ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ"

Transcript

1 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Ισάλλεο Σζηπηζήο Πολιηικόρ Μησανικόρ, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μαξία Μπέιια Πολιηικόρ Μησανικόρ, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Λέξειρ κλειδιά: Βιομησανικά παπαπποϊόνηα, αδπανή ζκωπίαρ, ζκωπία κάδος ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλα αλζεθηηθό, νηθνλνκηθό ζθπξόδεκα, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηε ρξήζε ζθσξηώλ ραιπβνπξγίαο ηόζν σο αδξαλή όζν θαη σο θνλία. Λόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αδξαλώλ ηεο ζθσξίαο (κεγάιν εηδηθό βάξνο, κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα) παξάγεηαη έλα βαξύ, ζπλεθηηθό, πςειήο αληνρήο ζθπξόδεκα, αλζεθηηθό ζηελ επηθαλεηαθή θζνξά. Με ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζε ησλ ρνλδξόθνθθσλ αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ κε αδξαλή ζθσξίαο θαη κέξνπο ηνπ ηζηκέληνπ κε ζθσξία θάδνπ επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο αληνρέο θαη νηθνλνκία πξώησλ πιώλ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Σα βηνκεραληθά δάπεδα παξνπζηάδνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ζε ηξηβή θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο θαη νη ιύζεηο πνπ επηιέγνληαη αθνξνύλ ζπλήζσο ζθπξνδέκαηα πςεινύ θόζηνπο κε ηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ (Neville, 1996). ηνπο βηνκεραληθνύο θαη ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ε απαίηεζε γηα βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο θαη αλζεθηηθόηεηα ζε ρεκηθή πξνζβνιή, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζπλνιηθό θόζηνο, απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνύ ησλ δαπέδσλ (Mehta, 2006). ηνπο ρώξνπο απηνύο νη κεηαθηλήζεηο θνξηίσλ, νη πηώζεηο αληηθεηκέλσλ, νη θηλήζεηο ηξνρήιαηνπ εμνπιηζκνύ θαη νρεκάησλ, νη δηαξξνέο θάζε είδνπο πγξώλ (λεξό, ιηπαληηθά, θαύζηκα, δηαιύηεο, νμέα θηι.) ή ε αλάγθε ζπρλήο ρξήζεο ρεκηθώλ θαζαξηζηηθώλ θαη απνιπκαληηθώλ θαη ε ηξηβή θαηά ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κε νιίζζεζε, απνηεινύλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη δεκηνπξγνύλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζηα δάπεδα (Cook, 2001). Η ρξήζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζηα δάπεδα από ζθπξόδεκα κπνξεί λα δώζεη ηερληθννηθνλνκηθέο ιύζεηο (Dumitru et al, 2000) ζε απηέο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο (Motz and Geiseler, 2001). θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε πξόηαζε ελόο αλζεθηηθνύ, νηθνλνκηθνύ ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, σο κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε ζηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο. Σν πξνηεηλόκελν ζθπξόδεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνηειέζεη βηνκεραληθό δάπεδν από κόλν ηνπ ρσξίο κέζνπ ή κηθξνύ πάρνπο επηζηξώζεηο από νξγαληθά (ξεηίλεο) ή αλόξγαλα (ηζηκεληνύρα) πιηθά σο ηειείσκα. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο θπζηθνκεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ, αιιά θαη ηηο θπζηθνκεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ επηιέρζεθε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πξώησλ πιώλ ηεο ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο κε βηνκεραληθά παξαπξντόληα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ζθσξίεο ραιπβνπξγίαο σο αδξαλή (ΔΑF slag) θαη σο θνλία (ladle furnace slag). Σα αδξαλή ζθσξίαο ζπκκεηείραλ είηε ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ρνλδξόθνθθνπ θιάζκαηνο ηνπ κίγκαηνο αδξαλώλ είηε ζε αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θιαζκάησλ ηνπ κίγκαηνο, ελώ ε θνλία ζθσξίαο θάδνπ ζε πνζνζηό αληηθαηάζηαζεο 30% ηνπ ηζηκέληνπ Portland I ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Γηα ηελ νξζή ελζσκάησζε ησλ λέσλ πιηθώλ ζην ζθπξόδεκα είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζνύλ αξρηθά θάπνηεο από ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ σο αδξαλώλ είρε πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί ζην Δξγαζηήξην Γνκηθώλ Τιηθώλ Α.Π.Θ. (Αλαζηαζίνπ & Παπαγηάλλε, 2005). 2.1 Αδπανή ςλικά Σα αδξαλή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπλζέζεηο ζθπξνδέκαηνο ήηαλ αδξαλή ζθσξίαο (EAF steel slag, πξνεξρόκελα από ηε ραιπβνπξγία ΙΓΔΝΟΡ), ζξαπζηά αζβεζηνιηζηθά θαη θπζηθά αδξαλή (άκκνο πνηακνύ). Πίλαθαο 1. Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ιεπηόθνθθσλ αδξαλώλ Τιηθό Πνζνζηό Μέηξν Τδαηαπνξ- Φαηλ. εηδηθό Παηπάιεο ιεπηόηεηαο ξνθεηηθόηεηα βάξνο (%) (%) (kg/m 3 ) Αζβεζηνιηζηθή άκκνο Άκκνο πνηακνύ Άκκνο ζθσξίαο ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Πίλαθαο 2. Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ρνλδξόθνθθσλ αδξαλώλ Τιηθό Ππθλόηεηα κνλάδαο όγθνπ Φαηλ. εηδηθό βάξνο (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) θσξία Θξαπζηά αζβεζηνιηζηθά Γηα ηελ νξζή ζύλζεζε ησλ αδξαλώλ έγηλε ζεηξά εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θάπνησλ θπζηθνκεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ αδξαλώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνζνζηνύ παηπάιεο, ηνπ κέηξνπ ιεπηόηεηαο, ηεο πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο θαη ηνπ θαηλόκελνπ εηδηθνύ βάξνπο ησλ ιεπηόθνθθσλ, θαη ηεο ππθλόηεηαο κνλάδαο όγθνπ θαη ηνπ θαηλόκελνπ εηδηθνύ βάξνπο ησλ ρνλδξόθνθθσλ (Πίλαθεο 1 & 2). Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ε άκκνο ηεο ζθσξίαο είλαη ζρεηηθά ρνλδξόθνθθε νπόηε θαη επηιέγεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε θπζηθή άκκν ζε αλαινγία 50%. Η κεγάιε ηηκή ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο ηεο ζθσξίαο νθείιεηαη ζηελ πνξώδε κνξθή ηεο ζθσξίαο θαη νδεγεί ζε θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο ώζηε λα κε κεησζεί ν επηζπκεηόο ιόγνο λεξνύ πξνο θνλία. 2.2 Κονίερ Σν ηζηκέλην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θαηεγνξίαο CEM I42.5 N, ζύκθσλα κε ηνλ ΔΝ 197-1, κε θαηλόκελν εηδηθό βάξνο 3140 kg/m 3, ελώ ζε θάπνηεο ζπλζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ζθσξία θάδνπ (ladle furnace slag) σο θνλία, κε θαηλόκελν εηδηθό βάξνο 2590 kg/m 3. Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά ζθσξίαο θάδνπ Γηαιπηά ζε νμέα Γηαιπηά ζε HCl 0.1 N Na 2 O ,03 K 2 O ,01 CaO ,7 MgO ,12 FeO ,25 Al 2 O ,47 SiO ,4 Τδαηνδηαιπηά άιαηα (% θ.β.) Cl - - NO 3 - SO ,21 Απώιεηα Πύξσζεο (950 C) (%) 3.19 Απώιεηα Πύξσζεο (550 C) (%) 2.62 Λεπηόηεηα άιεζεο <75κm Φαηλ. εηδηθό βάξνο (kg/m 3 ) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Η ζθσξία θάδνπ είλαη επίζεο πξντόλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ράιπβα, θαηά ηε δεύηεξε θάζε επεμεξγαζίαο ηεο πξώηεο ύιεο, θαη έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηε ζθσξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αδξαλέο (Παπαγηάλλε & Αλαζηαζίνπ, 2005), όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΤΝΘΔΔΙ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ Οη βαζηθέο παξάκεηξνη ζην ζρεδηαζκό ησλ ζπλζέζεσλ ζθπξνδέκαηνο είλαη ε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην ( 300 kg/m 3 ), ν ρακειόο ιόγνο λεξνύ πξνο θνλία ( 0.50) θαη ν κέγηζηνο θόθθνο αδξαλώλ (=31.5mm). Αξρηθά έγηλαλ δύν δνθηκαζηηθέο ζπλζέζεηο (Α κε αζβεζηνιηζηθά αδξαλή θαη Β κε αδξαλή ζθσξίαο) κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 300 kg/m 3 θαη ιόγν λεξνύ πξνο ηζηκέλην Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζέζεσλ απηώλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4, όπσο θαη θάπνηεο ηδηόηεηεο ηνπ λσπνύ ζθπξνδέκαηνο. Πίλαθαο 4. Γνθηκαζηηθέο ζπλζέζεηο ζθπξνδέκαηνο Τιηθό ύλζεζε Α ύλζεζε Β (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) Σζηκέλην CEM I 42.5 N Άκκνο πνηακνύ Άκκνο ζθσξίαο Αζβεζηνιηζηθή άκκνο Υνλδξόθνθθα αζβεζηνιηζηθά Υνλδξόθνθθα ζθσξίαο Νεξό Ρεπζηνπνηεηήο Ιδηόηεηεο λσπνύ ζθπξνδέκαηνο Λόγνο Ν/Σ Ρεπζηνπνηεηήο θ.β. ηνπ ηζηκέληνπ 0.71% 1.00% Δξγαζηκόηεηα θαηά Vebe 17s 15s Με βάζε ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αληνρώλ ησλ δνθηκαζηηθώλ ζπλζέζεσλ θαη παιαηόηεξσλ αληίζηνηρσλ ζπλζέζεσλ (Papayianni & Anastasiou, 2005), απνθαζίζηεθε ζηηο επόκελεο ζπλζέζεηο ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο θνλίαο λα κεησζεί ζε 270 kg/m 3 (ιόγσ ηθαλνπνηεηηθώλ αληνρώλ) θαη ν ιόγνο λεξνύ πξνο θνλία λα απμεζεί ζε 0.52 (ιόγσ κεησκέλεο εξγαζηκόηεηαο). Δπίζεο, ιόγσ ηεο κεησκέλεο ζπλεθηηθόηεηαο ησλ κηγκάησλ κε αδξαλή ζθσξίαο απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ην ρνλδξόθνθθν θιάζκα αδξαλώλ ζθσξίαο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Πίλαθαο 5. Σειηθέο εξγαζηεξηαθέο ζπλζέζεηο ζθπξνδέκαηνο Τιηθό ύλζεζε ΑΒ ύλζεζε ΚΧ ύλζεζε ΣΙΜ (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) Σζηκέλην CEM I 42.5 N θσξία θάδνπ Αζβεζηνιηζηθή άκκνο Αζβεζηνιηζηθά ρνλδξόθνθθα Υνλδξόθνθθα ζθσξίαο - 1, Νεξό Ρεπζηνπνηεηήο Ιδηόηεηεο λσπνύ ζθπξνδέκαηνο Αληηθαηάζηαζε ηζηκέληνπ % Λόγνο Ν/Σ Ρεπζηνπνηεηήο θ.β. ηνπ ηζηκέληνπ 0.50% 0.67% 0.80% Δξγαζηκόηεηα θαηά Vebe 10s 12s 9s Σέινο, επηιέρηεθε λα γίλεη κηα επηπιένλ ζύλζεζε όπνπ πνζνζηό 30% ηνπ ηζηκέληνπ ηεο θνλίαο αληηθαζίζηαηαη κε ζθσξία θάδνπ ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε σθέιεηα από ηε ρξήζε παξαπξντόλησλ. Έηζη, πξνέθπςαλ ηξεηο λέεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5, όπσο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λσπνύ ζθπξνδέκαηνο. Η κέηξεζε ηεο εξγαζηκόηεηαο έγηλε κε ηε δνθηκή Vebe, θαηάιιειε γηα ύθπγξα ζθπξνδέκαηα θαη ζηόρνο ήηαλ έλαο ρξόλνο κεηαμύ 10 θαη 20 δεπηεξνιέπησλ. Ο ξεπζηνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο ζπλζέζεηο ήηαλ GLENIUM 51 θαη ε ρξήζε ηνπ πξνζαξκόζηεθε ώζηε λα επηηεπρζεί ζε θάζε πεξίπησζε ν ζηόρνο ηεο εξγαζηκόηεηαο. Από ηηο ηξεηο ηειηθέο ζπλζέζεηο θαηαζθεπάζηεθαλ θπβηθά (15x15x15 cm), θπιηλδξηθά (15x30 cm) θαη πξηζκαηηθά δνθίκηα (10x10x40 cm), θαζώο θαη πιάθεο ζθπξνδέκαηνο (10x40x45 cm) γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο. 4. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ Αξρηθά κεηξήζεθαλ νη κεραληθέο αληνρέο ησλ δύν δνθηκαζηηθώλ ζπλζέζεσλ (Α θαη Β) θαη ζπγθεθξηκέλα ε αληνρή ζε ζιίςε θαη ε αληνρή ζε εθειθπζκό από δηάξξεμε (Πίλαθαο 6). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Θερμοκρασία στην κάτω παρειά (ºC) Πίλαθαο 6. Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ιεπηόθνθθσλ αδξαλώλ ύλζεζε Θιηπηηθή αληνρή (MPa) Αληνρή ζε δηάξξεμε (MPa) Α (αζβεζηνιηζηθά αδξαλή) Β (αδξαλή ζθσξίαο) Φαηλ. εηδηθό βάξνο (kg/dm 3 ) Οη ηηκέο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη κεγαιύηεξεο από 50 MPa, δειαδή νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ζθπξόδεκα πςειήο αληνρήο, θη επνκέλσο ήηαλ δπλαηή κηα κείσζε ηεο ηειηθήο αληνρήο κε ην ζρεδηαζκό ελόο πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθνύ κίγκαηνο. Έηζη, ζηηο ηειηθέο ζπλζέζεηο απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηζηκέλην ζε 270 kg/m 3, θαη εηδηθά ζηελ ηξίηε ζύλζεζε (ΣΙΜ) επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθσξία θάδνπ ζε αληηθαηάζηαζε 30% θ.β. ηνπ ηζηκέληνπ, ζηνρεύνληαο ζην κέγηζην δπλαηό νηθνλνκνηερληθό όθεινο. Σα δνθίκηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ από ηηο ηξεηο ηειηθέο ζπλζέζεηο ειέγρζεθαλ εξγαζηεξηαθά σο πξνο ηε ζεξκόηεηα ελπδάησζήο ηνπο, ηηο θπζηθνκεραληθέο ηδηόηεηέο ηνπο (αληνρή ζε ζιίςε, θάκςε, θαη δηάξξεμε, αληνρή ζε απόηξηςε) θαη ηε κηθξνδνκή ηνπο. 4.1 Θεπμόηηηα ενςδάηωζηρ Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο ησλ ζθπξνδεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο ζε κνξθή πιαθώλ (10x40x45 cm), όπνπ θαηαγξάθεθαλ νη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ζηελ θάησ παξεηά ηεο θάζε πιάθαο πιάθαο ΑΣΒ ΣΚΩ ΤΣΙΜ Χρόνος (h) Δηθόλα 1. Θεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή ζηελ θάησ παξεηά πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ γηα θάζε ζύλζεζε θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 1, όπνπ είλαη εκθαλέο, όζν θαη αλακελόκελν όηη κε ηε ρξήζε ηεο ζθσξίαο θάδνπ, κηαο ελαιιαθηηθήο θνλίαο πνπ αληηδξά κε βξαδύηεξν ξπζκό από ην ηζηκέλην, ζε πνζνζηό 30% (ζύλζεζε ΣΙΜ) κεηώλεηαη ε ζεξκόηεηα ελπδάησζεο ζην κίγκα ζθπξνδέκαηνο. 4.2 Φςζικομησανικέρ ιδιόηηηερ Ο έιεγρνο αληνρήο ζε ζιίςε δηελεξγήζεθε ζε θπβηθά δνθίκηα αθκήο 15 cm (4 γηα θάζε ζύλζεζε), ν έιεγρνο αληνρήο ζε δηάξξεμε ζε θπιηλδξηθά δηαζηάζεσλ 15x30 cm (ηξία γηα θάζε ζύλζεζε) θαη ν έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε ζε πξηζκαηηθά δνθίκηα δηαζηάζεσλ 10x10x40 cm (3 γηα θάζε ζύλζεζε). Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Από ηα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο όηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ρνλδξόθνθθσλ αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ κε αδξαλή ζθσξίαο επηθέξεη ζεκαληηθή αύμεζε ζηηο κεραληθέο αληνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (πάλσ από 40%), ελώ ε ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζε 30% ηνπ ηζηκέληνπ ηεο θνλίαο κε ζθσξία θάδνπ δίλεη έλα ζθπξόδεκα αληίζηνηρεο αληνρήο κε ην αξρηθό. Οη εξγαζηεξηαθέο ζπλζέζεηο ειέγρζεθαλ, επίζεο, σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε απόηξηςε ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξνδηαγξαθή ASTM C779 (Δηθόλα 2). Η δνθηκή δηελεξγήζεθε ζε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 10x40x45 cm, όπνπ κεηξήζεθε ην βάζνο ηεο απιάθσζεο κεηά από 20 απόηξηςεο (Δηθόλα 3). Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Πίλαθαο 7. Μεραληθέο αληνρέο ηειηθώλ εξγαζηεξηαθώλ ζπλζέζεσλ ύλζεζε ΑΒ (αζβεζηνιηζηθά αδξαλή, 100% ηζηκέλην) ΚΧ (ρνλδξ. αδξαλή ζθσξίαο, 100% ηζηκέλην) ΣΙΜ (ρνλδξ. αδξαλή ζθσξίαο, 70% ηζηκέλην+30% ζθσξία) Θιηπηηθή αληνρή (MPa) Αληνρή ζε δηάξξεμε (MPa) Αληνρή ζε θάκςε (MPa) Αληνρή ζε απόηξηςε (mm) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Δηθόλα 2. Έιεγρνο αληνρήο ζε απόηξηςε. Δηθόλα 3. Μέηξεζε βάζνπο απιάθσζεο Από ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο απόηξηςεο θαίλεηαη όηη ηα ζθιεξά αδξαλή ζθσξίαο βειηηώλνπλ ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ελώ ε πξνζζήθε ηεο θνλίαο ζθσξίαο δε δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ην ζεηηθό απνηέιεζκα, θάηη αλακελόκελν άιισζηε, αθνύ ε αλζεθηηθόηεηα ζε απόηξηςε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα ρνλδξόθνθθα αδξαλή. Σέινο, έγηλε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε αδξαλή ζθσξίαο κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο κηθξνδνκήο ηνπ. Γεληθά δελ παξαηεξήζεθαλ απνθνιιήζεηο αδξαλώλ θαη εκθαλίζηεθε ηζρπξή πξόζθπζε κε ηελ ηζηκεληόπαζηα θπξίσο γηα ηα ζθσξηνύρα αδξαλή (Δηθόλα 4). Παξαηεξήζεθαλ θαηά ηόπνπο ρξσκαηηθέο αιινηώζεηο (θειίδεο) ζηελ επηθάλεηα ησλ αδξαλώλ ζθσξίαο θαη ζπγθεληξώζεηο αιάησλ κέζα ζηα θελά ηεο δνκήο (Δηθόλα 5). Σέινο, ηα θελά γεληθά ήηαλ ζε κηθξό πνζνζηό (1-3%) θαη κε δηάκεηξν κm. Δηθόλα 4. Καιή πξόζθπζε αδξαλώλ ζθσξίαο-ηζηκεληόπαζηαο Δηθόλα 5. πγθεληξώζεηο αιάησλ ζε θελά ησλ αδξαλώλ ζθσξίαο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ Η εξεπλεηηθή απηή εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ πξόηαζε ελόο ελαιιαθηηθνύ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε ηε ρξήζε ρνλδξόθνθθσλ αδξαλώλ ζθσξίαο (EAF slag) θαη/ή ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ ηζηκέληνπ ηεο θνλίαο από ζθσξία θάδνπ (ladle furnace slag). Η αληηθαηάζηαζε ησλ αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ κε αδξαλή ζθσξίαο θαίλεηαη όηη απμάλεη ζεκαληηθά ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ρνλδξόθνθθσλ αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ κε ζθσξία αύμεζε ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 40% ηηο αληνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηόζν ζε ζιίςε όζν θαη ζε εθειθπζκό ζε ζρέζε κε ην ζθπξόδεκα αλαθνξάο, παξαζθεπαζκέλν κόλν κε αζβεζηνιηζηθά αδξαλή. Η ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζε θαη κέξνπο ηνπ ηζηκέληνπ (30%) κε ζθσξία θάδνπ δίλεη ζθπξόδεκα κε αληνρέο εθάκηιιεο κε ην ζθπξόδεκα αλαθνξάο, ην νπνίν όκσο πεξηέρεη ζεκαληηθό πνζνζηό παξαπξντόλησλ θαη, επνκέλσο, απνηειεί κηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή ιύζε σο γλσζηόλ ζπλεπάγεηαη θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Η αληνρή ζε απόηξηςε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζθπξνδέκαηνο απμάλεηαη, επίζεο, ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ζε ζρέζε κε ην ζθπξόδεκα αλαθνξάο, θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηελ απμεκέλε ζθιεξόηεηα ησλ αδξαλώλ ζθσξίαο ζε ζρέζε κε ηα αζβεζηνιηζηθά αδξαλή. ην ζθπξόδεκα πνπ αληηθαζίζηαηαη κέξνο ηνπ ηζηκέληνπ κε ηελ ελαιιαθηηθή θνλία ζθσξίαο θάδνπ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζεξκόηεηα ελπδάησζεο (κέγηζηε ζεξκνθξαζία 33.8ºC έλαληη 39.8ºC ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθνξάο), θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηε κηθξόηεξε ηαρύηεηα ελπδάησζεο ηεο ελαιιαθηηθήο θνλίαο. Η ρακειόηεξε ζεξκόηεηα ελπδάησζεο είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηα δάπεδα από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηώζεσλ από ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Με ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε αδξαλώλ θαη θνλίαο ζθσξίαο είλαη δπλαηή ε παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κε ηελ απαηηνύκελε αληνρή γηα βηνκεραληθά δάπεδα (C25/30 ηνπιάρηζηνλ) κε ηελ ρξήζε πνιύ ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηζηκέλην (190 kg/m 3 ). Η ρξήζε κηθξήο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ελώ κε ηελ εηζαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ (ζθσξίεο ραιπβνπξγίαο σο θνλία θαη σο αδξαλή) ζην ζθπξόδεκα επηηπγράλεηαη ε θαηαλάισζε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξσλ θπζηθώλ πόξσλ θαη θαη επέθηαζε ε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Η εξγαζία απηή απνηειεί ηκήκα κηαο επξύηεξεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ έρεη μεθηλήζεη από ην 2000 ζε ζπλεξγαζία κε ηε ραιπβνπξγία ΙΓΔΝΟΡ θαη ηελ ΑΔΙΦΟΡΟ Α.Δ. θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνύληαη από ηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ΔΒΙΠΑΡ γηα ηελ πξνώζεζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 ησλ βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζηε δόκεζε. Δθ κέξνπο ησλ ζπγγξαθέσλ εθθξάδνληαη επραξηζηίεο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο απηήο. ΑΝΑΦΟΡΔ ASTM Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces, ASTM C779/C779M-00 (2000) Cook D., Industrial Floor Durability Considerations, CCANZ, Auckland, New Zealand (2001), Dumitru, I., Munna, R. & Smorchevsky, G., Progress towards achieving ecologically sustainable concrete and road pavements in Australia. Waste Management Series, Vol. 1 (2000), Mehta, P.K. & Monteiro, P.J., Concrete; Microstructure, Properties, and Materials (Third ed.), Mc Graw Hill, New York (2006) Motz, H., & Geiseler, J. Products of steel slags, an opportunity to save natural resources. Waste Management, Vol. 21, No 3 (2001), Neville, A., Properties of Concrete (Fourth ed.), Wiley, London (2001) Papayianni, I. & Anastasiou, E., Heavyweight concrete with steel slag aggregates in Proceedings of the International Symposium on Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities Role of Concrete in Nuclear Facilities (Dundee Scotland July 5-7, 2005), Thomas Thelford, London, UK (2005) Αλαζηαζίνπ, Δ. & Παπαγηάλλε, Ι., Παξαγσγή εηδηθώλ ζθπξνδεκάησλ πςεινύ νηθνινγηθνύ πξνθίι κε ηε ρξήζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ αμηνπνίεζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζηε δόκεζε (Θεζζαινλίθε Ννέκβξηνο 24-26, 2005), ΔΒΙΠΑΡ, Θεζζαινλίθε (2005) Παπαγηάλλε, Ι. & Αλαζηαζίνπ, Δ., Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ζθσξίαο θάδνπ (ladle furnace slag) ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή θνλία γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ αμηνπνίεζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζηε δόκεζε (Θεζζαινλίθε Ννέκβξηνο 24-26, 2005), ΔΒΙΠΑΡ, Θεζζαινλίθε (2005) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Τερληθόο Γεσιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα