ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78."

Transcript

1 ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2011), члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, број 15/2016) и члана 45. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015-пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној 28. јуна године, донело је РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВО- ДОВОД СМЕДЕРЕВО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О УСТУПАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЕОСКОГ АУТОНОМНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБ- ДЕВАЊА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА АУТОНОМНИМ СИСТЕМИМА ВО- ДОСНАБДЕВАЊА I Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за потписивање Уговора о уступању на управљање и одржавање сеоског аутономног система водоснабдевања у месним заједницама са сеоског подручја са аутономним системима водоснабдевања, број /3 од године, и то: 1. КОРИСНИЦИ У СЕЛИМА СА АУТОНОМНИМ СИСТЕМИМА ВОДОСНАБДЕВАЊА 52,70 дин/м 3 II Цене из тачке I овог Решења примењиваће се даном доношења овог Решења. III Решење објавити у Службеном листу града Смедерева. Број 38-23/ У Смедереву, 28. јуна године 78. На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015-пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној 9. јула године, донело је ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗА ГОДИНУ I ОСНОВЕ ПРОГРАМА Земљиште је незамењив природни ресурс, посебно значајан као супстрат за гајење биљака, али је такође и природна средина за многе друге облике живота на земљи. Оно је тешко обновљиво природно богатство од непроцењиве користи за човечанство. Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и квалитет. II ЦИЉ КОНТРОЛЕ Земљиште је релативно стабилан систем и промене његових особина под утицајем природних фактора одвијају се веома споро. Са друге стране, човек у процесу привредног развоја, разним активностима утиче на његову деградацију. Као такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу. У том циљу врши се систематско праћење квалитета земљишта, на територији града Смедерева и на тај начин формира се база података. III ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ Програм праћења квалитета земљишта обухвата узорковање и анализирање пољопривредног земљишта (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница и локалитети под баштенском и њивском производњом поврћа) и земљишта у урбаним зонама (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница, у зони санитарне заштите изворишта водовода, у оквиру комуналне средине - у зони рекреативних, парковских површина, дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама). Предвиђено је укупно 15 мерних места.

2 Страна 2 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године Број и распоред локалитета и положај мерних места мора бити приказан Gauss-Krigerovim координатама у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2010). IV ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта оцењују се на основу општих елемената за оцену ризика од деградације датих у Прилогу 1. Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2010). Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта дефинисане су у Прилогу 3. Уредбе из става 1. У узорцима земљишта испитиваће се: - ph вредност (у води), садржај влаге (%), - органска материја (губитак жарењем на 550 о С у %), - садржај глине(%) (честице < 2μm); - садржај метала у mg/kg (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg, As); - полициклични ароматични угљоводоници μg/kg (нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо(а)антрацен, кризен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, индено (1,2,3-цд)пирен, дибензо (а,х) антрацен, бензо(г,х,и) перилен; - укупни ПАХ; - пестициди μg/kg (DDE/DDD/DDT укупни, линдан,алдрин,ендрин,диелдрин,нсн (α,β,γ), хептахлор, хептахлорепоксид, алахлор, хексахлорбензол, атразин, симазин, пропазин, трифлуралин, дихлорбенил, ендосулфан) - полихлоровани бифенили (укупни) mg/kg (РСВ sum, РСВ 28, РСВ 52, РСВ 101, РСВ 118, РСВ 138, РСВ 153, РСВ 180) а све у складу са Прилогом 3. Уредбе из става 1. V ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја прикаже листу метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података, као и оцењивање вредности концентрација. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању на локацијама које су утврђене Програмом и евентуалном препоруком за израду ремедијационих програма у случају регистровања ремедијационих вредности концентрација опасних и штетних материја или вредности које указују на значајну контаминацију земљишта. Тумачење резултата испитивања вршиће се у складу са важећом законском регулативом. VI МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА Реализација Програма праћења квалитета земљишта на територији Града Смедерева за годину обухвата две фазе: I фаза Доношење Програма праћења квалитета земљишта на територији града Смедерева за годину, од стране Градског већа града Смедерева; II фаза Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора. VII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним овим Програмом, финансираће се у износу од ,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560; позиција 154, економска класификација 424 специјализоване услуге - мониторинг вазуха, земљишта, буке. VIII Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 9. јула године 79. На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 88/2010), члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015-пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној 9. јула године, донело је ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗА ГОДИНУ I ОСНОВЕ ПРОГРАМА Град Смедерево као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини. Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су везане за штетни ефекат буке.

3 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 3 Број 8 1. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини Мерни локалитети За потребе реализације Програма мониторинга стања нивоа буке на територији града Смедерева за годину, а у циљу зонирања територије града Смедерева, планирања звучне заштите и оцену сметњи од штетног дејства буке у насељеним местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа звучног притиска и дефинисању његове временске зависности на 2 мерна места у свакој од наведених зона: 1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културно-историјски локалитети, велики паркови; 2. Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне; 3. Чисто стамбена подручја; 4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта; 5. Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница; 6. Индустријска, складишна и сервисна подручја, подручја око аутобуске и железничке станице. Динамика мерења и мерни интервали Мониторинг стања нивоа буке на територији града Смедерева се организује за карактеристичне временске интервале дневног, вечерњег и ноћног периода времена на 12 мерних места (2 мерна места х 6 зона) два пута годишње. Параметри мониторинга На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ одређивање: 1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво буке, процентуални ниво буке, временска зависност нивоа буке); 2. параметара саобраћаја (фреквенција путничких аутомобила, лаких и тешких теретних аутомобила, аутобуса и моторцикала) и 3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред саобраћајница). Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ( Службени гласник Републике Србије, брoj 36/2009 и 88/2010) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Службени гласник Републике Србије, брoj 75/2010). 2. Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у животној средини на територији града Смедерева у смислу стварања услова да се: 1. утврде мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на просторима са прекомерним нивоима буке; 2. изврши акустичко зонирање територије града, одређујући мере забране и ограничења коришћења појединих извора буке; 3. заштите тихе зоне ; 4. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини; 5. врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини; 6. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС У.J6.205), 7. при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустриjских објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне заштите (стандарди из групе СРПС У.J6), 8. изврши валоризација простора за становање са аспекта утицаја фактора ризика ЕКО индикатора на услове становања. II ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА Реализација Програма праћења нивоа буке на територији града Смедерева за годину обухвата три фазе: I фаза - Доношење Програма мониторинга буке на територији града Смедерева за годину, од стране Градског већа града Смедерева; II фаза - Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора. III фаза - Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне организације III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА Мониторинг стања нивоа комуналне буке на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од ,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560; позиција 154, економска класификација 424 специјализоване услуге - мониторинга вазуха, земљишта, буке. IV Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 9. јула године 80. На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013), члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015-пречишћен текст), а по претходно прибављеној сагласности Министарства

4 Страна 4 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број / од године, Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној 9. јула године, донело је ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗА ГОДИНУ Овим Програмом се успоставља локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Смедерева за годину. Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема. Програмом се одређује број и распоред мерних места, обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града Смедерева која припада територији Републике Србије, агломерација Смедерево у складу са чланом 3. став 1. тачка 7. Уредбе о одређивању зона и агломерација ( Службени гласник Републике Србије, број 58/2011 и 98/2012 ). Локације мерних места у локалној мрежи на територији града Смедерева, као и загађујуће материје које се прате на појединим местима, у складу су са прописом којим се уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. Загађујуће материје на мерним местима наведене у Табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у делу I овог Програма. I ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а чине је мерна места за мерење садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ 10 и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ 10 (бензо(а)пирен) и то су: 1. Раља и 2. Центар за културу у Смедереву. Мерења се врше три пута недељно за период од годину дана у складу са Уговором који ће се склопити са одабраним овлашћеним правним лицем а након добијања сагласности и усвајања овог Програма. Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији града Смедерева Р.бр. Задужена институција Локација Округ φ (N) λ (E) Н (m) Тип загађујуће материје РМ 10 PAH РМ 10 TM Градска управа Смедерево Раља, Лоле Рибара 4 Центар за културу Карађорђева 5-7 ПД ПД φ ,7 λ ,3 123 ПГ РМ 10 PAH РМ 10 TM φ ,9 λ ,5 146 Г РМ 10 PAH РМ 10 TM РМ 10 PAH - суспендоване честице РМ 10 са садржајем полицикличних ароматичних угљоводоника (бензо(а)пирен) у суспендованим честицама РМ 10 РМ 10 TM - суспендоване честице РМ 10 са садржајем тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ 10 Г - градски тип ПГ - приградски тип И - индустријски тип С - саобраћај φ (N) - северна географска ширина λ (E) - источна географска дужина Н (m) - надморска висина II МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину. III ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Обезбеђивање квалитета података Тумачење резултата испитивања вршило би се у складу са Законом о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно лице, сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха, које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене Програмом и дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине за вршење мерења квалитета ваздуха- мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху. Стручна организација која врши мониторинг ваздуха стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом

5 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 5 Број 8 опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу праћења просторне и временске расподеле загађујућих материја и утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у ваздуху. Редовно извештавање Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места, стручна организација доставља Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско правне послове, Одсеку за урбанистичко грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групи за заштиту животне средине. Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско правне послове, Одсек за урбанистичко грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дужно је да податке о резултатима мониторинга квалитета ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту животне средине једанпут месечно до 15. у месецу за претходни месец, као и годишњи извештај најкасније 60 дана од дана истека календарске године за претходну годину. Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде података. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању аерозагађења на предвиђеним локацијама. О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати путем електронских и штампаних медија, односно путем интернета, у складу са законом. Извештавање и мере у случају прекорачења концентрација У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013), у случају прекорачења концентрацијa о којој се извештава јавност, утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха или концентрација поједине загађујуће материје опасне по здравље људи, о томе обавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета и/или на други погодан начин. Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да донесе краткорочни акциони план у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији уколико: постоји опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи или постоји опасност да се прекорачи концентрација приземног озона опасна по здравље људи, или у случају да постоји опасност од прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине загађујуће материје утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 11/2010, 75/2010 и 63/2013). У складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013), надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да, у случају када се било која гранична вредност, критични ниво, граница толеранције, циљна вредност и дугорочни циљ, концентрација опасна по здравље људи или концентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине. План квалитета ваздуха На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013) и Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за годину ( Службени гласник Републике Србије, број 105/2015) у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. План се доноси на основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до загађења. У 2014.години је такође утврђена трећа категорија квалитета ваздуха. IV МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за oбухвата три фазе: I фаза Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за годину, од стране Градског већа града Смедерева; II фаза Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора; III фаза реализација Програма од стране овлашћене стручне организације. V ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од ,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560; позиција 154, економска класификација 424 специјализоване услуге мониторинг вазуха, земљишта, буке и др.. VI У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2009 и 10/2013) на овај Програм прибављена је сагласност Министарствa пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број / од године.

6 Страна 6 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године VII Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 9. јула године - за заменика председника: Дејан Стоилковић, руководилац Групе за саобраћај у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско- -правне послове Градске управе града Смедерева - за техничког секретара: Марко Живковић, самостални стручни сарадник у Групи за саобраћај у Oдељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева - за чланове: 81. На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/ одлука УС, 55/2014, 96/ др. закон и 9/ одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/ др. закон) и члана 45. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној 9. јула године, донело је РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРА- ЋАЈА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕД- СЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ТЕХНИЧ- КОГ СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА САВЕТА I Оснива се Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Града Смедерева (у даљем тексту: Савет). II Састав Савета чине чланови Градског већа града Смедерева задужени за ресор саобраћаја и безбедности и ресор просвете и образовања, представници Одељења градске управе града Смедерева задужени за послове саобраћаја и послове саобраћајне инспекције, представници Полицијске управе у Смедереву задужени за контролу и непосредно регулисање саобраћаја на путевима, представници Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, представници Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, представници здравствених организација и правосудних органа и појединци који су се у досадашњем деловању и раду истакли у овој области. Савет има административно-техничког секретара. III У Савет се именују: - за председника: Бранислав Дробњаковић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор саобраћаја и безбедности 1. Миљана Кравић, чланица Градског већа града Смедерева задужена за ресор просвете и образовања 2. мр Ненад Крчум, директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево 3. Никола Матејић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево 4. Горан Ивковић, начелник Одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Смедерево 5. Драган Роган, председник Основног суда у Смедереву 6. др. Ивица Јевтић, Дом здравља Смедерево 7. Радомир Живковић, дипломирани саобраћајни инжењер у пензији 8. Сандра Капларевић, самостални надзорни орган за одржавање саобраћајне сигнализације у Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево 9. Обрад Муњас, самостални стручни сарадник у Групи за саобраћај у Одељењу за урбанистичко- -комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева и 10. Саша В. Петровић, руководилац Групе за саобраћајну инспекцију у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Смедерева. IV Задатак Савета је да непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Градском већу града Смедерева; иницира и остварује координацију свих органа и организација које превентивно делују у саобраћају; организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању грађана; даје мишљење о одлукама и другим актима који се тичу безбедности саобраћаја; предлаже мере техничког регулисања саобраћаја; остварује сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја као и научним и образовним установама и организацијама из ове области; врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева.

7 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 7 Број 8 Савет посебно предлаже и даје иницијативе Градском већу града Смедерева за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су: 1. Стратегијa безбедности саобраћаја на путевима; 2. Извршни план безбедности саобраћаја који нарочито садржи задатке, мере по приоритетима, одговорне субјекте, рокове и финансијска средства за период од најмање једне године и 3. Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и др. V Градско веће града Смедерева доноси Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, којим се ближе уређује организација и начин рада. VI Овлашћује се Служба за послове органа града да, уколико дође до персоналних промена у Савету за безбедност саобраћаја на територији града Смедерева, по добијању потребних података, уради измену и на основу исте Пречишћен текст наведеног Решења. VII Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета ( Службени лист града Смедерева, број 1/2016). VIII Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 9. јула године 82. На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/ одлука УС, 55/2014, 96/ др. закон и 9/ одлука УС), члана 45. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, брoj 2/ пречишћен текст) и тачке 5. Решења о оснивању савета за безбедност саобраћаја града Смедерева и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета, број / , од 9. јула године, Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној 9. јула године, донело је ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником уређују се задаци, извори финансирања, расподела средстава, организација и начин рада Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева (у даљем тексту: Савет) и друга питања од значаја за рад Савета. Члан 2. Савет, као тело за координацију има трајни задатак подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности града Смедерева. Члан 3. Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Градском већу града Смедерева. Савет формира предлоге стратешких аката, програма и планова и покреће иницијативе за њихово доношење, а нарочито: 1. стратегије безбедности саобраћаја на путевима, 2. извршног плана безбедности саобраћаја, 3. програма рада у области безбедности саобраћаја, 4. програма трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и др. Члан 4. Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима на територији града Смедерева. II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА Члан 5. Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима су: 1. буџет града, 2. средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињене на територији града Смедерева, 3. остали приходи. Члан 6. Средства из члана 5. став 1. тачка 2. овог Правилника, користе се за: 1. поправљање саобраћајне инфраструктуре у висини од 50% и 2. финансирање осталих мера унапређења безбедности саобраћаја на путевима у висини од преосталих 50%.

8 Страна 8 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године Члан 7. Средства из члана 5. став 1. тачка 1. и 3. и члана 6. став 1. тачка 2. овог Правилника, користе се за: 1. рад Савета, 2. унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 3. превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 4. научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, 5. техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. Члан 8. Средства из члана 5. овог Правилника користе се према Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева. Програм из става 1. овог члана на предлог Савета доноси Градско веће града Смедерева, у складу са чланом 6. и 7. овог Правилника. III ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА Члан 9. У раду Савета учествују председник, заменик председника, технички секретар, чланови Савета као и представници других заинтересованих субјеката, по позиву председника. Члан 10. Савет може формирати радне групе као облик непосредног рада чланова Савета које су задужене за поједине активности безбедности саобраћаја на путевима и то за: 1. унапређење саобраћајног образовања и васпитања, 2. унапређење безбедности путева и улица у граду Смедереву, 3. техничко регулисање саобраћаја, 4. заштиту рањивих учесника у саобраћају, 5. превентивно - промотивне активности у безбедности саобраћаја, 6. научно развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима и др. Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе. Председника и чланове радне групе именује Савет на својој седници. Председник радне групе се именује из редова чланова Савета, а чланови могу бити и друга лица. Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износе свој став о питањима за која је радна група оформљена. Председник односно члан радне групе може изузети своје мишљење делимично или у целини. О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Савет доноси посебан закључак. IV НАЧИН РАДА Члан 11. Савет ради и одлучује о пословима из свог делокруга на седницама. Седница Савета може се одржати ако истој присуствује већина од укупног броја чланова Савета. Ако се утврди да већина не постоји, председавајући одлаже седницу. Седнице Савета су јавне. Члан 12. Председник Савета представља Савет, сазива и води његове седнице. Председник Савета сазива седнице Савета писаним путем по својој иницијативи. Уз позив за седницу члановима Савета доставља се предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог дневног реда и записник са претходне седнице. Члан 13. Дневни ред предлаже председник Савета. Сваки члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда. Дневни ред се утврђује без претреса. О свакој тачки утврђеног дневног реда отвара се претрес. Члан 14. Председник Савета председава седницом Савета, организује и усклађује рад Савета и одговоран је за законитост рада Савета. Председник Савета потписује акте које доноси Савет. Председник Савета је дужан да одустане од примене одлуке Савета за коју сматра да није у складу са Законом. Председник Савета може писмено овластити поједине чланове Савета да потписују поједине акте у вези са распоређеним пословима. Члан 15. Председника Савета у случају одсутности или спречености да остварује своје функције у Савету замењује заменик председника. Члан 16. Савет одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Савета. Право гласа и одлучивања на седници Савета имају председник, заменик председника и чланови Савета. Члан 17. Седница Савета се одвија по утврђеном дневном реду. Нико не може дискутовати на седници Савета пре него што затражи и добије реч од председавајућег на седници. Председавајући је дужан да сваком члану Савета да реч за дискусију по тачки дневног реда. Председавајући може дати реч и другим лицима позваним на седницу. Члан 18. О раду седнице Савета технички секретар води записник. Записник садржи имена присутних чланова, дневни ред седнице, име председавајућег на седници, имена лица која по позиву учествују на седници, питања која су разматрана на седници и закључке донете по тим питањима.

9 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 9 Број 8 Председник, заменик председника и чланови Савета имају право да ставе примедбе на записник. Приликом усвајања записника, Савет одлучује о примедбама које су стављене на записник. Записник потписују председавајући и технички секретар. V ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛО- ВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА Члан 19. Стручне, организационе и административно техничке послове за потребе Савета врши Одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја. VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 20. Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 1/2013). Члан 21. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 9. јула године 83. На основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама ( Службени гласник Републике Србије, број 34/2001, 62/2006 др. закон, 63/2006 испр. др. закона, 116/ др.закони, 92/2011, 99/2011- др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), чланова 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ( Службени гласник Републике Србије, број 44/2008 пречишћен текст и 2/2012) и члана 45. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015- пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула године, донело је ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ I ОПШТА ОДРЕДБА Члан 1. Oвим Правилником уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања запослених лица у Градској управи града Смедерева (у даљем тексту: Градска управа). II ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА a) ПЛАТА Члан 2. Плата запослених у Градској управи утврђује се на основу: 1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица); 2) коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент); 3) додатка на плату; 4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом. Члан 3. Основицу за обрачун и исплату плата запослених утврђује Влада Републике Србије. Члан 4. Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему. Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Члан 5. Додатак на плату припада за: 1. време проведено у радном односу (минули рад); 2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређеног прописима (прековремени рад); 3. рад на дан државног и верског празника; 4. рад ноћу (између и 6 00 часова наредног дана), ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента. Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној законом. Члан 6. Плата утврђена у смислу члана 2. овог Правилника исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном времену које се сматра пуним. Члан 7. Плата приправника у Градској управи износи 80% од најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава. Члан 8. За обрачун и исплату плата запослених у Градској управи примењују се следећи коефицијенти: - 12,05 за самосталног стручног сарадника; - 10,77 за вишег стручног сарадника; - 10,45 за стручног сарадника; - 9,91 за вишег сарадника; - 8,95 за сарадника ; - 8,85 за стенографа, вишег референта и висококвалификованог радника; - 8,74 за референта и дактилографа;

10 Страна 10 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године - 8,00 за квалификованог радника и - 6,40 за неквалификованог радника. Члан 9. Коефицијенти из члана 8. овог Правилника за запослене у Градској управи Смедерево увећавају се, по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент, и то: - 12,60 за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом - начелник одељења; - 12,10 за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом (служба, кабинет), и то: -шеф Службе за послове органа града, -шеф Кабинета градоначелника, -шеф Службе за интерну ревизију -секретар Градског већа. - 11,60 за самосталног стручног сарадника, који руководи унутрашњом организационом јединицом - шеф одсека и шеф канцеларије за локални економски развој; - 11,10 за самосталног стручног сарадника распоређеног на радно место руководилац групе; - 10,60 за самосталног стручног сарадника; - 10,10 за вишег стручног сарадника; - 8,63 за стручног сарадника; - 5,10 за вишег сарадника; - 4,70 за сарадника и висококвалификованог радника; - 2,00 за стенографа и вишег референта; - 1,80 за референта и дактилографа; - 1,00 за квалификованог радника; - 1,00 за неквалификованог радника. Коефицијент из члана 8., увећан за коефицијент из става 1. овог члана увећава се: -запосленом који координира најсложеније активности -10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2% од укупног броја запослених; - запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом - 10%; - запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - 10%; - запосленом на пословима комуналног полицајца - 10%; - запосленом на пословима буџетске инспекције - 10%. Запосленом који има право на увећање коефицијената по више основа из става 2. овог члана, укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%. Члан 10. Коефицијенти и процентуална увећања из чланова 8. и 9. овог Правилника користе се ради одређивања коначних коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи. III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама изабраних и постављених лица у органима града Смедерева и запослених у Градској управи Смедерево ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012 и 3/2013), осим одредби члана 9. и члана 11. став 1. алинеја 1. и 2. и става 2. алинеја 1. које престају да важе ступањем на снагу Одлуке Скупштине града Смедерева којом ће се утврдити коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених лица у органима града Смедерева. Члан 12. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном листу града Смедерева. Број 02-70/ У Смедереву, 15. јула године 84. На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, број 72/2009, 81/ испр., 64/ одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/ одлука УС, 50/ одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/ одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. ставова 8. и 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ( Службени лист града Смедерева, број 5/2015-пречишћен текст) и члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној 15. јула године, донело је ПРОГРАМ ЗА ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ I У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2015) глава I ПОПИС ЛОКАЦИЈА допуњује се следећом локацијом: ЛОКАЦИЈА 5 - Насељено место Колари к.п. бр. 1356/1 к.о. Колари уписана у Л.н. број 1445, површине м 2 (3ха 45а 36м 2 ) II Глава II СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈА допуњује се следећим ситуационим приказом:

11 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 11 Број 8 III Глава III ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЦИЈА допуњује се следећом локацијом: Плански основ: ЛОКАЦИЈА бр. 5 Насељено место Колари ПРОСТОРНИ ПЛАН Службени лист града Смедерева, број 3/2011 Oпис локације : Локација, односно катастарска парцела број 1356/1 К.о. Колари је плански дефинисана Просторним планом града Смедерева и налази се у обухвату грађевинског подручја насељеног места Колари. Површина локације: Пук= 3ha 45a 36m² Графички приказ : Инфраструктурна опремљеност: - Саобраћајна мрежа локација има могућност непосредног приступа са јавне саобраћајне површине, локалног пута - OП19, као и са насељских улица са западне и јужне стране; место и начин прикључења на пут се утврђује условима надлежног управљача пута; - Водоводна мрежа у насељу Колари је изграђен аутономни систем водоснабдевања; надлежни управљач водоводне мреже је ЈКП Водовод; - Канализациона мрежа у насељу није изграђена канализациона мрежа; - Електроенергетска мрежа у насељу су изграђени електроенергетски објекти (трафо-станице) и дистрибутивна електроенергетска мрежа на коју су прикључени објекти у окружењу; на локацији постоји ТС 10/0.4 kv; - Телекомуникациона мрежа у насељу је изграђена приступна тк-мрежа на коју су прикључени објекти у окружењу; - Гасоводна мрежа планском и техничком документацијом је планирана изградња Мерно-регулационе станице и дистрибутивне гасоводне мреже 6-12 bara у насељу Колари. ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НАМЕНА У складу са планским документом, наведена катастарска парцела се налази у границама грађевинског подручја насељеног места Колари. Претежна намена је породично становање: пољопривредног, мешовитог или непољопривредног карактера, а истим Планом су за грађевинско земљиште прописана Правила уређења и грађења. Дозвољене намене Дозвољене намене у оквиру грађевинских подручја насеља, које могу бити заступљене максимално 30% у односу на укупно грађевинско подручје, су : - производња, - пословање, - јавни и комерцијални садржаји, - верски објекти, - спорт и рекреација, - култура, - сервиси, - комуналне површине и др.

12 Страна 12 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15. јул године Дозвољене делатности Дозвољене делатности које се могу обављати у склопу породичних стамбено-пословних, пословних или производних објеката у границама грађевинских подручја насеља су из области: - пољопривреде, - трговине, - услужних делатности, - туризма и угоститељства, - здравства и социјалне заштите, - културе, забаве, спорта и рекреације, - пословно-административних делатности, - услужних сервиса (бензинске или гасне станице, перионице и сл.) и др. Врста и намена објеката који се могу градити - Породични стамбени или стамбено-пословни објекти - Породични стамбено-производни објекти - Економски објекти - Пословни објекти (из домена дозвољених делатности за грађевинска подручја насеља) - Производни објекти (из домена дозвољених делатности) - Објекти инфраструктуре, јавни објекти и површине. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ За изградњу садржаја на локацији примењују се урбанистички и други услови прописани Просторним планом града Смедерева, а за изградњу стамбено-пословних, пословних и производних објеката, дефинисани су следећи урбанистички показатељи: - Индекс изграђености : максимално Индекс искоришћености : максимално 40%. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА НА ПАРЦЕЛИ Начин реализације садржаја на парцели дефинисан је одредбама Просторног плана града Смедерева и врши у складу са Принципима и правилима уређења простора и грађења у овом Плану. За стамбено-производне, пословно-производне и производне објекте, као и пословне објекте на површинама већим од 15 ари, у граници грађевинских подручја насеља у складу са планском документацијом, изградња је условљена претходном израдом Урбанистичког пројекта. За изградњу објеката стамбено-производне или нестамбене намене у грађевинским подручјима насеља на основу овог Плана, према њиховој намени и карактеру, у складу са законском процедуром утврђује се потреба израде Процене утицаја на животну средину. Према потреби, за специфичне и комплексне садржаје који нису наведени планском документацијом, у складу са законским прописима и на основу опредељења надлежних органа Градске управе утврђиваће се потреба и обавеза израде одговарајуће планске документације, односно инструмената за реализацију садржаја. IV Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у,,службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 15.јула године 85. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градоначелница града Смедерева, дана 4. јула године, донела је РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 1. На основу Уговора о реализацији Пројекта Млади у производњи воћарских производа закљученог између Министарства омладине и спорта и Града Смедерева број: /2/ од године (наш број: / од године), отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 3 Локални економски развој, Пројекат 1501-П1 Млади у производњи воћарских производа, функција Економски послови некласификовани на другом месту, позиција 89.1 Остале текуће дотације и трансфери Млади у производњи воћарских производа, економска класификација 465 са износом од ,00 динара. 2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију. 3. Ово Решење објавити у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 4. јула године

13 15. јул године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 13 Број На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градоначелница града Смедерева, дана 11. јула године, донела је РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016), раздео 4 Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од ,00 за набавку услуге снимања Петријевског колектора. 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 Градска управа, Програм 15 Локална самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423 Услуге по уговору, у укупном износу од ,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи ,00 динара. 3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију. 4. Ово Решење објавити у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 11. јула године РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016), раздео 4 Градска управа, Програм 15 Локална самоуправа, Програмска активност 0010 Резерве, функција 112 Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од ,00 на име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог. 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 Градска управа, Програм 15 Локална самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 Опште услуге, позиција 42, економска класификација 414 Социјална давања запосленима, у укупном износу од ,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи ,00 динара. 3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију. 4. Ово Решење објавити у Службеном листу града Смедерева. Број / У Смедереву, 15. јула године 88. На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градоначелница града Смедерева, дана 15. јула године, донела је 87. На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др закон и 103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/ пречишћен текст), Градоначелница града Смедерева, дана 15. јула године, донела је РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за годину ( Службени лист града Смедерева, број 9/2015 и 1/2016), раздео 4 Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од ,00 за набавку услуге израде Елабората о рационалности мреже основних и средњих школа на територији града Смедерева.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Διαβάστε περισσότερα

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 7 23. март 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

Прокупље 04. Aприл 2013.

Прокупље 04. Aприл 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 2 Прокупље 04. Aприл 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију: 10 дана 1 На основу

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ Редакцијски пречишћен текст На основу члана 9. став. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 6/09), Влада доноси УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

Διαβάστε περισσότερα

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 6.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.СЕПТЕМБРА И 3.ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ 1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ НЕВЕНИ ЈОВАНОВИЋ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 14 12. мај 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 4. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

Анализа Петријевих мрежа

Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 22, 10. мај 2017. примерак 60,00 динара Скупшина 302 На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 06. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 18 Март 2016. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.738,00 На основу члана 135. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09-

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одсек за финансије и привреду Нови Бечеј Жарка Зрењанина бр. 8 Број: IV-04-433-274 Датум: 02.12.2016. године ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ

Διαβάστε περισσότερα

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10 Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење

Διαβάστε περισσότερα

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I.

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 125 29. децембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 32. тачка

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4. ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА Члан 4. 40. На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ул. Карађорђева бр.13 18 430 Куршумлија ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ - МАТЕРИЈАЛ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 94 30. септембар 2016. године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXII ЗРЕЊАНИН 17. АПРИЛ 2014. БРОЈ: 11 57 На основу члана 97. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 104. ст. 1. и 4.

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XL Годишња претплата Број 8 Бач, 16. март 215. године 1., динара Редни Број 8 С А Д Р Ж А Ј Страница СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 1.49. ОДЛУКА о ребалансу буџета општине Бач за

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Председник Скупштине Општине: Бранислав Дангубић Број: Дана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ -

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 15 31. мај 2011. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 31. маја 2011. године, на основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 12.07.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 Службени лист Општине Блаце број 7/17

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2 ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА (2016 2025) Ваљево, фебруар 2016. године Назив документа: Програм заштите животне средине града за период 2016. 2025. година НАРУЧИЛАЦ : ГРАДСКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Стручни рад UDK:621.317.42:621.317.32:621.311.42 BIBLID: 0350-8528(2016),26 p.151-163 doi:10.5937/zeint26-12319 Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Маја

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У ИНФОПЛАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,

Διαβάστε περισσότερα

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31.

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31. И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д 01.01.2009. Г О Д И Н Е Д О 31.12.2009. Г О Д И Н Е Одлука о буџету града Чачка за 2009.годину

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ 20.10.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 11/2015 207 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ УВОД

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА ГОДИНА ММXVI БРОЈ 10 КРАЉЕВО 1. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 88. На основу члана 58. став 1. тачка 19. Статута града Краљева ( Службени лист града Краљева,

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 89 28. новембар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. новембра 2014. године, на основу члана 3. Одлуке

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД 2016. 26. стручна конференција Издавач Градски завод за јавно здравље, Београд За издавача Проф. др Душанка Матијевић Уредник Др Славиша Младеновић Организациони

Διαβάστε περισσότερα

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА /X kv М. ГРБИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла 1, Београд, Република Србија Д. ХРВИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд,

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 11 26. фебруар 2015. године Цена 265 динара на седници одржаној 25. фебруара 2015. године, на основу члана 3. Одлуке о звању Почасни грађанин

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

КРАГУЈЕВАЦ 25. СЕПТЕМБАР ГОДИНА XIX БРОЈ септембар године. Службени лист града Крагујевца Број 28 Страна 1

КРАГУЈЕВАЦ 25. СЕПТЕМБАР ГОДИНА XIX БРОЈ септембар године. Службени лист града Крагујевца Број 28 Страна 1 25. септембар 2009. године. Службени лист града Крагујевца Број 28 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 25. СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНА XIX БРОЈ 28 Одбор за нормативна акта Скупштине града Крагујевца, на основу члана 25. Статута

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60.

LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу Краљево Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60. SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA GODINA XLV - BROJ 8 - KRAQEVO - 7. MAJ 2012. GODINE AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60. Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево 36000 Краљево, Хајдук Вељкова 61, тел.

Διαβάστε περισσότερα

Нови Сад, године

Нови Сад, године ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН НА ЖИВОТНУ

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел

ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел ЗАШТИТА ВАЗДУХА Министарство животне средине и просторног планирања 11070 Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел. +381113131569 www.ekoplan.gov.rs Информатор Увод ШТА ЈЕ ВАЗДУХ? Ваздух је смеша гасова

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА REC лого Београд, новембар 2009. 1 САДРЖАЈ: Уводна реч... 3 Упутство за писање захтева за покретање прекршајног поступка... 4 Додатне сугестије...

Διαβάστε περισσότερα

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 1. 05. јануар 2016. године Година 33. 1. На основу члана 25. и 35. став 10. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и л и с т С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1a Година: LI Бачки Петровац 21. марта 2015. год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ - Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља

Διαβάστε περισσότερα

Нишу (Македонији, Бугарској). А2 - ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА ГС = станова/hа

Нишу (Македонији, Бугарској). А2 - ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА ГС = станова/hа На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС бр:72/09) и члана 44. Статута општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број 13/08), Скупштина општине Параћин, на седници одржаној

Διαβάστε περισσότερα

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП 2012-2018. Назив документа: Координатор за израду ЛЕАП-а Радни тим: Извјештај о стању животне средине Радослава Филиповић Ранка Бјелоглав,

Διαβάστε περισσότερα

2. Топографски план предметне локације размера 1: Ортофото карте-листови: Параћин ГРАНИЦА ПЛАНА

2. Топографски план предметне локације размера 1: Ортофото карте-листови: Параћин ГРАНИЦА ПЛАНА На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС бр:72/09) и члана 44. Статута општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број 13/08), Скупштина општине Параћин, на седници одржаној

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ Број 32 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 24. децембар 2012. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XIII Број 32 Уб, 21. децембар 2012. године Бесплатан примерак 171. На основу

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације на седници од 27. маја године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације на седници од 27. маја године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10 ), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Διαβάστε περισσότερα

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државних органа ( Сл.

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А

РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А Mинистарство рада и борачко - инвалидске заштите РЕЗУЛТАТИ РАДА у 2008. години Јануара, 2009. године страна 1 Надлежност Ресора за рад и запошљавање У складу са чланом 16. Закона

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 72 30. новембар 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 68. акона

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 На основу члана 51а. став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005 и 91/2010) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА Булевар Краља Александра 282, Београд Број: БС 05 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

У к у п н о :

У к у п н о : ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Седми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. КРЕТАЊЕ И

Διαβάστε περισσότερα

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 328-2736, телефакс:

Διαβάστε περισσότερα

ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЧАЧАНСКЕ КОТЛИНЕ

ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЧАЧАНСКЕ КОТЛИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Милош Ж. Папић ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЧАЧАНСКЕ КОТЛИНЕ докторска дисертација Бор, 2014. UNIVERSITY IN BELGRADE TECHNICAL FACULTY IN

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 15 (2006) 37-42 UDK 62 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 03542904 Стручни рад ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ ИЗВОД

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Скупштина града Београда на седници одржаној на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", броj 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Датум: 10.06.2016. Број: 5.2.-15958/1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 61/16

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ФЕБРУАР 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ. Септембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ. Септембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ Септембар 2013. године 1. САДРЖАЈ 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УНИВЕРЗИТЕТА... 2 3.1. Орган управљања: Савет Универзитета...

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ I. ПРЕДМЕТ

УРЕДБУ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ I. ПРЕДМЕТ На основу члана 56. став 9. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и 124/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07,

Διαβάστε περισσότερα

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: " " - 5,,,, Ђ НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Јелена Стојков,

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГОДИНА XVI - БРОЈ 326 - АПРИЛ 2007. - БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК САДРЖАЈ: - Утврђивање и праћење квалитета воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2009. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад ГВИ

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LX Број август године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LX Број август године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 80 1. август 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2015. године, на основу члана 86. став 4. Закона

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Предизвици во моделирање

Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање МОРА да постои компатибилност на јазлите од мрежата на КЕ на спојот на две површини Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН 2016. БРОЈ: 19 86 На основу члана 30.. и члана 39. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13,

Διαβάστε περισσότερα

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд НАЦРТ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 исправка, 64/10-УС и 24/11 ), члана 39. став 1. тачка 5. и члана 99. став 1.

Διαβάστε περισσότερα

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА''

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА Сретен Јовановић Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе Краљево

Διαβάστε περισσότερα