Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Η πρόοδος στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και η ανάπτυξη νέων φαρµάκων συνέβαλαν στη σταθερή βελτίωση της κατάστασης της υγείας στις χώρες του Οργανισµού κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, οι δαπάνες υγεονοµικής περίθαλψης δεν υπήρξαν ποτέ τόσο υψηλές απορροφώντας αυξανόµενο µερίδιο του εθνικού εισοδήµατος. Φυσικά η υγειονοµική περίθαλψη και οι συναφείς δαπάνες δεν είναι τα µοναδικά χαρακτηριστικά της υγείας. Ένα σηµαντικό µέρος των στατιστικών στοιχείων υποδεικνύει ότι οι υφιστάµενοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής διαδραµατίζουν σηµαντικότερο ρόλο στη διαµόρφωση της υγείας του πληθυσµού απ ό,τι αυτή καθ αυτή η παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. Ο σχεδιασµός άρτιων προγραµµάτων για τη δηµόσια υγεία πιθανόν να διευκολύνει την πρόληψη των ασθενειών και να αµβλύνει την οικονοµική πίεση που ασκείται στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Επιπλέον, οι κίνδυνοι για την υγεία µεταβάλλονται εξίσου. Για παράδειγµα, µολονότι πολλές χώρες του ΟΟΣΑ πέτυχαν αξιοσηµείωτη µείωση του καπνίσµατος κατά τις περασµένες δεκαετίες, τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες του Οργανισµού, λόγω των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και του πιο καθιστικού τρόπου ζωής. Η έκδοση του 2005 της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ παρέχει µια συγκρίσιµη και ενηµερωµενη συλλογή δεικτών που αφορούν διαφορετικές εκφάνσεις της αποδοτικότητας των συστηµάτων υγείας. Επιπλέον, η έκδοση αυτή στηρίζεται στα εδοµένα για την υγεία του ΟΟΣΑ 2005, µια περιεκτική βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει περισσότερες από στατιστικές σειρές για την υγεία και τα συστήµατα υγείας για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτή η τρίτη έκδοση της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά δεν εστιάζεται µόνο στους πόρους και τις δραστηριότητες των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, αλλά επίσης συµπεριλαµβάνει έναν αυξανόµενο αριθµό HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

2 δεικτών που αφορούν την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Για παράδειγµα, στο κεφάλαιο για την κατάσταση της υγείας συµπεριλαµβάνονται περισσότερες πληροφορίες για την υγεία των παιδιών όπως στοιχεία για τη στοµατική τους υγεία. Επίσης, στο κεφάλαιο για τους παράγοντες κινδύνου, δείκτες που αφορούν τη διατροφή προστέθηκαν στους δείκτες για το κάπνισµα, την κατανάλωση αλκοόλ, το υπερβάλλον βάρος και την παχυσαρκία. Η ανοσοποίηση των ηλικιωµένων ατόµων έναντι της γρίππης συµπληρώνει τους παραδοσιακούς δείκτες για την ανοσοποίηση των παιδιών ως παραδείγµατα των υπηρεσιών πρόληψης στον τοµέα της υγείας που µπορούν να αποτρέψουν την κακή υγεία και τις συνεπαγόµενες ανάγκες περίθαλψης. Τέλος, οι δαπάνες υγείας αναλύονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τις δαπάνες που διατίθενται στα οργανωµένα προγράµµατα για τη δηµόσια υγεία στις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ. Η έκδοση αυτή παρέχει εντυπωσιακά στοιχεία για τις µεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν µεταξύ των 30 χωρών µελών του ΟΟΣΑ αναφορικά µε τους δείκτες για την κατάσταση της υγείας, τους κινδύνους για την υγεία, το κόστος, την κατανοµή των πόρων και τα αποτελέσµατα των συστηµάτων υγείας. Η βασική στατιστική ταξινόµηση του πληθυσµού ανά φύλο και ηλικία που διενεργείται για ορισµένους δείκτες, δεν παρέχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, λεπτοµερή ανάλυση ανά (υποεθνική) περιφέρεια, κοινωνικοοικονοµική οµάδα ή διαφορετική εθνοτική/ φυλετική οµάδα. Ο αναγνώστης θα πρέπει ως εκ τούτου να έχει υπόψη ότι πολλοί δείκτες που περιλαµβάνονται στην έκδοση αυτή εµφανίζουν µεγάλες αποκλίσεις τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας όσο και µεταξύ των χωρών. Τα ακόλουθα είναι µια περίληψη µε τα κυριότερα ευρήµατα της έκδοσης αυτής που σχετίζονται µε την απόδοση των συστηµάτων υγείας. Η κατάσταση της υγείας έχει βελτιωθεί σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ Το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση αυξήθηκε σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την καλύτερη εκπαίδευση, καθώς και χάρη στην πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και την αποτελεσµατικότητα της ιατρικής. Κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση ανήρθε από τα 68,5 έτη το 1960 στα 77,8 το Το ίδιο έτος η Ιαπωνία είχε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής (81,8 χρόνια για το σύνολο του πληθυσµού) και ακολουθούσαν η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Σουηδία (Γράφηµα 1.1). Είναι δύσκολο να υπολογίσουµε τη σχετική συµβολή των πολυάριθµων µη ιατρικών και ιατρικών παραγόντων που ενδεχοµένως να επηρεάζουν τις αποκλίσεις στο προσδόκιµο ζωής τόσο µεταξύ των χωρών όσο και διαχρονικά. Το υψηλότερο εθνικό εισόδηµα σχετίζεται εν γένει µε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής στη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ, µολονότι η σχέση αυτή είναι λιγότερο εµφανής στα πιο ψηλά επίπεδα εθνικού εισοδήµατος. Υφίστανται επίσης αξιοσηµείωτες διαφορές ως προς το προσδόκιµο ζωής µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που έχουν παρεµφερές κατά κεφαλήν εισόδηµα. Για παράδειγµα, στην Ιαπωνία και την Ισπανία το προσδόκιµο ζωής είναι υψηλότερο απ αυτό που θα µπορούσε να προβλεφθεί υπολογίζοντας µόνο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

3 ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ουγγαρία είναι χαµηλότερηο απ αυτό που προβλέπεται βάσει του εισοδήµατος (Γράφηµα 1.3). Το προσδόκιµο ζωής στα 65 αυξήθηκε επίσης σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 2003 το προσδόκιµο ζωής στα 65 έφτανε κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ τα 19,3 έτη για τις γυναίκες και τα 15,9 έτη για τους άνδρες, που µεταφράζεται σε αύξηση µεγαλύτερη από 3 χρόνια σε σύγκριση µε το 1970 και για τα δύο φύλα. Όπως και για το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση, το 2003 η Ιαπωνία ανέφερε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής στα 65 (Γράφηµα 1.5). Το προσδόκιµο ζωής στα 65 αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον. Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΟΟΣΑ, το προσδόκιµο ζωής στα 65 θα ανέλθει κατά µέσο όρο έως το 2040 στα 21,6 χρόνια για τις γυναίκες και τα 18,1 χρόνια για τους άνδρες στις χώρες του Οργανισµού. Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν σηµειώσει αξιοσηµείωτη πρόοδο στη µείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιµότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη συνολική βελτίωση των οικονοµικών και των κοινωνικών συνθηκών, καθώς και χάρη στη βελτίωση των υπηρεσιών µεταγεννητικής φροντίδας και την αύξηση της πρόσβασης στην παιδική ανοσοποίηση. Στην Πορτογαλία, η οποία ήταν η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό βρεφικής θνησιµότητας στην Ευρώπη, το ποσοστό µειώθηκε κατά περισσότερο από 90% από το 1970 και έπειτα, κατατάσσοντάς τη µεταξύ των χωρών µε το χαµηλότερο ποσοστό το Μεγάλη µείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιµότητας πέτυχαν επίσης το Μεξικό, η Τουρκία και µερικές άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Το 2003 η Ισλανδία, η Ιαπωνία και ορισµένες Σκανδιναβικές χώρες κατέγραφαν τα χαµηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιµότητας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Γράφηµα 1.20). Αυξάνεται το κόστος της υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ Εκτός από την εντυπωσιακή αύξηση του µέσου όρου ζωής κατά τις περασµένες δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, και το κόστος της υγείας επίσης αυξήθηκε διαχρονικά. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες ο ρυθµός αύξησης των δαπανών υγείας ήταν γρηγορότερος απ αυτόν της συνολικής οικονοµικής µεγένθυσης. Το 2003 οι χώρες του ΟΟΣΑ διέθεσαν κατά µέσο όρο 8,8% του ΑΕΠ τους στην υγεία, έναντι του 7,1% το 1990 και λίγο πάνω από το 5% το Εντούτοις, το µερίδιο του ΑΕΠ που διατέθηκε στις δαπάνες υγείας ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των χωρών κυµαινόµενο από 15% στις Ηνωµένες Πολιτείες έως λιγότερο από 6% στη ηµοκρατία της Σλοβακίας και την Κορέα. Το 2003 οι υψηλότερες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ έγιναν στις Ηνωµένες Πολιτείες και ακολουθούσαν η Ελβετία και η Γερµανία µε ποσοστό 11,5% και 11,1% του ΑΕΠ (Γράφηµα 3.7). Η αύξηση των δαπανών υγείας οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Γενικά, οι χώρες του ΟΟΣΑ µε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να δαπανούν περισσότερο κατά κεφαλή για την υγεία (Γράφηµα 3.10). Εντούτοις, υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των χωρών, που ίσως εν µέρει να αντανακλούν τις διαφορετικές αποφάσεις πολιτικής σχετικά µε το κατάλληλο ύψος των δαπανών, τις ποικίλες δοµές χρηµατοδότησης και οργάνωσης των συστηµάτων υγείας, καθώς και την αξία που προσδίδεται στις επιπρόσθετες δαπάνες υγείας έναντι άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πρόοδος στον τοµέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αποτελεί κύριο παράγοντα αύξησης του κόστους της υγείας. Οι παράγοντες που HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

4 επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των νέων ιατρικών τεχνολογιών και των νέων φαρµάκων είναι πολλοί και συµπεριλαµβάνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους τρόπους χρηµατοδότησης του νέου εξοπλισµού, της θεραπείας ή των φαρµάκων. Η γήρανση του πληθυσµού συµβάλλει εξίσου στην αύξηση των δαπανών υγείας. Το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 65 ή άνω αυξήθηκε σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (Γράφηµα 5.3) και αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον, δεδοµένης ιδιαίτερα της γήρανσης της γενιάς των «baby-boomers» (δηλαδή των ατόµων που γεννήθηκαν µεταξύ του 1943 και του 1960 και που θα αρχίσουν να πλησιάζουν τα 65 από το 2010 και µετά). Καθώς οι ανάγκες των πληθυσµιακών οµάδων µεγαλύτερης ηλικίας σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µακροχρόνια µέριµνα τείνουν να είναι µεγαλύτερες, η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται να αυξήσει τις δηµόσιες δαπάνες σε αυτούς τους τοµείς. Το κόστος της υγείας πιέζει τους δηµόσιους προϋπολογισµούς εδοµένου ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση (είτε µέσω της κοινωνικής ασφάλισης, είτε µέσω του κρατικού προϋπολογισµού) κυριαρχεί στην κάλυψη της υγειονοµικής δαπάνης, ο δηµόσιος τοµέας βαρύνεται µε το µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών υγείας σε όλες τις χώρες, εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Κορέα (Γράφηµα 3.17). Ακόµα και στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει σηµαντικά στη χρηµατοδότηση αυτή, οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία αντιπροσωπεύουν το 6,6% του ΑΕΠ, ποσοστό εφάµιλλο µε αυτό του µέσου όρου του ΟΟΣΑ. Η περασµένη δεκαετία διαιρείται γενικά σε δύο περιόδους ως προς την αύξηση των δηµόσιων δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά την πενταετία ο ρυθµός αύξησης των δηµόσιων δαπανών υγείας ήταν παρεµφερής ή κάπως πιο βραδύς απ αυτόν της οικονοµικής µεγέθυνσης. Πρόσφατα, όµως, οι δηµόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν ταχύτερα από την οικονοµική µεγέθυνση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Σε ορισµένες χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και ο Καναδάς, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηµόσιων δαπανών υγείας αντανακλούσαν εκούσιες πολιτικές που στόχευαν στην άµβλυνση της πίεσης από την πλευρά της ζήτησης, την οποία προκάλεσαν τα µέτρα συγκράτησης του κόστους που εφαρµόστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 90 (Γράφηµα 3.6). Η πρόσφατη ραγδαία άνοδος των φαρµακευτικών δαπανών (περισσότερο από 5% ετησίως κατά µέσο όρο από το 1997 έως σήµερα) υπήρξε σηµαντικός µοχλός της γενικής αύξησης της συνολικής δηµόσιας δαπάνης υγείας. Πράγµατι, στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση των φαρµακευτικών δαπανών ξεπέρασε την αύξηση της συνολικής δαπάνης υγείας κατά την ίδια περίοδο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Αυστραλία ο ρυθµός αύξησης των φαρµακευτικών δαπανών ήταν τουλάχιστον διπλάσιος του αντίστοιχου των συνολικών δαπανών υγείας για την ίδια περίοδο. Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε επίσης στην Ιρλανδία και την Κορέα, αν και από σχετικά χαµηλότερο επίπεδο κατά κεφαλή στις αρχές της περιόδου. Ο ρυθµός αύξησης ήταν πολύ πιο αργός στην Ιαπωνία (Γράφηµα 3.16). Κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 60% των φαρµακευτικών δαπανών βαρύνει τα δηµόσια ταµεία και το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από πληρωµές των χρηστών και έως ένα µικρότερο βαθµό από την ιδιωτική ασφάλιση. Εντούτοις, η απόκλιση που κρύβεται πίσω απ αυτόν το µέσο όρο κυµαίνεται από 11% στο Μεξικό και 21% στις HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

5 Ηνωµένες Πολιτείες έως 86% στην Ιρλανδία. Οι διαφορές αυτές πιθανότατα να αντανακλούν το διαφορετικό βαθµό κάλυψης της φαρµακευτικής δαπάνης από τα εθνικά προγράµµατα υγείας και τη δηµοσίως χρηµατοδοτούµενη ασφάλιση (Πίνακας 3.11). Το 2003 οι δαπάνες για τα φάρµακα ανά άτοµο ήταν οι υψηλότερες στις Ηνωµένες Πολιτείες (πάνω από 700 δολάρια ΗΠΑ ανά άτοµο), και ακολουθούσαν η Γαλλία (λίγο περισσότερα από 600 δολάρια ΗΠΑ), ο Καναδάς και η Ιταλία (περίπου 500 δολάρια ΗΠΑ). Οι χαµηλότερες δαπάνες µόλις που υπερέβαιναν τα 100 δολάρια ΗΠΑ, σηµειώθηκαν στο Μεξικό και την Τουρκία. Οι αποκλίσεις αυτές αντανακλούν διαφορές στον όγκο, τη δοµή της κατανάλωσης και το επίπεδο των τιµών. Οι διαφορές στα επίπεδα του εισοδήµατος µεταξύ των χωρών επηρεάζουν επίσης τις φαρµακευτικές δαπάνες (Γράφηµα 3.14). Η έλλειψη πόρων για υγειονοµική περίθαλψη θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα σε κάποιες χώρες Η παρατηρούµενη έλλειψη γιατρών προκαλεί µεγάλη ανησυχία σε πολλές χώρες. Το µέγεθος, η κατανοµή και η σύνθεση των ασκούντων το επάγγελµα γιατρών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως τα µέτρα που περιορίζουν την είσοδο στο ιατρικό επάγγελµα, η επιλογή της ειδικότητας, η αµοιβή και άλλες πτυχές των συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και η µετάναστευση. Το 2003 η αναλογία των γιατρών κατά κεφαλή στις χώρες του ΟΟΣΑ κυµαινόταν από 4 γιατρούς ανά άτοµα στην Ιταλία και την Ελλάδα έως λιγότερους από 2 ανά άτοµα στην Τουρκία, το Μεξικό και την Κορέα. Η αναλογία των γιατρών ήταν επίσης σχετικά χαµηλή στην Ιαπωνία, τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες όµως παραδοσιακά έχουν θέσει περιορισµούς στον αριθµό των εισακτέων στις ιατρικές σχολές. Οι γιατροί που σπούδασαν στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του ιατρικού δυναµικού σε κάποιες χώρες. Το 2000 το ποσοστό των γιατρών που σπούδασαν στο εξωτερικό υπερέβαινε το 20% του συνόλου των γιατρών στις αγγλόφωνες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Από την άλλη πλευρά, το µερίδιο των γιατρών που σπούδασαν στο εξωτερικό ήταν πολύ χαµηλότερο στην Ιαπωνία, την Αυστρία και τη Γαλλία (Γράφηµα 2.4). Η διεθνής µετανάστευση µπορεί να αυξήσει την ευελιξία των αγορών εργασίας για γιατρούς και άλλους επαγγελµατίες της υγείας στις χώρες υποδοχής, αλλά γεννά ανησυχίες για τη διαρροή επιστηµόνων, λόγω των καθαρών µακροχρόνιων µεταναστατευτικών ροών προσωπικού προς χώρες µε υψηλότερο εισόδηµα. Στην τρίτη έκδοση της έκθεσης Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ 2005 παρουσιάζονται νέα στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τις αµοιβές των γιατρών, τόσο των ειδικευµένων γενικών γιατρών όσο και των υπολοίπων ειδικευµένων (οι οποίοι ταξινοµούνται σε µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους). Συγκρινόµενο µε το µέσο εθνικό εισόδηµα, το εισόδηµα των γιατρών ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα, το εισόδηµα των αυτοαπασχολούµενων ειδικευµένων γιατρών είναι σχετικά υψηλό στην Ολλανδία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Βέλγιο και τον Καναδά. Αντίθετα, οι ειδικευµένοι γιατροί στην Ουγγαρία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας (ανεξάρτητα από το αν είναι µισθωτοί ή αυτοαπασχολούµενοι) λαµβάνουν σχετικά HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

6 χαµηλότερες αποδοχές, σε σύγκριση µε το µέσο εθνικό εισόδηµα, απ αυτές των συναδέλφων τους σε άλλες χώρες (Γράφηµα 2.9). Υπάρχουν επίσης αναφορές για την τρέχουσα έλλειψη νοσηλευτών σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ. Όπως και στην περίπτωση των γιατρών, ο αριθµός των νοσηλευτών διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, µολονότι η συγκρισιµότητα των δεδοµένων περιορίζεται από το συνυπολογισµό διαφορετικών κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού. Η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Ολλανδία αναφέρουν τις υψηλότερες αναλογίες νοσηλευτών ξεπερνώντας τους 13 νοσηλευτές ανά άτοµα το Στη χαµηλότερη βαθµίδα κατατάσσονταν η Τουρκία, η Κορέα, το Μεξικό και η Ελλάδα µε λιγότερους από 4 νοσηλευτές ανά άτοµα (Γράφηµα 2.5). Εξετάζοντας τις τάσεις που διαµορφώνονταν µε την πάροδο του χρόνου, µεταξύ του 1990 και του 2003, η αναλογία των νοσηλευτών συνέχισε να αυξάνεται έστω και ελαφρά στις περισσότερες χώρες, αλλά άρχισε να µειώνεται στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Πολωνία (Γράφηµα 2.6). Τα στοιχεία για την αµοιβή των νοσηλευτών είναι διαθέσιµα µόνο για τους µισθωτούς νοσηλευτές των νοσοκοµείων. Με βάση τα στοιχεία από δώδεκα χώρες, το σχετικό εισόδηµα των νοσηλευτών συγκρινόµενο µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το υψηλότερο στην Πορτογαλία και ακολουθούν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Το σχετικό εισόδηµα είναι το χαµηλότερο στη ηµοκρατία της Τσεχίας και την Ουγγαρία, καθώς και στη Νορβηγία (Γράφηµα 2.11). Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σε µερικές χώρες όσον αφορά την έλλειψη διαγνωστικού ή θεραπευτικού εξοπλισµού απαραίτητου για την έγκαιρη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής. Οι διαγνωστικές τεχνολογίες, όπως οι αξονικοί και οι µαγνητικοί τοµογράφοι, διαδόθηκαν ευρύτατα κατά την περασµένη δεκαετία σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Καθώς η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι νεότερη τεχνολογία από την Αξονική Τοµογραφία (CT), ο αριθµός των µαγνητικών τοµογράφων αυξήθηκε ιδιαίτερα γρήγορα από το 1990 και έπειτα (Πίνακας 2.8). Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τη διάδοση των ιατρικών τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, η Ιαπωνία αναφέρει τον υψηλότερο αριθµό αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων κατά κεφαλήν. Αντίθετα, όπως είναι αναµενόµενο λόγω του υψηλού κόστους του εξοπλισµού αυτού, το Μεξικό διαθέτει τις λιγότερες µονάδες µαγνητικών τοµογράφων κατά κεφαλήν και ακολουθεί η Πολωνία, η ηµοκρατία της Σλοβακίας και η ηµοκρατία της Τσεχίας (Γράφηµα 2.13 και 2.14). Η έµφαση στην πρόληψη ενδεχοµένως να επιτρέψει την περαιτέρω βελτίωση της υγείας και παράλληλα να µειώσει την πίεση που ασκείται στα συστήµατα υγείας Μερικές φορές ασκείται κριτική στα συστήµατα υγείας ότι εστιάζονται υπέρµετρα στην νοσηλεία των ασθενών παραµελώντας την πρόληψη της ασθένειας. Πράγµατι, κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ µόνο περίπτου το 3% της τρέχουσας δαπάνης υγείας διατίθεται στην πρόληψη και σε προγράµµατα δηµόσιας υγείας (Γράφηµα 3.12). Έχει αποδειχτεί ότι, οι παιδικοί εµβολιασµοί είναι ένα από τα πιο αποτελεσµατικά προληπτικά µέτρα για τη µείωση των παιδικών ασθενειών και της παιδικής θνησιµότητας. Στα δύο τρίτα περίπου των χωρών του ΟΟΣΑ περίπου το 95% του HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

7 πληθυσµού έχει εµβολιασθεί µε το τριπλό εµβόλιο διφθερίτιδας- τετάνου- κοκκύτου (DTP), καλύπτοντας το ποσοστό που είναι απαραίτητο για τη γενική ανοσία του πληθυσµού. Όσον αφορά την ιλαρά, περίπου το µισό των χωρών του ΟΟΣΑ αναφέρουν το ίδιο περίπου ποσοστό. Μερικές από τις πιο πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Αυστρία, αναφέρουν χαµηλότερο του µέσου ποσοστό εµβολιασµού τόσο για τη διφθερίτιδα όσο και για την ιλαρά (Γράφηµα 2.21). Η ανοσοποίηση των ηλικιωµένων ατόµων έναντι της γρίππης διαδόθηκε ευρύτατα στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά την περασµένη δεκαετία ως µέσο πρόληψης της ασθένειας, της νοσηλείας και της θνησιµότητας µεταξύ της πληθυσµιακής αυτής οµάδας που διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών επιπλοκών από τη γρίππη. Το 2003 το ποσοστό εµβολιασµού κατά της γρίππης µεταξύ των ηλικιωµένων κυµαινόταν από λιγότερο του 40% στη ηµοκρατία της Τσεχίας, τη ηµοκρατία της Σλοβακίας και την Ουγγαρία έως περισσότερο από 75% στην Αυστραλία, την Κορέα και την Ολλανδία. Το ποσοστό εµβολιασµού κατά της γρίππης υπερέβαινε το 60% στην πλειονότητα των χωρών της Οµάδας των 7, µε εξαίρεση τη Γερµανία και την Ιαπωνία όπου λιγότερο από το 50% των ηλικιωµένων ανέφερε ότι είχε εµβολιασθεί κατά της γρίππης το 2003 (Γράφηµα 2.23). Οι κινδύνοι για την υγεία µεταβάλλονται Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες επιτυγχάνθηκε επίσης σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη µείωση του καπνίσµατος σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, αν και το κάπνισµα παραµένει µία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση πολιτικών οι οποίες στόχευαν στη µείωση του καπνίσµατος µέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, την απαγόρευση των διαφηµίσεων και την αύξηση της φορολογίας. Τα τρέχοντα ποσοστά των τακτικών καπνιστών µεταξύ των ενηλίκων ανέρχονται σε λιγότερο από 20% στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Σουηδία και τις Ηνωµένες Πολιτείες, έναντι του πάνω από 33% κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70. Αντίθετα, το ποσοστό των ενήλικων τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και το Λουξεµβούργο υπερβαίνει το 33% (Γράφηµα 4.1). Επίσης, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες µειώθηκε βαθµιαία η µέση κατανάλωση αλκοόλ ανά ενήλικα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Οι φραγµοί στις διαφηµίσεις, οι περιορισµοί των πωλήσεων και η φορολογία αποδείχτηκαν αποτελεσµατικά µέτρα µείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ. Οι χώρες µε µεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού όπως η Ιταλία και η Γαλλία µείωσαν σηµαντικά την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ από το 1980 και έπειτα. Από την άλλη πλευρά, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% στην Ιρλανδία (Γράφηµα 4.6 και 4.7). Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση του ποσοστού των υπέρβαρων και των παχύσαρκων παιδιών αναδεικνύεται ταχύτατα µείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Η παχυσαρκία είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για την υγεία προξενώντας προβλήµατα όπως η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το άσθµα, η αρθρίτιδα και ορισµένα είδη καρκίνου. Περισσότερο από το 50% των ενηλίκων θεωρούνται σήµερα είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι σε δέκα χώρες του ΟΟΣΑ, και συγκεκριµένα στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Μεξικό, το Ηνωµένο Βασίλειο, HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

8 την Αυστραλία, τη ηµοκρατία της Σλοβακίας, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, την Ουγγαρία, το Λουξεµβούργο και τη ηµοκρατία της Τσεχίας (Πίνακας 4.6). Η παχυσαρκία, η οποία εγκυµονεί σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία σε σύγκριση µε το υπερβάλλον βάρος, κυµαίνεται στους ενήλικες από 3% στην Ιαπωνία και την Κορέα έως 31% στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες ο αριθµός των υπέρβαρων και των παχύσαρκων ατόµων υπολογίζεται βάσει αναφορών των ίδιων των ατόµων, ενώ αντίθετα στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ο υπολογισµός αυτός βασίζεται στην πραγµατική καταµέτρηση του ύψους και του βάρους τους. Η πρώτη κατηγορία δεδοµένων για το ύψος και το βάρος δεν είναι αξιόπιστη, καθώς οι αναφορές υποτιµούν συνήθως το πραγµατικό βάρος. Αυτό σηµαίνει ότι οι σηµερινοί αριθµοί για την παχυσαρκία υποτιµούν την πραγµατική κατάσταση εξαιτίας της µεροληψίας στην αναφορά (Γράφηµα 4.12 και 4.13). Η παχυσαρκία εγκυµονεί µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης χρόνιων παθήσεων, και συνεπάγεται σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος υγειονοµικής περίθαλψης. Σύµφωνα µε υπολογισµούς από τις Ηνωµένες Πολιτείες, το κόστος των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης είναι κατά 36% υψηλότερο και το κόστος των φαρµάκων 77% υψηλότερο για τους παχύσαρκους σε σύγκριση µε αυτούς των οποίων το βάρος είναι κανονικό (Sturm, 2002). Καθώς η παχυσαρκία και η εκδήλωση των συνεπαγόµενων προβληµάτων υγείας δεν συµπίπτουν χρονικά, η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας που παρατηρήθηκε κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ αναµένεται να αυξήσει το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης στο µέλλον. HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

9 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS EDITION ISBN OECD

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες. Μία συγκριτική μελέτη. Ενωμένοι Για τα παιδιά

Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες. Μία συγκριτική μελέτη. Ενωμένοι Για τα παιδιά Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες Μία συγκριτική μελέτη Ενωμένοι Για τα παιδιά 2 Η Έκθεση 11 του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF, (Innocenti Report Card 11), συντάχθηκε από τον Peter Adamson. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοινός παρονομαστής των εξελίξεων στον υγειονομικό τομέα τα τελευταία χρόνια είναι ο υψηλός ρυθμός αύξησης των δαπανών του. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες υγείας κατέχουν τη δεύτερη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις»

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» ΒΑΚΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΑΕ08009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου...

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών χαρακτηρίζει την εποχή μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προκαλεί σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς στα συστήματα υγείας των περισσοτέρων χωρών. Ως

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα