ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλειόμενης κλειόμενης Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις Ι Μετοχικό κεφάλαιο(6.782 μετ. των 17,14 Ευρώ) χρήσεως 2014 χρήσεως Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις- 1.Καταβλημένο , ,48 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης δαπάνες 5.850, ,97 0, , ,97 0,03 Οφειλόμενο 4.992, ,00 ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,48 3.Κτίρια & τεχνικά έργα ,59 ### , , ,59 ### , ,99 ΙV Αποθεματικά κεφάλαια 3α.Εγκαταστάσεις κτιρίων 4.155, ,45 0, , ,45 0,03 1.Τακτικό αποθεματικό , ,00 5.Μεταφορικά μέσα , ,14 0, , ,62 0,06 3.Ειδικό αποθεματικό 6.481, ,97 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,91 4.Εκτακτο αποθεματικό 146,74 146, , , , , , ,99 5.Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό 1.349, ,96 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ,71 ### ,36 ### ,35 ### ,20 ### ,21 ### , , ,67 Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V Αποτελέσματα εις Νέο Ι Αποθέματα Υπόλοιπο εις νέο , ,22 1.Εμπορεύματα , ,82 Υπολοιπο κέρδη χρησεως εις νέο , ,55 4.Είδη συσκευασίας 0,00 738, , , , ,12 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) , ,52 ΙΙ Απαιτήσεις B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.Πελάτες , ,27 1.Προβλέψεις αποζ.προσ.λόγω εξόδου από υπηρ. 0,00 0,00 2.Επιταγές εισπρακτέες 0, ,15 2.Προβλέψεις για επισφαλ. απαιτήσεις , ,81 Επιταγές για εγγυηση τραπεζα 0,00 0,00 Σύνολο προβλέψεων , ,81 7.Ελληνικο Δημοσιο 2.076,25 927,53 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.Χρεωστες Διαφοροι 1.645, ,01 ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,96 ΙV Διαθέσιμα 1.Προμηθευτές , ,58 1.Ταμείο 3.848,76 391,56 2.Γραμμάτια πληρωτέα , ,52 3.Καταθέσεις όψεως 9.767,06 37,59 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,82 429,15 α. Λογαριασμοί δανείων , ,57 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,23 β. Επιταγές πληρωτέες 0,00 Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 4.Προκαταβολές πελατών 2.843,28 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 30,92 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.431, ,68 30,92 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.976, ,23 7.Πιστωτές διάφοροι , ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΙ , ,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) , ,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ , ,22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ 2014 ΠΟΣΑ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ , ,55 κυκλος εργασιων , ,19 Ζημίες προηγουμενων χρήσεων ,67 0,00 Μειον κοστος εργασιων , ,67 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ , ,52 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο , ,55 Αλλα εσοδα Παροχη υπηρεσιών , ,00 Εσοδα από επιστροφή ασφαλ.φορέα 550,00 0,00 Έσοδα απο Ενοίκια 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα , ,52 Μείον εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,97 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΟΝΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΟΝΕΟΥ ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ Α.Δ.Τ. Ι ΑΦΜ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔ. ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειομένης ΚΩΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 Χρήσεως Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 70 Πωλήσεις εμπορευματων ,04 20 Εμπορεύματα ,82 73 Παροχη Υπηρεσιων ,50 28 Είδη συσκευασίας 738, ,12 75 Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 550,00 2. Αγορές χρήσεως 20 Εμπορεύματα ,61 28 Είδη συσκευασίας 448, ,64 3. Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσεως 20 Εμπορεύματα ,90 28 Είδη συσκευασίας 0, ,90 Αγορές και διαφορές αποθεμάτων ,86 4. Οργανικά έξοδα 61 - Αμοιβές & έξοδα τρίτων 9.951, Παροχές τρίτων 6.369, Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων 0,00 - στο λειτουργικό κόστος φόρων) 64 - Διάφορα έξοδα Έξοδα μεταφορών 1.012, Έξοδα προβολής & διαφημίσεως 246, , Έντυπα & γραφική ύλη 60, Εξοδα δημοσιευσεων 20, Λοιπά διάφορα έξοδα 1.018, , Τόκοι & συναφή έξοδα 5.803, Αποσβέσεις παγιών στοιχείων 5.630,64 Συνολικό Κόστος ,83 Κέρδη εκμεταλλεύσεως ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,54

3 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Δαπάνες ISO 5.850,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.849,97 0,03 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων ,59 Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων 4.155,48 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ ,07 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,02 5.Μεταφορικά μέσα ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ ,19 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ,14 0,05 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Επιπλα ,05 Μηχανές γραφείου 7.134,46 Η/Υ και Συγκροτήματα ,18 Εξοπλισμός τηλεποκοινωνιών 7938,69 Λοιπός Εξοπλισμός ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ ,45 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,25 Σύνολο ακινητοποιήσεων ,32 ΙΙΙ. Συμμετοχες & άλλες μακρ/σμες απαιτησεις 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις Εγγυηση ενοικίου έδρας 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ EΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,32 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ως βιβλίο απογραφών & ισολογισμού ,90 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Πελάτες Πελάτες ,24 2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 2α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 0,00 ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 0,00 7. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ προιγούμενης φορολογικης 1.544,39 Φόρος ακίνητης περιουσίας 531, Χρεώστες διάφοροι Προκαταβολη φορου εισοδηματος 90,00 Λοιποι παρακρατουμενοι φοροι 867,06 Επιταγες εισπρακτεες μεταχρρ 599,96 Κτιζω ανακαινιζω 88, , ,24 0, , ,06

4 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο Τα εις αυτό διαθέσιμα 3.848,76 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.848,76 Eurobank ,79 ΕΤΕ ,00 ΕΤΕ , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡOYNTOΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) ,27 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων Εξοδα τηλεπικοινωνιων 30,92 30,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ,54 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καταβλημένο ,48 2. Οφειλόμενο 4.992, ,48 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό ,00 3. Ειδικό αποθεματικό 6.628,71 4. Έκτακτο αποθεματικό 1.349, ,67 V.Αποτελέσματα εις νέο 1. Yπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) ,72 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλεις απαιτήσεις , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,81 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προμηθευτές Προμηθευτές , ,77 2. Γραμμάτια πληρωτέα Γραμμάτια πληρωτέα σε ξένο νόμισμα , ,52 3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/μων υποχρεώσεων Δάνειο ΕΤΕ Νο ,94 Δάνειο EFG ,89 ETE λογαριασμός , ,24 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη Φόρος εισοδήματος μη διανεμ 1.486,74 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -0,02 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 19,80 ΦΠΑ εκκαθάρισης Δεκεμβρίου 1.925, ,57 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ 2.077,40 ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ 392,36 ΤΑΥΕΚ 3.506, , Πιστωτές διάφοροι Ευστρατιος Γονεος 1.571,02 Ελενη Γονεου 1,98 Προκαταβολες προσωπικου ,55 ΤΣΠΕΑΘ (Αγγελιοσημο διαφημι) 152,52 ΦΑΠ ,41 ΦΑΠ ,84 Υποχρεώσεις από πρόστιμα 717, ,25 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) ,45

5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) ,54

6 Αναλυτικό μητρώο παγίων ΓΟΝΕΟΣ ΑΕ 31/12/2014 A/A Περιγραφή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2013 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2014 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROTECK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , , , , , ,99 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,45 0,03 0, ,45 0,03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,02 ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,14 0,05 0, ,14 0,05 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0,05 0, ,14 0, ΕΠΙΠΛΑ 10% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2013 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 2014 ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,34 247,08 246, ,34 1, ΤΡΑΠΕΖΙ 21809, , ,60 688,41 172, ,70 516, ΚΑΝΑΠΕΣ 0, , ,94 883,96 214, ,23 669, ΚΑΝΑΠΕΣ 1.042,02 605,66 436,36 104,20 709,86 332, ΚΑΡΕΚΛΕΣ 2.043, ,11 868,59 204, ,48 664,22 ΣΥΝΟΛΑ , , ,40 940, , , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,83 4,63 0, ,83 4, Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,48 1, ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΙΜ ,60 887,28 204,32 204, ,59 0, Η/Υ CORE 2 TIM ,00 464,00 116,00 115,99 579,99 0, UPS+HDD 267,00 193,57 73,43 53,40 246,97 20,03 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,03 21, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,19 320,50 319, ,19 1, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 710,00 544,33 165,67 71,00 615,33 94,67 ΣΥΝΟΛΑ 7.938, ,52 486,17 390, ,52 96, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,21 0,86 0, ,21 0, AIR CONDITION 3.090, , ,00 309, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,86 309, , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,25 αποσβεσεις 3.749,63 πλεον των νομιμων 1.881,00

7 16.19 ΔΑΠΑΝΕΣ ISO ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ , ,97 0,03 0, ,97 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.630,63

8 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ 1600cc ΑΡΧΙΚΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ. ΤΕΛΙΚΟ ,00 0, ,00 0,00 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,60 0,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 81 50,34 50,34 0 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , ,36 ΣΥΝΟΛΑ 3837, ,36

9 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 31/12/ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΚΩΔ Περιγραφή Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ THOROSEAL ΓΚΡΙ ΚΙΛ 3475,0 0, , THOROSEAL ΛΕΥΚΟ 10 KG ΚΙΛ 5,0 0,87 4, THOROSEAL FC ΚΙΛ 3400,0 0, , THOROSEAL FΧ 100 ΚΙΛ 190,0 1,17 222, THOROSEAL FΧ 100 5KG ΚΙΛ 20,0 1,43 28, THOROSEAL FΧ 100 LIQUID ΛΙΤ 79,0 6,29 496, THOROSEAL FΧ 100 LIQUID 2LT ΛΙΤ 8,0 6,43 51, THORO ROADPATCH GREY 25 KG ΚΙΛ 100,0 0,60 60, QUICKSEAL ΛΕΥΚΟ ΚΙΛ 240,0 1,03 247, QUIKSEAL ΛΕΥΚΟ 5 KG ΚΙΛ 35,0 0,01 0, BL QUIKSEAL ΜΠΛΕ ΚΙΛ 5,0 1,12 5, ΒL QUICKSEAL ΜΠΛΕ ΚΙΛ 60,0 0,92 55, WATERPLUG 5 KG ΚΙΛ 80,0 2,03 162, WATERPLUG 25 KG ΚΙΛ 2100,0 1, , STRUCTURITE R4 ΚΙΛ 2990,0 0, , STRUCTURITE R4 5 KG ΚΙΛ 105,0 1,22 128, STRUCTURITE LIGHT 20KG ΚΙΛ 400,0 0,54 216, THOROGRIP 5KG ΚΙΛ 5,0 1,24 6, THOROGRIP 25KG ΚΙΛ 650,0 0,92 598, FLEXI JOINT PART 1 5 KG ΚΙΛ 25,0 1,92 48, FLEXI JOINT PART 1-1 KG ΚΙΛ 1,0 2,22 2, FLEXI JOINT PART 2 5LT ΛΙΤ 20,0 6,27 125, FLEXI JOINT LIQUID PART 2-1LT ΛΙΤ 2,0 6,57 13, ACRYL -60 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 220 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ 140,0 3,53 494, ACRYL ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ 168,0 3,66 614, ACRYL LT ΛΙΤ 5,0 3,72 18, ACRYL ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ 280,0 3, , THOROBOND 5ΛΙΤΡΟ ΛΙΤ 5,0 2,98 14, THOROSEAL FX MESH ΠΛΕΓΜΑ (1ΜΧ50Μ) Μ 150,0 1,30 195, THOROSEAL FX MESH GP ΠΛΕΓΜΑ (0,2ΜΧ10Μ) ΤΕΜ 5,0 2,80 14, THORO SWELL STRIP ΤΑΙΝΙΑ 2005 Μ 55,0 0,00 0, THORO SWELL PASTE 0,31L ΣΩΛ 5,0 11,04 55, THORO SWELL STRIP ΤΑΙΝΙΑ 2010 Μ 20,0 5,10 102, ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ THOROSEAL ΤΕΜ 125,0 5,55 693, ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ THOROSEAL ΤΕΜ 25,0 3,80 95, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΓΙΑ THOROSEAL ΤΕΜ 4,0 14,27 57, ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ THOROFLOW ΤΕΜ 1,0 65,76 65, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ HOPPERGUN ΓΙΑ THOROSEAL + ΤΕΜ 1,0 291,46 291, THOROSEAL WR ΚΙΛ 250,0 0,75 187, THOROSEAL PM 25KG ΚΙΛ 625,0 0,29 181, THOROSILCO HV WHITE 15LT ΛΙΤ 15,0 6,10 91, ENVIROSEAL B 5LT ΛΙΤ 10,0 0,24 2, WATERPACT BLUE GR 0,31L ΤΕΜ 166,0 15, , THORO DISPLAYS (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ WATERP ΤΕΜ 121,0 0,00 0, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ COETRANS ΛΙΤ 1,0 4,78 4, ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ COETRANS ΤΕΜ 5,0 1,13 5, COESOL IMPRAGNAT (COELAN) ΓΙΑ ΠΟΡΟΛΥΘ ΛΙΤ 1,0 0,00 0, KABAU ΠΛΕΓΜΑ ΨΙΛΟ Μ2 76,0 1,50 114, ARKOFLEX ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Μ2 294,0 1,50 441, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΚΡΩΝ ΑΠΌ ARKOFLEX ΠΟΛΥΟΥΡ. 0,1Μ 510,0 0,15 76, TREVIRA 150 GR/M2 Μ2 460,0 0,98 450, THF ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΛΙΤ 1,0 12,20 12, ΛΑΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ 806,0 0,27 217,62

10 UPAT 40/60 ΤΕΜ 800,0 0,10 80, UPAT 60/80 ΤΕΜ 100,0 0,11 11, TREVIRA 400 GR/M2 ΤΕΜ 36,0 1,02 36, ΜΕΜΒΡΑΝΗ RHENOFOL CB 1,2 Μ2 19,9 4,96 98, KALLIKO ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 29,0 25,64 743, PASTE ΚΙΛ 5,0 8,27 41, ΜΕΜΒΡΑΝΗ BAUDER Μ2 270,0 5, , ROOFMATE SL 6 Μ2 2,7 8,53 23, ROOFMATE SL -5 DOW Μ2 16,5 6,96 114, ,50 63 ΔΟΧΕΙΑ 10 ΚΙΛΑ ΔΟΧ 28,0 1,77 49,56 64 ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ PASTE ΤΕΜ 98,0 0,54 52,92 65 ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 484,0 0,16 77,44 66 ΔΟΧΕΙΑ 20 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧ 37,0 3,92 145,04 67 ΔΟΧΕΙΑ 2 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧ 235,0 0,24 56,40 68 ΔΟΧΕΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΔΟΧ 32,0 0,28 8,96 69 ΚΟΥΤΙΑ 5 ΚΙΛΑ ΔΟΧ 131,0 1,26 165,06 70 ΚΟΥΤΙΑ 1 ΚΙΛΑ ΓΙΑ FLEX ΤΕΜ 30,0 0,30 9,00 71 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 18% ΤΕΜ 78,0 0,59 46,02 610,40 ΣΥΝΟΛΟ 20757, ,90

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα