ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011]

2 Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ 27, ΑΗΖΜΑ 11362, ΔΚΚΑΔΑ Σηλ. Οικίας: +30 (210) Κιμητό: Π Ο Τ Δ Ε Διδακτορική Διατριβή Δθμικό & Ιαπξδιρςοιακό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ, μήμα Υημείαπ ξμέαπ Βιξυημείαπ Οοαγμαςξπξιήθηκε ρςξ ΔΙΔΤΔ ΔΖΛΞΙΠΘΞΡ θέμα: Παδιξυημική Λελέςη & Παδιξταομακξλξγική Ανιξλόγηρη Δπιρημαρμέμχμ Οεπςιδικώμ Οαοαγώγχμ Βαθμόπ: Άοιρςα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδίκευσης Δθμικό & Ιαπξδιρςοιακό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ, μήμα Υημείαπ ξμέαπ Βιξυημείαπ Οοαγμαςξπξιήθηκε ρςξ ΔΙΔΤΔ ΔΖΛΞΙΠΘΞΡ θέμα: Παδιξεπιρημαρμέμα Ρσμθεςικά Λικοξπεπςίδια χπ Δξμικά Λόοια για ςημ Δπιρήμαμρη Βιξμόοιχμ Βαθμόπ: Άοιρςα Πτυχίο Φημείας Δθμικό & Ιαπξδιρςοιακό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ, μήμα Υημείαπ Βαθμόπ: Ιαλώπ CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 2/7

3 Ε Ρ Ε Τ Ν Η Σ Ι Κ Η - Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Απαρυόληρη ρςξ Δσοχπαψκό Δοεσμηςικό Οοόγοαμμα με ςίςλξ European Health Examination Survey - Joint Action ρςξ Δλλημικό Ίδοσμα Σγείαπ (ΔΘΣ). Δπιρςημξμική Σπεύθσμη Ιαθ. Α. οιυξπξύλξσ (Μξέμβοιξπ ρήμεοα) Απαρυόληρη ρςξ Δοεσμηςικό Οοόγοαμμα με ςίςλξ Οοξκαςαοκςική Λελέςη Διαςοξτικήπ Δπξπςείαπ ρςξ Δλλημικό Ίδοσμα Σγείαπ (ΔΘΣ). Δπιρςημξμική Σπεύθσμη Ιαθ. Α. οιυξπξύλξσ (Θαμξσάοιξπ 2011-ρήμεοα) 2010 Απαρυόληρη ρςξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα με ςίςλξ Οοξκλιμική και κλιμική αμάπςσνη και ταομακξκιμηςικέπ μελέςεπ μέχμ διαγμχρςικώμ και θεοαπεσςικώμ ρκεσαρμάςχμ Δπιρςημξμικόπ Σπεύθσμξπ Αμ. Ιαθ. Γ. Ριβξλαπέμκξ (Θαμξσάοιξπ 2010-Λάψξπ 2010) 2009 Απαρυόληρη ρςξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα με ςίςλξ In Vitro & in Vivo έοεσμα ρςξμ ςξμέα ςηπ αμάπςσνηπ μέχμ ρσρκεσώμ για υξοήγηρη κόμεχμ ποξπ ειρπμξή Αμ. Ιαθ. Γ. Ριβξλαπέμκξ (Ρεπςέμβοιξπ Ξκςώβοιξπ 2009) Απαρυόληρη ρςξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα επιδξςξύμεμξ από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη με ςίςλξ: European Research initiative to develop imaging probes for early In-vivo diagnosis and evaluation of response to therapeutic substances-euripides Δπιρςημξμική Σπεύθσμη Δοεσμήςοια Α Δο Α.Δ. Βαοβαοήγξσ (Λάοςιξπ 2009-Θξύλιξπ 2009) Έμμιρθη Λεςαπςσυιακή Σπόςοξτξπ ρςξ Θμρςιςξύςξ Παδιξψρξςόπχμ & Παδιξδιαγμχρςικώμ Οοξψόμςχμ (Θ.Π.Π.Ο) ΔΙΔΤΔ ΔΖΛΞΙΠΘΞΡ (Λάοςιξπ 2005-Τεβοξσάοιξπ 2009) o Έοεσμα ρςη ρςξυεσμέμη διάγμχρη μέρχ ςηπ αμάπςσνηπ (ρυεδιαρμόπ, ρύμθερη, οαδιξυημική, in vitro και in vivo ανιξλόγηρη) μέχμ ρσμθεςικώμ πεπςιδικώμ παοαγώγχμ ςηπ Λπξμπερίμηπ με ρςόυξ ςημ κλιμική εταομξγή ρςα μήμαςα Οσοημικήπ Θαςοικήπ ςχμ Μξρηλεσςικώμ ιδοσμάςχμ για ςη διάγμχρη και ςημ θεοαπεσςική αμςιμεςώπιρη ποχςξγεμώμ και μεςαρςαςικώμ όγκχμ ΔΤΔ, Ιεμςοική Σπηοερία-STAGE 2004 (Αύγξσρςξπ 2004-Αύγξσρςξπ 2008) o Ρσμμεςξυή ρςξ έογξ ςηπ Δ/μρηπ Διαςοξτικήπ Οξλιςικήπ & Δοεσμώμ ρε θέμαςα εμημέοχρηπ ςχμ καςαμαλχςώμ πξσ ατξοξύμ ρςημ ποόρληφη βιςαμιμώμ και αμόογαμχμ αλάςχμ μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ ΔΤΔ ή/και ςηπ έκδξρηπ εμημεοχςικώμ τσλλαδίχμ o Ρσμβξλή ρςημ εταομξγή ςξσ Ρσρςήμαςξπ αυείαπ Αμςαλλαγήπ Οληοξτξοιώμ για οότιμα και Εχξςοξτέπ (RASFF) πξσ CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 3/7

4 διαυειοίζεςαι η Δ/μρη Δογαρςηοιακώμ Δλέγυχμ ρςα πλαίρια ςηπ αμςιμεςώπιρηπ άμερξσ ή έμμερξσ κιμδύμξσ για ςημ σγεία ςχμ αμθοώπχμ και ςχμ ζώχμ μέρχ άμερηπ διαβίβαρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ 2003 Απαρυόληρη ρςξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα επιδξςξύμεμξ από ςη ΓΓΔ ρςα πλαίρια ςηπ Διμεοξύπ Διακοαςικήπ Ρσμεογαρίαπ Δλλάδαπ-Ρλξβακίαπ με ςίςλξ: Έλεγυξπ πξιόςηςξπ διαγμχρςικώμ και θεοαπεσςικώμ οαδιξδιαγμχρςικώμ και θεοαπεσςικώμ οαδιξταομάκχμ. Λελέςη 18 F- FDG και βιξμξοίχμ επιρημαρμέμχμ με 123 Θ. Οοξκλιμική ανιξλόγηρη Δπιρςημξμικόπ Σπεύθσμξπ Δοεσμηςήπ Α Δο Ρ.Υ. Αουιμαμδοίςηπ (Ρεπςέμβοιξπ 2003-Δεκέμβοιξπ 2003) Δ Ι Δ Α Κ Σ Ι Κ Η Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σριτοβάθμια Δκπαίδευση (Α Σ.Δ.Ι.) 10/2010-.Δ.Θ. Αθήμαπ. μήμα Ξιμξλξγίαπ & ευμξλξγίαπ Οξςώμ. (Δογαρςηοιακή ρσμεογάςιδα) Διδαρκόμεμξ μάθημα: Βιξυημεία 10/ /2010.Δ.Θ. Κάοιραπ. μήμα ευμξλξγίαπ οξτίμχμ. (Δογαρςηοιακή ρσμεογάςιδα) Διδαρκόμεμξ μάθημα: Υημεία οξτίμχμ.δ.θ. Κάοιραπ. μήμα Διαιςξλξγίαπ & Διαςοξτήπ. (Δπιρςημξμική - Δογαρςηοιακή ρσμεογάςιδα) Διδαρκόμεμξ μάθημα: Υημεία & ευμξλξγία οξτίμχμ 10/ /2010.Δ.Θ. Κάοιραπ. μήμα ευμξλξγίαπ οξτίμχμ. (Δογαρςηοιακή ρσμεογάςιδα) Διδαρκόμεμξ μάθημα: Υημεία οξτίμχμ.δ.θ. Κάοιραπ. μήμα Διαιςξλξγίαπ & Διαςοξτήπ. (Δογαρςηοιακή ρσμεογάςιδα) Διδαρκόμεμξ μάθημα: Γεμική Υημεία Ξ Ε Ν Ε Γ Λ Ω Ε Αγγλικά-Άοιρςα [Certificate of Proficiency in English, University of Michigan] Γαλλικά-Άοιρςα [Diplôme D Etudes Françaises, 2 eme Degré, Université de Sorbonne] Θςαλικά Ιαλά [Livello Λedio, B2, Ιοαςικό Οιρςξπξιηςικό Γλχρρξμάθειαπ] Θρπαμικά Λέςοια [Nivel Intermedio]-Λέςοια Δ Ι Α Κ Ρ Ι Ε Ι Τ Π Ο Σ Ρ Ο Υ Ι Ε Σπξςοξτία για εκπόμηρη Διδακςξοικήπ Διαςοιβήπ από ςξ Δοεσμηςικό Ιέμςοξ Δ.Ι.Δ.Τ.Δ. ΔΖΛΞΙΠΘΞΡ μεςά από ποξτξοική ρσμέμςεσνη & γοαπςέπ ενεςάρειπ (Λάοςιξπ Τεβοξσάοιξπ 2009) Διάκοιρη χπ Highlights Lecture ςηπ εογαρίαπ IN VITRO AND IN VIVO EVALUATION OF NEW 99m Tc-BOMBESIN ANALOGUES FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS E. Fragogeorgi, C. Zikos, M. Paravatou, P. Bouziotis, N. Mitsokapas, S. Xanthopoulos, A.D. Varvarigou and S.C. CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 4/7

5 Archimandritis, EANM Congress, Copenhagen 2007, Eur J Nucl Med & Mol Imaging, (2008) 35: , Review, J.Knuti, R.Hustinx, Highlights of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Copenhagen 2007 Ιαςαυώοηρη ςηπ δημξριεσμέμηπ εογαρίαπ (Bioconjugate Chem. 2009) ρςη βάρη δεδξμέμχμ Molecular Imaging and Contrast Agent Database, MICAD-NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION-NCBI, NLM, NIH by Liang Shan Δ Η Μ Ο Ι Ε Τ Ε Ι Ε Δ Ι Ε Θ Ν Η Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 1. E.A. Fragogeorgi, C. Zikos, E. Gourni, P. Bouziotis, M. Paravatou-Petsotas, G. Loudos, N. Mitsokapas, S. Xanthopoulos, M. Mavri-Vavayanni, E. Livaniou, A.D. Varvarigou, and S.C. Archimandritis, SPACER SITE MODIFICATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF THE IN VITRO AND IN VIVO BINDING PROPERTIES OF 99m Tc-N 3 S-BOMBESIN[2-14] DERIVATIVES (2009) Bioconjugate Chem., 20 (5), pp (IF/2009: 4.350, Citations 4) 2. C.C. Liolios, C. Zikos, E. Fragogeorgi, D. Benaki, M. Pelecanou, I. Pirmettis, C. P. Raptopoulou, A. Terzis, F. Boschetti, M. S. Papadopoulos, G. Sivolapenko and A.D. Varvarigou A NEW BOMBESIN-COPPER COMPLEX BASED ON A BIFUCTIONAL CYCLAM DERIVATIVE (Submitted to J. Biol. Inorg. Chem. - Upon revision) 3. C.C Liolios, E.A. Fragogeorgi, C. Zikos, G. Loudos, S. Xanthopoulos, P. Bouziotis, M. Paravatou- Petsotas, E.Livaniou, A.D. Varvarigou, G. Sivolapenko STRUCTURAL MODIFICATIONS OF BOMBESIN-LIKE PEPTIDES FOR OPTIMIZED PHARMACOKINETICS AND TUMOR TARGETING (Upon Submission) 4. E.A. Fragogeorgi, C.C. Liolios and A.D. Varvarigou DESIGN OF GASTRIN-RELEASING-PEPTIDE RECEPTOR TARGETED RADIOPHARMACEUTICALS BASED ON SPACER TECHNOLOGY (Upon Submission) Ε Ρ Γ Α Ι Ε Ε Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Α Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Ω Ν Μ Ε Κ Ρ Ι Σ Ε 1. C.C. Liolios, E.A. Fragogeorgi, S. Xanthopoulos, G. Loudos, C. Zikos, A. D. Varvarigou, G. Sivolapenko STUDY OF PHARMACOKINETICS (PK) AND METABOLITES OF 99m Tc[GGC- (Ornithine) 3 ]-BN(2-14), AND RENAL HANDLING BY CO-ADMINISTRATION OF GELOFUSINE 15 th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, Scotland 8-11 Apr C. Liolios, E. Fragogeorgi, N. Efthimiou, G.Loudos, N. Sivolapenko and A.D. Varvarigou, SYNTHESIS AND PHARMACOKINETICS OF BOMBESIN-LIKE PEPTIDES FOR OPTIMIZED TUMOR IMAGING WITH PET AND SPECT CAMERA, 4 th International Meeting of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Thessaloniki, 7-9 November 2008 (Οοξτξοική Οαοξσρίαρη) 3. E. Fragogeorgi, C. Zikos, M. Paravatou, P. Bouziotis, N. Mitsokapas, S. Xanthopoulos, A.D. Varvarigou and S.C. Archimandritis IN VITRO AND IN VIVO EVALUATION OF NEW 99m Tc- BOMBESIN ANALOGUES FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, ΔANM CONGRESS, Eur J Nucl Med & Mol Imaging, 34, Suppl.2: S412 S436 Copenhagen-Denmark, Oct 2007 (Οοξτξοική Οαοξσρίαρη) CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 5/7

6 4. E. Fragogeorgi, C. Zikos, P. Bouziotis, E. Gourni, N. Mitsokapas, S. Xanthopoulos, A.D. Varvarigou and S.C. Archimandritis PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF BACKBONE MODIFICATION 99m Tc-LABELED BOMBESIN-LIKE PEPTIDES, 17 th International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences, J Labeled Comp & Radiopharm, V. 50, S1, S511- S526Aachen-Germany, 30 April-4 May Δ. Τοαγκξγεώογη, Υ. Είκξπ, Ο. Λπξσζιώςη, Δ. Γξσομή, Μ. Ληςρξκάπαπ, Ρ. Ναμθόπξσλξπ, Α.Δ. Βαοβαοήγξσ και Ρ. Υ. Αουιμαμδοίςηπ, ΥΖΛΘΙΖ ΙΑΘ ΤΑΠΛΑΙΞΚΞΓΘΙΖ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΜΔΩΜ ΑΜΑΚΞΓΩΜ ΛΟΞΛΟΔΡΘΜΖΡ ΛΔ 99m Tc, 13 0 Παμελλήμιο Υαρμακευτικό υμέδριο, Eur J Drug Metab & Pharmacokinetics, 32 Special Issue, Αθήμα, Λαΐξσ Δ. Τοαγκξγεώογη, Υ. Είκξπ, Ο. Λπξσζιώςη, Δ. Ιξσμαοιαμξύ, Δ. Γξσομή, Μ. Ληςρξκάπαπ, Ρ. Ναμθόπξσλξπ, Α.Δ. Βαοβαοήγξσ και Ρ. Υ. Αουιμαμδοίςηπ, ΠΑΔΘΞΥΖΛΘΙΖ ΙΑΘ ΠΑΔΘΞΤΑΠΛΑΙΞΚΞΓΘΙΖ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΔΜΞΡ ΜΔΞΣ ΑΜΑΚΞΓΞΣ ΛΟΞΛΟΔΡΘΜΖΡ ΛΔ 99m Tc, 5 0 Δλλημικό Υόρουμ Βιοδραστικώμ Πεπτιδίωμ, Οάςοα, Λαΐξσ E. Fragogeorgi, Ch. Zikos, E. Koumarianou, P. Bouziotis, N. Mitsokapas, S. Xanthopoulos and S.C. Archimandritis, RADIOLABELED SYNTHETIC MICROPEPTIDES. PROSTHETIC GROUPS FOR LABELING BIOMOLECULES WITH RADIOISOTOPES FOR DIAGNOSIS AND THERAPY 12 th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals Gdansk- Poland, Sep E. Koumarianou, P. Bouziotis, K. Kumric, I. Fragogeorgi, G.K. Loudos, N. Mitsokapas, A.D. Varvarigou, S.C. Archimandritis, PRODUCTION OF LU-177 AT THE NCSR DEMOKRITOS. LABELING OF BIOMOLECULES WITH LU-177 AND PURIFICATION OF THE LABELED PRODUCT ΔANM CONGRESS, Eur J Nucl Med & Mol Imaging, 31, Suppl.2: S348 S389, Helsinki, Oct E. Koumarianou, P. Bouziotis, E. Fragogeorgi, S. Xanthopoulos, N. Mitsokapas, A.D. Varvarigou and S.C. Archimandritis, DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE PRODUCTION OF LU-177 IN NCSR DEMOKRITOS RESEARCH REACTOR AND LABELING OF VG76e MoAb FOR USE IN ANGIOGENESIS INTERVENTION, 21 st International Conference Advances in the Application of Monoclonal Antibodies in Clinical Oncology, Cape Sounio-Greece, June 2004 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ε Ι (P O S T E R S) Ε Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α Τ Ν- Ε Δ Ρ Ι Α (Μ Ε Κ Ρ Ι Σ Ε ) Π Ο Τ Δ Ε Ν Ε Κ Δ Ι Δ Ο ΤΝ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Α 1. E. Τοαγκξγεώογη, Δ. Ιξσμαοιαμξύ, Υ. Εήκξπ, Ο. Λπξσζιώςη, Μ. Λιςρξκάπαπ, Α. Δ. Βαοβαοήγξσ και Ρ. Υ. Αουιμαμδοίςηπ, ΠΑΔΘΞΔΟΘΡΖΛΑΡΛΔΜΑ ΡΣΜΗΔΘΙΑ ΛΘΙΠΞΟΔΟΘΔΘΑ. ΔΞΛΘΙΞΘ ΚΘΗΞΘ ΓΘΑ ΖΜ ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΠΑΔΘΞΪΡΞΞΟΩΜ ΡΔ ΒΘΞΛΞΠΘΑ ΛΔ ΔΘΑΓΜΩΡΘΙΔΡ Ζ/ ΙΑΘ ΗΔΠΑΟΔΣΘΙΔΡ ΘΔΘΞΖΔΡ 9 0 Παμελλήμιο υμέδριο Πυρημικής Ιατρικής, Ηερραλξμίκη, Λαοςίξσ Δ. Ιξσμαοιαμξύ, E. Τοαγκξγεώογη, Ο. Λπξσζιώςη, Μ. Λιςρξκάπαπ, Α. Δ. Βαοβαοήγξσ και Ρ.Υ. Αουιμαμδοίςηπ, EΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΞΣ Lu-177 ΛΔΑ ΑΟΞ ΑΙΘΜΞΒΞΚΖΡΖ ΞΣ ΡΞΜ ΟΣΠΖΜΘΙΞ ΑΜΘΔΠΑΡΖΠΑ ΞΣ E.K.Δ.Τ.Δ ΔΖΛΞΙΠΘΞΡ, 9 0 Παμελλήμιο υμέδριο Πυρημικής Ιατρικής, Ηερραλξμίκη, Λαοςίξσ 2004 CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 6/7

7 Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Α Ε Τ Ρ Ε Ι Σ Ε Φ Ν Ι Α ΑΜΑΚΞΓΑ ΖΡ ΛΟΞΛΟΔΡΘΜΖΡ ΓΘΑ ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΡΖ ΔΘΑΓΜΩΡΖ ΙΑΘ ΗΔΠΑΟΔΘΑ ΙΑΠΙΘΜΘΙΩΜ ΞΓΙΩΜ (Αοιθμ. ΔΔ , ΞΒΘ, 16 Μξεμβοίξσ 2010) Α Λ Λ Ο Τ Γ Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο ΒΙΣΑΜΙΝΔ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΣΑ Έςξπ: Ρεπςέμβοιξπ 2005 Αοιθμόπ ρελίδχμ: Δκαςόμ είκξρι (120) Δπιμέλεια: Διεύθυμση Διατροφικής Πολιτικής & Δρευμώμ-ΔΥΔΣ (Ν.Π.Δ.Δ.-Τ.Τ.Κ.Α.) Ρύμςανη: Διοήμη Τοαγκξγεώογη και Διοήμη Εσγξύοη CV_Ε.Α. ΥΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ 7/7

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 22/08/1977, Σπάρτη Λακωνίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Ε-mail: Evangelou.al@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr.rer.nat. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη ΙΛΙΣΙΑ, GR 15771, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2006 - σήμερα: Γεν. Χειρουργός, Υγείας Μέλαθρον, ΤΥΠΕΤ 12. 2005 08.2006: Ευρωκλινική Αθηνών 27.08.2005: Λήψη τίτλου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής, Νομαρχία Αθηνών 05. 2002-06. 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Νίνος Ιδιότητα: Σχολή: Τμήματα: Τομείς: Εργαστήρια: E-mail: Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/04/1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ 42Α ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΟΥ 26-28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς

Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Βιογραφικό σημείωμα Σπύρος Φουντάς Ημερομηνία γέννησης: 2 Ιανουαρίου 1971 Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη (02/1995-11/1996) Διεύθ.: Norgesgade 35, 2300 Copenhagen, Denmark,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθύνσεις Αγίου Βασιλείου 10, Ρίο Αχαΐας Επικοινωνία +30-2610990413 Κινητό:+30-6944184879 e-mail: gortzis@med.upatras.gr Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Πλεξουσάκης Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Παλαιοκάπα 64, 71305, Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-322130, 393528,

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα