Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»"

Transcript

1 Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη πάληα θαη κε θάζε δπλαηό ηξόπν θνληά ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηα παηδηά. Μέζα ζην πιαίζην ηεο δηαξθνύο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο, δηνξγαλώλνπκε γηα δέθαηε ζπλερή ρξνληά ηηο «Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεονηθνγέλεηαο» κε ζέκα: «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα αλαιύζνπκε ζέκαηα θαζεκεξηλά πνπ καο απαζρνινύλ θαη καο πξνβιεκαηίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ γλσζηό - άγλσζην θόζκν ησλ παηδηώλ καο. Κάζε Δεπηέξα ή Σεηάξηε, από ηηο 2 Μαξηίνπ σο θαη ηηο 13 Μαΐνπ 2015, από ηηο 18:30 ωο ηηο 20:30 ζα ζπλαληηόκαζηε ζηνπο ρώξνπο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ καο, ζηνπο Διαηώλεο Ππιαίαο, όρη κόλν γηα λα αθνύζνπκε θαηαμηωκέλνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο, αιιά θαη γηα λα αθνπγθξαζηνύκε, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα εθθξάζνπκε ηηο απνξίεο θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά καο. Πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ζαο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίωζε ηεο δωήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ παηδηώλ καο. Παξαθαινύκε δειώζηε εγθαίξωο ζπκκεηνρή ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ ζην ή ζην Κατεβάστε τη δήλωση συμμετοχής :

2 Παξαηεξήζεηο: Τα ζεμινάρια είναι δφρεάν και απεσθύνονηαι ζε όλοσς ηοσς γονείς ηης πόλης μας Γσναηόηηηα ζσμμεηοτής ζε όζες από ηις ζσνανηήζεις επιθσμείηε Ο αριθμός ηφν ζσμμεηετόνηφν είναι περιοριζμένος Σηο ώξεο ηωλ ζπλαληήζεωλ ππάξρεη δπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ηωλ παηδηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ Δεπηέξα 2 Μαξηίνπ Solution Focus: Focus ζηνπο γνλείο! Σίγνπξα ν ξόινο ηνπ γνλέα δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Η δσή είλαη απξόβιεπηε θαη ηα παηδηά επίζεο. Γη απηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαθαιύςεη θαλείο πώο ζα ππνζηεξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα, ώζηε λα πξνζθέξεη ζηε ζπλέρεηα θαη ηε βέιηηζηε ζηήξημε πξνο ηα παηδηά ηνπ. Θα κάζνπκε πώο κπνξνύκε λα... ζθεθηόκαζηε αλάπνδα! Τν Solution Focus είλαη κία αλαηξεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ καο καζαίλεη πώο κπνξνύκε λα ζπλζέηνπκε πην απιά θαη γξήγνξα ιύζεηο γηα ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ή ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληνύκε ζηνλ θαζεκεξηλό καο αγώλα γηα κία θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. Φάληα Παιιεθαξάθε, Associate Certified Coach, International Coach Federation Σεηάξηε 11 Μαρτίου Ψπρηθή Αλζεθηηθόηεηα: Μεγαιώλνληαο «άηξωηα» παηδηά. Παηδηά κε ζεηηθή πξνζαξκνγή παξά ηελ έθζεζε ζε παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο. Αξθεηά ζπρλά παξαηεξείηαη παηδηά λα έξρνληαη αληηκέησπα κε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη αληημνόηεηεο, αιιά λα ηα θαηαθέξλνπλ θαη λα πεηπραίλνπλ ζηε δσή ηνπο παξ όιεο ηηο δπζθνιίεο απηέο. Πώο πξνζδηνξίδνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο; Τη ραξαθηεξίδεη απηά ηα θαηλνκεληθά «άηξσηα» παηδηά; Τη ξόιν παίδεη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, ην νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη ην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη πώο κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ αληνρή ηνπ παηδηνύ ζηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο; Πόπε Λάκπα, MSc Αλαπηπμηαθή Νεπξνςπρνινγία, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο

3 Σεηάξηε 18 Μαξηίνπ Εθζηξαηεία «ΕΝΑ ζηα ΠΕΝΣΕ» γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο Γηαηί ε εθζηξαηεία νλνκάζηεθε «ΔΝΑ ζηα ΠΔΝΤΔ»; Πνηνο είλαη ν Καλόλαο ηνπ Δζώξνπρνπ; Η θακπάληα «ΔΝΑ ζηα ΠΔΝΤΔ» ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη «Σν Μπζηηθό ηεο Νίθεο», κηα ηζηνξία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ έξρεηαη λα δηδάμεη κε έλαλ ςπραγσγηθό αιιά θαη εθπαηδεπηηθό ηξόπν ζε όια ηα παηδηά όηη ην ζώκα ηνπο ηνπο αλήθεη, πόηε έλα άγγηγκα ή έλα κπζηηθό είλαη θαιό θαη πόηε θαθό, πόηε έλα δώξν γίλεηαη δσξνδνθία θαη πώο κπνξεί έλα παηδί λ απνθύγεη κηα θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηά ηνπ. Έιελα Ράπηε, Βνπιεπηήο Α Θεζζαινλίθεο, Μέινο ηνπ Γηθηύνπ Κνηλνβνπιεπηηθώλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ, Σπληνλίζηξηα ηεο θακπάληαο «ΔΝΑ ζηα ΠΔΝΤΔ» ζηελ Διιάδα. Δεπηέξα 23 Μαξηίνπ Δηαδίθηπν θαη ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο Τν δηαδίθηπν απνηειεί γηα ηνπο ζεκεξηλνύο λένπο έλαλ «θπζηθό» ρώξν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ελεκεξώλνληαη, κειεηνύλ, επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ςπραγσγνύληαη. Ωζηόζν ε αιόγηζηε ρξήζε ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ ελέρεη θηλδύλνπο κε πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζε θνηλσληθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη αθαδεκατθό επίπεδν. Τη γλσξίδνπλ νη γνλείο γηα ηε δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο; Δίλαη ζε ζέζε λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ θαη λα παξέκβνπλ εάλ ρξεηαζηεί; Με ηα εργαλεία ποσ μας παρέτει ένα πρφηοπόρο Δσρφπαχκό Πρόγραμμα («Tabby Trip in EU», European Daphne Project N JUST/ /DAP/AG/3259) θα βοηθήζοσμε ηοσς γονείς ζηην ανηιμεηώπιζη και, κσρίφς, ζηην πρόληυη θαινομένφν όπφς η ηλεκηρονική παρενότληζη και ο ηλεκηρονικός εκθοβιζμός. Δξ. Χξηζηίλα Αζαλαζηάδνπ, επίθνπξνο θαζεγήηξηα Σπκβνπιεπηηθήο Ψπρνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Α.Π.Θ.

4 Δεπηέξα 30 Μαξηίνπ Σν παηδί πνπ θξύβεηαη κέζα καο καο δείρλεη ηνλ δξόκν κηαο επηηπρεκέλεο ζρέζεο κε ην παηδί καο... Βιφμαηικό εργαζηήριο Ασηογνφζίας μέζφ Μοσζικοθεραπείας Σηελ πνιύπινθε θαη απαηηεηηθή θαζεκεξηλόηεηά καο ελζαξθώλνπκε πνηθίινπο ξόινπο, είκαζηε ηαπηόρξνλα παηδηά ησλ γνληώλ καο, αδέξθηα, ζύδπγνη, γνλείο, ππεύζπλνη ελήιηθεο, επαγγεικαηίεο... Αλάκεζα ζηνπο πνιινύο θαη ζπρλά απαηηεηηθνύο απηνύο ξόινπο παξαζπξόκαζηε ζηε ξνή ηνπ ρξόλνπ ηεο δσήο καο, ράλνπκε θαη παξακεινύκε ηνλ αιεζηλό εαπηό καο. Όκσο ππάξρεη κηα θσλή κέζα καο πνπ ιαρηαξά λα αθνπζηεί, λα ηξνθνδνηεζεί, λα παίμεη! Δίλαη ε θσλή ηνπ παηδηνύ, ε αγλή, ειεύζεξε θαη απζόξκεηε θσλή καο. Απηό ην παηδί, αλ κάζνπκε λα ην αθνύκε, ζα γίλεη ε πεγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο καο, ηεο αιήζεηαο καο, ζα γίλεη ε θαιύηεξε ππμίδα ζηε δσή καο. Η δηθή καο πξνζσπηθή ππμίδα! Σηο ζεμινάριο ασηό μας δίνεηαι η εσκαιρία, βιφμαηικά, με ηην αρμονία ηφν ήτφν να ζσνηονιζηούμε ζηην σπέροτη μοσζική ηης υστής μας. Πνιύλα Κάβνπξα, ΜΑ NRMT (Master of Arts Nord off Robbins Music Therapist), Υπεύζπλε «Melotropio» Σεηάξηε 1 Απξηιίνπ: Παηδί θαη δηαηξνθή Η πγηεηλή δηαηξνθή θαη νη ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ζηελ πξόιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Πνην είλαη ην ζσζηό ζλαθ γηα ην ζρνιείν; Τη λα ηξώεη ην παηδί όηαλ βγαίλνπκε έμσ; Πνηεο ηξνθέο ηνπ είλαη απαξαίηεηεο θαζεκεξηλά; Πώο ζα ην πείζσ λα ηξώεη ιαραληθά; Πνην είλαη ην πγηεηλό γιπθό γηα ην παηδί κνπ; Τη πξέπεη λα ηξώεη γηα πξσηλό; Αλαζηαζία Δ. Κόθθαιε, Κιηληθόο Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, Μέινο ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Γηαηηνιόγσλ, Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο «Η Αλαγέλλεζε»

5 Σεηάξηε 22 Απξηιίνπ: Πνηνηηθόο ή πνζνηηθόο ρξόλνο κε ηα παηδηά καο; Βιφμαηική προζέγγιζη -Πόζν ρξόλν αθηεξώλσ θαζεκεξηλά ζην παηδί κνπ θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, ζρνιηθέο, θαη εμσζρνιηθέο, θαη ηδηαίηεξα γηα παηρλίδη; -Πόζν ρξόλν αθηεξώλσ ζηελ επηθνηλσλία κε ην παηδί κνπ; (Πώο θύιηζε ε κέξα, πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ επόκελε, ζθέςεηο ηνπ ζήκεξα-ιύζεηο ηνπ αύξην) -Πνηεο παξάκεηξνη νξίδνπλ ηνλ πνηνηηθό θαη πνηεο ηνλ πνζνηηθό ρξόλν; -Πόζν ρξόλν αθηεξώλσ ηελ εβδνκάδα κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή κνπ ζηελ νηθνγέλεηα; -Πώο κπνξώ λα θάλσ ή λα δηαηεξήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ επηπρηζκέλε; -Πόζν ζεκαληηθό ζεσξώ ηνλ ξόιν κνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη γηαηί; -Τη πηζηεύσ όηη ζέιεη πην πνιύ ην παηδί κνπ από κέλα; Γεώξγηνο Ψωκαδάθεο, λεπηαγωγόο, ζπλεξγάηεο Παηδαγωγηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, κέινο ηεο Ειιεληθήο εκεηωηηθήο Εηαηξίαο Δεπηέξα 27 Απξηιίνπ: Σα πνιιά πξόζωπά κνπ Βιφμαηικό εργαζηήριο Ασηογνφζίας μέζφ Δικαζηικής Έκθραζης Πνηνο είκαη; Πόζνπο ξόινπο ππνδύνκαη γηα λα ηα θαηαθέξσ ζηε δσή κνπ; Υπεξηζρύεη θάπνηνο από απηνύο; Πνηνο κε δηεπθνιύλεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά κνπ πεξηζζόηεξν; Σην εξγαζηήξην απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαγλσξίζνπλ, λα εθθξάζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη απόςεηο κέζα από ηε δεκηνπξγία απζόξκεησλ εηθόλσλ. Η Δηθαζηηθή Θεξαπεία βαζίδεηαη ζηε δύλακε ηεο Δηθαζηηθήο Έθθξαζεο θαη ιεηηνπξγεί σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ηνπ αηόκνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ, βνεζώληαο ην λα αλαπηύμεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο. Γελ απαηηείηαη θαλέλα ηδηαίηεξν ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή, παξά κόλν πξνζσπηθή ζέιεζε. Ειέλε Πάιιε, εηθαζηηθόο- παηδαγσγόο, MSc Art Therapy

6 Δεπηέξα 29 Απξηιίνπ: Πξώηεο βνήζεηεο Πώο ζα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα, όπσο: ιηπνζπκίεο, αηκνξξαγίεο, ξηλνξξαγίεο, θαηάγκαηα, δειεηεξηάζεηο, ειεθηξνπιεμία, εγθαύκαηα, έκθξαγκα, ππνγιπθαηκία, θαθώζεηο θεθαιήο, πληγκόο, άζζκα θαη ππξεηηθνύο ζπαζκνύο. Οξγάλσζε θαξκαθείνπ. Νηθόιανο Γθνύξηζαο, δηαζώζηεο, Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Δεπηέξα 4 Μαΐνπ: Οηθνγέλεηα: Έλα πεξίπινθν πιέγκα ξόιωλ ή έλα ηόμν θαη εκείο ηα βέιε ηνπ; Άξξεηα ζπλήζσο θαη απηόκαηα θάζε πξσί αλαιακβάλνπκε ξόινπο πνπ ζεσξνύκε αλαγθαίνπο, ώζηε λα «ιεηηνπξγεί» ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα αλήθνπκε θαη λα καο νξίδεη. Οηηδήπνηε απηνκαηνπνηείηαη, σζηόζν απηναθπξώλεηαη σο δπλακηθή ύπαξμε θαη έηζη θάπνην πξσηλό δηαπηζηώλνπκε όηη δε ζπκόκαζηε γηαηί. Διάηε λα αλαζεσξήζνπκε ηα όξηα θαη λα αλαδείμνπκε ηε δπλακηθή ηνπ παληνδύλακνπ απηνύ νξγαληζκνύ, ηεο νηθνγέλεηαο. Δξ. Πελειόπε Καξανπιάλε, Κιηληθή Ψπρνιόγνο - Δηδηθή Γλσζηηθή Αλαιπηηθή Ψπρνζεξαπεύηξηα Πόπε Λάκπα, MSc Αλαπηπμηαθή Νεπξνςπρνινγία, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Σεηάξηε 13 Μαΐνπ: Μεηάβαζε από ην Νεπηαγωγείν ζην Δεκνηηθό Πξνηάζεηο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην λέν ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ από ηνπο εηδηθνύο ζην ζέκα ηεο κεηάβαζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη πιένλ ε

7 θνηλσληθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ σο παξάγνληαο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηάο ηνπ ζην λέν πεξηβάιινλ; Τη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νη γνλείο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο ζε απηή ηε ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ παηδηνύ; ηέιια Λύθνπ, Γηεπζύληξηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ησλ Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Νίθνο Παλνπξγηάο, Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ησλ Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθε Πόπε Λάκπα, MSc Αλαπηπμηαθή Νεπξνςπρνινγία, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πξνηύπσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Θεζζαινλίθεο Καηεβάζηε ην έληππν θαη ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο :

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα