Διονυσου πλους - Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή ( ) ΕΠΙΜΕΣΡΟ 1 το «Καράβι» χολια: Αρης τουγιαννιδης 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διονυσου πλους - Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή (1809-1892) ΕΠΙΜΕΣΡΟ 1 το «Καράβι» χολια: Αρης τουγιαννιδης 1"

Transcript

1 Εισαγωγη Φαίλεηαη θάπσο πεξίεξγα ζηα πζηεξόηεξα ρξόληα ην καθξύ πνίεκά ηνπ Αιέμαλδνπ Ραγθαβή «Διονύσου Πλους», βγαικέλν ρσξηζηά ζηα 1864, όηαλ εηαλ πηά 55 ρξνλώλ. Βξηζθόκαζηε πνιύ καθξηά από ην βνπθνιηθό θαη από ην ξνκαληηθό πεξηβάιινλ. Σν ζέκα είλαη αξρατθό, ην γλσζηό επεηζόδην από ηελ αξραία κπζνινγία ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ κε ηνπο Σπξξελνύο πεηξαηέο. Καη ε γιώζζα είλαη αξραΐδνπζα, ππεξαξραΐδνπζα ηερλεηή, κε ιέμεηο ζπάληεο επίηεδεο δηαιεγκέλεο. Οη ηνξλεπκέλεο απηέο πεληάζηηρεο ζηξνθέο κε ην ιηγπξό κεηξηθό ζρήκα, όπνπ νη παξνμύηνλεο νκνηνθαηαιεμίεο πέθηνπλ θαλνληθά ζηνλ 2ν θαη ζηνλ 5ν ζηίρν θαη νη νμύηνλεο παίξλνπλ πάληα καδί ηνπο θαη ην ζύκθσλν πνπ πξνεγείηαη (αραλνύο νπξαλνύο θπαλνύο), είλαη όιεο ζθαιηζκέλεο από ρέξη ηερλίηε. Πνπζελά ν ηόλνο δελ ραιαξώλεηαη, πνπζελά ν ζηίρνο δελ γίλεηαη πιαδαξόο, πνπζελά δελ ρσξά ε ειάρηζηε παξαθσλία. κηιεπκέλεο σο ηελ ειάρηζηε ιεπηνκέξεηα, αξηζηνύξγεκα αιεζηλό ιεπηήο ραξαθηηθήο, δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε ζε κηα κνπζηθή ξνή θαη πξνθαινύλ καδί κε ηνλ ζαπκαζκό θα θάπνηα αιιόθνηε γνεηεία. Ο λενθιαζηθηζκόο ζηάζεθε θη απηόο, όπσο θαη ν ξνκαληηζκόο, ν ζηόρνο ηεο λεόηεξεο θξηηηθήο. Γελ ζέισ λα πσ άδηθα. Πνιιά από ηα δεηλά πνπ καζηίδνπλ αθόκα ηελ πλεπκαηηθή καο δσή ζηνλ λενθιαζηθηζκό ηα ρξσζηνύκε. Όκσο ζήκεξα μέξνπκε θαη αμηνινγνύκε ηα λενθιαζηθά ζπίηηα ηεο Αζήλαο όζα ζώδνληαη αθόκα όξζηα μέξνπκε λα ζαπκάδνπκε ηε ιεπηή επεμεξγαζία ηνπ καξκάξνπ ζηηο θνιόλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηεο Αθαδεκίαο, ηνπο ξνδάθεο θαη η αλζέκηα ζηηο ζηήιεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Όκνηα κ εθείλα έρεη ιεηηνπξγήζεη ην ρέξη ηνπ Ραγθαβή ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Ο Διονύσου Πλους είλαη ην θαη εμνρήλ πνίεκα ηνπ λενθιαζηθηζκνύ. απηό κεηαηξέπεη ν Ραγθαβήο ηελ θαζαξεύνπζα, ηελ αξραΐδνπζα γιώζζα ηνπ ζε αξεηή. αλ επηκεηξν ζην «Καξάβη» ην όιν έξγν ππέζηε κεξηθέο πεξηθνπέο θαη ν ζρνιηαζκόο πνπ ηνπ θάλσ δελ είλαη ινγνηεληθόο αιιά γισζζνινγηθόο. Μόλν νη παιαηνί πνπ ππεξέηεζαλ ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό ζα ζπκώληαη δηάθνξνπο αξρατδνληεο όξνπο. Σν ππόινηπα εηλαη ζε αξραηδνπζα θαζαξεπνπζα. Γελ κεηαθξάδνληαη. Οηαλ αθνπζα νηη εγηλε πξνζθαηα απνπεηξα λα κεηαθεξζεη ν Δ. Ρντδεο (Παπηζζα Ισαλλα ζηελ Γεκνηηθή κε έπηαζαλ ηα γέιηα. αλ λα ζειεηο λα βαιεηο θνπθώκαηα αινπκηληνπ ζηνλ Παξζελώλα! Δπνκέλσο ν λνώλ λνεηησ. Οη ινηπνη αο ηα βάινπλ κ απηνπο πνπ θνπηζνπξεςαλ ηελ γισζζηθε ηνπ θαηάξηζε βγαδνληαο ηελ θαζαξεπνπζα απν ην Νενειιεληθό ιεμηινγην ζαλ ελα απνζηεκα θαη ζβνληαο ζηελ ιεζε, ραξηλ ηεο ιαηθεο ζειεζεο, Λνγνηέρλεο θαη πνηεηεο ζαλ ηνλ Ρνηδε, ηνλ Παπαδηακαληε, ηνλ Ραγθαβε θαη επηζηεκνλεο θαη εξεπλεηεο ζαλ ην Φαίδσλα Κνπθνπιέ, ηνλ Γ. Χαηδεδάθε, ηνλ Μηζηξηώηε. Α 1

2 1 1 Η έκτασις του αχανούς Αιγαίου εκοιμάτο, κ έβλεπες δυο ουρανούς ο είς ην άνω κυανούς γλαυκός ο άλλος κάτω. 4 Αλλ όπου νότος εις γλαυκάς ταινίας την ερρίκνου, τι ήτον; όρνις ή ολκάς 2, η τις ετάνυεν λευκάς τας πτέρυγας ως κύκνου. 5 Ητο ολκάς 2 ουχί πτηνόν ως δ έφτασε πλησίον, μέλαν εφαίνετο βουνόν, και τον ιστόν του Συρρηνών εκόσμει επισείων 3. 6 Μόλις επήνθουν αργυροί αφροί περί την τρόπιν 4, κ ενόεις ότι προχωρεί, διότι έσχιζεν ευρύ το ίχνος του κατόπιν. 1 Απο το πλέω:ταξίδι με πλοιο 2 Ολκάς απο το έλκω: Εμπορικο πλοιο. 3 Επισειων μτχ. ρηματος επισειω: μακροστερο φλαμπουρο στις κορφές των καταρτιων 4 Σροπις :καρίνα 2

3 7 Οι ναύται, ηλιοκαείς κινούντες μυς ευτόνους, διήρμοζον μετά βοής το ακροκέραιον ο εις ο άλλος τας προτόνους 5. 8 Άλλος ορθός εις τον ιστόν 6 τον πόντον κατεσπόπει κ εις την φωνήν των κελευστών 7 έπληττεν άργυρον ρευστόν μετά ρυθμού η κώπη 8. 9 Ην το κατάστρωμα ευρύ, πλήρης ανδρών η πρύμνη 9 βήμα την έκρουε βαρύ αντήχουν άγριοι χοροί και εναλίων 10 ύμνοι. 10 Εις δε την πρώραν 11 απαλώς εις δέρματα Πανθήρων νεος κατέκειτο καλός, εις τον βραχίον αμελώς τα σώμα υπεγείρων. 5 χοινια που στερεωνουν τις στηλες των ιστων κν. στάντζοι. 6 κατάρτι 7 Κελευστης:υπαξιωματικος 8 Κωπη: το κουπι 9 Εννοει τον χωρο της πρυμνης. 10 Ενάλιος ο της θαλάσσης [εν. Θεός] 11 Η πλώρη το πισω μερος του πλοιου 3

4 33 Σων απαισίων οφθαλμών το μέλαν πυρ ιδέτε. Εγείρεται πας ο τολμών. Σην κώπην 8 επί τον σκαλμὀν αφήκαν οι ερέται. 34 Ήρπασαν όπλα παρευθύς από των προσπιπτόντων, λίθους τινες χειροπληθείς, και ό,τι εύρισκε καθείς τις κώπην και τις κόντον. 35 Σα βλέμματα πλήρη φλογών ηκόντιζον οργίλα, κ ερρίφθησαν, ως αν αγών δεινών επέκειτο σφαγών, και έπαλλον τα ξύλα. 36 Ο ανδραποδιστής λαός τους οπαδούς των ξένων πρώτους λαβών ανηλεώς, τους έρριψεν εις της νηός το στόμιον το χαίνον. 37 Φύλακες έστησαν τακτοί εις την οπήν του σκάφους κ εκλείσθη η καταπακτή, κ ην εις τα σπλάγχνα του φρικτή η νυξ, ως είν εις τάφους. 4

5 38 Είδε την πράξιν των ναυτών ο ξένος νεανίας τον νουν ενόησεν αυτών, αλλ έμεινεν ακινητών μεθ υπερηφανείας. 39 Εν ω δ ορμώσιν οι κακοί κ εκείνον να προσβάλουν δύο βραχίονες λευκοί ως περιδέραιον γλυκύ τον νέον περιβάλλουν. 42 -«Σι θέλετε;» τους ερωτά και εις αυθάδης ναύτης τω λέγει «θέλομεν αυτά τα ψέλλια τα τορνευτά μετά της κόρης ταύτης. 43 «ε δε τον νέον τον καλόν ταλάντου θα πωλήσω εις τας φυλάς των ικελών». -Ο δ απεκρίθη απειλών. - «Παράφρονες οπισω! 44 Ληστών αγέλη είσθε σείς!» Κ εκάγχασαν εκείνοι, κ εχώρει έκαστος θρασύς, κ επί την κόρην τους δασείς βραχίονας εκίνει. 5

6 45 Αίφνης επήδησεν εκτός της πρώρας μεταξύ των. Ήτο την έκφρασιν φρικτός, και σκοτεινότερον νυκτός το μέτωπόν του ήτον. 46 Κτυπά τον πόδα του βοών και δι αρμών και κάλων τρίζει το πλοίο φρικιών από των άκρων κεραιών ως άκρων των υφάλων. 47 Ιδού, εξ έω και δυσμών, ω θαύμα και ω φρίκη! Ως εις δεινόν κατακλυσμόν τα κύματα μετά βρασμών ορμούν ουρανομήκη. 48 Νυξ ήλθε μέλαινα. Περά η αστραπή το σκότος, κ εις τα πυργούμενα νερά κατά λυσσώντος του Βορρά λυσσών παλαίει νότος. 53 Αλλ εμαράνθη κ η καλή παρθένος ως το ίον. Κλίν η χρυσή της κεφαλή και εις βοήθειαν καλεί ο οφθαλμός της δύων. 6

7 54 Σας ανθηράς της παρειάς ο νεος ελυπήθη να τας ιδή χωρίς χροιάς. -«Μη, φίλη, είπεν, ωχριάς, ανάβλεψον και ζήθι». 55 Κ ήνοιξ εκείνη ασθενώς τους γαλανούς αστέρας, κ εγέλασεν ο ουρανός, κ έλαμψε πάλιν φωτεινός ο δίσκος της ημέρας. 56 Μετέωρον φλογών μεστόν φανέν προς τον Αρκτούρον, κατήλθεν επί τον ιστόν, το άστρον ήτο το γνωστόν αυτό των Διοσκούρων. 57 Η λαίλαψ παύει να λυσσά, το πελαγος ν αφρίζη. πάλιν ο ζέφυρος φυσά, πάλιν η θάλασσα χρυσά τα κύματα κοιμίζει. 58 Ο φλοίσβος μουσικους λαλεί περί την τρόπιν ήχους. Γελά γαλήνη, και δειλή η αύρα παίζουσα φιλεί της κόρης τους βοστρύχους. 7

8 59 Αήρ και θάλασσα ζωήν καινήν ηκτινοβόλει υπο του θέρους την πνοήν. Σο παν ην κίνησις, και ην χαρά η φύσις όλη. 60 Αίφνης ωγκώθη, ως μεστός εαρινής ικμάδος, κι ερράγη τρίζων ο ιστός, κι εξέφυ εύρωστος βλαστός κομών αμπέλου κλάδος. 61 τεφάνας πλέκουσας πολλάς, ηρτήθ εις τας κεραίας, κ εις πυκνόν θόλον η φυλλάς εκάμπτετο και σταφυλάς εβλάστησεν γενναίας. 62 Βριθύς τους κλάδους περικλών καρπός το βλέμμα τέρπει. Εις κλώνα πλέκεται ο κλών και τον ιστόν περικυκλών χλωρός κισσός ανέρπει. 63 Και άνθη δια των κισσών ποικίλα διεγέλων ή κηπευτά ή των δασών αρώματ από των χρυσών εκπέμποντα κυπέλων. 8

9 64 Εξαίφνης ρέει εκραγείς εκ των ακροκεραίων ευώδης ρύαξ διαυγής δεν ήτον ύδωρ εκ πηγής αλλ ανθοσμίας ρέων. 65 Σους ανδραποδιστάς σιγή νεκρών καταλαμβάνει. Ω! ποία πάλιν αλλαγή! Πόθεν εβλάστησεν η γη, ήτις εμπρός εφάνη; 66 Ο βαθύς όρμος μειδιά και νεύει φιληδόνως. Πάσα γωνία και σκιά, και εις παν δένδρον φωλεά ευλάλου αηδόνος. 67 Σης παραλίας μαλακή προκύπτει η αγκάλη. Εκεί γαλήνη κατοικεί, εκεί ο ζέφυρος γλυκύ δια των φύλλων ψάλλει. 68 Ο ρύαξ, όφις αργυρούς τους πολυκάμπτους γύρους ελίσσ εις τάπητας χλωρούς, και άδων απαντά ο ρους προς άδοντας ζεφύρους. 9

10 69 Βέλους οξύτερον χωρεί το πλοίον προς τον κόλπον και το προπέμπουσι χοροί νηχόμενοι και ζωηροί, μετ ιαχών ευμόλπων. 70 Εγγύς, μακράν, εις τ ανοικτά, εκ σκοτεινού πυθμένος, όντ αναδύονται φρικτά, όσα πλωτά, όσα νηκτά και παν ενύδρων γένος. 71 Σο κύμ αφρίζον η ουρά της ιπποκάμπης πλήττει. Φυσώσ εις ύψος τα νερά, και, βαρείς όγκοι, σοβαρά προβαίνουσι τα κήτη. 72 Βάλλουσιν έρωτες ο εις τον άλλον με κογχύλας και παίζουσαι μετά βοής, η Ναϊάς κ η Νηρηίς διώκουσιν αλλήλας. 73 ειρήνα φέρων, ο δελφίν ορμά εκ των αδύτων και προκαλεί την αδελφήν εις του αφρού την κορυφήν ορχούμενος ο Σρίτων. 10

11 74 εμνός ο θίασος σοβεί, ως φέρεται ο κέλης, εις συνοδίαν ευσεβή και ύμνος αντηχεί, «Ευοί ευάν, υιέ εμέλης!» 75 Η τρόπις ήγγισε την γην, και οι θαλασσομάχοι, τρόμου εκπέμψαντες κραυγήν, επήδησαν και εις φυγήν ερρίφθησαν εν τάχει. 76 Φεύγουσ εις βράχους, εις κλειστάς δασώδεις νάπας, ότε... ω! τας αλύσσεις ως κλωστάς συντρίβουσι και τους ληστάς διώκουσ οι δεσμώται. 77 Φθάνουσι, ρίπτουσι πρηνείς εις γην τους ατιθάσσους εργάται φοβεράς ποινής και σχίζουσιν ευθυτενείς σκυτάλας εκ του δάσους. 78 Πάσα πληγή αιματηρά ως ξίφους καταβαίνει. Έχουσι νεύρα σιδηρά. Δεν είναι άνθρωποι, ουρά το νώτον τους περαίνει. 11

12 79 Και εκαθέσθ υπό φηγόν πυκνήν ο νεανίας, απαθής μάρτυς των πληγών, και αποστρέφων των κραυγών το ους της ευσπλαγχνίας. 80 Σο δράμα το προ των ποδών μετ οφθαλμού οργίλου στιγμήν και μόνην προσιδών, εις την γλυκείαν συνοδόν τα βλέμματα προσήλου. 81 Αλλ ως την είδε να θρηνή κατακειμέν εις άνθη, και η ευαίσθητος γυνή προς ξένους πόνους να πονή το βλέμμα του υγράνθη. 82 Και ένευσε, και ευμενής παρέδειξεν η χειρ του όπου η ράβδος της ποινής, ραγδαία πίπτουσ απηνής, τα νώτα των εκύρτου. 83 Εξαίφνης τι μεταβολήν η κόρη πάλιν βλέπει εις των κακούργων την φυλήν! Έχουσ ιχθύων κεφαλήν, και εις το σώμα λέπη. 12

13 84 Έχουν ουράν αντί ποδών, και εις δελφίνων σχήμα μεταποιούνται βαθμηδόν, και σώζετ έκαστος πηδών εις το παφλάζον κύμα. 85 Άστατον χρήμα η γυνή ως ο αήρ ο πνέων. Αντί ευγνώμων να φανή, τι έχει αύτη να θρηνή προσβλέπουσα τον νέον; 86 «Ω! λέγει, ο θαυματουργός συμπλήρωσον το θαύμα. Φευ! βλέπω, βλέπω εναργώς! Δος μοι το ύδωρ της τυγός, θανάτου δος μοι τραύμα. 87 «υ ο τα πλάσματ αλλοιών, την πλάσιν μεταπείθων, σε ικετεύω ως Θεόν, το στήθος τούτο, ελεών, μετάβαλον εις λίθον. 88»Και έστω μοι καταφυγή ο τελευταίος ύπνος, και της καρδίας η σιγή ή δος να γίνω η πηγή η κλαίουσα αγρύπνως. 13

14 89 «Θεν αναβής εις ουρανόν, και μόνη θα πλανώμαι εις το απέραντον κενόν τον ήλιον τον σκοτεινόν δια να καταρώμαι. 90 Ήλθες, σε είδα, και χαράς κατεπληρώθ η φύσις. Άστρον του βίου μου, περάς. Πριν δύσης μη με παροράς. Δος θάνατον πριν δύσης. 91»Ερρόφησα ό,τι γλυκύ της κύλικος του βίου, σταγόνα έρωτος αρκεί. Σι αν βίος διαρκεί αιώνας μαρτυρίου; 92»υ ο Θεός, θα κατοικής επάνω του αιθέρος, όπου ο βίος ο γλυκύς, αι τέρψεις αι διηνεκείς, των θεαινών ο έρως. 93 «Σαχύς δε τάφος εις εμέ και αιωνία λήθη». -«Εις σε αθάνατοι στιγμαί και επουράνιοι τιμαί», εκείνος απεκρίθη. 14

15 94 «Σι προς εμέ και οι θεοί και η αθανασία; Αθανασία μοι συ ει. Μακράν σου η μακρά ζωή μακρά απελπισία. 95 -«Ή θεν ανέλθης μετ εμού πλησίον των Μακάρων, ή εις του μαύρου ποταμού το ρεύμα πλέοντας ομού θα μας δεχθή ο Χάρων. 96»Πλήν θάρρει. Μετά των θεών, όπου το θάλλον θέρος, όπου ο άδυτος αιών, και όπου φως χωρίς σκιών, χωρίς δακρύων έρως. 97»Εκεί το κάλλος σου θ ανθή μετά των λαμπροτέρων κ η κόμη αύτη η ξανθή εις τους αιθέρας θ απλωθή ως πλόκαμος αστέρων». 98 Γη, ουρανός, το παν γελά ενόσω τη ωμίλει και εις τα χείλη τ απαλά εις μέθην έρωτος κολλά 15

16 τ αμβρόσιά του χείλη. 16

17 99 Η νέα κόρη ιλιγγιά, Σης γής εκλείσ η θέα την περιέβαλεν σκιά, και εις τον Όλυμπον Θεά ενεθρονίσθη νέα. 100 Φωνή ηκούσθη ν αναβή εκ λόφων και θαλάσσης, και έψαλλεν «Ευάν ευοί! Σοιαύτ η θεία αμοιβή κ αι των θεών κολάσεις!» Δημοσιευθηκε για πρωτη φορα στο Περιοδικό Απόλλων, Σόμος 8, τεύχος 85 το Επιστροφή στο υπογώσσιο 50 ΚΑΡΑΒΙ Αρχική σελίδα 17

«Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση

«Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση «Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες. PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων

ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων ΘΑΝΑΤΟΙ Είναι άνθρωποι που την κακήν ώρα την έχουν μέσα τους. Χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα κι απ' τη χαρά ζεστά των φιλημάτων, χεράκια που κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα Γεώργιος Βιζυηνός 'Ηθελα να μη σε είχα συναντήσει επί της οδού μου. ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει εν τω βίω μου! Επότισας και συ αρκετήν την ψυχήν μου πικρίαν, αγαθέ, παράδοξε Τούρκε,

Διαβάστε περισσότερα

HENRYK SIENKIEWICZ. Quo Vadis. Μυθιστόρημα

HENRYK SIENKIEWICZ. Quo Vadis. Μυθιστόρημα HENRYK SIENKIEWICZ Quo Vadis Μυθιστόρημα 2 H e n r y k S i e n k i e w i c z Q u o V a d i s 3 HENRYK SIENKIEWICZ Quo Vadis Μυθιστόρημα 4 H e n r y k S i e n k i e w i c z Henryk Sienkiewicz, «Quo Vadis»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 >

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > Σχεδιασμός σεναρίου: Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος, Λειτουργός Γραφείου Α.Π. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος Α Οσάκις ηνοίγετο η θύρα του μικρού οικίσκου, δυσμόθεν, απέναντι της πύλης του ναού, και δύο νεάνιδες, ισχναί, χλωμαί, η μία ολίγον τι νοστιμούλα, η άλλη σχεδόν άσχημη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ...

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ... «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ» 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 1.1 ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 1.2 ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΕΛΑΙ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. (Οικία Στρεψιάδου). Στρεψιάδης

ΝΕΦΕΛΑΙ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. (Οικία Στρεψιάδου). Στρεψιάδης ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΣΤΡΕΨΙΑΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΑΜΥΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΜΑΡΤΥΣ ΧΑΙΡΕΦΩΝ ΝΕΦΕΛΑΙ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Ύμνος εις την Ελευθερίαν Ύμνος εις την Ελευθερίαν στίχοι: Διονύσιος Σολωμός μελοποίηση: Νικόλαος Μάντζαρος 1. Σε γνωρίζω από την κόψη Του σπαθιού την τρομερή, Σε γνωρίζω από την όψη Που με βιά μετρά τη γη. 2. Απ τα κόκαλα βγαλμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους

Τα αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους Τα αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους 1 Νέα Σμύρνη 2015 Υπεύθυνοι καθηγητές: Δώρα Μέντη (Γυμνάσιο) Γιώργος Θώδης (Λύκειο) 2 Λίγα λόγια για την έκδοση Οι έναστρες νύχτες του καλοκαιριού στάθηκαν για τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα αριστουργήματα των Χριστουγέννων

Τα αριστουργήματα των Χριστουγέννων Διαδρομές 2010 Τα αριστουργήματα των Χριστουγέννων Σπάνια κείμενα των κορυφαίων της λογοτεχνίας Παπαδιαμάντη, Παλαμά, Καζαντζάκη, Κονδυλάκη, Ξενόπουλου, Σουρή, Κόντογλου, Γαλάτειας Καζαντζάκη, Βικέλα κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ (από το περιοδικό Εστία, 1892) (Κατά τας παραμονάς των Χριστουγέννων δύο νησιώται, οι οποίοι μετέβησαν δια κοπήν ξύλων, απεκλείσθησαν εις το Κάστρον λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Το τραγούδι του Κλάδου Μ.Ο. Ξεκινώ για την ζωή κι ο ήλιος μου φωτίζει μια καινούργια χαραυγή για μένα τώρα αρχίζει. Πίστη έχω στη ζωή με ιδανικά πλασμένη και βαθειά μεσ στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ Η Πάπισσα Ιωάννα Ροΐδης Εμμανουήλ A «Il y a bien de la difference entre rire de la religion, et rire de ceux qui la profanent par leurs opinions extravagantes». (Pascal, lettre XI). Aπό του μέσου άρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Βικέλας. O Παππα Νάρκισσος. Διήγημα. Κεφάλαιο Α'

Δημήτριος Βικέλας. O Παππα Νάρκισσος. Διήγημα. Κεφάλαιο Α' Δημήτριος Βικέλας O Παππα Νάρκισσος Διήγημα Κεφάλαιο Α' Παππαδιά μου, είπεν ο παππά Νάρκισσος, αφού απέφαγε και έκαμε τον σταυρόν του, παππαδιά μου, μου κατεβαίνει ο ύπνος γλυκά γλυκά. Με την άδειάν σου

Διαβάστε περισσότερα

Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος

Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος Ο «Ύµνος εις την Ελευθερία» γράφτηκε από τον ιονύσιο Σολωµό, τον Μάιο του 1823 στην Ζάκυνθο. Το 1828 µελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάτζαρο και το 1864 καθιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα: Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη - Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη:

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα: Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη - Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα: 1.Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη (σελ. 1-5) 2. Στο Χριστό στο Κάστρο (σελ. 6-21) 3. Το Xριστόψωμο (σελ. 21-24) Ψηφιακή έκδοση: 24grammata.com Σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα καράβι. Ο έρωτας. Το καράβι του. Τον ερχομό. Παιχνίδια τα νερά. Που αρχίζει. Ορίζοντας -

Ένα καράβι. Ο έρωτας. Το καράβι του. Τον ερχομό. Παιχνίδια τα νερά. Που αρχίζει. Ορίζοντας - Ελύτης Ένα καράβι Ο έρωτας ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ (1941) Το καράβι του Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του Depart dans l' affection et le bruit neufs RIMBAUD Κι ο φλόκος της ελπίδας του Στον πιο ελαφρό κυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΡΙΛΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ

ΟΙ ΤΡΙΛΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΛΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΦΙΕΡΩΣΗ Φίλε, του φθινοπώρου ήρθεν η Ώρα στην πόρτα μου έξω. Κίτρινο φορεί στεφάνι από μυρτιά. Στα νικηφόρα χέρια της μια κιθάρα θλιβερή, Κιθάρα παλαιϊκή που κλει πληθώρα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά διηγήματα:

Πασχαλινά διηγήματα: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Πασχαλινά διηγήματα: α. Πάσχα Ρωμέικο, β. Χωρίς στεφάνι, γ. Ο αλιβάνιστος 24grammata.com Πάσχα ρωμέικο, 1891 O μπάρμπα-πύπης, γηραιός φίλος μου, είχεν επτά ή οκτώ καπέλα, διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ Job Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ 2 εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο έρωτας.το αρχιπέλαγος

Ο έρωτας.το αρχιπέλαγος 1 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη 2 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓYMNAΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ. υμπόσιον. Ή Περί του Έρωτος

Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ. υμπόσιον. Ή Περί του Έρωτος 2 Π λ ά τ ω ν Σ υ μ π ό ς ι ο ν ή Π ε ρ ί τ ο υ Έ ρ ω τ ο σ 3 ΠΛΑΣΩΝ υμπόσιον Ή Περί του Έρωτος 4 Π λ ά τ ω ν Πλάτων, υμπόσιον ή Περί του Έρωτος Μετάφραση: Ν. Κουντουριώτης Ιανουάριος 2014 Εξώφυλλο, επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Βιζυηνός. Το Αμάρτημα της Μητρός μου

Γεώργιος Βιζυηνός. Το Αμάρτημα της Μητρός μου Γεώργιος Βιζυηνός Το Αμάρτημα της Μητρός μου διήγημα ένα ηλεκτ ρονικό βιβλίο απ ό τ ην Λέσχ η τ ου Βιβλίου το μεγ αλύτ ερο ελληνικό διαδικτ υακό φόρουμ γ ια τ ο διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: περιοδικό "Εστία"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ XI ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ αβλαβής, ακίνδυνος, σώος, ευνοϊκός : [απήµων αγαθός, καλός, γενναίος : [εύς, [ηύς αγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm. " "\'>wi!

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm.  \'>wi! " "\'>wi! Auto Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. Στάσου εδώ νά γνωρίσης τά τεράστια της Δευτέρας Παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα