ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ."

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα

2 Αγκαθωτό Συρματόπλεγμα Εικόνα 1 : Φσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα. Εικόνα 2 : Φσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα.

3 Η δσή καο πεξηηξηγπξίδεηαη από θάζε ινγήο πιηθά, από ην πην απιό κέρξη ην πην πεξίεξγν αληηθείκελν. Εικόνα 3 : Δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ καο.

4 Η ηζηνξία ηνπ Αγθαζσηνύ πξκαηνπιέγκαηνο Σν αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα είλαη έλα πιηθό παγθνζκίαο θήκεο ππάξρεη παληνύ, είηε γηα ηελ πξνθύιαμε νηθνπέδσλ, είηε ζηα ζύλνξα ησλ ρσξώλ. Γεληθά είλαη έλα πιηθό πνπ έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία πξνο ηελ ρξήζε ηνπ. Η ηζηνξία ηνπ μεθηλά ζηελ Ακεξηθή, νη κεγάιεο εθηάζεηο γεο,ηα βννεηδή πνπ έθηξεθαλ γεσξγνί θαη ηα ειεπζέξαο βνζθήο δώα δεκηνπξγνύζαλ αξθεηέο θνξέο πξόβιεκα, ιόγν ην όηη ε απνπζία ηεο πεξίθξαμεο ηα έθαλε λα βνζθνύλ αλελόριεηα ζε όια ηα θαιιηεξγήζηκα ηνπία.

5 Εικόνα 5: Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο κε μύιν Εικόνα 4 : Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο κε μύιν

6 Η λέα ηδέα γηα κηα θαηλνύξγηα πεξίθξαμε δελ άξγεζε λα έξζεη, ην 1874 ν Σδόδεθ Γθιίληελ έλαο αγξόηεο ακεξηθαλόο, ν νπνίνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ γε ηνπ αλαθάιπςε ην αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα. Σν ζύξκα πεξίθξαμεο απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα ζύξκαηνο πνπ πιέθνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα θαιώδην αγθαζσηό ην νπνίν δεκηνπξγείηε κε επαλάιεςε θηηάρλνληαο έηζη ην επαλαιακβαλόκελν αγθάζη. Εικόνα 6 : θίηζν, Άπνςε δεκηνπξγίαο αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο Εικόνα 7 : Φσηνγξαθία. Άπνςε πεξίθξαμεο ζηελ Ακεξηθή κε ζπξκαηόπιεγκα

7 Σν ζύξκα είλαη έλα έιαζκα από θξάκα κέηαιισλ ή γαιβαληδέ. πλήζσο, ε βάζε γηα ηα απαηηνύκελα θξάκαηα είλαη ν ζίδεξνο ή ραιθόο, αιιά θαη άιια πνιιά θξάκαηα. Η άζθεζε δύλακεο πέξαλ ηνπ νξίνπ θάκςεο ηνπ, ηνπ επηθέξεη πιαζηηθέο (κόληκεο) παξακνξθώζεηο, δηόηη είλαη εύθακπην.

8 ρεδόλ ακέζσο, όκσο, κεηαβιήζεθε ζε πνιηηηθό εξγαιείν. Εικόνα 8 : θσηνγξαθία, Άνπζβηηο Γεξκαλία. Πεξίθξαμε πιεζπζκνύ κε Αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα Εικόνα 9 : Φσηνγξαθία από ην Άνπζβηηο Γεξκαλίαο.

9 Σν αγθαζσηό ζύξκα αληηπξνζσπεύεη έλαλ ππνθεξηό ηξόπν δηαρσξηζκνύ ησλ ζσκάησλ κέζα ζ έλαλ νπνηνδήπνηε ρώξν. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηείο ηελ ηξαπκαηηθή επαθή κε ηηο αθίδεο ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο πνπ ζεσξείηαη κε απνδεθηόο, όκσο ππάξρεη θαη ε ππνρξέσζε λα ππνζηείο ηε ζέα ηνπ. εικ φωτογραφίεσ από μετανάςτεσ

10 Η δπλαηόηεηα απηνύ ηνπ ηόζνπ απινύ εξγαιείνπ λα αληηζηέθεηαη κέζα ζην ρξόλν. έλαλ αηώλα ηερλνινγηθήο πξνόδνπ, πνπ έζεζε ζε αρξεζηία πιήζνο πξντόλησλ, παξακέλεη αξθεηά απνηειεζκαηηθό ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη θάπνηνο από απηό : λα νξηνζεηεί ην ρώξν, λα ραξάδεη ζην έδαθνο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Μπνξεί λα θαιύπηεη απνζηάζεηο κεγάιεο θαη λα ππεξεηεί πνιιέο αλάγθεο όπσο πξνζηαζία, νρύξσζε εικόνεσ φωτογραφίεσ με αγκαθωτό ςύρμα

11 Εηθόλεο πεξίθξαμε θηεξίσλ ρσξαθηώλ

12 Το Αγκαθωηό Συρμαηόπλεγμα ζε μουζείο και η χρήζη ηου ζηην ηέχνη. Εηθόλα 19: πξόζνςε ηνπ κνπζείνπ Το Wire Museum ζην Κάλζαο ( Α κεξηθή ) Εικόνα 20: θσηνγξαθία, ζπξκαηνπιέγκαηα πνπ εθζέηνληαη ζην κνπζείν ζην Κάλζαο.

13 Σν ζύξκα γεληθά είλαη έλα πιηθό πνπ θάζε θαιιηηέρλεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη, δεκηνπξγώληαο γιππηά ή εγθαηαζηάζεηο από απηό. Σν αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα ρξεζηκνπνηήζεθε πξόζθαηα ζε κηα performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη έλαο αθηηβηζηήο performer ηεο Ρσζίαο. Σύιημε ην γπκλό θνξκί ηνπ κε ην ζπξκαηόπιεγκα θάλνληαο δηακαξηπξία ελαληίνλ ηνπ λνκνζεηηθνύ ζώκαηνο θαη θαηά ηεο θπβέξλεζεο. Εικόνα 21: θσηνγξαθία από ηελ performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη Εικόνα 22 : θσηνγξαθία από ηελ performance ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθ Εικόνα 23 : Η απνκάθξπλζε ηνπ Πηόηξ Παβιέλζθη από ζώκαηα αζθαιείαο

14 Δημιουργία έργου με ηο αγκαθωηό ζυρμαηόπλεγμα. θνπόο κνπ είλαη λα δέζσ ηελ θύζε κε απηό ην αηρκεξό αληηθείκελν ρσξίο ηελ ζεκαζία πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ είδακε λα δεζπόδεη ην αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα. Ο ηξαπκαηηζκόο όκσο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζύξκα απηό έξρεηαη ζην λνπ κνπ σο έλα αλαξξηρόκελν θπηό γεκάην από αγθάζηα. Η δεκηνπξγία ελόο ινπινπδηνύ πνπ πξνζθέξεη νκνξθηά Υλικά για ηην καηαζκευή ηων λουλουδιών. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα θαη κία πέλζα γηα λα θνπνύλ ηα κεγέζε πνπ ήζεια, ζηελ ζπλέρεηα κε ηα ρέξηα άξρηζα λα ηα επεμεξγάδνκαη.

15 Εικόνα 24 θσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα Εικόνα 25 θσηνγξαθία, αγθαζσηό ζπξκαηόπιεγκα

16 Εικόνα 26: θσηνγξαθία, πιέμηκν αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο. Εικόνα 27: θσηνγξαθία, πιέμηκν αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.

17 Εικόνα 28 : θσηνγξαθία, ηειηθή κνξθή αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο. Εικόνα 29 : θσηνγξαθία, ηειηθή κνξθή αγθαζσηνύ ζπξκαηνπιέγκαηνο.

18 ηελ ζπλέρεηα ηα αγθαζσηά ινπινύδηα πνπ έθηηαμα ηνπνζεηνύληαη έμσ ζηελ θύζε, ζαλ λα είλαη θνκκάηη ηεο θαη ζηέθνληαη δίπια ζε θπηά θαη αγξνύο. Εικόνα 30: θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θήπν.

19 Εικόνα 31: θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θήπν(θνληηλό πιάλν).

20 Εικόνα 32 : θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θήπν

21 Εηθόλα 33 : θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε πεξηθξαγκέλε ( παιηά) βξύζε

22 Εηθόλα 34 : θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα ζε πεξηθξαγκέλε ( παιηά) βξύζε θνληηλή ιήςε.

23 Εικόνα 35 : θσηνγξαθία αγθαζσηά ινπινύδηα ζε θόθθηλν ηνίρν

24 Εικόνα 36: θσηνγξαθία αλζηζκέλα αγθαζσηά ινπινύδηα

25 εικόνα 37: θσηνγξαθία μεξηδσκόο ινπινπδηώλ

26 Εικόνα 38 : θσηνγξαθία αγθαζσηά ινπινύδηα ζηα ρέξηα λεαξήο θνπέιαο.

27 Εικόνα 39 θσηνγξαθία, αγθαζσηά ινπινύδηα αλζνδέζκε.

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Αγαπεηέο ζπλδεκόηηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλδεκόηεο, Με ην παξόληα νδεγό πνπ εηνίκαζαλ νη ηερληθνί καο ζύκβνπινη από ην Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία 1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα