Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε /62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης κλειόμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Λοιπές ασώματες ακινητ/σεις , ,86 0, , ,86 0,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο , ,00 1. Γήπεδα οικόπεδα ,00 0, , ,00 0, ,00 2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 0,00 0,00 3.Κτίρια τεχνικά έργα ,27 ### ,46 ### , , , , , ,00 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις , , , , , ,21 ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/σης-επιχορηγ. 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,95 3. Επιχορη.Επενδυσ.πάγιου ενεργ ,33 ### ,05 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,73 514, , ,73 457,86 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό , ,31 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ,12 ### ,31 ### , ,40 ### ,37 ### ,03 4.Έκτακτα αποθεματικά ,92 ### ,92 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ,55 ### ,55 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,51 ### , , ,03 V.Αποτελέσματα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο , ,17 Ι.Αποθέματα , ,17 1.Εμπορεύματα , ,68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) , ,00 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 1.481,50 885,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα Υλικά , ,98 2.Λοιπές προβλέψεις , ,53 5.Αναλώσιμα υλικά 4.010, , , , , ,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες , ,75 1.Προμηθευτές , ,46 3.Γραμμάτια Εισπρακτέα , ,57 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων 5.607, ,98 11.Χρεώστες διάφοροι , ,55 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , ,87 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,35 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 IV.Διαθέσιμα 11.Πιστωτές διάφοροι 7.390, ,64 1.Ταμείο , , , ,73 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,60 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , , ,20 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,23 ### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ,11 ### ,26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης κλειόμενης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , ,26 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,40 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,06 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ,93 0,00 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 ### 0,00 Σύνολο , ,40 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,97 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,46 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,31 Σύνολο , ,03 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,09 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,91 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 9.737, ,21 Κέρδη προς διάθεση ,47 ### ,12 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.744, , , ,73 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,82 1.Τακτικό Αποθεματικό 7.148, ,95 Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα , ,24 2.Πρώτο Μέρισμα 2.Εκτακτα κέρδη , ,24 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,17 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 495,09 185, , ,12 4.Προβλέψεις , ,36-185,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) , ,06 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,06 Θεσσαλονίκη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Δ.Τ. ΑΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ316189

2 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (01/01-31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.420,80 70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,42 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.700,80 71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,30 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.120,90 72 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 478, ,50 Σύνολο πωλήσεων ,72 2. Αγορές χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,64 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ,74 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.902,39 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, ,77 Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών ,27 Σύνολο οργανικών εσόδων 1,83 3. Αποθέματα τέλους χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.070,12 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.831,69 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.704, ,62 Αγορές και διαφορά αποθεμάτων ,65 4. Οργανικά έξοδα 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,94 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,36 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,84 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (Πλην των μη ενσωμ.στο λειτ κόστος) ,13 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 528, ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5.332, ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.912, ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.184, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.266, ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 1.077, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜ. & ΧΡΕΩ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ,68 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.471,36 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ ,76 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,00 Συνολικό Κόστος ,64 Μείον ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤ 2.711,58 Συνολικό Κόστος ,06 Συνολικό εσόδων , ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ , ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ,55 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 , , , , ,63

4 ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγουμένης χρήσης 2010 χρήσης 2009 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως , ,56 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,09 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων ,31 0,00 Σύνολο , ,65 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος , ,59 Κέρδη προς διάθεση , ,06 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 1.280, ,42 2.Πρώτο Μέρισμα 7.838,19 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , , , ,06 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 S01001 Ισοζύγιο: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (EUR) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λογαριασμός ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ.ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μεταφορά σελίδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Κτίρια - Εγκ.Κτιρίων-Τεχνικά Έργα , , ,92 0, , , , , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Νέες Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχν.έργα 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσ/να κτιρ.-εγκ/σεις κτιρ. σε ακίνητα τρίτων 0, , ,50 0, ,27 0, , , Αποσβεσμ.κτίρια-εγκ.κτιρίων σε ακ.τριτ. 0, , ,50 0, ,27 0, , ,77 12 Μηχ/τα - Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισ , , ,33 480,00 944, , , , Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανή ψυκτική παγοκύβων 4440 original+ηλεκτρ.θερμ 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480, Μηχανήματα σε ακιν.τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, , Αποσβεσμένα μ/τα τεχν.εγκ/σεις λοιπός μ/κος 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , , Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0, , ,09 0,00 944,61 0, , ,70 14 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , , , , Έπιπλα ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, , ,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 19% ,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0, , Έπιπλα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Σκεύη με ΦΠΑ 19% ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,28 0, ,28 439,50 0, ,78 0, , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Απογραφής (εκ μεταφοράς) ,28 0, ,28 0,00 0, ,28 0, , Ηλεκτρονικός Υπολογιστής TURBO-X+πληκτρολόγιο+ποντ 0,00 0,00 0,00 439,50 0,00 439,50 0,00 439, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Επιστημινικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 0,00 0,00 385,23 0,00 385, Κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson 0,00 0,00 0,00 200,19 0,00 200,19 0,00 200, Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 450,00 0, ,76 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,76 0, ,76 0,00 0, ,76 0, , Φλόγιστρο διπλό με 2 μεγάλους καυστήρες με σχάρα V 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450, Αποσβεσθέντα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0, , ,81 0, ,10 0, , ,91

6 Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα έπιπλα 0, , ,54 0, ,82 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσμένα σκεύη 0, , ,07 0, ,95 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσθέντες Η/Υ Απογραφής 0, , ,71 0, ,92 0, , , Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585, Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , , Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0, , ,63 0, ,23 0, , ,86 15 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-ηλεκτρολογικά 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , Κτίρια υπό εκτέλεση-κατασκευαστικά 0,00 0,00 0, ,77 0, ,77 0, ,77 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσ , , ,12 0, , , , , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Έξοδα Αναδιοργάνωσης ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Λογισμικά προγράμματα Η/Υ ,98 0, ,98 0,00 0, ,98 0, , Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0, , ,86 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάσατσης 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , , Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0, , ,87 0, ,78 0, , ,65 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμς απαιτήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0, ,00 0, , Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 354, Δοσμένες εγγυήσεις σε ΑΕGEAN POWER AE 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 20 Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,64 0, ,44 0, , Εμπορεύματα 2.420,80 0, , ,47 0, ,27 0, , Αποθέματα Έναρξης 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 16% 0,00 0,00 0,00 376,42 0,00 376,42 0,00 376, Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 0, , Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0% 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Αγορές Εμπορευμάτων - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 710,63 0,00 710,63 0,00 710, Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80

7 Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Εκπτώσεις Αγορών 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 10% 0,00 0,00 0,00-236,83 0,00-236,83 0,00-236, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 11% 0,00 0,00 0,00-907,55 0,00-907,55 0,00-907, Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 23% 0,00 0,00 0,00-433,45 0,00-433,45 0,00-433,45 24 'Α & Βοηθητικές Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 1.700,80 0, , ,74 0, ,54 0, , Ά Ύλες 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 6% 0,00 0,00 0,00 550,80 0,00 550,80 0,00 550, Ά Ύλες Εσωτερικού 7% 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 8% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Ά Ύλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 493,90 0,00 493,90 0,00 493, Ά Ύλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 27,07 0,00 27,07 0,00 27, Ά Ύλες 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 1.700,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 25 Αναλώσιμα 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 2.120,90 0, , ,39 0, ,29 0, , Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 610,16 0,00 610,16 0,00 610, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 2,43 0,00 2, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 400,85 0,00 400,85 0,00 400, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 182,91 0,00 182,91 0,00 182, Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 23,97 0,00 23,97 0,00 23, Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, , Α Ύλες Εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 28,05 0,00 28,05 0,00 28, Α' 'Υλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0, ,83 0, ,83 0, , Α' 'Υλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 40,34 0,00 40,34 0,00 40,34 30 Πελάτες , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού , , , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , , Πελάτες Εσωτερικού ,10 0, , , , , , ,32 33 Χρεώστες Διάφοροι ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 142,59 0, ,44 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, , Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142, Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142,41 35 Λογαριασμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων ,00 0, , , , , , , Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , ,07

8 Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ ,00 0, , , , , , , Στεφανίδης Νικόλαος ,00 0, , , , , , ,07 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Mεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 775,24 0,00 775, ,57 0, ,81 0, , Μεταβατικοί λογαριασμοί εσωτερικού(δεη) 775,24 0,00 775,24 0,00 0,00 775,24 0,00 775, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, ,57 38 Χρηματικά Διαθέσιμα ,75 0, , , , , , , Ταμείο ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Ταμείο Κεντρικού ,87 0, , , , , , , Καταθέσεις Όψεως ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,88 0, , , , , , , Όψεως Πειραιώς ,32 0, , , , , , , ALPHA ,56 0,00 463,56 432,97 0,18 896,53 0,18 896,35 40 Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Στεφανίδης Νικόλαο 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μαλάμη Αικατερίνη 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μπιζάκης Εμμανουήλ 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μιχαηλίδης Ιεροκλή 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 41 Αποθεμ-διαφ.αναπρ 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , Τακτικό αποθεματικό 0, , ,62 0,00 0,00 0, , ,62 42 Αποτελέσματα εις Νέο 0, , , ,31 0, , , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0, , ,64 0,00 0,00 0, , , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Περαίωση ν.3888/2010 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (άρθρο 5.ν.3845/2010) 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, ,33 44 Προβλέψεις 0, , ,55 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757, Προβλέψεις επισφαλών ασφαλών 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 50 Προμηθευτές 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού 0, , , , , , , , Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691, Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55

9 Προμηθευτές Eσωτερικού - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55 51 Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , , Γραμμάτια Πληρωτέα 0, , , , , , , ,00 53 Πιστωτές Διάφοροι 232, , , , , , , , Δικαιούχοι αμοιβών 232, , , , , , , , Δικαιούχοι Αμοιβών 232, , , , , , , , ΔΕΗ 0,00 0,00 0, , , , ,41-723, ΘΕΣΜΟΣ Ε.Ε. 0,00 595,00-595, , , , , , ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 0,00 0,00 351,82-351, ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 355,24 0,00 707,06-707, ING ΑΕ 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 12, Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , , Επιταγές Πληρωτέες 0, , , , , , , ,19 54 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη 7.043, , , , , , , , Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.043,55 10, , , , , , , ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 7 % 0,00 0,00 0,00 18,39 0,00 18,39 0,00 18, Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 10 % 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00-2,80 0,00-2,80 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,55 0, ,55 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00-6,21 0,00-6,21 0,00-6, Εισροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0, ,32 0, ,32 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00-2,24 0,00-2,24 0,00-2, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 23,09 0,00 23,09 0,00 23, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 693,10 0,00 693,10 0,00 693, Εισροών από το Εσωτερικό 16% 0,00 0,00 0,00 60,23 0,00 60,23 0,00 60, Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 0,00 12, Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 389,43 0,00 389,43 0,00 389, Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Εισροών Α' Υλών 0,00 10,31-10, ,46 0, ,46 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 6 % 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 33,05 0,00 33, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 7% 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 93,28 0,00 93, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 8% 0,00 0,00 0,00 106,53 0,00 106,53 0,00 106, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 10,31-10, ,32 0, ,32 10, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 0,00 58, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 6,60 0,00 6, Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 6,23 0,00 6,23 0,00 6, Εισροών Αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 766,98 0,00 766,98 0,00 766, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 479,53 0,00 479,53 0,00 479,53

10 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 269,57 0,00 269,57 0,00 269, Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 15,35 0,00 15,35 0,00 15, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 0,00 0,00 0,00 174,71 0,00 174,71 0,00 174, ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23% 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών Λ/σμών Ομάδων 6 & 8 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 411,87 0,00 411,87 0,00 411, Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 641,00 0,00 641,00 0,00 641, Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0, ,45 0, ,45 0, , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 11 % 0,00 0,00 0,00 0,00-80,40 0,00-80,40 80, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , , Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, , , Εκροών 9 % 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , , Εκροών 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , , Εκροών 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , , Εκροών 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96-1, Λοιπών Εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 364,47 0,00 364,47-364, Εκροών στο Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60-55, Εκροών στο Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 47,68 0,00 47,68-47, Εκροών στο Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83 0,00 87,83-87, Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00-50, Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 48,19 0,00 48,19-48, Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17 0,00 75,17-75, Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ 7.043,55 0, , ,44 0, ,99 0, , ΦΠΑ Προηγούμενης χρήσης 7.043,55 0, ,55 0,00 0, ,55 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαρτίου 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαίου 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουνίου 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουλίου 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Σεπτεμβρίου 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Οκτωβρίου 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εκκαθάριση ΦΠΑ Νοεμβρίου 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0, , Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395, , , , ,02-586, Φόροι - Τέλη Αμοιβών Τρίτων 0,00 229,06-229,06 229,06 546,40 229,06 775,46-546, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100, Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100,00

11 54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Φόρος Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, ΕΛΓΑ 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 366,40-366, , , , , , Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193, Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, , , , , , Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , , Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0, , , , , ,29 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0, , , , , , , , Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , , Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0, , , , , , , ,45 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα ( Πληρωτέα ) 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0, , ,54 0,00 0,00 0, , ,54 60 Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 0, , Αμοιβές & Έξοδα Μισθωτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Τακτικες Αποδοχες Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358, Αμοιβές & Έξοδα Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Τακτικες Αποδοχες Ημερομίσθιοιυ προσωπικού 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 0, , Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0, , Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105, Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

12 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0, , Εργοδοτικες Εισφορες Ημερομισθιου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Ημερομίσθιου προσωπικού 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου απο την Υπηρεσια 0,00 0,00 0, ,54 0, ,54 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, ,51 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, , Αμοιβές Ελευθ. Επαγγελ. Υποκειμ. σε Παρακ. Φορου 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές δικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμ. σε Παρακρ. Φόρου Εισοδ. 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές Εταιρειών καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,43 0, ,43 0, , Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 457,75 0,00 457,75 0,00 457,75 62 Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0, , Τηλεπικοινωνίες 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589, Ταχυδρομικά 0,00 0,00 0,00 40,72 0,00 40,72 0,00 40, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 61,89 0,00 61,89 0,00 61, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15 0,00 128, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 65,70 0,00 65,70 0,00 65, Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 292,54 0,00 292,54 0,00 292, Ενοίκια 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκια Κτιρίων - Τεχνικών Έργων 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ενοίκιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Ενοίκιο Υποκαταστήματος 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , Ασφάλιστρα Ζωής 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Ζωής Αρ.Συμβολαίου ,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Ασφάλιστρα Κτιρίου / Περιεχομένου 0,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Ασφάλιστρα κτιρίου περιεχομένου-αρ.συμ.ρ ,00 0,00 0, ,82 0, ,82 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρίων 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, ,80

13 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0, , Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 927,34 0,00 927,34 0,00 927, Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Επισκευές - Συντηρήσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλ. 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0, , Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Φωτισμός 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0, ,39 0, ,39 0, , Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 915,19 0,00 915,19 0,00 915, Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, , Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 191, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00 0,00 368, Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 629,00 0,00 629, ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 21% 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 0, , ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, ,02 0, ,02 0, , Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 506,08 0,00 506,08 0,00 506, Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 591,94 0,00 591,94 0,00 591,94 63 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, , Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,22 0, ,22 0, , Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 0,00 0,00 0, ,05 0, ,05 0, , Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Φόρος 0,5% υπέρ Δήμου 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, , ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Διάφοροι Φόροι Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Χαρτόσημο Μισθωμάτων 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714, Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, , Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ,91 64 Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Εξοδα Μεταφορων 0,00 0,00 0,00 528,27 0,00 528,27 0,00 528, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4, Εξοδα Μεταφοράς προσωπικού με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μέσα τρίτων ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4, Εξοδα Μεταφορων Υλικων-Αγαθων με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 518,95 0,00 518,95 0,00 518, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 279,30 0,00 279,30 0,00 279,30

14 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 44,83 0,00 44, Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 194,82 0,00 194,82 0,00 194, Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0, , Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 11% 0,00 0,00 0,00 98,94 0,00 98,94 0,00 98, Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Συνδρομή στο εμπορικό & βιομηχανικό επιμελητήριο Θ 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527, Λοιπες Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Singular Logic για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , Συνδρομή στη Next ΑΕ για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90, Έντυπα & Γραφική Ύλη 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά Γραφείου 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 547,60 0,00 547,60 0,00 547, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 297,98 0,00 297,98 0,00 297, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 338,62 0,00 338,62 0,00 338, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0, , Καύσιμα & Λοιπά Υλικά Θέρμανσης 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Καύσιμα 19% 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, , Καύσιμα 21% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Καύσιμα 23% 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Υλικά Καθαριότητας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0, , Υλικά Καθαριότητας 19% 0,00 0,00 0,00 824,31 0,00 824,31 0,00 824, Υλικά Καθαριότητας 21% 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0, , Υλικά Καθαριότητας 23% 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, , Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 659,95 0,00 659,95 0,00 659, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25, Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 21% 0,00 0,00 0,00 634,95 0,00 634,95 0,00 634, Έξοδα Δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Έξοδα Δημοσιεύσης Ισολογισμών & Προσκλήσεων 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, , Διάφορα έξοδα δημοσιεύσεων χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων 23% 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 0, , Έξοδα Διαφορα Αναλώσιμα Υλικά 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0, , Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 158,68 0,00 158,68 0,00 158, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 654,75 0,00 654,75 0,00 654, Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 264,22 0,00 264,22 0,00 264, Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Λοιπα Διαφορα Εξοδα 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 0, , Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 24,57 0,00 24,57 0,00 24, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7, Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 0, , Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0, ,90 65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0, ,36

15 65.05 Τόκοι & Έξοδα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Πειραιώς 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Τόκοι Πειραιώς 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30, Εξοδα Πειραιώς 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , Διαφορα Εξοδα Τραπεζων 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1, Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1, Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 66 Αποσβέσεις Παγ.Στοιχ.Ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Κτιρίων -εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 0, , Αποσβέσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,33 0, ,33 0, , Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0, , Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200, Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200, Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 0, , Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, , Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, ,78 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 64,20-64, Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 987,45 0,00 987,45-987, Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, , , Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,17 71 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54 0,00 8,54-8, Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , , Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, , ,37

16 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 76 Έσοδα Κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1, Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων-αυτοπαραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Έσοδα από Ιδιόχρηση Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Κεράσματα 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , , Κεράσματα 9% 0,00 0,00 0,00 0,00 618,19 0,00 618,19-618, Κεράσματα 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 475,07 0,00 475,07-475, Κεράσματα 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 797,23 0,00 797,23-797, Κεράσματα 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 263,56 0,00 263,56-263, Κεράσματα 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 230,30 0,00 230,30-230, Κεράσματα 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 327,23 0,00 327,23-327,23 81 Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα 0,00 0,00 0, ,71 532, ,71 532, , Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0, ,95 6, ,95 6, , Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926, Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926, Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505, Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Κύριων Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505, Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41, Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41,98 Σύνολα Ανά Βαθμό Λογαριασμοί Βαθμού , ,75 0, , , , ,46 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,27 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,27 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,84 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,43 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,43 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,01 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,74 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,74 Λογαριασμοί Βαθμού , , , , , , ,75 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : , ,49 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : , ,49

17 1

18

19

20

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014-32η Εταιρική χρήση (01.01.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13462/01ΑΤ/Β/86/199 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/Β/03/57 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20 Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Μ.Ασίας 19,γραφεία της εταιρείας,ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε τόμος αποτελεί και ξεχωριστή πηγή γνώσεων για τον φοιτητή. Γι αυτό χρήσιμο από τον φοιτητή είναι να κατανοεί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315,075.33 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2012 191,064.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315,075.33 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2012 191,064.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ " Η ΜΕΛΙΣΣΑ" ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2011 14 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 358.27 33 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα