Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας HΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ Αθήνα, 25 Nοεµβρίου 2010 Ι. Μπούκης & Γ. Κουφοδήµος 1

2 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά την ενεργειακή τους αξιοποίηση H κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Στατιστικά στοιχεία Οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις των ΧΑ Α και µέτρα αποτροπής της διάθεσης των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ Ορισµός των δευτερογενών καυσίµων, προτυποποίησή και δυναµικό παραγωγής τους Η τεχνολογία Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) της εταιρείας HERHOF και η αξιοποίηση των παραγόµενων δευτερογενών καυσίµων (Trockenstabilat ) Πρακτικές εφαρµογές στη βιοµηχανία για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF, RDF) και βιοµάζας Πιλοτικά και επιδεικτικά έργα Η/Π µε αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF) και βιοµάζας Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους - Παραδείγµατα έργων συν-αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Η καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ και σύγκρισή της µε την ενεργειακή συναξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Συµπεράσµατα 2

3 To θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 3

4 ιαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση του βιογενούς κλάσµατος Θεσµικό πλαίσιο και δυνατότητες Iεραρχία διαχείρισης αποβλήτων: 1. αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση (Prevention incl. reuse) 2. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 3. ανακύκλωση υλικών (Material recycling) µε «επιθετικούς στόχους»: µέχρι το 2020 ανάκτηση 50% κ.β. τουλάχιστον του χαρτιού, των µετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού 4. ανάκτηση ενέργειας (εδώ περιλαµβάνονται η αποτέφρωση και άλλες θερµικές µέθοδοι όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, και µάλιστα µε ορισµένα ελάχιστα κριτήρια απόδοσης, π.χ. 65% συνολικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης για τις νέες µονάδες) 5. τελική διάθεση (οτιδήποτε δεν χαρακτηρίζεται ανάκτηση). Επιπλέον, στην Οδηγία 2001/77/EK αναφέρεται ότι «... η καύση µη διαχωρισµένων δηµοτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα µελλοντικό σύστηµα υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην περίπτωση που µια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων...». Τέλος, στη νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τονίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιοµάζας (τροφικές ανάγκες, χαρτοπολτός, κλπ.) και ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν νέες πηγές βιοµάζας - µέσω νέων συστηµάτων δασοπονίας αλλά και µέσω της (αξιοποίησης) του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή (DG TREN) έχει ήδη αρχίσει να συµπεριλαµβάνει στον τοµέα της συγχρηµατοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιοµάζας και έργα συναξιοποίησης βιοµάζας και στερεών ανακτηθέντων καυσίµων (SRF, βλ. στη συνέχεια). 4

5 Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 παραµένει ένα διαχρονικό πρόβληµα που βαίνει συνεχώς διογκούµενο Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 βαίνει συνεχώς αυξανόµενη καθώς, παρά τη µείωση του ποσοστού των Βιοαποικοδοµήσιµων Αστικών Απορριµµάτων (ΒΑΑ-BMW) που οδεύει προς ΧΥΤΑ, παραµένουν τεράστιες ποσότητες ΑΣΑ που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίµων) (Πηγή: European Environment Agency) 5

6 Το πρόβληµα συµµόρφωσης της Ελλάδας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 31/1999/ΕΚ (ΑΣΑ) και 64/1994/ΕΚ (υλικά συσκευασίας) kg MSW/capita Η παραγωγή των ΑΣΑ στην Ελλάδα αυξάνει µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε εκείνη στην ΕΕ EU15+EFTA NMS12 Total EU27 Greece ιαχρονική παραγωγή ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) στην ΕΕ και στην Ελλάδα 6

7 Συµµόρφωση διαφόρων χωρών της ΕΕ µε τις επιταγές της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ Η υστέρηση της Ελλάδας στη διαχείριση των ΑΣΑ (ελαχιστοποίηση διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ) είναι πολύ υψηλή 7 % of BMW landfilled in 2003 compared to generation in Greece United Kingdom Ireland Slovenia Portugal Spain Czech Republic Hungary Italy Finland France Germany Austria Netherlands Sweden Belgium Denmark EU-15 Target 2006 Target 2009 Target 2016 Βιοαποικοδοµήσιµα Αστικά Απορρίµµατα (ΒΑΑ-BMW) που οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ (2003) σε σχέση µε τους ενδιάµεσους στόχους της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ (Πηγή: European Environment Agency)

8 Τι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 1. Κλείσιµο και Aνάπλαση ΧΑ Α 3. Ανακύκλωση Yλικών Συσκευασίας 2. Βιολογική Eπεξεργασία των ΑΣΑ 1. Το κλείσιµο των ΧΑ Α 2. Τον περιορισµό του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των ΑΣΑ που οδηγούνται σε ταφή 3. Την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και συναφών προϊόντων 8

9 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/4) Συχνές πυρκαγιές εκλύουν διοξίνες & άλλες βλαβερές ουσίες & θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δάση και περιουσίες 9

10 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/4) Παραγωγή ιδιαίτερα βεβαρηµένων υγρών αποβλήτων (στραγγίσµατα), τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και µειώνουν τα αποθέµατα πόσιµου νερού Τα στραγγίσµατα είναι 60 φορές πιο ρυπογόνα από τα αστικά λύµατα 10

11 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3/4) Έκλυση βιοαερίου που ρυπαίνει την ατµόσφαιρα - το περιεχόµενο µεθάνιο (CH 4 ) είναι φορές πιο ενεργό από το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) Για κάθε MW εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύς προερχόµενο από βιοαέριο εξοικονοµούνται περίπου CO 2 /έτος 11

12 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (4/4) Απόρριψη επικίνδυνων, τοξικών, µολυσµατικών αποβλήτων Υποβάθµιση περιοχής και µακροχρόνια µείωση της αξίας της γης 12

13 ΟΙ «ΧΑ Α», ΗΛΑ Η ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Έως 31/12/2010 όσοι ΦΟ ΣΑ δεν έχουν νόµιµο τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων τους πρέπει να συνάψουν συµβάσεις µε φορείς διαχείρισης απορριµµάτων (εγχώριους ή ξένους) προκειµένου να διαθέσουν τα ΑΣΑ αρµοδιότητάς τους για τα επόµενα 2-5 έτη Οι συµβάσεις αυτές θα έχουν τρία σκέλη: 1. Τη συµπίεση και µεταφόρτωση ή δεµατοποίηση 2. Την ασφαλή µεταφορά 3. Τη διάθεση σε αδειοδοτηµένη νόµιµη εγκατάσταση (ΧΥΤΑ ή Εργοστάσιο Επεξεργασίας) Το κόστος µιας τέτοιας ενδιάµεσης διαχείρισης είναι σηµαντικό, όµως δεν συγκρίνεται µε το όφελος που προκύπτει από την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας Το κόστος αυτό εάν το επωµισθούν οι τοπικές κοινωνίες θα αποτελέσει κίνητρο για την εξεύρεση λύσης στην περιοχή τους 13

14 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΥΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) Πλεονεκτήµατα Επεξεργασία στραγγισµάτων, παραγωγή νερού άρδευσης των ΧΥΤΑ Προστασία υπόγειων νερών στεγάνωση Έλεγχος αερίων ρύπων αξιοποίηση βιοαερίου Έλεγχος εισερχοµένων απορριµµάτων Μελλοντική αποκατάσταση τοπίου Μειονεκτήµατα Το κόστος της γης αποµειώνεται Κοινωνικές αντιδράσεις Η υποβάθµιση της αξίας της γης στην ευρύτερη περιοχή Το κόστος αποκατάστασης του τοπίου Το κόστος της µεταφροντίδας (δηλαδή την διαχείριση των υγρών, αερίων ρύπων κλπ) που απαιτείται για 15 τουλάχιστον έτη µετά την πλήρωση Καµία ανάκτηση υλικών 14

15 Πρόταση «Ολοκληρωµένης θερµικής αξιοποίησης» ελαστικών και άλλων αποβλήτων στη υτική (West) Αττική 15

16 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (1/2) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΕΑ-GREENPEACE-SOS ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WWF) ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Φυλής τόνοι ΑΣΑ/ηµέρα (µελέτη) τόνοι ΑΣΑ/έτος CAPEX Greenpeace (µελέτη) Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 52,19 /τόνο ΑΣΑ Τυπικό ισοζύγιο µάζας 28,70% ανακυκλώσιµα υλικά/συσκευασίες ή τόνοι/έτος 18,70% χαρτί ή τόνοι/έτος 35,65% κοµποστοποιήσιµα υλικά/οργανικά ή τόνοι/έτος 3,90% ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές ή τόνοι/έτος 13,05% αδρανή (προς ΧΥΤΥ) ή τόνοι/έτος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 4. Μέσου κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μεσ-ΚΟΜΠ) Κέντρα ανακύκλωσης 25 (στοιχεία µελέτης) Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος υναµικότητα Κεν-ΑΝΑ τόνοι/έτος "Μεσαίες" µονάδες κοµποστοποίησης 3 Συνολική ποσότητα ΑΣΑ τόνοι/έτος Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος CAPEX Κεν-ΑΝΑ µονάδα ανακύκλωσης υναµικότητα Μεσ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 250 /τόνο ΑΣΑ CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Συνολικό CAPEX Κεν-ΑΝΑ Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 144 /τόνο οργανικών 2. Οικιακή κοµπστοποίηση (οικ-κομπ) 5. Μικρού κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μικ-ΚΟΜΠ) Οικιακή κοµποστοποίηση τόνοι οργανικών/έτος Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Εξυπηρετούµενα νοικοκυριά νοικοκυριά "Μικρές" µονάδες κοµποστοποίησης 10 Ειδική ποσότητα οργανικών 3,2 τόνοι οργανικών/νοικοκυριό/έτος Μέση δυναµικότητα Μικ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος υναµικότητα κάδων 8,77 kg οργανικών/ηµέρα Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Eιδικό κεφαλαιουχικό κόστος 181,82 /τόνο οργανικού Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 100 /τόνο οργανικών 3. Χαµηλού κόστους κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 6. Λειτουργία του ΕΜΑΚ Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Οργανικό που αποµένει (calc.) τόνοι οργανικά/έτος Κόστος κλαδοτεµαχιστών Οργανικό που αποµένει (µελέτη) τόνοι οργανικά/έτος ιαχειρίσιµες ποσότητες τόνοι/έτος Non-accountable organics τόνοι οργανικά/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 200 /τόνο Παραγόµενο RDF τόνοι RDF/έτος Κόστος "µικρών" κάδων Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Ποσότητα "µικρών" κάδων Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 77,78 /"µικρό" κάδο Οργανικά προς κοµποστοποίηση (2-5) τόνοι οργανικού/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος Απόδοση προγράµµατος κοµποστοποίησης 41,18% min max 7. ιάθεση υπολειµµάτων Υπάρχοντα ΣΕ /Κ ΑΥ από µονάδες κοµποστοποίησης & Κ ΑΥ τόνοι αδρανή/έτος Μελλοντικά ΣΕ /Κ ΑΥ διάθεση RDF-EMAK τόνοι RDF/έτος Σύνολο Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Τελικά υπολείµµατα τόνοι/έτος 16

17 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (2/2) CAPEX Προγράµµατος τόνοι/έτος /τόνο Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) ,00 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) ,82 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) ,00 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) ,00 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) ,00 Καµπάνια Σύνολο ,08 Υπαρχοντα Κ ΑΥ (λειτουργούν µε µέγιστη δυναµικότητα) ΕΜΑΚ Σύνολο Εισερχόµενα προς διαχείριση ιαχειριστικό έλλειµα Θέµατα προς διερεύνηση (ενδεικτικά) Χωροθετήσεις Χωροθέτηση µονάδων??? 1 Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 25 Κόστος αγοράς/εκµίσθωσης γής??? 2 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) 0 Μελέτες/αδειοδοτήσεις??? 3 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 0 Ίδια κεφάλαια??? 4 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) 3 Λειτουργικό κόστος??? 5 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) 10 Εφικτότητα χρηµατοδότησης??? Σύνολο 38 Φορέας υλοποίησης??? Κατασκευή υποδοµών??? Φορέας λειτουργίας??? Κόστος logistics??? Περιβαλλοντικό αποτύπωµα??? 17

18 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ (1/2) /τόνο ΑΣΑ * Χωρίς ειδικό τέλος & ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε* ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΧΥΤΑ ΕΛΛΑ Α* Γερµανία Αθήνα Ιταλία Θεσσαλονίκη Βέλγιο Κοζάνη Φιλανδία Ρόδος Πηγή : Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) ήµοι Ιδιώτες 18

19 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ (2/2) /τόνο (τιµές 2005) ΤΙΜΗ* ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ + ΦΟΡΟΣ ΧΥΤΑ Ολλανδία Φιλανδία ανία Αυστρία ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ Γερµανία : Απαγόρευση εισόδου σε ΧΥΤΑ για Φόρος ΧΥΤΑ Τιµή Εισόδου απόβλητα περιεκτικότητας >3% κ.β. σε οργανικά (ηµεροµηνία εφαρµογής από τον Ιούνιο 2005) Γερµανία, Βέλγιο : ιαχωρισµός στην πηγή Ιταλία : Υψηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων Πηγή : Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Αρχή (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) 19

20 ευτερογενή στερεά καύσιµα Ορισµοί και προτυποποίηση Με τον όρο RDF (Refuse Derived Fuels) νοούνται όλα τα ανακτηθέντα, από µηχανική επεξεργασία των αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, δευτερογενή καύσιµα. Για το χαρακτηρισµό των ως άνω ως «Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίµων»-SRF (Solid Recovered Fuels), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου CEN/TC 343. Η κατηγοριοποίηση των SRF λαµβάνει υπόψη οικονοµικές (KΘ ), τεχνικές (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικές παραµέτρους (% κ.β. Hg), όπως στον παρακάτω πίνακα. Classification property NCV Chlorine (Cl) Mercury (Hg) Classes Unit No class Statistical measure (Mean) [MJ/kg ar] > 25 > 20 > 15 > 10 > 3 - Examination *) Statistical measure (Mean) [% dm] < 0,2 < 0,6 < 1,0 < 1,5 < 3,0 - Examination **) Statistical measure (Median) Statistical measure (80 th percentile) < 0,02 < 0,03 < 0,08 < 0,15 < 0,50 < 0,04 < 0,06 < 0,16 < 0,30 < 1,00 Examination *) = SRF made from sewage sludge [mg/mj ar] **) = SRF made from municipal solid waste and sewage sludge Η κατηγοριοποίηση του SRF χαρακτηρίζει, σε µεγάλο βαθµό, τις ιδιότητες του καυσίµου διευκολύνοντας την αποδοχή του και την ανάπτυξη βιώσιµων εµπορικών εφαρµογών. Η προτυποποίηση του SRF αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για τις µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης και µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας-μβτ (βελτίωση προϊόντος). 20

21 Στοιχεία για το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινοτικού Προγράµµατος Quo Vadis, περίπου 219 µονάδες παραγωγής RDF/SRF παρήγαν ~5 εκατ. τόνους (2005) σε 13 χώρες της ΕΕ- 15. Οι εκτιµήσεις αυτές κρίνονται, πάντως, πολύ κατώτερες (~ 25%) της πραγµατικής παραγωγής. Ενδεικτικά, ο ERFO εκτιµά ότι το δυναµικό του SRF (για την ΕΕ-15, 2005) είναι της τάξεως των εκατ. τόνοι σε ετήσια βάση. Μόνο στη Γερµανία, επίσηµες στατιστικές αναφέρουν ~66 µονάδες ΜΒΤ µε δυναµικότητα ~7,1 εκατ. τόνων/έτος (µετά ανακύκλωση στην πηγή-ασπ) ενώ σε ~72 µονάδες καύσης, δυναµικότητας 17,9 εκατ. τόνων/έτος, αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόµενο είτε απευθείας των ΑΣΑ (µετά ΑσΠ) είτε του SRF (των µονάδων ΜΒΤ). H DEFRA έχει αναλάβει πολλές έρευνες αγοράς στο ΗΒ και έχει προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για το SRF, λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση των βιοµηχανικών χρηστών (τσιµεντοβιοµηχανίες, µονάδες συµπαραγωγής, κεντρικές ανθρακικές µονάδες, κλπ.) να χρησιµοποιήσουν ένα προτυποποιηµένο καύσιµο αντί για µη διαχωρισµένα απορρίµµατα. Στα πλαίσια αυτά εκτιµάται ότι το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στο ΗΒ ανέρχεται σε ~1,1-1,5 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Πηγές: Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Defra explores market for refuse-derived fuel (www.retsrecycle.com), Feb-2009 European Recovered Fuel Organisation (ERFO), SRF: achieving environmental and energy-related goals markets, June 2006 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Municipal Solid Waste Management in 2006 Flamme, S. and Balhar, M., An holistic Approach towards quality management and classification-european database on SRF production, Project Quo Vadis 21

22 ιαχείριση ΑΣΑ - H τεχνολογία Μηχανικής- Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΤ) της Herhof 22

23 Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας ΜΒΤ της HERHOF Κλειστή διαδικασία, σε ελεγχόµενο περιβάλλον χωρίς οσµές Παραγωγή καθαρών, ανακυκλώσιµων υλικών και δευτερογενούς καυσίµου (Stabilat) Μη-παραγωγή compost (δυσκολία στην τελική του διάθεση) Απουσία υγρών εκροών και αερίων ρύπων Χώρος µηχανικής ανακύκλωσης των ξηρών ΑΣΑ Κλειστό κουτί βιολογικής ξήρανσης των ΑΣΑ ίκτυο προσαγωγής αέρα και αποµάκρυνσης των VOCs Το σύστηµα LARA για τη διαχείριση των VOCs 23

24 Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) ανακύκλωσης των ΑΣΑ και παραγωγής SRF (Osnabrück - Γερµανία) Η µονάδα ΜΒΤ της HRO στο Osnabrück-Γερµανία δυναµικότητας τόνων/έτος 24

25 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης των ΑΣΑ (Λάρνακα - Κύπρος) υναµικότητα µονάδας: tn/έτος σύµµεικτα αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) tn/έτος οργανικά απόβλητα και πράσινα υπολείµµατα tn/έτος (από το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή) Προϋπολογισµός έργου: ~ 55 εκατ. 25

26 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης Εµπορο-βιοµηχανικών Στερεών Αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και παραγωγή SRF ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Η µονάδα της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. λειτουργεί από τις αρχές του 2009 στην ΟΕ Α του. Φυλής H µονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης έχει ετήσια δυναµικότητα τόνων ηµοτικών Αποβλήτων («µπλε κάδος») και εµποροβιοµηχανικών αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και ενσωµατώνει την «τελευταία λέξη» στις τεχνολογίες διαχωρισµού (οπτικοί διαχωρισµοί, ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης, κλπ.) Η µονάδα συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και στην ενδυνάµωση της αγοράς δευτερογενών προϊόντων (επαναχρησιµοποίηση υλικών) 26

27 Μορφή του Trockenstabilat (soft pellets) 27

28 Σύγκριση ΑΣΑ και άλλων καυσίµων µε το Trockenstabilat Σύγκριση ΚΘ των ΑΣΑ και του Stabilat kj / kg ~ ~ ΑΣΑ 40% Υγρασία Σύγκριση ΚΘ του Stabilat και άλλων καυσίµων Μετά τη βιολογική ξήρανση Stabilat µετά το διαχωρισµό ανακυκλώσιµων Καύσιµο Θερµογόνος δύναµη Θερµογόνος δύναµη [kj/kg] [Btu/lbs] Λιγνίτης 8,000 16,000 3,600 7,200 Ξύλο 10,500 16,500 4,500 7,100 Χαρτί 13,500 5,800 Stabilat 16,000 18,000 6,900 7,800 28

29 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση RDF/SRF (1/5 ) H µονάδα συµπαραγωγής RDF/SRF στο Industriepark Ηöchst Η µονάδα υλοποιείται στο Industriepark Ηöchst και θα αξιοποιεί τόνους RDF/SRF σε ετήσια βάση, παράγoντας ~70 MWe (~250 kg ατµού/h). H µονάδα συµπαραγωγής αξιοποιεί την τεχνολογία ρευστοποιηµένης κλίνης µε εσωτερική ανακυκλοφορία (ICFB) της εταιρείας EBARΑ. O προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται σε ~300 Μ και οι θέσεις εργασίας σε

30 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση SRF & βιοµάζας (2/5) Μονάδα συµπαραγωγής µε καύση βιοµάζας/srf στη StoraEnso Η µονάδα της χαρτοβιοµηχανίας StoraEnso στο Antijalankoski (Φινλανδία) αξιοποιεί µίγµα βιοµάζας SRF (40 60). H καύση επιτυγχάνεται σε ρευστοποιηµένη κλίνη (BFB) µε εξαιρετικές συνθήκες ατµού (500 ο C, 80 bar), περιβαλλοντικές επιδόσεις και διαθεσιµότητα (>90%). H µονάδα αξιοποιεί ενεργειακά τόνους SRF και τόνους βιοµάζα σε ετήσια βάση. 30

31 Mικτή καύση SRF σε λιγνιτικές µονάδες στη Γερµανία (3/5) Εκτεταµένες δοκιµές µικτής καύσης SRF σε λιγνιτικές µονάδες έχουν γίνει στις µονάδες της RWE στο Berrenrath (CFB) τόνοι/έτος και στο Weisweiler (PC) τόνοι/έτος, στα πλαίσια του προγράµµατος RECOFUEL (στοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονοµικής πλευράς, η αντικατάσταση λιγνίτη µε SRF αναµένεται να έχει θετικά αποτελέσµατα (από αυξηµένα τέλη διάθεσης και µείωση εκποµπών CO 2 ). Από τεχνικής πλευράς, το αυξηµένο % Cl στα αέρια εισόδου στο λέβητα δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα εφόσον η περιεκτικότητα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυσίµου του λιγνιτικού σταθµού (σε ενεργειακή βάση). Από περιβαλλοντικής πλευράς δεν διαπιστώθηκαν µεταβολές στις εκποµπές των αερίων ρυπαντών ενώ η τέφρα πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση. Το µόνο που απαιτείται είναι η αναβάθµιση των συστηµάτων αποθήκευσης του SRF και της τροφοδοσίας του στην εστία καύσης. 31

32 Σύζευξη αεριοποίησης SRF µε ανθρακική µονάδα Η/Π στη Φινλανδία (4/5) Η αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων είναι µία παραλλαγή θερµικής αξιοποίησης SRF. To παραγόµενο καύσιµο αέριο καθαρίζεται και, στη συνέχεια, αξιοποιείται σε παρακείµενη ανθρακική µονάδα Η/Π. Η µονάδα επίδειξης της Foster Wheeler στο Lahti (Φινλανδία) είναι σε λειτουργία από το 1998 και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ~20 τόνων SRF/h (διαθεσιµότητα >90%). Η σύζευξη αυτή (αεριοποίηση-ανθρακική Η/Π µονάδα) επιτυγχάνει ηλεκτρική απόδοση ~36% έναντι ~25% µίας συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ. Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης συζευγµένης µονάδας αεριοποίησης µε µονάδα Η/Π µε άνθρακα και συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ (για είσοδο καυσίµου 160 MWth) 32

33 Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, SRF και βιοµάζας στην τσιµεντοβιοµηχανία (5/5) Οι ποσότητες οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας (~63:37) που χρησιµοποιούνται στην τσιµεντοβιοµηχανία τετραπλασιάστηκαν µέσα σε 15 έτη ( ), από 3 σε 12 εκατ. τόνους/έτος (στοιχεία CSI, CEMBUREAU) µε την EE να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης. Το 50% του θερµικού φορτίου της Γερµανικής τσιµεντοβιοµηχανίας µόνο καλύπτεται από οργανικά απόβλητα και βιοµάζα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορ- ροφώνται στην τσιµεντοβιοµηχανία στη Γερµανία ετήσια. Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο πρόβληµα για την ανάπτυξη παρό- µοιων εφαρµογών συνιστά η έλλειψη προτυποποίησης, η απουσία µακροπρόθεσµων συµβολαίων, το θεσµικό πλαίσιο και οι τοπικές αντιδράσεις (δοκιµές έχουν υλοποιηθεί τόσο στην ΑΓΕΤ όσο και στην ΤΙΤΑΝ). Μίγµα καυσίµων στη Γερµανική τσιµεντοβιοµηχανία (Neovis, 2008) 33

34 Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων στην Ελλάδα από την ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων Ολόκληρα ελαστικά ΚΘ : 28,90 MJ/kg 27% βιοµάζα Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι ΚΘ : 14,67 MJ/kg 40% βιοµάζα υγρασία< 10% Ξηρή Ιλύς Βιολογικών Καθαρισµών Προέλευση: Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ) ΚΘ : 12,57-13,83 MJ/kg 100% βιοµάζα υγρασία< 5% 34

35 Υποκατάσταση συµβατικών ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά από την Α.Ε. Alternative Τσιµέντων fuels in Titan-Greece ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Titan-Greece\Thermal substitution Rate (%) Αξιοποίηση στο 2009: ~ τόνοι αποβλήτων Εξοικονόµηση ~30.000τόνοι CO % στο εργοστάσιο Καµαρίου Biomass % Alt.Fossil Fuels % 35 35

36 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής ξεκίνησε να χρησιµοποιεί βιοµάζα ως εναλλακτικό καύσιµο το Το 2009 η κατανάλωση ήταν τόνοι. Η βιοµάζα είναι καύσιµο ουδέτερο ως προς την εκποµπή CΟ 2. Η βιοµάζα προέρχεται από τα υπόλοιπα καλλιεργηµένων εκτάσεων, µετά την συλλογή του καρπού. Προηγούµενα η πρακτική καθαρισµού των εκτάσεων ήταν η καύση επιτόπου. Προέλευση:καλλιέργεια άχυρου (10%), τοµάτας (5%), καλαµποκιού (35%), και βαµβακιού (50%) στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Θερµογόνος δύναµη βιοµάζας 13,83 MJ/kg. 36

37 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) σε επιδεικτική κλίµακα (µονάδα της HRO στο Osnabrück) Το αντικείµενο του έργου POLYSTABILAT είναι η υλοποίηση µίας επιδεικτικής (~ 750 kg/h) µονάδας H/Π µε αεριοποίηση του παραγόµενου Stabilat από τη µονάδα ΜΒΤ της HRO/ΗΛΕΚΤΩΡ στο Osnabrück. Τα αποτελέσµατα του έργου θα καταδείξουν τη βιωσιµότητα της σύζευξης µονάδων ανακύκλωσης των ΑΣΑ µέσω της τεχνολογίας ΜΒΤ και της ενεργειακής αξιοποίησής του παραγόµενου SRF (δηλ. µονάδες της τάξης των τόνων SRF/έτος). Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του 7 ου ΠΠ της Ε.Ε., µε προϋπολογισµό ~ 6,8 Μ. Συµµετέχουν επίσης ΕΑΘΕ / ΕΜΠ, Free University of Brussels, University of Stuttgart 37

38 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) Βασική αρχή 38

39 Αεριοποίηση Stabilat (προοπτικό) 39

40 Μονάδα αεριοποίησης Stabilat στο Osnabrück (750 kg/h) ιάγραµµα ροής 40

41 Αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων 41

42 Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους Η τιµή πώλησης ( /kwh) ήταν µέχρι πρόσφατα πολύ χαµηλή. Η κατάσταση βελτιώθηκε σηµαντικά µε το Νόµο 3851/2010 για τη βιοµάζα ενώ για το SRF το τοπίο παραµένει θολό. Πρόβληµα ασφάλειας στην προµήθεια καυσίµου ο συνδυασµός SRF/λοιπών οργανικών αποβλήτων & αγροτικής βιοµάζας διασπείρει και περιορίζει τον κίνδυνο µονοψωνίων. Επιπλέον, η προτυποποίηση των (από πιστοποιηµένους φορείς) δευτερογενών καυσίµων και των αξιοποιούµενων οργανικών αποβλήτων στις µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ως προς την πιστοποίηση του βαθµού ανανεωσιµότητας (biogenic fraction) των αξιοποιούµενων οργανικών καυσίµων, αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα οικονοµικότητας. Οι απαραίτητες συνέργειες δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί η σύζευξη όµως: περιβαλλοντικών λύσεων (ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ και άλλων οργανικών αποβλήτων, π.χ. ΣΕ ή οργανικών αποβλήτων από ΒΙ.ΠΕ.) ενεργειακών πλεονεκτηµάτων (µονάδες βάσεως και συµπαραγωγής µε ΑΠΕ δρουν ενισχυτικά και για τους αιολικούς και Φ/Β σταθµούς), και ωφελειών για τους αγρότες (αύξηση % αγροτικής βιοµάζας στις µονάδες αξιοποίησης) δηµιουργεί ένα ευρύ δίκτυο εµπλεκοµένων που ενισχύει την κοινωνική και οικοvοµική συνοχή. εν επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας Τα οικονοµικά οφέλη µπορούν να βελτιωθούν µέσω: του προκύπτοντος περιβαλλοντικού οφέλους (από τη διαχείριση των ΑΣΑ) της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσµατος (αύξηση του βαθµού απόδοσης µέσω προηγµένων τεχνολογιών/αεριοποίησης και εφαρµογών συµπαραγωγής) για τη βιοµάζα, και της τοπικής συµµετοχής (συµπαραγωγή, σύζευξη µε συµπληρωµατικές αγροτικές δραστηριότητες) και άλλες ενέργειες που είναι δυνατό να καταστήσουν βιώσιµες ακόµα και µικρές/µεσαίες επενδύσεις ( τόνους/έτος). Πρόβληµα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω της γενικότερης αντίδρασης των δηµόσιων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα προώθησης των ΑΠΕ αλλά και, ειδικότερα, µε τη βιοµάζα λόγω της άγνοιας των εµλεκόµενων υπηρεσιών (µιρός αριθµός αδειών) και µίας ανεξήγητης εχθρότητας. 42

43 H ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης ΑΣΑ και βιοµάζας στην Ηµαθία («µικρή» µονάδα) EFFLUENTS INPUT ORGANIC STREAMS PRODUCTS Municipal Solid Wastes (MSW) Energy crops Separately collected organic wastes (dry) Organic wastes & sludges (wet) Cleaned air Inerts VOC treatment MSW Recycling Plant (MSWRP) Compost Plant Anaerobic Digestion Plant (ADP) Treated effluents SRF Condensate Treatment Maturation metals (Fe, Al) Integrated Gasification System dried biomass Biomass Dryer G electiricty Ash Flue Gas Cleaning compost Water Heat Recovery Steam Generator Flue gases G electiricty Integrated Facility MSW and Organic Wastes Treatment Facility Gasification Facility 43

44 Στοιχεία του έργου GAS BIOREF Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση µονάδας συµπαραγωγής µε αεριοποίηση µίγµατος SRF και βιοµάζας. Το SRF (Stabilat) θα προκύπτει από µονάδα Μηχανικής- Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) των Αστικών Στερών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) του Ν. Ηµαθίας και η βιοµάζα από ενεργειακές καλλιέργειες. Η δυναµικότητα της µονάδος αεριοποίησης θα ανέρχεται στους ~ 3,25 τόνοι εισερχόµενης ύλης/h. Η µονάδα αεριοποίησης σε σύζευξη µε τη µονάδα ΜΒΕ προσφέρει ένα πλήρες ολοκληρωµένο και µε θετικό ενεργειακό ισοζύγιο σύστηµα διαχείρισης των ΑΣΑ, πλήρως συµβατό µε τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει και τη δυνατότητα συν-διαχείρισης τοπικά παραγόµενης αγροτικής βιοµάζας. Εταίρος Προϋπολογισµός Επιδότηση EE Αντικείµενο Ηλέκτωρ A.E ΕΣ Α Ηµαθίας MWH S.A LNEG ΚΑΠΕ Σύνολο Συντονισµός, χεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία ιοικητική τοπική υποστήριξη, προβολή αποτελεσµάτων, διοργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης Σχεδιασµός διεργασίας και εξοπλισµού, υποστήριξη κατά τη λειτουργία Ανάλυση διεργασίας και αξιολόγηση αποτελεσµάτων και απόδοσης ιαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και καυσίµων βιοµάζας 44

45 Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας: H περίπτωση της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. («µεσαία» µονάδα) Ενεργειακή αξιοποίηση του RDF/SRF από µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης/μβτ Συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων (π.χ. παραπροϊόντα από ΒΙ.ΠΕ., ξ. ιλύς από ΜΕAΛ, βιοµάζα, κλπ.) Συµµόρφωση µε τις επιταγές της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Ελεγχόµενες και συνολικά χαµηλότερες εκποµπές αερίων ρυπαντών από τη µαζική καύση των ΑΣΑ υνατότητα συµπαραγωγής και ανάπτυξης συνεργειών µε άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. µε ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ) 45

46 Βασικά µεγέθη της µονάδας συµπαραγωγής της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. Αξιοποίηση ~ τόνων SRF/RDF, άλλων οργανικών καυσίµων και αγροτικής βιοµάζας σε ετήσια βάση Συνολικός βαθµός απόδοσης >65% (συµπαραγωγή) Ισχύς ~ 22 MW e και ~20 MW th ιαθεσιµότητα ~90% Εκποµπές αερίων ρυπαντών σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 76/2000 (WID) Επαναχρησιµοποίηση του ~85% των παραγόµενων στερεών αποβλήτων (ως δοµικά υλικά) Απουσία υγρών αποβλήτων YΠ kg/h Αποµάστευση 1 (υψηλή ενθαλπία) Αποµάστευση 2 (χαµηλή ενθαλπία) ΧΠ Εναλλάκτες kg/h Συµπύκνωση kg/h 10 bara kg/h 3 bara (2η χαρτοµηχανή) Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ΕΣΜΗΕ ~ Αερόψυκτος συµπυκνωτής kwe kg/h RDF/SRF kg/h kg/h 3 bara kg/h Επιστροφή συµπυκνωµάτων Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ιασκορπιστές εν θερµώ kg/h 3 bara Θερµικές καταναλώσεις στη ΜΕΛ Α.Ε. 446,04 kg/h Στρατσώνα Λέβητας 446,04 kg/h Make-up Η 2 Ο 46

47 Καύση σύµµεικτων ΑΣΑ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ έχει πολύ χαµηλή ιεράρχηση τόσο στη νέα Οδηγία-Πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όσο και στη νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η ανάκτηση ενέργειας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανάκτηση παρά µόνο σε περίπτωση επίτευξης υψηλού ενεργειακού βαθµού απόδοσης (>65%). Η δέσµευση των απαιτούµενων ποσοτήτων σύµµεικτων ΑΣΑ για τη λειτουργία µεγάλων µονάδων καύσης θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρµογή συστηµάτων ανακύκλωσης καθώς και στην ανάπτυξη νέων θερµικών µεθόδων µικρότερης κλίµακας αλλά υψηλότερης απόδοσης (αεριοποίηση σε ΜΕΚ ή αεριοστρόβιλο και αεριοποίηση πλάσµατος, µικτή καύση, αεριοποίηση SRF/RDF σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθµούς). Η αξιοποίηση των σύµµεικτων (µη-διαχωρισµένων) ΑΣΑ σε µεγάλες µονάδες καύσης αντίκειται στην αρχή της εγγύτητας και θα οδηγήσει σε προβλήµατα χωροθέτησής τους. Η ενέργεια από µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των µη διαχωρισµένων ΑΣΑ µόνο µερικά µπορεί να χαρακτηρισθεί «ενέργεια από ΑΠΕ» (χαµηλό βιογενές κλάσµα), µε αποτέλεσµα να απαιτούνται υψηλές τιµές διάθεσης για τα εισερχόµενα απόβλητα. Όχι µόνο οι απόλυτες (mg/nm 3 ) αλλά και οι συνολικές εκποµπές ρυπαντών (τόνοι/έτος) πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την τελική επιλογή τόσο του µεγέθους των µονάδων όσο και των κατάλληλων θερµικών µεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Η καύση σύµµεικτων ΑΣΑ αποτελεί δέσµευση για µακρύ χρονικό διάστηµα καθώς οι µονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο λόγω των υψηλών σταθερών λειτουργικών τους εξόδων. 47

48 Ενεργειακή συν-αξιοποίηση SRF και βιοµάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, µικτή καύση ή αεριοποίηση) αποτελεί µία άριστη λύση για το σύνολο των οργανικών ενδιάµεσων ρευµάτων (SRF. RDF) που προκύπτουν ως παραπροϊόντα ολοκληρωµένων διαχειριστικών επιλογών που προηγούνται στην ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση. Μικρές (<10 ΜWe) ή µεσαίες (<20-40 ΜWe) µονάδες µπορούν να διαθέτουν ευκολότερα µέρος της θερµικής τους ενέργειας και να επιτυγχάνουν συνέργειες µε άλλες βιοµηχανίες σε οργανωµένες ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. Η θερµική αξιοποίηση του SRF µπορεί να συνδυασθεί µε την συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων/αποβλήτων, υψηλού βιογενούς κλάσµατος, όπως η ξ. ιλύς (από ΜΕΑΛ), τα βιοµηχανικά παραπροϊόντα και, κυρίως, η αγροτική βιοµάζα που µπορεί έτσι να βρει µία αξιόπιστη διέξοδο ως συµπληρωµατικό καύσιµο σε υπάρχουσες βιοµηχανικές µονάδες µικρού ή µεσαίου µεγέθους (µειώνοντας και τον κίνδυνο προµήθειας καυσίµου για τους επενδυτές). εδοµένα από διαδικασίες διαβούλευσης τόσο µε ΜΚΟ όσο και µε άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταδεικνύουν ότι αποδοχή για την εγκατάσταση µονάδων θερµικής επεξεργασίας θα ήταν δυνατή µόνο σε περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν αποδοτικά συστήµατα αποφυγής δηµιουργίας ΑΣΑ και συστηµάτων ανακύκλωσης (είτε µε ΑσΠ είτε µε µονάδες ανακύκλωσης και ΜΒΤ). Στο πλαίσιο αυτό, προτυποποιηµένα-πιστοποιηµένα δευτερογενή καύσιµα µε υψηλή ΚΘ (εποµένως χαµηλής υγρασίας), χαµηλό επίπεδο χλωρίου και άλλων ρυπαντών σε συνδυασµό και µε βιοµάζα είναι δυνατόν να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. 48

49 Συµπεράσµατα Ι Η Οδηγία 31/1999/ΕΚ, το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριµµάτων και η νέα Οδηγία 28/2009/ΕΚ για τις ΑΠΕ συντελούν στη σταδιακή µείωση των ΧΥΤΑ, στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ και στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών καυσίµων (RDF, SRF, Trockenstabilat, κλπ.), που ήδη αξιοποιούνται ενεργειακά σε διάφορες εφαρµογές (τσιµεντοβιοµηχανία, κεντρικές µονάδες συµπαραγωγής, µεγάλους θερµικούς σταθµούς-µικτή καύση, κλπ.). Οι µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων αποτελούν το συµπληρωµατικό, τελικό µέτρο ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και άλλων σχεδίων διαχείρισης στερεών, οργανικών αποβλήτων (π.χ. ΒΕΑΣ, «µπλε κάδος», κλπ). Η συν-αξιοποίηση τοπικά παραγόµενων αποβλήτων ρευµάτων υψηλού βιογενούς κλάσµατος, (π.χ. ξ. ιλύος από µονάδες ΜΕΑΛ, στερεών βιοµηχανικών υποπροϊόντων-βεασ) και αγροτικής βιοµάζας αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή, τονώνουν το γεωργικό τοµέα και συµβάλλουν στη βιωσιµότητα υλοποίησης παρόµοιων έργων (ασφάλεια προµήθειας καυσίµου). Η ανάπτυξη εφαρµογών συµπαραγωγής είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση αποκεντρωµένων µονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας µικρού ή µεσαίου µεγέθους. 49

50 Συµπεράσµατα ΙΙ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ βρίσκεται χαµηλά στην ιεραρχία των µεθόδων διαχείρισης, έχει χαµηλή περιβαλλοντική αποδοχή και συνιστά σηµαντική δέσµευση λόγω µεγέθους. Η εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών ανακύκλωσης (π.χ. η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία -MBT) αποτελεί µία βιώσιµη διέξοδο στη διαχείριση των ΑΣΑ, καθώς τηρούνται οι προτεραιότητες της νέας Οδηγίας και παράγονται προτυποποιηµένα δευτερογενή καύσιµα (SRF) που µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα σε υπάρχουσες ή µελλοντικές ενεργειακές εφαρµογές. Η ανάπτυξη συνεργειών (στον περιβαλλοντικό, ενεργειακό & γεωργικό τοµέα) είναι απαραίτητη για την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική στήριξη των επενδύσεων. Εφαρµόζονται ήδη στοχευµένες δράσεις R&D για την περαιτέρω βελτίωση τόσο της τεχνολογίας ΜΒΤ (βελτίωση ποιότητας των ανακυκλώσιµων και του SRF) όσο και προηγµένων µεθόδων (αεριοποίηση) θερµικής συν-αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων (SRF/RDF) µε άλλα οργανικά απόβλητα και, κυρίως, αγροτική βιοµάζα. Η ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων µε θερµικές µεθόδους είναι εφικτή στην περίπτωση συν-αξιοποίησης του SRF, άλλων καυσίµων υψηλού βιογενούς κλάσµατος και βιοµάζας και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης των ΑΣΑ, σε συµµόρφωση µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες 50

51 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 51

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους

Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους 1 η Bioenergy expo 3 Δεκεμβρίου 2011 Ιωάννης Μπούκης ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Περιεχόμενα παρουσίασης A ύλες: τύποι βιομάζας και

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 12-14.12.2012 Εισηγητής: Σπύρος Δεμερτζής Δ/ντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας Πώς μπορούμε να έχουμε το περιβάλλον που θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα ιάσκεψη για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Η περίπτωση της. Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών, Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Σ.Ε. Α.Σ.Ε.): Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία

Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστηµονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Σύντοµη Οµιλία του Προέδρου ρα Στ. Κώνστα µε θέµα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ισορροπία των οικοσυστηµάτων βασίζεται στην αγαστή συνεργασία των ειδών που τα απαρτίζουν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USA, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,Ελλάδα synergia@synergia.com.gr Ο Δρ Ευστράτιος Καλογήρου από το Earth Engineering Center, Columbia University

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα