ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΑ ΒΡΔΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΑ ΒΡΔΦΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ ΠΙΠΔΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Α.Δ.Μ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΑ ΒΡΔΦΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ :κ. ΛΟΤΠΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Θεζζαινλίθε ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ

2 2017 Πιπέρος Νικόλαος Απαγνξεχεηαη ε κε νηνλδήπνηε ηξφπν, νιηθή ή κεξηθή αληηγξαθή ηνπ παξφληνο ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεξίιεςε 4 1.Δηζαγσγηθά.6 2.θνπφο εξγαζίαο Μεζνδνινγία.9 4.Αποτελέσματα εδήηεζε πκπεξάζκαηα Βιβλιογραυία

4 Περίλεψε Μφιηο ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο φπσο ΗΠΑ, Γεξκαλία, Ρσζία θαη νξγαλσκέλα πιένλ ζηελ Ννξβεγία, αλαπηχζζεηαη ε βξεθηθή θνιχκβεζε, αλ θαη δηαρξνληθά είλαη γλσζηή ε έθεζε θαη ε αγάπε ησλ βξεθψλ γηα ην πγξφ ζηνηρείν. Σα βξέθε απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο θαη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα έξρνληαη αλψδπλα ζε επαθή κε ην λεξφ θαη λα θνιπκπνχλ αληαλαθιαζηηθά. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο σο δξαζηεξηφηεηα ζηελ θηλεηηθφ-ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα πγηεηλήο. Απφ ηε κειέηε πξσηνγελψλ εξεπλψλ έρεη απνδεηρζεί φηη ε βξεθηθή θνιχκβεζε έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηνλ θηλεηηθφ-ζσκαηηθφ ηνκέα, ηνλψλνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ βξεθψλ, ηνπ ζπληνληζκνχ καηηνχρεξηνχ, ηεο αηζνπζαίαο δηέγεξζεο γηα ηε ζχιιεςε αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζηαηηθή ηζνξξνπία. Δληζρχεη ηηο αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο θαη ην αληαλαθιαζηηθφ θξάηεκα ηεο αλαπλνήο, ηηο ζπλδπαζηηθέο θηλήζεηο, ηελ ειαζηηθφηεηα, απμάλεη ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο. Δίλαη κέζν ζεξαπείαο γηα ην άζζκα, ηνλ απηηζκφ θαη ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη εμαζθαιίδεη θαιχηεξν χπλν. ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ε βξεθηθή θνιχκβεζε εληζρχεη ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ, απμάλεη ην ζάξξνο, ηε ζηγνπξηά θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ, δεκηνπξγεί αίζζεζε ειεπζεξίαο, εμνηθείσζεο θαη αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε πηψζεο κέζα ζε λεξφ. ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα βνεζά ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ελψ ζπληείλεη ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε φηαλ γίλεηαη καδί κε ηνπο γνλείο ή κε άιια βξέθε, ζε νκάδεο. Η βξεθηθή θνιχκβεζε ζεσξείηαη ιφγσ άγλνηαο πνπ επηθξαηεί, φηη εκπεξηέρεη θηλδχλνπο, φπσο ηελ εκθάληζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ή σηίηηδαο θαη ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, νη νπνίεο φκσο δελ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ηα νθέιε ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο είλαη πνιιαπιά θαη ζπλεπψο ζα ήηαλ ζεκηηή ε πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ απηήο, κε ηελ πξνυπφζεζε πάληα λα ηεξνχληαη απζηεξά νη θαλφλεο βξεθηθήο πγηεηλήο θαη λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο. 4

5 1. Δισαγωγή χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Λίζεινη Νηηκ (1974) ηνπ Κνιεγίνπ Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Κνισλίαο, ηα παηδηά πνπ απφ κηθξά κάζαηλαλ λα θνιπκπάλε, δεκηνπξγνχζαλ αξγφηεξα ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο θηλεηηθέο, θαιχηεξα αληαλαθιαζηηθά, επθπΐα, θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζηγνπξηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, απηνλνκία, θαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη κπνξνχζαλ λα αληαπεμέξζνπλ ζε λέεο θαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Σα πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο πξνζθέξνπλ αξθεηά νθέιε. Αξρηθά ηα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε εμαηηίαο ηεο ηαρχηεξεο κεηαθίλεζεο απ φηη ζηελ ζηεξηά. Λφγσ ηεο ειεπζεξίαο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζην λεξφ, ην κσξφ κπνξεί λα αλαθαιχπηεη ην λεξφ ρσξίο θφβν αιιά κε επραξίζηεζε. Η εκπηζηνζχλε ζην λεξφ ρηίδεηαη, φηαλ έλαο γνλέαο πηάλεη ην παηδί ηνπ κεηά απφ κηα βνπηηά. Σν παηδί θεξδίδεη απηνπεπνίζεζε κε φηαλ αθνχεη πνιχ ζεηηθά ζρφιηα. Δπίζεο κε ην θνιχκπη ληψζεη ειεπζεξία, θαζψο θάζε θνξά πνπ θάλεη κηα θίλεζε ζην λεξφ κεηά θνηηάεη ηνλ γνλέα γηα λα πάξεη ηελ έγθξηζε ή λα αθνχζεη ην κπξάβν. Κνηλσληθά Οθέιε: Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζηα κσξά θαη ζηνπο γνλείο λα αζθνχληαη ζε νκάδεο. Έηζη, ινηπφλ ηα παηδηά δηαζθεδάδνπλ παξέα, καζαίλνπλ ην έλα απφ ην άιιν. Φπζηθά Οθέιε: Με ηελ θνιχκβεζε ην κσξφ δπλακψλεη, απμάλεη ηελ κπτθή ηνπ κάδα, ηηο αληνρέο ηνπ θαη εθπαηδεχεη ηνπο πλεχκνλεο ηνπ. Η θνιχκβεζε είλαη απαξαίηεηε απφ γηα ηα κσξά, θαζψο ηα απνκαθξχλεη απφ ηελ θνχληα. Η ζπνπδαηφηεηα απηνχ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έλα παηδί πεξπαηάεη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ζηνπο 12 κήλεο. Σν πξφγξακκα βξεθηθήο θνιχκβεζεο, κπνξεί λα ην μεθηλήζνπλ θαη κσξά 6 κελψλ. Δπηπιένλ, ζα απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο θίλεζεο, ηεο ηζνξξνπίαο θαη ζα θνηκάηαη θαιχηεξα κεηά ηελ θνιχκβεζε. 5

6 Πξνζσπηθή Αζθάιεηα: Με ηα ρξφληα ζηελ θνιχκβεζε, ηα παηδηά ζα αηζζάλνληαη αζθάιεηα. Σν κσξφ απνθηάεη εξεκία, ληψζνληαο νηθεία ζην λεξφ κε ηνλ γνλέα ηνπ θαη έηζη καζαίλεη λα κελ ληψζεη θφβν γηα ην λεξφ. Με ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο εθκάζεζεο πξνζηαζίαο, ην κσξφ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί ζε πεξίπησζε πνπ πέζεη ζην λεξφ, ρσξίο λα ην ζέιεη. Να επηζεκαλζεί φηη θαλέλα κσξφ δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα αζθαιέο ζην λεξφ. Η εθπαίδεπζε πνπ ζα πξέπεη λα πάξεη είλαη ζε πεξίπησζε πνπ πέζεη ζην λεξφ λα γπξίζεη ζε χπηηα ζέζε κε ην θεθάιη πάλσ απφ ην λεξφ, φπσο ηα δειθίληα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα επηπιέεη γηα πάληα. (Αβξακίδεο,) Οη δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο ησλ κσξψλ, καζαίλνπλ ζηα κσξά ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο θνιχκβεζεο, ζαλ έλα είδνο παηρληδηνχ, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή, νη γνλείο κε ηα κσξά ηνπο, παίξλνπλ κέξνο ζε πδάηηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα εηδηθή πηζίλα κε δεζηφ λεξφ θαη λεξφ χςνπο κέρξη ηνλ ψκν (Ahrendt, 2002). Οη ειηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη απφ λενγέλλεηα κσξά κέρξη παηδηά 3,5 εηψλ. Με ηελ βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ηα κσξά κπνξνχλ λα ληψζνπλ νηθεία κε ην λεξφ, λα δηψμνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο γηα απηφ, κέζσ ραξνχκελσλ θαη αζθαιψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο νη αζρνιίεο βνεζνχλ ζην λα κάζεη ην κσξφ βαζηθέο θηλήζεηο θνιχκβεζεο θαη ηθαλνηήησλ, πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ αζθάιεηα ζην λεξφ, κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ κεηάδνζεο ζάξξνπο πνπ απηφ πξνζθέξεη (Cesarietal, 2001). Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα νθέιε ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο κέζα απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο γνλέσλ παηδηψλ ειηθίαο 4-5 εηψλ, φπνπ ζηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο. 2.κοπός θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο σο δξαζηεξηφηεηα ζηελ θηλεηηθφ-ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα πγηεηλήο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, δηελεξγήζεθε δεπηεξνγελήο έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο. 6

7 3.Μεθοδολογία Γηελεξγήζεθε δεπηεξνγελήο εξεπλά θαη επεμεξγαζία ηηο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζνγξαθίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο βαζίδνληαη ζε πξσηνγελείο έξεπλεο. H αλαδήηεζε ηνπο έγηλε ζηηο παξαθάησ βάζεηο δεδνκέλσλ: google scholar, Pub-Med, Portal Oxford.Βξέζεθαλ 7 έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ηφλσζε κέζσ ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ παηδηνχ θαη αλάπηπμε θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Γηα ηελ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο ζηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο σηίηηδαο παηδηψλ ελφο έσο ηεζζάξσλ εηψλ θαζψο θαη γηα ηε ζρέζε θνιχκβεζεο θαη ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα παηδηά κε γνλείο ρσξίο ή κε αηνπία, βξεζήθαλ 4 έξεπλεο. Γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο θαη αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε ζρνιηθή ειηθία, ζρέζε γνλέα παηδηνχ θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπ, βξέζεθαλ 3 έξεπλεο. ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ βξεθψλ, απφ ηα ρισξηνχρα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ ηεο πηζίλαο, βξέζεθε 1 έξεπλα. Σέινο, κηα έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο δελ ζπκβάιινπλ ζηηο κειινληηθέο θνιπκβεηηθέο ηθαλφηεηεο. Λέμεηο θιεηδηά: ζηαηηθή ηζνξξνπία βξεθψλ, θηλεηηθφο-ζσκαηηθφο ηνκέαο βξεθψλ, αλάπηπμε λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο βξεθψλ. 4. Αποτελέσματα Σα κσξά απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο έρνπλ έκθπηεο θάπνηεο ηθαλφηεηεο ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηπρζήθαλ (κεηξηθή θνηιηά). Οη ηθαλφηεηεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηα λενγληθά αληαλαθιαζηηθά θαη πθίζηαληαη γηα ιφγνπο επηβίσζεο. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηα αληαλαθιαζηηθά απηά αξρίδνπλ θαη θζίλνπλ ζηαδηαθά, έσο ηνλ 4ν κήλα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Μηα κνξθή άζθεζεο, ε νπνία ζεσξείηαη πνιχ επσθειήο είλαη ην βξεθηθφ θνιχκπη. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ζηνλ Ακαδφλην γίλνληαλ 7

8 ζηελ πιάηε ησλ γνληψλ, ελψ δηέζρηδαλ ιίκλεο θαη πνηάκηα. Απηή ζεσξείηαη ε πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα λα έξρεηαη ην βξέθνο ηνπο ζε επαθή κε ην λεξφ, θαη λα ζπλδέεηαη έηζη κε ηελ εκβξπαθή ηνπ εκπεηξία. Ιδηαίηεξα ζηελ Ιζιαλδία, ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ππάξρεη κηα καθξνρξφληα δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο. Δλψ ην βξεθηθφ θνιχκπη κπνξεί λα έρεη κάιινλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο θίλεζεο, ηα πηζαλά νθέιε ηεο ζα πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλεζνχλ ζε άιινπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηε γνληθή ζηάζε, ηελ θαξδηαγγεηαθή πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε, θαη ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. Γεληθφηεξα, έρεη ζεκεησζεί φηη ην βξεθηθφ θνιχκπη αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζε πνιιέο εθθάλζεηο ζηε δσή ηνπ βξέθνπο, ζπληειψληαο θαη πξνσζψληαο ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ζηε κεηάβαζε απφ ην ζπίηη ζηε κεηέπεηηα ηππηθή εθπαίδεπζε. Η θνιχκβεζε βξεθψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην κσξφ λα θξαηήζεη ηελ επαθή κε ην πγξφ ζηνηρείν, λα κεηαηξέςεη ηα αληαλαθιαζηηθά απηά ζε ζπλεηδεηέο αληηδξάζεηο θαη λα εμειίμεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηηο θνιπκβεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο εκπηζηνζχλεο γνλέα-κσξνχ κέζα ζην λεξφ, ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ βξεθψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ηεο βάζεο κηαο πγηνχο πξνζαξκνγήο θαη ζρέζεο ηνπ κσξνχ κε ην λεξφ. Σελ ζεκεξηλή επνρή, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα βξεθηθήο θνιχκβεζεο απμάλνληαη ζπλερψο, ζε παγθφζκην επίπεδν. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη γνλείο κε ηα κηθξά παηδηά απαζρνινχληαη επράξηζηα γλσξίδνληαο ηελ θνιχκβεζε. Λφγσ ηεο άγλνηαο πνπ επηθξαηεί, πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε βξεθηθή θνιχκβεζε, θξχβεη θηλδχλνπο. Αξγφηεξα, αξρίδεη λα θαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ. Πιένλ, ην πξφγξακκα απηφ ζεσξείηαη έλαο ηξφπνο λα αζθνχληαη ηα κσξά, ρσξίο θαζφινπ θηλδχλνπο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνθαιπθζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο θνιπκβεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα βξέθε (Αβξακίδεο & Αβξακίδνπ, 2009). 8

9 Η αγάπε πνπ επηδεηθλχνπλ ηα κσξά γηα ην λεξφ θαη ηελ θνιχκβεζε, έρεη θαηαγξαθεί δηαρξνληθά ζε φινλ ηνλ θφζκν, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ πνιπλεζηαθφ πνιηηηζκφ ην θαηλφκελν απηφ έρεη πεξηγξαθεί έληνλα (Kochen&McCabe, 1986). Σν θαηλφκελν φκσο ησλ νξγαλσκέλσλ καζεκάησλ θνιχκβεζεο γηα ηα κσξά είλαη, σζηφζν, κηα πξφζθαηε εμέιημε. Μφλν ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα νη δπηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ αλαθαιχςεη ηελ ζπλήζεηα ηεο θνιχκβεζεο απφ βξεθηθή ειηθία κσξφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Η ηδέα κε ηα ρξφληα εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ Απζηξαιία, ηηο ΗΠΑ, ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηε Γεξκαλία (Kochen&McCabe, 1986). Η θαλδηλαβία ελέθξηλε ηηο βαζηθέο ηδέεο ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ε πξψηε ζθαλδηλαβηθή ρψξα πνπ πηνζέηεζε νξγαλσκέλα ηελ ηδέα απηή. Η πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο ηνλψλεη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ (Kochen & McCabe, 1986). Έλα δήηεκα πνπ έρεη ιηγφηεξν δηεξεπλεζεί είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ηεο ζπλήζεηαο απηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ελδερφκελν εκθάληζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Έρεη πξνηαζεί φηη ε θνιχκβεζε κπνξεί λα έρεη πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηελ κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο σηίηηδαο ζε παηδηά ειηθίαο 1-4 εηψλ (Robertson et al.,1997). Ωζηφζν, ην θνιχκπη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλψζεη ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άξα, ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πηζίλαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ηδίσο κέζσ ηεο έθζεζεο ησλ κσξψλ ζε θπζηθά, ρεκηθά ή βηνινγηθά παζνγφλα αίηηα. Πξφζθαηε ζρεηηθή κειέηε εζηίαζε ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ρισξηνχρσλ παξαγψγσλ θαη ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ ηεο πηζίλαο θνιχκβεζεο (Nemeryetal., 2002). Σέηνηεο επηδξάζεηο θπξίσο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε βξεθηθήο παηδηθήο βξνγρηθήο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο (BHR) θαη άζζκαηνο (Martinez et al.,1995). Παξνπζηάδνληαη απμεκέλα επίπεδα θξνπζκάησλ BHR θαη άζζκαηνο ζε πιεζπζκφ ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή (Drobnicet al., 1996). Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ βξεθηθή θνιχκβεζε κπνξεί λα κελ είλαη ην θνιχκπη απηφ θαζεαπηφ πνπ ζα έρεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ κσξνχ, φζν ε απιή επίζθεςε ζην πεξηβάιινλ ηεο πηζίλαο πνπ απφ κφλε ηεο, ιφγσ ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο έθζεζεο ηνπ κσξνχ ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ, λα πξνθαιέζεη αζζέλεηεο. 9

10 ηελ έξεπλα ησλ Nystad, Magnus θαη Nafstad (2003)ζηφρνο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε ζρέζε κεηαμχ βξεθηθήο θνιχκβεζεο θαη ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο κέζεο σηίηηδαο ζηα παηδηά ησλ γνλέσλ ρσξίο ή θαη κε αηνπία. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ πςειφηεξε ζηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (12,3%) απφ φηη κεηαμχ εθείλσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα (7,5%). ε κσξά ειηθίαο έσο 1 νπ έηνπο, ηα αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ 5,6% ζηα παηδηά ησλ γνλέσλ ρσξίο αηνπία θαη 10,5% ζηα παηδηά γνλέσλ κε αηνπία, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ βξεθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο ήηαλ 5,6% θαη 5,1%, αληίζηνηρα, ζηηο δχν νκάδεο Η κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο σηίηηδα επίζεο έηεηλε λα είλαη πςειφηεξε κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε γνλείο κε αηνπία (15,4% αληί 12,4%), θαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ θνιχκβεζε (17,5%) ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε βξεθηθή θνιχκβεζε απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη σηίηηδα ζηα ζπάξγαλα ζηα παηδηά ησλ γνλέσλ κε ηζηνξηθφ άζζκαηνο ή αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Οη κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο θνιχκβεζεο ζηελ πγεία ηνπ κσξνχ δελ είλαη πνιιέο. Μία απφ απηέο πνπ αλαθέξεη ηελ εκθάληζε κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ ινηκψμεσλ ησλ απηηψλ, ήηαλ 43% κεηαμχ ησλ κε θνιπκβεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην 19% κεηαμχ ησλ θνιπκβεηψλ (2). Η δηάξθεηα ηεο κειέηεο ήηαλ 12 εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζπγθεληξψζεθαλ απφ κία γεληθή παηδηαηξηθή θιηληθή, θαη έηζη κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί επίζεο λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ην γεγνλφο φηη νη γνλείο κε πγηή παηδηά είλαη πην πηζαλφ λα ηα πξνσζνχλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο απφ φηη γνλείο κε παηδηά πνπ έρνπλ αζζελήζεη. Η δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ζπζρέηηζε ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο θαη ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηεί έλαλ θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο απηψλ ησλ ινηκψμεσλ. Γπζηπρψο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ηζηνξηθφ ησλ γνλέσλ, κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ηελ αθξηβή εηθφλα ησλ πεξηζηαηηθψλ. 10

11 Η βξεθηθή θνιχκβεζε ζε πηζίλεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλαπλεπζηηθή πγεία ηνπ κσξνχ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη αθφκα θαη παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ε πγξαζία θαη ε κνχρια, ηα νπνία βξίζθνληαη επίζεο ζε πηζίλεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ παηδηψλ (Ruotsalainenet et al.,1995). Η βξεθηθή θνιχκβεζε είλαη κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία, φπσο θαη άιιεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ δπλεηηθά λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηάθνξεο δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ βξεθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο, ή άιισλ κνξθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί ελ γέλεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. (Hopkins & Westra 1988). Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πεηξακαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαπίζησζε απηή (Lagerspetzetal, 1971 ; Zelazo et al., 1972). Τπάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο ζσκαηηθήο άζθεζεο, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηέο ηηο κειέηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, κε κία απφ απηέο λα είλαη ε θνιχκβεζε ζε βξεθηθή ειηθία. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ γνλέσλ σο πξνο ηελ ελαζρφιεζε ησλ κσξψλ ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο απφ βξεθηθήο ειηθίαο, θπξίσο ζηελ Ιζιαλδία, φπνπ ππάξρεη κηα καθξνρξφληα πίζηε φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο. Σν γεγνλφο απηφ θάιιηζηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε δηαζεζηκφηεηα ηακαηηθψλ πεγψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα. ρεηηθή κειέηε ησλ Sigmundsson & Hopkins (2010), ζπγθξίλεη ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο παηδηψλ ειηθίαο 4 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο ειηθίαο απφ 2 έσο 3 κελψλ κε αληίζηνηρν δείγκα παηδηψλ πνπ δελ είραλ απηή ηελ επθαηξία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνιχκβεζε σο κηα ζπλερή δξαζηεξηφηεηα δηεγείξεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αηζνπζαίνπ, θαζψο θαη πξνσζεί ηνλ ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ, πξνέβιεςαλ ζηελ κειέηε ηνπο φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ φπνηεο δηαθνξέο ζα ππήξραλ ζα είραλ λα θάλνπλ κε ηηο θηλεηήξηεο ηθαλφηεηεο ηνπ δείγκαηνο. 11

12 Ωο εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε ζηνπο γνλείο ησλ 63 παηδηψλ πνπ δνπλ ζην Ρέηθηαβηθ θαη πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα καζεκάησλ θνιχκβεζεο κσξψλ γηα 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 4 κελψλ, πεξίπνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 έσο 5 εηψλ. Μεηαμχ άιισλ, δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ην θάζε παηδί είρε ιάβεη καζήκαηα θνιχκβεζεο. ε απηή ηε βάζε, επειέγεζαλ 19 παηδηά (10 αγφξηα - 9 θνξίηζηα) φπνπ ππνηίζεηαη είραλ ιάβεη επαξθή καζήκαηα θνιχκβεζεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Έλα παξφκνην εξσηεκαηνιφγην παξαδφζεθε θαη ζε φινπο ηνπο γνλείο ησλ ηεηξάρξνλσλ παηδηψλ θαη επηιέρζεθαλ 19 παηδηά ρσξίο πξφηεξε εκπεηξία θνιχκβεζεο κε αληίζηνηρα θνηλσληθφνηθνλνκηθά νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππφινηπα 19 παηδηά πνπ είραλ εκπεηξία θνιχκβεζεο. Οη κέζεο ειηθίεο γηα ηηο δχν νκάδεο ήηαλ ζηα 4,72 ρξφληα. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ απφ 2 έσο 7 κελψλ, κε ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο λα κελ μεπεξλνχλ ηελ 1 ψξα εκεξεζίσο, θαη κε ζεξκνθξαζία λεξνχ ηνπο 35 C. Μηα ζπλεδξία μεθηλά κε κηα «πξνζέξκαλζε», ζηελ νπνία νη γνλείο ηξαγνπδνχλ ζηα παηδηά ηνπο, ελψ θηλνχληαη καδί ηνπο κέζα ζην λεξφ πξνζπαζψληαο λα ηα ελζαξξχλνπλ. ηε ζπλέρεηα, έλαο εθπαηδεπηήο βνεζά ην παηδί ζηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ θηλήζεσλ θαη αζθήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο πνπ δηελεξγήζεθε δελ έδεημε θάπνηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ 2 θαηεγνξηψλ. Σα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ εκπεηξία ελφο ηαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο ζε βξεθηθή ειηθία, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κία αλψηεξε απφδνζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ζπλνκήιηθα παηδηά πνπ δελ είραλ ζηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία ηελ εκπεηξία ηεο θνιχκβεζεο. Όπσο είρε πξνβιεθζεί απφ ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ καηηνχ-ρεξηνχ θαη ηελ αηζνπζαία δηέγεξζε, ηα απνηειέζκαηα ζπλέθιηλαλ ζε ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχιιεςε αληηθεηκέλσλ πνπ ίπηαληαη θαη κε ηελ ζηαηηθή ηζνξξνπία. 12

13 Σα νθέιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θνιχκβεζεο έρνπλ επαηλεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξνχλ ην άζζκα (Rosimini 2003), ηνλ απηηζκφ (Yilmazet al., 2004), αιιά θαη ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο (Kelly & Darrah, 2005). Σα παηδηά κε ην ηειεπηαίν είδνο αλαπεξίαο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε δχν ηξφπνπο απφ ηελ πδξφβηα άζθεζε - ζεξαπεία. Αξρηθά, ε άλσζε πνπ παξέρεηαη απφ ην λεξφ φρη κφλν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπθνιχλεη κεξηθψο ή πιήξσο θάπνηεο θηλήζεηο, αιιά ειέγρεη θαη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο βαξχηεηαο. Γεχηεξνλ, ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη πεξίπνπ 800 θνξέο πεξηζζφηεξε απφ φηη εθείλε ηνπ αέξα, εμππεξεηψληαο έηζη σο κέζν άλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κπτθήο ηζρχνο ρσξίο ηελ ππεξβνιηθή θφξηηζε ησλ αξζξψζεσλ. Η παξνχζα κειέηε δελ εθπνλήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηπραίν δείγκα, θαη απηφ απνηειεί κία απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βξεθψλ ζην λεξφ, πεξηγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ βξεθψλ ζαλ θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο (Mumford, 1897). Ο ίδηνο, παξαηήξεζε φηη ηα κσξά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ θαηά ηελ πξελή ζέζε ήηαλ ηθαλά λα ζπλδένπλ ξπζκηθέο, εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο θάκπηνληαο θαη εθηείλνληαο ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο. Μεηαμχ άιισλ, ηνλίζηεθε πσο ηα βξέθε εκθαλίδνπλ αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο θαη αληαλαθιαζηηθφ θξάηεκα ηεο αλαπλνήο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θνιχκβεζεο ηνπο θάησ απφ ην λεξφ, απφ πνιχ κηθξή βξεθηθή ειηθία (απφ ηεζζάξσλ κελψλ). Απηέο νη έκθπηεο αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο είλαη γλσζηέο θαη σο θπινγελεηηθή αλάκλεζε απφ ηελ εκβξπαθή δσή ησλ βξεθψλ αθφκα πξηλ γελλεζνχλ (McGraw, 1939). Απηέο νη θηλήζεηο ησλ βξεθψλ κπνξνχλ πεξηζζφηεξν λα πεξηγξαθνχλ σο ελζηηθηψδεηο παξά σο ζπλεηδεηέο (Langendorfer & Bruya. 1995). Δθηφο απφ ηηο αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη θάπνηνπ είδνπο ζπληνληζκέλεο θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο, κέρξη θαη ηνλ 5 ν κήλα ειηθίαο ησλ βξεθψλ. Οη Wielki θαη Houben (1983), επηβεβαηψλνπλ ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπο ηελ χπαξμε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ απηψλ θηλήζεσλ, πάιη κέρξη ηνλ 5 ν κήλα, φπνπ κε ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ ζεκείνπ νη θηλήζεηο απηέο αληηθαζίζηαληαη κε θάπνην ζπληνληζκέλν ζρέδην θίλεζεο. Δάλ δνζεί πξνζνρή θαη θαιιηεξγεζνχλ νη αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο κεηά 13

14 ηνλ 11 ν κήλα δχλαληαη λα γίλνπλ εθνχζηεο θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο απφ ηνλ 11 κήλα (Wielki θαη Houben, 1983). Ο Zelazo (1983) πηζηεχεη φηη θαη πξηλ ηνλ 5 ν κήλα ειηθίαο ηνπο ηα βξέθε παξνπζηάδνπλ έλα πξν-θνιπκβεηηθφ ζρέδην κέζσ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ απηψλ θηλήζεσλ θνιχκβεζεο. Έηζη, εάλ εμαζθεζνχλ ζσζηά ηα βξέθε κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ θάπνηνπ είδνπο θνιχκβεζεο, φπσο απηφ ηνπ ζθχινπ ή ην ειεχζεξν. Σν ίδην πηζηεχνπλ θαη νη Bauermeister (1984) θαη Bresges (1983) νη νπνίνη θαηέιεμαλ πσο απηέο νη ελζηηθηψδεηο θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζηα κσξά ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα θνιπκπνχλ απηφλνκα ζην κέιινλ, απφ ηελ ειηθία θηφιαο ησλ 3 εηψλ. Οη θηλήζεηο πνπ ηα κσξά εκθαλίδνπλ φηαλ βξίζθνληαη κέζα ζην λεξφ, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε θνιπκβεηηθέο θηλήζεηο, αιιά θπξίσο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κνηάδνπλ κε ηελ θνιχκβεζε ζθχινπ (Langendorfer & Bruya, 1995). Οη θηλήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θηλήζεηο ησλ άθξσλ ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίεο πξνθαινχλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζψκαηφο ηνπο ψζηε λα κελ βνπιηάδνπλ, θαη νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ κνηάδεη κε θνιχκβεζε. Απηέο νη θηλήζεηο απνηεινχλ απιά ζηνηρεηψδεηο ηξφπνπο θίλεζεο κέζα ζην λεξφ νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κειινληηθά ησλ θνιπκβεηηθψλ θηλήζεσλ. Σα παηδηά εθηεινχλ έλα βαζηθφ θνιπκβεηηθφ ζρέδην θίλεζεο, ην νπνίν είλαη πξν-ζηάδην ζηε κεηέπεηηα πξνεγκέλε θνιπκβεηηθή θίλεζε. Με ηελ εμάζθεζε ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ αξράξηεο θηλήζεηο θνιχκβεζεο ζην λεξφ θάπνηεο θνξέο θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ 1 νπ έηνπο ειηθίαο ηνπο. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηθαλά λα εθηειέζνπλ λσξίηεξα, ελψ θάπνηα άιια ζα ηα εθηειέζνπλ κφλν ζε κεηέπεηηα ειηθία. Όια φκσο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο θνιπκβεηηθέο δεμηφηεηεο θαη θηλήζεηο πξηλ εηζαρζνχλ ζηα θνιπκβεηηθά ζηπι (Langendorfer & Bruya, 1995). Ο Diem (1982) ζε ζρεηηθή ηνπ έξεπλα παξαηήξεζε ηελ επίδξαζε πνπ είραλ ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθήο αγσγήο ζην λεξφ ζε παηδηά φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηε ζρνιηθή ειηθία. ε αληίζηνηρε έξεπλα, ε Erbaugh (1986) δηαπίζησζε φηη φζα παηδηά είραλ πξφηεξε θνιπκβεηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο, απηή ηνπο ε εκπεηξία ηα επέηξεπε λα έρνπλ θαιχηεξεο θνιπκβεηηθέο επηδφζεηο ζηελ κεηέπεηηα λεπηαθήο θαη πξνζρνιηθή ειηθία. 14

15 Αθφκε, πνιινί ήηαλ νη εξεπλεηέο εθείλνη (McGraw, 1935; Seefeldt, 1980; Gladish, 2002) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε πξφσξε ελαζρφιεζε ησλ βξεθψλ κε ηα πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θαη λεπηαθήο θνιχκβεζεο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ ζε κεηέπεηηα ζηάδην ηεο δσήο ηνπο. ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρεηαη ε έξεπλα ησλ Blanksby Parker, Bradley θαη Ong, 1995) φπνπ απέδεημαλ φηη νη θνιπκβεηηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα κεηά ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ελψ ε πεξίνδνο εθκάζεζεο θνιπκβεηηθψλ ηθαλνηήησλ θάησ ηνλ 3 ρξνλψλ είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ λεπξνκπτθήο αλεπάξθεηαο. Οη Parker θαη Blanksby (1997), ζεσξνχλ πσο ε ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο δελ εγγπάηαη ζηα βξέθε φηη κειινληηθά ζε κεγαιχηεξε ειηθία ζα έρνπλ ηθαλφηεηεο ηαρχηεξεο εθκάζεζεο ηερληθήο ζηελ θνιχκβεζε ή θαιχηεξσλ επηδφζεσλ. Ο Plimpton (1986), ζε ζρεηηθή ηνπ έξεπλα δηαπίζησζε φηη ηα βξέθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θνιχκβεζεο αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο ζσκαηηθέο θηλήζεηο θαη ζεηηθφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ δελ έρνπλ παξφκνηα εκπεηξία. ηα ίδηα πνηνηηθά επίπεδα θηλνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο Ahrendt (2002), ε νπνία δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θνιχκβεζεο απφ κηθξή ειηθία ήηαλ πνιχ πην αλνηρηφκπαια, αιιά θαη επηδείθλπαλ κεγαιχηεξε άλεζε κέζα ζην λεξφ ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ε ελαζρφιεζε ησλ βξεθψλ ζε πδξφβηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελδπλακψλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ γνληνχ - παηδηνχ θαη δηακέζνπ ηεο επαθήο κε ηα άιια βξέθε νδεγνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζηελ θνηλσληθφηεηα αιιά θαη ζε θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ Diem (1985) ηα πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θαη λεπηαθήο θνιχκβεζεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα βξέθε λα θηλεζνχλ κέζα ζην λεξφ κε ζρεηηθή ειεπζεξία, ελ αληηζέζεη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ εθηφο λεξνχ. Δθεί ζην λεξφ, ην βξέθνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κάζεη λα θηλεί ζπλδπαζηηθά ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα, λα βξίζθεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη λα αληηδξά ζηηο παξαηλέζεηο ησλ γνληψλ ηνπ (Diem, 1985). Η θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεξφ πξνσζεί ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αηζζεηήξησλ θηλήζεσλ θαη απηφ 15

16 ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη έκκεζα κε ηηο αληηιεπηηθέο θαη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Numminen & Saakslahti, 1993). Οη Numminen & Saakslathi (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη απφ ηελ βξεθηθή θηφιαο ειηθία ε ελαζρφιεζε κε ηελ θνιχκβεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ζηήξημεο ζε θαζηζηή ζέζε. Δπίζεο, νη Thelen, Skala & Kelso (1987) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ παξαηήξεζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ βξεθψλ ζε νξγαλσκέλν πξφγξακκα θνιχκβεζεο ηα θαζηζηά πην δπλαηά φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ άθξσλ ηνπο θαη ησλ κπψλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξπάηεκα κέζα ζην λεξφ (Thelen, Skala & Kelso, 1987). Η ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα βξεθηθήο θαη λεπηαθήο θνιχκβεζεο παξέρεη ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ηελ επθαηξία λα πξνθαιέζνπλ ηελ λεπξηθή δηέγεξζε ε νπνία επζχλεηαη γηα ηελ αληαλαθιαζηηθή θίλεζε ησλ άθξσλ (Eaton & Enns, 1986). 4. σδήτεσε Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο δαζθάινπο Βξεθηθήο θνιχκβεζεο ήηαλ ε Newman ζηελ Ακεξηθή θαη ε Timmermans ζηελ Απζηξαιία. Απηέο νη δχν ελέπλεπζαλ ηα παηδηά ηνπο θαη εθαηνληάδεο άιια παηδηά λα θνιπκπνχλ θαη δαζθάινπο λα κάζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηε βξεθηθή θνιχκβεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη Η θνιχκβεζε εληζρχεη ην ακπληηθφ ζχζηεκα ησλ κσξψλ, πνπ δελ έρεη αθφκε αλαπηπρζεί πιήξσο, θαη βνεζά πνιχ ζηελ θηλεηηθή, κπτθή θαη ςπρηθή ηνπο αλάπηπμε. H ζχζηαζε ηνπ λεξνχ, ε άλσζε, ε αληίζηαζε πνπ αζθεί ζην ζψκα ηνπο πξνζθέξεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ θαη ηελ επθαηξία λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο απφ πνιχ λσξίο. Μαζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ην ζψκα ηνπο, λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη ζέζεηο. Δπηπιένλ, ην λεξφ ηα ραιαξψλεη, επεηδή ξπζκίδεη ην κπτθφ ηνπο ηφλν θαη έηζη θνηκνχληαη πην ήξεκα. Δπηπιένλ, φπσο ιέεη ν θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο - δάζθαινο θνιχκβεζεο Γεκεηξφπνπινο, ε θνιχκβεζε βνεζά ην κσξφ λα θνηλσληθνπνηεζεί κε άιια βξέθε θαη γνλείο, λα απνδεζκεπηεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα αλαπηχμεη ηαπηφρξνλα ζάξξνο θαη 16

17 εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ελψ απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθφ ηξφπν λα δεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη γνλείο κε ηα κσξά ηνπο. Γηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη επαθή ησλ βξεθψλ κε δηάθνξεο κνξθέο ζσκαηηθήο άζθεζεο δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ή θηλεηηθψλ ζηαζκψλ (Hopkins & Westra, 1988). Τπάξρνπλ πεηξακαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηφ ην απνηέιεζκα (Zelazo & Weiss, 2006). Σα νθέιε ηεο βξεθηθήο θνιχκβεζεο σο κέζνπ ζεξαπείαο είλαη πνιχ ζεηηθά επίζεο γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ άζζκα (Rosimini 2003), δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (Yilmazet al., 2004), αιιά θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε (Kelly & Darrah 2005). Σα παηδηά κε ην ηελ ηειεπηαία κνξθή αλαπεξίαο (θαζψο θαη ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο) κπνξεί λα σθειεζνχλ κε δχν ηξφπνπο απφ ηελ πδξφβηα ζεξαπεία. Ο έλαο αθνξά ηελ άλσζε πνπ παξέρεηαη απφ ην λεξφ, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε κεγάινπ εχξνπο ηεο θίλεζεο, αιιά θαη ηεο ζηάζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο άλσζεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο βνήζεηαο έγθεηηαη ζηελ ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ (1 g / cm3), ε νπνία είλαη πεξίπνπ 800 θνξέο κεγαιχηεξε απφ φ, ηη εθείλε ηνπ αέξα, ρξεζηκεχνληαο έηζη σο σκηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κπτθήο ηζρχνο ρσξίο ππεξβνιηθή επηβάξπλζε ησλ αξζξψζεσλ. Σν πξφγξακκα βξεθηθήο θαη λεπηαθήο θνιχκβεζεο είλαη έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο βαζηθψλ θνιπκβεηηθψλ ηθαλνηήησλ κε ηελ κνξθή παηρληδηνχ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο κε ηα βξέθε ηνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε εθπαηδεπηή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε πηζίλα κε δεζηφ λεξφ (γχξσ ζηνπο 32 C) θαη χςνπο κέρξη ηνλ ψκν (Ahrendt, 2002). ηα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο απφ λενγλά σο ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ. Σα πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα βξέθε ζηελ εμνηθείσζε κε ην λεξφ θαη ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο ζε απηφ δηάκεζνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αζθαιείο θαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πηζίλα. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ θηλήζεσλ θνιχκβεζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπο ζην λεξφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ηεο εμεξεχλεζεο θαη ελζάξξπλζεο (Cesarietal., 2001). 17

18 5. σμπεράσματα Η βξεθηθή θνιχκβεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κηθξά παηδηά λα απμήζνπλ ηελ ηξηβή κε ην πγξφ ζηνηρείν θαη κέζσ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο ζπλεηδεηέο ηνπο αληηδξάζεηο θαη λα εμειίμνπλ δηαρξνληθά ηηο θνιπκβεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Αθφκε, αλαπηχζζεηαη ε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ γνλέα-κσξνχ κέζα ζην λεξφ. Σέινο, επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ βξεθψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ πγηή πξνζαξκνγή ηνπ κσξνχ κε ην λεξφ. 18

19 Βιβλιογραυία Ahrendt, L. (2002). Babyswimming. Parent-Child-Swimming During the First Year of Life in Theory and in Practice. Meyer & Meyer, World Publishers Association: Oxford. Bernard, A., & Nickmilder, M. (2006). Respiratory health and baby swimming.archives of disease in childhood, 91(7), Brenner, R. A., Saluja, G., & Smith, G. S. (2003). Swimming lessons, swimming ability, and the risk of drowning. Injury Control and Safety Promotion, 10(4), Diem, L. (1982). Early motor stimulation and personal development: A study of four to six -year old German children. Perceptual and Motor Skills, 47, Eaton, W.O. 2 Enns, L.R. (1986). Sex differences in human motor activity level. Psychological Bulletin, 100, Erbaugh, S.J. (1986a). Effects of aquatic Training on swimming skill Development of Preschool Children. Perceptual and Motor Skills, 62, Κνληδηά, Μ. (2004). Οη επηδξάζεηο ηεο θηλεηηθήο αγσγήο ζην λεξφ ζε βξέθε θαη ε νξγάλσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο πηζίλαο. Ιδξπκαηηθφ Απνζεηήξην Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Langendorfer, S. (1987). Prelongitudinal screening of overarm striking development performed under two environmental conditions. Advances in motor development research, 1, In: Langendorfer, S.J., &Bruya, L.D. (1995). Aquatic Readiness: Developing water competence in young Children, Human Kinetics. Mc Graw, M.B. (1975). Growth: A study of Johnny and Jimmy. New York: Arno. Mc Graw, Μ., B. (1939). Swimming behavior of the human infant. J. Pediatrics Am.,75 (4), Mumford, A.A. (1897). Survival Movements of the human infancy. Brain, 20,

20 Numminen, P., Saakslahti, A. (1992). Facts and fiction about infant swimming. An experimental study on the effects of organized swimming on infants motor development. AIESEP Olympic Congress. Benalmadena. Spain. Numminen, P., Saakslahti, A. (1993). The First Steps in Learning. World Aquatic Baby Conference. Los Angeles. Numminen, P., Saakslahti, A. (1998). Water as a stimulant for infants Motor Development. Proceedings of the viii. International symposium on biomechanics and medicine in swimming. Jyvaskyla (Finn/and) Univ. Jyvaskyla,102 Nystad, W., Njå, F., Magnus, P., &Nafstad, P. (2003). Baby swimming increases the risk of recurrent respiratory tract infections and otitis media. ActaPaediatrica, 92(8), Parker, Η.,Δ., BlanksbyΒ.,Α. (1997). Starting age and aquatic skill learning in young children: mastery of prerequisite water confidence and basic aquatic locomotion skills. Aust J Sci Med Sport.29(3):83-7. Plimprton, C.E.(1986). Effects of water and land in early experience programs on the motor development and movement comfortable of infant Aged 6 to 18 months. Perceptual and motor skills 62(3), Schoefer, Y., Zutavern, A., Brockow, I., Schäfer, T., Krämer, U., Schaaf, B.,...& LISA study group. (2008). Health risks of early swimming pool attendance.international journal of hygiene and environmental health, 211(3), Sigmundsson, H., & Hopkins, B. (2010). Baby swimming: exploring the effects of early intervention on subsequent motor abilities. Child: care, health and development, 36(3), Wilke, C. &Houben, M. (1983). Descriptions of the leg movement of infant in an aquatic environment. In: Hollander, A.,P.: Biomecanics and Medicine in swimming. International series on sport science, 14, Human Kinetics: Champain. 20

21 Wölfle, L. M., Hopfner, R. J., Debatin, K. M., Hummler, H. D., Fuchs, H. W., &Schmid, M. B. (2013). Near-drowning during baby swimming lesson. KlinischePädiatrie, 225(01), Zelazo, P. (1983). The development of walking: New findings and old assumptions. Journal of motor Behavior. 15(20), Zelazo, P. R., & Weiss, M. J. (2006). Infant swimming behaviors: Cognitive control and the influence of experience. Journal of Cognition and Development,7(1),

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύµβησης Στην Ελλάδα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύµβησης Στην Ελλάδα Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύµβησης Στην Ελλάδα Κοντζιά 1 M., Καρακατσάνης 2 K., Τριγώνης 1 Ι. 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 2 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα