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπάλησλ ε πξνζηαηεπφκελσλ δψσλ εμαηηίαο ηεο έληνλεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο επξχηεξα. πλεπψο θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απνηειείηαη απφ νηθφζηηα δψα απφ ηξσθηηθά απφ ελδεκηθά πνπιηά θηι. ε φηη αθνξά ηελ αηκφζθαηξα θαη ηηο επηδξάζεηο ζε απηήλ απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία ε θάπνηεο κειέηεο ε κεηξήζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ πσο νη επηπηψζεηο είλαη δξακαηηθά αξλεηηθέο. Δθηηκάηαη πψο ηα ζεκεξηλά επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα αθνχ ε πφιε δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη δελ δηαζέηεη θαη βαξηά βηνκεραλία πνπ δηθαηνινγεί ηα δεδνκέλα. Ζ θαηάζηαζε ερνξχπαλζεο ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ραξαθηεξίδεηαη απμεκέλε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο πνπ δελ δηαζέηεη πεξηθεξηθέο νδνχο κε απνηέιεζκα λα 25

26 είλαη αλαγθαζηηθή ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ δηα κέζνπ ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ απφ ηελ κηα κεξηά απηήο ζηελ άιιε. Ζ αλαγθαζηηθή δηέιεπζε ινηπφλ φιεο ηεο δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο κέζα απφ ηελ πφιε έρεη αλεβάζεη ηα επίπεδα ερνξχπαλζεο. Δθηφο φκσο απφ ηελ ερνξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ πεξλάεη απφ ηελ πφιε (Θεζζαινλίθεο-Αιεμαλδξνχπνιεο) θαη πην ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη θαη δίπια ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (απφ ηελ βφξεηα πιεπξά), αιιά θαη ε πίζηα «θάξη» πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο ερνξχπαλζεο. Φπζηθά δελ απνηεινχλ θχξηεο θαη κφληκεο πεγέο ερνξχπαλζεο αθνχ ε δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ απφ ηελ πεξηνρή δελ είλαη ηφζν ζπρλή( 3-4 δξνκνιφγηα θαζεκεξηλψο κε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο)θαη ε πίζηα <θάξη> ρξεζηκνπνηείηαη νξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο ηνλ ρξφλν Αιιειεπίδξαζε θπζηθνύ θαη αλζξωπνγελνύο πεξηβάιινληνο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηελ ζπλζεηφηεηα ηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθηεηακέλε αιιά ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ζρεηηθά, ζηνλ επξχηεξν ρψξν. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο επξείαο πεξηνρήο, εμαηξνχκελνπ ηνπ ρψξνπ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ εξξψλ. Όκσο θαη εδψ ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηεο πφιεο παξά ηελ ππθλή θαη πςειή δφκεζε θαη ηελ χπαξμε βηνκεραληψλ, επηηξέπεη λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ επέκβαζε σο κε δπζκελή. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε (κε φξνπο αλαπηπμηαθνχο) δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, νχηε θπζηθά θίλεηξα πξνζέιθπζεο ηξηηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο κε εμαίξεζε ηελ χπαξμε ηεο εθηεηακέλεο θαιιηεξγήζηκεο πεδηάδαο θαη ηεο έιμεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Δμ άιινπ ε δπλακηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ρακειή δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή θπζηθφ θαη απηνζπληεξνχκελν νηθνζχζηεκα αλ ιεθζεί ππφςε ν αγξνηηθφο θαιιηεξγήζηκνο ραξαθηήξαο νιφθιεξεο ηεο πεδηάδαο ησλ εξξψλ. 26

27 5.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ 5.1Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ εξξώλ. Σν απηνθηλεηνδξφκην ηνπ Γήκνπ εξξψλ ζα θαηαζθεπαζζεί Ννηηνδπηηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ζε ηδηφθηεην Γεκνηηθφ ρψξν. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη πεξίπνπ 500 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη πίζηα, ρψξνπο πξνζηαζίαο αγσληδνκέλσλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζεαηψλ θαη ππνζηήξημεο ησλ αγσληδνκέλσλ, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο αγσληδφκελνπο παξαηεξεηέο, δεκνζηνγξάθνπο θαη ζεαηέο θαζψο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο πίζηαο είλαη m, θαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ πεξηθιείεη ε πίζηα (πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ) είλαη 194,864.47m2. Σν πιάηνο ηεο πίζηαο είλαη ζηελ επζπγξακκία εθθίλεζεο 15m θαη ζηελ ππφινηπε πίζηα 12 m. Οη θαηά κήθνο θιίζεηο ηνπ άμνλα ζα θπκαίλνληαη απφ 1-3 %. Ζ επζπγξακκία εθθίλεζεο έρεη κήθνο m, νη ππφινηπεο είλαη ε κηθξφηεξε κεηαμχ αληίξξνπσλ ζηξνθψλ 24.61m θαη κεηαμχ νκφξξνπσλ ζηξνθψλ 8.21m.Οη αθηίλεο ησλ θακππιψλ ε κηθξφηεξε είλαη 40m θαη ε κεγαιχηεξε είλαη 100m. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θακππιψλ είλαη 16 θαη είλαη θαηαλεκεκέλεο σο εμήο Γεμηέο ζηξνθέο 9 Αξηζηεξέο ζηξνθέο 7 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 16 Κακπχιεο αλα αθηίλα R=40.00 m αξηζκφο θακππιψλ 9 R=50.00 m 2 R=60.00 m 2 R=80.00 m 2 R= m ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 16 27

28 Απφ ηηο παξαπάλσ ε κία έρεη γσλία πεξηζηξνθήο 180 ν πεξίπνπ ελψ νη άιιεο θπκαίλνληαη απφ 30 0 έσο 90 ν. Ο κέγηζηνο αξηζκφο νκφξξνπσλ θακππιψλ ζηελ ζεηξά είλαη 3. ηηο ζηξνθέο ζα ππάξρεη δηαπιάηπλζε ζην εζσηεξηθφ ησλ θακππιψλ αλάινγε κε ηελ αθηίλα ηεο θάζε ζηξνθήο. ε φιεο ηηο ζηξνθέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο δψλεο πξνο ηνπο αγσληδφκελνπο απφ άκκν ε πξάζηλν πνπ ζα θαηαιακβάλεη κήθνο 40 κέηξα. Ζ πίζηα ζα είλαη εγθηβσηηζκέλε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ πξνβιέπνληαη ζηξψζεηο κε ακκνράιηθν πάρνπο 40 εθαηνζηψλ 3 Α πάρνπο 30 εθαηνζηψλ θαη αζθαιηνηάπεηαο 3 ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ απφ 5 εθαηνζηά ε θαζεκία. ην εζσηεξηθφ ηεο πίζηαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα PITS (ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη επηζθεπψλ αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ) ηα φπνηα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο πίζηαο (είζνδνο έμνδνο νρεκάησλ) κε ππφγεηα δηάβαζε.γεκηνπξγείηαη δειαδή αληζφπεδνο θφκβνο κε ηελ πίζηα ψζηε ε επηθνηλσλία λα είλαη ζπλερήο θαη απξφζθνπηε. Πίζσ απφ ηα PITS δεκηνπξγείηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αγσληδνκέλσλ *35.00=4900m 2. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζεαηψλ πξνβιέπνληαη 2 θεξθίδεο κήθνπο 250 κέηξσλ ε θαζεκία θαη κέγηζηνπ χςνπο 10 κέηξσλ κε 20 θιίκαθεο θαη ρσξεηηθφηεηαο 5000 αηφκσλ ε θαζεκία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαζήκελσλ ζεαηψλ ζα είλαη δειαδή άηνκα. Οη δπν απηέο θεξθίδεο ζα βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πίζηαο νη δε ζεαηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ φιε ηελ πίζηα κε κέγηζην κήθνο νξαηφηεηαο ηα 900 κέηξα. Πξνβιέπεηαη επίζεο κηα δηπιή ελαέξηα αληζφπεδε δηάβαζε πεδψλ πάλσ απφ ηελ πίζηα θαη ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ επηζθεπηψλ 3000 ζέζεσλ. Γηα ηνλ ρψξν ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 3 νπ νξφθνπ θηεξίνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ m 2, ην νπνίν ζα ζηεγάζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ. Ο πξψηνο φξνθνο ζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 158.8m 2 θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν ηνπ θιηκαθνζηάζηνπ κε εκβαδφ 19.51m 2, WC κε εκβαδφ 11.38m 2, αίζνπζα δεκνζηνγξάθσλ κε εκβαδφ 53.08m θαη ρψξν επηζήκσλ κε θαθεηέξηα εκβαδνχ 74.88m 2 Ο ηξίηνο φξνθνο ζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 64.84m 2 θαη ζα πεξηιακβάλεη θιηκαθνζηάζην εκβαδνχ 19.51m 2 θαη ρψξν γξακκαηείαο εκβαδνχ 45.35m 2 Δπηπιένλ πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε βπηίσλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξνο επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ (ιάδηα κεραλήο θ.α). 28

29 5.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αγωληδόκελωλ απηνθηλήηωλ ζε formula 3 Σα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνλ κέξνο ζε αγψλεο ηεο formula 3 είλαη ζρεδηαζκέλα απνθιεηζηηθά γηα αγψλεο ηαρχηεηαο ζε ζηγθνχλη ή θιεηζηέο δηαδξνκέο. Πξφθεηηαη γηα ρεξζαία απηνθίλεηα θηλνχκελα πάλσ ζε 4 ηνπιάρηζηνλ κε επζπγξακκηζκέλνπο πιήξεηο ηξνρνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 ηνπιάρηζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηεχζπλζεο θαη 2 ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξνψζεζε. χκθσλα κε ην άξζξν 275 ηεο Γηεζλήο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ (Γ.Ο.Α.) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ formula 3 ηζρχνπλ ηα εμήο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη ηα θαχζηκα. ύζηεκα Δμαγωγήο Καπζαεξίωλ *πζηήκαηα εμαγσγήο κεηαβαιιφκελνπ κήθνπο απαγνξεχνληαη *Σα ζηφκηα εμφδνπ ησλ ζσιήλσλ ηεο εμάηκηζεο φηαλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα πίζσ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο κηθξφηεξν ησλ 60cm απφ ην έδαθνο. *Καηαιπηηθνί κεηαηξνπείο. Σν ζχζηεκα εμαγσγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα εγθεθξηκέλν θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα ζε ιεηηνπξγία, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξλνχλ φια ηα θαπζαέξηα.ζ κήηξα ηνπ κεηαηξνπέα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 100cpsiλα είλαη δηακέηξνπ 105mm θαη κήθνπο 120mm. Κάζε ηχπνο κεηαηξνπέα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Γ.Ο.Α. πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αγψλα. *ηγαζηήξεο θαπζαεξίσλ Ο ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην απηνθίλεην δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 98dιbA ζηηο 3800ζ.α.ι. θαη κεηξάηαη ζε χςνο 0.5 m θαη κε γσλία 45 0 κνηξψλ απφ ην ζηφκην ηεο εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ. Όια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα μεπεξαζζνχλ ηα κέγηζηα φξηα ζνξχβνπ πξέπεη λα είλαη λφκηκα ζε ρξήζε θαη δελ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πίεζε ησλ θαπζαεξίσλ. Καύζηκα Σν θαχζηκν πξέπεη λα είλαη βελδίλε εκπνξίνπ πνπ δηαηίζεηαη απφ πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη άιιν πξφζζεην. Μφλν ε πξνζζήθε θάπνηνπ ιηπαληηθνχ πνπ λα θπθινθνξεί ζην ειεχζεξν εκπφξην 29

30 επηηξέπεηαη. πγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαπζίκνπ φπσο ηνλ δείθηε νθηαλίσλ (φπνπ νξίδεη ηελ %πνζφηεηα θαη φγθν ηζννθηαλίνπ 2,2,4 ηξηκεζπινπεληάλην ζε πξφηππν κείγκα κε n-επηάλην εηζηψζηε απηφ ην κείγκα λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αληηθξνηηθή ηθαλφηεηα κε ην εμεηαδφκελν θαχζηκν. Π.ρ ε βελδίλε κε αξηζκφ νθηαλίνπ 80 είλαη εθείλε ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ην κείγκα πνπ απνηειείηαη απφ 80%ηζννθηάλην θαη 20%n-επηάλην), ην εηδηθφ βάξνο,ην κέγηζην Σν θαχζηκν ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά Μέγηζην δείθηε νθηαλίσλ 102RON/90MON θαη ειάρηζην 95RON/85MON γηα ακφιπβδε βελδίλε. Μέγηζην δείθηε νθηαλίσλ 100RON/MON θαη ειάρηζην 97RON/86MON γηα βελδίλε κε κφιπβδν. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASTM D θαη D2700/86. Σν θαχζηκν ζα γίλεηαη απνδεθηφ ή ζα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3244 κε φξην αμηνπηζηίαο 95%. Δηδηθφ βάξνο κεηαμχ 720 θαη 785kg/m 3 ζηνπο 15 ν C (κεηξεκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D4052) Μέγηζην πνζνζηφ βάξνπο νμπγφλνπ 2,8% θηα βελδίλε κε κφιπβδν ή 3.7% αλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν είλαη κηθξφηεξε απφ gr/l θαη κέγηζην πνζνζηφ βάξνπο αδψηνπ 0.5 %. Σν ππφινηπν ηνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πδξνγνλάλζξαθεο θαη λα κελ πεξηέρεη θαλέλα πξφζζεην πνπ λα ρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηελ ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ θάζε νρήκαηνο.ζ κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άδσην ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3228 θαη απηή ηνπ νμπγφλνπ κε ζηνηρεηαθή αλάιπζε θαη αλνρή 0.2%. Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ελψζεηο ππεξνμεηδίσλ θαη νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 100ppm (κεηξεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D3703 ) Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ 0.40gr/l ή ε πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ ηεο ρψξαο πνπ δηεμάγεηαη ν αγψλαο αλ απηή είλαη κηθξφηεξε, (κεηξεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D 3341 ή D3237) Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα βελδνιίνπ : 5% ζε φγθν (ASTM D3606) Μέγηζηε πίεζε πδξαηκψλ θαηά Reid: 900 hpa (ASTM D323) Απφζηαμε ζηνπο 70 ν C:10-47%(ASTM D86) Απφζηαμε ζηνπο 100 ν C :30-70% (ASTM D86) Απφζηαμε ζηνπο 180 Ο C: min 85% (ASTM D86) Μέγηζην ηειηθφ ζεκείν βξαζκνχ : C (ASTM D86) Μέγηζην ίδεκα :2% ζε φγθν (ASTM D86) 30

31 6.ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ Δπηπηώζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο Οη επηπηψζεηο ζην έδαθνο ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο εζηηάδνληαη ζηηο επηθαλεηαθέο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη εθζθαθή,δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο ηεο πίζηαο. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο δηφηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη επίπεδε,ρσξίο θιίζεηο, νπφηε δελ δεκηνπξγνχληαη κεγάια νξχγκαηα ε επηρψκαηα. Σν ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο δελ αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Γελ αλακέλεηαη αθφκε λα επέιζνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο φπσο θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο, πιεκκχξεο,θιπ., αθνχ ην εδαθηθφ αλάγιπθν δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθέο επεκβάζεηο. Δπίζεο, θίλδπλνο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα δελ αλακέλεηαη δηφηη πξνβιέπεηαη λα απνθεπρζεί κε ηελ ζπιινγή απηψλ ζε εηδηθά δνρεία θαη ηελ ζπρλή απνθνκηδή ηνπο απφ απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ εξξψλ Δπηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα Οη θπξηφηεξεο γεληθέο επηπηψζεηο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία αθνξνχλ ζε βιάβεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ επξήηεξα επεξεάδνπλ ηα θπηά, ηα δψα, ην έδαθνο, ηα λεξά, ηα θηήξηα ηα κλεκεία. Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο νη δηάθνξεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά θ.ι. π, αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πεξηνρήο απφ ηε δεκηνπξγία ζθφλεο. Λφγσ φκσο ηεο απφζηαζεο απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο νη επηπηψζεηο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δλδερνκέλσο αθφκε, λα παξαρζνχλ αεξνιχκαηα ή νζκέο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ αιιά ε επίπησζε απηή ζεσξείηαη κε κφληκε θαη ζε πεξηνξηζκέλα ε ακειεηέα επίπεδα. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ αλακέλεηαη επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ νπφηε ε επίπησζε κπνξεί λα θξηζεί θαη σο κε ζεκαληηθή.οη ξχπνη είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO(δεκηνπξγεί έιιεηκκα 31

32 νμπγφλνπ πνπ θαηαπνλεί ηελ θαξδηά θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα,πξάγκα ηδηαίηεξα ζνβαξφ γηα άηνκα κε ζρεηηθή επαηζζεζία) ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 2 (ζπκβάιεη ζηελ έληαζε ηεο δεκηνπξγία ο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νδεγεί ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ζε δηάθνξεο θιηκαηηθέο αιιαγέο) θαη ηέινο ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ NO 2 (ζπκκεηέρεη ζην θσηνρεκηθφ λέθνο θαη εηζπλεφκελν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο κέρξη θαη πλεπκνληθφ νίδεκα.πληειεί ζηελ εκθάληζε ηεο φμηλεο βξνρήο). Παξάγνληεο φπσο είλαη νη επηθξαηνχληεο βφξεηνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή, ε ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ηηο θαηνηθίεο θαη ε εθαξκνγή αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο απηνθηλήησλ, ζπληεινχλ ψζηε νη επηπηψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα λα είλαη αζήκαληεο Δπηπηώζεηο ζηνπο πδαηηθνύο πόξνπο Οη γεληθέο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ αθνξνχλ θπξίσο ζε βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ θπηηθφ θαη δσηθφ θφζκν ησλ πδάησλ θαη δηακέζνπ απηψλ, ζε βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Οη επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο. Πηζαλφλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ππάξμνπλ κηθξέο επηβαξχλζεηο ιπκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ φπσο ιάδηα κεραλήο, ιχκαηα αλζξψπηλεο πξνειεχζεσο, πνπ φκσο ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ηελ απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, παξφηη δελ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θακία κεηαβνιή ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππνγείσλ λεξψλ. Αθφκε, δελ αλακέλνληαη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Σα πγξά απφβιεηα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ (ιάδηα κεραλήο θιπ.) πξνβιέπεηαη λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθφ δνρείν (βπηίν) θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξνληαη γηα εηδηθή επεμεξγαζία Δπηπηώζεηο ζηελ ριωξίδα θαη ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο Γελ αλακέλεηαη αιινηψζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (π.ρ.. δέληξα ή ζάκλνη)δηφηη ε έθηαζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην έξγν θαιχπηεηαη απφ ριφε.δθηηκάηαη φηη θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ζα πξνθιεζεί ελφριεζε ζηα είδε ηεο ηνπηθήο παλίδαο, πνπ πηζαλφλ λα δηακέλνπλ ζηελ επξχηεξε γχξσ πεξηνρή, φκσο κεηά απφ ην πέξαο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα επαλέιζνπλ ζχληνκα. Δλψ εθηηκάηαη φηη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 32

33 απηνθηλεηνδξνκίνπ ε ελαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή παλίδα ζα είλαη αθφκα πην έληνλε, παξφια απηά δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαθίλεζή ηεο.αχηε ε ππφζεζε ηζρχεη δηφηη ε ήδε ππάξρνπζα αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ πίζηα θαξη πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη απφ ηελ δηέιεπζε ησλ ηξαίλσλ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πηζαλή απνκάθξπλζε ηεο ηνπηθήο παλίδαο,νπφηε θαη δελ αλακέλνληαη λέεο κεηαθηλήζεηο. 33

34 6.2 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ ηφζν θαηά ηε θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ είλαη αλακελφκελε. Οη επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο δελ είλαη κφληκεο θαη δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο Ζ ζεκαληηθφηεξε αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ εθηηκάηαη φηη ζα εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Λφγσ φκσο, ηεο θχζεο ηνπ αγσλίζκαηνο νη ελνριήζεηο απφ ην ζφξπβν ησλ απηνθηλήησλ ζα είλαη πεξηνδηθέο νπφηε θαη αλακέλεηαη φηη ε επίδξαζε δελ ζα είλαη δπζκελήο. Απηφ πξνθχπηεη απφ δπν βαζηθνχο παξάγνληεο: * Ζ απφζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ ηηο πξψηεο θαηνηθίεο. Ζ απφζηαζε ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 1km απφ ηα πξψηα ζπίηηα ηεο πφιεο ησλ εξξψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθνχο ππνινγηζκνπο ε πςειφηεξε ζηάζκε ζνξχβνπ πνπ θηάλεη ζηηο πξψηεο θαηνηθίεο ηεο πφιεο είλαη 73dB θαη δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη κφλν ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα. ηε ζπλέρεηα ε ζηάζκε ζνξχβνπ πέθηεη θαηά πνιχ θαη δελ επεξεάδεη πιένλ ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ γηαηί δελ μεπεξλά ηα ήδε παξαγφκελα επίπεδα ζνξχβνπ πνπ ππάξρνπλ θαζεκεξηλά ζηελ πφιε (π.ρ. αζηηθή θπθινθνξία νρεκάησλ), Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππ' φςε φηη ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο πφιεο ζα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζφξπβν ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα αγψλσλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε φριεζε απηή δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ζαλ κέγεζνο ή ζαλ δηάξθεηα απφ απηή πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηέιεπζε π.ρ. ησλ ηξαίλσλ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, Σέινο ε ζνξπβηθή φριεζε αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηηο πξνεθηηκεζείζεο ηηκέο επεηδή ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ θαη ησλ πξψησλ θαηνηθηψλ ηεο πφιεο παξεκβάιινληαη θπζηθά θαη αλζξσπνγελή εκπφδηα. Σα εκπφδηα απηά ηα νπνία απνηεινχλ κεησηηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηάδνζε ηνπ ζνξχβνπ, είλαη ε θπζηθή δελδξψδεο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ην αλάρσκα ηεο. δ θ ζηδεξνδξνκηθή; γξακκήο χςνπο 2m πεξίπνπ, ηα νπνία επεηδή αθξηβψο βξίζθνληαη δίπια ζην απηνθηλεηνδξφκην ιεηηνπξγνχλ σο αληηζνξπβηθά πεηάζκαηα, Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζα έρεη θαη ην επίρσκα ηεο ππφ θαηαζθεπήλ πεξηαζηηθήο νδνχ ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, ην νπνίν ζα αλαθιά κέξνο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ζα θηάλεη ζηελ πεξηνρή. 34

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. 1 Τι είναι OBD Ι; OBD είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ βιαβψλ ή αιιηψο ην χζηεκα Γηάγλσζεο Βιαβψλ επί ην Απηνθίλεην ( ΟΒD- Οn Board Diagnosis). Σν ζχζηεκα απηφ μεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΚΑΡΑΥΑΑΝ ΥΟΤΔΨΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ii

Διαβάστε περισσότερα