Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε /62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης κλειόμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Λοιπές ασώματες ακινητ/σεις , ,86 0, , ,86 0,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο , ,00 1. Γήπεδα οικόπεδα ,00 0, , ,00 0, ,00 2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 0,00 0,00 3.Κτίρια τεχνικά έργα ,27 ### ,46 ### , , , , , ,00 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις , , , , , ,21 ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/σης-επιχορηγ. 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,95 3. Επιχορη.Επενδυσ.πάγιου ενεργ ,33 ### ,05 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,73 514, , ,73 457,86 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό , ,31 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ,12 ### ,31 ### , ,40 ### ,37 ### ,03 4.Έκτακτα αποθεματικά ,92 ### ,92 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ,55 ### ,55 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,51 ### , , ,03 V.Αποτελέσματα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο , ,17 Ι.Αποθέματα , ,17 1.Εμπορεύματα , ,68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) , ,00 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 1.481,50 885,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα Υλικά , ,98 2.Λοιπές προβλέψεις , ,53 5.Αναλώσιμα υλικά 4.010, , , , , ,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες , ,75 1.Προμηθευτές , ,46 3.Γραμμάτια Εισπρακτέα , ,57 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων 5.607, ,98 11.Χρεώστες διάφοροι , ,55 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , ,87 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,35 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 IV.Διαθέσιμα 11.Πιστωτές διάφοροι 7.390, ,64 1.Ταμείο , , , ,73 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,60 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , , ,20 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,23 ### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ,11 ### ,26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης κλειόμενης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , ,26 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,40 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,06 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ,93 0,00 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 ### 0,00 Σύνολο , ,40 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,97 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,46 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,31 Σύνολο , ,03 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,09 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,91 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 9.737, ,21 Κέρδη προς διάθεση ,47 ### ,12 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.744, , , ,73 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,82 1.Τακτικό Αποθεματικό 7.148, ,95 Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα , ,24 2.Πρώτο Μέρισμα 2.Εκτακτα κέρδη , ,24 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,17 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 495,09 185, , ,12 4.Προβλέψεις , ,36-185,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) , ,06 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,06 Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Δ.Τ. ΑΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ316189

2 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (01/01-31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.420,80 70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,42 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.700,80 71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,30 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.120,90 72 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 478, ,50 Σύνολο πωλήσεων ,72 2. Αγορές χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,64 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ,74 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.902,39 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, ,77 Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών ,27 Σύνολο οργανικών εσόδων 1,83 3. Αποθέματα τέλους χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.070,12 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.831,69 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.704, ,62 Αγορές και διαφορά αποθεμάτων ,65 4. Οργανικά έξοδα 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,94 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,36 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,84 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (Πλην των μη ενσωμ.στο λειτ κόστος) ,13 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 528, ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5.332, ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.912, ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.184, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.266, ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 1.077, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜ. & ΧΡΕΩ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ,68 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.471,36 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ ,76 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,00 Συνολικό Κόστος ,64 Μείον ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤ 2.711,58 Συνολικό Κόστος ,06 Συνολικό εσόδων , ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ , ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 , , , , ,63

4 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγουμένης χρήσης 2010 χρήσης 2009 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,56 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,09 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων ,31 0,00 Σύνολο , ,65 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,59 Κέρδη προς διάθεση , ,06 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 1.280, ,42 2.Πρώτο Μέρισμα 7.838,19 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , , , ,06 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 S01001 Ισοζύγιο: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (EUR) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λογαριασμός ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ.ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μεταφορά σελίδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Κτίρια - Εγκ.Κτιρίων-Τεχνικά Έργα , , ,92 0, , , , , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Νέες Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχν.έργα 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσ/να κτιρ.-εγκ/σεις κτιρ. σε ακίνητα τρίτων 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσβεσμ.κτίρια-εγκ.κτιρίων σε ακ.τριτ. 0, , ,50 0, ,27 0, , ,77 12 Μηχ/τα - Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισ , , ,33 480,00 944, , , , Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανή ψυκτική παγοκύβων 4440 original+ηλεκτρ.θερμ 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα σε ακιν.τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα μ/τα τεχν.εγκ/σεις λοιπός μ/κος 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , ,70 14 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , , , , Έπιπλα ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη με ΦΠΑ 19% ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Απογραφής (εκ μεταφοράς) ,28 0, ,28 0,00 0, ,28 0, , Ηλεκτρονικός Υπολογιστής TURBO-X+πληκτρολόγιο+ποντ 0,00 0,00 0,00 439,50 0,00 439,50 0,00 439, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημινικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 0,00 0,00 385,23 0,00 385, Κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson 0,00 0,00 0,00 200,19 0,00 200,19 0,00 200, Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 0,00 0, ,76 0, , Φλόγιστρο διπλό με 2 μεγάλους καυστήρες με σχάρα V 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450, Αποσβεσθέντα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0, , ,81 0, ,10 0, , ,91

6 Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ Απογραφής 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , , Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , ,86 15 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-ηλεκτρολογικά 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-κατασκευαστικά 0,00 0,00 0, ,77 0, ,77 0, ,77 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσ , , ,12 0, , , , , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Λογισμικά προγράμματα Η/Υ ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0, , ,86 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάσατσης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , ,65 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμς απαιτήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 354, Δοσμένες εγγυήσεις σε ΑΕGEAN POWER AE 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 20 Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,64 0, ,44 0, , Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,47 0, ,27 0, , Αποθέματα Έναρξης 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 16% 0,00 0,00 0,00 376,42 0,00 376,42 0,00 376, Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0% 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Αγορές Εμπορευμάτων - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 710,63 0,00 710,63 0,00 710, Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80

7 Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Εκπτώσεις Αγορών 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 10% 0,00 0,00 0,00-236,83 0,00-236,83 0,00-236, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 11% 0,00 0,00 0,00-907,55 0,00-907,55 0,00-907, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 23% 0,00 0,00 0,00-433,45 0,00-433,45 0,00-433,45 24 'Α & Βοηθητικές Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 6% 0,00 0,00 0,00 550,80 0,00 550,80 0,00 550, Ά Ύλες Εσωτερικού 7% 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 8% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 493,90 0,00 493,90 0,00 493, Ά Ύλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 27,07 0,00 27,07 0,00 27, Ά Ύλες 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 25 Αναλώσιμα 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 610,16 0,00 610,16 0,00 610, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 2,43 0,00 2, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 400,85 0,00 400,85 0,00 400, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 182,91 0,00 182,91 0,00 182, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 23,97 0,00 23,97 0,00 23, Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Α Ύλες Εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 28,05 0,00 28,05 0,00 28, Α' 'Υλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 40,34 0,00 40,34 0,00 40,34 30 Πελάτες , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , ,32 33 Χρεώστες Διάφοροι ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142,41 35 Λογαριασμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων ,00 0, , , , , , , Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , ,07

8 Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , , Στεφανίδης Νικόλαος ,00 0, , , , , , ,07 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Mεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί λογαριασμοί εσωτερικού(δεη) 775,24 0,00 775,24 0,00 0,00 775,24 0,00 775, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, ,57 38 Χρηματικά Διαθέσιμα ,75 0, , , , , , , Ταμείο ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Καταθέσεις Όψεως ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,32 0, , , , , , , ALPHA ,56 0,00 463,56 432,97 0,18 896,53 0,18 896,35 40 Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Στεφανίδης Νικόλαο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μαλάμη Αικατερίνη 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μπιζάκης Εμμανουήλ 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μιχαηλίδης Ιεροκλή 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 41 Αποθεμ-διαφ.αναπρ 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , ,62 42 Αποτελέσματα εις Νέο 0, , , ,31 0, , , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Περαίωση ν.3888/2010 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (άρθρο 5.ν.3845/2010) 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, ,33 44 Προβλέψεις 0, , ,55 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις επισφαλών ασφαλών 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 50 Προμηθευτές 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691, Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55

9 Προμηθευτές Eσωτερικού - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55 51 Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , ,00 53 Πιστωτές Διάφοροι 232, , , , , , , , Δικαιούχοι αμοιβών 232, , , , , , , , Δικαιούχοι Αμοιβών 232, , , , , , , , ΔΕΗ 0,00 0,00 0, , , , ,41-723, ΘΕΣΜΟΣ Ε.Ε. 0,00 595,00-595, , , , , , ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 0,00 0,00 351,82-351, ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 355,24 0,00 707,06-707, ING ΑΕ 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 12, Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , ,19 54 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη 7.043, , , , , , , , Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.043,55 10, , , , , , , ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 7 % 0,00 0,00 0,00 18,39 0,00 18,39 0,00 18, Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 10 % 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00-2,80 0,00-2,80 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,55 0, ,55 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00-6,21 0,00-6,21 0,00-6, Εισροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,32 0, ,32 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00-2,24 0,00-2,24 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 23,09 0,00 23,09 0,00 23, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 693,10 0,00 693,10 0,00 693, Εισροών από το Εσωτερικό 16% 0,00 0,00 0,00 60,23 0,00 60,23 0,00 60, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 0,00 12, Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 389,43 0,00 389,43 0,00 389, Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Εισροών Α' Υλών 0,00 10,31-10, ,46 0, ,46 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 6 % 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 33,05 0,00 33, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 7% 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 93,28 0,00 93, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 8% 0,00 0,00 0,00 106,53 0,00 106,53 0,00 106, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 10,31-10, ,32 0, ,32 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 0,00 58, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 6,60 0,00 6, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 6,23 0,00 6,23 0,00 6, Εισροών Αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 766,98 0,00 766,98 0,00 766, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 479,53 0,00 479,53 0,00 479,53

10 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 269,57 0,00 269,57 0,00 269, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 15,35 0,00 15,35 0,00 15, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 0,00 0,00 0,00 174,71 0,00 174,71 0,00 174, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23% 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών Λ/σμών Ομάδων 6 & 8 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 411,87 0,00 411,87 0,00 411, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 641,00 0,00 641,00 0,00 641, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,45 0, ,45 0, , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 11 % 0,00 0,00 0,00 0,00-80,40 0,00-80,40 80, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, , , Εκροών 9 % 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , , Εκροών 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , , Εκροών 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , , Εκροών 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96-1, Λοιπών Εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 364,47 0,00 364,47-364, Εκροών στο Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60-55, Εκροών στο Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 47,68 0,00 47,68-47, Εκροών στο Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83 0,00 87,83-87, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00-50, Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 48,19 0,00 48,19-48, Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17 0,00 75,17-75, Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ 7.043,55 0, , ,44 0, ,99 0, , ΦΠΑ Προηγούμενης χρήσης 7.043,55 0, ,55 0,00 0, ,55 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαρτίου 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαίου 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουνίου 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουλίου 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Σεπτεμβρίου 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Οκτωβρίου 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Νοεμβρίου 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόροι - Τέλη Αμοιβών Τρίτων 0,00 229,06-229,06 229,06 546,40 229,06 775,46-546, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100,00

11 54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Φόρος Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, ΕΛΓΑ 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 366,40-366, , , , , , Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , ,29 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0, , , , , , , , Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , ,45 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα ( Πληρωτέα ) 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , ,54 60 Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0, , Αμοιβές & Έξοδα Μισθωτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Τακτικες Αποδοχες Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αμοιβές & Έξοδα Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Τακτικες Αποδοχες Ημερομίσθιοιυ προσωπικού 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

12 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Ημερομισθιου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Ημερομίσθιου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου απο την Υπηρεσια 0,00 0,00 0, ,54 0, ,54 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, ,51 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αμοιβές Ελευθ. Επαγγελ. Υποκειμ. σε Παρακ. Φορου 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμ. σε Παρακρ. Φόρου Εισοδ. 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές Εταιρειών καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,43 0, ,43 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 457,75 0,00 457,75 0,00 457,75 62 Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0, , Τηλεπικοινωνίες 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Ταχυδρομικά 0,00 0,00 0,00 40,72 0,00 40,72 0,00 40, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 61,89 0,00 61,89 0,00 61, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15 0,00 128, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 65,70 0,00 65,70 0,00 65, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 292,54 0,00 292,54 0,00 292, Ενοίκια 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκια Κτιρίων - Τεχνικών Έργων 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Ενοίκιο Υποκαταστήματος 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , Ασφάλιστρα Ζωής 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Ζωής Αρ.Συμβολαίου ,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Κτιρίου / Περιεχομένου 0,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Ασφάλιστρα κτιρίου περιεχομένου-αρ.συμ.ρ ,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρίων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, ,80

13 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 927,34 0,00 927,34 0,00 927, Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλ. 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Φωτισμός 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,39 0, ,39 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 915,19 0,00 915,19 0,00 915, Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 191, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00 0,00 368, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 629,00 0,00 629, ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 21% 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 506,08 0,00 506,08 0,00 506, Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 591,94 0,00 591,94 0,00 591,94 63 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Φόρος 0,5% υπέρ Δήμου 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, , ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Διάφοροι Φόροι Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Χαρτόσημο Μισθωμάτων 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ,91 64 Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Εξοδα Μεταφορων 0,00 0,00 0,00 528,27 0,00 528,27 0,00 528, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Μεταφοράς προσωπικού με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μέσα τρίτων ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Εξοδα Μεταφορων Υλικων-Αγαθων με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 518,95 0,00 518,95 0,00 518, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 279,30 0,00 279,30 0,00 279,30

14 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 44,83 0,00 44, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 194,82 0,00 194,82 0,00 194, Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 11% 0,00 0,00 0,00 98,94 0,00 98,94 0,00 98, Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Συνδρομή στο εμπορικό & βιομηχανικό επιμελητήριο Θ 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Λοιπες Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Singular Logic για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Next ΑΕ για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90, Έντυπα & Γραφική Ύλη 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά Γραφείου 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 547,60 0,00 547,60 0,00 547, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 297,98 0,00 297,98 0,00 297, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 338,62 0,00 338,62 0,00 338, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Καύσιμα & Λοιπά Υλικά Θέρμανσης 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Καύσιμα 19% 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Καύσιμα 21% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Καύσιμα 23% 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Υλικά Καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Υλικά Καθαριότητας 19% 0,00 0,00 0,00 824,31 0,00 824,31 0,00 824, Υλικά Καθαριότητας 21% 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0, , Υλικά Καθαριότητας 23% 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 659,95 0,00 659,95 0,00 659, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 21% 0,00 0,00 0,00 634,95 0,00 634,95 0,00 634, Έξοδα Δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Έξοδα Δημοσιεύσης Ισολογισμών & Προσκλήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διάφορα έξοδα δημοσιεύσεων χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων 23% 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Έξοδα Διαφορα Αναλώσιμα Υλικά 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 158,68 0,00 158,68 0,00 158, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 654,75 0,00 654,75 0,00 654, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 264,22 0,00 264,22 0,00 264, Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Λοιπα Διαφορα Εξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 24,57 0,00 24,57 0,00 24, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014-32η Εταιρική χρήση (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Έννοια αποσβέσεων...

Διαβάστε περισσότερα