Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία."

Transcript

1 Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Ο εξγαιεηαθόο ινγηζκόο είλαη κηα θηινζνθηθή έλλνηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ο ινγηζκόο απηόο θπξηαξρώληαο ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρεη θπξηαξρήζεη ζ όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη όκσο πνιιέο θνξέο αληίζεηνο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, θαζώο γεληθόηεξα ηεο δσήο, άξα κε εζηθόο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε, κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ ζπληζησζώλ ηεο ζθέςεο, πνπ νδεγνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, κε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Παξαζέησ κεξηθέο εκπεηξίεο κνπ από ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ κε καζεηηθέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθε. Ζ πξναλαθεξόκελε εκπεηξία κνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6 ν πλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θέςε, Μάζεζε, Αεηθνξία, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Φσηνγξαθία, πλεξγαηηθή, Οκαδηθή, πιινγηθή, Αηζζεηηθή, πλαηζζεκαηηθή, Βησκαηηθή, Δξγαιεηαθόο ΔΙΑΓΩΓΗ Ο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, όπσο δηαηππώζεθε από ηνπο θνξείο AIUCN, UNEP θαη WWFQ (1991), είλαη: «Η αλάπηπμε είλαη αεηθόξνο όηαλ βειηηώλεη ηε πνηόηεηα δσήο ζην πιαίζην ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή». Δπίζεο ε Φινγαΐηε (2005) γξάθεη γηα ηελ αεηθνξία: «Η αεηθνξία πξνβάιιεη σο κηα έλλνηα γεληθόηεξε από απηήλ ηνπ πεξηβάιινληνο, γηαηί ελζσκαηώλεη ηαπηόρξνλα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή.». Η Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ή γεληθόηεξα ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, «είλαη ε θαηαλόεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθό θαη ηερλεηό.» (Φινγαΐηε, 2005). Σύκθσλα κε ηελ ίδηα (2005), «ε εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία βνεζά ώζηε νη πνιίηεο λα κελ πξνζαξκόδνληαη ζε επηηαγέο άιισλ, αιιά λα κπνξνύλ λα δηακνξθώλνπλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ ην δηθό ηνπο, πξνζηαηεύνληαο ηα δηθαηώκαηα ησλ γεληώλ πνπ ζα

2 αθνινπζήζνπλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνινγηθήο αιιειεγγύεο ζηνλ ρώξν θαη ζηνλ ρξόλν, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.». Παξαζέησ παξαθάησ νξηζκνύο θαη απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό. Σθέθηεηαη θάπνηνο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό «όηαλ παίξλεη ηα αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθά κέζα κέρξη ηα όξηα ηνπ» (Routlegde Encyclopedia of Philoshophy) ή ζύκθσλα κε ηνλ Βαξνπθάθε (2012), «έλα άηνκν είλαη εξγαιεηαθά νξζνινγηθό, αλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο πόξνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηα πάζε ηνπ.». Απόςεηο ακθηζβήηεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο δξάζεο ζύκθσλα κε ηνλ εξγαιεηαθό νξζνινγηζκό θαη γεληθόηεξα κε ηνλ νξζνινγηζκό είλαη, όπσο απηή ηνπ Passett, (1988), πνπ γξάθεη: «Τν κέζν γίλεηαη ζθνπόο, ε ινγηθή ηνπ εξγαιείνπ επηβάιιεηαη ζε όια ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο.» θαη «Μηα επηζηήκε ηνπ νξζνινγηθνύ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ηίπνηε άιιν εθηόο από ζπκπεξαζκαηηθή θαη ππνζεηηθή, ρσξίο θακηά ειπίδα λα ζπλαληήζεη θάπνηε ην πξαγκαηηθό.». Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο; Γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ βηόζθαηξα, ν Passett (1988) γξάθεη ζρεηηθά: «Η ινγηθή επνκέλσο, ηνπ νηθνλνκηθνύ κεραληζκνύ κεηαζρεκαηίδεηαη ζεκειηαθά ζε δύν ζεκεία: α) Σπγρένληαο ηα εξγαιεία κε ηνπο ζθνπνύο, παύεη λα έρεη ζαλ αληηθείκελν ηηο θπζηθέο πξαγκαηηθόηεηεο, ζέηνληαο απνθιεηζηηθά ζε ηζρύ ρξεκαηηθέο αμίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αζθεζεί ν ινγηζκόο ηεο κεγηζηνπνίεζεο. β) Αλακνξθώλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο βηόζθαηξαο. ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία πξηλ απ όια, ελδηαθέξεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία. ε ινγηθή απηή απνζπλδέεηαη θαηά ζπλέπεηα ξηδηθά από θείλε ηνπ θπζηθνύ ελδηαθέξνληνο.» θαη «Σε αηνκηθό επίπεδν, ε αλάπηπμε ηνπ «θαηέρσ» δελ είλαη, όπσο είδακε, δεκηνπξγία αιιά θαηαζηξνθή ηνπ «ππάξρσ». Σε θνηλσληθό επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέιημεο ηεο νπνίαο αλαγθαζηήθακε λα δηαγξάςνπκε ηελ πνξεία, ην κέζν πήξε κνξθή ζθνπνύ.». Γηα ηελ εθπαίδεπζε ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:261) γξάθεη: «Άξα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε θαηά πόζν, ζην πιαίζην ηεο επηδίσμεο κεγαιύηεξεο ηππνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ε γιώζζα ηνπ κάλαηδκελη θαη ηνπ ειέγρνπ, κε ηελ νπνία γίλεηαη εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο, είλαη επαξθήο γηα ηνπο εζηθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο.». Γηα ηελ νίθεζε ν Αζαλαζάθεο (2000) γξάθεη: «Δπηπιένλ, ε άλαξρε απηή αλάπηπμε, νδεγεκέλε θαηά θαλόλα από ηελ θεξδνζθνπία ζε βάξνο ηεο γεο, πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θιεξνδνηεκέλνπ από ην πξόζθαην παξειζόλ εηθαζηηθνύ πινύηνπ (ιόγνπ ράξε ησλ αμηόινγσλ λενθιαζηθώλ θηηζκάησλ), αιιά θαη ηελ ππνβάζκηζε πνιύηηκσλ αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ ηνπ απώηεξνπ πνιηηηζκηθνύ παξειζόληνο.» Γεληθόηεξα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ, ε Chapman (2003).γξάθεη: «Αληηιακβαλόκαζηε όιν θαη πεξηζζόηεξν όηη ε πνηόηεηα ηεο δσήο επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλνπκε ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ καο. Σην ζεκεξηλό θόζκν, σζηόζν, ην παηδί βνκβαξδίδεηαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηε δηαθήκηζε, ηα θαηαλαισηηθά πξντόληα θαη ην πεξηβάιινλ-κε ακέηξεηεο αβαζάληζηεο αμίεο θαη πξόηππα γηα ηνλ εαπηό ηνπ.».

3 Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ Η ρξήζε ηεο θσηνγξάθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, i) κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ, ii) πνπ πξνάγεη ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα, iii) πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ζθέςεο θαη iv) ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ζηεξενηύπσλ. Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «i)» ν Passet (1988) γξάθεη: «Δλ ηνύηνηο, παξόιν πνπ είλαη ηόζν βαζηθέο, νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο, δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ επηδηώμεσλ. Πέξα από ην βαζίιεην ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο, ππάξρεη ην βαζίιεην ηεο έκπλεπζεο, ηεο επαηζζεζίαο, ηεο αηζζεηηθήο», ελώ ε Chapman (1993) αλαθέξεη: «Σηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ππάξρεη ηόζν κεγάιε ηαύηηζε αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, θαζώο αλάκεζα θαη ζηνλ ζθνπό θαη ηελ πξάμε, ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο σξίκαλζεο.» θαη «Τν λα επαπμήζνπκε ηελ επαηζζεζία θαη ηηο θαληαζηαθέο καο δπλάκεηο δελ είλαη απηνζθνπόο, αιιά έλαο ηξόπνο γηα λα θαηαθέξνπκε λα λνηώζνπκε όηη επηθνηλσλνύκε κε ηελ δσή. Η δσή είλαη άγξηα θαη γιπθηά, γεκάηε έληαζε αιιά θαη εξεκία είλαη κηα δηαδηθαζία όπνπ αλαθαιύπηνπκε πξάγκαηα θαη αθηεξσλόκαζηε ζε απηά ελώ εγθαηαιείπνπκε θάπνηα άιια.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «ii)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Μηα ηάμε ζα έπξεπε λα γίλεη κηα θνηλόηεηα δηεξεύλεζεο πνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ θηιόζηνξγε ζθέςε.», ελώ ν Richard Pring (βιέπε ζην Marples, 2003:262) γξάθεη: «Φπζηθά, ζηελ πνξεία θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπόθεπθηα καζαίλνπλ, θαζώο πξέπεη λα δείμνπλ ζηνλ καζεηή ην λόεκα εθείλσλ ησλ ηδεώλ πνπ απηόο κπνξεί λα κελ είρε πξνεγνπκέλσο αξζξώζεη θαη θαζώο, αθόκα, πξέπεη λα ρεηξηζηνύλ εξσηήκαηα πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο αληηκεησπίζεη.» ή όπσο θαη ε Chapman (1993) γξάθεη: «Η ηέρλε γίλεηαη κνξθή επηθνηλσλίαο όηαλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα νπηηθά κέζα γηα λα πκλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ηηο ζπκκεξηζηνύλ κε ηνπο άιινπο.». Με ηελ θσηνγξάθεζε πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ-καζεηώλ θαη ησλ ελειίθσλ-εθπαηδεπηηθώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα κε κηα θιίκαθα δηαβαζκηζκέλε κεηαμύ κε νπζηαζηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγεκέλεο από ηνλ Roger Hart (βιέπε ζην Φινγατηε, 2006:241), ζηελ ηειεπηαία θαη πην ζεκαληηθή βαζκίδα ηνπνζεηείηαη ε «ε ηζόηηκε ζπκκεηνρή παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζε πξσηνβνπιίεο θαη ιήςε απνθάζεσλ.» Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iii)» νη Jan Steutel & Ben Spiecker (βιέπε ζην Marples, 2003:109) αλαθέξνπλ: «Η θξηηηθή ζθέςε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή επδσία.», ελώ ν Lipman (2006) γξάθεη: «Οη πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζθέςεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνύλ είλαη ε θξηηηθή, ε δεκηνπξγηθή, θαη ε θηιόζηνξγε Έλα πξσηνηππηθό δείγκα ηνπ δεκηνπξγηθά ζθεπηόκελνπ αηόκνπ είλαη ν θαιιηηέρλεο.» θαη «Οη ηξέρνπζεο παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ αλαδεηνύλ ηελ θξηηηθή εηο βάξνο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ηεο θηιόζηνξγεο δηάζηαζεο ηεο ζθέςεο ζα έπξεπε λα απνθιεηζηνύλ από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.». Οη Γεκεηξίνπ θαη Δπθιείδε (1992) γξάθνπλ: «Δπίζεο δελ απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο κάζεζεο από ηελ κηα ηθαλόηεηα

4 ζηελ άιιε.». Η Chapman (1993) γξάθεη: «Η θαιιηηερληθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο έγθεηηαη ζηελ επηιεθηηθή όξαζε ηνπ θσηνγξάθνπ ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ νπζία ηεο ζηηγκήο.» θαη «Όηαλ καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα «δηαβάδνπλ» ην νπηηθό πεξηβάιινλ ζαλ έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο, ηνπο δείρλνπκε όηη ε ζηνηρεηώδεο παηδεία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνθξππηνγξαθνύκε κελύκαηα πνπ καο παξνπζηάδνληαη κε νπηηθή κνξθή.». Ο Μπέξγθεξ (2011) αλαθέξεη: «Κάζε εηθόλα ελζσκαηώλεη έλα ηξόπν ζέαζεο.». Γηα ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο «iv)» ν Lipman (2006) γξάθεη: «Η θξηηηθή ζθέςε είλαη ζθέςε επαίζζεηε ζηελ ηδηνκνξθία θαη ζηε κνλαδηθόηεηα. Δίλαη ην αληίζεην αθξηβώο ηεο πεξηπησζηνινγίαο εθόζνλ επηβάιεη γεληθνύο θαλόλεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο, είηε απηνί νη θαλόλεο είλαη θαηάιιεινη είηε όρη. Σπλεπάγεηαη όηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε είδνπο επηβνιή ζηεξεόηππσλ. Καη εθόζνλ ε επηβνιή ζηεξενηύπσλ είλαη ν κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε πξνθαηεηιεκκέλε ζθέςε, είλαη ερζξηθή απέλαληη ζε θάζε δνγκαηηζκό.» θαη «Η θηιόζηνξγε ζθέςε έρεη δηπιή ζεκαζία, γηαηί από ηε κηα πιεπξά ζεκαίλεη όηη ζθεθηόκαζηε ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο καο ζαλ λα καο αθνξά πξνζσπηθά θαη από ηελ άιιε όηη καο απαζρνιεί ν ηξόπνο ζθέςεο καο.». Η ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο σζεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ λα αλαθαιύπηνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο κε δηαθνξεηηθέο «νπηηθέο» από ηελ ζπλεζηζκέλε, δειαδή επλνεί ηελ δηαθνξά θαη ηελ πνιιαπιόηεηα. Σηελ θσηνγξάθεζε εθθξάδνληαη ειεύζεξα νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλαπηύζζεηαη ε θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε θαη πξάμε ησλ καζεηώλ. Η ιήςε κηαο θαιήο θσηνγξαθίαο απαηηεί λα είλαη «αλνηθηέο» όιεο νη αηζζήζεηο ζην ζέκα πνπ θσηνγξαθίδεηο. Η ηέρλε ηεο θσηνγξάθεζεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αίζζεζε θαη ηε ζθέςε. Δίλαη κηα ζπλερήο ζπλδηαιιαγή κεηαμύ ηεο «θαξδηάο» θαη ηνπ λνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Cartier-Bresson (1998): «Σηελ ηέρλε, άξα θαη ζηελ θσηνγξαθηθή ηέρλε εηδηθόηεξα, απνηππώλνπκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κέζα από απηή, ην δηακνξθώλνπκε, δειαδή είλαη κηα ζρέζε ακθίδξνκε.». Η θσηνγξάθεζε είλαη κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία. Με ηε θσηνγξάθεζε απνθεύγνληαη απηά, πνπ γξάθεη ν Κσλζηαληίλνο Μπαθηξηδήο (βιέπε ζην Γεσξγόπνπινο, 2005:86).: «Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ε κεζνδνινγία ηεο κεζόδνπ project έγθεηηαη ζην λα θάλνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, κε ηηο αηζζήζεηο, λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ, λα δνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα βηώζνπλ δειαδή εκπεηξίεο θαη έηζη λα πινπνηήζνπλ απηό, πνπ από παληνύ πιένλ πξνζθαινύληαη: ηε βησκαηηθή κάζεζε. Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε καο, νη αληηιήςεηο θαη νη εθαξκνγέο απηέο κεξηθή κόλν ζρέζε έρνπλ κε ηελ βησκαηηθή κάζεζε θαη πνιιέο θνξέο θηλδπλεύνπλ λα βπζίζνπλ ηνλ καζεηή ζε έλα είδνο «απηηζηηθήο» επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηε δξάζε, δεκηνπξγώληαο έλα θελό γηα πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελδηαθεξόλησλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνύλ θαη πνπ γηα πνιινύο ε πξόζβαζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ νδό ηεο δξάζεο επί ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζήζεσλ.».

5 Σην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ε θσηνγξάθεζε είλαη εκπεηξία θαη κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο δξάζεο ζην θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεδίν. Η δξάζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ζθέςε, ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο θαη ζην πνιηηηθό γξακκαηηζκό. Δπηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα εκπιέθεηαη καδί κε άιινπο, γηα ηελ ύπαξμε ελόο κε εξγαιεηαθνύ νξζνινγηζκνύ θόζκνπ. ΜΔΘΟΓΟ-ΔΦΑΡΜΟΓΗ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η κέζνδνο, πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε εμήο: i) Μειεηά όιε ε νκάδα ην ζέκα. Οη πεγέο πιεξνθόξεζεο κπνξεί λα είλαη από βηβιία, πεξηνδηθά, ην δηαδίθηπν θαη από ηηο ζπδεηήζεηο (δηάρπζε πιεξνθνξηώλ) όιεο ηεο νκάδαο, όηαλ ζπγθεληξώλεηαη. ii) Γίλεηαη ε εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. iii) Γίλνληαη απιέο ζπκβνπιέο, πνπ αθνξνύλ ηελ ιήςε ηθαλνπνηεηηθώλ θσηνγξαθηώλ. iv) Να κε ρσξηζηνύλ νη καζεηέο ζε νκάδεο, πνπ ζα κειεηήζνπλ θαη ζα δηεθπεξαηώζνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα, αιιά όινη καδί λα ελεκεξσζνύλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο, αιιά θαη ζηελ ηειηθή επίδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηαηί όπσο θαη ν Morin (βιέπε ζηε Σρίδα, 2008:154) γξάθεη: «Οη όςεηο, πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηηο νπνίεο νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ρσξηζηά, απνκνλώλνληαη θαη απνθόπηεηαη ε κεηαμύ ηνπο δηαζύλδεζε». Ο ππεύζπλνο θαζεγεηήο θαιεί ζε ζπγθέληξσζε όιε ηελ νκάδα θαη ρσξίδνπλ ην ππό κειέηε ζέκα ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα. Κάζε ηκήκα ηνπ ζέκαηνο ζα κειεηεζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο θσηνγξάθεζεο από όινπο ηνπο καζεηέο. Αθνύ νξηζζεί από όινπο ην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο, πνπ ζα κειεηεζεί γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, γίλνληαη ηα εμήο: Η νκάδα ησλ καζεηώλ ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξεο νκάδεο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ ην ίδην ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Οη ίδηνη νη καζεηέο επηιέγνπλ ηε ζύλζεζε απηώλ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο απνηεινύληαη από δύν σο πέληε καζεηέο. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ θάζε κία ηελ ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα δύν σο ηέζζεξηο κέξεο θαη ζην ηέινο απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ δίλνπλ ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ζηελ επόκελε νκάδα. Σην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ δύν εβδνκάδσλ πεξίπνπ, ε νκάδα ησλ καζεηώλ καδί κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ζπγθεληξώλεηαη θαη παξνπζηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θαη ζπδεηάλε ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο-ηκήκα ηνπ ζέκαηνο. Έηζη κειεηάηαη ηκεκαηηθά ην ζέκα από όινπο ηνπο καζεηέο, ελώ ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπγθεληξώλεηαη θαη δηακνξθώλεηαη ζε εληαία ελόηεηα όιν ην πιηθό. Απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζην ΓΔΛ Κπκίλσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά ζε πξόγξακκα γηα ηελ κειέηε ηνπ Γέιηα ηνπ Αμηνύ. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 12 καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ (8 θνξίηζηα θαη 4 αγόξηα). Τν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαδηθαζίεο νκαδηθέο (Σρ. 1), ζπλεξγαηηθέο (Σρ. 2), βησκαηηθέο (Σρ. 3), θξηηηθέο (Σρ. 4), Σχήμα 1: νκαδηθέο Σχήμα 2: ζπλεξγαηηθέο Σχήμα 3: βησκαηηθέο Σχήμα 4: θξηηηθέο

6 Οη δηάινγνη-εξσηήζεηο ηεο νκάδαο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θσηνγξάθεζεο, αιιά θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ έγηλαλ γηα λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θσηνγξάθεζεο: Έηζη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είπαλ: «Κύξηε ζηνπο βάιηνπο ζα πάκε;». Βάιηνη (Σρήκαηα 5,6,7). Σχήμα 5: Βάιηνη Σχήμα 6: Βάιηνη Σχήμα 7: Βάιηνη Οη ίδηνη καζεηέο κεηά ηηο πξώηεο επηζθέςεηο ζηε πεξηνρή ηνπ Γέιηα είπαλ: «θαη νη βάιηνη έρνπλ νκνξθηά αλάινγα πώο ηνπο «βιέπεηο».» Σχήμα 8: Φαιαξίδεο Σχήμα 9: Κύθλνο Σχήμα 10: Βαξβάξα Σχήμα 11: Φνηληθόπηεξα Μαζεηέο: «Πόζεο (πνηέο) κνξθέο δσήο δνπλ αξκνληθά ζηνλ πγξόηνπν θαη πόζν όκνξθεο δείρλνπλ κέζα ζ απηόλ!». Φαιαξίδεο (Σρήκα 8), Κύθλνο (Σρήκα 9), Βαξβάξα (Σρήκα 10), Φνηληθόπηεξα (Σρήκα 11) Σχήμα 12: Υγξόηνπνο θαη πόιε Σχήμα 13: Υγξόηνπνο θαη πόιε Μαζεηέο: «Πόζν θνληά είλαη ν πγξόηνπνο ζηε πόιε! Πώο επεξεάδεηαη;». Υγξόηνπνο θαη πόιε (Σρήκαηα 12,13) Σχήμα 14: παξεκβάζεηο Σχήμα 15: παξεκβάζεηο Σχήμα 16: παξεκβάζεηο Μαζεηέο: «Πόζεο πνιιέο είλαη νη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηνλ πγξόηνπν! Πώο θαη πόζν ηνλ επεξεάδνπλ;». Παξεκβάζεηο (Σρήκαηα 14, 15, 16). Τε ζρνιηθή ρξνληά ζην 32 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο απηή ε κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζε πξόγξακκα, όπνπ ε πεξηβαιινληηθή νκάδα κειεηά ηελ Άλσ Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.. Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 21 καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα από 2 ηεο Γ Λπθείνπ, 14 ηεο Β Λπθείνπ θαη 5 ηεο Α Λπθείνπ ( 10 αγόξηα, 11 θνξίηζηα). Τν ίδην ζέκα εθαξκόζζεθε ζην ίδην ζρνιείν ηελ ζρνιηθή

7 ρξνληά Η πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύληαλ από 13 καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ( 9 αγόξηα, 4 θνξίηζηα). Η θσηνγξάθεζε ήηαλ ην θύξην εξγαιείν, πνπ νδήγεζε ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθέο (Σρήκα 17), ζπλεξγαηηθέο (Σρήκα 18), βησκαηηθέο (Σρήκα 19). Σχήμα 17:Γηαδηθαζίεο Σχήμα 18:Γηαδηθαζίεο Σχήμα. 19:Γηαδηθαζίεο θξηηηθέο ζπλεξγαηηθέο βησκαηηθέο Σχήμα 20: Σπίηηα ηεο Σχήμα 21: Σπίηηα ηεο Σχήμα 22: Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Άλσ Πόιεο Μαζεηέο: «Τα ζπίηηα είλαη δηαθνξεηηθά. Τόζν όκνξθα είηε είλαη παιηά είηε είλαη λέα! Πνηνί ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη εδώ; Τη ηζρύεη ηώξα;». Σπίηηα ηεο Άλσ Πόιεο (Σρήκαηα 20,21,22). Σχήμα 23: Πεξηβάιινλ Σχήμα 24: Πεξηβάιινλ Σχήμα 25: Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο θαη άλζξσπνο Μαζεηέο: «Η δνκή-ιεηηνπξγία ηεο πόιεο εδώ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθή, ήζπρα. Οη άλζξσπνη ηεο, ζα ιεγε θαλείο, όηη αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ήζπρν ξπζκό! Άξαγε ην πεξηβάιινλ δηακνξθώλεη ηνπο αλζξώπνπο;». Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο (Σρήκαηα 23,24,25). Σχήμα 26: Από ςειά Σχήμα 27: Τείρε Σχήμα 28: Αθξόπνιε Σχήμα 29: Δπηαπύξγην Μαζεηέο: «Τη αληίζεζε έρεη ε Παιηά κε ηε Νέα πόιε από ςειά! Γηαηί ε πόιε είρε ηείρε; Γηαηί ππάξρεη ε Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην;» Αληίζεζε πόιεσλ (Σρήκα 26). Τείρε (Σρήκα 27). Αθξόπνιε (Σρήκα 28). Δπηαπύξγην (Σρήκα 29).

8 Σχ. 30: Σχ. 31: Σχ. 32: Σχ. 33: Σχ.34: Σχ.35: Φπιαθέο Δίζνδνο Δπηζθεπηήξην Κάγθεια Απνκόλσζε Έμνδνο Μαζεηέο: «Πώο θαίλεηαη ε δηαθνξά ησλ λέσλ θηηξίσλ ησλ θπιαθώλ κε ηα θάζηξα ηνπ Δπηαππξγίνπ! Πνηνύο θπιάθηδαλ εθεί; Πνηά ηα αηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ νδεγνύληαη ζηε θπιαθή; Πώο αηζζάλεζαη λα βιέπεηο ην αγαπεκέλν ζνπ πξόζσπν ζην επηζθεπηήξην ή λα μππλάο θαη λα βιέπεηο ηελ ίδηα εηθόλα πίζσ από ηα θάγθεια ή λα νδεγείζαη ζηε θνβεξή απνκόλσζε ή επηηέινπο λα αλνίγεη ε πόξηα γηα ηελ ειεπζεξία;» Φπιαθέο (Σρήκα 30). Δίζνδνο (Σρήκα 31). Δπηζθεπηήξην (Σρήκα 32).Κάγθεια ( Σρήκα 33). Απνκόλσζε (Σρήκα 34). Έμνδνο (Σρήκα 35). Οη εξσηήζεηο βέβαηα νδήγεζαλ ηηο καζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαη ζε αλάινγεο απαληήζεηο. Σην πξόγξακκα ζην Δληαίν Λύθεην Κπκίλσλ ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα-αμηνιόγεζε, αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) ε αξρηθή εληύπσζε γηα ηελ δνκή θαη κνξθή ηνπ ηνπίνπ ηνπ πγξόηνπνπ είλαη εζθαικέλε, όηαλ θαλείο ηνλ «βιέπεη» θαη δελ ηνλ «θνηηάδεη» γ) ν πγξόηνπνο ζπληεξεί πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο κνξθέο δσήο. δ) βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Θεζζαινλίθεο ε) ε επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ πγξόηνπν είλαη δηαθόξσλ εηδώλ θαη κάιινλ θαηαζηξνθηθή. Σηα πξνγξάκκαηα ηνπ 32 νπ ΓΔΛ αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: α) αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, ώζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα β) Η δνκή ηεο Άλσ Πόιεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη πνιενδνκηθά θαη από άπνςε αλζξσπνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηζηνξίαο από ηελ ππόινηπε πόιε γ) Η ηζηνξία ηεο πόιεο είλαη καθξαίσλε θαη κπνξεί λα ηελ δηαπηζηώζεη θάπνηνο, ρσξίο βηβιία, εηθόλεο θαη βίληεν δ) Τν Δπηαπύξγην κεηαηξάπεθε ζε ζύγρξνλν θνιαζηήξην αλζξώπσλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν ηελ θσηνγξάθεζε ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινύληαη ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή, δεκηνπξγηθή θαη θηιόζηνξγε-ελζπλαηζζεηηθή ζθέςε. Πξάγκαηη όιεο νη θσηνγξαθίεο ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο είλαη απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Δηδηθόηεξα ηα ζρήκαηα 5-7, θαη είλαη απνηειέζκαηα επηπιένλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηα ζρήκαηα 8-11 θαη θαη ηεο θηιόζηνξγεο ζθέςεο, ελώ ηα ζρήκαηα είλαη απνηειέζκαηα θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ζθέςεο. Η εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε εξγαιείν ηε θσηνγξάθεζε, ηνπο νδεγεί ζε κε εξγαιεηαθέο ινγηθέο. Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη καζεηέο λα αλαπηύζζνπλ νηθνθεληξηθέο απόςεηο θαη λα απνκαθξύλνληαη από αλζξσπνθεληξηθέο απόςεηο, πνπ νδήγεζαλ ζε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AIUCN,UNEP θαη WWF. Αλαθηήζεθε ζηηο 22/7/2012 από ην site

9 Cyril Mango, (1988), ΒΤΕΑΝΣΗΟ, Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο. Henri Cartier-Bresson, (1998), Ζ απνθαζηζηηθή ζηηγκή, Αζήλα: Δθδόζεηο Άγξα. Matthew Lipman, (2006), Ζ ΚΔΨΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: Δθδόζεηο Παηάθε. Rene Passet (1987), ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, Θεζζαινλίθε. Roger Marples, (2003), ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Αζήλα: ΜΔΤΑΙΦΜΙΟ. Routlegde Encyclopedia of Philoshophy. Αλαθηήζεθε ζηηο 25/7/2012 από ην site: Αξηέκεο Μ. Αζαλαζάθεο (2000), Οηθνπεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Βαξνπθάθεο Γηάλλεο. Αλαθηήζεθε ζηηο 18/7/2012 από ην site: Γεσξγόπνπινο Α.Γ. επηκέιεηα (2005), Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Αζήλα: Gutenberg Αλδξέαο Γεκεηξίνπ θαη Αλαζηαζία Δπθιείδε (1992), Δκπεηξηθόο Βησκαηηθόο Γνκηζκόο: Γεδνκέλα, Αξρέο θαη Τπνζέζεηο κηαο Νενπηαδεηηαλήο Θεσξίαο, Γηεύζπλζε: Χπρνινγηθό Δξγαζηήξην, Φηινζνθηθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δπίθεληξν. Δπγελία Φινγαΐηε, (2006), Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα. Κσλζηαληίλα Σρίδα (2008), πζηεκηθή θέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Φξήζηνο Δ. Γάξδαλνο. Μπέξγθεξ Τδνλ (2011), Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ, Αζήλα: Μεηαίρκην.

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα