άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN Χ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη ISSN Χ

2 Ι Ψ Α Ν Ν Η Π. ΓΚΙ ΟΟ Μ Α ΡΙ Α Ι. ΚΟΤΣΟΤΜ Π Α Η Λ Ι Α Μ Α Τ Ρ Ο Ε Ι ΔΗ Οεοίληφη Βασικές αρχές σχεδιασμού 1 εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση: Γενική Θεώρηση Βαρικϊ ρςξιυείξ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, ϊπχπ άλλχρςε και ρε κάθε μξοτή εκπαίδεσρηπ, ρσμιρςά ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ θέμαςα ιδιαίςεοηπ ρσζήςηρηπ απξςελξϋμ η βαοϋςηςα και η ιδιαιςεοϊςηςα πξσ έυει ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρε ασςή ςη μξοτή εκπαίδεσρηπ, καθόπ και για ςιπ αλλαγέπ πξσ επιτέοει ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ διδαρκαλίαπ και μάθηρηπ. Λέρα ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι η διαποαγμάςεσρη ςχμ παιδαγχγικόμ παοαγϊμςχμ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ςχμ απξοοεϊμςχμ αουόμ αματξοικά με ςξ πεοιευϊμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Ζ επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςόμ γίμεςαι μέρα απϊ ςημ αμαρκϊπηρη ςηπ διεθμξϋπ και ςηπ ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ ςϊρξ διαυοξμικά ϊρξ και ρςη ρσγυοξμία. Ζ ποξρέγγιρη ατξοά ςϊρξ ςξ θεχοηςικϊ ϊρξ και ςξ ποακςικϊ μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Ατξοά, δηλαδή, κσοίχπ ςιπ θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ, αλλά και ςιπ ποακςικέπ ξδηγίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςέπ. Λένειπ κλειδιά: Δκπαιδεσςικϊ σλικϊ, ασςξμξμία, έλεγυξπ, αλληλεπίδοαρη, ποϊρβαρη. 1 Τν παξόλ άξζξν εκπεξηέρεηαη ζην Αξγπξίνπ, Μ., & Κακπύιεο, Π. (2009). Η ζςμβολή ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ζηη ζσολική ππάξη: θεωπία και εθαπμογή ζηη μοςζική εκπαίδεςζη. Πξαθηηθά 3 νπ Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ, 8-10 Μαίνπ 2009, ΕΕΜΑΠΕ-ΕΙΝ. Αζήλα: ΕΕΜΑΠΕ Ιωάννηρ Γκιόζορ ΔΠ, ΔΑΠ Λέθηνξαο, ηξαηησηθή ρνιή Δπειπίδσλ Ο Ιωάννηρ Γκιόζορ είλαη δηδάθηνξαο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο είλαη εθιεγκέλνο Λέθηνξαο ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα, θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ επηθεληξψλνληαη ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μαπία Κοςηζούμπα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ), Παλεπηζηήκην Αζελψλ Η Μαπία Κοςηζούμπα είλαη Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (1999). Έρεη εξγαζηεί ηξία ρξφληα ζε δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, είλαη πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη παξνπζηάδεη πνηθίιν ζπγγξαθηθφ έξγν. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ ρνξνινγία θαη ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη, γεληθφηεξα, ζηηο αλζξσπηζηηθέο-θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Ζλίαρ Μαςποειδήρ ΔΠ, ΔΑΠ Ο Ζλίαρ Μαςποειδήρ είλαη δηδάθηνξαο ρεκηθφο κεραληθφο. Αζρνιείηαη κε ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ην Απφ ην 2000 είλαη κέινο πλεξγαδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη πνιπάξηζκεο εξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.

3 7 1. Διραγχγή Ζ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη μέρα απϊ ςημ πξλϋυοξμη πξοεία ςηπ χπ εκπαιδεσςική ποακςική καθιέοχρε και θερμξθέςηρε ςη δσμαςϊςηςα ςηπ τσρικήπ απξσρίαπ ςξσ διδάρκξμςα απϊ ςξ ρυξλείξ ή ςξμ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ. Ζ απξσρία ασςή έγιμε ποξρπάθεια μα καλστθεί μέρχ ςξσ ειδικόπ ρυεδιαρμέμξσ και διαμεμξμέμξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ ρςημ ξσρία ρσμιρςά μια ποξκαςαρκεσαρμέμη και απξθηκεσμέμη διδαρκαλία. Έςρι ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρε έμςσπη ή άλλη μξοτή, έγιμε απϊ ςημ ποόςη ρςιγμή έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα ζηςήμαςα ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ αλλά και ςηπ έοεσμαπ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη. ημ ςελεσςαία δεκαεςία, η ειραγχγή και η υοήρη ςχμ ςευμξλξγιόμ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςηπ επικξιμχμίαπ (ΟΔ) ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη έυει δημιξσογήρει μέεπ ποξξπςικέπ και ποξκλήρειπ ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (Γκιϊρξπ, Ιξσςρξϋμπα και Λασοξειδήπ, 2007). α ποξραομξρςικά εκπαιδεσςικά ρσρςήμαςα και η αμάπςσνη εκπαιδεσςικώμ εογαλείχμ και εταομξγόμ ςα ξπξία είμαι διαθέριμα μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ απξςελξϋμ ςξ μέξ πεδίξ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη. Ρκξπϊπ λξιπϊμ ςηπ εογαρίαπ είμαι η διαποαγμάςεσρη ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ παιδαγχγικξϋπ παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, καθόπ επίρηπ και ςχμ απξοοεϊμςχμ αουόμ αματξοικά με ςξ πεοιευϊμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Ζ επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςόμ γίμεςαι μέρα απϊ ςημ αμαρκϊπηρη ςηπ διεθμξϋπ και ςηπ ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ και αματέοεςαι ςϊρξ ρςξ θεχοηςικϊ ϊρξ και ρςξ ποακςικϊ μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. 2. Οαιδαγχγικξί παοάγξμςεπ Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ ςέρρεοιπ παιδαγχγικξί παοάγξμςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Οοϊκειςαι για ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access). Ζ ασςξμξμία, και ειδικϊςεοα η ασςξμξμία ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ, είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυείξ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη. Οοόςξπ πξσ σπαιμίυθηκε ςημ παοξσρίαρή ςηπ, ήςαμ ξ Αμεοικαμϊπ θεχοηςικϊπ Charles Wedemeyer πξσ υοηριμξπξιξϋρε ςξμ ϊοξ αμενάοςηςεπ ρπξσδέπ αματεοϊμεμξπ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη (Keegan, 2000: 85). Ξ Wedemeyer θεχοξϋρε ϊςι η εκπαίδεσρη ρςημ ξπξία κάπξιξπ μαθαίμει λειςξσογόμςαπ χπ αμενάοςηςξπ άμθοχπξπ, δεμ είμαι απλόπ έμα ιδεόδεπ ρςξ πλαίριξ ςηπ δημξκοαςίαπ και ςηπ τιλελεϋθεοηπ τιλξρξτίαπ. Οαοάλληλα, απξςελεί και ςξμ ρςϊυξ μιαπ ιρςξοικά παοαςηοξϋμεμηπ ενέλινηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ρςαδιακά πεομά απϊ ασςϊμ πξσ μαθαίμει εναοςόμεμξπ απϊ άλλξσπ, ρε ασςϊμ πξσ μαθαίμει αμενάοςηςα. Ασςϊπ ϊμχπ πξσ αματέοθηκε ρςημ ασςξμξμία ήςαμ ξ Michael Moore. Υαοακςηοιρςικά ρε μία απϊ ςιπ ποόςεπ εογαρίεπ ςξσ με ςημ ξπξία επενεογάζεςαι έμα θεχοηςικϊ αμαλσςικϊ ρυήμα για ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, ποξρδιξοίζει χπ δϋξ κσοίαουεπ μεςαβληςέπ ςηπ ςημ απόρςαρη ςηπ διδαρκαλίαπ (distance teaching) και ςημ ασςξμξμία ασςξύ πξσ μαθαίμει (learner autonomy) (Moore, 1972). Ξ Moore ιρυσοίζεςαι ϊςι ασςϊπ πξσ μαθαίμει ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη

4 8 εναιςίαπ ςηπ απϊρςαρηπ ή ςξσ διαυχοιρμξϋ ςξσ απϊ ςξμ διδάρκξμςα σπξυοεξϋςαι μα αμαλάβει σφηλϊ βαθμϊ εσθϋμηπ για ςημ πξοεία ςηπ ρπξσδήπ ςξσ, με άλλα λϊγια μα ασςξμξμηθεί. Ρσματήπ άλλα ϊυι ςασςϊρημη με ςημ ασςξμξμία είμαι η έμμξια ςξσ ελέγυξσ. Ξι Garrison και Baynton (1987), Garrison (1989) και Baynton (1992) επενεογάρθηκαμ ςημ έμμξια ςξσ ελέγυξσ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία πξσ ρσμςελείςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη και ςημ ϊοιραμ χπ ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Δπιρήμαμαμ ϊςι ξ έλεγυξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ απϊ μεοιάπ μαθηςεσϊμεμξσ εναοςάςαι απϊ ςοειπ παοάγξμςεπ. Ξ ποόςξπ αματέοεςαι ρςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα παίομει απξτάρειπ. Ξ δεϋςεοξπ ατξοά ςιπ ικαμϊςηςεπ, δενιϊςηςεπ και ςα κίμηςοά ςξσ, εμό ξ ςοίςξπ ρςημ παοευϊμεμη ποξπ ασςϊμ σπξρςήοινη. Ζ αλληλεπίδοαρη, είμαι η πλέξμ επίκαιοη έμμξια ρςημ θεχοία ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη, μαζί με ασςή ςηπ αίρθηρηπ ςηπ παοξσρίαπ (social presence), λϊγχ ςηπ ειρϊδξσ ςχμ ΟΔ. πχπ υαοακςηοιρςικά επιρημαίμξσμ ξι Garrison and Shale (1990), η αμτίδοξμη επικξιμχμία και ρσμεπόπ η ασνημέμη αλληλεπίδοαρη είμαι ςξ κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ ρϋγυοξμχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ξ Moore έυει ποξρδιξοίρει ςοειπ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ (Moore, 1989): ςημ αλληλεπίδοαρη μαθηςεσξμέμξσ και διδάρκξμςα, ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ μαθηςεσξμέμχμ μεςανϋ ςξσπ και ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ και μαθηςεσϊμεμξσ. Ξι Hillman, Willis και Gunawardena (1994) εμπλξϋςιραμ ςιπ ςοειπ παοαπάμχ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ με μία ακϊμη πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εταομξγή ςχμ ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Οοϊκειςαι για ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ μαθηςεσϊμεμξσ και διεπατήπ. Λε ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ και μαθηςεσϊμεμξσ, έυει αρυξληθεί διενξδικά ξ Holmberg (1989) ειρηγξϋμεμξπ ςημ καθξδηγξύμεμη διδακςική ρσμδιάλενη χπ ςοϊπξ ρσγγοατήπ ςξσ έμςσπξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. έλξπ, η ποϊρβαρη είμαι θεμελιόδηπ παοάγξμςαπ για ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Οοϊκειςαι για έμα ζήςημα πξσ ςέθηκε απϊ ςημ επξυή ςηπ εκπαίδεσρηπ με αλληλξγοατία. Λέρα απϊ ςημ έμμξια ςηπ ποϊρβαρηπ αματεοϊμαρςε κσοίχπ ρςα αίςια πεοιξοιρμξϋ ςηπ ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία ςα ξπξία έυξσμ πξλλέπ εκτάμρειπ. Ρςιπ μέοεπ μαπ, με ςημ είρξδξ ςχμ ΟΔ, η ρσζήςηρη επικεμςοόμεςαι ρςξ φητιακϊ υάρμα (digital divide) μεςανϋ αςϊμχμ ή κξιμχμιόμ πξσ γμχοίζξσμ μα υειοίζξμςαι και καςέυξσμ ασςέπ ςιπ ςευμξλξγίεπ και ασςόμ πξσ δεμ ςιπ γμχοίζξσμ ή δεμ ςιπ καςέυξσμ (Norris, 2001). Οαοϊλα ασςά, ςα αίςια ςξσ πεοιξοιρμξϋ ςηπ ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία μπξοεί μα είμαι τσλεςικά, διατσλικά, ξικξμξμικά, πξλιςιρμικά, γεχγοατικά κ.ά. (Shearer, 2003). 3. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ Δϋξ είμαι ξι ςϋπξι ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ καςά ςξμ Rowntree (1992: ) πξσ παοαδξριακά υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Ξ ποόςξπ ατξοά ςξμ Ξδηγϊ Δοάρηπ (reflective action guide) πξσ απαμςάςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ απαιςείςαι κοιςική ρκέφη για ςξ πόπ και ςξ γιαςί εμϊπ θέμαςξπ, και παοέυει καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ είςε για ςξ πξσ θα αμαςοένει ξ ρπξσδαρςήπ για μα βοει ςιπ πηγέπ και ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ,

5 9 είςε για ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςιπ αμαρϋοει μέρα απϊ ποξρχπικά βιόμαςα και εμπειοίεπ. Ξ δεϋςεοξπ είμαι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή (tutorial-in-print) ϊπξσ αμαλϋεςαι και διδάρκεςαι έμα ποξκαθξοιρμέμξ εϋοξπ γμόρηπ για έμα θέμα ρσμξδεσϊμεμξ επικξσοικά απϊ επιπλέξμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μη έμςσπηπ μξοτήπ. Ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι έμα είδξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ η ασςξμξμία ή ξ έλεγυξπ πξσ μπξοεί μα αρκήρει ξ μαθηςεσϊμεμξπ ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ είμαι πεοιξοιρμέμξπ. Ρςξμ αμςίπξδα βοίρκεςαι ξ Ξδηγϊπ Δοάρηπ. ξ εοόςημα λξιπϊμ πξσ αμακϋπςει, και ρςξ ξπξίξ καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ϊρξι αμαπςϋρρξσμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, είμαι πξιξμ απϊ ςξσπ δϋξ ςϋπξσπ ποέπει μα επιλένξσμ. Ζ απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ βοίρκεςαι ρςιπ επιρημάμρειπ ςχμ Garrison και Baynton (1987) ρυεςικά με ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ρσγκεκοιμέμα, αμ ξι μαθηςεσϊμεμξι έυξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα πάοξσμ απξτάρειπ ρυεςικά με ςημ πξιϊςηςα και ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και, παοάλληλα, έυξσμ ςιπ γμόρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ μα ςξ επενεογαρθξϋμ, ςϊςε μπξοεί μα ςξσπ υξοηγηθεί Ξδηγϊπ Δοάρηπ. Οοακςικά ςέςξιξ ποξτίλ έυξσμ μϊμξ ξι μαθηςεσϊμεμξι ρε επίπεδξ εκπϊμηρηπ διδακςξοικήπ διαςοιβήπ. Δπιπλέξμ, η επιλξγή ςξσ Ξδηγξϋ Δοάρηπ μπξοεί μα γίμει μϊμξ αμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ξογαμιρμϊπ έυει εμεογξπξιήρει έμα ιρυσοϊ ρϋρςημα σπξρςήοινηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ϊυι μϊμξ ρε ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ, αλλά κσοίχπ ρε ποακςικϊ επίπεδξ (βιβλιξθήκεπ, τοξμςιρςηοιακά μαθήμαςα κ.ά.). Λε βάρη ϊλα ςα παοαπάμχ ταίμεςαι ϊςι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι ξ πλέξμ ρσμηθιρμέμξπ ςϋπξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Οαοϊλα ασςά, δεμ ρημαίμει ϊςι ςξ σλικϊ ασςϊ ποέπει μα μημ παοέυει καμέμα είδξπ ελέγυξσ ή ασςξμξμίαπ. Αμςίθεςα θα ποέπει μα γίμει καςαμξηςϊ ϊςι ϊρα αματέοθηκαμ παοαπάμχ ατξοξϋραμ ςημ ασςξμξμία ή ςξμ έλεγυξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ϊυι ςημ ασςξμξμία ρε ϊςι ατξοά ςξμ ςοϊπξ ή ςξμ υοϊμξ μελέςηπ ςξσ. Δπιπλέξμ, είμαι ζηςξϋμεμξ ρςιπ μέοεπ μαπ, ακϊμη και ρςα παιδιά ςξσ δημξςικξϋ, η αμάπςσνη δενιξςήςχμ εϋοερηπ ανιϊπιρςχμ πηγόμ πληοξτϊοηρηπ. Λε ασςή ςημ έμμξια είμαι εσκςαίξ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μα ποξςείμει εμαλλακςικέπ πηγέπ πληοξτϊοηρηπ και κσοίχπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρήπ ςξσπ. 4. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ υοήρη ςχμ ΟΔ Λε ςημ υοήρη ςχμ ΟΔ δϊθηκε ατεμϊπ μεμ η δσμαςϊςηςα α) ςασςϊυοξμηπ ρϋμδερηπ και παοξσρίαρηπ άλληπ μξοτήπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (εικϊμα, ήυξπ, βίμςεξ, animation κ.ά.), β) ρϋμδερήπ ςξσ με άλλεπ πηγέπ πληοξτξοιόμ ρςξ διαδίκςσξ, γ) παοξυήπ αμαςοξτξδϊςηρηπ ρςξμ εκπαιδεσϊμεμξ και δ) τθημήπ διατξοξπξίηρηπ ςξσ ρςη βάρη ςχμ αμαγκόμ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ (customizability), ατεςέοξσ δε έγιμε εσκξλϊςεοη α) η αμαζήςηρη και πεοιήγηρη ρςξ σλικϊ και β) η επικαιοξπξίηρή ςξσ (Egan, Remde, Gomez, Landauer, Eberhardt, & Lochbaum, 1989). Οαοάλληλα, ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη. Ιαι ασςϊ εναιςίαπ ςηπ ϋπαονηπ, πξλλέπ τξοέπ, σπεοκειμέμξσ (hypertext) και σπεορσμδέρμχμ (hyperlink) ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ φητιξπξιείςαι και διαμέμεςαι μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ είςε μέρχ άλλχμ μέρχμ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ μαθηςεσϊμεμξπ απϊκςηρε ασςϊμαςα έμα βαθμϊ ασςξμξμίαπ μα επιλένει ή μη ςξ σπεοκείμεμξ ή ςξσπ σπεορσμδέρμξσπ. Δπίρηπ απϊκςηρε ασςϊμαςα ςξμ έλεγυξ αματξοικά με ςξ βάθξπ ή ςημ έκςαρη ςηπ πεοιήγηρήπ ςξσ.

6 10 Οαοϊλα ασςά, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ έυει και αομηςικά ρημεία. Δναιςίαπ ςηπ ϋπαονηπ σπεοκειμέμξσ και σπεορσμδέρμχμ μπξοεί μα είμαι «υαξςικϊ» και δϋρκξλξ ρςημ ξογάμχρη ςηπ αμάγμχρήπ ςξσ. Ξι Thuring, Hannemann και Haake (1995) επιρημαίμξσμ ςημ ϋπαονη αοκεςόμ εοεσμόμ πξσ δείυμξσμ ϊςι η δσμαςϊςηςα ςξσ μελεςηςή εμϊπ ςέςξιξσ κειμέμξσ μα θσμηθεί, καςαμξήρει και ξογαμόρει μξηςικά ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, διεσκξλϋμεςαι απϊ ςημ ϋπαονη ρατξϋπ και καθξοιρμέμηπ δξμήπ ρε ασςϊ. Δεμ είμαι ςσυαίξ λξιπϊμ πξσ η Davis (2003) ειρηγείςαι ςημ δημιξσογία σλικξϋ πξσ παοέυει καςεσθϋμρειπ για ςξμ ςοϊπξ μελέςηπ ςξσ και καθξοιρμέμη και ρατή δξμή ξογάμχρηπ και παοξσρίαρήπ ςξσ. Ζ ρσγκεκοιμέμη μξοτή σλικξϋ ξμξμάζεςαι απϊ ςξσπ εοεσμηςέπ σπεοέγγοατξ (hyperdocuments) (Thuring, Hannemann & Haake, 1995). Αμςίθεςα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ δεμ έυει ρατή και διακοιςή δξμή βξηθάει ςξμ μαθηςεσϊμεμξ πξσ έυει αοκεςή γμόρη ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ (Jacobson & Spiro, 1995). Δπιπλέξμ ςξ φητιξπξιημέμξ κείμεμξ παοξσριάζει κάπξιεπ ιδιαιςεοϊςηςεπ αματξοικά με ςημ αμαγμχριμϊςηςά ςξσ. Ρσγκεκοιμέμα διαβάζεςαι πιξ αογά (Gray & Shasha, 1989) και κξσοάζει εσκξλϊςεοα ςξσπ αμαγμόρςεπ (Wilkinson & Robinshaw, 1987). Για ςξ λϊγξ ασςϊ θα ποέπει μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ εκςϊπ απϊ ςξσπ παοαδξριακξϋπ παοάγξμςεπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ γοαμμάςχμ, ςηπ απϊρςαρήπ μεςανϋ ςξσπ, ςηπ τχςειμϊςηςαπ και ςηπ αμςίθερήπ ςξσπ μέρα ρςξ έμςσπξ, και μέξι ϊπχπ ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ, η αμάλσρη, ξ αοιθμϊπ ςχμ υαοακςήοχμ αμά γοαμμή, ξ αοιθμϊπ ςχμ γοαμμόμ αμά ξθϊμη/ρελίδα, ξ αοιθμϊπ ςχμ λένεχμ αμά ξθϊμη/ρελίδα κ.ά. (Muter & Maurutto, 1991). έλξπ, έοεσμεπ δείυμξσμ ϊςι ϊςαμ ςξ φητιξπξιημέμξ κείμεμξ έυει ςη μξοτή έμςσπηπ ρελίδαπ (page format) διεσκξλϋμει ςξμ αμαγμόρςη ρσγκοιςικά με ςημ διαδικαρία ςηπ κύλιρηπ (scrolling) (Pilot, Roussey & Thumin, 1997), εμό η υοήρη παοαθϋοχμ πξσ αμξίγξσμ και κλείμξσμ μέρα ρςξ κείμεμξ (embedded text) διεσκξλϋμξσμ ασςϊμ πξσ ςξ μελεςά (Shneiderman, 1997). 5. Αλληλεπίδοαρη και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ Ξ ποόςξπ πξσ ρσμέδερε ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ παοαδξριακά υοηριμξπξιείςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη με ςημ αλληλεπίδοαρη ήςαμ ξ Ρξσηδϊπ Borje Holmberg με βάρη ςημ έμμξια ςηπ Ιαθξδηγξύμεμηπ Διδακςικήπ σμδιάλενηπ (Guided Didactic Conversation). Ξ Holmberg αμςιλαμβάμεςαι ςημ εναςξμικεσμέμη μάθηρη χπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ρςξιυείξ ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ζ εναςξμικεσμέμη μάθηρη, χρςϊρξ, δεμ ρσμιρςά απξμξμχμέμη και ιδιχςική μελέςη. Ρςηοίζεςαι ρςημ αμτίδοξμη επικξιμχμία και αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςξσ τξιςηςή και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ, ςημ ξπξία ξ Holmberg ξοίζει χπ Ιαθξδηγξϋμεμη Διδακςική Ρσμδιάλενη. Ζ διαδικαρία ασςή ποαγμαςξπξιείςαι ρε δϋξ επίπεδα. Ρςξ ποόςξ επίπεδξ ξ πξμπϊπ και ξ δέκςηπ ςηπ διαδικαρίαπ είμαι τσρικά ποϊρχπα πξσ αλληλεπιδοξϋμ μέρχ αλληλξγοατίαπ, ςηλετόμξσ και ποξρχπικήπ επατήπ. Ρςξ δεϋςεοξ επίπεδξ ξ δέκςηπ παοαμέμει έμα τσρικϊ ποϊρχπξ (ξ τξιςηςήπ). Ξ πξμπϊπ ϊμχπ παϋει μα είμαι πια έμα τσρικϊ ποϊρχπξ και γίμεςαι έμα δημιξϋογημα: ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ έυει ρσμήθχπ ςημ μξοτή έμςσπξσ κειμέμξσ. Ξ τξιςηςήπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μελέςηπ ςξσ αλληλεπιδοά με ασςϊ μέρχ αμαρςξυαρμξϋ για ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, εμό η υοήρη διαλεκςικξϋ ϋτξσπ ρςξ κείμεμξ απϊ ςξσπ ρσγγοατείπ ρσμβάλλει ρε ασςϊ. Ρςξ πλαίριξ ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ ξ Holmberg ποξρδιξοίζει ςιπ ακϊλξσθεπ αουέπ πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ αμάπςσνη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (Holmberg 1983:117): 1. Απλή και καςαμξηςή παοξσρίαρη ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ μέρα απϊ α) ςημ

7 11 καςά ςξ δσμαςϊμ υοήρη ςηπ καθξμιλξσμέμηπ γλόρραπ, β) εσαμάγμχρςηπ γοατήπ και γ) μέςοια πσκμϊςηςα ςχμ πληοξτξοιακόμ δεδξμέμχμ. 2. Πηςέπ και αιςιξλξγημέμεπ ρσμβξσλέπ και ποξςοξπέπ ποξπ ςξμ μαθηςεσϊμεμξ χπ ποξπ ςξ ςι ποέπει και ςι δεμ ποέπει μα ποάνει και ρε ςι μα δόρει ιδιαίςεοη έμταρη. 3. Οοϊρκληρη για αμςαλλαγή απϊφεχμ, εοχςήρεχμ και κοίρεχμ ρε ρυέρη με ςξ ςι ποέπει μα γίμει απξδεκςϊ και ςι μα απξοοιτθεί. 4. Οοξρπάθειεπ για ρσμαιρθημαςική εμπλξκή ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ όρςε μα αμαπςϋνει ποξρχπικϊ εμδιατέοξμ για ςξ θέμα και για ςα εοχςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςϊ. 5. Οαοξσρίαρη ςξσ σλικξϋ με τιλικϊ και ποξρχπικϊ ϋτξπ μέρα απϊ ςη υοήρη ποξρχπικόμ και κςηςικόμ αμςχμσμιόμ. 6. Ξοιξθέςηρη ςχμ αλλαγόμ ςχμ θεμάςχμ μέρα απϊ ρατείπ αματξοέπ και ςσπξγοατικά μέρα, ή ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ποξτξοικξϋ λϊγξσ (cd ήυξσ, καρέςεπ ήυξσ) με αλλαγή ςχμ εκτχμηςόμ ή ςχμ ξμιληςόμ. Ζ Mena (1992) επίρηπ ποϊςειμε ςημ αμάπςσνη εμϊπ αμτίδοξμξσ, αλληλεπιδοαρςικξϋ και διαλεκςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ μέρχ ςηπ εμαλλαρρϊμεμηπ υοήρηπ α) ςηπ πληοξτϊοηρηπ ςχμ μαθηςεσξμέμχμ με ρςϊυξ ςημ καςαμϊηρη ςξσ σλικξϋ, β) ςξσ αμαρςξυαρμξϋ καςά ςξμ ξπξίξ ξι μαθηςεσϊμεμξι καλξϋμςαι αςξμικά ή ρσλλξγικά μα ρσρυεςίρξσμ ςα μέα δεδξμέμα με ςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα και ςιπ γμόρειπ ςξσπ και μα εμβαθϋμξσμ ρςη γμόρη εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ, γ) ςηπ αμςαλλαγήπ και ρσζήςηρηπ για ςημ ποξαγχγή ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ, δ) ςηπ ρυεςικξπξίηρηπ ςχμ δεδξμέμχμ για μα μπξοέρξσμ ξι μαθηςεσϊμεμξι μα εταομϊρξσμ ςη μέα γμόρη ρςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα, ε) ςηπ επενεογαρίαπ όρςε η μέα γμόρη μα ξδηγήρει ρςημ ασςξγμχρία και ρς) ςηπ ανιξλϊγηρηπ μέρα απϊ πξικίλεπ μεθϊδξσπ έςρι όρςε ξι μαθηςεσϊμεμξι μα απξςιμξϋμ ςημ ποϊξδϊ ςξσπ και ςημ ικαμϊςηςά ςξσπ μα λϋμξσμ απξςελερμαςικά ρσματή ποξβλήμαςα. 6. Αλληλεπίδοαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ υοήρη ςχμ ΟΔ Αμ ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ ςχμ ΟΔ, ρςξ ζήςημα ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμςελέρςηκε επαμάρςαρη. Ιαςαουήμ δημιξσογήθηκαμ ςα ποξραομξρςικά σπεομέρα (Adaptive Hypermedia), ρσρςήμαςα δηλαδή πξσ παοξσριάζξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ αμάλξγα με ςιπ μαθηριακέπ αμάγκεπ, ςα μαθηριακά ή γμχρςικά ρςσλ ή ςα εμδιατέοξμςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρσμπεοιτεοϊμεμα δσμαμικά καςά ςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ασςϊμ (Brusilovsky, 1996). ξ ζήςημα ϊμχπ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμδέθηκε και με θεχοίεπ ςηπ μάθηρηπ. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και σπεοκείμεμξ μελεςήθηκε κάςχ απϊ ςξ ποίρμα ςχμ ποξρεγγίρεχμ ςξσ δξμιρμξϋ. Λέρα ρε ασςϊ ςξ θεχοηςικϊ πλαίριξ ξ Kintsch (1998) διέκοιμε ςη διαδικαρία καςαμϊηρηπ εμϊπ κειμέμξσ ρε ςοία επίπεδα. ξ ποόςξ αματέοεςαι ρςημ καςαμϊηρη ςηπ γλόρραπ και ςξσ μξήμαςξπ ςχμ λένεόμ ςηπ. ξ δεϋςεοξ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ποαγμαςξλξγικόμ ρςξιυείχμ ςξσ κειμέμξσ. έλξπ, σπάουει και έμα ςοίςξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ πξσ ατξοά ςημ καςαμϊηρη ςξσ μξήμαςξπ ςξσ κειμέμξσ μέρχ ςηπ ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ καιμξϋογια. Ασςϊ ςξ ςελεσςαίξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ ποξωπξθέςει ςημ αμάκληρη και ςημ ρσρυέςιρη ποξωπάουξσραπ ρσματξϋπ γμόρηπ με μέα. Ζ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη μέρχ ςηπ επιλξγήπ ςξσ ρσμδέρμξσ πξσ θα ακξλξσθήρει, ποξωπξθέςει ςημ διαδικαρία ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ καιμξϋογια. Ιαςά ρσμέπεια, με

8 12 βάρη ςη ρσγκεκοιμέμη θεχοία, ςξ σπεοκείμεμξ αλλά και ςξ σλικϊ πξσ εμπεοιέυξσμ ξι σπεορϋμδερμξι ποξάγξσμ ςημ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη με ςξ κείμεμξ. Για ςξσπ Spiro, Feltovitch, Jacobson, & Coulson (1992) ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και σπεοκείμεμξ έυει έμα ακϊμη πλεξμέκςημα καθόπ τέοει ςξμ αμαγμόρςη ρε επατή με ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κειμέμξσ μέρα απϊ πξλλαπλέπ ποξρεγγίρειπ. Ζ ποξωπάουξσρα γμόρη παίζει έμαμ ρσγκεκοιμέμξ οϊλξ ρςη δϊμηρη ςηπ καιμξϋογιαπ. Διδικϊςεοα, η ποξωπάουξσρα γμόρη απξδξμείςαι και αμαδξμείςαι, αμαλϋεςαι και αμαρσμθέςεςαι ρσμευόπ για μα μπξοέρει μα αλληλεπιδοάρει με ςημ μέα. Ασςή ακοιβόπ ςημ διαδικαρία ςηπ απξδϊμηρηπ και αμαδϊμηρηπ ποξάγξσμ ςξ σπεοκείμεμξ και ξι σπεορϋμδερμξι δίμξμςαπ ρςξμ αμαγμόρςη ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξρεγγίρει έμα ζήςημα απϊ πξλλέπ ποξρεγγίρειπ μέρα απϊ ςξσπ πξικίλξσπ ρσμδέρμξσπ. 7. Οοϊρβαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ Ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθεί ςξ ζήςημα ςηπ ποϊρβαρηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρε ασςϊ. Ζ ποϊρβαρη μπξοεί μα επηοεαρθεί είςε απϊ ςα μέρα ή ςξσπ ςοϊπξσπ διαμξμήπ ςξσ σλικξϋ, είςε απϊ κάπξια ποξαπαιςξϋμεμα πξσ ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. Λια πιξ ειδικεσμέμη αμάλσρη ςχμ παοαπάμχ είμαι υοήριμη ρςξ ρημείξ ασςϊ. ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρε ςελική αμάλσρη λϊγξπ ή εικϊμα. Ρε ϊςι ατξοά ςξ λϊγξ, ασςϊπ μπξοεί μα διαςσπχθεί ποξτξοικά ή γοαπςά. Απ σπξθέρξσμε, για παοάδειγμα, ϊςι ρςξ πλαίριξ εμϊπ μαθήμαςξπ ακξϋμε έμαμ εοεσμηςή μα παοξσριάζει μια μέα θεχοία ή διαβάζξσμε ρυεςικά με ασςή ςημ θεχοία ρε έμα βιβλίξ ςξσ. Ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη δεμ μπξοξϋμε μα παοακξλξσθήρξσμε ςξμ εοεσμηςή βοιρκϊμεμξι ρςξμ ίδιξ υόοξ μαζί ςξσ, μπξοξϋμε ϊμχπ μα διαβάρξσμε ςξ βιβλίξ ςξσ. Λπξοξϋμε επίρηπ μα ακξϋρξσμε ςξμ εοεσμηςή με ςημ βξήθεια μίαπ καρέςαπ ή μα ςξμ δξϋμε με ςημ βξήθεια μιαπ βιμςεξςαιμίαπ. Ρε ϊλεπ ϊμχπ ςιπ πεοιπςόρειπ ξ λϊγξπ πξσ διαςσπόμει τθάμει ρε μαπ με ςημ διαμερξλάβηρη εμϊπ μέρξσ. Ασςϊ απξςελεί ςξ μέρξ ςηπ διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ αμάγμχρηπ ςξσ βιβλίξσ, ςξ μέρξ είμαι ςξ ίδιξ ςξ βιβλίξ. Ρςιπ άλλεπ δϋξ πεοιπςόρειπ, ςξ μέρξ διαμξμήπ μπξοεί μα είμαι για παοάδειγμα α) μία καρέςα ήυξσ ή έμα CD ήυξσ πξσ διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά ή πξσ μεςαδίδεςαι οαδιξτχμικά, β) έμα DVD πξσ διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά, ή πξσ ποξβάλλεςαι ςηλεξπςικά ή πξσ αμαοςάςαι ρςξ διαδίκςσξ, γ) έμα εκπαιδεσςικϊ λξγιρμικϊ κ.α. Για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ ϊμχπ απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ απαιςείςαι ειδικϊπ ενξπλιρμϊπ και κάπξιεπ τξοέπ ειδικεσμέμη γμόρη. Για παοάδειγμα, ςξ μα ακξϋρξσμε ςξ οαδιϊτχμξ απαιςεί απλόπ ςημ ϋπαονη εμϊπ δέκςη οαδιξτόμξσ και καμία ιδιαίςεοη γμόρη, εμό ςξ μα καςεβάρξσμε ςξ αουείξ ήυξσ απϊ ςξ διαδίκςσξ απαιςεί ςημ ϋπαονη σπξλξγιρςή, ρϋμδερηπ ρςξ διαδίκςσξ και γμόρη υοήρηπ σπξλξγιρςόμ. ρξ ϊμχπ υοηριμξπξιξϋμε ενελιγμέμα ςευμξλξγικά μέρα διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ςϊρξ ασνάμξσμε ςιπ απαιςήρειπ ρε ενξπλιρμϊ και γμόρειπ και, ρσμεπόπ, μπξοεί μα ελαςςόμξσμε ςξμ αοιθμϊ ςχμ μαθηςεσϊμεμχμ πξσ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ σλικϊ. Ζ ποϊρβαρη ϊμχπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μπξοεί μα επηοεαρθεί και εναιςίαπ κάπξιχμ ποξαπαιςξϋμεμχμ πξσ ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. Υαοακςηοιρςικϊ ςέςξιξ παοάδειγμα απξςελεί ρςιπ μέοεπ μαπ η γλόρρα. Έςρι η παγκϊρμια επικοάςηρη ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ χπ κσοίαουηπ ρςημ επιρςήμη έυει δημιξσογήρει

9 13 ποξβλήμαςα ποϊρβαρηπ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Ασςϊ ποακςικά ρημαίμει ϊςι ξι ρυεδιαρςέπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ποέπει μα αμαζηςήρξσμ ποακςικέπ και εταομϊριμεπ λϋρειπ ρςξ ποϊβλημα. Για παοάδειγμα, θα μπξοξϋρε μα ποξβλετθεί η παοξυή σπξρςήοινηπ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ αγγλικήπ γλόρραπ και, ειδικϊςεοα, ςχμ υοηριμξπξιξϋμεμχμ επιρςημξμικόμ ϊοχμ κάθε ρσγκεκοιμέμξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ. Αμςί επιλϊγξσ Ρςημ εογαρία ρσζηςήθηκαμ ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ παιδαγχγικξϋπ παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη και, ειδικϊςεοα, ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access). Οξια θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ρσμξπςική επιςξμή ϊλχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ; Ζ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη είμαι μια ποξρπάθεια ιρξοοξπίαπ μεςανϋ ςξσ ελέγυξσ πξσ παοέυεςαι ρςξμ μαθηςεσϊμεμξ και ςηπ ποϊρβαρηπ πξσ μπξοεί ασςϊπ μα έυει ρςξ σλικϊ και μεςανϋ ςηπ ασςξμξμίαπ ςξσ και ςξσ βαθμξϋ αλληλεπίδοαρηπ με ςξ σλικϊ. Οέοα ϊμχπ, απϊ ϊρα αματέοθηκαμ ρε ϊςι ατξοά ςημ θεχοία και ρε ϊςι ατξοά ςιπ αουέπ και ποξωπξθέρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή, σπάουει και έμα ακϊμη ρςξιυείξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Ασςϊ είμαι η δημιξσογική ταμςαρία και η επιμξηςικϊςηςα ςξσ ρσγγοατέα. Δίμαι με άλλα λϊγια η ςέυμη και ϊυι η επιρςήμη ςηπ ρσγγοατήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Βιβλιξγοατία Baynton, M., (1992). Dimensions of control in distance education: A factor analysis. The American Journal of Distance Education, 6(2), Brusilovsky, P., (1996). Methods and techniques of adaptive hypermedia. User Modeling and User- Adapted Interaction, 6(2 3), Γκιϊρξπ, Θ., Ιξσςρξϋμπα, Θ. Λ. και Λασοξειδήπ, Ζ., (2007). ξ ηλεκςοξμικϊ ρςημ αμξικςή και εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη. Open Education 3(2), Davis, D., (2003). Developing text for web-based instruction. In M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), Handbook of Distance Education (pp ) London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Egan, D. E., Remde, J. R., Gomez, L. M., Landauer, T. K., Eberhardt, J. & Lochbaum, C. C., (1989). Formative design evaluation of SuperBook. ACM Transactions on Information Systems, 7, Garrison, D. R., & Baynton, M., (1987). Beyond independence in distance education: The concept of control. The American Journal of Distance Education, 1(1), Garrison, D. R., & Shale, D., Ed., (1990). Education at a distance: from issues to practice. Melbourne, FL: Krieger. Garrison, D. R., (1989). Understanding distance education: A framework for the future. London: Routledge. Gray, S., H. & Shasha, D., (1989). To link or not to link? Empirical guidance for the design of nonlinear text systems. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 21(2), Hillman, D. C., Willis, D. J., & Gunawardena, C. N., (1994). Learnerinterface interaction in distance education: An extension of contemporary models and strategies for practitioners. The American Journal of Distance Education, 8(2),

10 14 Holmberg, B., (1983). Guided didactic conversation in distance education. In D. Sewart, D. Keegan, and B. Holmberg (eds.), Distance education: International perspectives (pp ). London: Croom Helm. Jacobson, M. J., & Spiro, R. J., (1995) Hypertext learning environments cognitive flexibility and the transfer of complex knowledge: An empirical investigation. Journal of Educational Computing Research 12(4), Keegan, D., (2000) Οι Βαρικέπ Αουέπ ςηπ εν Απξρςάρεχπ Δκπαίδεσρηπ, Αθήμα: Δκδϊρειπ Λεςαίυμιξ. Kintsch, W., (1988). The use of knowledge in discourse processing: A construction integration model. Psychological Review, 95, McIsaac, M. S. & Gunawardena, C. N., (2004). Distance Education. In D. H. Jonassen (ed.), Handbook of research for educational communications and technology (2 nd ed). (pp: ). New York: Simon & Schuster Macmillan. Mena, M., (1992) New Pedagogical Approaches to Improve Production of Materials in Distance Education. Journal of Distance Education 7( 3), Moore M. G., (1972). The second dimension of independent learning. Convergence 5, Moore, M. G., (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1 6. Muter, P., & Maurutto, P., (1991). Reading and skimming from computer screens and books: The paperless office revisited?. Behaviour & Information Technology, 10, Norris, P., (2001) Digital Divide : Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge Pilot, A., Roussey, J., & Thumin, O., (1997). Effects of screen presentation on text reading and revising. International Journal of Human Computer Studies, 47, Rowntree, D., (1992) Exploring Open and Distance Learning (Issues in Open & Distance Learning) London: Routledge. Shearer, R., (2003). Instructional design in distance education: An overview. In M. G. Moore & W. G. Anderson (eds.), Handbook of Distance Education (pp ). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Shneiderman, B., (1997). Designing information-abundant websites: issues and recommendations. International Journal of Human-Computer Studies, 47, Thuring, M., Hannemann, J., & Haake, J. M., (1995). Hypermedia and cognition: designing for comprehension. Communication of the ACM, 38(8), Wilkinson, R. T., & Robinshaw, H. M., (1987). Proof-reading: VDU and paper text compared for speed accuracy and fatigue. Behavior and Information Technology, 6(2),

11 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ISSN Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Λιαράκου Γεωργία - Λέκτορας, ΠΤ Ε Παν. Αιγαίου Μουστάκας Λουκάς 1 - Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Παν. Αιγαίου / Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2010 3 1001-4918 2010 03-0267-273 G442 A * 510006 215 1 2 3 4 1 retrieval structure Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2008 Chen Fan & Macredie 2006 Lawless & Kulikowich 2006 Shapiro 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Υποχρεωτικό. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικός & Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός: Μοντέλα & Αρχές Κωδικός Μαθήματος: EDΤ 666 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις

Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις Θεοδώρα Κάββουρα Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου Ευάγγελος Τριανταφύλλου, Σταύρος Δημητριάδης, Ανδρέας Πομπόρτσης Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr B Aμ A B A.... -, M. M,. 50107 μ μ E E A... mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. > μ > μ. > μ & μ. > μ, μ. μ μ Netscape Navigator, Internet Explorer,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πατρών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ε.1 Μοντέλα μάθησης. Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης

Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ε.1 Μοντέλα μάθησης. Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1 Μοντέλα μάθησης Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης Στο μοντέλο μετάδοσης της γνώσης, η μάθηση είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού. Η διαδικασία της μάθησης νοείται ως μια πορεία μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από Απόσταση:

Εκπαίδευση από Απόσταση: Εκπαίδευση από Απόσταση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ξηρομερίτου Γεωργία 20727 6/6/2012 1. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια ανασκόπηση της έρευνας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση. Theoretical concepts of distance education: An overview

Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση. Theoretical concepts of distance education: An overview Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση Theoretical concepts of distance education: An overview Ηλίας Μαυροειδής ΣΕΠ ΕΑΠ imavr@tee.gr Ιωάννης Γκιόσος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΣΕΠ ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-512 Μέθοδοι Κοινωνικής 10 Έρευνας Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εργασίας Εαρινό Κανένα Είδος Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4 ης τακτικής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/9/2013 Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Kαραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2003) Kονστρουκτιβισμός και Eκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Eνημερωτικό Δελτίο Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, 3, 29-32

Kαραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2003) Kονστρουκτιβισμός και Eκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Eνημερωτικό Δελτίο Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, 3, 29-32 Kαραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2003) Kονστρουκτιβισμός και Eκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Eνημερωτικό Δελτίο Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, 3, 29-32 Κονστρουκτιβισμός και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Γιασεμίνας Kαραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν. Μαλανδράκης * ΚΠΕ Γιαννιτσών * Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΤΔΕ (Π.Δ.407/80) Χάρτες εννοιών. http://users.thess.sch.

Γεώργιος Ν. Μαλανδράκης * ΚΠΕ Γιαννιτσών * Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΤΔΕ (Π.Δ.407/80) Χάρτες εννοιών. http://users.thess.sch. Γεώργιος Ν. Μαλανδράκης * ΚΠΕ Γιαννιτσών * Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΤΔΕ (Π.Δ.407/80) Χάρτες εννοιών http://users.thess.sch.gr/gmalandr 1 / 36 Δ τάξη Μελέτη Περιβάλλοντος 2 / 36 Τι είναι χάρτης;

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Υποχρεωτικό. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική ιαδικασία Κωδικός Μαθήματος: EDΤ 667 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία Τομ. 4, 2008 Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Γκιόσος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Μ. Τζελέπη 1, Κ. Παπανικολάου 2, Φ. Παρασκευά 3 1 MΠΣ ΔΙΜΕΝΤΕ, ΕΚΠΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ tzelepimaria@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα