Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα."

Transcript

1 Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995 earthquake ΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ Π.. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Γ. Σπουδαστής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ιδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ισαύρων 5, 11471, Αθήνα ιδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μελετάται η εδαφική απόκριση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου «Ελίκη» κατά το σεισµό του Αιγίου του Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο ήταν πολλαπλάσιες. Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Η καθίζηση λόγω εκτόνωσης των πιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά τον σεισµό ήταν πιθανώς της τάξης µερικών εκατοστών και πιθανώς να συνέβαλε στην κατάρρευση του κτιρίου. ABSTRACT : The soil response below hotel Eliki during the Aegion 1995 earthquake is studied. From the soil response spectra that were estimated and comparison with the 1959 code based on which the building was constructed, indicates that the forces that were exerted in the building were considerably greater. This explains the partial collapse of the building. Ground subsidence as a result of dissipation of excess pore pressures may have been in the order of a few cm and possibly contributed in the collapse of the building. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάδροµη ανάλυση αστoχιών σε προηγούµενους σεισµούς είναι εξαιρετικά χρήσιµη. Μπορεί να διαπιστωθεί τι εφταιξε για την αστοχία και η πιθανή ανεπάρκεια κανονισµών ή/και γεωτεχνικών ερευνών κατά την κατασκευή. H παρούσα εργασία αφορά την εκτίµηση της δυναµικής απόκρισης, του κινδύνου ρευστοποίησης και των επιπτώσεων τους, στο ξενοδοχείο «Ελίκη» στην περιοχή «Βαλιµήτικα», 5 km περίπου ανατολικά της πόλης του Αιγίου, η ανατολική πτέρυγα του οποίου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισµού (Σχ. 1). 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ Στις 15 Ιουνίου 1995 και ώρα 3:16 π.µ, σεισµός µεγέθους 6.1R έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλίας. Το επίκεντρό του τοποθετήθηκε στο θαλάσσιο χώρο του Κορινθιακού Κόλπου (38.37Ν,22.15Ε) µεταξύ του Αιγίου και της Ερατεινής (Bouckovalas, et al. 1999). Tο µόνο επιταχυνσιογράφηµα που βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγµή του κυρίως σεισµού, ήταν εγκατεστηµένο στο ισόγειο ενός διωρόφου µε υπόγειο, κτιρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα (κτίριο του Ο.Τ.Ε). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ως σεισµική ένταση η µια οριζόντια συνιστώσα της επιτάχυνσης, από τις δύο που καταγράφηκαν. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική χρησιµοποιήθηκε στον υποκείµενο βράχο της υπό εξέταση περιοχής το επιταχυνσιογράφηµα που υπολογίστηκε µε ανάδροµη ανάλυση στον υποκείµενο βράχο στη θέση του κτιρίου του ΟΤΕ (Stamatopoulos et al., 27), και φαίνεται στο σχήµα Σχ. 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 1

2 Σχ. 1. Κατάρρευση της κεντρικής πτέρυγας του ξενοδοχείου «Ελίκη», κατά το σεισµό της 15/6/95. Fig. 1. Collapse of the central part of hotel "Eliki", during the earthquake of 15/6/ Το κτίριο βρίσκεται περίπου 2m από την ακτογραµµή και ο υδροφόρος ορίζοντας βρέθηκε σε βάθος 1.6m. Ο αριθµός κρούσεων N SPT που µετρήθηκε σε όλες τις γεωτρήσεις µε το βάθος δίδεται Στο Σχ. 4. Οι εδαφικές στρώσεις που διαπιστώθηκαν από την επιφάνεια είναι: - (α) Αµµώδεις αργιλοιλύες (CL) µε παρεµβολές αµµοιλύος (ML) και άµµου (SC, SM). Η στρώση έχει µέγιστο πάχος 2.2 m. Παρουσιάζει N SPT = 4-1, ποσοστό άµµου 39-43% και µέση πλαστικότητα IP= (β) Iλυώδη αµµοχάλικα (GW-GW)) µε ενστρώσεις αµµοιλύος και µικρή παρουσία αµµοχαλίκων. Φθάνει µέχρι βάθους 6m περίπου. Περιέχει 3-19% ιλυώδες λεπτόκοκκο κλάσµα και έχει N SPT από 15 έως>5. - (γ) Ιλυώδης άµµος (SM) µε ενστρώσεις αµµοιλύος και µικρή παρουσία αµµοχαλίκων. Συναντάται στα βάθη από 5m µέχρι και 25m περίπου και παρουσιάζει: Χαλίκια -15%, Άµµο 5-7%. Λεπτόκοκκο 6-42%. Το N SPT κυµαίνεται από (δ) Αργιλοϊλύς µέσης πλαστικότητας (CL, ML). Συναντήθηκε σε βάθος 24m-34,5m. Σε όλες τις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν δεν συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος. Επειδή η βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο του ήταν σε βάθος 3m., για µεγαλύτερα βάθη, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία γεωτρήσεων (Ν SPT ) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA (Ktenidou, et al., 28), που βρίσκεται στο κατάντη τµήµα της πόλης του Αιγίου και αφορούν βάθη έως 18m, όπου συναντήθηκε το βραχώδες υπόβαθρο (στρώση κροκαλοπαγούς). Σχ. 2. Η σεισµική διέγερση που υπολογίσθηκε µε ανάδροµη ανάλυση (Stamatopoulos et al., 27), και χρησιµοποιήθηκε στo υπόβαθρο στην υπό εξέταση περιοχή. Fig. 2. The seismic excitation that was estimated by decomvolution (Stamatopoulos et al., 27), and was applied at the base of the region studied. 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για τη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης τµήµατος του ξενοδοχείου πραγµατοποιήθηκαν πέντε δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις από το ΥΠΕΧΩ Ε (1996) στις θέσεις του Σχ. Σχ. 3. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις των γεωτρήσεων (ΥΠΕΧΩ Ε, 1996). Fig. 4. Topographic sketch with the location of the borings. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 2

3 Depth(m) N1(6) Γεώτρηση ΓΕ1 Γεώτρηση ΓΕ2 Γεώτρηση ΓΕ3 Γεώτρηση ΓΕ4 Γεώτρηση ΓΕ5 Σχ. 4. Ο αριθµός κρούσεων N SPT που µετρήθηκε στις γεωτρήσεις (ΥΠΕΧΩ Ε, 1996) Fig. 4. The SPT blow count measured in the borings. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το ξενοδοχείο Eλίκη, ήταν ένα τετραώροφο κτίριο, µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. ιέθετε ένα προσάρτηµα στην τελευταία στάθµη, µικρό τµήµα του οποίου βρισκόταν στην πτέρυγα που κατέρρευσε. Το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε το 1971, µε τον κανονισµό του 1959 και αποτελούνταν από τρείς πτέρυγες. εν διέθετε υπόγειο. Η θεµελίωση του κτιρίου ήταν του τύπου γενικής κοιτόστρωσης και σε βάθος περίπου 1.5m, (Κ.Ε..Ε, 1996). H δεσπόζουσα περίοδος (Τ) ταλάντωσης του κτιρίου εκτιµήθηκε µε τις παρακάτω σχέσεις: Α) Τ =,1 N, όπου Ν είναι ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου. Β) Τ =,75 h,75 = (Κολιόπουλος και Μανώλης, 23) όπου h είναι το ύψος του κτιρίου. Γ) T =,9 (H /L,5 ) (H / (H + r L)),5 (ΟΑΣΠ, 1999) όπου Η είναι το ύψος του κτιρίου, L το µήκος του κτιρίου κατά τη θεωρούµενη διεύθυνση υπολογισµού και r ο λόγος της επιφάνειας των διατοµών των τοιχωµάτων προς τη συνολική επιφάνεια τοιχωµάτων και υποστυλωµάτων. Επειδή Ν=4, Η=12m, Lx=28,3, Lψ = 14,6m και r=, η µεθοδολογία Α) δίδει Τ=,4s, η Β) δίδει Τ=,48s και η Γ) δίδει Τx =,2sec και Τψ =,28s. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ME ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ Ο Πρώτα, η σεισµική απόκριση υπολογίσθηκε µε µονοδιάστατη - ισοδύναµη γραµµική ελαστική ανάλυση. Το πρώτο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή που δηµιουργήθηκε για την εκτέλεση αυτών των αναλύσεων είναι το SHAKE (Schnabel et al., 1972). Άλλα προγράµµατα πιό φιλικά στον χρήστη έχουν πρόσφατα διαµορφωθεί που εκτελούν την ίδια διαδικασία, όπως το πρόγραµµα EERA (Bardet et al., 22), που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows EXCEL. Έγινε έλεγχος των αποτελεσµάτων των δύο προγραµµάτων και διαπιστώθηκε ταύτιση αυτών Στη συνέχεια και για λόγους χρηστικούς όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα EERA. Οι παράµετροι που πρέπει να οριστούν και επηρεάζουν την λύση είναι: α) η θέση του βραχώδους υποβάθρου, β) η ταχύτητα διάδοσης των διατµητικών σεισµικών κυµάτων Vs και η πυκνότητα του εδάφους µε το βάθος, γ) η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του συντελεστή απόσβεσης µε τη διατµητική παραµόρφωση και δ) η σεισµική διέγερση. Όσον αφορά το σεισµικό υπόβαθρο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε όλες τις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν δεν συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος. Επειδή η βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο του ήταν σε βάθος 3m., εκτελέστηκαν µια σειρά από παραµετρικές αναλύσεις (5) µεταβάλλοντας τη θέση του βραχώδους υποβάθρου. Έτσι θεωρήθηκε ότι το βραχώδες υπόβαθρο βρίσκεται στα 3m, 61m, 91m, 125m, 155m. Για βάθη µεγαλύτερα από τα 3m, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία γεωτρήσεων (Ν SPT ) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA. O προσδιορισµός του Vs, έγινε έµµεσα από εµπειρικές συσχετίσεις του Vs το Ν SPT. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), για άµµους χρησιµοποιήθηκε η σχέση που έχει προταθεί από τους Seed H. B., Wong R. T., Idriss I. M., Tokimatsu K. το 1986 {G max = 2 (N 1-6 ).33 (σ m).5 } όπου G max είναι το ελαστικό µέτρο διάτµησης σε lb/ft 2 και σ m είναι η ενεργός οκταεδρική τάση σε lb/ft 2. Για να υπολογισθεί η σ m θεωρήθηκε συντελεστής πλευρικής τάσης Κ ίσος µε.5. Για αργίλους µικρής πλαστικότητας και κανονικά στερεοποιηµένες χρησιµοποιείται η σχέση που έχει προταθεί από τον Weiler το 1988 G max =11 S u, όπου S u είναι η αστράγγιστη αντοχή και ισούται µε S u =.24xσ v. Βάσει των αποτελεσµάτων των γεωτρήσεων, το ειδικό βάρος του εδάφους ελήφθη ως 1.9T/m 3. Η µεταβολή της ταχύτητας µε το βάθος και για τις 5 γεωτρήσεις που υπολογίσθηκε βάσει των παραπάνω σχέσεων 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 3

4 απεικονίζεται στο Σχ. 5. (υπενθυµίζουµε ότι Vs = (G max /ρ) 1/2 ). Η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του συντελεστή απόσβεσης µε την παραµόρφωση, έγινε µε τις ευρέως χρησιµοποιούµενες και αποδεκτές καµπύλες G-γ α) για άµµο των Seed και Idriss του 197, β) για άργιλο των Seed και Sun του 1989, και D-γ για άµµο και άργιλο του Idriss το 199 (Kramer, 1996). Η σεισµική διέγερση που χρησιµοποιήθηκε στις αναλύσεις, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2, φαίνεται στο Σχ. 2. Για οικονοµία στον χώρο, και επειδή τα αποτελέσµατα των 5 γεωτρήσεων ήταν παρόµοια, θα παρουσιασθούν λεπτοµερώς µόνον τα αποτελέσµατα µία γεώτρησης. Ειδικώτερα, λόγω της θέσης της µέσα στο κτίριο που κατέρρευσε (Σχ. 3), θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της γεώτρησης 5. Στο Σχ. 6 απεικονίζονται τα υπολογισθέντα φάσµατα της επιτάχυνσης στην επιφάνεια, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις (βάθη βραχώδους υποβάθρου 3m.-155m). Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται ο µέσος όρος µε την τυπική απόκλιση των τιµών. Στο Σχ. 8 παρουσιάζεται η υπολογισθείσα µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης µε το βάθος, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η µεταβολή µε το βάθος γενικά συµφωνεί µε την σχέση (και το εύρος) της µεταβολής του συντελεστή r d µε το βάθος που δίδεται από τους Seed and Idriss (1971) και της εµπειρικής σχέσης του Ishihara (Ishihara, 1996). Τέλος, το Σχ. 9 παρουσιάζει την µεταβολή της µέγιστης διατµητικής παραµόρφωσης µε το βάθος. Depth (m) Shear wave velocity (m/s) Spectral Acceleration (g) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 155m 125m 91m 61m 3m,1,1 1 1 Period (sec) Σχ. 6. Γεώτρηση ΓΕ5. Φασµατικές επιταχύνσεις στην επιφάνεια, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις Fig. 6. Boring GE5. Spectral acceleration at level ground for each of the parametric studies. Spectral response acceleration Sa (g) Period (sec) Μέσο φάσµα ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Μέση τιµή +σ ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Μέση τιµή -σ ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Φάσµα κατά ΕΑΚ Φάσµα κατά NEHRP Φάσµα κατά Β Φάσµα από ελαστική ανάλυση Φάσµα από ελαστοπλαστική ανάλυση Φάσµα κατά ΕΑΚ (µε q=3.5) Σχ. 7. Γεώτρηση ΓΕ5. Σύγκριση φασµάτων στην επιφάνεια Fig. 7. Boring GE5. Comparison of the spectra at level ground Γεώτρηση ΓΕ1 Γεώτρηση ΓΕ2 Γεώτρηση ΓΕ3 Γεώτρηση ΓΕ4 Γεώτρηση ΓΕ5 Σχ. 5. Η µεταβολή της ταχύτητας Vs µε το βάθος. Fig. 5. Variation of the velocity Vs with depth 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 4

5 Depth (m) Maximum Acceleration (g) m 125m 91m 61m 3m Ελαστοπλαστική Σχ. 8. Γεώτρηση ΓΕ5. Ισοδύναµη-ελαστική µέθοδος. Μεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης µε το βάθος, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις Fig. 8. Boring GE5. Equivalent-linear method. The maximum acceleration versus depth for each of the parametric studies Depth (m) Maximum Shear strain (%),,1,2,3, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Σχ. 9. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m. Ισοδύναµη-ελαστική µέθοδος. Μεταβολή της µέγιστης διατµητικής παραµόρφωσης µε το βάθος. Fig. 9. Boring GE5. Depth of rock 155m. Variation of the maximum shear strain with depth. Συνοπτικά, για όλες τις γεωτρήσεις τα αποτελέσµατα έδωσαν ότι (α) ο λόγος α max(κορυφή) / α max(βράχο), για την πλησιέστερη στην επιφάνεια θεώρηση του βραχώδους υποβάθρου (3m), λαµβάνει τιµές από 1,82-2,16, µεγιστοποιείται στο βάθος των 61m, όπου λαµβάνει τιµές από 2,31-2,56 και στη συνέχεια µειώνεται µε µια τάση σταθεροποίησης σε τιµές από 2,-2,34. (β) Όσο αφορά την δεσπόζουσα περίοδο της ταλάντωσης, Τ κρ, λαµβάνει τις µέγιστες τιµές (,51sec), για την θεώρηση βράχου στα 3m, ενώ για µεγαλύτερα βάθη µειώνεται µε τάση σταθεροποίησης στα,42sec για βάθη 91m. Τέλος, όσο αφορά το λόγο Sα (Τ=Τκρ) / Sα (Τ=), για θεώρηση του βράχου στα 3m λαµβάνει τις τιµές 2,5-2,77, µεγιστοποιείται για το βάθος των 61m, λαµβάνοντας τιµές από 3,41-3,56 και εξοµαλύνεται για βάθη 125m στις τιµές από 2,64-3,2. 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ME ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ Ο Η χρήση των µοντέλων βασισµένων στην ελαστοπλαστική θεωρία είναι προτιµητέα από την ισοδύναµη-γραµµική επειδή προσεγγίζουν ακριβέστερα την συµπεριφορά του εδάφους, ιδιαίτερα για σηµαντικές παραµορφώσεις, που όπως φαίνεται στο Σχ. 1, έλαβαν χώρα στην παρούσα διέγερση. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται το πρόγραµµα CyberQuake (BRGM Software, 1998) που εφαρµόζει το ελαστοπλαστικό µοντέλο γ p = γ p ( tan φ cs + τ / σ ') για γ p > γ mob (2) γ p = F tanφ cs [ γ p /(tanφ cs /E p + γ p )].5 όπου F = 1 - b ln ( σ '/ σ c ) σ c = σ cο exp (-β ε v p ) όπου τ και σ' είναι η διατµητική και ορθή ενεργός τάση σε επιφάνεια διάτµησης. Το µοντέλο έχει έξι παραµέτρους: φ cs, σ cο, Ε p, b, β, γ mob. Η παράµετρος φ cs είναι η γωνία τριβής στην κρίσιµη κατάσταση (δηλαδή σε τεράστια παραµόρφωση) και σ cο είναι η ενεργός ορθή τάση στην κρίσιµη κατάσταση στην αρχική πυκνότητα του εδάφους. Η παράµετρος γ mob είναι η ελάχιστη πλαστική διατµητική παραµόρφωση κατά την οποία αρχίζει η πλαστική ογκοµετρική παραµόρφωση. Οι παράµετροι Ε p, b, β είναι αδιάστατοι και εξαρτώνται µόνον από τον τύπο του εδάφους. Οι Modaressi and Lopez-Caballero (21) δίδουν τυπικές τιµές των έξι παραµέτρων του µοντέλου συναρτήσει της πυκνότητας της άµµου, του δείκτη πλαστικότητας και λόγου του προστερεοποίησης (OCR) της αργίλου. Οι Modaressi and Lopez-Caballero (21) δείχνουν ότι οι παραπάνω σχέσεις και παράµετροι προβλέπουν (α) την επίδραση της πυκνότητας στην συµεριφορά της άµµου (βάσει του συντελεστού F) και (β) την µείωση του «ισοδύναµου» µέτρου διάτµησης µε την ασκούµενη διατµητική παραµόρφωση συναρτήσει του δείκτη πλαστικότητας του εδάφους, όπως προβλέπεται από τις σχέσεις 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 5

6 των Ishibashi and Zhang (1993). Στην παρούσα εργασία οι παράµετροι του προσοµοιώµατος ελήφθησαν βάσει των παραπάνω, και σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο των αποτελεσµάτων της ελαστοπλαστικής ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε και ελαστική ανάλυση, θεωρώντας δηλαδή ότι η εδαφική στήλη συµπεριφέρεται ως ελαστικό µέσο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το βραχώδες υπόβαθρο θεωρήθηκε στο µεγαλύτερο βάθος, από αυτό των παραµετρικών αναλύσεων της σοδύναµης γραµµικής ανάλυσης, δηλαδή στα 155m. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1, και είναι αναµενόµενο, τα αποτελέσµατα της ελαστοπλαστικής ανάλυσης δίνουν µικρότερες επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις, από την γραµµική ανάλυση, λόγω της έναρξης της αστοχίας. ίδουν επίσης µικρότερες επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις, από την ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση. Επίσης, επεβεβαιώθηκε ότι το προσοµοίωµα προβλέπει τις καµπύλες G-γ και D-γ, που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Το Σχ. 8 δίδει την µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης συναρτήσει του βάθους που υπολογίσθηκε µε την ελστο-πλαστική ανάλυση. Τέλος, το Σχ. 7 δίδει την φασµατική επιτάχυνση που υπολογίστηκε µε την ελαστικο-πλαστική ανάλυση. Πίνακας 1. Τιµές των παραµέτρων του ελαστικο-πλαστικού προσοµοιώµατος που χρησιµοποιήθηκαν. Table 1. Values of the parameters of the elasto-plastic model that were used. Άµµος Χάλικες Άργιλος φ β σο/σco Ep γmob b Computed Accelerations (g) Computed Displacements (m) Elastic analysis Elastoplastic analysis Equivalent linear analysis Time (sec) Elastic analysis Elastoplastic analysis Equivalent linear analysis Time (sec) Σχ. 1. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m. Σύγκριση χρονοϊστοριών µετακίνησης και επιτάχυνσης ανάµεσα στις διάφορες µεθόδους. Fig. 1. Boring GE5. Depth of rock 155m. Comparison of acceleration time histories of the different methods. 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΣΥΝΙΖΗΣΗΣ Ο έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης της συγκεκριµένης θέσης, πραγµατοποιήθηκε: α) µε την γνωστή µέθοδο δυναµικής ανάλυσης των Seed και Idriss (1971), η οποία βασίζεται στο Ν STP ως συνάρτηση του βάθους και τις σεισµικές επιταχύνσεις συναρτήσει του βάθους που υπολογίσθηκαν µε διάφορες µεθόδους και β) ως αποτέλεσµα ελαστοπλαστικής ανάλυσης. Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι εµφάνιση ρευστοποίησης πιθανολογείται µόνο στη γεώτρηση ΓΕ1, α) µε την απλοποιηµένη µέθοδο δυναµικής ανάλυσης και µόνο για την περίπτωση ανάλυσης µέσω του εµπειρικού νοµογραφήµατος των Seed και Idriss, σε βάθος 9,m. από την επιφάνεια και Β) µε την ελαστοπλαστική ανάλυση σε βάθος 17,2m από την επιφάνεια. Σε όλες τις υπόλοιπες γεωτρήσεις και αναλύσεις, δεν προκύπτει κίνδυνος ρευστοποίησης. Συµπεραίνεται ότι η ρευστοποίηση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου εάν έλαβε χώρα κατά τον σεισµό του 1995, ήταν περιορισµένη. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των καθιζήσεων λόγω της εκτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά την σεισµική διέγερση είναι των Tokimatsu Seed (1987) και του Ishihara (1993). Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι οι υπολογισµένες καθιζήσεις µέσω του νοµογραφήµατος του Ishihara, εκτιµώνται 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 6

7 µικρότερες από 1cm. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε µεγαλύτερες τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm στην γεώτρηση Γ1, ενώ στις άλλες γεωτρήσεις είναι µικρότερες από 2cm. Επίσης, οι καθιζήσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα της ελαστοπλαστικής ανάλυσης ήταν µικρότερες των.1cm. 8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Το Σχ. 7 δίδει επίσης τα φάσµατα σχεδιασµού που προτείνουν ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός του Βασιλικού ιατάγµατος του 1959, που ίσχυε την περίοδο κατασκευής του κτιρίου και οι συστάσεις NEHRP, που ισχύουν στις Η.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των συστάσεων NEHRP, ως µέγιστη σεισµική επιτάχυνση του εδάφους, λήφθηκαν αυτές που ορίζονται από τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό. Η σηµαντικότερη παράµετρος της ασκούµενης σεισµικής ταλάντωσης που επηρεάζει την τρωτότητα της κατασκευής είναι η µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης στην επιφάνεια και η φαρµατική επιτάχυνση στην δεσπόζουσα περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι η γνώση της φασµατικής επιτάχυνσης S α, επιτρέπει, µέσω της σχέσης {maxp α =m*s α } τον άµεσο υπολογισµό της µέγιστης δυνάµεως αδράνειας που αναπτύχθηκε στο κτίριο, κατά τη διάρκεια του σεισµού. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι µέσες τιµές (για όλες τις γεωτρήσεις) της φασµατικής επιτάχυνσης για όλες τις περιπτώσεις σεισµικής ανάλυσης (ελαστοπλαστική, ισοδύναµη γραµµική, ελαστική), καθώς και οι τιµές αυτής όπως καθορίζονται από τα φάσµατα σχεδιασµού των αντισεισµικών κανονισµών (Βασιλικού ιατάγµατος 59, Ε.Α.Κ, NEHRP). Παρατίθενται επίσης οι µέγιστες επιταχύνσεις που υπολογίστηκαν στην επιφάνεια του εδάφους σε όλες τις γεωτρήσεις, από όλες τις µεθόδους. Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν από όλες τις µεθόδους ανάλυσης και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο από τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν πολλαπλάσιες αυτές του σεισµού σχεδιασµού (Β. /γµα 1959). Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Σηµειώνεται δε ότι οι "πραγµατικές" τιµές του κανονισµού του 1959 δεν είναι τόσο διαφορετικές από εκείνες του τρέχοντος κανονισµού, καθώς οι τιµές του τρέχοντος υποδιαιρούνται κατά το σχεδιασµό νέας κατασκευής µέσω του συντελεστή q (Σχ. 7). Από τον πίνακα 2 αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός των µεγάλων τιµών εδαφικής επιτάχυνσης που προκύπτουν από το νοµογράφηµα των Seed και Idriss, όπως επίσης και η σχεδόν ταύτιση των τιµών της µέγιστης επιτάχυνσης, που δίδει ο Ε.Α.Κ για τη συγκεκριµένη περιοχή, µε αυτή που προέκυψε από το σεισµό της 15 ης Ιουνίου 1995, από την ελαστοπλαστική ανάλυση. Μία ακόµη παράµετρος από την οποία εξαρτάται η τρωτότητα των κτιρίων είναι η καθίζηση λόγω της εκτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά την σεισµική διέγερση. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm, που πιθανώς να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Πίνακας 2. Mέγιστη επιτάχυνση και µέγιστες φασµατικές επιταχύνσεις για διάφορες τιµές της δεσπόζουσας περιόδου στην επιφάνεια, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις (µέση τιµή από όλες τις γεωτρήσεις) και όπως προκύπτουν από αντισεισµικούς κανονισµούς. Table 2. Computed (average value from all borings) and given in codes maximum acceleration and maximum spectral acceleration for different spectral periods at the surface Μέθοδος Μέση τιµή ισοδύν. γραµµικής ανάλυσης Ελαστική ανάλυση Ελαστοπλαστική Θεοδουλίδη Seed and Idriss Φάσµα Ε.Α.Κ Φάσµα NEHRP Φάσµα Β. /τος 1959 amax (g) Samax (g) T o = T o = T o = T o =,4s,48s,2s,28s ,6,6,6, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 7

8 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥ- ΣΕΙΣ Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν από όλες τις µεθόδους ανάλυσης και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο από τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν πολλαπλάσιες αυτές του σεισµού σχεδιασµού (Β. /γµα 1959). Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm, που πιθανώς να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Με δεδοµένη τη σεισµική απόκριση του εδάφους από την παρούσα εργασία, µπορεί να συνεχιστεί ο έλεγχος της σεισµικής απόκρισης της κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική αλληλεπίδραση εδάφους θεµελίωσης κατασκευής. 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bardet J. P., Ichii K., and Lin C. H. (22). User s Manual for EERA (A Computer Program for Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses of Layered Soil Deposits, University of South California. Bouckovalas, G.B., Gazetas, G. and Papadimitriou, A.G. (1999), Geotechnical aspects of the 1995 Aegion, Greece, earthquake, 2nd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Seco e Pinto, Balkema, Rotterdam. BRGM Software (1998). Cyberquake Version 1.1. User s Guide, France. European Prestandard (1994). Eurocode 8 - Design provisions of earthquake resistance of structures, Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. Idriss, I. M. and Sun, J. I. (1992) User s Manual for SHAKE91, Center for Geotechnica Modeling, Department of Civil Engineering, University of California, Davis Ishihara K. (1996) Soil behavior in earthquake geotechnics. Oxford University Press, USA Ishihara, K. and Yoshimine, M. (1992). Evaluation of settlements in sand deposits following liquefaction during earthquakes. Soils and Foundations, 32, Ktenidou O., Pitilakis K, Aegion Slope: Topographic Effects on Seismic Ground Motion and Effects on Seismic Risk Assessment, In: Landslides: From Mapping to Loss and Risk Estimation, 27, Ed. Crosta G.B., Frattini P. Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, IUSS Press, ISBN: , pp Kramer S. L. (1996) Geotechnical earthquake engineering Prentice Hall, New Jersey. Modaressi A., Caballero F. (21), Global methodology for soil behavior identification and its application to the study of site effects, 4th International Conference of Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics California. Schnabel, P. B., Lysmer J., Seed H. B., 1972, SHAKE: A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites. Report No. EERC Earthquake Engineering Research Centre, University of California, Berkeley, California. Seed, H. B., Idriss I. M., and Arango I. (1983) "Evaluation of Liquefaction Potential Using Field Performance Data," Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 19 (3). Stamatopoulos C., Bassanou M., Brennan A. J., Madabhushi G. (27). Effectiveness of anchors in mitigating the seismic motion near the crest of cliff-type topographies, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27, Tokimatsu, K., and Seed Η. Β. (1987). Evaluation of settlements in sand due to earthquake shaking, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 113, No. 8. Κολιόπουλος Π., Μανώλης Γ. (23) «υναµική των κατασκευών, σελ 9» - Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 23. Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (1999), Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, Σεπτέµβριος ΥΠΕΧΩ Ε, Κεντρικό εργαστήριο ηµοσίων 'Εργων, (1996). Γεωτεχνική Έρευνα στο ξενοδοχείο "Ελίκη", Βαλιµίτικα, Αίγιο. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 8

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαρία ΜΠΑΣΑΝΟΥ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαρία ΜΠΑΣΑΝΟΥ 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 778 Παραμετρική ανάλυση της ενίσχυσης της σεισμικής επιτάχυνσης πλησίον της άκρης πρανών Parametric analysis

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Simulation of the Dynamic Distress of Rigid and Flexible Retaining Walls ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανθυποσμηναγός Π.Α., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας.

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. Site Response Analysis Incorporated in Probabilistic Seismic Hazard Assessments ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Μ. I.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Application of Empirical Relations for Excess Pore Pressure of Granular Soils in Liquefaction Hazard

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal Solid Waste Landfills

Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal Solid Waste Landfills O Ρόλος της υναµικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευής στην Αδρανειακή Καταπόνηση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10)

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4.1 Εισαγωγή Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bartlett και Youd, 1992; Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999) αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ Κων/νος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία εξετάζεται η μη γραμμική,

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις)

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Grain Size Effect on Dynamic Properties of Sand - An Experimental Investigation ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Ν. ΛΟΝΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων Τριαξονική Επιρροή δοκιμή μικροπαραμέτρων Αντοχή Γωνία διαστολικότητας στην Γωνία εσωτερικής τριβής Κρίσιμη γωνία τριβής Κορυφαία γωνία τριβής Δυστμησία Ξηρά μη συνεκτικά εδάφη Μικροδομή Τριαξονική δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης The Role of the Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας

Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας Γ.. Μπουκοβάλας Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. A.Γ. Παπαδηµητρίου Επίκουρος καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά

Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά Experimental Determination of Ground Acceleration at Liquefaction Site Based on Observed

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός καθιζήσεων σε κοκκώδη εδάφη λόγω σεισμικής φόρτισης Calculation of settlements in granular soils from seismic loading

Υπολογισμός καθιζήσεων σε κοκκώδη εδάφη λόγω σεισμικής φόρτισης Calculation of settlements in granular soils from seismic loading 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1890 Υπολογισμός καθιζήσεων σε κοκκώδη εδάφη λόγω σεισμικής φόρτισης Calculation of settlements in granular

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers

Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους και Πυλώνων Ανεµογεννητριών Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός E.M.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Μετ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια γεωκατασκευών Effect of geosynthetic materials on the seismic response and the stability of geostructures ΖΑΝΙΑ, Β. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2083 Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t.

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t. 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 Ⅰ 100124 TB 534 + 2TP 273 A 0254-0037201008 - 1091-08 20 Hz 2 ~ 8 Hz 1988 Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5 2 2 1 1 1b 6 M p

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki

Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1924 Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki Κ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Design of slopes with the criterion of the seismic-induced permanent displacements ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Μ. Γ., ρ Μηχ., Π.Μ. &

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής

Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής Χάρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Θωμάς, Παναγιώτης Κλουκίνας, Γεώργιος Μυλωνάκης, Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: Ηµ/νία παραλαβής : Ηµ/νία παράδοσης :

ΟΝΟΜΑ: Ηµ/νία παραλαβής : Ηµ/νία παράδοσης : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας : Γεωτεχνικής Μηχανικής Εργ/ριο : Εδαφοµηχανικής & Θεµελιώσεων Α. Σ. Τ. Ε. - 1 ΜΑΘΗΜΑ : «Τεχνική Σεισµολογία

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1784 Σεισµική ανάλυση συµβατικών πολυώροφων κατασκευών Ο/Σ υποκείµενων σε τεχνητές επιταχύνσεις Seismic response

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ι. ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1

Νικόλαος Ι. ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 008 Προδιαστασιολόγηση συστήµατος σεισµικής µόνωσης µε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου για τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα