ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ Γιεύθςνζη: Παπαναζηαζίος & Κοςμοςνδούπος Σ.Κ.: , Λάπιζα Πληποθοπίερ: Β. Παποςλιάκορ Σηλ. : Fax: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Η Οικονομική Δπιηποπή ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ πποκηπύζζει ανοικηό δημόζιο μειοδοηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ανά είδορ ζε εςπώ, για ηην ανάδειξη αναδόσυν ηηρ ππομήθειαρ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ & ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗ Π.Δ. ΛΑΡΙΑ & ΔΓΡΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ». Ο ζςνολικόρ εηήζιορ πποϋπολογιζμόρ είναι ,00 εςπώ, μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. Η ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι η ημέπα Γεςηέπα και ώπα 11:45 ζηο Γπαθείο 205 ηος Γιοικηηηπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ, η ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού η ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:00 μμ ζηο Γπαθείο 201 ηος Γιοικηηηπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ από ηην απμόδια επιηποπή. ηη δημοππαζία έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ όζοι δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον ηομέα ηηρ εμποπίαρ ηυν ςπό ππομήθεια ειδών και καηαθέζοςν με ηην πποζθοπά ηοςρ και όλα ηα δικαιολογηηικά πος πποβλέπονηαι από ηο Π.Γ. 118/2007.

2 Οι εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ ανέπσονηαι ζηο 5% επί ηος πποϋπολογιζμού, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. Σο σπονικό διάζηημα δέζμεςζηρ από ηην πποζθοπά είναι 120 ημέπερ από ηην επομένη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. Γεν γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. Οι ςποτήθιοι μποπούν να καηαθέζοςν πποζθοπά για ηο ζύνολο ή για μέπη ηυν ειδών ηηρ ππομήθειαρ. Η πληπυμή θα γίνει από πιζηώζειρ πποϋπολογιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ Π.Δ. Λάπιζαρ. Σο πλήπερ ηεύσορ και ηα παπαπηήμαηα ηος διαγυνιζμού διαηίθενηαι από ηο γπαθείο 205 ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικού Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ και ζε ηλεκηπονική μοπθή ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ ζηο ζύνδεζμο «Δθημεπίδα ηηρ Τπηπεζίαρ/Γιακηπύξειρ»), για ηην ελεύθεπη, άμεζη και πλήπη ππόζβαζη ζηη ζςγγπαθή ςποσπεώζευν. Πεπιζζόηεπα ζηοισεία και πληποθοπίερ για ηη διακήπςξη δίδονηαι ζηο ηηλ.: , fax: , απμόδιορ ςπάλληλορ κορ Βαζ. Παποςλιάκορ ζηο ημήμα Ππομηθειών, διεύθςνζη Παπαναζηαζίος & Κοςμοςνδούπος (Γιοικηηήπιο Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ), ΣΚ 41110, Λάπιζα. Λάρισα, 03/05/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΘΕΑΛΙΑ

3 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/2011 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ & ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ Π.Δ. ΛΑΡΙΑ & ΣΗ ΔΔΡΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ Λάοιρα, 03/05/2011 Αο. Ποχς.: 1131 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σαυ. Δ/μρη: Παπαμαρςαρίξσ & Κξσμξσμδξϋοξσ Σ.Κ.: , ΛΑΡΙΑ Σηλ: Fax: Web: Πληοξτ.: Β. Παπξσλιάκξπ Σηλ. : ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΩ ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ & ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ Π.Δ. ΛΑΡΙΑ & ΔΔΡΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. ΣΔΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ (ΝΑΙ-ΟΦΙ) ΝΑΙ ΔΔΙΓΜΑ (ΝΑΙ-ΟΦΙ) ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΥΗΜΔΡΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ. ΔΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΥΔΚ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΗΜΔΡΗΙΟ ΣΤΠΟ ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΡΦΗ ΘΔΑΛΙΑ Έυξμςαπ σπϊφη: 1. Σξ Ν. 3852/2010 (ΥΔΚ 87 Α ) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ-Ποόγοαμμα Καλλικοάςηπ» 2. Σξ Π.Δ. 129 (ΥΔΚ Α 222/ ) «Οογαμιρμόπ ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ» 3. Σξ Ν.2286/95 (ΥΔΚ Α 19/ ) «Ποξμήθειεπ ςξσ Δημξρίξσ Σξμέα και Ρσθμίρειπ σματώμ Θεμάςχμ» 4. Σξ Π.Δ. 394/1996 «Καμξμιρμόπ Ποξμηθειώμ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 35 ςξσ Ν. 3377/2005, καςά ςξ μέοξπ πξσ δεμ αμςίκειμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 118/2007 και ςξσ Π.Δ. 60/2007 (ΥΔΚ Α 64 / ), ϊπχπ ιρυϋει αμαλξγικά 5. Σξ Π.Δ. 118/2007 (ΥΔΚ Α 150 / ) «Καμξμιρμόπ Ποξμηθειώμ Δημξρίξσ» 6. ςξ Π.Δ. 60/2007 «Ποξραομξγή ςηπ Ελλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Οδηγίαπ 2004/18/ΕΚ, πεοί ρσμςξμιρμξύ ςχμ διαδικαριώμ ρύμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, ποξμηθειώμ και σπηοεριώμ», ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει 7. ςξ Ν. 2503/97 «Πεοί διξίκηρηπ, ξογάμχρηπ και ρςελέυχρηπ ςηπ Πεοιτέοειαπ» 8. Σξ Ν. 2362/95 (ΥΔΚ Α 247 / ) «Πεοί Δημξρίξσ Λξγιρςικξύ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμώμ ςξσ κοάςξσπ και άλλεπ διαςάνειπ» 1

4 9. Σξ Ν. 3871/2010 (ΥΔΚ Α 141/ ) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Εσθύμη» αο. 21 παο. 2 «Άοθοξ 21 Αμάληφη σπξυοεώρεχμ» 10. Σξ Π.Δ. 113/2010 (ΥΔΚ Α 194/ ) «Αμάληφη σπξυοεώρεχμ από ςξσπ Διαςάκςεπ» 11. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 60/2007 (ΥΔΚ Α 64/ ), με ςξ ξπξίξ έγιμε ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Οδηγίαπ 2004/18/ΔΚ «Πεοί ρσμςξμιρμξύ ςχμ διαδικαριώμ ρύμαφηπ Δημόριχμ σμβάρεχμ Έογχμ, Ποξμηθειώμ και Τπηοεριώμ», ϊπχπ ιρυϋει 12. Σξ Ν.Δ. 496/1974 (ΥΔΚ Α 204/ ) «Πεοί Λξγιρςικξύ ςχμ Νξμικώμ Ποξρώπχμ Δημξρίξσ Δικαίξσ» 13. Σημ αοιθμ /739 (ΥΔΚ Β 1291/ ) Απϊταρη Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ «Αύνηρη ςχμ υοημαςικώμ πξρώμ ςξσ άοθοξσ 83 παο. 1 ςξσ Ν. 2362/95 για ςη ρύμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ ατξοξύμ ποξμήθεια ποξψόμςχμ, παοξυή σπηοεριώμ ή εκςέλερη έογχμ» 14. Σημ αοιθμ. Π1/3305/2010 (ΥΔΚ Β 1789/ ) Απϊταρη Ττσπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ «ύμαφη, εκςέλερη και διαδικαρίεπ ρύμαφηπ ρσμβάρεχμ ποξμηθειώμ, κας εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 2 (παο. 5, 12, 13 και 16) ςξσ Ν. 2286/95» 15. Σιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 3548/2007 (ΥΔΚ Α 68 / ) «Καςαυώοιρη δημξριεύρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ μξμαουιακό και ςξπικό Σύπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει 16. Σημ σπ αοιθμ / Κξιμή Τπξσογική Απϊταρη (ΥΔΚ 1515/B/ ) «Καθξοιρμόπ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ μξμαουιακώμ και ςξπικώμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςόςηςα καςαυώοηρηπ δημξριεύρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ» και ςημ 1500/ Απϊταρη Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ & Η.Δ. «Σοξπξπξίηρη ςηπ σπ αοιθμ / Τπξσογικήπ Απόταρηπ» (ΥΔΚ 1515/B/ ) 17. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.3801/ (ΥΔΚ A 163) «Ρσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξύ με ρύμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξύ δικαίξσ αξοίρςξσ υοόμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ» Άοθοξ 46 «Πληοχμή δαπάμηπ δημξρίεσρηπ» 18. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 3886/2010 (ΥΔΚ Α 173) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςημ ρύμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ» 19. Σξ Ν. 3861/2010 (ΥΔΚ Α 112/ ) «Εμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μόμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικώμ, διξικηςικώμ και ασςξδιξικηςικώμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ «Ποόγοαμμα Διαύγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 20. Σημ αμάγκη διεμέογειαπ αμξικςξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυχμ ποξμηθεσςόμ γοατικήπ ϋληπ & μηυαμξγοατικόμ αμαλχρίμχμ ςηπ Π.Δ. Λάοιραπ και έδοαπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ 21. Σημ με αοιθμϊ 106/2011 (Ποακςικϊ 8 ξ / ) (ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-Φ) απϊταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ πεοί «έγκοιρηπ διεμέογειαπ ςξσ 01/2011 Αμξικςξύ Δημόριξσ Μειξδξςικξύ Διαγχμιρμξύ για ςημ αμάδεινη ποξμηθεσςώμ γοατικήπ ύληπ και μηυαμξγοατικώμ αμαλχρίμχμ για ςιπ σπηοεριακέπ αμάγκεπ Π.Ε. Λάοιραπ & έδοαπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ» και ρϋρςαρηπ Σοιμελόμ Δπιςοξπόμ Διεμέογειαπ & Δμρςάρεχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 22. Σημ με αοιθ. 1129/ (α/α 558) απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ δαπάμηπ και δέρμεσρη ςηπ αμαγκαίαπ πίρςχρηπ για ςημ ποξμήθεια γοατικήπ ϋληπ και μηυαμξγοατικόμ αμαλχρίμχμ για ςιπ σπηοεριακέπ αμάγκεπ Π.Δ. Λάοιραπ & έδοαπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ. 2

5 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ με έγγοατεπ ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ και κοιςήοιξ καςακύοχρηπ ςη υαμηλόςεοη ςιμή αμά είδξπ ρε εσοώ, για ςημ αμάδεινη αμαδόυχμ ποξμηθεσςώμ γοατικήπ ύληπ και μηυαμξγοατικώμ αμαλχρίμχμ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκώμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Π.Δ. Λάοιραπ & ςηπ έδοαπ ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ για διάρςημα εμόπ έςξσπ από ςημ ημέοα καςακύοχρηπ. Ο ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ έογξσ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ εκαςϊμ ραοάμςα υιλιάδχμ Δσοό ( ,00) μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ. Οι ποξρτξοέπ ατξοξϋμ μέοξπ, μέοη ή και ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπϊ ποξμήθεια σλικόμ, ϊπχπ ασςά παοαςίθεμςαι ρςξ Παοάοςημα Γ. Η παοάδξρη ςχμ σλικόμ θα γίμεςαι ςμημαςικά καςά ϊλη ςη διάοκεια ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ. Καςαληκςική ημεοξμημία, όοα και ςϊπξπ καςάθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ: Δεσςέοα και όοα 11:45 πμ. ρςξ Γοατείξ 205 ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Λάοιραπ (Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ, Παπαμαρςαρίξσ & Κξσμξσμδξϋοξσ - 2 ξπ ϊοξτξπ). Σεϋυη ςξσ Διαγχμιρμξϋ και ςσυϊμ διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ποξκήοσνηπ παοέυξμςαι απϊ ςημ αμχςέοχ Τπηοερία. Ποξρτξοέπ πξσ καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, είμαι εκποϊθερμεπ και επιρςοέτξμςαι. Ημεοξμημία, όοα διεναγχγήπ και ςϊπξπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: Δεσςέοα και όοα 12:00 μμ ρςξ Γοατείξ 201 ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Λάοιραπ (Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ, Παπαμαρςαρίξσ & Κξσμξσμδξϋοξσ - 2 ξπ ϊοξτξπ). Ο διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ ρσμημμέμξσ Παοαοςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋραπ Απϊταρηπ. Ο υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ο διαγχμιρμϊπ θα διεμεογηθεί απϊ Σοιμελή Δπιςοξπή πξσ απξςελείςαι απϊ σπαλλήλξσπ ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ και εκποϊρχπξ ςηπ αομϊδιαπ επξπςεϋξσραπ δημϊριαπ αουήπ (άοθοξ 38, Π.Δ. 118/2007) πξσ ξοίζεςαι με ςη ρυεςική απϊταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ, ϊπχπ αμςιρςξίυχπ και η Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ Δμρςάρεχμ/Ποξρτσγόμ. Ο ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΡΦΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣΟ 3

6 Πεοιευόμεμα ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΜΟΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ... 5 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΠΟΒΟΛΗ ΥΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ... 9 ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΔΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΥΑΡΜΟΣΔΟ ΔΙΚΑΙΟ

7 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑΔΟΦΟΙ [ΑΝΑ ΔΙΔΟ] ΟΙ Ποξμηθεσςέπ πξσ κηοϋρρξμςαι Μειξδϊςεπ αμά είδξπ με ςημ καςακϋοχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και θα σπξγοάφξσμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ ρσμβάρειπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, αμαλαμβάμξμςαπ ςημ ποξμήθεια ςχμ ειδόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ παοξϋρα. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ Αμαθέςξσρα Αουή ρςξ κείμεμξ ςηπ παοξϋρηπ και ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η Πεοιτέοεια Θερραλίαπ (Οικξμξμική Δπιςοξπή). Η σπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ είμαι η Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ είμαι η «ποξμήθεια γοατικήπ ύληπ και μηυαμξγοατικώμ αμαλχρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Π.Δ. Λάοιραπ & ςηπ έδοαπ ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ» και ειδικϊςεοα ποξμήθεια ειδόμ γοατικήπ ϋληπ & μικοξενξπλιρμξϋ γοατείξσ, υαοςιξϋ και λξιπξϋ σλικξϋ εκςϋπχρηπ και τχςξαμςιγοατικήπ, μέρχμ απξθήκεσρηπ δεδξμέμχμ και αμαλόριμχμ σλικόμ ρσρκεσόμ εκςϋπχρηπ, ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ ξπξίχμ αμαγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ Παοάοςημα Γ πξσ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξϋρηπ. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ: α. Όλα ςα τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά. β. Δμόρειπ εςαιοειόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά. γ. σμεςαιοιρμξί. πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ ειδόμ πξσ ποξκηοϋρρξμςαι με ςημ παοξϋρα. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ, μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά: (1) Διαβιβαρςικό Έγγοατξ Τπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ρςξμ διαγχμιρμϊ, ςξ ξπξίξ καςαςίθεςαι εκςϊπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ ποξρτξοάπ, για ςημ ποχςξκϊλληρή ςξσ (ϊπχπ αματέοεςαι ρςημ 2 ςξσ Άοθοξσ 4). (2) Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ, καςά ςξ άοθοξ 25 ςξσ Κ.Π.Δ. 118/2007, πξρξϋ ϋφξσπ 5% επί ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ρσμξλικήπ ποξμήθειαπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. ε πεοίπςχρη πξσ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ δεμ πεοιέυει ϊλα ςα αμαγκαία ρςξιυειά, πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Κ.Π.Δ. 118/2007 και ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ παοξϋραπ, θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. (3) Τπεύθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α 75), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ρςημ ξπξία: α) μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ή διαδικαρίαπ αμάθερηπ ϊπξσ ρσμμεςέυξσμ. 5

8 β) μα δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ 1 ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, Δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα παοακάςχ αδικήμαςα: - ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ. - δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Μαΐξσ 1997 και ρςξ άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ. - απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ. - μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 91/308/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμίξσ 1991, για ςημ ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςημ μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε. Δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ κόδικα, ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπίαπ. Δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη και ξϋςε ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ. Δίμαι τξοξλξγικά και αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ. Δίμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ. Δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990 (Α 101) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μόμξ για αλλξδαπά μξμικά ποόρχπα) και ϊςι, επίρηπ, δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή σπϊ άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μόμξ για αλλξδαπά μξμικά ποόρχπα). γ) μα αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη για ςημ έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ. (4) Δτϊρξμ ξι σπξφήτιξι αμάδξυξι ρσμμεςέυξσμ ρςξμ διαγχμιρμϊ με αμςιποϊρχπϊ ςξσπ, σπξβάλλξσμ μαζί με ςημ ποξρτξοά παοαρςαςικό εκποξρώπηρηπ. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρ ασςϊμ, με βεβαίχρη παοαλαβήπ ή ρϋμτχμα με ςξ μ. 2672/1998 (Α 290), ξτείλει μα σπξβάλει, ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςα ενήπ έγγοατα και δικαιξλξγηςικά: Οι Έλλημεπ πξλίςεπ: (1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη για: - ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ. - δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Μαΐξσ 1997 και ρςξ άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ δοάρηπ 98/742/ΚΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ. - απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ. - μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ ξδηγίαπ 91/308/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμίξσ 1991, για 1 «Επί απξρςξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςαυσδοξμικά, χπ ημεοξμημία σπξβξλήπ είμαι ασςή ςηπ καςάθερηπ ρςημ ςαυσδοξμική σπηοερία, ξπόςε ςημ ημεοξμημία ασςή ποέπει μα τέοει και η ρυεςική σπεύθσμη δήλχρη» (Διαοκήπ Κόδικαπ Ποξμηθειόμ και Μιρθόρεχμ - Σϊμξπ Γ - Μέοξπ Α. ΠΔ 118/2007. Καμ. Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ. Άοθοα Διαγχμιρμξί - Δομημεία ρελ ) 6

9 ςημ ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςημ μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. - Κάπξιξ από ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξύ κώδικα, ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπίαπ. (2) Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη, ξϋςε ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ. (3) Πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ, είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ. ε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπή, ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξι, απϊ ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ. (4) Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρ ασςϊ και ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, και ατεςέοξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςηπ επίδξρηπ ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ. Οι αλλξδαπξί: (1). Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι και ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι σπξφήτιξι αμάδξυξι είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ. (2). Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ καςά πεοίπςχρη αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη, ξϋςε ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ και ρε άλλη πεοίπςχρη ϊςι είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ. (3). Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ήςαμ εγγεγοαμμέμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ή ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ. Σα μξμικά ποόρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά: (1). Σα δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι σπξφήτιξι είμαι Έλλημεπ ή Αλλξδαπξί αμςίρςξιυα. (2). Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990 (Α 101) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μόμξ για αλλξδαπά μξμικά ποόρχπα) και ϊςι, επίρηπ, δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή σπϊ άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μόμξ για αλλξδαπά μξμικά ποόρχπα). (3). Διδικϊςεοα, ςα αμχςέοχ μξμικά ποϊρχπα ποέπει μα ποξρκξμίζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςέπ, ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοιόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.) και ςχμ ποξρχπικόμ εςαιοιόμ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) και για ςξμ ποϊεδοξ και διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ για ςιπ αμόμσμεπ εςαιοίεπ (Α.Δ.), απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ςα αμχςέοα ποϊρχπα δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα, πξσ αματέοξμςαι και ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι σπξφήτιξι αμάδξυξι είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ. 7 ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ

10 (4). Δπί ημεδαπόμ αμόμσμχμ εςαιοιόμ ςα ποξαματεοϊμεμα πιρςξπξιηςικά ςηπ εκκαθάοιρηπ εκδίδξμςαι, ϊρξμ ατξοά ςημ κξιμή εκκαθάοιρη απϊ ςημ αομϊδια Τπηοερία ςηπ ςέχπ Νξμαουιακήπ Ασςξδιξίκηρηπ -ϊπχπ ασςή έυει διαοθοχθεί μεςά ςη διξικηςική μεςαοοϋθμιρη «Καλλικοάςηπ»-, ρςξ μηςοόξ Αμχμϋμχμ Δςαιοιόμ ςηπ ξπξίαπ είμαι εγγεγοαμμέμη η ρσμμεςέυξσρα ρςξμ διαγχμιρμϊ Α.Δ., ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 7α.1.ια και 7β.12 ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει και ϊρξμ ατξοά ςημ ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξ αομϊδιξ Δτεςείξ ςηπ έδοαπ ςηπ Α.Δ. πξσ ςελεί σπϊ ειδική εκκαθάοιρη. Δπί ημεδαπόμ εςαιοιόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοιόμ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) ςξ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ εκκαθάοιρηπ, εκδίδεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ςμήμα ςξσ Ποχςξδικείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ ρσμμεςέυξσραπ ρςξμ διαγχμιρμϊ επιυείοηρηπ. Οι σμεςαιοιρμξί: (1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ ςξσ σμβξσλίξσ δεμ έυει καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. (2) Σα δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ (2) και (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, ετϊρξμ ποϊκειςαι για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςηπ πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. β ςηπ παο. 2 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, αμςίρςξιυα, και ςηπ πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 2 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. (3) Βεβαίχρη αομϊδιαπ αουήπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα. Οι εμώρειπ ποξμηθεσςώμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά: Σα παοαπάμχ καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ποξμηθεσςή πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη. Δάμ ρε κάπξια Φόοα βεβαιόμεςαι απϊ ξπξιαδήπξςε αουή ςηπ ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ έγγοατα ή πιρςξπξιηςικά, ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ χπ άμχ αματεοϊμεμεπ πεοιπςόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, δϋμαςαι μα αμςικαςαρςαθξϋμ ασςά απϊ έμξοκη βεβαίχρη ςξσ ποξμηθεσςή ποξπ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. Δάμ ρςη υόοα ασςή δεμ ποξβλέπεςαι ξϋςε έμξοκη βεβαίχρη, δϋμαςαι ασςή μα αμςικαςαρςαθεί με σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ ςηπ υόοαπ, ρςημ ξπξία είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ποξμηθεσςήπ. Λξιπά δικαιξλξγηςικά (καςακύοχρηπ): Δκςϊπ απϊ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά, μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ κάθε είδξσπ/ειδόμ ρςξ/α ξπξίξ/α ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρ ασςϊμ, με βεβαίχρη παοαλαβήπ ή ρϋμτχμα με ςξ Ν. 2672/1998 (Α 290), ξτείλει μα σπξβάλει, ρςξμ χπ άμχ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, και: Δείγμαςα ςχμ ποξπ καςακύοχρη ειδώμ, για ςημ ενακοίβχρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ρε ρυέρη με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ ποξκήοσνηπ. Διδικόςεοα, για ςα μελάμια, toner κλπ ςχμ ρσρκεσώμ εκςύπχρηπ (τχςξςσπικά, fax, εκςσπχςέπ): Για ςα ασθεμςικά, ΔΔΝ απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ δείγμαςα καθόπ είμαι δεδξμέμα ςα ρςξιυεία/υαοακςηοιρςικά ςξσπ. Για ςα ρσμβαςά και ςα αμακαςαρκεσαρμέμα, θα ποξρκξμιρςξϋμ μϊμξ ςα δείγμαςα πξσ θα σπξδειυθξϋμ εγγοάτχπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή Όλξι ξι μειξδϊςεπ σμβαςόμ και Αμακαςαρκεσαρμέμχμ μελαμιόμ, toner κλπ, θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ καςά ςημ ημέοα καςακϋοχρηπ, σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ για ςημ υόοα και ςξ εογξρςάριξ παοαγχγήπ ςχμ αμαλχρίμχμ ή αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ISO ςξσ καςαρκεσαρςή. Σξμίζεςαι, όςι ρε καμία πεοίπςχρη δεμ εμςάρρξμςαι ρςα σπό ποξμήθεια είδη ςα απλά επαμαγεμιζόμεμα μελάμια/toner. 8

11 ε πεοίπςχρη πξσ δεμ καςαςεθξύμ ςα απαιςξύμεμα ή διαπιρςχθεί απόκλιρη μεςανύ ςχμ ποξρκξμιρθέμςχμ σλικώμ/ειδώμ και ςχμ ποξδιαγοατώμ ςηπ παοξύρηπ, η επιςοξπή διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ δύμαςαι μα απξοοίφει ςημ ρσμμεςξυή ςξσ ποξρτέοξμςξπ για ςξ εμ λόγχ είδξπ και μα ποξβεί ρςξμ αμέρχπ επόμεμξ μειξδόςη- ρσμμεςέυξμςα. - Η μη έγκαιοη και ποξρήκξσρα σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμιρςά λϊγξ απξκλειρμξϋ ςξσ σπξφήτιξσ αμαδϊυξσ απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ. - Η Δπιςοξπή Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ Απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ μπξοεί μα ζηςήρει ςη ρσμπλήοχρη δικαιξλξγηςικόμ εκςϊπ απϊ ςα αμαγκαία ρςξιυεία ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Κ.Π.Δ. 118/2007 και ξι ποξρτέοξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα ςα ποξρκξμίρξσμ μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ θα καθξοιρςεί απϊ ςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ Απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. ε πεοίπςχρη πξσ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςήθηκαμ απϊ ςημ Δπιςοξπή δε ρσμπληοχθξϋμ απϊ ςξ ρσμμεςέυξμςα, η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΠΟΒΟΛΗ ΥΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ 1. Οι ποξρτξοέπ ποέπει μα καςαςεθξϋμ απϊ ςξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ διαγχμιζξμέμχμ επί απξδείνει, μέυοι ςη Δεσςέοα και ώοα 11:45 π.μ. ρςη διεϋθσμρη: ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ (ΓΡΑΥΔΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ & ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ Σ.Κ.: , ΛΑΡΙΑ σπϊ ςη μξοτή ΔΝΟ ΔΝΙΑΙΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΥΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ. 2. Δκςϊπ τακέλξσ ξι ποξρτξοέπ θα ρσμξδεϋξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ και απϊ έγγοατξ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ, ποξκειμέμξσ μα αμαγοατεί ξ αοιθμϊπ ειρεουξμέμξσ ποχςξκϊλλξσ ςηπ καςάθερηπ ςηπ ποξρτξοάπ. Δπίρηπ, ρε ασςϊ ςξ έγγοατξ ποέπει μα αμαγοάτεςαι η υοξμική ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ (ςξσλάυιρςξμ 120 ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ από ςημ επόμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ). 3. Ο κσοίχπ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ ςηπ Ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοει ςιπ ενήπ εμδείνειπ: 3.1 Σα ρςξιυεία ςξσ απξρςξλέα: ΠΛΗΡΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΣΚ, ΠΟΛΗ ΣΗΛΔΥΩΝΑ, FAX. 3.2 Σξμ Απξδέκςη: ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ (ΓΡΑΥΔΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ & ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ Σ.Κ.: , ΛΑΡΙΑ 3.3 Σημ έμδεινη: ΠΡΟΥΟΡΑ: ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ & ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Π.Δ. ΛΑΡΙΑ & ΣΗ ΔΔΡΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ» 9

12 3.4 Σημ έμδεινη: Αοιθμϊπ Διακήοσνηπ: 1/ Σημ έμδεινη: ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Δεσςέοα Η ποξρτξοά μπξοεί μα σπξβληθεί και ςαυσδοξμικόπ ρςημ παοαπάμχ διεϋθσμρη, χπ ρσρςημέμη. Όρεπ ποξρτξοέπ σπξβληθξϋμ έςρι, θα παοαλητθξϋμ μϊμξ αμ ποχςξκξλληθξϋμ μέυοι ςημ χπ άμχ ημέοα και όοα λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ. Ποξρξυή - η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη. Δκποϊθερμεπ ποξρτξοέπ δεμ θα παοαλαμβάμξμςαι ή ετϊρξμ παοαλητθξϋμ, θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και δεμ θα απξρτοαγίζξμςαι. ΔΟΜΗ & ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΟ ΥΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ 4. Ο κσοίχπ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ποέπει μα τέοει ςιπ εμδείνειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 3 ςξσ παοϊμςξπ Άοθοξσ και μα πεοιέυει Δ ΔΤΟ (2) ΑΝΣΙΓΡΑΥΑ: 4.1 Φχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ θα τέοει πλέξμ ςχμ εμδείνεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 3 ςξσ παοϊμςξπ Άοθοξσ αμχςέοχ και ςημ ενήπ: «ΥΑΚΔΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ», ξ ξπξίξπ θα πεοιέυει ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ ρςξμ διαγχμιρμϊ. 4.2 Έμαμ ΦΩΡΙΣΟ -επί πξιμή απξοοίφεχπ- ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ θα τέοει πλέξμ ςχμ εμδείνεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 3 ςξσ Άοθοξσ 4 αμχςέοχ και ςημ ενήπ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». Ο τάκελξπ ασςϊπ θα πεοιέυει ςξ «ΣΔΤΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ρσμπληοχμέμξ ρϋμτχμα με ςξ Τπϊδειγμα ςξσ Παοαοςήμαςξπ Ηλεκςοξμικϊ αμςίγοατξ ςξσ «ΣΕΤΦΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ρε CD* *εγγοατή ρε φητιακή μξοτή: για ςξ λόγξ ασςό ςξ «ΣΕΤΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» πξσ πεοιλαμβάμει ςξσπ πίμακεπ Ι (πίμακαπ με ςα είδη γοατικήπ ύληπ) και ΙΙ (πίμακαπ Μηυαμξγοατικώμ αμαλώριμχμ) ςξσ Παοαοςήμαςξπ Γ θα διαςίθεμςαι ρε φητιακή μξοτή ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ και ρσγκεκοιμέμα ρςη διεύθσμρη ρςξ ρύμδερμξ «Ετημεοίδα ςηπ Τπηοερίαπ/διακηούνειπ»), για ςημ ελεύθεοη, άμερη και πλήοη ποόρβαρη ρςη ρσγγοατή σπξυοεώρεχμ. 4.3 Οι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νέρμαςα, ρβσρίμαςα, ποξρθήκεπ, διξοθόρειπ. Δάμ σπάουει ρςημ ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και μξμξγοαμμέμη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, η δε Δπιςοξπή Διεμέογειαπ/Ανιξλϊγηρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ποέπει καςά ςξμ έλεγυξ μα καθαοξγοάφει, μξμξγοάφει και ρτοαγίρει ςημ διϊοθχρη ασςή. Η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι ϊςαμ σπάουξσμ ρε ασςή διξοθόρειπ πξσ ςημ καθιρςξϋμ αρατή, καςά ςημ κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ/Ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ. Επιςοέπεςαι μόμξμ, η αμαγοατή διεσκοιμήρεχμ ρε νευχοιρςό έγγοατξ -ρσμημμέμη ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά- όπξσ θα αμαγοάτξμςαι ξ α/α ςξσ είδξσπ και ξι ςσυόμ διεσκοιμήρειπ αματξοικά πυ με ςα ςεμάυια πξσ πεοιλαμβάμει η ποξρτξοά εμόπ είδξσπ ή ςημ πξρόςηςα ml εμόπ δξυείξσ μελαμιξύ. Επιρημαίμεςαι όςι ξ σπξφήτιξπ θα ποέπει καςά καμόμα μα σπξβάλλει ποξρτξοά ρύμτχμη με ςη ζηςξύμεμη μξμάδα μέςοηρηπ. 4.4 Δεμ επιςοέπεςαι απϊκλιρη ςχμ ςιμόμ ποξρτξοάπ μεςανϋ ςξσ έμςσπξσ ΣΔΤΦΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ πξσ σπξβάλλεςαι ρςξμ τάκελξ ποξρτξοάπ και ςηπ ηλεκςοξμικήπ μξοτήπ πξσ εγγοάτεςαι ρε CD. σμιρςάςαι η εκςύπχρη ςξσ εμςύπξσ πξσ θα σπξβληθεί, από ςξ αουείξ ςξσ σπξβαλλόμεμξσ CD ώρςε μα απξτεσυθξύμ 10

13 αρσμτχμίεπ. ε πεοίπςχρη πξσ -πάοασςα- διαπιρςχθεί αρσμτχμία ςιμόμ ή ρτάλμα ρςημ αμάγμχρη ςξσ φητιακξϋ μέρξσ, η Δπιςοξπή διεμέογειαπ ζηςεί διεσκοιμήρειπ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. Αμ διαπιρςχθεί ρκξπιμϊςηςα ή επαμαλαμβαμϊμεμη αρσμτχμία ςιμόμ, η Δπιςοξπή διαςηοεί ςξ δικαίχμα απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ. 4.5 Δεμ επιςοέπεςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ δξμήπ ςχμ πιμάκχμ ςξσ ΣΔΤΦΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, έρςχ και εάμ για κάπξια είδη ξ ποξρτέοχμ δεμ σπξβάλλει ποξρτξοά (θα μείμξσμ κεμά ςα αμςίρςξιυα πεδία ςιμόμ ή με ςημ έμδεινη «ΟΦΙ») καθόπ ξι ηλεκςοξμικέπ μξοτέπ ασςξϋ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξϋριεπ για ςη ρϋγκοιρη ςιμόμ. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΗΔΙ Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ απαιςξύμςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 25 ςξσ Π.Δ. 118/2007 «Καμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ (Κ.Π.Δ.). Αμαλσςικϊςεοα: Α) Κξιμά ρςξιυεία πξσ ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ α. Σημ ημεοξμημία έκδξρηπ. β. Σξμ εκδϊςη. γ. Σημ σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι. δ. Σξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. ε. Σξ πξρϊμ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. ρς.σημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη ςξσ ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη. ζ. Σξσπ ϊοξσπ ϊςι: Ι. Η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ διζήρεχπ ΙΙ. Σξ πξρϊμ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςημ διάθερη ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξμ διαγχμιρμϊ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη. ΙΙΙ. ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊμ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρε πάγιξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. ΙV. Ο εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ αομϊδιαπ σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. Πέοαμ ςχμ αμχςέοχ πξσ ιρυϋξσμ για ϊλεπ ςιπ εγγσήρειπ, καςά πεοίπςχρη ποέπει: Β) Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ ρςξμ διαγχμιρμό. α. Η εγγϋηρη ασςή εκδίδεςαι σπέο ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ για πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 5%, επί ςηπ ποξϋπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ πξσ ατξοά η ποξρτξοά ρσμπ. ΥΠΑ, και δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοη απϊ 8.610,00 (ξκςώ υιλιάδεπ και ενακόρια δέκα ΔΤΡΩ). Αμ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ σπξλείπεςαι έρςχ κι ελάυιρςα ςξσ απαιςξϋμεμξσ πξρξϋ, η ποξρτξοά δεμ γίμεςαι δεκςή. β. Η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει εκςόπ ςχμ κξιμόμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ παο. Α) ςξσ παοϊμςξπ Άοθοξσ και ςα ακϊλξσθα: Ι. Σημ ρυεςική διακήοσνη, ςημ ημεοξμημία διαγχμιρμξϋ και ςα ποξπ ποξμήθεια σλικά. ΙΙ. Σημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. (Η εγγϋηρη ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ επί έμα μήμα μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ). γ. Αμαγκαία ρςξιυεία ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ με ςημ ποξρτξοά είμαι: (1) η αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξ πιρςχςικϊ ίδοσμα μα καςαβάλει ξοιρμέμξ πξρϊ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ και απεσθϋμεςαι (2) ξ αοιθμϊπ ςηπ διακήοσνηπ (3) ςξ πξρϊμ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη (4) η ημεοξμημία έκδξρήπ ςηπ 11

14 (5) ςα ρςξιυεία ςξσ ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι. Σσυϊμ ελλείφειπ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ πέοαμ ςχμ αμαγκαίχμ ρςξιυείχμ μπξοξϋμ μα καλϋπςξμςαι εκ ςχμ σρςέοχμ εμςϊπ ποξθερμίαπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρη ςξσ ποξμηθεσςή απϊ ςημ Τπηοερία. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμό μπξοξύμ μα κάμξσμ υοήρη ςξσ Τπξδείγμαςξπ Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ σμμεςξυήπ πξσ επιρσμάπςεςαι ρςξ Παοάοςημα Α. Γ) Δγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ. α. Ο ποξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη ή η αμάθερη, σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξμ ΥΠΑ. β. Η εγγϋηρη καςαςίθεςαι ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. γ. Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ πεοιλαμβάμει εκςϊπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ παο. 3 και ςα ακϊλξσθα: (Ι) Σξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ και ςα ποξπ ποξμήθεια σλικά. (ΙΙ)Σημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ο υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ποέπει μα είμαι αξοίρςξσ διαοκείαπ ή ςξσλάυιρςξμ μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ πλέξμ δϋξ (2) μήμεπ. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξμήθειαπ αμέουεςαι ςξ αμόςεοξ ρε ,00 Δσοώ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Υ.Π.Α. Σα είδη και η εκςιμόμεμη πξρϊςηςα ασςόμ, παοαςίθεμςαι ρςξ Παοάοςημα Γ. Δπί ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ πξσ θα ποξκϋφει υχοίπ Υ.Π.Α., θα γίμξσμ ϊλεπ ξι μϊμιμεπ κοαςήρειπ. ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 1. Με ςημ ποξρτξοά, η ςιμή για ςημ ποξμήθεια για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Π.Δ. Λάοιραπ & έδοαπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ ρε γοατική ϋλη και μηυαμξγοατικά αμαλόριμα, δίμεςαι αμά ςεμάυιξ για κάθε διακοιςό είδξπ ποξμήθειαπ υχοίπ Υ.Π.Α., ϊπχπ ασςά αμαγοάτξμςαι ρςξ «Σεϋυξπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ» ςξσ Παοαοςήμαςξπ. 2. Κάθε σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ έυει δικαίχμα σπξβξλή ποξρτξοάπ για μέοξπ ςχμ ειδώμ ή και για ςξ ρύμξλξ (ςμημαςική ή ξλική ποξρτξοά). ημ. Η διάκοιρη ρε Πίμακεπ Ι και ΙΙ δεμ ατξοά ςα ςμήμαςα ςηπ ποξρτξοάπ, αλλά στίρςαςαι καθαοά για καςαμξμή ςχμ ειδόμ. Οι ρσμμεςέυξμςεπ δικαιξϋμςαι μα επιλένξσμ για ϊρα και ϊπξια είδη απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ. 3. Οι αμαγοατϊμεμεπ πξρϊςηςεπ αμά είδξπ είμαι εμδεικςικέπ και ποξέουξμςαι απϊ εκςίμηρη ρε ςάνη μεγέθξσπ. Η Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςηπ ποξμήθειαπ και ςηπ αμαδιξογάμχρηπ ςχμ σπηοεριόμ κας εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ «Καλλικοάςηπ», δϋμαςαι μα ποξμηθεσςεί σφηλϊςεοξ (εμςϊπ επιςοεπϊμεμχμ ξοίχμ) ϊπχπ και υαμηλϊςεοξ αοιθμϊ πξρξςήςχμ απϊ ςα αμαγοατϊμεμα ρςξ Σεϋυξπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ. 4. Η μξμάδα μέςοηρηπ ρε κάπξια είδη, αμαγοάτεςαι με βάρη ςξσπ αοιθμξϋπ πξσ απαμςόμςαι ρςημ αγξοά. Αμ πάοασςα και κας εναίοερη, παοαςηοηθεί ςξ ταιμϊμεμξ κάπξιξι ποξρτέοξμςεπ μα αμαγοάτξσμ διατξοεςικϊ αοιθμϊ ςεμαυίχμ (ςμυ.) ρε κάπξια μξμάδα μέςοηρηπ, η ποξρτξοά ςξσ θα ποέπει μα αμαυθεί ξικξμξμικά καςά ςέςξιξμ ςοϊπξ όρςε μα αματέοεςαι ρε κξιμϊ αοιθμϊ με ςα ζηςξϋμεμα. Διδικά για ςα μηυαμξγοατικά αμαλόριμα (μελάμια/ ςϊμεο εκςσπχςόμ), ϊπξσ παοαςηοηθεί απϊκλιρη ρςη υχοηςικϊςηςά ςξσπ, η ςιμή θα ποξρδιξοιρςεί με αμαγχγή ρςημ ίδια μξμάδα μέςοηρηπ (πυ /ml) για ςημ ανιξλϊγηρη με κξιμά κοιςήοια. Οι ποξρτέοξμςεπ θα ποέπει μα ρημειώρξσμ ρε νευχοιρςό έγγοατξ ρςξ ςέλξπ ςηπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ α/α ςχμ ειδώμ και ςη τύρη ςηπ αλλαγήπ ρε ρυέρη με ςα ζηςξύμεμα, ώρςε μα διεσκξλσμθεί η ανιξλόγηρη. 5. Για ςημ αμάλσρη ςχμ ςιμόμ ςηπ Ποξρτξοάπ ςξσπ ξι σπξφήτιξι ποξμηθεσςέπ είμαι σπξυοεχμέμξι μα ρσμπληοώρξσμ ςξμ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ςξσ Σεϋυξσπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ, πξσ επιρσμάπςεςαι ρςξ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ςηπ παοξϋραπ. 12

15 6. Η ποξρτεοϊμεμη ςιμή δίδεςαι ρε ΔΤΡΩ. 7. Ποξρτξοά πξσ πεοιέυει ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 8. Ποξρτξοά πξσ θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ, απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 9. Διδικά για ςα μηυαμξγοατικά αμαλώριμα (μελάμια/ ςόμεο εκςσπχςώμ), ρςημ πλειξφητία ςχμ ειδώμ, σπάουει η δσμαςόςηςα ποξρτξοάπ για ςοειπ (3) καςηγξοίεπ καςαρκεσήπ: Ασθεμςικά σμβαςά Αμακαςαρκεσαρμέμα Σξ είδξπ καςακσοώμεςαι αμά καςηγξοία καςαρκεσήπ ρςξμ σπξφήτιξ με ςημ αμςίρςξιυη υαμηλόςεοη ποξρτξοά. Η ποξβλεπόμεμη πξρόςηςα ςεμαυίχμ δεμ μξιοάζεςαι ιρξμεοώπ ρςιπ καςηγξοίεπ, αλλά με ποξςεοαιόςηςα ρςημ καςηγξοία με ςημ απόλσςα υαμηλόςεοη ςιμή ρςξ είδξπ. Αμ ςξ αμαλώριμξ απξδειυςεί μη καςάλληληπ πξιόςηςαπ ή σπάονει απέμςανή ςξσ από ςη ρύμβαρη για ξπξιξδήπξςε λόγξ, ςόςε η ποξμήθεια θα ενελιυθεί ρε εκείμξ με ςημ αμέρχπ υαμηλόςεοη ςιμή από ςιπ εμαπξμείμαρεπ καςηγξοίεπ καςαρκεσήπ. Αματξοικά με ςα υοηριμξπξιημέμα/άδεια δξυεία μελαμιώμ/toner (cartridges) ξ κάθε σπξφήτιξπ δύμαςαι μα ποξρτέοει ςίμημα παοαλαβήπ ςξσπ αμά ςεμάυιξ από ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, υχοίπ χρςόρξ- ασςό μα απξςελεί δεδξμέμξ ανιξλόγηρηπ ςηπ υαμηλόςεοηπ ςιμήπ, αλλά απξςελεί μια διαδικαρία ρςα πλαίρια ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ από κξιμξύ χτέλειαπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ καςά ςημ σλξπξίηρη ςηπ ποξμήθειαπ. 10. Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, με απϊταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ/Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςχμ Διαδικαριόμ Διαποαγμάςεσρηπ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 11. Μειξδόςηπ ρε κάθε είδξπ, θα αμαδειυςεί εκείμξπ πξσ θα ποξρτέοει ςημ υαμηλόςεοη ςιμή για κάθε ρσγκεκοιμέμξ είδξπ ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι ϊοξι ςηπ Διακήοσνηπ. 12. Δτϊρξμ διαπιρςχθξϋμ ιρϊςιμεπ ή ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοέπ για ξπξιξδήπξςε είδξπ, η επιςοξπήπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ -και ετϊρξμ ποϊκειςαι για διαιοεςϊ σλικϊ- δϋμαςαι μα καςαμείμει ςημ ποξμήθεια μεςανϋ πεοιρρϊςεοχμ μειξδξςόμ (βάρει ςξσ Άοθοξσ 21, παο. β ςξσ ΚΠΔ 118/2007). 13. ΑΤΝΗΘΙΣΑ ΦΑΜΗΛΗ ΣΙΜΗ (Άοθοξ 52 ΠΔ 60/ Άοθοξ 55 ξδηγίαπ 2004/18/ΔΚ) 1. Δάμ, για δεδξμέμη ρϋμβαρη, ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ, η αμαθέςξσρα αουή, ποιμ μα απξοοίφει ςιπ ποξρτξοέπ ασςέπ, ζηςεί γοαπςόπ ςιπ διεσκοιμίρειπ για ςη ρϋμθερη ςηπ ποξρτξοάπ ςιπ ξπξίεπ ςσυϊμ κοίμει ρκϊπιμεπ. Οι διεσκοιμίρειπ ασςέπ μπξοξϋμ μα ατξοξϋμ ιδίχπ: α) ςξμ ξικξμξμικϊ υαοακςήοα ςηπ μεθϊδξσ καςαρκεσήπ ςχμ ποξψϊμςχμ ή ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ, β) ςιπ επιλεγείρεπ ςευμικέπ λϋρειπ ή/και ςιπ εναιοεςικά εσμξψκέπ ρσμθήκεπ πξσ διαθέςει ξ ποξρτέοχμ για ςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ, ςημ ποξμήθεια ςχμ ποξψϊμςχμ ή ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ, γ) ςημ ποχςξςσπία ςξσ έογξσ, ςχμ ποξμηθειόμ ή ςχμ σπηοεριόμ, πξσ ποξςείμει ξ ποξρτέοχμ, δ) ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ πεοί ποξρςαρίαπ ςηπ εογαρίαπ και ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ πξσ ιρυϋξσμ ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςηπ παοξυήπ και ε) ςημ εμδευϊμεμη υξοήγηρη κοαςικήπ εμίρυσρηπ ρςξμ ποξρτέοξμςα. 2. H αμαθέςξσρα αουή ελέγυει, ρε ρσμεμμϊηρη με ςξμ ποξρτέοξμςα, ςη ρϋμθερη ςηπ ποξρτξοάπ βάρει ςχμ παοαρυεθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ. 3. Δτϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή διαπιρςόμει ϊςι μια ποξρτξοά είμαι αρσμήθιρςα υαμηλή λϊγχ υξοήγηρηπ κοαςικήπ εμίρυσρηπ ρςξμ ποξρτέοξμςα, η ποξρτξοά μπξοεί μα απξοοίπςεςαι απξκλειρςικά για ασςϊμ ςξμ λϊγξ με ειδικόπ αιςιξλξγημέμη απϊταρη μϊμξ 13

16 μεςά απϊ διαβξϋλεσρη, και ετϊρξμ ξ ποξρτέοχμ δεμ είμαι ρε θέρη μα απξδείνει, εμςϊπ επαοκξϋπ ποξθερμίαπ ςημ ξπξία ςάρρει η αμαθέςξσρα αουή, ϊςι η εμ λϊγχ εμίρυσρη υξοηγήθηκε ρε μϊμιμα πλαίρια. 14. Αμάδξυξπ αμακηοϋρρεςαι ξ Μειξδϊςηπ, καςϊπιμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ πληοϊςηςαπ και εγκσοϊςηςαπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ςασςξπξίηρηπ ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ειδόμ με ςα αμςίρςξιυα δείγμαςα πξσ θα ποξρκξμίρει. Σσυϊμ διατξοξπξίηρη ή παοεομημεία ρςημ ποξρτξοά με ςα ζηςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη δίμει ςξ δικαίχμα ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή μα απξοοίφει ςξ εκάρςξςε ποξψϊμ και μα ποξυχοήρει ρςημ αμέρχπ υαμηλϊςεοη ςιμή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΔΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 1. Ο διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί ςημ Δεσςέοα και όοα 12:00 μ.μ. ρςξ Γοατείξ 201 ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Λάοιραπ (Διεϋθσμρη Οικξμξμικόμ Τπηοεριόμ, Διξικηςήοιξ - 2 ξπ ϊοξτξπ). 2. Οι εμδιατεοϊμεμξι ξτείλξσμ μα καςαθέρξσμ ςιπ ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ ςξσπ μέυοι ςημ Δεσςέοα και όοα 11:45 π.μ. ρςξ Γοατείξ 208 ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Λάοιραπ (Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ, Παπαμαρςαρίξσ & Κξσμξσμδξϋοξσ - 2 ξπ ϊοξτξπ), πξσ θα αμαγοάτει ϊλα ςα απαιςξϋμεμα, απϊ ςημ παοξϋρα, ρςξιυεία, ρςη διεϋθσμρη: ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ (ΓΡΑΥΔΙΟ 205) ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ & ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ Σ.Κ.: , ΛΑΡΙΑ 3. Μεςά ςη λήνη ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ και όοαπ σπξβξλήπ (παο. 2 παοϊμςξπ άοθοξσ) καμία ποξρτξοά δεμ θα γίμεςαι δεκςή, αλλά θα απξοοίπςεςαι, υχοίπ μα απξρτοαγιρθεί, χπ εκποϊθερμη. ΠΡΟΒΑΗ ΣΙ ΤΓΓΡΑΥΙΚΔ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ - ΔΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η παοξϋρα Απϊταρη (πλήοεπ ςεϋυξπ Αμαλσςικήπ Ποξκήοσνηπ), η πεοίληφη Διακήοσνηπ, καθόπ και ϊλα ςα Παοαοςήμαςα (λξιπά ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ), διαςίθεμςαι ρε ηλεκςοξμική μξοτή απϊ ςημ ημεοξμημία δημξρίεσρηπ ςηπ Ποξκήοσνηπ, ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςηπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ ρςη διεϋθσμρη ρςξ ρϋμδερμξ «Δτημεοίδα ςηπ Τπηοερίαπ/ Διακηοϋνειπ»), για ςημ ελεϋθεοη, άμερη και πλήοη ποϊρβαρη ρςη ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ. Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ Ποξκήοσνηπ, μέυοι ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςημ καςάθερη ςχμ ποξρτξοόμ για ςξμ διαγχμιρμϊ, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Οπξιαδήπξςε διεσκοίμιρη κοιθεί απαοαίςηςη, θα αμαοςάςαι ρςημ αμςίρςξιυη ιρςξρελίδα ςηπ ποξκήοσνηπ και ςημ ξπξία θα ποέπει μα παοακξλξσθξύμ ξι σπξφήτιξι ώρςε μα καθίρςαμςαι εγκαίοχπ εμήμεοξι. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ Ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 19 «Απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ και αμακξίμχρη ςιμόμ» ςξσ σπ αοιθμ. 118/2007 Καμξμιρμξϋ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ (Κ.Π.Δ.) 1. Σξ αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ποξρτξοόμ ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςη ρυεςική διακήοσνη ή ποϊρκληρη. Ποξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι ρςξ παοαπάμχ ϊογαμξ μεςά ςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ απξρτοάγιρηπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά παοαδίδξμςαι ρςημ Τπηοερία για επιρςοξτή, χπ εκποϊθερμεπ. Η απξρτοάγιρη γίμεςαι με ςημ παοακάςχ διαδικαρία. Απξρτοαγίζεςαι ξ κσοίχπ τάκελξπ ποξρτξοάπ καθόπ και ξ τάκελξπ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ μξμξγοάτξμςαι δε και ρτοαγίζξμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ και η ςευμική ποξρτξοά αμά τϋλλξ. 14

17 Οι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά μξμξγοάτξμςαι και ρτοαγίζξμςαι απϊ ςξ παοαπάμχ ϊογαμξ και ςξπξθεςξϋμςαι ρ έμα μέξ τάκελξ ξ ξπξίξπ επίρηπ ρτοαγίζεςαι και σπξγοάτεςαι απϊ ςξ ίδιξ ϊογαμξ και παοαδίδεςαι ρςημ Τπηοερία, ποξκειμέμξσ μα απξρτοαγιρθεί ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςη διακήοσνη ή ςημ ποϊρκληρη. 2. Μεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ ςξ παοαπάμχ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ καςαυόοηρη ασςόμ πξσ σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ, καθόπ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ σπέβαλαμ, ρε ποακςικϊ ςξ ξπξίξ σπξγοάτει και ρτοαγίζει. 3. Η απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι δημϊρια (καθϊρξμ ποϊκειςαι για αμξικςϊ διαγχμιρμϊ). 4. Μεςά ςημ παοαπάμχ διαδικαρία ξ ρυεςικϊπ τάκελξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ μαζί με ςξσπ ρτοαγιρμέμξσπ τακέλξσπ πξσ πεοιέυξσμ ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ, παοαδίδεςαι με απϊδεινη ρε σπάλληλξ ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξμ διαγχμιρμϊ. Οι ρτοαγιρμέμξι τάκελξι με ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ λξιπόμ ρςξιυείχμ ασςόμ, επαματέοξμςαι για ϊρεπ ποξρτξοέπ κοίθηκαμ απξδεκςέπ με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ για ςη διξίκηρη ςξσ τξοέα ξογάμξσ, ρςξ παοαπάμχ αομϊδιξ ϊογαμξ, για ςημ απξρτοάγιρή ςξσπ καςά ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςη ρυεςική διακήοσνη και ακξλξσθεί ρυεςική αμακξίμχρη ςιμόμ καςά ςα αμχςέοχ. Όρεπ ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ απξδεκςέπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά επιρςοέτξμςαι. *Δτϊρξμ ςξ ϊογαμξ απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι αομϊδιξ και για ςημ ανιξλϊγηρή ςξσπ, ξι ρτοαγιρμέμξι τάκελξι με ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ παοαμέμξσμ ρε ασςϊ. 5. Όρξι δικαιξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, μα παοεσοίρκξμςαι ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ ρσμμεςαρυϊμςχμ ρςξμ διαγχμιρμϊ, καθόπ επίρηπ και ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ. 6. Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ασςξϋ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ποξρτξοόμ ποξβαίμει επίρηπ ρςημ απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 6 παο. 2 ΠΔ 118/2007 ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςη ρυεςική διακήοσνη ή ποϊρκληρη. Όρξι δικαιξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, μα παοεσοίρκξμςαι ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 6 παο. 2, ΠΔ 118/2007 λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςέθηκαμ. Σα δικαιξλξγηςικά ποξρκξμίζξμςαι ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ παοαδίδεςαι εμποϊθερμα ρςξ αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ. ςη διακήοσνη ξοίζεςαι πεοαιςέοχ η διαδικαρία και ξ υοϊμξπ ποϊρβαρηπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 6 παο.2 ΠΔ 118/2007 μεςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. ΔΝΣΑΔΙ Ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 15 «Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ» ςξσ σπ αοιθμ. 118/2007 Καμξμιρμξϋ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ (Κ.Π.Δ.) 1. Καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςηπ ρσμμεςξυήπ ποξμηθεσςή ρε ασςϊμ και ςηπ διεμέογειάπ ςξσ, έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, επιςοέπεςαι έμρςαρη για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ (εμδικξταμήπ ποξρτσγή). Με ςημ έμρςαρη πξσ αρκείςαι καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ επιςοέπεςαι και η ποξβξλή λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξμιμϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα ξπξία ποξρκξμίζει ξ ποξρτέοχμ ποξπ ςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, δσμάμει ςχμ άοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ ΚΠΔ 118/ Οι αμχςέοχ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι εγγοάτχπ ρςξ αομϊδιξ για ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ ϊογαμξ ςξσ τξοέα, χπ ενήπ: α) Καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: (1) ςξμ αμξικςϊ διαγχμιρμϊ, μέρα ρςξ μιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ μέυοι ςημ ημεοξμημία λήνεχπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ποξθερμίαπ ασςήπ ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι ημεοξμημίεπ ςηπ δημξρίεσρηπ και ςηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. (2) ςξμ κλειρςϊ διαγχμιρμϊ, μϊμξ απϊ εκείμξσπ πξσ επιλέυθηκαμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά, μέρα ρςξ μιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςημ ημεοξμημία απξρςξλήπ 15

18 ρε ασςξϋπ ςηπ διακήοσνηπ, μέυοι ςημ ημεοξμημία λήνεχπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ποξθερμίαπ ασςήπ, ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι ημεοξμημίεπ απξρςξλήπ ςηπ διακήοσνηπ και ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Η έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί ςξμ διαγχμιρμϊ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. β) Καςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ ατξοξϋμ ςημ ρσμμεςξυή ξπξιξσδήπξςε ποξμηθεσςή ρςξμ διαγχμιρμϊ ή ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ χπ ποξπ ςη διαδικαρία παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςη διάοκεια διεναγχγήπ ςξσ ιδίξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογάριμηπ ημέοαπ απϊ ασςήμ καςά ςημ ξπξία ξ εμιρςάμεμξπ έλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ τακέλξσ. ςξμ κλειρςϊ διαγχμιρμϊ δικαίχμα έμρςαρηπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή έυξσμ μϊμξμ ϊρξι επιλέυθηκαμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά. Η έμρςαρη ασςή δεμ επιτέοει αμαβξλή ή διακξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ, αλλά ενεςάζεςαι καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςξ αομϊδιξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και εκδίδεςαι η ρυεςική απϊταρη μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ασςξϋ. Η έμρςαρη καςά ςηπ ρσμμεςξυήπ ποξμηθεσςή ρε διαγχμιρμϊ κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά ρε ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ. γ) Καςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (αμξικςξϋ ή κλειρςξϋ) έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ςξμ κλειρςϊ διαγχμιρμϊ, δικαίχμα έμρςαρηπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή έυξσμ μϊμξμ ϊρξι επιλέυθηκαμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά. Η έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ, ρε ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Η έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δέκα (10) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ εμρςάρεχμ. δ) Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ, ϊρξμ ατξοά ςη μξμιμϊςηςα και πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ άοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ ΚΠΔ 118/2007, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ αμχςέοχ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ. Η έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ ρςξμ μειξδϊςη καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Η έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δέκα (10) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςημ λήνη ςηπ αμχςέοχ ςοιημέοξσ ποξθερμίαπ. 3. Δμρςάρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι για ξπξιξσρδήπξςε άλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ ποξαματεοϊμεμξσπ, δεμ γίμξμςαι δεκςέπ. 4. Η ρυεςική απϊταρη επί ςηπ εμρςάρεχπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ εμιρςάμεμξσπ υχοίπ σπαίςια καθσρςέοηρη ςηπ Τπηοερίαπ. Οι εμιρςάμεμξι λαμβάμξσμ πλήοη γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ, μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςξσ ρόμαςϊπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, με τοξμςίδα ςξσπ. 5. Ο ποξμηθεσςήπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάμει ςχμ άοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ ΚΠΔ 118/2007 μα σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, απξταρίζει ξ αομϊδιξπ Τπξσογϊπ ή ςξ αομϊδιξ για ςημ διξίκηρη ςξσ τξοέα ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. Η εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή με άλλη ξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική ποξρτσγή. 6. Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2, ποξρκξμίζεςαι παοάβξλξ καςάθερηπ σπέο ςξσ Δημξρίξσ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 0,10 επί ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επί ςηπ ποξωπξλξγιρμέμηπ ανίαπ ςξσ σπϊ ποξμήθεια είδξσπ, ςξ ϋφξπ ςξσ ξπξίξσ δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοξ ςχμ υιλίχμ (1.000) και μεγαλϋςεοξ ςχμ πέμςε υιλιάδχμ (5.000) εσοό. Σξ παοάβξλξ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ και καςαυχοείςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθμϊ ειρϊδξσ (Κ.Α.Δ.) 3741 («παοάβξλα απϊ κάθε αιςία»). Με κξιμή απϊταρη 16 ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη Οκτώβρης - 2011 Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ. 4. δ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ ΘΔΜΑ Β. Η ρχρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2)

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2) o ΔΘΑΓΩΜΘΛΑ ΛΑΨΟ 0: ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΔ ΑΠΑΜΣΖΔΘ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ. δ. α 3. δ 4. β.. α) Κάθξπ β) χρςό γ) Κάθξπ δ) χρςό ε) Κάθξπ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β Β. χρςή

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 31/05/2016 Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 15: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 1 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Κετάλαιξ ) [Κετάλαιξ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό Tξ Γοατείξ Αθληςιρμξύ είμαι ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα ραπ κξιμξπξιήρει ςξ Αθληςικό ποόγοαμμα δοαρςηοιξςήςωμ για ςη μέα Ακαδημαϊκή υοξμιά 2013 / 2014. Ο Υξιςηςήπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 4: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. β. 3. α. 4. γ. 5. α., β., γ.λ, δ.λ, ε.λ. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015

Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015 Νέα μύομη, 24 Αποιλίξσ 2015 Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015 Αφορά: Εμημέρωση για Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικής με το άρθρο 21 Ν. 4321/2015 Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, Με ιδιαίςεοη εσυαοίρςηρη πληοξτξοηθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Απιθ. Ππωη.: 31604/04-09-2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 23.985,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεζη 2. Τεχνικές Προδιαγραθές 3. Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ Κετάλαιξ 6 ΤΒΡΙΔΙΚΔ ΔΟΜΔ ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ Σσμδσάζξσμ ςη υοήρη δεικςώμ και πιμάκχμ Ψητιακά Δέμδοα TRIES Interpolation Search Tree TRIE Σξ ζηςξύμεμξ: Απξθήκεσρη και αμάκςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ Ermis Design Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Σασ. Γ/νζη: Αζκληπιού & Παπαζηπάηος 14 Σασ. Κώδικαρ: 185 45 Πειπαιάρ Ηλεκ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004237179 2016-04-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σαχ. Διεύθυνση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Μ Ε Λ Ε Σ Η ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 16.000,00 (με ηο Φ.Π.Α.) σνηάκηης: Κεθαλάς Δημήηριος, Γεωπόνος Π.Ε. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ Τα επίθεσα Τα επίθεςα ρςα λαςιμικά είμαι: Δπίθεσα Β Κλίςηρ Η β κλίρη πεοιλαμβάμει επίθεςα ςοιγεμή και ςοικαςάληκςα ρε us, -a, -um (longus, longa, longum) και ρε

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014 Νέα Σμύομη, 4 Δεκεμβοίξσ 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014 Υπόφη: Τμήμαςξπ Αεοξμεςατξοώμ Ατξοά: Εοχςημαςξλόγια Δ.Α.Α. Α.Ε. ρυεςικά με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ εςαιοειώμ επίγειαπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ αεοξλιμέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Νέα Σμύομη, 9 Ιαμξσαοίξσ 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Υπόφη: Τμήμαςξπ Αεοξμεςατξοώμ Ατξοά: Εοχςημαςξλόγια Δ.Α.Α. Α.Ε. ρυεςικά με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ εςαιοειώμ επίγειαπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ αεοξλιμέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι η ακψλοςθη: 1. Δκλογή Πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 2. Κοπή ηηρ ππυηοσπονιάηικηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ

ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚANIKΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΣΗ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΝ 16 ο Πανελλήνιο Μαθησικό Διαγωνιςμό Ποίηςηρ Οι μαθησέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < Προμήθεια παρελκόμενων κλπ. Η/Υ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωζη-Ππόζκληζη Τποβολήρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών Ιζηόηοπος δημοζίεσζης

Ανακοίνωζη-Ππόζκληζη Τποβολήρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών Ιζηόηοπος δημοζίεσζης ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σρίκαλα: 20-11-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αριθμ. Πρωη.: 24523 5 η Τγειονομική Περιθέρεια Θεζζαλίας & ηερεάς Δλλάδας ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Σατ. Γ/νζη: Καπδίηζηρ 56, ΣΚ 42100, Σπίκαλα ΠΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΣΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΑ, ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΣΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΑ, ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Δ/νση: Κύπρου 68 ΣΚ 16410 Αργυρούπολη Σηλ.: 13.01.8748-751, Fax: 10.990046-45 Ελληνικό-Αργυρούπολη: 13/08/013 ΕΙΔΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

12. Ηζσύει : 0 θ,όπος θ η γυνία δςο μη μηδενικών διανςζμάηυν.

12. Ηζσύει : 0 θ,όπος θ η γυνία δςο μη μηδενικών διανςζμάηυν. Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 1 Ηζσύει : 0 ι κάθε διάνςζμ Ηζσύει : ΑΒ = ΧΒ - ΧΑ 3 Ηζσύει : ΑΒ - BΑ 0,ι διθοπεηικά ζημεί Α,Β 4 Ηζσύει : ΑΒ 0, ι διθοπεηικά ζημεί Α,Β,Γ,Γ 5 Ηζσύει : 6 Ηζσύει : // 7 Ηζσύει : λ λ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ Επιμέλεια: Χατζόποσλος Μάκης lisari.blogspot.com Καθηγητής Μαθηματικώμ 1 ο Λύκειο Ζακύμθοσ Κεφάλαιο 3o Γεωμετρία Α Λσκείοσ Αμαζκόπηζη θεωρίας Μεθοδολογία ίζωμ ημημάηωμ ή γωμιώμ Βοηθηηική εσθεία Αζκήζεις

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν 16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Οκτώβριος 1-3, 2007, Πειραιάς. Γικηςακψρ Τψπορ Βιβλιοθήκηρ: Τεσνική Υποζηήπιξη ή Κομβική Υπηπεζία Ιυάννα Εοπμπά Σοθία Εαποςνίδος Γημήηπηρ Παηπινψρ Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα