Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία."

Transcript

1 Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Ο εξγαιεηαθόο ινγηζκόο είλαη κηα θηινζνθηθή έλλνηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ο ινγηζκόο απηόο θπξηαξρώληαο ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρεη θπξηαξρήζεη ζ όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη όκσο πνιιέο θνξέο αληίζεηνο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, θαζώο γεληθόηεξα ηεο δσήο, άξα κε εζηθόο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε, κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ ζπληζησζώλ ηεο ζθέςεο, πνπ νδεγνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, κε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Παξαζέησ κεξηθέο εκπεηξίεο κνπ από ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ κε καζεηηθέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθε. Ζ πξναλαθεξόκελε εκπεηξία κνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6 ν πλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θέςε, Μάζεζε, Αεηθνξία, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Φσηνγξαθία, πλεξγαηηθή, Οκαδηθή, πιινγηθή, Αηζζεηηθή, πλαηζζεκαηηθή, Βησκαηηθή, Δξγαιεηαθόο ΔΙΑΓΩΓΗ Ο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, όπσο δηαηππώζεθε από ηνπο θνξείο AIUCN, UNEP θαη WWFQ (1991), είλαη: «Η αλάπηπμε είλαη αεηθόξνο όηαλ βειηηώλεη ηε πνηόηεηα δσήο ζην πιαίζην ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή». Δπίζεο ε Φινγαΐηε (2005) γξάθεη γηα ηελ αεηθνξία: «Η αεηθνξία πξνβάιιεη σο κηα έλλνηα γεληθόηεξε από απηήλ ηνπ πεξηβάιινληνο, γηαηί ελζσκαηώλεη ηαπηόρξνλα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή.». Η Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ή γεληθόηεξα ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, «είλαη ε θαηαλόεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθό θαη ηερλεηό.» (Φινγαΐηε, 2005). Σύκθσλα κε ηελ ίδηα (2005), «ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία βνεζά ώζηε νη πνιίηεο λα κελ πξνζαξκόδνληαη ζε επηηαγέο άιισλ, αιιά λα κπνξνύλ λα δηακνξθώλνπλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ ην δηθό ηνπο, πξνζηαηεύνληαο ηα δηθαηώκαηα ησλ γεληώλ πνπ ζα

2 αθνινπζήζνπλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνινγηθήο αιιειεγγύεο ζηνλ ρώξν θαη ζηνλ ρξόλν, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.». Παξαζέησ παξαθάησ νξηζκνύο θαη απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό. Σθέθηεηαη θάπνηνο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό «όηαλ παίξλεη ηα αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθά κέζα κέρξη ηα όξηα ηνπ» (Routlegde Encyclopedia of Philoshophy) ή ζύκθσλα κε ηνλ Βαξνπθάθε (2012), «έλα άηνκν είλαη εξγαιεηαθά νξζνινγηθό, αλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο πόξνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηα πάζε ηνπ.». Απόςεηο ακθηζβήηεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο δξάζεο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό θαη γεληθόηεξα κε ηνλ νξζνινγηζκό είλαη, όπσο απηή ηνπ Passett, (1988), πνπ γξάθεη: «Τν κέζν γίλεηαη ζθνπόο, ε ινγηθή ηνπ εξγαιείνπ επηβάιιεηαη ζε όια ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο.» θαη «Μηα επηζηήκε ηνπ νξζνινγηθνύ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ηίπνηε άιιν εθηόο από ζπκπεξαζκαηηθή θαη ππνζεηηθή, ρσξίο θακηά ειπίδα λα ζπλαληήζεη θάπνηε ην πξαγκαηηθό.». Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο; Γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ βηόζθαηξα, ν Passett (1988) γξάθεη ζρεηηθά: «Η ινγηθή επνκέλσο, ηνπ νηθνλνκηθνύ κεραληζκνύ κεηαζρεκαηίδεηαη ζεκειηαθά ζε δύν ζεκεία: α) Σπγρένληαο ηα εξγαιεία κε ηνπο ζθνπνύο, παύεη λα έρεη ζαλ αληηθείκελν ηηο θπζηθέο πξαγκαηηθόηεηεο, ζέηνληαο απνθιεηζηηθά ζε ηζρύ ρξεκαηηθέο αμίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αζθεζεί ν ινγηζκόο ηεο κεγηζηνπνίεζεο. β) Αλακνξθώλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο βηόζθαηξαο. ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία πξηλ απ όια, ελδηαθέξεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία. ε ινγηθή απηή απνζπλδέεηαη θαηά ζπλέπεηα ξηδηθά από θείλε ηνπ θπζηθνύ ελδηαθέξνληνο.» θαη «Σε αηνκηθό επίπεδν, ε αλάπηπμε ηνπ «θαηέρσ» δελ είλαη, όπσο είδακε, δεκηνπξγία αιιά θαηαζηξνθή ηνπ «ππάξρσ». Σε θνηλσληθό επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέιημεο ηεο νπνίαο αλαγθαζηήθακε λα δηαγξάςνπκε ηελ πνξεία, ην κέζν πήξε κνξθή ζθνπνύ.». Γηα ηελ εθπαίδεπζε ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:261) γξάθεη: «Άξα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε θαηά πόζν, ζην πιαίζην ηεο επηδίσμεο κεγαιύηεξεο ηππνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ε γιώζζα ηνπ κάλαηδκελη θαη ηνπ ειέγρνπ, κε ηελ νπνία γίλεηαη εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο, είλαη επαξθήο γηα ηνπο εζηθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο.». Γηα ηελ νίθεζε ν Αζαλαζάθεο (2000) γξάθεη: «Δπηπιένλ, ε άλαξρε απηή αλάπηπμε, νδεγεκέλε θαηά θαλόλα από ηελ θεξδνζθνπία ζε βάξνο ηεο γεο, πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θιεξνδνηεκέλνπ από ην πξόζθαην παξειζόλ εηθαζηηθνύ πινύηνπ (ιόγνπ ράξε ησλ αμηόινγσλ λενθιαζηθώλ θηηζκάησλ), αιιά θαη ηελ ππνβάζκηζε πνιύηηκσλ αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ ηνπ απώηεξνπ πνιηηηζκηθνύ παξειζόληνο.» Γεληθόηεξα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ, ε Chapman (2003).γξάθεη: «Αληηιακβαλόκαζηε όιν θαη πεξηζζόηεξν όηη ε πνηόηεηα ηεο δσήο επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλνπκε ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ καο. Σην ζεκεξηλό θόζκν, σζηόζν, ην παηδί βνκβαξδίδεηαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηε δηαθήκηζε, ηα θαηαλαισηηθά πξντόληα θαη ην πεξηβάιινλ-κε ακέηξεηεο αβαζάληζηεο αμίεο θαη πξόηππα γηα ηνλ εαπηό ηνπ.».

3 Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ Η ρξήζε ηεο θσηνγξάθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, i) κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ, ii) πνπ πξνάγεη ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα, iii) πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ζθέςεο θαη iv) ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηύπσλ. Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «i)» ν Passet (1988) γξάθεη: «Δλ ηνύηνηο, παξόιν πνπ είλαη ηόζν βαζηθέο, νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο, δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ επηδηώμεσλ. Πέξα από ην βαζίιεην ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο, ππάξρεη ην βαζίιεην ηεο έκπλεπζεο, ηεο επαηζζεζίαο, ηεο αηζζεηηθήο», ελώ ε Chapman (1993) αλαθέξεη: «Σηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ππάξρεη ηόζν κεγάιε ηαύηηζε αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, θαζώο αλάκεζα θαη ζηνλ ζθνπό θαη ηελ πξάμε, ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο σξίκαλζεο.» θαη «Τν λα επαπμήζνπκε ηελ επαηζζεζία θαη ηηο θαληαζηαθέο καο δπλάκεηο δελ είλαη απηνζθνπόο, αιιά έλαο ηξόπνο γηα λα θαηαθέξνπκε λα λνηώζνπκε όηη επηθνηλσλνύκε κε ηελ δσή. Η δσή είλαη άγξηα θαη γιπθηά, γεκάηε έληαζε αιιά θαη εξεκία είλαη κηα δηαδηθαζία όπνπ αλαθαιύπηνπκε πξάγκαηα θαη αθηεξσλόκαζηε ζε απηά ελώ εγθαηαιείπνπκε θάπνηα άιια.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «ii)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Μηα ηάμε ζα έπξεπε λα γίλεη κηα θνηλόηεηα δηεξεύλεζεο πνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ θηιόζηνξγε ζθέςε.», ελώ ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:262) γξάθεη: «Φπζηθά, ζηελ πνξεία θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπόθεπθηα καζαίλνπλ, θαζώο πξέπεη λα δείμνπλ ζηνλ καζεηή ην λόεκα εθείλσλ ησλ ηδεώλ πνπ απηόο κπνξεί λα κελ είρε πξνεγνπκέλσο αξζξώζεη θαη θαζώο, αθόκα, πξέπεη λα ρεηξηζηνύλ εξσηήκαηα πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο αληηκεησπίζεη.» ή όπσο θαη ε Chapman (1993) γξάθεη: «Η ηέρλε γίλεηαη κνξθή επηθνηλσλίαο όηαλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα νπηηθά κέζα γηα λα πκλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ηηο ζπκκεξηζηνύλ κε ηνπο άιινπο.». Με ηελ θσηνγξάθεζε πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ-καζεηώλ θαη ησλ ελειίθσλ-εθπαηδεπηηθώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα κε κηα θιίκαθα δηαβαζκηζκέλε κεηαμύ κε νπζηαζηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγεκέλεο από ηνλ Roger Hart (βιέπε ζην Φινγατηε, 2006:241), ζηελ ηειεπηαία θαη πην ζεκαληηθή βαζκίδα ηνπνζεηείηαη ε «ε ηζόηηκε ζπκκεηνρή παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζε πξσηνβνπιίεο θαη ιήςε απνθάζεσλ.» Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iii)» νη Jan Steutel & Ben Spiecker (βιέπε ζην Marples, 2003:109) αλαθέξνπλ: «Η θξηηηθή ζθέςε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή επδσία.», ελώ ν Lipman (2006) γξάθεη: «Οη πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζθέςεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνύλ είλαη ε θξηηηθή, ε δεκηνπξγηθή, θαη ε θηιόζηνξγε Έλα πξσηνηππηθό δείγκα ηνπ δεκηνπξγηθά ζθεπηόκελνπ αηόκνπ είλαη ν θαιιηηέρλεο.» θαη «Οη ηξέρνπζεο παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ αλαδεηνύλ ηελ θξηηηθή εηο βάξνο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ηεο θηιόζηνξγεο δηάζηαζεο ηεο ζθέςεο ζα έπξεπε λα απνθιεηζηνύλ από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.». Οη Γεκεηξίνπ θαη Δπθιείδε (1992) γξάθνπλ: «Δπίζεο δελ απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο κάζεζεο από ηελ κηα ηθαλόηεηα

4 ζηελ άιιε.». Η Chapman (1993) γξάθεη: «Η θαιιηηερληθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο έγθεηηαη ζηελ επηιεθηηθή όξαζε ηνπ θσηνγξάθνπ ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ νπζία ηεο ζηηγκήο.» θαη «Όηαλ καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα «δηαβάδνπλ» ην νπηηθό πεξηβάιινλ ζαλ έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο, ηνπο δείρλνπκε όηη ε ζηνηρεηώδεο παηδεία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνθξππηνγξαθνύκε κελύκαηα πνπ καο παξνπζηάδνληαη κε νπηηθή κνξθή.». Ο Μπέξγθεξ (2011) αλαθέξεη: «Κάζε εηθόλα ελζσκαηώλεη έλα ηξόπν ζέαζεο.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iv)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Η θξηηηθή ζθέςε είλαη ζθέςε επαίζζεηε ζηελ ηδηνκνξθία θαη ζηε κνλαδηθόηεηα. Δίλαη ην αληίζεην αθξηβώο ηεο πεξηπησζηνινγίαο εθόζνλ επηβάιεη γεληθνύο θαλόλεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο, είηε απηνί νη θαλόλεο είλαη θαηάιιεινη είηε όρη. Σπλεπάγεηαη όηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε είδνπο επηβνιή ζηεξεόηππσλ. Καη εθόζνλ ε επηβνιή ζηεξενηύπσλ είλαη ν κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε πξνθαηεηιεκκέλε ζθέςε, είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε δνγκαηηζκό.» θαη «Η θηιόζηνξγε ζθέςε έρεη δηπιή ζεκαζία, γηαηί από ηε κηα πιεπξά ζεκαίλεη όηη ζθεθηόκαζηε ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο καο ζαλ λα καο αθνξά πξνζσπηθά θαη από ηελ άιιε όηη καο απαζρνιεί ν ηξόπνο ζθέςεο καο.». Η ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο σζεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ λα αλαθαιύπηνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο κε δηαθνξεηηθέο «νπηηθέο» από ηελ ζπλεζηζκέλε, δειαδή επλνεί ηελ δηαθνξά θαη ηελ πνιιαπιόηεηα. Σηελ θσηνγξάθεζε εθθξάδνληαη ειεύζεξα νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλαπηύζζεηαη ε θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε θαη πξάμε ησλ καζεηώλ. Η ιήςε κηαο θαιήο θσηνγξαθίαο απαηηεί λα είλαη «αλνηθηέο» όιεο νη αηζζήζεηο ζην ζέκα πνπ θσηνγξαθίδεηο. Η ηέρλε ηεο θσηνγξάθεζεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αίζζεζε θαη ηε ζθέςε. Δίλαη κηα ζπλερήο ζπλδηαιιαγή κεηαμύ ηεο «θαξδηάο» θαη ηνπ λνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Cartier-Bresson (1998): «Σηελ ηέρλε, άξα θαη ζηελ θσηνγξαθηθή ηέρλε εηδηθόηεξα, απνηππώλνπκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κέζα από απηή, ην δηακνξθώλνπκε, δειαδή είλαη κηα ζρέζε ακθίδξνκε.». Η θσηνγξάθεζε είλαη κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία. Με ηε θσηνγξάθεζε απνθεύγνληαη απηά, πνπ γξάθεη ν Κσλζηαληίλνο Μπαθηξηδήο (βιέπε ζην Γεσξγόπνπινο, 2005:86).: «Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ε κεζνδνινγία ηεο κεζόδνπ project έγθεηηαη ζην λα θάλνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, κε ηηο αηζζήζεηο, λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ, λα δνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα βηώζνπλ δειαδή εκπεηξίεο θαη έηζη λα πινπνηήζνπλ απηό, πνπ από παληνύ πιένλ πξνζθαινύληαη: ηε βησκαηηθή κάζεζε. Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε καο, νη αληηιήςεηο θαη νη εθαξκνγέο απηέο κεξηθή κόλν ζρέζε έρνπλ κε ηελ βησκαηηθή κάζεζε θαη πνιιέο θνξέο θηλδπλεύνπλ λα βπζίζνπλ ηνλ καζεηή ζε έλα είδνο «απηηζηηθήο» επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηε δξάζε, δεκηνπξγώληαο έλα θελό γηα πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελδηαθεξόλησλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνύλ θαη πνπ γηα πνιινύο ε πξόζβαζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ νδό ηεο δξάζεο επί ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζήζεσλ.».

5 Σην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ε θσηνγξάθεζε είλαη εκπεηξία θαη κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο δξάζεο ζην θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεδίν. Η δξάζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ζθέςε, ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο θαη ζην πνιηηηθό γξακκαηηζκό. Δπηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα εκπιέθεηαη καδί κε άιινπο, γηα ηελ ύπαξμε ελόο κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ θόζκνπ. ΜΔΘΟΓΟ-ΔΦΑΡΜΟΓΗ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η κέζνδνο, πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε εμήο: i) Μειεηά όιε ε νκάδα ην ζέκα. Οη πεγέο πιεξνθόξεζεο κπνξεί λα είλαη από βηβιία, πεξηνδηθά, ην δηαδίθηπν θαη από ηηο ζπδεηήζεηο (δηάρπζε πιεξνθνξηώλ) όιεο ηεο νκάδαο, όηαλ ζπγθεληξώλεηαη. ii) Γίλεηαη ε εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. iii) Γίλνληαη απιέο ζπκβνπιέο, πνπ αθνξνύλ ηελ ιήςε ηθαλνπνηεηηθώλ θσηνγξαθηώλ. iv) Να κε ρσξηζηνύλ νη καζεηέο ζε νκάδεο, πνπ ζα κειεηήζνπλ θαη ζα δηεθπεξαηώζνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα, αιιά όινη καδί λα ελεκεξσζνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο, αιιά θαη ζηελ ηειηθή επίδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηαηί όπσο θαη ν Morin (βιέπε ζηε Σρίδα, 2008:154) γξάθεη: «Οη όςεηο, πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηηο νπνίεο νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ρσξηζηά, απνκνλώλνληαη θαη απνθόπηεηαη ε κεηαμύ ηνπο δηαζύλδεζε». Ο ππεύζπλνο θαζεγεηήο θαιεί ζε ζπγθέληξσζε όιε ηελ νκάδα θαη ρσξίδνπλ ην ππό κειέηε ζέκα ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα. Κάζε ηκήκα ηνπ ζέκαηνο ζα κειεηεζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο θσηνγξάθεζεο από όινπο ηνπο καζεηέο. Αθνύ νξηζζεί από όινπο ην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο, πνπ ζα κειεηεζεί γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, γίλνληαη ηα εμήο: Η νκάδα ησλ καζεηώλ ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξεο νκάδεο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ ην ίδην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Οη ίδηνη νη καζεηέο επηιέγνπλ ηε ζύλζεζε απηώλ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο απνηεινύληαη από δύν σο πέληε καζεηέο. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ θάζε κία ηελ ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα δύν σο ηέζζεξηο κέξεο θαη ζην ηέινο απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ δίλνπλ ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ζηελ επόκελε νκάδα. Σην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ δύν εβδνκάδσλ πεξίπνπ, ε νκάδα ησλ καζεηώλ καδί κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ζπγθεληξώλεηαη θαη παξνπζηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θαη ζπδεηάλε ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο-ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Έηζη κειεηάηαη ηκεκαηηθά ην ζέκα από όινπο ηνπο καζεηέο, ελώ ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπγθεληξώλεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζε εληαία ελόηεηα όιν ην πιηθό. Απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζην ΓΔΛ Κπκίλσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά ζε πξόγξακκα γηα ηελ κειέηε ηνπ Γέιηα ηνπ Αμηνύ. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 12 καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ (8 θνξίηζηα θαη 4 αγόξηα). Τν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαδηθαζίεο νκαδηθέο (Σρ. 1), ζπλεξγαηηθέο (Σρ. 2), βησκαηηθέο (Σρ. 3), θξηηηθέο (Σρ. 4), Σχήμα 1: νκαδηθέο Σχήμα 2: ζπλεξγαηηθέο Σχήμα 3: βησκαηηθέο Σχήμα 4: θξηηηθέο

6 Οη δηάινγνη-εξσηήζεηο ηεο νκάδαο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θσηνγξάθεζεο, αιιά θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ έγηλαλ γηα λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θσηνγξάθεζεο: Έηζη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είπαλ: «Κύξηε ζηνπο βάιηνπο ζα πάκε;». Βάιηνη (Σρήκαηα 5,6,7). Σχήμα 5: Βάιηνη Σχήμα 6: Βάιηνη Σχήμα 7: Βάιηνη Οη ίδηνη καζεηέο κεηά ηηο πξώηεο επηζθέςεηο ζηε πεξηνρή ηνπ Γέιηα είπαλ: «θαη νη βάιηνη έρνπλ νκνξθηά αλάινγα πώο ηνπο «βιέπεηο».» Σχήμα 8: Φαιαξίδεο Σχήμα 9: Κύθλνο Σχήμα 10: Βαξβάξα Σχήμα 11: Φνηληθόπηεξα Μαζεηέο: «Πόζεο (πνηέο) κνξθέο δσήο δνπλ αξκνληθά ζηνλ πγξόηνπν θαη πόζν όκνξθεο δείρλνπλ κέζα ζ απηόλ!». Φαιαξίδεο (Σρήκα 8), Κύθλνο (Σρήκα 9), Βαξβάξα (Σρήκα 10), Φνηληθόπηεξα (Σρήκα 11) Σχήμα 12: Υγξόηνπνο θαη πόιε Σχήμα 13: Υγξόηνπνο θαη πόιε Μαζεηέο: «Πόζν θνληά είλαη ν πγξόηνπνο ζηε πόιε! Πώο επεξεάδεηαη;». Υγξόηνπνο θαη πόιε (Σρήκαηα 12,13) Σχήμα 14: παξεκβάζεηο Σχήμα 15: παξεκβάζεηο Σχήμα 16: παξεκβάζεηο Μαζεηέο: «Πόζεο πνιιέο είλαη νη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηνλ πγξόηνπν! Πώο θαη πόζν ηνλ επεξεάδνπλ;». Παξεκβάζεηο (Σρήκαηα 14, 15, 16). Τε ζρνιηθή ρξνληά ζην 32 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζε πξόγξακκα, όπνπ ε πεξηβαιινληηθή νκάδα κειεηά ηελ Άλσ Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 21 καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα από 2 ηεο Γ Λπθείνπ, 14 ηεο Β Λπθείνπ θαη 5 ηεο Α Λπθείνπ ( 10 αγόξηα, 11 θνξίηζηα). Τν ίδην ζέκα εθαξκόζζεθε ζην ίδην ζρνιείν ηελ ζρνιηθή

7 ρξνληά Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 13 καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ( 9 αγόξηα, 4 θνξίηζηα). Η θσηνγξάθεζε ήηαλ ην θύξην εξγαιείν, πνπ νδήγεζε ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθέο (Σρήκα 17), ζπλεξγαηηθέο (Σρήκα 18), βησκαηηθέο (Σρήκα 19). Σχήμα 17:Γηαδηθαζίεο Σχήμα 18:Γηαδηθαζίεο Σχήμα. 19:Γηαδηθαζίεο θξηηηθέο ζπλεξγαηηθέο βησκαηηθέο Σχήμα 20: Σπίηηα ηεο Σχήμα 21: Σπίηηα ηεο Σχήμα 22: Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Μαζεηέο: «Τα ζπίηηα είλαη δηαθνξεηηθά. Τόζν όκνξθα είηε είλαη παιηά είηε είλαη λέα! Πνηνί ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη εδώ; Τη ηζρύεη ηώξα;». Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο (Σρήκαηα 20,21,22). Σχήμα 23: Πεξηβάιινλ Σχήμα 24: Πεξηβάιινλ Σχήμα 25: Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο Μαζεηέο: «Η δνκή-ιεηηνπξγία ηεο πόιεο εδώ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθή, ήζπρα. Οη άλζξσπνη ηεο, ζα ιεγε θαλείο, όηη αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ήζπρν ξπζκό! Άξαγε ην πεξηβάιινλ δηακνξθώλεη ηνπο αλζξώπνπο;». Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο (Σρήκαηα 23,24,25). Σχήμα 26: Από ςειά Σχήμα 27: Τείρε Σχήμα 28: Αθξόπνιε Σχήμα 29: Δπηαπύξγην Μαζεηέο: «Τη αληίζεζε έρεη ε Παιηά κε ηε Νέα πόιε από ςειά! Γηαηί ε πόιε είρε ηείρε; Γηαηί ππάξρεη ε Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην;» Αληίζεζε πόιεσλ (Σρήκα 26). Τείρε (Σρήκα 27). Αθξόπνιε (Σρήκα 28). Δπηαπύξγην (Σρήκα 29).

8 Σχ. 30: Σχ. 31: Σχ. 32: Σχ. 33: Σχ.34: Σχ.35: Φπιαθέο Δίζνδνο Δπηζθεπηήξην Κάγθεια Απνκόλσζε Έμνδνο Μαζεηέο: «Πώο θαίλεηαη ε δηαθνξά ησλ λέσλ θηηξίσλ ησλ θπιαθώλ κε ηα θάζηξα ηνπ Δπηαππξγίνπ! Πνηνύο θπιάθηδαλ εθεί; Πνηά ηα αηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ νδεγνύληαη ζηε θπιαθή; Πώο αηζζάλεζαη λα βιέπεηο ην αγαπεκέλν ζνπ πξόζσπν ζην επηζθεπηήξην ή λα μππλάο θαη λα βιέπεηο ηελ ίδηα εηθόλα πίζσ από ηα θάγθεια ή λα νδεγείζαη ζηε θνβεξή απνκόλσζε ή επηηέινπο λα αλνίγεη ε πόξηα γηα ηελ ειεπζεξία;» Φπιαθέο (Σρήκα 30). Δίζνδνο (Σρήκα 31). Δπηζθεπηήξην (Σρήκα 32).Κάγθεια ( Σρήκα 33). Απνκόλσζε (Σρήκα 34). Έμνδνο (Σρήκα 35). Οη εξσηήζεηο βέβαηα νδήγεζαλ ηηο καζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαη ζε αλάινγεο απαληήζεηο. Σην πξόγξακκα ζην Δληαίν Λύθεην Κπκίλσλ ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα-αμηνιόγεζε, αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) ε αξρηθή εληύπσζε γηα ηελ δνκή θαη κνξθή ηνπ ηνπίνπ ηνπ πγξόηνπνπ είλαη εζθαικέλε, όηαλ θαλείο ηνλ «βιέπεη» θαη δελ ηνλ «θνηηάδεη» γ) ν πγξόηνπνο ζπληεξεί πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο κνξθέο δσήο. δ) βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Θεζζαινλίθεο ε) ε επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ πγξόηνπν είλαη δηαθόξσλ εηδώλ θαη κάιινλ θαηαζηξνθηθή. Σηα πξνγξάκκαηα ηνπ 32 νπ ΓΔΛ αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) Η δνκή ηεο Άλσ Πόιεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη πνιενδνκηθά θαη από άπνςε αλζξσπνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηζηνξίαο από ηελ ππόινηπε πόιε γ) Η ηζηνξία ηεο πόιεο είλαη καθξαίσλε θαη κπνξεί λα ηελ δηαπηζηώζεη θάπνηνο, ρσξίο βηβιία, εηθόλεο θαη βίληεν δ) Τν Δπηαπύξγην κεηαηξάπεθε ζε ζύγρξνλν θνιαζηήξην αλζξώπσλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινύληαη ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή, δεκηνπξγηθή θαη θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε. Πξάγκαηη όιεο νη θσηνγξαθίεο ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο είλαη απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Δηδηθόηεξα ηα ζρήκαηα 5-7, θαη είλαη απνηειέζκαηα επηπιένλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηα ζρήκαηα 8-11 θαη θαη ηεο θηιόζηνξγεο ζθέςεο, ελώ ηα ζρήκαηα είλαη απνηειέζκαηα θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ζθέςεο. Η εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, ηνπο νδεγεί ζε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη καζεηέο λα αλαπηύζζνπλ νηθνθεληξηθέο απόςεηο θαη λα απνκαθξύλνληαη από αλζξσπνθεληξηθέο απόςεηο, πνπ νδήγεζαλ ζε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AIUCN,UNEP θαη WWF. Αλαθηήζεθε ζηηο 22/7/2012 από ην site

9 Cyril Mango, (1988), ΒΤΕΑΝΣΗΟ, Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο. Henri Cartier-Bresson, (1998), Ζ απνθαζηζηηθή ζηηγκή, Αζήλα: Δθδόζεηο Άγξα. Matthew Lipman, (2006), Ζ ΚΔΨΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: Δθδόζεηο Παηάθε. Rene Passet (1987), ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, Θεζζαινλίθε. Roger Marples, (2003), ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: ΜΔΤΑΙΦΜΙΟ. Routlegde Encyclopedia of Philoshophy. Αλαθηήζεθε ζηηο 25/7/2012 από ην site: Αξηέκεο Μ. Αζαλαζάθεο (2000), Οηθνπεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Βαξνπθάθεο Γηάλλεο. Αλαθηήζεθε ζηηο 18/7/2012 από ην site: Γεσξγόπνπινο Α.Γ. επηκέιεηα (2005), Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Αζήλα: Gutenberg Αλδξέαο Γεκεηξίνπ θαη Αλαζηαζία Δπθιείδε (1992), Δκπεηξηθόο Βησκαηηθόο Γνκηζκόο: Γεδνκέλα, Αξρέο θαη Τπνζέζεηο κηαο Νενπηαδεηηαλήο Θεσξίαο, Γηεύζπλζε: Χπρνινγηθό Δξγαζηήξην, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δπίθεληξν. Δπγελία Φινγαΐηε, (2006), Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα. Κσλζηαληίλα Σρίδα (2008), πζηεκηθή θέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Μπέξγθεξ Τδνλ (2011), Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ, Αζήλα: Μεηαίρκην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα