ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: Α.Π.Σ: Πηπρηαθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία ΚΤΠΡΟ

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ε απηό ην ζεκείν, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα θπξία Μαξία Καξαληθόια γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα πνπ κνπ έδσζε θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη εθπόλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη όζνπο κε βνήζεζαλ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο όιν απηό ηνλ θαηξό. 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΔ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιώζζα...5 Δηζαγσγή...6 θνπόο.. 7 Τιηθό - Μέζνδνο...8 Απνηειέζκαηα Πίλαθαο πεξηγξαθήο άξζξσλ πδήηεζε πκπεξάζκαηα...33 Βηβιηνγξαθία

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ειζαγωγή: Ζ ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ πξνθαιεί ζηνλ νξγαληζκό πνηθίια ζπκπηώκαηα, όπσο ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαηζζήζεηο. Αλάινγα ζπκπηώκαηα εθδειώλνληαη θαη ζην πιαίζην ησλ ςπρσζηθώλ δηαηαξαρώλ. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ησλ κειεηώλ πνπ ζπλδένπλ ηε ρξήζε θάλλαβεο κε ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο απμάλεηαη. Σκοπόρ: θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εθδήισζε ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ζρηδνθξέλεηαο. Υλικό και Μέθοδορ: Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε ζηηο πην θάησ βάζεηο δεδνκέλσλ: EBSCO, Medline, Pubmed θαη Google Scholar κε ιέμεηο θιεηδηά cannabis, schizophrenia, psychosis, abuse. Σειηθά ζπκπεξηιήθζεζαλ 11 εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα εηζδνρήο πνπ ηέζεθαλ. Αποηελέζμαηα: Μέζα από ηε βηβιηνγξαθία θάλεθε όηη ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε ρξήζε θάλλαβεο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ζρηδνθξέλεηαο. Χζηόζν, ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν. Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ρξήζε θάλλαβεο θαη ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. Σςμπεπάζμαηα: Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξακέλνπλ αληηθαηηθά σο πξνο ηελ ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ηεο εκθάληζεο ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ, ππνδειώλνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Λέξειρ κλειδιά: θάλλαβεο θαη ζρηδνθξέλεηα, ςύρσζε, ρξήζε θάλλαβεο, παξνπζία ηζηνξηθνύ θάλλαβεο θαη ζρηδνθξέλεηαο, ζπλέπεηεο, ε ρξήζε θάλλαβεο νδεγεί ζηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο, ιόγνη πνπ νδεγνύλ ηελ ρξήζε θάλλαβεο ζε ςύρσζε, ε θάλλαβε επεξεάδεη ζηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο, εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, αηηίεο ζρηδνθξέλεηαο, έλαο από ηνπο ιόγνπο, θαηάρξεζε νπζηώλ, ζρηδνηύπε ζπκπηώκαηα. 4

5 ABSTRACT Introduction: The use of addictive substances causes various symptoms such as hallucinations and delusions. Similar symptoms surface in accordance to psychotic disorders. In addition, during recent years, there is an increasing number of studies that link cannabis use with the appearance of schizophrenia. Aim: The aim of this study is to investigate whether the use of cannabis triggers the appearance of psychotic symptoms and schizophrenia. Materials and Methods: The method employed for this study was the critical review of research bibliography. Consequently, the research for the bibliography was achieved using the following databases: EBSCO, Medline, Pubmed θαη Google Scholar κε ιέμεηο θιεηδηά cannabis, schizophrenia, psychosis, abuse. Eventually, 11 research studies were included that fulfilled the criteria and demands of this study. Results: Going through the bibliography it became clear there is existing data which support the link between cannabis use and the appearance of psychotic disorders and schizophrenia. However, these data differentiate depending on the sex and age of the cannabis user. On the other hand, some researchers support there is no link between cannabis use and the appearance of schizophrenia. Conclusions: The research evidence drawn from the bibliography remain unclear and contradictive regarding the link between cannabis use and the appearance of psychotic disorders, leading to the conclusion that further research is essential. Keywords: cannabis and schizophrenia, psychosis, cannabis use, family history of cannabis use and schizophrenia, consequences, the use of cannabis leads to the appearance of schizophrenia, reasons that lead cannabis use to psychosis, cannabis use affects the appearance of schizophrenia, addictive substances, causes of schizophrenia, one of the reasons, substance abuse, psychotic symptoms. 5

6 ΔΗΑΓΧΓΖ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε θάλλαβε παξακέλεη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε παξάλνκε ςπρνηξόπνο νπζία. Ζ θάλλαβε θαηαλαιώλεηαη από ηνπο ρξήζηεο, δηόηη όπσο ηζρπξίδνληαη απνιακβάλνπλ έλα αίζζεκα μεθνύξαζεο θαη ραιάξσζεο. Stanhope & Lancaster (2009), Wilson & Cadet (2009) Ζ θάλλαβεο είλαη κία νπζία ε νπνία ζπλίζηαηαη από πεξηζζόηεξεο ησλ 400 ρεκηθώλ νπζηώλ. Kneisl et al. (2009) Χζηόζν, απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ δξαζηηθόηεηα ηεο είλαη ε Γ 6 3, 4 ηεηξαπδξνθαλαβηλόιε (ΣΤΚ). Kneisl et al. (2009) Μάιηζηα, από κειέηεο έρεη θαλεί όηη ε αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο πνζόηεηαο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο πξνθαιεί ζεκαληηθνύ βαζκνύ δηαηαξαρή ησλ ςπρηθώλ ιεηηνπξγηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα εκθάληζε ςεπδαηζζήζεσλ Johns (2001), ελώ ε ρξήζε ηεο έρεη ελνρνπνηεζεί αθόκε θαη γηα ηελ ππξνδόηεζε λνζεκάησλ όπσο ε ζρηδνθξέλεηα ζε άηνκα κε εππάζεηα ζηε λόζν. Kneisl et al. (2009) Ζ ζρηδνθξέλεηα ζπληζηά, κία πνιύπινθε δηαηαξαρή κε εμαηξεηηθά κεγάιε πνηθηιία ζπκπησκάησλ όπσο: ςεπδαηζζήζεηο, παξαιεξεηηθέο ηδέεο, απνδηνξγαλσκέλνο ιόγνο θαη ζπκπεξηθνξά. Kneisl et al. (2009) Δπηπξόζζεηα, ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ζηηο ΖΠΑ, ε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηώλ από ηνπο λένπο παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε. Σνύληαο θαη ζπλ. (2000), Stanhope & Lancaster (2009). Από ηελ κία πιεπξά απνπνηληθνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηνπο ρξήζηεο θάλλαβεο αθνύ νη λόκνη δελ ιακβάλνληαη ππόςε Reinarman, Cohen & Kaal (2004). Όκσο από ηελ άιιε, ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηνπο απμεκέλνπο θηλδύλνπο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία πνπ επηθέξεη ε ρξήζε απηήο ηεο νπζίαο Kneisl et al. (2009) ην πιαίζην απηό, ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ηεο εθδήισζεο ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ζρηδνθξέλεηαο. Ζ δηεπθξίληζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν ε ρξήζε νπζηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε θάλλαβεο, ζπληζηά παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ ππξνδόηεζε ςπρσζηθώλ δηαηαξαρώλ, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη ζεκαληηθό επηρείξεκα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή απνπνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο νπζηώλ, αιιά θαη λα θαηεπζύλεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ Forrest & Connelly (2003), Reinarman, Cohen & Kaal (2004). 6

7 ΚΟΠΟ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν ε ρξήζε θάλλαβεο απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. Δηδηθόηεξα, νη επηκέξνπο ζηόρνη απηήο ηεο αλαζθόπεζεο είλαη λα δηεξεπλεζνύλ (1) ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε ρξήζε θάλλαβεο ζπληείλεη ζηελ ππξνδόηεζε ςπρσζηθώλ ζπκπσκάησλ θαη ζρηδνθξέλεηαο, (2) ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ειηθίαο θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηεο νπζίαο θαη ηεο πξνδηάζεζεο γηα εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζρηδνθξέλεηαο ιόγσ ηεο ρξήζεο, (3) ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θύινπ ηνπ αηόκνπ πνπ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο θαη ηεο πξνδηάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπησκάησλ ζρηδνθξέλεηαο ιόγσ ρξήζεο θάλλαβεο θαη (4) αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ ύπαξμεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ρξήζεο θάλλαβεο. 7

8 ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ηελ κέζνδν ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλαδήηεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο όπνπ έγηλε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ EBSCO, Medline, Pubmed, Google Scholar κε ιέμεηο θιεηδηά: cannabis, schizophrenia, psychosis, abuse. Καηά ηελ αξρηθή αλαδήηεζε αλεπξέζεθαλ 36 άξζξα ηα νπνία αθνξνύζαλ γεληθά ζηελ θάλλαβεο θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα. Χζηόζν, ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εηζόδνπ ζηελ παξνύζα αλαδήηεζε. Απηά ήηαλ 1) πνηνηηθέο, ηπραηνπνηεκέλεο θαη πηινηηθέο κειέηεο, 2) ην δείγκα λα είλαη ηπραίν ή θαη κε θαη 3) ν ζθνπόο ησλ εξεπλώλ ν νπνίνο ήηαλ λα κειεηεζεί αλ ηειηθά ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα εηζόδνπ, ηειηθά ζπκπεξηιήθζεζαλ εξεπλεηηθέο κειέηεο νη νπνίεο (α) είραλ γξαθηεί θαη δεκνζηεπηεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ( ), (β) είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιώζζα αθνύ ηειηθά δελ αλεπξέζεθαλ άξζξα δεκνζηεπκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, (γ) έρνπλ ζπγθαηαιερζεί ζηνηρεία πιεζπζκώλ από ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη από ρώξεο εθηόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη (δ) ηόζν ην θύιν όζν θαη ε ειηθία ζπλαπνηεινύλ θξηηήξηα εηζόδνπ ζηηο κειέηεο αθνύ ππάξρεη ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ησλ δύν θύισλ. Σαπηόρξνλα, από ηελ κειέηε απνθιείζηεθαλ άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζηε ρξήζε θαλλαβηνεηδώλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο, απνθιείζηεθαλ θαη άξζξα ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζηελ γαιιηθή, ηηαιηθή θαη ηζπαληθή γιώζζα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα άξζξα ηα νπνία δεκνζηεύηεθαλ πξηλ από ην πλνιηθά, κέζα από ηελ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλεπξέζεθαλ 667 άξζξα ηα νπνία κειεηήζεθαλ θαη θάλεθε όηη ηα 120 είραλ ζρέζε κε ην ζέκα. Σα 547 άξζξα απνξξίθζεθαλ ιόγσ ηεο κειέηεο ησλ πεξηιήςεσλ θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ βξέζεθαλ σο πιήξε θείκελα. Από ηα 120 άξζξα πνπ είραλ πιήξεο θείκελν θαη ζρέζε κε ην ζέκα παξέκεηλαλ κόλν 36 γηα αμηνιόγεζε. Δπίζεο, πξνζηέζεθαλ 2 άξζξα από ηελ κειέηε ησλ θαηαιόγσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σώξα, από ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ πνπ νξίζηεθαλ πην πάλσ ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ άξζξσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ παξνύζα αλαζθόπεζε είλαη 11. 8

9 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αλαδξνκηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηε Γεξκαλία από ηνπο Hambrecht & Häfner (2000) είρε σο ζθνπό, λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο. Γηα ηελ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 232 ζπλεληεύμεηο ζε άηνκα πνπ έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη ην δείγκα ηεο κειέηεο. Δηδηθόηεξα, νη πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα πνπ έθαλαλ θαηάρξεζε νπζηώλ είραλ ρσξηζηεί ζε ηξεηο νκάδεο, θαηά ηηο νπνίεο, ε πξώηε αθνξνύζε άηνκα ηα νπνία είραλ πξόβιεκα θαηάρξεζεο νπζηώλ πάλσ από 5 ρξόληα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο (27.5%), ε δεύηεξε αθνξνύζε άηνκα, ηα νπνία εκθάληζαλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ζρηδνθξέλεηαο θαη θαηάρξεζεο νπζηώλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (34.6%), θαη ηέινο, ε ηξίηε νκάδα πεξηειάκβαλε άηνκα, ηα νπνία είραλ αξρίζεη ηε ρξήζε νπζηώλ κεηά από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ (37.9%). ηελ έξεπλα απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: ην 14.2% (33 άηνκα) εκθάληζαλ ην πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο κεηά από ηελ παξνπζία ηζηνξηθνύ θαηάρξεζεο νπζηώλ. ρεδόλ ην 90% είραλ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο γηα θάπνηα ζηηγκή θαη ην 37% παξνπζίαζε ηζηνξηθό γηα ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε θάλλαβεο. Πεξαηηέξσ, ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα, ηα νπνία είραλ ηζηνξηθό θαηάρξεζεο θάλλαβεο ζπγθξίζεθαλ κε άηνκα πνπ έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα, ηα νπνία δελ είραλ ηζηνξηθό θαηάρξεζεο νπζηώλ. Ζ κέζε ειηθία έλαξμεο ησλ ρξεζηώλ νπζηώλ θαη ησλ κε ρξεζηώλ παζρόλησλ όπσο επίζεο θαη ηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο δύν απηέο νκάδεο δελ δηέθεξαλ κεηαμύ ηνπο. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, βξέζεθε όηη ην αξζεληθό θύιν, ε λεαξή ειηθία εκθάληζεο ηεο λόζνπ, ε αλεξγία θαη ε θαηάρξεζε νηλνπλεύκαηνο ζπλδένληαλ κε ην πξώην επεηζόδην θαηάρξεζεο νπζηώλ ζηνπο πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα. Οη ζπλέπεηεο απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηα δεηήκαηα πξόγλσζεο θαη ζεξαπείαο, αιιά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό απαηηνύληαη κειινληηθέο πξννπηηθέο κειέηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2002, ζύκθσλα κε ηνπο Dumas et al. (2002) πξαγκαηνπνηήζεθε κία κειέηε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε 9

10 κεηαμύ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ζρηδνηππώλ πξνζσπηθώλ γλσξηζκάησλ ζε 232 πγηείο θνηηεηέο πνπ θπκαίλνληαλ ειηθηαθά από 18 έσο 25 ρξνλώλ. Ζ έξεπλα απηή έγηλε ζηελ Γαιιία θαη πξνέθπςαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα: Οη ηξεηο νκάδεο δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ βαζκνινγία ηνπο ζην εξγαιείν Magical Ideation Scale (p=0.002), ζην Schizotypal Personality Questionnaire κε (p=0.002), ζην Schizotypal Personality Questionnaire Unusual Perceptual Experiences (εξσηεκαηνιόγην γηα αζπλήζηζηεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο) (p=0.004), ζην Schizotypal Personality Questionnaire Odd or Eccentric Behavior (εξσηεκαηνιόγην γηα ηδηόξξπζκεο ή εθθεληξηθέο ζπκπεξηθνξέο (p=0.003), ζην Schizotypal Personality Questionnaire Constricted Affect (p=0.023) θαη Beck 13 (p=0.017). πγθεθξηκέλα, έρνπλ αμηνινγεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ Psychosis Proneness Scale (θιίκαθα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ςύρσζεο) θαη ζην Schizotypal Personality Questionnaire πνπ αθνξνύζαλ ηηο ηξεηο νκάδεο κε ή θαη ρσξίο πξνζαξκνγέο γηα ζπκπαξάγνληεο όπσο ε θαηάζιηςε θαη θαηαζηάζεηο άγρνπο. ηελ νκάδα ησλ αηόκσλ πνπ δελ έθαλαλ πνηέ ρξήζε θάλλαβεο, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ Magical Ideation Scale, Schizotypal Personality Questionnaire θαη Schizotypal Personality Questionnaire γηα αζπλήζηζηεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο κε ή θαη ρσξίο πξνζαξκνγέο ήηαλ ζρεηηθά ρακειή, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο παξειζνληηθνύο ή πεξηζηαζηαθνύο ρξήζηεο. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην ηξόπν, ε κέζε ηηκήο ζθνξ ζην Schizotypal Personality Questionnaire Constricted Affect ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζηελ νκάδα ησλ κε ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο παξειζνληηθνύο/ πεξηζηαζηαθνύο ρξήζηεο. Όκσο, απηή ε δηαθνξά εμαθαλίζηεθε κεηά ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα κνληέια 3 6 (δειαδή ηηο βαζκνινγίεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο σο ζπκπαξάγνληεο). Γελ ππήξραλ άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ νκάδσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλαλ ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ κε ρξεζηώλ θαη ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο. Μεηαμύ απηώλ ησλ δύν νκάδσλ ε βαζκνινγία ηνπ Perceptual Aberration Scale, ηεο Magical Ideation Scale, ηνπ Schizotypal Personality Questionnaire ζε ηδέεο αλαθνξάο, Schizotypal Personality Questionnaire γηα Unusual Perceptual Experiences θαη Schizotypal Personality Questionnaire Constricted ήηαλ 10

11 ζεκαληηθά ρακειή. Μεηά, ε δηαθνξά ράζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνζαξκνγέο ησλ κνληέισλ 3 6. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε δηαθνξά θαη ζηελ κέζε βαζκνινγία ησλ Social Anhedonia Scale θαη Physical Anhedonia Scale κεηαμύ ησλ δύν απηώλ νκάδσλ. Σν γεγνλόο όηη ηα άηνκα πνπ δελ επηιέρζεθαλ ηπραία ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε πηζαλέο κεξνιεςίεο. Ζ ρξήζε θάλλαβεο αμηνινγήζεθε κόλν κε ζπλεληεύμεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρξνληάο ζηελ Οιιαλδία πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα από ηνπο Veen et al. (2004) κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκπησκάησλ εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο ζε δείγκα 133 αζζελώλ. ύκθσλα κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε ζπλέληεπμε πνπ ηνπο έγηλε, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην εξγαιείν γηα ηελ αλαδξνκηθή εθηίκεζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Γηα ηελ παξαπάλσ κειέηε εθηηκήζεθαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα: Αξρηθά ηα πξώηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ςύρσζεο έδεημαλ όηη πνζνζηό εξρόκελν πεξίπνπ ζην 55% ησλ αηόκσλ απηώλ είραλ ήδε εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα πξηλ αθόκε έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην γηαηξό. Ζ κέζε ειηθία θαηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ήηαλ 26,5 ρξόληα γηα ηνπο άλδξεο αζζελείο θαη 41,6 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο. Μία δνθηκαζία έδεημε πώο ε δηαθνξά απηή κεηαμύ ησλ δύν θύισλ ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή. Δπίζεο, ε κέζε ειηθία ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο πνπ εκθάληζαλ ηα πξώηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ήηαλ 23,7 ρξόληα ζε ζρέζε κε 38,4 ρξόληα πνζνζηό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνπο κε ρξήζηεο. Απηό, απνηέιεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Μηα γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο ρξήζηεο θάλλαβεο έδεημε όηη ην θύιν είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή όζνλ αθνξά ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή δπζιεηηνπξγία. Έηζη, νη γπλαίθεο (κε ρξήζηεο θάλλαβεο) ήηαλ θαηά κέζν όξν από 6,4 ρξόληα κεγαιύηεξεο ησλ αλδξώλ (κε ρξεζηώλ θάλλαβεο) θαηά ηελ έλαξμε ηεο θνηλσληθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δπζιεηηνπξγίαο. ηελ αξρηθή πνξεία ηεο λόζνπ, νη άλδξεο αζζελείο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο είραλ 2,5 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο από ηηο γπλαίθεο κε ρξήζηεο γηα λα αλαπηύμνπλ αξλεηηθά ζπκπηώκαηα. Σώξα, όζνλ αθνξά ηνπο 11

12 άλδξεο ρξήζηεο θάλλαβεο έδεημαλ όηη είραλ ην πξώην ςπρσηηθό ηνπο επεηζόδην θαηά κέζν όξν 6,9 ρξόληα λσξίηεξα από ηνπο άλδξεο κε ρξήζηεο. Δπηπξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία αλάιπζε παιηλδξόκεζεο αλαινγηθνύ θηλδύλνπ (Cox) έδεημε όηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ είρε πξνβιεθζεί θαηά θύιν αιιά όρη κε ηελ ρξήζε θάλλαβεο. Ζ ρξήζε θάλλαβεο ζε απηή ηελ έξεπλα ππνζηεξίδεηαη όηη πξνθαιεί αξλεηηθά ζπκπηώκαηα γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. Ζ παξνύζα κειέηε έδεημε όηη νη νιιαλδνί αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα αιιά θαη ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο ζπλδένληαη κε ηελ πξώηκε εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. Ζ εμήγεζε απηήο ηεο ζρέζεο παξακέλεη αζαθήο. Γεδνκέλνπ, όηη ε πξώηκε έλαξμε ζπλδέεηαη κε θαθή πξόγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, ε ζρέζε κεηαμύ ρξήζεο θάλλαβεο θαη ν θίλδπλνο πξώηκεο έλαξμεο ηεο λόζνπ παξακέλεη ζεκαληηθή θαη εζηηάδεηαη ζε κειινληηθέο έξεπλεο. Σν 2005 ζηελ Γαλία πξαγκαηνπνηήζεθε κία κειέηε ησλ Arendt et al. (2005) πνπ ζθνπό είρε λα δηαπηζηώζεη εάλ νη ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινύληαη από ρξήζε θάλλαβεο αθνινπζνύληαη από ηελ αλάπηπμε ςπρσζηθώλ ζπλζεθώλ. Αθόκε ήζειαλ λα δνπλ αλ παίδεη ξόιν θαη ε ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπο. Σν δείγκα απνηειείην από 535 αζζελείο ζην νπνίν πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: ην (44.5%), ζύλνιν 238 αηόκσλ δηαγλώζηεθαλ κε ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα όπνπ ζηελ ζπλέρεηα ε θάλλαβεο νδήγεζε ζε δηαηαξαρέο ζρηδνθξέλεηαο. πλνιηθά ην 77.2% παξνπζίαζαλ λέα ςπρσζηθά επεηζόδηα κεηά από ηελ εηζαγσγή, αθνύ νη ςπρώζεηο πξνθαινύληαλ από παξνδηθέο ςπρσηηθέο θαηαζηάζεηο θαη νπζίεο. Μόλν ην 15.9% παξέκεηλαλ έμσ από ςπρηαηξηθή ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Οη άλδξεο είραλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο (47.6% θαηά 29.8%). ύκθσλα κε ηηο κεηαγελέζηεξεο δηαγλώζεηο ζηνπο ρξήζηεο ε παξαλντθή ζρηδνθξέλεηα ήηαλ ε πην ζπρλή πάζεζε πνπ αθνινπζείηαη από νμείεο θαη παξνδηθέο ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο θαη απξνζδηόξηζηε ζρηδνθξέλεηα. Από ηνπο 238 αζζελείο πνπ έιαβαλ δηαγλώζεηο, 58% έιαβαλ ζεξαπεία γηα παξαλντθή ζρηδνθξέλεηα θαηά ηελ ηειεπηαία επαθή ηνπο κε ςπρηαηξηθή ππεξεζία θαη 20.2% είραλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία γηα απξνζδηόξηζηε ζρηδνθξέλεηα.. Αθόκε, πνζνζηό 88.7% (211 αζζελείο) δήηεζαλ ζεξαπεία γηα ηε ζρηδνθξέλεηα όηαλ 12

13 ήξζαλ ζε επαθή κε ςπρηαηξηθή ππεξεζία. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο, ήηαλ λεόηεξνη θαηά ηελ πξώηε θνξά πνπ δηαγλώζηεθαλ κε ζρηδνθξέλεηα. Γηα απηνύο πνπ αλέπηπμαλ ζρηδόηππε ή ζρηδνζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δελ ππήξμε θάπνηα δηαθνξά ειηθηαθά, κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο θαη ησλ νκάδσλ ζύγθξηζεο (ηα απνηειέζκαηα ηνπο δελ εκθαλίδνληαη). Απηό έδεημε όηη νη άλδξεο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία γηα ηελ παξαλντθή ζρηδνθξέλεηα, αδηαθνξνπνίεηε ζρηδνθξέλεηα θαη απξνζδηόξηζηε ζρηδνθξέλεηα ήηαλ κηθξόηεξνη ζην πξώην επεηζόδην από ηελ νκάδα ζύγθξηζεο. Οη γπλαίθεο ζηελ νκάδα ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο ήηαλ λεόηεξεο από ηελ αληίζεηε νκάδα. ηελ απξνζδηόξηζηε ζρηδνθξέλεηα δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Γελ ήηαλ δπλαηό λα επηθπξσζεί όηη ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ςύρσζεο. Τπήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε πξηλ ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο. Δπίζεο, άιινη παξάγνληεο πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμνπλ νη εξεπλεηέο κπνξεί λα επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα δελ κπόξεζαλ λα γεληθεπζνύλ ζε άηνκα πνπ εκθάληζαλ ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα θαη δελ πξνζέξρνληαλ γηα ζεξαπεία. Απηά ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο ζην κέιινλ. Αθόκε κία έξεπλα δηεμήρζεθε ηελ ίδηα ρξνληά από ηνπο Grech et al. (2005). θνπόο ηνπο ήηαλ λα ειέγμνπλ αλ ε εκθάληζε ςπρσζηθώλ αζζελώλ νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο αληηκεησπίδνπλ πην ζνβαξά θαη επίκνλα ζεηηθά ζπκπηώκαηα από απηνύο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε. ε δείγκα 119 αζζελώλ νη νπνίνη εθδήισζαλ ςύρσζε ζηελ Μάιηα αλεπξέζεθαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα: από ηνπο 119 αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δηαζέζηκνη ήηαλ κόλν 98 από απηνύο. Γελ ππήξραλ κεγάιεο ή ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο κεηαμύ ησλ 21 πεξηπηώζεσλ πνπ ηειηθά δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιύζεηο ιόγσ απνπζίαο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο. Οη 65 αζζελείο από ηνπο 98 ήηαλ άλδξεο θαη 32 από απηνύο είραλ αθξηθαληθή θαηαγσγή. Ο δείθηεο ηεο κέζεο ειηθίαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ήηαλ 25,4 ρξόληα. Οη 97 από ηνπο 98 αζζελείο είραλ δηαγλσζηεί ζύκθσλα κε ην DSM IV criteria σο εμήο: 41 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, 9 κε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, 6 κε ζρηδνθξεληθόκνξθε δηαηαξαρή, 25 κε ζπλαηζζεκαηηθέο ςπρώζεηο, 9 κε 13

14 παξαιεξεηηθέο δηαηαξαρέο θαη 7 κε άηππε ςύρσζε. Οη 61 αζζελείο από απηνύο δελ αλέθεξαλ ηζηνξηθό ρξήζεο θάλλαβεο θαηά ηελ εηζαγσγή ή ζηελ κεηέπεηηα παξαθνινύζεζε ηνπο. Δλληά αζζελείο αλέθεξαλ ηζηνξηθό ρξήζεο θάλλαβεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο αιιά απηό δελ σθέιεζαη ζηελ ζπλερηδόκελε παξαθνινύζεζε. Οη 12 αζζελείο αλέθεξαλ ρξήζε θάλλαβεο θαηά ηελ παξαθνινύζεζε, αιιά δελ είραλ ηζηνξηθό ρξήζεο θάλλαβεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, Οη ππόινηπνη 16 αζζελείο αλέθεξαλ ηζηνξηθό ρξήζεο θαηά ηελ εηζαγσγή αιιά θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία εηζαγσγήο, εζληθόηεηα θαη θύιν ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο απμεκέλεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ηεο ζπλερήο εκθάληζεο ησλ ςπρηθώλ λνζεκάησλ. Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα εκθαλίζηεθε ζην επίπεδν ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο. Μεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία, ην θύιν, ηελ εζληθόηεηα ε ζρέζε παξακέλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηάζε γηα αύμεζε ηεο ρξήζεο θαη ε ζνβαξόηεηα εκθάληζεο ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαθνινύζεζεο έθζαζε ζεκαληηθά ην επίπεδν ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο. Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ αύμεζεο ηεο πξόζιεςεο θάλλαβεο θαη ηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε. Οη 119 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε απηή είραλ έλαξμε ηεο ςύρσζεο εληόο ησλ 5 εηώλ από ηελ εηζαγσγή ηνπο. Καηά ηελ εηζδνρή ηνπο, ηνπο είραλ πάξεη ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε ρξήζε νπζηώλ θαη αιθνόι. Ο θύξηνο πεξηνξηζκόο ηεο κειέηεο ήηαλ ζρεηηθά ην κηθξό κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Απηό ην κηθξό κέγεζνο δελ ηνπο επέηξεπε λα αλαιύζνπλ μερσξηζηά ην θύιν θαη γη απηό ε ππέξβαζε ησλ αλδξώλ ζην δείγκα απνηειεί επεξεαδόκελν παξάγνληα γηα ηα απνηειέζκαηα. Λόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ δείγκαηνο θαη ε ζπαληόηεηα ηεο παξνπζίαο άιισλ νπζηώλ ζηελ έξεπλα δελ κπόξεζαλ λα εθηειέζνπλ ζεκαληηθέο αλαιύζεηο γηα ηελ ελδερόκελε επίδξαζε άιισλ νπζηώλ εθηόο από ηελ θάλλαβε ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. Άιινο έλαο πεξηνξηζκόο ηεο κειέηεο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο πνπ δελ πεξηιάκβαλε επηβεβαησκέλεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θάλλαβεο. Μειινληηθέο έξεπλεο γηα ην ζέκα απηό απνηειεί ε παξνπζία κεγάινπ δείγκαηνο γηα λα μεπεξαζηνύλ απηνί νη πεξηνξηζκνί. 14

15 ύκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Kristensen & Cadenhead (2007) νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινύζαλ ηελ έξεπλα ήηαλ 62 άηνκα. Ζ έξεπλα δηεμήρζεθε ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηε κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην Structured Interview for Prodomal Syndromes. Ζ έξεπλα απηή είρε σο ζθνπό λα εμεηάζεη ην πνζνζηό ηεο ρξήζεο θάλλαβεο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην Cognitive Assessment and Risk Evaluation (CARE) program. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 62 ζπκκεηερόλησλ ηα 13 άηνκα ράζεθαλ θαη δελ έδσζαλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα θαη έλα δελ παξνπζίαζε ηζηνξηθό θαηάρξεζεο θάλλαβεο πνπ έθαλε. ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, 48 άηνκα ήηαλ κεηαμύ ησλ ειηθηώλ αθνύ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ CARE program. Σα άηνκα βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο αθνύ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ κειέηε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν. Οη 48 ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο κε βάζε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο πνπ έθαλαλ: (1) ε νκάδα πνπ έθαλαλ ρξήζε ή ειάρηζηε ρξήζε ρσξίο θάπνηα εκθάληζε ηεο λόζνπ (n=32) θαη (2) όζνη πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα θαηάρξεζεο θάλλαβεο ζύκθσλα κε ην DSM-IV (n=16). Οη νκάδεο 1 θαη 2 δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε, ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό εκθάληζεο ηεο ςύρσζεο ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάρξεζε άιισλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ή αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ. Οη άλδξεο είραλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο αλάπηπμεο ςύρσζεο από ηηο γπλαίθεο ζύκθσλα κε ην (Fisher Exact Test p=0.013). Όζνη έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο είραλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε δηαθνξά από εθείλνπο πνπ έθαλαλ κηθξή ρξήζε ή θαζόινπ. ε έλα έηνο, 6 από ηα 48 άηνκα (12.5%) είραλ νδεγεζεί ζε ςύρσζε, 3 άηνκα πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο, 2 γηα ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη 1 γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή. Από ηελ πξώηε νκάδα, ην 3.1% (1 άηνκν) είρε αλαπηύμεη ςύρσζε. Αθόκε, ε ρξήζε ληθνηίλεο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ εκθάληζε ςύρσζεο γηαηί 4 από ηα 6 άηνκα πνπ εκθάληζαλ ςύρσζε θάπληδαλ ηαπηόρξνλα θαη ηζηγάξα θαη θάλλαβε. Πεξαηηέξσ αλαιύζεηο έδεημαλ όηη, ε εμάξηεζε από αιθνόι ή θνθαΐλε δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε ςύρσζε. Λόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, δελ ήηαλ δπλαηό λα αλαγλσξηζηεί αλ ε ληθνηίλε ή ε ρξήζε θάλλαβεο ή θάπνησλ άιισλ παξακέηξσλ όπσο θύιν θαη 15

16 ειηθία πνπ αληηπξνζώπεπαλ ην δείγκα θαη απνηεινύζαλ ζεκεία έλαξμεο ηεο ςύρσζεο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ήηαλ πεξηνξηζκέλα ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Μειινληηθέο έξεπλεο, κε κεγαιύηεξα κεγέζε δεηγκάησλ, ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο νπζηώλ θαη ε ζπρλόηεξε ρξήζε νπζηώλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ δηαιεύθαλζε ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ θάλλαβεο θαη εκθάληζεο ςύρσζεο. Αθόκε κία κειέηε έγηλε ηελ ίδηα ρξνληά από ηνπο Boydell et al. (2007) κε ζθνπό λα εμεηαζηεί αλ ε ρξήζε θάλλαβεο ζρεηίδεηαη κε παξάμελε ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρέο ζθέςεο, παξνπζία ιηγόηεξσλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ, πεξηζζόηεξσλ παξαηζζήζεσλ θαη παξαιεξεηηθώλ ηδεώλ αιιά ζπλάκα θαη ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό αλ ππάξρεη. Γηα ηελ κειέηε 757 πεξηπηώζεσλ ζρηδνθξέλεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην OPCRIT checklist γηα λα αλαδεηρηνύλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα εκθάληζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ε 23 πεξηπηώζεηο (3%) δελ βξέζεθαλ επαξθή ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αλεπξέζεζαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα: ζε 24% (182 πεξηπηώζεηο) έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο πξηλ από ηελ πξώηε ηνπο δηάγλσζε κε ζρηδνθξέλεηα, 552 πεξηπηώζεηο πνζνζηό πνπ θζάλεη ζην 73% δελ είραλ θάλεη ρξήζε θαη ην ππόινηπν 3% όπσο πξναλαθέξζεθε, δελ βξέζεθαλ επαξθή ζηνηρεία. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο θαη ησλ κε ρξεζηώλ αθνύ ε παξνπζία ησλ γπλαηθώλ κε ρξεζηώλ ήηαλ κηθξόηεξε. Δπίζεο, ε ειηθία ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά αθνύ νη ρξήζηεο θάλλαβεο ήηαλ ζαθώο λεόηεξνη από ηνπο κε ρξήζηεο. Σαπηόρξνλα όκσο, δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη κε ρξεζηώλ θάλλαβεο. Δπεξρόκελα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, νη ρξήζηεο θάλλαβεο είραλ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπο κε κεγαιύηεξε επθνιία, είραλ πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο ζθέςεηο, ιηγόηεξεο παξαηζζήζεηο θαη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ πνπ αλέπηπμαλ πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρέο ζθέςεο, θαηαηνλία, ακβιύ ζπλαίζζεκα θαη ηδέεο δίσμεο παξαλντθήο θύζεσο. 16

17 Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ όηη νη εξεπλεηέο εμαξηήζεθαλ από ηελ αθξίβεηα ηνπ ηζηνξηθνύ ρξήζεο ηεο θάλλαβεο από ηνπο αζζελείο. Ήηαλ ζε ζέζε λα ηαμηλνκήζνπλ κόλν ηελ ρξήζε ηεο θάλλαβεο ζύκθσλα κε ηελ παξνπζία ηεο ή όρη. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηεο ρξήζεο, δελ θαηαγξάθεθαλ ζύκθσλα κε ζπλεπή ή ηππνπνηεκέλν ηξόπν. Γη απηό ήηαλ αδύλαην λα θαζνξηζηεί ε δνζνινγία ηεο ρξήζεο ζηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, δελ είραλ αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θάλλαβεο. Αλ θαη απηή ε κειέηε ήηαλ κεγάιε, κπνξεί λα ράζεθαλ θάπνηεο πνιύ κηθξέο δηαθνξέο ζηα ζπκπηώκαηα. Έλα ρξόλν κεηά, ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή δηεμήρζεθε κία έξεπλα από ηνπο Corcoran et al. (2008) κε ζθνπό λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηάρξεζεο νπζηώλ θαη ησλ θιηληθώλ κεηξήζεσλ γηα εκθάληζε πξόδξνκεο ςύρσζεο. Σν δείγκα απνηειείην κόλν από 32 πεξηπηώζεηο αζζελώλ. Οη αζζελείο βξίζθνληαλ ζε ζπλερή παξαθνινύζεζε γηα δύν ρξόληα. Από ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: ππήξραλ 32 δηαδνρηθέο πξόδξνκεο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα γηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα εκθάληζεο πξόδξνκνπ ζπλδξόκνπ. Πνζνζηό 25% είραλ ιεηηνπξγηθέο εθπηώζεηο θαη έλα επεξεαδόκελν κέινο πξώηνπ βαζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, ηθαλνπνηόληαο έηζη ηα γελεηηθά θξηηήξηα θηλδύλνπ. ε 13 ππνζέζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, δειαδή εμάξηεζε από θαπλό ή αιθνόι ή θάπνην άιιν θάξκαθν θαηάρξεζεο. Μία παξνπζία ηζηνξηθνύ θάλλαβεο θαη αιθνόι ραξαθηεξίδεη όινπο ηνπο ρξήζηεο, κε δύν πεξηπηώζεηο θαηάρξεζεο θάλλαβεο θαη έμη πεξηπηώζεηο εμάξηεζεο θάλλαβεο ζε ύθεζε (δύν εθ ησλ νπνίσλ έθαλαλ θαηάρξεζε αιθνόι ζε θάζε ύθεζεο θαη έλα άιιν ζε θνθατλε). Αλαθέξζεθαλ πεηξακαηηζκνί γηα παξαηζζεζηνγόλα (n=6; 1-2 θνξέο), θνθαΐλε (n=2; 1-5 θνξέο) θαη δηεγεξηηθά (n=1; 10 θνξέο). Ο πεηξακαηηζκνο έγηλε θπξίσο ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό εμάξηεζεο από ηελ θάλλαβε. Καλέλαο αζζελήο δελ εκθάληζε νπνηαδήπνηε ρξήζε εξστλεο, ζηεξνεηδώλ ή εηζπλεόκελσλ νπζηώλ. Δθηόο από ηελ θάλλαβεο θαη ηνλ θαπλό δελ ππήξραλ άιιεο δηαγλώζεηο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ζην δείγκα. Πνζνζηό 16% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο είραλ θαπλίζεη ηζηγάξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε αιθνόι ή ην πνηό παξαηεξήζεθαλ 17

18 ζην 32% ηεο νκάδαο ησλ κε ρξεζηώλ, νη νπνίνη αξλήζεθαλ ην θάπληζκα θαη ηελ ρξήζε άιισλ θαξκάθσλ. Οη νκάδεο ησλ ρξεζηώλ θαη κε ρξεζηώλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο όζνλ αθνξά ηηο δεκνγξαθηθέο θαη θιηληθέο κεηαβιεηέο. Καη ζηηο δύν νκάδεο ήηαλ θπξίσο άλδξεο από δηάθνξεο εζληθόηεηεο θαη είραλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ζηα ζπκπηώκαηα δηάζεζεο. Οη ρξήζηεο είραλ πςειόηεξν δείθηε λνεκνζύλεο, ρακειόηεξε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ ςπρσηηθώλ δηαηαξαρώλ, δηαθνξέο ζηηο νπνίεο δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ιόγσ ηεο παξνπζίαο κηθξνύ δείγκαηνο. Καηά ηελ παξαθνινύζεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ θαηαγξάθεθαλ νη ρξήζεηο θάλλαβεο ή αιθνόι. Μεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, ε ρξήζε αιθνόι θαηαγξάθεθε ζην 77.4% ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο κε κέζε ηηκή 3,3 εκέξεο από ηελ αλαθεξόκελε ρξήζε ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. Ζ ρξήζε θάλλαβεο ραξαθηεξίδεηαη ζην 60% ησλ ζπλερώλ παξαηεξήζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ κε κέζν όξν 5,7 εκέξεο ζύκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. ην 90% ησλ αμηνινγήζεσλ θαηαγξάθεθαλ θάλλαβε θαη αιθνόι. Αληίζεηα, ε ρξήζε θνθαΐλεο θαηαγξάθεθε ζην 11.5% ησλ παξαηεξήζεσλ θαη δηαπηζηώζεθε όηη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν παξάιιεια κε ην αιθνόι θαη ηελ θάλλαβε. Ζ ρξήζε παξαηζζεζηνγόλσλ ήηαλ ζρεηηθά ζπάληα κε αλαθνξέο ζην 5.7% ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ. ύκθσλα κε ηα κνληέια παιηλδξόκεζεο GEE νη δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε θάλλαβεο. Σν ίδην θαη ηα ζπκπηώκαηα άγρνπο είραλ κεγαιύηεξεο ρξνληθά απμήζεηο ζηελ ρξήζε θάλλαβεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, ην άγρνο θαη νη δηαηαξαρέο αληίιεςεο ήηαλ ζεκαληηθέο θαη ζπλδένληαλ ρξνληθά κε (p<.001). Post hoc αλαιύζεηο δελ έδεημαλ θακία ρξνληθή ζπζρέηηζε ηεο θάλλαβεο κε άιια ζεηηθά ζπκπηώκαηα είηε κεκνλσκέλα είηε κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θνθατλεο κε ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα. Ζ ρξήζε πνπ εμαξηάηαη από ζπκπαξάγνληεο αληηκεηώπηζε πξόβιεκα πηζαλήο ζύγρπζεο (π.ρ. αιθνόι, άιιεο νπζίεο, θάξκαθα). Πεξηνξηζκόο επίζεο, πεξηιάκβαλε ην κηθξό δείγκα κε πηζαλέο ζθάικα Σύπνπ 2 γηα ηελ αλίρλεπζε ζπλδέζεσλ δηαθόξσλ νπζηώλ κε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ 18

19 απηώλ ζηελ πξόδξνκε νκάδα ήηαλ αζαθήο. Ζ ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ δελ αμηνινγήζεθε ζηελ πξννπηηθή κειέηε. Σέινο, δελ ππήξμε ζπζηεκαηηθή αμηνιόγεζε ησλ θηλήηξσλ σο πξνο ηελ ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. ηελ Ηζπαλία, ζύκθσλα κε ηνπο Sugranyes et al. (2009)πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα 116 αζζελώλ πνπ δηαγλώζηεθαλ κε πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο. Ζ κειέηε απηή έγηλε κε ζθνπό λα κειεηεζεί θαηά πόζνλ ε ρξήζε θάλλαβεο θαζνξίδεηαη ζε πξνεγνύκελε παξνπζία ζρηδνθξέλεηαο. Βάζε ησλ ζπλεληεύμεσλ πνπ δηεμήρζεθαλ, ηα άηνκα δηαγλώζηεθαλ κε ζρηδνθξέλεηα ζύκθσλα κε ην DSM IV criteria κεηά από έλα ρξόλν ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο. ην δείγκα απηό ππεξηεξνύζαλ νη άλδξεο (n=76) ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο (n=40). Από απηό ην ζύλνιν, 46 αζζελείο δελ είραλ θάλεη πνηέ ρξήζε θάλλαβεο πνζνζηό ην νπνίν αγγίδεη ην (39.7%), 23 άηνκα έθαλαλ ζπρλή ρξήζε θάλλαβεο (19.9%) θαη 47 αζζελείο έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο επί θαζεκεξηλήο βάζεσο κε ην πνζνζηό λα αλέξρεηαη ζην (40.5%). Ζ θύξηα θαη ζεκαληηθόηεξε κεηαβιεηή ηεο κειέηεο ήηαλ ε ειηθία θαηά ηελ πξώηε αληηςπρσζηθή ζεξαπεία ε νπνία δελ δηέθεξε αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο. Όηαλ ε ειηθία θαηά ηελ πξώηε αληηςπρσζηθή ζεξαπεία κεηώλεηαη, ηόηε ν βαζκόο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο απμάλεηαη. Ζ νκάδα πνπ έθαλε ζπρλή ρξήζε θάλλαβεο δελ παξνπζίαζε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά, νύηε ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ έθαλαλ ρξήζε θαζεκεξηλά αιιά νύηε θαη κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ θάλεη πνηέ ρξήζε θάλλαβεο. ύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο απηήο ηεο έξεπλαο, ν ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο δελ ηνπο επέηξεπε λα απνθηήζνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία εκθάληζεο ηεο ςύρσζεο ή ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο. Δπίζεο, ππάξρεη κεξνιεςία ζηελ ζπρλόηεηα θαη πνζόηεηα ηεο θάλλαβεο πνπ θαηαλαιώλεηαη, θαζώο νη ζπγθεληξώζεηο ησλ θαλλαβηνεηδώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ ζηελ έξεπλα. Έρνπλ αλαθεξζεί επηπιένλ δπζθνιίεο όζνλ αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε απηνύ ηνπ είδνπο πιεξνθνξηώλ όπνπ απηό αληαλαθιά ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαζηεξώλεηαη σο ζηόρνο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 19

20 ηελ Βόξεηα Ακεξηθή κεηά από έλα ρξόλν νη DeRosse et al. (2010) πξαγκαηνπνίεζαλ κία έξεπλα ζηελ νπνία απώηεξνο ζθνπόο ήηαλ λα εξεπλήζνπλ θαη λα δνπλ αλ ππάξρεη ζύγθξηζε ζηηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Οη βαζηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ ην θύιν, ε θπιή, ε ειηθία, ε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο. Γηα ηελ έξεπλα απηή, αμηνινγήζεθαλ 455 αζζελείο πνπ έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα κε ή θαη ρσξίο ηζηνξηθό ρξήζεο θάλλαβεο. Οη πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα απνηέιεζαλ ην δείγκα, ζπκκεηείραλ ζε ζπλεληεύμεηο έηζη ώζηε λα εμαθξηβσζνύλ νη δηαγλώζεηο όπσο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο κε βάζε ηελ ρξήζε ηνπ DSM IV criteria. Έγηλε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ αζζελώλ πνπ έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα θαη έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο κε απηνύο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε αιιά εκθάληζαλ ηε λόζν. Ζ ζύγθξηζε έδεημε κία ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θύιν κε κεγαιύηεξν πνζνζηό αλδξώλ ζηελ νκάδα πνπ έθαλαλ ρξήζε ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ κε ρξεζηώλ παζρόλησλ. Καηά ηελ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αζζελώλ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νκάδα ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο πνπ εκθάληζαλ ζρηδνθξέλεηα. Δίραλ ζεκαληηθά θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ κε ρξεζηώλ παζρόλησλ. ρεηηθά κε άιιεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο δελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ θιηληθώλ αμηνινγήζεσλ ππνζηεξίρηεθε όηη από ηελ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο γηα λα εθηηκεζεί ε ζνβαξόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ. Έηζη, απαηηνύληαη κειινληηθέο πξννπηηθέο κειέηεο πνπ επηδηώθνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηαθνξώλ απηώλ όζνλ αθνξά ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο απηνύο ηεο κειέηεο, ρξεηάδνληαη κειινληηθέο έξεπλεο γηα λα δηαιεπθαλζεί απηή ε ζρέζε. Σέινο, κία έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε θαη πάιη ηελ ίδηα ρξνληά από ηνπο Sevy et al. (2010) είρε σο ζθνπό λα κειεηήζεη αλ ε ειηθία ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο ζρεηίδεηαη κε παξεπόκελεο ζπλέπεηεο ιόγσ ηεο ρξήζεο 20

21 θάλλαβεο. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζε δείγκα 100 αηόκσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Premorbid Adjustment Scale ζην νπνίν αλεπξέζεζαλ ηα εμήο: 49 άηνκα έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο θαη έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα ελώ 51 άηνκα ππόθεξαλ από ζρηδνθξέλεηα αιιά δελ έθαλαλ ρξήζε. Αλάκεζα ζηα 49 άηνκα πνπ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο, 36 άηνκα κε πνζνζηό (74%) άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θάλλαβε πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ. Πνζνζηό 12% (6 άηνκα) άξρηζαλ ηελ ρξήζε θάλλαβεο ην ίδην έηνο κε ηελ εκθάληζε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ. Σέζζεξα άηνκα (8%) άξρηζαλ λα θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ ζρηδνθξέλεηαο. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξήζεθε όηη ζηελ νκάδα ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο, ε παξνπζία αξζεληθώλ αηόκσλ (82%) ήηαλ πεξηζζόηεξε ζε αληίζεζε κε απηή ησλ κε ρξεζηώλ. Δπίζεο, νη ρξήζηεο πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα ήηαλ λεόηεξνη θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο αθνύ εκθάληζαλ ςύρσζε ζε κηθξόηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (n=9). Γηαπηζηώζεθε επίζεο, όηη ε νκάδα ησλ ρξεζηώλ είρε ρακειόηεξε εθπαίδεπζε, ρακειόηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, απμεκέλε λνζεξόηεηα γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αλσκαιίεο θαη ζνβαξέο παξαηζζήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα πνπ δελ έθαλε ρξήζε θάλλαβεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ ππήξραλ άιιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηεο νκάδαο ησλ παζρόλησλ πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο όζνλ αθνξά ηηο δηαηαξαρέο κλήκεο, πξνζνρήο θαη λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ηζηνξηθό θαηάρξεζεο θάλλαβεο θαη δηαηαξαρώλ ζρηδνθξέλεηαο ήηαλ ην αλδξηθό θύιν, ε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ηα άηνκα, ε απμεκέλε λνζεξόηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ε εκθάληζε ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ γηα παξάδεηγκα παξαηζζήζεσλ. Σειεηώλνληαο νη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο απηήο απνηεινύζαλ ε παξνπζία κηθξνύ δείγκαηνο, ε πηζαλή ζπκκεηνρή αιθνόι θαη άιισλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ζηα επξήκαηα ηεο κειέηεο. Υξεηάδνληαη πεξεηαίξσ κειινληηθέο έξεπλεο γηα λα 21

22 αληηκεησπηζζνύλ απηνί νη πεξηνξηζκνί αιιά θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε δηαηαξαρέο από ηελ ρξήζε θάλλαβεο ζην πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο όπσο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. 22

23 Δξεπλεηέο/εκεξνκελία Δξγαιεία κέηξεζεο 1. Sevy et al Premorbid Adjustment Scale (PAS) 2. DeRosse et al Global Assessment of Functioning (GAF score) Μεζνδνινγία κειέηεο Σπραηνπνηεκέ -λε κειέηε Πξννπηηθή κειέηε θνπόο Γείγκα Απνηειέζκαηα Αλ ε λεαξή ειηθία πνπ εκθαλίδεηαη ην πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηηο αλαηαξαρέο ιόγσ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο Αλ ππάξρεη ζύγθξηζε ζηηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαηά ηελ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζζελώλ. Σπραίν δείγκα, 49 άηνκα πνπ έθαλαλ ρξήζε θαη εκθάληζαλ ζρηδνθξέλεηα, 51 άηνκα πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε θαη εκθάληζαλ ζρηδνθξέλεηα. Σπραίν δείγκα, 455 αζζελείο πνπ έπαζραλ από ζρηδνθξέλεηα ρσξίο ή κε ηζηνξηθό ρξήζεο 74% είραλ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ. Σα άηνκα ρξήζηεο ήηαλ πεξηζζόηεξν άλδξεο, είραλ κηθξόηεξε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ, ρακειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε,ιηγόηεξν θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο αιιά πην ζνβαξέο παξαηζζήζεηο. Μόλν ην θύιν, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο ρξήζηεο θάλλαβεο. Έγηλε ζύγθξηζε ησλ κε ρξεζηώλ κε ρξεζηώλ θάλλαβεο όπνπ θαηά ηελ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζζελώλ ε νκάδα ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο είρε θαιύηεξε αμηνιόγεζε από ηελ νκάδα ησλ κε ρξεζηώλ ζύκθσλα κε ην GAF score. 23

24 3. Sugranyes et al Corcoran et al πλέληεπμε γηα ηα DSM IV θξηηήξηα Γελ αλαθέξεηαη Πξννπηηθή κειέηε Πξννπηηθή κειέηε 5. Boydell et al OPCRIT checklist Πξννπηηθή κειέηε Καηά πόζν ε ρξήζε θάλλαβεο θαζνξίδεηαη ζε πξνεγνύκελε εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. Να εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηάρξεζεο νπζηώλ θαη ησλ θιηληθώλ κεηξήζεσλ γηα εκθάληζε πξόδξνκεο ςύρσζεο Να εμεηαζηεί ε ππόζεζε αλ ε ρξήζε θάλλαβεο ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο ζθέςεο, παξάμελε Με ηπραίν δείγκα, 116 αζζελείο πνπ δηαγλώζηεθαλ κε πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο. Με ηπραίν δείγκα, 32 πεξηπηώζεηο πνπ παξαθνινπζνύ -ληαλ γηα 2 ρξόληα 757 πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ εκθάληζαλ ζρηδνθξέλεηα. 46 άηνκα (39,7%) δελ έθαλαλ πνηέ ρξήζε θάλλαβεο, 23 (19,9%) είραλ θάλεη ζπρλή ή πεξηζηαζηαθή ρξήζε θαη 47 (40,5%) έθαλαλ ρξήζε θαζεκεξηλά. Ζ ειηθία θαηά ηελ πξώηε αληηςπρσζηθή ζεξαπεία δηέθεξε κεηαμύ ησλ 3 νκάδσλ. Ζ αλάιπζε πνπ έγηλε έδεημε όηη ε ρξήζε θάλλαβεο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ κείσζε ηεο ειηθίαο θαηά ηελ πξώηε αληςπρσζηθή ζεξαπεία. Οη ρξήζηεο θάλλαβεο είραλ ζεκαληηθά ρακήινηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο ςύρσζεο. Οη αζζελείο πνπ παξνπζίαζαλ ηζηνξηθό ρξήζεο θάλλαβεο ήηαλ κεγαιύηεξνη αιιά δελ δηέθεξαλ θαη πνιύ ζηηο θιηληθέο κεηξήζεηο. Απηνί νη αζζελείο είραλ πεξηζζόηεξεο αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ρεηξόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα αθνύ ηαπηόρξνλα κε ηελ ρξήζε θάλλαβεο έθαλαλ θαη ρξήζε άιισλ νπζηώλ. Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξήζε θάλλαβεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία θάπνησλ δηαηαξαρώλ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη. 24

25 6. Kristensen & Cadenhead 2007 Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS) 7. Grech et al Present State Examination, Operational Criteria for Psychotic Illness, Iager Negative Symptoms Rating Scale Πηινηηθή κειέηε Σπραηνπνηεκέ λε κειέηε ζπκπεξηθνξά, παξαηζζήζεηο, ζπκπηώκαηα εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο. Να εμεηαζηεί ην πνζνζηό ηεο ρξήζεο θάλλαβεο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην Cognitive Assessment and Risk Evaluation (CARE) program. Να ειέγμεη ηελ ππόζεζε αλ ε εκθάληζε ςπρσζηθώλ αζζελώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο θαη έρνπλ ζεηηθά ζπκπηώκαηα είλαη πην ζνβαξά θαη επίκνλα από απηνύο πνπ δελ θάλνπλ Με ηπραίν δείγκα, 48 άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνλη αη σο πςεινύ θηλδύλνπ γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο, ςπρηαηξηθή θιηληθή. Σπραίν δείγκα, 119 αζζελείο νη νπνίνη εθδήισζαλ πξόζθαηα ςύρσζε. Παξνπζηάζηεθαλ ιηγόηεξεο ςεπδαηζζήζεηο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο. Γελ ππήξρε θακία έλδεημε γηα ηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα θαη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θάλλαβεο. 6 από ηα 48 άηνκα (12,5%) πνπ έθαλαλ ρξήζε είραλ θάλεη κεηάβαζε ζηε ςύρσζε. Από ηα 6 άηνκα πνπ έθαλαλ κεηάβαζε ζε ςύρσζε ην 83,3% πιεξνύζε ηα θξηηήξηα γηα θαηάρξεζε θάλλαβεο. Από ηα 42 άηνκα πνπ δελ είραλ κεηαηξαπεί ζε ςύρσζε ην 26,2% πιεξνύζε ηα θξηηήξηα γηα θαηάρξεζε θάλλαβεο. Ζ ρξήζε θάλλαβεο θαη ληθνηίλεο ζπλππάξρνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο ςύρσζεο. Σα άηνκα πνπ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο είραλ πην ζεηηθά ζπκπηώκαηα θαη κία ζπλερή αζζέλεηα ε νπνία βξηζθόηαλ ππό παξαθνινύζεζε. 25

26 ρξήζε θάλλαβεο. 8. Arendt et al Γελ αλαθέξεηαη Πηινηηθή κειέηε 9. Veen et al Instrument for the Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia 10. Dumas et al Magical Ideation Scale, Schizotypal Σπραηνπνηεκέ λε κειέηε Πξννπηηθή κειέηε Να δηαπηζησζεί εάλ ε θάλλαβεο πνπ πξνθαιείηαη από ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο αθνινπζείηαη από ηελ αλάπηπμε ςπρσζηθώλ ζπλζεθώλ θαζώο θαη ε ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπο. Να εθηηκεζεί αλ ην θύιν θαη ε ρξήζε θάλλαβεο ζπλππάξρνπλ ζηελ πξόσξε εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Να δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ Με ηπραίν δείγκα, 535 αζζελείο, Γαλέδηθν ςπρηαηξηθό λνζνθνκείν 133 ζπλεληεύμεηο αζζελώλ πνπ αμηνινγνύλ ηα ζπκπηώκαηα εκθάληζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Με ηπραίν δείγκα 232 πγηώλ Ζ δηαηαξαρέο ζρηδνθξέλεηαο δηαγλώζηεθαλ ζε 44,5% ηνπ παξόληνο δείγκαηνο. Νέα ςπρσζηθά επεηζόδηα δηαγλώζηεθαλ ζην 77,2%. Σν θύιν (άλδξαο) θαη ειηθία ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο. 47,1% έιαβαλ ηε δηάγλσζε κεηά από έλα ρξόλν αθόηνπ δήηεζαλ βνήζεηα γηα ζεξαπεία γηα ηελ ρξήζε θάλλαβεο πνπ πξνθαιεί ςύρσζε. Οη αζζελείο αλέπηπμαλ ζρηδνθξέλεηα ζε κηθξόηεξνη ειηθία (άλδξεο Vs γπλαίθεο). Οη άλδξεο αζζελείο ήηαλ λεόηεξνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο αζζελείο θαηά ηελ πξώηε δπζιεηηνπξγία, ην πξώην ςπρσζηθό επεηζόδην θαη ηα πξώηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα. Δπίζεο νη αζζελείο πνπ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο ήηαλ ζεκαληηθά λεόηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε. Οη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε θάλλαβεο. 26

27 11. Hambrecht & Häfner 2000 Personality Questionnaire, Schizotypal Personality Questionnaire Unusual Perceptual Experiences, Personality Questionnaire Odd or Eccentric Behavior, Schizotypal Personality Questionnaire Constricted Affect, Beck 13 Interview for the Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia Σπραηνπνηεκέ λε κειέηε ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ζρηδνηππώλ πξνζσπηθώλ γλσξηζκάησλ ζε 232 πγηείο θνηηεηέο πνπ θπκαίλνληαλ ειηθηαθά από 18 έσο 25 ρξνλώλ. Δμεηάδνληαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε θάλλαβεο ζηα πξόζπξα ηεο ςύρσζεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ην έλα πξνθαιεί ην άιιν. θνηηεηώλ ειηθίαο από 18 κέρξη 25 ρξόλσλ Σπραίν δείγκα, 232 άηνκα πνπ εκθάληζαλ πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο. Τςειά ζθνξ έδεημαλ ζην Schizotypal Personality Questionnaire θαη ζηελ Magical Ideation Scale νη ρξήζηεο θαη νη παξειζνληηθνί/πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο αθνύ ζπγθξίζεθαλ κε απηνύο πνπ δελ έθαλαλ πνηέ ρξήζε θάλλαβεο. 13% ηνπ δείγκαηνο είραλ ηζηνξηθό θαηάρξεζεο θάλλαβεο. Σν αξζεληθό θύιν ήηαλ ζεκαληηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ. Ζ ζύγθξηζε από ηε ρξήζε θάλλαβεο θαη ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζρηδνθξέλεηαο δηαθνξνπνηνύληαη ζε ηξεηο νκάδεο αζζελώλ. 27

28 ΤΕΖΣΖΖ Κύξηνο ζθνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί λα ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εθδήισζε ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ζρηδνθξέλεηαο. Μέζα από ηα θύξηα επξήκαηα πνπ αλαδείρηεθαλ ε ρξήζε νπζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο Hambrecht & Häfner (2000, Veen et al. (2004), Grech et al. (2005), Sevy et al. (2010) Αληίζεηα, ην άξζξν ησλ (Boydell et al. 2007)ππνζηεξίδεη πώο ε ρξήζε θάλλαβεο δελ πξνθαιεί ζπκπηώκαηα πνύ λα δείρλνπλ όηη απηά νδεγνύλ ζε ζρηδνθξέλεηα. Έηζη, ζύκθσλα κε ηνπο Sevy et al. (2010), Grech et al. (2005) θαη Hambrecht & Häfner (2000) ε ρξήζε θάλλαβεο ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Παξάιιεια όκσο ππάξρεη θαη κία αληίζεηε ζεσξεία ησλ Veen et al. (2004), ε νπνία ππνζηεξίδεη όηη ε ρξήζε θάλλαβεο πξνθαιεί ηελ εκθάληζε αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπηπξόζζεηα, ε θαηάρξεζε θάλλαβεο από αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο όπσο ζρηδνθξέλεηα, δηαηαξαγκέλε δηάζεζε θαη δηαηαξαρέο άγρνπο, θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηόζν ζε νμεία όζν θαη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα κέζα ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Diehl, Cordeiro & Laranjeira (2010). Δπίζεο, νη Boydell et al. (2007) ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε θάλλαβεο δελ πξνθαιεί νύηε ζεηηθά, αιιά νύηε θαη αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ζρηδνθξέλεηαο. εκαληηθό ξόιν ζηε ζρέζε δηαδξακάηηζε ην αξζεληθό θύιν ζύκθσλα κε ηνπο Veen et al. (2004) θαη Hambrecht & Häfner (2000) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ αθξάδαληα όηη ην αξζεληθό θύιν θαη ε γξήγνξε αλάπηπμε ζπκπησκάησλ ππήξμαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο. ύλνδεο δηαηαξαρέο ηεο ρξήζεο νπζηώλ ζύκθσλα κε ηνπο Blanchard et al. (2000) είλαη δηαδεδνκέλεο ζηε ζρηδνθξέλεηα αθνύ εκθαλίδνληαη πεξίπνπ ζην 40 κε 50% ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από απηή ηελ ςπρσηηθή δηαηαξαρή. Παξόκνηα κε ην γεληθό πιεζπζκό, ηα πςειόηεξα πνζνζηά επηπνιαζκνύ βξέζεθαλ ζε λένπο αξξέλεο. Δπηπξόζζεηα, ζηα άξζξα ησλ Sevy et al. (2010), Sugranyes et al. (2009), Boydell et al. (2007) θαη Arendt et al. (2005) ππνζηεξίδεηαη όηη ε παξνπζία ζρηδνθξέλεηαο ζρεηίδεηαη κε ην αλδξηθό θύιν αιιά ηαπηόρξνλα θαη κε ην όηη ηα άηνκα πνπ ηελ εκθαλίζαλ ήηαλ ζαθώο λεόηεξνη ειηθηαθά ζηελ παξνπζία ηεο λόζνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο έξεπλεο. ηελ έξεπλα 28

29 ησλ Corcoran et al. (2008) ππήξρε θαη εθεί παξνπζία πεξηζζόηεξσλ αλδξώλ από δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο. ην άξζξν ησλ Kristensen & Cadenhead (2007) εθηόο ηνπ όηη νη άλδξεο είραλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα αλάπηπμε ςύρσζεο από ηηο γπλαίθεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε δηαθνξά εκθάληζε ςύρσζεο από εθείλνπο πνπ έθαλαλ κηθξή ή θαζόινπ ρξήζε θάλλαβεο. Αληίζεηα, ζύκθσλα κε ηνπο Cantor-Graae, Nordström & McNeil (2001) επηθξάηεζε ηεο θαηάρξεζεο νπζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηάρξεζεο νηλνπλεύκαηνο εκθαλίζηεθε ζε νπεδνύο πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα κε ηόζν πςειά επίπεδα, όζν απηά πνπ αλεπξέζεθαλ πξόζθαηα θαη ζε άιιεο ρώξεο. Μόλν ζην άξζξν ησλ Dumas et al. (2002) ππήξρε κεγαιύηεξε παξνπζία ζην δείγκα ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ. Δπηπιένλ, έρεη εμεηαζηεί από ηνπο Boydell et al. (2007) θαη Kristensen & Cadenhead (2007) αλ ε ρξήζε θάλλαβεο ζρεηίδεηαη κε ην ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό εκθάληζεο ηεο ςύρσζεο ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ. Όκσο, ζε θακία από ηηο δύν απηέο έξεπλεο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο όζνλ αθνξά ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη κε ρξεζηώλ θάλλαβεο. Ζ έξεπλα ησλ Veen et al. (2004) θαηέιεημε ζην όηη νύηε θαη εδώ ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο αιιά ην θύξνο ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ γελεηηθώλ θαη ζπνξαδηθώλ ππνηύπσλ γηα δηαηαξαρή ζρηδνθξέλεηαο είλαη ακθηιεγόκελε. Όκσο, ζηελ παξνπζία δείγκαηνο ηνπ άξζξνπ ησλ Corcoran et al. (2008) βξέζεθε λα ππάξρεη ρακειόηεξε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ ςπρσηηθώλ δηαηαξαρώλ. Αθόκε δύν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή έρνπλ απνδείμεη όηη ζηελ κειέηε ησλ Sevy et al. (2010), νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηζηνξηθό θάλλαβεο θαη εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο ήηαλ ην αλδξηθό θύιν, ε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε απμεκέλε λνζεξόηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ε εκθάληζε ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ. Σαπηόρξνλα, ε κειέηε ησλ DeRosse et al. (2010) αλέδεημε όηη ην αλδξηθό θύιν θαη ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αζζελώλ ζρεηηδόηαλ κε ηζηνξηθό θάλλαβεο θαη δηαηαξαρώλ ζρηδνθξέλεηαο. Γελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο δηαθνξέο ζηηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο όπσο ηε 29

30 θπιή, ηελ ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ γηα εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αζζελώλ. ηε ζπλέρεηα, πξόβιεκα θαηάρξεζεο νπζηώλ πάλσ από 5 ρξόληα παξνπζίαζαλ νη ρξήζηεο θάλλαβεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν ησλ Hambrecht & Häfner (2000). Δπίζεο, 119 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ησλ Grech et al. (2005) είραλ έλαξμε ηεο ςύρσζεο εληόο ησλ 5 ρξόλσλ από ηελ εηζαγσγή ηνπο. Αληίζεηα, αλαθνξηθά κε ην άξζξν ησλ Kristensen & Cadenhead (2007) ζε έλα έηνο έμη από ηα 48 άηνκα είραλ εκθαλίζεη ςύρσζε, ηξία άηνκα γηα ζρηδνθξέλεηα, δύν γηα ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη έλα γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή. Παξάιιεια, ζην άξζξν ησλ Sugranyes et al. (2009) ηα άηνκα δηαγλώζηεθαλ κε ζρηδνθξέλεηα κεηά από έλα ρξόλν ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο. ην άξζξν ησλ Veen et al. (2004) ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε αλέδεημε όηη ε ρξήζε θάλλαβεο θαη όρη ην θύιν, ζπκβάιιεη ζηελ πξόβιεςε ηεο ειηθίαο ζηελ εκθάληζε πξώηνπ ςπρσηηθνύ επεηζνδίνπ. Όκσο, ζην άξζξν ησλ Sugranyes et al. (2009) έδεημε όηη ην ηζηνξηθό θάλλαβεο δελ έρεη ζεκαζία αιιά ζεκαζία έρεη ην πόζν ζπρλά νη ρξήζηεο έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο. Καηά ηελ έξεπλα ησλ Veen et al. (2004) ππνδεηθλύεηαη όηη ε ρξήζε θάλλαβεο είλαη πην έληνλε θαη ζπλδέεηαη κε γξεγνξόηεξε έλαξμε ηεο ςύρσζεο. ύκθσλα κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε όηη ε ρξήζε θάλλαβεο απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εθδήισζε ςύρσζεο. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Barnes et al. (2006) επηβεβαηώλνπλ ηα πςειά πνζνζηά ρξήζεο νπζηώλ (ηδηαίηεξα γηα ρξήζε ληθνηίλεο, αιθνόι, θάλλαβε) ζε άηνκα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο κε πξώην επεηζόδην ζρηδνθξέλεηαο. ηελ έξεπλα ησλ Di Forti et al. (2007) ε ρξήζε θάλλαβεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο, ηδηαίηεξα ζε γελεηηθά επάισηα άηνκα. Οη αζζελείο πνπ ήδε έπαζραλ από ςύρσζε θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ θάλλαβε είραλ ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε. Τπήξμαλ ιηγόηεξεο απνδείμεηο όηη ε θάλλαβεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξνπζία θαη άιισλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ όπσο θαηάζιηςε. Πηζηεύεηαη όηη ε βαξηά ρξήζε θάλλαβεο επεξεάδεη ηε κλήκε θαη ηηο καζεζηαθέο επηδόζεηο, ηόζν ζε 30

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα