ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2"

Transcript

1 Κανονιζμόρ Τποδομήρ Γηπέδων ηηρ UEFA Έκδοζη 00

2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ I. Γενικέρ διαηάξειρ ΆΡΘΡΟ ΈΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΆΡΘΡΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 3 ΈΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ΆΡΘΡΟ 4 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΦΧΣΗΜΟ 3 ΆΡΘΡΟ 6 ΥΧΡΟ ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΖ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΣΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΣΔΡΜΑ 3 ΆΡΘΡΟ 8 ΠΑΓΚΟ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ 3 ΆΡΘΡΟ 9 ΗΣΟΗ 3 ΆΡΘΡΟ 0 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 3 ΆΡΘΡΟ ΑΗΘΟΤΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ 4 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΓΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ ΚΑΗ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΟΤ 4 ΆΡΘΡΟ 3 ΥΧΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΣΟΠΗΝΓΚ 4 ΆΡΘΡΟ 4 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 4 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 5 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 6 ΦΗΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΟΗ ΘΔΑΣΔ 5 ΆΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΒΑΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΔΚΚΔΝΧΖ 5 ΆΡΘΡΟ 8 ΤΣΖΜΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 5 ΆΡΘΡΟ 9 ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ 6 ΆΡΘΡΟ 0 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΔ 6 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΔ 6 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΘΔΑΣΔ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 6 ΆΡΘΡΟ 3 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 6 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 6 ΆΡΘΡΟ 4 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 6 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΚΑΜΔΡΔ 7 ΆΡΘΡΟ 6 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 7 ΆΡΘΡΟ 7 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 7 ΆΡΘΡΟ 8 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 7

4 III. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ 8 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 9 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 8 ΆΡΘΡΟ 30 ΦΧΣΗΜΟ 8 ΆΡΘΡΟ 3 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 8 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 3 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 33 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 34 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 8 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 8 ΆΡΘΡΟ 35 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 8 ΆΡΘΡΟ 36 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 8 ΆΡΘΡΟ 37 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 38 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 39 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 9 ΆΡΘΡΟ 40 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 4 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ 9 IV. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ 9 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 4 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 9 ΆΡΘΡΟ 43 ΦΧΣΗΜΟ 9 ΆΡΘΡΟ 44 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 0 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 45 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 46 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 47 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 0 ΆΡΘΡΟ 48 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 0 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 0 ΆΡΘΡΟ 49 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 0 ΆΡΘΡΟ 50 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 0 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 53 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 0 ΆΡΘΡΟ 54 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 55 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ V. Καηηγοπία 3 κπιηηπίων δόμηζηρ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ

5 ΆΡΘΡΟ 56 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΆΡΘΡΟ 57 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΆΡΘΡΟ 58 ΦΧΣΗΜΟ ΆΡΘΡΟ 59 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 60 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 6 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 6 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΆΡΘΡΟ 63 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΆΡΘΡΟ 64 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΆΡΘΡΟ 65 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ ΆΡΘΡΟ 66 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ ΆΡΘΡΟ 67 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 68 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ ΆΡΘΡΟ 69 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 70 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ 3 VI. Καηηγοπία 4 κπιηηπίων δόμηζηρ 3 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 3 ΆΡΘΡΟ 73 ΦΧΣΗΜΟ 3 ΆΡΘΡΟ 74 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 3 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 75 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 76 ΠΡΟΒΑΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΔΚΚΔΝΧΖ 4 ΆΡΘΡΟ 77 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 78 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 4 ΆΡΘΡΟ 79 ΤΣΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 4 ΆΡΘΡΟ 80 ΘΔΔΗ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 4 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 4 ΆΡΘΡΟ 8 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 4 ΆΡΘΡΟ 8 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 5 ΆΡΘΡΟ 83 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 84 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 85 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 5 ΆΡΘΡΟ 86 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 87 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ 5

6 VII. Σελικέρ διαηάξειρ 5 ΆΡΘΡΟ 88 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 5 ΆΡΘΡΟ 89 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 5 ΆΡΘΡΟ 90 ΤΠΔΡΗΥΤΟΝ ΚΔΗΜΔΝΟ 6 ΆΡΘΡΟ 9 ΈΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπολογιζμόρ ηηρ μέζηρ θωηεινόηηηαρ ηος θωηιζμού 7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: σεδιάγπαμμα ηος σώπος ελέγσος νηόπινγκ 8

7 Προοίμιο Ο αθόινπζνο θαλνληζκόο εγθξίζεθε κε βάζε ην άξζξν 50() ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο UEFA: I. Γενικέρ διαηάξειρ Άπθπο 3 Έθηαζε εθαξκνγήο Ο θαλνληζκόο απηόο δηέπεη ηα θξηηήξηα δόκεζεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα γήπεδν ώζηε λα ηαμηλνκεζεί (θαηά αύμνπζα ζεηξά ηαμηλόκεζεο) σο θαηεγνξία UEFA,, 3 ή 4. Σα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ, ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο γεπέδσλ ηεο UEFA. Σα θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία (όπσο νξίδνληαη ζηα Κεθάιαηα ΙΙΙ έσο VI) εθαξκόδνληαη πξόζζεηα. Ο θαλνληζκόο απηόο δελ επεξεάδεη ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Άπθπο Σύλδεζε κε ηνπο θαλνληζκνύο δηνξγαλώζεσλ Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο UEFA πνπ δηέπνπλ κηα δηνξγάλσζε ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζε έλα γήπεδν: α) πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία γεπέδνπ πνπ απαηηείηαη γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζηελ ελ ιόγσ δηνξγάλσζε, β) θαζνξίδνπλ ηα θαζήθνληα γηα ηελ επνπηεία ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ απαηηνύκελε θαηεγνξία, γ) κπνξεί λα θαζνξίδνπλ πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο ε UEFA δύλαηαη λα ρνξεγήζεη εμαίξεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δόκεζεο γηα ηελ απαηηνύκελε θαηεγνξία γεπέδνπ. Άπθπο 3 Έλλνηα ησλ όξσλ Γηα ηνλ ζθνπό ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, νη όξνη πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη: α) ύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο: θάκεξεο αζθαιείαο κε δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θαη θάζεηεο θίλεζεο θαη εζηίαζεο ηνπ θαθνύ ιήςεο (pan, tilt and zoom) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεαηώλ, ηηο νδνύο πξνζέγγηζεο θαη ηηο εηζόδνπο ηνπ γεπέδνπ θαη όιεο ηηο πεξηνρέο ζέαζεο εληόο ηνπ γεπέδνπ. β) Αίζνπζα ειέγρνπ: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ζπλνιηθή επζύλε ηνπ αγώλα αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ήηνη ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο, ν ππεύζπλνο αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ θαη ην επηηειείν ηνπο. γ) Αίζνπζα παξαηεξεηή: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηνλ επίζεκν παξαηεξεηή θαη ηνλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο UEFA. δ) Υώξνο ζύληνκσλ ζπλεληεύμεσλ: έλαο ρώξνο κεηαμύ ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ όπνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα δσληαλέο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο.

8 ε) πλζεηηθόο ριννηάπεηαο: ν ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. ζη) Μηθηή δώλε: έλαο ρώξνο κεηαμύ ησλ απνδπηεξίσλ θαη ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, όπνπ δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη ηύπνπ, ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζπλέληεπμε από ηνπο πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηνλ αγώλα. δ) Υώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ: έλαο αζθαιήο ρώξνο γηα ηελ ζηάζκεπζε ηειενπηηθώλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. ε) ύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό: έλα ειεθηξνληθό κεγαθσληθό ζύζηεκα ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεη θσλεηηθά κελύκαηα ηαπηόρξνλα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ. ζ) Δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ: είλαη ρώξνη κε πάγθνπο, ηνκείο νξζίσλ ζεαηώλ ή εμέδξεο ρσξίο θαζίζκαηα. η) Πξνζσξηλέο θεξθίδεο: θαζίζκαηα ηα νπνία εμαηηίαο ηνπ πιηθνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο θαηαζθεπήο, πξννξίδνληαη γηα εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ρξήζε θαη δελ είλαη αγθπξσκέλα ζε θέξνπζα βάζε. ηνλ παξόληα θαλνληζκό ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνύ γέλνπο ηζρύεη εμ ίζνπ θαη γηα ην ζειπθό. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη νκαιόο θαη επίπεδνο. Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη είηε θπζηθό είηε ζπλζεηηθό ριννηάπεηα. Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: α) πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα ηεο FIFA, πνπ κπνξεί λα δνζεί κόλν κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιόγσ ριννηάπεηα από εγθεθξηκέλν από ηελ FIFA εξγαζηήξην αθνύ πηζηνπνηεζεί όηη πιεξνί ηα επίπεδα πνηόηεηαο ηεο FIFA γηα ζπλζεηηθό ριννηάπεηα, β) πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο, γ) ε επηθάλεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη λα έρεη ιεπθή ζήκαλζε. Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο πδάησλ ώζηε λα κελ κπνξεί λα θαηαζηεί αθαηάιιεινο ιόγσ πιεκκύξαο. Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε εγθαηαζηάζεηο όπσο ζέξκαλζε ριννηάπεηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη κπνξεί λα δηεμαρζεί αγώλαο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηεο UEFA. Καλέλα αληηθείκελν δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζε ύςνο κηθξόηεξν ησλ κέηξσλ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν.

9 Άπθπο 5 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο νη νπνίνη δελ αλακεηαδίδνληαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 350 Ev(lx) πξνο ηελ θεληξηθή εμέδξα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Άπθπο 6 Φώξνο πξνζέξκαλζεο Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο πξνζέξκαλζεο γηα ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, θαηά κήθνο ησλ πιάγησλ γξακκώλ ή πίζσ από ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπ ηέξκαηνο. Άπθπο 7 Τέξκαηα θαη εθεδξηθό ηέξκα Σα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην ή παξεκθεξέο πιηθό θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιά ή ειιεηπηηθά. Επηπξόζζεηα, πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ όπσο έρνπλ εθδνζεί από ην Δηεζλέο Πνδνζθαηξηθό πκβνύιην (IFAB), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηδηαίηεξα όηη: α) ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θάζεησλ δνθαξηώλ πξέπεη λα είλαη 7,3 κέηξα, β) ε απόζηαζε ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηνπ νξηδόληηνπ δνθαξηνύ από ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη,44 κέηξα, γ) ηα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, δ) δελ πξέπεη λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. Έλα εθεδξηθό ηέξκα, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εύθνια εάλ ην απαηηνύλ νη πεξηζηάζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζην γήπεδν. Άπθπο 8 Πάγθνο αλαπιεξσκαηηθώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη δύν θαιπκκέλνπο πάγθνπο ζην επίπεδν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, θάζε έλαο ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαζίζκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 άηνκα θαη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα από ηελ πιάγηα γξακκή. Άπθπο 9 Ιζηνί Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηζηνύο ζεκαίαο ή άιινπ είδνπο βάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλύςσζε πέληε ζεκαηώλ ζην γήπεδν. Άπθπο 0 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη: α) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα θάζε νκάδα κε ηνπιάρηζηνλ πέληε ληνπο, ηξεηο αηνκηθέο ηνπαιέηεο κε ιεθάλε, ζέζεηο θαζήκελσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα, κία θιίλε καιάμεσλ θαη έλα πίλαθα ηαθηηθήο, β) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε ηνπιάρηζηνλ έλα ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, πέληε θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. 3

10 Σν γήπεδν πξέπεη εμαζθαιίδεη άκεζε, απνθιεηζηηθή θαη πξνζηαηεπόκελε πξόζβαζε ηόζν γηα ηηο δύν νκάδεο, όζν θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο από ηα απνδπηήξηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή άθημε θαη απνρώξεζε ηνπο ζην θαη από ην γήπεδν. Άπθπο Αίζνπζα Παξαηεξεηή Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα παξαηεξεηή, επξηζθόκελε θνληά θαη κε εύθνιε πξόζβαζε ζηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο όπσο ηειέθσλν, θαμ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Άπθπο Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ θαη πεξίζαιςεο γηα πνδνζθαηξηζηέο θαη αμησκαηνύρνπο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνθιεηζηηθά γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη αμησκαηνύρσλ. Άπθπο Φώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν ειέγρνπ ληόπηλγθ πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ο ρώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο από ηνπο ζεαηέο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Πξέπεη λα έρεη εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη λα απνηειείηαη από κηα αίζνπζα αλακνλήο, κηα αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο θαη κηα ηνπαιέηα, πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Η αίζνπζα αλακνλήο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ή λα είλαη παξάπιεπξα ηεο αίζνπζαο δεηγκαηνιεςίαο (έλα δηαρσξηζηηθό κεηαμύ ησλ δύν αηζνπζώλ είλαη επίζεο απνδεθηό). Πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο ζέζεηο θαζεκέλσλ γηα νθηώ άηνκα, ζέζεηο γηα ην θξέκαζκα ελδπκάησλ ή εξκάξηα θαη έλα ςπγείν. Η αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηξαπέδη, ηέζζεξηο θαξέθιεο, έλα ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό, έλα εξκάξην κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο θαη κηα ηνπαιέηα (παξάπιεπξα ζην δσκάηην ή κέζα ζ απηό). Η ηνπαιέηα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο ή ακέζσο παξάπιεπξα ζ απηήλ θαη κε απεπζείαο απνθιεηζηηθή πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο. Πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηνπαιέηα κε θάζηζκα, έλα ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό θαη, εάλ είλαη δπλαηόλ, έλα ληνπο. Άπθπο 4 Φώξνη ζηάζκεπζεο Γηα ηηο νκάδεο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο πξέπεη λα δηαηίζεηαη ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν πνύικαλ θαη δέθα νρήκαηα. Απηόο ν ρώξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλν ρώξν, άκεζα παξαθείκελν ζηνπο ρώξνπο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ αμησκαηνύρσλ. 4

11 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 5 3 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Σα θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ πξέπεη λα είλαη αηνκηθά, εδξαησκέλα (δει. ζην πάησκα) ρσξηζηά ην έλα από ην άιιν, δηακνξθσκέλα, αξηζκεκέλα, θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό θαη κε εύθιεθην πιηθό θαη λα έρνπλ πιάηε κε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. από ηελ βάζε ηνπο. Η ρξήζε πξνζσξηλώλ θαζηζκάησλ απαγνξεύεηαη. Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ηξνθνδνζίαο θαη αλαςπθηηθώλ γηα όινπο ηνπο ζεαηέο ζε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ. Άπθπο 6 Φηινμελνύκελνη ζεαηέο Σνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο ζεαηέο ζε δηαρσξηζκέλε πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ. Άπθπο Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο Οη ζύξεο εηζόδνπ θαη/ή ηα ηνπξληθέ πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ζπλσζηηζκόο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ηνπ πιήζνπο. Όινη νη ρώξνη θπθινθνξίαο ηνπ θνηλνύ θαη νη δηάδξνκνη εηζόδνπ θαη εμόδνπ θάζε ηνκέα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα από ηνπο ρώξνπο ησλ θαζήκελσλ. Όιεο νη πύιεο θαη ζύξεο εμόδνπ πνπ νδεγνύλ έμσ από ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη θαηαδεηθλύνληαη θαη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ). Όιεο νη πύιεο εμόδνπ θαη νη ζύξεο ηνπ γεπέδνπ, θαη όιεο νη ζύξεο πνπ νδεγνύλ από ηηο ζέζεηο ησλ ζεαηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πξέπεη: α) λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα κέλνπλ απαζθαιηζκέλεο (θαίηνη ν ρεηξηζκόο ηνπο ζα γίλεηαη από εηδηθό πξνζσπηθό) όηαλ νη ζεαηέο βξίζθνληαη κέζα ζην γήπεδν, β) λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ δηαδξόκσλ εμόδνπ θαη εθθέλσζεο. Οη πξνζεγγίζεηο ζην γήπεδν πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγνύληαη νη ζεαηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Οη ζύξεο εηζόδνπ, εμόδνπ θαη νη πύιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη νκνίσο πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ ζεκάησλ. Άπθπο 8 Σύζηεκα θσηηζκνύ εθηάθηνπ αλάγθεο Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ζεαηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο, εγθεθξηκέλν από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ γεπέδνπ όπνπ έρεη πξόζβαζε ην θνηλό ή ην πξνζσπηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμόδσλ θαη ησλ νδώλ εθθέλσζεο. 5

12 Άπθπο 9 Άπθπο 0 Σύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό. Σν ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό πξέπεη λα θαιύπηεη ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, θαη λα θαιύπηεηαη από εθεδξηθή παξνρή ξεύκαηνο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θύξηαο ειεθηξνδόηεζεο. Υγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζεαηέο ε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νκνηόκνξθα δηαλεκεκέλεο επαξθείο θαζαξέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Οη ηνπαιέηεο θαη ηα νπξεηήξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαδαλάθηα. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επίζεο ληπηήξεο θαη είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο όπσο ραξηί ηνπαιέηαο θαη ζαπνύλη. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη νη αθόινπζεο, βαζηζκέλεο ζε αλαινγία 80:0 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο: α) ιεθάλε αλά 50 άλδξεο, β) νπξεηήξην αλά 5 άλδξεο, γ) ιεθάλε αλά 5 γπλαίθεο. Άπθπο Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο ε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ, εγθεθξηκέλεο από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ζήκαλζε θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο πξέπεη λα είλαη ζεκαηνδνηεκέλε μεθάζαξα. Άπθπο 3 Εγθαηαζηάζεηο γηα ζεαηέο κε εηδηθέο αλάγθεο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή πξόζβαζε θαη ζέζεηο γηα ηνπο ζεαηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. Πξόζζεηα, πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ηξνθνδνζίαο θαη αλαςπθηηθώλ. ε θάζε 5 αλαπεξηθά ακαμίδηα πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα ηνπαιέηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Άπθπο 3 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Οη ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο, λα βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή εμέδξα θαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε δηρνηόκν γξακκή, κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ πέλαιηη. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 4 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Σνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε γξαθεία, παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο ηειεθώλνπ ή ζην δηαδίθηπν ε νπνία πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 6

13 Άπθπο 5 Θέζεηο γηα θάκεξεο Η θεληξηθή εμέδξα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα. Θα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν, πςειόηεξα από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή πνηόηεηα εηθόλαο. Η ζέζε ηεο θεληξηθήο θάκεξαο πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε αθξηβώο κε ηε δηρνηόκν γξακκή θαη ζε ύςνο ηέηνην πνπ λα ζρεκαηίδεη γσλία 5-0 º από ην νξηδόληην επίπεδν ζην ζεκείν ηνπ θέληξνπ. Άπθπο 6 3 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν θαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρεη αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. ην ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ, όια ηα ζξαλία πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο ηειεθώλνπ/δηαδηθηύνπ. Σα ζξαλία πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ώζηε λα δέρνληαη έλα θνξεηό ππνινγηζηή θαη έλα ζεκεησκαηάξην. Άπθπο 7 3 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Οη ζέζεηο ησλ ζρνιηαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο θαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρνπλ αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Κάζε ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζξαλίν κε παξνρή ξεύκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο. Σνπιάρηζηνλ ε κηα ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή επξπδσληθή πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Άπθπο 8 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Ο ρώξνο ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ πξέπεη λα είλαη ρσξνζεηεκέλνο ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην γήπεδν, θαηά πξνηίκεζε ζηελ ίδηα πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ε πιαηθόξκα ηεο θεληξηθήο θάκεξαο, ζε επίπεδν θαη ζηέξεν έδαθνο θαη λα δηαζέηεη παξνρή ξεύκαηνο. Πξέπεη λα δηαζέηεη είηε αλεκπόδηζηε απεπζείαο ζέα ζηνλ λόηην νξίδνληα, είηε εηδηθό ρώξν δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο πνπ λα απέρεη ην πνιύ 50 κέηξα από ην θέληξν ηνπ ρώξνπ ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. 7

14 III. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 9 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 00 έσο 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 30 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία αλακεηάδνζεο ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαξθνύο αλακεηάδνζεο ηνπ αγώλα. Άπθπο 3 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 0 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 3 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Επηηξέπνληαη νη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ). Άπθπο 33 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 00 ζεαηώλ. Άπθπο 34 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 35 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 50 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 36 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη κηα θάκεξα ην ιηγόηεξν. 8

15 Άπθπο 37 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 0 ζέζεηο, 5 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 38 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δπν ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 39 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα αίζνπζα ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ηειενπηηθό ζηνύληην. Άπθπο 40 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 4 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ Η αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Εάλ ν ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν, ε αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ απηνύ. IV. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 4 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 00 έσο 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 43 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): α) 800 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο β) 500 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. 9

16 Άπθπο 44 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 45 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 46 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ.500 ζέζεηο. Άπθπο 47 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 48 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 00 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 49 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Άπθπο 50 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 5 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 0 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 5 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 53 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηειενπηηθό ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. 0

17 Άπθπο 54 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 55 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 30 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. V. Καηηγοπία 3 κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 56 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 57 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. Άπθπο 58 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): α) 00 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο β) 800 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. Άπθπο 59 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 00 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP).

18 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 60 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 6 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο. Άπθπο 6 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 63 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 50 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 64 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. Άπθπο 65 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 66 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 5 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 67 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 68 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. Άπθπο 69 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.

19 Άπθπο 70 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. VI. Καηηγοπία 4 κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 7 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 7 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. Άπθπο 73 Φσηηζκόο Γηα αγώλα πνπ αλακεηαδίδεηαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 400 Ev(lx) πξνο ηηο ζέζεηο κε ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Ο θσηηζκόο πξέπεη λα θαιύπηεη νκνηόκνξθα θάζε ζεκείν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θόξλεξ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη 800 Ev(lx) (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Άπθπο 74 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 3

20 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 75 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 76 Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη κεραληθήο θαηακέηξεζεο, πνπ ζα παξέρνπλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζα απνηξέπνπλ ηελ ρξήζε πιαζηώλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πιήζνπο. Άπθπο 77 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο. Άπθπο 78 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 79 Σύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε έλα κόληκν ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο. Σν ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο ζα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλε ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο θσηνγξαθηώλ θαη λα δηαζέηεη έγρξσκεο νζόλεο ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Άπθπο 80 Θέζεηο επηζήκσλ (VIP) θαη ρώξνη θηινμελίαο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 500 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 00 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έλαο εληαίνο θαη απνθιεηζηηθόο ρώξνο θηινμελίαο κε επηθάλεηα 400 η.κ. πνπ ζα βξίζθεηαη ην πιεζηέζηεξν δπλαηόλ ζηηο ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP). Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 8 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 75 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. 4

21 Άπθπο 8 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 0 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη ηέζζεξηο θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 83 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 00 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 50 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 84 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 85 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. Σνπιάρηζηνλ έλα από απηά πξέπεη λα είλαη ζηνύληην παξνπζίαζεο κε ζέα πξνο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζέζεηο ζύληνκεο ζπλέληεπμεο (ε θάζε κηα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο,5 κέηξα κήθνο θαη,5 κέηξα πιάηνο). Άπθπο 86 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 000 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 87 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ, εμνπιηζκέλε κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 75 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Η κηθηή δώλε πξέπεη λα θαιύπηεηαη θαη λα έρεη δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ. VII. Σελικέρ διαηάξειρ Άπθπο 88 Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο Κάζε παξαβίαζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ κπνξεί λα ηηκσξεζεί από ηελ UEFA ζύκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό Καλνληζκό ηεο UEFA. Άπθπο 89 Παξαξηήκαηα Όια ηα παξαξηήκαηα ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. 5

22 Άπθπο 90 Υπεξηζρύνλ θείκελν Εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αζπκθσλία ζηελ εξκελεία ηεο έθδνζεο ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή, ζα ππεξηζρύεη ε Αγγιηθή έθδνζε. Άπθπο 9 Έγθξηζε θαη έλαξμε ηζρύνο Ο θαλνληζκόο απηόο εγθξίζεθε από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 4 Μαξηίνπ 00. Θα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ ε Μαΐνπ 00. Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA: Michel Platini Πξόεδξνο Gianni Infantino Γεληθόο Γξακκαηέαο Νπόλ, 4 Μαξηίνπ 00 6

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπολογιζμόρ ηηρ μέζηρ θωηεινόηηηαρ ηος θωηιζμού (βι. Άξζξα 5, 43(), 58(), 73() θαη 73()) Η κέζε ηηκή ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ θσηηζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ θάζεηε θσηεηλόηεηα κε νκνηνκνξθία ηεο ηάμεσο E min /E max 0,4 θαη E min /E med 0,6. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ζπληνκεύζεηο: ύκβνιν ή ζπληόκεπζε E min /E max E min /E med Όξνο Οκνηνκνξθία θσηεηλόηεηαο Εξκελεία Λόγνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θσηόο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. E Φσηεηλόηεηα Η πνζόηεηα θσηόο (πξνζπίπηνλ θσο) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηαο επηθάλεηαο, εθθξαδόκελν ζε lux. E v Κάζεηε θσηεηλόηεηα Η θσηεηλόηεηα ζε έλα θάζεην επίπεδν απόζηαζεο,5 κέηξα πάλσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν (πξνζαλαηνιηζκόο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θάκεξα). lx Lux Η κνλάδα ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (lumen αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) πξνζπίπηνπζα ζε επηθάλεηα αγσληζηηθνύ ρώξνπ. ( lx = lm/m ). lm Lumen Η θαζκαηηθή θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελόο ιακπηήξα ζηαζκηδόκελε από ηελ θακπύιε νπηηθήο επαηζζεζίαο. 7

24 WC ΝΙΠΣΗΡΑ & ΚΑΘΡΕΠΣΗ 3.95 m ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΡΔΚΛΑ ΝΣΟΤ ΑΙΘΟΤΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΑΠΟΥΧΡΗΣΗΡΙΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΑΡΔΚΛΑ ΦΤΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: σεδιάγπαμμα ηος σώπος ελέγσος νηόπινγκ (βι. Άξζξν 3()) 3.90 m ΔΛΑΥΙΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ: 0m 7.90 m 5.75 m 8

25

26 UEFA Route de Genève 46 CH-60 Nyon Switzerland Telephone Telefax uefa.com Union des associations européennes de football Mar 0/UEFA/06045/4000 E

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα