Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών:"

Transcript

1 325 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 ( ) Λοιμώδη ψευδοανευρύσματα κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ουσιών: H χρήση της έσω λαγονίου αρτηρίας στην αρτηριακή ανακατασκευή Χ. Κλωνάρης, Α. Κατσαργύρης, Ι. Βασιλείου, Ν. Τσεκούρας, Α. Ματθαίου, Α. Γιαννόπουλος, Η. Μπαστούνης Α Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών «Λαϊκό» Νοσοκομείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός και σχεδιασμός: Τα λοιμώδη ψευδοανευρύσματα της μηριαίας αρτηρίας (ΛΨΜΑ) αποτελούν μία σοβαρή επιπλοκή της παρεντερικής χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Η αντιμετώπισή τους είναι δύσκολη και συχνά αμφιλεγόμενη. Η αποκατάσταση με απολίνωση χωρίς επέμβαση επαναιμάτωσης, οδηγεί συχνά σε απώτερη διαλείπουσα χωλότητα και ακρωτηριασμό του σκέλους. Επιπλέον, η αρτηριακή ανακατασκευή με τη χρήση συνθετικού ή φλεβικού μοσχεύματος έχει περιορισμένη εφαρμογή, λόγω του μολυσμένου χειρουργικού πεδίου και της μειωμένης διαθεσιμότητας αυτόλογων φλεβικών μοσχευμάτων. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η εμπειρία μας με τη χρήση της έσω λαγονίου αρτηρίας (ΕΛΑ) ως μόσχευμα για την αρτηριακή ανακατασκευή, μετά την εκτομή του ΛΨΜΑ σε ασθενείς-χρήστες παρεντερικών ουσιών. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 14 ασθενείς που έπασχαν από ΛΨΜΑ, λόγω χρήσης ουσιών, κατά την περίοδο Δώδεκα ασθενείς (85.7%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 27 έτη (εύρος έτη). Σε 13 ασθενείς το ΛΨΜΑ εντοπιζόταν στην κοινή μηριαία αρτηρία (ΚΜΑ), ενώ σε 1 ασθενή στην εν τω βάθει μηριαία αρτηρία (ΕΒΜΑ). Εννέα ασθενείς υποβλήθηκαν σε αρτηριακή ανακατασκευή με τη χρήση της ΕΛΑ (σε 5 ως εμβάλωμα και σε 4 ως ελεύθερο μόσχευμα interposition graft), ενώ σε 2 ασθενείς το αρτηριακό έλλειμμα επιδιορθώθηκε με εμβάλωμα σαφηνούς φλέβας. Σε 2 ασθενείς πραγματοποιήθηκε έξω-ανατομική παράκαμψη με μόσχευμα από PTFE. Τέλος, σε 1 ασθενή με ψευδοανεύρυσμα της ΕΒΜΑ διενεργήθηκε εκτομή αυτού και απολίνωση της ΕΒΜΑ. Αποτελέσματα: Και οι 9 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επαναιμάτωση με τη χρήση της ΕΛΑ ήταν ελεύθεροι χωλότητας μετεγχειρητικά. Κανένας από τους παραπάνω ασθενείς δεν εμφάνισε περιεγχειρητικές επιπλοκές ή επαναμόλυνση, ούτε χρειάστηκε ακρωτηριασμό του άκρου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης (μέση τιμή 19 μήνες, εύρος 4-52 μήνες). Όσον αφορά στους υπόλοιπους 5 ασθενείς, ένας πέθανε 25 ημέρες

2 326 Εικόνα 1. Λοι μώδες ψευδοανεύρυσμα μηριαίας αρτηρίας. Σημειώσατε την κακή υγιεινή της βουβωνικής χώρας. μετά το χειρουργείο, λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας και ένας υπεβλήθη σε επανεπέμβαση λόγω ρήξης της εγγύς αναστόμωσης του συνθετικού μοσχεύματος. Τελικά απαιτήθηκε διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός. Συμπέρασμα: Η χρήση της ΕΛΑ στην αρτηριακή ανακατασκευή μετά την εκτομή του ΛΨΜΑ, σε χρήστες παρεντερικών ουσιών, είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Τα πρώιμα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή της τεχνικής αυτής προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους. Όροι ευρετηρίου: ψευδοανεύρυσμα, μηριαία αρτηρία, αρτηριακή ανακατασκευή, έσω λαγόνιος αρτηρία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρεντερική χρήση ουσιών αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα. Μία από τις σοβαρές επιπλοκές που παρατηρείται στους χρήστες παρεντερικών ουσιών είναι τα λοιμώδη ψευδοανευρύσματα της μηριαίας αρτηρίας (ΛΨΜΑ) 1 (εικόνα 1). Τα τελευταία είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τόσο το σκέλος, όσο και τη ζωή του EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 10-11, 2008 ασθενούς 2, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα δύσκολο θεραπευτικό πρόβλημα για τον αγγειοχειρουργό. Η κλασική μέθοδος αποκατάστασης των ΛΨΜΑ που οφείλονται σε παρεντερική χρήση ουσιών συνίσταται σε εκτομή του ψευδοανευρύσματος, τοπικό χειρουργικό καθαρισμό και απολίνωση της μολυσμένης αρτηρίας 3,4. Η μέθοδος αυτή, ωστόσο, συχνά οδηγεί σε σοβαρές απώτερες επιπλοκές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διαλείπουσα χωλότητα και ο μείζων ακρωτηριασμός του σκέλους 4. Ως εκ τούτου ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν εκτομή του ΛΨΜΑ και σύγχρονη επέμβαση επαναιμάτωσης 5. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές αρτηριακής ανακατασκευής, που περιλαμβάνουν τη χρήση συνθετικών ή αυτόλογων φλεβικών μοσχευμάτων τοποθετούμενων είτε in situ, είτε έξω-ανατομικά, ανάλογα με το έλλειμμα του αρτηριακού τοιχώματος και την παρουσία ή μη μόλυνσης 6. Ωστόσο, στους χρήστες παρεντερικών ουσιών, τα φλεβικά μοσχεύματα είναι σπάνια διαθέσιμα, λόγω της συνυπάρχουσας επιπολής και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 6. Επιπλέον, η χρήση ενός προσθετικού μοσχεύματος σε μολυσμένο χειρουργικό πεδίο δεν αποτελεί ιδανική επιλογή. Στην παρούσα σειρά, παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των ΛΨΜΑ, σε χρήστες παρεντερικών ουσιών, με τη χρήση κυρίως της έσω λαγονίου αρτηρίας είτε ως εμβάλωμα, είτε ως ελεύθερο μόσχευμα (interposition graft) για αρτηριακή ανακατασκευή. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Από το 2001 έως το 2005 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας συνολικά 14 ασθενείς με ΛΨΜΑ, λόγω παρεντερικής χρήσης ουσιών. Για την παρούσα μελέτη έγινε ανασκόπηση των ιατρικών τους φακέλων. Προεγχειρητικά, όλοι οι αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς υποβάλλονταν σε έγχρωμο duplex, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης του ψευδοανευρύσματος. Επίσης, απεικονίζονταν οι εν τω βάθει φλέβες για τυχόν παρουσία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης (ΕΒΘ), ενώ παράλληλα γινόταν χαρτογράφηση της μείζονος σαφηνούς φλέβας και στα δύο σκέλη, για πιθανή χρήση της στην αρτηριακή ανακατασκευή. Οι ασθενείς υποβάλλονταν επίσης σε αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας και άνω μηρού με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό και σε ενδοαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία, για την παροχή ανατομικών λεπτομερειών απαραίτητων για το σχεδιασμό της επέμβασης (εικόνα 2). Αμέσως μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, λαμβάνονταν αιμοκαλλιέργειες και ακολούθως όλοι οι ασθενείς τοποθετούνταν σε αντιβιοτική αγωγή ευρέως φάσματος.

3 Χ. Κλωνάρης και συν. Λοιμωδη ψευδοανευρυσματα κοινης μηριαιας αρτηριας σε χρηστες ουσιων: η χρηση της εσω λαγονιου αρτηριας στην αρτηριακη ανακατασκευη 327 Β A Εικόνα 2. Α) Ενδο αρτηριακή Ψηφιακή Αγ γειογραφία. Απει κονίζεται ευμεγέθες ψευδοανεύρυσμα στη δεξιά κοινή μηριαία αρτηρία. Β) Αξο νική Τομογραφία. Απεικονίζεται περιχαρακωμένη οπισθοπεριτοναϊκή ρήξη ευμεγέθους λοιμώδους ψευδοανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείτο υπό γενική αναισθησία, το συντομότερο δυνατό μετά την απαραίτητη προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών. Αρχικά, μέσω πλάγιας κατώτερης κοιλιακής τομής διενεργείτο οπισθοπεριτοναϊκή παρασκευή της έξω λαγονίου αρτηρίας (ΕΞΛΑ) και κεντρικός έλεγχος αυτής. Ακολουθούσε προσεκτική παρασκευή και έλεγχος της ΕΛΑ έως και περιφερικότερα του διχασμού της. Στη συνέχεια, μέσω επιμήκους τομής στη βουβωνική χώρα, διενεργείτο παρασκευή της κοινής μηριαίας αρτηρίας (ΚΜΑ), κατάλληλη ώστε να επιτυγχάνεται κεντρικός έλεγχος του αγγείου. Οποτεδήποτε ήταν εφικτό, ελέγχονταν τόσο η επιπολής, όσο και η εν τω βάθει μηριαία αρτηρία. Σε αντίθετη περίπτωση, o περιφερικός έλεγχος επιτυγχανόταν μετά τη διάνοιξη του σάκου του ψευδοανευρύσματος, με την τοποθέτηση καθετήρων εμβολεκτομής Fogarty - Νο 4 ή 5, είτε στην ΚΜΑ, είτε χωριστά στην επιπολής και εν τω βάθει μηριαία αρτηρία. Μετά τον επαρκή έλεγχο των προαναφερθεισών αρτηριών, πραγματοποιείτο εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός του μολυσμένου πεδίου, εκτομή του σάκου του ψευδοανευρύσματος και όλων των νεκρωτικών ιστών και ακολουθούσε πλύση της κοιλότητας με φυσιολογικό ορό. Στη συνέχεια, γινόταν εκτίμηση του ελλείμματος του αρτηριακού τοιχώματος, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για τη μέθοδο αρτηριακής ανακατασκευής. Στους πρώτους ασθενείς της παρούσας σειράς, χρησιμοποιείτο κατά προτίμηση η μείζων σαφηνής φλέβα, εφόσον ήταν κατάλληλη, για την αρτηριακή ανακατασκευή. Στη συνέχεια, όμως, και μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκε η ΕΛΑ, είτε ως εμβάλωμα, (εικόνα 3), είτε ως ελεύθερο μόσχευμα, ακόμη και σε ασθενείς που υπήρχε διαθέσιμη μείζων σαφηνής φλέβα. Σε 3 ασθενείς που έγινε χρήση τμήματος της ΕΛΑ, κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της συνέχειας αυτής, με τελικό-τελική αναστόμωση του εγγύς και άπω τμήματός της, μετά από επαρκή κινητοποίηση. Τέλος, στην περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής της περιοχής, διενεργείτο έξω-ανατομική παράκαμψη μέσω του θυροειδούς τρήματος με συνθετικό μόσχευμα PTFE από την έξω λαγόνιο προς την ομόπλευρο επιπολής μηριαία ή ιγνυακή αρτηρία. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS Windows (version 10, SPSS Inc, Chicago,III). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δώδεκα ασθενείς (87.5%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία

4 328 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 10-11, 2008 Α B Γ Δ E Εικόνα 3. Στάδια της επέμβασης. Α) Έλεγχος της έξω λαγονίου αρτηρίας μέσω οπισθοπεριτοναϊκής προσπέλασης. Β, Γ) Κινητοποίηση της έσω λαγονίου αρτηρίας και λήψη τμήματος αυτής. Δ) Αρτηριακό έλλειμμα ύστερα από εκτομή του ψευδοανευρύσματος. Ε) Επιτυχής αποκατάσταση με αρτηριακό εμβάλωμα από την έσω λαγόνιο. ήταν 27 έτη (εύρος έτη). Δώδεκα ΛΨΜΑ εντοπίζονταν δεξιά και δύο αριστερά. Όλοι οι ασθενείς έκαναν χρήση ηρωίνης και τρεις (21.4%) έκαναν επίσης χρήση κοκαΐνης. Η διάρκεια των συμπτωμάτων κυμαινόταν από 5 έως 31 ημέρες (μέση διάρκεια 14 ημέρες). Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 19 μήνες (εύρος 4-52 μήνες). Σε 7 ασθενείς, το ψευδοανεύρυσμα εντοπιζόταν στο άπω, σε 2 στο μέσο και σε 4 στο εγγύς τμήμα της ΚΜΑ, εκτεινόμενο άνωθεν του κατώτερου ορίου του βουβωνικού συνδέσμου, ενώ σε 1 ασθενή εντοπιζόταν στην ΕΒΜΑ. Τρεις ασθενείς (21.4%) είχαν περιχαρακωμένη ρήξη του ΛΨΜΑ. Ένας ασθενής (7%) παρουσιάστηκε με μαζική εξωτερική αιμορραγία στη δεξιά βουβωνική χώρα, λόγω ελεύθερης ρήξης του ΛΨΜΑ. Ένας ασθενής (7%) προσήλθε με οξεία ισχαιμία κάτω άκρου, λόγω συμπίεσης της επιπολής μηριαίας αρτηρίας από ψευδοανεύρυσμα της ΕΒΜΑ. Οίδημα στην περιοχή του μηρού ή και περιφερικότερα είχαν 10 ασθενείς (71.4%), ενώ 9 ασθενείς (64.3%) ήταν εμπύρετοι κατά την προσέλευσή τους. Δύο ασθενείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε κακή γενική κατάσταση, με εμφανή σημεία σήψης. Προεγχειρητικά, 12 ασθενείς (85.7%) είχαν ψηλαφητές σφίξεις στη ραχιαία και οπίσθια κνημιαία αρτηρία, ενώ 1 ασθενής είχε μόνο ακουστές ροές στο Doppler. Έντεκα ασθενείς (78.6%) είχαν εμφανείς δερματικές αλλοιώσεις υπερκείμενες του ψευδοανευρύσματος. Η μέση τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν 13.0x109/L (εύρος 8.2x109/L x109/L). Πέντε ασθενείς (35.7%) είχαν εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση: 1 στην ομόπλευρη ιγνυακή φλέβα, 3 στην ομόπλευρη μηριαία φλέβα και 1 στην αντίπλευρη μηριαία φλέβα. Δύο από τους ασθενείς αυτούς είχαν επιπλέον θρόμβωση της ομόπλευρης μείζονος σαφηνούς φλέβας. Επιπροσθέτως, σε 7 ασθενείς (50%) η μείζων σαφηνής φλέβα ήταν κατεστραμμένη, λόγω προηγηθείσας επιπολής θρομβοφλεβίτιδας. Το μέσο μήκος του αρτηριακού ελλείμματος ήταν 1.8εκ (εύρος εκ), μέγεθος το οποίο είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δημιουργείται ιατρογενώς μετά από παρακέντηση της ΚΜΑ. Σε 7 ασθενείς το αρτηριακό έλλειμμα επιδιορθώθηκε με αρτηριακό (5) ή φλεβικό (2) εμβάλωμα, ενώ σε 4 ασθενείς διεξήχθη αρτηριακή ανακατασκευή με τη χρήση της ΕΛΑ ως ελεύθερο μόσχευμα. Σε 2 ασθενείς έγινε έξω-ανατομική παράκαμψη με τη χρήση PTFE μοσχεύματος. Τέλος, στον ασθενή που το ψευδοανεύρυσμα εντοπιζόταν στην ΕΒΜΑ, διενεργήθη εκτομή του ψευδοανευρύσματος και απολίνωση της ΕΒΜΑ εγγύς και άπω. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης σημειώθηκε ένας θάνατος (7%). Ο ασθενής αυτός ήταν HIV(+) και ήδη από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο ήταν σε κακή γενική κατάσταση με σημεία σήψης. Υπεβλήθη σε αρτηριακή ανακατασκευή με χρήση εμβαλώματος μείζονος σαφηνούς φλέβας, αλλά πέθανε 25 ημέρες αργότερα, νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας. Σε έναν ασθενή σημειώθη-

5 Χ. Κλωνάρης και συν. Λοιμωδη ψευδοανευρυσματα κοινης μηριαιας αρτηριας σε χρηστες ουσιων: η χρηση της εσω λαγονιου αρτηριας στην αρτηριακη ανακατασκευη 329 κε ρήξη της εγγύς αναστόμωσης, του λαγονομηριαίου συνθετικού μοσχεύματος την έκτη μετεγχειρητική ημέρα, που αντιμετωπίστηκε με εκτομή του μοσχεύματος και απολίνωση της έξω λαγονίου αρτηρίας. Ο ασθενής αυτός είχε προσέλθει με εκτεταμένη οπισθοπεριτοναϊκή ρήξη του ψευδοανερύσματος και σημεία σήψης, ενώ οι διεγχειρητικές καλλιέργειες ανέπτυξαν Staphylococcus aureus και Escherichia coli. Ο ασθενής είχε μία μακρά μετεγχειρητική πορεία και τελικά υπεβλήθη σε διαμετατάρσιο ακρωτηριασμό. Οι υπόλοιποι 12 ασθενείς δεν εμφάνισαν καμία μείζονα ή ελάσσονα χειρουργική επιπλοκή. Ένας ασθενής (7%) ήταν HIV(+) και 12 (85.7%) HCV(+). Οι καλλιέργειες που ελήφθησαν διεγχειρητικά ανέδειξαν S. aureus σε 11 (78.6%) ασθενείς (αντοχή στη μεθικιλλίνη, ν=4) και είδη Streptococcus σε 2 ασθενείς (14.3%). Σε έναν ασθενή με S. aureus, η καλλιέργεια ανέδειξε επίσης E. coli (7%). Τέλος σε έναν ασθενή (7%) οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές. Στους ασθενείς χορηγήθηκε παρεντερική αντιβιοτική αγωγή για διάστημα 4-6 εβδομάδων σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. Μετεγχειρητικά και οι 14 (100%) ασθενείς είχαν ακουστές ροές με το Doppler στις θέσεις ακρόασης της οπίσθιας κνημιαίας και ραχιαίας αρτηρίας του ποδός, ενώ 13 (92.9%) είχαν επιπλέον και ψηλαφητές σφίξεις. Η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 14.5 ημέρες (εύρος 7-42 ημέρες). Κατά τη μακροπρόθεσμη περίοδο παρακολούθησης (μέση διάρκεια 19 μήνες, εύρος 4-52 μήνες), 13 ασθενείς ήταν περιπατητικοί και 12 ελεύθεροι χωλότητας. Κανένας από τους 9 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επαναιμάτωση με τη χρήση της ΕΛΑ δεν εμφάνισε περιεγχειρητικές επιπλοκές, ούτε υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου. Επίσης, κατά την περίοδο παρακολούθησης και οι 9 παραπάνω ασθενείς ήταν ελεύθεροι διαλείπουσας χωλότητας και χωρίς σημεία επαναμόλυνσης του μοσχεύματος. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα ΛΨΜΑ αποτελούν μία γνωστή επιπλοκή της παρεντερικής χρήσης ουσιών. Προκαλούνται είτε από τυχαία, είτε από επιτηδευμένη ενδαρτηριακή λήψη ναρκωτικών ουσιών 7. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, τα ΛΨΜΑ μπορεί να οδηγήσουν σε αιμορραγία, σήψη, απώλεια σκέλους και θάνατο 3. Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας των ΛΨΜΑ σε χρήστες ουσιών παραμένει αμφιλεγόμενη, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βλάβες αυτές είναι σχετικά σπάνιες και τα αποτελέσματα των περισσότερων δημοσιευμένων σειρών 3,4,8 βασίζονται σε μικρό αριθμό ασθενών. Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν: 1) εκτομή του ΛΨΜΑ και απολίνωση της ΚΜΑ χωρίς επέμβαση επαναιμάτωσης 3,4,8,9 και 2) εκτομή του ΛΨΜΑ με συνοδό επέμβαση επαναιμάτωσης 6,7,8. Προκειμένου για την εφαρμογή της τελευταίας, απαιτείται αρτηριακή ανακατασκευή με τη χρήση αυτόλογου ή συνθετικού μοσχεύματος, τοποθετούμενου είτε in situ, είτε εξωανατομικά, ανάλογα με το μέγεθος του αρτηριακού ελλείμματος και την παρουσία ή όχι μόλυνσης 7. Η μείζων σαφηνής φλέβα αποτελεί το συχνότερα χρησιμοποιούμενο αυτόλογο μόσχευμα σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ ορισμένοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης την επιτυχή χρησιμοποίηση της μηριαίας και ιγνυακής φλέβας 10,11. Η μέθοδος της απολίνωσης των «εμπλεκομένων» αγγείων, χωρίς αρτηριακή ανακατασκευή, θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ως εφικτή και βιώσιμη λύση 3,4,8,12. Ο Padberg και συν 8, σε μία σειρά 18 ασθενών με ΛΨΜΑ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απλή απολίνωση των αγγείων υπερέχει των επεμβάσεων επαναιμάτωσης. Το συμπέρασμα αυτό όμως, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στο 50% των ασθενών που υποβλήθηκαν μόνο σε απολίνωση το ψευδοανεύρυσμα δεν περιλάμβανε το διχασμό της μηριαίας αρτηρίας. Έχει όντως αναφερθεί ότι η απολίνωση αγγείων σε λοιμώδη ψευδοανευρύσματα, που δεν περιλαμβάνουν το διχασμό της μηριαίας αρτηρίας 9,13, είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει τελικά σε απώλεια σκέλους, σε σχέση με αυτά που εκτείνονται ως το διχασμό της ΚΜΑ. Ο Reddy και συν 13 σε μία μελέτη 54 ασθενών με ΛΨΜΑ, κατέταξε τους ασθενείς σε δύο ομάδες: Α) ασθενείς με ψευδή ανευρύσματα περιοριζόμενα στην κοινή, επιπολής ή εν τω βάθει μηριαία αρτηρία και Β) ασθενείς με ψευδοανευρύσματα εντοπιζόμενα στο διχασμό της ΚΜΑ. Οι ασθενείς της ομάδας Α αντιμετωπίστηκαν με εκτομή και απολίνωση, ενώ οι ασθενείς της ομάδας Β υποβλήθηκαν σε εκτομή και τριπλή αρτηριακή απολίνωση ή αρτηριακή ανακατασκευή. Στην ομάδα Α δεν έγινε κανένας ακρωτηριασμός. Στην ομάδα Β ωστόσο, που περιλάμβανε ασθενείς με ψευδοανευρύσματα στο διχασμό της ΚΜΑ, το 33% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε απολίνωση χωρίς επαναιμάτωση οδηγήθηκαν τελικώς σε ακρωτηριασμό του σκέλους. Επιπλέον, ο Naqi και συν 4 αναφέρουν ποσοστά ακρωτηριασμού έως και 23% ύστερα από απολίνωση χωρίς άμεση επέμβαση επαναιμάτωσης. Εκ των ανωτέρω, γίνεται επομένως σαφές ότι η διεξαγωγή απολίνωσης χωρίς επέμβαση επαναιμάτωσης επιπλέκεται συχνά με ακρωτηριασμό του άκρου, ειδικά στις περιπτώσεις που το ψευδοανεύρυσμα εκτείνεται ως και το διχασμό της ΚΜΑ.

6 330 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 10-11, 2008 Ακόμη, όμως, και όταν η απολίνωση των αρτηριών δεν οδηγεί τελικά σε ακρωτηριασμό του σκέλους, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών εμφανίζει συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας. Οι ασθενείς αυτοί είναι συνήθως νεαροί, χωρίς σημαντικές αθηροσκληρυντικές βλάβες και κατά συνέπεια, χωρίς επαρκές παράπλευρο δίκτυο. Ο Cheng και συν 14, διαπίστωσαν διαλείπουσα χωλότητα σε 14 από τους 19 ασθενείς (73.7%), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε απολίνωση χωρίς αρτηριακή ανακατασκευή για τη θεραπεία ΛΨΜΑ. Επιπλέον, ο Naqi και συν 4, καθώς και ο Arora και συν 3, αναφέρουν επίσης υψηλά ποσοστά χωλότητας (23% και 33%, αντιστοίχως) παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουν τη διεξαγωγή απολίνωσης, χωρίς αρτηριακή ανακατασκευή για την θεραπεία των ΛΨΜΑ. Αν και η παρουσία χωλότητας θεωρείται σχετικά αθώα στο γενικό πληθυσμό, πρέπει να τονιστεί ότι αυτό δεν ισχύει για τους ναρκομανείς, που είναι άνθρωποι με φτωχή προσωπική υγιεινή και αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων λόγω τραυμάτων. Ενώ στο γενικό πληθυσμό τέτοιου είδους βλάβες εντοπίζονται και θεραπεύονται σχετικά εύκολα, στους χρήστες ουσιών μπορεί να αναδειχθούν σε σοβαρό πρόβλημα, λόγω φτωχής ιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης των ασθενών αυτών 15. Η επιλογή του κατάλληλου μοσχεύματος είναι ένα ακόμη διφορούμενο θέμα, στην περίπτωση που αποφασιστεί η εκτέλεση επέμβασης επαναιμάτωσης. Παρόλο που η μείζων σαφηνής φλέβα χρησιμοποιείται συχνά για την αρτηριακή ανακατασκευή των κάτω άκρων στο γενικό πληθυσμό, η διαθεσιμότητά της στους ναρκομανείς είναι περιορισμένη 6. Στην παρούσα σειρά, 9 από τους 14 ασθενείς δεν είχαν κατάλληλη μείζονα σαφηνή φλέβα για αρτηριακή ανακατασκευή. Κατά συνέπεια, η χρήση συνθετικών μοσχευμάτων φαίνεται να είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση αυτών των μοσχευμάτων επιπλέκεται με υψηλό ποσοστό επαναμόλυνσης, ακόμα και όταν τοποθετούνται εξωανατομικά 13. Το τελευταίο οφείλεται πιθανόν στη βακτηριαιμία που προκαλείται ως επακόλουθο της μακροχρόνιας παρεντερικής λήψης ουσιών 6. Εκ των ανωτέρω διαφαίνεται επομένως ότι το ιδανικό μόσχευμα για αρτηριακή ανακατασκευή σε αυτή την ομάδα ασθενών θα ήταν ένα αυτόλογο μόσχευμα, διαφορετικό από τη -συχνά μη διαθέσιμη- μείζονα σαφηνή φλέβα, το οποίο να «ταιριάζει» σε διαστάσεις με την κοινή μηριαία αρτηρία και να είναι παράλληλα ανθεκτικό στην επαναμόλυνση. Η ΕΛΑ πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Στην παρούσα σειρά, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς η ομόπλευρη ΕΛΑ για αρτηριακή ανακατασκευή σε 9 ασθενείς. Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: 1. Επιτυγχάνεται επαναιμάτωση, η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερέχει της απολίνωσης των αγγείων. 2. Η ΕΛΑ ως αυτόλογο μόσχευμα παρέχει αυξημένη αντίσταση στις λοιμώξεις. 3. Η ΕΛΑ ως αρτηριακό μόσχευμα είναι λιγότερο πιθανό να επιπλακεί μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ανευρύσματος ή ψευδοανευρύσματος σε σχέση με τα φλεβικά μοσχεύματα Η ΕΛΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που η μείζων σαφηνής φλέβα δεν είναι διαθέσιμη, ώστε να αποφευχθεί η τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύματος. 5. Η ΕΛΑ λαμβάνεται από στείρο πεδίο, σε αντίθεση με τη μηριαία ή τη μείζονα σαφηνή φλέβα, που η παρασκευή και εκτομή τους ενδέχεται να απαιτεί χειρισμούς σε μολυσμένο χειρουργικό πεδίο, λόγω της παρουσίας χρόνιων ελκών που οφείλονται στη σκόπιμη ένεση ναρκωτικών ουσιών υποδερματικά, όταν η αγγειακή πρόσβαση δεν είναι εφικτή Η χρήση της ΕΛΑ δεν απαιτεί πρόσθετες τομές, όπως η χρήση της μείζονος σαφηνούς φλέβας, καθώς η ΕΛΑ βρίσκεται πλησίον της ομόπλευρης έξω λαγονίου αρτηρίας, η οποία παρασκευάζεται ούτως ή άλλως, προκειμένου να επιτευχθεί κεντρικός έλεγχος πριν τη διάνοιξη του ψευδοανευρύσματος. 7. Σε περίπτωση μικρών αρτηριακών ελλειμμάτων, όπου απαιτείται σχετικά περιορισμένο μέγεθος μοσχεύματος ΕΛΑ, είναι δυνατό να αποκατασταθεί η συνέχεια αυτής με τελικο-τελική αναστόμωση των εγγύς και άπω τμημάτων της ύστερα από επαρκή κινητοποίηση. 8. Η ΕΛΑ έχει παραπλήσιες διαστάσεις με την ΚΜΑ. Το σχετικά μικρό μήκος της ΕΛΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας από τους περιορισμούς της τεχνικής. Και στις 9 περιπτώσεις όμως, που χρησιμοποιήσαμε την ΕΛΑ, το κεντρικό τμήμα της μέχρι τον πρώτο κλάδο ήταν τουλάχιστον 4εκ. σε μήκος και επομένως ήταν επαρκές για την επιδιόρθωση του αρτηριακού ελλείμματος. Επίσης, η πιθανή ισχαιμία της γλουτιαίας χώρας λόγω απολίνωσης της ΕΛΑ θα μπορούσε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι κανένας ασθενής στην παρούσα μελέτη δεν παρουσίασε χωλότητα στη γλουτιαία χώρα ή άλλα συμπτώματα οξείας ή απώτερης γλουτιαίας ισχαιμίας. Αυτό ήταν σχετικά αναμενόμενο, δοθέντος του γεγονότος ότι οι ασθενείς αυτοί είναι νέοι χωρίς σοβαρές αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις και επομένως η αντίπλευρη υγιής ΕΛΑ δύναται να αναπληρώσει επαρκώς την απολινωθείσα ΕΛΑ. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί ομόπλευροι παράπλευροι

7 Χ. Κλωνάρης και συν. Λοιμωδη ψευδοανευρυσματα κοινης μηριαιας αρτηριας σε χρηστες ουσιων: η χρηση της εσω λαγονιου αρτηριας στην αρτηριακη ανακατασκευη 331 κλάδοι από την κοινή μηριαία και την έξω λαγόνιο αρτηρία που παρέχουν επαρκή ροή. Λόγω αυτής της παράπλευρης κυκλοφορίας, εξάλλου, δύνανται οι ασθενείς να «ανεχθούν» ακόμη και αμφοτερόπλευρη σύγκλειση των ΕΛΑ, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις ανοιχτής ή ενδαγγειακής αποκατάστασης αορτολαγόνιου ανευρύσματος 20. Ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση της ιγνυακής ή της μηριαίας φλέβας ως μόσχευμα για τη δημιουργία έξω-ανατομικής παράκαμψης 6,11. Η τεχνική αυτή θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική. Ωστόσο, η εφαρμογή της στους ναρκομανείς περιορίζεται σημαντικά από την έλλειψη κατάλληλων εν τω βάθει φλεβών, καθώς και από την πιθανότητα περαιτέρω επιβάρυνσης του ήδη πάσχοντος εν τω βάθει φλεβικού δικτύου των ασθενών αυτών. Ο Αrora και συν 3 αναφέρουν εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση στο 50% των ναρκομανών με ΛΨΜΑ, γεγονός που ενισχύει τα ανωτέρω. Συμπερασματικά, για την αρτηριακή ανακατασκευή σε ασθενείς με ΛΨΜΑ λόγω χρήσης παρεντερικών ουσιών, το ιδανικό μόσχευμα πρέπει να είναι αυτόλογο και να έχει αντίστοιχες διαστάσεις με την ΚΜΑ. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι η ΕΛΑ πληροί και τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις. Η χρήση της παρέχει άριστα αποτελέσματα όσον αφορά στη βιωσιμότητα και λειτουργική ικανότητα του σκέλους, ενώ παράλληλα εμφανίζει αυξημένη αντοχή στην επαναμόλυνση. Ως εκ τούτου είναι πιθανό ότι η ΕΛΑ αποτελεί το καταλληλότερο μόσχευμα για αρτηριακή ανακατασκευή, σε χρήστες ουσιών που πάσχουν από ΛΨΜΑ. ABSTRACT Infected femoral artery pseudoaneurysm (IFAP) in parenteral drug abusers: the use of Internal Iliac Artery (IIA), as a graft for arterial reconstruction Klonaris Ch, Katsargyris A, Vasiliou J, Tsekouras N, Mattheou A, Giannopoulos A, Bastounis H 1 st Surgery Clinic, University of Athens, Laiko Hospital Purpose: Infected femoral artery pseudoaneurysm (IFAP) is a severe complication in parenteral drug abusers with difficult and controversial management. Ligation alone without revascularization is frequently associated with later intermittent claudication and limb amputation. Furthermore, arterial reconstruction with synthetic or venous conduit is limited due to the presence of contaminated field and often unavailability of autologous venous grafts. In this study, we present our experience with the use of Internal Iliac Artery (IIA), as a graft for arterial reconstruction, after IFAP excision in these patients. Methods: Data of fourteen consecutive patients who presented with IFAP secondary to parenteral drug abuse within the period 2001 to 2005 were analyzed. Twelve patients (85.7%) were male. Median age was 27 years (range 19-42). In 13 cases the IFAP involved the Common Femoral Artery, and in 1 the Profunda Femoris Artery (PFA). In 9 patients we used the IIA for arterial reconstruction (5 as patch, 4 as interposition graft), while in 2 patients the arterial deficit was repaired with a great saphenous vein (GSV) patch. In 2 cases an extra-anatomical bypass with synthetic PTFE graft was performed. In one patient, the pseudoaneurysm involved the PFA and was treated with excision and ligation of the PFA. Results: All 9 patients that underwent revascularization with the use of IIA were free of claudication symptoms. None of them experienced any perioperative complications, had signs of reinfection or required limb amputation during the follow up period (median 19 months, range 4-52 months). From the remaining 5 patients, one died 25 days postoperatively because of multi-organ failure and one was reoperated due to proximal anastomotic rupture of a synthetic graft. The latter finally underwent a transmetatarsal amputation. Conclusion: The use of internal iliac artery for arterial reconstruction after IFAP excision in drug abusers is safe and effective. These preliminary results indicate that the implementation of this technique offers many advantages compared to traditional treatment options. Key words: pseudoaneurysm, femoral artery, arterial reconstruction, internal iliac artery. Διεύθυνση αλληλογραφίας Χρήστος Κλωνάρης Ζαλοκώστα 11, Π. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: , Κιν.: Fax:

8 332 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Geelhoed GW, Joseph WL. Surgical sequelae of drug abuse. Surg Gynecol Obstet 1974; 139: Yellin AE. Ruptured mycotic aneurysm: a complication of parenteral drug abuse. Arch Surg 1977; 112: Arora S, Weber MA, Fox CJ, Neville R, Lidor A, Sidawy AN. Common femoral artery ligation and local debridement: a safe treatment for infected femoral artery pseudoaneurysms. J Vasc Surg 2001; 33: Naqi SA, Khan HM, Akhtar S, Shah TA. Femoral pseudoaneurysm in drug addicts--excision without revascularization is a viable option. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 31: Patel KR, Semel L, Clauss RH. Routine revascularization with resection of infected femoral pseudoaneurysms from substance abuse. J Vasc Surg 1989; 10: Benjamin ME, Cohn EJ, Jr., Purtill WA, Hanna DJ, Lilly MP, Flinn WR. Arterial reconstruction with deep leg veins for the treatment of mycotic aneurysms. J Vasc Surg 1999; 30: Levi N, Rordam P, Jensen LP, Schroeder TV. Femoral pseudoaneurysms in drug addicts. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997; 13: Padberg F, Jr., Hobson R, 2nd, Lee B, Anderson R, Manno J, Breitbart G, Swan K. Femoral pseudoaneurysm from drugs of abuse: ligation or reconstruction? J Vasc Surg 1992; 15: Salehian MT, Shahid N, Mohseni M, Ghodoosi I, Marashi SA, Fazel I. Treatment of infected pseudoaneurysm in drug abusers: ligation or reconstruction? Arch Iran Med 2006; 9: Johnson JR, Ledgerwood AM, Lucas CE. Mycotic aneurysm. New concepts in therapy. Arch Surg 1983; 118: Bell CL, Ali AT, Brawley JG, D Addio VJ, Modrall JG, Valentine RJ, Clagett GP. Arterial reconstruction of infected femoral EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 10-11, 2008 artery pseudoaneurysms using superficial femoral-popliteal vein. J Am Coll Surg 2005; 200: Welch GH, Reid DB, Pollock JG. Infected false aneurysms in the groin of intravenous drug abusers. Br J Surg 1990; 77: Reddy DJ, Smith RF, Elliott JP, Jr., Haddad GK, Wanek EA. Infected femoral artery false aneurysms in drug addicts: evolution of selective vascular reconstruction. J Vasc Surg 1986; 3: Cheng SW, Fok M, Wong J. Infected femoral pseudoaneurysm in intravenous drug abusers. Br J Surg 1992; 79: Goeb JL, Coste J, Bigot T, Ferrand I. [Prospective study of favorable factors in follow-up of drug addicted patients- -apropos of 257 patients of the Cassini Center in Paris]. Encephale 2000; 26: Yamamoto Y, Piepgras DG, Marsh WR, Meyer FB. Complications resulting from saphenous vein patch graft after carotid endarterectomy. Neurosurgery 1996; 39:670-5, discussion Gonzalez-Fajardo JA, Perez JL, Mateo AM. Saphenous vein patch versus polytetrafluoroethylene patch after carotid endarterectomy. J Cardiovasc Surg (Torino) 1994; 35: How P, Cheng KS, Sridhar P, Hamilton HE. Ruptured fempop vein graft presenting as deep venous thrombosis. Ann R Coll Surg Engl 2004; 86:W Williams AM, Southern SJ. Conflicts in the treatment of chronic ulcers in drug addicts--case series and discussion. Br J Plast Surg 2005; 58: Mehta M, Veith FJ, Darling RC, Roddy SP, Ohki T, Lipsitz EC, Paty PS, Kreienberg PB, Ozsvath KJ, Chang BB, Shah DM. Effects of bilateral hypogastric artery interruption during endovascular and open aortoiliac aneurysm repair. J Vasc Surg 2004; 40:

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης 108 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (108-112) Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Ταχτσή, Γ. Πιτούλιας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η λοίμωξη αγγειακού χειρουργικού πεδίου (SSI) είναι αποτέλεσμα μικροβιακού αποικισμού της τομής, του αορτικού μοσχεύματος, ή της ενδοαυλικής πρόθεσης

Η λοίμωξη αγγειακού χειρουργικού πεδίου (SSI) είναι αποτέλεσμα μικροβιακού αποικισμού της τομής, του αορτικού μοσχεύματος, ή της ενδοαυλικής πρόθεσης Λοίμωξη αγγειακού χειρουργικού πεδίου Παράγοντες κινδύνου, θεραπεία και μέτρα πρόληψης Δρ. Αικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Επιδημιολογία Η λοίμωξη αγγειακού χειρουργικού πεδίου (SSI) είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14:480-87 Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008 Sabik J,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 08:30-08:45 Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου Θεωρητικό Mέρος 08:45-10:20 Ενότητα Α Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (microsurgery) = χειρουργική με μεγέθυνση του πεδίου (χειρουργική υπό το μικροσκόπιο) Jacobson

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ Προσωπικά στοιχεία Όνομα : Πέτρος Επώνυμο : Μουστόγιαννης Πατρώνυμο : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : 29-4-1965 Tόπος γέννησης : Πειραιάς Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου 299 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (299-305) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου Ε. Δ. Αυγερινός, Χ. Δ. Λιάπης Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξεν. PORTO PALACE Συγχρονα Θέματα Αγγειοχειρουργικής Current issues in vascular surgery Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Κυριάκος Δ. Κτενίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 Νοσοκομείο Ιασώ General, Aθήνα, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εισαγωγή Παρουσίαση Περιστατικού Συμπεράσματα Εισαγωγή Η αιφνίδια βαρηκοΐα μετά από μη ωτολογική χειρουργική επέμβαση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Kυριάκος Δ. Κτενίδης, MD, PhD, EBSQ VASC Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Φώτιος Α. Μαρκάτης Θερµοπυλών 5, Περιστέρι Αθήνα, Ελλάδα Τ.Κ.: 12134 Τηλέφωνο: 2105773902 Κινητό: 6932613348 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας ΜΑ01: Βασικές αρχές Εισαγωγή στους υπερήχους (10 ώρες) Υπεύθυνος Καθηγητής: Διδάσκοντες:, Α. Κουτσιαρής,, Μ. Ξένος, Παρασκευή, 02/10/2015 16:00 18:00 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική Μ. Ξένος 18:00 20:00 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ορισμός Ανευρυσματική διάταση: 50% αύξηση της φυσιολογικής διαμέτρου Φυσική Ιστορία των Θωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 21 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (21-25) Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Π.Ν. Αντωνιάδης 1, Σ. Γούλας 1, Δ. Καρδούλας 2, Δ. Παρθένης 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μοσχεύματα στην Αγγειοχειρουργική Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές

Τα μοσχεύματα στην Αγγειοχειρουργική Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές 31 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 19, 2010 (31-37) Τα μοσχεύματα στην Αγγειοχειρουργική Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές Δ. Ν. Μώρης 1, Φ. K. Σιγάλα 2, Ι. Π. Μπράμης 3 1 Ιατρός, Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

H AΠ AΠOKATA OKATAΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠO ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Dr Γ.Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» Στη διαδικασία συμμετέχει ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Μεγάλος Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος (10cm) στο Δεξιό Λοβό του Ήπατος σε Υπερήλικα Ασθενή (74 ετών). Αντιμετώπιση με Δεξιά Ηπατεκτομή.

Πολύ Μεγάλος Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος (10cm) στο Δεξιό Λοβό του Ήπατος σε Υπερήλικα Ασθενή (74 ετών). Αντιμετώπιση με Δεξιά Ηπατεκτομή. (10cm) στο Δεξιό Λοβό Ασθενή (74 ετών). Μαχιά Γεωργία, Μεταξάς Θεόδωρος, Χειρουργικό και Αναισθησιολογικό Τμήμα, Euromedica «Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 09.00-14.00 WORKSΗOP-HANDS ON (Training Center: Αίθουσα Δημόκριτος) 1. Εξομοίωση στο Α.Κ.Α 2. Μετρήσεις στα ανευρύσματα με προγράμματα ελεύθερης πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης 81 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ & BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 4, 2006 (81-87) Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης !!!! Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται? Ποιά μέθοδος θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011 ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής 76 ετών παρουσιάζεται στα ΤΕΠ αιτιώμενος άλγος από 3μέρου δεξιού άκρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Γιαταγάνας Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολόγος Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Eγκεφαλική αιμορραγία μετά από επέμβαση ενδαρτηρεκτομής καρωτίδας: μια σπάνια και συγχρόνως βαριά επιπλοκή. Παρουσίαση της εμπειρίας μας

Eγκεφαλική αιμορραγία μετά από επέμβαση ενδαρτηρεκτομής καρωτίδας: μια σπάνια και συγχρόνως βαριά επιπλοκή. Παρουσίαση της εμπειρίας μας 148 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 17, 2009 (148-152) Eγκεφαλική αιμορραγία μετά από επέμβαση ενδαρτηρεκτομής καρωτίδας: μια σπάνια και συγχρόνως βαριά επιπλοκή. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ Μελέτη των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique)

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) 259 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (259-265) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) Ν. Μελάς,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Tι είναι ο οστίτης ιστός;... 17 2. Λειτουργία οστεοβλαστών και οστεοκλαστών... 20 3. Το οστικό αυτομόσχευμα, ως κύρια επιλογή στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική...

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» n Ι. Μαρaκης 1, Χ. Ρηγoπουλος 2, Β. Κατσiκας 2 1 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 2 Ιατροί Αγγειοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ο όρος αποκατάσταση μαστού (breast reconstruction) περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης Στο Δήμο Παλλήνης Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Φλεβική Θρόμβωση ο Δήμος Παλλήνης και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις, οδηγίες και έντυπα για την διοργάνωση αποστολής στείρωσης αδέσποτων ζώων από την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ)

Προϋποθέσεις, οδηγίες και έντυπα για την διοργάνωση αποστολής στείρωσης αδέσποτων ζώων από την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ) Προϋποθέσεις, οδηγίες και έντυπα για την διοργάνωση αποστολής στείρωσης αδέσποτων ζώων από την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ) Για την διοργάνωση αποστολής από την ΕΔΚΕ απαιτείται: 1) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξωτερικές κοιλιοκήλες στα ζώα συντροφιάς

Οι εξωτερικές κοιλιοκήλες στα ζώα συντροφιάς Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Οι εξωτερικές κοιλιοκήλες στα ζώα συντροφιάς Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής Κλινική των Ζώων Συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σκοπός: Η ανάλυση και η κλινική μελέτη των αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξης του στροφικού πετάλου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα