Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε"

Transcript

1 ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε, είλαη ε γηνξηή ηεο κεηέξαο. Δίλαη κία κέξα αθηεξσκέλε ζηνλ άλζξσπν πνπ καο θέξλεη ζηε δσή θαη ζε όιε ηε δηθή ηεο δσή, έρεη ζθνπό λα καο θξνληίδεη θαη λα καο πξνζηαηεύεη. ηηο κακάδεο όινπ ηνπ θόζκνπ είλαη αθηεξσκέλε απηή ε κέξα. ηηο κακάδεο εθείλεο πνπ ζήκεξα ζα ηνπο πξνζθέξνπκε ηα ινπινύδηα καο, αιιά θαη ζε εθείλεο πνπ δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα ραξνύλ απηή ηε γηνξηή. ηηο κακάδεο πνπ ε αγάπε ηνπο δελ αγνξάδεηαη, δελ αληαιιάζζεηαη θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε νηηδήπνηε άιιν. Γε μεζσξηάδεη κε ην ρξόλν, βξίζθεηαη ίδηα, πάληα εθεί, όπσο ηε πξώηε κέξα, λα καο ζπληξνθεύεη ζε όιε ηε δσή καο. Απηή ε αγάπε είλαη θαη ε δύλακή ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα καο θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά, λα έρνπλ πάληα κία απάληεζε ζην «Μακά, ηη ζα θάκε;», «Μακά, πνπ είλαη ε αγαπεκέλε κνπ κπινύδα;», «Μακά, πνπ είλαη ην ηεηξάδηό κνπ;», «Μακά, πξέπεη λα πάκε ζην ζρνιείν!», «Μακά, ν αδεξθόο κνπ κε πεηξάδεη!». Απηή ε αγάπε είλαη πνπ ηηο θάλεη ηθαλέο λα καο πξνζέρνπλ θαη (Συνέχεια στη σελίδα 2) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΕΤΦΟΤ: Η γιορτή της μητέρας 1, 5 Πρωτομαγιά γιορτή των εργατών 1, 2 Άνοιξη 6 Νέα του Σχολείου μας 3 Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 6, 7 Πάσχα στην Ελλάδα 7 Μικρά και Σύντομα 10 Πρωτομαγιά Η γιορτή των εργατών ηελ πξώηε ηνπ Μάε, όπσο μέξνπκε δελ έρνπκε ζρνιείν. Απηό γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη αγσλίζηεθαλ γηα λα θεξδίζνπλ νρηώ ώξεο δνπιεηάο, νρηώ ώξεο αλάπαπζεο θαη νρηώ ώξεο ύπλνπ, όπσο έιεγε θαη ην ζύλζεκά ηνπο ("Ορηώ ώξεο δνπιεηά, νρηώ ώξεο αλάπαπζε, νρηώ ώξεο ύπλν"). Δθείλε ηε κέξα, 1ε Μαΐνπ ηνπ 1886, άλζξσπνη ζπκκεηείραλ ζηηο απεξγίεο πνπ γίλνληαλ ζηηο Ζ.Π.Α, θαη πάλσ από ζην ηθάγν. Απηό ην άββαην ηνπ 1886, κηα εξγάζηκε κέξα, νη εξγάηεο, μεθίλεζαλ κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο γηα λα δηαδειώζνπλ εηξεληθά ζην ρώξν ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ πιαηεία Haymarket. Πράσινες ταράτσες 12 Ταξιδεύουμε Συνταγή 16 Ανέκδοτα 16 Γθξαβνύξα από ηελ εμέγεξζε ησλ εξγαηώλ ζην ηθάγν (1886) ηε γύξσ πεξηνρή, είραλ παξαηαρζεί αζηπλνκηθέο δπλάκεηο απνηεινύκελεο από πεξίπνπ 1350 άηνκα, νπιηζκέλα κε νπινπνιπβόια νη νπνίνη πεξίκελαλ ην ζύλ- (Συνέχεια στη σελίδα 2)

2 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 2 Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! (Συνέχεια από τη σελίδα 1) λα καο πξνζηαηεύνπλ αθόκα θαη όηαλ δελ είλαη δίπια καο, αλ θαη κεξηθέο θνξέο είλαη ιηγάθη ελνριεηηθέο. Μέζα από απηή ηελ αγάπε κπνξνύλ λα καο θνηηάδνπλ απζηεξά όηαλ πξέπεη λα καο δηδάμνπλ, κε ζαπκαζκό όηαλ ζέινπλ λα καο αληακείςνπλ θαη κε ζηνξγή όηαλ αηζζάλνληαη νηη ρξεηαδόκαζηε βνήζεηα. Μέζα από απηή ηελ αγάπε κπνξνύλ λα ζπγρσξνύλ ηα ιάζε καο, αθόκα θαη αλ κεξηθέο θνξέο απηά ηα ιάζε ηηο πιεγώλνπλ. Με απηή ηε γηνξηή ινηπόλ, έρνπκε ηελ επθαηξία λα επραξη- ζηήζνπκε ηηο κακάδεο γηα ηελ αγάπε πνπ καο πξνζθέξνπλ ρσξίο λα πεξηκέλνπλ θαλέλα αληάιιαγκα. Απηή ηελ εκέξα αο ηνπο δώζνπκε κία θάξηα, έλα ινπινύδη ή νηηδήπνηε άιιν κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε. Σν νηηδήπνηε κπνξεί λα ηηο θάλεη επηπρηζκέλεο. Μηα αγθαιηά, έλα θηιί θη έλα «ε αγαπάσ καλνύια!» λνκίδσ είλαη αξθεηό. Υξόληα Πνιιά ζε όιεο ηηο κακάδεο!!! Ευαγγελία Κολκού (πιρουνάτοι) Πρωτομαγιά Η γιορτή των εργατών (Συνέχεια από τη σελίδα 1) ζεκα γηα λα δξάζνπλ. Κη ελώ ην πιήζνο παξαθνινπζνύζε ηηο νκηιίεο, ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκηθήο δύλακεο, δηέηαμε λα δηαιπζεί ε ζπγθέληξσζε. Μηα βόκβα έζθαζε θνληά ζηνπο αζηπλνκηθνύο νη νπνίνη άξρηζαλ ππξνβνινύλ θαη λα ρηππνύλ ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε. Δίλαη αθόκα άγλσζηνο ν α- ξηζκόο ησλ ζπκάησλ αθνύ πνιινί ηξαπκαηηζκέλνη θαηέιεμαλ ηηο επόκελεο εκέξεο, επίζεκα κόλν νθηώ λεθξνί αζηπλνκηθνί θαη ηέζζεξηο δηαδεισηέο έρνπλ επαιεζεπηεί. Οθηώ ζπιιεθζέληεο δηαδεισηέο δηθάζηεθαλ, ηέζζεξηο από απηνύο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θαη άιινο έλαο αθαίξεζε κόλνο ηε δσή ηνπ ζηελ θπιαθή. Ζ δηεζλήο πξνβνιή απηήο ηεο δίθεο δεκηνύξγεζε ηα ζεκέιηα ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο σο Δξγαηηθήο Γηνξηήο. Νικόλας Γαζής, Ευαγγελία Κολκού (πιρουνάτoι) Πρωτομαγιά Η γιορτή της Άνοιξης Ο Μάεο είλαη ν ηειεπηαίνο θαη νκνξθόηεξνο κήλαο ηεο Άλνημεο. Ζ πξώηε κέξα ηνπ Μαΐνπ είλαη κέξα γηνξηήο ησλ ινπινπδηώλ γηα ηελ Δπξώπε θαη άιιεο ρώξεο. Σε γηνξηάδνπκε καδεύνληαο ινπινύδηα από ηα ρσξάθηα θαη θηηάρλνληαο ζηεθάληα από πνιύρξσκα ινπινύδηα, πνπ ηα θξεκάκε ζηηο εμώπνξηεο ησλ ζπηηηώλ καο. Ζ γηνξηή απηή έρεη ηελ πξνέιεπζε ηεο από ηα αξραία Αδώλεηα, ζεηξά γηνξηώλ πνπ γίλνληαη γηα λα ηηκεζεί ε αλαγέλλεζε ηεο θύζεο. Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι)

3 ΕΛΙΔΑ 3 ΣΑ Α ΪΝ ΙΑ Νέα του χολείου μας Η ελιά της τάξης μας Ζ ηάμε καο, ην Σ1, εθηόο από εμππλάδα, νκαδηθόηεηα θαη δηάβαζκα είλαη θαη πνιύ πξνρσξεκέλε Απνθηήζακε ππνινγηζηή, εθηππσηή δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη κηα ειηά. Ζ πεξίθεκε ειηά από ηε Μάλε, είλαη θάηη ζαλ ελζύκην από καο γηα ην δεκνηηθό, αθνύ από ηνπ ρξόλνπ ζα πάκε γπκλάζην. Σελ ειηά απηή ηε θπηέςακε δίπια ζηελ εμώπνξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα κέξνο κε άιια δέληξα θαη πνιύ ήιην. Έζθαςε ν θαζέλαο από ιίγν, ηε βάιακε κεο ζηελ ηξύπα πνπ αλνίμακε θαη ηελ πνηίζακε. Δ ηελ επθαηξία καδέςακε θαη ηα πνιιά ζθνππίδηα πνπ είραλ καδεπηεί κέζα ζηνλ θήπν. Δλλνείηαη πσο ζα ηε θξνληίδνπκε, ώζηε λα «πηάζεη» θαη θπζηθά λα κεγαιώζεη. ηαλ κεηά από ιίγα ρξόληα ζα επηζθεπηόκαζηε ην δεκνηηθό, ζα θακαξώλνπκε θαη ζα ζαπκάδνπκε ηελ ειηά καο, ε νπνία ζα καο ζπκίδεη ην Σ1, ηνλ θ. Εώε θαη ηνπο κήλεο πνπ πεξάζακε όινη καδί. Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια) Σο βάψιμο του ισογείου του σχολείου μας Δλώ εκείο πεξλνύζακε ην Πάζρα ραιαξά θαη γεκάηνη ραξά, θάπνηνη θξόληηδαλ λα γίλεη σξαίν ην ζρνιείν. Σηο πξώηεο κέξεο ησλ δηαθνπώλ δπν εξγάηεο άξρηζαλ λα βάθνπλ ην ηζόγεην κε ήξεκα ρξώκαηα ζηηο απνρξώζεηο ηνπ πνξηνθαιί. Δπηπρώο δελ θξάηεζε πνιύ ώζηε λα γπξίζνπκε ζην ζρνιείν θαη λα κελ είλαη έηνηκν. Διπίδνπκε λα βάςνπκε θαη ην ππόινηπν ζρνιείν, γηα λα είλαη σξαίν θαη λα θαίλεηαη ζαλ θαηλνύξην. Σζωρτζίνα Κατσιγιάννη (Αργοναύτες) Η αξία των φρούτων Σα θξνύηα παίδνπλ έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πγεία καο. Οη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη ηξώγνληαο θξνύηα θαη παξάιιεια γπκλαδόκαζηε καο σθειεί θαη ην ζώκα θαη ην κπαιό. πσο έιεγαλ θαη νη πξόγνλνη καο ''Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηή'' Με βάζε ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε 3-4 κεξίδσλ θξνύησλ θαζεκεξηλά. Οη θαηαιιειόηεξεο ώξεο θαηαλάισζήο ηνπο είλαη ζηα ελδηάκεζα γεύκαηα, ώζηε λα απμάλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ θαη λα ππάξρεη ζηαζεξή παξνρή ελέξγεηαο θαη ε απνθπγή αλζπγηεηλώλ ηξνθώλ. Φέηνο ην 11ν δεκνηηθό ρνιείν Παιαηνύ Φαιήξνπ ήηαλ έλα α- πό ηα ηπρεξά δηόηη γλσζηή εηαηξεία θξνύησλ κνίξαζε ζηα παηδηά κπαλάλεο δσξεάλ. κσο ην λόεκα ηεο δηνξγάλσζεο δελ ήηαλ ην δσξεάλ θαγεηό αιιά ηα θξνύηα λα γίλνπλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Διπίδνπκε όρη κόλν ηα παηδηά ηνπ 11νπ δεκνηηθνύ λα έθαλαλ ηα θξνύηα έλα κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο αιιά θαη εζείο! Μαρία Κατσιγιάννη ( Πειρατές ) Η Έκθεση βιβλίου και οι ζωγραφιές των παιδιών Φέηνο ν δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ δηνξγάλσζε κηα έθζεζε δσγξαθηθήο, ζηελ νπνία δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ κεγάινη δσγξάθνη αιιά ηα παηδηά όισλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ! θνπόο ηεο νξγάλσζεο είλαη ηα παηδηά λα δείμνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα βηβιία θαη λα απνδώζνπλ κε κηα δσγξαθηά ηε ζθέςε ηνπο γη' απηά. ιεο νη ηάμεηο ησλ δεκνηηθώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο ηνπο απνηύπσζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην ραξηί. Μεηά από έλα πιήζνο ηδεώλ θαη εκεξώλ ην θάζε παηδί (ή νκάδα) θαηάθεξαλ κε επηηπρία λα ηειεηώζνπλ θαη λα παξαδώζνπλ ηηο ππέξνρεο δσγξαθηέο ηνπο. Σέινο όιεο νη δσγξαθηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε θάδξα θαη ηώξα απνηεινύλ θνκκάηη κηαο αξθεηά κεγάιεο έθζεζεο. Ζ έθζεζε δσγξαθηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πνιηηηζηηθό θέληξν Φινίζβνπ παξάιιεια κε ηελ παγθόζκηα εκέξα παηδηθνύ βηβιίνπ θαη έδσζε ραξά όρη κόλν ζηνπο γλσζηνύο ησλ θαιιηηερλώλ αιιά θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ επηζθέθζεθαλ! Μαρία Κατσιγιάννη ( Πειρατές ) Ο «Λύραυλος» Σελ Πέκπηε πξηλ θιείζνπλ ηα ζρνιεία γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, καο επηζθέθζεθε ν «Λύξαπινο», δπν θαιιηηέρλεο πνπ έδσζαλ κπξνζηά καο κηα κνπζηθή παξάζηαζε κε ζέκα ηελ εμέιημε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Πέξα απ ό,ηη κάζακε γηα ηα δηάθνξα όξγαλα, καο έκαζαλ λα θηηάρλνπκε ρεηξνπνίεηα όξγαλα είηε από θαιάκη είηε

4 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 4 Νέα του χολείου μας από θνύθην θόθθαιν πνδηνύ αξληνύ. Αθόκα καο έδεημαλ πώο έλα θαβνύθη ρειώλαο κεηαηξέπεηαη ζε ιύξα ή πώο από έλα θνρύιη βγαίλεη ήρνο πνπ θηάλεη 2 ρηιηόκεηξα καθξηά. Μάζακε όηη ην ζπγθεθξηκέλν θνρύιη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ νη λαπηηθνί γηα λα ζηέιλνπλ κελύκαηα από ην έλα πινίν ζην άιιν. Αθόκα καο έδεημαλ θάπνηεο θαηαζθεπέο πνπ έκνηαδαλ κε ηξνκπέηεο θαη έθαλαλ πνιύ ζόξπβν θαη γη απηό ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηνπο πνιέκνπο γηα λα ζεκάλνπλ ηελ έθνδν ή ηελ ππνρώξεζε. Πεξηζζόηεξν απ όια όκσο εληππσζηαζηήθακε από ηε ιύξα θαη γηα ην ζρήκα ηεο αιιά θπξίσο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαλ. Νικόλας Γαζής - Θάνος Γαρίλλης (πιρουνάτοι) Η παρουςίαςη του «Λύραυλου» Κι άλλες εντυπώσεις από το «Λύραυλο» Δπραξηζηνύκε πνιύ ηελ νκάδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «Λύξαπινο», πνπ ήξζε ζην ζρνιείν καο θαη καο πξόζθεξε έλα θαηαπιεθηηθό άθνπζκα θαη ζέακα κε όξγαλα από ηα αξραία ρξόληα. Κάλακε έλα ηαμίδη ζηελ αξραία Διιάδα θαη κάζακε πσο ε κνπζηθή μεθίλεζε απ απηήλ. Δίδακε θαη αθνύζακε κεγάια, κηθξά θαη παξάμελα κνπζηθά όξγαλα. ξγαλα ζαπκαζηά, πνπ δε θαληαδόκαζηαλ όηη βγάδνπλ ηόζν κεισδηθό ήρν. Αθόκα θαη παξκέλα απ ηε θύζε, όπσο ηα θνρύιηα Άιια γηα δηαζθέδαζε θαη άιια γηα δνπιεηέο. Μαο έκαζαλ λα θηηάρλνπκε κε πνιύ απιά πιηθά ην δηθό καο κνπζηθό όξγαλν. Μαρία Μαυρομμάτη Οι βαθμοί του 2ου τριμήνου Σε Γεπηέξα 12 Μαξηίνπ, ηα παηδηά ηεο ηξίηεο, ηεηάξηεο, πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο πήξαλ βαζκνύο ελώ νη δαζθάιεο ησλ κηθξόηεξσλ ηάμεσλ α- πιώο ελεκέξσζαλ ηνπο γνλείο γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο. Σν ζρνιείν είρε γεκίζεη κε γνλείο θαηά ηηο κία θαη κηζή ε ώξα. ινη νη καζεηέο είραλ άγρνο θαη εηδηθά ηεο πέκπηεο δεκνηηθνύ, δηόηη από ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ εμαξηάηαη ε ζέζε ηνπ ζεκαηνθόξνπ. Σν δεύηεξν ηξίκελν ήηαλ θαιύηεξν από ην πξώην νπόηε ηα πεξηζζόηεξα παηδηά είραλ βειηηώζεηο, θαιύηεξνπο βαζκνύο όπσο θαη ζίγνπξα θάπνην δσξάθη από ηε κακά ή ην κπακπά. Ζ αιήζεηα είλαη πσο νη βαζκνί ππάξρνπλ γηα λα δνύκε ζε πνην επίπεδν είκαζηε ( ηη μέξνπκε, ηη όρη, γηα λα βειηηώζνπκε ηα ιάζε καο ) θαη όρη γηα λα θνξντδεύνπκε ηνπο θίινπο καο, πνπ ίζσο δελ ηα πήγαλ ηόζν θαιά όζν εκείο. Καιή ζαο ηύρε ζην επόκελν ηξίκελν! Αντωνία Ζεάκη (Πειρατές) Διαδραστικοί Πίνακες και Προτζέκτορες Αξρέο Μάξηε ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο κνίξαζε αλαθνηλώζεηο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο καο αλέθεξαλ όηη είρε απνθαζίζεη λα αγνξάζεη γηα ην ζρνιείν καο 2 ζπζηήκαηα δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ γηα λα θάλεη ην κάζεκα πην εύθνιν, πην δσληαλό θαη πην επράξηζην. ηηο 18 Μάξηε ηα ζπζηήκαηα είραλ αγνξαζηεί θαη ηνπνζεηεζεί ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο έηνηκνη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά. Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι) Καταθέσαμε τα Βιογραφικά μας ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο είρακε κία άζθεζε πνπ καο εμεγνύζε ηη είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα βηνγξαθηθά. Παξάιιεια καο δεηνύζε λα γξάςνπκε ην βηνγξαθηθό καο δειαδή λα δώζνπκε πιεξνθνξίεο γηα εκάο θαη λα επηζπλάςνπκε κηα πξόζθαηε θσηνγξαθία καο. Σελ επόκελε εκέξα ηα είρακε έηνηκα θαη ηα θνιιήζακε ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο. ινη ζαπκάδακε ηα βηνγξαθηθά καο ελώ δηαβάδακε θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπκκαζεηώλ καο αλαθαιύπηνληαο γηα ηνλ θαζέλα καο θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ μέξακε. Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι)

5 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 5 Νέα του χολείου μας Η επίσκεψη της κ. Υιλομήλας Βακάλη Σν Μάξηην θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιαλαγλσζία» επηζθέθζεθε ην ζρνιείν καο ε θ. Φηινκήια Βαθάιε, βξαβεπκέλε ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Έλαο παξάμελνο ηαμηδηώηεο» θαη πνιιώλ άιισλ. Σα παηδηά ηεο Έθηεο θάλακε πνιιέο εξγαζίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. Με ηελ πνιύ θαιή απηή ζπγγξαθέα ζπδεηήζακε γηα ηελ ίδηα, ηε δσή ηεο, ην πώο απνθάζηζε λα γίλεη ζπγγξαθέαο αιιά θπζηθά θαη γηα ην βηβιίν ηεο, γηα ηελ ηέρλε λα απνηππώλεη ζην ραξηί ηηο ζθέςεηο ηεο είηε ζε θείκελν είηε ζε ζθίηζν (είλαη θαη εηθνλνγξάθνο) θαη ζην ηέινο δσγξαθίζακε καδί ηεο κηα ηεξάζηηα δσγξαθηά πνπ θξεκάζηεθε ζην γξαθείν ησλ δαζθάισλ. Σν Σ2 δσγξάθηζε ην πνπιί πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, ελώ ην Σ1 κηα γηνξηή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ θάησ από έλαλ πιάηαλν. Σελ απνραηξεηήζακε κε πνιιή αγάπε δίλνληάο ηεο ινπινύδηα, έλα ηεύρνο ηεο ηειεπηαίαο καο εθεκεξίδαο θαη κηα θάξηα ζηνιηζκέλε πνιύ όκνξθα. Φεύγνληαο ε θ. Βαθάιε από ηελ ηάμε, καο έκεηλε κηα σξαία αλάκλεζε, πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε. Ναταλία Άτσου (τρουμφάκια) Σο Κυλικείο Θπκάζηε πνπ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ην θπιηθείν ήηαλ θιεηζηό θη αλαξσηηόκαζηαλ πόηε ζα αλνίμεη; Δ λαη, ινηπόλ, ην θπιηθείν άλνημε, θαη κάιηζηα κε λέεο ιηρνπδηέο θαη πνηθηιία! Αο αξρίζνπκε κε ηα βαζηθά. Δίλαη αλνηρηό απ ηελ Γεπηέξα έσο ηελ Παξαζθεπή, όιεο ηεο ώξεο ζηηο όπνηεο έρνπκε κάζεκα ή δηάιιεηκα. Έρεη, θαηαξρήλ, ηα πξντόληα πνπ έρνπλ όια ηα θπιηθεία, όπσο θαθέδεο (γηα ηνπο δαζθάινπο), ηπξόπηηεο, λεξά, ρπκνύο, ραξηνκάληηια θ.α. Γελ έρεη όκσο κόλν απηά, αιιά θη άιιεο λνζηηκηέο. Πνπιάεη ηεξάζηηα πετληξιί, δπν είδε ηπξνπηηώλ, η- δηαίηεξεο κπνπγάηζεο κε δάραξε θαη θαλέια θαη κεγάια ή κηθξά ζάληνπηηο. Δπίζεο πνπιάεη πεληαλόζηηκα θξνπαζάλ κε ζνθνιάηα, κεξηθά κπηζθνηάθηα ή κηθξά θέηθ, πνπθόξλ κε κπόιηθν αιάηη, ρπκνύο κε δηαθνξέο γεύζεηο, θαη έλαλ θαηλνύξγην παγσκέλν ρπκό-γξαλίηα κε κεγάιε επηηπρία, θη απηό ζε δηάθνξεο γεύζεηο. Δίλαη όια ζθέηνο πεηξαζκόο! Αθόκε, νη ηηκέο είλαη αξθεηά νηθνλνκηθέο, ώζηε λα κπνξνύλ όινη λα απνιακβάλνπλ ην θνιαηζηό ηνπο κε ιίγα επξώ! Έρνπλ, ε αιήζεηα είλαη, δηάθνξα κεξηθώλ ιεπηώλ ζηε ηηκή, αιιά ζηηο κέξεο καο αθόκα θη απηό είλαη αξθεηό, έηζη δελ είλαη; Π.ρ. Ζ ηπξόπηηα θάλεη 1 επξώ, ελώ παιηά έθαλε 1, 50 επξώ.,ηη πξέπεη! ίγνπξα αξέζεη ζε όια ηα παηδηά ην θαηλνύξγην καο θπιηθείν, όπσο θαη ηα πξντόληα ηνπ. Ίζσο θαη πνιινί λα έιεγαλ πσο είλαη θαιύηεξν απ ην πξνεγνύκελν. Δγώ πηζηεύσ όηη είλαη πεξίπνπ ην ίδην θαιά θαη ηα δπν. πσο θαη λα ρεη... Καιώο καο ήξζεο, θπιηθείν!!! Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια) Η ιστορία της Γιορτής της Μητέρας Ann Maria Reeves Jarvis Ζ γηνξηή ηεο κεηέξαο ή Ζκέξα ηεο Μεηέξαο είλαη θηλεηή γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο κεηέ- Κι άλλα στοιχεία Ζ γηνξηή ηεο κεηέξαο είλαη κηα πιένλ αξθεηά γλσζηή γηνξηή όπνπ όια ηα παηδηά ( θαη κεγάινη κεξηθέο θνξέο ) εθδειώλνπλ ηελ αγάπε ηνπο δίλνληαο δώξα θαη θπξίσο ινπινύδηα γηα ηε κεηέξα ηνπο όκσο πνηά είλαη ε ηζηνξία απηήο ηεο γηνξηήο; ηε αξραία Διιάδα ε γηνξηή ηεο κεηέξαο ήηαλ γηνξηή ηεο άλνημεο όπνπ ιαηξεπόηαλ ε Γαία, ε κεηέξα Γε, κεηέξα όισλ ησλ ζεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ. Αξγόηεξα ηελ αληηθαηέζηεζε ε θόξε ηεο ε Ρέα, ε ζύδπγνο ηνπ Κξόλνπ, κεηέξα ηνπ Γία θαη ζεά ηεο γνληκόηεηαο. Μάιηζηα ζηελ Αγγιία ην 1600 απηή ε κέξα γηνξηαδόηαλ ηελ 4ε Κπξηαθή ηεο αξαθνζηήο πξνο ηηκή όισλ ησλ κεηέξσλ ηεο Αγγιίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο κέξαο, νη ππεξέηεο πνπ έκελαλ ζηα ζπίηηα ησλ αθεληηθώλ ηνπο έπαηξλαλ κηα κέξα άδεηα γηα λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη λα πεξάζνπλ ηελ εκέξα γηνξηάδνληαο κε ηηο κεηέξεο ηνπο. ηαλ ν Υξηζηηαληζκόο εμαπιώζεθε ζηελ Δπξώπε ε γηνξηή γηλόηαλ πξνο ηηκή ηεο ''Μεηέξαο Δθθιεζίαο''. Αξγόηεξα ηαπηόρξνλα γηόξηαδαλ θαη νη κεηέξεο. ηελ Ακεξηθή ε Άλλα Μαξία Ρηβο Σδάξβηο ήηαλ απηή πνπ είρε ηελ ηδέα γηα ηε γηνξηή θαη ην 1914 άξρηζε λα

6 ΕΛΙΔΑ 6 ΣΑ Α ΪΝ ΙΑ Η ιστορία της Γιορτής της Μητέρας γηνξηάδεηαη θάζε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε. Απηή ε γηνξηή είλαη αθηεξσκέλε ζε όιεο ηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ πνλέζεη γηα καο, καο αγαπνύλ θαη πάληα ζα λνηάδνληαη. Δθείλε ηελ εκέξα όια ηα παηδηά θάλνπλ δώξα ζηε κακά ηνπο, πνπ έρνπλ εηνηκάζεη ηα ίδηα γηα λα ηεο δείμνπλ πόζν πνιύ ηελ αγαπνύλ. Βέβαηα απηό δε ζα πεη πσο όιν ηνλ ππόινηπν θαηξό ζα ηζαθσλόκαζηε κε εθείλε θαη ζα ηεο κηιάκε άζρεκα. Ζ κακά ηνπ θαζελόο είλαη ζαλ ην θπιαρηό ηνπ. Μαο πξνζέρεη, καο αγαπάεη, καο πξνζηαηεύεη γηα απηό πνηέ δελ πξέπεη λα ππνηηκάκε ηε κεηέξα καο. Αλέξανδρος Αλεξάλης, Δημήτρης Αντωνόπουλος, Αντωνία Ζεάκη, Μαρία Κατσιγιάννη (Πειρατές) Ήρθε η άνοιξη Ήξζε ε Άλνημε πσο ιέεη θαη ν ηίηινο κπήθακε θαη θέηνο ζηελ πεξίνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ αλζίδνπλ ηα θπηά θαη όιε ε θύζε απνθηά έλα απίζηεπην ρξώκα. Τπνδερόκαζηε ηελ Άλνημε, ηελ πην όκνξθε επνρή ( εληάμεη, κεηά ην θαινθαίξη! ), όπνπ γηα ηξεηο κήλεο ε θύζε είλαη ρηιηαλζηζκέλε! Καηαξρήλ ηελ άλνημε θηηάρλεη ν θαηξόο! Γελ έρεη πηα ηόζν θξύν, νη βξνρέο ειαηηώλνληαη, ν ήιηνο ιάκπεη, αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία θη εκείο βάδνπκε θνληνκάληθα κεο ζηε ληνπιάπα καο. Απνηέιεζκα ηνπ θαινύ θαηξνύ είλαη ε θαιή καο δηάζεζε ζε αληίζεζε κε ην ρεηκώλα κε ην βξνρεξό θαη κνπληό θαηξό. Σώξα, έμσ, ν θαηξόο είλαη θαιόο, ληώζνπκε ραξνύκελνη, ζέινπκε λα βγνύκε έμσ θαη δελ κπνξνύκε εύθνια λα ζπγθεληξσζνύκε ζην κάζεκα. Ο ιόγνο πνπ ηελ άλνημε ε γε καο είλαη ηόζν όκνξθε, είλαη επεηδή αλζίδνπλ όια ηα ινπινύδηα θαη ην γξαζίδη μεθπηξώλεη παληνύ. Ζ θύζε γεκίδεη ρξώκαηα θαη θάζε ινγήο θπηά. Μαξγαξίηεο, ηνπιίπεο, κπηγθόληεο θαη νηηδήπνηε άιιν, ην θαζέλα έρεη ηε δηθή ηνπ νκνξθηά. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο ιόγνο πνπ καο αξέζεη ε άλνημε, είλαη πσο ζε ιίγν έξρεηαη ην θαινθαίξη, νη δηαθνπέο θαη ηα κπάληα. Σα ζρνιεία θνληεύνπλ λα θιείζνπλ θη εκείο ραηξόκαζηε, ελώ ηαπηόρξνλα έρνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξν ην κπαιό καο ζην παηρλίδη. Σέινο, λα ζεκεηώζνπκε πσο όιν απηό ην ζύλνιν είλαη καγεπηηθό. Μάιηζηα, κε ηνλ εξρνκό ηνπ Πάζρα ε θύζε αλζίδεη θαη γηνξηάδεη ηαπηόρξνλα. Ζ Άλνημε είλαη ε θαιύηεξε επνρή. Υαηξόκαζηε πξαγκαηηθά απηή ηελ πεξίνδν ηνπ ρξόλνπ θαη πξνζπαζνύκε λα ηελ απνιαύζνπκε κε όιε καο ηελ θαξδηά. Δπρόκαζηε ζε όινπο ΥΑΡΟΤΜΔ- ΝΖ ΑΝΟΗΞΖ!!! Ναταλία Άτσου - Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια) Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Σο Γυμνάσιο Ζ ζρνιηθή ρξνληά ζρεδόλ ήξζε ζην ηέινο ηεο θαη εκείο ηα παηδηά ηεο Έθηεο έρνπκε κπξνζηά καο κηα θαηλνύξηα αξρή. Θα αθήζνπκε ην γλώξηκν πεξηβάιινλ ηνπ Γεκνηηθνύ καο θαη ηνπο δαζθάινπο καο, θξαηώληαο κόλν ηηο γιπθέο αλακλήζεηο απ όια απηά ηα ρξόληα. Ξεθηλά κηα θαηλνύξηα πεξίνδνο. Πάιη ζα είκαζηε νη κηθξόηεξνη, «ηα πξσηάθηα», ζε έλα 3o Γπκλάζην Παιαηνύ Φαιήξνπ άγλσζην θηίξην κε πνιινύο λένπο, άγλσζηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο. Θα γίλνπλ θαηλνύξηεο θηιίεο, ζα αγσληνύκε γηα ηα καζήκαηα θαη ζα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ηξνκαθηηθέο εμεηάζεηο. Σαπηόρξνλα κπαίλνπκε θαη ζηελ εθεβεία. ιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ ζα καο ζπκβνύλ, ζα καο απνδηνξγαλώζνπλ αξθεηά. Οπιηζκέλνη κε δύλακε θαη δπλαηέο θηιίεο ζα θαηαθέξνπκε λα μεπεξάζνπκε ηνπο θόβνπο καο γηα ην θαηλνύξην θαη ην άγλσζην Βάσω Σσουκαλά

7 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 7 Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Σελειώνοντας το Δημοτικό χολείο Ο ρξόλνο θπιά γξήγνξα. Σα ρξόληα δηαβαίλνπλ ζαλ έλα νξκεηηθό πνηάκη, πνπ ζέξλεη πάλσ ηνπ αλακλήζεηο. ηηο δηθέο καο αλακλήζεηο ζα πξνζηεζεί ηώξα θη απηή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, πνπ όπνπ λα λαη ηειεηώλεη. Θπκάκαη κε ραξά ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο! αλ ην πνπιί πνπ ηξέρεη ζηε δεζηή θσιηά ηνπ, όηαλ έξζεη ν ρεηκώλαο, έηζη θη εγώ έηξεμα ζηε θσιηά ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπκκαζεηέο κνπ, κηαο θαη ήκνπλ θαηλνύξηα κε πεξηέβαιαλ κε αγάπε θαη ζηνξγή, ζαλ λα κε ήμεξαλ από παιηά. Αιιά απηνί πνπ κνπ έδσζαλ ηε ζρνιηθή ραξά θαη δεζηαζηά, ήηαλ ε δαζθάια κνπ θαη ε δηεπζύληξηα, πνπ κε είραλ ζαλ παηδί ηνπο. Σώξα πηα απνραηξεηώ ην δεκνηηθό, γηα λ αλέβσ έλα ζθαινπάηη παξαπάλσ. Έκαζα βέβαηα πνιιά ζην δεκνηηθό θαη ιππάκαη πνπ ην εγθαηαιείπσ, κα δελ κπνξώ λα θάλσ δηαθνξεηηθά! Βιέπεηε, δηςάσ γηα πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη αλώηεξεο ζπνπδέο! Σώξα, πνπ απνραηξεηώ ην δεκνηηθό, αλαξσηηέκαη ηη θαη πόζα κνπ πξόζθεξε κέζα ζε έμη ρξόληα. Αλακθηζβήηεηα κνπ έδσζε πνιιά, όπσο άιισζηε ζε θάζε καζεηή ηνπ. ηελ αξρή κε πόηηζε κε ηνπο γιπθνύο ρπκνύο ησλ γλώζεσλ θαη κνπ έδσζε αηζηνδνμία, ζάξξνο θαη πίζηε ζηνλ αγώλα κνπ λα δηαθξηζώ ζην ζηίβν ηεο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο. Αθόκε κε έθαλε λα αγαπώ θαη λα ζέβνκαη ηνπο γνλείο θαη ηνπο γύξσ κνπ. Βέβαηα δελ μερλάσ θαη ηα όκνξθα παηρλίδηα πνπ έπαηδα ζηελ απιή ζηα δηαιείκκαηα θαη ηα απνγεύκαηα. Γπζηπρώο όκσο, ηα όκνξθα δηαξθνύλ ηόζν ιίγν Γηα όια απηά ην απνρσξίδνκαη κε ιύπε. Μα κέζα κνπ έρσ θαη κηα θξπθή ραξά. ε ιίγν ζα είκαη καζήηξηα γπκλαζίνπ, δειαδή ζα αλέβσ έλα ζθαινπάηη πην πάλσ. Κη εθεί ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ πόζα έκαζα ζην πξώην κνπ ζρνιείν. Απηό ζα είλαη ην ζεξκό κνπ επραξηζηώ ζηηο δαζθάιεο κνπ θαη ην δεκνηηθό, πνπ ηόζν αγάπεζα! Εύα ταμπουλίδου Πάσχα στην Ελλάδα Κυκλάδες Ζ ύρος έρεη έλα ηδηαίηεξν Πάζρα. ηε ύξν ππάξρνπλ δύν ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο, ε Οξζόδνμε θαη ε Καζνιηθή. Οη δύν απηέο ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο γηνξηάδνπλ καδί ηηο κέξεο Πάζρα. Οη Δπηηάθηνη ησλ Καζνιηθώλ γίλνληαη ζηελ Άλσ ύξν θαη μεθηλνύλ από ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. ηελ Ερμούπολη ν Δπηηάθηνο ησλ Καζνιηθώλ μεθηλάεη από ηνλ Ηεξό Ναό Δπαγγειηζηώλ, ελώ νη Δπηηάθηνη ησλ Οξζόδνμσλ από ηηο ελνξίεο Αγίνπ Νηθόιανπ, ηεο Κνηκήζεσο θαη ηελ Μεηξόπνιε ηεο Μεηακνξθώζεσο. Καηά ηελ πεξηθνξά ηνπο ζπλαληηνύληαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Μηανύιε, πνπ γίλεηαη θαηαλπθηηθή δέεζε. Ζ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ ζηε Μάξπεζζα ηεο Πάξνπ ηεο είλαη ελδηαθέξνλ γηαηί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο γίλνληαη δεθαπέληε ζηάζεηο πεξίπνπ. ε θάζε ζηάζε θσηίδεηαη θαη έλα ζεκείν ηνπ βνπλνύ, όπνπ ηα παηδηά ληπκέλα Ρσκαίνη ζηξαηηώηεο ή καζεηέο Αλαπαξάζηαζε ηεο ηαύξσζεο ζηε Μάξπεζζα ηνπ Υξηζηνύ αλαπαξηζηνύλ ζθελέο από ηελ είζνδν ζηα Ηεξνζόιπκα, ηελ πξνζεπρή ζην ξνο ησλ Διαηώλ, ην Μαξηύξην ηεο ηαύξσζεο θαη ηελ Αλάζηαζε. Σα κεζάλπρηα ηνπ Μ. αββάηνπ ην λεζί γεκίδεη από θώηα θαη ηνλ ζόξπβν ησλ ακέηξεησλ ππξνηερλεκάησλ. ηε Νάξο ηελ Μ. Παξαζθεπή νη θνπέιεο θαζαξίδνπλ ηηο εθθιεζίεο, ζηνιίδνπλ ηνλ Δπηηάθην θαη κεηά γίλεηαη ε πεξηθνξά. ην Παζραιηλό ηξαπέδη μερσξίδεη ην παξαδνζηαθό <<Μπαηνύδν>> πνπ είλαη ην θαηζηθάθη γεκηζηό κε εληόζζηα, ξύδη, ιαραληθά, απγά θαη ηπξί ςεκέλν ζην θνύξλν. Επτάνησα ηελ Κέρκυρα ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή μεθηλάεη από ηελ εθθιεζία ν επηβιεηηθόο Δπηηάθηνο κέρξη ην βξάδπ. Από θάζε εθθιεζία βγαίλεη ε κπάληα ηεο ελνξίαο. Σειεπηαίνο βγαίλεη ν κεγαινπξεπέζηαηνο Δπηηάθηνο ηεο Μεηξόπνιεο. Σν πξσί γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηάθηνπ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, θαη από

8 ΕΛΙΔΑ 8 ΣΑ Α ΙΝ ΙΑ Πάσχα στην Ελλάδα παιηά νη Κεξθπξαίνη πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πεξηθνξά καδί κε ην επηό θήλσκα ηνπ Αγίνπ. Δίλαη ε παιαηόηεξε θαηαλπθηηθή ιηηαλεία πνπ βγαίλεη ζε αλάκλεζε ηνπ ζαύκαηνο ηνπ Αγίνπ, πνπ έζσζε ηνλ θεξθπξατθό ιαό από ηε ζηηνδεία. Σν πξσί ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ Μεγάιν άββαην ζηελ Κέξθπξα ν θόζκνο πεξηκέλεη ηελ πξώηε Αλάζηαζε. ηαλ ηειεηώλεη ε αθνινπζία, ρηππνύλ νη θακπάλεο ησλ εθθιεζηώλ θαη από ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ πέθηνπλ θαηά ρηιηάδεο πήιηλα δνρεία ζηνπο δξόκνπο. Απηό ην έζηκν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ρσξηό ηνπ Δπαγγειίνπ. «π δε Κύξηε αλάζηεζόλ κε ίλα ζπληξίςσ απηνύο σο ζθεύε θεξακέσο». Σν άιιν έζηκν Παζραιηλό πνπ αλαβηώλεη είλαη ην «Μαζηέιιν». ηελ «Pinia» θαη θάησ από ηελ Μεηαιιηθή Κνπθνπλάξα πνπ θξέκεηαη αζάιεπηε καδεύνληαη νη Φαθίλνη, νη αρζνθόξνη ηεο πόιεο, νη Πηληαδώξνη, νη νπνίνη ηνπνζεηνύζαλ ζηε κέζε ηνπ πεδνδξνκίνπ έλα μύιηλν βαξέιη. Σν ζηόιηδαλ κε κπξηηέο θαη βέξληε, ηνπ έβαδαλ λεξό θαη απηνί ζθνξπηζκέλνη ζην γύξν ρώξν, παξαθαινύζαλ ηνπο πεξαζηηθνύο, πνπ ήηαλ πνιινί, λα ξίμνπλ ιίγα λνκίζκαηα γηα επρέο ζην λεξό. ηαλ έθηαλε ε ώξα ηεο πξώηεο Αλάζηαζεο, νη Πηληαδώξνη ζθνξπηζκέλνη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηάηζαο πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ θάπνηνλ λα βάινπλ ζην βαξέιη. ην ηέινο ν βξεγκέλνο έβγαηλε έμσ κε γέιηα θαη έπαηξλε ηα ρξήκαηα πνπ είρε κέζα ην βαξέιη. Σν βξάδπ ηνπ Μ. αββάηνπ ε Αλάζηαζε γίλεηαη ζηελ Άλσ πιαηεία. Σα παξάζπξα όισλ ησλ ζπηηηώλ εθεί θνληά είλαη αλνηρηά κε θεξάθηα αλακκέλα. Σα παξάζπξα ησλ πνιύ κεγάισλ ζπηηηώλ καδί κε ην θαηαπιεθηηθό ζέακα ησλ ρηιηάδσλ θεξηώλ θαη ησλ ρηιηάδσλ πηζηώλ πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηελ ηειεηή ηεο Αλάζηαζεο ζηελ κεγαιύηεξε πιαηεία ηεο Διιάδαο ζπλζέηνπλ κηα κεγαιεηώδε εηθόλα. Ζ Αλαζηάζηκνο Αθνινπζία ζπλερίδεηαη ζηνλ Ηεξό Ναό ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα θάζε εθθιεζία, όπσο γίλεηαη θαη κε ηνπο Δπηηάθηνπο βγάδεη ηελ Αλάζηαζε κε θηιαξκνληθέο, ζρνιεία, πξνζθόπνπο θαη ρνξσδίεο. ηελ Ζάκυνθο ε θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ «δαθπλζηλνύ Πάζρα» κε ηα ηδηόκνξθα έζηκα ην θάλνπλ λα είλαη μερσξηζηό. Σν κεζεκέξη ηεο Μ. Παξαζθεπήο έλα πνιύ κεγάιν πιήζνο πηζηώλ ζπκκεηέρεη ζηελ πεξηθνξά ηνπ Δζηαπξσκέλνπ πνπ γίλεηαη ζε όιε ηελ πόιε. ηνλ Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Ξέλσλ. Ζ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ, ζύκθσλα κε πακπάιαην ηνπηθό έζηκν γίλεηαη ηηο πξσηλέο ώξεο ηνπ Μ. αββάηνπ ελώ κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ν Γεζπόηεο ζεθώλεη ηελ Αλάζηαζε. Με ην πξώην ρηύπεκα ηηο θακπάλαο ν Γεζπόηεο αθήλεη ειεύζεξα πεξηζηέξηα ελώ από ην θακπαλαξηό πεηάλε ζηνλ δξόκν πήιηλα δνρεία. ηε Λευκάδα ην βξάδπ ηεο Μ. Παξαζθεπήο γίλεηαη ζηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο κε θαηάιεμε ηελ παξαδνζηαθή, ελεηηθή, θεληξηθή πιαηεία, ε πεξηθνξά ησλ Δπηηαθίσλ ησλ ελνξηώλ ζπλνδεία Φηιαξκνληθήο. Σν Μ. άββαην ην πξσί παίδεη ζηνπο δξόκνπο ε Φηιαξκνληθή ραξνύκελνπο ζθνπνύο, ελώ νη λνηθνθπξέο πεηνύλ θαη ζπάδνπλ έμσ από ηα ζπίηηα ηνπο δηάθνξα πήιηλα αγγεία. Κρήτη Πξηλ ηελ Αλάζηαζε ζηηο Γκαγκάλες Ηρακλείου, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ καδεύνπλ νηηδήπνηε κπνξεί λα θαεί, όπσο μύια, θύιια θ.ά. θαη ηα αθήλνπλ ζην πξναύιην ηεο εθθιεζίαο. Σελ παξακνλή ηεο αλάζηαζεο θηηάρλνπλ έλα βνπλό από μύια θαη ζηελ θνξπθή έρνπλ έλα ζθηάρηξν, πνπ παξνκνηάδεη ηνλ Ηνύδα θαη όηαλ ν παπάο ιέεη «Υξηζηόο Αλέζηε» αλάβνπλ θσηηέο θαη ηνλ θαίλε. Ο νπξαλόο θσηίδεηαη κε ηα ππξνηερλήκαηα θαη ε θακπάλα λα ρηππά ζπλερώο, ελώ νη παιηνί ζπκνύληαη πσο όηαλ ήηαλ κηθξνί δελ άθελαλ ηελ θακπάλα λα ζηακαηήζεη γηα ηξία κεξόλπρηα γηα ην θαιό! Δωδεκάνησα ην λεζί ηεο απνθάιπςεο, ηελ Πάτμο, επίθεληξν ησλ ηειεηώλ είλαη ν «Νηπηήξαο». ηνιίδεηαη κε βάγηεο θαη αλνημηάηηθα ινπινύδηα. Σε Μ. Πέκπηε γίλεηαη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ «Μπζηηθνύ Γείπλνπ» ηνπ Νηπηήξα ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Υώξαο. Σν Μ. άββαην πξηλ από ηελ Αλάζηαζε, δηαβάδεηαη ην Δπαγγέιην ζε εμάκεηξν θαη ζην Μνλαζηήξη ηεο Πάηκνπ ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα γίλεηαη ε δεύηεξε Αλάζηαζε, κε ην

9 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 9 Πάσχα στην Ελλάδα αληίζηνηρν Δπαγγέιην λα δηαβάδεηαη ζε επηά γιώζζεο θαη κνηξάδνληαη θόθθηλα απγά ζηνπο πηζηνύο. ηε Ρόδο ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ πάλε ηα παηδηά από πόξηα ζε πόξηα θαη ζπγθεληξώλνπλ ρξήκαηα, γηα λα ηα δώζνπλ ζηνπο ηεξείο. Παιηόηεξα θαλέλαο γεσξγόο δελ πήγαηλε ζην ρσξάθη ηνπ, γηαηί πηζηεύαλε πσο ό,ηη έπηαλε ζα καξαηλόηαλ. Μπνξνύζαλ κόλν λα καδέςνπλ μεξά θιαδηά, γηα λ αλάςνπλ ηνπο θνύξλνπο ηε Μεγάιε Δβδνκάδα θαη λα ςήζνπλ θνπινύξηα. Σνπ Λαδάξνπ ζηα ζπίηηα νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ ηα «Λαδαξάθηα», ζηξηθηά θνπινπξάθηα, ζπκβνιίδνληαο ην ζώκα ηνπ Λαδάξνπ πνπ ήηαλ Λαζαράκια ηπιηγκέλν ζην ζάβαλν. ηελ Κω νη κεγάινη αζρνινύληαη κε ηηο παζραιηλέο δνπιεηέο ελώ ηα παηδηά εηνηκάδνληαη γηα ηελ Αλάζηαζε. Παίξλνπλ κεγάια θιεηδηά από εθείλα πνπ είραλ νη παιηέο θιεηδαξηέο, δέλνπλ κε έλα ζρνηλί ην θιεηδί κε κπαξνύηη θαη βάδνπλ ην θαξθί ζηελ ηξύπα ηνπ θιεηδηνύ, ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο ην ρηππνύλ δπλαηά ζηνλ ηνίρν γηα λα εθππξζνθξνηήζεη. Άιινη θόβνπλ καθξηέο ισξίδεο ραξηηνύ, βάδνπλ ζηελ άθξε θάζε ισξίδαο κπαξνύηη θη έλα θπηίιη, ηελ ηπιίγνπλ ηξηγσληθά, ώζηε λα πξνεμέρεη ην θπηίιη θαη ην αλάβνπλ κε ην πνπ ζα πεη ν παπάο ην «Υξηζηόο Αλέζηε». Σν Μ. άββαην ε εθθιεζία βάθεηαη κσβ από ηα κπξσδάηα αγξηνινύινπδα ηνπ βνπλνύ πνπ ιέγνληαη ιακπξέο. Βόρειο Αιγαίο ηε Υίν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Βξνληάδν, ν ξνπθεηνπόιεκνο είλαη έλα παιηό έζηκν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ηνπξθνθξαηία. Οη θάηνηθνη ησλ ελνξηώλ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ θαη ηεο Παλαγίαο Δξεηζηαλήο, πνπ είλαη αληηθξηζηά, έθηηαρλαλ απηνζρέδηα θαλνλάθηα. Απηά εμειίρζεθαλ ζε απηνζρέδηεο ξνπθέηεο. Ζ πξνεηνηκαζία μεθηλάεη ηελ επνκέλε ηνπ Πάζρα, ώζηε λα είλαη έηνηκνη ην Πάζρα ηεο επόκελεο ρξνληάο. ηελ Αλάζηαζε ε θάζε ελνξία πεηάεη πξνο ηελ απέλαληη εθθιεζία ηηο ξνπθέηεο ηεο. Δπεηδή ππήξραλ πνιιά αηπρήκαηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα ιήθζεθαλ κέηξα, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη παξεπξηζθόκελνη θαη λα δηαηεξεζεί ην έζηκν. Ρουκετοπόλεμοσ ςτο Βροντάδο τησ Χίου Αθήνα Από ηε Ρόδν έσο ηελ Κέξθπξα θαη από ηελ Κξήηε έσο ηε Θξάθε γηνξηάδνπλ νη Έιιελεο ην Πάζρα κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. ια απηά ηα έζηκα ήξζαλ θη ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αζηηθή δσή ηεο πόιεο. Έλα κσζατθό εζίκσλ θαη ιατθώλ παξαδόζεσλ ραξαθηεξίδεη ην Πάζρα ζηελ Αζήλα. Θράκη ε πνιιά κέξε ηεο Θξάθεο ηα παηδηά θηηάρλνπλ κηα θνύθια πνπ παξηζηάλεη ηνλ Ηνύδα θαη ηελ πεξλάλε από ζπίηη ζε ζπίηη δεηώληαο μύια γηα λα ηελ θάςνπλ ζηνλ Δπηηάθην. Σε Μ. Παξαζθεπή ν Δπηηάθηνο ζηακαηά έμσ από έλα παξεθθιήζη γηα «λα θαεί ν Ηνύδαο». ιν απηό γίλεηαη ηελ ώξα πνπ ν παπάο δηαβάδεη ην Δπαγγέιην. Μεηά παίξλνπλ κηα ρνύθηα από ηηο ζηάρηεο γηα λα ηε ξίμνπλ ζηα κλήκαηα. Μακεδονία Σα Μ. Πέκπηε νη λνηθνθπξέο ζηξώλνπλ έλα θόθθηλν παλί ζην κπαιθόλη, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ην αίκα ηνπ Υξηζηνύ. ζν ππήξρε ην θόθθηλν παλί ζην κπαιθόλη, δελ άπισλαλ ξνύρα, γηαηί ην ζεσξνύζαλ θαθό ζεκάδη. Σελ ίδηα κέξα βάθνπλ ηα θόθθηλα απγά. Παιηόηεξα ε λνηθνθπξά έβαδε ην πξώην απγό ζην εηθνλνζηάζη, απ όπνπ ην έβγαδε κε ηελ ππξνζηηά κόλν όηαλ έβξερε, γηα λα «μνξθίζεη» ην ραιάδη θαη ηηο πιεκκύξεο. Δπίζεο ζε θάπνηα ρσξηά ηεο Μαθεδνλίαο, όπσο νη Διεπζεξέο, κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα έπαηξλαλ ηα κηθξά αξληά θαη ηα ζεκάδεπαλ ζην θεθάιη θαη ζηελ πιάηε ηνπο κε ηε κπνγηά πνπ είρε κείλεη από ην βάςηκν ησλ απγώλ. ηα Λιμενάρια της Θάσου δηαηεξείηαη ην έζηκν «Γηα βξεμ Απξίιε κ» πνπ γηνξηάδεηαη ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα θαη ζπγθξνηήκαηα από όιε ηελ Διιάδα ρνξεύνπλ δεκνηηθνύο ρνξνύο. ηελ Ιερισσό της Φαλκιδικής έρνπλ ην έζηκν «Σνπ καύξνπ ληνπ ηα αιώλη», πνπ γηνξηάδεηαη ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα. Μεηά ηελ εθθώλεζε ηνπ παλεγπξηθνύ,, νη γέξνη αξρίδνπλ ην ρνξό. ηγά

10 ΕΛΙΔΑ 10 ΣΑ Α ΙΝ ΙΑ Πάσχα στην Ελλάδα ζηγά όκσο αξρίδεη όιν ην ρσξηό λα ζεθώλεηαη θαη λα ρνξεύεη. Σξαγνπδνύλ θαη ρνξεύνπλ παζραιηλά ηξαγνύδηα θαη ηειεηώλνπλ κε ηνλ «θαγθεισηό ρνξό», πνπ είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ζθαγήο ησλ 100 Ηεξηζζησηώλ από ηνπο Σνύξθνπο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ Ο ρνξόο απηόο πεξλά θάησ από δάθληλε αςίδα, όπνπ ππάξρνπλ δπν παιηθάξηα κε πςσκέλα ζπαζηά θαη ζηε κέζε ηνπ ηξαγνπδηνύ δηπιώλεηαη ζηα δπν κε ηνπο ρνξεπηέο λα πεξλνύλ ν έλαο απέλαληη από ηνλ άιιν γηα ηνλ ηειεπηαίν ραηξεηηζκό. Δπίζεο όζε ώξα γίλεηαη ε γηνξηή, κνηξάδνληαη θαθέο, ηζνπξέθηα θαη απγά. ην Λιτόχωρο Πιερίας ηε Μ. Πέκπηε ην βξάδπ ζηνιίδνληαη νη Δπηηάθηνη πνπ θηηάρλνληαη από θνπέιεο, πνπ δελ έρνπλ παληξεπηεί αθόκα θαη όιε ηε αξαθνζηή θηηάρλνπλ ινπινύδηα από ύθαζκα. Σε Μ. Παξαζθεπή ην βξάδπ γίλεηαη ζην παδάξη ε ζπλάληεζε ησλ Δπηηαθίσλ, πνπ ζπλνδεύνληαη από ρνξσδίεο Ληηνρσξηηώλ. Κεντρική Ελλάδα ηελ Αράχωβα αλήκεξα ηνπ Πάζρα μεθηλάεη ε πεξηθνξά ηεο εηθόλαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζπλνδεπόκελε από θόζκν ληπκέλν κε παξαδνζηαθέο ζηνιέο. Σελ επόκελε κέξα ζπλερίδνληαη νη εθδειώζεηο κε θιέθηηθα αγσλίζκαηα, ρνξεπηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη αγώλεο δξόκνπ ησλ γεξόλησλ. Ζ Λιβαδειά θεκίδεηαη γηα ην Πάζρα ηεο, όπνπ νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζην έζηκν ηνπ «Λάθθνπ». Μεηά ηελ Αλάζηαζε θαη πξηλ μεκεξώζεη αξρίδεη ε πξνεηνηκαζία γηα ην ςήζηκν ησλ αξληώλ. Ζ θσηηά αλάβεη κε ηε ιακπάδα ηεο Αλάζηαζεο. Σν γιέληη δηαξθεί κέρξη ην απόγεπκα κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη βεγγαιηθά. ην Αιτωλικό ηε Μ. Παξαζθεπή πνιινί πξνζθπλεηέο επηζθέπηνληαη ην Ναό ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ κε ηλ ηζηνξηθό Δπηηάθην ηνπ 13νπ αηώλα. Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα θάζε γεηηνληά γηνξηάδεη ζαλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα κε ρνξό, ηξαγνύδη, θξαζί θαη κεδέδεο. ηε Ναύπαθην ην βξάδπ ηεο Μ. Παξαζθεπήο όινο ν θόζκνο αθνινπζεί ηελ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ πεξλώληαο από ην ιηκάλη, ην νπνίν θσηαγσγείηαη από δάδεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ηάπεο ηνπ Κάζηξνπ. ηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ απηέο νη δάδεο θαίλνληαη λα ζρεκαηίδνπλ έλαλ κεγάιν ζηαπξό, δεκηνπξγώληαο κηα θαληαζκαγνξηθή εηθόλα. Ελισάβετ Δόριζα, Δημήτρης Καράμηνας, Σζωρτζίνα Κατσιγιάννη, Μιχάλης Κουτρούτσος, Γιάννης Καλάκος (ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ) (ελεύθερη απόδοση από κείμενο του Μικρά και ύντομα Η Μολδοβλαχία Με ηε ζύλζεηε νλνκαζία Μνιδνβιαρία ραξαθηεξίδνληαλ επί ηνπξθνθξαηίαο θαη ιίγν πξηλ ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 νη αλαηνιηθέο παξαδνπλάβηεο ρώξεο (Ζγεκνλίεο) ηεο Βαιθαληθήο, ε Μνιδαβία θαη ε Βιαρία, πνπ απνηεινύζαλ ηόηε επηθπξίαξρα ηκήκαηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη παξαδνπλάβηεο απηέο ρώξεο απνηεινύζαλ γηα ηνπο Έιιελεο ηόπνπο νηθείνπο, ζηνπο νπνίνπο κεηαλάζηεπαλ θαη δνύζαλ εθεί είηε κόληκα είηε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Έιιελεο πνπ πήγαλ θη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μνιδνβιαρία ήηαλ θπξίσλ ιόγηνη, θιεξηθνί, έκπνξνη αιιά θαη αγξόηεο πνπ λνίθηαδαλ ηα θηήκαηα ησλ ηνπηθώλ κεγαινθηεκαηηώλ (Βνγηάξσλ). Χάρτησ τησ Μολδοβλαχίασ (Wikipedia) Έηζη εμαπιώζεθε ζηηο πεξηνρέο απηέο ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο, νη ειιεληθέο παξαδόζεηο θαη ηα έζηκα. Ηδηαίηεξα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Φαλαξησηώλ Ζγεκόλσλ, ν εμειιεληζκόο ηεο πεξηνρήο είρε πξνρσξήζεη θαη ζηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, όπσο επίζεο θαη ν εμεπξσπατζκόο. Πνιινί κάιηζηα βνγηάξνη κηινύζαλ θαη έγξαθαλ ειιεληθά θαη νξηζκέλνη γαιιηθά θαη γεξκαληθά. Ζ Μνιδνβιαρία απνηεινύζε θαηαθύγην ησλ θαηαδησγκέλσλ από ηνπο Σνύξθνπο Διιήλσλ ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θη απηό γηα έλαλ ζπνπδαίν ιόγν. ύκθσλα κε ηελ πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (1812) ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δελ είρε ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ζηξαηό ζηηο ρώξεο απηέο, ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηεο Ρσζίαο. Απηόο ήηαλ θαη ν ζπνπδαηόηεξνο ιόγνο πνπ μεθίλεζε ε Δ- παλάζηαζε ηνπ 1821 από ηελ πεξηνρή απηή από ηνπο Φηιηθνύο θαη ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε. Θάνος Γαρίλλης (πιρουνάτοι )

11 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 11 Μικρά και ύντομα Οδηγίες για τον ήλιο Σν θαινθαίξη είλαη ε αγαπεκέλε επνρή όισλ, όκσο θξύβεη θαη πνιινύο θηλδύλνπο, εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεη θαλείο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ πνιύ δπλαηό ήιην. Ο ήιηνο πνιιέο θνξέο καο δεκηνπξγεί εγθαύκαηα, θπξίσο όηαλ βξηζθόκαζηε ζηελ παξαιία. Γηα λα πξνθπιαρηνύκε από ηνλ ήιην, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βάδνπκε αληειηαθή θξέκα ζε όιν ην ζώκα θαη θπξίσο ζηελ πιάηε, ζηνλ απρέλα, ζε όια ηα κέξε ηνπ πξνζώπνπ (θπξίσο ζηε κύηε, ζηα απηηά θαη πίζσ από απηά). Μελ μερλάηε όηη αλ δε βάιεηε Δεν ξεχνάμε το αντηλιακό αληειηαθό, ζα θαείηε Μελ μερλάηε : Σν αληειηαθό ηα πξώηα 30 ιεπηά αθνύ ην βάιεηε, δελ κπνξεί λα κπινθάξεη ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Γη απηό θαιύηεξν είλαη λα πεξηκέλεηε λα απνξξνθεζεί από ην δέξκα ζαο θαη κεηά λα εθηεζείηε ζηνλ ήιην. Καιό είλαη λα θνξάηε θαπέιν θαη αλνηρηόρξσκν κπινπδάθη. Από ηηο 10:00 ην πξσί σο ηηο 16:00 είλαη επηθίλδπλε ε ειηαθή αθηηλνβνιία. ηαλ δεζηαίλεζηε πνιύ, λα πίλεηε δξνζεξά αλαςπθηηθά ή λεξό θαη πνηέ αιθνόι. Αθόκα θαιύηεξα πηείηε έλαλ ρπκό. ηαλ θάηε, κελ πάηε θαηεπζείαλ ζηε ζάιαζζα, πεξηκέλεηε πξώηα λα ρσλέςεηε. Έλενα Φαραλαμπίδου Εκλογές 2012 Κάζε ηέζζεξα ρξόληα γίλνληαη εθινγέο γηα ηνλ πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο. Φέηνο θαλνλίζηεθε λα γίλεη ζηηο 6 Μαΐνπ. ηηο εθινγέο ν θόζκνο ςεθίδεη ην θόκκα πνπ ζέιεη λα εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα. Μέρξη ηώξα πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο είλαη ν θ. Λνπθάο Παπαδήκνο. Πιένλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη δειαδή, θάπνηνη άλζξσπνη δε ζέινπλ λα ςεθίζνπλ, γηαηί πηζηεύνπλ όηη νη βνπιεπηέο έρνπλ θαηαζηξέςεη ηε ρώξα καο. Κάπνηνη άιινη όκσο, πεγαίλνπλ θαη ςεθίδνπλ ιεπθό θαη μερλνύλ όηη ε ςήθνο ηνπο «πάεη» ζην θόκκα κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. Σν ζσζηό όκσο είλαη λα ςεθίδνπκε ην θόκκα πνπ ζέινπκε λα καο εθπξνζσπήζεη γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα. ινο ν θόζκνο πιένλ έρεη θηάζεη ζε έλα αθξαίν ζεκείν. Με ιίγα ιόγηα, πεηνύλ γηανύξηηα ζηνπ πνιηηηθνύο, ηνπο βξίδνπλ θαη θάλνπλ πνιιέο δηαδειώζεηο γηα απηνύο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θαλαηηθνί θαη «πσξσκέλνη» κε έλα ζπγθεθξηκέλν θόκκα, πνπ βξίδνπλ ηα ππόινηπα θόκκαηα. ια απηά όκσο είλαη ππεξβνιέο θαη θαηαζηξέθνπλ ηε δεκνθξαηία καο. Διπίδνπκε όηη ζαο βνεζήζακε γηα ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε ζηηο ε- θινγέο θαη θάηη ηειεπηαίν, αο βγεη ην θαιύηεξν θόκκα. Φριστίνα Βασάλου, Παντελής Καϋμένος, Κατερίνα Κολιάτση, Παντελής ακελλαρόπουλος (Βασιλιάδες) ύντομη Ιστορία του ποδοσφαίρου Ζ ηζηνξία ηνπ πνδνζθαίξνπ ήηαλ γλσζηή από ηα πνιύ παιηά ρξόληα. Οη αξραίνη Έιιελεο ζαλ άζιεκά ηνπο είραλ ην επηζθύξν θαη νη Ρσκαίνη ην Harpostum. Σα αζιήκαηα απηά έκνηαδαλ κε ην ζεκεξηλό πνδόζθαηξν. ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία παηδόηαλ ην Soule θαη ην calcio αληίζηνηρα. Μάιηζηα ν όξνο calcio ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα λα ππνδειώζεη ην πξσηάζιεκα ηεο Ηηαιίαο. Σν πνδόζθαηξν κε ζεκεξηλή ζρεδόλ κνξθή εκθαλίζηεθε ην 19 αηώλα θαη ην έπαηδαλ νη Άγγινη ζπνπδαζηέο θνιεγίσλ. Σν 1823 Οπίιηακ Γνπέκπ Έιηο επηλόεζε έλα δηαρσξηζκό ηνπ αζιήκαηνο πνπ παίδεηαη κε ηα πόδηα από απηό πνπ παίδεηαη κε ηα ρέξηα. ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνλνινγία θηηάρηεθαλ νη πεξηζζόηεξνη θαλνληζκνί ηνπ πνδνζθαίξνπ. Ζ πξώηε πνδνζθαηξηθή νκνζπνλδία πνπ ηδξύζεθε ζηελ Αγγιία. Κάζε ρώξα έρεη ηε δηθή ηεο πνδνζθαηξηθή νκνζπνλδία. Πάλσ από όιεο απηέο είλαη ε Φ.Η.Φ.Α πνπ ηδξύζεθε ζην Παξίζη θαη είλαη ε αλώηαηε δηνηθνύζα αξρή ηνπ πνδνζθαίξνπ ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Δημήτρης Αντωνόπουλος (Πειρατές) Η κακή και η καλή πλευρά των Videogames Σα βηληενπαηρλίδηα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40 αλ θαη έγηλαλ δηάζεκα ζηηο αξρέο ηνπ '70. Πιένλ είλαη έλα πνιύ γλσζηό κέζν δηαζθέδαζεο όρη κόλν γηα παηδηά αιιά θαη γηα ελήιηθεο. Οη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα βηληενπαηρλίδηα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ην ηξόπν ζθέςεο ζνπ πξνο ην θαιό, όπσο ε κνπζηθή. Δμαηξνύληαη όκσο ηα βίαηα παη-

12 ΕΛΙΔΑ 12 ΣΑ Α ΙΝ ΙΑ Μικρά και ύντομα ρλίδηα. Ζ θαθή πιεπξά... 1) πλήζσο ηα βηληενπαηρλίδηα θαθνινγνύληαη γηα ηελ βία πνπ πεξηέρνπλ. Σα παηδηά πνπ παίδνπλ πην βίαηα παηρλίδηα ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ηξόπν ελώ ηαπηόρξνλα απνκνλώλνληαη. Υσξίο λα ην θαηαιάβνπλ δελ ειέγρνπλ απηά ην κπαιό ηνπο αιιά ε βία. ε παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ηθαλά λα εθαξκόζνπλ νπνηαδήπνηε ηερληθή θαη θαηάζηαζε έρνπλ δεη. 2) Παίδνληαο αξθεηή ώξα ηα παηδηά δελ έρνπλ ρξόλν γηα καζήκαηα, εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά δελ επηθνηλσλνύλ κε θίινπο θαη νηθνγέλεηα. 3) Οξηζκέλα βηληενπαηρλίδηα Πράσινες Σαράτσες Σπίτι με φωτοβολταΰκά ςτοιχεία Ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας Σνλ ηειεπηαίν θαηξό όιν θαη πεξηζζόηεξν αθνύκε γηα ηελ αλάγθε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, γηα έλα θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ θαη γηα πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ νη πνιίηεο, ώζηε θαη ελέξγεηα λα εμνηθνλνκείηαη θαη νη ίδηνη λα έρνπλ θάπνην νηθνλνκηθό θέξδνο. Σηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαιύπηνπλ, όπσο ζα έρεηε ίζσο αθνύζεη ηα φωτοβολταϊκά στοιχεία πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο ή αθόκα θαη ζε ηαξάηζεο ζπηηηώλ. Σα θσηνβνιηατθά είλαη πξάγκαηη έλαο ηξόπνο εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο. κπνξνύλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηηο ιάζνο αμίεο ηεο δσήο. 4) Μπνξνύλ λα κπεξδέςνπλ ηνλ θαληαζηηθό θόζκν κε ηνλ αιεζηλό. 5) Παίδνληαο on-line ηα παηδηά κπνξνύλ λα δερηνύλ αιιά θαη λα πηνζεηήζνπλ θαη άζρεκε ζπκπεξηθνξά από θαη πξνο άιινπο. Ζ θαιή πιεπξά... Φαληαζηείηε όηη αλ βάδακε θσηνβνιηατθά πάλει ζην ζρνιείν καο, ζα κπνξνύζακε λα παξάγνπκε ελέξγεηα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα έρνπκε ξεύκα ζρεδόλ δσξεάλ!!!!! Μια άλλη πρόταση που ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένη είναι οι Πράσινες Σαράτσες. Με ηηο πξάζηλεο ηαξάηζεο εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα, γηαηί ην θαινθαίξη θξαηάεη πην δξνζεξή ηελ ζεξκνθξαζία ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη πξάζηλε ζηέγε, όπσο αιιηώο ηελ απνθαινύλε. Σν ρεηκώλα θξαηάλε ηα ζπίηηα πην δεζηά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ρξεζηκνπνηνύκε θαινξηθέξ θαη θιηκαηηζηηθά. Γιατί πράσινες ταράτσες ; Ζ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ελόο θηηξίνπ κε θπηεκέλε ζηέγε κπνξεί ην θαινθαίξη λα είλαη από 3 έσο θαη 10 βαζκνύο ρακειόηεξε. Σν ρεηκώλα αθηηλνβνιείηαη ιηγόηεξε ζεξκόηεηα από ην εζσηεξηθό πξνο ηα έμσ. 1) ε παηρλίδηα όπνπ νη πόληνη ζνπ εμαξηώληαη από ηνλ ρξόλν ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιύηεξα ηνλ ρξόλν ηνπο. 2) Σα νηθνγελεηαθά παηρλίδηα βνεζάλε ηνλ νπνηνδήπνηε λα αθνύεη ηηο γλώκεο ησλ άιισλ. 3) Μάιηζηα κπνξνύλ λα απνθαζίδνπλ πην γξήγνξα απηνί πνπ ηα παίδνπλ. Πξηλ αγνξάζεηε ην παηρλίδη λα ειέγρεηε πάληα ηελ ειηθία γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. Γπζηπρώο ( εηδηθά εδώ ζηελ Διιάδα ) νη αγνξαζηέο ηα αγνξάδνπλ ζηα ηπθιά θαη ηα παηρλίδηα δελ ηα παίδνπλ νη ειηθίεο πνύ πξέπεη. Ζ κόλσζε ηεο ζηέγεο, πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ «πξάζηλε» επηθάλεηα, πξνζηαηεύεηαη θαιύηεξα από ηηο ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο θαη ηηο απμνκεηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. ε πδξνπνληθέο θπηεύζεηο, έρεηο δξνζηά θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο ιόγσ ηεο εμάηκηζεο. Γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο γηα ην πόηηζκα. Φηιηξάξνληαη θαη ζπγθξαηνύληαη Σπίτι με πράςινη ταράτςα νη επηβιαβείο νπζίεο από ηνλ αέξα, ελώ νη έλνηθνη, αλ θάζνληαη ζηε θπηεκέλε ηαξάηζα, βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πινπζηόηεξν

13 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 13 Πράσινες Σαράτσες ζε νμπγόλν. Ζ θπηεκέλε επηθάλεηα απνξξνθά ελνριεηηθνύο ήρνπο. ε πεξίπησζε λεξνπνληήο, έλα κέξνο ηνπ λεξνύ απνξξνθάηαη, ελώ γηα ην ππόινηπν επηβξαδύλεηαη ε απνξξνή θαη νη δξόκνη πιεκκπξίδνπλ ιηγόηεξν, γηαηί ην λεξό θηάλεη από ηα δηάθνξα θηίξηα ζην δξόκν κε κηα δηαθνξά θάζεο. Γιατί τότε δε φυτεύουμε ; Πξάγκαηη, πνιινί ηδηνθηήηεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ από ηελ πνιηηεία είλαη πνιύ δηζηαθηηθνί γηα κηα ηέηνηα θύηεπζε. Πόζν ζα θνζηίζεη, ηη ζα γίλεη κε ηελ πγξαζία πνπ ζα καδεύεηαη, ζα αληέμεη ε ζηέγε ην βάξνο, πνηα θπηά λα βάισ θαη πόζν ζα αληέμνπλ ζηνλ ήιην; ια απηά ιεηηνπξγνύλ ζρεδόλ απνηξεπηηθά. Από ηελ αξρή, πάλησο, πξέπεη λα πνύκε όηη ην εγρείξεκα αμίδεη ηνλ θόπν. ρη κόλν γηαηί, όπσο έιεγε ν καθαξίηεο Hundertwasser, ν εμαηξεηηθόο απηόο απζηξηαθόο αξρηηέθηνλαο θαη δσγξάθνο, «ρξσζηάκε ην θνκκάηη πξαζίλνπ πνπ έθιεςε ην θηίξηό καο λα ην δώζνπκε, όζν απηό είλαη δπλαηόλ, πίζσ», αιιά θαη γηαηί νη θόπνη καο ζα αληακεηθζνύλ ζηε ζπλέρεηα από ην απνηέιεζκα. Αξθεί λα θάλνπκε θάπνηα ζσζηά βήκαηα ηα ν- πνία ζα ηα δείηε παξαθάησ. Οη πξάζηλεο ηαξάηζεο δελ είλαη θάηη απιό. Γελ πξέπεη λα λνκίδνπκε όηη απιά ξίρλνπκε ην ρώκα ζηελ ηαξάηζα, κέζα ζε απηό ζπέξλνπκε ηνπο ζπόξνπο θαη όηη ηνπο πνηίδνπκε κε έλα ζύζηεκα πνηίζκαηνο. Πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά βεκάησλ, κέρξη λα κπνξνύκε λα ηηο απνιαύζνπκε : Φηηάρλνπκε πξώηα ηε ζεξκνκόλσζε ηεο ηαξάηζαο όζν κπνξνύκε θαιύηεξα, αλάινγα θπζηθά θαη κε ηελ αληνρή ηεο ηζέπεο καο. Μηα ζεξκνκόλσζε πνπ λα είλαη όκσο εληειώο αλεμάξηεηε, ώζηε αλ θάηη δελ πάεη θαιά, λα κελ έρνπκε πξόβιεκα. Δλεκεξώλνπκε κάιηζηα ηνλ άλζξσπν πνπ θάλεη ηε κόλσζε όηη ζα επαθνινπζήζεη θύηεπζε, ώζηε λα καο ελεκεξώζεη γηα ηα κέηξα πνπ ζθνπεύεη λα πάξεη γηα ηελ θαιή ζηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο, δηόηη ηώξα ζα κέλεη αξθεηή πγξαζία ζην ππόζηξσκα ηεο θπηεκέλεο επηθάλεηαο. Σι βήματα λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε ; Στρωμάτωση εντατικού, ημιεντατικού και εκτακτικού τύπου φύτευσης πράσινης ταράτσας Αλ πξόθεηηαη γηα λέν θηίξην, πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ην κεραληθό γηα ηηο πξνζέζεηο καο, ώζηε λα πξνβιέςεη ζηα ζρέδηά ηνπ ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο ηαξάηζαο. Γηα παιαηόηεξν θηίξην, ξσηάκε θάπνην κεραληθό γηα ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη αληνρέο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα θπηεπηεί. Αλ είλαη δπλαηή κηα εθηίκεζε λα είλαη ζε θηιά /η.κ. ηόζν ην θαιύηεξν. Με βάζε ηα πξνεγνύκελα, επηιέγνπκε ηνλ ηύπν θύηεπζεο. Τπάξρνπλ γεληθά ηξεηο ηύπνη: ν εθηαηηθόο, ν εκηεληαηηθόο θαη ν εληαηηθόο. ε γεληθέο γξακκέο, ν πξώηνο αθνξά επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπκε εύθνια πξόζβαζε ζπρλά θαη θπξίσο δελ αληέρνπλ κεγάια βάξε, όρη πεξηζζόηεξν από 120 θηιά ζην ηεηξαγσληθό κέηξν. O δεύηεξνο είλαη γηα επηθάλεηεο πνπ ηηο επηζθεπηόκαζηε πην ζπρλά θαη ζέινπκε πξάζηλν όιν ην ρξόλν, αλ είλαη δπλαηόλ, θαη ε επηθάλεηά καο αληέρεη βάξε από 100 έσο θαη 270 θηιά ζην ηεηξαγσληθό κέηξν. O ηξίηνο ηύπνο είλαη γηα όζνπο ζέινπλ λα δνπλ αθόκε θαη δέληξα λα κεγαιώλνπλ ζηελ ηαξάηζα ηνπο, αιιά ρξεηάδεηαη α- δηάθνπε θξνληίδα θαη αληνρή ηεο επηθάλεηαο ζε βάξε κεγαιύηεξα από 270 θηιά /η.κ. Να ζηξσζεί κηα εηδηθή κεκβξάλε πάλσ από ηε κόλσζε γηα επηπιένλ πξνζηαζία από ην λεξό θαη ηελ πγξαζία. Πάλσ από απηή λα απισζεί έλα δίρηπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ξηδώλ, αιιά θαη λα ηηο εκπνδίδεη λα θαηαζηξέςνπλ ηε κόλσζε. Πάλσ από έλα ππόζηξσκα πνπ ζα ζπγθξαηεί ηελ πγξαζία θαη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο, λα ηνπνζεηεζεί έλα άιιν ζύζηεκα κε πιαζηηθέο ζήθεο ελσκέλεο κεηαμύ ηνπο, παξόκνηεο κε απηέο ησλ απγώλ, όπνπ ζπγθξαηηέηαη ην λεξό ηεο βξνρήο θαη ην λεξό ηνπ πνηίζκαηνο ζηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Απηό ην ζύζηεκα, αλάινγα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη από 23 έσο 40 ιίηξα λεξό ζε θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν αιιά θαη παξέρεη εμαεξηζκό γηα λα κε ζαπίζνπλ νη ξίδεο ησλ θπηώλ. Έρεη θαη ζύζηεκα απνξξνήο όπνπ αλ πέζεη πεξηζζόηεξν λεξό, κε απηό θεύγεη. Να ζηξσζεί, πάλσ από απηό,

14 ΕΛΙΔΑ 14 ΣΑ Α ΙΝ ΙΑ Πράσινες Σαράτσες έλα δηεζεηηθό θύιιν όπνπ αθήλεη ην λεξό λα πεξλάεη αιιά όρη ην ρώκα ή άιια ζσκαηίδηα. Απηό ράξε ζην εηδηθό πιηθό πνπ ηνπνζεηείηαη από πάλσ ην νπνίν είλαη αξθεηά ειαθξύ, πνξώδεο, κε ην ζσζηό ph θαη πινύζην ζε ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ πνπ ζα βάινπκε ζηε ζπλέρεηα. ια απηά δεκηνπξγνύλ έλα ζηξώκα κε πάρνο 10 έσο 20 εθαηνζηά. Απνθαζίδνπκε γηα ην πνηα θπηά κπνξνύλ λα θπηεπηνύλ θαη λα επεκεξήζνπλ αθνύ ξσηήζνπκε γεσπόλν θαη όρη αθνύ δνύκε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο κε παξαδεηζέληεο θπηεκέλεο ηαξάηζεο, πνπ όκσο ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία ή ζηνλ Καλαδά. Υξεηαδόκαζηε θπηά αλζεθηηθά ζην δηθό καο πνιύ απαηηεηηθό θπξίσο ην θαινθαίξη θιίκα. Γελ είλαη λα απνξεί θαλείο πώο κηα ηέηνηα ζπλήζεηα πνπ ζώδεη ηνλ θόζκν, λα εθαξκνδόηαλ ηα αξραία ρξόληα θαη ηώξα όρη; Νικόλας Γαζής, Θάνος Γαρίλλης, Παρασκευή Ευαγγέλου, Ευαγγελία Κολκού (πιρουνάτοι) Σαξιδεύουμε... Σαξίδι στo Παρίσι! Παξίζη, Ο πύξγνο ηνπ Άηθει Ζ Γαιιία είλαη κηα παλέκνξθε ρώξα κε πξσηεύνπζα ην Παξίζη. Γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζην Παξίζη κπνξεί λα πάξεη ην αεξνπιάλν, πνπ είλαη ην πην γξήγνξν κέζν, ην ηξέλν θαη ην απηνθίλεην. Σν Παξίζη αιιηώο νλνκάδεηαη πόιε ηνπ θσηόο θαη ε ηζηνξία ηνπ, είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζ' όιν ηνλ θόζκν. Σν Παξίζη θεκίδεηαη γηα ηα κνπζεία ηνπ θαη ηα αμηνζέαηα ηνπ. Μεξηθά από απηά είλαη ν πύξγνο ηνπ Άτθει, ην κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, όπνπ έρεη ηελ Αθξνδίηε ηεο Μήινπ, ηε Μόλα Λίδα θαη άιινπο πνιινύο δσγξαθηθνύο πίλαθεο δηάζεκσλ θαιιηηερλώλ. Αθόκα ππάξρεη ην κνπζείν Οξζέ, νη Βεξζαιιίεο, πνπ ήηαλ ην παιάηη Λνπδνβίθνπ ηνπ 14, ην πνηάκη εθνπάλαο, ε Μνλκάξηε, ε Παλαγία ησλ Παξηζίσλ, ην Κέληξν Πνκπηληνύ θαη ε Champs Elysses, πνπ εθεί ππάξρνπλ πάξα πνιιά καγαδηά γηα δηάθνξεο αγνξέο πνπ ζέιεη λα θάλεη ν επηζθέπηεο. Παξίζη, Ζ Λεσθόξνο Champs Elysses ' απηή ηε πόιε ππάξρνπλ πνιιά θέληξα ςπραγσγίαο. ην Παξίζη κπνξείο λα μεθνπξαζηείο. ηα μελνδνρεία είλαη άλεηα θαη κε θαιή εμππεξέηεζε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη δεκόζηνη ππνινγηζηέο θαη θνλζόιεο γηα ηελ ςπραγσγία ησλ πειαηώλ. Απηό είλαη ην Παξίζη. ζν πεξηζζόηεξν θάπνηνο αλαθαιύπηεη ηελ πόιε απηή, ζίγνπξα ζα ηελ ιαηξέςεη. Παντελής Καϋμένος (Βασιλιάδες) Αξιοθέατα στη Νέα Τόρκη Ακεξηθάληθν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηνλ θόζκν. Έρεη πάλσ 36 εθαηνκκύξηα εθζέκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ παξαζηαηηθόηαηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σα δεκνθηιέζηεξα ηκήκαηα είλαη απηά κε ηνπο δεηλνζαύξνπο, ηνπο κεηεσξίηεο θαη ε αίζνπζα κε ηα νξπθηά θαη ηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο, όπνπ θπιάζζνληαη θνζκήκαηα αμίαο 50 εθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ. Σν Μνπζείν όινκνλ Ρ. Γθνύγθελρατκ Σν κνπζείν απηό όρη απιά θηινμελεί κία από ηηο σξαηόηεξεο ζπιινγέο ηέρλεο, αιιά ην ίδην ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη απνηειεί έλα αξηζηνύξγεκα αξρηηεθηνληθήο. ρεδηάζηεθε από ηνλ αξρηηέθηνλα Ράηη θαη κνηάδεη κε έλα γηγαληηαίν ιεπθό όζηξαθν. Κάπνηα από ηα δηαζεκόηεξα έξγα ηέρλεο πνπ θηινμελεί είλαη: Νέα Υόρκη, Μουςείο Γκούγκενχαιμ Σν Παξίζη κέζα από ην παξάζπξν ηνπ Μαξθ αγθάι Ζ Γπλαίθα πνπ ζηδεξώλεη ηνπ Πάκπιν Πηθάζν Ζ Κίηξηλε αγειάδα ηνπ Φξαληο Μαξθ

15 ΣΕΤ Φ Ο 4 ΕΛΙΔΑ 15 Σαξιδεύουμε... Σν Γπκλό ηνπ Μνληηιηάλη Μπξνζηά ζηνλ Καζξέθηε ηνπ Δληνπάξ Μαλέ Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο Σν Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο θηινμελεί κία από ηηο θαιύηεξεο θαη πην εθηεηακέλεο ζπιινγέο έξγσλ κνληέξλαο ηέρλεο ζηνλ θόζκν. Ηδξύζεθε ην 1929 από πινύζηνπο θηιόηερλνπο θαη απνηέιεζε πξόηππν γηα άιια κνπζεία ηνπ είδνπο, δηεπξύλνληαο ηα όξηα ηεο ηέρλεο θαη πεξηιακβάλνληαο θαιιηηερληθά ξεύκαηα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από άιιεο πηλαθνζήθεο. Κάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθόηεξα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζείν είλαη ε Έλαζηξε Νύρηα ηνπ Βαλ Γθνγθ, Ζ θιόνπλ ηνπ Σνπινύδ-Λσηξέθ, Σα Ννύθαξα ηνπ Κισλη Μνλέ, νη Γεζπνηλίδεο ηεο Αβηληόλ ηνπ Πηθάζν. Δπίζεο ππάξρεη ν θήπνο ησλ γιππηώλ. Νεζί Έιιηο ρεδόλ 17 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη πέξαζαλ ηηο πύιεο Νέα Υόρκη, Αγαλμα τησ Ελευθερίασ και Νηςί Ελλισ ηνπ θαη ζθνξπίζηεθαλ ζηε ρώξα, ζην κεγαιύηεξν κεηαλαζηεπηηθό θύκα πνπ γλώξηζε πνηέ ν θόζκνο. ήκεξα ε ηνπνζεζία απηή έρεη γίλεη εζληθό κνπζείν. Δθζέκαηα όπσο ην Πέξαζκα ησλ Ππιώλ ηεο Ακεξηθήο ζπκίδνπλ ηνπο ειέγρνπο ηεο εηζόδνπ. Ο ειεθηξνληθόο ράξηεο Απεηθνλίδνληαο ηελ Ακεξηθή παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πιεζπζκό Αλέξανδρος Αλεξάλης (Πειρατές) Ζ ζπλέρεηα ησλ αμηνζέαησλ ηεο Νέαο Τόξθεο ζην επόκελν ηεύρνο καδί κε ηαμίδηα ζην Βεξνιίλν θαη ην Λνλδίλν Σαξίδι στη όφια Πάξα πνιιά θηίζκαηα θαη κλεκεία ζηε όθηα ζα δηεθδηθήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Σόφια, Καθεδρικόσ Αλεξάντερ Νέβςκι πόιεο καο. Αλάκεζά ηνπο είλαη ν θαζεδξηθόο λαόο "Alexander Nevsky" θαη ε εθθιεζία «Αγία νθία». Αμίδεη λα δνύκε ηελ πεξηνρή γύξσ από ην Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε κε ηελ «αηώληα θσηηά». Γίπια ηνπο είλαη ηα κεγαινπξεπή θηίξηα ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ "Ηβάλ Βάδνθ", ην πξώην Βνπιγαξηθό Παλεπηζηήκην πνπ ηδξύζεθε ην 1888 ε Δζλνζπλέιεπζε, ην Κνηλνβνύιην θαη ε Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηεο Βνπιγαξίαο. Μηα πξαγκαηηθή πξόθιεζε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο πόιεο είλαη ε Δζληθή Πηλαθνζήθε Ξέλεο Σέρλεο, ην Δζληθό Δζλνγξαθηθό Μνπζείν θαη ην Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην θαη Μνπζείν. Βνπιγαξίαο όπνπ βξίζθεηαη ην κλεκείν κε ηηο εκβιεκαηηθέο κνξθέο ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ δεκηνύξγεζαλ ην θπξηιιηθό αιθάβεην, ζήθσζε ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη ην κλεκείν ησλ Ρώζσλ ζην δπηηθό ηκήκα ηεο πόιεο, πνπ ρηίζηεθε πξνο ηηκήλ ηνπ Ρώζνπ ηζάξνπ θαη ησλ Ρώζσλ ζηξαηησηώλ πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ πόιεκν γηα ην βνπιγαξηθό ιαό. Δλδηαθέξνπζεο γηα λα ηηο επηζθεθζείηε είλαη ε εθθιεζία Μπνγηάλα θνληά ζηε όθηα θαη θάπνηα κνλαζηήξηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ην κνλαζηήξη Kokalyane, πνπ ρηίζηεθε ηνλ 10ν αηώλα από ηνλ Σζάξν ακνπήι. Δπίζεο αμίδεη λα πάηε ζην δσνινγηθό θήπν ηεο όθηαο, ζηε Βίηνζα θαη ζηε ιίκλε Pancherevskoto. Μόλν 22 ρικ. από ηελ πξσηεύνπζα είλαη ε Bankya - κία από ηηο πην δεκνθηιείο ινπηξνπόιεηο Γιάννης Σσόνεβ (τρουμφάκια) Σαξιδεύω στην Κεφαλονιά Ζ Κεθαινληά είλαη έλα πνιύ όκνξθν κέξνο γηα λα πεξάζεη θάπνηνο ιίγεο κέξεο μεθνύξαζεο. Θα ζαο μελαγήζνπκε ζε απηόλ ηνλ παλέκνξθν ηόπν, γηα ηνλ νπνίν ζα κάζεηε, ειπίδνπκε, πνιιά πξάγκαηα. Θέιεηε λα μεθηλήζνπκε ην ηαμίδη καο; Σν κόλα πξάγκαηα πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη ιίγα ξνύρα, παπνύηζηα, καγηό αλ έρεη θαιό θαηξό θαη έλα ρνληξό κπνπθάλ γηα ηηο δπζάξεζηεο πεξηπηώζεηο. Καη έηζη ηειεηνπνηείηε έλα κέξνο από ην ηαμίδη καο. πνηνο ζέιεη λα πάεη εθεί, κπνξεί κε δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα. Μπνξεί λα πάεη κε απηνθίλεην, κε ιεσθνξείν ή κε αεξνπιάλν. Αλ πξνηηκάηε ην απηνθίλεην ε ην ιεσθνξείν ζα θάλεηε ηελ εμήο δηαδξνκή. Ξεθηλάκε από ηελ Α- ζήλα, πεξλάκε πξώηα έμσ από ηελ Κόξηλζν θαη ζπλερίδνπκε κέρξη ηελ Πάηξα. Απηό ζα καο πάξεη πεξίπνπ 2,5 ώξεο. Από θεη θαη πέξα ζπλερίδνπκε κε θαξάβη όπνπ ζηακαηάεη ζηελ άκε ηεο Κεθαινληάο. Τπάξρεη θαη ε επηινγή λα πάξνπκε ην θαξάβη από ηελ Κπιιήλε όπνπ απηό καο παίξλεη 3,5 ώξεο. Μεηά ζπλερίδνπκε κε θαξάβη θαη θηάλνπκε ζηνλ Πόξν. Δπίζεο κπνξνύκε λα πάκε θαη κε αεξνπιάλν, όπνπ πξνζγεηώλεηαη ιίγν πην έμσ από ην Αξγνζηόιη. Τπάξρνπλ πνιιά αμηνζέαηα πνπ κπνξνύκε λα δνύκε εθεί. Κάπνη-

16 ΕΛΙΔΑ 16 Σαξιδεύουμε... Σαξιδεύουμε... Κεφαλονιά, Λιμνοςπήλαιο α από απηά είλαη νη ππέξνρεο παξαιίεο ηεο, όπσο ν Μύξηνο, ν Πιαηύο Γπαιόο θαη πνιιέο άιιεο. Τπάξρνπλ πνιιά ζπήιαηα, δύν από απηά είλαη ην ιηκλνζπήιαην ηεο Μειηζζάλεο θαη ην ζπήιαην Γξνγθαξάηε. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ςειά βνπλά, ην ςειόηεξν ζηελ Κεθαινληά είλαη ν Αίλνο, όπνπ ππάξρεη κηα θήκε όηη εθεί δνπλ άγξηα άινγα. Τπάξρνπλ θαη πνιιά κνλαζηήξηα, κνπζεία ηζηνξίαο θαη πνιιά άιια, πνπ ζα ζαο ηα αθήζνπκε γηα έθπιεμε θαη ζα κπνξείηε λα ηα δείηε κόλν, αλ πάηε εθεί. Ελισάβετ Δόριζα (Αργοναύτες) - Κατερίνα Κολιάτση (Βασιλιάδες) ΣΑ Α ΙΝ ΙΑ Σαξιδεύω στο Σόκιο Σν Σόθην είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Ηαπσλίαο κε πιεζπζκό 10% ηεο ρώξαο δειαδή πεξίπνπ 13 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη. κσο ζηελ κεηξνπνιηηηθή ηνπ πεξηνρή αξηζκνύληαη πάλσ από 36 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη θάλνληάο ηελ έηζη ηελ πην ππθλνθαηνηθεκέλε πόιε ηνπ θόζκνπ. Ο πην ζύληνκνο δξόκνο γηα ην Σόθην είλαη αεξνπνξηθώο κε κηα ή θαη παξαπάλσ πηήζεηο. Άιινο ηξόπνο είλαη κε πινίν λα μεθηλήζεηε από ηνλ Πεηξαηά ή θη από άιια ιηκάληα αθνινπζώληαο απηήλ ηελ δηαδξνκή: Μεζόγεηνο Θάιαζζα, δηώξπγα ηνπ νπέδ, Δξπζξά Θάιαζζα, Ηλδηθόο Ωθεαλόο, Κόιπνο ηεο Βεγγάιεο, ζηελά ηεο Μαιαηζίαο, Νόηηα ηληθή Θάιαζζα, Θάιαζζα ησλ Φηιηππίλσλ, Σόθην. ην Σόθην ππάξρνπλ πάξα πνιιά εζληθά πάξθα όπσο θαη θήπνη. Ο πην δηάζεκνο πξννξηζκόο είλαη ην εθαίζηεην Fuji κε ηα εμαηξεηηθά ηνπία ηνπ θαη ηα πνιιά κνλαζηήξηα ηνπ -πνπ δελ εηλαη γηα επίζθεςεπάλσ ζηνπο ιόθνπο. Άιιεο σξαίεο πεξηνρέο είλαη ην Κηόην θαη ε Νάξα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην Σόθην. Σν Σόθην είλαη κηα από ηηο σξαηόηεξεο πόιεηο ζηνλ θόζκν θαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο πξννξηζκνύο ηνπ. Παντελής ακελλαρόπουλος (Βασιλιάδες) Μια εύκολη και γευστική συνταγή Το Τόκιο και ςτο βάθοσ το ηφαίςτειο Φούτζι αλάτα με γλυκόξινη σάλτσα ΤΛΗΚΑ Κόθθηλε θαη πξάζηλε Λόια (είδνο καξνπιηνύ), θξνπηόλ, αγγνύξη, ζηαθίδα, θνπθνπλάξη, μύδη κπαιζάκηθν, ιάδη, κέιη, ξόδη, θαξύδηα, παξκεδάλα. Εδώ γελάμε!!! Ανέκδοτα Ρσηάεη ν δάζθαινο ηνλ Σνηό: - Η μηηέρα ζοσ αγοράζει ένα ποσθάκηζν πξνο δξρ., κηα θνύζηα πξνο δξρ., έλα θαπέιν πξνο δξρ. θαη έλα δεπγάξη παπνύηζηα πξνο δξρ. Πεο κνπ ηη θάλνπλ όια απηά; -Όλα ασηά κύριε κάνοσν ηον μπακπά κνπ ζεξίν! Ο κπέκπεο ζην κεγαιύηεξν αδεξθό: - Αποζηόλη, θα μοσ δώζεις ηλία παγσηίληα; - Δεν ζοσ δίνω ηίποηα! ΔΚΣΔΛΔΖ Πξώηα πιέλνπκε ηα ιαραληθά καο θαη κεηά ηα ςηινθόβνπκε. Αθνύ ηα ηειεηώζνπκε, βάδνπκε όζν κπαιζάκηθν ρξεηαδόκαζηε, ιάδη θαη ιίγν κέιη ζην κίμεξ. Μεηά ηνπνζεηνύκε όια ηα πιηθά καο ζε έλα κπνι εθηόο από ηελ - Γιαηιιιιί; - Αν δεν πεις "ηρία" ανηί για "ηλία" παγσηίληα δελ παίξλεηο. - Καλά ηόηε. Δώζε μοσ πένηε! Ση είλαη θίηξηλν θαη θνπβαιάεη ηνύβια??? Σν ζρνιηθό ιεσθνξείν!!! Μαρία Κατσιγιάννη (Πειρατές) Περίεργα αλλά σίγουρα αστεία Ση είλαη πξάζηλν θαη είλαη ζην ππόγεην; Ένας αγγοσραίος. παξκεδάλα, ηελ νπνία ηελ θόβνπκε κε έλα καραηξάθη ζε ιεπηέο θέηεο. Ζ ζαιάηα ζαο είλαη έηνηκε γηα ζεξβίξηζκα. Σζωρτζίνα Κατσιγιάννη Αργοναύτες Λέεη ην έλα θίδη ζην άιιν: -Ρε θίλε μήπως είμαζηε δηληηηριαζκέλα θαη δελ ην μέξσ; -Ότι ρε θίλε απανηά ηο άλλο θίδι. Άιια γηαηί ξσηάο; -Ρωηάω γιαηί καηά λάθος δάγκωζα ηελ γιώζζα κνπ! Ήηαλ ηξεηο λπρηεξίδεο θαη θάζνληαλ αλάπνδα ζε έλα θιαδί. Ξαθληθά ε κηα από ηηο λπρηεξίδεο θάζηζε όξζηα θαη ηόηε ιέλε νη άιιεο δύν... -Ρε, ασηή λσποθύμηζε!!! Ελισάβετ Δόριζα (Βασιλιάδες)

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα