Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1"

Transcript

1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

2 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Γεληθά Κνξκόο ιέβεηα Πόξηα ΚΑΤΙΜΟ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΣΑΔΙ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Γηαζηάζεηο ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Λεβεηνζηάζην Μεηαιιηθά θαιύκκαηα Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε Καπζηήξαο Κπθινθνξεηήο Καπλνδόρνο Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ Λεηηνπξγία ιέβεηα Ρύζκηζε θαύζεο πληήξεζε Θέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ Καπζηήξεο πεηξειαίνπ Καπζηήξεο αεξίνπ... 26

3 Σαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ ραιύβδηλν ιέβεηα Enersave ηνπ εξγνζηαζίνπ THERMOSTAHL. Σαο δηαβεβαηώλνπκε όηη θάλαηε κία ζσζηή επηινγή θαη πξνζζέζαηε αμία ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ηεο θαηνηθίαο ζαο. Ο ιέβεηαο ENERSAVE είλαη έλα αμηόπηζην πξντόλ θαη θαηαζθεπάδεηαη από πιηθά άξηζηεο πνηόηεηαο από έλα άξηην εξγνζηάζην. Γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ ζύλδεζεο, παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην ηερληθό βηβιίν ηνπ ιέβεηα. Να ιάβεηε ππ όςηλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο ππνδείμεηο αζθαιείαο. Η εηαηξία Thermostahl δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηερληθά ζηνηρεία, δηαζηάζεηο, εμσηεξηθά εκθαληζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία εμνπιηζκνύ ρσξίο εηδνπνίεζε. 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Δθηόο από ηηο επηκέξνπο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζηα δηάθνξα θεθάιαηα, δίλνληαη εδώ θάπνηεο γεληθέο ππνδείμεηο πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα. Πξηλ μεθηλήζηε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, βεβαησζείηε πσο έρεηε δηαβάζεη ην παξόλ εγρεηξίδην θαη έρεηε θαηαλνήζεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξέπεη λα γίλνληαη κόλν από επαγγεικαηία εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί, θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. Η εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Μελ απνζεθεύεηε θαύζηκα ή εύθιεθηα πιηθά εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Βεβαησζείηε πσο γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Μελ αθήλεηε εθηεζεηκέλα θαιώδηα, δηαηεξείηε ην ιεβεηνζηάζην θαζαξό, βεβαησζείηε γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο θακηλάδαο θαη ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ. Διέγμηε ηελ πίεζε ζην δίθηπό ζαο θαη βεβαησζείηε πσο όιεο νη δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο αζθαιείαο ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ Απηό ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, όπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο έγγξαθν, πξέπεη λα θπιαρηεί επηκειώο, έηζη ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ή κεηαπώιεζεο ηεο ζπζθεπήο, ην παξόλ εγρεηξίδην πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ λέν ηδηνθηήηε / ρξήζηε. Οη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνύ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππόινηπσλ ζπλεξγαδόκελσλ ζπζθεπώλ-εμαξηεκάησλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Ο αγνξαζηήο νθείιεη λα εθαξκόζεη όιεο ηηο νδεγίεο ρξήζεσο, αζθαιείαο, θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο απηνύ ηνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε παύεη λα ηζρύεη ε εγγύεζε ηνπ ιέβεηα θαη ε εηαηξία δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε βιάβε νθείιεηαη ζε κε εθαξκνγή ηνπο. ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εγρεηξηδίνπ βξίζθεηαη ην έληππν εγγύεζεο ηνπ πξντόληνο. Παξαθαινύκε λα ηε δηαβάζεηε πξνζεθηηθά, λα ηελ ζπκπιεξώζεηε θαη λα ηελ απνζηείιεηε ηαρπδξνκηθά ζηελ εηαηξία. Η εγγύεζε αθνξά ηνλ ηειηθό ρξήζηε.

4 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ο ιέβεηαο Enersave είλαη ραιύβδηλνο θινγναπισηόο, ηξηώλ δηαδξνκώλ θαπζαεξίσλ, κε αληίζιηςε ζην θινγνζάιακν ηνπ ιέβεηα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά DIN 4751, θαη πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κέρξη 95 o C ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο γηα δεζηό λεξό ρξήζεο κε ελαιιάθηε, θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Δίλαη θαηάιιεινο γηα θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ (DIN 51603) θαη αεξίνπ. Δίλαη δηαζέζηκνο σο αλεμάξηεηνο ιέβεηαο ή σο ζύζηεκα κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα. Δπηπξόζζεηα, είλαη δπλαηόο ν ζπλδπαζκόο κε κπότιεξ γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, ή κε άιιε πεγή ζέξκαλζεο. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ην ζθνπό πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνύο ή κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξήζεο. Δπίζεο, ν ιέβεηαο δηαηίζεηαη κε κία ζεηξά αμεζνπάξ, όπσο ερνκνλσηηθό θάιπκκα θαπζηήξα, πίλαθα νξγάλσλ κε ή ρσξίο απηνκαηηζκό, πξόζζεηα πιηθά ιεβεηνζηαζίνπ (όπσο θαπζηήξαο, θπθινθνξεηήο, ζεη αζθαιείαο, δνρείν δηαζηνιήο, απηόκαην θίιηξν, θξνπλόο εθθέλσζεο, βνύξηζα θαζαξηζκνύ, θαζνδηθή πξνζηαζία, θηι.) 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Οη ιέβεηεο παξαδίδνληαη από ην εξγνζηάζην ειεγκέλνη θαη θέξνπλ ην πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο θαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο ιέβεηαο ζπλνδεύεηαη κε ηα κεηαιιηθά ηνπ θαιύκκαηα ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία. Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο. Σν εξγνζηάζην δελ ζα δερζεί παξάπνλα εμαηηίαο θαθνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο θαηά ηε κεηαθνξά. Σα παξάπνλα απηά απεπζύλνληαη ζην κεηαθνξέα. ηελ παξαιαβή ηνπ ιέβεηα ζα βξείηε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: Υαιύβδηλνο θνξκόο ηνπ ιέβεηα, κέζα ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη ζηξνβηιηζηέο. πζθεπαζία κε ηα κεηαιιηθά θαιύκκαηα θαη ηελ κόλσζε πνπ πεξηιακβάλεη: - κεηαιιηθά θαιύκκαηα ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα - κόλσζε παινβάκβαθα - ηηξάληεο θαη πιαζηηθνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο κόλσζεο - βνύξηζα θαζαξηζκνύ - βίδεο ζπλαξκνιόγεζεο ζε πιαζηηθό ζαθνπιάθη - κνριό γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο Πίλαθαο νξγάλσλ (πξναηξεηηθά) Βηβιίν νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζύλδεζεο

5 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 5.1 Γενικά Ο ιέβεηαο Enersave είλαη ραιύβδηλνο θινγναπισηόο, ηξηώλ δηαδξνκώλ θαπζαεξίσλ, κε αληίζιηςε ζην θινγνζάιακν ηνπ ιέβεηα. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αληίζιηςε πνπ παξάγεηαη από ηελ επηζηξεθόκελε θιόγα ζηνλ θινγνζάιακν θαη ζηελ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία. Σα θαπζαέξηα αλαζηξέθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο ζηνλ πάην ηνπ θινγνζαιάκνπ εθηειώληαο έηζη δεύηεξε δηαδξνκή κέζα ζην θινγνζάιακν θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηε ηξίηε δηαδξνκή δηακέζνπ ησλ θινγαπιώλ, όπνπ κεηαδίδνπλ κέξνο ηεο ζεξκόηεηάο ηνπο κε ζπλαγσγή, θαη θαηόπηλ νδεύνπλ πξνο ηνλ θαπλνζπιιέθηε. Οη ζηξνβηιηζηέο ζηνπο θινγαπινύο πεξηζηξέθνπλ ηα θαπζαέξηα, ώζηε λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ απινύ θαη λα κεηαδώζνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζεξκόηεηα. 5.2 Κορμός λέβηηα Ο θνξκόο ηνπ ιέβεηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνειάζκαηα ζεξκήο έιαζεο St 37-2 θαηά DIN Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ιέβεηα είλαη ηέηνηνο ώζηε όια ηα ηκήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιόγα λα είλαη πδξόςπθηα. Η δηαηνκή, ε έλσζε θαη ην κήθνο ησλ θινγαπιώλ είλαη εηδηθά κειεηεκέλε ώζηε λα επηηαρύλεη ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θαπζαεξίσλ. Ο θαζξέπηεο ηνπ θινγνζαιάκνπ έρεη εηδηθή δηακόξθσζε (θνηιόηεηα), γηα αζόξπβε ιεηηνπξγία ρσξίο δνλήζεηο. Οη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηήζεηο θαη θαη DIN 50120, από ξνκπόη κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο (MIG-MAG), ώζηε ην πιηθό ηεο ζπγθόιιεζεο λα δηεηζδύζεη βαζηά ζην κέηαιιν. ρέδην θαύζεο ιέβεηα

6 Ο θαπλνζπιιέθηεο είλαη βηδσηόο θαη δηαζέηεη εηδηθή ζπξίδα θαζαξηζκνύ, πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο κέζν εθηόλσζεο ηπρόλ εθξήμεσλ. ην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα ππάξρεη εηδηθή δηακόξθσζε ζηελ επηζηξνθή ηνπ λεξνύ, ε νπνία εμαλαγθάδεη ην λεξό λα δηαρέεηαη, γηα γξεγνξόηεξε ζέξκαλζε θαη νκνηόκνξθε ζεξκηθή θόξηηζε ηνπ ιέβεηα. Η ξνή ηνπ λεξνύ είλαη αληίζεηε θαη αληίζηξνθε πξνο ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Κάζε ιέβεηαο ρσξηζηά ειέγρεηαη ζε πδξαπιηθή πίεζε 6-8 bar (αλάινγα κε ηνλ ηύπν) γηα έιεγρν αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο. 5.3 Πόρηα Η πόξηα ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη ππξίκαρν πιηθό κεγάινπ πάρνπο γηα πςειή πξνζηαζία θαη ζεξκηθή κόλσζε. Σν ππξίκαρν πιηθό ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε λέν αλ ππνζηεί θάπνηα βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Δίλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά, θαη είλαη εύθνια πξνζβάζηκε γηα ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκό. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πόξηαο πξέπεη ε πόξηα λα εθάπηεηαη ζθηρηά ζην θεξακηθό θνξδόλη, ώζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή θαπζαεξίσλ. Θα πξέπεη ηα εμσηεξηθά κπνπιόληα λα βηδώλνληαη ζθηρηά. Δάλ ε πόξηα δελ εθάπηεηαη ζην θεξακηθό θνξδόλη, ζθίμηε ην εζσηεξηθό παμηκάδη. Η πόξηα θέξεη θιάληδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαπζηήξα θαη ζπξίδα επηζεώξεζεο θιόγαο. Γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ιόγσ αθηηλνβνιίαο ηνπνζεηείηαη επί ηεο πόξηαο κεηαιιηθό θάιπκκα κε κόλσζε παινβάκβαθα. Δηδηθνί κεληεζέδεο κε θσληθά πεξηθόριηα ζε ζπλδπαζκό κε εδηθό κεραληζκό ζπγθξάηεζεο θξαηνύλ ηελ πόξηα ζε νξηδόληηα ζέζε. ΔΝ Αλάπηπγκα ιέβεηα Enersave

7 Τπόμνημα 1. Κνξκόο πόξηαο 26. Κπάζην 2. Πεξηθόριην πόξηαο 27. σιήλαο 3. Οπή 28. Μαζηόο πξνζαγσγήο 4. ηεγαλνπνηεηηθό 29. Μνύθα 5. Πεξηθόριην ζπξίδαο επηζεώξεζεο 30. Βίδα θαπλνζπιιέθηε 6. Σδάκη επηζεώξεζεο 31. Απηάθη ζηήξημεο 7. Μαζηόο επηζεώξεζεο 32. Παμηκάδη θαπλνζπιιέθηε 8. Κεξακηθό ζηεγαλνπνίεζεο 33. Καπλνζπιιέθηεο 9. Φιάληδα ηνπνζέηεζεο θαπζηήξα 34. Καπλνδόρνο 10. Παμηκάδη θιάληδαο 35. Πεηαινύδα 11. Κνριίαο θιάληδαο 36. Διαηήξην 12. Γαθηύιηνο ζηήξημεο 37. Βίδα ζράξαο θαζαξηζκνύ 13. Παμηκάδη 38. Μαζηόο εθθέλσζεο 14. Γσληαθό ζηήξηγκα ζηεθάλεο 39. Μαζηόο επηζηξνθήο 15. ηεθάλε πόξηαο 40. Οπίζζηα απινθόξνο πιάθα 16. Λαηκόο νπήο πόξηαο 41. Πόδη 17. Ταινθόξδνλν ζηεγαλνπνίεζεο 42. Οπίζζηα πιάθα ζηήξημεο απιώλ 18. Κνριίαο ζύζθημεο πόξηαο 43. σιήλαο 19. Δκπξόζζηα απινθόξνο πιάθα 44. Οπίζζηα πιάθα θινγνζαιάκνπ 20. Γσληαθό ζηήξηγκα 45. Φινγνζάιακνο 21. Δμσηεξηθή ζηεθάλε παινθόξδνλνπ 46. ηξνβηιηζηέο θαπζαεξίσλ 22. Δζσηεξηθή ζηεθάλε παινθόξδνλνπ 47. Κνκβνέιαζκα 23. Φινγαπινί 48. Μεληεζέο πόξηαο 24. Γνθόο έλσζεο 49. Πξνθίια αλαθιαζηήξα 25. Τδξνζάιακνο 6 ΚΑΤΙΜΟ Ο ιέβεηαο THERMOSTAHL είλαη ππεξπηεζηηθόο γηα θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ ηύπνπ EL ζύκθσλα κε ηελ ηππνπνίεζε DIN (κέγηζην ημώδεο ζηνπο 20ºC: 1,5 E-6 cs (41 R) ή αεξίνπ (θπζηθό αέξην ή LPG) κε ηνλ θαηάιιειν ζε θάζε πεξίπησζε θαπζηήξα. Αλάινγα κε ην θαύζηκν πξέπεη λα ηεξνύληαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Ο θαπζηήξαο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ιέβεηα, θαη δελ θαιύπηεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ, νύηε πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγγύεζε ηνπ ιέβεηα. Ο θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε παξειθόκελα. Ππθλόηεηα ζηνπο 15 o C g/ml 0,86 εκείν θιόγαο o C 55 Κηλεκαηηθό ημώδεο ζε 20 o C(max) mm 2 /s 6,0 Πεξηεθηηθόηεηα ζείνπ (max) % 0,3 Νεξό κε δηαρσξηδόκελν (max) % 0,05 Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηδήκαηα (max) % 0,05 Καηώηεξε ζεξκνγόλνο δύλακε (min) MJ/kg 42,0 Σέθξα % 0,01 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά DIN 51603

8 Σύπος 7 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΣΑΔΙ 7.1 Σετνικά ταρακηηριζηικά Ονομαζηική ιζτύς Περιοτή ιζτύος Ανηίθλιυη Όγκος θλογοθα λάμοσ Δζφηερική Θερμ. πηώζη επιθάνεια πίεζης Περιεκηικόηηηα νερού Μέγιζηη πίεζη λειηοσργίας Mcal/h kw Мcal/h mm H 2 O lit m 2 (Δt=15 ν C) lit bar EN , ,2 4 EN , ,6 4 EN , ,5 4 EN , ,4 4 EN , ,5 4 EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN ,

9 7.2 Γιαζηάζεις ρεδηάγξακκα δηαζηάζεσλ ιέβεηα Enersave EN 20-EN 200 Σύπος λέβηηα A B C D E F L T1-T2 T3 T4 T5 mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch EN ¼ ½ EN ¼ ½ EN ¼ ½ EN ¼ ½ EN ½ ½ EN ½ ½ EN ½ ½ EN ½ EN ½ EN ½ EN ½ EN ½ ½ EN ½ ½ ρεδηάγξακκα δηαζηάζεσλ ιέβεηα Enersave EN 220-EN 4000

10 Σύπος λέβηηα A B C D E F L T1-T2 T3 T4 T5 mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch EN ½ ¼ EN ½ ¼ EN ¼ EN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ EN DN ¼ 8 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 8.1 Λεβηηοζηάζιο Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε εηδηθό ρώξν, ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνύ θηηξίσλ Δηαζηάζεηο Ο ρώξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επίπεδν δάπεδν, αξθεηήο αληνρήο γηα ην βάξνο ηνπ. Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε πξόζβαζε ζην ιέβεηα λε είλαη εύθνιε από όιεο ηηο κεξηέο. πζηήλνληαη νη αθόινπζεο απνζηάζεηο. Δλάτιζηο ύυος λεβηηοζηαζίοσ Γηα ιέβεηεο έσο 70 kw Γηα ιέβεηεο από 70 έσο 230 kw Γηα ιέβεηεο πάλσ από 230 kw m m m Δλάτιζηη απόζηαζη από μπροζηινό ηοίτο Γηα ιέβεηεο έσο 300 kw m Γηα ιέβεηεο πάλσ από 300 kw m Η ειάρηζηε απόζηαζε από ηνλ πίζσ ηνίρν πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζην ιέβεηα. Δλάτιζηη απόζηαζη από πλαχνούς ηοίτοσς Γηα ιέβεηεο έσο 300 kw m Γηα ιέβεηεο πάλσ από 300 kw m Απηέο νη δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηεο από ηελ κεξηά ηνπ ζηιό.

11 8.1.2 Εμαεξηζκόο ιεβεηνζηαζίνπ Σν ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θπζηθό εμαεξηζκό. Η δηαηνκή ηεο ζπξίδαο εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα ξνή αέξα ηνπιάρηζηνλ 0,5 m 3 /h αλά 1 kw εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο. Η δηαηνκή ηεο ζπξίδαο εηζαγσγήο αέξα γηα ηελ παξνρή ηνπ απαηηνύκελνπ αέξα θαύζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα παξνρή 1,6 m 3 /h αλά 1 kw εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο. Δάλ ππάξρεη κία κόλν ζπξίδα εμαεξηζκνύ, απηή ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο παξνρήο αέξα θαη εμαεξηζκνύ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ 2,1 m 3 /h αλά 1 kw εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο. πλνιηθά ην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπξίδεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1/15 ηεο επηθάλεηαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε κεραληθνύ εμαεξηζκνύ Πξνδηαγξαθέο ιεβεηνζηαζίνπ ην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζαξηόηεηα. Απαγνξεύεηαη ε θύιαμε εύθιεθησλ αληηθεηκέλσλ ή θαπζίκσλ εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεμακελή θαπζίκνπ (ζηεξεώλ ή πγξώλ) εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηόηε απηή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από κε εύθιεθην πιηθό, θαη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη απνρέηεπζε, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνύλ νη έμνδνη ησλ αζθαιηζηηθώλ βαιβίδσλ, γηα εθξνή θαπηνύ λεξνύ ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ή ππεξπίεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ππξνζβεζηήξαο μεξήο ζθόλεο εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ζύζηεκα ππξόζβεζεο επάλσ από ηνλ ιέβεηα θαη ηελ πόξηα. Όηαλ πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο ζην θηίξην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αληρλεπηήο θαπλνύ ζηελ νξνθή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Η πόξηα ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθή, ρσξίο δηαθνζκεηηθέο ζπξίδεο, θαη πξέπεη λα αλνίγεη πξνο ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη λα δηαζέηεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,9 m. 8.2 Μεηαλλικά καλύμμαηα Παξαηίζεηαη ε ζεηξά ησλ βεκάησλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαιιηθώλ θαιπκκάησλ: 1) Πξώηα ηνπνζεηείηε ηα πιατλά θαιύκκαηα από πάλσ πξνο ηα θάησ ζπξηαξσηά ζηνπο αληίζηνηρνπο νδεγνύο πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηελ κπξνζηηλή θαη πίζσ απινθόξν πιάθα. 2) Οη κεηαιιηθέο ισξίδεο βηδώλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηελ κπξνζηηλή θαη πίζσ απινθόξν πιάθα κε ιακαξηλόβηδεο. 3) Σνπνζεηείηε ην θάιπκκα ηεο νξνθήο πάλσ, ην νπνίν ζηεξεώλεηαη κε ηα εηδηθά θιηπο. 4) Σέινο, ηνπνζεηείζηε ην κπξνζηηλό θαη πίζσ θάιπκκα ηνπ ιέβεηα, ζηελ πόξηα θαη ζηνλ θαπλνζπιιέθηε αληίζηνηρα, βηδώλνληαο ζηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο. 5) Γηα ιέβεηεο πάλσ από 230 kw αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ηα πιατλά θαιύκκαηα ηνπνζεηνύληαη πιαγίσο θαη όρη από πάλσ πξνο ηα θάησ. 6) Κνιιήζηε ηελ πηλαθίδα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιέβεηα θαη ηηο νδεγίεο ζην πιάη, ζε εκθαλέο ζεκείν. EN 15-EN 160 EN 180-EN 3000

12 8.3 Τδρασλική εγκαηάζηαζη Σύλδεζε ιέβεηα ην δίθηπν θιεηζηνύ θπθιώκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη βαιβίδαο αζθαιείαο. ε δίθηπν αλνηθηνύ θπθιώκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε αλνηθηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ζσιήλα αζθαιείαο. Πξηλ ηελ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, νη πιαζηηθέο ηάπεο ησλ ζσιελώζεσλ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. Ο απηόκαηνο πιεξσηήο πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζύκθσλα κε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ηνπ δηθηύνπ (ζε ιέβεηεο έσο 100 kw είλαη ζπλήζσο 1-2 bar). Αλ ν θπθινθνξεηήο ηνπνζεηεζεί ζηελ πξνζαγσγή, πξέπεη λα ζηέιλεη ην λεξό ζηα ζώκαηα, ελώ αλ ηνπνζεηεζεί ζηελ επηζηξνθή, πξέπεη λα ζηέιλεη ην λεξό πξνο ηνλ ιέβεηα. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ειεγρζεί ην βέινο θνξάο ηεο ξνήο. Ο άμνλαο ηνπ θπθινθνξεηή πξέπεη πάληα λα βξίζθεηαη ζε νξηδόληηα ζέζε ζε όινπο ηνπο θπθινθνξεηέο κε πγξό εξγαδόκελν κέζν. Μεηά ηελ ζηεγαλή ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα κε ην δίθηπν θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ καλόκεηξνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ην δίθηπν πξέπεη λα πιεξσζεί θαη λα ειεγρζεί ζε πδξαπιηθή δνθηκή ζε κέγηζηε πίεζε 4 bar γηα έιεγρν ζηεγαλόηεηαο. ρέδην πδξαπιηθήο ζύλδεζεο ιέβεηα Τπόμνημα 1. Καπζηήξαο 10. Βάλα 2. Πίλαθαο ειέγρνπ 11. Κπθινθνξεηήο 3. Μαλόκεηξν 12. Αληεπίζηξνθε βαιβίδα 4. πιιέθηεο αζθαιείαο 13. Βάλα 5,7,8. Βαιβίδα αζθαιείαο 14. Γνρείν δηαζηνιήο 6. Δμαεξηζηηθό 15. Βάλα 9. Κξνπλόο εθθέλσζεο

13 8.3.2 Σύλδεζε κε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο Δλδεηθηηθό ζρήκα πδξαπιηθήο ζύλδεζεο ιέβεηα κε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο Τπόμνημα 1. Λέβεηαο 15. Φίιηξν λεξνύ 2. Καπζηήξαο 16. Θεξκαληηθά ζώκαηα 3. Φίιηξν θαπζηήξα 17. Γηαθόπηεο ζσκάησλ 4. Κπθινθνξεηήο 18. Γνρείν δηαζηνιήο 5. Γεμακελή θαπζίκνπ 19. Απηόκαηνο πιεξσηήο 6. Γείθηεο ζηάζκεο λεξνύ 20. Θεξκνζηάηεο θαπζηήξα 7. Δμαεξηζκόο δεμακελήο 21. Τδξνζηάηεο θπθινθνξεηή 8. Σξνθνδνζίαο δεμακελήο 22. Σεηξάνδε βάλα αλάκημεο 9. Παξνρή δεμακελήο 23. Πίλαθαο ειέγρνπ 10. Βάλα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 24. Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 11. Ηιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ 25. Καπλνδόρνο 12. Δπηζηξνθή λεξνύ 26. Θπξίδα θαζαξηζκνύ θαπλνδόρνπ 13. πιιέθηεο πξνζαγσγήο 27 ύζηεκα απνρέηεπζεο 14. πιιέθηεο επηζηξνθήο Δνρείν δηαζηνιήο πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Η επηινγή γίλεηαη ζύκθσλα κε ην γεσκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ηζρύ ηνπ ιέβεηα, θαη ηελ πνζόηεηα λεξνύ όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο δελ πξέπεη λα επηιεγεί νξηαθό κέγεζνο, αιιά έλα κέγεζνο κεγαιύηεξν. πζηήλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη απηόλνκε. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, ε πίεζή ηνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί βάζεη ηνπ γεσκεηξηθνύ ύςνπο από ηε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ έσο ην πςειόηεξν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλ ην ύςνο απηό είλαη κηθξόηεξν από 8 m, ε πίεζε πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζηα 0,8 bar. Αλ ην ιεβεηνζηάζην είλαη ζηελ ηαξάηζα, ε πίεζε πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζηα 0,5 bar. Ο ξπζκηζηήο απηόκαηεο πιήξσζεο ηνπνζεηείηαη δίπια ζην δνρείν δηαζηνιήο θαη ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε όηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη θξύα, ε πίεζε λα είλαη ίζε κε ην πξναλεθεξζέλ γεσκεηξηθό

14 ύςνο ζπλ 2 m. ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ δίθηπα δηαλνκήο πςειήο πίεζεο, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κεησηήο πίεζεο Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη 95ºC. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηελ επηζηξνθή είλαη 65ºC γηα νλνκαζηηθή πηώζε ζεξκνθξαζίαο Σ=20ºC ζε ζεξκηθή ζπζθεπή. Γηα απνθπγή ηεο πγξνπνίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ θαπλνζπιιέθηε θαη ζηνπο θινγαπινύο ζπζηήλεηαη ρξήζε ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαηεξεί ην λεξό πάλσ από ηνπο 60ºC, όπσο εμεγείηαη παξαθάησ. Έλαο θπθινθνξεηήο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη θαη κε ηηο δύν παξνρέο (πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή), αλαθπθινθνξεί ηελ πεξίζζεηα δεζηνύ λεξνύ, ώζηε λα δηαηεξείηαη ν ιέβεηαο ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Έλαο αηζζεηήξαο πνπ ηνπνζεηείηαη δίπια ζηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή. Η παξνρή ηνπ θπθινθνξεηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: ΠΑΡΟΥΗ [lit/h] = ΘΔΡΜΙΚΗ ΙΥΤ ΛΔΒΗΣΑ [kcal/h] / 40 Γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζηνλ ιέβεηα, ν θαπζηήξαο πξέπεη λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα έρεη ηελ θαηάιιειε παξνρή θαπζίκνπ γηα ηελ αληίζηνηρε παξαγόκελε ηζρύ Εξγαδόκελν κέζν Ο ιέβεηαο ιεηηνπξγεί κε εξγαδόκελν κέζν λεξό, κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο αληηςπθηηθνύ πγξνύ ζε αλαινγία 2-3 mg/lit (ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε αληηςπθηηθνύ. Η πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν λεξό πνπ εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη θαζαξό, δηαπγέο θαη ρσξίο άιαηα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Πξέπεη λα θηιηξάξεηαη, έηζη ώζηε λα κελ εηζέξρεηαη ζηνλ ιέβεηα άκκνο ή ιάζπε. Η ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ πξέπεη λα είλαη εληόο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. ε πεξηνρέο πνπ ην λεξό είλαη ζθιεξό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη καιαθηηθά λεξνύ. Ιδηόηεηεο ηνπ πξνο ρξήζε λεξνύ: Δκθάληζε: θαζαξό-δηαπγέο Οιηθή ζθιεξόηεηα: max 20ºf Οξγαληθέο νπζίεο: max 0,5 mg/lit Ph: min 8, Εμνπιηζκόο αζθαιείαο Οη ιέβεηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκό αζθαιείαο θαηά DIN γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο έσο 100ºC. Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα κόιηο ην λεξό θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία 95ºC. Σν ζεη αζθαιείαο ζπλδέεηαη ζηελ πξνζαγσγή ηνπ ιέβεηα θαη απνηειείηαη από ζπιιέθηε, κηα βαιβίδα αζθαιείαο πνπ αλνίγεη ζηα 3 ή 4 bar (αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα), καλόκεηξν θαη απηόκαην εμαεξηζηηθό. Ιζτύς Βαλβίδα λέβηηα αζθαλείας kw inch 50 ½ 100 ¾ ¼ ½ Πίλαθαο επηινγήο βαιβίδαο αζθαιείαο ρέδην ζπιιέθηε αζθαιείαο

15 8.4 Κασζηήρας Επηινγή θαπζηήξα Η επηινγή ηνπ θαπζηήξα ζρεηίδεηαη όρη κόλν κε ηελ ηζρύ ηνπ ιέβεηα, αιιά επίζεο κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ππεξληθήζεη ηελ αληίζιηςε ηνπ ιέβεηα. Οη ιέβεηεο THERMOSTAHL είλαη ππεξπηεζηηθνί θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε ζηαηηθή πίεζε ηεο αληίζιηςεο ζηνλ θινγνζάιακν. Σν κήθνο δηείζδπζεο d ηεο νπήο ηνπνζέηεζεο ηπνπ θαπζηήξα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη εάλ ην κήθνο ηεο είλαη επαξθέο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα. πζηήλεηαη ε ρξήζε θαπζηήξα κε καθξηά κπνύθα. Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο θαπζηήξα γίλεηαη βάζεη ησλ θακππιώλ ιεηηνπξγίαο πνπ δίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όινη νη θαπζηήξεο ζηαγνληδνπνίεζεο είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε κε ην ιέβεηα, εθόζνλ πξώηα γίλεη θαηάιιειε επηινγή βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηζρύνο θαη θαηαζθεπήο ηνπ ιέβεηα. Ο επηιεγκέλνο θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε όιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη απόδνζεο γηα ιέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θαηά DIN 4787 θαη Ο ιέβεηαο ΔΝ ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο ηξηπιήο δηαδξνκήο. Ο θαπζηήξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δηαζέηεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε ε παξαγόκελε θιόγα λα έρεη ην θαηάιιειν κέγεζνο, αιιά όρη κεγαιύηεξν από ην θαλνληθό. Η ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλεη από εηδηθό, θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θαζώο θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε επηθίλδπλσλ ξύπσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα θαθήο ξύζκηζεο. Γηα θάζε εξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο ή επηζθεπήο ηνπ θαπζηήξα ή ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ζα πξέπεη λα θιείλεηαη ν θεληξηθόο δηαθόπηεο παξνρήο ξεύκαηνο ζηε ζπζθεπή. Ο θαπζηήξαο πεηξειαίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά ΔΝ 267. Ο θαπζηήξαο αεξίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά ΔΝ 676 θαη λα δηαζέηεη ηε ζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 90/396. Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαπζηήξα. Καπζηήξεο κε απηόκαην ηάκπεξ αέξα ζα πξέπεη λα πξνηηκώληαη, ώζηε ν ιέβεηαο λα κελ θξπώλεη θαηά ηα δηαζηήκαηα παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Γηα ρακειέο ηζρύο (έσο 70 kw) πξέπεη λα πξνηηκώληαη θαπζηήξεο κε πξνζέξκαλζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή έλαξμε ηνπ θαπζηήξα ζε ςπρξέο πεξηόδνπο θαη αθόκα θαη κεηά από κεγάια δηαζηήκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο. Σν επίπεδν ζηαγνληδνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη, κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν θξαγήο ζε πνιύ ρακειέο παξνρέο θαπζίκνπ. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε κεγαιύηεξνπ κπεθ, κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν θξαγήο ζε πνιύ ρακειέο παξνρέο θαπζίκνπ Πξνζαξκνγή ηνπ θαπζηήξα Οη δηαζηάζεηο ηεο νπήο ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θαπζηήξα, θαζώο θαη νη βίδεο ζηήξημεο είλαη θαηά DIN Οη ζσιήλεο παξνρήο θαπζίκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα έρνπλ επαξθέο κήθνο θαη λα είλαη εύθακπηνη ώζηε λα επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα ζε γσλία 90 ν. Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλνο ζηελ εηδηθή θιάληδα ηνπ ιέβεηα. Οη ηέζζεξηο βίδεο πξέπεη λα είλαη θαιά ζθηγκέλεο, ώζηε λα κελ ραιαξώζνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία. Η κνλσηηθή θιάληδα ηνπ ιέβεηα απνηξέπεη ηελ δηαξξνή θαπζαεξίσλ. Φξνληίζηε λα κελ ζπάζεη. Δπίζεο ε πόξηα πξέπεη λα εθάπηεηαη θαιά ζην παινθόξδνλν ώζηε λα απνθεύγνληαη δηαξξνέο θαπζαεξίσλ. Η κπνύθα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα αξθεηά βαζηά κέζα ζηνλ ιέβεηα, έηζη ώζηε ην ρείινο ηεο λα μεπεξλάεη ηελ εκπξόζζηα απινθόξν πιάθα. Οη θαπζηήξεο κε καθξηά κπνύθα είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιεινη γηα ραιύβδηλνπο ιέβεηεο. Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη παξάιιεια κε ηνλ θινγνζάιακν. Η ζέζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί θαηάιιεια κε ην θέληξν ηνπ θινγνζαιάκνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη νκνηόκνξθε θιόγα θαη εμαζθαιίδεηαη θαιύηεξε θαηαλνκή ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα εμαζθαιίδεη νκαιή θαύζε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα. πζηήλεηαη λα απνθεύγεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηώλ ζηνλ θαπζηήξα από αλεηδίθεπην θαη κε έκπεηξν πξνζσπηθό. Η εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα γίλεη από εηδηθεπκέλν αδεηνύρν ηερληθό.

16 Τπόμνημα 1. Καπζηήξαο 2. Μνλσηηθή θιάληδα 3. Μόλσζε πόξηαο κε ππξίκαρν πιηθό 4. Μόλσζε γύξσ από ην ιαηκό ηνπ θαπζηήξα 5. Πόξηα 6. Κεξακηθή πιάθα 7. Ταινθόξδνλν 8. Μπνύθα θαπζηήξα 9. Οπή 10. Δκπξόζζηα απινθόξνο πιάθα Σύπος λέβηηα EN EN ΔΝ ΔΝ EN EN EN D(Фmm) L1(mm) L2(mm) Λεηηνπξγία θαπζηήξα Γηα ηελ ζέζε ηνπ θαπζηήξα ζε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ ηα αθόινπζα: Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ηάκπεξ ηνπ θαπζηήξα Παξνρή ηάζεο ζηελ αληιία πεηξειαίνπ Έιεγρνο ηνπ κπεθ θαη ξύζκηζε ηεο θιόγαο ζην θινγνζάιακν Ρύζκηζε ησλ αθίδσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Δγθαηάζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ κπεθ Ρύζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζηνπο ν C Ρύζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ ζηνπο 20 ν C 8.5 Κσκλοθορηηής Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θπθινθνξεηή, είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο από κεραλνιόγν κεραληθό, θαζώο θαη κειέηε εζσηεξηθώλ ηξηβώλ, καλνκεηξηθνύ θαη παξνρήο. Ο θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εζσηεξηθώλ ηξηβώλ ηνπ δηθηύνπ θαη γηα ηελ απαηηνύκελε παξνρή λεξνύ. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ, κεγαιύηεξε από: Παξνρή [lt/h] = Ιζρύο ιέβεηα [kcal/h] / 16

17 8.6 Καπνοδότος Δηαζηαζηνιόγεζε θαη εγθαηάζηαζε Η εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η θαπλνδόρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή ειθπζκό γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, πξνζηαζία έλαληη ζπκπύθλσζεο θαη πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα. πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ιείαο θαπλνδόρνπ δηπινύ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε. ύκθσλα κε ηα DIN 4705 θαη DIN 18160, ε απόξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηελ δηαδξνκή, πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπκπύθλσζε θαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηά ηεο. Η ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο κε ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή. Μία κε ζηεγαλή θακηλάδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, π.ρ. θξαγή, πνιιή αηζάιε, ζόξπβνο, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θηι. Δπίζεο κεγάιν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη εάλ εκθαλίδνληαη απνθνιιήζεηο θαη ζηξνβηιηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εύθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ. Γεληθά ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα δηαλύεη ηελ κηθξόηεξε δπλαηή απόζηαζε από ην ιέβεηα έσο ηνλ αγσγό, κε ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο θακπύιεο θαη αιιαγέο δηεύζπλζεο θαη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην ύςνο. Η ειάρηζηε θιίζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηκήκα ζύλδεζεο κε ηνλ αγσγό είλαη 5% ζηε δηεύζπλζε ηνπ ιέβεηα θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ 2m. Η δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ην ελεξγό ύςνο ηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή-εγθαηαζηάηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Παξαθάησ δίλεηαη δηάγξακκα επηινγήο δηακέηξνπ θακηλάδαο. Γηα θαπλνδόρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά 10%. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηνο θαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δηαηνκή ζε όιν ην κήθνο ηνπ. ε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεύζπλζεο δελ επηηξέπεηαη απόθιηζε από ηελ θάζεην πάλσ από 30 ν. ΠΡΟΟΥΗ: Μία θακηλάδα κε πνιύ κηθξή δηάκεηξν θζείξεηαη θαη θξάδεη πνιύ γξήγνξα. Πνιύ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα λα θξπώλνπλ γξήγνξα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζπκπύθλσζε. Έηζη ε δηάκεηξνο δελ πξέπεη λα είλαη νύηε ππεξβνιηθά κηθξή νύηε κεγάιε. Γηάγξακκα επηινγήο θακηλάδαο Η θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε από ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζθεπήο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αλεκπόδηζηνο ειθπζκόο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάιπκκα (θαπέιν) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ θακηλάδα θαη πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα. ε ζηέγεο κε θιίζε πάλσ από 20%, ην κεηξνύκελν ύςνο ηεο θακηλάδαο από ηελ ζηέγε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000 mm.

18 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθείκελα ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο (ζνθίηα, ππξίκαρα ηνηρώκαηα) ε θακηλάδα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηό ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1000 mm. Δάλ ππάξρνπλ θακηλάδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 3000 mm από απηά ηα ζηνηρεία, ε δηαθνξά κπνξεί λα κεησζεί ζηα 500 mm. ε ζηέγεο κε θιίζε >20%, ην ύςνο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη από ην πιηθό θαη ηελ ζέζε ηεο θακηλάδαο σο πξνο ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζηέγεο. Δηδηθόηεξα: Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κέρξη 1500 mm από ηελ θνξπθνγξακκή πξέπεη λα ηελ μεπεξλνύλ θαηά 500 mm γηα άθαπζην θάιπκκα θαη θαηά 1000 mm γηα εύθιεθην θάιπκκα. Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ άλνηγκα απόξξηςεο ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1000 mm από ην θάιπκκα. Η ζύλδεζε πνιιώλ ιεβήησλ ζηελ ίδηα θακηλάδα δελ είλαη ζσζηή θαη πξέπεη λα απνθεύγεηαη Πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζεο θαπλνδόρνπ Ο ιέβεηαο, ν θαπζηήξαο θαη ε θαπλνδόρνο πξέπεη λα έρνπλ ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία, ώζηε λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Τπό ηζρπξό ειθπζκό, ελδέρεηαη λα εηζέιζεη πεξίζζηνο αέξαο από ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα ή από θιάληδεο παιηώλ ιεβήησλ πνπ δελ έρνπλ ζπληεξεζεί. Δπεηδή απηή ε πεξίζζεηα αέξα δελ ζα θαεί καδί κε ηα άιια ζπζηαηηθά ηεο θαύζεο, αιιάδνπλ νη ηηκέο ηνπ εθπεκπόκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαη ζπλεπώο δελ είλαη νηθνλνκηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Δπίζεο, ε παξνπζία δπλαηνύ ειθπζκνύ πξνθαιεί κείσζε ζηε ζεξκνθξαζία ηεο θιόγαο. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ εθκεηαιιεύεηαη πιήξσο ε παξαγόκελε ζεξκόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαθεύγεη ζεκαληηθό κέξνο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Απηό κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ξπζκηζηή ειθπζκνύ, ην νπνίν εθηόο από ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ, πξνζθέξεη επίζεο νκνηόκνξθε θαύζε ζηνλ ιέβεηα. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο ξόινο ηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ είλαη ε απνθπγή πγξνπνίεζεο ζηελ θαπλνδόρν θαη ζπλεπώο ε απνθπγή δηάβξσζήο ηεο. Η πξνζζήθε ξπζκηζηή ειθπζκνύ θαπζαεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θαπλνδόρνπο κε ζεξκηθή αληίζηαζε θιάζεο ΙΙ θαη ΙΙΙ, θαηά DIN Ηλεκηρολογική ζύνδεζη Γεληθέο ππνδείμεηο Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από εηδηθεπκέλν αδεηνύρν ειεθηξνιόγν ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ΔΝ θαη ΔΝ , θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΙΡ 40 θαη ΙΡ 44. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ απνηειείηαη από ειεθηξνινγηθό πίλαθα, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν θαη δηαλέκεη ηελ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ηζρύ. Θα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγήο, θαη νη θαισδηώζεηο πξέπεη λα είλαη κέζα ζε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά θαλάιηα. Σν θαιώδην θύξηαο ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ζα πξέπεη λα πεξλάεη κέζσ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα θαη λα αζθαιίδεηαη κε αζθάιεηα max 16A. Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ζε μερσξηζηό θύθισκα. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ από πξνζσπηθό εγθαηάζηαζεο ή θζνξά πιηθώλ, ζπζθεπώλ, θηι. πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθιεζεί από αλεπαξθή γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πίλαθαο ειέγρνπ ΕΝ-1 Ο πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 Hz AC. Τπεξβνιηθή ηάζε ή ζπρλέο δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα θαη ησλ ζπζθεπώλ. Γηα ιέβεηεο κε ηζρύ πάλσ από 250 kw ε ιεηηνπξγία είλαη ηξηθαζηθή κε ξεύκα 380V/50 Hz AC. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ μερσξηζηέο επαθέο θαη πξόζζεηεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. Όιεο νη ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζηνλ πίλαθα θαη ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη από απηόλ (θπζεηήξαο, ειεθηξνκεησηήξαο, θπθινθνξεηήο). Σν θύθισκα ηνπ πίλαθα πξνζηαηεύεηαη από απηόκαηε αζθάιεηα 230 V/2,5 A θαη από ζεξκηθή αζθάιεηα πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηνπο 95 ν C.

19 Τπόμνημα 1. Θεξκόκεηξν 2. Θεξκνζηάηεο θαπζηήξα 3. Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο 4. Θεξκνζηάηεο θπθινθνξεηή 5. Γεληθόο δηαθόπηεο On/Off 6. Δλδεηθηηθή ιπρλία θαπζηήξα 7. Δλδεηθηηθή ιπρλία θπθινθνξεηή Πίλαθαο νξγάλσλ ιέβεηα Σα όξγαλα είλαη εκβαπηηδόκελα θαη νη βνιβνί ηνπνζεηνύληαη ζην θπάζην πνπ ππάξρεη ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα. Γηα βεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ ππάξρεη αζθάιεηα ζην θπάζην πνπ δηαζθαιίδεη πσο όινη νη βνιβνί ησλ νξγάλσλ βξίζθνληαη εληόο ηνπ θπαζίνπ. Σνπνζεηήζηε ην πεξίζζην ηκήκα ησλ θαισδίσλ ησλ νξγάλσλ πάλσ ζηε κόλσζε ή εμσηεξηθά ηνπ ιέβεηα γηα πξνζηαζία από ιηώζηκν. Μελ δηπιώλεηε ηα θαιώδηα. Πξνζέμηε λα είλαη όινη νη βνιβνί θαιά ηνπνζεηεκέλνη θαη πιήξσο εκβαπηηζκέλνη, αιιηώο ππάξρεη θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο. ρέδην ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο πίλαθα ειέγρνπ ΔΝ Λεηηνπξγία θαη ξύζκηζε πίλαθα ειέγρνπ Ο πίλαθαο ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη από ηνλ γεληθό δηαθόπηε ON/OFF. Όηαλ ν πίλαθαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο αλάβεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ δηαθόπηε. ην ζεξκόκεηξν ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα. Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ θαπζηήξα ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα όηαλ ην λεξό θηάζεη ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. πζηήλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα κελ είλαη θάησ από 60 ν C. Πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηνπο 70 ν C-80 ν C, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δήηεζε. Σελ θαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ ιπρλία (6). Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ θπθινθνξεηή ελεξγνπνηεί ηνλ θπθινθνξεηή όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ππεξβεί ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από

20 35 ν C, θαζώο θπθινθνξία λεξνύ ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο θξίλεηαη άζθνπε. Καιό είλαη λα ξπζκίδεηαη ζηνπο ν C. Σελ θαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξεηή αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ ιπρλία (7). Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο δηαθόπηεη ην ξεύκα ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο όηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί ηνπο 95 ν C θαη ελδερνκέλσο δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ν ζεξκνζηάηεο θαπζηήξα θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ιεπηά κε ην λεξό λα θπθινθνξεί, ώζηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Μόιηο πέζεη ε ζεξκνθξαζία, απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο γηα λα μεθηλήζεη μαλά ε ιεηηνπξγία. Ξεβηδώζηε ην θαπάθη ηνπ ζεξκνζηάηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε. Δμαθξηβώζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλέβε ε ππεξζέξκαλζε θαη θαιέζηε ηερληθό γηα λα δηνξζώζεηε νπνηνδήπνηε ηπρόλ πξόβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε Πίλαθαο ειέγρνπ δηβάζκηνπ θαπζηήξα Πίλαθαο ειέγρνπ δηβάζκηνπ θαπζηήξα ΔΝ-2 Απηόο ν πίλαθαο παξέρεη ιεηηνπξγία ζε δηβάζκην θαπζηήξα γηα ρακειή/πςειή ιεηηνπξγία. ηνλ πίλαθα ππάξρνπλ όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη δείθηεο γηα λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο. Διέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, ηελ ππεξζέξκαλζε, ηνλ θαπζηήξα, θαη κεηξάεη ηηο ζπλνιηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ ζηαδίνπ, κέζσ ησλ αθξνδεθηώλ Σ1 έσο Σ5. Δπίζεο πεξηέρεη ζεξκνζηάηε θπθινθνξεηή. Ηιεθηξηθό δηάγξακκα πίλαθα ΔΝ-2

21 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ EC1 Εξωηεπικόρ έλεγσορ-ζηάδιο 1 T1 Εξωηεπικόρ δείκηηρ, λειηοςπγία ON EC2 Εξωηεπικόρ έλεγσορ-ζηάδιο 2 T2 Εξωηεπικό ζήμα, ςπεπθέπμανζη λέβηηα H1 Ωπομεηπηηήρ-ζςνολικόρ T3 Εξωηεπικό ζήμα, κλείδωμα καςζηήπα H2 Ωπομεηπηηήρ-ζηάδιο 2 T4 Εξωηεπικόρ δείκηηρ, ζςνολικόρ ωπομεηπηηήρ L1 Λςσνία λειηοςπγίαρ λέβηηα T5 Εξωηεπικόρ δείκηηρ, ωπομεηπηηήρ-ζηαδιο 2 L2 Πποειδοποίηζη ςπεπθέπμανζηρ λέβηηα T6 Εγκαηάζηαζη γέθςπαρ αζθαλείαρ L3 Πποειδοποίηζη κλειδώμαηορ καςζηήπα T7 Εγκαηάζηαζη θςζηηήπα εξαεπιζμού L4 Λςσνία καςζηήπα-ζηάδιο 1 T8 Σύνδεζμορ θςζηηήπα εξαεπιζμού L5 Λςσνία καςζηήπα-ζηάδιο 2 T9 Σύνδεζμορ θςζηηήπα καςζαεπίων PS Κςκλοθοπηηήρ ζςζηήμαηορ T10 Εξωηεπικόρ έλεγσορ ενέπγειαρ-ζηάδιο 1 S1 Κενηπικόρ διακόπηηρ on/off T11 Εξωηεπικόρ έλεγσορ ενέπγειαρ-ζηάδιο 2 S2 Διακόπηηρ δοκιμήρ ςπεπθέπμανζηρ T12 Κςκλοθοπηηήρ ζςζηήμαηορ ST Θεπμοζηάηηρ αζθαλείαρ W7 Κλέμα 7 θέζεων TPO Θεπμοζηάηηρ κςκλοθοπηηή L1 Γπαμμή για έλεγσο καςζηήπα TR1 Θεπμοζηάηηρ-ζηάδιο 1 T1 Βπόγσορ ελέγσος-ζηάδιο 1 TR1 Θεπμοζηάηηρ-ζηάδιο 2 T2 Βπόγσορ ελέγσος-ζηάδιο 2 S3 Σήμα ζςνολικών ωπών λειηοςπγίαρ B4 Σήμα κλειδώμαηορ καςζηήπα N Οςδέηεπο E Γείωζη W4 Κλέμα 4 θέζεων B5 Κενό T6 Βπόγσορ ελέγσος T7 Σήμα κλειζίμαηορ ηάμπεπ-ζηάδιο 2 T8 Σήμα ανοίγμαηορ ηάμπεπ-ζηάδιο 2 Περιγραθή κσκλώμαηος ελέγτοσ Ο δηαθόπηεο S1 παξέρεη ηελ ιεηηνπξγία ON/OFF γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ην ειεθηξνληθό ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα. Όηαλ είλαη ζηε ζέζε ON, ε ιπρλία L1 είλαη θόθθηλε θαη είλαη δηαζέζηκε εμσηεξηθή έλδεημε 230V κέζσ ησλ αθξνδεθηώλ T1/1&2. Μπνξεί λα ζπλδεζέη έλαο αληρλεπηήο θαπλνύ ή παξόκνηα ζπζθεπή αζθαιείαο ζηνπο αθξνδέθηεο T6/1&2. ηνπο αθξνδέθηεο Σ8/1&2 παξέρεηαη ζήκα εμόδνπ γηα θπζεηήξα εμαεξηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο, ή παξόκνηα ζπζθεπή, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία όζν δνπιεύεη ν ιέβεηαο. Ο ζύλδεζκνο γηα απηή ηε ζπζθεπή είλαη κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ Σ8/1&2. Δάλ ε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο δηαθνπεί, ν θπζεηήξαο εμαεξηζκνύ ζα απελεξγνπνηεζεί. Σν ζήκα ππεξζέξκαλζεο ηνπ ιέβεηα εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο ιπρλίαο L2 πνπ ελεξγνπνηείηαη από ηνλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο ST όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα μεπεξάζεη ηνπο 100ºC θαη είλαη δηαζέζηκν σο εμσηεξηθό ζήκα 230V ζηνπο αθξνδέθηεο T2/1&2. Δθόζνλ ην επηηξέςνπλ νη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, δίλεηαη εληνιή ζηνλ θαπζηήξα κέζσ ησλ αθξνδεθηώλ W7-L1 ηεο θιέκαο ηνπ θαπζηήξα. ΠΡΟΟΥΗ! Όηαλ ε ιπρλία ππεξζέξκαλζεο ηνπ ιέβεηα (L2) είλαη θόθθηλε θαη αθνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πέζεη θάησ από ηνπο 95ºC, πξέπεη λα γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε παηώληαο ηνλ δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζηάηε. ηάδιο-1 βρόγτος ελέγτοσ Ο βξόγρνο ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα παξέρεηαη κέζσ ηεο θιέκαο 7 ζέζεσλ ζηνπο αθξνδέθηεο W7- T1/T2. Ο ζεξκνζηάηεο ζηάδην-1 TR1 είλαη ζε ζεηξά κε ηνπο αθξνδέθηεο T10/1&2 ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ζύλδεζε κε ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, ζεξκνζηάηε αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο, ρξνλνδηαθόπηε, θαη/ή εμσηεξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θηηξίνπ, EC1. Δάλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ κε θπζεηήξα, ην ζήκα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ιεθζεί από ην T9/1 θαη ηνλ ζύλδεζκν T9/1&2. (ΝΒ Η ιεηηνπξγία εμαεξηζκνύ ηνπ θπζεηήξα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ παύζε ηνπ ιέβεηα γηα απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ). Σν θιείδσκα ηνπ θαπζηήξα ελεξγνπνηεί ηελ πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία L3 κε έλα εμσηεξηθό ζήκα 230V ζηνπο αθξνδέθηεο T/1&2. Οη ζπλνιηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα εκθαλίδνληαη ζηνλ κεηξεηή Η1 κε έλα εμσηεξηθό δείθηε ή εγθαηάζηαζε έλδεημεο 230V ζηνπο αθξνδέθηεο T4/1&2.

22 ηάδιο-2 βρόγτος ελέγτοσ Ο έιεγρνο ηνπ δεύηεξνπ ζηαδίνπ ηνπ θαπζηήξα παξέρεηαη από ηελ θιέκα 4 ζέζεσλ ζηνπο αθξνδέθηεο W4/T6-T8. Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα TR2 είλαη ζε ζεηξά κε ηνλ αθξνδέθηε T11/1&2 ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα ζύλδεζε κε εμσηεξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θηηξίνπ, EC2. Ο σξνκεηξεηήο Η2 εκθαλίδεη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεύηεξνπ ζηαδίνπ ηνπ θαπζηήξα κε έλα εμσηεξηθό δείθηε ή εγθαηάζηαζε έλδεημεο 230V ζηνπο αθξνδέθηεο T5/1&2. Θερμοζηάηης κσκλοθορηηή Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ θπθινθνξεηή TPO παξέρεη ζύλδεζε γηα ηνλ θπθινθνξεηή ηνπ ιέβεηα PS κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ T12/1&2 εθόζνλ ππάξρεη αίηεκα γηα ζέξκαλζε από ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν EC1 θαη ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα TR1. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα ππεξβεί κία ξπζκηζκέλε ηηκή (ζπζηήλεηαη 70ºC), ν ζεξκνζηάηεο TPO δίλεη εληνιή γηα ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή. ην ηέινο ηνπ θύθινπ ζέξκαλζεο, όηαλ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα από ην EC1 ή TR1 ν θπθινθνξεηήο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κέρξη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ πέζεη θάησ από ηνπο 65ºC γηα κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο από ηνλ ιέβεηα. Γιακόπηης δοκιμής σπερθέρμανζης Απηόο ν δηαθόπηεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζπλερέο πάηεκα (S2) παξέρεηαη κόλν γηα ηνλ εγθαηαζηάηε θαη ηνλ ζπληεξεηή, ώζηε λα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο ST. 9 ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 9.1 Λειηοσργία λέβηηα Πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ιέβεηα ειέγμηε ηα αθόινπζα: Διέγμηε ηελ αξηηόηεηα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. Διέγμηε ην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα, θαζώο θαη ηελ θακηλάδα πσο είλαη θαζαξά θαη δελ έρνπλ κέζα μέλα αληηθείκελα. Βεβαησζείηε πσο ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ. Οη ζσιελώζεηο ζην ρώξν πάλσ από ηνλ ιέβεηα πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή κπνξνύλ λα δεκηώζνπλ ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ιέβεηα ιόγσ νμείδσζεο. Βεβαησζείηε πσο ν ιέβεηαο είλαη πιήξεο κε λεξό πξηλ ηελ έλαπζε, πσο νη βάλεο ηνπ ιέβεηα είλαη αλνηθηέο θαη ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη ζσζηή. ε πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν παξνρήο λεξνύ είλαη πςειήο πίεζεο (πάλσ από 4 bar), πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κεησηήο πίεζεο. Σν δνρείν δηαζηνιήο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ρσξίο λα παξεκβαίλεη θάπνηνο δηαθόπηεο ή βάλα. ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη εγθισβηζκέλνο αέξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηόκαην εμαεξηζηηθό. Βεβαησζείηε πσο ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ρσξίο λα παξεκβαίλεη θάπνηνο δηαθόπηεο ή βάλα. Δάλ ε βαιβίδα αζθαιείαο έρεη βιάβε, αληηθαηαζηήζηε ηελ ακέζσο. Βεβαησζείηε γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο θαη ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Πξνθεηκέλνπ ηα όξγαλα λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, πξέπεη λα είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη νη βνιβνί ζην θπάζην. Οη ζεξκνζηάηεο πξέπεη λα είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλνη. Ο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 18-20ºC. Καηά ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα κελ εηζέιζεη λεξό ή ζθόλε. Σν επίπεδν ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξν από ηνλ θαπζηήξα. Η δεμακελή θαπζίκνπ πξέπεη λα αλαγνκσζεί πξηλ αδεηάζεη ηειείσο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα εηζέιζεη αέξαο ζην θύθισκα θαη ζα επηθέξεη αδπλακία έλαπζεο ηνπ θαπζηήξα. ΠΡΟΟΥΗ: Βεβαησζείηε πσο δελ ππάξρεη θακία δηαξξνή ζηελ εγθαηάζηαζε παξνρήο θαπζίκνπ. ε πεξίπησζε παγεηνύ ν ιέβεηαο πξέπεη ζπλερώο λα είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο) ή κηα αξθεηή πνζόηεηα αληηςπθηηθνύ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ηελ έλαπζε ελεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ζα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ν θαπζηήξαο. Αθνύ αλάςεη ν θαπζηήξαο βεβαησζείηε πσο ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή. Ρπζκίζηε ην ζεξκνζηάηε θαύζεο ζηνπο o C θαη ην ζεξκνζηάηε ηνπ θπθινθνξεηή ζηνπο ν C.

23 9.2 Ρύθμιζη καύζης Καηά ηε ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα ζε ιέβεηα THERMOSTAHL ηύπνπ EN ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ ηηκέο: Καύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ: CO 2 = 12-13%, κέγηζηε ζεξκνθξαζία εμόδνπ θαπζαεξίσλ 220ºC γηα ιέβεηεο κέρξη 180 kw θαη γηα ιέβεηεο κεγαιύηεξεο ηζρύνο έσο 240ºC, αλαινγία αηζάιεο=0-1 Bacharach. Καύζε αεξίνπ: CΟ 2 max=0,05%, κέγηζηε ζεξκνθξαζία εμόδνπ θαπζαεξίσλ ºC, αλαινγία αηζάιεο=0-1 Bacharach. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη αθνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα έρεη θηάζεη ηνπο 80-90ºC. Γηα ρηηζηέο θακηλάδεο ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο ºC. Οη βαζηθέο αξρέο ξύζκηζεο ηεο θαύζεο είλαη νη παξαθάησ: CO: Απνηειεί έλδεημε ηεο πεξίζζεηαο αέξα θαύζεο. Όζν απμάλεηαη ν αέξαο, ε ηηκή ηνπ CO% ειαηηώλεηαη θαη όζν κεηώλεηαη ν αέξαο, ε ηηκή ηνπ CO% απμάλεηαη. Αλαινγία αηζάιεο (θαηά Bacharach): Ο αξηζκόο απηόο δείρλεη όηη ζηα θαπζαέξηα ππάξρνπλ ζηεξεά ζσκαηίδηα από ηελ θαύζε. Αλ ππεξβεί ηνλ αξηζκό 2 ηεο θιίκαθαο BH, πξέπεη λα ειεγρζεί ην κπεθ γηα πηζαλά ειαηηώκαηα ή κε θαηαιιειόηεηα ηνπ θαπζηήξα γηα ηνλ ιέβεηα (θαηαζθεπή, ηύπνο, θαη γσλία δηαζπνξάο). Γεληθά, ν αξηζκόο ΒΗ κεηώλεηαη κε αύμεζε ηεο πίεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη πξνζνρή δηόηη απμάλεηαη ε παξνρή θαπζίκνπ. Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ: Απηή ε ηηκή εθθξάδεη ηηο απώιεηεο ζεξκόηεηαο κέζσ ηεο θαπλνδόρνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. Όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν κεγαιύηεξεο νη απώιεηεο ζεξκόηεηαο, θαη ζπλεπώο ρακειόηεξε ε απόδνζε. Αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ πςειή, πξέπεη λα κεησζεί ε πνζόηεηα ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ θαπζίκνπ. ΗΜΔΙΩΗ: Οη εθάζηνηε ηζρύνληεο θαλνληζκνί ελδέρεηαη λα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο από ηηο ππάξρνπζεο, θαη γηα απηό απαηηείηαη ζπρλή παξαηήξεζε ησλ παξακέηξσλ. ΠΡΟΟΥΗ: Ο ιαηκόο ηνπ θαπζηήξα (κπνύθα) πξέπεη λα εηζέιζεη κέζα ζηνλ θινγνζάιακν έηζη ώζηε νιόθιεξε ε επηθάλεηα ελαιιαγήο ζαξώλεηαη νκνηόκνξθα από ηα θαπζαέξηα. Αλ ν ιαηκόο ηνπ θαπζηήξα είλαη πνιύ κηθξόο, ε θιόγα θαηεπζύλεηαη θαηεπζείαλ ζηνπο θινγαπινύο, γεγνλόο πνπ επηθέξεη ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ηνπ ιέβεηα. Γηα ηνπο ιέβεηεο THERMOSTAHL ε θιόγα πξέπεη λα είλαη ιεπηή θαη επηκήθεο θαη δελ πξέπεη λα θηάλεη ζηα πιάγηα ηνηρώκαηα ηνπ θινγνζαιάκνπ (αθηίλα πξνβνιήο αθξνθπζίνπ 60º, πηζαλόλ 45º γηα ηζρύ πάλσ από 140 Mcal/h). Η εγθαηάζηαζε ζηνλ ιέβεηα κηθξόηεξνπ κπεθ από απηόλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηζρύ ηνπ ιέβεηα δελ ζπζηήλεηαη. Η ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ΣHERMOSTAHL είλαη δπλαηή κέρξη θαη ζην 70% ηεο νλνκαζηήο ηζρύνο ηνπ ρσξίο θάπνηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμόδνπ θαπζαεξίσλ. Κάησ από ην 70% ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ επηδήκηεο δηαβξώζεηο ιόγσ ζρεκαηηζκνύ ζπκππθλσκάησλ ζηα θαπζαέξηα. Αλ θαηά ηηο κεηξήζεηο γηα ην πξσηόθνιιν ξύζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζεκεησζεί πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ (θίλδπλνο ζρεκαηηζκνύ πδξαηκώλ θαη ζπκππθλσκάησλ), ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ, ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ζηξνβηιηζηέο (αλάινγα), από ηνπο θινγαπινύο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εκπξόζζηαο απινθόξνπ πιάθαο. 9.3 σνηήρηζη Γεληθέο νδεγίεο ύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο DIN 4575 θαη 4756 είλαη απαξαίηεηνο ν θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ θαπζηήξα θάζε ρξόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζην ηέινο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. Ιδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ θαζαξηζκό ησλ απιώλ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία επηθαζίζεσλ θαη αιάησλ πνπ κπνξνύλ λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ. Γηα απηό ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ ηα θαηάινηπα ηεο θαύζεο. Όια ηα ηκήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιόγα πξέπεη λα ιηπαλζνύλ κε έλα

24 κίγκα πεηξειαίνπ. Απηή ε ιίπαλζε ζπλεηζθέξεη ζηελ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζπγθνιιήζεσλ, θαη εμαζθαιίδεη πςειό επίπεδν απόδνζεο ηνπ ιέβεηα, εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ, καθξνδσία, θαη ην πην ζεκαληηθό, θαζαξό πεξηβάιινλ. Αλ δελ γίλεη ζσζηή ζπληήξεζε, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα όπσο: - Μείσζε ηεο απόδνζεο - Αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ - Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμόδνπ θαπζαεξίσλ - Θνξπβώδεο ιεηηνπξγία Σπληήξεζε ιέβεηα Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα θαη ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα θάζε ρξόλν. Η ζπληήξεζε γίλεηαη όηαλ ν ιέβεηαο είλαη δεζηόο. Κιείζηε ην γεληθό δηαθόπηε ηνπ πίλαθα. θαη απνζπλδέζηε ηνλ θαπζηήξα εάλ είλαη απαξαίηεην. Αλνίμηε ηελ πόξηα θαη αθαηξέζηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο από ηνπο θινγαπινύο. Καζαξίζηε ηνλ θινγνζάιακν θαη ηνπο θινγαπινύο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε βνύξηζα. Δπίζεο θαζαξίζηε ηνπο επηβξαδπληέο θαπζαεξίσλ (ζηξνβηιηζηέο) θαη ην θινγνζάιακν κε κηα ειεθηξηθή ζθνύπα. Διέγμηε ηα παινθόξδνλα κόλσζεο θαη ηνλ κνλσηηθά καλδύα παινβάκβαθα θαη αληηθαηαζηήζηε ηα ζε πεξίπησζε δεκίαο. Διέγμηε ην ππξίκαρν πιηθό ηεο πόξηαο. Βάιηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο ζηε ζέζε ηνπο θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Ξαλαζπλδέζηε ηνλ θαπζηήξα αλ ηνλ είραηε απνζπλδέζεη. Διέγμηε ηε ζπξίδα επηζεώξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα (πάλσ από ηνλ θαπζηήξα). Απνηειείηαη από ππξίκαρν γπαιί κε δύν θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο. Πξέπεη λα είλαη θαζαξό. Δάλ έρεη ξσγκέο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Η ζπξίδα ηνπ θαπλνζπιιέθηε βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα, ζην θάησ κέξνο ηνπ θαπλνζπιιέθηε. Υξεζηκεύεη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ θαηάινηπσλ ηεο θαύζεο, πνπ ζπλήζσο ζπζζσξεύνληαη ζηελ πίζσ απινθόξν πιάθα ηνπ ιέβεηα. Όηαλ νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα, αλνίγεηε ηελ ζπξίδα θαζαξηζκνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ θαηάινηπσλ ηεο θαύζεο. Η ζπξίδα θιείλεη κε δύν ειαηήξηα θαη εηδηθέο βίδεο-πεηαινύδα. Απηή ε ζπξίδα ρξεζηκεύεη επίζεο θαη γηα εθηόλσζε ησλ θαπζαεξίσλ. Γηα ην ιόγν απηό δελ πξέπεη νη βίδεο λα βηδώλνληαη πνιύ ζθηρηά. ρέδην θαζαξηζκνύ ιέβεηα Σπληήξεζε θαπζηήξα Ο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθεπκέλν αδεηνύρν ηερληθό. Οη ηππηθνί έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη: Αληηθαηάζηαζε ηνπ κπεθ αλ ρξεηάδεηαη Έιεγρνο ησλ αθίδσλ Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο κέζσ αλάιπζεο θαπζαεξίσλ

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα