Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας HΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ Αθήνα, 25 Nοεµβρίου 2010 Ι. Μπούκης & Γ. Κουφοδήµος 1

2 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά την ενεργειακή τους αξιοποίηση H κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Στατιστικά στοιχεία Οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις των ΧΑ Α και µέτρα αποτροπής της διάθεσης των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ Ορισµός των δευτερογενών καυσίµων, προτυποποίησή και δυναµικό παραγωγής τους Η τεχνολογία Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) της εταιρείας HERHOF και η αξιοποίηση των παραγόµενων δευτερογενών καυσίµων (Trockenstabilat ) Πρακτικές εφαρµογές στη βιοµηχανία για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF, RDF) και βιοµάζας Πιλοτικά και επιδεικτικά έργα Η/Π µε αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων (SRF) και βιοµάζας Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους - Παραδείγµατα έργων συν-αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Η καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ και σύγκρισή της µε την ενεργειακή συναξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας Συµπεράσµατα 2

3 To θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 3

4 ιαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση του βιογενούς κλάσµατος Θεσµικό πλαίσιο και δυνατότητες Iεραρχία διαχείρισης αποβλήτων: 1. αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση (Prevention incl. reuse) 2. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 3. ανακύκλωση υλικών (Material recycling) µε «επιθετικούς στόχους»: µέχρι το 2020 ανάκτηση 50% κ.β. τουλάχιστον του χαρτιού, των µετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού 4. ανάκτηση ενέργειας (εδώ περιλαµβάνονται η αποτέφρωση και άλλες θερµικές µέθοδοι όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, και µάλιστα µε ορισµένα ελάχιστα κριτήρια απόδοσης, π.χ. 65% συνολικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης για τις νέες µονάδες) 5. τελική διάθεση (οτιδήποτε δεν χαρακτηρίζεται ανάκτηση). Επιπλέον, στην Οδηγία 2001/77/EK αναφέρεται ότι «... η καύση µη διαχωρισµένων δηµοτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα µελλοντικό σύστηµα υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην περίπτωση που µια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων...». Τέλος, στη νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τονίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιοµάζας (τροφικές ανάγκες, χαρτοπολτός, κλπ.) και ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν νέες πηγές βιοµάζας - µέσω νέων συστηµάτων δασοπονίας αλλά και µέσω της (αξιοποίησης) του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή (DG TREN) έχει ήδη αρχίσει να συµπεριλαµβάνει στον τοµέα της συγχρηµατοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιοµάζας και έργα συναξιοποίησης βιοµάζας και στερεών ανακτηθέντων καυσίµων (SRF, βλ. στη συνέχεια). 4

5 Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 παραµένει ένα διαχρονικό πρόβληµα που βαίνει συνεχώς διογκούµενο Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 βαίνει συνεχώς αυξανόµενη καθώς, παρά τη µείωση του ποσοστού των Βιοαποικοδοµήσιµων Αστικών Απορριµµάτων (ΒΑΑ-BMW) που οδεύει προς ΧΥΤΑ, παραµένουν τεράστιες ποσότητες ΑΣΑ που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίµων) (Πηγή: European Environment Agency) 5

6 Το πρόβληµα συµµόρφωσης της Ελλάδας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 31/1999/ΕΚ (ΑΣΑ) και 64/1994/ΕΚ (υλικά συσκευασίας) kg MSW/capita Η παραγωγή των ΑΣΑ στην Ελλάδα αυξάνει µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε εκείνη στην ΕΕ EU15+EFTA NMS12 Total EU27 Greece ιαχρονική παραγωγή ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) στην ΕΕ και στην Ελλάδα 6

7 Συµµόρφωση διαφόρων χωρών της ΕΕ µε τις επιταγές της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ Η υστέρηση της Ελλάδας στη διαχείριση των ΑΣΑ (ελαχιστοποίηση διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ) είναι πολύ υψηλή 7 % of BMW landfilled in 2003 compared to generation in Greece United Kingdom Ireland Slovenia Portugal Spain Czech Republic Hungary Italy Finland France Germany Austria Netherlands Sweden Belgium Denmark EU-15 Target 2006 Target 2009 Target 2016 Βιοαποικοδοµήσιµα Αστικά Απορρίµµατα (ΒΑΑ-BMW) που οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ (2003) σε σχέση µε τους ενδιάµεσους στόχους της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ (Πηγή: European Environment Agency)

8 Τι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 1. Κλείσιµο και Aνάπλαση ΧΑ Α 3. Ανακύκλωση Yλικών Συσκευασίας 2. Βιολογική Eπεξεργασία των ΑΣΑ 1. Το κλείσιµο των ΧΑ Α 2. Τον περιορισµό του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των ΑΣΑ που οδηγούνται σε ταφή 3. Την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και συναφών προϊόντων 8

9 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/4) Συχνές πυρκαγιές εκλύουν διοξίνες & άλλες βλαβερές ουσίες & θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δάση και περιουσίες 9

10 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/4) Παραγωγή ιδιαίτερα βεβαρηµένων υγρών αποβλήτων (στραγγίσµατα), τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και µειώνουν τα αποθέµατα πόσιµου νερού Τα στραγγίσµατα είναι 60 φορές πιο ρυπογόνα από τα αστικά λύµατα 10

11 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3/4) Έκλυση βιοαερίου που ρυπαίνει την ατµόσφαιρα - το περιεχόµενο µεθάνιο (CH 4 ) είναι φορές πιο ενεργό από το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) Για κάθε MW εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύς προερχόµενο από βιοαέριο εξοικονοµούνται περίπου CO 2 /έτος 11

12 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ («ΧΑ Α») ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (4/4) Απόρριψη επικίνδυνων, τοξικών, µολυσµατικών αποβλήτων Υποβάθµιση περιοχής και µακροχρόνια µείωση της αξίας της γης 12

13 ΟΙ «ΧΑ Α», ΗΛΑ Η ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Έως 31/12/2010 όσοι ΦΟ ΣΑ δεν έχουν νόµιµο τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων τους πρέπει να συνάψουν συµβάσεις µε φορείς διαχείρισης απορριµµάτων (εγχώριους ή ξένους) προκειµένου να διαθέσουν τα ΑΣΑ αρµοδιότητάς τους για τα επόµενα 2-5 έτη Οι συµβάσεις αυτές θα έχουν τρία σκέλη: 1. Τη συµπίεση και µεταφόρτωση ή δεµατοποίηση 2. Την ασφαλή µεταφορά 3. Τη διάθεση σε αδειοδοτηµένη νόµιµη εγκατάσταση (ΧΥΤΑ ή Εργοστάσιο Επεξεργασίας) Το κόστος µιας τέτοιας ενδιάµεσης διαχείρισης είναι σηµαντικό, όµως δεν συγκρίνεται µε το όφελος που προκύπτει από την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας Το κόστος αυτό εάν το επωµισθούν οι τοπικές κοινωνίες θα αποτελέσει κίνητρο για την εξεύρεση λύσης στην περιοχή τους 13

14 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΥΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) Πλεονεκτήµατα Επεξεργασία στραγγισµάτων, παραγωγή νερού άρδευσης των ΧΥΤΑ Προστασία υπόγειων νερών στεγάνωση Έλεγχος αερίων ρύπων αξιοποίηση βιοαερίου Έλεγχος εισερχοµένων απορριµµάτων Μελλοντική αποκατάσταση τοπίου Μειονεκτήµατα Το κόστος της γης αποµειώνεται Κοινωνικές αντιδράσεις Η υποβάθµιση της αξίας της γης στην ευρύτερη περιοχή Το κόστος αποκατάστασης του τοπίου Το κόστος της µεταφροντίδας (δηλαδή την διαχείριση των υγρών, αερίων ρύπων κλπ) που απαιτείται για 15 τουλάχιστον έτη µετά την πλήρωση Καµία ανάκτηση υλικών 14

15 Πρόταση «Ολοκληρωµένης θερµικής αξιοποίησης» ελαστικών και άλλων αποβλήτων στη υτική (West) Αττική 15

16 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (1/2) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΕΑ-GREENPEACE-SOS ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-WWF) ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Φυλής τόνοι ΑΣΑ/ηµέρα (µελέτη) τόνοι ΑΣΑ/έτος CAPEX Greenpeace (µελέτη) Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 52,19 /τόνο ΑΣΑ Τυπικό ισοζύγιο µάζας 28,70% ανακυκλώσιµα υλικά/συσκευασίες ή τόνοι/έτος 18,70% χαρτί ή τόνοι/έτος 35,65% κοµποστοποιήσιµα υλικά/οργανικά ή τόνοι/έτος 3,90% ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές ή τόνοι/έτος 13,05% αδρανή (προς ΧΥΤΥ) ή τόνοι/έτος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 4. Μέσου κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μεσ-ΚΟΜΠ) Κέντρα ανακύκλωσης 25 (στοιχεία µελέτης) Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος υναµικότητα Κεν-ΑΝΑ τόνοι/έτος "Μεσαίες" µονάδες κοµποστοποίησης 3 Συνολική ποσότητα ΑΣΑ τόνοι/έτος Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος CAPEX Κεν-ΑΝΑ µονάδα ανακύκλωσης υναµικότητα Μεσ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 250 /τόνο ΑΣΑ CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Συνολικό CAPEX Κεν-ΑΝΑ Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 144 /τόνο οργανικών 2. Οικιακή κοµπστοποίηση (οικ-κομπ) 5. Μικρού κόστους µονάδες κοµποστοποίησης (Μικ-ΚΟΜΠ) Οικιακή κοµποστοποίηση τόνοι οργανικών/έτος Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Εξυπηρετούµενα νοικοκυριά νοικοκυριά "Μικρές" µονάδες κοµποστοποίησης 10 Ειδική ποσότητα οργανικών 3,2 τόνοι οργανικών/νοικοκυριό/έτος Μέση δυναµικότητα Μικ-ΚΟΜΠ τόνοι/έτος υναµικότητα κάδων 8,77 kg οργανικών/ηµέρα Συνολική ποσότητα οργανικών τόνοι οργανικά/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος CAPEX Μεσ-ΚΟΜΠ Eιδικό κεφαλαιουχικό κόστος 181,82 /τόνο οργανικού Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 100 /τόνο οργανικών 3. Χαµηλού κόστους κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 6. Λειτουργία του ΕΜΑΚ Προς κοµποστοποίηση τόνοι/έτος Οργανικό που αποµένει (calc.) τόνοι οργανικά/έτος Κόστος κλαδοτεµαχιστών Οργανικό που αποµένει (µελέτη) τόνοι οργανικά/έτος ιαχειρίσιµες ποσότητες τόνοι/έτος Non-accountable organics τόνοι οργανικά/έτος Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 200 /τόνο Παραγόµενο RDF τόνοι RDF/έτος Κόστος "µικρών" κάδων Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Ποσότητα "µικρών" κάδων Ειδικό κεφαλαιουχικό κόστος 77,78 /"µικρό" κάδο Οργανικά προς κοµποστοποίηση (2-5) τόνοι οργανικού/έτος Συνολικό κόστος προγράµµατος Απόδοση προγράµµατος κοµποστοποίησης 41,18% min max 7. ιάθεση υπολειµµάτων Υπάρχοντα ΣΕ /Κ ΑΥ από µονάδες κοµποστοποίησης & Κ ΑΥ τόνοι αδρανή/έτος Μελλοντικά ΣΕ /Κ ΑΥ διάθεση RDF-EMAK τόνοι RDF/έτος Σύνολο Αδρανή υπολείµµατα ΕΜΑΚ τόνοι αδρανή/έτος Τελικά υπολείµµατα τόνοι/έτος 16

17 Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αττική Μία οικολογική προσέγγιση (2/2) CAPEX Προγράµµατος τόνοι/έτος /τόνο Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) ,00 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) ,82 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) ,00 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) ,00 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) ,00 Καµπάνια Σύνολο ,08 Υπαρχοντα Κ ΑΥ (λειτουργούν µε µέγιστη δυναµικότητα) ΕΜΑΚ Σύνολο Εισερχόµενα προς διαχείριση ιαχειριστικό έλλειµα Θέµατα προς διερεύνηση (ενδεικτικά) Χωροθετήσεις Χωροθέτηση µονάδων??? 1 Κέντρα Ανακύκλωσης (Κεν-ΑΝΑ) 25 Κόστος αγοράς/εκµίσθωσης γής??? 2 Οικιακή Κοµποστοποίηση (Οικ-ΚΟΜΠ) 0 Μελέτες/αδειοδοτήσεις??? 3 Χαµηλή Κοµποστοποίηση (Χαµ-ΚΟΜΠ) 0 Ίδια κεφάλαια??? 4 Μεσαία Κοµποστοποίηση (Μεσ-ΚΟΜΠ) 3 Λειτουργικό κόστος??? 5 Μικρή κοµποστοποίηση (Μικ-ΚΟΜΠ) 10 Εφικτότητα χρηµατοδότησης??? Σύνολο 38 Φορέας υλοποίησης??? Κατασκευή υποδοµών??? Φορέας λειτουργίας??? Κόστος logistics??? Περιβαλλοντικό αποτύπωµα??? 17

18 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ (1/2) /τόνο ΑΣΑ * Χωρίς ειδικό τέλος & ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε* ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΧΥΤΑ ΕΛΛΑ Α* Γερµανία Αθήνα Ιταλία Θεσσαλονίκη Βέλγιο Κοζάνη Φιλανδία Ρόδος Πηγή : Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) ήµοι Ιδιώτες 18

19 Η «ΨΑΛΙ Α» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛEIΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ (2/2) /τόνο (τιµές 2005) ΤΙΜΗ* ΕΙΣΟ ΟΥ ΧΥΤΑ + ΦΟΡΟΣ ΧΥΤΑ Ολλανδία Φιλανδία ανία Αυστρία ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ Γερµανία : Απαγόρευση εισόδου σε ΧΥΤΑ για Φόρος ΧΥΤΑ Τιµή Εισόδου απόβλητα περιεκτικότητας >3% κ.β. σε οργανικά (ηµεροµηνία εφαρµογής από τον Ιούνιο 2005) Γερµανία, Βέλγιο : ιαχωρισµός στην πηγή Ιταλία : Υψηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων Πηγή : Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Αρχή (2009); Waste Management Benchmarking Study Forfas (2006) 19

20 ευτερογενή στερεά καύσιµα Ορισµοί και προτυποποίηση Με τον όρο RDF (Refuse Derived Fuels) νοούνται όλα τα ανακτηθέντα, από µηχανική επεξεργασία των αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, δευτερογενή καύσιµα. Για το χαρακτηρισµό των ως άνω ως «Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίµων»-SRF (Solid Recovered Fuels), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου CEN/TC 343. Η κατηγοριοποίηση των SRF λαµβάνει υπόψη οικονοµικές (KΘ ), τεχνικές (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικές παραµέτρους (% κ.β. Hg), όπως στον παρακάτω πίνακα. Classification property NCV Chlorine (Cl) Mercury (Hg) Classes Unit No class Statistical measure (Mean) [MJ/kg ar] > 25 > 20 > 15 > 10 > 3 - Examination *) Statistical measure (Mean) [% dm] < 0,2 < 0,6 < 1,0 < 1,5 < 3,0 - Examination **) Statistical measure (Median) Statistical measure (80 th percentile) < 0,02 < 0,03 < 0,08 < 0,15 < 0,50 < 0,04 < 0,06 < 0,16 < 0,30 < 1,00 Examination *) = SRF made from sewage sludge [mg/mj ar] **) = SRF made from municipal solid waste and sewage sludge Η κατηγοριοποίηση του SRF χαρακτηρίζει, σε µεγάλο βαθµό, τις ιδιότητες του καυσίµου διευκολύνοντας την αποδοχή του και την ανάπτυξη βιώσιµων εµπορικών εφαρµογών. Η προτυποποίηση του SRF αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για τις µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης και µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας-μβτ (βελτίωση προϊόντος). 20

21 Στοιχεία για το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινοτικού Προγράµµατος Quo Vadis, περίπου 219 µονάδες παραγωγής RDF/SRF παρήγαν ~5 εκατ. τόνους (2005) σε 13 χώρες της ΕΕ- 15. Οι εκτιµήσεις αυτές κρίνονται, πάντως, πολύ κατώτερες (~ 25%) της πραγµατικής παραγωγής. Ενδεικτικά, ο ERFO εκτιµά ότι το δυναµικό του SRF (για την ΕΕ-15, 2005) είναι της τάξεως των εκατ. τόνοι σε ετήσια βάση. Μόνο στη Γερµανία, επίσηµες στατιστικές αναφέρουν ~66 µονάδες ΜΒΤ µε δυναµικότητα ~7,1 εκατ. τόνων/έτος (µετά ανακύκλωση στην πηγή-ασπ) ενώ σε ~72 µονάδες καύσης, δυναµικότητας 17,9 εκατ. τόνων/έτος, αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόµενο είτε απευθείας των ΑΣΑ (µετά ΑσΠ) είτε του SRF (των µονάδων ΜΒΤ). H DEFRA έχει αναλάβει πολλές έρευνες αγοράς στο ΗΒ και έχει προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για το SRF, λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση των βιοµηχανικών χρηστών (τσιµεντοβιοµηχανίες, µονάδες συµπαραγωγής, κεντρικές ανθρακικές µονάδες, κλπ.) να χρησιµοποιήσουν ένα προτυποποιηµένο καύσιµο αντί για µη διαχωρισµένα απορρίµµατα. Στα πλαίσια αυτά εκτιµάται ότι το δυναµικό παραγωγής RDF/SRF στο ΗΒ ανέρχεται σε ~1,1-1,5 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Πηγές: Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Defra explores market for refuse-derived fuel (www.retsrecycle.com), Feb-2009 European Recovered Fuel Organisation (ERFO), SRF: achieving environmental and energy-related goals markets, June 2006 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Municipal Solid Waste Management in 2006 Flamme, S. and Balhar, M., An holistic Approach towards quality management and classification-european database on SRF production, Project Quo Vadis 21

22 ιαχείριση ΑΣΑ - H τεχνολογία Μηχανικής- Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΤ) της Herhof 22

23 Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας ΜΒΤ της HERHOF Κλειστή διαδικασία, σε ελεγχόµενο περιβάλλον χωρίς οσµές Παραγωγή καθαρών, ανακυκλώσιµων υλικών και δευτερογενούς καυσίµου (Stabilat) Μη-παραγωγή compost (δυσκολία στην τελική του διάθεση) Απουσία υγρών εκροών και αερίων ρύπων Χώρος µηχανικής ανακύκλωσης των ξηρών ΑΣΑ Κλειστό κουτί βιολογικής ξήρανσης των ΑΣΑ ίκτυο προσαγωγής αέρα και αποµάκρυνσης των VOCs Το σύστηµα LARA για τη διαχείριση των VOCs 23

24 Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) ανακύκλωσης των ΑΣΑ και παραγωγής SRF (Osnabrück - Γερµανία) Η µονάδα ΜΒΤ της HRO στο Osnabrück-Γερµανία δυναµικότητας τόνων/έτος 24

25 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης των ΑΣΑ (Λάρνακα - Κύπρος) υναµικότητα µονάδας: tn/έτος σύµµεικτα αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) tn/έτος οργανικά απόβλητα και πράσινα υπολείµµατα tn/έτος (από το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή) Προϋπολογισµός έργου: ~ 55 εκατ. 25

26 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης Εµπορο-βιοµηχανικών Στερεών Αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και παραγωγή SRF ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Η µονάδα της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. λειτουργεί από τις αρχές του 2009 στην ΟΕ Α του. Φυλής H µονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης έχει ετήσια δυναµικότητα τόνων ηµοτικών Αποβλήτων («µπλε κάδος») και εµποροβιοµηχανικών αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και ενσωµατώνει την «τελευταία λέξη» στις τεχνολογίες διαχωρισµού (οπτικοί διαχωρισµοί, ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης, κλπ.) Η µονάδα συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και στην ενδυνάµωση της αγοράς δευτερογενών προϊόντων (επαναχρησιµοποίηση υλικών) 26

27 Μορφή του Trockenstabilat (soft pellets) 27

28 Σύγκριση ΑΣΑ και άλλων καυσίµων µε το Trockenstabilat Σύγκριση ΚΘ των ΑΣΑ και του Stabilat kj / kg ~ ~ ΑΣΑ 40% Υγρασία Σύγκριση ΚΘ του Stabilat και άλλων καυσίµων Μετά τη βιολογική ξήρανση Stabilat µετά το διαχωρισµό ανακυκλώσιµων Καύσιµο Θερµογόνος δύναµη Θερµογόνος δύναµη [kj/kg] [Btu/lbs] Λιγνίτης 8,000 16,000 3,600 7,200 Ξύλο 10,500 16,500 4,500 7,100 Χαρτί 13,500 5,800 Stabilat 16,000 18,000 6,900 7,800 28

29 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση RDF/SRF (1/5 ) H µονάδα συµπαραγωγής RDF/SRF στο Industriepark Ηöchst Η µονάδα υλοποιείται στο Industriepark Ηöchst και θα αξιοποιεί τόνους RDF/SRF σε ετήσια βάση, παράγoντας ~70 MWe (~250 kg ατµού/h). H µονάδα συµπαραγωγής αξιοποιεί την τεχνολογία ρευστοποιηµένης κλίνης µε εσωτερική ανακυκλοφορία (ICFB) της εταιρείας EBARΑ. O προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται σε ~300 Μ και οι θέσεις εργασίας σε

30 Aυτόνοµη ενεργειακή αξιοποίηση SRF & βιοµάζας (2/5) Μονάδα συµπαραγωγής µε καύση βιοµάζας/srf στη StoraEnso Η µονάδα της χαρτοβιοµηχανίας StoraEnso στο Antijalankoski (Φινλανδία) αξιοποιεί µίγµα βιοµάζας SRF (40 60). H καύση επιτυγχάνεται σε ρευστοποιηµένη κλίνη (BFB) µε εξαιρετικές συνθήκες ατµού (500 ο C, 80 bar), περιβαλλοντικές επιδόσεις και διαθεσιµότητα (>90%). H µονάδα αξιοποιεί ενεργειακά τόνους SRF και τόνους βιοµάζα σε ετήσια βάση. 30

31 Mικτή καύση SRF σε λιγνιτικές µονάδες στη Γερµανία (3/5) Εκτεταµένες δοκιµές µικτής καύσης SRF σε λιγνιτικές µονάδες έχουν γίνει στις µονάδες της RWE στο Berrenrath (CFB) τόνοι/έτος και στο Weisweiler (PC) τόνοι/έτος, στα πλαίσια του προγράµµατος RECOFUEL (στοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονοµικής πλευράς, η αντικατάσταση λιγνίτη µε SRF αναµένεται να έχει θετικά αποτελέσµατα (από αυξηµένα τέλη διάθεσης και µείωση εκποµπών CO 2 ). Από τεχνικής πλευράς, το αυξηµένο % Cl στα αέρια εισόδου στο λέβητα δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα εφόσον η περιεκτικότητα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυσίµου του λιγνιτικού σταθµού (σε ενεργειακή βάση). Από περιβαλλοντικής πλευράς δεν διαπιστώθηκαν µεταβολές στις εκποµπές των αερίων ρυπαντών ενώ η τέφρα πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση. Το µόνο που απαιτείται είναι η αναβάθµιση των συστηµάτων αποθήκευσης του SRF και της τροφοδοσίας του στην εστία καύσης. 31

32 Σύζευξη αεριοποίησης SRF µε ανθρακική µονάδα Η/Π στη Φινλανδία (4/5) Η αεριοποίηση δευτερογενών καυσίµων είναι µία παραλλαγή θερµικής αξιοποίησης SRF. To παραγόµενο καύσιµο αέριο καθαρίζεται και, στη συνέχεια, αξιοποιείται σε παρακείµενη ανθρακική µονάδα Η/Π. Η µονάδα επίδειξης της Foster Wheeler στο Lahti (Φινλανδία) είναι σε λειτουργία από το 1998 και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ~20 τόνων SRF/h (διαθεσιµότητα >90%). Η σύζευξη αυτή (αεριοποίηση-ανθρακική Η/Π µονάδα) επιτυγχάνει ηλεκτρική απόδοση ~36% έναντι ~25% µίας συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ. Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης συζευγµένης µονάδας αεριοποίησης µε µονάδα Η/Π µε άνθρακα και συµβατικής µονάδας καύσης ΑΣΑ (για είσοδο καυσίµου 160 MWth) 32

33 Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, SRF και βιοµάζας στην τσιµεντοβιοµηχανία (5/5) Οι ποσότητες οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας (~63:37) που χρησιµοποιούνται στην τσιµεντοβιοµηχανία τετραπλασιάστηκαν µέσα σε 15 έτη ( ), από 3 σε 12 εκατ. τόνους/έτος (στοιχεία CSI, CEMBUREAU) µε την EE να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης. Το 50% του θερµικού φορτίου της Γερµανικής τσιµεντοβιοµηχανίας µόνο καλύπτεται από οργανικά απόβλητα και βιοµάζα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορ- ροφώνται στην τσιµεντοβιοµηχανία στη Γερµανία ετήσια. Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο πρόβληµα για την ανάπτυξη παρό- µοιων εφαρµογών συνιστά η έλλειψη προτυποποίησης, η απουσία µακροπρόθεσµων συµβολαίων, το θεσµικό πλαίσιο και οι τοπικές αντιδράσεις (δοκιµές έχουν υλοποιηθεί τόσο στην ΑΓΕΤ όσο και στην ΤΙΤΑΝ). Μίγµα καυσίµων στη Γερµανική τσιµεντοβιοµηχανία (Neovis, 2008) 33

34 Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων στην Ελλάδα από την ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων Ολόκληρα ελαστικά ΚΘ : 28,90 MJ/kg 27% βιοµάζα Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι ΚΘ : 14,67 MJ/kg 40% βιοµάζα υγρασία< 10% Ξηρή Ιλύς Βιολογικών Καθαρισµών Προέλευση: Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ) ΚΘ : 12,57-13,83 MJ/kg 100% βιοµάζα υγρασία< 5% 34

35 Υποκατάσταση συµβατικών ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά από την Α.Ε. Alternative Τσιµέντων fuels in Titan-Greece ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Titan-Greece\Thermal substitution Rate (%) Αξιοποίηση στο 2009: ~ τόνοι αποβλήτων Εξοικονόµηση ~30.000τόνοι CO % στο εργοστάσιο Καµαρίου Biomass % Alt.Fossil Fuels % 35 35

36 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής ξεκίνησε να χρησιµοποιεί βιοµάζα ως εναλλακτικό καύσιµο το Το 2009 η κατανάλωση ήταν τόνοι. Η βιοµάζα είναι καύσιµο ουδέτερο ως προς την εκποµπή CΟ 2. Η βιοµάζα προέρχεται από τα υπόλοιπα καλλιεργηµένων εκτάσεων, µετά την συλλογή του καρπού. Προηγούµενα η πρακτική καθαρισµού των εκτάσεων ήταν η καύση επιτόπου. Προέλευση:καλλιέργεια άχυρου (10%), τοµάτας (5%), καλαµποκιού (35%), και βαµβακιού (50%) στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Θερµογόνος δύναµη βιοµάζας 13,83 MJ/kg. 36

37 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) σε επιδεικτική κλίµακα (µονάδα της HRO στο Osnabrück) Το αντικείµενο του έργου POLYSTABILAT είναι η υλοποίηση µίας επιδεικτικής (~ 750 kg/h) µονάδας H/Π µε αεριοποίηση του παραγόµενου Stabilat από τη µονάδα ΜΒΤ της HRO/ΗΛΕΚΤΩΡ στο Osnabrück. Τα αποτελέσµατα του έργου θα καταδείξουν τη βιωσιµότητα της σύζευξης µονάδων ανακύκλωσης των ΑΣΑ µέσω της τεχνολογίας ΜΒΤ και της ενεργειακής αξιοποίησής του παραγόµενου SRF (δηλ. µονάδες της τάξης των τόνων SRF/έτος). Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του 7 ου ΠΠ της Ε.Ε., µε προϋπολογισµό ~ 6,8 Μ. Συµµετέχουν επίσης ΕΑΘΕ / ΕΜΠ, Free University of Brussels, University of Stuttgart 37

38 Αεριοποίηση SRF (Stabilat) Βασική αρχή 38

39 Αεριοποίηση Stabilat (προοπτικό) 39

40 Μονάδα αεριοποίησης Stabilat στο Osnabrück (750 kg/h) ιάγραµµα ροής 40

41 Αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων 41

42 Εµπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους Η τιµή πώλησης ( /kwh) ήταν µέχρι πρόσφατα πολύ χαµηλή. Η κατάσταση βελτιώθηκε σηµαντικά µε το Νόµο 3851/2010 για τη βιοµάζα ενώ για το SRF το τοπίο παραµένει θολό. Πρόβληµα ασφάλειας στην προµήθεια καυσίµου ο συνδυασµός SRF/λοιπών οργανικών αποβλήτων & αγροτικής βιοµάζας διασπείρει και περιορίζει τον κίνδυνο µονοψωνίων. Επιπλέον, η προτυποποίηση των (από πιστοποιηµένους φορείς) δευτερογενών καυσίµων και των αξιοποιούµενων οργανικών αποβλήτων στις µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ως προς την πιστοποίηση του βαθµού ανανεωσιµότητας (biogenic fraction) των αξιοποιούµενων οργανικών καυσίµων, αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα οικονοµικότητας. Οι απαραίτητες συνέργειες δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί η σύζευξη όµως: περιβαλλοντικών λύσεων (ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ και άλλων οργανικών αποβλήτων, π.χ. ΣΕ ή οργανικών αποβλήτων από ΒΙ.ΠΕ.) ενεργειακών πλεονεκτηµάτων (µονάδες βάσεως και συµπαραγωγής µε ΑΠΕ δρουν ενισχυτικά και για τους αιολικούς και Φ/Β σταθµούς), και ωφελειών για τους αγρότες (αύξηση % αγροτικής βιοµάζας στις µονάδες αξιοποίησης) δηµιουργεί ένα ευρύ δίκτυο εµπλεκοµένων που ενισχύει την κοινωνική και οικοvοµική συνοχή. εν επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας Τα οικονοµικά οφέλη µπορούν να βελτιωθούν µέσω: του προκύπτοντος περιβαλλοντικού οφέλους (από τη διαχείριση των ΑΣΑ) της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσµατος (αύξηση του βαθµού απόδοσης µέσω προηγµένων τεχνολογιών/αεριοποίησης και εφαρµογών συµπαραγωγής) για τη βιοµάζα, και της τοπικής συµµετοχής (συµπαραγωγή, σύζευξη µε συµπληρωµατικές αγροτικές δραστηριότητες) και άλλες ενέργειες που είναι δυνατό να καταστήσουν βιώσιµες ακόµα και µικρές/µεσαίες επενδύσεις ( τόνους/έτος). Πρόβληµα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω της γενικότερης αντίδρασης των δηµόσιων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα προώθησης των ΑΠΕ αλλά και, ειδικότερα, µε τη βιοµάζα λόγω της άγνοιας των εµλεκόµενων υπηρεσιών (µιρός αριθµός αδειών) και µίας ανεξήγητης εχθρότητας. 42

43 H ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης ΑΣΑ και βιοµάζας στην Ηµαθία («µικρή» µονάδα) EFFLUENTS INPUT ORGANIC STREAMS PRODUCTS Municipal Solid Wastes (MSW) Energy crops Separately collected organic wastes (dry) Organic wastes & sludges (wet) Cleaned air Inerts VOC treatment MSW Recycling Plant (MSWRP) Compost Plant Anaerobic Digestion Plant (ADP) Treated effluents SRF Condensate Treatment Maturation metals (Fe, Al) Integrated Gasification System dried biomass Biomass Dryer G electiricty Ash Flue Gas Cleaning compost Water Heat Recovery Steam Generator Flue gases G electiricty Integrated Facility MSW and Organic Wastes Treatment Facility Gasification Facility 43

44 Στοιχεία του έργου GAS BIOREF Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση µονάδας συµπαραγωγής µε αεριοποίηση µίγµατος SRF και βιοµάζας. Το SRF (Stabilat) θα προκύπτει από µονάδα Μηχανικής- Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) των Αστικών Στερών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) του Ν. Ηµαθίας και η βιοµάζα από ενεργειακές καλλιέργειες. Η δυναµικότητα της µονάδος αεριοποίησης θα ανέρχεται στους ~ 3,25 τόνοι εισερχόµενης ύλης/h. Η µονάδα αεριοποίησης σε σύζευξη µε τη µονάδα ΜΒΕ προσφέρει ένα πλήρες ολοκληρωµένο και µε θετικό ενεργειακό ισοζύγιο σύστηµα διαχείρισης των ΑΣΑ, πλήρως συµβατό µε τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει και τη δυνατότητα συν-διαχείρισης τοπικά παραγόµενης αγροτικής βιοµάζας. Εταίρος Προϋπολογισµός Επιδότηση EE Αντικείµενο Ηλέκτωρ A.E ΕΣ Α Ηµαθίας MWH S.A LNEG ΚΑΠΕ Σύνολο Συντονισµός, χεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία ιοικητική τοπική υποστήριξη, προβολή αποτελεσµάτων, διοργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης Σχεδιασµός διεργασίας και εξοπλισµού, υποστήριξη κατά τη λειτουργία Ανάλυση διεργασίας και αξιολόγηση αποτελεσµάτων και απόδοσης ιαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και καυσίµων βιοµάζας 44

45 Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας: H περίπτωση της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. («µεσαία» µονάδα) Ενεργειακή αξιοποίηση του RDF/SRF από µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης/μβτ Συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων (π.χ. παραπροϊόντα από ΒΙ.ΠΕ., ξ. ιλύς από ΜΕAΛ, βιοµάζα, κλπ.) Συµµόρφωση µε τις επιταγές της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Ελεγχόµενες και συνολικά χαµηλότερες εκποµπές αερίων ρυπαντών από τη µαζική καύση των ΑΣΑ υνατότητα συµπαραγωγής και ανάπτυξης συνεργειών µε άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. µε ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης των ΑΣΑ) 45

46 Βασικά µεγέθη της µονάδας συµπαραγωγής της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. Αξιοποίηση ~ τόνων SRF/RDF, άλλων οργανικών καυσίµων και αγροτικής βιοµάζας σε ετήσια βάση Συνολικός βαθµός απόδοσης >65% (συµπαραγωγή) Ισχύς ~ 22 MW e και ~20 MW th ιαθεσιµότητα ~90% Εκποµπές αερίων ρυπαντών σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 76/2000 (WID) Επαναχρησιµοποίηση του ~85% των παραγόµενων στερεών αποβλήτων (ως δοµικά υλικά) Απουσία υγρών αποβλήτων YΠ kg/h Αποµάστευση 1 (υψηλή ενθαλπία) Αποµάστευση 2 (χαµηλή ενθαλπία) ΧΠ Εναλλάκτες kg/h Συµπύκνωση kg/h 10 bara kg/h 3 bara (2η χαρτοµηχανή) Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ΕΣΜΗΕ ~ Αερόψυκτος συµπυκνωτής kwe kg/h RDF/SRF kg/h kg/h 3 bara kg/h Επιστροφή συµπυκνωµάτων Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) ιασκορπιστές εν θερµώ kg/h 3 bara Θερµικές καταναλώσεις στη ΜΕΛ Α.Ε. 446,04 kg/h Στρατσώνα Λέβητας 446,04 kg/h Make-up Η 2 Ο 46

47 Καύση σύµµεικτων ΑΣΑ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ έχει πολύ χαµηλή ιεράρχηση τόσο στη νέα Οδηγία-Πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όσο και στη νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η ανάκτηση ενέργειας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανάκτηση παρά µόνο σε περίπτωση επίτευξης υψηλού ενεργειακού βαθµού απόδοσης (>65%). Η δέσµευση των απαιτούµενων ποσοτήτων σύµµεικτων ΑΣΑ για τη λειτουργία µεγάλων µονάδων καύσης θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρµογή συστηµάτων ανακύκλωσης καθώς και στην ανάπτυξη νέων θερµικών µεθόδων µικρότερης κλίµακας αλλά υψηλότερης απόδοσης (αεριοποίηση σε ΜΕΚ ή αεριοστρόβιλο και αεριοποίηση πλάσµατος, µικτή καύση, αεριοποίηση SRF/RDF σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθµούς). Η αξιοποίηση των σύµµεικτων (µη-διαχωρισµένων) ΑΣΑ σε µεγάλες µονάδες καύσης αντίκειται στην αρχή της εγγύτητας και θα οδηγήσει σε προβλήµατα χωροθέτησής τους. Η ενέργεια από µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των µη διαχωρισµένων ΑΣΑ µόνο µερικά µπορεί να χαρακτηρισθεί «ενέργεια από ΑΠΕ» (χαµηλό βιογενές κλάσµα), µε αποτέλεσµα να απαιτούνται υψηλές τιµές διάθεσης για τα εισερχόµενα απόβλητα. Όχι µόνο οι απόλυτες (mg/nm 3 ) αλλά και οι συνολικές εκποµπές ρυπαντών (τόνοι/έτος) πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την τελική επιλογή τόσο του µεγέθους των µονάδων όσο και των κατάλληλων θερµικών µεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Η καύση σύµµεικτων ΑΣΑ αποτελεί δέσµευση για µακρύ χρονικό διάστηµα καθώς οι µονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο λόγω των υψηλών σταθερών λειτουργικών τους εξόδων. 47

48 Ενεργειακή συν-αξιοποίηση SRF και βιοµάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, µικτή καύση ή αεριοποίηση) αποτελεί µία άριστη λύση για το σύνολο των οργανικών ενδιάµεσων ρευµάτων (SRF. RDF) που προκύπτουν ως παραπροϊόντα ολοκληρωµένων διαχειριστικών επιλογών που προηγούνται στην ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση. Μικρές (<10 ΜWe) ή µεσαίες (<20-40 ΜWe) µονάδες µπορούν να διαθέτουν ευκολότερα µέρος της θερµικής τους ενέργειας και να επιτυγχάνουν συνέργειες µε άλλες βιοµηχανίες σε οργανωµένες ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. Η θερµική αξιοποίηση του SRF µπορεί να συνδυασθεί µε την συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίµων/αποβλήτων, υψηλού βιογενούς κλάσµατος, όπως η ξ. ιλύς (από ΜΕΑΛ), τα βιοµηχανικά παραπροϊόντα και, κυρίως, η αγροτική βιοµάζα που µπορεί έτσι να βρει µία αξιόπιστη διέξοδο ως συµπληρωµατικό καύσιµο σε υπάρχουσες βιοµηχανικές µονάδες µικρού ή µεσαίου µεγέθους (µειώνοντας και τον κίνδυνο προµήθειας καυσίµου για τους επενδυτές). εδοµένα από διαδικασίες διαβούλευσης τόσο µε ΜΚΟ όσο και µε άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταδεικνύουν ότι αποδοχή για την εγκατάσταση µονάδων θερµικής επεξεργασίας θα ήταν δυνατή µόνο σε περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν αποδοτικά συστήµατα αποφυγής δηµιουργίας ΑΣΑ και συστηµάτων ανακύκλωσης (είτε µε ΑσΠ είτε µε µονάδες ανακύκλωσης και ΜΒΤ). Στο πλαίσιο αυτό, προτυποποιηµένα-πιστοποιηµένα δευτερογενή καύσιµα µε υψηλή ΚΘ (εποµένως χαµηλής υγρασίας), χαµηλό επίπεδο χλωρίου και άλλων ρυπαντών σε συνδυασµό και µε βιοµάζα είναι δυνατόν να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. 48

49 Συµπεράσµατα Ι Η Οδηγία 31/1999/ΕΚ, το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριµµάτων και η νέα Οδηγία 28/2009/ΕΚ για τις ΑΠΕ συντελούν στη σταδιακή µείωση των ΧΥΤΑ, στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ και στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών καυσίµων (RDF, SRF, Trockenstabilat, κλπ.), που ήδη αξιοποιούνται ενεργειακά σε διάφορες εφαρµογές (τσιµεντοβιοµηχανία, κεντρικές µονάδες συµπαραγωγής, µεγάλους θερµικούς σταθµούς-µικτή καύση, κλπ.). Οι µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων αποτελούν το συµπληρωµατικό, τελικό µέτρο ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και άλλων σχεδίων διαχείρισης στερεών, οργανικών αποβλήτων (π.χ. ΒΕΑΣ, «µπλε κάδος», κλπ). Η συν-αξιοποίηση τοπικά παραγόµενων αποβλήτων ρευµάτων υψηλού βιογενούς κλάσµατος, (π.χ. ξ. ιλύος από µονάδες ΜΕΑΛ, στερεών βιοµηχανικών υποπροϊόντων-βεασ) και αγροτικής βιοµάζας αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή, τονώνουν το γεωργικό τοµέα και συµβάλλουν στη βιωσιµότητα υλοποίησης παρόµοιων έργων (ασφάλεια προµήθειας καυσίµου). Η ανάπτυξη εφαρµογών συµπαραγωγής είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση αποκεντρωµένων µονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων και βιοµάζας µικρού ή µεσαίου µεγέθους. 49

50 Συµπεράσµατα ΙΙ H καύση των σύµµεικτων ΑΣΑ βρίσκεται χαµηλά στην ιεραρχία των µεθόδων διαχείρισης, έχει χαµηλή περιβαλλοντική αποδοχή και συνιστά σηµαντική δέσµευση λόγω µεγέθους. Η εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών ανακύκλωσης (π.χ. η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία -MBT) αποτελεί µία βιώσιµη διέξοδο στη διαχείριση των ΑΣΑ, καθώς τηρούνται οι προτεραιότητες της νέας Οδηγίας και παράγονται προτυποποιηµένα δευτερογενή καύσιµα (SRF) που µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα σε υπάρχουσες ή µελλοντικές ενεργειακές εφαρµογές. Η ανάπτυξη συνεργειών (στον περιβαλλοντικό, ενεργειακό & γεωργικό τοµέα) είναι απαραίτητη για την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική στήριξη των επενδύσεων. Εφαρµόζονται ήδη στοχευµένες δράσεις R&D για την περαιτέρω βελτίωση τόσο της τεχνολογίας ΜΒΤ (βελτίωση ποιότητας των ανακυκλώσιµων και του SRF) όσο και προηγµένων µεθόδων (αεριοποίηση) θερµικής συν-αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίµων (SRF/RDF) µε άλλα οργανικά απόβλητα και, κυρίως, αγροτική βιοµάζα. Η ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων µε θερµικές µεθόδους είναι εφικτή στην περίπτωση συν-αξιοποίησης του SRF, άλλων καυσίµων υψηλού βιογενούς κλάσµατος και βιοµάζας και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης των ΑΣΑ, σε συµµόρφωση µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες 50

51 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 51

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

: BiG>East 2 2.2 2009

: BiG>East 2 2.2 2009 Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 2 Βιοαέριο στην Ελλάδα Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέο 2.2 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 th χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος 190 09

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 COM(2008) 811 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936} EL EL ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα Π. Σαµαράς 1,2, Ε. Καλογήρου 2,3, Α. Καραγιαννίδης 2,4, Ν. Θέµελης 2,3, Σ. Καλλιώρα 2 1 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαχείριση Ανακυκλούμενων Στερεών Αστικών Αποβλήτων Management of Municipal Solid Waste Through Recycling

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαχείριση Ανακυκλούμενων Στερεών Αστικών Αποβλήτων Management of Municipal Solid Waste Through Recycling ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαχείριση Ανακυκλούμενων Στερεών Αστικών Αποβλήτων Management of Municipal Solid

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ SWEDISH THERMAL TREATMENT TECHNOLOGIES UTILIZING INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα