Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε /62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης κλειόμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Λοιπές ασώματες ακινητ/σεις , ,86 0, , ,86 0,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο , ,00 1. Γήπεδα οικόπεδα ,00 0, , ,00 0, ,00 2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 0,00 0,00 3.Κτίρια τεχνικά έργα ,27 ### ,46 ### , , , , , ,00 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις , , , , , ,21 ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/σης-επιχορηγ. 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,95 3. Επιχορη.Επενδυσ.πάγιου ενεργ ,33 ### ,05 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,73 514, , ,73 457,86 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό , ,31 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ,12 ### ,31 ### , ,40 ### ,37 ### ,03 4.Έκτακτα αποθεματικά ,92 ### ,92 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ,55 ### ,55 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,51 ### , , ,03 V.Αποτελέσματα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο , ,17 Ι.Αποθέματα , ,17 1.Εμπορεύματα , ,68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) , ,00 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 1.481,50 885,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα Υλικά , ,98 2.Λοιπές προβλέψεις , ,53 5.Αναλώσιμα υλικά 4.010, , , , , ,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες , ,75 1.Προμηθευτές , ,46 3.Γραμμάτια Εισπρακτέα , ,57 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων 5.607, ,98 11.Χρεώστες διάφοροι , ,55 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , ,87 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,35 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 IV.Διαθέσιμα 11.Πιστωτές διάφοροι 7.390, ,64 1.Ταμείο , , , ,73 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,60 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , , ,20 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,23 ### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ,11 ### ,26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης κλειόμενης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , ,26 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,40 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,06 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ,93 0,00 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 ### 0,00 Σύνολο , ,40 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,97 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,46 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,31 Σύνολο , ,03 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,09 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,91 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 9.737, ,21 Κέρδη προς διάθεση ,47 ### ,12 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.744, , , ,73 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,82 1.Τακτικό Αποθεματικό 7.148, ,95 Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα , ,24 2.Πρώτο Μέρισμα 2.Εκτακτα κέρδη , ,24 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,17 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 495,09 185, , ,12 4.Προβλέψεις , ,36-185,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) , ,06 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,06 Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Δ.Τ. ΑΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ316189

2 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (01/01-31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.420,80 70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,42 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.700,80 71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,30 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.120,90 72 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 478, ,50 Σύνολο πωλήσεων ,72 2. Αγορές χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,64 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ,74 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.902,39 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, ,77 Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών ,27 Σύνολο οργανικών εσόδων 1,83 3. Αποθέματα τέλους χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.070,12 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.831,69 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.704, ,62 Αγορές και διαφορά αποθεμάτων ,65 4. Οργανικά έξοδα 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,94 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,36 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,84 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (Πλην των μη ενσωμ.στο λειτ κόστος) ,13 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 528, ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5.332, ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.912, ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.184, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.266, ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 1.077, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜ. & ΧΡΕΩ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ,68 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.471,36 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ ,76 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,00 Συνολικό Κόστος ,64 Μείον ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤ 2.711,58 Συνολικό Κόστος ,06 Συνολικό εσόδων , ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ , ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 , , , , ,63

4 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγουμένης χρήσης 2010 χρήσης 2009 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,56 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,09 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων ,31 0,00 Σύνολο , ,65 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,59 Κέρδη προς διάθεση , ,06 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 1.280, ,42 2.Πρώτο Μέρισμα 7.838,19 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , , , ,06 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 S01001 Ισοζύγιο: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (EUR) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λογαριασμός ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ.ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μεταφορά σελίδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Κτίρια - Εγκ.Κτιρίων-Τεχνικά Έργα , , ,92 0, , , , , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Νέες Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχν.έργα 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσ/να κτιρ.-εγκ/σεις κτιρ. σε ακίνητα τρίτων 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσβεσμ.κτίρια-εγκ.κτιρίων σε ακ.τριτ. 0, , ,50 0, ,27 0, , ,77 12 Μηχ/τα - Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισ , , ,33 480,00 944, , , , Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανή ψυκτική παγοκύβων 4440 original+ηλεκτρ.θερμ 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα σε ακιν.τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα μ/τα τεχν.εγκ/σεις λοιπός μ/κος 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , ,70 14 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , , , , Έπιπλα ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη με ΦΠΑ 19% ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Απογραφής (εκ μεταφοράς) ,28 0, ,28 0,00 0, ,28 0, , Ηλεκτρονικός Υπολογιστής TURBO-X+πληκτρολόγιο+ποντ 0,00 0,00 0,00 439,50 0,00 439,50 0,00 439, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημινικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 0,00 0,00 385,23 0,00 385, Κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson 0,00 0,00 0,00 200,19 0,00 200,19 0,00 200, Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 0,00 0, ,76 0, , Φλόγιστρο διπλό με 2 μεγάλους καυστήρες με σχάρα V 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450, Αποσβεσθέντα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0, , ,81 0, ,10 0, , ,91

6 Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ Απογραφής 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , , Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , ,86 15 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-ηλεκτρολογικά 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-κατασκευαστικά 0,00 0,00 0, ,77 0, ,77 0, ,77 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσ , , ,12 0, , , , , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Λογισμικά προγράμματα Η/Υ ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0, , ,86 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάσατσης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , ,65 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμς απαιτήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 354, Δοσμένες εγγυήσεις σε ΑΕGEAN POWER AE 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 20 Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,64 0, ,44 0, , Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,47 0, ,27 0, , Αποθέματα Έναρξης 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 16% 0,00 0,00 0,00 376,42 0,00 376,42 0,00 376, Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0% 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Αγορές Εμπορευμάτων - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 710,63 0,00 710,63 0,00 710, Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80

7 Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Εκπτώσεις Αγορών 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 10% 0,00 0,00 0,00-236,83 0,00-236,83 0,00-236, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 11% 0,00 0,00 0,00-907,55 0,00-907,55 0,00-907, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 23% 0,00 0,00 0,00-433,45 0,00-433,45 0,00-433,45 24 'Α & Βοηθητικές Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 6% 0,00 0,00 0,00 550,80 0,00 550,80 0,00 550, Ά Ύλες Εσωτερικού 7% 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 8% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 493,90 0,00 493,90 0,00 493, Ά Ύλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 27,07 0,00 27,07 0,00 27, Ά Ύλες 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 25 Αναλώσιμα 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 610,16 0,00 610,16 0,00 610, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 2,43 0,00 2, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 400,85 0,00 400,85 0,00 400, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 182,91 0,00 182,91 0,00 182, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 23,97 0,00 23,97 0,00 23, Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Α Ύλες Εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 28,05 0,00 28,05 0,00 28, Α' 'Υλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 40,34 0,00 40,34 0,00 40,34 30 Πελάτες , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , ,32 33 Χρεώστες Διάφοροι ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142,41 35 Λογαριασμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων ,00 0, , , , , , , Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , ,07

8 Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , , Στεφανίδης Νικόλαος ,00 0, , , , , , ,07 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Mεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί λογαριασμοί εσωτερικού(δεη) 775,24 0,00 775,24 0,00 0,00 775,24 0,00 775, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, ,57 38 Χρηματικά Διαθέσιμα ,75 0, , , , , , , Ταμείο ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Καταθέσεις Όψεως ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,32 0, , , , , , , ALPHA ,56 0,00 463,56 432,97 0,18 896,53 0,18 896,35 40 Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Στεφανίδης Νικόλαο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μαλάμη Αικατερίνη 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μπιζάκης Εμμανουήλ 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μιχαηλίδης Ιεροκλή 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 41 Αποθεμ-διαφ.αναπρ 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , ,62 42 Αποτελέσματα εις Νέο 0, , , ,31 0, , , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Περαίωση ν.3888/2010 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (άρθρο 5.ν.3845/2010) 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, ,33 44 Προβλέψεις 0, , ,55 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις επισφαλών ασφαλών 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 50 Προμηθευτές 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691, Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55

9 Προμηθευτές Eσωτερικού - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55 51 Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , ,00 53 Πιστωτές Διάφοροι 232, , , , , , , , Δικαιούχοι αμοιβών 232, , , , , , , , Δικαιούχοι Αμοιβών 232, , , , , , , , ΔΕΗ 0,00 0,00 0, , , , ,41-723, ΘΕΣΜΟΣ Ε.Ε. 0,00 595,00-595, , , , , , ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 0,00 0,00 351,82-351, ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 355,24 0,00 707,06-707, ING ΑΕ 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 12, Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , ,19 54 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη 7.043, , , , , , , , Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.043,55 10, , , , , , , ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 7 % 0,00 0,00 0,00 18,39 0,00 18,39 0,00 18, Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 10 % 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00-2,80 0,00-2,80 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,55 0, ,55 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00-6,21 0,00-6,21 0,00-6, Εισροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,32 0, ,32 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00-2,24 0,00-2,24 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 23,09 0,00 23,09 0,00 23, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 693,10 0,00 693,10 0,00 693, Εισροών από το Εσωτερικό 16% 0,00 0,00 0,00 60,23 0,00 60,23 0,00 60, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 0,00 12, Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 389,43 0,00 389,43 0,00 389, Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Εισροών Α' Υλών 0,00 10,31-10, ,46 0, ,46 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 6 % 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 33,05 0,00 33, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 7% 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 93,28 0,00 93, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 8% 0,00 0,00 0,00 106,53 0,00 106,53 0,00 106, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 10,31-10, ,32 0, ,32 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 0,00 58, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 6,60 0,00 6, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 6,23 0,00 6,23 0,00 6, Εισροών Αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 766,98 0,00 766,98 0,00 766, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 479,53 0,00 479,53 0,00 479,53

10 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 269,57 0,00 269,57 0,00 269, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 15,35 0,00 15,35 0,00 15, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 0,00 0,00 0,00 174,71 0,00 174,71 0,00 174, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23% 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών Λ/σμών Ομάδων 6 & 8 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 411,87 0,00 411,87 0,00 411, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 641,00 0,00 641,00 0,00 641, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,45 0, ,45 0, , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 11 % 0,00 0,00 0,00 0,00-80,40 0,00-80,40 80, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, , , Εκροών 9 % 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , , Εκροών 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , , Εκροών 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , , Εκροών 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96-1, Λοιπών Εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 364,47 0,00 364,47-364, Εκροών στο Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60-55, Εκροών στο Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 47,68 0,00 47,68-47, Εκροών στο Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83 0,00 87,83-87, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00-50, Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 48,19 0,00 48,19-48, Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17 0,00 75,17-75, Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ 7.043,55 0, , ,44 0, ,99 0, , ΦΠΑ Προηγούμενης χρήσης 7.043,55 0, ,55 0,00 0, ,55 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαρτίου 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαίου 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουνίου 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουλίου 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Σεπτεμβρίου 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Οκτωβρίου 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Νοεμβρίου 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόροι - Τέλη Αμοιβών Τρίτων 0,00 229,06-229,06 229,06 546,40 229,06 775,46-546, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100,00

11 54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Φόρος Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, ΕΛΓΑ 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 366,40-366, , , , , , Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , ,29 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0, , , , , , , , Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , ,45 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα ( Πληρωτέα ) 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , ,54 60 Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0, , Αμοιβές & Έξοδα Μισθωτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Τακτικες Αποδοχες Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αμοιβές & Έξοδα Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Τακτικες Αποδοχες Ημερομίσθιοιυ προσωπικού 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

12 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Ημερομισθιου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Ημερομίσθιου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου απο την Υπηρεσια 0,00 0,00 0, ,54 0, ,54 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, ,51 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αμοιβές Ελευθ. Επαγγελ. Υποκειμ. σε Παρακ. Φορου 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμ. σε Παρακρ. Φόρου Εισοδ. 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές Εταιρειών καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,43 0, ,43 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 457,75 0,00 457,75 0,00 457,75 62 Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0, , Τηλεπικοινωνίες 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Ταχυδρομικά 0,00 0,00 0,00 40,72 0,00 40,72 0,00 40, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 61,89 0,00 61,89 0,00 61, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15 0,00 128, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 65,70 0,00 65,70 0,00 65, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 292,54 0,00 292,54 0,00 292, Ενοίκια 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκια Κτιρίων - Τεχνικών Έργων 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Ενοίκιο Υποκαταστήματος 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , Ασφάλιστρα Ζωής 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Ζωής Αρ.Συμβολαίου ,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Κτιρίου / Περιεχομένου 0,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Ασφάλιστρα κτιρίου περιεχομένου-αρ.συμ.ρ ,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρίων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, ,80

13 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 927,34 0,00 927,34 0,00 927, Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλ. 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Φωτισμός 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,39 0, ,39 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 915,19 0,00 915,19 0,00 915, Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 191, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00 0,00 368, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 629,00 0,00 629, ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 21% 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 506,08 0,00 506,08 0,00 506, Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 591,94 0,00 591,94 0,00 591,94 63 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Φόρος 0,5% υπέρ Δήμου 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, , ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Διάφοροι Φόροι Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Χαρτόσημο Μισθωμάτων 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ,91 64 Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Εξοδα Μεταφορων 0,00 0,00 0,00 528,27 0,00 528,27 0,00 528, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Μεταφοράς προσωπικού με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μέσα τρίτων ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Εξοδα Μεταφορων Υλικων-Αγαθων με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 518,95 0,00 518,95 0,00 518, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 279,30 0,00 279,30 0,00 279,30

14 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 44,83 0,00 44, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 194,82 0,00 194,82 0,00 194, Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 11% 0,00 0,00 0,00 98,94 0,00 98,94 0,00 98, Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Συνδρομή στο εμπορικό & βιομηχανικό επιμελητήριο Θ 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Λοιπες Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Singular Logic για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Next ΑΕ για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90, Έντυπα & Γραφική Ύλη 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά Γραφείου 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 547,60 0,00 547,60 0,00 547, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 297,98 0,00 297,98 0,00 297, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 338,62 0,00 338,62 0,00 338, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Καύσιμα & Λοιπά Υλικά Θέρμανσης 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Καύσιμα 19% 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Καύσιμα 21% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Καύσιμα 23% 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Υλικά Καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Υλικά Καθαριότητας 19% 0,00 0,00 0,00 824,31 0,00 824,31 0,00 824, Υλικά Καθαριότητας 21% 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0, , Υλικά Καθαριότητας 23% 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 659,95 0,00 659,95 0,00 659, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 21% 0,00 0,00 0,00 634,95 0,00 634,95 0,00 634, Έξοδα Δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Έξοδα Δημοσιεύσης Ισολογισμών & Προσκλήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διάφορα έξοδα δημοσιεύσεων χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων 23% 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Έξοδα Διαφορα Αναλώσιμα Υλικά 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 158,68 0,00 158,68 0,00 158, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 654,75 0,00 654,75 0,00 654, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 264,22 0,00 264,22 0,00 264, Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Λοιπα Διαφορα Εξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 24,57 0,00 24,57 0,00 24, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

15 65.05 Τόκοι & Έξοδα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Πειραιώς 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Τόκοι Πειραιώς 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30, Εξοδα Πειραιώς 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Διαφορα Εξοδα Τραπεζων 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1, Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1, Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 66 Αποσβέσεις Παγ.Στοιχ.Ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων -εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, , Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200, Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200, Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, ,78 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 64,20-64, Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 987,45 0,00 987,45-987, Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,17 71 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54 0,00 8,54-8, Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, , ,37

16 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 76 Έσοδα Κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων-αυτοπαραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Έσοδα από Ιδιόχρηση Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Κεράσματα 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Κεράσματα 9% 0,00 0,00 0,00 0,00 618,19 0,00 618,19-618, Κεράσματα 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 475,07 0,00 475,07-475, Κεράσματα 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 797,23 0,00 797,23-797, Κεράσματα 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 263,56 0,00 263,56-263, Κεράσματα 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 230,30 0,00 230,30-230, Κεράσματα 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 327,23 0,00 327,23-327,23 81 Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα 0,00 0,00 0, ,71 532, ,71 532, , Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,95 6, ,95 6, , Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926, Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926, Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505, Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Κύριων Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505, Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41, Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41,98 Σύνολα Ανά Βαθμό Λογαριασμοί Βαθμού , ,75 0, , , , ,46 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,27 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,27 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,84 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,43 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,43 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,01 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,74 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,74 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,75 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,49 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,49

17 1

18

19

20

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008)

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , ,

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , LACOMAR A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε 47882/04/Β/00/12(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 124193399000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ποσά Προηγούµ. Χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλ. Ποσά Πρ. Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσ. Αποσβέσ. Αναπ. Αξία Αξία Κτήσ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ. 1 04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 9.969,76 75.745,69 9.969,76 75.745,69 65.775,93 04-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-00-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-91 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-91-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Αποθέματα 1.Καταθέσεις Μετόχων Εμπορεύματα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+AIV+ΑV+AVI) 702, ,141.

Ι. Αποθέματα 1.Καταθέσεις Μετόχων Εμπορεύματα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+AIV+ΑV+AVI) 702, ,141. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27500/70/Β/92/67 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2007 Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2006 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

( Β+Γ+Δ ) , ,67 ( Α+Γ+Δ ) , ,67

( Β+Γ+Δ ) , ,67 ( Α+Γ+Δ ) , ,67 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40417/71/Β/ 98/005 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ BAYA BAYA M.I.K.E. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 1η Εταιρική χρήση (21η Μαίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 Αξ.κτήσης Αποσβ/σα Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284.

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284. ΘΕΜΑ 1 ο Προτείνετε η έγκριση τροποποίησης διάθεσης των αποτελεσμάτων του ισολογισμού 2014 και η έγκριση του ισολογισμού, που οφείλεται στις τελευταίες διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στην Αθήνα σήμερα την 31 η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κοίλης 28,

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ 4888102.61 0.00 745361.13 1803093.85 5633463.74 1803093.85 3830369.89 0.00 2 02-14 ΕΓΓ ΕΠΙΣΤ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ ΣΥΜ ΠΕΛΑΤ 4888102.61 0.00 745361.13 1803093.85

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα