ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτημϊν : 4 θζςεισ ΔΕΠ... 3 Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου : 1 θζςη ΔΕΠ... 5 Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Δυτικήσ Ελλάδασ : 3 θζςεισ Ε.Π Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) : 3 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου... 7 Δημόςια χολή Εμπορικοφ Ναυτικοφ Μετεκπαίδευςησ Θαλαμηπόλων (ΔΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛ) του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου : πρόςληψη ωρομίςθιων καθηγητϊν... 9 Ακαδημία Εμπορικοφ Ναυτικοφ Υδρασ : πρόςληψη Ζκτακτου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Δήμοσ Κφμησ-Αλιβερίου : 19 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Καςςάνδρασ : 53 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ ιθωνίασ : 50 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Ιάςμου : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Ιλίου : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Φαιςτοφ : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Πετροφπολησ : 20 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου Δήμοσ Σρίπολησ : 5 ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου Δήμοσ Νζασ μφρνησ : 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Μεςςήνησ : 20 θζςεισ απαςχόληςησ Δήμοσ Κρωπίασ : 25 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δήμοσ Νικαίασ - Αγ. Ιωάννη Ρζντη : 21 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 20 Δήμοσ Δράμασ : 1 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Αθλητιςμοφ Πολιτιςμοφ Περιβάλλοντοσ Δήμου Παλλήνησ : 28 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Καβάλασ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» : 20 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Κοινωφελήσ ηµοτική Επιχείρηςη ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµζνησ : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Αθλητιςμοφ Δήμου Θζρμησ : 26 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτικόσ Φορζασ Πολιτιςμοφ - Άθληςησ - Περιβάλλοντοσ & Οικογενειακήσ Τποςτήριξησ Δήμου Πφδνασ Κολινδροφ : 4 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Πολιτιςμοφ Αθλητιςμοφ & Περιβάλλοντοσ Παπάγου-Χολαργοφ : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ελίδα 1 από 37

2 Πολιτιςτικόσ Αθλητικόσ Οργανιςμόσ Δήμου Ηλιοφπολησ (ΠΑΟΔΗΛ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ : 13 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου Ν.Π.Δ.Δ. Προςχολικήσ Αγωγήσ Παιδείασ Κοινωνικήσ Μζριμνασ του Δήμου ερβίων - Βελβεντοφ: 5 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεςςαλονίκησ «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου KEϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων : 20 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΚΑϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και Περιφερειακή Διεφθυνςη Κρήτησ : 36 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεφθυνςη Σαχυδρομικϊν Λειτουργιϊν Μακεδονίασ Θράκησ : 16 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και Περιφερειακή Διεφθυνςη Σαχυδρομικϊν Λειτουργιϊν Μακεδονίασ Θράκησ : 25 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. : 3 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ναυπλίου) : 2 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.. 34 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ρεθφμνου) : 8 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 35 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Αλεξανδροφπολησ) : 4 θζςεισ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ Ελληνική τατιςτική Αρχή : κάλυψη 58 θζςεων προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλων Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ : κάλυψη 8 θζςεων προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλων Ελληνική Επιτροπή Ατομικήσ Ενζργειασ : κάλυψη 1 θζςησ προςωπικοφ με μετάταξη υπαλλήλου ελίδα 2 από 37

3 Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρότησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημϊτων (Ε.Ε.Μ.) με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (Δ.Δ.Μ.) ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο, αθνχ έιαβε ππφςε ηε κε αξηζκφ 50/ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ επαλαπξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ (Δ.Δ.Μ.), κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Υαληά) θαη Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο Σ.Δ. (Ρέζπκλν) ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, γηα ην αθ. έηνο Οη αηηήζεηο (ρνξεγνχληαη απφ ην Σκήκα ή ηελ ηζηνζειίδα) καδί κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηηο Γξακκαηείεο ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, δειαδή από κέτρη θαη Ζ αλαιπηηθή πξνθήξπμε ζα είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ Σκεκάησλ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ζηε δηεχζπλζε Ρσκαλνχ 3, Υαιέπα Υαληά (ηει θαη 23008) θαη Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο Σ.Δ., ζηε δηεχζπλζε Δ. Γαζθαιάθε, Πεξηβφιηα, Ρέζπκλν (ηει ) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ( ). Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών : 4 θϋςεισ ΔΕΠ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ελίδα 3 από 37

4 «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Δζληθηζκνχ θαη Δζλνηηζκνχ», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αλζξσπνινγία ησλ Κνηλσληψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ελίδα 4 από 37

5 ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 1154/η.Γ / , δεκνζηεχζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ, ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή», ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέτρη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηει απφ 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηφηνπν Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 1 θϋςη ΔΕΠ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ αλαθνηλψλεη φηη ζην ΦΔΚ κε αξηζκ. 1171/ η. Γ`, πξνθεξχζζεηαη κηα (1) ζέζε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) σο εμήο: ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (Γ/λζε: Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηψλ, 23100, πάξηε, Πιεξνθνξίεο: θα.φπρνγπηνχ, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηνίθεζε Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ πζηήκαηα Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο» Η προζεζκία σποβοιής σπουεθηοηήηφλ ιήγεη ζηης Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Αλαθνηλψζεηο/ Θέζεηο Δξγαζίαο), θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ, φπνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ 1.Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο. 2.Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 3.Αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ηα ππνβαιιφκελα πξσηφηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. ελίδα 5 από 37

6 4.Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηψζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν) θαη ζε έλα αληίηππν έληππεο κνξθήο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα απηήο. 5.Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ηεο Α /βάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. Σν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηχπνπ Α ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Δυτικόσ Ελλϊδασ : 3 θϋςεισ Ε.Π. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΧΝ Σν Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο κεηά ηηο αξ.φ16/111986/δ5/ Τ.Α. (ΦΔΚ 938/η.Γ./ ), ηελ αξηζ.φ16/123455/δ5/ Τ.Α. (ΦΔΚ 1036/η.Γ / ), θαη ηελ αξηζ. Φ16/123483/Δ5/ (ΦΔΚ 1029/η.Γ / ) εγθξίζεηο πξνθεξχμεσλ θαζψο θαη ην Π.Γ. 94/2013(ΦΔΚ 132 η.α.) «πγρψλεπζε Σ.Δ.Η. Πάηξαο θαη Σ.Δ.Η. Μεζνινγγίνπ..πγθξφηεζε ρνιψλ Σ.Δ.Η. Γπη.Διιάδαο» πξνθεξχζζεη ηξεηο (3) ζέζεηο Σαθηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Π.) φπσο παξαθάησ: Α.ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 1.ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ (κε έδξα ηελ Πάηξα) ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγίεο Γηθηχσλ Ζ/Τ θαη Τπεξεζηψλ». (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ.21887/ ) 2.ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ (κε έδξα ηελ Πάηξα) Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγία Γνκηθψλ Τιηθψλ κε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο» (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ.23616/ ) ελίδα 6 από 37

7 Β.ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 3. ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (κε έδξα ην Αίγην) - Μία (1) ζέζε Δ.Π. βαζκίδαο Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνζεξαπεπηηθή αμηνιφγεζε αηηηνπαζνγέλεηαο αζιεηηθψλ θαθψζεσλ» (αλαιπηηθή πξνθήξπμε αξηζ 24820/ ) Σα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 15, 16 θαη 17 ηνπ Ν.1404/83, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνπο Ν. 2916/01, 3027/2002, Ν.3404/20005 θαη 4009/2011 θαη φπσο ηζρχνπλ. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ εκεξήζην ηχπν (δει. από κέτρη θαη ) ππνβάιινληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ: 1. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ, 2. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Πάηξα) θαη 3. Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην) ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη πίλαθα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη θαη ην ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη αλαιπηηθέο πξνθεξχμεηο (αξηζ.21887/ , 23616/ θαη 23624/ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ ζηελ έδξα ηνπ Σ.Δ.Η Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ Πάηξα θαη ζην Αίγην ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα λα ιακβάλνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ ζην ηει. 2610/369236, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ ζην ηει. 2610/ θαη Φπζηθνζεξαπείαο ζην ηει /61150 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλύων Έρευνασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) : 3 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου ιδιωτικού δικαύου ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΈΡΔΤΝΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (Γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ) Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΛΚΔ ΑΠΘ) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ.», κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ελίδα 7 από 37

8 «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο, κε επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνλ θ. Γεκήηξην Μάξδα, θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΠΘ, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξία άηνκα έσο ηηο 30/10/2015 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ) θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ, κέρξη ηε ιήμε απηήο θαη κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηα εμήο: (Α) 1 άηνκν-ακνηβή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκ. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ. (Β) 1 Άηνκν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκ. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ (Γ) 1 άηνκν-ακνηβή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε, Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηειεθσληθά ζην Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζα γίλεηαη έφς ηης 31/10/2013 θαη ψξα ζην γξαθείν 202 ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, (Παλεπηζηεκηνχπνιε) ζηελ θα Κάηηα Μνπδά. ην θάθειν θαηάζεζεο ζα ζεκεηψλεηαη: Πξνο Σν γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Γξαθείν 202 Καηάζεζε πξφηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θσδηθφ αληηθεηκέλνπ έξγνπ.(ζεκεηψλεηε έλαλ απφ ηνπο ηξείο Α, Β, ή Γ) Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαζήθνληα, απαηηνχκελα θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα θάζε ζέζεο θι.π. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ελίδα 8 από 37

9 Δημόςια χολό Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαύδευςησ Θαλαμηπόλων (ΔΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛ) του Τπουργεύου Ναυτιλύασ και Αιγαύου : πρόςληψη ωρομύςθιων καθηγητών ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Χ Ζ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΥΟΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ (ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛ) Ζ ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ 200/1973, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1943/91, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ Α 43), ζε ζπλδπαζκφ κε ην 1 ν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β.β ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994. θαη κε ην ΧΠ /10-13 εγθξηηηθφ ζήκα ΤΝΑ/ΓΓΓΤ/ΓΠΠ 2 Ο, σξνκίζζηνπο θαζεγεηέο σο εμήο: - Έλαλ (1) Αξρηζαιακεπφιν Δ.Ν., γηα ην κάζεκα Δπαγγεικαηηθέο Γλψζεηο. - Μέρξη δχν (2) θαζεγεηέο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, γηα ην κάζεκα Αγγιηθά. - Έλαλ (1) θαζεγεηή Γαιιηθήο Φηινινγίαο, γηα ην κάζεκα Γαιιηθά. - Έλαλ (1) θαζεγεηή Φηιφινγν, γηα ην κάζεκα Γεληθέο Γλψζεηο (Ηζηνξία Γεσγξαθία). - Έλα (1) Πινίαξρν Δ.Ν., γηα ην κάζεκα Ναπηηθέο Γλψζεηο. - Έλα (1) Βηνιφγν, γηα ην κάζεκα Τγηεηλή. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ( Αλαδήηεζε: Αλά είδνο απφθαζεο/ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ), ήηνη από κέτρη θαη ηελ , λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ ΤΣΖΜΔΝΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS ζηε ΓΔΝ/ΜΔΣ/ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΧΝ (Δπξηπίδνπ 33, ΠΔΗΡΑΗΑ) αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θ.ιπ. (Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε είηε ν αξηζκφο πξση. πνπ έιαβε, εάλ ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο, είηε, ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε ΤΣΖΜΔΝΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα: 210/ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ελίδα 9 από 37

10 Καη %CE%96%CE%A1%CE%A9 Ακαδημύα Εμπορικού Ναυτικού Ύδρασ : πρόςληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προςωπικού ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΓΡΑ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Γηα ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη κε σξηαία αληηκηζζία ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) ΤΓΡΑ. Ζ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη παξνδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηδαθηηθνχ έηνπο (ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν), επαλαπξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε Έθηαθηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2638/1998 (ΦΔΚ 204 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη θαηφπηλ ηνπ ΧΠ /07-13 & ΧΠ211025/10-13 εγθξηηηθά ΤΝΑ/ΓΓΓΤ/ΓΠΠ 2ν, σο θαησηέξσ, αλά εηδηθφηεηα θαη ελδεηθηηθφ αλψηαην αξηζκφ ν νπνίνο ηειηθά ζα δηακνξθσζεί κε γλψκνλα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ. Α. ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 1. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ: i. Ναπηηθψλ Μαζεκάησλ Έλα (01) άηνκν εηδηθφηεηαο Πινίαξρνπ Α ηάμεο Δ.Ν. κε πηπρίν G.O. θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ,εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Πινίαξρνο Α ή Β ηάμεο Δ.Ν. γηα ηα λαπηηθά καζήκαηα. Έλα (01) άηνκν εηδηθφηεηαο Πινίαξρνπ Α ηάμεο Δ.Ν. θαη ειιείςεη ππνςεθίσλ, εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Πινίαξρνο Α ή Β ηάμεο Δ.Ν. γηα ηα λαπηηθά καζήκαηα Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο, ζηνλ ηχπν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Αλαδήηεζε: Αλά είδνο απφθαζεο/προκζρτξδη), ήηνη ηελ 04/11/2013, εκέξα Γεπηέξα. Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη «ΤΣΖΜΔΝΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS» ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Παξαιία Όδξαο Σαρ. Κψδηθαο (Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε είηε ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε, εάλ ελίδα 10 από 37

11 ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο Αθαδεκίαο, είηε ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ηελ έλδεημε ΤΣΖΜΔΝΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ή EXPRESS, εάλ εζηάιε ηαρπδξνκηθά). Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Όδξαο ζην ηειέθσλν Δόμοσ Κύμησ-Αλιβερύου : 19 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 19 αηφκσλ ζην Γήκν Κχκεο-Αιηβεξίνπ Ο Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθαελλέα (19) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Κχκεο-Αιηβεξίνπ, πνπ εδξεχεη ζην Αιηβέξη Δπβνίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΤΔ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 17 ΓΔ νδεγψλ απνξξηκκαηνθφξνπ 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ, Κ. Μπαθφια 30, Σ.Κ , Aιηβέξη, απεπζχλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ππφςε θνπ Αζαλαζίνπ Κξηηζηψηε ή θαο Σφιηα Αηθαηεξίλεο, (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%83- %ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85- %ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7- %cf%85%cf%80-%ce%b1/ ελίδα 11 από 37

12 Δόμοσ Καςςϊνδρασ : 53 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 53 αηφκσλ ζην Γήκν Καζζάλδξαο Ο Γήκνο Καζζάλδξαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πελήληα ηξηψλ (53) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Καζζάλδξεηα Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Σερλίηεο Τδξαπιηθνί 3 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Καζαξηφηεηαο 40 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Όδξεπζεο 6 ΤΔ Δξγάηεο/ηξηεο Απνρέηεπζεο 4 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Καζζάλδξαο, Γξαθείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Καζζάλδξεηα, Γηνηθεηήξην, Σ.Κ , Υαιθηδηθήο, απεπζχλνληάο ηελ ππφςε θ. Μαγδαιελήο Παπαδάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%98-3%CE%9B%CE%A8 Δόμοσ ιθωνύασ : 50 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 50 αηφκσλ ζην Γήκν ηζσλίαο Ο Γήκνο ηζσλίαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πελήληα (50) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο Ννκνχ Υαιθηδηθήο πνπ εδξεχεη ζηελ Νηθήηε Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ελίδα 12 από 37

13 ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 8 ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΦΟΡΣΖΓΟΤ 1 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΡΧΘΡΟΤ 1 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΓΚΡΔΨΝΣΔΡ 2 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 2 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΦΟΡΣΧΣΖ 1 ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 4 ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 2 ΤΔ ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 14 ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 15 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 1) Γεκνηηθή Δλφηεηα ηζσλίαο, Σ.Κ Νηθήηε, απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γξακκαηεία ππφςηλ θ. Υνινγγνχλε Αζαλαζίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) ή 2) Γεκνηηθή Δλφηεηα Σνξψλεο, Σ.Κ πθηά, απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γξακκαηεία ππφςηλ θ. Μαξία Κνθθψλε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%9F Δόμοσ Ιϊςμου : 8 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 8 αηφκσλ ζην Γήκν Ηάζκνπ Ο Γήκνο Ηάζκνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά νθηψ (8) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ, πνπ εδξεχεη ζηνλ Ίαζκν Ννκνχ Ρνδφπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Οδεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ (κε θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 1 ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ 1 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ (GRADER KOMATSU) 1 ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ 1 ΤΔ Δξγαηψλ /Δξγαηξηψλ Καζαξηφηεηαο 4 ελίδα 13 από 37

14 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Ηάζκνπ Ν. Ρνδφπεο ΣΚ ΗΑΜΟ, ππφςηλ θαο Καξνχλε (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς %CE%A7-%CE%9A%CE%933 Δόμοσ Κερατςινύου Δραπετςώνασ : 6 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 6 αηφκσλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε έμη (6) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα ινπο γηα ηελ πεξίνδν ,κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ δηάξθεηαο 8 κελψλ κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: Ρπζκηθή Tae quon do Σέληο Aerobic-Pilates-Δλδπλάκσζε Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ / απφθαζε φπσο εγθξίζεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ Αζιεηηζκνχ I. Αλδξηαλφ κε ζέκα «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα ινπο». Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην θνξέα πινπνίεζεο από έφς %CE%A3-%CE%A1%CE%9C%CE%9B ελίδα 14 από 37

15 Δόμοσ Ιλύου : 2 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 2 αηφκσλ ζην Γήκν Ηιίνπ Ο Γήκνο Ηιίνπ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ, πνπ εδξεχεη ζην Ίιηνλ Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Ηιίνπ, Κάιρνπ 48-50, Σ.Κ , Ίιηνλ, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη 3ηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππφςε θ.θ. Μαξίαο Ληαηήξε, αγκαηνπνχινπ Δπαγγειίαο θαη Μήηζε Βαζηιείνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) ) από έφς %CE%92-%CE%9191 Δόμοσ Υαιςτού : 8 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 8 αηφκσλ ζην Γήκν Φαηζηνχ Ο Γήκνο Φαηζηνχ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά νθηψ (8) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ, πνπ εδξεχεη ζηηο Μνίξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΤΔ Δξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 5 ΤΔ Δξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ 3 ελίδα 15 από 37

16 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Φαηζηνχ, 25εο Μαξηίνπ 1, Σ.Κ.:70400 Μνίξεο, απεπζχλνληάο ηελ ζην ηκήκα Πξνζσπηθνχ, ππφςε θνπ Γεκεηξίνπ Οξθαλνπδάθε (ηει. επηθνηλσλίαο: , ) από έφς %CE%A7%CE%A60 Δόμοσ Πετρούπολησ : 20 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου χλαςε 20 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν Πεηξνχπνιεο Ο Γήκνο Πεηξνχπνιεο αλαθνηλψλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά είθνζη (20) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηηο ππεξεζίεο Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεηξνχπνιεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα (12) κελψλ, απφ 1/11/2013 έσο 31/10/2014. Αλαιπηηθά νη εηδηθφηεηεο έρνπλ σο εμήο: - έμη (6) εζνπνηνχο (ΓΔ) γηα ηελ Γξακαηηθή ρνιή (ε κία (1) ζέζε κε αξκνδηφηεηεο θαιιηηερληθνχ Γ/ληε) - έλα (1) θηλεζηνιφγν (ΣΔ-ΓΔ) κνληέξλσλ, επξσπατθψλ θαη - έλαο (1) δάζθαινο αγηνγξαθίαο (ΓΔ) - έλαο (1) δάζθαινο εηθαζηηθψλ (ΠΔ) γηα ην ηκήκα εηθαζηηθψλ - έλαο (1) δάζθαινο θεξακηθήο (ΓΔ) - έλα (1) δάζθαιν θσηνγξαθίαο (ΓΔ) - νθηψ (8) θαζεγεηέο κνπζηθήο (ΓΔ) Αλαιπηηθά: έλαο (1) κε δίπισκα Πηάλνπ δχν (2) κε δηπιψκαηα αξκνλίαο, αληίζηημεο, θνχγθαο & ζχλζεζεο έλαο (1) κε δίπισκα Κηζάξαο έλαο (1) κε δίπισκα Μνλσδίαο έλαο (1) κε δίπισκα αμνθψλνπ δχν (2) κε δίπισκα Βηνιηνχ - έλα (1) δάζθαιν θσλεηηθήο-νξζνθσλίαο γηα ηελ δξακαηηθή ζρνιή Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, από 22/10/2013 έφς θαη 29/10/2013, ζην ελίδα 16 από 37

17 γξαθείν Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Πεηξνχπνιεο (1νο φξνθνο, Κ. Βάξλαιε 76-78, Πεηξνχπνιε). %CE%A3-%CE%9D%CE%A1%CE%A0 Δόμοσ Σρύπολησ : 5 ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου χλαςε 5 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Γήκν Σξίπνιεο Ο Γήκνο Σξίπνιεο αλαθνηλψλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά πέληε (5) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Αξθαδηθφ Γίθηπν γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», Γξάζε 3: «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» (ΣΟΠ ΔΚΟ), ηνπ Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). ην πιαίζην ηεο Πξάμεο απηήο ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθφηεηα ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ: ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ 3 ΠΔ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ 1 ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ απιή αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα αλαγξάθνπλ ζε απηή θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λαγνπάηε 45 θαη Αηαιάληεο ΣΚ ΣΡΗΠΟΛΖ, απεπζχλνληάο ηελ ζην Γήκν Σξίπνιεο, Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (ηει. επηθνηλσλίαο: ). ε θάζε πεξίπησζε νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηο αργόηερο έφς ηελ 1ε Νοεκβρίοσ 2013, άιισο ζα ζεσξεζνχλ εθπξφζεζκεο. ελίδα 17 από 37

18 Δόμοσ Νϋασ μύρνησ : 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 5 αηφκσλ ζην Γήκν Νέαο κχξλεο Ο Γήκνο Νέαο κχξλεο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηφκσλ, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Νέα κχξλε, θαη ζπγθεθξηκέλα, φπσο πην θάησ αλαιχνληαη αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 3 ΠΔ ΦΤΥΗΑΣΡΧΝ 1 ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 14, Νέα κχξλε, Σ.Κ.17121, (ηει. επηθνηλσλίαο ) Τπεχζπλε θα Κνληνχ Διεπζεξία. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο θαη ψξεο 8:30 έσο 14:30, δει. από έφς %CE%9A%CE%A4%CE%A6 Δόμοσ Μεςςόνησ : 20 θϋςεισ απαςχόληςησ Πξφζιεςε 20 αηφκσλ ζην Γήκν Μεζζήλεο Ο Γήκαξρνο Μεζζήλεο αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη εξγαηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα απαζρφιεζε κέρξη θαη πέληε (5) εκεξνκίζζηα θαη άηνκν ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2013, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ είθνζη (20) αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: ελίδα 18 από 37

19 Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 19 αλά κήλα Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ έξγσλ 1 αλά κήλα Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Μηζζνδνζίαο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά από 24/10/2013 έφς θαη 31/10/2013 ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ καο. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο : - Κπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. - Αληίγξαθν Σππηθψλ Πξνζφλησλ (άδεηα ρεηξηζηή). - Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ %CE%9B Δόμοσ Κρωπύασ : 25 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 25 αηφκσλ ζην Γήκν Κξσπίαο Ο Γήκνο Κξσπίαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά εηθνζηπέληε (25) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, πνπ εδξεχεη ζην Κνξσπί, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΓΔ Οδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ (Υσξίο θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 1 ΓΔ Οδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ (Με θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ) 2 ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 20 ΤΔ Δξγάηεο Όδξεπζεο 2 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Κξσπίαο, Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 47, Σ.Κ.: Κνξσπί, απεπζχλνληάο ελίδα 19 από 37

20 ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ππφςε θ. Μαξθαξηάλ Κάξνινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έφς θαη %CE%95 Δόμοσ Νικαύασ - Αγ. Ιωϊννη Ρϋντη : 21 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 21 αηφκσλ ζην Γήκν Νηθαίαο Αγ. Ησάλλε Ρέληε Ο Γήκνο Νηθαίαο - Αγ. Ησάλλε Ρέληε αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά είθνζη έλα (21) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγίνπ Ησάλλνπ Ρέληε, πνπ εδξεχεη ζηελ Νίθαηα Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: 4 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΡΤΘΜΗΚΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 2 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζην ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ 4 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΑΔΡΟΒΗΚΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηα Α.κε.Α 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ Ζ ΜΖ 3 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ Ζ ΜΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηελ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηνπο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 1 Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδίθεπζε ζηε ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Δ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ-ΠΑΡΚΑ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη απφ ην Σκήκα ΗΓΑΥ-Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Νίθαηαο- Αγίνπ Ησάλλνπ Ρέληε, Π. Σζαιδάξε 10, Σ.Κ Νίθαηα, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα ελίδα 20 από 37

21 ΗΓΑΥ-Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, ππφςε θ.θ. Βνπξεμάθε νθίαο, Νηθνινπνχινπ Διέλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) κέτρη ηελ 1ε Νοεκβρίοσ Δόμοσ Δρϊμασ : 1 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 1 αηφκνπ ζην Γήκν Γξάκαο Ο Γήκνο Γξάκαο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ παξαθάησ εηδηθφηεηα θαη ζέζε: ΓΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 1 Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ έληππν αοεπ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Γξάκαο, Βεξκίνπ 2 & 1εο Ηνπιίνπ, Σ.Κ , Γξάκαο, απεπζχλνληάο ηελ ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ππφςε θπξίαο Οηθνλφκνπ Φαίδξαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από 23/10/2013 κέτρη 06/11/ C-%CE%A6%CE%9F%CE%95 Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Αθλητιςμού Πολιτιςμού Περιβϊλλοντοσ Δόμου Παλλόνησ : 28 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε έσο 28 αηφκσλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο ελίδα 21 από 37

22 Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο αλαθνηλψλεη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε Γηα ινπο» ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πεξηφδνπ , ζα πξνζιάβεη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο κε σξηαία απνδεκίσζε θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κήλεο, πηπρηνχρνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο (Π.Φ.Α.), κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ είθνζη νθηψ (28) αηφκσλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ), γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ εηδηθφηεηεο: Ρπζκηθή & ελφξγαλε γπκλαζηηθή 4 Κνιχκβεζε 4 Πεηνζθαίξηζε 2 Υεηξνζθαίξηζε 1 Καιαζνζθαίξηζε 2 Αληηζθαίξηζε 2 ΣΠΤΔΑ 4 Πνδφζθαηξν 5 TAEKWONDO 2 ηίβνο 1 ΑΜΔΑ 1 Οη ελδηαθεξφµελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεµέλν απφ απηνχο πξφζσπν, ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο εµνηηθήο Δπηρείξεζεο ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π.Α., νδφο Κιεηηάξρνπ & Αξηζηείδνπ, ηει. επηθνηλσλίαο θαηά ηηο ψξεο απφ π.κ.έσο κ.κ., από ηελ Δεσηέρα έφς θαη ηελ Σεηάρηε %CE%9F%CE%9A-%CE%9C%CE%A8%CE%96 Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Καβϊλασ «ΔΗΜΩΥΕΛΕΙΑ» : 20 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 20 αηφκσλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα ινπο κεγάιεο δηάξθεηαο (Αζιεηηζκφο & Γπλαίθα Άζθεζε ζηελ 3ε Ζιηθία Παηδί & Αζιεηηζκφο Άζθεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία - Άζθεζε ζηελ Παηδηθή Ζιηθία Άζθεζε ζηελ Δθεβηθή Ζιηθία Άζθεζε Δξγαδνκέλσλ - ελίδα 22 από 37

23 Άζθεζε ΑκΔΑ ζηνλ Διεχζεξν Υξφλν) θαηά ηελ πεξίνδν ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζα πξνζιάβεη ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ κε χκβαζε Δξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία απνδεκίσζε. ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΗ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 20 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε από ηης 24/10/2013 (Πέκπηε) κέτρη θαη ηης 04/11/2013 (Δεσηέρα), θαζεκεξηλά απφ ηηο 9:00 έσο ηηο 14:00, ζηε Γ/λζε Αζιεηηζκνχ & Παηδείαο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «ΠΤΘΑΓΟΡΑ» 7εο Μεξαξρίαο 1 ή ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, Οκνλνίαο 117 3νο φξνθνο. Πιεξνθνξίεο: ηει: %CE%A6%CE%9B-%CE%94%CE%9D%CE%97 Κοινωφελόσ ηµοτικό Επιχεύρηςη όµου Αµπελοκόπων-Μενεµϋνησ : 3 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 3 αηφκσλ ζηελ Κνηλσθειή εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ- Μελεµέλεο Ζ Κνηλσθειήο εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ-Μελεµέλεο (Κ..Δ..Α.Μ.) αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφµσλ, µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο νθηψ (8) µελψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξαµµάησλ ηεο Κ..Δ..Α.Μ., πνπ εδξεχεη ζην ήµν Αµπεινθήπσλ- Μελεµέλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ (παξαδνζηαθνί ρνξνί) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 1 Δ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΩΝ- Η ΑΚΟΝΣΩΝ ΚΛΑΗΚΟ ΥΟΡΟ 1 Οη ελδηαθεξφµελνη θαινχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε απφ δεµφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κνηλσθειήο εµνηηθή Δπηρείξεζε ήµνπ Αµπεινθήπσλ-Μελεµέλεο (Κ..Δ..Α.Μ.), 28εο Οθησβξίνπ 59, Αµπειφθεπνη, Σ.Κ , απεπζχλνληαο ηελ ζην ηνηθεηηθφ Σµήµα (ηει. επηθνηλσλίαο: / ). ελίδα 23 από 37

24 ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνµηθψο ην εµπξφζεζµν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη µε βάζε ηελ εµεξνµελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο µεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Η προζεζµία σποβοιής αηηήζεφλ ορίδεηαη από 21/10/2013 έφς 30/10/ Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Πολιτιςμού, Περιβϊλλοντοσ και Αθλητιςμού Δόμου Θϋρμησ : 26 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 26 αηφκσλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Θέξκεο H Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Θέξκεο αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο (Π.Α.γ.Ο.) θαηά ηελ πεξίνδν , κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ είθνζη έμη (26) αηφκσλ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ελφξγαλε γπκλαζηηθή) 3 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ειιεληθνχο ρνξνχο) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα κνληέξλνπο ρνξνχο ρνξνγξαθία) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ (εηδηθφηεηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα αληηζθαίξηζε) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα καδηθφο αζιεηηζκφο θαη αλαςπρή) 1 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα εηδηθή θπζηθή αγσγή & ζεξαπεπηηθή γπκλαζηηθή) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα ρεηξνζθαίξηζε) 2 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα πεηνζθαίξηζε) 4 ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (εηδηθφηεηα πνδφζθαηξν) 3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ αλαθνίλσζε θαζψο θαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 10 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Αζιεηηζκνχ Θέξκεο (Γ/λζε: Καξανιή - Γεκεηξίνπ & Καπεηάλ ελίδα 24 από 37

25 Υάςα, ηει , , ) δει. από έφς θαη ώρες από π.κ. έφς κ.κ. Δημοτικόσ Υορϋασ Πολιτιςμού - Άθληςησ - Περιβϊλλοντοσ & Οικογενειακόσ Τποςτόριξησ Δόμου Πύδνασ Κολινδρού : 4 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 4 αηφκσλ ζην Γεκνηηθφ Φνξέα Πνιηηηζκνχ - Άζιεζεο - Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ Ο Γεκνηηθφο Φνξέαο Πνιηηηζκνχ - Άζιεζεο - Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξαµµάησλ Άζιεζεο γηα ινπο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ήµνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαηά ηελ πεξίνδν , µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο φρη µεγαιχηεξεο ησλ (8) νθηψ µελψλ γηα ζπλνιηθφ αξηζµφ (4) ηεζζάξσλ γπµλαζηψλ πηπρηνχρσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο Π.Δ. γηα ηηο εμήο θαηά αξηζµφ αηφµσλ εηδηθφηεηεο: - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηνπ πνδνζθαίξνπ ή βφιετ θαη γλψζεηο θνιχµβεζεο - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηνπ ηδνχλην, µπτθήο ελδπλάµσζεο ή pilates - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη θαιαζνζθαίξηζεο - Μία (1) ζέζε ΠΦΑ µε εηδηθφηεηα ζην αληηθείµελν ηεο άξζεο βαξψλ θαη ειεχζεξεο γπµλαζηηθήο ή ζηίβνπ Οη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Ζ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ ζηνλ Κνιηλδξφ, ζην εµνηηθφ Καηάζηεµα, Πιαηεία Ν. Λνχζε 1, 1νο φξνθνο θαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο. Η θαηαισηηθή εµέρα θαηάζεζες αηηήζεφλ είλαη ε εσηέρα 4 Νοεµβρίοσ ελίδα 25 από 37

26 Δημοτικόσ Οργανιςμόσ Πολιτιςμού Αθλητιςμού & Περιβϊλλοντοσ Παπϊγου-Φολαργού : 2 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 2 αηφκσλ ζην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο Παπάγνπ-Υνιαξγνχ Ο Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο (ΓΟΠΑΠ) Παπάγνπ- Υνιαξγνχ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη πηπρηνχρνπο θπζηθήο αγσγήο βάζεη ηεο ΚΤΑ αξηζ /2013 (ΦΔΚ 2613/ηβ / ) αιιά θαη ηελ απφθαζε 18/2013ηνπ ΓΟΠΑΠ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ, ηα νπνία γίλνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, έσο θαη ηηο 14/6/2014 θαη κε ζπλνιηθφ αξηζκφ πξνζιεθζέλησλ δχν (2) γπκλαζηψλ ηξηψλ κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο θαη γηα ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα: 1) Μία (1) ζέζε ΚΦΑ κε γλψζεηο Yoga & Αεξνβηθήο, θαη, γηα δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησλ-ηκεκάησλ. 2) Μία (1) ζέζε ΚΦΑ κε γλψζεηο Pilates, θαη Zouba, γηα δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησληκεκάησλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε (καδί κε δηθαηνινγεηηθά) ζην ΓΟΠΑΠ, Γ/λζε: Νεπξνθνπίνπ & Αξγπξνθάζηξνπ Παπάγνπ, γξαθείν δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (2νο φξνθνο) θα Κνιηαθνπδάθε & θνο Κνζκάο, ηει , θαηά ηηο ψξεο 09:00 έσο 14:00, απφ ηελ Γεπηέξα 21/10/13 θαη γηα δέθα (10) εκέξεο έφς ηελ Σεηάρηε 30/10/ %CE%A1-%CE%A684 Πολιτιςτικόσ Αθλητικόσ Οργανιςμόσ Δόμου Ηλιούπολησ (ΠΑΟΔΗΛ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ : 13 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 13 αηφκσλ ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Ο Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ελίδα 26 από 37

27 νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθαηξηψλ (13) αηφκσλ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ κε σξηαία απνδεκίσζε θαη κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα έσο 8 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο αλά εηδηθφηεηα: ΔΚΜΑΘΖΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 4 BABY SWIMMING 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΤΓΥΡΟΝΗΜΔΝΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ 2 ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 1 ΑΔΡΟΒΗΚΖ, ΟΤΖΓΗΚΖ, ΓΗΟΓΚΑ, ΠΗΛΑΣΔ 1 ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΕΟΤΝΣΟ Ή TAE-KWON-DO Ή ΚΑΡΑΣΔ Ή ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ 1 ΑΚΖΖ ΑΜΔΑ 1 Ζ ππεξεζία ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα είλαη ηα γξαθεία ηνπ ΠΑΟΓΖΛ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΠΑΟΓΖΛ) ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ, Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην Ζι/ιεο, Μεζζελίαο 26 θαη Γακαζθελνχ, Σ.Κ , απεπζχλνληαο ηε ζην Αζιεηηθφ Σκήκα ππφςε θαο Φήκκα Διέλεο (ηει. Δπηθνηλσλίαο θαη ). Οη εκέξεο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ είλαη Γεπηέξα Παξαζθεπή θαη ψξεο 9:00-14:00. Ζ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο είλαη, από Σεηάρηε 23 Οθηφβρίοσ 2013 έφς θαη Παραζθεσή 1 Νοεκβρίοσ Ν.Π.Δ.Δ. Προςχολικόσ Αγωγόσ Παιδεύασ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ του Δόμου ερβύων - Βελβεντού: 5 θϋςεισ με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου Πξφζιεςε 5 αηφκσλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ Γήκνπ εξβίσλ Βειβεληνχ Σν Ν.Π.Γ.Γ. Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδείαο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ Βειβεληνχ» πνπ εδξεχεη ζηα έξβηα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ: ελίδα 27 από 37

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εηαιπεία οπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ Ταρ. Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ 73-77

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Ακαξνχζην, 13/01/2011 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. 3840/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα