ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτημϊν : 4 θζςεισ ΔΕΠ... 3 Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου : 1 θζςη ΔΕΠ... 5 Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Δυτικήσ Ελλάδασ : 3 θζςεισ Ε.Π Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) : 3 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου... 7 Δημόςια χολή Εμπορικοφ Ναυτικοφ Μετεκπαίδευςησ Θαλαμηπόλων (ΔΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛ) του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου : πρόςληψη ωρομίςθιων καθηγητϊν... 9 Ακαδημία Εμπορικοφ Ναυτικοφ Υδρασ : πρόςληψη Ζκτακτου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Δήμοσ Κφμησ-Αλιβερίου : 19 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Καςςάνδρασ : 53 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ ιθωνίασ : 50 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Ιάςμου : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Ιλίου : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Φαιςτοφ : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Πετροφπολησ : 20 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου Δήμοσ Σρίπολησ : 5 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου Δήμοσ Νζασ μφρνησ : 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Μεςςήνησ : 20 θζςεισ απαςχόληςησ Δήμοσ Κρωπίασ : 25 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Νικαίασ - Αγ. Ιωάννη Ρζντη : 21 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 20 Δήμοσ Δράμασ : 1 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Αθλητιςμοφ Πολιτιςμοφ Περιβάλλοντοσ Δήμου Παλλήνησ : 28 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Καβάλασ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» : 20 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Κοινωφελήσ ηµοτική Επιχείρηςη ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµζνησ : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Αθλητιςμοφ Δήμου Θζρμησ : 26 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτικόσ Φορζασ Πολιτιςμοφ - Άθληςησ - Περιβάλλοντοσ & Οικογενειακήσ Τποςτήριξησ Δήμου Πφδνασ Κολινδροφ : 4 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Πολιτιςμοφ Αθλητιςμοφ & Περιβάλλοντοσ Παπάγου-Χολαργοφ : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ελίδα 1 από 37

2 Πολιτιςτικόσ Αθλητικόσ Οργανιςμόσ Δήμου Ηλιοφπολησ (ΠΑΟΔΗΛ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ : 13 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Ν.Π.Δ.Δ. Προςχολικήσ Αγωγήσ Παιδείασ Κοινωνικήσ Μζριμνασ του Δήμου ερβίων - Βελβεντοφ: 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεςςαλονίκησ «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου KEϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων : 20 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΚΑϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και Περιφερειακή Διεφθυνςη Κρήτησ : 36 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεφθυνςη Σαχυδρομικϊν Λειτουργιϊν Μακεδονίασ Θράκησ : 16 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και Περιφερειακή Διεφθυνςη Σαχυδρομικϊν Λειτουργιϊν Μακεδονίασ Θράκησ : 25 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ναυπλίου) : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.. 34 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ρεθφμνου) : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 35 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Αλεξανδροφπολησ) : 4 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ Ελληνική τατιςτική Αρχή : κάλυψη 58 θζςεων προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλων Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ : κάλυψη 8 θζςεων προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλων Ελληνική Επιτροπή Ατομικήσ Ενζργειασ : κάλυψη 1 θζςησ προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλου ελίδα 2 από 37

3 Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρότησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημϊτων (Ε.Ε.Μ.) με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (Δ.Δ.Μ.) ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο, αθνχ έιαβε ππφςε ηε κε αξηζκφ 50/ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ επαλαπξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.), κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Υαληά) θαη Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο Σ.Δ. (Ρέζπκλν) ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, γηα ην αθ. έηνο Οη αηηήζεηο (ρνξεγνχληαη απφ ην Σκήκα ή ηελ ηζηνζειίδα) καδί κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηηο Γξακκαηείεο ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, δειαδή από κέτρη θαη Ζ αλαιπηηθή πξνθήξπμε ζα είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ Σκεκάησλ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ζηε δηεχζπλζε Ρσκαλνχ 3, Υαιέπα Υαληά (ηει θαη 23008) θαη Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο Σ.Δ., ζηε δηεχζπλζε Δ. Γαζθαιάθε, Πεξηβφιηα, Ρέζπκλν (ηει ) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ( ). Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών : 4 θϋςεισ ΔΕΠ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ελίδα 3 από 37

4 «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Δζληθηζκνχ θαη Δζλνηηζκνχ», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αλζξσπνινγία ησλ Κνηλσληψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ελίδα 4 από 37

5 ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή», ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 1 θϋςη ΔΕΠ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ αλαθνηλψλεη φηη ζην ΦΔΚ κε αξηζκ. 1171/ η. Γ`, πξνθεξχζζεηαη κηα (1) ζέζε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) σο εμήο: ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (Γ/λζε: Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηψλ, 23100, πάξηε, Πιεξνθνξίεο: θα.φπρνγπηνχ, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηνίθεζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ πζηήκαηα Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο» Η προζεζκία σποβοιής σπουεθηοηήηφλ ιήγεη ζηης Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Αλαθνηλψζεηο/ Θέζεηο Δξγαζίαο), θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ, φπνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ 1.Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο. 2.Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 3.Αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ηα ππνβαιιφκελα πξσηφηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. ελίδα 5 από 37

6 4.Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηψζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν) θαη ζε έλα αληίηππν έληππεο κνξθήο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα απηήο. 5.Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ηεο Α /βάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. Σν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηχπνπ Α ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Δυτικόσ Ελλϊδασ : 3 θϋςεισ Ε.Π. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΧΝ Σν Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο κεηά ηηο αξ.φ16/111986/δ5/ Τ.Α. (ΦΔΚ 938/η.Γ./ ), ηελ αξηζ.φ16/123455/δ5/ Τ.Α. (ΦΔΚ 1036/η.Γ / ), θαη ηελ αξηζ. Φ16/123483/Δ5/ (ΦΔΚ 1029/η.Γ / ) εγθξίζεηο πξνθεξχμεσλ θαζψο θαη ην Π.Γ. 94/2013(ΦΔΚ 132 η.α.) «πγρψλεπζε Σ.Δ.Η. Πάηξαο θαη Σ.Δ.Η. Μεζνινγγίνπ..πγθξφηεζε ρνιψλ Σ.Δ.Η. Γπη.Διιάδαο» πξνθεξχζζεη ηξεηο (3) ζέζεηο Σαθηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Π.) φπσο παξαθάησ: Α.ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 1.ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ (κε έδξα ηελ Πάηξα) ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγίεο Γηθηχσλ Ζ/Τ θαη Τπεξεζηψλ». (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ.21887/ ) 2.ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ (κε έδξα ηελ Πάηξα) Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγία Γνκηθψλ Τιηθψλ κε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο» (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ.23616/ ) ελίδα 6 από 37

7 Β.ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 3. ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (κε έδξα ην Αίγην) - Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνζεξαπεπηηθή αμηνιφγεζε αηηηνπαζνγέλεηαο αζιεηηθψλ θαθψζεσλ» (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ 24820/ ) Σα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 15, 16 θαη 17 ηνπ Ν.1404/83, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνπο Ν. 2916/01, 3027/2002, Ν.3404/20005 θαη 4009/2011 θαη φπσο ηζρχνπλ. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ εκεξήζην ηχπν (δει. από κέτρη θαη ) ππνβάιινληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ: 1. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ, 2. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Πάηξα) θαη 3. Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην) ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη πίλαθα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη θαη ην ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη αλαιπηηθέο πξνθεξχμεηο (αξηζ.21887/ , 23616/ θαη 23624/ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ ζηελ έδξα ηνπ Σ.Δ.Η Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ Πάηξα θαη ζην Αίγην ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα λα ιακβάλνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ ζην ηει. 2610/369236, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ ζην ηει. 2610/ θαη Φπζηθνζεξαπείαο ζην ηει /61150 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλύων Έρευνασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) : 3 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου ιδιωτικού δικαύου ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΈΡΔΤΝΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (Γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ) Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΛΚΔ ΑΠΘ) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ.», κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ελίδα 7 από 37

8 «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο, κε επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνλ θ. Γεκήηξην Μάξδα, θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΠΘ, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξία άηνκα έσο ηηο 30/10/2015 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ) θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ, κέρξη ηε ιήμε απηήο θαη κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηα εμήο: (Α) 1 άηνκν-ακνηβή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκ. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ. (Β) 1 Άηνκν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκ. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ (Γ) 1 άηνκν-ακνηβή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε, Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηειεθσληθά ζην Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζα γίλεηαη έφς ηης 31/10/2013 θαη ψξα ζην γξαθείν 202 ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, (Παλεπηζηεκηνχπνιε) ζηελ θα Κάηηα Μνπδά. ην θάθειν θαηάζεζεο ζα ζεκεηψλεηαη: Πξνο Σν γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Γξαθείν 202 Καηάζεζε πξφηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θσδηθφ αληηθεηκέλνπ έξγνπ.(ζεκεηψλεηε έλαλ απφ ηνπο ηξείο Α, Β, ή Γ) Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαζήθνληα, απαηηνχκελα θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα θάζε ζέζεο θι.π. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ελίδα 8 από 37

9 Δημόςια χολό Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαύδευςησ Θαλαμηπόλων (ΔΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛ) του Τπουργεύου Ναυτιλύασ και Αιγαύου : πρόςληψη ωρομύςθιων καθηγητών ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Χ Ζ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΥΟΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ (ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛ) Ζ ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ 200/1973, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1943/91, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ Α 43), ζε ζπλδπαζκφ κε ην 1 ν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β.β ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994. θαη κε ην ΧΠ /10-13 εγθξηηηθφ ζήκα ΤΝΑ/ΓΓΓΤ/ΓΠΠ 2 Ο, σξνκίζζηνπο θαζεγεηέο σο εμήο: - Έλαλ (1) Αξρηζαιακεπφιν Δ.Ν., γηα ην κάζεκα Δπαγγεικαηηθέο Γλψζεηο. - Μέρξη δχν (2) θαζεγεηέο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, γηα ην κάζεκα Αγγιηθά. - Έλαλ (1) θαζεγεηή Γαιιηθήο Φηινινγίαο, γηα ην κάζεκα Γαιιηθά. - Έλαλ (1) θαζεγεηή Φηιφινγν, γηα ην κάζεκα Γεληθέο Γλψζεηο (Ηζηνξία Γεσγξαθία). - Έλα (1) Πινίαξρν Δ.Ν., γηα ην κάζεκα Ναπηηθέο Γλψζεηο. - Έλα (1) Βηνιφγν, γηα ην κάζεκα Τγηεηλή. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ( Αλαδήηεζε: Αλά είδνο απφθαζεο/ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ), ήηνη από κέτρη θαη ηελ , λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ ΤΣΖΜΔΝΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS ζηε ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ (Δπξηπίδνπ 33, ΠΔΗΡΑΗΑ) αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θ.ιπ. (Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε είηε ν αξηζκφο πξση. πνπ έιαβε, εάλ ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο, είηε, ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε ΤΣΖΜΔΝΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα: 210/ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ελίδα 9 από 37

10 Καη %CE%96%CE%A1%CE%A9 Ακαδημύα Εμπορικού Ναυτικού Ύδρασ : πρόςληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προςωπικού ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΓΡΑ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Γηα ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη κε σξηαία αληηκηζζία ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) ΤΓΡΑ. Ζ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη παξνδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηδαθηηθνχ έηνπο (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν), επαλαπξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2638/1998 (ΦΔΚ 204 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη θαηφπηλ ηνπ ΧΠ /07-13 & ΧΠ211025/10-13 εγθξηηηθά ΤΝΑ/ΓΓΓΤ/ΓΠΠ 2ν, σο θαησηέξσ, αλά εηδηθφηεηα θαη ελδεηθηηθφ αλψηαην αξηζκφ ν νπνίνο ηειηθά ζα δηακνξθσζεί κε γλψκνλα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ. Α. ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 1. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ: i. Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ Έλα (01) άηνκν εηδηθφηεηαο Πινίαξρνπ Α ηάμεο Δ.Ν. κε πηπρίν G.O. θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ,εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Πινίαξρνο Α ή Β ηάμεο Δ.Ν. γηα ηα λαπηηθά καζήκαηα. Έλα (01) άηνκν εηδηθφηεηαο Πινίαξρνπ Α ηάμεο Δ.Ν. θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ, εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Πινίαξρνο Α ή Β ηάμεο Δ.Ν. γηα ηα λαπηηθά καζήκαηα Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο, ζηνλ ηχπν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο απφθαζεο/προκζρτξδη), ήηνη ηελ 04/11/2013, εκέξα Γεπηέξα. Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη «ΤΣΖΜΔΝΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS» ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Παξαιία Όδξαο Σαρ. Κψδηθαο (Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε είηε ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε, εάλ ελίδα 10 από 37

11 ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο Αθαδεκίαο, είηε ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε ΤΣΖΜΔΝΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS, εάλ εζηάιε ηαρπδξνκηθά). Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο ζην ηειέθσλν Δόμοσ Κύμησ-Αλιβερύου : 19 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 19 αηφκσλ ζην Γήκν Κχκεο-Αιηβεξίνπ Ο Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθαελλέα (19) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Κχκεο-Αιηβεξίνπ, πνπ εδξεχεη ζην Αιηβέξη Δπβνίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΤΔ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 17 ΓΔ νδεγψλ απνξξηκκαηνθφξνπ 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ, Κ. Μπαθφια 30, Σ.Κ , Aιηβέξη, απεπζχλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ππφςε θνπ Αζαλαζίνπ Κξηηζηψηε ή θαο Σφιηα Αηθαηεξίλεο, (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%83- %ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85- %ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7- %cf%85%cf%80-%ce%b1/ ελίδα 11 από 37

12 Δόμοσ Καςςϊνδρασ : 53 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 53 αηφκσλ ζην Γήκν Καζζάλδξαο Ο Γήκνο Καζζάλδξαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πελήληα ηξηψλ (53) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Καζζάλδξεηα Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Σερλίηεο Τδξαπιηθνί 3 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Καζαξηφηεηαο 40 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Όδξεπζεο 6 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Απνρέηεπζεο 4 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Καζζάλδξαο, Γξαθείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Καζζάλδξεηα, Γηνηθεηήξην, Σ.Κ , Υαιθηδηθήο, απεπζχλνληάο ηελ ππφςε θ. Μαγδαιελήο Παπαδάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%98-3%CE%9B%CE%A8 Δόμοσ ιθωνύασ : 50 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 50 αηφκσλ ζην Γήκν ηζσλίαο Ο Γήκνο ηζσλίαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πελήληα (50) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο Ννκνχ Υαιθηδηθήο πνπ εδξεχεη ζηελ Νηθήηε Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ελίδα 12 από 37

13 ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 8 ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΦΟΡΣΖΓΟΤ 1 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΡΧΘΡΟΤ 1 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΓΚΡΔΨΝΣΔΡ 2 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 2 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ 1 ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 4 ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 2 ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 14 ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 15 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 1) Γεκνηηθή Δλφηεηα ηζσλίαο, Σ.Κ Νηθήηε, απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γξακκαηεία ππφςηλ θ. Υνινγγνχλε Αζαλαζίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) ή 2) Γεκνηηθή Δλφηεηα Σνξψλεο, Σ.Κ πθηά, απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γξακκαηεία ππφςηλ θ. Μαξία Κνθθψλε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%9F Δόμοσ Ιϊςμου : 8 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 8 αηφκσλ ζην Γήκν Ηάζκνπ Ο Γήκνο Ηάζκνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά νθηψ (8) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ, πνπ εδξεχεη ζηνλ Ίαζκν Ννκνχ Ρνδφπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Οδεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ (κε θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 1 ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ 1 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ (GRADER KOMATSU) 1 ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ 1 ΤΔ Δξγαηψλ /Δξγαηξηψλ Καζαξηφηεηαο 4 ελίδα 13 από 37

14 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Ηάζκνπ Ν. Ρνδφπεο ΣΚ ΗΑΜΟ, ππφςηλ θαο Καξνχλε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%A7-%CE%9A%CE%933 Δόμοσ Κερατςινύου Δραπετςώνασ : 6 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 6 αηφκσλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε έμη (6) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα ινπο γηα ηελ πεξίνδν ,κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ δηάξθεηαο 8 κελψλ κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: Ρπζκηθή Tae quon do Σέληο Aerobic-Pilates-Δλδπλάκσζε Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ / απφθαζε φπσο εγθξίζεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ Αζιεηηζκνχ I. Αλδξηαλφ κε ζέκα «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα ινπο». Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην θνξέα πινπνίεζεο από έφς %CE%A3-%CE%A1%CE%9C%CE%9B ελίδα 14 από 37

15 Δόμοσ Ιλύου : 2 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 2 αηφκσλ ζην Γήκν Ηιίνπ Ο Γήκνο Ηιίνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ, πνπ εδξεχεη ζην Ίιηνλ Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Ηιίνπ, Κάιρνπ 48-50, Σ.Κ , Ίιηνλ, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη 3ηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππφςε θ.θ. Μαξίαο Ληαηήξε, αγκαηνπνχινπ Δπαγγειίαο θαη Μήηζε Βαζηιείνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) ) από έφς %CE%92-%CE%9191 Δόμοσ Υαιςτού : 8 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 8 αηφκσλ ζην Γήκν Φαηζηνχ Ο Γήκνο Φαηζηνχ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά νθηψ (8) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ, πνπ εδξεχεη ζηηο Μνίξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΤΔ Δξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 5 ΤΔ Δξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ 3 ελίδα 15 από 37

16 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Φαηζηνχ, 25εο Μαξηίνπ 1, Σ.Κ.:70400 Μνίξεο, απεπζχλνληάο ηελ ζην ηκήκα Πξνζσπηθνχ, ππφςε θνπ Γεκεηξίνπ Οξθαλνπδάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: , ) από έφς %CE%A7%CE%A60 Δόμοσ Πετρούπολησ : 20 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου χλαςε 20 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν Πεηξνχπνιεο Ο Γήκνο Πεηξνχπνιεο αλαθνηλψλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά είθνζη (20) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηηο ππεξεζίεο Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεηξνχπνιεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα (12) κελψλ, απφ 1/11/2013 έσο 31/10/2014. Αλαιπηηθά νη εηδηθφηεηεο έρνπλ σο εμήο: - έμη (6) εζνπνηνχο (ΓΔ) γηα ηελ Γξακαηηθή ρνιή (ε κία (1) ζέζε κε αξκνδηφηεηεο θαιιηηερληθνχ Γ/ληε) - έλα (1) θηλεζηνιφγν (ΣΔ-ΓΔ) κνληέξλσλ, επξσπατθψλ θαη - έλαο (1) δάζθαινο αγηνγξαθίαο (ΓΔ) - έλαο (1) δάζθαινο εηθαζηηθψλ (ΠΔ) γηα ην ηκήκα εηθαζηηθψλ - έλαο (1) δάζθαινο θεξακηθήο (ΓΔ) - έλα (1) δάζθαιν θσηνγξαθίαο (ΓΔ) - νθηψ (8) θαζεγεηέο κνπζηθήο (ΓΔ) Αλαιπηηθά: έλαο (1) κε δίπισκα Πηάλνπ δχν (2) κε δηπιψκαηα αξκνλίαο, αληίζηημεο, θνχγθαο & ζχλζεζεο έλαο (1) κε δίπισκα Κηζάξαο έλαο (1) κε δίπισκα Μνλσδίαο έλαο (1) κε δίπισκα αμνθψλνπ δχν (2) κε δίπισκα Βηνιηνχ - έλα (1) δάζθαιν θσλεηηθήο-νξζνθσλίαο γηα ηελ δξακαηηθή ζρνιή Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, από 22/10/2013 έφς θαη 29/10/2013, ζην ελίδα 16 από 37

17 γξαθείν Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Πεηξνχπνιεο (1νο φξνθνο, Κ. Βάξλαιε 76-78, Πεηξνχπνιε). %CE%A3-%CE%9D%CE%A1%CE%A0 Δόμοσ Σρύπολησ : 5 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου χλαςε 5 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν Σξίπνιεο Ο Γήκνο Σξίπνιεο αλαθνηλψλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά πέληε (5) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Αξθαδηθφ Γίθηπν γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», Γξάζε 3: «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» (ΣΟΠ ΔΚΟ), ηνπ Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). ην πιαίζην ηεο Πξάμεο απηήο ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθφηεηα ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ: ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ 3 ΠΔ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ 1 ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ απιή αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα αλαγξάθνπλ ζε απηή θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λαγνπάηε 45 θαη Αηαιάληεο ΣΚ ΣΡΗΠΟΛΖ, απεπζχλνληάο ηελ ζην Γήκν Σξίπνιεο, Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (ηει. επηθνηλσλίαο: ). ε θάζε πεξίπησζε νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηο αργόηερο έφς ηελ 1ε Νοεκβρίοσ 2013, άιισο ζα ζεσξεζνχλ εθπξφζεζκεο. ελίδα 17 από 37

18 Δόμοσ Νϋασ μύρνησ : 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 5 αηφκσλ ζην Γήκν Νέαο κχξλεο Ο Γήκνο Νέαο κχξλεο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηφκσλ, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Νέα κχξλε, θαη ζπγθεθξηκέλα, φπσο πην θάησ αλαιχνληαη αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 3 ΠΔ ΦΤΥΗΑΣΡΧΝ 1 ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 14, Νέα κχξλε, Σ.Κ.17121, (ηει. επηθνηλσλίαο ) Τπεχζπλε θα Κνληνχ Διεπζεξία. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο θαη ψξεο 8:30 έσο 14:30, δει. από έφς %CE%9A%CE%A4%CE%A6 Δόμοσ Μεςςόνησ : 20 θϋςεισ απαςχόληςησ Πξφζιεςε 20 αηφκσλ ζην Γήκν Μεζζήλεο Ο Γήκαξρνο Μεζζήλεο αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη εξγαηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα απαζρφιεζε κέρξη θαη πέληε (5) εκεξνκίζζηα θαη άηνκν ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2013, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ είθνζη (20) αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: ελίδα 18 από 37

19 Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 19 αλά κήλα Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ έξγσλ 1 αλά κήλα Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Μηζζνδνζίαο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά από 24/10/2013 έφς θαη 31/10/2013 ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ καο. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο : - Κπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. - Αληίγξαθν Σππηθψλ Πξνζφλησλ (άδεηα ρεηξηζηή). - Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ %CE%9B Δόμοσ Κρωπύασ : 25 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 25 αηφκσλ ζην Γήκν Κξσπίαο Ο Γήκνο Κξσπίαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά εηθνζηπέληε (25) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, πνπ εδξεχεη ζην Κνξσπί, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Οδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ (Υσξίο θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 1 ΓΔ Οδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ (Με θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 2 ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 20 ΤΔ Δξγάηεο Όδξεπζεο 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Κξσπίαο, Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 47, Σ.Κ.: Κνξσπί, απεπζχλνληάο ελίδα 19 από 37

20 ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ππφςε θ. Μαξθαξηάλ Κάξνινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς θαη %CE%95 Δόμοσ Νικαύασ - Αγ. Ιωϊννη Ρϋντη : 21 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 21 αηφκσλ ζην Γήκν Νηθαίαο Αγ. Ησάλλε Ρέληε Ο Γήκνο Νηθαίαο - Αγ. Ησάλλε Ρέληε αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά είθνζη έλα (21) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγίνπ Ησάλλνπ Ρέληε, πνπ εδξεχεη ζηελ Νίθαηα Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: 4 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΡΤΘΜΗΚΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 2 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζην ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ 4 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΑΔΡΟΒΗΚΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηα Α.κε.Α 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ Ζ ΜΖ 3 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ Ζ ΜΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηνπο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Δ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ-ΠΑΡΚΑ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη απφ ην Σκήκα ΗΓΑΥ-Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Νίθαηαο- Αγίνπ Ησάλλνπ Ρέληε, Π. Σζαιδάξε 10, Σ.Κ Νίθαηα, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα ελίδα 20 από 37

21 ΗΓΑΥ-Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, ππφςε θ.θ. Βνπξεμάθε νθίαο, Νηθνινπνχινπ Διέλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) κέτρη ηελ 1ε Νοεκβρίοσ Δόμοσ Δρϊμασ : 1 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 1 αηφκνπ ζην Γήκν Γξάκαο Ο Γήκνο Γξάκαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ παξαθάησ εηδηθφηεηα θαη ζέζε: ΓΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ έληππν αοεπ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Γξάκαο, Βεξκίνπ 2 & 1εο Ηνπιίνπ, Σ.Κ , Γξάκαο, απεπζχλνληάο ηελ ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ππφςε θπξίαο Οηθνλφκνπ Φαίδξαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από 23/10/2013 κέτρη 06/11/ C-%CE%A6%CE%9F%CE%95 Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Αθλητιςμού Πολιτιςμού Περιβϊλλοντοσ Δόμου Παλλόνησ : 28 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε έσο 28 αηφκσλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο ελίδα 21 από 37

22 Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο αλαθνηλψλεη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε Γηα ινπο» ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πεξηφδνπ , ζα πξνζιάβεη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο κε σξηαία απνδεκίσζε θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κήλεο, πηπρηνχρνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο (Π.Φ.Α.), κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ είθνζη νθηψ (28) αηφκσλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ), γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ εηδηθφηεηεο: Ρπζκηθή & ελφξγαλε γπκλαζηηθή 4 Κνιχκβεζε 4 Πεηνζθαίξηζε 2 Υεηξνζθαίξηζε 1 Καιαζνζθαίξηζε 2 Αληηζθαίξηζε 2 ΣΠΤΔΑ 4 Πνδφζθαηξν 5 TAEKWONDO 2 ηίβνο 1 ΑΜΔΑ 1 Οη ελδηαθεξφµελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεµέλν απφ απηνχο πξφζσπν, ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο εµνηηθήο Δπηρείξεζεο ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π.Α., νδφο Κιεηηάξρνπ & Αξηζηείδνπ, ηει. επηθνηλσλίαο θαηά ηηο ψξεο απφ π.κ.έσο κ.κ., από ηελ Δεσηέρα έφς θαη ηελ Σεηάρηε %CE%9F%CE%9A-%CE%9C%CE%A8%CE%96 Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Καβϊλασ «ΔΗΜΩΥΕΛΕΙΑ» : 20 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 20 αηφκσλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα ινπο κεγάιεο δηάξθεηαο (Αζιεηηζκφο & Γπλαίθα Άζθεζε ζηελ 3ε Ζιηθία Παηδί & Αζιεηηζκφο Άζθεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία - Άζθεζε ζηελ Παηδηθή Ζιηθία Άζθεζε ζηελ Δθεβηθή Ζιηθία Άζθεζε Δξγαδνκέλσλ - ελίδα 22 από 37

23 Άζθεζε ΑκΔΑ ζηνλ Διεχζεξν Υξφλν) θαηά ηελ πεξίνδν ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζα πξνζιάβεη ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ κε χκβαζε Δξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία απνδεκίσζε. ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΗ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 20 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε από ηης 24/10/2013 (Πέκπηε) κέτρη θαη ηης 04/11/2013 (Δεσηέρα), θαζεκεξηλά απφ ηηο 9:00 έσο ηηο 14:00, ζηε Γ/λζε Αζιεηηζκνχ & Παηδείαο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «ΠΤΘΑΓΟΡΑ» 7εο Μεξαξρίαο 1 ή ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, Οκνλνίαο 117 3νο φξνθνο. Πιεξνθνξίεο: ηει: %CE%A6%CE%9B-%CE%94%CE%9D%CE%97 Κοινωφελόσ ηµοτικό Επιχεύρηςη όµου Αµπελοκόπων-Μενεµϋνησ : 3 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 3 αηφκσλ ζηελ Κνηλσθειή εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ- Μελεµέλεο Ζ Κνηλσθειήο εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ-Μελεµέλεο (Κ..Δ..Α.Μ.) αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφµσλ, µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο νθηψ (8) µελψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξαµµάησλ ηεο Κ..Δ..Α.Μ., πνπ εδξεχεη ζην ήµν Αµπεινθήπσλ- Μελεµέλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ (παξαδνζηαθνί ρνξνί) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 1 Δ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΩΝ- Η ΑΚΟΝΣΩΝ ΚΛΑΗΚΟ ΥΟΡΟ 1 Οη ελδηαθεξφµελνη θαινχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε απφ δεµφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κνηλσθειήο εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ-Μελεµέλεο (Κ..Δ..Α.Μ.), 28εο Οθησβξίνπ 59, Αµπειφθεπνη, Σ.Κ , απεπζχλνληαο ηελ ζην ηνηθεηηθφ Σµήµα (ηει. επηθνηλσλίαο: / ). ελίδα 23 από 37

24 ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνµηθψο ην εµπξφζεζµν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη µε βάζε ηελ εµεξνµελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο µεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Η προζεζµία σποβοιής αηηήζεφλ ορίδεηαη από 21/10/2013 έφς 30/10/ Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού, Περιβϊλλοντοσ και Αθλητιςμού Δόμου Θϋρμησ : 26 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 26 αηφκσλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Θέξκεο H Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Θέξκεο αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο (Π.Α.γ.Ο.) θαηά ηελ πεξίνδν , κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ είθνζη έμη (26) αηφκσλ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ελφξγαλε γπκλαζηηθή) 3 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ειιεληθνχο ρνξνχο) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα κνληέξλνπο ρνξνχο ρνξνγξαθία) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ (εηδηθφηεηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα αληηζθαίξηζε) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα καδηθφο αζιεηηζκφο θαη αλαςπρή) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα εηδηθή θπζηθή αγσγή & ζεξαπεπηηθή γπκλαζηηθή) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ρεηξνζθαίξηζε) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα πεηνζθαίξηζε) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα πνδφζθαηξν) 3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ αλαθνίλσζε θαζψο θαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 10 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Αζιεηηζκνχ Θέξκεο (Γ/λζε: Καξανιή - Γεκεηξίνπ & Καπεηάλ ελίδα 24 από 37

25 Υάςα, ηει , , ) δει. από έφς θαη ώρες από π.κ. έφς κ.κ. Δημοτικόσ Υορϋασ Πολιτιςμού - Άθληςησ - Περιβϊλλοντοσ & Οικογενειακόσ Τποςτόριξησ Δόμου Πύδνασ Κολινδρού : 4 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 4 αηφκσλ ζην Γεκνηηθφ Φνξέα Πνιηηηζκνχ - Άζιεζεο - Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ Ο Γεκνηηθφο Φνξέαο Πνιηηηζκνχ - Άζιεζεο - Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξαµµάησλ Άζιεζεο γηα ινπο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ήµνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαηά ηελ πεξίνδν , µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο φρη µεγαιχηεξεο ησλ (8) νθηψ µελψλ γηα ζπλνιηθφ αξηζµφ (4) ηεζζάξσλ γπµλαζηψλ πηπρηνχρσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο Π.Δ. γηα ηηο εμήο θαηά αξηζµφ αηφµσλ εηδηθφηεηεο: - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηνπ πνδνζθαίξνπ ή βφιετ θαη γλψζεηο θνιχµβεζεο - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηνπ ηδνχλην, µπτθήο ελδπλάµσζεο ή pilates - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη θαιαζνζθαίξηζεο - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηεο άξζεο βαξψλ θαη ειεχζεξεο γπµλαζηηθήο ή ζηίβνπ Οη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Ζ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ ζηνλ Κνιηλδξφ, ζην εµνηηθφ Καηάζηεµα, Πιαηεία Ν. Λνχζε 1, 1νο φξνθνο θαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο. Η θαηαισηηθή εµέρα θαηάζεζες αηηήζεφλ είλαη ε εσηέρα 4 Νοεµβρίοσ ελίδα 25 από 37

26 Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Πολιτιςμού Αθλητιςμού & Περιβϊλλοντοσ Παπϊγου-Φολαργού : 2 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 2 αηφκσλ ζην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο Παπάγνπ-Υνιαξγνχ Ο Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο (ΓΟΠΑΠ) Παπάγνπ- Υνιαξγνχ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη πηπρηνχρνπο θπζηθήο αγσγήο βάζεη ηεο ΚΤΑ αξηζ /2013 (ΦΔΚ 2613/ηβ / ) αιιά θαη ηελ απφθαζε 18/2013ηνπ ΓΟΠΑΠ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ, ηα νπνία γίλνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, έσο θαη ηηο 14/6/2014 θαη κε ζπλνιηθφ αξηζκφ πξνζιεθζέλησλ δχν (2) γπκλαζηψλ ηξηψλ κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο θαη γηα ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα: 1) Μία (1) ζέζε ΚΦΑ κε γλψζεηο Yoga & Αεξνβηθήο, θαη, γηα δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησλ-ηκεκάησλ. 2) Μία (1) ζέζε ΚΦΑ κε γλψζεηο Pilates, θαη Zouba, γηα δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησληκεκάησλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε (καδί κε δηθαηνινγεηηθά) ζην ΓΟΠΑΠ, Γ/λζε: Νεπξνθνπίνπ & Αξγπξνθάζηξνπ Παπάγνπ, γξαθείν δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (2νο φξνθνο) θα Κνιηαθνπδάθε & θνο Κνζκάο, ηει , θαηά ηηο ψξεο 09:00 έσο 14:00, απφ ηελ Γεπηέξα 21/10/13 θαη γηα δέθα (10) εκέξεο έφς ηελ Σεηάρηε 30/10/ %CE%A1-%CE%A684 Πολιτιςτικόσ Αθλητικόσ Οργανιςμόσ Δόμου Ηλιούπολησ (ΠΑΟΔΗΛ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ : 13 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 13 αηφκσλ ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Ο Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ελίδα 26 από 37

27 νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθαηξηψλ (13) αηφκσλ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ κε σξηαία απνδεκίσζε θαη κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα έσο 8 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο αλά εηδηθφηεηα: ΔΚΜΑΘΖΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 4 BABY SWIMMING 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΤΓΥΡΟΝΗΜΔΝΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 2 ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 1 ΑΔΡΟΒΗΚΖ, ΟΤΖΓΗΚΖ, ΓΗΟΓΚΑ, ΠΗΛΑΣΔ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΕΟΤΝΣΟ Ή TAE-KWON-DO Ή ΚΑΡΑΣΔ Ή ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ 1 ΑΚΖΖ ΑΜΔΑ 1 Ζ ππεξεζία ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα είλαη ηα γξαθεία ηνπ ΠΑΟΓΖΛ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ, Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην Ζι/ιεο, Μεζζελίαο 26 θαη Γακαζθελνχ, Σ.Κ , απεπζχλνληαο ηε ζην Αζιεηηθφ Σκήκα ππφςε θαο Φήκκα Διέλεο (ηει. Δπηθνηλσλίαο θαη ). Οη εκέξεο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ είλαη Γεπηέξα Παξαζθεπή θαη ψξεο 9:00-14:00. Ζ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο είλαη, από Σεηάρηε 23 Οθηφβρίοσ 2013 έφς θαη Παραζθεσή 1 Νοεκβρίοσ Ν.Π.Δ.Δ. Προςχολικόσ Αγωγόσ Παιδεύασ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ του Δόμου ερβύων - Βελβεντού: 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 5 αηφκσλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ Γήκνπ εξβίσλ Βειβεληνχ Σν Ν.Π.Γ.Γ. Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ Βειβεληνχ» πνπ εδξεχεη ζηα έξβηα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ελίδα 27 από 37

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα