Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβηηαρ ξύλος MEGA F"

Transcript

1 Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.: , Fax

2 Πεξηερόκελα Πξνεηδνπνηήζεηο αζθαιείαο Σερληθά ζηνηρεία Δγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα Λεηηνπξγία πίλαθα Άλακκα ιέβεηα πληήξεζε Γεληθέο πξνεηδνπνηήζεηο Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Δγγύεζε 1

3 Πξνεηδνπνηήζεηο Αζθαιείαο Πξνθπιάμαηε ηνλ ιέβεηα από ρηόληα θαη βξνρέο. Φξνληίζηε ε ηνπνζέηεζε ηνπ λα γίλεη ζε θαιππηόκελν ρώξν γηα ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Μελ αθήλεηε πιεζίνλ ηνπ ιέβεηα εύθιεθηα πιηθά. Μελ ξίρλεηε εύθιεθηα πγξά ζε αλακκέλα μπιά (π.ρ. βελδίλε, νηλόπλεπκα, θιπ.) ππάξρεη θίλδπλνο πξόθιεζεο εγθαπκάησλ. 2

4 Σερληθά ζηνηρεία 3

5 Σερληθά ζηνηρεία ΚΤΑΘΙΟ ΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑ ΩΛΗΝΑ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΟΥΔΙΟ) ή ΘΔΡΜΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ (ΚΛΔΙΣΟ ΓΟΥΔΙΟ) 4

6 Σερληθά ζηνηρεία ΠΛΗΡΩΗ ΛΔΒΗΣΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΠΛΗΡΩΗ / ΔΚΚΔΝΩΗ 5

7 Δγθαηάζηαζε ιέβεηα Η ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη ζε ρώξν κε αξθεηή άλεζε επξπρσξία ώζηε λα κπνξείηε λα ηνλ ειέγρεηε θαη λα ηνλ ζπληεξείηε εύθνια. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηε πάλσ ζε άθαπζηα πιηθά, όπσο κπεηόλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αληέμνπλ κεγάιν βάξνο. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ην ιέβεηα ζε ζηελό, θιεηζηό ρώξν ρσξίο εμαεξηζκό ε ζε ρώξν κε πνιύ πγξαζία. Θα πξνθιεζεί αηειήο θαύζε από έιιεηςε νμπγόλνπ. Μελ ηνπνζεηήζεηε ηνλ ιέβεηα ζε απξνζηάηεπην αθάιππην ρώξν. Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο. 6

8 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα αλνηθηνύ ηύπνπ. Η εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο αλνηθηνύ ηύπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζην πςειόηεξν επίπεδν νινθιήξνπ ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζθαηξηθώλ βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ζηνπο ζσιήλεο αζθαιείαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο. Οη ζσιήλεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο ζσιήλεο εηζαγσγήο θαη εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ζε ζεκεία όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ ιέβεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκε θάζεηε δηαδξνκή κεηαμύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ιέβεηα. Δάλ ν θπθινθνξεηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ζσιήλα επηζηξνθήο θαη ε θεθαιή ηεο αληιίαο ζηε κέγηζηε ηαρύηεηα είλαη «h», ε «h» θάζεηε απόζηαζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εληόο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ( h είλαη ε θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αλώηεξνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ηνπ θαησηέξνπ επηπέδνπ ζην δνρείν δηαζηνιήο). Δάλ ε h δελ επηηπγράλεηαη ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα, ζα ππάξρεη αλαξξόθεζε αέξα ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ θπθιώκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζηνλ ζσιήλα πξνζαγσγήο. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο παξάθακςεο κεηαμύ ησλ ζπλδέζεσλ εηζαγσγήο θαη εμόδνπ ηνπ θπθινθνξεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε κέγηζηε πξνζαγσγή λεξνύ όηαλ ν θπθινθνξεηήο είλαη θιεηζηόο θαη ππάξρεη θαύζε θαπζίκνπ ζηνλ ιέβεηα, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα μαθληθώλ δηαθνπώλ ξεύκαηνο. 7

9 ΩΛΗΝΑ ΠΛΗΡΩΗ ΩΛΗΝΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα αλνηθηνύ ηύπνπ. ΑΠΟ ΓΙΚΣΤΟ 2.00 ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 1/2 3 BAR 8

10 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ζύζηεκα ζέξκαλζεο θιεηζηνύ ηύπνπ εάλ αθνινπζεί ην επόκελν ζρήκα. Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη πεξηιακβάλεη ηα αθνινπζά ζηνηρεία: Βαιβίδα αζθαιείαο ππεξζέξκαλζεο (95 o C). Βαιβίδα αζθαιείαο πηέζεσο (3bar) Μεησηήο πίεζεο κε καλόκεηξν. Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία λεξνύ ηνπ ιέβεηα ππεξβαίλεη ηνπο 95 ν C, ε ζεξκηθή βαιβίδα αζθαιείαο επηηξέπεη ηελ ξνή θξύνπ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο κέζα ζηνλ ιέβεηα. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα κεηώλεηαη θάησ από ηνλ αζθαιή βαζκό, ε βαιβίδα αζθαιείαο θιείλεη ηελ θπθινθνξία θξύνπ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο θαη ν ιέβεηαο επηζηξέθεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Η πιήξσζε ηνπ λεξνύ γίλεηαη κε κεησηή πηέζεσο θαη όρη κε απηόκαην πιήξσζεο. 9

11 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. Προειδοποίηζη για ηο επίπεδο νερού ζηον λέβηηα. Μεηά ηελ πξώηε πιήξσζε λεξνύ ζην ζύζηεκα, ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ην ειάρηζην επίπεδν λεξνύ ζε πδξόκεηξν γηα θπθιώκαηα αλνηθηνύ ηύπνπ, ην ειάρηζην επίπεδν πίεζεο λεξνύ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζε καλόκεηξν γηα ηα θπθιώκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ ( ππό πίεζε). Σν επίπεδν λεξνύ ή ε πίεζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά θαη ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη λεξό ζην θύθισκα εάλ βξίζθνληαη θάησ από ηελ ειάρηζηε ηηκή. 10

12 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα Τδξαπιηθό θύθισκα θιεηζηνύ ηύπνπ. ΘΔΡΜΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 95C ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 1/2 3 BAR ΑΠΟ ΓΙΚΣΤΟ ΜΔΙΩΣΗ ΠΙΔΗ 11

13 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα πκππθλώκαηα θαπζαεξίσλ. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνύ ζην πδξαπιηθό θύθισκα είλαη ζρεηηθά ρακειή, ηδηαηηέξα όηαλ κόιηο έρεη γίλεη αλάθιεμε ζηέξενπ θαπζίκνπ είλαη θπζηνινγηθό νη πδξαηκνί ζηα θαπζαέξηα λα ζπκππθλώλνληαη. Η ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ζπάληα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, αθνύ ζηακαηά όηαλ δεζηαίλεηαη ν ιέβεηαο. Ωζηόζν, ν ιέβεηαο δελ ζα πξέπεη λα δνπιεύεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζπκπύθλσζεο. Όηαλ αλνίγεηε ηελ πόξηα θόξησζεο εάλ ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ είλαη πγξά, ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ζηα αέξηα θαύζεο. Η δηαξθήο ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ δελ δεκηνπξγεί κόλν καδηθή αηζάιε ζηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο, αιιά επεξεάδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. αο ζπληζηνύκε λα αθνινπζήζεηε κηα από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνζνζηνύ ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ ζηνλ ιέβεηα. 1. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε κηα ζεξκνζηαηηθή ηξηόδε βάλα αλάκημεο κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα. Δδώ, ε ηξηόδε βάλα ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ξπζκηζηεί ζηνπο 50 ν C. Σόηε, ην λεξό ζα παξαθάκπηεη απεπζείαο κεηαμύ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα, κέρξη ε ζεξκνθξαζία λεξνύ επηζηξνθήο θηάζεη ηνπο 50 o C. 2. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηνλ θπθινθνξεηή (κέζσ ελόο πδξνζηάηε) πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πξνζαγσγή ή ηελ επηζηξνθή ηνπ ιέβεηα. Δάλ ν πδξνζηάηεο βξίζθεηαη ζηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο, ζα πξέπεη λα έρεη ξπζκηζηεί ζηνπο 30 ν C, εάλ είλαη ζηελ πιεπξά ηεο πξνζαγσγήο, ξπζκίζηε ηνλ ζηνπο o C. Καζώο ν θπθινθνξεηήο δελ ζα μεθηλά κέρξη ε ζεξκνθξαζία λεξνύ λα αλέβεη ζηελ θαζνξηζκέλε ηηκή, ν ιέβεηαο ζεξκαίλεηαη πην γξήγνξα θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ. 12

14 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η θαπλνδόρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή ειθπζκό γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, πξνζηαζία έλαληη ζπκπύθλσζεο θαη πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα! Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη ε θακηλάδα λα παξέρεη επαξθή ειθπζκό. πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ιείαο θαπλνδόρνπ δηπινύ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε. ύκθσλα κε DIN 4705 θαη DIN 18160, ε απόξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηελ δηαδξνκή, πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπκπύθλσζε θαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηα ηεο. Η ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο κε ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή. Μηα κε ζηεγαλή θακηλάδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, π.ρ. θξαγή, πνιιή αηζάιε, ζόξπβνο, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θηι. Δπίζεο κεγάιν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη εάλ εκθαλίδνληαη απνθνιιήζεηο θαη ζηξνβηιηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εύθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ. Η θακηλάδα πξέπεη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη, εηδηθά ζηα ζεκεία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα θαη ζε θακπύιεο όπνπ ηα θαπζαέξηα αιιάδνπλ δηεύζπλζε. ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε ζπξίδα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε ρξόλν. 13

15 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ην ελεξγό ύςνο ηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή εγθαηαζηάηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Παξαθάησ δίλεηαη δηάγξακκα επηινγήο δηακέηξνπ θακηλάδαο. Γηα θαπλνδόρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά 10%. Γεληθά ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα δηαλύεη ηελ κηθξόηεξε δπλαηή απόζηαζε από ην ιέβεηα έσο ηνλ αγσγό, κε ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο θακπύιεο θαη αιιαγέο δηεύζπλζεο θαη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην ύςνο. Η ειάρηζηε θιίζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηκήκα ζύλδεζεο κε ηνλ αγσγό είλαη 5% ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ιέβεηα θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ 2m. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηνο θαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δηαηνκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ. ε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεύζπλζεο δελ επηηξέπεηαη απόθιηζε από ηελ θάζεην πάλσ από 30. ΠΡΟΟΥΗ: Μηα θακηλάδα κε πνιύ κηθξή δηάκεηξν θζείξεηαη θαη θξάδεη πνιύ γξήγνξα. Πνιύ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα λα θξπώλνπλ γξήγνξα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζπκπύθλσζε. Έηζη ε δηάκεηξνο δελ πξέπεη λα είλαη νύηε ππεξβνιηθά κηθξή νύηε κεγάιε. 14

16 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο 15

17 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Η θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε από ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζθεπήο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αλεκπόδηζηνο ειθπζκόο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάιπκκα (θαπέιν) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ θακηλάδα θαη πξνζηαζία από ηα θαηξηθά θαηλόκελα. ε ζηέγεο κε θιίζε πάλσ από 20%, ην κεηξνύκελν ύςνο ηεο θακηλάδαο από ηελ ζηέγε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθείκελα ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο (ζνθίηα, ππξίκαρα ηνηρώκαηα) ε θακηλάδα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηό ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1m. Δάλ ππάξρνπλ θακηλάδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 3m από απηά ηα ζηνηρεία, ε δηαθνξά κπνξεί λα κεησζεί ζηα 0,5m. ε ζηέγεο κε θιίζε >20%, ην ύςνο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη από ην πιηθό θαη ηελ ζέζε ηεο θακηλάδαο σο πξνο ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζηέγεο. Δηδηθόηεξα: θακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κέρξη 1,5m από ηελ θνξπθνγξακκή πξέπεη λα μεπεξλνύλ θαηά 0,5m γηα άθαπζην θάιπκκα θαη θαηά 1m γηα εύθιεθην θάιπκκα. Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ άλνηγκα απόξξηςεο ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1m από ην θάιπκκα. 16

18 Δγθαηάζηαζε θακηλάδαο Αίηηα θαθήο ιεηηνπξγίαο ιέβεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ ιόγσ θακηλάδαο. Μηθξό ελεξγό ύςνο ηεο θακηλάδαο. Με ζηεγαλόηεηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο. Πνιύ ζηελή δηαηνκή ηεο θακηλάδαο. Δκπόδηα ή ζηέλσζε ζηε δηαηνκή ηεο θακηλάδαο. Με ζηεγαλό δηάθξαγκα. Καθώο ξπζκηζκέλν δηάθξαγκα ειθπζκνύ. Γηαξξνή από ηελ νπή ζηελ θακηλάδα. Με ζηεγαλή έλσζε ζην άλνηγκα απόξξηςεο θαπλνύ. Με ζηεγαλή ζπξίδα θαζαξηζκνύ θακηλάδαο. Μεγάιν ηκήκα ηεο θακηλάδαο ακόλσην, πνιύ κηθξή θιίζε. Με ζηεγαλέο θιάληδεο, θαθή κόλσζε. Μεησκέλνο ειθπζκόο ιόγσ ζηξώκαηνο ζηαρηήο ζηνπο θινγαύινπο. πζζώξεπζε ζηαρηήο. Με ζηεγαλή πόξηα θαη θαιιύκαηα. παζκέλνο ξπζκηζηήο ειθπζκνύ (θιαπέ). Βνεζεηηθό ζηόκην αέξα θαύζεο Πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (πνιύ δπλαηόο ειθπζκόο ή πνιύ κηθξόο ιέβεηαο γηα θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ). Πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, πνιύ κεγάινο ιέβεηαο γηα ηελ θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ. Καύζηκν κε κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο (ρακειή ζεξκνγόλν δύλακε). ε πεξίπησζε πνπ ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ ή θαηξηθώλ θαηλόκελσλ ν ειθπζκόο ηεο θακηλάδεο δελ είλαη ζηαζεξόο ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνύ. 17

19 Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα SEBEKE ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ POMPA ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ FAN ΚΑΦΔ (ΦΑΗ) ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ) ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 18

20 Ηιεθηξηθή ζύλδεζε ιέβεηα ΜΠΛΔ (ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ) ΜΑΤΡΟ (ΦΑΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ) ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΑΦΔ (ΓΔΝ ΤΝΓΔΔΣΑΙ ΠΟΤΘΔΝΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ ΟΣΙ ΛΔΙΠΔΙ ΚΑΙ Η ΒΙΓΑ ΣΗ ΚΛΔΜΜΑ) ΚΙΣΡΙΝΟ (ΓΔΙΩΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ ΥΩΡΟΤ ΚΑΦΔ ΜΑΤΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΔΒΗΣΑ FAN ΜΠΛΔ ΚΙΣΡΙΝΟ ΜΠΛΔ ΚΙΣΡΙΝΟ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 19

21 Λεηηνπξγία πίλαθα ΠΛΗΚΣΡΟ ΜΕΙΩΕΙ ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΠΛΗΚΣΡΟ ΜΕΙΩΕΙ ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Ο ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΟΣΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ (ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΗ ΡΤΘΜΙΗ) ΔΙΑΚΟΠΣΗ ON/OFF Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΡΤΘΜΙΕΩΝ 1) ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ) ΡΤΘΜΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΟΤ ΘΕΛΟΤΜΕ Ο ΛΕΒΗΣΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΕΙ. ΜΟΛΙ Ο ΛΕΒΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΑΜΑΣΑΕΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ. 2) ΕΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ ΚΑΣΆ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Ο ΠΙΝΚΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 45 ΛΕΠΣΑ ΝΑ ΑΤΞΗΘΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΒΑΘΜΟΤ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΤΞΗΘΕΙ ΣΑΜΑΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΟΤΜΕ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΟΝ/OFF. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ (40 ΒΑΘΜΟΙ 45 ΛΕΠΣΑ) ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΑΝ ΠΙΕΟΤΜΕ ΤΝΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ -Μ- ΓΙΑ 10 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ. ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΠΙΕΖΟΝΣΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ Ο ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΕΙ ΟΠΩ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: AUTO: ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0: ΠΑΤΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 1: 1 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 2: 2 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 3: 3 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 4: 4 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ 5 : 5 η ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Η ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΖΕΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. 20

22 Άλακκα ιέβεηα - πληήξεζε Υπήζη και ζςνηήπηζη. Ππιν ηην έναςζη ηος λέβηηα βεβαιωθείηε για ηα ακόλοςθα: Οξζόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ. Οξζόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Οξζόηεηα ζύλδεζεο θαπλνδόρνπ, ζηεγαλόηεηα θαη κόλσζε θαπλνδόρνπ. Οη αηζζεηήξεο ησλ νξγάλσλ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη ζην θπάζην ηνπ ιέβεηα. Σν πδξαπιηθό δίθηπν είλαη πιήξεο θαη ππάξρεη ε ζσζηή πίεζε. Ο θπθινθνξεηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Σν δνρείν δηαζηνιήο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν θαη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαζηνιή ηνπ λεξνύ. Οη βάλεο ηνπ ιέβεηα είλαη αλνηθηέο. Τπάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. Γελ ππάξρνπλ εύθιεθηεο ή εθξεθηηθέο ύιεο γύξσ από ην ιέβεηα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεηε θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηελ εηαηξία. Σν άλακκα ηνπ ιέβεηα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα. Υξεζηκνπνηώληαο αξρηθά ιεπηά μύια θαη πξνζαλάκκαηα μεθηλήζηε ηελ θσηηά θαη κεηά πξνζζέζηε κεγαιύηεξα μύια κέρξη λα έρεηε κηα ζηαζεξή θσηηά. Έπεηηα γεκίζηε ηνλ ζάιακν θαύζεο κε όζα μύια επηζπκείηε θαη θιείζηε ηελ πόξηα. 21

23 Άλακκα ιέβεηα πληήξεζε Σν κέγηζην κήθνο μύινπ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ ιέβεηα. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ μύινπ, αιιάδεη ζεκαληηθά ε ζπκπεξηθνξά ζηελ θαύζε. Σα θαιύηεξα θαπζόμπια πξνέξρνληαη από «ζθιεξά μύια», δει. πιαηύθπιια όπσο δξπο, νμηά, ειηά θ.α. πνπ έρνπλ κεγάιν βάξνο, είλαη ππθλά θαη θαίγνληαη κε ήξεκε θαη καθξηά θιόγα. Σα κηθξά μύια είλαη πνην θαηάιιεια γηα πξνζάλακκα, ελώ γηα θύξηνο θαύζε πξνηηκάκε ηα κεγάια μύια. Σα μύια ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ μεξαζεί γηα δπν έηε θαη λα κελ πεξηέρνπλ πγξαζία πάλσ από 20%. ΚΑΥΣΙΜΟ ΘΔΡΜΟΓΟΝΟΣ ΓΥΝΑΜΗ ΑΝΑ ΟΓΚΟ KWh/m 3 ΘΔΡΜΟΓΟΝΟΣ ΓΥΝΑΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ KWh/kg ΟΞΙΑ ,2 ΔΡΤ ,2 ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ,2 ΗΜΤΔΑ ,3 ΦΣΕΛΙΑ ,1 ΦΕΝΔΑΜΟ ,1 ΙΣΙΑ ,1 ΛΕΤΚΑ ,2 ΠΕΤΚΟ ,4 ΕΛΑΣΟ ,4 ΜΠΡΙΚΕΣΑ ΞΤΛΟΤ - 5,2 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - 12,8 Υαξαθηεξηζηηθά θαπζίκσλ ( κε πγξαζία έσο 20%). Όινη νη ηύπνη ζηεξεώλ θαπζίκσλ είλαη επαίζζεηνη ζηελ πγξαζία. Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ρώξν ζθεπαδόκελν, πνπ λα κελ επεξεάδεηαη από θαηξηθά θαηλόκελα, θαη ρσξίο πγξαζία. 22

24 Άλακκα ιέβεηα -πληήξεζε ςνηήπηζη λέβηηα. Καθημεπινή ζςνηήπηζη. ε θαζεκεξηλή βάζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αξηηόηεηα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Διέγμηε πσο ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη ζσζηή θαη πσο όιεο νη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγνύλ. Εβδομαδιαία ζςνηήπηζη. Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε θαιή απόδνζε. Πξηλ πξνβείηε ζε θαζαξηζκό, αθήζηε ηνλ ιέβεηα ζβεζηό γηα ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα ώζηε λα θξπώζεη. ε ζπλερή ιεηηνπξγία θαιό είλαη λα θαζαξίδεηαη κηα θνξά θάζε ηέζζεξηο κέξεο. Καζαξίζηε κε ην εηδηθό εξγαιείν ηελ επηθάλεηα ηεο ζράξαο, ηηο επηθάλεηεο ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη ηελ επηθάλεηα ησλ πδξαπιηθώλ, όπνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηάρηε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη, θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ησλ θινγαπιώλ κε ηελ εηδηθή βνύξηζα. Διέγμηε ην δνρείν ζηάρηεο. Αδεηάζηε ην όηαλ γεκίζεη. Αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ ιέβεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηάρηεο ηνπ θαπζίκνπ ρξεηάδεηαη άδεηαζκα θάζε 2 έσο 3 εκέξεο. Βεβαησζείηε πσο δελ ππάξρνπλ θιεγόκελα θαηάινηπα ζην δνρείν πξηλ ηελ απόξξηςε ηεο ζηάρηεο. 23

25 Άλακκα ιέβεηα -πληήξεζε Μηνιαία ζςνηήπηζη Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζράξαο θαη θαζαξίζηε ηελ από ηπρόλ ζηεξεά ππνιείκκαηα θαύζεο. Διέγμεηε, θαζαξίζηε ηηο γξίιηεο θαη βεβαησζείηε πσο επηηξέπνπλ ειεύζεξε δηέιεπζε ηνπ αέξα. Διέγμηε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη πξνβείηε ζε γεληθή θαζαξηόηεηα. Όζν ιηγόηεξε ζηάρηε έρεη ν ιέβεηαο θαη όζν ζπρλόηεξα θαζαξίδεηαη, ηόζν πην απνδνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο θαπλνδόρνπ. Καζαξίζηε από ην ηαθ θαζαξηζκνύ εάλ ρξεηάδεηαη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δώζεηε ζηα ζεκεία πνπ ζπζζσξεύεηε ζηάρηε όπσο νξηδόληηα ηκήκαηα, θακπύιεο θηι. Καζαξή θακηλάδα ζεκαίλεη νκαιόηεξε ξνή θαπζαεξίσλ θαη νηθνλνκία ζηα θαύζηκα. Δπηζεσξήζηε ηνλ θαπλνζπιιέθηε ηνπ ιέβεηα από ηελ εηδηθή ζπξίδα θαη θαζαξίζηε εάλ ρξεηάδεηαη. Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα ησλ πνξηώλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξδνληνύ ζηεγαλνπνίεζεο. Αληηθαηαζηήζηε εάλ ρξεηάδεηαη. 24

26 Γεληθέο πξνεηδνπνηήζεηο Σν ηξνθνδνηνύκελν ξεύκα πξέπεη λα είλαη 230V/50Hz. Μελ θαζαξίδεηε ην ιέβεηα κε λεξό. Μελ δηαηεξείηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζην ιέβεηα. ε πεξίπησζε βιάβεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Μελ αγγίδεηε ηελ θακηλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. Πξνηείλεηαη ε επηζεώξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα κηα θνξά ην ρξόλν από ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Κιείζηε ρεηξνθίλεηα ην ηάκπεξ ηνπ αέξα εάλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο θαη ππάξρνπλ αλακκέλα μύια κέζα ζην ιέβεηα. Μελ πξνζπαζείηε λα ζβήζεηε ην θαύζηκν κε λεξό ε άιια πγξά. Μελ ηνπνζεηείηε πνιιά μύια κνλνκηάο. Κιείλεηε πάληα ηε ζπξίδα ηξνθνδνζίαο αθνύ βάιεηε ηα μύια. Να είζαζηε πξνζεθηηθνί όηαλ αλνίγεηε ή θιείλεηε ηε ζπξίδα ηξνθνδνζίαο γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζνύλ εγθαύκαηα. Δγθαηαζηήζηε ην ιέβεηα ζε ζεκείν πνπ επηηξέπεη ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ζηεγλά θαη μεξά μπιά. Καηά ηελ ζπληήξεζε βεβαησζείηε όηη ν ιέβεηαο είλαη θξύνο θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ. Καζαξίζηε ηα ηνύκπα ηνπ ιέβεηα κε κηα βνύξηζα θαζαξηζκνύ. Μαδέςηε κε κηα ζθνύπα ηελ θαπληά από ην ζάιακν θαη ηε ζπξίδα θαζαξηζκνύ. Γηα κεγαιύηεξε εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαζαξίδεηε ην ιέβεηα ζπρλά. 25

27 Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Πρόβλημα Αιηία ύζηαζη Γηαξξνή θαπζαεξίσλ Υακειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ζην ιέβεηα παξά ηελ ζπλερή θαύζε Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία Λέβεηα Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ 1. Βνπισκέλε θακηλάδα, ρακειόο ειθπζκόο. 2. Βνπισκέλνη θινγαπινί, βξώκηθνο θινγνζάιακνο. 3. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα θαη εμαεξηζκόο ιεβεηνζηαζίνπ. 4. Πνιύ ρακειή θιόγα ιαλζαζκέλε ξύζκηζε αέξα. 5. Λαλζαζκέλε έλαπζε ιέβεηα. 6. Αθαηάιιειε ζύλδεζε κε θακηλάδα. 7. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε πόξηαο. 1. Αθαηάιιειν θαύζηκν, πνιύ ρακειή ζεξκνγόλνο δύλακε ή πςειή πγξαζία. 2. Λαλζαζκέλε επηινγή ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο. 3. Διιηπήο / ρακειόο ειθπζκνο θακηλάδαο. 4. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε παξακέηξσλ θαύζεο. 5. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα ζην ιεβεηνζηάζην. 6. Πνιύ ρακειή παξνρή αέξα θαύζεο. 1. Απώιεηα λεξνύ ζην δίθηπν. 2. Φξαγή θπθινθνξεηή Γηαθνπή ξεύκαηνο. 3. Τπεξβνιηθή πνζόηεηα μύισλ. 1. Πνιύ πςειόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 2. Καθή κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ βξόκηθνπ θινγνζαιάκνπ. 3. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιόγεζε ιέβεηα 1. Διέγμηε ηνλ ειθπζκό ηεο θακηλάδαο, θαζαξίζηε ηελ θακηλάδα, ειέγμηε ηηο παξακέηξνπο ηεο θαύζεο, ι =1,8 2,0. 2. Καζαξίζηε ηνπο θινγαπινύο θαη ην θινγνζάιακν. 3. Διέγμηε ηελ παξνρή αέξα θαη ηνλ εμαεξηζκό. 4. Ρπζκίζηε ζσζηά ηνλ θπζεηήξα. 5. Κάληε ηελ έλαπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 6. Διέγμηε ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα. 7. βεβαησζείηε πσο ην κνλσηηθό ζηελ πόξηα εθάπηεηαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ. 1. Υξεζηκνπνηείηε θαύζηκν ζεξκνγόλνπ δύλακεο θαη πγξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 2. Διέγμηε ηελ επηινγή ηνπ ιέβεηα. 3. Διέγμηε αλ ε θακηλάδα, θινγαπινί, θινγνζάιακνο είλαη βνπισκέλα θαζαξίζηε ηα. 4. Ρπζκίζηε ην ιέβεηα. 5. Διέγμηε ηνλ εμαεξηζκό ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 6. Ρπζκίζηε / θαζαξίζηε ην θπζεηήξα. 1. Αθνύ θξπώζεη ν ιέβεηαο ζπκπιεξώζηε λεξό θαη ειέγμηε ηε δηαξξνή. 2. Διέγμηε ηνλ θπθινθνξεηή, βεβαησζείηε πσο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο. 3. Αθήζηε ην ιέβεηα λα θξπώζεη, κελ πξνζζέηεηε άιια μύια. 1. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, ηνπνζεηήζηε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνύ. 2. Καζαξίζηε ην θινγνζάιακν θαη ηνπο θινγαπινύο. 3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ηζρύνο ηνπ ιέβεηα. 26

28 Πξνβιήκαηα θαη ζπζηάζεηο Πρόβλημα Αιηία ύζηαζη Πνιύ πςειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ Δκθάληζε θιόγαο 1. Κνθθηλώπε. 2. Λεπθή. 3. Καζαξή θίηξηλε. Τγξνπνίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα. Ο θπζεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί. Καθή θαύζε 1. Καθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 2. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιόγεζε ιέβεηα. 3. Καύζηκν ρακειήο ζεξκνγόλνπ δύλακεο. 4. Λαλζαζκέλε ξύζκηζε θαύζεο. 1. Πνιύ κηθξή παξνρή αέξα. 2. Πνιύ πςειή παξνρή αέξα. 3. Δπαξθήο παξνρή αέξα. 1. πκπύθλσζε αέξα θαη θαπζαεξίσλ θαηά ηελ έλαπζε ηνπ ιεβεηα. 2. Πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο. 3. Πνιύ πςειή πγξαζία θαπζίκνπ. 4. Διιηπήο / ρακειόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 5. Μηθξή δηαηνκή θακηλάδαο. 6. Λαλζαζκέλε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα. 7. πκππθλώκαηα ή βξνρή εηζέξρεηαη ζηελ θακηλαδα. 1. Βιάβε ζην θπζεηήξα. 2. Κακκέλνο θπζεηήξαο. 1. Πνιύ κηθξή παξνρή αέξα. 2. Πνιύ κηθξόο ειθπζκόο θακηλάδαο. 3. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα. 1. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο 2. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηζρύνο ηνπ ιέβεηα. 3. Αληηθαηαζηήζηε ην θαύζηκν κε λέν ζεξκνγόλνπ δύλακεο θαη πγξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 4. Ρπζκίζηε ζσζηά ηηο παξακέηξνπο ηνπ ιέβεηα. 1. Απμήζηε ηελ παξνρή αέξα. 2. Μεηώζηε ηελ παξνρή αέξα. 3. σζηή παξνρή αέξα. 1. Καηά ηελ έλαπζε ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πάλσ από 70 ν C θαη δηαηεξήζηε ηε γηα θάπνηεο ώξεο. 2. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο κε ηξίνε. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο είλαη 50 ν C. 3. Υξεζηκνπνηείηε θαύζηκν κηθξόηεξεο πγξαζίαο. 4. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, θαζαξίζηε ηελ. 5. Διέγμηε ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο θακηλάδαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 6. Δμαζθαιίζηε ζηεγαλή ζηεγαλή ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα κε ηελ θακηλάδα. 7. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θακηλάδαο. Σνπνζεηήζηε θαπέιν πξνζηαζίαο. 1. Διέγμηε ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε ηνπ θπζεηήξα. 2. Αληηθαηαζηήζηε ην θπζεηήξα. 1. Καζαξίζηε ην θπζεηήξα, ξπζκίζηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα. 2. Διεγμηε ηνλ ειθπζκό. Δγθαηαζηήζηε κηα γελλήηξηα ειθπζκνύ ή έλα ζηαζεξνπνηεηή. 3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζπξίδαο εμαεξηζκνύ. 27

29 ΣΤΠΟ: ΙΥΤ:... ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ: ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:... Δγγύεζε Ο λέβηηαρ ξύλος MEGA F διαθέηει εγγύηζη: 3 ΥΡΟΝΙΑ ζην ιέβεηα. 12 ΜΗΝΕ ζηα ππόινηπα κέξε ηνπ ιέβεηα. Η εγγύεζε θαιύπηεη ηελ αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε νιόθιεξεο ηεο κνλάδαο. Σα ειαηησκαηηθά αληαιιαθηηθά αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα δσξεάλ. Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ πειάηε θαη ηα έμνδα απνζηνιήο βαξύλνπλ ηνλ παξαιήπηε. Η εγγύηζη δεν ιζσύει: Όηαλ πξνθιεζνύλ βιάβεο από θαθή εγθαηάζηαζε, θαθή ιεηηνπξγία, ακέιεηα, παξάιεηςε ή ηπραία γεγνλόηα. Όηαλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγήζεη κε δηαθνξεηηθό ηύπν θαπζίκνπ από απηόλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηερληθό εγρεηξίδην. Όηαλ γίλεη επέκβαζε ζηε κνλάδα από κε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. Όηαλ δελ ππάξρεη γεησκέλνο ξεπκαηνιήπηεο θαη όηαλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ηάζε από 230V. Οη επηζθεπέο δελ επηθέξνπλ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Η εγγύηζη δεν καλύπηει ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηηρ μονάδαρ.

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα