Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας HΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ Αθήνα, 25 Nοεµβρίου 2010 Ι. Μπούκης & Γ. Κουφοδήµος 1

2 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά την ενεργειακή τους αξιοποίηση H κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Στατιστικά στοιχεία Οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις των ΧΑ Α και µέτρα αποτροπής της διάθεσης των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ Ορισµός των δευτερογενών καυσίµων, προτυποποίησή και δυναµικό παραγωγής τους Η τεχνολογία Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) της εταιρείας HERHOF και η αξιοποίηση των παραγόµενων δευτερογενών καυσίµων (Trockenstabilat ) Πρακτικές εφαρµογές στη βιοµηχανία για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF, RDF) και βιοµάζας Πιλοτικά και επιδεικτικά έργα Η/Π µε αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF) και βιοµάζας Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους - Παραδείγµατα έργων συν-αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Η καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ και σύγκρισή της µε την ενεργειακή συναξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Συµπεράσµατα 2

3 To θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 3

4 ιαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση του βιογενούς κλάσµατος Θεσµικό πλαίσιο και δυνατότητες Iεραρχία διαχείρισης αποβλήτων: 1. αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση (Prevention incl. reuse) 2. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 3. ανακύκλωση υλικών (Material recycling) µε «επιθετικούς στόχους»: µέχρι το 2020 ανάκτηση 50% κ.β. τουλάχιστον του χαρτιού, των µετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού 4. ανάκτηση ενέργειας (εδώ περιλαµβάνονται η αποτέφρωση και άλλες θερµικές µέθοδοι όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, και µάλιστα µε ορισµένα ελάχιστα κριτήρια απόδοσης, π.χ. 65% συνολικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης για τις νέες µονάδες) 5. τελική διάθεση (οτιδήποτε δεν χαρακτηρίζεται ανάκτηση). Επιπλέον, στην Οδηγία 2001/77/EK αναφέρεται ότι «... η καύση µη διαχωρισµένων δηµοτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα µελλοντικό σύστηµα υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην περίπτωση που µια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων...». Τέλος, στη νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τονίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιοµάζας (τροφικές ανάγκες, χαρτοπολτός, κλπ.) και ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν νέες πηγές βιοµάζας - µέσω νέων συστηµάτων δασοπονίας αλλά και µέσω της (αξιοποίησης) του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή (DG TREN) έχει ήδη αρχίσει να συµπεριλαµβάνει στον τοµέα της συγχρηµατοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιοµάζας και έργα συναξιοποίησης βιοµάζας και στερεών ανακτηθέντων καυσίµων (SRF, βλ. στη συνέχεια). 4

5 Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 παραµένει ένα διαχρονικό πρόβληµα που βαίνει συνεχώς διογκούµενο Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 βαίνει συνεχώς αυξανόµενη καθώς, παρά τη µείωση του ποσοστού των Βιοαποικοδοµήσιµων Αστικών Απορριµµάτων (ΒΑΑ-BMW) που οδεύει προς ΧΥΤΑ, παραµένουν τεράστιες ποσότητες ΑΣΑ που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίµων) (Πηγή: European Environment Agency) 5

6 Το πρόβληµα συµµόρφωσης της Ελλάδας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 31/1999/ΕΚ (ΑΣΑ) και 64/1994/ΕΚ (υλικά συσκευασίας) kg MSW/capita Η παραγωγή των ΑΣΑ στην Ελλάδα αυξάνει µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε εκείνη στην ΕΕ EU15+EFTA NMS12 Total EU27 Greece ιαχρονική παραγωγή ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) στην ΕΕ και στην Ελλάδα 6

7 Συµµόρφωση διαφόρων χωρών της ΕΕ µε τις επιταγές της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ Η υστέρηση της Ελλάδας στη διαχείριση των ΑΣΑ (ελαχιστοποίηση διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ) είναι πολύ υψηλή 7 % of BMW landfilled in 2003 compared to generation in Greece United Kingdom Ireland Slovenia Portugal Spain Czech Republic Hungary Italy Finland France Germany Austria Netherlands Sweden Belgium Denmark EU-15 Target 2006 Target 2009 Target 2016 Βιοαποικοδοµήσιµα Αστικά Απορρίµµατα (ΒΑΑ-BMW) που οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ (2003) σε σχέση µε τους ενδιάµεσους στόχους της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ (Πηγή: European Environment Agency)

8 Τι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 1. Κλείσιµο και Aνάπλαση ΧΑ Α 3. Ανακύκλωση Yλικών Συσκευασίας 2. Βιολογική Eπεξεργασία των ΑΣΑ 1. Το κλείσιµο των ΧΑ Α 2. Τον περιορισµό του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των ΑΣΑ που οδηγούνται σε ταφή 3. Την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και συναφών προϊόντων 8

9 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/4) Συχνές πυρκαγιές εκλύουν διοξίνες & άλλες βλαβερές ουσίες & θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δάση και περιουσίες 9

10 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/4) Παραγωγή ιδιαίτερα βεβαρηµένων υγρών αποβλήτων (στραγγίσµατα), τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και µειώνουν τα αποθέµατα πόσιµου νερού Τα στραγγίσµατα είναι 60 φορές πιο ρυπογόνα από τα αστικά λύµατα 10

11 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3/4) Έκλυση βιοαερίου που ρυπαίνει την ατµόσφαιρα - το περιεχόµενο µεθάνιο (CH 4 ) είναι φορές πιο ενεργό από το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) Για κάθε MW εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύς προερχόµενο από βιοαέριο εξοικονοµούνται περίπου CO 2 /έτος 11

12 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (4/4) Απόρριψη επικίνδυνων, τοξικών, µολυσµατικών αποβλήτων Υποβάθµιση περιοχής και µακροχρόνια µείωση της αξίας της γης 12

13 ΟΙ «ΧΑ Α», ΗΛΑ Η ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Έως 31/12/2010 όσοι ΦΟ ΣΑ δεν έχουν νόµιµο τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων τους πρέπει να συνάψουν συµβάσεις µε φορείς διαχείρισης απορριµµάτων (εγχώριους ή ξένους) προκειµένου να διαθέσουν τα ΑΣΑ αρµοδιότητάς τους για τα επόµενα 2-5 έτη Οι συµβάσεις αυτές θα έχουν τρία σκέλη: 1. Τη συµπίεση και µεταφόρτωση ή δεµατοποίηση 2. Την ασφαλή µεταφορά 3. Τη διάθεση σε αδειοδοτηµένη νόµιµη εγκατάσταση (ΧΥΤΑ ή Εργοστάσιο Επεξεργασίας) Το κόστος µιας τέτοιας ενδιάµεσης διαχείρισης είναι σηµαντικό, όµως δεν συγκρίνεται µε το όφελος που προκύπτει από την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας Το κόστος αυτό εάν το επωµισθούν οι τοπικές κοινωνίες θα αποτελέσει κίνητρο για την εξεύρεση λύσης στην περιοχή τους 13

14 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΥΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) Πλεονεκτήµατα Επεξεργασία στραγγισµάτων, παραγωγή νερού άρδευσης των ΧΥΤΑ Προστασία υπόγειων νερών στεγάνωση Έλεγχος αερίων ρύπων αξιοποίηση βιοαερίου Έλεγχος εισερχοµένων απορριµµάτων Μελλοντική αποκατάσταση τοπίου Μειονεκτήµατα Το κόστος της γης αποµειώνεται Κοινωνικές αντιδράσεις Η υποβάθµιση της αξίας της γης στην ευρύτερη περιοχή Το κόστος αποκατάστασης του τοπίου Το κόστος της µεταφροντίδας (δηλαδή την διαχείριση των υγρών, αερίων ρύπων κλπ) που απαιτείται για 15 τουλάχιστον έτη µετά την πλήρωση Καµία ανάκτηση υλικών 14

15 Πρόταση «Ολοκληρωµένης θερµικής αξιοποίησης» ελαστικών και άλλων αποβλήτων στη υτική (West) Αττική 15

16 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (1/2) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΕΑ-GREENPEACE-SOS ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WWF) ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Φυλής τόνοι ΑΣΑ/ηµέρα (µελέτη) τόνοι ΑΣΑ/έτος CAPEX Greenpeace (µελέτη) Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 52,19 /τόνο ΑΣΑ Τυπικό ισοζύγιο µάζας 28,70% ανακυκλώσιµα υλικά/συσκευασίες ή τόνοι/έτος 18,70% χαρτί ή τόνοι/έτος 35,65% κοµποστοποιήσιµα υλικά/οργανικά ή τόνοι/έτος 3,90% ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές ή τόνοι/έτος 13,05% αδρανή (προς ΧΥΤΥ) ή τόνοι/έτος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 4. Μέσου κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μεσ-ΚΟΜΠ) Κέντρα ανακύκλωσης 25 (στοιχεία µελέτης) Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος υναµικότητα Κεν-ΑΝΑ τόνοι/έτος "Μεσαίες" µονάδες κοµποστοποίησης 3 Συνολική ποσότητα ΑΣΑ τόνοι/έτος Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος CAPEX Κεν-ΑΝΑ µονάδα ανακύκλωσης υναµικότητα Μεσ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 250 /τόνο ΑΣΑ CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Συνολικό CAPEX Κεν-ΑΝΑ Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 144 /τόνο οργανικών 2. Οικιακή κοµπστοποίηση (οικ-κομπ) 5. Μικρού κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μικ-ΚΟΜΠ) Οικιακή κοµποστοποίηση τόνοι οργανικών/έτος Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Εξυπηρετούµενα νοικοκυριά νοικοκυριά "Μικρές" µονάδες κοµποστοποίησης 10 Ειδική ποσότητα οργανικών 3,2 τόνοι οργανικών/νοικοκυριό/έτος Μέση δυναµικότητα Μικ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος υναµικότητα κάδων 8,77 kg οργανικών/ηµέρα Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Eιδικό κεφαλαιουχικό κόστος 181,82 /τόνο οργανικού Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 100 /τόνο οργανικών 3. Χαµηλού κόστους κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 6. Λειτουργία του ΕΜΑΚ Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Οργανικό που αποµένει (calc.) τόνοι οργανικά/έτος Κόστος κλαδοτεµαχιστών Οργανικό που αποµένει (µελέτη) τόνοι οργανικά/έτος ιαχειρίσιµες ποσότητες τόνοι/έτος Non-accountable organics τόνοι οργανικά/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 200 /τόνο Παραγόµενο RDF τόνοι RDF/έτος Κόστος "µικρών" κάδων Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Ποσότητα "µικρών" κάδων Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 77,78 /"µικρό" κάδο Οργανικά προς κοµποστοποίηση (2-5) τόνοι οργανικού/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος Απόδοση προγράµµατος κοµποστοποίησης 41,18% min max 7. ιάθεση υπολειµµάτων Υπάρχοντα ΣΕ /Κ ΑΥ από µονάδες κοµποστοποίησης & Κ ΑΥ τόνοι αδρανή/έτος Μελλοντικά ΣΕ /Κ ΑΥ διάθεση RDF-EMAK τόνοι RDF/έτος Σύνολο Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Τελικά υπολείµµατα τόνοι/έτος 16

17 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (2/2) CAPEX Προγράµµατος τόνοι/έτος /τόνο Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) ,00 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) ,82 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) ,00 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) ,00 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) ,00 Καµπάνια Σύνολο ,08 Υπαρχοντα Κ ΑΥ (λειτουργούν µε µέγιστη δυναµικότητα) ΕΜΑΚ Σύνολο Εισερχόµενα προς διαχείριση ιαχειριστικό έλλειµα Θέµατα προς διερεύνηση (ενδεικτικά) Χωροθετήσεις Χωροθέτηση µονάδων??? 1 Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 25 Κόστος αγοράς/εκµίσθωσης γής??? 2 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) 0 Μελέτες/αδειοδοτήσεις??? 3 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 0 Ίδια κεφάλαια??? 4 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) 3 Λειτουργικό κόστος??? 5 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) 10 Εφικτότητα χρηµατοδότησης??? Σύνολο 38 Φορέας υλοποίησης??? Κατασκευή υποδοµών??? Φορέας λειτουργίας??? Κόστος logistics??? Περιβαλλοντικό αποτύπωµα??? 17

18 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ (1/2) /τόνο ΑΣΑ * Χωρίς ειδικό τέλος & ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε* ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΧΥΤΑ ΕΛΛΑ Α* Γερµανία Αθήνα Ιταλία Θεσσαλονίκη Βέλγιο Κοζάνη Φιλανδία Ρόδος Πηγή : Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) ήµοι Ιδιώτες 18

19 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ (2/2) /τόνο (τιµές 2005) ΤΙΜΗ* ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ + ΦΟΡΟΣ ΧΥΤΑ Ολλανδία Φιλανδία ανία Αυστρία ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ Γερµανία : Απαγόρευση εισόδου σε ΧΥΤΑ για Φόρος ΧΥΤΑ Τιµή Εισόδου απόβλητα περιεκτικότητας >3% κ.β. σε οργανικά (ηµεροµηνία εφαρµογής από τον Ιούνιο 2005) Γερµανία, Βέλγιο : ιαχωρισµός στην πηγή Ιταλία : Υψηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων Πηγή : Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Αρχή (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) 19

20 ευτερογενή στερεά καύσιµα Ορισµοί και προτυποποίηση Με τον όρο RDF (Refuse Derived Fuels) νοούνται όλα τα ανακτηθέντα, από µηχανική επεξεργασία των αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, δευτερογενή καύσιµα. Για το χαρακτηρισµό των ως άνω ως «Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίµων»-SRF (Solid Recovered Fuels), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου CEN/TC 343. Η κατηγοριοποίηση των SRF λαµβάνει υπόψη οικονοµικές (KΘ ), τεχνικές (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικές παραµέτρους (% κ.β. Hg), όπως στον παρακάτω πίνακα. Classification property NCV Chlorine (Cl) Mercury (Hg) Classes Unit No class Statistical measure (Mean) [MJ/kg ar] > 25 > 20 > 15 > 10 > 3 - Examination *) Statistical measure (Mean) [% dm] < 0,2 < 0,6 < 1,0 < 1,5 < 3,0 - Examination **) Statistical measure (Median) Statistical measure (80 th percentile) < 0,02 < 0,03 < 0,08 < 0,15 < 0,50 < 0,04 < 0,06 < 0,16 < 0,30 < 1,00 Examination *) = SRF made from sewage sludge [mg/mj ar] **) = SRF made from municipal solid waste and sewage sludge Η κατηγοριοποίηση του SRF χαρακτηρίζει, σε µεγάλο βαθµό, τις ιδιότητες του καυσίµου διευκολύνοντας την αποδοχή του και την ανάπτυξη βιώσιµων εµπορικών εφαρµογών. Η προτυποποίηση του SRF αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για τις µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης και µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας-μβτ (βελτίωση προϊόντος). 20

21 Στοιχεία για το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινοτικού Προγράµµατος Quo Vadis, περίπου 219 µονάδες παραγωγής RDF/SRF παρήγαν ~5 εκατ. τόνους (2005) σε 13 χώρες της ΕΕ- 15. Οι εκτιµήσεις αυτές κρίνονται, πάντως, πολύ κατώτερες (~ 25%) της πραγµατικής παραγωγής. Ενδεικτικά, ο ERFO εκτιµά ότι το δυναµικό του SRF (για την ΕΕ-15, 2005) είναι της τάξεως των εκατ. τόνοι σε ετήσια βάση. Μόνο στη Γερµανία, επίσηµες στατιστικές αναφέρουν ~66 µονάδες ΜΒΤ µε δυναµικότητα ~7,1 εκατ. τόνων/έτος (µετά ανακύκλωση στην πηγή-ασπ) ενώ σε ~72 µονάδες καύσης, δυναµικότητας 17,9 εκατ. τόνων/έτος, αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόµενο είτε απευθείας των ΑΣΑ (µετά ΑσΠ) είτε του SRF (των µονάδων ΜΒΤ). H DEFRA έχει αναλάβει πολλές έρευνες αγοράς στο ΗΒ και έχει προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για το SRF, λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση των βιοµηχανικών χρηστών (τσιµεντοβιοµηχανίες, µονάδες συµπαραγωγής, κεντρικές ανθρακικές µονάδες, κλπ.) να χρησιµοποιήσουν ένα προτυποποιηµένο καύσιµο αντί για µη διαχωρισµένα απορρίµµατα. Στα πλαίσια αυτά εκτιµάται ότι το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στο ΗΒ ανέρχεται σε ~1,1-1,5 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Πηγές: Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Defra explores market for refuse-derived fuel (www.retsrecycle.com), Feb-2009 European Recovered Fuel Organisation (ERFO), SRF: achieving environmental and energy-related goals markets, June 2006 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Municipal Solid Waste Management in 2006 Flamme, S. and Balhar, M., An holistic Approach towards quality management and classification-european database on SRF production, Project Quo Vadis 21

22 ιαχείριση ΑΣΑ - H τεχνολογία Μηχανικής- Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΤ) της Herhof 22

23 Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας ΜΒΤ της HERHOF Κλειστή διαδικασία, σε ελεγχόµενο περιβάλλον χωρίς οσµές Παραγωγή καθαρών, ανακυκλώσιµων υλικών και δευτερογενούς καυσίµου (Stabilat) Μη-παραγωγή compost (δυσκολία στην τελική του διάθεση) Απουσία υγρών εκροών και αερίων ρύπων Χώρος µηχανικής ανακύκλωσης των ξηρών ΑΣΑ Κλειστό κουτί βιολογικής ξήρανσης των ΑΣΑ ίκτυο προσαγωγής αέρα και αποµάκρυνσης των VOCs Το σύστηµα LARA για τη διαχείριση των VOCs 23

24 Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) ανακύκλωσης των ΑΣΑ και παραγωγής SRF (Osnabrück - Γερµανία) Η µονάδα ΜΒΤ της HRO στο Osnabrück-Γερµανία δυναµικότητας τόνων/έτος 24

25 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης των ΑΣΑ (Λάρνακα - Κύπρος) υναµικότητα µονάδας: tn/έτος σύµµεικτα αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) tn/έτος οργανικά απόβλητα και πράσινα υπολείµµατα tn/έτος (από το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή) Προϋπολογισµός έργου: ~ 55 εκατ. 25

26 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης Εµπορο-βιοµηχανικών Στερεών Αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και παραγωγή SRF ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Η µονάδα της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. λειτουργεί από τις αρχές του 2009 στην ΟΕ Α του. Φυλής H µονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης έχει ετήσια δυναµικότητα τόνων ηµοτικών Αποβλήτων («µπλε κάδος») και εµποροβιοµηχανικών αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και ενσωµατώνει την «τελευταία λέξη» στις τεχνολογίες διαχωρισµού (οπτικοί διαχωρισµοί, ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης, κλπ.) Η µονάδα συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και στην ενδυνάµωση της αγοράς δευτερογενών προϊόντων (επαναχρησιµοποίηση υλικών) 26

27 Μορφή του Trockenstabilat (soft pellets) 27

28 Σύγκριση ΑΣΑ και άλλων καυσίµων µε το Trockenstabilat Σύγκριση ΚΘ των ΑΣΑ και του Stabilat kj / kg ~ ~ ΑΣΑ 40% Υγρασία Σύγκριση ΚΘ του Stabilat και άλλων καυσίµων Μετά τη βιολογική ξήρανση Stabilat µετά το διαχωρισµό ανακυκλώσιµων Καύσιµο Θερµογόνος δύναµη Θερµογόνος δύναµη [kj/kg] [Btu/lbs] Λιγνίτης 8,000 16,000 3,600 7,200 Ξύλο 10,500 16,500 4,500 7,100 Χαρτί 13,500 5,800 Stabilat 16,000 18,000 6,900 7,800 28

29 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση RDF/SRF (1/5 ) H µονάδα συµπαραγωγής RDF/SRF στο Industriepark Ηöchst Η µονάδα υλοποιείται στο Industriepark Ηöchst και θα αξιοποιεί τόνους RDF/SRF σε ετήσια βάση, παράγoντας ~70 MWe (~250 kg ατµού/h). H µονάδα συµπαραγωγής αξιοποιεί την τεχνολογία ρευστοποιηµένης κλίνης µε εσωτερική ανακυκλοφορία (ICFB) της εταιρείας EBARΑ. O προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται σε ~300 Μ και οι θέσεις εργασίας σε

30 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση SRF & βιοµάζας (2/5) Μονάδα συµπαραγωγής µε καύση βιοµάζας/srf στη StoraEnso Η µονάδα της χαρτοβιοµηχανίας StoraEnso στο Antijalankoski (Φινλανδία) αξιοποιεί µίγµα βιοµάζας SRF (40 60). H καύση επιτυγχάνεται σε ρευστοποιηµένη κλίνη (BFB) µε εξαιρετικές συνθήκες ατµού (500 ο C, 80 bar), περιβαλλοντικές επιδόσεις και διαθεσιµότητα (>90%). H µονάδα αξιοποιεί ενεργειακά τόνους SRF και τόνους βιοµάζα σε ετήσια βάση. 30

31 Mικτή καύση SRF σε λιγνιτικές µονάδες στη Γερµανία (3/5) Εκτεταµένες δοκιµές µικτής καύσης SRF σε λιγνιτικές µονάδες έχουν γίνει στις µονάδες της RWE στο Berrenrath (CFB) τόνοι/έτος και στο Weisweiler (PC) τόνοι/έτος, στα πλαίσια του προγράµµατος RECOFUEL (στοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονοµικής πλευράς, η αντικατάσταση λιγνίτη µε SRF αναµένεται να έχει θετικά αποτελέσµατα (από αυξηµένα τέλη διάθεσης και µείωση εκποµπών CO 2 ). Από τεχνικής πλευράς, το αυξηµένο % Cl στα αέρια εισόδου στο λέβητα δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα εφόσον η περιεκτικότητα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυσίµου του λιγνιτικού σταθµού (σε ενεργειακή βάση). Από περιβαλλοντικής πλευράς δεν διαπιστώθηκαν µεταβολές στις εκποµπές των αερίων ρυπαντών ενώ η τέφρα πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση. Το µόνο που απαιτείται είναι η αναβάθµιση των συστηµάτων αποθήκευσης του SRF και της τροφοδοσίας του στην εστία καύσης. 31

32 Σύζευξη αεριοποίησης SRF µε ανθρακική µονάδα Η/Π στη Φινλανδία (4/5) Η αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων είναι µία παραλλαγή θερµικής αξιοποίησης SRF. To παραγόµενο καύσιµο αέριο καθαρίζεται και, στη συνέχεια, αξιοποιείται σε παρακείµενη ανθρακική µονάδα Η/Π. Η µονάδα επίδειξης της Foster Wheeler στο Lahti (Φινλανδία) είναι σε λειτουργία από το 1998 και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ~20 τόνων SRF/h (διαθεσιµότητα >90%). Η σύζευξη αυτή (αεριοποίηση-ανθρακική Η/Π µονάδα) επιτυγχάνει ηλεκτρική απόδοση ~36% έναντι ~25% µίας συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ. Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης συζευγµένης µονάδας αεριοποίησης µε µονάδα Η/Π µε άνθρακα και συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ (για είσοδο καυσίµου 160 MWth) 32

33 Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, SRF και βιοµάζας στην τσιµεντοβιοµηχανία (5/5) Οι ποσότητες οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας (~63:37) που χρησιµοποιούνται στην τσιµεντοβιοµηχανία τετραπλασιάστηκαν µέσα σε 15 έτη ( ), από 3 σε 12 εκατ. τόνους/έτος (στοιχεία CSI, CEMBUREAU) µε την EE να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης. Το 50% του θερµικού φορτίου της Γερµανικής τσιµεντοβιοµηχανίας µόνο καλύπτεται από οργανικά απόβλητα και βιοµάζα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορ- ροφώνται στην τσιµεντοβιοµηχανία στη Γερµανία ετήσια. Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο πρόβληµα για την ανάπτυξη παρό- µοιων εφαρµογών συνιστά η έλλειψη προτυποποίησης, η απουσία µακροπρόθεσµων συµβολαίων, το θεσµικό πλαίσιο και οι τοπικές αντιδράσεις (δοκιµές έχουν υλοποιηθεί τόσο στην ΑΓΕΤ όσο και στην ΤΙΤΑΝ). Μίγµα καυσίµων στη Γερµανική τσιµεντοβιοµηχανία (Neovis, 2008) 33

34 Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων στην Ελλάδα από την ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων Ολόκληρα ελαστικά ΚΘ : 28,90 MJ/kg 27% βιοµάζα Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι ΚΘ : 14,67 MJ/kg 40% βιοµάζα υγρασία< 10% Ξηρή Ιλύς Βιολογικών Καθαρισµών Προέλευση: Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ) ΚΘ : 12,57-13,83 MJ/kg 100% βιοµάζα υγρασία< 5% 34

35 Υποκατάσταση συµβατικών ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά από την Α.Ε. Alternative Τσιµέντων fuels in Titan-Greece ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Titan-Greece\Thermal substitution Rate (%) Αξιοποίηση στο 2009: ~ τόνοι αποβλήτων Εξοικονόµηση ~30.000τόνοι CO % στο εργοστάσιο Καµαρίου Biomass % Alt.Fossil Fuels % 35 35

36 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής ξεκίνησε να χρησιµοποιεί βιοµάζα ως εναλλακτικό καύσιµο το Το 2009 η κατανάλωση ήταν τόνοι. Η βιοµάζα είναι καύσιµο ουδέτερο ως προς την εκποµπή CΟ 2. Η βιοµάζα προέρχεται από τα υπόλοιπα καλλιεργηµένων εκτάσεων, µετά την συλλογή του καρπού. Προηγούµενα η πρακτική καθαρισµού των εκτάσεων ήταν η καύση επιτόπου. Προέλευση:καλλιέργεια άχυρου (10%), τοµάτας (5%), καλαµποκιού (35%), και βαµβακιού (50%) στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Θερµογόνος δύναµη βιοµάζας 13,83 MJ/kg. 36

37 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) σε επιδεικτική κλίµακα (µονάδα της HRO στο Osnabrück) Το αντικείµενο του έργου POLYSTABILAT είναι η υλοποίηση µίας επιδεικτικής (~ 750 kg/h) µονάδας H/Π µε αεριοποίηση του παραγόµενου Stabilat από τη µονάδα ΜΒΤ της HRO/ΗΛΕΚΤΩΡ στο Osnabrück. Τα αποτελέσµατα του έργου θα καταδείξουν τη βιωσιµότητα της σύζευξης µονάδων ανακύκλωσης των ΑΣΑ µέσω της τεχνολογίας ΜΒΤ και της ενεργειακής αξιοποίησής του παραγόµενου SRF (δηλ. µονάδες της τάξης των τόνων SRF/έτος). Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του 7 ου ΠΠ της Ε.Ε., µε προϋπολογισµό ~ 6,8 Μ. Συµµετέχουν επίσης ΕΑΘΕ / ΕΜΠ, Free University of Brussels, University of Stuttgart 37

38 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) Βασική αρχή 38

39 Αεριοποίηση Stabilat (προοπτικό) 39

40 Μονάδα αεριοποίησης Stabilat στο Osnabrück (750 kg/h) ιάγραµµα ροής 40

41 Αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων 41

42 Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους Η τιµή πώλησης ( /kwh) ήταν µέχρι πρόσφατα πολύ χαµηλή. Η κατάσταση βελτιώθηκε σηµαντικά µε το Νόµο 3851/2010 για τη βιοµάζα ενώ για το SRF το τοπίο παραµένει θολό. Πρόβληµα ασφάλειας στην προµήθεια καυσίµου ο συνδυασµός SRF/λοιπών οργανικών αποβλήτων & αγροτικής βιοµάζας διασπείρει και περιορίζει τον κίνδυνο µονοψωνίων. Επιπλέον, η προτυποποίηση των (από πιστοποιηµένους φορείς) δευτερογενών καυσίµων και των αξιοποιούµενων οργανικών αποβλήτων στις µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ως προς την πιστοποίηση του βαθµού ανανεωσιµότητας (biogenic fraction) των αξιοποιούµενων οργανικών καυσίµων, αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα οικονοµικότητας. Οι απαραίτητες συνέργειες δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί η σύζευξη όµως: περιβαλλοντικών λύσεων (ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ και άλλων οργανικών αποβλήτων, π.χ. ΣΕ ή οργανικών αποβλήτων από ΒΙ.ΠΕ.) ενεργειακών πλεονεκτηµάτων (µονάδες βάσεως και συµπαραγωγής µε ΑΠΕ δρουν ενισχυτικά και για τους αιολικούς και Φ/Β σταθµούς), και ωφελειών για τους αγρότες (αύξηση % αγροτικής βιοµάζας στις µονάδες αξιοποίησης) δηµιουργεί ένα ευρύ δίκτυο εµπλεκοµένων που ενισχύει την κοινωνική και οικοvοµική συνοχή. εν επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας Τα οικονοµικά οφέλη µπορούν να βελτιωθούν µέσω: του προκύπτοντος περιβαλλοντικού οφέλους (από τη διαχείριση των ΑΣΑ) της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσµατος (αύξηση του βαθµού απόδοσης µέσω προηγµένων τεχνολογιών/αεριοποίησης και εφαρµογών συµπαραγωγής) για τη βιοµάζα, και της τοπικής συµµετοχής (συµπαραγωγή, σύζευξη µε συµπληρωµατικές αγροτικές δραστηριότητες) και άλλες ενέργειες που είναι δυνατό να καταστήσουν βιώσιµες ακόµα και µικρές/µεσαίες επενδύσεις ( τόνους/έτος). Πρόβληµα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω της γενικότερης αντίδρασης των δηµόσιων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα προώθησης των ΑΠΕ αλλά και, ειδικότερα, µε τη βιοµάζα λόγω της άγνοιας των εµλεκόµενων υπηρεσιών (µιρός αριθµός αδειών) και µίας ανεξήγητης εχθρότητας. 42

43 H ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης ΑΣΑ και βιοµάζας στην Ηµαθία («µικρή» µονάδα) EFFLUENTS INPUT ORGANIC STREAMS PRODUCTS Municipal Solid Wastes (MSW) Energy crops Separately collected organic wastes (dry) Organic wastes & sludges (wet) Cleaned air Inerts VOC treatment MSW Recycling Plant (MSWRP) Compost Plant Anaerobic Digestion Plant (ADP) Treated effluents SRF Condensate Treatment Maturation metals (Fe, Al) Integrated Gasification System dried biomass Biomass Dryer G electiricty Ash Flue Gas Cleaning compost Water Heat Recovery Steam Generator Flue gases G electiricty Integrated Facility MSW and Organic Wastes Treatment Facility Gasification Facility 43

44 Στοιχεία του έργου GAS BIOREF Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση µονάδας συµπαραγωγής µε αεριοποίηση µίγµατος SRF και βιοµάζας. Το SRF (Stabilat) θα προκύπτει από µονάδα Μηχανικής- Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) των Αστικών Στερών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) του Ν. Ηµαθίας και η βιοµάζα από ενεργειακές καλλιέργειες. Η δυναµικότητα της µονάδος αεριοποίησης θα ανέρχεται στους ~ 3,25 τόνοι εισερχόµενης ύλης/h. Η µονάδα αεριοποίησης σε σύζευξη µε τη µονάδα ΜΒΕ προσφέρει ένα πλήρες ολοκληρωµένο και µε θετικό ενεργειακό ισοζύγιο σύστηµα διαχείρισης των ΑΣΑ, πλήρως συµβατό µε τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει και τη δυνατότητα συν-διαχείρισης τοπικά παραγόµενης αγροτικής βιοµάζας. Εταίρος Προϋπολογισµός Επιδότηση EE Αντικείµενο Ηλέκτωρ A.E ΕΣ Α Ηµαθίας MWH S.A LNEG ΚΑΠΕ Σύνολο Συντονισµός, χεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία ιοικητική τοπική υποστήριξη, προβολή αποτελεσµάτων, διοργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης Σχεδιασµός διεργασίας και εξοπλισµού, υποστήριξη κατά τη λειτουργία Ανάλυση διεργασίας και αξιολόγηση αποτελεσµάτων και απόδοσης ιαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και καυσίµων βιοµάζας 44

45 Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας: H περίπτωση της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. («µεσαία» µονάδα) Ενεργειακή αξιοποίηση του RDF/SRF από µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης/μβτ Συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων (π.χ. παραπροϊόντα από ΒΙ.ΠΕ., ξ. ιλύς από ΜΕAΛ, βιοµάζα, κλπ.) Συµµόρφωση µε τις επιταγές της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Ελεγχόµενες και συνολικά χαµηλότερες εκποµπές αερίων ρυπαντών από τη µαζική καύση των ΑΣΑ υνατότητα συµπαραγωγής και ανάπτυξης συνεργειών µε άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. µε ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ) 45

46 Βασικά µεγέθη της µονάδας συµπαραγωγής της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. Αξιοποίηση ~ τόνων SRF/RDF, άλλων οργανικών καυσίµων και αγροτικής βιοµάζας σε ετήσια βάση Συνολικός βαθµός απόδοσης >65% (συµπαραγωγή) Ισχύς ~ 22 MW e και ~20 MW th ιαθεσιµότητα ~90% Εκποµπές αερίων ρυπαντών σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 76/2000 (WID) Επαναχρησιµοποίηση του ~85% των παραγόµενων στερεών αποβλήτων (ως δοµικά υλικά) Απουσία υγρών αποβλήτων YΠ kg/h Αποµάστευση 1 (υψηλή ενθαλπία) Αποµάστευση 2 (χαµηλή ενθαλπία) ΧΠ Εναλλάκτες kg/h Συµπύκνωση kg/h 10 bara kg/h 3 bara (2η χαρτοµηχανή) Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ΕΣΜΗΕ ~ Αερόψυκτος συµπυκνωτής kwe kg/h RDF/SRF kg/h kg/h 3 bara kg/h Επιστροφή συµπυκνωµάτων Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ιασκορπιστές εν θερµώ kg/h 3 bara Θερµικές καταναλώσεις στη ΜΕΛ Α.Ε. 446,04 kg/h Στρατσώνα Λέβητας 446,04 kg/h Make-up Η 2 Ο 46

47 Καύση σύµµεικτων ΑΣΑ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ έχει πολύ χαµηλή ιεράρχηση τόσο στη νέα Οδηγία-Πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όσο και στη νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η ανάκτηση ενέργειας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανάκτηση παρά µόνο σε περίπτωση επίτευξης υψηλού ενεργειακού βαθµού απόδοσης (>65%). Η δέσµευση των απαιτούµενων ποσοτήτων σύµµεικτων ΑΣΑ για τη λειτουργία µεγάλων µονάδων καύσης θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρµογή συστηµάτων ανακύκλωσης καθώς και στην ανάπτυξη νέων θερµικών µεθόδων µικρότερης κλίµακας αλλά υψηλότερης απόδοσης (αεριοποίηση σε ΜΕΚ ή αεριοστρόβιλο και αεριοποίηση πλάσµατος, µικτή καύση, αεριοποίηση SRF/RDF σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθµούς). Η αξιοποίηση των σύµµεικτων (µη-διαχωρισµένων) ΑΣΑ σε µεγάλες µονάδες καύσης αντίκειται στην αρχή της εγγύτητας και θα οδηγήσει σε προβλήµατα χωροθέτησής τους. Η ενέργεια από µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των µη διαχωρισµένων ΑΣΑ µόνο µερικά µπορεί να χαρακτηρισθεί «ενέργεια από ΑΠΕ» (χαµηλό βιογενές κλάσµα), µε αποτέλεσµα να απαιτούνται υψηλές τιµές διάθεσης για τα εισερχόµενα απόβλητα. Όχι µόνο οι απόλυτες (mg/nm 3 ) αλλά και οι συνολικές εκποµπές ρυπαντών (τόνοι/έτος) πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την τελική επιλογή τόσο του µεγέθους των µονάδων όσο και των κατάλληλων θερµικών µεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Η καύση σύµµεικτων ΑΣΑ αποτελεί δέσµευση για µακρύ χρονικό διάστηµα καθώς οι µονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο λόγω των υψηλών σταθερών λειτουργικών τους εξόδων. 47

48 Ενεργειακή συν-αξιοποίηση SRF και βιοµάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, µικτή καύση ή αεριοποίηση) αποτελεί µία άριστη λύση για το σύνολο των οργανικών ενδιάµεσων ρευµάτων (SRF. RDF) που προκύπτουν ως παραπροϊόντα ολοκληρωµένων διαχειριστικών επιλογών που προηγούνται στην ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση. Μικρές (<10 ΜWe) ή µεσαίες (<20-40 ΜWe) µονάδες µπορούν να διαθέτουν ευκολότερα µέρος της θερµικής τους ενέργειας και να επιτυγχάνουν συνέργειες µε άλλες βιοµηχανίες σε οργανωµένες ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. Η θερµική αξιοποίηση του SRF µπορεί να συνδυασθεί µε την συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων/αποβλήτων, υψηλού βιογενούς κλάσµατος, όπως η ξ. ιλύς (από ΜΕΑΛ), τα βιοµηχανικά παραπροϊόντα και, κυρίως, η αγροτική βιοµάζα που µπορεί έτσι να βρει µία αξιόπιστη διέξοδο ως συµπληρωµατικό καύσιµο σε υπάρχουσες βιοµηχανικές µονάδες µικρού ή µεσαίου µεγέθους (µειώνοντας και τον κίνδυνο προµήθειας καυσίµου για τους επενδυτές). εδοµένα από διαδικασίες διαβούλευσης τόσο µε ΜΚΟ όσο και µε άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταδεικνύουν ότι αποδοχή για την εγκατάσταση µονάδων θερµικής επεξεργασίας θα ήταν δυνατή µόνο σε περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν αποδοτικά συστήµατα αποφυγής δηµιουργίας ΑΣΑ και συστηµάτων ανακύκλωσης (είτε µε ΑσΠ είτε µε µονάδες ανακύκλωσης και ΜΒΤ). Στο πλαίσιο αυτό, προτυποποιηµένα-πιστοποιηµένα δευτερογενή καύσιµα µε υψηλή ΚΘ (εποµένως χαµηλής υγρασίας), χαµηλό επίπεδο χλωρίου και άλλων ρυπαντών σε συνδυασµό και µε βιοµάζα είναι δυνατόν να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. 48

49 Συµπεράσµατα Ι Η Οδηγία 31/1999/ΕΚ, το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριµµάτων και η νέα Οδηγία 28/2009/ΕΚ για τις ΑΠΕ συντελούν στη σταδιακή µείωση των ΧΥΤΑ, στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ και στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών καυσίµων (RDF, SRF, Trockenstabilat, κλπ.), που ήδη αξιοποιούνται ενεργειακά σε διάφορες εφαρµογές (τσιµεντοβιοµηχανία, κεντρικές µονάδες συµπαραγωγής, µεγάλους θερµικούς σταθµούς-µικτή καύση, κλπ.). Οι µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων αποτελούν το συµπληρωµατικό, τελικό µέτρο ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και άλλων σχεδίων διαχείρισης στερεών, οργανικών αποβλήτων (π.χ. ΒΕΑΣ, «µπλε κάδος», κλπ). Η συν-αξιοποίηση τοπικά παραγόµενων αποβλήτων ρευµάτων υψηλού βιογενούς κλάσµατος, (π.χ. ξ. ιλύος από µονάδες ΜΕΑΛ, στερεών βιοµηχανικών υποπροϊόντων-βεασ) και αγροτικής βιοµάζας αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή, τονώνουν το γεωργικό τοµέα και συµβάλλουν στη βιωσιµότητα υλοποίησης παρόµοιων έργων (ασφάλεια προµήθειας καυσίµου). Η ανάπτυξη εφαρµογών συµπαραγωγής είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση αποκεντρωµένων µονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας µικρού ή µεσαίου µεγέθους. 49

50 Συµπεράσµατα ΙΙ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ βρίσκεται χαµηλά στην ιεραρχία των µεθόδων διαχείρισης, έχει χαµηλή περιβαλλοντική αποδοχή και συνιστά σηµαντική δέσµευση λόγω µεγέθους. Η εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών ανακύκλωσης (π.χ. η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία -MBT) αποτελεί µία βιώσιµη διέξοδο στη διαχείριση των ΑΣΑ, καθώς τηρούνται οι προτεραιότητες της νέας Οδηγίας και παράγονται προτυποποιηµένα δευτερογενή καύσιµα (SRF) που µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα σε υπάρχουσες ή µελλοντικές ενεργειακές εφαρµογές. Η ανάπτυξη συνεργειών (στον περιβαλλοντικό, ενεργειακό & γεωργικό τοµέα) είναι απαραίτητη για την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική στήριξη των επενδύσεων. Εφαρµόζονται ήδη στοχευµένες δράσεις R&D για την περαιτέρω βελτίωση τόσο της τεχνολογίας ΜΒΤ (βελτίωση ποιότητας των ανακυκλώσιµων και του SRF) όσο και προηγµένων µεθόδων (αεριοποίηση) θερµικής συν-αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων (SRF/RDF) µε άλλα οργανικά απόβλητα και, κυρίως, αγροτική βιοµάζα. Η ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων µε θερµικές µεθόδους είναι εφικτή στην περίπτωση συν-αξιοποίησης του SRF, άλλων καυσίµων υψηλού βιογενούς κλάσµατος και βιοµάζας και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης των ΑΣΑ, σε συµµόρφωση µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες 50

51 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 51

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USA, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,Ελλάδα synergia@synergia.com.gr Ο Δρ Ευστράτιος Καλογήρου από το Earth Engineering Center, Columbia University

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. pellet) (CEN/TS 15234) (Table 1 in CEN/TS 14961) Πηγή: Bionorm II project

(π.χ. pellet) (CEN/TS 15234) (Table 1 in CEN/TS 14961) Πηγή: Bionorm II project Τεχνολογίες αξιοποίησης βιοµάζας για την παραγωγή θερµικής ή/και ηλεκτρικής ενέργειας Πέµπτη, 25 Νοεµβρίου 2010 Εµµανουήλ Κακαράς, Παναγιώτης Γραµµέλης, Πανόπουλος Κυριάκος, Καρέλας Σωτήρης Μιχάλης Αγρανιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΜΑΛΟΥΤΑΣ / Αντιπρόεδρος επιτροπής περιβάλλοντος ΚΕ Ε Νοέµβρης 2014

Λ.ΜΑΛΟΥΤΑΣ / Αντιπρόεδρος επιτροπής περιβάλλοντος ΚΕ Ε Νοέµβρης 2014 Ο Λάζαρος Μαλούτας 22 Νοεµβρίου στις 10:18 π.µ. Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ Αυτό ήταν το θέµα που παρουσίασα σε ηµερίδα στην Αθήνα, την Παρασκευή 21-11-2014, στο πλαίσιο προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας Σπύρος Κυρίτσης Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012

TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012 TEE «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Δεκέμβριος 2012 Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Συντονιστής Επιτροπής Ενεργειακής Αξιοποίησης ΣΕΒΙΑΝ 1 Ενεργειακή αξιοποίηση Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 10 Φεβρουaρίου 2014 Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, XM, MSc,mΒΑ Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Προστιθέμενη αξία 0,5 δισ.eur/έτος 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες

Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : +30 210 6501 593, Fax : +30 210 6501598, E-mail : grammelis@certh.gr, karampinis@certh.gr

Τηλ : +30 210 6501 593, Fax : +30 210 6501598, E-mail : grammelis@certh.gr, karampinis@certh.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ιδιότητες Στερεών Βιοκαυσίµων και τυποποίησή τους Εcoforum: «Θέρµανση από βιοµάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης «Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας περιβάλλοντος» ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Νοέμβριος 2008 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΠΘ Περιεχόμενα Παρουσίαση του πλαισίου-προγράμματος Zero Waste Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

HELEXPO S.A. 4 th Business Forum ECO-ECO2. Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση. Θεμιστοκλής Λέκκας

HELEXPO S.A. 4 th Business Forum ECO-ECO2. Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση. Θεμιστοκλής Λέκκας HELEXPO S.A. 4 th Business Forum ECO-ECO2 Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση Θεμιστοκλής Λέκκας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑΣ Πολυστυρένιο Πολυστυρένιο Πολυστυρένιο Πολυστυρένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα