Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Η πρόοδος στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και η ανάπτυξη νέων φαρµάκων συνέβαλαν στη σταθερή βελτίωση της κατάστασης της υγείας στις χώρες του Οργανισµού κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, οι δαπάνες υγεονοµικής περίθαλψης δεν υπήρξαν ποτέ τόσο υψηλές απορροφώντας αυξανόµενο µερίδιο του εθνικού εισοδήµατος. Φυσικά η υγειονοµική περίθαλψη και οι συναφείς δαπάνες δεν είναι τα µοναδικά χαρακτηριστικά της υγείας. Ένα σηµαντικό µέρος των στατιστικών στοιχείων υποδεικνύει ότι οι υφιστάµενοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής διαδραµατίζουν σηµαντικότερο ρόλο στη διαµόρφωση της υγείας του πληθυσµού απ ό,τι αυτή καθ αυτή η παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. Ο σχεδιασµός άρτιων προγραµµάτων για τη δηµόσια υγεία πιθανόν να διευκολύνει την πρόληψη των ασθενειών και να αµβλύνει την οικονοµική πίεση που ασκείται στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Επιπλέον, οι κίνδυνοι για την υγεία µεταβάλλονται εξίσου. Για παράδειγµα, µολονότι πολλές χώρες του ΟΟΣΑ πέτυχαν αξιοσηµείωτη µείωση του καπνίσµατος κατά τις περασµένες δεκαετίες, τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες του Οργανισµού, λόγω των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και του πιο καθιστικού τρόπου ζωής. Η έκδοση του 2005 της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ παρέχει µια συγκρίσιµη και ενηµερωµενη συλλογή δεικτών που αφορούν διαφορετικές εκφάνσεις της αποδοτικότητας των συστηµάτων υγείας. Επιπλέον, η έκδοση αυτή στηρίζεται στα εδοµένα για την υγεία του ΟΟΣΑ 2005, µια περιεκτική βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει περισσότερες από στατιστικές σειρές για την υγεία και τα συστήµατα υγείας για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτή η τρίτη έκδοση της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά δεν εστιάζεται µόνο στους πόρους και τις δραστηριότητες των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, αλλά επίσης συµπεριλαµβάνει έναν αυξανόµενο αριθµό HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

2 δεικτών που αφορούν την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Για παράδειγµα, στο κεφάλαιο για την κατάσταση της υγείας συµπεριλαµβάνονται περισσότερες πληροφορίες για την υγεία των παιδιών όπως στοιχεία για τη στοµατική τους υγεία. Επίσης, στο κεφάλαιο για τους παράγοντες κινδύνου, δείκτες που αφορούν τη διατροφή προστέθηκαν στους δείκτες για το κάπνισµα, την κατανάλωση αλκοόλ, το υπερβάλλον βάρος και την παχυσαρκία. Η ανοσοποίηση των ηλικιωµένων ατόµων έναντι της γρίππης συµπληρώνει τους παραδοσιακούς δείκτες για την ανοσοποίηση των παιδιών ως παραδείγµατα των υπηρεσιών πρόληψης στον τοµέα της υγείας που µπορούν να αποτρέψουν την κακή υγεία και τις συνεπαγόµενες ανάγκες περίθαλψης. Τέλος, οι δαπάνες υγείας αναλύονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τις δαπάνες που διατίθενται στα οργανωµένα προγράµµατα για τη δηµόσια υγεία στις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ. Η έκδοση αυτή παρέχει εντυπωσιακά στοιχεία για τις µεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν µεταξύ των 30 χωρών µελών του ΟΟΣΑ αναφορικά µε τους δείκτες για την κατάσταση της υγείας, τους κινδύνους για την υγεία, το κόστος, την κατανοµή των πόρων και τα αποτελέσµατα των συστηµάτων υγείας. Η βασική στατιστική ταξινόµηση του πληθυσµού ανά φύλο και ηλικία που διενεργείται για ορισµένους δείκτες, δεν παρέχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, λεπτοµερή ανάλυση ανά (υποεθνική) περιφέρεια, κοινωνικοοικονοµική οµάδα ή διαφορετική εθνοτική/ φυλετική οµάδα. Ο αναγνώστης θα πρέπει ως εκ τούτου να έχει υπόψη ότι πολλοί δείκτες που περιλαµβάνονται στην έκδοση αυτή εµφανίζουν µεγάλες αποκλίσεις τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας όσο και µεταξύ των χωρών. Τα ακόλουθα είναι µια περίληψη µε τα κυριότερα ευρήµατα της έκδοσης αυτής που σχετίζονται µε την απόδοση των συστηµάτων υγείας. Η κατάσταση της υγείας έχει βελτιωθεί σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ Το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση αυξήθηκε σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την καλύτερη εκπαίδευση, καθώς και χάρη στην πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και την αποτελεσµατικότητα της ιατρικής. Κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση ανήρθε από τα 68,5 έτη το 1960 στα 77,8 το Το ίδιο έτος η Ιαπωνία είχε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής (81,8 χρόνια για το σύνολο του πληθυσµού) και ακολουθούσαν η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Σουηδία (Γράφηµα 1.1). Είναι δύσκολο να υπολογίσουµε τη σχετική συµβολή των πολυάριθµων µη ιατρικών και ιατρικών παραγόντων που ενδεχοµένως να επηρεάζουν τις αποκλίσεις στο προσδόκιµο ζωής τόσο µεταξύ των χωρών όσο και διαχρονικά. Το υψηλότερο εθνικό εισόδηµα σχετίζεται εν γένει µε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής στη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ, µολονότι η σχέση αυτή είναι λιγότερο εµφανής στα πιο ψηλά επίπεδα εθνικού εισοδήµατος. Υφίστανται επίσης αξιοσηµείωτες διαφορές ως προς το προσδόκιµο ζωής µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που έχουν παρεµφερές κατά κεφαλήν εισόδηµα. Για παράδειγµα, στην Ιαπωνία και την Ισπανία το προσδόκιµο ζωής είναι υψηλότερο απ αυτό που θα µπορούσε να προβλεφθεί υπολογίζοντας µόνο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

3 ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ουγγαρία είναι χαµηλότερηο απ αυτό που προβλέπεται βάσει του εισοδήµατος (Γράφηµα 1.3). Το προσδόκιµο ζωής στα 65 αυξήθηκε επίσης σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 2003 το προσδόκιµο ζωής στα 65 έφτανε κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ τα 19,3 έτη για τις γυναίκες και τα 15,9 έτη για τους άνδρες, που µεταφράζεται σε αύξηση µεγαλύτερη από 3 χρόνια σε σύγκριση µε το 1970 και για τα δύο φύλα. Όπως και για το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση, το 2003 η Ιαπωνία ανέφερε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής στα 65 (Γράφηµα 1.5). Το προσδόκιµο ζωής στα 65 αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον. Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΟΟΣΑ, το προσδόκιµο ζωής στα 65 θα ανέλθει κατά µέσο όρο έως το 2040 στα 21,6 χρόνια για τις γυναίκες και τα 18,1 χρόνια για τους άνδρες στις χώρες του Οργανισµού. Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν σηµειώσει αξιοσηµείωτη πρόοδο στη µείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιµότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη συνολική βελτίωση των οικονοµικών και των κοινωνικών συνθηκών, καθώς και χάρη στη βελτίωση των υπηρεσιών µεταγεννητικής φροντίδας και την αύξηση της πρόσβασης στην παιδική ανοσοποίηση. Στην Πορτογαλία, η οποία ήταν η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό βρεφικής θνησιµότητας στην Ευρώπη, το ποσοστό µειώθηκε κατά περισσότερο από 90% από το 1970 και έπειτα, κατατάσσοντάς τη µεταξύ των χωρών µε το χαµηλότερο ποσοστό το Μεγάλη µείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιµότητας πέτυχαν επίσης το Μεξικό, η Τουρκία και µερικές άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Το 2003 η Ισλανδία, η Ιαπωνία και ορισµένες Σκανδιναβικές χώρες κατέγραφαν τα χαµηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιµότητας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Γράφηµα 1.20). Αυξάνεται το κόστος της υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ Εκτός από την εντυπωσιακή αύξηση του µέσου όρου ζωής κατά τις περασµένες δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, και το κόστος της υγείας επίσης αυξήθηκε διαχρονικά. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες ο ρυθµός αύξησης των δαπανών υγείας ήταν γρηγορότερος απ αυτόν της συνολικής οικονοµικής µεγένθυσης. Το 2003 οι χώρες του ΟΟΣΑ διέθεσαν κατά µέσο όρο 8,8% του ΑΕΠ τους στην υγεία, έναντι του 7,1% το 1990 και λίγο πάνω από το 5% το Εντούτοις, το µερίδιο του ΑΕΠ που διατέθηκε στις δαπάνες υγείας ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των χωρών κυµαινόµενο από 15% στις Ηνωµένες Πολιτείες έως λιγότερο από 6% στη ηµοκρατία της Σλοβακίας και την Κορέα. Το 2003 οι υψηλότερες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ έγιναν στις Ηνωµένες Πολιτείες και ακολουθούσαν η Ελβετία και η Γερµανία µε ποσοστό 11,5% και 11,1% του ΑΕΠ (Γράφηµα 3.7). Η αύξηση των δαπανών υγείας οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Γενικά, οι χώρες του ΟΟΣΑ µε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να δαπανούν περισσότερο κατά κεφαλή για την υγεία (Γράφηµα 3.10). Εντούτοις, υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των χωρών, που ίσως εν µέρει να αντανακλούν τις διαφορετικές αποφάσεις πολιτικής σχετικά µε το κατάλληλο ύψος των δαπανών, τις ποικίλες δοµές χρηµατοδότησης και οργάνωσης των συστηµάτων υγείας, καθώς και την αξία που προσδίδεται στις επιπρόσθετες δαπάνες υγείας έναντι άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πρόοδος στον τοµέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αποτελεί κύριο παράγοντα αύξησης του κόστους της υγείας. Οι παράγοντες που HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

4 επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των νέων ιατρικών τεχνολογιών και των νέων φαρµάκων είναι πολλοί και συµπεριλαµβάνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους τρόπους χρηµατοδότησης του νέου εξοπλισµού, της θεραπείας ή των φαρµάκων. Η γήρανση του πληθυσµού συµβάλλει εξίσου στην αύξηση των δαπανών υγείας. Το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 65 ή άνω αυξήθηκε σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (Γράφηµα 5.3) και αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον, δεδοµένης ιδιαίτερα της γήρανσης της γενιάς των «baby-boomers» (δηλαδή των ατόµων που γεννήθηκαν µεταξύ του 1943 και του 1960 και που θα αρχίσουν να πλησιάζουν τα 65 από το 2010 και µετά). Καθώς οι ανάγκες των πληθυσµιακών οµάδων µεγαλύτερης ηλικίας σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µακροχρόνια µέριµνα τείνουν να είναι µεγαλύτερες, η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται να αυξήσει τις δηµόσιες δαπάνες σε αυτούς τους τοµείς. Το κόστος της υγείας πιέζει τους δηµόσιους προϋπολογισµούς εδοµένου ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση (είτε µέσω της κοινωνικής ασφάλισης, είτε µέσω του κρατικού προϋπολογισµού) κυριαρχεί στην κάλυψη της υγειονοµικής δαπάνης, ο δηµόσιος τοµέας βαρύνεται µε το µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών υγείας σε όλες τις χώρες, εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Κορέα (Γράφηµα 3.17). Ακόµα και στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει σηµαντικά στη χρηµατοδότηση αυτή, οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία αντιπροσωπεύουν το 6,6% του ΑΕΠ, ποσοστό εφάµιλλο µε αυτό του µέσου όρου του ΟΟΣΑ. Η περασµένη δεκαετία διαιρείται γενικά σε δύο περιόδους ως προς την αύξηση των δηµόσιων δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά την πενταετία ο ρυθµός αύξησης των δηµόσιων δαπανών υγείας ήταν παρεµφερής ή κάπως πιο βραδύς απ αυτόν της οικονοµικής µεγέθυνσης. Πρόσφατα, όµως, οι δηµόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν ταχύτερα από την οικονοµική µεγέθυνση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Σε ορισµένες χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και ο Καναδάς, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηµόσιων δαπανών υγείας αντανακλούσαν εκούσιες πολιτικές που στόχευαν στην άµβλυνση της πίεσης από την πλευρά της ζήτησης, την οποία προκάλεσαν τα µέτρα συγκράτησης του κόστους που εφαρµόστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 90 (Γράφηµα 3.6). Η πρόσφατη ραγδαία άνοδος των φαρµακευτικών δαπανών (περισσότερο από 5% ετησίως κατά µέσο όρο από το 1997 έως σήµερα) υπήρξε σηµαντικός µοχλός της γενικής αύξησης της συνολικής δηµόσιας δαπάνης υγείας. Πράγµατι, στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση των φαρµακευτικών δαπανών ξεπέρασε την αύξηση της συνολικής δαπάνης υγείας κατά την ίδια περίοδο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Αυστραλία ο ρυθµός αύξησης των φαρµακευτικών δαπανών ήταν τουλάχιστον διπλάσιος του αντίστοιχου των συνολικών δαπανών υγείας για την ίδια περίοδο. Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε επίσης στην Ιρλανδία και την Κορέα, αν και από σχετικά χαµηλότερο επίπεδο κατά κεφαλή στις αρχές της περιόδου. Ο ρυθµός αύξησης ήταν πολύ πιο αργός στην Ιαπωνία (Γράφηµα 3.16). Κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 60% των φαρµακευτικών δαπανών βαρύνει τα δηµόσια ταµεία και το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από πληρωµές των χρηστών και έως ένα µικρότερο βαθµό από την ιδιωτική ασφάλιση. Εντούτοις, η απόκλιση που κρύβεται πίσω απ αυτόν το µέσο όρο κυµαίνεται από 11% στο Μεξικό και 21% στις HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

5 Ηνωµένες Πολιτείες έως 86% στην Ιρλανδία. Οι διαφορές αυτές πιθανότατα να αντανακλούν το διαφορετικό βαθµό κάλυψης της φαρµακευτικής δαπάνης από τα εθνικά προγράµµατα υγείας και τη δηµοσίως χρηµατοδοτούµενη ασφάλιση (Πίνακας 3.11). Το 2003 οι δαπάνες για τα φάρµακα ανά άτοµο ήταν οι υψηλότερες στις Ηνωµένες Πολιτείες (πάνω από 700 δολάρια ΗΠΑ ανά άτοµο), και ακολουθούσαν η Γαλλία (λίγο περισσότερα από 600 δολάρια ΗΠΑ), ο Καναδάς και η Ιταλία (περίπου 500 δολάρια ΗΠΑ). Οι χαµηλότερες δαπάνες µόλις που υπερέβαιναν τα 100 δολάρια ΗΠΑ, σηµειώθηκαν στο Μεξικό και την Τουρκία. Οι αποκλίσεις αυτές αντανακλούν διαφορές στον όγκο, τη δοµή της κατανάλωσης και το επίπεδο των τιµών. Οι διαφορές στα επίπεδα του εισοδήµατος µεταξύ των χωρών επηρεάζουν επίσης τις φαρµακευτικές δαπάνες (Γράφηµα 3.14). Η έλλειψη πόρων για υγειονοµική περίθαλψη θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα σε κάποιες χώρες Η παρατηρούµενη έλλειψη γιατρών προκαλεί µεγάλη ανησυχία σε πολλές χώρες. Το µέγεθος, η κατανοµή και η σύνθεση των ασκούντων το επάγγελµα γιατρών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως τα µέτρα που περιορίζουν την είσοδο στο ιατρικό επάγγελµα, η επιλογή της ειδικότητας, η αµοιβή και άλλες πτυχές των συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και η µετάναστευση. Το 2003 η αναλογία των γιατρών κατά κεφαλή στις χώρες του ΟΟΣΑ κυµαινόταν από 4 γιατρούς ανά άτοµα στην Ιταλία και την Ελλάδα έως λιγότερους από 2 ανά άτοµα στην Τουρκία, το Μεξικό και την Κορέα. Η αναλογία των γιατρών ήταν επίσης σχετικά χαµηλή στην Ιαπωνία, τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες όµως παραδοσιακά έχουν θέσει περιορισµούς στον αριθµό των εισακτέων στις ιατρικές σχολές. Οι γιατροί που σπούδασαν στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του ιατρικού δυναµικού σε κάποιες χώρες. Το 2000 το ποσοστό των γιατρών που σπούδασαν στο εξωτερικό υπερέβαινε το 20% του συνόλου των γιατρών στις αγγλόφωνες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Από την άλλη πλευρά, το µερίδιο των γιατρών που σπούδασαν στο εξωτερικό ήταν πολύ χαµηλότερο στην Ιαπωνία, την Αυστρία και τη Γαλλία (Γράφηµα 2.4). Η διεθνής µετανάστευση µπορεί να αυξήσει την ευελιξία των αγορών εργασίας για γιατρούς και άλλους επαγγελµατίες της υγείας στις χώρες υποδοχής, αλλά γεννά ανησυχίες για τη διαρροή επιστηµόνων, λόγω των καθαρών µακροχρόνιων µεταναστατευτικών ροών προσωπικού προς χώρες µε υψηλότερο εισόδηµα. Στην τρίτη έκδοση της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ 2005 παρουσιάζονται νέα στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τις αµοιβές των γιατρών, τόσο των ειδικευµένων γενικών γιατρών όσο και των υπολοίπων ειδικευµένων (οι οποίοι ταξινοµούνται σε µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους). Συγκρινόµενο µε το µέσο εθνικό εισόδηµα, το εισόδηµα των γιατρών ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα, το εισόδηµα των αυτοαπασχολούµενων ειδικευµένων γιατρών είναι σχετικά υψηλό στην Ολλανδία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Βέλγιο και τον Καναδά. Αντίθετα, οι ειδικευµένοι γιατροί στην Ουγγαρία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας (ανεξάρτητα από το αν είναι µισθωτοί ή αυτοαπασχολούµενοι) λαµβάνουν σχετικά HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

6 χαµηλότερες αποδοχές, σε σύγκριση µε το µέσο εθνικό εισόδηµα, απ αυτές των συναδέλφων τους σε άλλες χώρες (Γράφηµα 2.9). Υπάρχουν επίσης αναφορές για την τρέχουσα έλλειψη νοσηλευτών σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ. Όπως και στην περίπτωση των γιατρών, ο αριθµός των νοσηλευτών διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, µολονότι η συγκρισιµότητα των δεδοµένων περιορίζεται από το συνυπολογισµό διαφορετικών κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού. Η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Ολλανδία αναφέρουν τις υψηλότερες αναλογίες νοσηλευτών ξεπερνώντας τους 13 νοσηλευτές ανά άτοµα το Στη χαµηλότερη βαθµίδα κατατάσσονταν η Τουρκία, η Κορέα, το Μεξικό και η Ελλάδα µε λιγότερους από 4 νοσηλευτές ανά άτοµα (Γράφηµα 2.5). Εξετάζοντας τις τάσεις που διαµορφώνονταν µε την πάροδο του χρόνου, µεταξύ του 1990 και του 2003, η αναλογία των νοσηλευτών συνέχισε να αυξάνεται έστω και ελαφρά στις περισσότερες χώρες, αλλά άρχισε να µειώνεται στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Πολωνία (Γράφηµα 2.6). Τα στοιχεία για την αµοιβή των νοσηλευτών είναι διαθέσιµα µόνο για τους µισθωτούς νοσηλευτές των νοσοκοµείων. Με βάση τα στοιχεία από δώδεκα χώρες, το σχετικό εισόδηµα των νοσηλευτών συγκρινόµενο µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το υψηλότερο στην Πορτογαλία και ακολουθούν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Το σχετικό εισόδηµα είναι το χαµηλότερο στη ηµοκρατία της Τσεχίας και την Ουγγαρία, καθώς και στη Νορβηγία (Γράφηµα 2.11). Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σε µερικές χώρες όσον αφορά την έλλειψη διαγνωστικού ή θεραπευτικού εξοπλισµού απαραίτητου για την έγκαιρη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής. Οι διαγνωστικές τεχνολογίες, όπως οι αξονικοί και οι µαγνητικοί τοµογράφοι, διαδόθηκαν ευρύτατα κατά την περασµένη δεκαετία σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Καθώς η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι νεότερη τεχνολογία από την Αξονική Τοµογραφία (CT), ο αριθµός των µαγνητικών τοµογράφων αυξήθηκε ιδιαίτερα γρήγορα από το 1990 και έπειτα (Πίνακας 2.8). Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τη διάδοση των ιατρικών τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, η Ιαπωνία αναφέρει τον υψηλότερο αριθµό αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων κατά κεφαλήν. Αντίθετα, όπως είναι αναµενόµενο λόγω του υψηλού κόστους του εξοπλισµού αυτού, το Μεξικό διαθέτει τις λιγότερες µονάδες µαγνητικών τοµογράφων κατά κεφαλήν και ακολουθεί η Πολωνία, η ηµοκρατία της Σλοβακίας και η ηµοκρατία της Τσεχίας (Γράφηµα 2.13 και 2.14). Η έµφαση στην πρόληψη ενδεχοµένως να επιτρέψει την περαιτέρω βελτίωση της υγείας και παράλληλα να µειώσει την πίεση που ασκείται στα συστήµατα υγείας Μερικές φορές ασκείται κριτική στα συστήµατα υγείας ότι εστιάζονται υπέρµετρα στην νοσηλεία των ασθενών παραµελώντας την πρόληψη της ασθένειας. Πράγµατι, κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ µόνο περίπτου το 3% της τρέχουσας δαπάνης υγείας διατίθεται στην πρόληψη και σε προγράµµατα δηµόσιας υγείας (Γράφηµα 3.12). Έχει αποδειχτεί ότι, οι παιδικοί εµβολιασµοί είναι ένα από τα πιο αποτελεσµατικά προληπτικά µέτρα για τη µείωση των παιδικών ασθενειών και της παιδικής θνησιµότητας. Στα δύο τρίτα περίπου των χωρών του ΟΟΣΑ περίπου το 95% του HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

7 πληθυσµού έχει εµβολιασθεί µε το τριπλό εµβόλιο διφθερίτιδας- τετάνου- κοκκύτου (DTP), καλύπτοντας το ποσοστό που είναι απαραίτητο για τη γενική ανοσία του πληθυσµού. Όσον αφορά την ιλαρά, περίπου το µισό των χωρών του ΟΟΣΑ αναφέρουν το ίδιο περίπου ποσοστό. Μερικές από τις πιο πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Αυστρία, αναφέρουν χαµηλότερο του µέσου ποσοστό εµβολιασµού τόσο για τη διφθερίτιδα όσο και για την ιλαρά (Γράφηµα 2.21). Η ανοσοποίηση των ηλικιωµένων ατόµων έναντι της γρίππης διαδόθηκε ευρύτατα στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά την περασµένη δεκαετία ως µέσο πρόληψης της ασθένειας, της νοσηλείας και της θνησιµότητας µεταξύ της πληθυσµιακής αυτής οµάδας που διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών επιπλοκών από τη γρίππη. Το 2003 το ποσοστό εµβολιασµού κατά της γρίππης µεταξύ των ηλικιωµένων κυµαινόταν από λιγότερο του 40% στη ηµοκρατία της Τσεχίας, τη ηµοκρατία της Σλοβακίας και την Ουγγαρία έως περισσότερο από 75% στην Αυστραλία, την Κορέα και την Ολλανδία. Το ποσοστό εµβολιασµού κατά της γρίππης υπερέβαινε το 60% στην πλειονότητα των χωρών της Οµάδας των 7, µε εξαίρεση τη Γερµανία και την Ιαπωνία όπου λιγότερο από το 50% των ηλικιωµένων ανέφερε ότι είχε εµβολιασθεί κατά της γρίππης το 2003 (Γράφηµα 2.23). Οι κινδύνοι για την υγεία µεταβάλλονται Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες επιτυγχάνθηκε επίσης σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη µείωση του καπνίσµατος σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, αν και το κάπνισµα παραµένει µία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση πολιτικών οι οποίες στόχευαν στη µείωση του καπνίσµατος µέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, την απαγόρευση των διαφηµίσεων και την αύξηση της φορολογίας. Τα τρέχοντα ποσοστά των τακτικών καπνιστών µεταξύ των ενηλίκων ανέρχονται σε λιγότερο από 20% στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Σουηδία και τις Ηνωµένες Πολιτείες, έναντι του πάνω από 33% κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70. Αντίθετα, το ποσοστό των ενήλικων τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και το Λουξεµβούργο υπερβαίνει το 33% (Γράφηµα 4.1). Επίσης, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες µειώθηκε βαθµιαία η µέση κατανάλωση αλκοόλ ανά ενήλικα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Οι φραγµοί στις διαφηµίσεις, οι περιορισµοί των πωλήσεων και η φορολογία αποδείχτηκαν αποτελεσµατικά µέτρα µείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ. Οι χώρες µε µεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού όπως η Ιταλία και η Γαλλία µείωσαν σηµαντικά την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ από το 1980 και έπειτα. Από την άλλη πλευρά, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% στην Ιρλανδία (Γράφηµα 4.6 και 4.7). Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση του ποσοστού των υπέρβαρων και των παχύσαρκων παιδιών αναδεικνύεται ταχύτατα µείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Η παχυσαρκία είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για την υγεία προξενώντας προβλήµατα όπως η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το άσθµα, η αρθρίτιδα και ορισµένα είδη καρκίνου. Περισσότερο από το 50% των ενηλίκων θεωρούνται σήµερα είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι σε δέκα χώρες του ΟΟΣΑ, και συγκεκριµένα στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Μεξικό, το Ηνωµένο Βασίλειο, HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

8 την Αυστραλία, τη ηµοκρατία της Σλοβακίας, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, την Ουγγαρία, το Λουξεµβούργο και τη ηµοκρατία της Τσεχίας (Πίνακας 4.6). Η παχυσαρκία, η οποία εγκυµονεί σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία σε σύγκριση µε το υπερβάλλον βάρος, κυµαίνεται στους ενήλικες από 3% στην Ιαπωνία και την Κορέα έως 31% στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες ο αριθµός των υπέρβαρων και των παχύσαρκων ατόµων υπολογίζεται βάσει αναφορών των ίδιων των ατόµων, ενώ αντίθετα στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ο υπολογισµός αυτός βασίζεται στην πραγµατική καταµέτρηση του ύψους και του βάρους τους. Η πρώτη κατηγορία δεδοµένων για το ύψος και το βάρος δεν είναι αξιόπιστη, καθώς οι αναφορές υποτιµούν συνήθως το πραγµατικό βάρος. Αυτό σηµαίνει ότι οι σηµερινοί αριθµοί για την παχυσαρκία υποτιµούν την πραγµατική κατάσταση εξαιτίας της µεροληψίας στην αναφορά (Γράφηµα 4.12 και 4.13). Η παχυσαρκία εγκυµονεί µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης χρόνιων παθήσεων, και συνεπάγεται σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος υγειονοµικής περίθαλψης. Σύµφωνα µε υπολογισµούς από τις Ηνωµένες Πολιτείες, το κόστος των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης είναι κατά 36% υψηλότερο και το κόστος των φαρµάκων 77% υψηλότερο για τους παχύσαρκους σε σύγκριση µε αυτούς των οποίων το βάρος είναι κανονικό (Sturm, 2002). Καθώς η παχυσαρκία και η εκδήλωση των συνεπαγόµενων προβληµάτων υγείας δεν συµπίπτουν χρονικά, η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας που παρατηρήθηκε κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ αναµένεται να αυξήσει το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης στο µέλλον. HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

9 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 26 Η αύξηση του κόστους της υγειονοµικής φροντίδας «πιέζει» τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε τον Η υγειονοµική δαπάνη καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η παχυσαρκία αποτελεί μία ασθένεια η οποία τείνει να εκλάβει διαστάσεις επιδημίας ή κοινωνικής μάστιγας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ Ixelles, 40 rue Washington B 1050 Brussels BE Η Ευρωπαϊκή Ενωση των Ακοοπροθετιστών ( ΑΕΑ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα πλέον των 8,000 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισαγωγικό Σημείωμα

3 Εισαγωγικό Σημείωμα Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Εισαγωγικό Σημείωμα Περιεχόμενα Ο Υγειονομικός Χάρτης στο διαδίκτυο σελ. 2 Στο 3ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Υγειονομικού Χάρτη, συνεχίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικές στην... Εντατική!

Εντατικές στην... Εντατική! Author: Theodora Tsoli National nominee for Greece Media: BHMA Newspaper, 03/05/2009 Εντατικές στην... Εντατική! Λάθη κατά συρροήν γίνονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλου του κόσµου, όπως προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες. Μία συγκριτική μελέτη. Ενωμένοι Για τα παιδιά

Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες. Μία συγκριτική μελέτη. Ενωμένοι Για τα παιδιά Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες Μία συγκριτική μελέτη Ενωμένοι Για τα παιδιά 2 Η Έκθεση 11 του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF, (Innocenti Report Card 11), συντάχθηκε από τον Peter Adamson. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ)

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ) Αθήνα 2012 Copyright ΕΕΤΑΑ Ζ Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της ΕΕΤΑΑ Συνεργάστηκαν: Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου Νάνος Παναγιώτης Msc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Υποδιοικητής 3 ης Υ. ΠE. Μακεδονίας Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου 9/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Καρκίνος: Μείζον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Αθ ήνα 2013 Copyright ΕΕΤΑΑ Η Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο τεκµηρίωσης * * (1 η φάση της µελέτης του ΙΣΤΑΜΕ για τα Οικονοµικά της Παιδείας) Αθήνα, Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα