ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2"

Transcript

1 Κανονιζμόρ Τποδομήρ Γηπέδων ηηρ UEFA Έκδοζη 00

2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ I. Γενικέρ διαηάξειρ ΆΡΘΡΟ ΈΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΆΡΘΡΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 3 ΈΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ΆΡΘΡΟ 4 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΦΧΣΗΜΟ 3 ΆΡΘΡΟ 6 ΥΧΡΟ ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΖ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΣΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΣΔΡΜΑ 3 ΆΡΘΡΟ 8 ΠΑΓΚΟ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ 3 ΆΡΘΡΟ 9 ΗΣΟΗ 3 ΆΡΘΡΟ 0 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 3 ΆΡΘΡΟ ΑΗΘΟΤΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ 4 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΓΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ ΚΑΗ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΟΤ 4 ΆΡΘΡΟ 3 ΥΧΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΣΟΠΗΝΓΚ 4 ΆΡΘΡΟ 4 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 4 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 5 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 6 ΦΗΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΟΗ ΘΔΑΣΔ 5 ΆΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΒΑΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΔΚΚΔΝΧΖ 5 ΆΡΘΡΟ 8 ΤΣΖΜΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 5 ΆΡΘΡΟ 9 ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ 6 ΆΡΘΡΟ 0 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΔ 6 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΔ 6 ΆΡΘΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΘΔΑΣΔ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 6 ΆΡΘΡΟ 3 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 6 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 6 ΆΡΘΡΟ 4 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 6 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΚΑΜΔΡΔ 7 ΆΡΘΡΟ 6 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 7 ΆΡΘΡΟ 7 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 7 ΆΡΘΡΟ 8 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 7

4 III. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ 8 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 9 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 8 ΆΡΘΡΟ 30 ΦΧΣΗΜΟ 8 ΆΡΘΡΟ 3 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 8 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 3 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 33 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 8 ΆΡΘΡΟ 34 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 8 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 8 ΆΡΘΡΟ 35 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 8 ΆΡΘΡΟ 36 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 8 ΆΡΘΡΟ 37 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 38 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 39 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 9 ΆΡΘΡΟ 40 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 4 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ 9 IV. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ 9 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 9 ΆΡΘΡΟ 4 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 9 ΆΡΘΡΟ 43 ΦΧΣΗΜΟ 9 ΆΡΘΡΟ 44 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 0 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 45 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 46 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 47 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 0 ΆΡΘΡΟ 48 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) 0 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 0 ΆΡΘΡΟ 49 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 0 ΆΡΘΡΟ 50 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 0 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 5 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 0 ΆΡΘΡΟ 53 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 0 ΆΡΘΡΟ 54 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 55 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ V. Καηηγοπία 3 κπιηηπίων δόμηζηρ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ

5 ΆΡΘΡΟ 56 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΆΡΘΡΟ 57 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΆΡΘΡΟ 58 ΦΧΣΗΜΟ ΆΡΘΡΟ 59 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 60 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 6 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 6 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΆΡΘΡΟ 63 ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΆΡΘΡΟ 64 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΆΡΘΡΟ 65 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ ΆΡΘΡΟ 66 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ ΆΡΘΡΟ 67 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 68 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ ΆΡΘΡΟ 69 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 70 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ 3 VI. Καηηγοπία 4 κπιηηπίων δόμηζηρ 3 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΞΙΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 3 ΆΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 3 ΆΡΘΡΟ 73 ΦΧΣΗΜΟ 3 ΆΡΘΡΟ 74 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 3 ΣΜΗΜΑ : ΥΧΡΟΙ ΘΕΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 75 ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 76 ΠΡΟΒΑΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΔΚΚΔΝΧΖ 4 ΆΡΘΡΟ 77 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΑΣΧΝ 4 ΆΡΘΡΟ 78 ΑΗΘΟΤΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 4 ΆΡΘΡΟ 79 ΤΣΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 4 ΆΡΘΡΟ 80 ΘΔΔΗ ΔΠΗΖΜΧΝ (VIP) ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 4 ΣΜΗΜΑ 3: ΥΧΡΟΙ ΜΕΧΝ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 4 ΆΡΘΡΟ 8 ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 4 ΆΡΘΡΟ 8 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ 5 ΆΡΘΡΟ 83 ΘΔΧΡΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 84 ΘΔΔΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΥΟΛΗΑΣΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 85 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΣΟΤΝΣΗΟ 5 ΆΡΘΡΟ 86 ΥΧΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΓΟΔΧΝ 5 ΆΡΘΡΟ 87 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΣΖ ΕΧΝΖ 5

6 VII. Σελικέρ διαηάξειρ 5 ΆΡΘΡΟ 88 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 5 ΆΡΘΡΟ 89 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 5 ΆΡΘΡΟ 90 ΤΠΔΡΗΥΤΟΝ ΚΔΗΜΔΝΟ 6 ΆΡΘΡΟ 9 ΈΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπολογιζμόρ ηηρ μέζηρ θωηεινόηηηαρ ηος θωηιζμού 7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: σεδιάγπαμμα ηος σώπος ελέγσος νηόπινγκ 8

7 Προοίμιο Ο αθόινπζνο θαλνληζκόο εγθξίζεθε κε βάζε ην άξζξν 50() ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο UEFA: I. Γενικέρ διαηάξειρ Άπθπο 3 Έθηαζε εθαξκνγήο Ο θαλνληζκόο απηόο δηέπεη ηα θξηηήξηα δόκεζεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα γήπεδν ώζηε λα ηαμηλνκεζεί (θαηά αύμνπζα ζεηξά ηαμηλόκεζεο) σο θαηεγνξία UEFA,, 3 ή 4. Σα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ, ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο γεπέδσλ ηεο UEFA. Σα θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία (όπσο νξίδνληαη ζηα Κεθάιαηα ΙΙΙ έσο VI) εθαξκόδνληαη πξόζζεηα. Ο θαλνληζκόο απηόο δελ επεξεάδεη ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Άπθπο Σύλδεζε κε ηνπο θαλνληζκνύο δηνξγαλώζεσλ Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο UEFA πνπ δηέπνπλ κηα δηνξγάλσζε ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζε έλα γήπεδν: α) πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία γεπέδνπ πνπ απαηηείηαη γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζηελ ελ ιόγσ δηνξγάλσζε, β) θαζνξίδνπλ ηα θαζήθνληα γηα ηελ επνπηεία ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ απαηηνύκελε θαηεγνξία, γ) κπνξεί λα θαζνξίδνπλ πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο ε UEFA δύλαηαη λα ρνξεγήζεη εμαίξεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δόκεζεο γηα ηελ απαηηνύκελε θαηεγνξία γεπέδνπ. Άπθπο 3 Έλλνηα ησλ όξσλ Γηα ηνλ ζθνπό ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, νη όξνη πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη: α) ύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο: θάκεξεο αζθαιείαο κε δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θαη θάζεηεο θίλεζεο θαη εζηίαζεο ηνπ θαθνύ ιήςεο (pan, tilt and zoom) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεαηώλ, ηηο νδνύο πξνζέγγηζεο θαη ηηο εηζόδνπο ηνπ γεπέδνπ θαη όιεο ηηο πεξηνρέο ζέαζεο εληόο ηνπ γεπέδνπ. β) Αίζνπζα ειέγρνπ: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ζπλνιηθή επζύλε ηνπ αγώλα αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ήηνη ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο, ν ππεύζπλνο αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ θαη ην επηηειείν ηνπο. γ) Αίζνπζα παξαηεξεηή: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηνλ επίζεκν παξαηεξεηή θαη ηνλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο UEFA. δ) Υώξνο ζύληνκσλ ζπλεληεύμεσλ: έλαο ρώξνο κεηαμύ ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ όπνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα δσληαλέο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο.

8 ε) πλζεηηθόο ριννηάπεηαο: ν ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. ζη) Μηθηή δώλε: έλαο ρώξνο κεηαμύ ησλ απνδπηεξίσλ θαη ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, όπνπ δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη ηύπνπ, ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζπλέληεπμε από ηνπο πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηνλ αγώλα. δ) Υώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ: έλαο αζθαιήο ρώξνο γηα ηελ ζηάζκεπζε ηειενπηηθώλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. ε) ύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό: έλα ειεθηξνληθό κεγαθσληθό ζύζηεκα ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεη θσλεηηθά κελύκαηα ηαπηόρξνλα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ. ζ) Δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ: είλαη ρώξνη κε πάγθνπο, ηνκείο νξζίσλ ζεαηώλ ή εμέδξεο ρσξίο θαζίζκαηα. η) Πξνζσξηλέο θεξθίδεο: θαζίζκαηα ηα νπνία εμαηηίαο ηνπ πιηθνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο θαηαζθεπήο, πξννξίδνληαη γηα εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ρξήζε θαη δελ είλαη αγθπξσκέλα ζε θέξνπζα βάζε. ηνλ παξόληα θαλνληζκό ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνύ γέλνπο ηζρύεη εμ ίζνπ θαη γηα ην ζειπθό. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη νκαιόο θαη επίπεδνο. Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη είηε θπζηθό είηε ζπλζεηηθό ριννηάπεηα. Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: α) πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα ηεο FIFA, πνπ κπνξεί λα δνζεί κόλν κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιόγσ ριννηάπεηα από εγθεθξηκέλν από ηελ FIFA εξγαζηήξην αθνύ πηζηνπνηεζεί όηη πιεξνί ηα επίπεδα πνηόηεηαο ηεο FIFA γηα ζπλζεηηθό ριννηάπεηα, β) πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο, γ) ε επηθάλεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη λα έρεη ιεπθή ζήκαλζε. Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο πδάησλ ώζηε λα κελ κπνξεί λα θαηαζηεί αθαηάιιεινο ιόγσ πιεκκύξαο. Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε εγθαηαζηάζεηο όπσο ζέξκαλζε ριννηάπεηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη κπνξεί λα δηεμαρζεί αγώλαο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηεο UEFA. Καλέλα αληηθείκελν δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζε ύςνο κηθξόηεξν ησλ κέηξσλ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν.

9 Άπθπο 5 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο νη νπνίνη δελ αλακεηαδίδνληαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 350 Ev(lx) πξνο ηελ θεληξηθή εμέδξα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Άπθπο 6 Φώξνο πξνζέξκαλζεο Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο πξνζέξκαλζεο γηα ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, θαηά κήθνο ησλ πιάγησλ γξακκώλ ή πίζσ από ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπ ηέξκαηνο. Άπθπο 7 Τέξκαηα θαη εθεδξηθό ηέξκα Σα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην ή παξεκθεξέο πιηθό θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιά ή ειιεηπηηθά. Επηπξόζζεηα, πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ όπσο έρνπλ εθδνζεί από ην Δηεζλέο Πνδνζθαηξηθό πκβνύιην (IFAB), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηδηαίηεξα όηη: α) ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θάζεησλ δνθαξηώλ πξέπεη λα είλαη 7,3 κέηξα, β) ε απόζηαζε ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηνπ νξηδόληηνπ δνθαξηνύ από ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη,44 κέηξα, γ) ηα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, δ) δελ πξέπεη λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. Έλα εθεδξηθό ηέξκα, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εύθνια εάλ ην απαηηνύλ νη πεξηζηάζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζην γήπεδν. Άπθπο 8 Πάγθνο αλαπιεξσκαηηθώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη δύν θαιπκκέλνπο πάγθνπο ζην επίπεδν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, θάζε έλαο ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαζίζκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 άηνκα θαη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα από ηελ πιάγηα γξακκή. Άπθπο 9 Ιζηνί Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηζηνύο ζεκαίαο ή άιινπ είδνπο βάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλύςσζε πέληε ζεκαηώλ ζην γήπεδν. Άπθπο 0 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη: α) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα θάζε νκάδα κε ηνπιάρηζηνλ πέληε ληνπο, ηξεηο αηνκηθέο ηνπαιέηεο κε ιεθάλε, ζέζεηο θαζήκελσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα, κία θιίλε καιάμεσλ θαη έλα πίλαθα ηαθηηθήο, β) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε ηνπιάρηζηνλ έλα ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, πέληε θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. 3

10 Σν γήπεδν πξέπεη εμαζθαιίδεη άκεζε, απνθιεηζηηθή θαη πξνζηαηεπόκελε πξόζβαζε ηόζν γηα ηηο δύν νκάδεο, όζν θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο από ηα απνδπηήξηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή άθημε θαη απνρώξεζε ηνπο ζην θαη από ην γήπεδν. Άπθπο Αίζνπζα Παξαηεξεηή Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα παξαηεξεηή, επξηζθόκελε θνληά θαη κε εύθνιε πξόζβαζε ζηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο όπσο ηειέθσλν, θαμ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Άπθπο Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ θαη πεξίζαιςεο γηα πνδνζθαηξηζηέο θαη αμησκαηνύρνπο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνθιεηζηηθά γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη αμησκαηνύρσλ. Άπθπο Φώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν ειέγρνπ ληόπηλγθ πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ο ρώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο από ηνπο ζεαηέο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Πξέπεη λα έρεη εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη λα απνηειείηαη από κηα αίζνπζα αλακνλήο, κηα αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο θαη κηα ηνπαιέηα, πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Η αίζνπζα αλακνλήο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ή λα είλαη παξάπιεπξα ηεο αίζνπζαο δεηγκαηνιεςίαο (έλα δηαρσξηζηηθό κεηαμύ ησλ δύν αηζνπζώλ είλαη επίζεο απνδεθηό). Πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο ζέζεηο θαζεκέλσλ γηα νθηώ άηνκα, ζέζεηο γηα ην θξέκαζκα ελδπκάησλ ή εξκάξηα θαη έλα ςπγείν. Η αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηξαπέδη, ηέζζεξηο θαξέθιεο, έλα ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό, έλα εξκάξην κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο θαη κηα ηνπαιέηα (παξάπιεπξα ζην δσκάηην ή κέζα ζ απηό). Η ηνπαιέηα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο ή ακέζσο παξάπιεπξα ζ απηήλ θαη κε απεπζείαο απνθιεηζηηθή πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο. Πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηνπαιέηα κε θάζηζκα, έλα ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό θαη, εάλ είλαη δπλαηόλ, έλα ληνπο. Άπθπο 4 Φώξνη ζηάζκεπζεο Γηα ηηο νκάδεο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο πξέπεη λα δηαηίζεηαη ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν πνύικαλ θαη δέθα νρήκαηα. Απηόο ν ρώξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλν ρώξν, άκεζα παξαθείκελν ζηνπο ρώξνπο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ αμησκαηνύρσλ. 4

11 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 5 3 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Σα θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ πξέπεη λα είλαη αηνκηθά, εδξαησκέλα (δει. ζην πάησκα) ρσξηζηά ην έλα από ην άιιν, δηακνξθσκέλα, αξηζκεκέλα, θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό θαη κε εύθιεθην πιηθό θαη λα έρνπλ πιάηε κε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. από ηελ βάζε ηνπο. Η ρξήζε πξνζσξηλώλ θαζηζκάησλ απαγνξεύεηαη. Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ηξνθνδνζίαο θαη αλαςπθηηθώλ γηα όινπο ηνπο ζεαηέο ζε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ. Άπθπο 6 Φηινμελνύκελνη ζεαηέο Σνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο ζεαηέο ζε δηαρσξηζκέλε πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ. Άπθπο Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο Οη ζύξεο εηζόδνπ θαη/ή ηα ηνπξληθέ πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ζπλσζηηζκόο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ηνπ πιήζνπο. Όινη νη ρώξνη θπθινθνξίαο ηνπ θνηλνύ θαη νη δηάδξνκνη εηζόδνπ θαη εμόδνπ θάζε ηνκέα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα από ηνπο ρώξνπο ησλ θαζήκελσλ. Όιεο νη πύιεο θαη ζύξεο εμόδνπ πνπ νδεγνύλ έμσ από ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη θαηαδεηθλύνληαη θαη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ). Όιεο νη πύιεο εμόδνπ θαη νη ζύξεο ηνπ γεπέδνπ, θαη όιεο νη ζύξεο πνπ νδεγνύλ από ηηο ζέζεηο ησλ ζεαηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πξέπεη: α) λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα κέλνπλ απαζθαιηζκέλεο (θαίηνη ν ρεηξηζκόο ηνπο ζα γίλεηαη από εηδηθό πξνζσπηθό) όηαλ νη ζεαηέο βξίζθνληαη κέζα ζην γήπεδν, β) λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ δηαδξόκσλ εμόδνπ θαη εθθέλσζεο. Οη πξνζεγγίζεηο ζην γήπεδν πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγνύληαη νη ζεαηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Οη ζύξεο εηζόδνπ, εμόδνπ θαη νη πύιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη νκνίσο πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ ζεκάησλ. Άπθπο 8 Σύζηεκα θσηηζκνύ εθηάθηνπ αλάγθεο Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ζεαηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο, εγθεθξηκέλν από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ γεπέδνπ όπνπ έρεη πξόζβαζε ην θνηλό ή ην πξνζσπηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμόδσλ θαη ησλ νδώλ εθθέλσζεο. 5

12 Άπθπο 9 Άπθπο 0 Σύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό. Σν ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό πξέπεη λα θαιύπηεη ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, θαη λα θαιύπηεηαη από εθεδξηθή παξνρή ξεύκαηνο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θύξηαο ειεθηξνδόηεζεο. Υγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζεαηέο ε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νκνηόκνξθα δηαλεκεκέλεο επαξθείο θαζαξέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Οη ηνπαιέηεο θαη ηα νπξεηήξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαδαλάθηα. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επίζεο ληπηήξεο θαη είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο όπσο ραξηί ηνπαιέηαο θαη ζαπνύλη. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη νη αθόινπζεο, βαζηζκέλεο ζε αλαινγία 80:0 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο: α) ιεθάλε αλά 50 άλδξεο, β) νπξεηήξην αλά 5 άλδξεο, γ) ιεθάλε αλά 5 γπλαίθεο. Άπθπο Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο ε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ, εγθεθξηκέλεο από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ζήκαλζε θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο πξέπεη λα είλαη ζεκαηνδνηεκέλε μεθάζαξα. Άπθπο 3 Εγθαηαζηάζεηο γηα ζεαηέο κε εηδηθέο αλάγθεο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή πξόζβαζε θαη ζέζεηο γηα ηνπο ζεαηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. Πξόζζεηα, πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ηξνθνδνζίαο θαη αλαςπθηηθώλ. ε θάζε 5 αλαπεξηθά ακαμίδηα πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα ηνπαιέηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Άπθπο 3 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Οη ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο, λα βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή εμέδξα θαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε δηρνηόκν γξακκή, κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ πέλαιηη. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 4 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Σνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε γξαθεία, παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο ηειεθώλνπ ή ζην δηαδίθηπν ε νπνία πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 6

13 Άπθπο 5 Θέζεηο γηα θάκεξεο Η θεληξηθή εμέδξα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα. Θα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν, πςειόηεξα από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή πνηόηεηα εηθόλαο. Η ζέζε ηεο θεληξηθήο θάκεξαο πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε αθξηβώο κε ηε δηρνηόκν γξακκή θαη ζε ύςνο ηέηνην πνπ λα ζρεκαηίδεη γσλία 5-0 º από ην νξηδόληην επίπεδν ζην ζεκείν ηνπ θέληξνπ. Άπθπο 6 3 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν θαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρεη αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. ην ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ, όια ηα ζξαλία πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο ηειεθώλνπ/δηαδηθηύνπ. Σα ζξαλία πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ώζηε λα δέρνληαη έλα θνξεηό ππνινγηζηή θαη έλα ζεκεησκαηάξην. Άπθπο 7 3 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Οη ζέζεηο ησλ ζρνιηαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο θαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρνπλ αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Κάζε ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζξαλίν κε παξνρή ξεύκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο. Σνπιάρηζηνλ ε κηα ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή επξπδσληθή πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Άπθπο 8 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Ο ρώξνο ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ πξέπεη λα είλαη ρσξνζεηεκέλνο ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην γήπεδν, θαηά πξνηίκεζε ζηελ ίδηα πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ε πιαηθόξκα ηεο θεληξηθήο θάκεξαο, ζε επίπεδν θαη ζηέξεν έδαθνο θαη λα δηαζέηεη παξνρή ξεύκαηνο. Πξέπεη λα δηαζέηεη είηε αλεκπόδηζηε απεπζείαο ζέα ζηνλ λόηην νξίδνληα, είηε εηδηθό ρώξν δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο πνπ λα απέρεη ην πνιύ 50 κέηξα από ην θέληξν ηνπ ρώξνπ ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. 7

14 III. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 9 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 00 έσο 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 30 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία αλακεηάδνζεο ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαξθνύο αλακεηάδνζεο ηνπ αγώλα. Άπθπο 3 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 0 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 3 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Επηηξέπνληαη νη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ). Άπθπο 33 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 00 ζεαηώλ. Άπθπο 34 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 35 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 50 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 36 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη κηα θάκεξα ην ιηγόηεξν. 8

15 Άπθπο 37 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 0 ζέζεηο, 5 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 38 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δπν ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 39 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα αίζνπζα ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ηειενπηηθό ζηνύληην. Άπθπο 40 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 4 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ Η αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Εάλ ν ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν, ε αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ απηνύ. IV. Καηηγοπία κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 4 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 00 έσο 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 43 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): α) 800 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο β) 500 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. 9

16 Άπθπο 44 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 45 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 46 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ.500 ζέζεηο. Άπθπο 47 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 48 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 00 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 49 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Άπθπο 50 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 5 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 0 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 0 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 5 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 53 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηειενπηηθό ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. 0

17 Άπθπο 54 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 55 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 30 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. V. Καηηγοπία 3 κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 56 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 57 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. Άπθπο 58 Φσηηζκόο Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): α) 00 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο β) 800 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. Άπθπο 59 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 00 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP).

18 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 60 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 6 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο. Άπθπο 6 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 63 Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 50 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 64 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. Άπθπο 65 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 66 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 5 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 67 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 68 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. Άπθπο 69 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 00 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.

19 Άπθπο 70 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. VI. Καηηγοπία 4 κπιηηπίων δόμηζηρ Σμήμα : Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων Άπθπο 7 Αγσληζηηθόο ρώξνο Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: α) 05 κέηξα ζε κήθνο, θαη β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. Άπθπο 7 Απνδπηήξηα Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 0 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. Άπθπο 73 Φσηηζκόο Γηα αγώλα πνπ αλακεηαδίδεηαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 400 Ev(lx) πξνο ηηο ζέζεηο κε ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Ο θσηηζκόο πξέπεη λα θαιύπηεη νκνηόκνξθα θάζε ζεκείν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θόξλεξ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη 800 Ev(lx) (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). Άπθπο 74 Φώξνη ζηάζκεπζεο Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 3

20 Σμήμα : Υώποι θεαηών Άπθπο 75 Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3()(ζ) απαγνξεύνληαη. Άπθπο 76 Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη κεραληθήο θαηακέηξεζεο, πνπ ζα παξέρνπλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζα απνηξέπνπλ ηελ ρξήζε πιαζηώλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πιήζνπο. Άπθπο 77 Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο. Άπθπο 78 Αίζνπζα ειέγρνπ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Άπθπο 79 Σύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε έλα κόληκν ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο. Σν ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο ζα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλε ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο θσηνγξαθηώλ θαη λα δηαζέηεη έγρξσκεο νζόλεο ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Άπθπο 80 Θέζεηο επηζήκσλ (VIP) θαη ρώξνη θηινμελίαο Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 500 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 00 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έλαο εληαίνο θαη απνθιεηζηηθόο ρώξνο θηινμελίαο κε επηθάλεηα 400 η.κ. πνπ ζα βξίζθεηαη ην πιεζηέζηεξν δπλαηόλ ζηηο ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP). Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ Άπθπο 8 Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 00 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 75 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. 4

21 Άπθπο 8 Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 0 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ώζηε λα ρσξάεη ηέζζεξηο θάκεξεο ην ιηγόηεξν. Άπθπο 83 Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 00 θαιπκκέλεο ζέζεηο, 50 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. Άπθπο 84 Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. Άπθπο 85 Τειενπηηθά ζηνύληην Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη,3 κέηξα ύςνο. Σνπιάρηζηνλ έλα από απηά πξέπεη λα είλαη ζηνύληην παξνπζίαζεο κε ζέα πξνο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζέζεηο ζύληνκεο ζπλέληεπμεο (ε θάζε κηα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο,5 κέηξα κήθνο θαη,5 κέηξα πιάηνο). Άπθπο 86 Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε επηθάλεηα 000 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Άπθπο 87 3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε Μέζα ζην γήπεδν πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ, εμνπιηζκέλε κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 75 θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Η κηθηή δώλε πξέπεη λα θαιύπηεηαη θαη λα έρεη δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ. VII. Σελικέρ διαηάξειρ Άπθπο 88 Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο Κάζε παξαβίαζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ κπνξεί λα ηηκσξεζεί από ηελ UEFA ζύκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό Καλνληζκό ηεο UEFA. Άπθπο 89 Παξαξηήκαηα Όια ηα παξαξηήκαηα ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. 5

22 Άπθπο 90 Υπεξηζρύνλ θείκελν Εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αζπκθσλία ζηελ εξκελεία ηεο έθδνζεο ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή, ζα ππεξηζρύεη ε Αγγιηθή έθδνζε. Άπθπο 9 Έγθξηζε θαη έλαξμε ηζρύνο Ο θαλνληζκόο απηόο εγθξίζεθε από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 4 Μαξηίνπ 00. Θα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ ε Μαΐνπ 00. Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA: Michel Platini Πξόεδξνο Gianni Infantino Γεληθόο Γξακκαηέαο Νπόλ, 4 Μαξηίνπ 00 6

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπολογιζμόρ ηηρ μέζηρ θωηεινόηηηαρ ηος θωηιζμού (βι. Άξζξα 5, 43(), 58(), 73() θαη 73()) Η κέζε ηηκή ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ θσηηζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ θάζεηε θσηεηλόηεηα κε νκνηνκνξθία ηεο ηάμεσο E min /E max 0,4 θαη E min /E med 0,6. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ζπληνκεύζεηο: ύκβνιν ή ζπληόκεπζε E min /E max E min /E med Όξνο Οκνηνκνξθία θσηεηλόηεηαο Εξκελεία Λόγνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θσηόο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. E Φσηεηλόηεηα Η πνζόηεηα θσηόο (πξνζπίπηνλ θσο) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηαο επηθάλεηαο, εθθξαδόκελν ζε lux. E v Κάζεηε θσηεηλόηεηα Η θσηεηλόηεηα ζε έλα θάζεην επίπεδν απόζηαζεο,5 κέηξα πάλσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν (πξνζαλαηνιηζκόο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θάκεξα). lx Lux Η κνλάδα ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (lumen αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) πξνζπίπηνπζα ζε επηθάλεηα αγσληζηηθνύ ρώξνπ. ( lx = lm/m ). lm Lumen Η θαζκαηηθή θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελόο ιακπηήξα ζηαζκηδόκελε από ηελ θακπύιε νπηηθήο επαηζζεζίαο. 7

24 WC ΝΙΠΣΗΡΑ & ΚΑΘΡΕΠΣΗ 3.95 m ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΡΔΚΛΑ ΝΣΟΤ ΑΙΘΟΤΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΑΠΟΥΧΡΗΣΗΡΙΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΑΡΔΚΛΑ ΦΤΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: σεδιάγπαμμα ηος σώπος ελέγσος νηόπινγκ (βι. Άξζξν 3()) 3.90 m ΔΛΑΥΙΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ: 0m 7.90 m 5.75 m 8

25

26 UEFA Route de Genève 46 CH-60 Nyon Switzerland Telephone Telefax uefa.com Union des associations européennes de football Mar 0/UEFA/06045/4000 E

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα