5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#"

Transcript

1

2 Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο ηων Φανών, Αποκπιά Κοζάνηρ (Πηγή: CF%81%CE%B9%CE%AD%CF% %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD- %CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7- (%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF %86%CE%AF%CE%B5%CF%82- %CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF)/) 4. Κπόκορ (Πηγή: 5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: 1) Όλερ οι εικόνερ έσοςν ςποζηεί επεξεπγαζία από Σωηηπία Καηζαθάδος και Γεωπγία Λάλος.

3

4 Κέξνο ΗΗ

5 Ξεξηερφκελα Δπραξηζηίεο Ζ Ξφιε ηεο Θνδάλεο Απνδειηίσζε επηιεθηηθψλ κειεηψλ / πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Θνδάλεο Κειέηεο ΑΛΘΝ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Αηαλήο Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Διίκεηαο Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Ξξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Θνδάλεο Βηβιηνγξαθία Αζηηθφ πεξηβάιινλ/ ππνδνκέο Θαηάζηαζε νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο Γίθηπα κεηαθνξψλ Νδηθφ Γίθηπν Πηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν Δλαέξην Γίθηπν Κέζα Καδηθψλ Ππγθνηλσληψλ Δλεξγεηαθέο θαη ηερληθέο ππνδνκέο

6 Ρειεζέξκαλζε ΓΔΖ Δμνξπθηηθή Γξαζηεξηφηεηα Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ Ρειεπηθνηλσληαθέο πνδνκέο Φπζηθφ Ξεξηβάιινλ Φπζηθνί Ξφξνη Θέζε θαη Κνξθνινγία Ξεξηνρήο Σξήζεηο Γεο Αλάγιπθν Φχζε θαη Βηνπνηθηιφηεηα Δπξχηεξεο Γεσγξαθηθήο Ξεξηνρήο Έδαθνο Σισξίδα - Ξαλίδα Θιίκα θαη Ξνηφηεηα Ξεξηβάιινληνο Θιηκαηηθά Σαξαθηεξηζηηθά Ξνηφηεηα Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα Οχπαλζε Λεξνχ θαη Δδάθνπο Ζρνξχπαλζε Γίθηπν Ξξαζίλνπ Ξεξηνρέο Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο Άιια Αμηφινγα Νηθνζπζηήκαηα Ξιεζπζκφο θαη Γίθηπν Νηθηζκψλ Ξιεζπζκφο - Ξιεζπζκηαθέο Κεηαβνιέο Πχλζεζε Ξιεζπζκνχ Ζιηθία

7 Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν Λνηθνθπξηά Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε πεθνφηεηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Δπηρεηξεκαηηθφ θιίκα Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο / αλεξγίαο Ρνκείο Ξαξαγσγήο Ξνιηηηζκφο Σψξνη Ξνιηηηζκνχ Ηζηνξηθφ-Ιανγξαθηθφ θαη Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κνπζείν Θνδάλεο Αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη Θέληξν Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο Θνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σαξηνζήθε - Αξρνληηθφ Ιαζάλε Ηεξφο Λαφο Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνπζείν ηνπ Καθεδνληθνχ Αγψλα Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρνπηθήο Ηζηνξίαο Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο Θνδαλίηηθε Απνθξηά Ξνιηηηζηηθά Φεζηηβάι Ιατθή Ξαξάδνζε - Γαζηξνλνκία Θέαηξν (ΓΖΞΔΘΔ ΘΝΕΑΛΖΠ) Αζιεηηζκφο Ρνπξηζκφο Πηαηηζηηθά Πηνηρεία γηα ηνλ Ρνπξηζκφ

8 4.7.2 Δίδε Δλαιιαθηηθνχ Ρνπξηζκνχ Τπραγσγία Δθπαίδεπζε Ξξσηνβάζκηα-Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γεία - Ξξφλνηα Βηβιηνγξαθία Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Αλάιπζε SWOT θαη εηθφλα ηεο πφιεο Αλάιπζε SWOT Ζ ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο πφιεο Έξεπλα πεδίνπ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ (θάηνηθνη, επηζθέπηεο, επηρεηξεκαηίεο) - Ππλεληεχμεηο κε θνξείο θαη εηδηθνχο Δξσηεκαηνιφγηα Δξσηεκαηνιφγην θαηνίθσλ Δξσηεκαηνιφγην επηζθεπηψλ Δξσηεκαηνιφγην επηρεηξήζεσλ Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πεδίνπ Έξεπλα θαηνίθσλ Έξεπλα επηζθεπηψλ Έξεπλα επηρεηξήζεσλ Ππλεληεχμεηο κε θνξείο θαη εηδηθνχο Δηζαγσγηθά Αλάιπζε Απαληήζεσλ Ππλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ Απνηίκεζε ηνπ αγαζνχ Θνδάλε Αλαγλσξηζηκφηεηα θχξηεο αμίεο

9 Ξξνβνιή / παξνπζία ζην δηαδίθηπν Αληαγσληζκφο κε άιιεο πφιεηο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ρνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθην Γεκηνπξγηθή νηθνλνκία εηδηθά γεγνλφηα Πθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Βηβιηνγξαθία Γηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Δηζαγσγηθά Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Ν Δπίπεδν Αλάιπζεο: Πηξαηεγηθή Αμηνιφγεζεο θαη Αμηνπνίεζεο ν Δπίπεδν Αλάιπζεο: Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Δπηζπκεηή εηθφλα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά Ξξνζδηνξηζκφο Γπλεηηθψλ Νκάδσλ Πηφρσλ ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο Σαξαθηεξηζηηθά κηαο αμηνπνηήζηκεο νκάδαο ζηφρνπ Ηθαλνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο Κνληέια επηινγήο νκάδσλ ζηφρσλ θαη πξνζαξκνγή κνληέινπ ζηελ Θνδάλε Γπλεηηθέο νκάδεο ζηφρνη γηα ηελ Θνδάλε - δηακφξθσζε κήηξαο Γηακφξθσζε εηδηθψλ παθέησλ πξνψζεζεο Ξεγαίλνληαο, πεξλψληαο ή κέλνληαο ζηελ Θνδάλε Γηακφξθσζε ζελαξίσλ Πηξαηεγηθή Γηαρείξηζε ηεο Δηθφλαο ηνπ ηειηθνχ παξερφκελνπ αγαζνχ Πηάδηα δηαρείξηζεο Δθηειεζηηθή Νκάδα Γηαρείξηζεο (ΔΝΓ, Executive Management Group) Βηβιηνγξαθία

10 Θαηάινγνο Ξηλάθσλ Ξίλαθαο 3.1 Θαηεπζχλζεηο ΓΞΠ αλά ζεκαηηθφ άμνλα Ξίλαθαο 3.2 Ξξνηάζεηο παξέκβαζεο ΠΣΝΝΑΞ Γεκ. ςειάληε αλά ζεκαηηθφ Άμνλα Ξίλαθαο 4.1 Θίλεζε απφ θαη πξνο ηνλ Αεξνιηκέλα Θνδάλεο ( ) Ξίλαθαο 4.2 Γίθηπν NATURA 2000 Γήκνπ Θνδάλεο Ξίλαθαο 4.3 Γηαρξνληθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Λνκνχ θαη Γήκνπ Θνδάλεο Ξίλαθαο 4.4 Θέζε ηεο Θνδάλεο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα αζηηθψλ θέληξσλ Πίλαθαο 4.5 Δεκνγξαθηθή εμέιημε Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Κνδάλεο θαη Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ξίλαθαο 4.6 Ξνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθηαθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ Γήκνπ Θνδάλεο, απνγξαθή Ξίλαθαο 4.7 Ξνζνζηηαία θαηαλνκή επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη Γήκνπ Θνδάλεο αλά θχιν, Ξίλαθαο 4.8 Ξιεζπζκφο θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη ην Γήκν Θνδάλεο, Ξίλαθαο 4.9 Κφληκνο πιεζπζκφο Γήκνπ Θνδάλεο αλά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, Ξίλαθαο 4.10 Γηάξζξσζε αλεξγίαο αλά Ξεξηθέξεηα, 2008, Πίλαθαο 4.11 Μέζν εηήζην πνζνζηό αλεξγίαο αλά Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα, Πίλαθαο 4.12 Μέζν εηήζην πνζνζηό αλεξγίαο αλά Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πίλαθαο 4.13 Απαζρνινύκελνη θαηά θύιν θαη νκάδεο θιάδωλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Κνδάλεο, Πίλαθαο 4.14 Μέζν δειωζέλ εηζόδεκα αλά Πεξηθέξεηα, 2009, Ξίλαθαο 4.15 ΑΔΞ αλά θάηνηθν θαη αλά Ξεξηθέξεηα, Ξίλαθαο 4.16 ΑΔΞ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, Ξίλαθαο 4.17 Γηάξζξσζε παξαγσγήο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο, Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Σψξαο, 1971, 1981, 1991, 2001, 2005, Ξίλαθαο 4.18 Δθζέκαηα Ηζηνξηθνχ-Ιανγξαθηθνχ & Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κνπζείνπ Θνδάλεο Πίλαθαο 4.19 Τύπνη θαη Αξηζκνί Πνιηηηζηηθώλ Σπιιόγωλ Κνδάλεο αλά Δεκνηηθή Ελόηεηα Ξίλαθαο 4.20 Ρχπνη Αζιεηηθψλ Ππιιφγσλ Θνδάλεο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα Πίλαθαο 4.21 Αζιεηηθέο Εγθαηαζηάζεηο Δήκνπ Κνδάλεο Πίλαθαο 4.22 Σηαηηζηηθά Σηνηρεία γηα ηνλ Τνπξηζκό αλά Ννκό γηα ηα έηε 2000, 2004, 2007 θαη Ξίλαθαο 4.23 Ππγθξηηηθά Πηαηηζηηθά Πηνηρεία Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Λνκνχ Θνδάλεο γηα ηα έηε 2000, 2004, 2007 θαη Ξίλαθαο 4.24 Πηαηηζηηθά Πηνηρεία Αθίμεσλ & Γηαλπθηεξεχζεσλ Αιινδαπψλ & Ζκεδαπψλ ζην Λνκφ Θνδάλεο γηα ηα έηε 2011 θαη

11 Ξίλαθαο 4.25 Γείθηεο Ξιεξφηεηαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Λνκψλ γηα ηα έηε 2011 θαη Ξίλαθαο 4.26 Θαηάινγνο Μελνδνρείσλ Λνκνχ Θνδάλεο Ξίλαθαο 4.27 Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γήκνπ Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.1 Αλάιπζε SWOT Ξίλαθαο 5.1 Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Γήκνπ Θνδάλεο θαη ηάζε κεηαβνιήο, Ξίλαθαο 5.2 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή Ξίλαθαο 5.3 Δπαγγεικαηηθή νκάδα θαηνίθσλ Ξίλαθαο 5.4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαηνίθσλ Ξίλαθαο 5.5 Ξνζνζηά αλεξγίαο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθή νκάδα Ξίλαθαο 5.6 Έηε θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε Ξίλαθαο 5.7 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην Γήκν Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.8 Αμηνιφγεζε παξαγφλησλ σο πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) Πίλαθαο 5.9 Αμηνιόγεζε ηαπηνηήηωλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πόιε ηεο Κνδάλεο ζήκεξα, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) Ξίλαθαο 5.10 Αμηνιφγεζε ιέμεσλ - εηθφλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Γήκν Θνδάλεο θαη ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) Ξίλαθαο 5.11 Αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην επαξθέο) Ξίλαθαο 5.12 Θέιεζε θαηνίθσλ γηα ηελ θπξίαξρε εηθφλα / θήκε ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.13 Θξίζηκνη ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.14 Νκάδεο - ζηφρνη πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα Ξίλαθαο 5.15 Ξνζνζηά εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ εξψηεζε 'Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε;' Ξίλαθαο 5.16 Ππρλφηεηα ρξήζεο κέζσλ πιεξνθφξεζεο γηα ελεκέξσζε ζε δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.17 Δθηίκεζε πξνβνιήο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα Ξίλαθαο 5.18 Δθηίκεζε θαηνίθσλ Θνδάλεο γηα ηελ εηθφλα ηεο πφιεο απφ θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρψλ Ξίλαθαο 5.19 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή Ξίλαθαο 5.20 Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ Ξίλαθαο 5.21 Ξεξηνρέο πξνέιεπζεο επηζθεπηψλ αλά ιφγν επίζθεςεο Ξίλαθαο 5.22 Ρξφπνη επίζθεςεο αλά ιφγν επίζθεςεο Ξίλαθαο 5.23 Γαπάλεο ζηελ αγνξά Ξίλαθαο 5.24 Αγνξέο πξντφλησλ απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο Πίλαθαο 5.25 Σπκκεηνρή επηζθεπηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο

12 Ξίλαθαο 5.26 Ππκκεηνρή επηζθεπηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλά ιφγν επίζθεςεο Ξίλαθαο 5.27 Αμηνζέαηα πνπ επηζθέθηεθαλ Ξίλαθαο 5.28 Ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.29 Δηθφλα Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.30 Βαζκφο πξνβνιήο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.31 Ππρλφηεηα επίζθεςεο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.32 Δπαγγεικαηηθή νκάδα επηζθεπηψλ Ξίλαθαο 5.33 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο επηζθεπηψλ Ξίλαθαο 5.34 Δηζφδεκα επηζθεπηψλ Ξίλαθαο 5.35 Ρξφπνο κεηάβαζεο Ξίλαθαο 5.36 Ξεξηνρέο επίζθεςεο Ξίλαθαο 5.37 Ρξφπνο επίζθεςεο Ξίλαθαο 5.38 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή Ξίλαθαο 5.39 Σαξαθηήξαο επηρείξεζεο Ξίλαθαο 5.40 Ξξνζδηνξηζκφο θχθινπ εξγαζίαο Ξίλαθαο 5.41 Έηε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ Ξίλαθαο 5.42 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.43 Ξιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) Ξίλαθαο 5.44 Αμηνιφγεζε ππνδνκψλ πφιεο Ξίλαθαο 5.45 Θπξίαξρε εηθφλα / θήκε γηα πξνβνιή ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 5.46 Πηφρνη πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε Ξίλαθαο 5.47 Βαξχηεηα ζηηο νκάδεο - ζηφρνπο Ξίλαθαο 5.48 Όπαξμε ζηνηρείσλ ζηελ Θνδάλε πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε Ξίλαθαο 5.49 Πεκαζία κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε ην 5 αλεπαξθέο) Ξίλαθαο 5.50 Ξξνβνιή Θνδάλεο κέρξη ζήκεξα Ξίλαθαο 5.51 Αμηνιφγεζε ηδεψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) Ξίλαθαο 6.1 Ξαξαδείγκαηα επξσπατθψλ πφιεσλ πνπ αλέπηπμαλ ζηξαηεγηθέο place marketing θαη branding Ξίλαθαο 6.2 Πηνηρεία Γεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ Θνδάλε Ξίλαθαο 6.3 Βαζηθέο ππνζέζεηο γηα δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο Ξίλαθαο 6.4 Δηθφλα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θνδάλεο

13 Ξίλαθαο 6.5 Θξηηήξηα αμηνπνηήζηκεο νκάδαο ζηφρνπ (παξαδείγκαηα) Πίλαθαο 6.6 Υπνζέζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ νκάδωλ ζηόρωλ ηεο Κνδάλεο Ξίλαθαο 6.7 Κήηξα νκάδσλ ζηφρσλ γηα ηελ Θνδάλε Ξίλαθαο 6.8 Ξεγαίλνληαο, πεξλψληαο ή κέλνληαο ζηελ Θνδάλε Πελάξηα Ξίλαθαο 6.9 Πηνηρεία ηεο δνκήο θαη θαζήθνληα ηεο ΔΝΓ Θαηάινγνο Δηθφλσλ Δηθφλα 4.1 Απφςεηο ηεο πεξηνρήο Πθ ξθα Δηθφλα 4.2 Άπνςε ηεο Θνδάλεο απφ ηελ ηνπνζεζία Μελία Δηθφλα 4.3 ξνο Βνχξηλνο θαη Θνηιάδα Κεζηλνχ Λεξνχ Δηθφλα 4.4 Ιίκλε Ξνιπθχηνπ Δηθφλα 4.5 Ιίκλε Πθεθηά Δηθφλα 4.6 Ξάξθν Αηαλήο Δηθφλα 4.7 Ξιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ Δηθφλα 4.8 Γεκνηηθφο Θήπνο Θνδάλεο Δηθφλα 4.9 Ξάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Δηθφλα 4.10 Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Αηαλήο Δηθφλα 4.11 Ρν θακπαλαξηφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ Δηθφλα 4.12 Ρν αξρνληηθφ Ιαζζάλε Δηθφλα 4.13 Άπνςε ηνπ Γεκνηηθνχ Θήπνπ Θνδάλεο Δηθφλα 4.14 Άπνςε πεδνδξφκνπ κε café - bars ζην θέληξν ηεο Θνδάλεο Θαηάινγνο Γξαθεκάησλ Γξάθεκα 4.1 Ξνζνζηφ πιεζπζκνχ αλά Γήκν ή Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, Γξάθεκα 4.2 Κέζε ειηθία κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά Ξεξηθέξεηα, Γξάθεκα 4.3 Λνηθνθπξηά Γήκνπ Θνδάλεο θαηά κέγεζνο, Γξάθεκα 4.4 Κέγεζνο λνηθνθπξηνχ θαηά Ξεξηθέξεηα θαη θαηά αζηηθφηεηα,

14 Γξάθεκα 4.5 Ξιεζπζκφο ειιεληθήο θαη μέλεο ππεθνφηεηαο θαηά θχιν γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, Γξάθεκα 4.6 Πχγθξηζε πιεζπζκνχ μέλεο ππεθνφηεηαο γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη ην Γήκν Θνδάλεο, Γξάθεκα 4.7 Γξαθηθή Απεηθφληζε κέζνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αλά Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, Γξάθεκα 4.8 Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γξάθεκα 4.9 Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, Γξάθεκα 4.10 Σξνλνιφγεζε ηεο ζεκαηηθήο θαη ησλ εθζεκάησλ ησλ βαζηθψλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ ηεο Θνδάλεο Γξάθεκα 5.1 Οκάδεο ειηθηώλ θαηνίθωλ Γξάθεκα 5.2 Θαηαλνκή εηψλ θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε κε βάζε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο Γξάθεκα 5.3 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην Γήκν Θνδάλεο Γξάθεκα 5.4 Ηεξάξρεζε ζεκαληηθφηεξσλ ηαπηνηήησλ γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην Γξάθεκα 5.5 Θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ηελ αηηία γηα νπνία βξέζεθαλ ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Γξάθεκα 5.6 Ιφγνη επίζθεςεο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο αλά επαγγεικαηηθή νκάδα Γξάθεκα 5.7 Αγνξέο πξντφλησλ αλά θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ην ιφγν επίζθεςεο ηνπο Γξάθεκα 5.8 Δηθφλα πφιεο αλά ιφγν επίζθεςεο Γξάθεκα 5.9 Κέζα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Γξάθεκα 5.10 Τηκέο ζπλόινπ πξνζθεξόκελωλ ππεξεζηώλ Γξάθεκα 5.11 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά εηζφδεκα Γξάθεκα 5.12 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά πεξηνρέο πξνέιεπζεο Γξάθεκα 5.13 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά πεξηνρέο πξνέιεπζεο Γξάθεκα 5.14 Ξνζνζηά επηρεηξήζεσλ αλά ηνκέα απαζρφιεζεο Γξάθεκα 5.15 Ξνζνζηφ επηρεηξήζεσλ αλά αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνιεί Γξάθεκα 5.16 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο αλά έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Γξάθεκα 5.17 Δπηζπκεηή αλάδεημε εηθφλαο Θνδάλεο θαηά ηα επφκελα ρξφληα Γξάθεκα 5.18 Ξνζνζηά επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Θπξηαθέο Γξάθεκα 5.19 Βαζκφο νηθνλνκηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζπκβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιή ηεο πφιεο Γξάθεκα 6.1 Ρν ππφ δηακφξθσζε Πηξαηεγηθφ Κνληέιν Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ζε δχν επίπεδα Γξάθεκα 6.2 Ιδηαηηεξόηεηα, Μνλαδηθόηεηα θαη Brand Name γηα ηελ Κνδάλε Γξάθεκα 6.3 Αλάδεημε ησλ Ξπιψλσλ δπλακηθήο ηεο Θνδάλεο κε βάζε ηε SWOT Analysis Γξάθεκα 6.4 Ζ δηπιή εηθφλα ηεο ΓΔΖ ζηελ Θνδάλε

15 Γξάθεκα 6.5 Αλαδεηψληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Θνδάλε Γξάθεκα 6.6 Ρν πιαίζην ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο Γξάθεκα 6.7 Ρν πεξηβάιινλ ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο θαη ε δηάρπζε ηεο εηθφλαο γεσγξαθηθά Γξάθεκα 6.8 Θξηηήξηα Γεκηνπξγηθήο Ξφιεο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Θνδάλε Γξάθεκα 6.9 Ν θχθινο ηεο αζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο Γξάθεκα 6.10 Ξαξαδείγκαηα Νκάδσλ Πηφρσλ ζην πιαίζην ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο Γξάθεκα 6.11 Κνληέια επηινγήο νκάδσλ ζηφρσλ Γξάθεκα 6.12 Πελάξην παξακνλήο ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο θαη επίζθεςεο ζην Κνπζείν ηεο Αηαλήο Γξάθεκα 6.13 Πρέζε ζπρλφηεηαο επίζθεςεο ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο θαη απφζηαζεο Γξάθεκα 6.14 Πρέζε κεηαμχ ελδηαθέξνληνο επίζθεςεο (π.ρ. ζην Κνπζείν Αηαλήο ή Θνβεληάξεην Βηβιηνζήθε) θαη πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο Γξάθεκα 6.15 Πρέζε κεηαμχ παξακνλήο ζηελ Θνδάλε θαη απφζηαζεο απφ απηήλ Γξάθεκα 6.16 Γηαζηάζεηο επηρεηξεζηαθήο θαη νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο Ρνπηθψλ Φνξέσλ Θαηάινγνο Σαξηψλ Σάξηεο 4.1 Σαξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο Θνδάλεο Σάξηεο 4.2 Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη λένο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Θνδάλεο

16 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηίεο Δθηφο απφ ην Γήκαξρν Θνδάλεο γηα ηελ πεξίνδν , Ιάδαξν Καινχηα, ν νπνίνο ππνζηήξημε κε ζέξκε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απφ ηελ αξρή, θαη ηε ΓΓ ηνπ Γήκνπ Ονχια Γαβηδνπνχινπ, ε νπνία παξαθνινχζεζε ηελ έξεπλα ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ θξίζηκε ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο Ξελειφπεο Κειίδνπ, πνιενδφκνπ-ρσξνηάθηε κεραληθνχ θαη ζηειέρνπο ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιενδνκίαο, θαη ηνπ Σξήζηνπ Θαξπνπδά, Ξξντζηάκελνπ ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηψλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Ξνιχ ζεκαληηθή ήηαλ ε ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο ν Ιεπηέξεο Ρνπάινγινπ, πνιηηηθφο επηζηήκσλδηεζλνιφγνο, δηδάθησξ θαη εμσηεξηθφο δηδάζθσλ ηνπ ΡΚΣΞΞΑ, θαη ε Βάζσ Ρζηάκε, αξραηνιφγνο θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γηνίθεζεο Ξνιηηηζκηθψλ Κνλάδσλ ζην ΔΑΞ. Δπραξηζηίεο νθείινπκε θαη ζηε Λάληηα Σαηδεκεηξάγθα, αξρηηέθηνλα θαη εηδηθή ζηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ πφιεσλ, θαη ην θνηηεηή ηνπ ΡΚΣΞΞΑ Γεκήηξε Οεπαλά. Αλαθνξηθά κε ηηο έξεπλεο πεδίνπ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηνπηθή νκάδα έξεπλαο, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θνδάλεο, θαη εηδηθφηεξα ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ Θψζηα Θπξηαθίδε, ηνπο μελνδφρνπο πνπ δέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα μελνδνρεία ηνπο ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ηνπο θάηνηθνπο, επηρεηξεκαηίεο, επηζθέπηεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πνπ ζπλέβαιαλ, κε ηηο ζπδεηήζεηο, ζην λα πεξάζνπκε κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθέο εβδνκάδεο ηνπ Ρέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαγεηνχ θαη θαθέ γηα ηηο απνιαπζηηθέο εκπεηξίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ καο πξφζθεξαλ ζηε δηάξθεηα φισλ ησλ επηζθέςεψλ καο. 13

17 Απνδειηίσζε Κειεηψλ 3. Ζ Ξφιε ηεο Θνδάλεο Πην θεθάιαην απηφ ε Θνδάλε πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ επηιεγκέλεο ππάξρνπζεο κειέηεο, έξεπλεο ή πξνγξακκαηηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξνηάζεηο γηα έξγα ή πξνγξάκκαηα βειηίσζήο ηεο. Γηα ην ζθνπφ ηεο αλαζθφπεζεο ησλ θεηκέλσλ απηψλ ε επηινγή ησλ κειεηψλ έγηλε κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ην αληηθείκελν ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ην ρξφλν εθπφλεζεο (επηινγή ησλ πξφζθαησλ). Κεηά απφ ηε ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, αιιά θαη κε βάζε ηε γεληθφηεξε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο φπσο αλαδεηθλχνληαη δηαρξνληθά. 3.1 Απνδειηίσζε επηιεθηηθψλ κειεηψλ / πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη αμηνινγείηαη ν ξφινο ηεο ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη δηάξζξσζή ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ θξίλεηαη φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο. Ζ Ξεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, αθνχ νη κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηφζν ζηε ρψξα φζν θαη ζηελ Δπξψπε επεξεάδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηεο θπζηνγλσκία. Έηζη, απφ αθξηηηθή Ξεξηθέξεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πεξηθεξεηαθή Ξχιε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπξίσο ιφγσ ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ Θάζεησλ Αμφλσλ, φπσο θαη ησλ έξγσλ νδηθψλ ππνδνκψλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Νη γεληθνί ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην πξφηππν νξγάλσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο ηζφξξνπνπ θαη πνιπθεληξηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ ζα δηαζέηεη εζσηεξηθή ζπλνρή, ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαη' επέθηαζε ηεο γλψζεο, ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ν έιεγρνο ηεο αέξηαο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε απνθπγή ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Ζ Θνδάλε θαιείηαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πφινπ αλάπηπμεο ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο θαη ην ξφιν ηεο πφιεο θφκβνπ ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Κέζσ κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ, ε πφιε πξνηείλεηαη λα εμειηρζεί ζε θέληξν παξαγσγηθψλ, εκπνξηθψλ, επηζηεκνληθψλ - παλεπηζηεκηαθψλ, ηερλνινγηθψλ - πνιηηηζηηθψλ θαη ζπλεδξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο θαη ζε θέληξν ππεξεζηψλ ζε 14

18 Απνδειηίσζε Κειεηψλ πεξηνρή επξχηεξε απηήο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ε πινπνίεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη θπξίσο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ Θνδάλεο, ε νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ επηθνηλσληψλ, ε ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ΡΔΗ θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο - Ξξφλνηαο θαη νη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο Θνδάλεο ζηεξίδεηαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ξφισλ αλάκεζα ζε απηήλ θαη ζηελ Ξηνιεκαΐδα. Νη δχν ηειεπηαίεο ζπγθξνηνχλ έλα αζηηθφ δίπνιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ελέξγεηα. Ρν ελεξγεηαθφ κέιινλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ππνζηεξίδεηαη θαη κε ηελ εηζαγσγή - εθηφο ηνπ ιηγλίηε - ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ν ξφινο ηεο Θνδάλεο σο θέληξνπ αλάπηπμεο εληείλεηαη θαη απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο Ξηνιεκαΐδαο σο ελεξγεηαθνχ θαη εκπνξηθνχ - βηνκεραληθνχ θέληξνπ Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πηελ Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ (ΔΝΡ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Β Φάζε, γίλνληαη πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ρν Ξξφγξακκα δξάζεο απνηειείηαη απφ έμη άμνλεο δξάζεο. Ν πξψηνο άμνλαο δξάζεο αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πξνο λένπο, βηψζηκνπο θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο κε κέηξα ηελ αμηνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ βηψζηκσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Ν δεχηεξνο άμνλαο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κε κέηξα ηε βειηίσζε θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ, ζεκαηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηε ζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ν ηξίηνο άμνλαο δξάζεο ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ψξηκσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε κέηξα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπο πξντφληνο. Ν νξηδφληηνο έιεγρνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ απνηειεί ηνλ ηέηαξην άμνλα δξάζεο πνπ πξνσζεί κέηξα φπσο ν έιεγρνο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο θαη αλαςπρήο ζηε θχζε, ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ν πέκπηνο άμνλαο δξάζεο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ν 15

19 Απνδειηίσζε Κειεηψλ έθηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο δξάζεο ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε λέεο αγνξέο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, ηεο αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ, ηεο παξαηήξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΔΞ) Γήκνπ Θνδάλεο γηα ηελ πεξίνδν αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε φξνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. Ν ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά επεθηείλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δθηφο απφ ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ, ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο δηακεηαθνκηζηηθφο, εκπνξηθφο θαη ελεξγεηαθφο ξφινο ηνπ ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Θαηαγξάθνληαη αθφκα νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, φπσο ε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ρν πεξηβάιινλ, ην θιίκα, νη πδάηηλνη πφξνη, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζπλδένληαη κε απηή (ιαηνκεία, νξπρεία, θνηηάζκαηα) θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην θείκελν. ζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο ζην Γήκν Θνδάλεο, απηή νξίδεηαη κέζα απφ ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, ηηο ππνδνκέο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ (χδξεπζε, απνρέηεπζε), ηηο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο ππνδνκέο ελέξγεηαο (ηειεζέξκαλζε) θαη ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο. Πην ΔΞ ηνπ Γήκνπ αλαιχνληαη αθφκα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ππνδνκέο (πγεία, πξφλνηα, εθπαίδεπζε θαη αζιεηηζκφο) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο. Πην πιαίζην ηνπ ΔΞ θαζνξίδνληαη Εψλεο Αλάπηπμεο, βαζηζκέλεο ζηελ πξφζεζε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Νη επηά Εψλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη πνηθίιινπλ απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο, έσο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο δξάζεηο αλαςπρήο. 16

20 Απνδειηίσζε Κειεηψλ Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο αλάιπζεο SWOT. Σαξαθηεξηζηηθά ζεκεία αλαθέξνληαη παξαθάησ: Πεκαληηθνί θπζηθνί πφξνη πινχζην ππέδαθνο, αιιά παξάιιεια ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ απφ ηελ εληαηηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ, Όπαξμε νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο Έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ Ξαχζε ιεηηνπξγίαο δξνκνινγίσλ ηνπ ΝΠΔ, παξφιν πνπ νη εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο Σακειφο βαζκφο εμσζηξέθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο. Ρν αλαπηπμηαθφ φξακα ηνπ ΔΞ θαζνξίδεηαη, ζπλεθηηκψληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ αλαιχζεθε θαη ηηο δπλαηφηεηεο - πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο σο ε επηδίσμε λα γίλεη ε Θνδάλε αλαπηπμηαθφο πφινο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καθεδνλίαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αμηνπνηψληαο ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα ειθπζηηθφο ρψξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο λα εμαζθαιίζεη πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηα δσήο κε εζηίαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο ησλ πνιηηψλ θαη επνκέλσο λα αλαδεηρζεί ζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο αλαπηπμηαθφ πφιν, πφιε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ειθπζηηθφο ρψξνο δηαβίσζεο θαη δεκηνπξγίαο πνπ ζέβεηαη θαη ππεξεηεί ηνλ πνιίηε. Νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο είλαη νη εμήο: Αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ (θνκβηθή ζέζε, δίθηπα, ελέξγεηα, πγξφ ζηνηρείν, πνιηηηζκφο) ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Πεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ Ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Ξξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο Θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ Γηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε Ηζφηηκε εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ ρσξίο δηαθξίζεηο. Νη γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ηίζεληαη, είλαη: Βειηίσζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ (κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θ.ιπ.) Ξξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (κέζσ αλάπηπμεο κεραληζκψλ επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ρξήζε ΑΞΔ θ.ιπ.) 17

21 Απνδειηίσζε Κειεηψλ Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, αιιά θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο (κε πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαβάζκηζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ) Αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Ξξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο (εζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία, ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ηελ πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θ.ιπ.) Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Θνδάλεο Πην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο ππάξρεη ε δηεμνδηθή αλάιπζε φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ, ηάζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο νκψλπκεο δεκνηηθήο ελφηεηαο ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Θνδάλεο. Ρν ΓΞΠ Γήκνπ Θνδάλεο ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΦΔΘ 1479 Β/ ). Νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ΓΞΠ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απφδνζε ελφο δηηηνχ ξφινπ ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ελφο 'πεξηθεξεηαθνχ πφινπ αλάπηπμεο', αιιά θαη κηαο 'πφιεο θφκβνπ ζηα Γπηηθά Βαιθάληα'. Ξάλσ ζε απηή ηε θηινζνθία, ην ΓΞΠ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα νξίζνπλ ηελ πφιε σο θέληξν παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ - επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κειεηψληαο ην ΓΞΠ θαη ζπλδπάδνληάο ην κε ηελ ππάξρνπζα δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε πφιε. Ρν πςειφ παξαγσγηθφ επίπεδν απφ ηελ εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε θαη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη ζεκαληηθέο ππνδνκέο (ζεζκνζεηεκέλεο ΒΗΞΔ θαη ΒΗΝΞΑ, Ξεξηθεξεηαθφ Θέληξν Αλαθχθισζεο, Βηνινγηθφο Θαζαξηζκφο ζηελ Θαξπδίηζα, ΣΡΑ, Θέληξν Ξεξηβάιινληνο Λνκνχ Θνδάλεο), ε χπαξμε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ (ηκήκαηα ΑΔΗ θαη ΡΔΗ πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηερλνγλσζίαο) θαη ν ηδηαίηεξνο Ξίλαθαο 3.1 Θαηεπζχλζεηο ΓΞΠ αλά ζεκαηηθφ άμνλα Ξεγή: Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002, ηδία επεμεξγαζία 18

22 Απνδειηίσζε Κειεηψλ θπζηθφο θαη πνιηηηζηηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο (ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα, ιανγξαθηθφ ηδίσκα) ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηεο Θνδάλεο θαη κπνξνχλ λα ηελ εδξαηψζνπλ σο κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε Διιεληθήο πφιεο. Βέβαηα, ηα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, αλ δελ ππνζηεξίδνληαλ απφ ηηο αλάινγεο ελδνγελείο ηάζεηο αλάπηπμεο. Απηέο νη ηάζεηο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην ΓΞΠ ζε ρσξηθφ, πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Ζ νηθηζηηθή εμάπισζε ηεο πφιεο θαη ε έληαζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ηα έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλάπηπμε (πξφβιεςε Ξεξηνρψλ Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο), ε χπαξμε κηαο εχξσζηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ην πνιχ-εζηηαθφ θέληξν ηεο πφιεο (πνιενδνκηθφ θέληξν, δηνηθεηηθφ θέληξν ζηε ΕΔΞ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο Ιεπθφβξπζεο) δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε ε Θνδάλε λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο έλαο αλαπηπζζφκελνο 'πεξηθεξεηαθφο πφινο θαηλνηνκίαο' κε έκθαζε ζηελ 'θνηλσλία ηεο γλψζεο' θαη ηελ 'ελέξγεηα'. Δπηπξφζζεηα, ζην ΓΞΠ Γήκνπ Θνδάλεο ππνγξακκίδνληαη θαη θάπνηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε επίιπζε ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, θαζψο ε χπαξμή ηνπο πεξηνξίδεη ηε δπλακηθή ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνχ. Νη κειεηεηέο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη νξίδνπλ σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ αλάδεημε κηαο αλαγλσξίζηκεο εηθφλαο ηεο πφιεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδεηαη ε κε εθκεηάιιεπζε ηεο Θνδαλίηηθεο αξρηηεθηνληθήο (αξρνληηθά κε ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζηελνχο, αθαλφληζηνπο δξφκνπο θαη δαηδαιψδε δηάηαμε) θαη ησλ ιατθψλ ζπλνηθηψλ (Γχθηηθα - Θεξακαξηφ), ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο θαη πφιν έιμεο γηα αζηηθφ ηνπξηζκφ. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ιφγσ ηεο επηβαξπκέλεο αηκφζθαηξαο (αέξηνη ξχπνη απφ ηα πεδία εμφξπμεο ιηγλίηε θαη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Γηα λα κελ δηαηαξαρζεί απηή ε ηζνξξνπία, νη ηνπηθνί θνξείο (ΓΔΖ, Ξαλεπηζηήκην, Λνκαξρία) έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ην έξγν ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ξχπαλζεο, ελψ ηα δηαρξνληθά πεξηβαιινληηθά έξγα πξνζηαζίαο πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή ππνδνκή πξφιεςεο θαη ειέγρνπ. Ρέινο, ηνλίδεηαη ν ρακειφο βαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλαρξνληζηηθή ζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηελ δπζαλάινγε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (πξφβιεςε γηα 60% αχμεζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε κείσζε ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηνπ πξσηνγελνχο). 19

23 Απνδειηίσζε Κειεηψλ Ρν ΓΞΠ νξίδεη ηα κέζα πινπνίεζεο ψζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη επθαηξίεο ηεο πφιεο λα απνδψζνπλ θαξπνχο θαη ηα πξνβιήκαηα λα αληηκεησπηζηνχλ. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα κέζα πινπνίεζεο νκαδνπνηεκέλα αλάινγα κε ηνλ ζεκαηηθφ ηνπο άμνλα. Ρν ζρέδην θαηαιήγεη κε ηελ παξάζεζε ηεζζάξσλ ελνηήησλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ηα απαηηνχκελα έξγα, κειέηεο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ. Ρν Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο εκπίπηεη ζηε ηξίηε (Δλίζρπζε θαη Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο Ρνπηθήο Νηθνλνκίαο) θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα (Δπηθνηλσλία & Γεκνζηφηεηα Γξάζεσλ - Δλίζρπζε αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ), θαζψο αλαιακβάλεη λα νξγαλψζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηελ πξνψζεζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηελ Θνδάλε θαη λα ηεο δψζνπλ έλα μερσξηζηφ ραξαθηήξα, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε βαιθαληθφ επίπεδν Κειέηεο ΑΛΘΝ Ρν 1985 ηδξχζεθε ε Αλαπηπμηαθή Θνδάλεο (ΑΛΘΝ) ΑΔ ε νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Καθεδνλίαο ΑΔ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεκφζην θαη ηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα θαη απφ ην 1998 έσο ζήκεξα έρεη πινπνηήζεη αξθεηέο κειέηεο, νη νπνίεο είραλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Απφ ηηο κειέηεο ηεο ΑΛΘΝ, ην 27% αθνξνχλ ζε έξγα πδξεχζεσλ (θπξίσο δίθηπα χδξεπζεο), έρνπλ παξαδνζεί σο κειέηεο απφ ηηο έσο ηηο θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηα ,58. Ξνζνζηφ 20% ησλ έξγσλ απνηεινχλ έξγα ιπκάησλ (πδξαπιηθέο κειέηεο θαη έξγα δηαρείξηζεο), έρνπλ παξαδνζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν πξνυπνινγηζκφο πινπνίεζήο ηνπο αλέξρεηαη ζηα Ρν 17% είλαη έξγα ηειεζεξκάλζεσλ (κε δχν κφλν έξγα δηακφξθσζεο) πνπ έρνπλ παξαδνζεί απφ ηηο έσο ηηο , κε πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηα ,71. Ρν 15% απνηεινχλ ηνπηθά έξγα αλαπιάζεσλ αλάκεζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη κειέηεο δηακφξθσζεο νηθηζκψλ, θεληξηθψλ νδηθψλ αμφλσλ, πεξηβάιινληνο ρψξνπ Ηεξψλ Κνλψλ θαη ηνπ Γεκαξρείνπ, αλάπιαζε πιαηείαο, δηακφξθσζε θαη αλάδεημε ξέκαηνο, νινθιήξσζε ιηκλαίσλ ππνδνκψλ θαη βηνθιηκαηηθνχ πάξθνπ, έρνπλ παξαδνζεί απφ έσο θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηα ,24. Ρν 5% είλαη έξγα νδνπνηίαο (βειηίσζε θαη δηαπιάηπλζε νδηθψλ ηκεκάησλ, θαηαζθεπή γεθπξψλ), πνπ έρνπλ παξαδνζεί απφ έσο , κε πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηα Ρν 4,3% απνηεινχλ έξγα κεηεγθαηαζηάζεσλ, ηα κηζά απφ ηα νπνία είλαη κειέηεο νδνπνηίαο (εζσηεξηθψλ δξφκσλ νηθηζκψλ), ελψ ηα άιια κηζά είλαη πδξαπιηθέο κειέηεο (δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη θαηαζθεπή δεμακελήο θαη αγσγνχ πδξνδφηεζεο), έρνπλ παξαδνζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηα Ρν 2,8% είλαη έξγα αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κειέηεο δηακφξθσζεο θαη θηηξηαθέο κειέηεο), έρνπλ παξαδνζεί απφ έσο θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ην πνζφ ησλ ,94. Αλάκεζα ζηα έξγα ηεο ΑΛΘΝ ζπγθαηαιέγεηαη θαη κηα θηηξηαθή κειέηε, ην έξγν ηεο 20

24 Απνδειηίσζε Κειεηψλ Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο κε πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο ηα Ρέινο, ην 8,5% είλαη Πρέδηα Σσξηθήο θαη Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηρηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) θαη Γεληθά Ξνιενδνκηθά Πρέδηα (ΓΞΠ). Πηε ζπλέρεηα απνδειηηψλνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο, πνπ ζεσξείηαη φηη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε Γεχηεξε Φάζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Αηαλήο Ρν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (ΓΞΠ) Γήκνπ Αηαλήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ελαξκνλίδεηαη κε φια ηα ππεξθείκελα ζρέδηα. Δμεηάδεη ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πρέδην Σσξηθήο Αλάπηπμεο, ην Γεληθφ θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, αιιά θαη ηα Ρνκεαθά Δηδηθά Ξιαίζηα Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκφ). Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα (ΓΔ) Αηαλήο είλαη κηα θπξίσο αγξνηηθή πεξηνρή κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο ηνκείο ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο. Πεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο, θαζψο πνιινί απφ ηνπο θαηνίθνπο απαζρνινχληαη ζε απηφλ, θπξίσο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, παξφιν πνπ δελ γλσξίδεη άλζεζε εληφο ηεο ΓΔ. Ξαξαηεξείηαη, έηζη, κεγάιε εμάξηεζε απαζρφιεζεο απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο, κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ λα εξγάδεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ΓΔ. Ζ ζέζε ηεο Αηαλήο κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνλνκηαθή, θαζψο ηνπνζεηείηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ θφκβν πξφζβαζεο ζηελ Δγλαηία θαη ζε κεγάιε εγγχηεηα πξνο ηελ Θνδάλε (20 ρικ. απφζηαζε) πνπ επλνεί θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο. Ζ πεξηνρή είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ Θνδάλε φρη κφλν γηα ιφγνπο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη γηα εκπνξηθέο εμππεξεηήζεηο, ςπραγσγία θαη ιφγνπο εξγαζίαο ηφζν ζην δεπηεξνγελή, φζν θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Ρηο εμαξηήζεηο απηέο δηεπθνιχλνπλ ηα ζπρλά δξνκνιφγηα αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Ρν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηδεηθλχεη ε πεξηνρή είλαη ε πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά. Ρα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ Αηαλή ηελ θαζηζηνχλ επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ ηζηνξία ηεο μεθηλά απφ ηε λενιηζηθή επνρή, ελψ ζηα κέζα ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.ρ. ε δσή ηεο πεξηνρήο γίλεηαη εληνλφηεξε. Ξέξαλ ηνπ φηη νιφθιεξε ε πεξηνρή απνηειεί ρψξν αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ πνιηηηζηηθή εηθφλα ζπκπιεξψλνπλ ηα θάζηξα θαη νη βπδαληηλνί λανί. Πήκεξα, ιεηηνπξγεί Αξραηνινγηθφ Κνπζείν, ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε παξαδνζηαθέο ξίδεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη θνξείο. Ζ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Ξνιπθχηνπ έρεη επεξεάζεη ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. Πε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξραηνινγηθή πεξηνρή ηεο Αηαλήο, κπνξεί λα απνηειέζεη ππνδνρέα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 21

25 Απνδειηίσζε Κειεηψλ αμηνπνηψληαο ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο. Νη πξνηεηλφκελεο απφ ην ΓΞΠ δξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζηα έζηκα ηεο πεξηνρήο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ζηε ράξαμε δηαδξνκψλ θ.ιπ. Ζ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηνπ Πρεδίνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ παξεκβάζεσλ αλάδεημεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. Ζ ελφηεηα Ξηεξίσλ ξεσλ - Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ - Αηαλήο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Θεσξείηαη πσο ε Αηαλή έρεη ηε δπλακηθφηεηα λα γίλεη ν λένο εκπνξηθφο πφινο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Διίκεηαο Ν πξψελ Γήκνο Διίκεηαο, θαη λπλ Γεκνηηθή Δλφηεηα, βξίζθεηαη ζηε δπλακηθφηεξε πεξηνρή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο, θνληά ζηελ ελεξγεηαθή πεξηνρή ηεο Θνδάλεο - Φιψξηλαο θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Θνδάλε. Ρν κνληέιν ρσξηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνηείλεηαη πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ρξήζεσλ γεο (νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε εμέιημή ηνπο), ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αμηφινγσλ πνιηηηζηηθψλ θαη ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνλ θαζνξηζκφ Εσλψλ Δηδηθψλ Δληζρχζεσλ θαη Εσλψλ Δηδηθψλ Θηλήηξσλ, ηε δηαζθάιηζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθηζηηθψλ νξίσλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε πεξηνρψλ επεθηάζεσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο κε ζθνπφ ηελ ηζφξξνπε βηψζηκε, νηθηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πηφρνη ηεο πξφηαζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Διίκεηαο, ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ πξνζπέιαζεο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θα ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ηεο παξαιίκληαο πεξηνρήο ηνπ Ξνιπθχηνπ, κε ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ θαη πεξηνρή αλάπηπμεο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (νηθνηνπξηζκνχ) θαη αζιεηηζκνχ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ξέκαηα), πνπ πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζνχλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ρξήζεσλ γεο, ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλνρή θαη ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ειεχζεξνη ρψξνη, ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθα, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνη αλαςπρήο, πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο). 22

26 Απνδειηίσζε Κειεηψλ Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Πην Πρέδην Σσξηθήο θαη Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηρηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) ηνπ Γήκνπ Διιεζπφληνπ (λπλ ΓΔ ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Θνδάλεο) ε πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεη κηα αλαπηπμηαθή δπλακηθή, ε νπνία εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ χπαξμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε δπλακηθή παξνπζία ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Παθψο, ε εγγχηεηα ηεο ΓΔ Διιεζπφληνπ κε ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο είλαη κηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο. Ζ παξαπάλσ αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ δηακνξθψλνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο ΓΔ Διιεζπφληνπ. Ρα ηζρπξά ηεο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο σο 'ελεξγφ θχηηαξν ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κε πινχζηα εδάθε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη βνζθνηφπνπο', ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ Δγλαηία νδφ θαη ε άκεζε γεηηλίαζε κε ην θέληξν ηεο Θνδάλεο ζπλππάξρνπλ κε αδχλακα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κε ηδηαίηεξν αζηηθφ πεξηβάιινλ, ε ζπλχπαξμε πεξηνρψλ παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηνηθίαο, ε αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, νη ππνβαζκίζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (εδάθε θαη νηθνζπζηήκαηα) απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε άκεζε εμάξηεζε απφ ην αζηηθφ θέληξν ηεο Θνδάλεο. Ρν ΠΣΝΑΑΞ Διιεζπφληνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαβιέπνληαο ηηο επθαηξίεο (δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηψλ Θεληξηθήο - Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ), αιιά θαη ηηο απεηιέο (έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ) πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ ελέηαμε ηε ΓΔ ζηηο Ξεξηνρέο Δηδηθψλ Σσξηθψλ Ξαξεκβάζεσλ - ΞΔΣΞ (Λ. 2508/97 θαη Λ. 2742/99). Ζ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο έγθεηηαη ζηελ εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ δχν θαηλνκεληθά αληίζεηεο δξαζηεξηφηεηεο: ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔΖ θαη ηελ αγξνηηθφ - θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα. Ππλεπψο, ην ΠΣΝΝΑΞ επηθεληξψλεηαη ζην ηδηάδνλ αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηεο ΓΔ Διιεζπφληνπ θαη πξνηείλεη κέηξα ψζηε νη δηαθαηλφκελεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ε εθαξκνγή ηεο λέαο Θνηλήο Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο λα κελ αλαζηείινπλ ηελ πξφνδν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο (απνθπγή ζπξξίθλσζεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο). Ρέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο παξνπζηάδνπλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΠΣΝΝΑΞ Διιεζπφληνπ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ βαζηδφκελσλ ζηε κέζνδν ηεο ηειεζέξκαλζεο (έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία), ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ (Βέξκην, Ξαξράξηα, θαηαζθελψζεηο), ε ηφλσζε ηεο ζρέζεο αζηηθνχ θέληξνπ - ππαίζξνπ (εχθνιε πξφζβαζε ζε πξντφληα αγξνηηθήο παξαγσγήο), αιιά θαη ε δηακφξθσζε ησλ αθαλφληζησλ 23

27 Απνδειηίσζε Κειεηψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (θαηαιπηηθή ελέξγεηα γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο μερσξηζηήο εηθφλαο ηεο πφιεο) Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Ρν Πρέδην Σσξηθήο θαη Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηρηήο Ξφιεο ηνπ Γήκνπ Γεκήηξηνπ ςειάληε (λπλ ΓΔ ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Θνδάλεο) ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή σο 'βηνκεραληθφ Γήκν' ράξε ζην ζεκαληηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (28%). Ρν βαζηθφ αλαπηπμηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ηα νξπρεία ιηγλίηε ηεο ΓΔΖ (εμφξπμε θαη θαχζε ιηγλίηε) θαη νη Αηκν- Ζιεθηξηθνί ζηαζκνί. Ππλεπψο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ θαη κηα άκεζε ζρέζε ζπλέξγεηαο ηεο ΓΔ Γεκεηξίνπ ςειάληε κε ηα αζηηθά θέληξα ηεο Ξηνιεκαΐδαο θαη ηεο Θνδάλεο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηα δπν αδχλακα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο: α) ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ, β) ηε ζπλχπαξμε αζχκβαησλ ρξήζεσλ γεο πνπ απνξξέεη απφ ηε δηφγθσζε 'νρινπζψλ' αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραλία - γεσξγία, βηνκεραλία - θηελνηξνθία). θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ αζχκβαησλ ρξήζεσλ γεο. Έηζη πξνηείλεη θάπνηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηεο πεξηνρήο. Ξίλαθαο 3.2 Ξξνηάζεηο παξέκβαζεο ΠΣΝΝΑΞ Γεκ. ςειάληε αλά ζεκαηηθφ Άμνλα. Ξεγή: Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, ηδία επεμεξγαζία Ρν ΠΣΝΝΑΞ Γεκεηξίνπ ςειάληε νινθιεξψλεηαη κε πξνηάζεηο παξέκβαζεο, θαζψο δηαβιέπεη ηνλ θίλδπλν πεξεηαίξσ ππνβάζκηζεο 24

28 Απνδειηίσζε Κειεηψλ 3.2 Ξξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Θνδάλεο Κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έρεη πξνεγεζεί, παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο. Θφκβνο θαη Ξεξηθεξεηαθή Ξχιε Έλα απφ ηα ελ δπλάκεη πξνηεξήκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, δειαδή ηεο Ξεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, είλαη ην γεγνλφο πσο κπνξεί λα απνηειέζεη δπλακηθφ νηθνλνκηθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ θφκβν θαη πεξηθεξεηαθή πχιε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα Γπηηθά Βαιθάληα, κε ηε βνήζεηα ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ Θάζεησλ Αμφλσλ, φπσο θαη ησλ έξγσλ νδηθψλ ππνδνκψλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Κε ηνλ φξν πχιε δελ ελλνείηαη κφλν ε Ξεξηθέξεηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκείν δηέιεπζεο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, αιιά θπξίσο σο ηφπνο παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αλαςπρήο, ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ Θνδάλε κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πφινπ αλάπηπμεο θαη ηεο πφιεο θφκβνπ. Υο θέληξν ζπγθέληξσζεο ππεξεζηψλ ππεξηνπηθήο δπλακηθφηεηαο ν Γήκνο Θνδάλεο δηαζέηεη θαη ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ ξφιν. Δλέξγεηα Θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο απνηειεί ε νηθνλνκία ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην δίπνιν Θνδάλεο Ξηνιεκαΐδαο. Ρν 75% ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο ρψξαο παξάγεηαη ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, θαζψο εθεί ιεηηνπξγεί ην ζεκαληηθφηεξν ειεθηξνπαξαγσγηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Ξαξάιιεια, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ έρνπλ επεξεάζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηελ θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Ν ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ηνλίδεηαη απφ ην κφλν δίθηπν ηειεζέξκαλζεο πνπ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζε εζληθφ επίπεδν, ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο, ηα θσηνβνιηατθά θαη αηνιηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ) θαη βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ηδηαίηεξε έθεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην πιήξεο ζχγρξνλν ππφγεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ, ηα ςεθηαθά θέληξα πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ην Θέληξν Ρερλνινγηθήο Έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Νηθνζχζηεκα Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ Ρν ζχλνιν ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Ξνιπθχηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήδε δηακνξθσκέλν ιηκλαίν νηθνζχζηεκα θαηά κήθνο ηνπ Αιηάθκνλα πνηακνχ, κε ηε ζπζηνηρία ησλ πέληε ιηκλψλ θαη ησλ πέληε πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ απνηεινχλ έλα αθφκε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο. Νη πεξηνρέο απηέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηνρέο αλαπηπζζφκελσλ βηνηφπσλ, θαζψο δηαζέηνπλ λέα είδε βιάζηεζεο θαη παλίδαο, ζπάληα θαη ελδεκηθή 25

29 Απνδειηίσζε Κειεηψλ ρισξίδα θαη απνηθίεο ζπάλησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεξηνρέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο νηθνηνπξηζκνχ θαη αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ. Αηαλή Ζ πεξηνρή δηαζέηεη, αθφκα, ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα, κε ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνλ ηζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Αηαλήο (πξσηεχνπζα ηεο Διηκηψηηδαο, ελφο απφ ηα ηζρπξφηεξα βαζίιεηα ηεο Άλσ Καθεδνλίαο). Δπηπιένλ, ζηo Αξραηνινγηθφ Κνπζείν ηεο Αηαλήο, απνηππψλεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα έσο θαη ηελ ξσκατθή επνρή. Αξραηφηεηεο θαη θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη εληνπίδνληαη θαη ζε άιια δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ην εθηεηακέλν δίθηπν πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ ζηε ιεθάλε ηεο απνμεξακέλεο Θίηξηλεο Ιίκλεο ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ςειάληε θαη Διιεζπφληνπ. Θξφθνο Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θξφθνπ μεθίλεζε ζηελ πεξηνρή ηνλ 17ν αηψλα θαη ζπλεηέιεζε ζηελ απφθηεζε ζεκαληηθήο εκπεηξίαο θαη εμεηδίθεπζεο ζηελ παξαγσγή ηνπ, πξνζζέηνληαο έλα αθφκα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ρν 1966 ηδξχζεθε ν Διεχζεξνο Ππλεηαηξηζκφο Θξνθνπαξαγσγψλ, ν νπνίνο ην 1971 κεηνλνκάζηεθε ζε Αλαγθαζηηθφ Ππλεηαηξηζκφ Θξνθνπαξαγσγψλ Θνδάλεο. Πηνλ Ππλεηαηξηζκφ ζπκκεηέρνπλ 1500 άηνκα, ελψ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξφθνπ εξγάδνληαη πεξίπνπ άηνκα. Δλψ ινηπφλ ν θξφθνο θαιχπηεη κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο (πεξίπνπ ζηξέκκαηα), απνθέξεη κεγάιν πνζνζηφ αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ. Ζ εηήζηα παξαγσγή θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα αλέξρεηαη γχξσ ζηνπο 5,7 ηφλνπο θφθθηλνπ θαη 1,5-2,5 ηφλνπο θίηξηλνπ θξφθνπ. Δάλ ε παξαγσγή ηνπ θξφθνπ ζπλδεζεί κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα δψζεη λέεο επθαηξίεο εμέιημεο ζηελ πεξηνρή. Ξνιηηηζηηθνί θαη Θνηλσληθνί Φνξείο Πε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Θνδάλεο θαη ησλ ππφινηπσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ δηαπηζηψλεηαη κηα έληνλε παξνπζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε θνξέσλ θαη ζπιιφγσλ πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Θχξην κέιεκα απηψλ ησλ θνξέσλ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, θαζψο θαη ε κεηαιακπάδεπζή ηεο ζηε λεφηεξε γεληά. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ θνξέσλ απνηεινχλ νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ΦΑΛΝΗ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο γεηηνληέο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Θνδάλεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη -θαηά θχξην ιφγν- ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Απνθξηάο. 26

30 Βηβιηνγξαθία Βηβιηνγξαθία Διιελφγισζζε Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (ΓΞΠ) Γήκνπ Διίκεηαο (2005), Α Πηάδην, Θνδάλε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛΘΝ) Α.Δ. Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (ΓΞΠ) Γήκνπ Θνδάλεο (2006), Β Φάζε, Πηάδην Β2, Θνδάλε: ΓΔΥΑΛΑΙΠΖ ΑΔ, Ιαγνπδάθε, Α., Λαγθνχιεο, Θ. θαη Πθαξιάηνο, Γ. Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (ΓΞΠ) Θνδάλεο (2002), Α Φάζε, Θνδάλε: ΓΔΥΑΛΑΙΠΖ ΑΔ, Ιαγνπδάθε, Α., Λαγθνχιεο, Θ. θαη Πθαξιάηνο, Γ. Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ (2011), Α Φάζε - Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο, θηζηάκελε Θαηάζηαζε - Πηξαηεγηθή Γήκνπ Θνδάλεο, Θνδάλε: Γήκνο Θνδάλεο. Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (ΓΞΠ) Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο (2010), Α Πηάδην (Αλάιπζε - Γηάγλσζε - Ξξνθαηαξθηηθή Ξξφηαζε), Θνδάλε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛΘΝ) Α.Δ. Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (ΓΞΠ) Γήκνπ Διίκεηαο (2010), Β1 Πηάδην - Ξξφηαζε, Θνδάλε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛΘΝ) Α.Δ. Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο (2010), Α Πηάδην (Αλάιπζε - Γηάγλσζε - Ξξνθαηαξθηηθή Ξξφηαζε), Θνδάλε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛΘΝ) Α.Δ. Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο (2010), Α Πηάδην (Αλάιπζε - Γηάγλσζε - Ξξνθαηαξθηηθή Ξξφηαζε), Θνδάλε: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΑΛΘΝ) Α.Δ. Κειέηε Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο (2002), Α Φάζε, Αζήλα: Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ, Γξαθείν Κειεηψλ Γ. Κηραειίδε. Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (2003), Φχιιν Δθεκεξίδαο Θπβεξλήζεσο, Αξηζκφο 1472, Ρεχρνο Β, Αζήλα: Δζληθφ Ρππνγξαθείν. 27

31 4. Πην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο, ψζηε αθελφο λα αλαδεηρηνχλ νη ηνκείο ηεο πφιεο ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη κία ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη αθεηέξνπ λα απνθαιπθζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο ζε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο αζηηθήο δσήο. Πην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ, ην θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη νη παξαγσγηθέο ζπλζήθεο, νη ζπλδεφκελνη ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ςπραγσγίαο, θαζψο θαη νη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο. 4.1 Αζηηθφ πεξηβάιινλ/ ππνδνκέο Ζ πνιενδνκηθή δηάξζξσζε θαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ηεο Θνδάλεο φζν θαη ησλ νηθηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν Γήκν, έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο, ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην νδηθφ δίθηπν. Έηζη, παιαηφηεξνη νηθηζκνί (Κεηακφξθσζε, Ιεπθνπεγή, Θαξπδίηζα, Άλσ Βαηεξφ) είλαη ζπκπαγείο, ελψ άιινη παξνπζηάδνπλ αξαηή δφκεζε, κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία έθαζηνο. Νη πην πξφζθαηνη νηθηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ (Λέα Σαξαπγή, Δμνρή, Θαξδηά θαη Θιείηνο) δνκνχληαη βάζεη ζχγρξνλνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ρψξνπο θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη έρνπλ πξνθχςεη νηθηζκνί γξακκηθνί (Ξξσηνρψξη, Θαξπδίηζα, Αισλάθηα, Ιεπθνπεγή) ή εθηεηακέλνη (Μεξνιίκλε, Θάησ Βαηεξφ, Άξγηινο, Ξεηξαλά, Θνίια, θ.ά.). Ζ αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ γίλεηαη πξνο κία ή δχν θαηεπζχλζεηο θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ, δειαδή σο ηφπνη δηέιεπζεο ή πξννξηζκνχ (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). Πηνλ πεξηαζηηθφ θαη εμσαζηηθφ ρψξν ε νηθνδνκηθή αλάπηπμε γίλεηαη γξακκηθά ή εθηαηηθά. Ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο αλάπηπμεο είλαη ν γξακκηθφο πεξί ησλ αμφλσλ πξνζπέιαζεο, πξνο κία ή δχν θαηεπζχλζεηο. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ θαη ζεκαληηθψλ ηνπηθψλ νδηθψλ αμφλσλ παξαηεξείηαη απμεκέλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, απνζεθψλ, ππεξεζηψλ, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, θ.ιπ. (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά θαη πνιενδνκηθά ζηνηρεία, παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηνπο νηθηζκνχο Κεηακφξθσζε, Ιεπθνπεγή θαη Θαξπδίηζα. Νη ηξεηο νηθηζκνί απνηεινχλ ηνπο παιαηφηεξνπο ηζηνξηθά. Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ππθλφ δίθηπν ζηελψλ δξφκσλ θαη δπλαηή παξνπζία θεληξηθήο πιαηείαο κε θνηλφρξεζηεο ιεηηνπξγίεο θαη παιηέο εθθιεζίεο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). 28

32 Σάξηεο 4.1 Σαξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο Θνδάλεο Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 29

33 4.1.1 Θαηάζηαζε νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο Ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ ηνπ 1995, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πφιεο θαη ησλ πεξηκεηξηθψλ νηθηζκψλ έρεη αλαλεσζεί, ρσξίο, βέβαηα, ην γεγνλφο απηφ λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Πηελ Θνδάλε ράζεθε, έηζη, πιεζψξα ζεκαληηθψλ -θαη κε- παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηα θηίξηα είλαη ζχγρξνλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Νδεχνληαο απφ ην θέληξν ζηα παιαηφηεξα ηκήκαηα ηεο πφιεο, κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ρελ εηθφλα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλζέηνπλ ην δαηδαιψδεο νδηθφ δίθηπν θαη ην πιάηνο ησλ δξφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δπζαλάινγν χςνο ησλ θηηξίσλ. Νη δε ειεχζεξνη θαη πξάζηλνη ρψξνη ζπαλίδνπλ ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Νη παιηέο θαη λεφηεξεο επεθηάζεηο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, έρνπλ γίλεη θπξίσο βάζεη ζρεδίνπ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη πιαηχηεξνη δξφκνη ζε ζρέζε κε ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο, ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη αλαλεσκέλν θηηξηαθφ απφζεκα. Ζ εηθφλα απηψλ ησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα δείρλεη πην αλαβαζκηζκέλε, ραξαθηεξίδεηαη παξάιιεια, φκσο, απφ κία θνηλή κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο. Δλ αληηζέζεη, νη παξαδνζηαθέο ζπλνηθίεο (Πθ ξθα θαη Ζπεηξψηηθα), αλεπηπγκέλεο πεξηκεηξηθά ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ήηαλ θαηά ην παξειζφλ ηδηαηηέξσο γξαθηθέο, κε πνιιέο αιιαγέο λα έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πηε Πθ ξθα (Πθξίθα ή Πθίξθα) ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ απνκείλεη ιίγα παξαδνζηαθά ζπίηηα, αθνχ ηα Δηθφλα 4.1 Απφςεηο ηεο πεξηνρήο Πθ ξθα Ξεγή: Ηδία ιήςε πεξηζζφηεξα μαλαρηίζζεθαλ κεηά ην ζεηζκφ ρσξίο λα αλαπαξάγνπλ ηελ παιαηφηεξε αηζζεηηθή θαη ραξαθηήξα ηεο ζπλνηθίαο [http://www.spoudazokozani.gr/index.php]. Ζ αληίζεηε θαηάζηαζε 30

34 επηθξαηεί ζηα Ζπεηξψηηθα, θαζψο ε ζηελφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε ππθλφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη νη άλαξρεο απφπεηξεο αλνηθνδφκεζεο ζηα ζηελά νηθφπεδα ηεο γεηηνληάο δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε ππνβάζκηζεο (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002) Γίθηπα κεηαθνξψλ Πχκθσλα κε ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ηεο Θνδάλεο (2002), αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο δηαζχλδεζεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα θχξηα αζηηθά, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο (Θνδάλε, Ξηνιεκατδα, Λεάπνιε, Πέξβηα θ.ιπ.) θη έπεηηα κε αζηηθά θέληξα επξχηεξεο αθηηλνβνιίαο (Θεζζαινλίθε, Βέξνηα, Ιάξηζα θ.ιπ.) Νδηθφ Γίθηπν Πηελ θαηεγνξία ηνπ Βαζηθνχ (Ξξσηεχνληνο) Δζληθνχ Νδηθνχ Γηθηχνπ εληάζζνληαη ην ηκήκα Γξεβελά - Θνδάλε - Ξνιχκπινο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ν θάζεηνο άμνλαο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ Θνδάλε - Ξηνιεκατδα - Ξαξαβεγνξίηηδα. Ζ πξφζβαζε ζηελ Δγλαηία Νδφ γίλεηαη κέζσ δχν θφκβσλ, ηνλ Α.Θ. Θαιακηάο θαη ηνλ Α.Θ. ΒΗ.ΞΔ. - Θνίισλ. Ρν ηκήκα Γξεβελά - Θνδάλε - Ξνιχκπινο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 2001,εμππεξεηεί ηηο δηεξρφκελεο ππεξηνπηθέο αιιά θαη ηηο πεξηαζηηθέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο. Έρεη ζπκβάιεη, έηζη, ζεκαληηθά ζηελ απνζπκθφξεζε ηνπ ππάξρνληνο ππεξαζηηθνχ θαη αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ απνξξνθψληαο κεγάιν κέξνο ηεο θπθινθνξίαο θαη νδεγψληαο ηελ θίλεζε εθηφο πφιεο. Ρν δε νδηθφ ηκήκα Θνδάλε - Ξηνιεκατδα - Ξαξαβεγνξίηηδα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο, αιιά θαη κε ηελ Αιβαλία δηακέζνπ ηνπ Κεζνξηαθνχ Πηαζκνχ (Κ/Π) Θξπζηαιινπεγήο θαη ηελ ΞΓΓΚ δηακέζνπ ηνπ Κ/Π Λίθεο (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πηελ θαηεγνξία ηνπ Γεπηεξεχνληνο Δζληθνχ Νδηθνχ Γηθηχνπ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002): Δζληθή Νδφο (Δ.Ν.) 2 (Θνδάλε - Λεάπνιε - Ξεληάινθνο - Δπηαρψξη - Θφληηζα - Θαιπάθη)πνπ ζπλδέεη κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ θαη θαη επέθηαζε κε ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο. Δ.Ν. 3 (Διαζζφλα - Πέξβηα - Θνδάλε - Ξηνιεκατδα - Βεχε) πνπ ζπλδέεη ηελ Θνδάλε κε ηελ Ξηνιεκατδα, κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο θαη κε ηελ Αιβαλία δηακέζνπ ηνπ Κεζνξηαθνχ Πηαζκνχ (Κ/Π) Θξπζηαιινπεγήο θαη ηελ ΞΓΓΚ δηακέζνπ ηνπ Κ/Π Λίθεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε Ιάξηζα θαη θαη επέθηαζε ηνλ ΞΑΘΔ. Απνηειεί, δειαδή δίνδν επηθνηλσλίαο κε άιιεο Ξεξηθέξεηεο (Πηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο, Ξεινπνλλήζνπ, Β θαη Λ. Αηγαίνπ θαη Θξήηεο). Δ.Ν. 4 (Θαζηαληά - Ξνιχκπινο - Θνδάλε)πνπ ζπλδέεη κε ηνλ λνκφ Ζκαζίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άμνλα Βέξνηα - Θιεηδί, κε ηνλ ΞΑΘΔ, ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο Θεληξηθήο θαη Αλαη. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Θαη επέθηαζε εμαζθαιίδεηαη ε 31

35 δηαζχλδεζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ. Ρν Ξξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Νδηθφ Γίθηπν πεξηιακβάλεη ηελ Δπαξρηαθή Νδφ (Δπ.Ν.) 3 - πνπ δηαζπλδέεη ηελ Θνδάλε κε ηηο πεξηνρέο Ιεπθφβξπζε, Ξξσηνρψξη, Ιεπθνπεγή, Θεξαζηά θαη Αηαλή - θαη ηελ Δπ.Ν. 4 πνπ δηαζπλδέεη ηελ Θνδάλε κε ηελ πεξηνρή Άλσ Θψκεο. ινη νη ππφινηπνη νδηθνί άμνλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ηνπηθή θπθινθνξία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Νδηθφ Γίθηπν (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πεκεηψλεηαη πσο έρνπλ δηαλνηρζεί, επεθηαζεί θαη αζθαιηνζηξσζεί νξηζκέλνη αγξνηηθνί δξφκνη κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ζε πεδία εμφξπμεο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο νδηθνχο άμνλεο, εθηφο ησλ ηκεκάησλ ηεο Δγλαηίαο Νδνχ, παξνπζηάδνπλ κέηξηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, κηθξή δηαηνκή, κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεηο θαη έιεγρν ησλ πξνζβάζεσλ κε ηζφπεδεο δηαζηαπξψζεηο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηαρχηεηαο θαη απμάλνπλ ηηο ρξνλναπνζηάζεηο. Θαζψο ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εμαξηήζεηο πνπ παξνπζίαδε ε πεξηνρή θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, κε βειηηψζεηο κφλν έθηνηε θαη φρη λέεο ραξάμεηο, είλαη - θαηά πνιιά θξηηήξηα (ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, θπθινθνξηαθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, ζήκαλζε, ζπληήξεζε) - αλεπαξθέο θαη θαθήο πνηφηεηαο. Ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο νη νδηθνί άμνλεο πνπ δηέξρνληαη απφ νξεηλέο δηαβάζεηο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Πεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο πνπ δελ ζπλδένληαη νδηθά κε φιεο ηηο φκνξεο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδνληαη νη εκπνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε πεξηνρή ζπλδέεηαη, κέζσ ηεο Δγλαηίαο νδνχ, άξηζηα κε ηε Θεζζαινλίθε, ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη. Αληηζέησο ε ζχλδεζε ηεο Θνδάλεο κε ηελ Αζήλα θαη ηελ ππφινηπε λφηηα Διιάδα γίλεηαη κέζσ ζρεηηθά θαθήο πνηφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ (Δ.Ν. 3), γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία κε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη πξνζαλαηνιίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ Θνδάλε πξνο ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε βφξεηα Διιάδα. Θνδάλε Πεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο ηεο Θνδάλεο είλαη ην θπθινθνξηαθφ. Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε ιεηηνπξγηψλ, ππεξεζηψλ θαη εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ζην θέληξν ηεο Θνδάλεο θαη ν κνλνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο πφιεο πνπ δεκηνπξγεί κεγάιεο εμαξηήζεηο απφ απηήλ φζνλ αθνξά ζηνπο γχξσ νηθηζκνχο είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο πνπ επηθξαηνχλ. Ρν ηζρπξφ θέληξν ηεο Θνδάλεο πξνζειθχεη δηαξθψο απμαλφκελεο θαζεκεξηλέο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηφζν ηεο ίδηαο, φζν θαη φκνξσλ νηθηζκψλ 32

36 θαη Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Δληφο ηεο πφιεο, ην νδηθφ δίθηπν είλαη αθηηλσηφ θαη δαηδαιψδεο, απφξξνηα ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο θαη ηεο έιιεηςεο νξγαλσκέλνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη αλεπαξθή γηα ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. Θαηά θαηξνχο πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ απνθφξηηζε ηεο θπθινθνξίαο, φπσο ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο, ε απνκάθξπλζε θαη απνζάξξπλζε ρξήζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θπθινθνξία, ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ θαη ήπησλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο θαζψο θαη ε βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ παξαθάκςεσλ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Δηθφλα 4.2 Άπνςε ηεο Θνδάλεο απφ ηελ ηνπνζεζία Μελία Πηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν Ζ πεξηνρή ηεο Θνδάλεο ζπλδεφηαλ κέζσ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κε ην Ξιαηχ Ζκαζίαο, απφ φπνπ γηλφηαλ κεηεπηβίβαζε πξνο Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη ινηπνχο ζπλδεδεκέλνπο ζην δίθηπν ηνπ ΝΠΔ πξννξηζκνχο. Ν ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Θνδάλεο, σζηφζν επεηδή ε επηβαηηθή θίλεζε ήηαλ πνιχ κηθξή, ζην πιαίζην πεξηθνπψλ θαη κείσζεο δξνκνινγίσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ην θαινθαίξη ηνπ 2010 ν ΝΠΔ δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο Δλαέξην Γίθηπν Πηελ Θνδάλε ιεηηνπξγεί ν θξαηηθφο αεξνιηκέλαο Φίιηππνο, πνπ ηνπνζεηείηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο, ζην 4ν ρικ. ηεο ΔΝ3 Θνδάλεο-Ιάξηζαο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην Πήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη ε αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο κε ηελ Αζήλα, θη έπεηηα κε ην Ζξάθιεην, κέζσ Θαζηνξηάο. Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε γξακκή είλαη ε 'SkyExpress'. Ρα δξνκνιφγηα δηακνξθψλνληαη (ηέιε Ηνπιίνπ 2014) σο εμήο (http://www.skyexpress.gr): Ξεγή: Ηδία ιήςε Θάζε Γεπηέξα, Ρξίηε θαη Ξαξαζθεπή πηήζε πξνο Θαζηνξηά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο Αζήλα Ρα δξνκνιφγηα Ρξίηεο θαη Ξαξαζθεπήο ζπλερίδνπλ απφ Αζήλα ζην Ζξάθιεην Θξήηεο Απφ ηελ Αζήλα πξνο ηελ Θνδάλε ηα δξνκνιφγηα εθηεινχληαη ηηο ίδηεο εκέξεο, δειαδή Γεπηέξα, Ρξίηε θαη Ξαξαζθεπή 33

37 Απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηελ Θνδάλε, κέζσ Αζήλαο, γίλνληαη δξνκνιφγηα Γεπηέξα θαη Ξαξαζθεπή Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θίλεζε απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Θνδάλεο γηα ηα έηε , ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΞΑ). Γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο Ηνχλην 2010, δελ εκθαλίδνληαη πηήζεηο απφ θαη πξνο Θνδάλε ζηα ζηνηρεία ηεο ΞΑ. Γηα ηελ ίδηα ρξνληά ν κήλαο κε ηε κεγαιχηεξε θίλεζε επηβαηψλ είλαη ν Πεπηέκβξηνο (148), ελψ ηαπηφρξνλα ν αξηζκφο ηνλ πηήζεσλ είλαη ν δεχηεξνο κηθξφηεξνο (32), ελψ ν Ηνχιηνο, κήλαο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ πηήζεσλ (38) είρε ηε κηθξφηεξε θίλεζε επηβαηψλ (89). Ξίλαθαο 4.1 Θίλεζε απφ θαη πξνο ηνλ Αεξνιηκέλα Θνδάλεο ( ) Πχλνιν Ξηήζεσλ (Αθ.&Αλ.) Πχλνιν Δπηβαηψλ (Αθ.&Αλ.) Ξεγή:http://www.ypa.gr/content/index.asp?tid=683 Ν αεξνιηκέλαο δηαζέηεη ζχζηεκα ξαδηνβνεζεκάησλ θαη θσηνζήκαλζε ηνπ αεξνδηαδξφκνπ γηα λπθηεξηλέο πηήζεηο, αλ θαη δελ θαιχπηνληαη κεγάια αεξνζθάθε. Ξξνζθάησο εθζπγρξνλίζηεθαλ θαη επεθηάζεθαλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ν πεξηβάιισλ ρψξνο αζθαιηνζηξψζεθε θαη πεξηθξάρηεθε, ελψ έρεη δηαλνηρζεί ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο θαη ν θφκβνο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Ν.3 (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ) Κέζα Καδηθψλ Ππγθνηλσληψλ Νη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο εθηεινχληαη κε ιεσθνξεία ησλ ΘΡΔΙ, ελψ θέληξν θαη αθεηεξία ηεο ζπγθνηλσλίαο κε πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο είλαη ε Θνδάλε. Ξαξαηεξείηαη ζρεηηθά θαιή θαζεκεξηλή εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα πξνο φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Ππγθεθξηκέλα ηα δξνκνιφγηα πεξηιακβάλνπλ δηαδξνκέο απφ Θνδάλε πξνο Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα, Ησάλληλα, Θαζηνξηά, Φιψξηλα, Γξεβελά, Ξηνιεκατδα. Δπίζεο, ηα ΘΡΔΙ εμππεξεηνχλ Άγην Γεκήηξην, Αηαλή, Αθξηλή, Βειβεληφ, Γαιαηηλή, Δξάηπξα, Θαηζάξεηα, Ιεχθαξα, Πέξβηα, Πηάηηζηα, Μεξνιίκλε, Ππαξηφ, Αλζφηνπν, Ρζνηχιη, Ιηβεξά, Καπξνδέλδξη, Κεηακφξθσζε, Ονδηαλή θαη Σξψκην (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ελψ γηα Θεζζαινλίθε εθηεινχληαη δξνκνιφγηα θάζε κία ψξα απφ ηηο 6:00έσο ηηο 20:00, γηα Αζήλα έρεη ηξία δξνκνιφγηα ηελ εκέξα. Γηα ηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία δίθηπν αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε ιεσθνξεία ηχπνπ Mini Bus. Ζ Θνδάλε θαιχπηεηαη απφ ηέζζεξα δξνκνιφγηα, κε ζπλνιηθά 101 ζηάζεηο θαη ζπρλφηεηα δηέιεπζεο 15 ιεπηψλ. Αθνινπζνχλ ζπλερή θπθιηθή δηαδξνκή κε αθεηεξίεο ηα Πρνιεία ζηα Αειηφζηξαηα, ην LIDO ζην θέληξν, ηελ αθεηεξία Αγ. Γεσξγίνπ θαη ηα Ιχθεηα ζηνλ δξφκν πξνο Θξφθν. Πχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ , ε πξψηε δηαδξνκή θαιχπηεη ηελ πεξηνρή Πθ ξθα δπηηθά ηνπ 34

38 θέληξνπ, ε δεχηεξε θαιχπηεη λφηηα ηηο ζπλνηθίεο Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη Ξιαηαληψλ, ηηο βφξεηεο ζπλνηθίεο Ζπεηξψηηθσλ θαη Αγίαο Ξαξαζθεπήο εμππεξεηεί ε ηξίηε γξακκή ελψ ην ηέηαξην δξνκνιφγην ζπλδέεη ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο κε ην θέληξν. Ιεηηνπξγνχλ, επίζεο, πεξηαζηηθέο γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Θνδάλε (Θνίια, Θαξδία, Δμνρή, Σαξαπγή, Ξηειέα, Νηλφε, Ξεηξαλά, Θαξπδίηζα, Ιεπθφβξπζε, Ξξσηνρψξη, Ιεπθνπεγή, Άξγηιν, Βαηεξφ, Θαιακηά, Ιπγεξή, Λ. Ληθφπνιε θαη Ρ.Δ.Η). Ρηο Θπξηαθέο ηα δξνκνιφγηα είλαη κεησκέλα, ελψ κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηε δήηεζε. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ ιεηηνπξγνχλ εκεξεζίσο εηδηθά δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ ηεο, κε δχν αθεηεξίεο ζηελ Θνδάλε (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ) Δλεξγεηαθέο θαη ηερληθέο ππνδνκέο Ρειεζέξκαλζε Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο ιεηηνπξγεί δίθηπν ηειεζέξκαλζεο πνπ νινθιεξψζεθε ην 1998 θαη έθηνηε επεθηείλεηαη δηαξθψο θαη πξνο ηηο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο. Φνξέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο Θνδάλεο (ΓΔΑΘ).Ρν δίθηπν ηξνθνδνηεί ηελ πφιε κε ζεξκφηεηα γηα ρξήζε ζε ρψξνπο θαη κε δεζηφ λεξφ. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ , κέρξη ην 2001, ηα ζπλδεδεκέλα θηίξηα κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο αλέξρνληαλ ζε 3.500, πεξίπνπ δηακεξίζκαηα ησλ 90m 2 (ζπλδεδεκέλε επηθάλεηα m 2 ). Ρα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηελ Θνδάλε ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκία ζε ζπλάιιαγκα θαη εηζνδήκαηα θαηνίθσλ ιφγσ ηεο κείσζεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ησλ ρακειφηεξσλ ηηκνινγίσλ ηεο ηειεζέξκαλζεο, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο θαζαξηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ κε καδνχη θαη πεηξέιαην(δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ) ΓΔΖ Ηδηαίηεξα έληνλε είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔΖ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο, θαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεκεηξίνπ ςειάληε θαη Διιεζπφληνπ, ιφγσ ησλ πινχζησλ θνηηαζκάησλ ιηγλίηε, πνπ, ζχκθσλα κε κειέηεο ηεο ΓΔΖ αλακέλεηαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε ελέξγεηα έσο ην Πηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ελεξγεηαθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ (Αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί: ΙΗΞΡΝΙ, Ξηνιεκαΐδαο, Θαξδηάο, Αγ.Γεκεηξίνπ, Ακπληαίνπ, ζπλνιηθή ηζρχο: 4029 MW) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Νη ηξεηο βαζηθέο γξακκέο δηπινχ θπθιψκαηνο ησλ 400 kv κεηαθέξνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο ρψξαο, φπνπ θαη ηειείηαη ην 70% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο, ζηελ Θεληξηθή θαη Λφηηα Διιάδα, φπνπ θαηαλαιψλεηαη πεξίπνπ ην 65% απηήο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο 35

39 πεξηφδνπ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, 2002). Πε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ην πξφηππν θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμεο κε ην φλνκα Δλεξγφπνιε: Πχδεπμε ελέξγεηαο - πεξηβάιινληνο - επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2007 θαη αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπλαηνηήησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Πηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ παξεκβάζεσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θχξηεο επηδηψμεηο απνηεινχλ ε αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ε απνθαηάζηαζε ησλ ιηγληηηθψλ πεδίσλ θαη ησλ ππνινίπσλ νξπρείσλ, ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο γεσξγίαο θαη ηεο νξγαληθήο παξαγσγήο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο (Ξξφηππν Θαηλνηφκν Πρέδην Αλάπηπμεο Δλεξγφπνιε:, 2007) Δμνξπθηηθή Γξαζηεξηφηεηα Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε νξπθηφ πινχην. Ρα θνηηάζκαηα ιηγλίηε είλαη ζεκαληηθά θαη εκθαλίδνληαη ζε πνιιά ζεκεία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Πηε ιεθάλε Παξηγθηφι εληνπίδνληαη ηα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ηεο ρψξαο. Δθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ιηγλίηε έρνπλ εληνπηζζεί θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεκεηξίνπ ςειάληε, ηα νπνία έρεη πξνγξακκαηίζεη λα εθκεηαιιεπηεί ε ΓΔΖ, επεθηείλνληαο ηα νξπρεία πξνο ηελ Ξνληνθψκε, θαη πξνθαιψληαο ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ νηθηζκνχ. Θνηηάζκαηα ιηγλίηε πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 500 εθ. ηφλνπο εκθαλίδνληαη θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διίκεηαο, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ έρεη αθφκα πξνβιεθζεί απφ ηε ΓΔΖ (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). Δπίζεο, ζεκαληηθά είλαη θαη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ. Πην λφηην ηκήκα ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Καπξνδελδξίνπ ππάξρνπλ 13 πεξηνρέο πνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα έξεπλα καξκάξνπ θαη 4 κηζζψζεηο ιαηνκείνπ καξκάξσλ ζηα ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Καπξνδελδξίνπ θαη Ξνληνθψκεο. Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διιεζπφληνπ έρνπλ δεζκεπζεί πνιιέο πεξηνρέο γηα έξεπλα καξκάξνπ θαη κεηαιιεπηηθή έξεπλα, ελψ ππάξρνπλ κηζζψζεηο ιαηνκείσλ καξκάξσλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ. Πηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξνιπκχινπ εμνξχζζνληαη ιεπθά κάξκαξα Βεξκίνπ, ελψ ζην ξνο Πθνπφο εμνξχζζνληαη θαηά θαηξνχο αδξαλή πιηθά. Πε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 8 ελεξγά ιαηνκεία καξκάξσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ξνιπκχινπ θαζψο θαη κία ιαηνκηθή πεξηνρή ηνπ Γεκνζίνπ γηα αδξαλή πιηθά (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). Πηηο πεξηνρέο ηεο Θνδάλεο, ησλ Θνίισλ θαη ηεο Θαιακηάο ιεηηνπξγνχλ νξπρεία αδξαλψλ πιηθψλ. Ιαηνκεία έρνπλ δηαλνηρζεί θαη ζηηο παξπθέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Ξνληνθψκεο θαη ηνπ Καπξνδελδξίνπ. Πε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ππάξρεη έλα ελεξγφ 36

40 ιαηνκείν, ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ξνληνθψκεο. Γηα κεηαιιεπηηθή έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε έρνπλ δεζκεπζεί εθηάζεηο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ξνληνθψκεο, ζην αλαηνιηθφ θαη κέξνο ηνπ λνηίνπ ηκήκαηνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Καπξνδελδξίνπ θαζψο θαη ζρεδφλ νιφθιεξε ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διηκείαο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ) Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο έρνπλ ρσξνζεηεζεί εγθαηαζηάζεηο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη (Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην Γήκνπ Θνδάλεο, entipo-deyak.pdf Ζ ιεηηνπξγία ΣΡΑ έθηαζεο 327 ζηξ. ζην Λφηην Ξεδίν ηεο ΓΔΖ ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Σαξαπγήο (Γήκνο Ξηνιεκατδαο) Ζ Ρνπηθή Κνλάδαο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, φπνπ ιεηηνπξγεί Θέληξν Αλαθχθισζεο, δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Ζ ιεηηνπξγία ησλ Βηνινγηθψλ Θαζαξηζκψλ ζηελ Θαξπδίηζα φπνπ θαηαιήγνπλ ηα ιχκαηα ηεο Θνδάλεο, ηεο Αξγίιινπ θαη ηεο Ιεπθφβξπζεο, θαη ζηε ΒΗ. ΞΔ. Θνδάλεο, ν νπνίνο εμππεξεηεί ηα Γ.Γ. Θνίισλ, Θαξδηάο, Δμνρήο θαη ην ΡΔΗ Θνδάλεο Ρειεπηθνηλσληαθέο πνδνκέο Ρν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο Θνδάλεο είλαη ππφγεην, πιήξεο θαη ζχγρξνλν. Νη ζπλδέζεηο ηνπ θνκβηθνχ θέληξνπ ηεο Θνδάλεο κε ηηο γεηηνληθέο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, θαζψο θαη ην δίθηπν πνπ έρεη αλαπηπρζεί κέζα ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο απνηεινχληαη απφ θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ. Πηελ Θνδάλε ζπγθιίλνπλ ηα θνκβηθά θέληξα Γξεβελψλ, Πηάηηζηαο, Ξηνιεκαΐδαο, Λεάπνιεο θαζψο θαη ηα θέληξα ησλ γχξσ νηθηζκψλ. Ρν ςεθηαθφ θέληξν ηεο πφιεο εμππεξεηεί ηελ Θνδάλε, ηα Θνίια, ηε Ιεπθφβξπζε, ηα Ξεηξαλά, ην Βαηεξφ, ηελ Θαιακηά, ηνλ Άξγηιν, ηε Λ. Ληθφπνιε, ηε Ιπγεξή, ηελ Δμνρή θαη ηελ Θαξδία. Ρν ςεθηαθφ θέληξν ηνπ Ξξσηνρσξίνπ εμππεξεηεί ην Ξξσηνρψξη θαη ηε Ιεπθνπεγή, ην ςεθηαθφ θέληξν ζην Γξέπαλν εμππεξεηεί θαη ηε Σαξαπγή, ηελ Νηλφε θαη ηελ Ξηειέα ελψ ην ςεθηαθφ θέληξν ηνπ Θξφθνπ εμππεξεηεί θαη ηελ Θαξπδίηζα (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). Δπηπιένλ, έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, πινπνηψληαο ηε δξάζε Κεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Νπηηθψλ Ηλψλ Γήκνπ Θνδάλεο. Ρν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη εηδηθφηεξα κεηξνπνιηηηθψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (Metropolitan Area Network - MAN) ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θνδάλεο κε βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά 37

41 πξνο ηνλ ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην Ρνκέα. Ρα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία ηεο επξπδσληθήο ππνδνκήο ζα επηδξάζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ιακβαλφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο θαη δεκφηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρν δίθηπν θαιχπηεη ηνπο θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ην εκπνξηθφ ηνπ θέληξν (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο πεξηφδνπ ). 4.2 Φπζηθφ Ξεξηβάιινλ Φπζηθνί Ξφξνη Θέζε θαη Κνξθνινγία Ξεξηνρήο Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο αλήθεη ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη θαηαιακβάλεη ην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα. Ππλνξεχεη βφξεηα κε ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Φιψξηλαο θαη Ξέιιαο, αλαηνιηθά κε ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ζκαζίαο θαη Ξηεξίαο, λφηηα κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ιάξηζαο, λφηηα-λνηηνδπηηθά κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ θαη δπηηθά-βνξεηνδπηηθά κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο. Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη απνηειεί αθξηηηθή Ξεξηθέξεηα εμαηηίαο ηεο εγγχηεηάο ηεο ζην ζπλνξηαθφ ρψξν, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο κέζα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ηεο ζέζεο ηεο σο πξνο αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, είλαη ε κνλαδηθή Ξεξηθέξεηα ηεο ρψξαο πνπ δελ έρεη δηέμνδν πξνο ηε ζάιαζζα (ΞΞΣΠΑΑ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2003). Ρν νδηθφ δίθηπν ηεο Ξεξηθέξεηαο πεξηιακβάλεη ηκήκα ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ηνπο θάζεηνπο άμνλεο ηεο, φπσο θαη ην δηνηθεηηθά ηεξαξρεκέλν εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ δίθηπν. Ζ Δγλαηία ζπλδέεη ηηο 4 Ξεξηθέξεηεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ κέρξη ηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κεηαμχ ηνπο κε θνκβηθφ ζεκείν ηε ζχλδεζε κε ηνλ άμνλα Ξαηξψλ - Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο - Δπδψλσλ (ΞΑΘΔ) θαη ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο (ΞΞΣΠΑΑ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2003). Ζ ζχλδεζε πνπ παξέρεη ε Δγλαηία Νδφο - σο ν λνηηφηεξνο άμνλαο ησλ επξχηεξσλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ, πνπ ζπλδέεη ηελ Αδξηαηηθή κε ην Δπξσπατθφ ηκήκα ηεο Ρνπξθίαο - ζηελ Θνδάλε θαη ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, ελδπλακψλεη ηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, θαζηζηψληαο ηε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφκβν, ζπκπιεξψλνληαο ην πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη σο πφινο έιμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ζ Θνδάλε είλαη ην εκπνξηθφ, ζπγθνηλσληαθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο (ηέσο Λνκφο Θνδάλεο) θαη έδξα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηνπ Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ΡΔΗ) 38

42 θαη ηνπ Δθεηείνπ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, φπσο θαη ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Πεξβίσλ θαη Θνδάλεο. Πηελ πεξηνρή είλαη εγθαηαζηεκέλν ην κεγαιχηεξν ειεθηξνπαξαγσγηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, φπνπ παξάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμαζθαιίδνληαο ην ζεκαληηθφηεξν ελεξγεηαθφ θαχζηκν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ην ιηγλίηε (Θιηάθα θαη Κπάηξα, 2008) Σξήζεηο Γεο Πήκεξα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο θαιχπηεηαη απφ βνζθφηνπνπο, νξεηλέο ή εκηνξεηλέο πεξηνρέο κε ρακειή ή αξαηή βιάζηεζε. Νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη νη εθηάζεηο αγξαλάπαπζεο απνηεινχλ ηε δεχηεξε ζε πνζνζηφ ρξήζε γεο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ρα δάζε ζπκκεηέρνπλ ζηηο ρξήζεηο γεο κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, παξά ηελ χπαξμε εθηεηακέλσλ νξεηλψλ ζρεκαηηζκψλ (Πηνπηνπνχινπ, 2011). Ζ γεσξγηθή γε δεζπφδεη θπξίσο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διηκείαο. Ζ δεκηνπξγία ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ηνπ Ξνιπθχηνπ θάιπςε ζεκαληηθφ ηκήκα γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη δηακφξθσζε έλα λέν θπζηθφ πφξν, δηαθνξνπνηψληαο δπλακηθά ην θπζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Αξθεηέο είλαη θαη νη πδάηηλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βάιηνη, ηα πδαηηθά ζψκαηα θαη ηα πδαηνξέκκαηα (Πηνπηνπνχινπ, 2011). Ζ παξνπζία νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεκεηξίνπ ςειάληε, θαζψο θαη ε έληνλε παξνπζία θνηηαζκάησλ ιηγλίηε, καξκάξσλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο. Ραπηφρξνλα, ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔΖ ζπλέβαιε ζηελ νπζηαζηηθή δηακφξθσζε ησλ ρξήζεσλ γεο, ελψ ε νπηηθή επαθή κε ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηα εμνξπθηηθά πεδία είλαη άκεζε (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011 Πηνπηνπνχινπ, 2011). Νη ζπγθξνχζεηο ησλ ρξήζεσλ γεο κεηαμχ θαηνηθίαο - εμφξπμεο - βηνκεραλίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Πην ρψξν εληνπίδνληαη επίζεο, αγξνηηθέο απνζήθεο, δηάζπαξηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, βηνηερληθέο κνλάδεο, ζπλεξγεία, βελδηλάδηθα, θ.ά. (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011) Αλάγιπθν Ν Γήκνο Θνδάλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ζρεηηθά αλάγιπθν κε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ κέηξα θαη κέζε ηηκή απηή ησλ 805 κέηξσλ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θνδάλεο βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηεο Λενγελνχο ειηθίαο ιεθάλεο Θνδάλεο - Πεξβίσλ - Αηαλήο θαη νξηνζεηείηαη απφ ηα φξε Πηληάηζηθν θαη Βνχξηλν ζηα δπηηθά θαη απφ ηα απφηνκα πξαλή ησλ νξνζεηξψλ ησλ Ξηεξίσλ θαη Θακβνπλίσλ ζηα αλαηνιηθά. Ζ ιεθάλε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ελδν-νξεηλή θαη πεξηβάιιεηαη απφ φξε ή ινθνζεηξέο κε πςφκεηξα πνπ μεπεξλνχλ ηα 1000 κέηξα (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). 39

43 Ρν αλάγιπθν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηαλήο είλαη ζρεηηθά νκαιφ κε κηθξέο θιίζεηο. Ρν πεδηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο δηαθφπηεηαη απφ κηθξέο ραξαβδψζεηο θαη πδξνξξέκαηα κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην πνπ απνηεινχλ θαη ην θπζηθφ απνδέθηε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ κε ηειηθή θαηάιεμε ηε ιίκλε Ξνιπθχηνπ (Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ρν αλάγιπθν πνπ ζπλίζηαηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεκεηξίνπ ςειάληε θπκαίλεηαη κεηαμχ 650 έσο 1260 κέηξα. Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη θησρφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ελψ ε απνζηξάγγηζε ηεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηα αλαηνιηθά κέζσ ηνπ πδξνξξέκαηνο Πνπινχ (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Διιεζπφληνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο γεσινγηθήο δνκήο, ηεο πξφζθαηεο ηεθηνληθήο εμέιημεο θαη ηεο δηάβξσζε πνπ ηείλεη λα εμνκαιχλεη ην αλάγιπθν. Πηελ ελ ιφγσ πεξηνρή αλαπηχζζεηαη έλα αξθεηά πινχζην θαη ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν ην νπνίν απνηειείηαη απφ θαηεξρφκελνπο ρείκαξξνπο (Πάξαιε, Βπδαληηλφ, Κεγάιν, Ξιαηχ, Αζπξφξεκα, Γηράια θ.ά.) πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερή ξνή αιιά απφ πιεκκπξηθέο παξνρέο θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). Ρέινο, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διίκεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζρεηηθά νκαιφ ηεο αλάγιπθν θαη ηελ απνπζία νξεηλψλ φγθσλ. Ζ πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ βαζηέο ραξαβδψζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ζεκεξηλέο θνίηεο ησλ πδξνξξεκάησλ ηεο, κε ηειηθφ απνδέθηε ηε ιίκλε Ξνιπθχηνπ (ΓΞΠ Γήκνπ Διίκεηαο, 2005 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011) Φχζε θαη Βηνπνηθηιφηεηα Δπξχηεξεο Γεσγξαθηθήο Ξεξηνρήο Έδαθνο Πηελ πεξηνρή κειέηεο επηθξαηεί πνηθηιία εδαθηθψλ ηχπσλ, ελψ θπξηαξρνχλ ν αζβεζηφιηζνο θαη ηα νθηνιηζηθά πεηξψκαηα. Ρα εδάθε πνπ ζπλαληψληαη είλαη θπξίσο πειψδε, πειινακκψδε θαη αξγηιψδε, Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε πεξηνρή κειέηεο ζηεξείηαη εθηάζεηο απηνθπνχο βιάζηεζεο κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δηάβξσζε θαη έθπιπζε ηνπ εδάθνπο θαη θαη' επέθηαζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αλψηεξνπ εδαθηθνχ νξίδνληα (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Δηδηθφηεξα, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θνδάλε έρνπλ εληνπηζηεί ζεκαληηθά θνηηάζκαηα ιεπθφιηζνπ ζε δηάθνξεο παξαγελλέζεηο ηνπ θαη καξκάξνπ. Ρα θπξηφηεξα νξπθηά θαη πεηξψκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αηαλήο είλαη ν ρξσκίηεο, ελψ ζπλαληάηαη επίζεο θαη ν αηηαπνπιγίηεο θαη ν ζεπηφιηζνο (αξγηιηθά νξπθηά). Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεκεηξίνπ ςειάληε ππάξρνπλ εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ιηγλίηε, ελψ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διιεζπφληνπ εμνξχζζνληαη ηα ιεπθά κάξκαξα ηνπ Βεξκίνπ θαη θαηά θαηξνχο 40

44 αδξαλή πιηθά. Ρέινο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διίκεηαο ππάξρνπλ ζρεδφλ φιεο νη παξαγελλέζεηο ηνπ ιεπθφιηζνπ θαη θνηηάζκαηα ιηγλίηε (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011) Σισξίδα - Ξαλίδα Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ Ξαξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππνδψλε ησλ μεξφθηισλ θπιινβφισλ δαζψλ (ινθψδεο, ππν-νξεηλή, νξεηλή πεξηνρή), θαζψο θαη ηε δψλε κε δάζε δξπφο ηα νπνία ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ ιφγσ ηεο βνζθήο θαη ηεο γεληθφηεξεο εμάπισζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Ρα είδε ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο είλαη ε δελδξψδεο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε (Quercus sessiliflota, Q. Cerris, Carfinus, Corylus, Pirus amygdaliformis) θαη ε πνψδεο βιάζηεζε (Aegilofs geniculata, Alofeculus gerardii, Avena sterilis, Bromus hordeqceus, Pasyfyrum villosum, Festuca ovina, Hordeum, Lolium multiflorum, Phalaris bulbosa) (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Πην Γήκν Θνδάλεο κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη κεξηθέο ζεκαληηθέο απνηθίεο εξσδηψλ, παξπδάηησλ πηελψλ θαη γιαξνληψλ. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνηθίεο ζπάλησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο (π.ρ. Ιεπηνκχηα, Καπξνθέθαινο γιάξνο) (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002) Θιίκα θαη Ξνηφηεηα Ξεξηβάιινληνο Θιηκαηηθά Σαξαθηεξηζηηθά Ρν θιίκα ηεο πεξηνρήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ μεξνχ - ζεξκνχ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, ραξαθηεξίδεηαη σο θαζαξά επεηξσηηθφ θαη παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνχληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην φπνπ ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ηνπο 29 ν C, ελ αληηζέζεη κε ηηο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο πνπ παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην θαη ζπρλά θαηεβαίλνπλ ππφ ηνπο -1 ν C. Ζ πεξίνδνο μεξαζίαο πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην θαη Πεπηέκβξην (Θνινκφλδνπ θαη Πηδεξνπνχινπ, 2001 Γεξνθψζηα 2009, ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002, Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Νη επηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ είλαη νη βφξεηεο. Θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην ε πεξηνρή πξνζβάιιεηαη απφ ην ιίβα ν νπνίνο πξνθαιεί ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηε γεσξγία θαη ζηηο αλαδαζψζεηο (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011) Ξνηφηεηα Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα Ρν 1995 ιεηηνχξγεζαλ γηα πξψηε θνξά ηξεηο ζηαζκνί κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Νη ζηαζκνί απηνί πνπ εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Αηκφζθαηξαο (ΔΓΞΑΟ) είλαη νη εμήο (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο 41

45 &Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο, 2010): Πηαζκφο Γξεπάλνπ Πηαζκφο Θνδάλεο Πηαζκφο Ξηνιεκαΐδαο Πχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο, ηα θχξηα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη ζηελ ηέθξα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε ζηνπο ΑΖΠ ηεο ΓΔΖ, ζην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO 2 ), ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NO θαη NO 2 ), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (PM-10). Νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή επλννχλ ηε ζπζζψξεπζε αέξησλ ξχπσλ θαη ε χπαξμε ησλ νξνζεηξψλ ηνπ Βέξλνπ, ηνπ Αζθίνπ, ηνπ Βνχξηλνπ θαη ηνπ Βέξκηνπ θξάδνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπο (Θνινκφλδνπ θαη Πηδεξνπνχινπ, 2001). Νη εθπνκπέο ησλ ΑΖΠ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO 2 ) θαη ζε νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NO θαη NO 2 ) είλαη ζπλήζσο ρακειέο, θάησ ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ απφ ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO 2 ), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (PM-10). Υζηφζν, φζνλ αθνξά ζηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα έρεη δηαπηζησζεί νξηζκέλεο θνξέο ππέξβαζε ησλ νξίσλ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε γείαο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Βέβαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθαηάιιεια πιηθά πξνο θαχζε κε ζθνπφ ηε ζέξκαλζε θαη νη αηκνζθαηξηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ πξσηνθαλή επίπεδα αησξνχκελσλ κηθξνζσκαηηδίσλ, ζηελ Θνδάλε ιεηηνπξγεί δίθηπν ηειεζέξκαλζεο πνπ δελ επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε ξχπνπο. Θαηά πεξηφδνπο, ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο έρνπλ παξαηεξεζεί ππεξβάζεηο ζην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO 2 ), εμαηηίαο θπξίσο ησλ θαπζηήξσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηειεζέξκαλζεο ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηειεζέξκαλζεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη θαηά ηε ςχμε ησλ ειεθηξνγελλεηξηψλ. Ππγθεθξηκέλα, εηζάγεηαη λεξφ ζην θχθισκα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ςχρεη ηηο γελλήηξηεο θαη παξάιιεια ζεξκαίλεη έλα θχθισκα θαζαξνχ λεξνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηξνθνδνηνχληαη νη αζηηθέο θαηαλαιψζεηο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (Θνινκφλδνπ θαη Πηδεξνπνχινπ, 2001 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Πηηο αζηηθέο πεξηνρέο κηα ζεκαληηθή πεγή αέξησλ ξχπσλ πξνέξρεηαη απφ ηα βελδηλνθίλεηα νρήκαηα. Ρν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα νρήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο απφ ην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο ησλ ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο απηήο πξνέθπςε πσο δελ είλαη θαζφινπ ακειεηένο ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ κε εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ εθηφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). 42

46 Οχπαλζε Λεξνχ θαη Δδάθνπο Νη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα απφβιεηα απφ βηνκεραλίεο, κεραλνπξγεία, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θ.ά. Ν θπξηφηεξνο απνδέθηεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο είλαη ν Αιηάθκνλαο πνηακφο θαη, θαη επέθηαζε, ε Ιίκλε Ξνιπθχηνπ. Απφ αλαιχζεηο δεηγκάησλ λεξνχ ζηε ζέζε ηεο ιίκλεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ, νη νπνίεο ήηαλ ρακειέο κε εμαίξεζε απηέο ηνπ ζηδήξνπ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002, Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ζ πδάηηλε ηζνξξνπία ηεο πεξηνρήο έρεη δηαηαξαρζεί εμαηηίαο ηεο θαηαλάισζεο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΖΠ. Ν ππφγεηνο πδξνθνξέαο έρεη θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθαιψληαο επηπηψζεηο θαη ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, κεηψλνληαο ηα πδάηηλα απνζέκαηα ηεο πεξηνρήο (Θνινκφλδνπ θαη Πηδεξνπνχινπ, 2001). Νη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο θαζψο κεηψλνπλ ηα λεξά ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ πδξφβηνπο νξγαληζκνχο (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). Πεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην έδαθνο απφ ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη αλελεξγά. Δθηφο ηεο εηθφλαο ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ ηνπίνπ πνπ απηά δεκηνπξγνχλ, απνηεινχλ επίζεο εζηίεο κφιπλζεο αθνχ εθεί γίλεηαη παξάλνκε ξίςε πιηθψλ θαη ζθνππηδηψλ αιινηψλνληαο ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Πε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ηνπ ρψξνπ ησλ αλελεξγψλ απηψλ ιαηνκείσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002 Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ρέινο έρεη αλαθεξζεί ε χπαξμε αλελεξγψλ ρσκαηεξψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί αθφκα, θαζψο θαη πεξηνρψλ αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο. Νη πεξηνρέο απηέο πξνθαινχλ κηα αιιεινπρία πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο είλαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, ε εμάπισζε βιαβεξψλ κηθξννξγαληζκψλ, ε έθιπζε δπζάξεζησλ νζκψλ, ε αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002 ΓΞΠ Γήκνπ Διίκεηαο, 2005 Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, 2010) Ζρνξχπαλζε Πην Γήκν Θνδάλεο δελ παξαηεξείηαη θάπνην έληνλν θαηλφκελν ερνξχπαλζεο. Υζηφζν, ν θχξηνο νδηθφο άμνλαο κεγάιεο θπθινθνξίαο, ε Δγλαηία νδφο φπσο θαη ηα εξγνζηάζηα δνκηθψλ 43

47 πιηθψλ, ηα ζπλεξγεία, νη κάληξεο θαη νη απνζήθεο απνηεινχλ εζηίεο ερνξχπαλζεο (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Δηθφλα 4.3 ξνο Βνχξηλνο θαη Θνηιάδα Κεζηλνχ Λεξνχ Γίθηπν Ξξαζίλνπ Ξεξηνρέο Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο ξνο Βνχξηλνο Ρν φξνο Βνχξηλνο βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Θνδάλεο θαη Γξεβελψλ, ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ νηθηζκφ Σξψκην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηαλήο. Ν Βνχξηλνο είλαη έλα βνπλφ ηδηαίηεξεο νκνξθηάο πνπ δηαζέηεη πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα κε ζπάληα βφηαλα, αγξηνινχινπδα, είδε πνπιηψλ θαη δψσλ θαη πνιπάξηζκεο πεγέο λεξνχ. Ζ πεξηνρή είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θπζηθά ηνπία ζηελ Διιάδα (Ρδέιινπ, 2009 ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Ν Βνχξηλνο απνηειεί πξνζηαηεπφκελν βηφηνπν, φπσο θαζνξίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο Corine Land Cover (θσδηθφο: AG ) θαη NATURA 2000 (θσδηθφο: GR θαη GR ) ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνινγηθήο ηνπ ζεκαζίαο θαη ηεο κνλαδηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ (Ρδέιινπ, 2009 ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο νξεηλήο έθηαζεο ηνπ φξνπο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 'Πεκαληηθέο Ξεξηνρέο γηα ηα Ξνπιηά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο' (Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Ξεγή:http://www.panoramio.com/ Πηνλ παξαθάησ Ξίλαθα αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο πνπ εληάρζεθαλ ζην δίθηπν NATURA 2000 σο 'Ρφπνη Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο' (SCI) θαη σο 'Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο' (SPA). 44

48 Ξίλαθαο 4.2 Γίθηπν NATURA 2000 Γήκνπ Θνδάλεο ΘΥΓΗΘΝΠ GR ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ SCI ΝΛΝΚΑΠΗΑΡΝΞΝ ΝΟΝΠΒΝΟΗΛΝ (ΘΝΟΦΖΑΠΞΟΝΒΝΛΗ) ΔΘΡΑΠΖ (HA) 764,05 ηεο ΓΔΖ. Δπηπιένλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο αθνχ θηινμελεί πνιιά ζπάληα είδε Δηθφλα 4.4 Ιίκλε Ξνιπθχηνπ GR SPA ΝΟΖ ΒΝΟΔΗΝ ΒΝΟΗΛΝ ΘΑΗ ΚΔΙΙΗΑ ,79 Ξεγή: Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010: 112. Ρν βνπλφ δηαζέηεη δχν παξάιιειεο νξνζεηξέο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ πνιιέο θνξπθέο. Αλάκεζα ζηηο ηειεπηαίεο ζρεκαηίδεηαη κηα βαζηά θνηιάδα, ε επνλνκαδφκελε θνηιάδα ηνπ Κεζηαλνχ ή Κεζηνχ Λεξνχ ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ βνηαλνιφγσλ, δσνιφγσλ, εληνκνιφγσλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ θαζψο απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο ζηελ πεξηνρή. Ζ πεξηνρή απηή έρεη θεξπρζεί απφ ην θξάηνο σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαη θηινμελεί 15 ελδεκηθά ζηελ Διιάδα θαη 8 ηνπηθά ελδεκηθά, κνλαδηθά ζηνλ θφζκν είδε θπηψλ (Ρδέιινπ, 2009 ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002 Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). Ξνηακφο Αιηάθκνλαο - Ιίκλε Ξνιπθχηνπ Ν Αιηάθκνλαο πνηακφο δηαζρίδεη ηελ πεδηάδα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηνπ Βνχξηλνπ φξνπο θαη ρξεζηκεχεη σο πδξνελεξγεηαθφ δπλακηθφ, θαζψο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ηνπ νξγαληζκνχ Ξεγή:http://serviotikos.blogspot.gr/2010/10/panoramiocom.html 45

49 ςαξηψλ, πδξφβησλ θπηψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ. Νη φρζεο ηνπ πνηακνχ θαιχπηνληαη απφ πινχζηα βιάζηεζε κε πιαηάληα, ηηηέο, θαιακηέο, βνχξια θαη αικπξίζξεο, ελψ ςειφηεξα κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη πεχθα, έιαηα, θαζηαληέο, δξπο, θέδξα, πνπξλάξηα, θνπκαξηέο θ.ά. (Ρδέιινπ, 2009). Ν Αιηάθκνλαο ζρεδφλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ επί ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο ζρεκαηίδεη ηελ ηερλεηή ιίκλε Ξνιπθχηνπ. Ζ Ιίκλε Ξνιπθχηνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηερλεηή ιίκλε ηεο Καθεδνλίαο ε νπνία ζρεκαηίζηεθε ην 1974 κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ξνιπθχηνπ απφ ηε ΓΔΖ, πξνθεηκέλνπ απηή λα εθκεηαιιεπηεί ηε δπλακηθή ηνπ Αιηάθκνλα. Έλα κέξνο ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη κέζα ζην Γήκν Θνδάλεο (Ρδέιινπ, 2009 Κειέηε Νινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ηεο Ξαξαιίκληαο Ξεξηνρήο Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ, 2008). Ζ ιίκλε βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 285 κέηξσλ (κέζε ζηάζκε ιίκλεο ην 2004) θαη έρεη κέγηζην βάζνο πεξίπνπ 91 κέηξα. Ζ Ιίκλε Ξνιπθχηνπ ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ ηνλ Αιηάθκνλα, απφ ππφγεηα λεξά θαη απφ ηε ιεθάλε απνξξνήο κέζσ ρεηκάξξσλ (Κειέηε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Γήκνπ Αηαλήο Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). Ζ γεληθή κνξθνινγία θαη ην θπζηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ζπλδπάδνπλ ηελ πεδηλή έθηαζε πνπ πεξηθιείεη ην πγξφ ζηνηρείν κε ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ησλ Ξηεξίσλ, Θακβνπλίσλ, Βεξκίνπ θαη Βνχξηλνπ. Ζ θαηαζθεπή ηεο ιίκλεο έζεζε ηελ αξρή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ βηφηνπσλ θαη πγξνβηφηνπσλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιίκληνπ κεηψπνπ θαη ηε θηινμελία λέσλ εηδψλ βιάζηεζεο θαη παλίδαο, θαζψο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Ζ ζπρλή αλαλέσζε ησλ λεξψλ ηεο ιίκλεο επεξεάδεη ηε ζεξκηθή ζηξσκάησζε ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγψληαο έλα ηδηφκνξθν πδξνινγηθφ θαη πδξνβηνινγηθφ θαζεζηψο. Ρν νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 'Απνγξαθή ησλ Διιεληθψλ γξφηνπσλ σο θπζηθψλ πφξσλ', νπφηε είλαη αλαγλσξηζκέλν σο ζεκαληηθφο βηφηνπνο γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο (Κειέηε Νινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ηεο Ξαξαιίκληαο Ξεξηνρήο Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ, 2008 ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Ξνηακφο Πνπινχ Ν πνηακφο Πνπινχ πνπ δηαζρίδεη κέξνο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο επαίζζεηε πεξηνρή γηα ηε δηάζεζε ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 19661/1982 (ΦΔΘ 1811 Β/99). Ρν ζεκαληηθφηεξν πνηάκην νηθνζχζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεκ. ςειάληε είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απηφλ ηνλ πνηακφ (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). Θαηαθχγηα Θεξακάησλ - Δζληθνί Γξπκνί Πηελ πεξηνρή κειέηεο νξηνζεηνχληαη ηέζζεξηο δψλεο πνπ απνηεινχλ θαηαθχγην ζεξακάησλ θαη απηέο είλαη νη εμήο: 0905 (Θνπξί - Άγηνο Διεπζέξηνο), ζηξέκκαηα (ΦΔΘ 405 Β/81) 0908 (Ρζεβέξλα - Κπνχξηλνο), ζηξέκκαηα (ΦΔΘ 698 Β/82) 0911 (Ξνιπκχινπ - Απγήο - Ηκεξψλ), ζηξέκκαηα (ΦΔΘ 506 Β/97) 46

50 0918 (Μεξνπήγαδν - Θνθθηλφκπαξα - Πθνπηά), ζηξέκκαηα (ΦΔΘ 771 Β/94) (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002, Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο, 2010) (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002) Άιια Αμηφινγα Νηθνζπζηήκαηα ξνο Άζθην ή Πηληάηζηθν Ρν φξνο Άζθην επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε γεσκνξθνινγία, ην θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ρν Άζθην φξνο αλήθεη ζηνλ Δζληθφ Θαηάινγν θαη έρεη πξνηαζεί γηα έληαμε ζην δίθηπν NATURA Πε απηήλ ηελ πεξηνρή έρεη αλαπηπρζεί έλα νηθνζχζηεκα κνλαδηθήο βηνπνηθηιφηεηαο κε πινχζηα θαη ζπάληα ρισξίδα πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 400 είδε (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Γεκ. ςειάληε Λνκνχ Θνδάλεο, 2010). πεξηνρήο, ην κηθξφ πιάηνο ηεο ιίκλεο θαη ε θπζηθή δαζηθή βιάζηεζε πνπ θζάλεη κέρξη ηε ζηάζκε ηεο δηακνξθψλνπλ έλαλ ελδηαθέξνληα θπζηθφ πγξνβηφηνπν (Κειέηε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο Γήκνπ Διιεζπφληνπ Λνκνχ Θνδάλεο, 2010 Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Δηθφλα 4.5 Ιίκλε Πθεθηά Ιίκλε Πθεθηά Πηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο ηερλεηήο Ιίκλεο Πθεθηάο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιίκλεο Ξνιπθχηνπ θαη Αζσκάησλ (πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο) δεκηνπξγνχλ έλα ζχκπιεγκα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά. Ζ Ιίκλε Πθεθηά δεκηνπξγήζεθε ην 1980 απφ ηε ΓΔΖ, χζηεξα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, γηα ηε ρξήζε ησλ λεξψλ ηνπ Αιηάθκνλα θαη ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ έθηαζε ηεο ιίκλεο είλαη 4,3 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ε αλψηαηε ζηάζκε ηεο θηάλεη ηα 146 κέηξα θαη ε ειάρηζηε ηα 141,8 κέηξα. Ρν απφηνκν αλάγιπθν ηεο Ξεγή: https://www.flickr.com/photos/dei_gr/ /in/photostream/ 47

51 δξφξξεκα Βξαλά Ρν ξέκα Βξαλά έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 4 ρηιηφκεηξα θαη ην πιάηνο ηεο θνίηεο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 30 κέηξα. Ρν ξέκα εθηείλεηαη κεηαμχ ηεο πιαηείαο Αγία Ξαξαζθεπήο Θξφθνπ θαη ηνπ Ξάξθνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο Άλσ Θψκεο. Σαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ε αξρή ηνπ ξέκαηνο, φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηακφξθσζε κε πάξθν, παηδηθή ραξά, ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη βξχζεο γηα ηηο πεγέο, ην αιζχιιην ηνπ ιφθνπ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο κε ηελ εθθιεζία, ηνλ νξγαλσκέλν πεξηβάιινληα ρψξν γηα αλαςπρή, ηελ παηδηθή ραξά, ηα θαζηζηηθά θηφζθηα θαη ηηο ππαίζξηεο ςεζηαξηέο, ην αιζχιιην ηνπ ιφθνπ Ξξνθήηε Ζιία κε ηελ εθθιεζία, ηνλ ππνηππψδε νξγαλσκέλν ππαίζξην ρψξν αλαςπρήο θαη ηα αμηφινγν αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ην πάξθν ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο ηεο Άλσ Θψκεο κε ηελ εθθιεζία θαη ηνλ αλαπιαζκέλν ππαίζξην ρψξν κε ιίκλεο, γέθπξεο, θαζηζηηθά θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Ζ πξφζβαζε ζε φια ηα παξαπάλσ ζεκεία γίλεηαη κε αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη κνλνπάηηα (ΓΞΠ Γήκνπ Διίκεηαο, 2005). Ξιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ Ρν πιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ βξίζθεηαη ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα, θνληά ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Οπκλίνπ. Ξξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν ζηνλ νπνίν θπξηαξρνχλ ηα αησλφβηα πιαηάληα θαη πιήζνο ζπάληαο πδξφβηαο παλίδαο (Ρδέιινπ, 2009). Ξάξθν Αηαλήο Ρν πάξθν ηεο Αηαλήο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη απνηειεί έλαλ ππνδεηγκαηηθφ ρψξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, εκπινπηηζκέλν κε ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα ζηνηρεία ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο (Ρδέιινπ, 2009). Δηθφλα 4.7 Ξιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ Δηθφλα 4.6 Ξάξθν Αηαλήο Ξεγή:http://rimnio.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html Ξεγή: Ρδέιινπ,

52 Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δαζνζθεπήο έθηαζε ειάηεο ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θηέληνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηαλήο σο έλα αμηφινγν νηθνζχζηεκα εθηάζεσο 810 ζηξεκκάησλ θαη ην αμηφινγν νηθνζχζηεκα καχξεο πεχθεο ζην βνξεηνδπηηθφ φξην ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Σξσκίνπ. Ρα νηθνζπζηήκαηα απηά δηαηξέρνπλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο, θαζψο δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε δηαδνρηθή κεηάβαζε ηεο βιάζηεζεο (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Θνδάλεο Ξεξηφδνπ , 2011). Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θνδάλεο ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο δαζηθνχ ραξαθηήξα ζηηο νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί κηθξέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ή πεξηπάηνπ. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη νη εμήο: Ν Γεκνηηθφο θήπνο Θνδάλεο Ρν πάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Ρν Ληαήκεξν Ζ Ξεξηνρή πεξηπάηνπ θαη ζέαο ζην ζπγθξφηεκα ησλ ιφθσλ Ξξνθήηεο Ζιίαο θαη Κειηζζφβνπλν Ρν πάξθν Ζπεηξσηψλ κε ραξαθηήξα πεξηβαιινληηθήο αλαςπρήο Ζ Ξαλαγία φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλσληθέο ή ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ζην πξάζηλν πεξηβάιινλ ηνπ ξέκαηνο (ΓΞΠ Θνδάλεο, 2002). Δηθφλα 4.8 Γεκνηηθφο Θήπνο Θνδάλεο Ξεγή: Δηθφλα 4.9 Ξάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Ξεγή: 49

53 4.3 Ξιεζπζκφο θαη Γίθηπν Νηθηζκψλ Ξιεζπζκφο - Ξιεζπζκηαθέο Κεηαβνιέο Ζ πιεζπζκηαθή δπλακηθφηεηα φπσο θαη νη πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά ζηελ Ξξψηε Φάζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη δηαρξνληθά, απφ ην 1951, ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο απμάλεηαη ζπλερψο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ γλσξίδεη απμνκεηψζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 4.3. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 δεκηνπξγήζεθαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή, αλνίγνληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνζειθχνληαο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη θαηνίθνπο. Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο, ελψ ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. ζνλ αθνξά ζηε δεκνγξαθηθή εμέιημε, ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001 ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή απμεηηθή ηάζε, ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 2011 παξνπζηάδνπλ κείσζε. Αληηζέησο, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ απνγξαθψλ. Υζηφζν, ε ίδηα πνζνζηηαία κεηαβνιή πέθηεη θαηαθφξπθα απφ ηηο απνγξαθέο ηνπ ζε απηέο ησλ Πε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, πιεζπζκηαθά ε Θνδάλε δηαζέηεη θεληξηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο. Ζ Θνδάλε απνηειεί ηελ 8ε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ξάηξα, ην Ζξάθιεην, ηε Ιάξηζα, ην Βφιν θαη ηα Ησάλληλα. Ζ πφιε ηεο Θνδάλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε πιεζπζκηαθή δπλακηθή, θαζψο κέρξη θαη ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ηα ζηνηρεία παξνπζίαδαλ ηελ Θαβάια σο ηελ 8ε ειιεληθή πφιε. Πηνλ Ξίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο θαη άιισλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο. Πην Γξάθεκα 4.1 ζπγθξίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πιεζπζκνχ. Ξίλαθαο 4.3 Γηαρξνληθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Λνκνχ θαη Γήκνπ Θνδάλεο Λνκφο Θνδάλεο Γήκνο Θνδάλεο Ξεγή: Απνγξαθέο πιεζπζκνχ Διιάδνο , ΔΙΠΡΑΡ 50

54 Ξίλαθαο 4.4 Θέζε ηεο Θνδάλεο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα αζηηθψλ θέληξσλ ΚΝΛΗΚΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΙΑΓΑ ΞΠ ΑΘΖΛΥΛ ΞΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ 51

55 Γξάθεκα 4.1 Ξνζνζηφ πιεζπζκνχ αλά Γήκν ή Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, 2011 Ξίλαθαο 4.5 Γεκνγξαθηθή εμέιημε Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑ ΙΝΓΝΗ (%) Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία Ζ ηάζε ηεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε αληίζηνηρε ηάζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο ζε ζρέζε πάληα κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, είλαη ζπλερψο κεηνχκελεο (βι. Ξίλαθα 4.5). Πε απηφλ ηνλ Ξίλαθα παξνπζηάδεηαη θαη ε απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Έηζη γίλεηαη θαλεξφ πσο ε Θνδάλε αλαπηχζζεη κηα δπλακηθφηεηα, ε νπνία ηεο επηηξέπεη φρη κφλν λα αλαδεηθλχεηαη απφ ην θνληηλφ ηεο πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα εληζρχεη ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ηεο ζε εζληθή θιίκαθα. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ / ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ / ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ / ΔΙΙΑΓΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ / ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ / ΔΙΙΑΓΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ / ΔΙΙΑΓΑ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 30,23% 32,35% 35,87% 15,73% 16,92% 18,99% 0,44% 0,45% 0,49% 52,03% 52,30% 52,94% 1,46% 1,40% 1,38% 2,82% 2,69% 2,62% 52

56 4.3.2 Πχλζεζε Ξιεζπζκνχ Ζιηθία Ζ κέζε ειηθία ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά πεξηθέξεηα, παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 4.2. Γξάθεκα 4.2 Κέζε ειηθία κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά Ξεξηθέξεηα, Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο εκθαλίδεη απφ ηηο πςειφηεξεο κέζεο ειηθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (43,1 έηε). Υζηφζν, ην γεγνλφο απηφ δελ θαζηζηά ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο Ξεξηθέξεηα κε γεξαηφ πιεζπζκφ, θαζψο ε κέζε ειηθία ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο είλαη ηα 41,5 έηε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ άιιεο 4 Ξεξηθέξεηεο (Ξεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Λήζσλ, Πηεξεάο Διιάδαο, Ξεινπνλλήζνπ θαη Ζπείξνπ) απφ ηηο 13 ηεο ρψξαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε κέζε ειηθία ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλία θαη άιιεο 2 Ξεξηθέξεηεο (Ξεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ) πνπ έρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα κέζε ειηθία. Πηνλ Ξίλαθα 4.6. παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, θαζψο θαη αλεμάξηεηα γηα ηελ θάζε Γεκνηηθή Δλφηεηα, θαηά νκάδεο ειηθηψλ. Απφ ηνλ Ξίλαθα ζπκπεξαίλεηαη ην πςειφ πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην Γήκν Θνδάλεο. Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 53

57 Ξίλαθαο 4.6 Ξνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθηαθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ Γήκνπ Θνδάλεο, απνγξαθή 2011 ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ ΠΔ ΔΡΖ ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Πχλνιν ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 16% 12% 21% 22% 12% 17% 100% ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΑΛΖΠ 1% 0% 1% 1% 1% 1% 5% ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΤΖΙΑΛΡΖ 0% 1% 1% 1% 0% 1% 3% ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΗΚΔΗΑΠ 1% 1% 2% 2% 1% 2% 8% ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΙΖΠΞΝΛΡΝ 1% 1% 1% 2% 1% 2% 8% ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ 12% 10% 17% 17% 9% 11% 75% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν Πηνλ Ξίλαθα 4.7 θαηαγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο αλά θχιν θαη επίπεδν θαηάξηηζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία). Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ελψ κεγάιν πνζνζηφ επίζεο θαηέρνπλ νη πηπρηνχρνη κέζεο εθπαίδεπζεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ Αλσηάησλ Πρνιψλ ηνπ Γήκνπ - πνπ αθνινπζεί ηα πξνεγνχκελα πνζνζηά- είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. 54

58 Πχλνιν Θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ Ξηπρηνχρνη Αλσηάησλ Πρνιψλ Ξηπρηνχρνη ΡΔΗ, ΘΑΡΔ ΘΑΡΔΔ, Αλψηεξεο Πρνιήο Ξηπρηνχρνη Κεηαδεπηεξνβάζκηαο θαη Κέζεο Δθπαίδεπζεο Ξηπρη-νχρνη ΡΔΙ - ΡΔΠ Απφθνηηνη 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ Απφ-θνηηνη Γεκν-ηηθνχ Δγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε Γε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ΔΡΝΠΔΞ Ξίλαθαο 4.7 Ξνζνζηηαία θαηαλνκή επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη Γήκνπ Θνδάλεο αλά θχιν, 2001 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Φχιν ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 100,0% 0,2% 5,9% 3,1% 21,0% 8,2% 11,9% 38,0% 8,4% 3,2% Άξξελεο 49,9% 0,2% 3,1% 1,7% 10,0% 6,5% 6,2% 18,3% 3,2% 0,8% Θήιεηο 50,1% 0,1% 2,9% 1,4% 11,1% 1,7% 5,7% 19,7% 5,2% 2,5% ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 100,0% 0,3% 7,2% 3,5% 24,5% 8,2% 11,7% 35,0% 6,7% 2,8% Άξξελεο 50,0% 0,2% 3,8% 1,9% 11,5% 6,6% 6,1% 16,9% 2,4% 0,6% Θήιεηο 50,0% 0,1% 3,4% 1,6% 13,1% 1,7% 5,6% 18,1% 4,3% 2,2% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 55

59 Λνηθνθπξηά Πην Γξάθεκα 4.3 εκθαλίδεηαη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ θαηά Ξεξηθέξεηα θαη αζηηθφηεηα ζηελ απνγξαθή ηνπ Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, φπνπ αλήθεη θαη ν Γήκνο Θνδάλεο, παξνπζηάδεη έλα απφ ηα πςειφηεξα κεγέζε λνηθνθπξηνχ (2,7 άηνκα) ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαζψο θαη πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ρψξαο (2,6 άηνκα). Γξάθεκα 4.3 Λνηθνθπξηά Γήκνπ Θνδάλεο θαηά κέγεζνο, ΚΔΙΖ ΚΔΙΖ Γξάθεκα 4.4 Κέγεζνο λνηθνθπξηνχ θαηά Ξεξηθέξεηα θαη θαηά αζηηθφηεηα, ΚΔΙΖ ,5 2 1,5 1 0,5 0 Αζηηθέο Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία Αγξνηηθέο 2 ΚΔΙΖ ΚΔΙΝΠ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία ζνλ αθνξά ζηα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 4.4. φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ζην Γήκν Θνδάλεο ηα λνηθνθπξηά κε 2 κέιε θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (27,71%) θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ ηα λνηθνθπξηά κε 1 κέινο (24,28%). Κεγάια πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ θαη ηα λνηθνθπξηά κε 3 κέιε (19,85%) θαη 4 κέιε (19,25%). 56

60 Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 4.8., ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έγγακνη (52,91%) θαη αθνινπζνχλ νη άγακνη (37,47%) θαη νη ρήξνη (7,85%). Αλάινγα πνζνζηά εκθαλίδνληαη θαη ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ έγγακσλ αγγίδεη ην 51,65%, ησλ άγακσλ ην 39,74%, ελψ ησλ ρήξσλ ην 6,78%. Ξίλαθαο 4.8 Ξιεζπζκφο θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη ην Γήκν Θνδάλεο, 2011 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ πεθνφηεηα Πην Γξάθεκα 4.5. παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο ειιεληθήο θαη μέλεο ππεθνφηεηαο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο. Απφ ηα ζηνηρεία απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 2,33% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο έρεη μέλε ππεθνφηεηα θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ άληξεο. Γξάθεκα 4.5 Ξιεζπζκφο ειιεληθήο θαη μέλεο ππεθνφηεηαο θαηά θχιν γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Πχλνιν Άγακνη Έγγακνη Σήξνη Γηαδεπγκέλνη ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ Άξξελεο Διιεληθή Θήιεηο Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 57

61 Πην Γξάθεκα 4.6. παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο μέλεο ππεθνφηεηαο ζην επίπεδν ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαη ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθήκαηνο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 46% ηνπ πιεζπζκνχ μέλεο ππεθνφηεηαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γήκν Θνδάλεο. Κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ γηα ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο μέλεο ππεθνφηεηαο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο αλέξρεηαη ζηα5.600 άηνκα (3,72%) αλάκεζα ζηα νπνία ππάξρνπλ θαη 36 άηνκα κε αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα, ελψ νη ππφινηπνη (96,27%) είλαη Έιιελεο. Γξάθεκα 4.6 Πχγθξηζε πιεζπζκνχ μέλεο ππεθνφηεηαο γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη ην Γήκν Θνδάλεο, Ξεξηθ. Δλφηεηα Θνδάλεο Γήκνο Θνδάλεο Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Πχκθσλα κε ηνλ Λ. 3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο δεκηνπξγείηαη ν Γήκνο Θνδάλεο κε έδξα ηελ Θνδάλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο Γήκνπο Θνδάλεο, Αηαλήο, Γεκεηξίνπ ςειάληε, Διηκείαο θαη Διιεζπφληνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Πηνλ παξαθάησ ράξηε παξνπζηάδεηαη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη ν λένο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Θνδάλεο Πχλνιν Αξξέλεο Θήιεηο Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 58

62 Σάξηεο 4.2 Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαη λένο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Θνδάλεο Ξεγή: ηδία επεμεξγαζία 59

63 Ξίλαθαο 4.9 Κφληκνο πιεζπζκφο Γήκνπ Θνδάλεο αλά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 2011 Κφληκνο Ξιεζπζκφο ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ (Έδξα: Θνδάλε, Ηζηνξηθή έδξα: Αηαλή) ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΑΛΖΠ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αηαλήο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίαο Ξαξαζθεπήο 637 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θεξαζέα 165 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θηέληνλ 73 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ονδηαλήο 295 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Οπκλίνπ 161 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Σξσκίνπ 92 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΤΖΙΑΛΡΖ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ιηβεξψλ 29 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Καπξνδελδξίνπ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξνληνθψκεο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Πηδεξά 131 Θηελάο 0 Πηδεξάο 131 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΗΚΔΗΑΠ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θξφθνπ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ακπγδαιέαο 66 Ακπγδαιέα 13 Αλαηνιή 26 Πηαπξσηή 27 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Άλσ Θψκεο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαηζάξεηαο 744 Θαηζάξεηα 615 Θήπνο 129 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θάησ Θψκεο 288 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνληνβνπλίνπ 116 Θνληνβνχληνλ 45 Ξχξγν 71 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Κειέα 173 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ππάξηνπ 110 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΙΖΠΞΝΛΡΝ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Γεκεηξίνπ 831 Άγην Ξλεχκα 1 Άγηνο Γεκήηξηνο 830 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Σαξαιάκπνπο 144 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αθξηλήο 975 Αθξηλή 960 Ξξνθήηεο Ζιίαο 15 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Απγήο 20 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Βνζθνρσξίνπ 120 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γξεπάλνπ Γαιάληνλ 15 Γξέπαλνλ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαπλνρσξίνπ 331 Αλαηνιηθφλ 28 Θαπλνρψξηνλ 301 Πθάθε 2 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θιείηνπ 408 Θιείηνο 1 Λένο Θιείηνο 407 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνηιάδνο

64 Θπκαξηά 274 Θνηιάο 296 Θξεκαζηή 92 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξνιπκχινπ 436 Αγία Ξαξαζθεπή 0 Άγηνη Θεφδσξνη 18 Εσνδφρνο Ξεγή 3 Ιεβέληεο 7 Ξνιχκπινο 408 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Οπαθίνπ 285 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ρεηξαιφθνπ 320 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θνδάλεο Αγία Θπξηαθή 61 Γεξνθνκείνλ 133 Ε.Δ.Ξ. 822 Ηεξά Κνλή Αλαιήςεσο 217 Θνδάλε Ππηλάξεο 305 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αισλαθίσλ 368 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αλζνηφπνπ 153 Αλζφηνπνο 114 Θεπάξηνλ 39 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αξγίινπ 379 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Βαηεξνχ 738 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Δμνρήο 114 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαιακηάο 180 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θαξπδίηζαο 904 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Θνίισλ Θνίια Κειίζζηα 26 Λέα Θαξδηά 502 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ιεπθφβξπζεο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ιεπθνπεγήο Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ιπγεξήο 118 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Κεηακνξθψζεσο 346 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Λέαο Ληθφπνιεο 185 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Μεξνιίκλεο 388 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Νηλφεο 111 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξεηξαλψλ 696 Αεξνδξφκηνλ 10 Ξεηξαλά 682 Ρζέιηθαο 4 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξξσηνρσξίνπ 830 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Ξηειέαο 165 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Πθήηεο 289 Θνθθηλαξάο 12 Πθήηε 277 Ρνπηθή Θνηλφηεηα Σαξαπγήο Λέα Σαξαπγή Σαξαπγή (Ρ.Θ.Σαξαπγήο) 6 Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ 61

65 4.4 Δπηρεηξεκαηηθφ θιίκα Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο / αλεξγίαο Πηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζηελ Ξξψηε Φάζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο. Πε απηφ ην ζεκείν έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί φηηε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο παξνπζηάδεη ην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ην Α' ηξίκελν ηνπ 2008 (κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα ησλ Λεζηψλ ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ) θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2008, ην Α' θαη Γ' ηξίκελν ηνπ 2013 αλάκεζα ζε φιεο ηηο Ξεξηθέξεηεο αιιά θαη ηε ρψξα. Δπηπιένλ, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο παξνπζηάδεη απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ηεο αλεξγίαο απφ ην 2008 έσο ην 2013, αλάκεζα ζε φιεο ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα Ξίλαθαο 4.10 Γηάξζξσζε αλεξγίαο αλά Ξεξηθέξεηα, 2008, 2013 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΔΟΓΗΑ Α ΡΟΗΚ 2008 ΑΛΔΟΓΗΑ Γ ΡΟΗΚ 2008 ΑΛΔΟΓΗΑ Α ΡΟΗΚ 2013 ΑΛΔΟΓΗΑ Γ ΡΟΗΚ 2013 ΑΜΖΠΖ ΑΛΔΟΓΗΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΟΑΘΖ 9,5 8,0 26,3 26,8 18,8 ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 8,7 8,2 29,6 30,0 21,8 ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 12,6 12,5 32,3 32,3 19,8 ΖΞΔΗΟΝΠ 9,9 10,0 27,2 27,9 17,9 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 8,2 8,9 25,6 25,1 16,2 ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ 11,7 4,2 23,2 12,9 8,7 ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 9,9 9,5 27,0 28,8 19,3 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 8,9 8,2 28,0 28,2 20,0 ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 8,0 6,5 21,1 22,9 16,4 ΑΡΡΗΘΖ 6,6 6,4 28,2 28,2 21,8 ΛΖΠΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 5,4 3,7 23,5 20,0 16,3 ΛΖΠΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 15,5 2,9 24,3 17,0 14,1 ΘΟΖΡΖ 7,9 4,2 26,3 22,6 18,4 ΔΙΙΑΓΑ 8,3 7,2 27,4 27,0 19,8 Ξεγή: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ΔΙΠΡΑΡ 62

66 Πηνλ Ξίλαθα θαίλεηαη ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Αραΐαο, Ζξαθιείνπ, Καγλεζίαο, Ησαλλίλσλ, Θαβάιαο, Κεζζελίαο θαη Θνδάλεο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 2013 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο παξνπζηάδεη ην ηξίην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο αλάκεζα ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ησλ πφιεσλ ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ θέληξσλ. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ , ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξίλαθαο 4.11 Κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, Θνδάλεο είρε πάληα ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο, κε ην 2006 λα παξνπζηάδεη ην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαβάιαο, ην 2011 λα παξνπζηάδεη ην ηξίην πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καγλεζίαο θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ην 2013 λα παξνπζηάδεη ην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο. Ρέινο, ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηαο Θνδάλεο παξνπζηάδεη ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ηνπ 2005 θαη ηνπ 2013 (13,1% - 34,7%). ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 9,1 8,5 7,8 6,7 9,1 12,6 18,0 25,8 28,7 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 10,7 9,0 8,9 8,6 11,5 15,1 22,0 28,9 32,2 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΣΑΦΑΠ 11,6 10,9 9,8 10,4 10,4 13,8 19,6 29,4 37,7 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 7,7 7,4 5,3 6,8 9,1 13,3 18,3 23,6 24,9 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΙΑΟΗΠΑΠ 10,4 9,0 9,5 9,7 10,5 13,1 15,4 20,3 22,1 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 8,4 7,8 6,0 8,2 9,5 13,4 22,9 33,3 37,5 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 10,6 9,3 8,7 9,8 11,3 11,4 15,8 22,9 28,1 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ 13,1 12,2 11,8 12,9 12,2 14,3 21,6 32,2 34,7 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΒΑΙΑΠ 12,9 12,4 10,8 9,4 9,7 13,2 20,4 20,5 23,2 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 8,8 7,7 7,2 5,9 6,8 7,9 14,0 23,1 24,0 ΔΙΙΑΓΑ 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 63

67 Πηνλ Ξίλαθα 4.12 παξνπζηάδεηαη ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Δάλ εμαηξέζνπκε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ γηα ηελ νπνία δε δίλνληαη ζηνηρεία, ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο απφ φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο κέρξη ην 2011, κε εμαίξεζε ην 2008 θαη ην 2009 πνπ παξνπζηάδεη ην δεχηεξν ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο κεηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο. Αληίζεηα, ην 2012 θαη ην 2013 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζε φιε ηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ρν πνζνζηφ απηφ παξνπζίαδε πησηηθή ηάζε απφ ην 2005 κέρξη ην 2007 (13,1% - 11,8%), ην 2008 θαη ην 2009 ήηαλ πεξίπνπ ίζν (12,9%, 12,2% αληίζηνηρα), ελψ απφ ην 2009 θαη κεηά είρε αλνδηθή πνξεία (14,3% - 34,7%). Ρν κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο παξνπζηάδεη άλνδν 21,6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν , ζε αληίζεζε κε ηε κηθξή άλνδν (5,2 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ) ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο θαη ηελ πηψζε ησλ 1,3 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. Ρέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο παξνπζηάδεη πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο απφ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Ξίλαθαο 4.12 Κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΟΔΒΔΛΥΛ* ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 28,6 25,2 15,6 18,6 16,9 18,7 24,4 25,2 33,8 13,1 12,2 11,8 12,9 12,2 14,3 21,6 32,2 34,7 22,3 15,1 15,3 8,5 11,2 16,2 26,4 24,1 21,0 ΔΙΙΑΓΑ 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 *Νη Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο κε εθηηκψκελν πιεζπζκφ θάησ ησλ θαηνίθσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ δίδνληαη εθηηκήζεηο ιφγσ κεγάινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο, ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν. Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 64

68 Πην Γξάθεκα 4.7 παξνπζηάδεηαη ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ζηε ρψξα, ζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο, δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί αθφκα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, νπφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 4.13ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 απαζρνιείηαη θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ην εκπφξην θαη νη επηζθεπέο, θαζψο θαη ζε θιάδνπο φπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε ζήξα θαη ε δαζνθνκία. Ρα πνζνζηά είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα παξαηεξνχκελα ζε επίπεδν ρψξαο. Γξάθεκα 4.7 Γξαθηθή Απεηθφληζε κέζνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αλά Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ,5 24,9 26,8 24,3 25,1 24,5 24,2 22,3 20,3 20,2 18,6 18,8 16,9 17,7 16,4 15,2 15,5 15,5 12, ,2 12,5 10,7 11,2 9,9 8,9 9,2 9,5 9,5 8,3 8,5 7,6 ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΣΥΟΑ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 65

69 Πχλνιν Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία Αιηεία Νξπρεία, ιαηνκεία Κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, λεξνχ Θαηαζθεπέο Δκπφξην, επηζθεπέο Μελνδνρεία, Δζηηαηφξηα Κεηαθνξέο, απνζήθεπζε, επηθνηλσλίεο Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο, επ/θέο δξαζηεξηφηεηεο Γεκφζηα δηνίθεζε, άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δθπαίδεπζε γεία, θνηλσληθή κέξηκλα Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα Ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ λνηθνθπξηφ Δηαηξφδηθνη νξγαληζκνί θαη φξγαλα Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΡΝΠΔΞ Ξίλαθαο 4.13 Απαζρνινχκελνη θαηά θχιν θαη νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, 2001 Νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Φχιν ΔΙΙΑΓΑ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 100,00% 13,99% 0,44% 0,28% 12,02% 0,91% 8,55% 14,76% 5,71% 6,53% 2,58% 5,81% 7,82% 6,09% 4,50% 3,31% 1,39% 0,03% 5,29% Άξξελεο 63,31% 8,41% 0,31% 0,26% 8,52% 0,74% 8,28% 9,11% 3,31% 5,46% 1,31% 2,98% 5,28% 2,32% 1,59% 1,80% 0,08% 0,01% 3,54% Θήιεηο 36,69% 5,57% 0,12% 0,02% 3,50% 0,17% 0,27% 5,65% 2,40% 1,07% 1,27% 2,83% 2,54% 3,77% 2,92% 1,51% 1,31% 0,01% 1,75% ΞΔΟΗΦΔΟ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 100,00% 13,12% 0,04% 5,68% 8,93% 10,18% 10,12% 13,81% 5,04% 3,98% 1,52% 4,10% 6,91% 7,28% 3,92% 2,75% 0,20% 0,00% 2,42% Άξξελεο 68,40% 7,23% 0,03% 5,51% 7,15% 9,27% 9,77% 8,18% 2,91% 3,59% 0,70% 2,03% 4,72% 2,78% 1,20% 1,50% 0,01% 0,00% 1,84% Θήιεηο 31,60% 3,83% 0,02% 0,17% 1,78% 0,91% 0,35% 5,63% 2,13% 0,39% 0,83% 2,07% 2,19% 4,49% 2,73% 1,25% 0,19% 0,00% 0,58% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 66

70 Πηνλ Ξίλαθα 4.14 παξαηίζεληαη ηα εηζνδήκαηα φισλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Διιάδαο γηα ηηο ρξνληέο 2009 θαη πσο θαίλεηαη, ην 2009 ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο Ξίλαθαο 4.14 Κέζν δεισζέλ εηζφδεκα αλά Ξεξηθέξεηα, 2009, 2012 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΡΑ 2009 ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΡΑ 2012 ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ % ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ 14344, ,22-0,82 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΟΑΘΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖ 15447, ,58-1,56 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΓΡΗΘΖ 15810, ,16-0,63 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΖΞΔΗΟΝΠ 15596, ,24-1,59 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 15203, ,66-1,08 ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ 13914, ,24-0,19 ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 15061, ,81-1,94 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 15798, ,06-2,74 ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 14496, ,35 0,13 ΑΡΡΗΘΖ 20802, ,19-5,26 ΛΖΠΗΑ ΒΝΟΔΗΝ 15507, ,52-0,40 ΑΗΓΑΗΝ ΛΖΠΗΑ ΛΝΡΗΝ 15746, ,31-3,43 ΑΗΓΑΗΝ ΘΟΖΡΖ 16001, ,78-3,81 ΔΙΙΑΓΑ 17395, ,56-3,49 παξνπζηάδεη ην ηξίην πςειφηεξν πνζνζηφ εηζνδεκάησλ κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη Θξήηεο θαη ην 2012 ην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ εηζνδεκάησλ κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. Πηνλ Ξίλαθα 4.15 παξνπζηάδεηαη ην ΑΔΞ αλά θάηνηθν θαη αλά Ξεξηθέξεηα. Πηνλ Ξίλαθα απηφ παξαηεξείηαη πσο ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηαιακβάλεη ην 2005, ην 2006 θαη ην 2011 ηελ 3ε ρακειφηεξε ζέζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα ην 2005 βξίζθεηαη ζε απηή ηε ζέζε κεηά ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηεο Θεζζαιίαο, ελψ ην 2006 θαη ην 2011 κεηά ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Δπηπιένλ, ζηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηηε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηαιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ 2ε ρακειφηεξε ζέζε. Ρν 2007 ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ηζνβαζκεί ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο κεηά ηελ Ήπεηξν θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε πάιη κεηά ηελ Ήπεηξν. Πηνλ Ξίλαθα 4.16 παξνπζηάδεηαη ην ΑΔΞ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. πσο θαίλεηαη, ην πνζνζηφ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη δηαηεξείηαη πςειφ θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα ηε ρξνληθή πεξίνδν σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΞ ηεο ίδηαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην 2005 θαη ην 2006 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο δηαζέηεη ην έλαην πςειφηεξν πνζνζηφ ΑΔΞ θαη κάιηζηα ην 2005 ηζνβαζκεί ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θέξθπξαο. Ρν 2007 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξεγή: ΘΔΞΝ, ηδία επεμεξγαζία 67

71 Θνδάλεο θαηαιακβάλεη ηελ 8ε πςειφηεξε ζέζε θαη ηζνβαζκεί κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ηφλησλ Λήζσλ. Ρν 2008 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θηάλεη ζηελ έθηε πςειφηεξε ζέζε, ελψ ην 2009 θαη ην 2010 ζηελ πέκπηε. Ρέινο, ην 2011 ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο δηαζέηεη ην ηξίην πςειφηεξν πνζνζηφ ΑΔΞ κεηά ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Βνησηίαο θαη Αηηηθήο. Απφ ηνλ ίδην Ξίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη θαζ' φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν ην ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο ζπκκεηέρεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 68

72 Ξίλαθαο 4.15 ΑΔΞ αλά θάηνηθν θαη αλά Ξεξηθέξεηα, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΟΑΘΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΖΞΔΗΟΝΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΛΖΠΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΛΖΠΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΘΟΖΡΖ ΔΙΙΑΓΑ Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ 69

73 Ξίλαθαο 4.16 ΑΔΞ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΟΔΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ - ΘΟΑΘΖ ΈΒΟΝΠ ΜΑΛΘΖ ΟΝΓΝΞΖ ΓΟΑΚΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΓΟΔΒΔΛΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΘΝΕΑΛΖ ΦΙΥΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑ

74 ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΗΥΑΛΛΗΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ ΕΑΘΛΘΝΠ ΘΔΟΘΟΑ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑ ΙΔΘΑΓΑ ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑ ΑΣΑΗΑ ΖΙΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΔΒΝΗΑ ΔΟΡΑΛΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑ

75 ΦΥΘΗΓΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΟΘΑΓΗΑ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ ΛΖΠΗΑ ΑΗΓΑΗΝ - ΘΟΖΡΖ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΙΔΠΒΝΠ ΠΑΚΝΠ ΣΗΝΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΑ ΘΘΙΑΓΔΠ ΘΟΖΡΖ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΙΑΠΗΘΗ ΟΔΘΚΛΝ ΣΑΛΗΑ Ξεγή: EUROSTAT 72

76 4.4.2 Ρνκείο Ξαξαγσγήο Ν θπξίαξρνο παξαγσγηθφο ηνκέαο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Θνδάλεο θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη ν ηξηηνγελήο (44,69%), ελψ αθνινπζνχλ ν δεπηεξνγελήο κε πνζνζηφ 33,57% θαη ν πξσηνγελήο κε πνζνζηφ 11,62%. Ρν ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αλήθεη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο (1,27%), ελψ ην πςειφηεξν ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεζζελίαο (32,42%). Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη απηφ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεζζελίαο πνπ εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Ρν ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα εκθαλίδεηαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεζζελίαο (42,88%) κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο λα είλαη θνληά, ελψ ην πςειφηεξν παξαηεξείηαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο (66,37%). Πηα Γξαθήκαηα 4.8 θαη 4.9 παξνπζηάδεηαη, αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο. Γξάθεκα 4.8 Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ,87% 11,27% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 16,82% 29,04% ΞΟΥΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΗΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΠΑΦΥΠ Ζ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ 73

77 Γξάθεκα 4.9 Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, ,69% 10,12% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 11,62% 33,57% ΞΟΥΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΗΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΠΑΦΥΠ Ζ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ Ζ δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Απφ ηνλ Ξίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΞ γηα φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν κειέηεο γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο ήηαλ απφ ην δεπηεξνγελή ηνκέα, κε εμαίξεζε ην 2001, νπφηε θαη ππεξίζρπζε ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε κηθξή δηαθνξά. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζην ΑΔΞ γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο θαηείρε πάληα ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Αλάινγεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο. Αληίζεηα, ζε επίπεδν ρψξαο ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απαζρφιεζεο θαηείρε ζην δηάζηεκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΞ. Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα ζηνηρεία γηα ην 2011 είλαη πξνζσξηλά. Ρα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν βαζίδνληαη ζην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ βαζίδνληαη ζην Δπξσπατθφ Πχζηεκα Ινγαξηαζκψλ (ESA, 1995). Ρα ζηνηρεία απηά δελ είλαη κεηαμχ ηνπο απνιχησο ζπγθξίζηκα ιφγσ ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ (Πεπηέκβξηνο 2006 κε έηνο βάζεο ην 2000 θαη Πεπηέκβξηνο 2011 κε έηνο βάζεο ην 2005) θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγέο θαη κεζφδνπο εθηίκεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεγεζψλ. 74

78 Ξίλαθαο 4.17 Γηάξζξσζε παξαγσγήο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο, Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Σψξαο, 1971, 1981, 1991, 2001, 2005, ΞΔΟΗΦ. ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΝΕΑΛΖΠ % Ππκκεηνρή Ξξσηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 22,23 17,14 9,90 6,51 4,52 2,68 % Ππκκεηνρή Γεπηεξνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 47,69 56,27 60,3 46,15 58,01 69,37 % Ππκκεηνρή Ρξηηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 30,08 26,59 29,8 47,34 37,47 27,95 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ % Ππκκεηνρή Ξξσηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 27,19 22,98 14,96 10,34 7,38 4,9 % Ππκκεηνρή Γεπηεξνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 44,51 43,9 48,94 36,53 48,86 52,22 % Ππκκεηνρή Ρξηηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 28,3 33,12 36,1 53,13 43,76 42,88 ΔΙΙΑΓΑ % Ππκκεηνρή Ξξσηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 17,53 17,7 16,42 5,94 4,88 3,37 % Ππκκεηνρή Γεπηεξνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 32,59 30,66 26,81 21,85 19,70 15,81 % Ππκκεηνρήο Ρξηηνγελνχο Ρνκέα ζην ΑΔΞ 49,88 51,64 56,77 72,21 75,42 80,82 Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία 75

79 4.5 Ξνιηηηζκφο Ν ηνκέαο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ Θνδάλε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Ζ χπαξμε πνιιψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θεζηηβάι, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) ζηεξίδεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ δηαθπιάηηνπλ ηελ παξάδνζε, αιιά θαη ζην ζεκαληηθφ αξηζκφ ρψξσλ πνιηηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θηβσηνί θιεξνλνκηάο, κπνξψληαο παξάιιεια λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο πξνψζεζεο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Λεφηεξε Ηζηνξία, θαη θηάλεη σο ηε Πχγρξνλε Δπνρή. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε βνεζά ζηελ εμαγσγή δχν ζπκπεξαζκάησλ: α) ε πεξηνρή έρεη δηαζθαιίζεη ηελ αξραηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θιεξνλνκηάο ηεο, θαη β) ε εμαζθάιηζε ηεο ιανγξαθηθήο ηεο παξάδνζεο ζηα λεφηεξα θαη ζχγρξνλα ρξφληα απνηειεί θχξην ζηνηρείν ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Γξάθεκα 4.10 Σξνλνιφγεζε ηεο ζεκαηηθήο θαη ησλ εθζεκάησλ ησλ βαζηθψλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ ηεο Θνδάλεο Αθνινπζνχλ ηξία ππνθεθάιαηα ηα νπνία παξαζέηνπλ ελ ζπληνκία ηνλ πνιηηηζκφ ζηελ Θνδάλε ζηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία (Σψξνη Ξνιηηηζκνχ, Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη θαη Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο) Σψξνη Ξνιηηηζκνχ Νη βαζηθνί Σψξνη Ξνιηηηζκνχ πνπ απνηεινχλ ζήκεξα αμηνζέαηα θαη ρψξνπο θηινμελίαο πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ ηεο πεξηνρήο είλαη ην Ηζηνξηθφ-Ιανγξαθηθφ & Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κνπζείν, ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη Θέληξν Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο, ε Θνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, ε Σαξηνζήθε ηνπ Αξρνληηθνχ Ιαζάλε, ν Ηεξφο Λαφο Αγίνπ Ληθνιάνπ, ην Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα θαη ην Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρνπηθήο Ηζηνξίαο. Ξεγή: ηδία επεμεξγαζία Πην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνινγηθή αλαθνξά (ρξνλνιφγεζε) ηεο ζεκαηηθήο θαη ησλ εθζεκάησλ ηνπ εθάζηνηε Σψξνπ Ξνιηηηζκνχ. Κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη πσο ην ρξνληθφ εχξνο πνπ θαιχπηεηαη μεθηλά απφ ηελ Ξξντζηνξία, δηαπεξλά ηελ Αξραία θαη 76

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ 5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Ζ δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε ηνκεαθή αλάιπζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Θεθάιαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπιβλέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΜΔΣΡΟΤ: Ο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΖ ΔΤΡΧΠΖ Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο ΔΕΗ Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ»

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» ΟΡΓΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΙ ΠΡΟΣΙ ΠΔΡΙΒΛΛΟΝΣΟ ΘΗΝ ΠΝΟΡΜΟΤ 2 151 23 ΘΖΝ ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΝΗΜΟΤ ΘΖΝ (ΟΡ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ ΓΡΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ Ρ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΚΟΤ ΠΛΗΗΟΤ ΣΣΗΚΖ» ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα