Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:"

Transcript

1 ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: 120

2 Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο θαη νη ηζνδπλακηθέο γξακκέο αληίζηνηρα είλαη : Ζ θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο είλαη: 121

3 Ο εμσηεξηθόο ηύπνπ Halbach θύιηλδξνο είλαη όπσο πξνθύπηεη από ην πξόγξακκα: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο κεηά ηελ πξνζνκνίσζε είλαη : 122

4 Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο είλαη : Ζ θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο είλαη: 123

5 Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ηνπ ηδαληθνύ εζσηεξηθνύ θπιίλδξνπ είλαη : Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο είλαη : 124

6 Ζ θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο είλαη: Ο εζσηεξηθόο ηύπνπ Halbach θύιηλδξνο έρεη ην ζρήκα : 125

7 Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο κεηά ηελ πξνζνκνίσζε είλαη: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο είλαη: 126

8 Ζ θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο ηνπ ηύπνπ Halbach είλαη: ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 0 ν. Σα παξαθάησ ζρήκαηα είλαη θνηλά γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θηλήζεσλ. I) 127

9 ΗΗ) ΗΗΗ) 128

10 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 0 ν. Σα παξαθάησ ζρήκαηα είλαη θνηλά γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θηλήζεσλ. I) ΗΗ) 129

11 ΗΗΗ) ΚΙΝΗΗ Α ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. I) 130

12 ΗΗ) ΗΗΗ) 131

13 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. I) ΗΗ) 132

14 ΗΗΗ) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. I) 133

15 ΗΗ) ΗΗ) 134

16 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. I) ΗΗ) 135

17 ΗΗΗ) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. I) 136

18 ΗΗ) ΗΗΗ) 137

19 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. I) ΗΗ) 138

20 ΗΗΗ) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. Η) 139

21 ΗΗ) ΗΗΗ) 140

22 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. I) ΗΗ) 141

23 ΗΗΗ) 142

24 ΚΙΝΗΗ Β ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 143

25 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. Η) 144

26 II) III) 145

27 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 146

28 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. Η) 147

29 II) III) 148

30 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 149

31 III) 150

32 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 151

33 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. Η) 152

34 II) III) 153

35 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 154

36 III) ΚΙΝΗΗ C ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. Η) 155

37 II) III) 156

38 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 45 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 157

39 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. Η) 158

40 II) III) 159

41 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 90 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 160

42 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. Η) 161

43 II) III) 162

44 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 135 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 163

45 III) ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. Η) 164

46 II) III) 165

47 ηα επόκελα ηξία ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (Η), νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ΗΗ) θαη ε θακπύιε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο (ΗΗΗ) ηνπ θπιίλδξνπ ηύπνπ Halbach όηαλ είλαη ζηηο 180 ν πεξηζηξνθήο. Η) II) 166

48 III) 167

49 ΠΙΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Από ηα ζηηγκηόηππα πξνζνκνηώζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρνπκε ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δηεξεπλήζεθε: α/α γσληα πεξηζηξ νθήο Ρνπή ηύπνπ Halbach Νcm ξνπή ηδαληθόο (Ncm) Mέηξν καγλεηηθήο επαγσγήο ηύπνπ Halbach (Σ) Mέηξν καγλεηηθήο επαγσγήο Ηδαληθόο (Σ) ΚΗΝΖΖ Α ΚΗΝΖΖ Β ΚΗΝΖΖ C ΚΗΝΖΖ Α ΚΗΝΖΖ Β ΚΗΝΖΖ C , ,63 1,63 1, , ,62 1,62 1, , ,62 1,615 1, , ,61 1,605 1, , ,6 1,59 1, , ,577 1,58 1, , ,53 1,56 1, ,51 1,52 1, ,48 1,51 1, ,4495 1,48 1, , ,415 1,43 1, ,36 1,41 1, ,34 1,38 1, , ,3 1,11 1, , ,25 1,295 1, ,89 1,25 1, , ,16 0,92 1, , ,105 1,155 1, , ,055 1,105 1, ,6 1,05 0, ,65 1,00 0, , ,884 0,94 0, , ,82 0,88 0, , ,76 0,825 0, , ,5 0,76 0, , ,66 0,7 0, , ,571 0,635 0, , ,515 0,57 0, , ,4 0,55 0, , ,35 0,44 0, , ,5 0,375 0, , ,25 0,305 0, , ,18 0,33 0, , ,14 0,18 0, ,11 0,2 0, , ,11 0,12 0, , ,1 0,1 0,10 168

50 Αληίζηνηρα ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζρεδίαζεο δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ : α/α γσληα πεξηζηξ νθήο Ρνπή ηύπνπ Halbach Νcm ξνπή ηδαληθόο (Ncm) Mέηξν καγλεηηθήο επαγσγήο ηύπνπ Halbach (Σ) Mέηξν καγλεηηθήο επαγσγήο Ηδαληθόο (Σ) ΚΗΝΖΖ Α ΚΗΝΖΖ Β ΚΗΝΖΖ C ΚΗΝΖΖ Α ΚΗΝΖΖ Β ΚΗΝΖΖ C ,74 0 1,16 1,16 1,16 1,64 1,64 1, ,83-4 1,15 1,15 1,15 1,635 1,635 1, ,05-16,16 1,14 1,14 1,13 1,615 1,615 1, ,579-26,62 1,12 1,12 1,115 1,59 1,59 1, ,90-34,35 1,083 1,1 1,1 1,59 1,59 1, ,833-39,62 1,04 1,0 1,0 1,5 1,5 1, ,75-45,14 0,98 0,98 0,97 1,435 1,435 1, ,52-48,2 0,94 0,94 0,94 1,36 1,36 1, ,1-50,3 0,85 0,8 0,8 1,28 1,28 1, ,2-58,3 0,8 0,8 0,8 1,19 1,19 1, ,66-50,4 0,72 0,72 0,73 1,095 1,095 1, ,185-48,3 0,635 0,64 0,64 0,996 0, ,711-44,2 0,55 0,55 0,54 0,89 0,9 0, ,94-37,9 0,37 0,37 0,37 0,8 0,8 0, ,95-28,68 0,27 0,27 0,27 0,67 0,67 0, ,93-20,3 0,17 0,17 0,17 0,566 0,57 0, ,52-8,1 0,072 0,07 0,07 0,475 0,475 0, ,70 3,9 0,036 0,037 0,036 0,41 0,41 0, ,07 11,5 0,135 0,135 0,135 0,39 0,39 0, ,06 21,75 0,24 0,23 0,24 0,41 0,41 0, ,2 37,21 0,34 0,34 0,34 0,478 0,478 0, ,73 43,74 0,435 0,435 0,43 0,57 0,57 0, , ,53 0,5 0,45 0,68 0,68 0, ,7 62,1 0,615 0,615 0,62 0,8 0,8 0, ,14 62,1 0,69 0,7 0,69 0,9 0,9 0, ,07 74,4 0,78 0,77 0,77 1,0 1,0 1, ,421 76,86 0,9 0,92 0,92 1,095 1,095 1, ,78 78,8 0,95 0,95 0,95 1,19 1,19 1, ,05 77,11 0,9 0,9 0,91 1,28 1,28 1, , ,04 1,04 1,03 1,35 1,35 1, ,33 67,7 1,078 1,078 1,08 1,435 1,435 1, ,2 62,4 1,11 1,11 1,11 1,495 1,495 1, ,18 57,01 1,135 1,135 1,135 1,56 1,56 1, ,65 47,4 1,135 1,135 1,135 1,59 1,59 1, ,01 38,2 1,15 1,15 1,15 1,615 1,615 1, ,64 12,8 1,16 1,15 1,15 1,63 1,63 1, ,74 1,1 1,16 1,16 1,16 1,64 1,64 1,64 169

51 Παρατηρήσεις-σμπεράσματα Ο θύιηλδξνο πνπ πξνζνκνηώζεθε είλαη κηα «θζελή» παξαιιαγή ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ Halbach. Ζ ζρεδίαζή ηνπ έγηλε κε γλώκνλα ην ρακειόηεξν, όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη, θόζηνο αγνξάο πιηθώλ θαη θόζηνο θαηαζθεπήο ζηδεξνθαηαζθεπώλ. Σν θόζηνο ησλ ζηδεξνθαηαζθεπώλ απμάλεη αλάινγα κε ην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηεο κεραλνπξγηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο έπξεπε λα ιεθζεί ππόςε έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ καο πεξηνξίδεη ηελ ηηκή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ γεληθόηεξα: «νη απώιεηεο δηαθέλνπ». Οη απώιεηεο δηαθέλνπ δεκηνπξγνύληαη ζην δηάθελν αλάκεζα ζηνπο δπν θπιίλδξνπο θαη εμαξηώληαη από ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζηα θηλνύκελα κέξε ηεο θαηαζθεπήο. Γηα απηό ηνλ ιόγν ζρεδηάζηεθε θαη πξνζνκνηώζεθε θαηαζθεπή κε θπιηλδξηθή δηαηνκή θαη όρη κε εμαγσληθή, νθηαγσληθή θιπ. Απηό είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο ζην θέληξν ηεο θαηαζθεπήο πξάγκα πνπ ήηαλ επηζπκεηό. Ζ απόζηαζε δηάθελνπ είλαη 1 mm. Παξάιιεια έπξεπε ην κνληέιν εθηόο από ηελ ζρεδίαζε λα έρεη θαη ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπαζηηθήο πινπνίεζεο, ρσξίο απηή λα απμάλεη ηδηαίηεξα ην θόζηνο, αθνύ ε ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ κηα «θζελή θαηαζθεπή». Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θύξηνπ κέξνπο ηνπ κνληέινπ είλαη: Να έρνπκε όζν ην δπλαηόλ γίλεηαη καγλήηεο ηδίσλ δηαζηάζεσλ, εθόζνλ κηα παξαγγειία καγλεηώλ ίδηνπ κεγέζνπο κεηώλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο αγνξάο ηνπο, Να έρνπκε ζηδεξνθαηαζθεπέο, όζν ην δπλαηόλ πην απιέο θαη παξάιιεια λα έρνπλ αληνρή ζηηο δπλάκεηο πνπ ηπρόλ ηνύο εθαξκόδνληαη, εθόζνλ ην θόζηνο ζύλζεησλ ζηδεξνθαηαζθεπώλ απμάλεη ην θόζηνο ζε ζεκαληηθό βαζκό θαη Να γίλεη κειέηε γηα ρξήζε ζηδήξνπ θαηαζθεπώλ θαη όρη εηδηθώλ θεξξηηώλ ή άιισλ καγλεηηθώλ πιηθώλ πνπ ζα απμήζνπλ ην θόζηνο θαηαζθεπήο. Έηζη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ιήθζεθε όηη κ r = 2500, πνπ είλαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ ζηδήξνπ. Από τα αποτελέσματα των πινάκων αποτελεσμάτων παρατηρούνται : Ζ καγλεηηθή επαγσγή ζην θέληξν είλαη πεξίπνπ ε ίδηα ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θίλεζεο ζε θάζε πεξίπησζε δηάηαμεο. Απηό επαιεζεύεηαη θαη από ηελ θπζηθή έλλνηα ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο πνπ είλαη ξνή / κνλάδα επηθαλείαο. Οη ξνπέο ζε όιεο ηηο θηλήζεηο είλαη νη ίδηεο εθόζνλ δελ κεηαβάιιεηαη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα κεηαβάιεη ηελ ηηκή ηεο ξνπήο π.ρ πξνζζήθε ελόο θνκκαηηνύ καγλήηε πνπ ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη ηελ ηηκή ηεο ξνπήο. Ζ ηύπνπ Halbach δηαηάμεηο έρνπλ παξόκνηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο όπσο έρνπλ θαη νη θύιηλδξνη Halbach. Αληηζέησο δε νη ξνπέο δελ αθνινπζνύλ ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο. 170

52 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Γιαυορές Ο θύιηλδξνο ηύπνπ Halbach, από ηελ ζρεδίαζή ηνπ, παξαηεξνύκε όηη έρεη ζρεηηθά κηθξό θόζηνο. Ο αληίζηνηρνο ηδαληθόο θύιηλδξνο έρεη ηνκείο πνπ ζέινπλ εηδηθά θαινύπηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνύλ, πξάγκα πνπ απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ πιηθώλ. Έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα είλαη όηη έρεη κεγαιύηεξε δπζθνιία θαηαζθεπήο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζηνλ ηδαληθό θύιηλδξν έρνπκε ιίγα θνκκάηηα, ηόζν ζηνλ εζσηεξηθό όζν θαη ζηνλ θαη ζηνλ εμσηεξηθό. Αληίζεηα ν ηύπνπ Halbach θύιηλδξνο έρεη πνιύ πεξηζζόηεξα θνκκάηηα. Απηό κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη πιενλέθηεκα εθόζνλ κπνξεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε θνκκαηηώλ, αθνύ πξνβιεθζεί ε απαίηεζε απηή (δελ έρνπκε ηελ ζπγθόιιεζε ησλ καγλεηώλ κε ηζρπξή θόιια θαη ηα θνκκάηηα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αθαηξνύληαη), κε λέα όηαλ παξέιζεη γήξαλζε (όηαλ νη καγλήηεο ράζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο απνζεθεπκέλεο καγλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο). ηνλ θύιηλδξν ηύπνπ Halbach κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηώζεη από ηα ζηηγκηόηππα όηη ε ηηκή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο πάλσ ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ θπιίλδξσλ κεδελίδεηαη. Απηό νθείιεηαη ζηελ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ησλ πεδίσλ κεηαμύ ησλ γεηηληαδόλησλ καγλεηώλ. Όπσο βιέπνπκε ηόζν από ηηο πξνζνκνηώζεηο όζν θαη από ηα απνηειέζκαηα ζηνπο πίλαθεο ν θύιηλδξνο ηύπνπ Halbach έρεη κηθξόηεξε ηηκή καγλεηηθήο επαγσγήο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη θύιηλδξνη ηύπνπ Halbach θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο δελ είλαη εμ νινθιήξνπ από καγλήηε αιιά πεξηιακβάλνπλ παξακαγλεηηθό πιηθό ή αέξα θαη ζηδεξνκαγλεηηθό καιαθό πιηθό. πλεπώο ε απνζεθεπκέλε καγλεηηθή ελέξγεηα είλαη κηθξόηεξε από όηη είλαη ζηνλ «ηδαληθό» θύιηλδξν. ηνλ ηύπνπ Halbach θύιηλδξν βιέπνπκε όηη απαηηείηαη βεκαηηθόο θηλεηήξαο πνιύ κεγαιύηεξεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ «ηδαληθή» δηάηαμε. Απηό νθείιεηαη ζηα πεδία πνπ αιιειεπηδξνύλ θαη κεδελίδνληαη, γεγνλόο πνπ απμάλεη ην θόζηνο θαηαζθεπήο. ηνλ θύιηλδξν Halbach ππάξρεη ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο κε ζεσξεηηθό ηξόπν από ηνλ ηύπν Ο παξάγνληαο δηόξζσζεο f(z0) θαηά Zilstra είλαη: ελώ ζηνλ ηύπνπ Halbach δελ ηζρύεη, εθόζνλ δελ έρνπκε κόλν καγλήηεο αιιά θαη ηελ ύπαξμε άιισλ πιηθώλ πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ ηηκή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο από ηηο αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο. Γηα λα θιείζνπκε ζπκπεξαίλνπκε όηη, ν θύιηλδξνο ηύπνπ Halbach είλαη κηα ρακεινύ θόζηνπο θαηαζθεπή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξόιν ε κνξθή ηεο θακπύιεο ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο, ρξεηάδεηαη κόλν ε ύπαξμε ελόο κεηαβιεηνύ νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ, ζρεηηθά πςειήο ηηκήο, πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα κόλν καγλήηε (πνπ ζα κπνξνύζε άιισζηε λα απμήζεη θαη ην θόζηνο), ελώ ν ηδαληθόο θύιηλδξνο έρεη έλα θόζηνο πνπ αγγίδεη ην πνζό ησλ 30,000 θαη πνιιέο θνξέο ην μεπεξλά. 171

53 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) %BA%CE%AE_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%C E%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) %82 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) &catid=7:answers2&Itemid=18 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) %83%CE%B7 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) 3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) D%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) %83%CE%BC%CF%8C%CF%82 (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 17/2/2011) (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 1/2/2011) 7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%8 0%CE%B5%CF (ηειεπηαία πξνεπηζθόπεζε 1/2/2011) 172

54 ΔΝΣΤΠΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ Γ. ΑΜΑΡΑ Γ. ΛΗΣΑΡΓΑΚΖ τοιτεία θεωρίας και ασκήσεις ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΣΟΜΟ ΙΙ Θ.Γ. ΣΗΜΠΟΤΚΖ Θεζζαινλίθε 2003 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ Α. ΣΕΗΑΜΠΑΕΖ Β. ΣΕΗΑΜΠΑΕΖ Αζήλα 1991 Γιπλωματική εργασία ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ FLUXGATE ΜΔ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΙΚΩΝ ΤΜΔΝΙΩΝ ΙΓΗΡΟΤ-ΝΙΚΔΛΙΟΤ Ω ΠΤΡΗΝΔ Μάξηνο Γ. Αξώλεο 173

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα