Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 6 α) Σκοπόρ... 6 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 6 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 6 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 8 α) Σκοπόρ... 8 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 8 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 8 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ελίδα 2 από 20

3 1. 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile) O θάηνρνο δηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο «Σηέιερνο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο» έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα απαζρνιεζεί: 1. Σηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 2. Σηηο Τξάπεδεο. 3. Σε Ιδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 4. Σε Ιδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο επαγξχπλεζεο θαη αζθάιεηαο. 5. Σε αζιεηηθνχο νκίινπο. 6. Σε Ιδηψηεο. 7. Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ν δηπισκαηνχρνο ηεο εηδηθφηεηαο είλαη εηδηθεπκέλνο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ αηφκσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο γαιήλεο φηαλ απηή θηλδπλεχεη λα δηαηαξαρζεί. Δηδηθφηεξα: 1. Σπκκεηέρεη ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζηαηεχεη ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αηφκσλ. 2. Δπηηεξεί, πεξηπνιεί θαη εμαθξηβψλεη. 3. Δπεκβαίλεη θνληά ζηελ θνηλφηεηα ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, αηπρεκάησλ θιπ. 4. Δπεκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηα κε ζηφρν πξνιεπηηθά κέηξα θαη ελεκέξσζε. ελίδα 3 από 20

4 2. 2. Ανάλςζη Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων (Task Analysis) 2.1 Γεληθά ζεκαηηθά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τερληθή επηθνηλσλίαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). 2.2 Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 4 από 20

5 3. Δξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Η Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 5 από 20

6 3.1 Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Γιαδικαζία α) κοπόρ Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεπιεσόμενο εξέηαζηρ Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Τα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γιαδικαζία εξέηαζηρ Τν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ ΓΣ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Η αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. ελίδα 6 από 20

7 δ) Γιάπκεια εξεηάζεων Η εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηοσοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γενικά θεμαηικά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). Β. Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 7 από 20

8 3.2 Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Γιαδικαζία α) κοπόρ Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεπιεσόμενο εξέηαζηρ Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. Σην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γιαδικαζία εξέηαζηρ Τν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Η δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. δ) Γιάπκεια εξεηάζεων Τν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηπειρ (3) ώπερ. ελίδα 8 από 20

9 3.2.2 ηοσοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γενικά θεμαηικά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). Β. Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 9 από 20

10 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. Η εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνπο άιινπο θαη κε πνην ηξφπν; 2. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο ηξεηο (3) ηχπνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ζχκθσλα κε ηνλ Νηηθ Γνπψιιελ. 3. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Μaslow; (απιή αλαθνξά) 4. Να αλαθέξεηε έμη(6) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο νκάδαο. 5. Πνηεο είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξφθιεζε ζεξκνπιεμίαο; 6. Πνην είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο; 7. Να αλαθέξεηε ηξία (3) είδε ηνμηθψλ απνβιήησλ. 8. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηα δξάπαλα; 9. Πνηα κέηξα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ; 10. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ εζίκνπ θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ. 11. Τη θαιείηαη θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο; 12. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ. 13. Πνηα είλαη ε δηαθνξά δηθαίνπ θαη εζηθήο ; 14. Τη θαιείηαη ηππηθή θαη ηη νπζηαζηηθή ηζρχο ελφο λφκνπ; 15. Πνηνο θαιείηαη θνξέαο δηθαηψκαηνο; 16. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ εζίκνπ; 17. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 18. Πψο εξκελεχεηαη ην ςπρνινγηθφ θαηλφκελν ηεο επηζεηηθφηεηαο θαηά ηνλ Freud; 19. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 20. Πνηεο ζεσξνχληαη πεγέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Freud θαη ηνπ Αllport; 21. Τη θαιείηαη ςπρνθπζηνινγία; 22. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εηδεηηθή κλήκε ηνπ κάξηπξα; 23. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θαηεγνξνχκελνο πξνβαίλεη ζε κηα εηιηθξηλή δηθαζηηθή νκνινγία. 24. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία; 25. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο λεπξνςπxoινγηθήο ζεσξίαο; 26. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηνηρεία ηεο θιαζζηθήο εγθιεκαηνινγίαο. ελίδα 10 από 20

11 27. Πνηεο επηζηήκεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 28. Τη θαιείηαη λέα εγθιεκαηνινγία; 29. Σε πνηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο θαηαρσξνχληαη ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα εγθιήκαηα θαη ζηνπο εγθιεκαηίεο; 30. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θιαζζηθήο θαη ζεηηθηζηηθήο εγθιεκαηνινγίαο; 31. Πεξηγξάςηε ην έγθιεκα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν. 32. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο επηζηήκεο ζηε κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 33. Nα δψζεηε ησλ νξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ ιεπθνχ πεξηιαηκίνπ. 34. Πνην έγθιεκα ζεσξείηαη νξγαλσκέλν; 35. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο εγθιεκαηνινγίαο κε ηελ αλαθξηηηθή; 36. Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο ηνπ ζσθξνληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο; 37. Tη θαιείηαη ζχκβαζε εξγαζίαο θαη πνηα ηα ζηνηρεία απηήο; 38. Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ην αληηθείκελν ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 39. Πνηεο είλαη νη πεγέο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 40. Αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξφπνπο ιήμεσο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο. 41. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ παξαγξαθή ηεο αμίσζεο ηνπ κηζζσηνχ γηα ην κηζζφ; 42. Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ;(απιή αλαθνξά). 43. Πνηα είλαη ηα αίηηα ηεο αχμεζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ζθπγκνχ ; 44. Τη θαιείηαη θαηαπιεμία(ζνθ); 45. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. 46. Τη θαιείηαη oηθνζχζηεκα; 47. Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο; 48. Πνηεο είλαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Πνιηηεχκαηνο; 49. Τη νξίδεη ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο; 50. Να δψζεηε ηελ έλλνηα θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο. 51. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. 52. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο. 53. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο. 54. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. 55. Να αλαθέξεηε ηηο δηαθξίζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 56. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο αθαλνχο εηαηξείαο. 57. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. ελίδα 11 από 20

12 58. Τη ελλννχκε κε ηνλ φξν δεκφζηεο ζρέζεηο ; 59. Τη θαιείηαη «πνκπφο» θαη ηη «δέθηεο» ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο; 60. Τη θαιείηαη «πξνπαγάλδα»; 61. Πνηα είλαη ηα κέζα πξνπαγάλδαο; 62. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο. 63. Πνηα είλαη ηα ηξία (3) είδε θσηνγξαθίαο ζχκθσλα κε ηε θσηνγξαθηθή κέζνδν; 64. Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Βohrs; 65. Πνηνη είλαη ν βαζηθνί ξφινη ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ; 66. Να αλαθέξεηε πέληε(5) βαζηθέο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 67. Πψο επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ; (επηγξακκαηηθά) 68. Πψο νξίδεηαη ν θσηηζκφο; Πνηα είλαη ε κνλάδα θαη πνην ην φξγαλν κέηξεζήο ηνπ; 69. Τη θαιείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα; 70. Πψο κπνξεί λα πξνιεθζεί ηαηξηθά ην εξγαηηθφ αηχρεκα; 71. Απφ πνηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πξνέξρνληαη ηα αίηηα ελφο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο;(νλνκαζηηθή αλαθνξά) 72. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ «πξνζψπνπ» θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ. 73. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ θψδηθα θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηνχ; 74. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ απψιεηα δηθαηψκαηνο; 75. Τη θαιείηαη λφκνο θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηνχ; 76. Τη θαιείηαη Σσκαηείν θαη ηη Ίδξπκα θαηά ηνλ Αζηηθφ θψδηθα; 77. Πνηεο είλαη νη πξσηνγελείο θαη πνηεο νη δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ δηθαίνπ; 78. Πνηνο ν ιφγνο ηζρχνο ηνπ εζίκνπ; 79. Τη ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ L. Kohlberg(1981); 80. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο ηξεηο (3) κνξθέο αιιεινεπίδξαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Πνην ην θπξηφηεξν γλψξηζκα γηα θάζε κηα απφ απηέο; 81. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο αςηζπκίεο σο ςπρηθά θαηλφκελα εμέηαζεο ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 82. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο αςηζπκίαο απφ ην πάζνο; 83. Σε πνηνπο παξάγνληεο απνδίδνπλ νη κπηρεβηνξηζηηθέο ζεσξίεο ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο; 84. Να αλαθέξεηε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. Αλαπηχμηε έλαλ απφ απηνχο. 85. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θιαζζηθέο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. ελίδα 12 από 20

13 86. Πψο κπνξεί ε αξρή ηεο εζηθήο απφδεημεο λα γίλεη πεγή άζηνρσλ δηθαζηηθψλ πιαλψλ θαη δηθαζηηθψλ θξίζεσλ; 87. Τη γλσξίδεηε γηα ηε κεηάλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 88. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ςπρνινγία ηνπ ζπλεγφξνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία; 89. Πεξηγξάςηε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εγθιεκαηνινγίαο. 90. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεηηθηζηηθήο εγθιεκαηνινγίαο; 91. Τη θαιείηαη παλνπηηθφ; 92. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εγθιήκαηνο; 93. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πεξηζηαζηαθήο πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο ζηα ζηειέρε ππεξεζηψλ αζθαιείαο; 94. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ; 95. O ηφπνο θαη ν ρξφλνο θαζνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ελφο εγθιήκαηνο; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζή ζαο. 96. Να αλαθέξεηε πεξηιεπηηθά ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιεκαηία απφ ηελ θνηλσλία. 97. Γηαηί ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά θαηά ηνπ αηφκνπ; 98. Πεξηγξάςηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. 99. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο απφ ηνλ Σάδεξιαλη θαη ηνλ Τάπαλ; 100. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ κηζζσηνχ θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ Πνηεο θαηεγνξίεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γλσξίδεηε; 102. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ παξνρήο εξγαζίαο; 103. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Eιιεληθνχ Oξγαληζκνχ Τνπξηζκνχ; 104. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ; 105. Πνηα είδε θαηαγκάησλ γλσξίδεηε; 106. Τη γλσξίδεηε γηα ηα θαηάγκαηα ηεο θάησ γλάζνπ; 107. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ξχπαλζεο απφ ηε κφιπλζε: 108. Πνηεο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γλσξίδεηε; 109. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο σο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα; 110. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη πνηνη είλαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο; 111. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ; 112. Τη γλσξίδεηε γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο; 113. Πνηα είλαη ε λνκηθή ζέζε ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία; ελίδα 13 από 20

14 114. Τη γλσξίδεηε γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηα νκφξξπζκεο εηαηξείαο; 115. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο κεηνρήο θαη ηα είδε απηήο (απιή αλαθνξά) Πψο κεηαηξέπεηαη κηα νκφξξπζκε εηαηξεία ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο; 117. Πνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο αθνινπζνχκε γηα ηε ζχληαμε ελφο δειηίνπ ηχπνπ; 118. Πνηα είλαη ηα θνηλά ζεκεία ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 119. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία; 120. Να αλαθέξεηε ηξία (3) πεδία εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (λα δνζεί ζπλνπηηθή απάληεζε) Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θψδηθα εζηθήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ θνηλνχ; 122. «Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη επηζηήκε»:να αλαιχζεηε ηελ άπνςε απηή Τη γλσξίδεηε γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θξάηνπο θνηλνχ; 124. Τη γλσξίδεηε γηα ην εμνπζηνδνηηθφ ζηπι ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο; 125. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν; 126. Πψο εθδειψλεηαη ε αιιεξγηθή θπθείηηδα, ζε πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη απφ πνηα αηηία ; 127. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ακηάλησζε θαη πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν απφ απηήλ; 128. Τη γλσξίδεηε γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο δηαθξίζεηο απηψλ; 129. Τη είλαη «θαηνηθία», ζχκθσλα κε ηνλ αζηηθφ θψδηθα θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηήο; 130. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ εζίκνπ; 131. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ; 132. Πψο ζπλδένληαη νη γελεηηθνί παξάγνληεο θαη ε επηζεηηθφηεηα; 133. Σε πνην βαζκφ ε θνηλσληθή ηάμε επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ; 134. Δπηδξνχλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ πνηληθνχ δηθαζηή ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε θνηλή γλψκε; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο Να αλαθέξεηε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπλνςίδεηαη ε βηνινγηθή ζεσξία γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά Αλαιχζηε ην πξνζπκβαηηθφ, ζπκβαηηθφ θαη κεηαζπκβαηηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηνλ L.Kohlberg Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ηνλ Bentham; 138. Πνηεο είλαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ Μπεθαξία ζηε κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 139. Να αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ,ςπρηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα (4) είδε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηη γλσξίδεηε γη απηά; ελίδα 14 από 20

15 141. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Σν θαη Μαθέη ζηε ζεσξία ησλ νκφθεληξσλ θχθισλ Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο; 143. Πψο ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο; 144. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηε ζρέζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ; 145. Να αλαθέξεηε ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ςπρνινγηθνχο θαη κε πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ Τη πξνθαιεί ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή; 147. Πψο ζρεκαηίδνληαη νη δεπηεξνγελείο ξχπνη; 148. Αλαιχζηε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ηππηθή θαη άηππε επηθνηλσλία; 150. Να δψζεηε ηηο δηαθνξέο ηεο νκφξξπζκεο θαη ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο Τη γλσξίδεηε γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο; 152. Nα δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πψο ιχεηαη απηή; 153. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο; 154. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ; 155. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο πξνπαγάλδαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 156. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηε ζεκαζία απηνχ Να αλαθέξεηε ηνπο ζηφρνπο ησλ παξεκθεξψλ κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ιεηηνπξγηψλ επηθνηλσλίαο. ελίδα 15 από 20

16 ΟΜΑΓΑ Β 1. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο ησλ πειαηψλ ζηα μελνδνρεία ; 2. Πνηνη είλαη νη βαζκνί επαηζζεζίαο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 3. Να αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρεκηθψλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 4. Να αλαθέξεηε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εθξεθηηθέο χιεο θαη έλα ππξαγσγφ ζρνηλί. 5. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ εθξήμεσλ; Ν αλαθεξζεί έλα παξάδεηγκα γηα θάζε είδνο. 6. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αζηπλνκηθήο ξάβδνπ; 7. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο θαη ε ζέζε κεηαθνξάο ηεο αζηπλνκηθήο ξάβδνπ; 8. Πνηεο είλαη νη ηξεηο (3) θαηεγνξίεο ησλ δηαηαξαγκέλσλ πξνζψπσλ; 9. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θαλφλα ηνπ +1 θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζε έλα ζηέιερνο ππεξεζηψλ αζθαιείαο θαηά ηνλ έιεγρν ελφο ππφπηνπ; 10. Πψο επεξεάδνπλ ηα πνηά ή ηα θάξκαθα ηε ρξήζε ησλ φπισλ; 11. Γηαηί δελ πξέπεη πνηέ λα ππξνβνιείηε ζην λεξφ ή ζε ζθιεξή επηθάλεηα; 12. Πνηα είλαη ηα πνηληθά δηθαζηήξηα; 13. Τη θαιείηαη απηφθσξν έγθιεκα θαηά ηνλ θψδηθα Πνηληθήο δηθνλνκίαο; 14. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δίθεο;(απιή αλαθνξά) 15. Τη θαιείηαη «δεδηθαζκέλν»; 16. Πψο νξίδεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο; 17. Πνηνο θαιείηαη «θαηεγνξνχκελνο»; 18. Πνηνη είλαη νη γεληθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη ζηελ Πνηληθή δηθνλνκία; 19. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο; (απιή αλαθνξά) 20. Τη θαιείηαη «έγθιεκα» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 21. Tη θαιείηαη «απφπεηξα» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 22. Να αλαθέξεηε δχν(2) είδε πιαζηνγξαθίαο. 23. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο πνηλήο. Πνηεο πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο γλσξίδεηε; 24. Τη θαιείηαη «απεηιή» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 25. Πνηνο ζεσξείηαη ηφπνο ηέιεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο; 26. Τη θαιείηαη «άκπλα» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 27. Τη θαιείηαη «δφινο» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 28. Τη θαιείηαη «ακέιεηα» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 29. Πνηνο ζεσξείηαη «απιφο ζπλεξγφο» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; ελίδα 16 από 20

17 30. Πνηα είδε ζσκαηηθήο βιάβεο γλσξίδεηε; (απιή αλαθνξά). 31. Πψο αζθείηαη ε πνηληθή δίσμε ζηελ απιή ζσκαηηθή βιάβε θαη ζηε ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα; 32. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ αξρή ηεο αλαθξίζεσο; 33. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα παίγληα; Να αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο πνπ επηηξέπνληαη θαη νη θαηεγνξίεο πνπ απαγνξεχνληαη. 34. Τη θαιείηαη «θινπή» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 35. Τη θαιείηαη «εμχβξηζε» θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα θαη πψο ηηκσξείηαη; 36. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο αλαθξηηηθήο. 37. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα ηεο αλαθξηηηθήο; 38. Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάθξηζεο; 39. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αλάθξηζεο; 40. Πνηνη είλαη νη θνξείο ηεο αλάθξηζεο; (απιή αλαθνξά) 41. Αλαιχζηε ην ζηφρν ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο. 42. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο αζηπλνκίαο ζην έξγν ηεο αλάθξηζεο; 43. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα νξγάλσλ γηα κεηξήζεηο ζηελ αλαθξηηηθή έξεπλα. 44. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ παιακνδαθηπινζθνπία; 45. Τη νλνκάδνπκε «πξαγκαηηθέο ελδείμεηο» θαη πνηεο είλαη απηέο; 46. Τη νλνκάδνπκε «δηαγλσζηηθά ζεκεία»; 47. Τη νλνκάδνπκε «πεηζηήξηα»; 48. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο «αζθάιεηαο» απφ ηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο; 49. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο επίζεζεο. 50. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο νκεξίαο. 51. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα(4) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δξάζεο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ επηηηζεκέλσλ. 52. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα κέζα εμνπιηζκνχ ηεο νκάδαο πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 53. Πνηα είλαη ηα επίπεδα αζθάιεηαο γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 54. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα πξνβεί ε νκάδα πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 55. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο πξνζηαζίαο. 56. Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ ζρεκαηηζκψλ ζηε ζπλνδεία αζθαιείαο(απιή αλαθνξά). 57. Πψο ιεηηνπξγεί νκάδα πέληε (5) αλδξψλ γηα ηελ πξνζηαζία πεδήο ρξεκαηαπνζηνιήο; 58. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα; ελίδα 17 από 20

18 59. Τη γλσξίδεηε γηα ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο; 60. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλάζξνηζεο φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ην Σχληαγκα; 61. Πνηεο είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 62. Πφζσλ εηδψλ ππξίηηδεο ππάξρνπλ θαη πνηεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο; 63. Τη θαιείηαη «εθξεθηηθφ (σζηηθφ) θχκα»; 64. Πψο αληηκεησπίδνπκε ηα δηαηαξαγκέλα άηνκα; 65. Τη είλαη ζηξεο θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ; 66. Πνηεο είλαη νη ηξεηο (3) ζηάζεηο ρεηξνπέδεζεο; Αλαιχζηε ηελ φξζηα ζηάζε. 67. Τη είλαη ην Κ.Α.Π.Α. θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη; 68. Πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε ζ έλα φπιν; 69. Με πνηνλ ηξφπν πξνιακβάλνληαη αηπρήκαηα παηδηψλ απφ φπια; 70. Τη είλαη ην βνχιεπκα θαη πνηα ηα είδε απηνχ; 71. Πψο νξίδεηαη ε επίδνζε θαη πψο ε θνηλνπνίεζε ζηνλ θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο; 72. Πψο νξίδεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ εκθάληζε ζην αθξναηήξην; 73. Πνηνη ζεσξνχληαη ηθαλνί λα εθπιεξψζνπλ θαζήθνληα ελφξθνπ ζηελ πνηληθή δίθε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν εηζαγγειέαο λα δψζεη παξαγγειία; 74. Πφηε θαη απφ πνηνλ γίλεηαη ε πξναλάθξηζε ζηελ πνηληθή δίθε; Πψο πεξαηψλεηαη απηή; 75. Πνηνο ελεξγεί ηελ θχξηα αλάθξηζε ζηελ πνηληθή δίθε; Πφηε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν εηζαγγειέαο λα δψζεη παξαγγειία; 76. Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα εθείλνπ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε; 77. Πνηεο είλαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πξνδηθαζίαο; 78. Τη γλσξίδεηε γηα ηα θσιχκαηα ησλ ελφξθσλ; 79. Πφηε ε πξναλάθξηζε δελ είλαη αλαγθαία; 80. Τη θαιείηαη ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα; 81. Πνηνο θαιείηαη «εζηθφο απηνπξγφο» θαη πνηνο «άκεζνο ζπλεξγφο» θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα; 82. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ πνηλή ηεο θάζεηξμεο; 83. Πφηε ζεσξείηαη φηη έλαο εγθιεκαηίαο βξίζθεηαη ζε ππνηξνπή; 84. Τη θαιείηαη «έθζεζε» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 85. Τη θαιείηαη «ιεζηεία» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα ; 86. Πνηα ε δηαθνξά ηεο δπζθήκεζεο απφ ηε ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε; 87. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ έθξεμε; Να αλαθέξεηε άιια δχν(2) εγθιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηα θνηλψο επηθίλδπλα εγθιήκαηα. ελίδα 18 από 20

19 88. Τη θαιείηαη «εκπξεζκφο» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 89. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ελδερφκελνπ δφινπ απφ ηελ ελζπλείδεηε ακέιεηα; 90. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο απιήο απφ ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβεο; Πψο ηηκσξνχληαη απηέο; 91. Πνηνη είλαη νη παξάιιεινη θιάδνη ηεο αλαθξηηηθήο; 92. Πνηεο είλαη νη κέζνδνη έξεπλαο ηεο αλαθξηηηθήο; 93. Πεξηγξάςηε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν έξεπλαο ζηελ αλαθξηηηθή. 94. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ αλαθξηηή; 95. Πεξηγξάςηε ηε δηθαζηηθή αλζξσπνκεηξία. 96. Τη είλαη ε κέζνδνο βάζεη ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο ηνπ δξάζηε; 97. Πνηνη νη βαζηθνί θαλφλεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο; 98. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πξναλάθξηζεο; 99. Αλαιχζηε δχν (2) κεζφδνπο εμαθξίβσζεο ηνπ δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο Τη γλσξίδεηε γηα ην ηξαχκα απφ βιήκα; 101. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ζπλνδεία γηα ιφγνπο αζθαιείαο; 102. Σε πνηα πξφζσπα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο ζπλνδεία αζθαιείαο; 103. Να αλαθέξεηε ηξεηο(3) κεζφδνπο δξάζεο ηνπ επηηηζέκελνπ Πεξηγξάςηε ηελ απαγσγή θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο απηήο Πνηα κέζα κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή ηνπ αηφκνπ; 106. Πνηα κέζα πξνζβάιινπλ ή βιάπηνπλ ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο επηζήκνπ πξνζψπνπ; 107. Πεξηγξάςηε ην πνξηξέην ελφο επηηηζέκελνπ Να αλαθέξεηε ηξία(3) θαζήθνληα γηα ηνλ νδεγφ κηαο ρξεκαηαπνζηνιήο Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ νδεγνχ, αλ ε ρξεκαηαπνζηνιή δερηεί επίζεζε; 110. Τη θαιείηαη «δνθηζκαηηθή επίζεζε»; 111. Τη θαιείηαη «θπζηθή πξνζηαζία» θαη ηη πεξηιακβάλεη; 112. Πεξηγξάςηε ηελ παξαπιάλεζε σο κέζνδν πξνζηαζίαο Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ αηθληδηαζκνχ ζε κηα έλνπιε αληηπαξάζεζε; 114. Πεξηγξάςηε ηνλ φξν «άζπια» γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ επίζεκνπ πξνζψπνπ Να αλαθέξεηε ηξεηο(3) ηνπιάρηζηνλ ζηφρνπο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζηειέρε ππεξεζηψλ αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα εππαζή ζεκεία ελφο δξνκνινγίνπ ρξεκαηαπνζηνιήο; 117. Πνηα είλαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα ππνζηήξημεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο; ελίδα 19 από 20

20 118. Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ησλ Γηνηθεηψλ ηκεκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο αζηπλνκίαο; 119. Να αλαιχζεηε ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο Πφζα είδε ππξνθξνηεηψλ ππάξρνπλ θαη πνην ην πεξηερφκελν απηψλ; 121. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ ρεηξνβνκβίδσλ; Μηα ρεηξνβνκβίδα ρσξίο πεξφλε ελέρεη θίλδπλν γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο αηφκνπ θαη γαηί; 122. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί έλαο χπνπηνο; 123. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ππφπηνπ απφ δπν (2) αζηπλνκηθά φξγαλα; 124. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ φπισλ; 125. Γηα πνην ιφγν πξέπεη λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη σηαζπίδεο φηαλ ππξνβνιείηε; 126. Να αλαθέξεηε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θαηεγνξνχκελνο ζηελ πνηληθή δίθε Τη θαιείηαη θιεηήξην ζέζπηζκα θαη ηη θιήζε πξνο εκθάληζε; Πνην είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπο; 128. Τη γλσξίδεηε γηα ηα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο; (πνηα είλαη, πνηνη ηα αζθνχλ θαη αλ κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη ε ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ) 129. Τη θαιείηαη «αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ππφ φξν» θαη πφηε ρνξεγείηαη; 130. Τη γλσξίδεηε γηα ηα κέηξα αζθαιείαο; Πνηεο είλαη νη δηαθξίζεηο ηνπο θαη πνηα ε δηαθνξά ηνπο απφ ηελ πνηλή; 131. Τη θαιείηαη θαηάζηαζε αλάγθεο; Τη ζπλέπεηεο έρεη ζηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο αμηφπνηλεο πξάμεο θαη ηη ζηνλ θαηαινγηζκφ απηήο; 132. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα(4) δηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη λα θάλεηε αλάιπζε απηψλ Να αλαθέξεηε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο ησλ καξηχξσλ Αλαιχζηε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηξξνή ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα Τη γλσξίδεηε γηα ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα σο επηκέξνπο πξαγκαηηθή έλδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο; 136. Tη θαιείηαη «ηαπηφηεηα» ζηελ αλαθξηηηθή; 137. Πεξηγξάςηε ηελ ηερληθή ηνπ νδνθξάγκαηνο σο παγίδα απεηιήο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο «πξφγλσζε», «αλαγλψξηζε», «δηεξεχλεζε» θαη «επίιπζε» ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο Πψο γίλεηαη επίζεζε ζε ρξεκαηαπνζηνιή απφ νρήκαηα ζε θίλεζε; 140. Πεξηγξάςηε ηηο ηαθηηθέο ηεο ζηαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζεκεία γηα ηε ζρεδίαζε ηεο πεδήο κεηαθίλεζεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο; 142. Πψο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πεδψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ; ελίδα 20 από 20

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. Πνηεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γλσξίδεηε; Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά. Αηνιηθή ελέξγεηα Ζιηαθή ελέξγεηα Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Δλέξγεηα θπκάησλ Παιηξξντθή ελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα