Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 6 α) Σκοπόρ... 6 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 6 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 6 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 8 α) Σκοπόρ... 8 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 8 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 8 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ελίδα 2 από 20

3 1. 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile) O θάηνρνο δηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο «Σηέιερνο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο» έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα απαζρνιεζεί: 1. Σηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 2. Σηηο Τξάπεδεο. 3. Σε Ιδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 4. Σε Ιδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο επαγξχπλεζεο θαη αζθάιεηαο. 5. Σε αζιεηηθνχο νκίινπο. 6. Σε Ιδηψηεο. 7. Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ν δηπισκαηνχρνο ηεο εηδηθφηεηαο είλαη εηδηθεπκέλνο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ αηφκσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο γαιήλεο φηαλ απηή θηλδπλεχεη λα δηαηαξαρζεί. Δηδηθφηεξα: 1. Σπκκεηέρεη ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζηαηεχεη ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αηφκσλ. 2. Δπηηεξεί, πεξηπνιεί θαη εμαθξηβψλεη. 3. Δπεκβαίλεη θνληά ζηελ θνηλφηεηα ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, αηπρεκάησλ θιπ. 4. Δπεκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηα κε ζηφρν πξνιεπηηθά κέηξα θαη ελεκέξσζε. ελίδα 3 από 20

4 2. 2. Ανάλςζη Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων (Task Analysis) 2.1 Γεληθά ζεκαηηθά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τερληθή επηθνηλσλίαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). 2.2 Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 4 από 20

5 3. Δξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Η Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 5 από 20

6 3.1 Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Γιαδικαζία α) κοπόρ Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεπιεσόμενο εξέηαζηρ Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Τα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γιαδικαζία εξέηαζηρ Τν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ ΓΣ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Η αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. ελίδα 6 από 20

7 δ) Γιάπκεια εξεηάζεων Η εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηοσοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γενικά θεμαηικά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). Β. Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 7 από 20

8 3.2 Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Γιαδικαζία α) κοπόρ Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεπιεσόμενο εξέηαζηρ Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. Σην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γιαδικαζία εξέηαζηρ Τν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Η δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. δ) Γιάπκεια εξεηάζεων Τν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηπειρ (3) ώπερ. ελίδα 8 από 20

9 3.2.2 ηοσοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Στέλεχος Υπηρεσιών Ασυαλείας, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. Γενικά θεμαηικά πεδία: Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγηεηλήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πξνζσπηθή πνηφηεηα. Δηζαγσγή ζην δίθαην. Κνηλσληθή θαη δηθαζηηθή ςπρνινγία. Δγθιεκαηνινγία. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. Γεκφζηεο ζρέζεηο (είδε επηθνηλσλίαο, γεληθά ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ.). Β. Ειδικά θεματικά πεδία: Σηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία δηθαίνπ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Δηαηξείεο (γεληθά, κνξθέο, δηαδηθαζία ζχζηαζεο θιπ.). Σηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ. Σηνηρεία πνηληθήο δηθνλνκίαο. Βαζηθέο αξρέο απηνάκπλαο. Βαζηθέο αξρέο απηνπξνζηαζίαο. Δμνπδεηέξσζε βνκβψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. Αζθάιεηα πξνζψπσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ. Σθνπνβνιή. Βαζηθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Πξψηεο βνήζεηεο. ελίδα 9 από 20

10 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. Η εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνπο άιινπο θαη κε πνην ηξφπν; 2. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο ηξεηο (3) ηχπνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ζχκθσλα κε ηνλ Νηηθ Γνπψιιελ. 3. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Μaslow; (απιή αλαθνξά) 4. Να αλαθέξεηε έμη(6) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο νκάδαο. 5. Πνηεο είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξφθιεζε ζεξκνπιεμίαο; 6. Πνην είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο; 7. Να αλαθέξεηε ηξία (3) είδε ηνμηθψλ απνβιήησλ. 8. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηα δξάπαλα; 9. Πνηα κέηξα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ; 10. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ εζίκνπ θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ. 11. Τη θαιείηαη θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο; 12. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ. 13. Πνηα είλαη ε δηαθνξά δηθαίνπ θαη εζηθήο ; 14. Τη θαιείηαη ηππηθή θαη ηη νπζηαζηηθή ηζρχο ελφο λφκνπ; 15. Πνηνο θαιείηαη θνξέαο δηθαηψκαηνο; 16. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ εζίκνπ; 17. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 18. Πψο εξκελεχεηαη ην ςπρνινγηθφ θαηλφκελν ηεο επηζεηηθφηεηαο θαηά ηνλ Freud; 19. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 20. Πνηεο ζεσξνχληαη πεγέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Freud θαη ηνπ Αllport; 21. Τη θαιείηαη ςπρνθπζηνινγία; 22. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εηδεηηθή κλήκε ηνπ κάξηπξα; 23. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θαηεγνξνχκελνο πξνβαίλεη ζε κηα εηιηθξηλή δηθαζηηθή νκνινγία. 24. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία; 25. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο λεπξνςπxoινγηθήο ζεσξίαο; 26. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηνηρεία ηεο θιαζζηθήο εγθιεκαηνινγίαο. ελίδα 10 από 20

11 27. Πνηεο επηζηήκεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 28. Τη θαιείηαη λέα εγθιεκαηνινγία; 29. Σε πνηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο θαηαρσξνχληαη ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα εγθιήκαηα θαη ζηνπο εγθιεκαηίεο; 30. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θιαζζηθήο θαη ζεηηθηζηηθήο εγθιεκαηνινγίαο; 31. Πεξηγξάςηε ην έγθιεκα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν. 32. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο επηζηήκεο ζηε κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 33. Nα δψζεηε ησλ νξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ ιεπθνχ πεξηιαηκίνπ. 34. Πνην έγθιεκα ζεσξείηαη νξγαλσκέλν; 35. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο εγθιεκαηνινγίαο κε ηελ αλαθξηηηθή; 36. Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο ηνπ ζσθξνληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο; 37. Tη θαιείηαη ζχκβαζε εξγαζίαο θαη πνηα ηα ζηνηρεία απηήο; 38. Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ην αληηθείκελν ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 39. Πνηεο είλαη νη πεγέο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 40. Αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξφπνπο ιήμεσο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο. 41. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ παξαγξαθή ηεο αμίσζεο ηνπ κηζζσηνχ γηα ην κηζζφ; 42. Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ;(απιή αλαθνξά). 43. Πνηα είλαη ηα αίηηα ηεο αχμεζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ζθπγκνχ ; 44. Τη θαιείηαη θαηαπιεμία(ζνθ); 45. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. 46. Τη θαιείηαη oηθνζχζηεκα; 47. Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο; 48. Πνηεο είλαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Πνιηηεχκαηνο; 49. Τη νξίδεη ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο; 50. Να δψζεηε ηελ έλλνηα θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο. 51. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. 52. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο. 53. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο. 54. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. 55. Να αλαθέξεηε ηηο δηαθξίζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 56. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο αθαλνχο εηαηξείαο. 57. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. ελίδα 11 από 20

12 58. Τη ελλννχκε κε ηνλ φξν δεκφζηεο ζρέζεηο ; 59. Τη θαιείηαη «πνκπφο» θαη ηη «δέθηεο» ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο; 60. Τη θαιείηαη «πξνπαγάλδα»; 61. Πνηα είλαη ηα κέζα πξνπαγάλδαο; 62. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο. 63. Πνηα είλαη ηα ηξία (3) είδε θσηνγξαθίαο ζχκθσλα κε ηε θσηνγξαθηθή κέζνδν; 64. Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Βohrs; 65. Πνηνη είλαη ν βαζηθνί ξφινη ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ; 66. Να αλαθέξεηε πέληε(5) βαζηθέο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 67. Πψο επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ; (επηγξακκαηηθά) 68. Πψο νξίδεηαη ν θσηηζκφο; Πνηα είλαη ε κνλάδα θαη πνην ην φξγαλν κέηξεζήο ηνπ; 69. Τη θαιείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα; 70. Πψο κπνξεί λα πξνιεθζεί ηαηξηθά ην εξγαηηθφ αηχρεκα; 71. Απφ πνηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πξνέξρνληαη ηα αίηηα ελφο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο;(νλνκαζηηθή αλαθνξά) 72. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ «πξνζψπνπ» θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ. 73. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ θψδηθα θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηνχ; 74. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ απψιεηα δηθαηψκαηνο; 75. Τη θαιείηαη λφκνο θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηνχ; 76. Τη θαιείηαη Σσκαηείν θαη ηη Ίδξπκα θαηά ηνλ Αζηηθφ θψδηθα; 77. Πνηεο είλαη νη πξσηνγελείο θαη πνηεο νη δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ δηθαίνπ; 78. Πνηνο ν ιφγνο ηζρχνο ηνπ εζίκνπ; 79. Τη ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ L. Kohlberg(1981); 80. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο ηξεηο (3) κνξθέο αιιεινεπίδξαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Πνην ην θπξηφηεξν γλψξηζκα γηα θάζε κηα απφ απηέο; 81. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο αςηζπκίεο σο ςπρηθά θαηλφκελα εμέηαζεο ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 82. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο αςηζπκίαο απφ ην πάζνο; 83. Σε πνηνπο παξάγνληεο απνδίδνπλ νη κπηρεβηνξηζηηθέο ζεσξίεο ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο; 84. Να αλαθέξεηε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. Αλαπηχμηε έλαλ απφ απηνχο. 85. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θιαζζηθέο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. ελίδα 12 από 20

13 86. Πψο κπνξεί ε αξρή ηεο εζηθήο απφδεημεο λα γίλεη πεγή άζηνρσλ δηθαζηηθψλ πιαλψλ θαη δηθαζηηθψλ θξίζεσλ; 87. Τη γλσξίδεηε γηα ηε κεηάλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο; 88. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ςπρνινγία ηνπ ζπλεγφξνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία; 89. Πεξηγξάςηε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εγθιεκαηνινγίαο. 90. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεηηθηζηηθήο εγθιεκαηνινγίαο; 91. Τη θαιείηαη παλνπηηθφ; 92. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εγθιήκαηνο; 93. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πεξηζηαζηαθήο πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο ζηα ζηειέρε ππεξεζηψλ αζθαιείαο; 94. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ; 95. O ηφπνο θαη ν ρξφλνο θαζνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ελφο εγθιήκαηνο; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζή ζαο. 96. Να αλαθέξεηε πεξηιεπηηθά ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιεκαηία απφ ηελ θνηλσλία. 97. Γηαηί ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά θαηά ηνπ αηφκνπ; 98. Πεξηγξάςηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. 99. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο απφ ηνλ Σάδεξιαλη θαη ηνλ Τάπαλ; 100. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ κηζζσηνχ θαη ηηο δηαθξίζεηο απηνχ Πνηεο θαηεγνξίεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γλσξίδεηε; 102. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ παξνρήο εξγαζίαο; 103. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Eιιεληθνχ Oξγαληζκνχ Τνπξηζκνχ; 104. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ; 105. Πνηα είδε θαηαγκάησλ γλσξίδεηε; 106. Τη γλσξίδεηε γηα ηα θαηάγκαηα ηεο θάησ γλάζνπ; 107. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ξχπαλζεο απφ ηε κφιπλζε: 108. Πνηεο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γλσξίδεηε; 109. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο σο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα; 110. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη πνηνη είλαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο; 111. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ; 112. Τη γλσξίδεηε γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο; 113. Πνηα είλαη ε λνκηθή ζέζε ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία; ελίδα 13 από 20

14 114. Τη γλσξίδεηε γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηα νκφξξπζκεο εηαηξείαο; 115. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο κεηνρήο θαη ηα είδε απηήο (απιή αλαθνξά) Πψο κεηαηξέπεηαη κηα νκφξξπζκε εηαηξεία ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο; 117. Πνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο αθνινπζνχκε γηα ηε ζχληαμε ελφο δειηίνπ ηχπνπ; 118. Πνηα είλαη ηα θνηλά ζεκεία ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 119. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία; 120. Να αλαθέξεηε ηξία (3) πεδία εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (λα δνζεί ζπλνπηηθή απάληεζε) Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θψδηθα εζηθήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ θνηλνχ; 122. «Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη επηζηήκε»:να αλαιχζεηε ηελ άπνςε απηή Τη γλσξίδεηε γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θξάηνπο θνηλνχ; 124. Τη γλσξίδεηε γηα ην εμνπζηνδνηηθφ ζηπι ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο; 125. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν; 126. Πψο εθδειψλεηαη ε αιιεξγηθή θπθείηηδα, ζε πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη απφ πνηα αηηία ; 127. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ακηάλησζε θαη πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν απφ απηήλ; 128. Τη γλσξίδεηε γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο δηαθξίζεηο απηψλ; 129. Τη είλαη «θαηνηθία», ζχκθσλα κε ηνλ αζηηθφ θψδηθα θαη πνηεο νη δηαθξίζεηο απηήο; 130. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ εζίκνπ; 131. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ; 132. Πψο ζπλδένληαη νη γελεηηθνί παξάγνληεο θαη ε επηζεηηθφηεηα; 133. Σε πνην βαζκφ ε θνηλσληθή ηάμε επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ; 134. Δπηδξνχλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ πνηληθνχ δηθαζηή ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε θνηλή γλψκε; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο Να αλαθέξεηε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπλνςίδεηαη ε βηνινγηθή ζεσξία γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά Αλαιχζηε ην πξνζπκβαηηθφ, ζπκβαηηθφ θαη κεηαζπκβαηηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηνλ L.Kohlberg Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ηνλ Bentham; 138. Πνηεο είλαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ Μπεθαξία ζηε κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο; 139. Να αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ,ςπρηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα (4) είδε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηη γλσξίδεηε γη απηά; ελίδα 14 από 20

15 141. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Σν θαη Μαθέη ζηε ζεσξία ησλ νκφθεληξσλ θχθισλ Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο; 143. Πψο ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο; 144. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηε ζρέζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ; 145. Να αλαθέξεηε ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ςπρνινγηθνχο θαη κε πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ Τη πξνθαιεί ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή; 147. Πψο ζρεκαηίδνληαη νη δεπηεξνγελείο ξχπνη; 148. Αλαιχζηε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ηππηθή θαη άηππε επηθνηλσλία; 150. Να δψζεηε ηηο δηαθνξέο ηεο νκφξξπζκεο θαη ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο Τη γλσξίδεηε γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο; 152. Nα δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πψο ιχεηαη απηή; 153. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο; 154. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ; 155. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο πξνπαγάλδαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 156. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηε ζεκαζία απηνχ Να αλαθέξεηε ηνπο ζηφρνπο ησλ παξεκθεξψλ κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ιεηηνπξγηψλ επηθνηλσλίαο. ελίδα 15 από 20

16 ΟΜΑΓΑ Β 1. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο απαγνξεπκέλεο ελέξγεηεο ησλ πειαηψλ ζηα μελνδνρεία ; 2. Πνηνη είλαη νη βαζκνί επαηζζεζίαο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 3. Να αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρεκηθψλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 4. Να αλαθέξεηε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εθξεθηηθέο χιεο θαη έλα ππξαγσγφ ζρνηλί. 5. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ εθξήμεσλ; Ν αλαθεξζεί έλα παξάδεηγκα γηα θάζε είδνο. 6. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αζηπλνκηθήο ξάβδνπ; 7. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο θαη ε ζέζε κεηαθνξάο ηεο αζηπλνκηθήο ξάβδνπ; 8. Πνηεο είλαη νη ηξεηο (3) θαηεγνξίεο ησλ δηαηαξαγκέλσλ πξνζψπσλ; 9. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ θαλφλα ηνπ +1 θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζε έλα ζηέιερνο ππεξεζηψλ αζθαιείαο θαηά ηνλ έιεγρν ελφο ππφπηνπ; 10. Πψο επεξεάδνπλ ηα πνηά ή ηα θάξκαθα ηε ρξήζε ησλ φπισλ; 11. Γηαηί δελ πξέπεη πνηέ λα ππξνβνιείηε ζην λεξφ ή ζε ζθιεξή επηθάλεηα; 12. Πνηα είλαη ηα πνηληθά δηθαζηήξηα; 13. Τη θαιείηαη απηφθσξν έγθιεκα θαηά ηνλ θψδηθα Πνηληθήο δηθνλνκίαο; 14. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δίθεο;(απιή αλαθνξά) 15. Τη θαιείηαη «δεδηθαζκέλν»; 16. Πψο νξίδεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο; 17. Πνηνο θαιείηαη «θαηεγνξνχκελνο»; 18. Πνηνη είλαη νη γεληθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη ζηελ Πνηληθή δηθνλνκία; 19. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο; (απιή αλαθνξά) 20. Τη θαιείηαη «έγθιεκα» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 21. Tη θαιείηαη «απφπεηξα» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 22. Να αλαθέξεηε δχν(2) είδε πιαζηνγξαθίαο. 23. Nα δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο πνηλήο. Πνηεο πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο γλσξίδεηε; 24. Τη θαιείηαη «απεηιή» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 25. Πνηνο ζεσξείηαη ηφπνο ηέιεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο; 26. Τη θαιείηαη «άκπλα» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 27. Τη θαιείηαη «δφινο» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 28. Τη θαιείηαη «ακέιεηα» θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα; 29. Πνηνο ζεσξείηαη «απιφο ζπλεξγφο» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; ελίδα 16 από 20

17 30. Πνηα είδε ζσκαηηθήο βιάβεο γλσξίδεηε; (απιή αλαθνξά). 31. Πψο αζθείηαη ε πνηληθή δίσμε ζηελ απιή ζσκαηηθή βιάβε θαη ζηε ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα; 32. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ αξρή ηεο αλαθξίζεσο; 33. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα παίγληα; Να αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο πνπ επηηξέπνληαη θαη νη θαηεγνξίεο πνπ απαγνξεχνληαη. 34. Τη θαιείηαη «θινπή» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 35. Τη θαιείηαη «εμχβξηζε» θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα θαη πψο ηηκσξείηαη; 36. Να δψζεηε ηελ έλλνηα ηεο αλαθξηηηθήο. 37. Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα ηεο αλαθξηηηθήο; 38. Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάθξηζεο; 39. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο αλάθξηζεο; 40. Πνηνη είλαη νη θνξείο ηεο αλάθξηζεο; (απιή αλαθνξά) 41. Αλαιχζηε ην ζηφρν ηεο δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο. 42. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο αζηπλνκίαο ζην έξγν ηεο αλάθξηζεο; 43. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα νξγάλσλ γηα κεηξήζεηο ζηελ αλαθξηηηθή έξεπλα. 44. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ παιακνδαθηπινζθνπία; 45. Τη νλνκάδνπκε «πξαγκαηηθέο ελδείμεηο» θαη πνηεο είλαη απηέο; 46. Τη νλνκάδνπκε «δηαγλσζηηθά ζεκεία»; 47. Τη νλνκάδνπκε «πεηζηήξηα»; 48. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο «αζθάιεηαο» απφ ηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο; 49. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο επίζεζεο. 50. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο νκεξίαο. 51. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα(4) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δξάζεο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ επηηηζεκέλσλ. 52. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα κέζα εμνπιηζκνχ ηεο νκάδαο πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 53. Πνηα είλαη ηα επίπεδα αζθάιεηαο γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 54. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα πξνβεί ε νκάδα πξνζηαζίαο ελφο πςεινχ πξνζψπνπ; 55. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο πξνζηαζίαο. 56. Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ ζρεκαηηζκψλ ζηε ζπλνδεία αζθαιείαο(απιή αλαθνξά). 57. Πψο ιεηηνπξγεί νκάδα πέληε (5) αλδξψλ γηα ηελ πξνζηαζία πεδήο ρξεκαηαπνζηνιήο; 58. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα; ελίδα 17 από 20

18 59. Τη γλσξίδεηε γηα ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο; 60. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλάζξνηζεο φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ην Σχληαγκα; 61. Πνηεο είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ; 62. Πφζσλ εηδψλ ππξίηηδεο ππάξρνπλ θαη πνηεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο; 63. Τη θαιείηαη «εθξεθηηθφ (σζηηθφ) θχκα»; 64. Πψο αληηκεησπίδνπκε ηα δηαηαξαγκέλα άηνκα; 65. Τη είλαη ζηξεο θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ; 66. Πνηεο είλαη νη ηξεηο (3) ζηάζεηο ρεηξνπέδεζεο; Αλαιχζηε ηελ φξζηα ζηάζε. 67. Τη είλαη ην Κ.Α.Π.Α. θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη; 68. Πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε ζ έλα φπιν; 69. Με πνηνλ ηξφπν πξνιακβάλνληαη αηπρήκαηα παηδηψλ απφ φπια; 70. Τη είλαη ην βνχιεπκα θαη πνηα ηα είδε απηνχ; 71. Πψο νξίδεηαη ε επίδνζε θαη πψο ε θνηλνπνίεζε ζηνλ θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο; 72. Πψο νξίδεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ εκθάληζε ζην αθξναηήξην; 73. Πνηνη ζεσξνχληαη ηθαλνί λα εθπιεξψζνπλ θαζήθνληα ελφξθνπ ζηελ πνηληθή δίθε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν εηζαγγειέαο λα δψζεη παξαγγειία; 74. Πφηε θαη απφ πνηνλ γίλεηαη ε πξναλάθξηζε ζηελ πνηληθή δίθε; Πψο πεξαηψλεηαη απηή; 75. Πνηνο ελεξγεί ηελ θχξηα αλάθξηζε ζηελ πνηληθή δίθε; Πφηε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν εηζαγγειέαο λα δψζεη παξαγγειία; 76. Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα εθείλνπ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε; 77. Πνηεο είλαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πξνδηθαζίαο; 78. Τη γλσξίδεηε γηα ηα θσιχκαηα ησλ ελφξθσλ; 79. Πφηε ε πξναλάθξηζε δελ είλαη αλαγθαία; 80. Τη θαιείηαη ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα; 81. Πνηνο θαιείηαη «εζηθφο απηνπξγφο» θαη πνηνο «άκεζνο ζπλεξγφο» θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα; 82. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ πνηλή ηεο θάζεηξμεο; 83. Πφηε ζεσξείηαη φηη έλαο εγθιεκαηίαο βξίζθεηαη ζε ππνηξνπή; 84. Τη θαιείηαη «έθζεζε» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 85. Τη θαιείηαη «ιεζηεία» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα ; 86. Πνηα ε δηαθνξά ηεο δπζθήκεζεο απφ ηε ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε; 87. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ έθξεμε; Να αλαθέξεηε άιια δχν(2) εγθιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηα θνηλψο επηθίλδπλα εγθιήκαηα. ελίδα 18 από 20

19 88. Τη θαιείηαη «εκπξεζκφο» θαηά ηνλ Πνηληθφ θψδηθα; 89. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ελδερφκελνπ δφινπ απφ ηελ ελζπλείδεηε ακέιεηα; 90. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο απιήο απφ ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβεο; Πψο ηηκσξνχληαη απηέο; 91. Πνηνη είλαη νη παξάιιεινη θιάδνη ηεο αλαθξηηηθήο; 92. Πνηεο είλαη νη κέζνδνη έξεπλαο ηεο αλαθξηηηθήο; 93. Πεξηγξάςηε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν έξεπλαο ζηελ αλαθξηηηθή. 94. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ αλαθξηηή; 95. Πεξηγξάςηε ηε δηθαζηηθή αλζξσπνκεηξία. 96. Τη είλαη ε κέζνδνο βάζεη ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο ηνπ δξάζηε; 97. Πνηνη νη βαζηθνί θαλφλεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο; 98. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πξναλάθξηζεο; 99. Αλαιχζηε δχν (2) κεζφδνπο εμαθξίβσζεο ηνπ δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο Τη γλσξίδεηε γηα ην ηξαχκα απφ βιήκα; 101. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ζπλνδεία γηα ιφγνπο αζθαιείαο; 102. Σε πνηα πξφζσπα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο ζπλνδεία αζθαιείαο; 103. Να αλαθέξεηε ηξεηο(3) κεζφδνπο δξάζεο ηνπ επηηηζέκελνπ Πεξηγξάςηε ηελ απαγσγή θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο απηήο Πνηα κέζα κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή ηνπ αηφκνπ; 106. Πνηα κέζα πξνζβάιινπλ ή βιάπηνπλ ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο επηζήκνπ πξνζψπνπ; 107. Πεξηγξάςηε ην πνξηξέην ελφο επηηηζέκελνπ Να αλαθέξεηε ηξία(3) θαζήθνληα γηα ηνλ νδεγφ κηαο ρξεκαηαπνζηνιήο Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ νδεγνχ, αλ ε ρξεκαηαπνζηνιή δερηεί επίζεζε; 110. Τη θαιείηαη «δνθηζκαηηθή επίζεζε»; 111. Τη θαιείηαη «θπζηθή πξνζηαζία» θαη ηη πεξηιακβάλεη; 112. Πεξηγξάςηε ηελ παξαπιάλεζε σο κέζνδν πξνζηαζίαο Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ αηθληδηαζκνχ ζε κηα έλνπιε αληηπαξάζεζε; 114. Πεξηγξάςηε ηνλ φξν «άζπια» γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ επίζεκνπ πξνζψπνπ Να αλαθέξεηε ηξεηο(3) ηνπιάρηζηνλ ζηφρνπο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζηειέρε ππεξεζηψλ αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα εππαζή ζεκεία ελφο δξνκνινγίνπ ρξεκαηαπνζηνιήο; 117. Πνηα είλαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα ππνζηήξημεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο; ελίδα 19 από 20

20 118. Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ησλ Γηνηθεηψλ ηκεκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο αζηπλνκίαο; 119. Να αλαιχζεηε ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο Πφζα είδε ππξνθξνηεηψλ ππάξρνπλ θαη πνην ην πεξηερφκελν απηψλ; 121. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ ρεηξνβνκβίδσλ; Μηα ρεηξνβνκβίδα ρσξίο πεξφλε ελέρεη θίλδπλν γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο αηφκνπ θαη γαηί; 122. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί έλαο χπνπηνο; 123. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ππφπηνπ απφ δπν (2) αζηπλνκηθά φξγαλα; 124. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ φπισλ; 125. Γηα πνην ιφγν πξέπεη λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη σηαζπίδεο φηαλ ππξνβνιείηε; 126. Να αλαθέξεηε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θαηεγνξνχκελνο ζηελ πνηληθή δίθε Τη θαιείηαη θιεηήξην ζέζπηζκα θαη ηη θιήζε πξνο εκθάληζε; Πνην είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπο; 128. Τη γλσξίδεηε γηα ηα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο; (πνηα είλαη, πνηνη ηα αζθνχλ θαη αλ κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη ε ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ) 129. Τη θαιείηαη «αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ππφ φξν» θαη πφηε ρνξεγείηαη; 130. Τη γλσξίδεηε γηα ηα κέηξα αζθαιείαο; Πνηεο είλαη νη δηαθξίζεηο ηνπο θαη πνηα ε δηαθνξά ηνπο απφ ηελ πνηλή; 131. Τη θαιείηαη θαηάζηαζε αλάγθεο; Τη ζπλέπεηεο έρεη ζηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο αμηφπνηλεο πξάμεο θαη ηη ζηνλ θαηαινγηζκφ απηήο; 132. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα(4) δηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη λα θάλεηε αλάιπζε απηψλ Να αλαθέξεηε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο ησλ καξηχξσλ Αλαιχζηε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηξξνή ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα Τη γλσξίδεηε γηα ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα σο επηκέξνπο πξαγκαηηθή έλδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο; 136. Tη θαιείηαη «ηαπηφηεηα» ζηελ αλαθξηηηθή; 137. Πεξηγξάςηε ηελ ηερληθή ηνπ νδνθξάγκαηνο σο παγίδα απεηιήο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο «πξφγλσζε», «αλαγλψξηζε», «δηεξεχλεζε» θαη «επίιπζε» ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο Πψο γίλεηαη επίζεζε ζε ρξεκαηαπνζηνιή απφ νρήκαηα ζε θίλεζε; 140. Πεξηγξάςηε ηηο ηαθηηθέο ηεο ζηαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζεκεία γηα ηε ζρεδίαζε ηεο πεδήο κεηαθίλεζεο ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο; 142. Πψο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πεδψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ; ελίδα 20 από 20

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. Πνηεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γλσξίδεηε; Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά. Αηνιηθή ελέξγεηα Ζιηαθή ελέξγεηα Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Δλέξγεηα θπκάησλ Παιηξξντθή ελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 2. Βαζηθέο αξρέο 3. Γεληθνί θαλόλεο 3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή 3.2. Υπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 0 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ Γλώζε

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Δπηβιέπσλ: ΑΝΑΣΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα