Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος"

Transcript

1 Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, αιιά θαη αληαπνθξηλόκελα ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο, δηνξγαλώλνπλ γηα έβδνκε ζπλερή ρξνληά ηηο «Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο» κε ζέκα: «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο». Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα αλαιύζνπκε ζέκαηα θαζεκεξηλά πνπ καο απαζρνινύλ θαη καο πξνβιεκαηίδνπλ ζε ζρέζε κε ην γλσζηό άγλσζην θόζκν ησλ παηδηώλ καο. Κάζε Δεπηέξα ή Τεηάξηε, από ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ ωο θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2012, από ηηο 18:30 ωο ηηο 20:30 ζα ζπλαληηόκαζηε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, όρη κόλν γηα λα αθνύζνπκε θαηαμησκέλνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο, αιιά θαη γηα λα ζπδεηήζνπκε, λα εθθξάζνπκε ηηο απνξίεο θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά καο. Πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ζαο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ καο. Παξαθαινύκε δειώζηε εγθαίξσο ζπκκεηνρή ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ ή ζην Παξαηεξήζεηο: Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Τηο ώξεο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα θύιαμεο ηωλ παηδηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Τα ζεκηλάξηα είλαη δωξεάλ θαη απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο γνλείο ηεο πόιεο καο. Με εθηίκεζε Από ηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ

2 Ηκεξνκελία: Τεηάξηε 29/02/2012 Πξόγξακκα ζπλαληήζεωλ Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε: Μηα δεμηόηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνζωπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ. Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε έρεη εμειηθηηθό ραξαθηήξα θαη αλαπηύζζεηαη ζε θάζε ειηθία. Θσξαθίδεη ηα παηδηά έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηε δσή θαη απνθηνύλ εθόδηα γηα λα μεπεξλνύλ ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Τα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηαπηόρξνλα όκσο αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη γλσξίδνπλ πώο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ηκεξνκελία: Δεπηέξα 5/03/2012 Τειεόξαζε, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθά παηρλίδηα : Γηαηί εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ από ηα πην ζπρλά ζέκαηα εληάζεωλ ζηελ νηθνγέλεηα; Η ηειεόξαζε θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απνηεινύλ πιένλ κέζα όρη κόλν ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο αιιά θαη επηθνηλσλίαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξεο κειέηεο εληνπίδνπλ ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Δηδηθόηεξα, ε ελαζρόιεζε ησλ παηδηώλ κε ην ειεθηξνληθό παηρλίδη, έρεη αιιάμεη ηελ έλλνηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Υπάξρνπλ ηξόπνη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηά ηα κέζα ζεηηθά, απνθεύγνληαο ηνπο θηλδύλνπο; Ηκεξνκελία: Τεηάξηε 7/03/2012 Πξνιεπηηθή νδνληηαηξηθή. Πώο κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε γεξά δόληηα γηα κηα δσή; Η ζεκαζία ηεο πξόιεςεο ζηε ζσζηή νδνληηαηξηθή πγηεηλή. Δλεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζρνιείν καο. Αξράθεο Αξηζηείδεο (DDS MDentSci), Παηδνδνληίαηξνο Σπλήζε νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία. Πξνζέμηε ηα ζαλ ηα κάηηα ζαο!! Η ζεκαζία ηεο πξόιεςεο ζηελ πγεία ησλ καηηώλ θαη ζηε ζσζηή όξαζε. Δλεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζρνιείν καο. Σνπιηαλίδεο Μαξίλνο, Χεηξνπξγόο νθζαικίαηξνο

3 Ηκεξνκελία: Τεηάξηε 14/03/2012 Σπρλέο εξωηήζεηο: Αο πξνζπαζήζνπκε λα ιύζνπκε ηηο απνξίεο ηωλ παηδηώλ καο. Η πεξηέξγεηα θπξηαξρεί θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ην πώο βιέπνπλ ηα παηδηά ηνλ θόζκν. Πνιύ ζπρλά είηε κε εηδηθέο αθνξκέο ή απιά από ελδηαθέξνλ, αθνπιίδνπλ ηνπο γνλείο κε εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ακεραλία. Πώο κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην «πώο γελλήζεθα;», «γηαηί ν παππνύο πήγε ζηνλ νπξαλό;», «γηαηί απηό ην παηδί είλαη ζε θαξνηζάθη;» θαη λα απνθύγνπκε ηηο άβνιεο θαηαζηάζεηο; Ηκεξνκελία: Δεπηέξα 19/03/2012 Πξώηεο βνήζεηεο Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ όπσο : ιηπνζπκίεο, αηκνξξαγίεο, ξηλνξξαγίεο, θαηάγκαηα, δειεηεξηάζεηο, ειεθηξνπιεμία, εγθαύκαηα, έκθξαγκα, ππνγιπθαηκία, θαθώζεηο θεθαιήο, πληγκόο. Νηθόιανο Γθνύξηζαο - Γηαζώζηεο ΔΚΑΒ-Δθπαηδεπηήο Α Βνεζεηώλ. Γηεπζπληήο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ Αλαδσνγόλεζεο. Ηκεξνκελία: Τεηάξηε 28/03/2012 Παηδηθό ηρλνγξάθεκα: Η δηαθνξεηηθή γιώζζα ηωλ παηδηώλ. Τν παηδηθό ηρλνγξάθεκα, απζόξκεην θαη παγθόζκην, ππαθνύεη ζε νξηζκέλνπο δηθνύο ηνπ λόκνπο θαη δηαγξάθεη κηα δηθή ηνπ εμέιημε. Η δσγξαθηθή είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ. Τν παηδί δσγξαθίδνληαο εθθξάδεη ηε ραξά ηνπ, ηε ιύπε ηνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μπνξνύκε λα δνύκε ηηο παηδηθέο δσγξαθηέο σο πξνζσπηθέο δειώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα κελύκαηα θαη ζθέςεηο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ. Λίλα Σπκεσλίδνπ, εθπαηδεπηηθόο, θιηληθή ςπρνιόγνο, νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεύηξηα. Ηκεξνκελία: Δεπηέξα 2/04/2012 Μειέηε ζην ζπίηη: Πώο κπνξνύκε ωο γνλείο λα ελζαξξύλνπκε ηα παηδηά καο ώζηε ην δηάβαζκα ζην ζπίηη λα απνβεί απνδνηηθό. Η κειέηε ζην ζπίηη απνηειεί έλα από ηα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ παηδηνύ πνπ δεηείηαη λα δηεθπεξαηώζεη κόλν ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμή ηεο απαηηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο αιιά θαη δεμηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο νη γνλείο θαη ην ζρνιείν εμνπιίδνπλ ην παηδί. Θα παξνπζηάζνπκε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε κειέηε ζην ζπίηη. Πέππ Κνιιαξά, Λνγνπαηδηθόο-εηδηθή παηδαγσγόο

4 Ηκεξνκελία: Τεηάξηε 25/04/2012 Μεηάβαζε από ην λεπηαγωγείν ζην δεκνηηθό: Πξνηάζεηο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην λέν ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ από ηνπο εηδηθνύο ζην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ από ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθό. Βαζηθό επίθεληξν απνηειεί πιένλ ε θνηλσληθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ σο πξνο ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπ ζην λέν πεξηβάιινλ. Τη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νη γνλείο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο ζε απηή ηε ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ παηδηνύ; Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Σηέιια Λύθνπ, Γηεπζύληξηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ησλ Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Νίθνο Παλνπξγηάο, Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ησλ Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Ηκεξνκελία: Δεπηέξα 30/04/2012 Σωκαηηθή άζθεζε θαη Δηαηξνθή: Έλαο δπλακηθόο ζπλδπαζκόο γηα πγηή θαη δξαζηήξηα παηδηά. Σην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο πξνο ηνπο καζεηέο καο, ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζπλδπαζκό άζθεζεο θαη ζσζηήο δηαηξνθήο. Θα παξνπζηαζηνύλ επίζεο ηα απνηειέζκαηα κηαο εζσηεξηθήο έξεπλαο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηε δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηε δηαηξνθή. Όιγα Καξαγηάλλε, ππνςήθηα δηδάθησξ ΤΔΦΑΑ, ΑΠΘ, Ινξδάλεο Γνπξβαλίδεο, Γηαηξνθνιόγνο, εηδηθόο ζπλεξγάηεο Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζθειεηηθή αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ καο. Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο; Δλεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ρσξίο αθηηλνβνιία, γηα θύθσζε, ζθνιίσζε, ιόξδσζε θαη ηεο δπλακηθήο πεικαηνγξάθεζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζρνιείν. Γηνλύζηνο Γ. Νηθεθόξνο Οξζνπαηδηθόο-ρεηξνπξγόο

5 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ Ολνκαηεπώλπκν γνλέα: Ολνκαηεπώλπκν καζεηή: Τάμε: Δπηζπκώ λα δειώζσ ζπκκεηνρή ζηηο απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ πνπ δηνξγαλώλεηε: 29/2 Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 5/3 - Τειεόξαζε, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθά παηρλίδηα 7/3 Πξνιεπηηθή νδνληηαηξηθή-σπλήζε νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία 14/3 Λύζεηο ζηηο απνξίεο ηωλ παηδηώλ καο 19/3 Πξώηεο βνήζεηεο 28/3 Παηδηθό ηρλνγξάθεκα 2/4 Μειέηε ζην ζπίηη 25/4 Μεηάβαζε από ην λεπηαγωγείν ζην δεκνηηθό 30/4 Σωκαηηθή άζθεζε θαη δηαηξνθή Σεκεηώζηε Φ ζε απηά πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε. Παξαθαινύκε δειώζηε εγθαίξσο ζπκκεηνρή ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ ή ζην Θεζζαινλίθε, Ο ΓΟΝΙΟΣ

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Επιμέλεια: Χρήζηος Κ. Σώκος (δημοζιεύηηκε αρτικά ζηην εηήζια έκδοζη Παν-Θήρας2007) Σστνά σπάρτει

Διαβάστε περισσότερα