Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία."

Transcript

1 Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Ο εξγαιεηαθόο ινγηζκόο είλαη κηα θηινζνθηθή έλλνηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ο ινγηζκόο απηόο θπξηαξρώληαο ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρεη θπξηαξρήζεη ζ όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη όκσο πνιιέο θνξέο αληίζεηνο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, θαζώο γεληθόηεξα ηεο δσήο, άξα κε εζηθόο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε, κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ ζπληζησζώλ ηεο ζθέςεο, πνπ νδεγνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, κε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Παξαζέησ κεξηθέο εκπεηξίεο κνπ από ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ κε καζεηηθέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθε. Ζ πξναλαθεξόκελε εκπεηξία κνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6 ν πλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θέςε, Μάζεζε, Αεηθνξία, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Φσηνγξαθία, πλεξγαηηθή, Οκαδηθή, πιινγηθή, Αηζζεηηθή, πλαηζζεκαηηθή, Βησκαηηθή, Δξγαιεηαθόο ΔΙΑΓΩΓΗ Ο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, όπσο δηαηππώζεθε από ηνπο θνξείο AIUCN, UNEP θαη WWFQ (1991), είλαη: «Η αλάπηπμε είλαη αεηθόξνο όηαλ βειηηώλεη ηε πνηόηεηα δσήο ζην πιαίζην ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή». Δπίζεο ε Φινγαΐηε (2005) γξάθεη γηα ηελ αεηθνξία: «Η αεηθνξία πξνβάιιεη σο κηα έλλνηα γεληθόηεξε από απηήλ ηνπ πεξηβάιινληνο, γηαηί ελζσκαηώλεη ηαπηόρξνλα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή.». Η Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ή γεληθόηεξα ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, «είλαη ε θαηαλόεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθό θαη ηερλεηό.» (Φινγαΐηε, 2005). Σύκθσλα κε ηελ ίδηα (2005), «ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία βνεζά ώζηε νη πνιίηεο λα κελ πξνζαξκόδνληαη ζε επηηαγέο άιισλ, αιιά λα κπνξνύλ λα δηακνξθώλνπλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ ην δηθό ηνπο, πξνζηαηεύνληαο ηα δηθαηώκαηα ησλ γεληώλ πνπ ζα

2 αθνινπζήζνπλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνινγηθήο αιιειεγγύεο ζηνλ ρώξν θαη ζηνλ ρξόλν, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.». Παξαζέησ παξαθάησ νξηζκνύο θαη απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό. Σθέθηεηαη θάπνηνο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό «όηαλ παίξλεη ηα αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθά κέζα κέρξη ηα όξηα ηνπ» (Routlegde Encyclopedia of Philoshophy) ή ζύκθσλα κε ηνλ Βαξνπθάθε (2012), «έλα άηνκν είλαη εξγαιεηαθά νξζνινγηθό, αλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο πόξνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηα πάζε ηνπ.». Απόςεηο ακθηζβήηεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο δξάζεο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό θαη γεληθόηεξα κε ηνλ νξζνινγηζκό είλαη, όπσο απηή ηνπ Passett, (1988), πνπ γξάθεη: «Τν κέζν γίλεηαη ζθνπόο, ε ινγηθή ηνπ εξγαιείνπ επηβάιιεηαη ζε όια ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο.» θαη «Μηα επηζηήκε ηνπ νξζνινγηθνύ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ηίπνηε άιιν εθηόο από ζπκπεξαζκαηηθή θαη ππνζεηηθή, ρσξίο θακηά ειπίδα λα ζπλαληήζεη θάπνηε ην πξαγκαηηθό.». Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο; Γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ βηόζθαηξα, ν Passett (1988) γξάθεη ζρεηηθά: «Η ινγηθή επνκέλσο, ηνπ νηθνλνκηθνύ κεραληζκνύ κεηαζρεκαηίδεηαη ζεκειηαθά ζε δύν ζεκεία: α) Σπγρένληαο ηα εξγαιεία κε ηνπο ζθνπνύο, παύεη λα έρεη ζαλ αληηθείκελν ηηο θπζηθέο πξαγκαηηθόηεηεο, ζέηνληαο απνθιεηζηηθά ζε ηζρύ ρξεκαηηθέο αμίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αζθεζεί ν ινγηζκόο ηεο κεγηζηνπνίεζεο. β) Αλακνξθώλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο βηόζθαηξαο. ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία πξηλ απ όια, ελδηαθέξεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία. ε ινγηθή απηή απνζπλδέεηαη θαηά ζπλέπεηα ξηδηθά από θείλε ηνπ θπζηθνύ ελδηαθέξνληνο.» θαη «Σε αηνκηθό επίπεδν, ε αλάπηπμε ηνπ «θαηέρσ» δελ είλαη, όπσο είδακε, δεκηνπξγία αιιά θαηαζηξνθή ηνπ «ππάξρσ». Σε θνηλσληθό επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέιημεο ηεο νπνίαο αλαγθαζηήθακε λα δηαγξάςνπκε ηελ πνξεία, ην κέζν πήξε κνξθή ζθνπνύ.». Γηα ηελ εθπαίδεπζε ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:261) γξάθεη: «Άξα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε θαηά πόζν, ζην πιαίζην ηεο επηδίσμεο κεγαιύηεξεο ηππνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ε γιώζζα ηνπ κάλαηδκελη θαη ηνπ ειέγρνπ, κε ηελ νπνία γίλεηαη εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο, είλαη επαξθήο γηα ηνπο εζηθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο.». Γηα ηελ νίθεζε ν Αζαλαζάθεο (2000) γξάθεη: «Δπηπιένλ, ε άλαξρε απηή αλάπηπμε, νδεγεκέλε θαηά θαλόλα από ηελ θεξδνζθνπία ζε βάξνο ηεο γεο, πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θιεξνδνηεκέλνπ από ην πξόζθαην παξειζόλ εηθαζηηθνύ πινύηνπ (ιόγνπ ράξε ησλ αμηόινγσλ λενθιαζηθώλ θηηζκάησλ), αιιά θαη ηελ ππνβάζκηζε πνιύηηκσλ αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ ηνπ απώηεξνπ πνιηηηζκηθνύ παξειζόληνο.» Γεληθόηεξα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ, ε Chapman (2003).γξάθεη: «Αληηιακβαλόκαζηε όιν θαη πεξηζζόηεξν όηη ε πνηόηεηα ηεο δσήο επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλνπκε ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ καο. Σην ζεκεξηλό θόζκν, σζηόζν, ην παηδί βνκβαξδίδεηαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηε δηαθήκηζε, ηα θαηαλαισηηθά πξντόληα θαη ην πεξηβάιινλ-κε ακέηξεηεο αβαζάληζηεο αμίεο θαη πξόηππα γηα ηνλ εαπηό ηνπ.».

3 Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ Η ρξήζε ηεο θσηνγξάθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, i) κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ, ii) πνπ πξνάγεη ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα, iii) πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ζθέςεο θαη iv) ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηύπσλ. Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «i)» ν Passet (1988) γξάθεη: «Δλ ηνύηνηο, παξόιν πνπ είλαη ηόζν βαζηθέο, νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο, δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ επηδηώμεσλ. Πέξα από ην βαζίιεην ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο, ππάξρεη ην βαζίιεην ηεο έκπλεπζεο, ηεο επαηζζεζίαο, ηεο αηζζεηηθήο», ελώ ε Chapman (1993) αλαθέξεη: «Σηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ππάξρεη ηόζν κεγάιε ηαύηηζε αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, θαζώο αλάκεζα θαη ζηνλ ζθνπό θαη ηελ πξάμε, ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο σξίκαλζεο.» θαη «Τν λα επαπμήζνπκε ηελ επαηζζεζία θαη ηηο θαληαζηαθέο καο δπλάκεηο δελ είλαη απηνζθνπόο, αιιά έλαο ηξόπνο γηα λα θαηαθέξνπκε λα λνηώζνπκε όηη επηθνηλσλνύκε κε ηελ δσή. Η δσή είλαη άγξηα θαη γιπθηά, γεκάηε έληαζε αιιά θαη εξεκία είλαη κηα δηαδηθαζία όπνπ αλαθαιύπηνπκε πξάγκαηα θαη αθηεξσλόκαζηε ζε απηά ελώ εγθαηαιείπνπκε θάπνηα άιια.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «ii)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Μηα ηάμε ζα έπξεπε λα γίλεη κηα θνηλόηεηα δηεξεύλεζεο πνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ θηιόζηνξγε ζθέςε.», ελώ ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:262) γξάθεη: «Φπζηθά, ζηελ πνξεία θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπόθεπθηα καζαίλνπλ, θαζώο πξέπεη λα δείμνπλ ζηνλ καζεηή ην λόεκα εθείλσλ ησλ ηδεώλ πνπ απηόο κπνξεί λα κελ είρε πξνεγνπκέλσο αξζξώζεη θαη θαζώο, αθόκα, πξέπεη λα ρεηξηζηνύλ εξσηήκαηα πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο αληηκεησπίζεη.» ή όπσο θαη ε Chapman (1993) γξάθεη: «Η ηέρλε γίλεηαη κνξθή επηθνηλσλίαο όηαλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα νπηηθά κέζα γηα λα πκλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ηηο ζπκκεξηζηνύλ κε ηνπο άιινπο.». Με ηελ θσηνγξάθεζε πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ-καζεηώλ θαη ησλ ελειίθσλ-εθπαηδεπηηθώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα κε κηα θιίκαθα δηαβαζκηζκέλε κεηαμύ κε νπζηαζηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγεκέλεο από ηνλ Roger Hart (βιέπε ζην Φινγατηε, 2006:241), ζηελ ηειεπηαία θαη πην ζεκαληηθή βαζκίδα ηνπνζεηείηαη ε «ε ηζόηηκε ζπκκεηνρή παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζε πξσηνβνπιίεο θαη ιήςε απνθάζεσλ.» Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iii)» νη Jan Steutel & Ben Spiecker (βιέπε ζην Marples, 2003:109) αλαθέξνπλ: «Η θξηηηθή ζθέςε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή επδσία.», ελώ ν Lipman (2006) γξάθεη: «Οη πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζθέςεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνύλ είλαη ε θξηηηθή, ε δεκηνπξγηθή, θαη ε θηιόζηνξγε Έλα πξσηνηππηθό δείγκα ηνπ δεκηνπξγηθά ζθεπηόκελνπ αηόκνπ είλαη ν θαιιηηέρλεο.» θαη «Οη ηξέρνπζεο παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ αλαδεηνύλ ηελ θξηηηθή εηο βάξνο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ηεο θηιόζηνξγεο δηάζηαζεο ηεο ζθέςεο ζα έπξεπε λα απνθιεηζηνύλ από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.». Οη Γεκεηξίνπ θαη Δπθιείδε (1992) γξάθνπλ: «Δπίζεο δελ απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο κάζεζεο από ηελ κηα ηθαλόηεηα

4 ζηελ άιιε.». Η Chapman (1993) γξάθεη: «Η θαιιηηερληθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο έγθεηηαη ζηελ επηιεθηηθή όξαζε ηνπ θσηνγξάθνπ ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ νπζία ηεο ζηηγκήο.» θαη «Όηαλ καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα «δηαβάδνπλ» ην νπηηθό πεξηβάιινλ ζαλ έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο, ηνπο δείρλνπκε όηη ε ζηνηρεηώδεο παηδεία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνθξππηνγξαθνύκε κελύκαηα πνπ καο παξνπζηάδνληαη κε νπηηθή κνξθή.». Ο Μπέξγθεξ (2011) αλαθέξεη: «Κάζε εηθόλα ελζσκαηώλεη έλα ηξόπν ζέαζεο.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iv)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Η θξηηηθή ζθέςε είλαη ζθέςε επαίζζεηε ζηελ ηδηνκνξθία θαη ζηε κνλαδηθόηεηα. Δίλαη ην αληίζεην αθξηβώο ηεο πεξηπησζηνινγίαο εθόζνλ επηβάιεη γεληθνύο θαλόλεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο, είηε απηνί νη θαλόλεο είλαη θαηάιιεινη είηε όρη. Σπλεπάγεηαη όηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε είδνπο επηβνιή ζηεξεόηππσλ. Καη εθόζνλ ε επηβνιή ζηεξενηύπσλ είλαη ν κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε πξνθαηεηιεκκέλε ζθέςε, είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε δνγκαηηζκό.» θαη «Η θηιόζηνξγε ζθέςε έρεη δηπιή ζεκαζία, γηαηί από ηε κηα πιεπξά ζεκαίλεη όηη ζθεθηόκαζηε ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο καο ζαλ λα καο αθνξά πξνζσπηθά θαη από ηελ άιιε όηη καο απαζρνιεί ν ηξόπνο ζθέςεο καο.». Η ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο σζεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ λα αλαθαιύπηνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο κε δηαθνξεηηθέο «νπηηθέο» από ηελ ζπλεζηζκέλε, δειαδή επλνεί ηελ δηαθνξά θαη ηελ πνιιαπιόηεηα. Σηελ θσηνγξάθεζε εθθξάδνληαη ειεύζεξα νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλαπηύζζεηαη ε θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε θαη πξάμε ησλ καζεηώλ. Η ιήςε κηαο θαιήο θσηνγξαθίαο απαηηεί λα είλαη «αλνηθηέο» όιεο νη αηζζήζεηο ζην ζέκα πνπ θσηνγξαθίδεηο. Η ηέρλε ηεο θσηνγξάθεζεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αίζζεζε θαη ηε ζθέςε. Δίλαη κηα ζπλερήο ζπλδηαιιαγή κεηαμύ ηεο «θαξδηάο» θαη ηνπ λνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Cartier-Bresson (1998): «Σηελ ηέρλε, άξα θαη ζηελ θσηνγξαθηθή ηέρλε εηδηθόηεξα, απνηππώλνπκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κέζα από απηή, ην δηακνξθώλνπκε, δειαδή είλαη κηα ζρέζε ακθίδξνκε.». Η θσηνγξάθεζε είλαη κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία. Με ηε θσηνγξάθεζε απνθεύγνληαη απηά, πνπ γξάθεη ν Κσλζηαληίλνο Μπαθηξηδήο (βιέπε ζην Γεσξγόπνπινο, 2005:86).: «Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ε κεζνδνινγία ηεο κεζόδνπ project έγθεηηαη ζην λα θάλνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, κε ηηο αηζζήζεηο, λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ, λα δνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα βηώζνπλ δειαδή εκπεηξίεο θαη έηζη λα πινπνηήζνπλ απηό, πνπ από παληνύ πιένλ πξνζθαινύληαη: ηε βησκαηηθή κάζεζε. Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε καο, νη αληηιήςεηο θαη νη εθαξκνγέο απηέο κεξηθή κόλν ζρέζε έρνπλ κε ηελ βησκαηηθή κάζεζε θαη πνιιέο θνξέο θηλδπλεύνπλ λα βπζίζνπλ ηνλ καζεηή ζε έλα είδνο «απηηζηηθήο» επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηε δξάζε, δεκηνπξγώληαο έλα θελό γηα πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελδηαθεξόλησλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνύλ θαη πνπ γηα πνιινύο ε πξόζβαζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ νδό ηεο δξάζεο επί ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζήζεσλ.».

5 Σην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ε θσηνγξάθεζε είλαη εκπεηξία θαη κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο δξάζεο ζην θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεδίν. Η δξάζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ζθέςε, ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο θαη ζην πνιηηηθό γξακκαηηζκό. Δπηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα εκπιέθεηαη καδί κε άιινπο, γηα ηελ ύπαξμε ελόο κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ θόζκνπ. ΜΔΘΟΓΟ-ΔΦΑΡΜΟΓΗ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η κέζνδνο, πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε εμήο: i) Μειεηά όιε ε νκάδα ην ζέκα. Οη πεγέο πιεξνθόξεζεο κπνξεί λα είλαη από βηβιία, πεξηνδηθά, ην δηαδίθηπν θαη από ηηο ζπδεηήζεηο (δηάρπζε πιεξνθνξηώλ) όιεο ηεο νκάδαο, όηαλ ζπγθεληξώλεηαη. ii) Γίλεηαη ε εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. iii) Γίλνληαη απιέο ζπκβνπιέο, πνπ αθνξνύλ ηελ ιήςε ηθαλνπνηεηηθώλ θσηνγξαθηώλ. iv) Να κε ρσξηζηνύλ νη καζεηέο ζε νκάδεο, πνπ ζα κειεηήζνπλ θαη ζα δηεθπεξαηώζνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα, αιιά όινη καδί λα ελεκεξσζνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο, αιιά θαη ζηελ ηειηθή επίδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηαηί όπσο θαη ν Morin (βιέπε ζηε Σρίδα, 2008:154) γξάθεη: «Οη όςεηο, πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηηο νπνίεο νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ρσξηζηά, απνκνλώλνληαη θαη απνθόπηεηαη ε κεηαμύ ηνπο δηαζύλδεζε». Ο ππεύζπλνο θαζεγεηήο θαιεί ζε ζπγθέληξσζε όιε ηελ νκάδα θαη ρσξίδνπλ ην ππό κειέηε ζέκα ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα. Κάζε ηκήκα ηνπ ζέκαηνο ζα κειεηεζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο θσηνγξάθεζεο από όινπο ηνπο καζεηέο. Αθνύ νξηζζεί από όινπο ην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο, πνπ ζα κειεηεζεί γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, γίλνληαη ηα εμήο: Η νκάδα ησλ καζεηώλ ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξεο νκάδεο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ ην ίδην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Οη ίδηνη νη καζεηέο επηιέγνπλ ηε ζύλζεζε απηώλ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο απνηεινύληαη από δύν σο πέληε καζεηέο. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ θάζε κία ηελ ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα δύν σο ηέζζεξηο κέξεο θαη ζην ηέινο απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ δίλνπλ ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ζηελ επόκελε νκάδα. Σην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ δύν εβδνκάδσλ πεξίπνπ, ε νκάδα ησλ καζεηώλ καδί κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ζπγθεληξώλεηαη θαη παξνπζηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θαη ζπδεηάλε ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο-ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Έηζη κειεηάηαη ηκεκαηηθά ην ζέκα από όινπο ηνπο καζεηέο, ελώ ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπγθεληξώλεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζε εληαία ελόηεηα όιν ην πιηθό. Απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζην ΓΔΛ Κπκίλσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά ζε πξόγξακκα γηα ηελ κειέηε ηνπ Γέιηα ηνπ Αμηνύ. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 12 καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ (8 θνξίηζηα θαη 4 αγόξηα). Τν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαδηθαζίεο νκαδηθέο (Σρ. 1), ζπλεξγαηηθέο (Σρ. 2), βησκαηηθέο (Σρ. 3), θξηηηθέο (Σρ. 4), Σχήμα 1: νκαδηθέο Σχήμα 2: ζπλεξγαηηθέο Σχήμα 3: βησκαηηθέο Σχήμα 4: θξηηηθέο

6 Οη δηάινγνη-εξσηήζεηο ηεο νκάδαο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θσηνγξάθεζεο, αιιά θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ έγηλαλ γηα λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θσηνγξάθεζεο: Έηζη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είπαλ: «Κύξηε ζηνπο βάιηνπο ζα πάκε;». Βάιηνη (Σρήκαηα 5,6,7). Σχήμα 5: Βάιηνη Σχήμα 6: Βάιηνη Σχήμα 7: Βάιηνη Οη ίδηνη καζεηέο κεηά ηηο πξώηεο επηζθέςεηο ζηε πεξηνρή ηνπ Γέιηα είπαλ: «θαη νη βάιηνη έρνπλ νκνξθηά αλάινγα πώο ηνπο «βιέπεηο».» Σχήμα 8: Φαιαξίδεο Σχήμα 9: Κύθλνο Σχήμα 10: Βαξβάξα Σχήμα 11: Φνηληθόπηεξα Μαζεηέο: «Πόζεο (πνηέο) κνξθέο δσήο δνπλ αξκνληθά ζηνλ πγξόηνπν θαη πόζν όκνξθεο δείρλνπλ κέζα ζ απηόλ!». Φαιαξίδεο (Σρήκα 8), Κύθλνο (Σρήκα 9), Βαξβάξα (Σρήκα 10), Φνηληθόπηεξα (Σρήκα 11) Σχήμα 12: Υγξόηνπνο θαη πόιε Σχήμα 13: Υγξόηνπνο θαη πόιε Μαζεηέο: «Πόζν θνληά είλαη ν πγξόηνπνο ζηε πόιε! Πώο επεξεάδεηαη;». Υγξόηνπνο θαη πόιε (Σρήκαηα 12,13) Σχήμα 14: παξεκβάζεηο Σχήμα 15: παξεκβάζεηο Σχήμα 16: παξεκβάζεηο Μαζεηέο: «Πόζεο πνιιέο είλαη νη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηνλ πγξόηνπν! Πώο θαη πόζν ηνλ επεξεάδνπλ;». Παξεκβάζεηο (Σρήκαηα 14, 15, 16). Τε ζρνιηθή ρξνληά ζην 32 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζε πξόγξακκα, όπνπ ε πεξηβαιινληηθή νκάδα κειεηά ηελ Άλσ Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 21 καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα από 2 ηεο Γ Λπθείνπ, 14 ηεο Β Λπθείνπ θαη 5 ηεο Α Λπθείνπ ( 10 αγόξηα, 11 θνξίηζηα). Τν ίδην ζέκα εθαξκόζζεθε ζην ίδην ζρνιείν ηελ ζρνιηθή

7 ρξνληά Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 13 καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ( 9 αγόξηα, 4 θνξίηζηα). Η θσηνγξάθεζε ήηαλ ην θύξην εξγαιείν, πνπ νδήγεζε ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθέο (Σρήκα 17), ζπλεξγαηηθέο (Σρήκα 18), βησκαηηθέο (Σρήκα 19). Σχήμα 17:Γηαδηθαζίεο Σχήμα 18:Γηαδηθαζίεο Σχήμα. 19:Γηαδηθαζίεο θξηηηθέο ζπλεξγαηηθέο βησκαηηθέο Σχήμα 20: Σπίηηα ηεο Σχήμα 21: Σπίηηα ηεο Σχήμα 22: Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Μαζεηέο: «Τα ζπίηηα είλαη δηαθνξεηηθά. Τόζν όκνξθα είηε είλαη παιηά είηε είλαη λέα! Πνηνί ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη εδώ; Τη ηζρύεη ηώξα;». Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο (Σρήκαηα 20,21,22). Σχήμα 23: Πεξηβάιινλ Σχήμα 24: Πεξηβάιινλ Σχήμα 25: Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο Μαζεηέο: «Η δνκή-ιεηηνπξγία ηεο πόιεο εδώ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθή, ήζπρα. Οη άλζξσπνη ηεο, ζα ιεγε θαλείο, όηη αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ήζπρν ξπζκό! Άξαγε ην πεξηβάιινλ δηακνξθώλεη ηνπο αλζξώπνπο;». Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο (Σρήκαηα 23,24,25). Σχήμα 26: Από ςειά Σχήμα 27: Τείρε Σχήμα 28: Αθξόπνιε Σχήμα 29: Δπηαπύξγην Μαζεηέο: «Τη αληίζεζε έρεη ε Παιηά κε ηε Νέα πόιε από ςειά! Γηαηί ε πόιε είρε ηείρε; Γηαηί ππάξρεη ε Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην;» Αληίζεζε πόιεσλ (Σρήκα 26). Τείρε (Σρήκα 27). Αθξόπνιε (Σρήκα 28). Δπηαπύξγην (Σρήκα 29).

8 Σχ. 30: Σχ. 31: Σχ. 32: Σχ. 33: Σχ.34: Σχ.35: Φπιαθέο Δίζνδνο Δπηζθεπηήξην Κάγθεια Απνκόλσζε Έμνδνο Μαζεηέο: «Πώο θαίλεηαη ε δηαθνξά ησλ λέσλ θηηξίσλ ησλ θπιαθώλ κε ηα θάζηξα ηνπ Δπηαππξγίνπ! Πνηνύο θπιάθηδαλ εθεί; Πνηά ηα αηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ νδεγνύληαη ζηε θπιαθή; Πώο αηζζάλεζαη λα βιέπεηο ην αγαπεκέλν ζνπ πξόζσπν ζην επηζθεπηήξην ή λα μππλάο θαη λα βιέπεηο ηελ ίδηα εηθόλα πίζσ από ηα θάγθεια ή λα νδεγείζαη ζηε θνβεξή απνκόλσζε ή επηηέινπο λα αλνίγεη ε πόξηα γηα ηελ ειεπζεξία;» Φπιαθέο (Σρήκα 30). Δίζνδνο (Σρήκα 31). Δπηζθεπηήξην (Σρήκα 32).Κάγθεια ( Σρήκα 33). Απνκόλσζε (Σρήκα 34). Έμνδνο (Σρήκα 35). Οη εξσηήζεηο βέβαηα νδήγεζαλ ηηο καζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαη ζε αλάινγεο απαληήζεηο. Σην πξόγξακκα ζην Δληαίν Λύθεην Κπκίλσλ ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα-αμηνιόγεζε, αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) ε αξρηθή εληύπσζε γηα ηελ δνκή θαη κνξθή ηνπ ηνπίνπ ηνπ πγξόηνπνπ είλαη εζθαικέλε, όηαλ θαλείο ηνλ «βιέπεη» θαη δελ ηνλ «θνηηάδεη» γ) ν πγξόηνπνο ζπληεξεί πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο κνξθέο δσήο. δ) βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Θεζζαινλίθεο ε) ε επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ πγξόηνπν είλαη δηαθόξσλ εηδώλ θαη κάιινλ θαηαζηξνθηθή. Σηα πξνγξάκκαηα ηνπ 32 νπ ΓΔΛ αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) Η δνκή ηεο Άλσ Πόιεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη πνιενδνκηθά θαη από άπνςε αλζξσπνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηζηνξίαο από ηελ ππόινηπε πόιε γ) Η ηζηνξία ηεο πόιεο είλαη καθξαίσλε θαη κπνξεί λα ηελ δηαπηζηώζεη θάπνηνο, ρσξίο βηβιία, εηθόλεο θαη βίληεν δ) Τν Δπηαπύξγην κεηαηξάπεθε ζε ζύγρξνλν θνιαζηήξην αλζξώπσλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινύληαη ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή, δεκηνπξγηθή θαη θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε. Πξάγκαηη όιεο νη θσηνγξαθίεο ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο είλαη απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Δηδηθόηεξα ηα ζρήκαηα 5-7, θαη είλαη απνηειέζκαηα επηπιένλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηα ζρήκαηα 8-11 θαη θαη ηεο θηιόζηνξγεο ζθέςεο, ελώ ηα ζρήκαηα είλαη απνηειέζκαηα θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ζθέςεο. Η εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, ηνπο νδεγεί ζε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη καζεηέο λα αλαπηύζζνπλ νηθνθεληξηθέο απόςεηο θαη λα απνκαθξύλνληαη από αλζξσπνθεληξηθέο απόςεηο, πνπ νδήγεζαλ ζε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AIUCN,UNEP θαη WWF. Αλαθηήζεθε ζηηο 22/7/2012 από ην site

9 Cyril Mango, (1988), ΒΤΕΑΝΣΗΟ, Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο. Henri Cartier-Bresson, (1998), Ζ απνθαζηζηηθή ζηηγκή, Αζήλα: Δθδόζεηο Άγξα. Matthew Lipman, (2006), Ζ ΚΔΨΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: Δθδόζεηο Παηάθε. Rene Passet (1987), ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, Θεζζαινλίθε. Roger Marples, (2003), ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: ΜΔΤΑΙΦΜΙΟ. Routlegde Encyclopedia of Philoshophy. Αλαθηήζεθε ζηηο 25/7/2012 από ην site: Αξηέκεο Μ. Αζαλαζάθεο (2000), Οηθνπεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Βαξνπθάθεο Γηάλλεο. Αλαθηήζεθε ζηηο 18/7/2012 από ην site: Γεσξγόπνπινο Α.Γ. επηκέιεηα (2005), Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Αζήλα: Gutenberg Αλδξέαο Γεκεηξίνπ θαη Αλαζηαζία Δπθιείδε (1992), Δκπεηξηθόο Βησκαηηθόο Γνκηζκόο: Γεδνκέλα, Αξρέο θαη Τπνζέζεηο κηαο Νενπηαδεηηαλήο Θεσξίαο, Γηεύζπλζε: Χπρνινγηθό Δξγαζηήξην, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δπίθεληξν. Δπγελία Φινγαΐηε, (2006), Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα. Κσλζηαληίλα Σρίδα (2008), πζηεκηθή θέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Μπέξγθεξ Τδνλ (2011), Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ, Αζήλα: Μεηαίρκην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα