Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβηηαρ ξύλος MEGA F"

Transcript

1 Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.: , Fax

2 Πεξηερόκελα Πξνεηδνπνηήζεηο αζθαιείαο Σερληθά ζηνηρεία Δγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα Λεηηνπξγία πίλαθα Άλακκα ιέβεηα πληήξεζε Γεληθέο πξνεηδνπνηήζεηο Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Δγγύεζε 1

3 Πξνεηδνπνηήζεηο Αζθαιείαο Πξνθπιάμαηε ηνλ ιέβεηα από ρηόληα θαη βξνρέο. Φξνληίζηε ε ηνπνζέηεζε ηνπ λα γίλεη ζε θαιππηόκελν ρώξν γηα ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Μελ αθήλεηε πιεζίνλ ηνπ ιέβεηα εύθιεθηα πιηθά. Μελ ξίρλεηε εύθιεθηα πγξά ζε αλακκέλα μπιά (π.ρ. βελδίλε, νηλόπλεπκα, θιπ.) ππάξρεη θίλδπλνο πξόθιεζεο εγθαπκάησλ. 2

4 Σερληθά ζηνηρεία 3

5 Σερληθά ζηνηρεία ΚΤΑΘΙΟ ΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑ ΩΛΗΝΑ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΟΥΔΙΟ) ή ΘΔΡΜΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ (ΚΛΔΙΣΟ ΓΟΥΔΙΟ) 4

6 Σερληθά ζηνηρεία ΠΛΗΡΩΗ ΛΔΒΗΣΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΠΛΗΡΩΗ / ΔΚΚΔΝΩΗ 5

7 Δγθαηάζηαζε ιέβεηα Η ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη ζε ρώξν κε αξθεηή άλεζε επξπρσξία ώζηε λα κπνξείηε λα ηνλ ειέγρεηε θαη λα ηνλ ζπληεξείηε εύθνια. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηε πάλσ ζε άθαπζηα πιηθά, όπσο κπεηόλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αληέμνπλ κεγάιν βάξνο. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ην ιέβεηα ζε ζηελό, θιεηζηό ρώξν ρσξίο εμαεξηζκό ε ζε ρώξν κε πνιύ πγξαζία. Θα πξνθιεζεί αηειήο θαύζε από έιιεηςε νμπγόλνπ. Μελ ηνπνζεηήζεηε ηνλ ιέβεηα ζε απξνζηάηεπην αθάιππην ρώξν. Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο. 6

8 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα αλνηθηνύ ηύπνπ. Η εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο αλνηθηνύ ηύπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζην πςειόηεξν επίπεδν νινθιήξνπ ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζθαηξηθώλ βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ζηνπο ζσιήλεο αζθαιείαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο. Οη ζσιήλεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο ζσιήλεο εηζαγσγήο θαη εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ζε ζεκεία όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ ιέβεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκε θάζεηε δηαδξνκή κεηαμύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ιέβεηα. Δάλ ν θπθινθνξεηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ζσιήλα επηζηξνθήο θαη ε θεθαιή ηεο αληιίαο ζηε κέγηζηε ηαρύηεηα είλαη «h», ε «h» θάζεηε απόζηαζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εληόο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ( h είλαη ε θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αλώηεξνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ηνπ θαησηέξνπ επηπέδνπ ζην δνρείν δηαζηνιήο). Δάλ ε h δελ επηηπγράλεηαη ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα, ζα ππάξρεη αλαξξόθεζε αέξα ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ θπθιώκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζηνλ ζσιήλα πξνζαγσγήο. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο παξάθακςεο κεηαμύ ησλ ζπλδέζεσλ εηζαγσγήο θαη εμόδνπ ηνπ θπθινθνξεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε κέγηζηε πξνζαγσγή λεξνύ όηαλ ν θπθινθνξεηήο είλαη θιεηζηόο θαη ππάξρεη θαύζε θαπζίκνπ ζηνλ ιέβεηα, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα μαθληθώλ δηαθνπώλ ξεύκαηνο. 7

9 ΩΛΗΝΑ ΠΛΗΡΩΗ ΩΛΗΝΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα αλνηθηνύ ηύπνπ. ΑΠΟ ΓΙΚΣΤΟ 2.00 ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 1/2 3 BAR 8

10 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ζύζηεκα ζέξκαλζεο θιεηζηνύ ηύπνπ εάλ αθνινπζεί ην επόκελν ζρήκα. Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη πεξηιακβάλεη ηα αθνινπζά ζηνηρεία: Βαιβίδα αζθαιείαο ππεξζέξκαλζεο (95 o C). Βαιβίδα αζθαιείαο πηέζεσο (3bar) Μεησηήο πίεζεο κε καλόκεηξν. Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία λεξνύ ηνπ ιέβεηα ππεξβαίλεη ηνπο 95 ν C, ε ζεξκηθή βαιβίδα αζθαιείαο επηηξέπεη ηελ ξνή θξύνπ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο κέζα ζηνλ ιέβεηα. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα κεηώλεηαη θάησ από ηνλ αζθαιή βαζκό, ε βαιβίδα αζθαιείαο θιείλεη ηελ θπθινθνξία θξύνπ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη ν ιέβεηαο επηζηξέθεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Η πιήξσζε ηνπ λεξνύ γίλεηαη κε κεησηή πηέζεσο θαη όρη κε απηόκαην πιήξσζεο. 9

11 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. Προειδοποίηζη για ηο επίπεδο νερού ζηον λέβηηα. Μεηά ηελ πξώηε πιήξσζε λεξνύ ζην ζύζηεκα, ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ην ειάρηζην επίπεδν λεξνύ ζε πδξόκεηξν γηα θπθιώκαηα αλνηθηνύ ηύπνπ, ην ειάρηζην επίπεδν πίεζεο λεξνύ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζε καλόκεηξν γηα ηα θπθιώκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ ( ππό πίεζε). Σν επίπεδν λεξνύ ή ε πίεζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά θαη ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη λεξό ζην θύθισκα εάλ βξίζθνληαη θάησ από ηελ ειάρηζηε ηηκή. 10

12 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. ΘΔΡΜΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 95C ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 1/2 3 BAR ΑΠΟ ΓΙΚΣΤΟ ΜΔΙΩΣΗ ΠΙΔΗ 11

13 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα πκππθλώκαηα θαπζαεξίσλ. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνύ ζην πδξαπιηθό θύθισκα είλαη ζρεηηθά ρακειή, ηδηαηηέξα όηαλ κόιηο έρεη γίλεη αλάθιεμε ζηέξενπ θαπζίκνπ είλαη θπζηνινγηθό νη πδξαηκνί ζηα θαπζαέξηα λα ζπκππθλώλνληαη. Η ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ζπάληα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, αθνύ ζηακαηά όηαλ δεζηαίλεηαη ν ιέβεηαο. Ωζηόζν, ν ιέβεηαο δελ ζα πξέπεη λα δνπιεύεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζπκπύθλσζεο. Όηαλ αλνίγεηε ηελ πόξηα θόξησζεο εάλ ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ είλαη πγξά, ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ζηα αέξηα θαύζεο. Η δηαξθήο ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ δελ δεκηνπξγεί κόλν καδηθή αηζάιε ζηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο, αιιά επεξεάδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. αο ζπληζηνύκε λα αθνινπζήζεηε κηα από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνζνζηνύ ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ ζηνλ ιέβεηα. 1. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε κηα ζεξκνζηαηηθή ηξηόδε βάλα αλάκημεο κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα. Δδώ, ε ηξηόδε βάλα ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ξπζκηζηεί ζηνπο 50 ν C. Σόηε, ην λεξό ζα παξαθάκπηεη απεπζείαο κεηαμύ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα, κέρξη ε ζεξκνθξαζία λεξνύ επηζηξνθήο θηάζεη ηνπο 50 o C. 2. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηνλ θπθινθνξεηή (κέζσ ελόο πδξνζηάηε) πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πξνζαγσγή ή ηελ επηζηξνθή ηνπ ιέβεηα. Δάλ ν πδξνζηάηεο βξίζθεηαη ζηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο, ζα πξέπεη λα έρεη ξπζκηζηεί ζηνπο 30 ν C, εάλ είλαη ζηελ πιεπξά ηεο πξνζαγσγήο, ξπζκίζηε ηνλ ζηνπο o C. Καζώο ν θπθινθνξεηήο δελ ζα μεθηλά κέρξη ε ζεξκνθξαζία λεξνύ λα αλέβεη ζηελ θαζνξηζκέλε ηηκή, ν ιέβεηαο ζεξκαίλεηαη πην γξήγνξα θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ. 12

14 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η θαπλνδόρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή ειθπζκό γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, πξνζηαζία έλαληη ζπκπύθλσζεο θαη πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα! Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη ε θακηλάδα λα παξέρεη επαξθή ειθπζκό. πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ιείαο θαπλνδόρνπ δηπινύ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε. ύκθσλα κε DIN 4705 θαη DIN 18160, ε απόξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηελ δηαδξνκή, πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπκπύθλσζε θαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηα ηεο. Η ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο κε ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή. Μηα κε ζηεγαλή θακηλάδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, π.ρ. θξαγή, πνιιή αηζάιε, ζόξπβνο, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θηι. Δπίζεο κεγάιν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη εάλ εκθαλίδνληαη απνθνιιήζεηο θαη ζηξνβηιηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εύθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ. Η θακηλάδα πξέπεη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη, εηδηθά ζηα ζεκεία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα θαη ζε θακπύιεο όπνπ ηα θαπζαέξηα αιιάδνπλ δηεύζπλζε. ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε ζπξίδα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε ρξόλν. 13

15 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ην ελεξγό ύςνο ηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή εγθαηαζηάηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Παξαθάησ δίλεηαη δηάγξακκα επηινγήο δηακέηξνπ θακηλάδαο. Γηα θαπλνδόρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά 10%. Γεληθά ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα δηαλύεη ηελ κηθξόηεξε δπλαηή απόζηαζε από ην ιέβεηα έσο ηνλ αγσγό, κε ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο θακπύιεο θαη αιιαγέο δηεύζπλζεο θαη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην ύςνο. Η ειάρηζηε θιίζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηκήκα ζύλδεζεο κε ηνλ αγσγό είλαη 5% ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ιέβεηα θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ 2m. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηνο θαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δηαηνκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ. ε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεύζπλζεο δελ επηηξέπεηαη απόθιηζε από ηελ θάζεην πάλσ από 30. ΠΡΟΟΥΗ: Μηα θακηλάδα κε πνιύ κηθξή δηάκεηξν θζείξεηαη θαη θξάδεη πνιύ γξήγνξα. Πνιύ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα λα θξπώλνπλ γξήγνξα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζπκπύθλσζε. Έηζη ε δηάκεηξνο δελ πξέπεη λα είλαη νύηε ππεξβνιηθά κηθξή νύηε κεγάιε. 14

16 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο 15

17 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε από ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζθεπήο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αλεκπόδηζηνο ειθπζκόο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάιπκκα (θαπέιν) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ θακηλάδα θαη πξνζηαζία από ηα θαηξηθά θαηλόκελα. ε ζηέγεο κε θιίζε πάλσ από 20%, ην κεηξνύκελν ύςνο ηεο θακηλάδαο από ηελ ζηέγε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθείκελα ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο (ζνθίηα, ππξίκαρα ηνηρώκαηα) ε θακηλάδα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηό ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1m. Δάλ ππάξρνπλ θακηλάδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 3m από απηά ηα ζηνηρεία, ε δηαθνξά κπνξεί λα κεησζεί ζηα 0,5m. ε ζηέγεο κε θιίζε >20%, ην ύςνο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη από ην πιηθό θαη ηελ ζέζε ηεο θακηλάδαο σο πξνο ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζηέγεο. Δηδηθόηεξα: θακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κέρξη 1,5m από ηελ θνξπθνγξακκή πξέπεη λα μεπεξλνύλ θαηά 0,5m γηα άθαπζην θάιπκκα θαη θαηά 1m γηα εύθιεθην θάιπκκα. Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ άλνηγκα απόξξηςεο ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1m από ην θάιπκκα. 16

18 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Αίηηα θαθήο ιεηηνπξγίαο ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ ιόγσ θακηλάδαο. Μηθξό ελεξγό ύςνο ηεο θακηλάδαο. Με ζηεγαλόηεηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο. Πνιύ ζηελή δηαηνκή ηεο θακηλάδαο. Δκπόδηα ή ζηέλσζε ζηε δηαηνκή ηεο θακηλάδαο. Με ζηεγαλό δηάθξαγκα. Καθώο ξπζκηζκέλν δηάθξαγκα ειθπζκνύ. Γηαξξνή από ηελ νπή ζηελ θακηλάδα. Με ζηεγαλή έλσζε ζην άλνηγκα απόξξηςεο θαπλνύ. Με ζηεγαλή ζπξίδα θαζαξηζκνύ θακηλάδαο. Μεγάιν ηκήκα ηεο θακηλάδαο ακόλσην, πνιύ κηθξή θιίζε. Με ζηεγαλέο θιάληδεο, θαθή κόλσζε. Μεησκέλνο ειθπζκόο ιόγσ ζηξώκαηνο ζηαρηήο ζηνπο θινγαύινπο. πζζώξεπζε ζηαρηήο. Με ζηεγαλή πόξηα θαη θαιιύκαηα. παζκέλνο ξπζκηζηήο ειθπζκνύ (θιαπέ). Βνεζεηηθό ζηόκην αέξα θαύζεο Πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (πνιύ δπλαηόο ειθπζκόο ή πνιύ κηθξόο ιέβεηαο γηα θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ). Πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, πνιύ κεγάινο ιέβεηαο γηα ηελ θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ. Καύζηκν κε κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο (ρακειή ζεξκνγόλν δύλακε). ε πεξίπησζε πνπ ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ ή θαηξηθώλ θαηλόκελσλ ν ειθπζκόο ηεο θακηλάδεο δελ είλαη ζηαζεξόο ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνύ. 17

19 Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα SEBEKE ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ POMPA ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ FAN ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 18

20 Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ) ΜΑΤΡΟ (ΦΑΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ) ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΑΦΔ (ΓΔΝ ΤΝΓΔΔΣΑΙ ΠΟΤΘΔΝΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ ΟΣΙ ΛΔΙΠΔΙ ΚΑΙ Η ΒΙΓΑ ΣΗ ΚΛΔΜΜΑ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ ΥΩΡΟΤ ΚΑΦΔ ΜΑΤΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ FAN ΜΠΛΔ ΚΙΣΡΙΝΟ ΜΠΛΔ ΚΙΣΡΙΝΟ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 19

21 Λεηηνπξγία πίλαθα ΠΛΗΚΣΡΟ ΜΕΙΩΕΙ ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΠΛΗΚΣΡΟ ΜΕΙΩΕΙ ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Ο ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΟΣΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ (ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΗ ΡΤΘΜΙΗ) ΔΙΑΚΟΠΣΗ ON/OFF Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΡΤΘΜΙΕΩΝ 1) ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ) ΡΤΘΜΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΟΤ ΘΕΛΟΤΜΕ Ο ΛΕΒΗΣΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΕΙ. ΜΟΛΙ Ο ΛΕΒΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΑΜΑΣΑΕΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ. 2) ΕΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ ΚΑΣΆ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Ο ΠΙΝΚΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 45 ΛΕΠΣΑ ΝΑ ΑΤΞΗΘΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΤΞΗΘΕΙ ΣΑΜΑΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΟΤΜΕ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΟΝ/OFF. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ (40 ΒΑΘΜΟΙ 45 ΛΕΠΣΑ) ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΑΝ ΠΙΕΟΤΜΕ ΤΝΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ -Μ- ΓΙΑ 10 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ. ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ Ο ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΕΙ ΟΠΩ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: AUTO: ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0: ΠΑΤΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 1: 1 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 2: 2 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 3: 3 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 4: 4 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 5 : 5 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Η ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΖΕΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. 20

22 Άλακκα ιέβεηα - πληήξεζε Υπήζη και ζςνηήπηζη. Ππιν ηην έναςζη ηος λέβηηα βεβαιωθείηε για ηα ακόλοςθα: Οξζόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ. Οξζόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Οξζόηεηα ζύλδεζεο θαπλνδόρνπ, ζηεγαλόηεηα θαη κόλσζε θαπλνδόρνπ. Οη αηζζεηήξεο ησλ νξγάλσλ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη ζην θπάζην ηνπ ιέβεηα. Σν πδξαπιηθό δίθηπν είλαη πιήξεο θαη ππάξρεη ε ζσζηή πίεζε. Ο θπθινθνξεηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Σν δνρείν δηαζηνιήο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν θαη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαζηνιή ηνπ λεξνύ. Οη βάλεο ηνπ ιέβεηα είλαη αλνηθηέο. Τπάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. Γελ ππάξρνπλ εύθιεθηεο ή εθξεθηηθέο ύιεο γύξσ από ην ιέβεηα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεηε θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηελ εηαηξία. Σν άλακκα ηνπ ιέβεηα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα. Υξεζηκνπνηώληαο αξρηθά ιεπηά μύια θαη πξνζαλάκκαηα μεθηλήζηε ηελ θσηηά θαη κεηά πξνζζέζηε κεγαιύηεξα μύια κέρξη λα έρεηε κηα ζηαζεξή θσηηά. Έπεηηα γεκίζηε ηνλ ζάιακν θαύζεο κε όζα μύια επηζπκείηε θαη θιείζηε ηελ πόξηα. 21

23 Άλακκα ιέβεηα πληήξεζε Σν κέγηζην κήθνο μύινπ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ ιέβεηα. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ μύινπ, αιιάδεη ζεκαληηθά ε ζπκπεξηθνξά ζηελ θαύζε. Σα θαιύηεξα θαπζόμπια πξνέξρνληαη από «ζθιεξά μύια», δει. πιαηύθπιια όπσο δξπο, νμηά, ειηά θ.α. πνπ έρνπλ κεγάιν βάξνο, είλαη ππθλά θαη θαίγνληαη κε ήξεκε θαη καθξηά θιόγα. Σα κηθξά μύια είλαη πνην θαηάιιεια γηα πξνζάλακκα, ελώ γηα θύξηνο θαύζε πξνηηκάκε ηα κεγάια μύια. Σα μύια ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ μεξαζεί γηα δπν έηε θαη λα κελ πεξηέρνπλ πγξαζία πάλσ από 20%. ΚΑΥΣΙΜΟ ΘΔΡΜΟΓΟΝΟΣ ΓΥΝΑΜΗ ΑΝΑ ΟΓΚΟ KWh/m 3 ΘΔΡΜΟΓΟΝΟΣ ΓΥΝΑΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ KWh/kg ΟΞΙΑ ,2 ΔΡΤ ,2 ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ,2 ΗΜΤΔΑ ,3 ΦΣΕΛΙΑ ,1 ΦΕΝΔΑΜΟ ,1 ΙΣΙΑ ,1 ΛΕΤΚΑ ,2 ΠΕΤΚΟ ,4 ΕΛΑΣΟ ,4 ΜΠΡΙΚΕΣΑ ΞΤΛΟΤ - 5,2 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - 12,8 Υαξαθηεξηζηηθά θαπζίκσλ ( κε πγξαζία έσο 20%). Όινη νη ηύπνη ζηεξεώλ θαπζίκσλ είλαη επαίζζεηνη ζηελ πγξαζία. Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ρώξν ζθεπαδόκελν, πνπ λα κελ επεξεάδεηαη από θαηξηθά θαηλόκελα, θαη ρσξίο πγξαζία. 22

24 Άλακκα ιέβεηα -πληήξεζε ςνηήπηζη λέβηηα. Καθημεπινή ζςνηήπηζη. ε θαζεκεξηλή βάζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αξηηόηεηα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Διέγμηε πσο ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη ζσζηή θαη πσο όιεο νη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγνύλ. Εβδομαδιαία ζςνηήπηζη. Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε θαιή απόδνζε. Πξηλ πξνβείηε ζε θαζαξηζκό, αθήζηε ηνλ ιέβεηα ζβεζηό γηα ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα ώζηε λα θξπώζεη. ε ζπλερή ιεηηνπξγία θαιό είλαη λα θαζαξίδεηαη κηα θνξά θάζε ηέζζεξηο κέξεο. Καζαξίζηε κε ην εηδηθό εξγαιείν ηελ επηθάλεηα ηεο ζράξαο, ηηο επηθάλεηεο ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη ηελ επηθάλεηα ησλ πδξαπιηθώλ, όπνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηάρηε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη, θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ησλ θινγαπιώλ κε ηελ εηδηθή βνύξηζα. Διέγμηε ην δνρείν ζηάρηεο. Αδεηάζηε ην όηαλ γεκίζεη. Αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ ιέβεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηάρηεο ηνπ θαπζίκνπ ρξεηάδεηαη άδεηαζκα θάζε 2 έσο 3 εκέξεο. Βεβαησζείηε πσο δελ ππάξρνπλ θιεγόκελα θαηάινηπα ζην δνρείν πξηλ ηελ απόξξηςε ηεο ζηάρηεο. 23

25 Άλακκα ιέβεηα -πληήξεζε Μηνιαία ζςνηήπηζη Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζράξαο θαη θαζαξίζηε ηελ από ηπρόλ ζηεξεά ππνιείκκαηα θαύζεο. Διέγμεηε, θαζαξίζηε ηηο γξίιηεο θαη βεβαησζείηε πσο επηηξέπνπλ ειεύζεξε δηέιεπζε ηνπ αέξα. Διέγμηε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη πξνβείηε ζε γεληθή θαζαξηόηεηα. Όζν ιηγόηεξε ζηάρηε έρεη ν ιέβεηαο θαη όζν ζπρλόηεξα θαζαξίδεηαη, ηόζν πην απνδνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο θαπλνδόρνπ. Καζαξίζηε από ην ηαθ θαζαξηζκνύ εάλ ρξεηάδεηαη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δώζεηε ζηα ζεκεία πνπ ζπζζσξεύεηε ζηάρηε όπσο νξηδόληηα ηκήκαηα, θακπύιεο θηι. Καζαξή θακηλάδα ζεκαίλεη νκαιόηεξε ξνή θαπζαεξίσλ θαη νηθνλνκία ζηα θαύζηκα. Δπηζεσξήζηε ηνλ θαπλνζπιιέθηε ηνπ ιέβεηα από ηελ εηδηθή ζπξίδα θαη θαζαξίζηε εάλ ρξεηάδεηαη. Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα ησλ πνξηώλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξδνληνύ ζηεγαλνπνίεζεο. Αληηθαηαζηήζηε εάλ ρξεηάδεηαη. 24

26 Γεληθέο πξνεηδνπνηήζεηο Σν ηξνθνδνηνύκελν ξεύκα πξέπεη λα είλαη 230V/50Hz. Μελ θαζαξίδεηε ην ιέβεηα κε λεξό. Μελ δηαηεξείηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζην ιέβεηα. ε πεξίπησζε βιάβεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Μελ αγγίδεηε ηελ θακηλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. Πξνηείλεηαη ε επηζεώξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα κηα θνξά ην ρξόλν από ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Κιείζηε ρεηξνθίλεηα ην ηάκπεξ ηνπ αέξα εάλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο θαη ππάξρνπλ αλακκέλα μύια κέζα ζην ιέβεηα. Μελ πξνζπαζείηε λα ζβήζεηε ην θαύζηκν κε λεξό ε άιια πγξά. Μελ ηνπνζεηείηε πνιιά μύια κνλνκηάο. Κιείλεηε πάληα ηε ζπξίδα ηξνθνδνζίαο αθνύ βάιεηε ηα μύια. Να είζαζηε πξνζεθηηθνί όηαλ αλνίγεηε ή θιείλεηε ηε ζπξίδα ηξνθνδνζίαο γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζνύλ εγθαύκαηα. Δγθαηαζηήζηε ην ιέβεηα ζε ζεκείν πνπ επηηξέπεη ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ζηεγλά θαη μεξά μπιά. Καηά ηελ ζπληήξεζε βεβαησζείηε όηη ν ιέβεηαο είλαη θξύνο θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ. Καζαξίζηε ηα ηνύκπα ηνπ ιέβεηα κε κηα βνύξηζα θαζαξηζκνύ. Μαδέςηε κε κηα ζθνύπα ηελ θαπληά από ην ζάιακν θαη ηε ζπξίδα θαζαξηζκνύ. Γηα κεγαιύηεξε εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαζαξίδεηε ην ιέβεηα ζπρλά. 25

27 Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Πρόβλημα Αιηία ύζηαζη Γηαξξνή θαπζαεξίσλ Υακειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ζην ιέβεηα παξά ηελ ζπλερή θαύζε Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία Λέβεηα Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ 1. Βνπισκέλε θακηλάδα, ρακειόο ειθπζκόο. 2. Βνπισκέλνη θινγαπινί, βξώκηθνο θινγνζάιακνο. 3. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα θαη εμαεξηζκόο ιεβεηνζηαζίνπ. 4. Πνιύ ρακειή θιόγα ιαλζαζκέλε ξύζκηζε αέξα. 5. Λαλζαζκέλε έλαπζε ιέβεηα. 6. Αθαηάιιειε ζύλδεζε κε θακηλάδα. 7. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε πόξηαο. 1. Αθαηάιιειν θαύζηκν, πνιύ ρακειή ζεξκνγόλνο δύλακε ή πςειή πγξαζία. 2. Λαλζαζκέλε επηινγή ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο. 3. Διιηπήο / ρακειόο ειθπζκνο θακηλάδαο. 4. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε παξακέηξσλ θαύζεο. 5. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα ζην ιεβεηνζηάζην. 6. Πνιύ ρακειή παξνρή αέξα θαύζεο. 1. Απώιεηα λεξνύ ζην δίθηπν. 2. Φξαγή θπθινθνξεηή Γηαθνπή ξεύκαηνο. 3. Τπεξβνιηθή πνζόηεηα μύισλ. 1. Πνιύ πςειόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 2. Καθή κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ βξόκηθνπ θινγνζαιάκνπ. 3. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιόγεζε ιέβεηα 1. Διέγμηε ηνλ ειθπζκό ηεο θακηλάδαο, θαζαξίζηε ηελ θακηλάδα, ειέγμηε ηηο παξακέηξνπο ηεο θαύζεο, ι =1,8 2,0. 2. Καζαξίζηε ηνπο θινγαπινύο θαη ην θινγνζάιακν. 3. Διέγμηε ηελ παξνρή αέξα θαη ηνλ εμαεξηζκό. 4. Ρπζκίζηε ζσζηά ηνλ θπζεηήξα. 5. Κάληε ηελ έλαπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 6. Διέγμηε ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα. 7. βεβαησζείηε πσο ην κνλσηηθό ζηελ πόξηα εθάπηεηαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ. 1. Υξεζηκνπνηείηε θαύζηκν ζεξκνγόλνπ δύλακεο θαη πγξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 2. Διέγμηε ηελ επηινγή ηνπ ιέβεηα. 3. Διέγμηε αλ ε θακηλάδα, θινγαπινί, θινγνζάιακνο είλαη βνπισκέλα θαζαξίζηε ηα. 4. Ρπζκίζηε ην ιέβεηα. 5. Διέγμηε ηνλ εμαεξηζκό ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 6. Ρπζκίζηε / θαζαξίζηε ην θπζεηήξα. 1. Αθνύ θξπώζεη ν ιέβεηαο ζπκπιεξώζηε λεξό θαη ειέγμηε ηε δηαξξνή. 2. Διέγμηε ηνλ θπθινθνξεηή, βεβαησζείηε πσο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο. 3. Αθήζηε ην ιέβεηα λα θξπώζεη, κελ πξνζζέηεηε άιια μύια. 1. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, ηνπνζεηήζηε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνύ. 2. Καζαξίζηε ην θινγνζάιακν θαη ηνπο θινγαπινύο. 3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ηζρύνο ηνπ ιέβεηα. 26

28 Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Πρόβλημα Αιηία ύζηαζη Πνιύ πςειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ Δκθάληζε θιόγαο 1. Κνθθηλώπε. 2. Λεπθή. 3. Καζαξή θίηξηλε. Τγξνπνίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα. Ο θπζεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. Καθή θαύζε 1. Καθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 2. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιόγεζε ιέβεηα. 3. Καύζηκν ρακειήο ζεξκνγόλνπ δύλακεο. 4. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε θαύζεο. 1. Πνιύ κηθξή παξνρή αέξα. 2. Πνιύ πςειή παξνρή αέξα. 3. Δπαξθήο παξνρή αέξα. 1. πκπύθλσζε αέξα θαη θαπζαεξίσλ θαηά ηελ έλαπζε ηνπ ιεβεηα. 2. Πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο. 3. Πνιύ πςειή πγξαζία θαπζίκνπ. 4. Διιηπήο / ρακειόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 5. Μηθξή δηαηνκή θακηλάδαο. 6. Λαλζαζκέλε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα. 7. πκππθλώκαηα ή βξνρή εηζέξρεηαη ζηελ θακηλαδα. 1. Βιάβε ζην θπζεηήξα. 2. Κακκέλνο θπζεηήξαο. 1. Πνιύ κηθξή παξνρή αέξα. 2. Πνιύ κηθξόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 3. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα. 1. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο 2. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηζρύνο ηνπ ιέβεηα. 3. Αληηθαηαζηήζηε ην θαύζηκν κε λέν ζεξκνγόλνπ δύλακεο θαη πγξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 4. Ρπζκίζηε ζσζηά ηηο παξακέηξνπο ηνπ ιέβεηα. 1. Απμήζηε ηελ παξνρή αέξα. 2. Μεηώζηε ηελ παξνρή αέξα. 3. σζηή παξνρή αέξα. 1. Καηά ηελ έλαπζε ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πάλσ από 70 ν C θαη δηαηεξήζηε ηε γηα θάπνηεο ώξεο. 2. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο κε ηξίνε. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο είλαη 50 ν C. 3. Υξεζηκνπνηείηε θαύζηκν κηθξόηεξεο πγξαζίαο. 4. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, θαζαξίζηε ηελ. 5. Διέγμηε ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο θακηλάδαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 6. Δμαζθαιίζηε ζηεγαλή ζηεγαλή ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα κε ηελ θακηλάδα. 7. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θακηλάδαο. Σνπνζεηήζηε θαπέιν πξνζηαζίαο. 1. Διέγμηε ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε ηνπ θπζεηήξα. 2. Αληηθαηαζηήζηε ην θπζεηήξα. 1. Καζαξίζηε ην θπζεηήξα, ξπζκίζηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα. 2. Διεγμηε ηνλ ειθπζκό. Δγθαηαζηήζηε κηα γελλήηξηα ειθπζκνύ ή έλα ζηαζεξνπνηεηή. 3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζπξίδαο εμαεξηζκνύ. 27

29 ΣΤΠΟ: ΙΥΤ:... ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ: ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:... Δγγύεζε Ο λέβηηαρ ξύλος MEGA F διαθέηει εγγύηζη: 3 ΥΡΟΝΙΑ ζην ιέβεηα. 12 ΜΗΝΕ ζηα ππόινηπα κέξε ηνπ ιέβεηα. Η εγγύεζε θαιύπηεη ηελ αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε νιόθιεξεο ηεο κνλάδαο. Σα ειαηησκαηηθά αληαιιαθηηθά αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα δσξεάλ. Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ πειάηε θαη ηα έμνδα απνζηνιήο βαξύλνπλ ηνλ παξαιήπηε. Η εγγύηζη δεν ιζσύει: Όηαλ πξνθιεζνύλ βιάβεο από θαθή εγθαηάζηαζε, θαθή ιεηηνπξγία, ακέιεηα, παξάιεηςε ή ηπραία γεγνλόηα. Όηαλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγήζεη κε δηαθνξεηηθό ηύπν θαπζίκνπ από απηόλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηερληθό εγρεηξίδην. Όηαλ γίλεη επέκβαζε ζηε κνλάδα από κε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. Όηαλ δελ ππάξρεη γεησκέλνο ξεπκαηνιήπηεο θαη όηαλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ηάζε από 230V. Οη επηζθεπέο δελ επηθέξνπλ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Η εγγύηζη δεν καλύπηει ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηηρ μονάδαρ.

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα