TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ"

Transcript

1 TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΙΔΕ ΔΙΑΓΩΓΗ 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 50 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 60 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 62 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 67

3 Παπουηζή Κωηανηινιά Αλλαγές ζηη Λογιζηική Εκπαίδευζη μεηά ηα λογιζηικά ζκάνδαλα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 90 ΤΝΣΜΗΔΙ 93 ΠΙΝΑΚΔ 95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 96 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 99 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 103

4 Θα ήθελα να δώζω ηιρ εςσαπιζηίερ μος ζηον καθηγηηή μος κ.αθανάζιο Μανδήλα, ο οποίορ μος πποζέθεπε ηον πολύηιμο σπόνο ηος για σπήζιμερ ςποδείξειρ, καθώρ και για ηην παποσή ζηοισείων.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είλαη γεγνλόο όηη έρνπλ αιιάμεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο όρη κόλν ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεηά ηελ απνθάιπςε ησλ ινγηζηηθώλ απαηώλ ηεο κεγαιύηεξεο εηαηξίαο εκπνξίαο ελέξγεηαο, έλαηεο κεγαιύηεξεο ακεξηθάληθεο επηρείξεζεο. Με ηελ απνθάιπςε ηεο Enron βγήθε ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα -1-

6 Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια δηαπινθήο επηρεηξεκαηηώλ κε ην πνιηηηθό ζύζηεκα, νη ζπλέπεηεο ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξώλ θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ν ξόινο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ θαη αλαιπηώλ ηεο Wall Street. Τελ Enron αθνινύζεζαλ θαη άιιεο εηαηξίεο όπσο ε World Com, BCCI, Parmalat, Ahold. Μεηά ηα εηαηξηθά ζθάλδαια ην επάγγεικα ησλ νξθσηώλ ινγηζηώλ (CPA) έρεη ιάβεη πνιιά κέηξα ώζηε λα κεηαηξέςεη ηελ θξίζε ζε επθαηξία. Μεηά ηελ Enron ππάξρεη κηα ηδηαίηεξα δξακαηηθή αύμεζε ζηελ παξαγσγή αλαθνξώλ νπζηαζηηθήο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη βησζηκόηεηαο. Σεκαληηθά ζέκαηα θήκεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη αληαγσληζκνύ πιενλεθηήκαηνο παξά ηελ απαιιαγή ππεπζπλόηεηαο θαίλεηαη λα είλαη νη θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο πίζσ από έλα ηέηνην θαηλόκελν. Απηή ε εξγαζία ζπδεηά ηελ ζπλεηζθνξά ηεο αθαδεκατθήο ινγηζηηθήο κέζα ζηα πεδία θαη ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Σηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο απηό ζπλεπάγεηαη ην λα πξνεηνηκάδνληαη νη αθαδεκατθνί λα εθηίλνπλ ην πεδίν ζπνπδώλ ηνπο από κία γεληθά εμέρνπζα δηνηθεηηθή νπηηθή γσλία πξνο ην ζεκείν όπνπ βξίζθνληαη ιηγόηεξν άλεηεο πεξηνρέο πξαγκαηηθήο ζύγθξνπζεο. Τα ινγηζηηθά ζθάλδαια έρνπλ ζέζεη ζε εξώηεκα ηελ επηθξάηεηα ηεο ινγηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζρέζε θαζεγεηώλ ηεο ινγηζηηθήο κε ην επάγγεικα. Απηή ε κειέηε θάλεη έθθιεζε γηα κηα ζπλνιηθή επαλεθηίκεζε ηεο ινγηζηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθά όζνλ αθνξά: Τα πξνπηπρηαθά ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ αλάπηπμε κηαο κεζόδνπ ινγηζηηθήο έξεπλαο θαη ζπνπδώλ πνπ επηθεληξώλεηαη πην ζηελά ζην απνηέιεζκα παξά ζε θαζαξά κεζνδνινγηθή απζηεξόηεηα θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο δηάδξαζεο κεηαμύ ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ινγηζηηθήο. Πνιιά Παλεπηζηήκηα ζηηο ΗΠΑ, ζηε Γαιιία, ζηε Βξεηαλία, έρνπλ αιιάμεη ηηο πξνζθνξέο καζεκάησλ θαη άιιεο πιεπξέο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζηηθήο γηα λα εμνπιίζνπλ θαιύηεξα θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εζηθέο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ εηζήρζεζαλ λέεο ζεηξέο καζεκάησλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην θιίκα ησλ εηαηξηθώλ ζθαλδάισλ έηζη ώζηε λα ελζαξξύλνπλ πεξηζζόηεξνπο ζπνπδαζηέο λα εηδηθεύνληαη ζηε ινγηζηηθή. Αληίζεηα ζηε Ν. Ζειαλδία θαη ηελ Απζηξαιία, παξαηεξνύκε όηη ηα πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ κεγάιεο

7 Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια αιιαγέο θαη γεληθόηεξα δελ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο αθαδεκατθνύο. Οργάνωζη ηης εργαζίας Η εξγαζία απηή «Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια» πεξηέρεη δεθαπέληε θεθάιαηα. Τν πρώηο θεθάιαην αλαιύεη ηηο ινγηζηηθέο απάηεο, πσο δειαδή θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο όπσο ε Enron, εθκεηαιιεπόκελε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαηάθεξε κέζα ζε ρξόληα λα γίλεη κία από ηηο ηζρπξόηεξεο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο θαη πσο κεηά από έξεπλα πνπ έγηλε δηαπηζηώζεθε όηη είρε απμήζεη ηα θέξδε ηεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν Με ηελ απνθάιπςε ηεο Enron ήξζε ζην θσο ην ζέκα δηαπινθήο επηρεηξεκαηηώλ κε ην πνιηηηθό ζύζηεκα. Τελ Εnron αθνινύζεζαλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο όπσο ε World Com θηι. Σην δεύηερο θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αληαπνθξίζεηο από αθαδεκατθνύο ινγηζηέο. Οη αληαπνθξίζεηο απηέο απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ζνβαξόηεηα ησλ παξαγόλησλ ηνπ πεξίγπξνπ ζε ηέηνηα ζθάλδαια. Σην ηρίηο θεθάιαην αλαιύεηαη κηα παιηά αληίζεζε «Αξρέο ελαληίνλ Καλόλσλ» ε νπνία ήξζε ζην θσο κεηά ηα πξόζθαηα ινγηζηηθά ζθάλδαια ζηηο ΗΠΑ θαη κέζσ ηεο πξάμεο Sarbanes-Oxley. Σηε ζπλέρεηα δίλνληαη αθαδεκατθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο Enron.Tέινο παξνπζηάδνληαη νη επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα απηή ε δηακάρε κεηαμύ αξρώλ θαη θαλόλσλ. Μεηά ηα επηρεηξεζηαθά ζθάλδαια, ην επάγγεικα ηνπ CPA (ινγηζηή) έρεη θάλεη αξθεηά βήκαηα γηα λα κεηαηξέςεη ηελ θξίζε πνπ πξνέθπςε ζε επθαηξία. Απηό αλαθέξεηαη ζην ηέηαρηο θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Η εκθάληζε κηαο θαηλνύξηαο ΕΚΕ (Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε) «βηνκεραλίαο» απνηειεί αληηθείκελν ηνπ πέμπηοσ θεθαιαίνπ. Αλαιύεηαη ε έλλνηα θαη ν ζθνπόο ηεο. Αλαθέξνληαη επίζεο πνηεο είλαη νη ηάζεηο ζηε έξεπλα ΕΚΕ. Τν έκηο θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ αθαδεκατθό θόζκν κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια, αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ

8 Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια Τν έβδομο θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ινγηζηηθό επάγγεικα, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε ινγηζηηθή εθπαίδεπζε, πσο είλαη ε ινγηζηηθή εθπαίδεπζε ζηελ επνρή κεηά ηελ Enron. Σην όγδοο θεθάιαην αλαιύνληαη απόςεηο θάπνησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σην έναηο θεθάιαην πεξηγξάθεηαη πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνπδαζηώλ κεηά ηελ Enron θαη παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα πνπ έγηλε γηα λα αμηνινγήζνπκε ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνινύζεζαλ ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια Σην δέκαηο θεθάιαην ηεο εξγαζίαο δίλνληαη θάπνηεο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηνπο δηεπζπληέο, ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηέινο ζηνπο επαγγεικαηίεο. Τν ενδέκαηο θεθάιαην ζίγεη έλα ζεκαληηθό ζέκα «Πόζν ζηελνί πξέπεη λα είλαη νη δεζκνί κεηαμύ ησλ αθαδεκατθώλ ινγηζηώλ θαη ηνπ ινγηζηηθνύ επαγγέικαηνο». Τν δωδέκαηο θεθάιαην θαη απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ ζίγεη έλα ζεκαληηθό ζέκα «Τν ινγηζηηθό επάγγεικα θαη ε επίδξαζε ησλ πνιηηηθώλ. Σην δέκαηο ηρίηο κεθάιαην αλαιύεηαη ε επηρεηξεζηαθή δηαθπβεξλεηηθή θξίζε ζηελ Απζηξαιία. Παξαηεξνύκε ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ επαγγεικαηηθή ινγηζηηθή θαη πνηεο είλαη νη αληηδξάζεηο ηνπ ζώκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιύνληαη απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη ηέινο παξαηεξνύκε όηη ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο ηα παλεπηζηήκηα ηεο Νέαο Ζειαλδίαο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο. Σην δέκαηο ηέηαρηο θεθάιαην δίλεηαη κηα γεληθή καηηά ηνπ κέιινληνο. Σην δέκαηο πέμπηο θεθάιαην απαληάκε ζηελ εξώηεζε «Πνπ πάκε από εδώ;». Η απόθαζή καο λα αζρνιεζνύκε κε ην ζέκα απηό ππήξμε ε δηαπίζησζε όηη ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία κπνξεί θαη πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε κία εξγαζία πνπ λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα κε ιίγν δηαθνξεηηθό ηξόπν. Χξεζηκνπνηήζεθε Ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, πνιιέο πιεξνθνξίεο πάξζεθαλ κέζα από ην Internet.Ξέλνη ζπγγξαθείο θαη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο,εκπινύηηζαλ απηήλ ηελ εξγαζία

9 Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ Η Enron ε κεγαιύηεξε εηαηξία εκπνξίαο ελέξγεηαο θαη έλαηε κεγαιύηεξε ακεξηθαληθή επηρείξεζε πξνέθπςε από ηε ζπγρώλεπζε ηεο Houston Natural Gas κε ηελ Inter North ην Εθκεηαιιεπόκελε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαηάθεξε κέζα ζε 15 ρξόληα λα κεηαηξαπεί ζε κηα από ηηο ηζρπξόηεξεο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο ηνπ θόζκνπ κε 21,000 εξγαδόκελνπο θαη έζνδα πάλσ από 100 δηο $. Τν Ννέκβξην ηνπ 2001 ε εηαηξία αλαθνηλώλεη κεηά από -5-

11 Αιιαγέο ζηε Λνγηζηηθή Εθπαίδεπζε κεηά ηα ινγηζηηθά ζθάλδαια έξεπλα ηεο Ακεξηθαληθήο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όηη ηελ ρξνληθή πεξίνδν είρε απμήζεη ηα θέξδε ηεο θαηά 600 εθαη. $. Τν απνηέιεζκα είλαη λα αθπξσζεί ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο από ηελ κηθξόηεξε αληαγσλίζηξηα εηαηξία Dynegy. Η Dynegy απέζπξε ηελ πξνζθνξά ηεο, ύςνπο 8,4 δηο δνιαξίσλ, ύζηεξα από δύν ζπλερόκελεο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Enron. Έηζη ηα νκόινγα ηεο εηαηξίαο έπεζαλ ζηελ ηζρύνπζα θαηάζηαζε ιόγσ ησλ αλεζπρηώλ όηη δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο ύςνπο 3,9 δηο δνιαξίσλ, γεγνλόο πνπ είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ηελ νδεγήζεη ζε ρξενθνπία. Καη απηό έγηλε. Σηηο αξρέο Δεθεκβξίνπ 2001 θεξύζζεη πηώρεπζε. Τε ζθπηάιε πήξαλ θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο όπσο ε World Com, BCCI, Ahold, Parmalat, θαη κέρξη ζήκεξα αθνινπζνύλ ηελ ίδηα πνξεία. Είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε, ζθεπηόκελνη ηηο αληηδξάζεηο κεηά ηελ Enron, όηη ε Απζηξαιία έρεη ην δηθό ηεο αξηζκό επηρεηξεζηαθώλ απνηπρηώλ πςεινύ πξνθίι. Σε αληίζεζε ε Νέα Ζειαλδία δελ είρε κεγάιεο επηρεηξεζηαθέο απνηπρίεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ κε ηελ εμαίξεζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο Aiva New Zealand ε νπνία βίσλε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Τνλ Απξίιην ηνπ 2001 κηα κεγάιε απζηξαιηαλή αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο, ε Harris Scarfe, εηέζε ζε πηώρεπζε ε νπνία είρε απνηέιεζκα λα απνλεκεζνύλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ αξθεηώλ δηεπζπληώλ θαη κειώλ ηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο. Η ηειεπηθνηλσληαθή εηαηξία πςεινύ πξνθίι Onetel πάγσζε ηελ πώιεζε κεηνρώλ θαη δηόξηζε δηνηθεηή ηνλ Μάην ηνπ 2001 (Αξρή Απζηξαιηαλώλ Επηθνηλσληώλ, 2001 ). Τν Σεπηέκβξην ηνπ 2001, ε Ansett, κία από ηηο δύν θύξηεο απζηξαιηαλέο αεξνγξακκέο θαηέξξεπζε, δεκηνπξγώληαο κηα από ηηο κεγαιύηεξεο καδηθέο απώιεηεο εξγαζηώλ ζηελ απζηξαιηαλή ηζηνξία. Η απζηξαιηαλή εηαηξία εμόξπμεο Pasmico πεξηήιζε επίζεο ζε εζεινληηθή δηνίθεζε ηνλ ίδην κήλα. Όιεο νη παξαπάλσ απζηξαιηαλέο απνηπρίεο πςεινύ πξνθίι ζπλέβεζαλ πξηλ ε Enron θαη ε World Com λα μεζπάζνπλ ζηελ δηεζλή ζθελή.. -6-

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟΚΡΙΕΙ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΝΔΑΛΑ Η Enron, WorldCom, BCC1, Nhold, Parmalat θαη ζπλερίδεη ε ιίζηα ζηελ νπνία κπνξεί λα πξνζηεζνύλ πνιιά άιια νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαηά κήθνο ρξόλνπ θαη ζε πνιιέο ρώξεο ζηηο νπνίεο ε ινγηζηηθή θαη ε ειεγθηηθή εκπιέθνληαη βαζηά.πεξίπνπ εμίζνπ πξνβιέςηκεο είλαη νη αληαπνθξίζεηο από πνιινύο αθαδεκατθνύο ινγηζηέο ηνπιάρηζηνλ ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή. Απηέο νη αληαπνθξίζεηο απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ζα πξνηείλνπκε όηη - 7 -

13 νη πην πνιιέο απνηπραίλνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ζνβαξόηεηα ησλ παξαγόλησλ ηνπ πεξίγπξνπ ζε ηέηνηα ζθάλδαια έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα όηη έρνπκε κόλν κηα επηπόιαηα θαηαλόεζε ησλ αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ. Παξόια απηά αθόκα ππάξρεη θάπνην έδαθνο γηα αηζηνδνμία ζην όηη κηα αλαδπόκελε αληαπόθξηζε, κηα πνπ λα πξνζθέξεη κηα πην θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πιεξνθνξεκέλε αλάιπζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθή θαη γεκάηε λόεκα αλαζπγθξόηεζε ησλ Βνξεηνακεξηθαλώλ ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ θαη αθαδεκίαο. Μηα αληαπόθξηζε ζηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηίγκαηνο: Να απαξλεζείο ή λα παξνπζηάζεηο σο ζνβαξόηεξν ην πξόβιεκα, λα απνδώζεηο ην ζθάλδαιν ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ή λα ξίμεηο ην βάξνο ζε άιινπο παξάγνληεο (ηλζηηηνύηα θαη νξγαληζκνύο). Απηή είλαη κηα πξνζέγγηζε ηελ νπνία επλννύλ απηνί πνπ βιέπνπλ ηνλ θαπηηαιηζκό σο έλα πξννδεπηηθό νηθνλνκηθό ζύζηεκα ην νπνίν καζαίλεη από ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο θαη ην νπνίν νδεγεί ζε κηα παζεηηθή αληίδξαζε, κηα πνπ ζηνρεύεη ζην λα δηαηεξεί ηελ επηρείξεζε σο ζπλήζσο πξάγκα ην νπνίν θαηαθέξλεηαη ζπλήζσο κέζσ αλαλεσκέλεο έκθαζεο ζηηο δεκόζηεο ζρέζεηο. Τα ζθάλδαια παξνπζηάδνληαη απιά ζαλ απόδεημε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί θαη πνπ δεόλησο εθαξκόδεη ηελ πεηζαξρία πάλσ ζε «εμαηξεηηθέο» πεξηπηώζεηο. Τέηνηα αλάιπζε απνηπγράλεη λα ιάβεη ππόςε ην θνηλσληθό θόζηνο απηώλ ησλ ινγηζηηθώλ απνηπρηώλ, επίζεο αγλνεί ηελ πηζαλόηεηα όηη βαξηά επέλδπζε ζηε ινγηζηηθή ζηελ ειεγθηηθή δελ είλαη έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθό ελόο νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαιά. Δπηπιένλ αγλνεί έλα θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό δπλακηθό ζε πνιιέο ρώξεο ε νηθνλνκηθή θαη ε ξπζκηζηηθή αιιαγή ζπκβαίλνπλ ηππηθά ζπλήζσο εμαηηίαο αθξαίσλ πεξηπηώζεσλζθαλδάισλ - θαη όρη εμαηηίαο ηεο απόδνζεο ηνπ κέζνπ όξνπ ή αθόκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νξγαληζκώλ ή ησλ ινγηζηώλ. Η δεύηεξε αθαδεκατθή απόθξηζε είλαη λα ελζαξξύλνπκε κηα «αλαβίσζε ηεο εζηθήο» θαη ζε απηήλ έρεη δνζεί επηπιένλ νξκή εμαηηίαο ησλ ινγηζηηθώλ ζθαλδάισλ θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία ηνπ ειέγρνπ. Τα θέληξα γηα ηελ εζηθή θαη ηε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, ηα πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη - 8 -

14 απηνύο πνπ αζθνύλ ηε ινγηζηηθή, ηα βηβιία, ηα βίληεν γηα εζηθή επηρείξεζε θαη ζύκβνπινη γηα ηελ εζηθή πξνζσπηθνύ καδί κε παξνπζηάζεηο από κεκνλσκέλεο ινγηζηηθέο εηαηξίεο θαη ην επάγγεικα ην ίδην δελ είλαη παξά ιίγεο από απηέο ηηο εθδειώζεηο απηήο ηεο αλαβίσζεο. Απηή ε αιιαγή πξνο ηελ εζηθή δέρεηαη πνιύ πξνζνρή αιιά ν ζύιινγνο πξνρσξεκέλσλ θνιεγηαθώλ ζπνπδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (ηώξα γλσζηόο από ηα αξρηθά ΑΑCSB: Association to Advance Collegiate Schools Accountants ) ν νπνίνο δηαπηζηεύεη πνιιά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ππνζηεξίμεη όηη κόλν 1/3 ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιώλ επηρεηξήζεσλ απαηηνύλ κηα ζεηξά καζεκάησλ εζηθήο, έλα λνύκεξν πνπ δελ είλαη πνιύ αιιαγκέλν από ην 1988.Δπηπιένλ αθόκα θαη όηαλ δηδάζθεηαη ην πιηθό απνζπάηαη από ην γεληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ. Γίλεηαη ην πεξίεξγν θαη εύθνια πεξηζσξηνπνηεκέλν κάζεκα, ίζσο από 20 ή 30 ην νπνίν δελ επαηλεί κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ησλ κεηνρώλ θαη ηελ εζηθή ηεο επηβίσζεο ηνπ θαιύηεξνπ θαη ηνπ πην θαηάιιεινπ. Όπσο ν Μάθηληνο (1995) ηνλίδεη ζέκαηα όπσο ηα θέξδε ηεο δηνίθεζεο δελ εμεηάδνληαη κε έλα θνηλσληθά ή θηινζνθηθά εμεδεηεκέλν ηξόπν. Η δηδαζθαιία ηεο ινγηζηηθήο εζηθήο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζθεπηηθηζηηθή, αηνκηζηηθή θαη εζηθηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πην πνιιώλ βηβιίσλ εζηθήο επηρεηξήζεσλ. Γελ ππάξρεη θακηά ζνβαξή αλαγλώξηζε όηη ηα «αηνκηθά» εζηθά δηιιήκαηα ζπκβαίλνπλ κέζα ζε δνκέο δύλακεο θαη θπξηαξρίαο κέζα ζε νξγαληζκνύο θαη θνηλσλία ή όηη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ίζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο εζηθέο. Πξνζπάζεηεο λα εληνπίζνπκε εζηθά δηιιήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη ινγηζηηθήο ζε έλα δνκηθό πιαίζην ή λα δώζνπλε κηα θνηλσληθή βάζε γηα ηελ εζηθή είλαη πνιύ ζπάληεο

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΥΕ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Σα πξόζθαηα ινγηζηηθά ζθάλδαια ζηηο ΗΠΑ θαη ε ξύζκηζε ε νπνία αθνινύζεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζηηο ΗΠΑ κέζσ ηεο πξάμεο Sarbanes-Oxley έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάζηαζε κηαο παιηάο αληίζεζεο: Αξρέο ελαληίσλ θαλόλσλ. Τπνζηεξίδεηαη όηη κία ηέηνηα αληίζεζε είλαη μεξή θαη δελ θάλεη ηίπνηε παξαπάλσ από κηα εθηξνπή από ηε ζπδήηεζε πην ζεκαληηθώλ ζεκάησλ πνπ μεθηλνύλ από γεγνλόηα όπσο ε Δnron θαη ε Andersen. Η ινγηζηηθή δελ αληηκεησπίδεηαη από κηα επηινγή αξρώλ κε ηνλ απνθιεηζκό

16 ησλ θαλόλσλ ή θαη ην αληίζηξνθν. Αξρέο ππνγξακκίδνπλ θάζε ζύλνιν θαλόλσλ θαη θάζε εθαξκνγή ησλ αξρώλ ζα εκπιέμεη αλαπόθεπθηα ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ θαλόλσλ Η ΔΙΑΜΑΥΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΑΡΥΕ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΕ Ο ζρεηηθόο νξηζκόο ηνπ ιεμηθνύ γηα ηελ ιέμε «αξρή» είλαη νινθιεξσκέλνο θαη βαζηθόο λόκνο, δόγκα, ππόζεζε (Webster, 1964). Οη αξρέο δελ είλαη απαξαίηεηα ακεηαθίλεηεο θαη ζα κπνξνύζαλ εμίζνπ λα απνδεηρζνύλ αβάζηκεο. Ο Littleton (1953, p. 194) πξόηεηλε ζαλ βαζκό ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ αξρέο ηεο ινγηζηηθήο ζην βάζνο ηεο ζσξνύ ζα βξνύκε αξρέο ηήξεζεο ινγαξηαζκώλ, αξρέο επεηδή δείρλνπλ ηνλ ηξόπν ζε κηα πηζηή, πξαγκαηηθή αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ινγηζηηθέο. H παξαθνινύζεζε ησλ βηβιίσλ μεθηλά κε απιέο αξρέο ηεο αξηζκεηηθήο θαη ζπλδπάδεη απηέο κε νξηζκέλεο αξρέο ζπλεηήο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο, αξρέο λόκσλ, αξρέο εζηθήο θηι. γηα λα θαηαζθεπάζεη έλα ζύζηεκα πνπ ππνηηζέκελα παξάγεη γεκάηεο ζεκαζία αληηπξνζσπεύζεηο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο κέζα ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκία ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν. πσο ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πεξηβάιινληα αιιάδνπλ, νη γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (GAAP) είλαη ζίγνπξν όηη ζα αιιάμνπλ. Ο ηξέρσλ δεκόζηνο θόβνο πέξα από ηελ παξαηεηακέλε ζεηξά ησλ ινγηζηηθώλ ζθαλδάισλ έδσζε θίλεηξν ζηνπο αθαδεκατθνύο λα αλαβηώζνπλ ηε ζπδήηεζε ησλ αξρώλ ελάληηα ζηνπο θαλόλεο. Δλώ νη ζπληεξεηηθέο ηζηνξίεο ηνπ ινγηζηηθνύ επαγγέικαηνο ζηηο ΗΠΑ ππνδειώλνπλ όηη νη αξρέο ήηαλ έλα θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ πξώηκσλ πξνζπαζεηώλ γηα εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο, απηή ε

17 ησξηλή ζπδήηεζε είλαη αμηνζεκείσηε γηα ηελ αζπκβαηόηεηα ηεο θαηά έλα κέξνο εμαηηίαο κεγάιεο αζπλέπεηαο ζηνλ νξηζκό θαη ηελ κέηξεζε ηεο αμίαο θαη ησλ αξρώλ θαη ησλ θαλόλσλ. Μηα πξόηππε πξόζθαηε θξηηηθή ηεο ινγηζηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηνπο θαλόλεο είλαη όηη νη θαλόλεο ζα ελζαξξύλνπλ νηθνλνκηθή κεραληθή, δειαδή ε ζπκκόξθσζε κε ην γξάκκα αιιά όρη κε ην πλεύκα ηεο δπλαηήο ινγηζηηθήο. Απηή ε θξηηηθή εθθξάδεηαη αθόκα θαη όηαλ ην γξάκκα ησλ θαλόλσλ βηάδεηαη μεθάζαξα. Γηα παξάδεηγκα αθνύ πξνζθέξεηαη κηα εθηελήο πεξηγξαθή ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηεο Enron κε ηνπο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηηο νληόηεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ, νη Beston & Hardgraves (2002, p.125) ζπκπεξαίλνπλ ηα USGAAP όπσο δνκνύληαη θαη εθδίδνληαη από ηα SEC, FASB, AICPA, είλαη νπζηαζηηθά ππεύζπλα γηα ην ινγηζηηθό ζθάλδαιν ηεο Enron. Άιινη ζρνιηαζηέο έρνπλ επίζεο πξνρσξήζεη θαηά κήθνο ησλ εζσηεξηθά αληηθαηηθώλ (αλαθόινπζσλ) ηξόπσλ πξνζέγγηζεο. Μεξηθνί γηα παξάδεηγκα έρνπλ ππνζέζεη όηη νη επξέσο μεθάζαξεο αξρέο ηνπ πκβνπιίνπ αξρώλ ηεο ινγηζηηθήο έρνπλ επηηξέςεη ηηο πνιιέο εθκεηαιιεύζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπγρσλεύζεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60. Υσξίο ελδνηαζκνύο νη ίδηνη ζπγγξαθείο επηρεηξεκαηνινγνύλ όηη ε αλνηρηά ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή ησλ πξνηύπσλ ηεο νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο ελζαξξύλνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαθνπνηήζεηο. Οινθάλεξν αιιά μεπεξαζκέλν γεγνλόο είλαη όηη ζπκβαίλεη θαθή αληηπξνζώπεπζε θάησ από θάζε θαζεζηώο. Η αληίζεζε απηή απόςεσλ δελ επηιύεηαη εύθνια επεηδή θαη νη δύν πιεπξέο κπνξνύλ λα ηζρπξηζηνύλ όηη ππνζηεξίδνπλ έλα θνηλά ζπκθσλεκέλν θαη θπξίσο ιηγόηεξε θαθή αληηπξνζώπεπζε ζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη άλζξσπνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο θαλόλεο κπνξνύλ λα ηζρπξηζζνύλ όηη έλα θαζεζηώο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο δίλεη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηδηνηειή εθκεηάιιεπζε, θαηά ηνλ ίδην ρξόλν ε νκάδα πνπ είλαη ππέξ ησλ αξρώλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη όηη νη αξρέο απιά ζα ελζαξξύλνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα ππαθνύζνπλ ζην γξάκκα αιιά όρη ζην πλεύκα ησλ αξρώλ, δειαδή λα εκπιαθνύλ ζε νηθνλνκηθή εθαξκνζκέλε

18 κεραληθή. Έρνπλ κείλεη κε εμεηαδόκελεο εξσηήζεηο θιεηδηά ζρεηηθά κε πξόζθαηεο θαθέο αληηπξνζσπεύζεηο ηεο ινγηζηηθήο. Δίλαη ζθόπηκεο εθκεηαιιεύζεηο ελόο θαλόλα κεηξήζεσο ν νπνίνο είλαη θαιά ζπλδεδεκέλνο; Ή ίζσο απηνί λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηεο απμαλόκελε έιιεηςε ζύλδεζεο ησλ ινγηζηηθώλ θαλόλσλ νη νπνίνη πξνθύπηνπλ από ηελ θαηάιεςε ηεο ινγηζηηθήο από κηα λενθιαζηθή ηδενινγία. Απηή ε ηδενινγία αληηθαηνπηξίδεη ην δξαζηηθό πέξαζκα από έλα πιαίζην ηνπ λα δίλεηο ιόγν ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζε ζπλέπεηεο πνιιώλ πξάμεσλ ησλ κάλαηδεξ πξνο έλα πιαίζην ρξεζηκόηεηαο πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηεί ηε ινγηζηηθή λα πξνβιέπεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ην θάλεη ε δηνίθεζε. Απηό νη ινγηζηηθνί θαλόλεο απμαλόκελνη δεκηνπξγνύληαη γηα λα αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ θαληαζηηθό θόζκν ησλ λενθιαζηθώλ νηθνλνκηώλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην πξόηππν νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο 106 απαηηεί ηελ αύμεζε (κέηξεζε) ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ ππνινγηδόκελσλ πιεξσκώλ γηα ηα νθέιε κεηααπνρώξεζεο εθηόο από ηηο ζπληάμεηο. Γλσξίδνληαο όηη ε νηθνλνκηθή αμία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο «ε παξνύζα αμία» νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηώλ αθόκα δελ δίλνπλ ζηνπο ειεγθηέο ηα αλαγθαία κέζα λα απνθαζίζνπλ πνηεο ζα είλαη απηέο νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηώλ. ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ πξνηύπνπ απαηηεί πξνβιέςεηο πέξα από ηελ πξαθηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θαζελόο. Γη απηό ε αξρή ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ιεηηνπξγεί σο ε βάζε γηα κηα αξρή ε νπνία απαηηεί από ηνπο ινγηζηέο λα θάλνπλ ην αδύλαην. Μηα ηέηνηα αξρή είλαη κηα πνπ ηειηθά ζα ηελ παξαβνύλ επεηδή βηάδεη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο κέηξεζεο. Η ζπδήηεζε ζπλήζσο πξνρσξάεη ρσξίο θακία δηαζάθεζε ηνπ πσο νη αξρέο θαη νη θαλόλεο δηαθέξνπλ. Ο Nelson (2003) είλαη κηα εμαίξεζε νξίδνληαο ηνπο θαλόλεο σο «ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, σο θαηώηαηα όξηα «θσηεηλήο γξακκήο», παξαδείγκαηα, πεξηνξηζκνύο, εμαηξέζεηο, επόκελα, πξνεγνύκελα, νδεγίεο εθαξκνγήο θηι.». Ο Schipper (2003) δηαηείλεηαη όηη νη εμαηξέζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη ε παξνπζία

19 ιεπηνκεξνύο θαζνδήγεζεο, εθαξκνγήο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ «βαζηζκέλα ζε θαλόλεο αθόκα θα αλ ην πξόηππν ην ίδην βαζίδεηαη δηαθξηηά πάλσ ζε κηα αλαγλσξηζκέλε αξρή». Καη νη δύν ζπγγξαθείο ππνδειώλνπλ όηη θαλόλεο είλαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ειεγθηέο λα γλσξίδνπλ πόηε θαη πώο λα εθαξκόδνπλ γεληθέο αξρέο δειαδή απαξαίηεηα επηπξόζζεηα ζηηο αξρέο παξά ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Πξαγκαηηθά ε ίδηα ε ύπαξμε ησλ θαλόλσλ ππνδειώλεη κεξηθέο αξρέο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηηο νπνίεο θαη πξνέξρνληαη. Οη θαθνί θαλόλεο κπνξεί απιά λα είλαη ην πξντόλ από κε γεξέο ππνθείκελεο αξρέο ή από δπλαηέο αξρέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί άζρεκα. Γηαπηζηώλεηαη ινηπόλ όηη νη γεληθέο αξρέο ζα νδεγήζνπλ αλαπόθεπθηα ζε θαλόλεο, δειαδή θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζηελ εθαξκνγή, ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ή θσηεηλέο γξακκέο λα βνεζήζνπλ ηνπο κάλαηδεξ, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ινγηζηέο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαηαζηάζεηο σο πξνο ην όηη απαηηνύλ ή δελ απαηηνύλ εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο. Απηή δελ είλαη κηα θαηλνύξγηα ηδέα. Ωο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ αξρώλ, νη θαλόλεο κπνξεί λα θαίλνληαη αλαπόθεπθηνη. Έλα παξάδεηγκα, πηζαλώο αθνύζην, παξέρεηαη από ηνλ Lev (2003) πνπ πξνηείλεη ηελ απνθπγή ηεο ζπδήηεζεο νιόηεια ησλ αξρώλ ελάληηα ζηνπο θαλόλεο θεξύηηνληαο αληί γη απηό δηνξζσκέλεο επηβεβαηώζεηο ησλ θαη εθηίκεζε αξηζκώλ 1 ρξόλνπ θαη 3 ρξόλσλ αθνύ εθδνζεί κηα αξρηθή θαηάζηαζε. Σόηε απηόο πξνηείλεη όηη αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ππνινγηζκέλσλ αξηζκώλ θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο «είλαη θαηώηεξε από έλα ζπγθεθξηκέλν θαηώθιη, ίζσο 10%, δελ ζα ρξεηαδόηαλ επαλάιεςε». Πσο θπζηθά ν Lev δεκηνπξγεί έλαλ θσηεηλό θαλόλα γξακκώλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο. Η έιιεηςε ζρεηηθόηεηαο ησλ ζπδεηήζεσλ πάλσ ζηηο αξρέο ελάληηα ζηνπο θαλόλεο γίλεηαη παξαδεθηή από θάπνηνπο ζρνιηαζηέο, νη νπνίνη έρνπλ πξνζθέξεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Ο Revsine (2002) γηα παξάδεηγκα πξόηεηλε νη εηαηξίεο λα επηηξαπνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε ζύλνιν θαηεπζπληήξησλ αξρώλ αιιά επίζεο λα ηνπο δεηεζεί λα θάλνπλ πιήξε απνθάιπςε ζρεηηθά κε απηέο ηηο αξρέο, επηηξέπνληαο ζηνπο αλαγλώζηεο λα αμηνινγήζνπλ θαη ηηο αξρέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο

20 αλαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ. Ο Ronen (2002) πξόηεηλε ηελ ίδξπζε κηαο «ππεξεζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο» όπνπ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αμηνινγνύλ ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θηλδύλνπ, παξέρνπλ ηελ αζθάιεηα ζηνπο επελδπηέο, θαη πξνζιακβάλνπλ ειεγθηέο, νη νπνίνη ζα ζέζνπλ εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη ηνπο επελδπηέο. Αληί λα αληηκεησπίδνπλ έλα ελδνγελώο ζπγθξνπόκελν ζύλνιν από θίλεηξα (πεξηζζόηεξεο εηζθνξέο από ηνλ πειάηε ζε αληηδηαζηνιή κε πην αθξηβή γλσζηνπνίεζε γηα ην θνηλό) νη ινγηζηέο πξνζθέξνπλ πην πνιύ βεβαηόηεηα, ζηγνπξηά γηα κεγαιύηεξνπο ινγαξηαζκνύο. Οη θαλόλεο από απηνύο ηνπο κειεηεηέο δελ πξνβάιινπλ επηρεηξήκαηα γηα έλα ζεκέιην από ην νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ αξρέο, ζπκπιεξσκέλεο από θαλόλεο λα θαιύςνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Οη ελαιιαθηηθέο πνπ πξνζθέξνληαη όιεο ππνδεηθλύνπλ κηα ηαπηόρξνλε πίζηε ζηελ ηάμε ησλ θαληαζηηθώλ θόζκσλ θαη ζθεπηηθηζκνύ όηη έλα λνεηηθό ζεκέιην ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη αξθεηή θαζνδήγεζε. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, νη ινγηζηέο έρνπλ θαηαδείμεη ηελ αλάγθε γηα έλα βαζηθό λνεηηθό πιαίζην ην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί κόλν ζαλ έλα ζεκέιην δεκηνπξγίαο απαληήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ αιιά λα επηιέμεη αλάκεζα ζε αλαθεξόκελεο πξνζεγγίζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλαο ηξόπνο λα κεηξήζεη πξόνδν ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ENRON

21 Τπάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο ζηα ινγηζηηθά ζθάλδαια, ηα νπνία έρνπλ ζπκβεί πξόζθαηα ζηηο ΗΠΑ θαη ζηελ Δπξώπε. Παξόια απηά πέξα από απηό, ε αθαδεκία ζηηο ΗΠΑ έρεη αγσληζηεί ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ελόο κέζνπ αμηνιόγεζεο ηεο λνεηηθήο βάζεο ηνπ επαγγέικαηνο ή ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εάλ θάλνπκε πξόνδν πξνο ην ζηόρν ηεο αλάπηπμεο ελόο άξηζηνπ ζπζηήκαηνο, ρξήζηκνπ πξνο απόθαζε πιεξνθνξηώλ: έλα επάγγεικα όπσο ε ηαηξηθή αμίδεη θάπνηα ζύγθξηζε. Γηα παξάδεηγκα, επηιεγκέλεο ζηαηηζηηθέο πγείαο, όπσο είλαη ε πξνζδνθώκελε δηάξθεηα δσήο, ε ζλεζηκόηεηα λεπίσλ, ηα πνζνζηά ηεο επηβίσζεο από έλα έκθξαγκα θαη πεξηζηαηηθά θάπνησλ αζζελεηώλ κπνξνύκε λα ηα επηθαιεζηνύκε γηα λα πξνζθέξνπκε απνδείμεηο εάλ βειηηώλεηαη ή όρη ε δεκόζηα πγεία. Δλώ ηέηνηα λνύκεξα κπνξεί λα ππόθεηληαη ζε ρεηξαγώγεζε πνιινί από εκάο έρνπλ άκεζε εκπεηξία ησλ ζεκάησλ πγείαο κε ηξόπνπο πνπ δελ βηώλνπκε άκεζα ηα αλαθεξόκελα επηρεηξεζηαθά θέξδε. Γηα παξάδεηγκα, ε γέλλα ήηαλ έλαο πξσηεύνλ ιόγνο ζαλάηνπ ζηηο λέεο γπλαίθεο ζηηο αξρέο ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα αιιά ζπάληα αηηία ζαλάηνπ ηώξα. Παξνκνίσο, βιέπνπκε αζζελείο κε αξθεηνύο ηύπνπο ηνπ θαξθίλνπ λα επηβηώλνπλ θαη λα δνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν απ όηη δνύζαλ 30 ρξόληα πξηλ. Γελ έρνπκε έλαλ αλάινγν ηξόπν λα θαηαζηήζνπκε έγθαηξα ηα λνύκεξα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θέξδνπο, πξέπεη λα αλαπηύμνπκε ινηπόλ έλα κεηξήζηκν ηξόπν γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ πξόνδν ζηελ ινγηζηηθή. Η αθαδεκατθή ινγηζηηθή έξεπλα ζηηο ΗΠΑ βαζίδεηαη ζε κεξηθέο ζεκειηώδεηο έλλνηεο όπσο νη Θεσξίεο γηα ηελ αλζξώπηλε θύζε ηνπ Hobbesian, κηα πίζηε ζηελ ρξήζε ησλ αγνξώλ λα θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ, κηα πίζηε ζε ειάρηζηε θπβέξλεζε θαη κέγηζηε ηδησηηθή δύλακε θαη κηα αδηακθηζβήηεηε πίζηε ζηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξάλσ νπνηνπδήπνηε άιιν θνηλσληθνύ ζεζκνύ. Παξόια απηά νη έλλνηεο νύηε καο επηηξέπνπλ λα αμηνινγνύκε ηελ πξόνδν ζηελ ινγηζηηθή, νύηε εμεγνύλ πξόζθαηεο ινγηζηηθέο απνηπρίεο. Πξαγκαηηθά ε αύμεζε ζηα ινγηζηηθά ζθάλδαια έρεη ζπκβεί παξά ηηο δεθαεηίεο πνιύ δξαζηήξηαο έξεπλαο, ππνδειώλνληαο πνιύ ιίγν ζπζρεηηζκό κεηαμύ ηεο πνηόηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαθνξώλ θαη ηεο δεζπόδνπζαο ηάζεο ζηελ αθαδεκατθή ινγηζηηθή έξεπλα. Μεξηθά ρξόληα πξηλ ζηηο ΗΠΑ ν θπξίαξρνο ζηόρνο ηεο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο έγηλε «ε ρξεζηκόηεηα απόθαζεο» κηα έλλνηα ε νπνία είλαη βαζηθή γηα ην λόεκα ησλ

22 απνδνηηθώλ αγνξώλ θεθαιαίνπ. Πξηλ από απηήλ «ηε ινγηζηηθή επαλάζηαζε» ππήξρε κηα άιιε θπξίαξρε έλλνηα. Η αξρή ηεο θπξηόηεηαο ππνδειώλεη εθείλε ηελ ινγηζηηθή όπνπ νη πιεξνθνξίεο αληηκεησπίδνληαη πην θαηάιιεια σο «θξίζε-ρξήζηκν», δειαδή παξαγόκελεο γηα λα θξίλνπκε εάλ ε ζπκπεξηθνξά γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ ήηαλ θαηάιιειε θπξηόηεηα ππνδειώλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα δώζεηο ιόγν, ηνλ νπνίν δίλεη ζηελ ινγηζηηθή κηα εζηθή δύλακε ελώ ηα πξόηππα ηα νπνία ζπιιακβάλνληαη σο ζπληαγέο παξαγσγήο «ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ» κεηώλνπλ ηελ ινγηζηηθή ζε κηα απιή ηερλνινγία. Με ηελ ρξεζηκόηεηα απόθαζεο σο ηνλ θύξην ζθνπό ηεο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο θακία αξρή δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνδώζεη ή λα αμηνινγήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλαθνξά επεηδή έλα εκπεηξηθό θξηηήξην ζεζκνζεηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηέηνηαο ινγηζηηθήο- θπξίσο ηελ αληίδξαζε ζε λέεο πιεξνθνξίεο ζε κηα απνδνηηθή αγνξά. Έλα θαλεξό κεηνλέθηεκα ηεο δέζκεπζεο ζηελ ρξεζηκόηεηα ηεο απόθαζεο θαη ζηελ πξννπηηθή ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη θαλεξό από ηελ αληθαλόηεηα ηεο αθαδεκίαο λα αληηδξάζεη θαηάιιεια ζηελ ππόζεζε ηεο Enron-Αndersen. Η γιώζζα ηεο ινγηζηηθήο έρεη εμαιείςεη από ην ιεμηιόγην ηεο νπνηαδήπνηε γιώζζα ηθαλή λα καο επηηξέςεη λα ζπδεηήζνπκε εάλ απηό πνπ ζπλέβε κε ηελ Andersen ήηαλ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εζηθά ιαλζαζκέλε (Williams, 2004). Δπηινγέο αλάκεζα ζε αλαθεξόκελεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο είλαη επηινγέο σο πξνο ην πνηεο πξνηηκήζεηο ηεο ζπζηαηηθήο νκάδαο ζα ηηκήζνπλ (Beaver, 1981). Κνιιεκέλνη κέζα ζηελ πξννπηηθή ησλ πιεξνθνξηώλ, αμηόινγνη ππνζηεξηθηέο κηαο ηέηνηαο άπνςεο παγηδεύνληαη κέζα ζηηο δηθέο ηνπο αζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Jensen (2004) πξνζθάησο έρεη απνθαλζεί όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο είλαη άζρεηε ζηελ εμήγεζε ηεο Enron θαη άιισλ απνηπρηώλ. Δκείο ζπκθσλνύκε εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κηα απνδνηηθή αγνξά θαζνξίδνληαη από θαλόλεο ή αξρέο δελ πξέπεη λα θάλεη θακία δηαθνξά ζηελ ηθαλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο αγνξάο ζηεο επεμεξγαζία δεκνζίσλ πιεξνθνξηώλ. Ο Jensen (2004) επηπξόζζεηα πξνηείλεη όηη ε αηηία ηεο Enron θαη ησλ ππνινίπσλ ζθαλδάισλ δελ ήηαλ «θακπή ζην ζύζηεκα» αιιά κάιινλ κηα απνηπρία δηαθπβέξλεζεο θαη ειέγρνπ. Παξόηη ήηαλ ζπγγξαθέαο ηεο ηδέαο γηα ηελ επηρείξεζε σο έλα δεζκό, ν Jensen ηώξα ιέεη όηη «ππεξηηκεκέλεο κεηνρέο δελ κπνξνύλ λα ιπζνύλ από ζπζηήκαηα απνδεκηώζεσλ ή θηλήηξσλ κόλν». Θέιεη ηα

23 κέιε ηεο επηηξνπήο λα απαηηνύλ κηα έκθαζε ζηελ πξαγκαηηθή αμία, λα αλαγλσξίδνπλ πόηε νη κεηνρέο είλαη ππεξηηκεκέλεο θαη λα ζπδεηάλε δεκόζηα ηελ πηζαλόηεηα ηνπ λα είλαη πνιύ αθξηβή κηα κεηνρή. Ο Jensen επίζεο σζεί ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα ζπδεηνύλ κε ηνπο ρξεκαηηζηέο θαη αλαιπηέο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ηνπο, γηα λα θεξδίζνπλ από ηηο ηδέεο ηνπο. Τπάξρνπλ 2 μεθάζαξεο δηαθνξέο κε ηελ ζέζε Jensen. Πξώηνλ ε απνδνηηθόηεηα ηεο αγνξάο ηππηθά ζεσξείηαη σο ν αληίθηππνο ησλ δεκνζίσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ θαη όρη όηη έρεη ζρέζε κε πξαγκαηηθέο αμίεο. Γεύηεξνλ ηα ζπκβόιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνηεινύληαη από αλζξώπνπο νη νπνίνη λα ππόθεηληαη ζηνπο ίδηνπο πεηξαζκνύο, πξνηηκήζεηο, αδπλακίεο θαη απηζηίεο σο ηξέρνπζα νκάδα δηαρείξηζεο κάλαηδκελη. Γελ ππάξρεη θακία βεβαηόηεηα όηη νπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθό ηλζηηηνύην ζα θάλεη πνιηηηθή ε νπνία δελ είλαη πξνο ην δηθό ηνπ ζπκθέξνλ. Πξαγκαηηθά, ζηνλ θόζκν ηνπ Jensen ε ίδηα ηδέα ηεο «δεκόζηαο πνιηηηθήο» γίλεηαη αζπλάξηεηε, ππάξρεη κόλν ζηξαηεγηθό θπλεγεηό ηνπ ηδίνπ ζπκθέξνληνο, εθηόο εάλ θάπνηνο είλαη πξόζπκνο λα επηηξέςεη ηελ ύπαξμε κηαο ηδηαίηεξεο ηάμεο αλζξώπσλ νη νπνίνη θξίλνληαη θαηάιιεινη πξνο θπβέξλεζε. Έλαο αθόκα δηαθεθξηκέλνο αθαδεκατθόο δειώλεη όηη «ε ρξήζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηύπσλ ηεο θσηεηλήο γξακκήο θαζηζηά ηθαλό θαη ελζαξξύλεη ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ζπλαιιαγώλ λα παξαθάκςνπλ απηά ηα πξόηππα» θαη ζξελεί όηη «νη απαηεώλεο» πάληα ζα είλαη αλάκεζα καο. Απηή ε ζύδεπμε ησλ ζρνιίσλ καο θάλεη λα αλαξσηηόκαζηε: Λέεη ν Demski (2002, p.129) όηη είλαη νη θαλόλεο ή ην όηη είλαη αλαπόθεπθηνη κεξηθνί απαηεώλεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο Enron, θαλόλεο πνπ εμαξηώληαη από ηηο θσηεηλέο γξακκέο θαίλνληαη ελδεκηθνί ζην κνληέιν ηνπ δηεπζπληή παξάγνληα ηνπ θόζκνπ. Θα κπνξνύζε κηα ζεσξεηηθή αξρή λα θαηαζέζεη όηη ξσηώληαο έλα ζεσξεηηθό παξάγνληα λα θάλεη όηη θαιύηεξν κπνξεί, λα δνπιέςεη ζθιεξά θαη λα είλαη πξόζπκνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζα ππνθαζηζηνύζε κία επίζεκε ζύκβαζε. Δάλ ππνζέζνπκε όηη όινη ινηπόλ απηνί νη παξάγνληεο είλαη αληίμννη ζηελ πξνζπάζεηα θαη άπιεζηνη ζην θπλήγη ηεο ρξεζηκόηεηαο, όπσο θαη αλ νξίδεηαη νη απαηεώλεο ζα κπνξνύζε λα είλαη νπνηνζδήπνηε ζηνλ θόζκν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο ρξεζηκόηεηαο. Ο Demski (2002) δελ δηεπθξηλίδεη πόηε ε ζπκπεξηθνξά πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκόηεηα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα